ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία

2 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής. Διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή μεταξύ των μερών. Δεν υπάγονται στην ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών ούτε στην εξαιρετική υλική αρμοδιότητα του ΜΠρ. ΕφΑΘ 486/2010 Πρόεδρος Γ. Φουρλάνος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Μ. Παγουτέλη, Εφέτης Δικηγόροι Χ. Δελεχάς, Ι. Φιλανδρός [...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 647 παρ. 1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, δικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, διαφορές από σύμβαση μίσθωσης πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη α γροληψία και μάλιστα, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661, οι διαφορές που αναφέρονται στην παράδοση ή απόδοση της χρήσης του μισθίου, για οποιοδήποτε λόγο. Κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων αυτών, στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου και στην προαναφερόμενη, ειδική διαδικασία, υπάγονται μόνον οι διαφορές οι προερχόμενες, από καθαρή σύμβαση μίσθωσης και όχι εκείνες που προέρχονται από συμβάσεις παρεμφερείς, προς τη μίσθωση ή μικτές συμβάσεις (βλ. Κ. Μπέη, ΠολΔ, Ειδικές Διαδικασίες σελ. 29, ΕφΑΘ 1189/1973 ΝοΒ 21,787). Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1 4 του Ν 1665/1986, με τον οποίο δημιουργήθηκε και στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο, για την εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), προκύπτει ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί ουσιαστικά ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο οποίος αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο μισθωτής τη χρήση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας για το επάγγελμα ή την επιχείρηση του, επιλογής του ιδίου, χωρίς να προβεί στην εκταμίευση σημαντικών κεφαλαίων για την απόκτηση του. Και τούτο πράττεται με τη βοήθεια της εκμισθώτριας εταιρίας, η οποία, συνήθως, αγοράζει, χάριν του μισθωτή το πράγμα, όπως το είχε επιλέξει ο αντισυμβαλλόμενος αυτής, μισθωτής, καθιστάμενη ουσιαστικά «οικονομική» κυρία αυτού, χωρίς, όμως, να έχει το πράγμα στην κατοχή της ή να ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, ενόψει του ότι ενδιαφέρεται μόνο για την επιστροφή του δαπανηθέντος κεφαλαίου, πλέον του κέρδους της, που λαμβάνει χώρα, δια του συμφωνηθέντος μισθώματος. 2

3 Αντίθετα, στη μίσθωση πράγματος (ΑΚ 574 επ.), το μίσθιο προϋπάρχει στην κυριότητα του εκμισθωτή, ο οποίος το απέκτησε, το χρησιμοποιεί και το διαθέτει για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Έτσι, η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελεί, κατά γενική παραδοχή, μικτή σύμβαση, η οποία παράλληλα διαθέτει στοιχεία: α) της σύμβασης μίσθωσης πράγματος, παραλλαγμένης, όμως, σε πολλά σημεία, από τον τύπο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. ΑΚ, β) της σύμβασης εντολής, με την οποία ο εκμισθωτής «εντέλλεται» το μισθωτή να διαπραγματευθεί με τον προμηθευτή το αντικείμενο και τους όρους της σύμβασης πώλησης, την οποία θα καταρτίσει ο εκμισθωτής με τον προμηθευτή, γ) της σύμβασης εκχώρησης (ΑΚ 455 επ.), με την οποία η εταιρία «Leasing» εκχωρεί τις απαιτήσεις που έχει, κατά του προμηθευτή πωλητή του εκμισθούμενου πράγματος, από τη σύμβαση πώλησης στο μισθωτή, ώστε να μπορεί αυτός, ασκώντας τις σχετικές αξιώσεις, ως δικαιούχος, να εξαναγκάζει τον προμηθευτή σε τήρηση των υποχρεώσεων του, και δ) συμφώνου προαίρεσης, με το οποίο παρέχεται στο μισθωτή το δικαίωμα, με μονομερή δήλωση του, είτε να αγοράσει το πράγμα, με την καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος, ακόμη και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο (ΕφΑΘ 6188/2006 ΔΕΕ 2007,204, ΕφΑΘ 5829/2003 ΕλλΔνη 45,913, ΕφΑΘ 3351/2001 ΔΕΕ 2001,881, ΕφΑΘ 2814/2000 ΔΕΕ 2000,1108, ΕφΑΘ 201/1999 ΕλλΔνη 40,1205, ΕφΠειρ 1133/2000 ΔΕΕ 2001,196, ΕφΠειρ 221/1998 ΕλλΔνη 39,935, ΕΕμπΔ 1998,771, Εφθεσ 2974/1998 ΕλλΔνη 40,1392, Εφθεσ 2391/1996 ΕΕμπΔ 1998,42). Ειδικότερα, όσον αφορά το πρώτο από τα παραπάνω στοιχεία της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή αυτό της σύμβασης μίσθωσης πράγματος, η σύμβαση Leasing διαφέρει, από τη συνήθη μίσθωση, ως προς την ευθύνη για το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των συμβαλλομένων τόσο έντονα ώστε να γεννιούνται αμφιβολίες, για το αν μπορεί στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης να γίνει και λόγος για μίσθωση πράγματος. Έτσι, ενώ, στη συνήθη μίσθωση, ο εκμισθωτής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση (άρθρο 575 του ΑΚ), ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα κ.λπ. του μισθίου (άρθρα ΑΚ) και φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης τούτου (άρθρα 380, 576, 585, 586 ΑΚ), στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο εκμισθωτής εκχωρεί μεν στο μισθωτή όλες τις αξιώσεις του κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πώλησης, αποκλείει όμως, οποιαδήποτε δική του ευθύνη. Εξ άλλου, τυχόν ελαττώματα του πράγματος, δεν παρέχουν στο μισθωτή δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος, εκείνος και όχι ο εκμισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το πράγμα, καθ` όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα 3

4 χρήση του και να φέρει όλες τις δαπάνες αυτού, ο ίδιος δε φέρει και τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας, κλοπής ή βλάβης του πράγματος. Κατά τη σύμβαση, τέτοια γεγονότα δεν απαλλάσσουν το μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, είναι δε αυτός υποχρεωμένος, σε περίπτωση μεν βλάβης του πράγματος, να το επισκευάσει με δικές του δαπάνες και σε περίπτωση καταστροφής ή α πώλειας του, να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας, αν δεν προτιμά να πληρώσει τις υπόλοιπες, μέχρι τότε, μη λήξασες, δόσεις του μισθώματος. Κατόπιν αυτών, στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η ευθύνη του μισθωτή, ως προς το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων, σε βάρος του ρυθμίζονται, κατά τρόπο που προσιδιάζει στη σύμβαση πώλησης και όχι στη σύμβαση μίσθωσης πράγματος. Οι κίνδυνοι, τους οποίους φέρει ο ιδιοκτήτης του πράγματος, μετατοπίζονται με τη χρηματοδοτική μίσθωση, στο μισθωτή, η νομική θέση του οποίου σχετικά με την ευθύνη για το πράγμα, ομοιάζει με την ευθύνη του αγοραστή, ο οποίος έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος. Ο εκμισθωτής φέρει, απλά, τον κίνδυνο της χρηματοδότησης, δηλαδή τον κίνδυνο, τυχόν, αδυναμίας του μισθωτή να πληρώσει το μίσθωμα (βλ. Απ. Γεωργιάδη, Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας, έκδ. 1995, IV, σελ και ΑΠ 731/2007, ΕφΑΘ 4148/2007, ΕφΑΘ 2225/2007, Εφθεσ 2389/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΔΣΑ»). Επομένως δεν υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα και στην παραπάνω, ειδική διαδικασία, του Μονομελούς Πρωτοδικείου, των μισθωτικών διαφορών, οι διαφορές που προέρχονται από τη σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά το Ν 1665/1986, μεταξύ του μισθωτή και της εκμισθώτριας, ανώνυμης εταιρίας, αφού η, εν λόγω, σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, η οποία περιέχει συνήθως στοιχεία σύμβασης εκχώρησης και συμφώνου προαίρεσης (Βλ. σχετ. Γεωργιάδης, Η χρηματοδοτική μίσθωση Ν 1665/1986, ΝοΒ 35,1521 επ. ιδίως σελ. 1526) και συνιστά, ουσιαστικά, ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, αποσκοπεί στο ν` αποκτήσει ο μισθωτής τη χρήση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, μεγάλης αξίας, για το επάγγελμα ή επιχείρηση του, επιλογής του ιδίου, χωρίς να προβεί στην άμεση εκταμίευση σημαντικών κεφαλαίων για την απόκτηση αυτού, με τη βοήθεια της εκμισθώτριας, ανώνυμης εταιρίας, χρηματοδοτικών μισθώσεων (ΕφΠειρ 221/1998 ΕλλΔνη 1998,933, όπου παραπ. ΕφΑΘ 10369/1996 ΠΠρΑΘ 2587/1992 Νοmoς, βλ. και Κεραμέα Κονδύλη Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, έκδ. 2000, τόμος II, υπό το άρθρο 647, σελ. 1210, Παπαποστόλου, Ζητήματα από το Ν 1665/1986 για τη χρηματοδοτική μίσθωση Leasing, ΝοΒ 36,1563 επ. ιδίως 1566, Γεωργιάδης, ό.π. σελ. 1522, Α. Γεωργιάδη, Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας, 1992, σελ. 56 παρ. VI, Π. Μάζη, Η χρηματοδοτική μίσθωση leasing, 1999, σελ. 18 επ., 56 επ., 97 επ., 163 επ.. Βλ. και έμμεσα ΑΠ 731/2007, ΕφΛαρ 487/2008, Εφθεσ 2974/1998, Nomos, ΕφΑΘ 4148/2007, ΕφΑΘ 2225/2007, Εφθεσ 2389/2006 ό.π., Τράπεζα 4

5 Νομικών Πληροφοριών «ΔΣΑ», Βλ. και αντίθ. Β. Βάθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ, τόμ. Α` σελ. 174). Τέλος το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, (άρθρο 522, 525 παρ. 1 ΚΠολΔ) έχει την εξουσία και χωρίς ειδικό, προς τούτο παράπονο, να ερευνήσει, αυτεπάγγελτα, την υλική αρμοδιότητα του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Αν από την έρευνα αυτή διαπιστώσει, ότι αυτό ήταν υλικά αναρμόδιο, εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 535 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 245/2009, ΕφΠατρ 256/2006, ΕφΑΘ 9902/2005, ΕφΠατρ 888/2004, ΕφΠειρ 430/2002 Νοιτιος, ΕφΑΘ 12066/1990 ΕλλΔνη 32,1086, Εφθεσ 988/1993 Αρμ 47,749, Σαμουήλ, Η έφεση, Δ` έκδοση, σελ. 280 επ.). Αλλωστε, κατ` άρθρο 18 παρ. 1 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπάγονται όλες οι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες, συγχρόνως, δεν υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ΕφΠατρ 488/2006 ό.π., ΕφΑΘ 1115/2000 ΕλλΔνη 41,797, ΕφΠειρ 353/1990 ΕλλΔνη 33,410, Εφθεσ 1530/1989 Αρμ ΜΓ.1123, ΕφΑΘ 3690/1985 ΕλλΔνη 26,1173). [...] (Δέχεται την έφεση.) Ν.Σ. 2345/2009 ΕΦ ΑΘ ( ) (Δ/ΝΗ 2009/1762) Χρηματοδοτική μίσθωση. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Διάρκεια της μίσθωσης αυτής. Συνήθως η εκμισθώτρια εταιρεία αγοράζει χάριν του μισθωτή το πράγμα, καθιστάμενη οικονομική κυρία αυτού, χωρίς όμως να το έχει στην κατοχή της ή να ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, σε αντίθεση με τη μίσθωση πράγματος. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι μικτή σύμβαση και έχει στοιχεία σύμβασης μίσθωσης, σύμβασης εντολής, σύμβασης εκχώρησης και συμφώνου προαιρέσεως. Μπορεί να μεταβιβαστεί στο μισθωτή και το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης κατά το άρθρο 540 ΑΚ, που προ της εφαρμογής του ν. 3043/2003, απέκλειε τις διατάξεις περί υπαναχώρησης. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που επικαλούνται στην αγωγή τους οι εκκαλούσες, μετέβαλε τη νομική βάση της αγωγής περί αναστροφής και δεν μπορεί να διορθωθεί με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης. Δεν αναφέρεται ότι έγινε αναγγελία της εκχώρησης της υπαναχώρησης στις πωλήτριες αλλά ούτε και πότε τα ελαττώματα γνωστοποιή 5

6 θηκαν στην αγοράστρια και κυρία των πραγμάτων. Αόριστη η αγωγή ως προς την αδικοπρακτική της βάση, αφού δεν γίνεται επίκληση περιστατικών που καταδεικνύουν απατηλή συμπεριφορά των πωλητριών και ακυρότητα των συμβάσεων πώλησης. Εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως προς τη βάση αυτή ως νομικά αβάσιμη, ενώ ήταν αόριστη και η μη αρκούσης της αντικατάστασης της αιτιολογίας, γίνεται δεκτή η έφεση και απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη. ΕφΑθ 2345/2009 III. Με τον ν. 1665/1986 (ΦΕΚ A` 194) ʺσυμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςʺ καθιερώθηκε και στην Ελλάδα η σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως. Με τον όρο αυτό αποδόθηκε στα ελληνικά ο διεθνώς γνωστός όρος ʺLeasingʺ, ένας σύγχρονος οικονομικονομικός θεσμός. Με τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του νόμου αυτού, όπως τα τρία πρώτα από αυτά ισχύουν μετά την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση τους με το άρθρο 11 1 έως 6 του ν. 2367/1995, ορίζονται, μεταξύ άλλων, ότι με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως, για τη σύναψη της οποίας απαιτείται έγγραφο ως συστατικός τύπος, η εκμισθώτρια ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια τέτοιων εργασιών και μετά από ειδική άδεια της τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος κινητού ή ακινήτου ή και των δύο μαζί που προορίζεται αποκλειστικά για την επιχείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλομένου της, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενο της συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα της αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μισθώσεως. Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μισθώσεως είναι πάντοτε ορισμένη και δεν μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από τρία έτη για τα κινητά. Με το θεσμό της χρηματοδοτικής μισθώσεως δημιουργήθηκε μία νέα μορφή οικονομικής δραστηριότητας, κατά την οποία ένας κεφαλαιούχος διαθέτει κεφάλαια για την απόκτηση ορισμένων αγαθών, τα οποία στη συνέχεια εκμισθώνει φροντίζοντας μάλιστα, ώστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους να καθοριστούν από αυτόν που θα τα χρησιμοποιήσει, δηλαδή από τον μελλοντικό μισθωτή, ο οποίος έτσι θα αποκτήσει τη χρήση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας για το επάγγελμα ή την επιχείρηση του, επιλογής του ιδίου, χωρίς να προβεί στην άμεση εκταμίευση σημαντικών κεφαλαίων για την απόκτηση τους. Συνήθως, η εκμισθώτρια εταιρεία αγοράζει χάριν του μισθωτή το πράγμα, όπως το έχει επιλέξει ο αντισυμβαλλόμενος μισθωτής καθισταμένη ουσιαστικώς οικονομική κυρία αυτού χωρίς όμως να έχει το πράγμα στην κατοχή της ή να ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, ενόψει του ότι αυτή (εκμισθώτρια) ενδιαφέρεται μόνο για την επιστροφή του δαπανηθέντος κεφαλαίου και του κέρδους της που λαμβάνει χώρα με το μίσθωμα σε αντίθεση προς τη μίσθωση πράγματος (άρθρο 574 6

7 επ. ΑΚ), όπου το πράγμα προϋπάρχει στην κυριότητα του εκμισθωτή, ο οποίος το απέκτησε, το χρησιμοποιεί και το διαθέτει για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του (βλέπετε Απόστολος Γεωργιάδης: Η χρηματοδοτική μίσθωση, ΝοΒ , Παπαποστόλου Ζητήματα από το ν. 1665/1986, για τη χρηματοδοτική μίσθωση Leasing, ΝοΒ , ΕφΑθ 5636/2003 Δνη 45(2004), 263, ΕφΑθ 3351/2001). Η κατά τα άνω σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως δεν είναι απλή σύμβαση μισθώσεως πράγματος (άρθρα ΑΚ), όπως το όνομα της αφήνει να νομιστεί, αλλά σύνθετη ή μεικτή σύμβαση η οποία έχει στοιχεία: α) Συμβάσεως μισθώσεως, παραλλαγμένης όμως σε πολλά σημεία από τον τύπο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. ΑΚ, β) συμβάσεως εντολής, με την οποία η εκμισθώτρια εντέλλεται το μισθωτή να διαπραγματευθεί με τον προμηθευτή το αντικείμενο και τους όρους της συμβάσεως πωλήσεως, την οποία θα καταρτίσει η εκμισθώτρια με τον προμηθευτή, γ) συμβάσεως εκχωρήσεως (455 επ. ΑΚ) με την οποία η εκμισθώτρια εκχωρεί τις απαιτήσεις που έχει κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως στον μισθωτή, ώστε να μπορεί εκείνος, ασκώντας τις σχετικές αξιώσεις ως δικαιούχος να εξαναγκάζει τον προμηθευτή πωλητή σε τήρηση των υποχρεώσεων του και δ) συμφώνου προαιρέσεως, με το οποίο παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα με μονομερή δήλωση του είτε να αγοράσει το πράγμα (καταβάλλοντος και το συμφωνηθέν τίμημα) είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Ειδικότερα, όσον αφορά το τρίτο (γ) από τα ως άνω στοιχεία στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται συνήθως και εκχώρηση από την εταιρεία Leasing (εκμισθώτρια) προς τον μισθωτή των απαιτήσεων που αυτή έχει κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως. Πρόκειται για εκχώρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται (λόγω υπάρξεως ελαπωμάτων ή ελλείψεως συμφωνημένων ιδιοτήτων) και όχι για μεταβίβαση ολόκληρου του συμβατικού δεσμού. Μαζί με τα δικαιώματα από την πώληση (για αποζημίωση κ.λπ.) μπορεί κατά τη θέληση των μερών να μεταβιβαστεί στο μισθωτή και το κατ` άρθρο 540 ΑΚ δικαίωμα αναστροφής της πωλήσεως είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως, όπως η διάταξη αυτή ίσχυε πριν από την , που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3043/2002 εφαρμόζονται πλέον από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ) οι διατάξεις του άρθρου 540 ΑΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3043/2002, όπου ʺστις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ` επιλογή του: 1. να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνση του τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα...ʺ. Προ της εφαρμογής δηλαδή του Νόμου 3043/2002 και την μεταβολή που αυτός επέφερε στο δίκαιο των πωλήσεων είχε θεσπιστεί το δικαίωμα της αναστροφής στο άρθρο 540 ΑΚ που ως ειδικώτερο απέκλειε τις διατάξεις περί υπαναχωρήσεως (άρθρο 383 7

8 ΑΚ) στο δίκαιο της πωλήσεως, εφαρμοζόταν δε το εν λόγω δικαίωμα διαζευκτικά με το δικαίωμα περί μειώσεως του τιμήματος. Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώτο και δεύτερο λόγο της εφέσεως τους οι εκκαλούσες ισχυρίζονται ότι εσφαλμένως η εκκαλουμένη απέρριψε ως μη νόμιμη την αγωγή όσον αφορά το αίτημα τους να αναγνωριστεί η εγκυρότητα της από δηλώσεως υπαναχωρήσεως της δεύτερης ενάγουσας από τις από συμβάσεις πωλήσεως με τη σκέψη ότι κατά το χρόνο ασκήσεως της ανωτέρω δηλώσεως ( ), κατά τη διάταξη του άρθρου 540 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται κατά την κρίση της στην επίδικη περίπτωση ο αγοραστής στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας είχε το δικαίωμα να απαιτήσει είτε την αναστροφή της πωλήσεως είτε τη μείωση του τιμήματος, όχι όμως και την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Η άσκηση του δικαιώματος της υπαναχωρήσεως που επικαλούνται στην αγωγή τους με όσα προαναφέρθηκαν στην νομική σκέψη, μετέβαλε την νομική βάση της αγωγής τους περί αναστροφής γιατί προσέκρουσε στις διατάξεις των άρθρων 263 ΑΚ και 224 ΚΠολΔ και δεν μπορεί να διορθωθεί ούτε με τις προτάσεις της πρώτης συζητήσεως, όπως επιχείρησαν οι εκκαλούσες, αλλά ούτε και μπορεί το Δικαστήριο να υπαγάγει τα πραγματικά περιστατικά στους κανόνες δικαίου που αυτές επιθυμούν, καθόσον κατά το χρόνο ασκήσεως της ανωτέρω δηλώσεως ( ) και κατά τη διάταξη του άρθρου 540 ΑΚ που εφαρμόζεται στην ένδικη περίπτωση ο αγοραστής στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας είχε δικαίωμα να απαιτήσει είτε την αναστροφή της πωλήσεως είτε τη μείωση του τιμήματος, όχι όμως και την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, αφού κατά νόμο δεν του παρέχεται τέτοιο δικαίωμα ανεξαρτήτως μάλιστα από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε νομικής ορολογίας ως δηλώσεως υπαναχωρήσεως (εκτός άλλων βλέπετε ΑΠ 328/2007, ΝοΒ , 1643 Τράπεζα Νομ. Πληροφοριών ΑΠ 1272/1999). Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται πλέον κατόπιν της τροποποιήσεως του ως άνω άρθρου από το άρθρο 1 1 του ν. 3043/2002 που δεν ισχύει στην ένδικη διαφορά και δεν πρόκειται για ʺορολογικήʺ μεταβολή. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα δεν έσφαλε γι` αυτό πρέπει να απορριφθούν οι δύο πρώτοι λόγοι της εφέσεως ως κατ` ουσίαν αβάσιμοι. Με τον τρίτο λόγο της εφέσεως τους οι εκκαλούσες ισχυρίζονται ότι εσφαλμένως η εκκαλουμένη απέρριψε το αίτημα τους (επικουρικό) περί αναγνωρίσεως του κύρους της από δηλώσεως τους υπαναχωρήσεως της δεύτερης (ενάγουσας) από τις από συμβάσεις πωλήσεως και ότι αν έκρινε η εκκαλουμένη ορθώς θα έπρεπε να λάβει υπόψιν της τον ισχυρισμό τους αυτό που προκύπτει από τη διάταξη του όρου 9 της μεταξύ τους από συμβάσεως λήζινγκ που αναφέρει επί λέξει: ʺ... με εκχώρηση από τώρα σ` αυτόν (εννοείται στη δεύτερη ενάγουσα) εκ μέρους του εκμισθωτή και του δικαιώματος της εγέρσεως της σχετικής αγωγής, οφείλοντας όμως να γνωστοποιήσει 8

9 τούτο προηγουμένως στον εκμισθωτή (την... Leasing AE) στον οποίο και μόνο είναι καταβλητέο από τον εναγόμενο κατασκευαστή ή προμηθευτή ή πωλητή σε περίπτωση ήττας του το ποσό από τη μείωση του τιμήματος με αντίστοιχη υποχρέωση του τότε να προβεί σε ανάλογη αναπροσαρμογή του μισθώματος. Και το εν λόγω αυτό αίτημα (επικουρικό) είναι μη νόμιμο, διότι η ως άνω δήλωση υπαναχωρήσεως φέρεται κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή να ασκήθηκε από τη δεύτερη ενάγουσα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ʺ... ΑΧΕΠΥʺ την στην οποία εκχωρήθηκε το ως άνω δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την πρώτη τότε ενάγουσα ʺ... LEASING AEʺ χωρίς να αναφέρεται ότι έως την ως άνω ημεροχρονολογία έλαβε χώρα σχετική αναγγελία της εκχωρήσεως της υπαναχωρήσεως στις πωλήτριες αφού χωρίς αυτή δεν νοείται εκχώρηση, αλλά και ούτε εάν και πότε τα ελαττώματα γνωστοποιήθηκαν στην ʺ... Leasing AEʺ αγοράστρια και κυρία κατά τη μεταξύ τους σύμβαση ως προαπαιτούμενο από την μεταξύ τους σύμβαση της δηλώσεως αυτής κατά τα αμέσως κατωτέρω και αυτό δεν καλύπτεται από τη γενικόλογη αναφορά στην αγωγή ʺότι στον όρο 9 1 της από συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως που υπογράφηκε μεταξύ της ʺ... Leasing AEʺ, ως εκμισθώτριας και της δεύτερης ενάγουσας ως μισθώτριας η πρώτη εκχωρεί τα δικαιώματα της από την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ή από την ύπαρξη ελαπωμάτων επί των εκμισθωμένων προϊόντων στην δεύτερη αναφέροντας ενδεικτικώς την περίπτωση εγέρσεως αγωγής κατά των πωλητών και τούτο ανεξαρτήτως του ότι στο επικαλούμενο από τις ενάγουσεςεκκαλούσες άρθρο 9 της 377/2000 συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως δεν γίνεται λόγος αναγγελία εκχωρήσεως, αλλά μόνο για δικαίωμα αυτής σε περίπτωση ελλείψεως συνομολογημένων ιδιοτήτων ή υπάρξεως ελαπωμάτων να στραφεί κατά του κατασκευαστή ή προμηθευτή ή πωλητή για μείωση του τιμήματος με εκχώρηση από τώρα σ` αυτήν κοινού δικαιώματος της εγέρσεως της σχετικής αγωγής και μάλιστα με παράλληλη αφενός μεν πρόβλεψη υποχρεώσεως της δεύτερης ενάγουσας να γνωστοποιήσει στην εκμισθώτρια α μέσως και πριν την άσκηση της ως άνω αγωγής την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ή την ύπαρξη των ελαττωμάτων, αφετέρου δε ρητή μνεία ότι το ποσό της μειώσεως είναι καταβλητέο στην εκμισθώτριαʺ. Η αγωγή στην συνέχεια πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη και ως προς την αδικοπρακτική της βάση και τα αιτήματα: α) να κηρυχθεί η ακυρότητα των ενδίκων συμβάσεων πωλήσεως λόγω απάτης και β) να καταδικαστεί η εναγομένη να καταβάλλει στην μεν πρώτη ενάγουσα το καταβληθέν από αυτή τίμημα στη δε δεύτερη ενάγουσα αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον δεν περιέχει πραγματικά περιστατικά, τα οποία αληθή υποτιθέμενα, καταδεικνύουν απατηλή συμπεριφορά των πωλητριών εταιρειών και ειδικότερα πέραν της γενομένης σ` αυτή αναφοράς των εναγουσών ότι η εναγομένη και οι άλλες πωλήτριες εταιρείες μέσω των εκπροσώπων τους προκάλεσαν με δόλια μέσα τη δήλωση βουλήσεως τους προς κατάρτιση των ως άνω συμβάσεων καταχρώμενες την εμπιστοσύνη τους προς αυτές δεν προσδιορίζονται τα δόλια 9

10 μέσα ή τεχνάσματα, που χρησιμοποίησαν οι πωλήτριες προκειμένου να παραπείσουν και να εξαπατήσουν τη δεύτερη ενάγουσα ώστε να επιτύχουν την κατάρτιση των ενδίκων συμβάσεων καθώς και τα περιστατικά, που συνιστούν κατάχρηση της εμπιστοσύνης της προς τις πωλήτριες. Άλλωστε, μόνη η επικαλούμενη από την δεύτερη ενάγουσα μη τήρηση εκ μέρους των πωλητριών της ρητής υποσχέσεως τους ως ειδικών στο χώρο της πληροφορικής προς αυτή ότι α) τα μηχανήματα και τα προγράμματα που θα της προμήθευαν θα ανταποκρίνονταν στις λειτουργικές ανάγκες της χρηματιστηριακής εταιρείας, β) θα έδιναν στη μισθώτρια εταιρεία στρατηγικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες χρηματιστηριακές εταιρείες, γ) θα ανταποκρίνονταν στις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, δ) ως όμιλος εταιρειών ειδικών στο χώρο της πληροφορικής θα εγκαθιστούσαν ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα στην επιχείρηση της με το οποίο θα εκτελούσαν εντολές πελατών της και ε) ότι θα δινόταν σ` αυτήν η δυνατότητα να έχει σαφή γνώση της εικόνας των χαρτοφυλακίων των πελατών της και να κάνει ορθολογική διαχείριση αυτών, ενώ στην πράξη αποδείχθηκε ότι τα πωληθέντα είδη δεν πληρούσαν τους ως άνω όρους και προδιαγραφές δύναται να θεμελιώσει τέτοια συμπεριφορά, ενώ εξάλλου και το αναφερόμενο στην αγωγή ότι κατά την κατάρτιση των ενδίκων συμβάσεων ʺοι εναγόμενες εν συγχορδία μέσω των εκπροσώπων τους εμφανίστηκαν ως ειδικές στο χώρο της πληροφορικήςʺ δεν δύναται να θεμελιώσει την ως άνω δόλια συμπεριφορά, εφόσον με την ένδικη αγωγή οι αρχικές εναγόμενες ενάγονται πράγματι ως ανώνυμες εταιρείες. Ως μη νόμιμο, τέλος, κρίνεται και το αιτηθέν κονδύλιο των ευρώ από την δεύτερη ενάγουσα που αφορά δαπάνες συντηρήσεως των πωληθέντων προϊόντων στην εναγομένη (... AE) την που ουδέποτε κατά την ενάγουσα (β) παρεδόθησαν προσηκόντως ως συνεχόμενο με τα απορριπτόμενα ως άνω αιτήματα. Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο που απέρριψε έστω σιγή το ως άνω αίτημα δεν έσφαλε και τα αντίθετα που υποστηρίζονται με τον πέμπτο λόγο της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικώς αβάσιμα. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη εκτός των αιτημάτων που αφορούν την αδικοπρακτική της βάση και την κήρυξη της ακυρότητας των ενδίκων συμβάσεων πωλήσεως λόγω απάτης κλπ. που πρέπει να απορριφθούν ως αόριστα κατά τα αμέσως ανωτέρω. Επομένως, η εκκαλουμένη απόφαση που κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα, έστω και εν μέρει διαφορετική αιτιολογία δεν έσφαλε κατ` αποτέλεσμα γι` αυτό πρέπει, αφού αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της εκκαλουμένης αποφάσεως με τις αιτιολογίες της παρούσας να απορριφθούν οι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος λόγος ως κατ` ουσίαν αβάσιμοι. Όμως, η εκκαλουμένη με εσφαλμένη αιτιολογία απέρριψε την αγωγή ως προς την αδικοπρακτική της βάση και επακόλουθα αιτήματα της, επίσης, ως νομικώς αβάσιμα, αφού τούτα ήταν αόριστα και όχι μη νόμιμα. Στην περίπτωση αυτή, ό μως, δεν αρκεί η αντικατάσταση της εσφαλμένης αιτιολογίας της εκκαλουμένης με την ορθή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 534 ΚΠολΔ γιατί η ορθή αιτιολογία οδηγεί σε διάφορο κατ` αποτέλεσμα διατακτικό, αφού η απόρριψη των αιτημάτων της ως μη νομίμων 10

11 ισοδυναμεί με κατ` ουσίαν απόρριψη, ενώ η απόρριψη ως αορίστων γίνεται για τυπικούς λόγους {Κονδύλης, Το δεδικασμένο σελ , Σαμουήλ, έφεση, έκδοση Ε, 2003 παρ. 856, 902, σελ. 334). Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτός ο τέταρτος λόγος εφέσεως με τον οποίο παραπονούνται οι εκκαλούσες για την απόρριψη της αδικοπρακτικής βάσεως της αγωγής και των αιτημάτων της να κηρυχθεί η ακυρότητα των ενδίκων συμβάσεων πωλήσεως και να καταδικαστεί η εναγομένη εφεσίβλητη να καταβάλει στις ενάγουσες τα αιτούμενα στην αγωγή τους, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη κατά την αντίστοιχη διάταξη της και να απορριφθεί το αίτημα αυτό της αγωγής ως αόριστο. 11

12 3333/2009 ΕΦ ΑΘ (ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2009/776,ΕΕΜΠΔ 2010/52) Χρηματοδοτική μίσθωση. Δικαιώματα και υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών. Ο μισθωτής βαρύνεται με τους κινδύνους του πράγματος. Σύμβαση εντολής του μισθωτή με τον εκμισθωτή ν` ασφαλίσει το πράγμα. Η πλημμελή εκπλήρωση της παροχής από τον εκμισθωτή συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά. (Βλ. εισαγ. σημ. Κ. Παμπούκη, ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2009, 776). 19. Εφετείου Αθηνών 3333/2009 Πρόεδρος: Στυλιανός Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Θεόδωρος Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι: Νίκος Ρέκκας Γεώργιος Τσαρουχάς Η απόφαση Με τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1665/1986 (περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης), όπως τα τρία πρώτα απ` αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 11 παρ. 1 6 του Ν. 2367/1995, ορίζονται, μεταξύ άλλων, ότι με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για τη σύναψη της οποίας απαιτείται έγγραφο ως συστατικός τύπος, η εκμισθώτρια εταιρία (ανώνυμη, που έχει σκοπό αποκλειστικό τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων και για τη σύσταση της οποίας απαιτείται και ειδική άδεια της..., δημοσιευόμενη στο οικείο τεύχος της ΕτΚ), υποχρεώνεται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος κινητού στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται και το αεροσκάφος ή ακινήτου ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλομένου, παρέχοντας συγχρόνως στον τελευταίο το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο και ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, ο οποίος χρόνος της συμφωνημένης διάρκειας της δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών για τα κινητά πράγματα, των πέντε ετών για τα αεροσκάφη και των δέκα ετών για τα ακίνητα. Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτούς, η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του εκμισθωτή (εταιρίας Leasing) και του μισθωτή (επιχείρησης ή επαγγελματία), δεν είναι απλή μίσθωση πράγματος (άρθρο 574 του ΑΚ), όπως το όνομα της αφήνει να εννοηθεί, αλλά σύνθετη ή μεικτή σύμβαση, η οποία έχει τα παρακάτω στοιχεία: α) σύμβασης μίσθωσης, παραλλαγμένης όμως σε πολλά σημεία από τον ʺτύποʺ που καθιερώνουν τα άρθρα 574 επ. ΑΚ, β) σύμβασης εντολής, με την οποία ο εκμισθωτής εντέλλεται τον μισθωτή να διαπραγματευθεί με τον προμηθευτή το αντικείμενο και τους όρους της σύμβασης πωλήσεως, την οποία θα καταρτίσει ο εκμισθωτής με τον προμηθευτή, γ) σύμβασης εκχωρήσεως (άρθρο 455 επ. ΑΚ), με την οποία 12

13 η εκμισθώτρια εταιρία εκχωρεί τις απαιτήσεις, που έχει κατά του προμηθευτή πωλητή του εκμισθού μενου πράγματος από τη σύμβαση πώλησης, στον μισθωτή, ώστε να μπορεί ε κείνος, ασκώντας τις σχετικές αξιώσεις ως δικαιούχος, να εξαναγκάζει τον προμηθευτήπωλητή σε τήρηση των υποχρεώσεων του, και δ) συμφώνου προαίρεσης, με το οποίο παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα, με μονομερή δήλωση του, είτε να αγοράσει το πράγμα με την καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος, ακόμη και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο (ΑΠ 731/2007, ΕΑ 6188/2006 ΔΕΕ , ΕΑ 5829/2003 ΕλλΔ , ΕΑ3351/2001ΔΕΕ , Ε Α2814/2000ΔΕΕ , ΕΑ201/1999 ΕλλΔ ,ΕφΠειρ 1133/2000 ΔΕΕ , ΕφΠειρ 221/1998 ΕλλΔ και ΕΕμπΔ , Εφθεσ 2974/1998 ΕλλΔ , ΕφΘεσ 2391/1996 ΕΕ μπδ ). Ειδικότερα, καθόσον αφορά στο πρώτο από τα παραπάνω στοιχεία της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή αυτό της σύμβασης μισθώσεως πράγματος, η σύμβαση Leasing διαφέρει από τη συνήθη μίσθωση ως προς την ευθύνη για το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των συμβαλλομένων τόσο έντονα, ώστε να γεννιούνται αμφιβολίες για το αν μπορεί στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης να γίνει και λόγος για μίσθωση πράγματος. Eτσι, ενώ στη συνήθη μίσθωση ο εκμισθωτής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση (άρθρο 575 ΑΚ), ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα κ.λπ. του μισθίου (άρθρα Ακ) και φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης τούτου (άρθρα 380, 576, 585, 586 ΑΚ), στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εκμισθωτής εκχωρεί μεν στον μισθωτή όλες τις αξιώσεις του κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως, αποκλείει όμως οποιαδήποτε δική του ευθύνη. Περαιτέρω, τυχόν ελαττώματα του πράγματος δεν παρέχουν στον μισθωτή δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος, εκείνος και όχι ο εκμισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το πράγμα καθ` όλη τη διάρκεια της σύμβασης κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση του και να φέρει όλες τις δαπάνες αυτού, ο ίδιος δε, επίσης, φέρει και τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας, κλοπής ή βλάβης του πράγματος. Κατά τη σύμβαση, τέτοια γεγονότα δεν απαλλάσσουν τον μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, είναι δε αυτός υποχρεωμένος, σε περίπτωση βλάβης του πράγματος, να το επισκευάσει με δικές του δαπάνες και, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του, να το αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες με άλλο ίσης αξίας, αν δεν προτιμά να πληρώσει τις υπόλοιπες, τις μέχρι τότε μη ληγμένες δόσεις του μισθώματος. 13

14 Μάλιστα, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 1665/1986, ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί ασφαλισμένο το πράγμα κατά του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η δε σύμβαση α σφάλισης μπορεί να συνομολογηθεί με ρήτρα συναλλάγματος, όταν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέχει τέτοια ρήτρα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τούτου. Κατόπιν αυτών, στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η ευθύνη του μισθωτή ως προς το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων σε βάρος του ρυθμίζονται κατά τρόπο που προσιδιάζει στη σύμβαση πώλησης και όχι στη σύμβαση μίσθωσης πράγματος. Οι κίνδυνοι, τους οποίους συνήθως φέρει ο ιδιοκτήτης του πράγματος, μετατοπίζονται με τη χρηματοδοτική μίσθωση στον μισθωτή, η νομική θέση του οποίου, σχετικά με την ευθύνη για το πράγμα, ομοιάζει με αυτήν του αγοραστή, ο οποίος έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος. Ο εκμισθωτής φέρει απλώς τον κίνδυνο της χρηματοδότησης, δηλαδή τον κίνδυνο τυχόν αδυναμίας του μισθωτή να πληρώσει το μίσθωμα. Μάλιστα, στο ερώτημα, ποία είναι η υποχρέωση του μισθωτή σε περίπτωση καταστροφής του μισθίου, να πληρώσει τα απομένοντα μισθώματα στην εταιρία ή να την αποζημιώσει με την τότε αξία του πράγματος, σωστότερο είναι να γίνει δεκτό το πρώτο, που δικαιολογείται από τον χρηματοδοτικό χαρακτήρα της συναλλαγής αυτής (ΕΑ 418/2007 ΔΕΕ , ΕΑ 95/2004, ΕΑ 5829/2003 ό.π., ΕφΠειρ 221/1998 ό.π., ΕφΘεσ 2974/1998 ό.π., Απ. Γεοιργιάδης, Νέες Μορφές Συμβάσεων της Σύγχρονης Οικονομίας, έκδ. 1995, IV, σελ , ο ίδιος, σε ΝοΒ , Παν. Μάζης, Η Χρηματοδοτική Μίσθωση, έκδ. 2η, αριθ. 148, σελ , Νικ. Παπαποστόλου, σε ΝοΒ ). Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 713 ΑΚ, με τη σύμβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξάγει χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας, 714 ΑΚ, ο εντολοδόχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα και 719 ΑΚ, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση της. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 297, 298 ΑΚ, προκύπτει ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να ανορθώσει κάθε ζημία, την οποία υπέστη ο εντολέας και η οποία έχει γενεσιουργό αιτία το πταίσμα του εντολοδόχου. Ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, θετική μεν είναι η ελάττωση της περιουσίας, αρνητική δε το κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων με πιθανότητα προσδοκώμενο κέρδος που ματαιώθηκε (ΑΠ 536/2004 ΕλλΔνη ). Συνεπώς, ο εντολοδόχος, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, όχι μόνο πρέπει να απέχει από κάθε δόλια ενέργεια, αλλά οφείλει να καταβάλει την επιμέλεια, την οποία κα 14

15 ταβάλλει στις συναλλαγές ο συνετός άνθρωπος, ευθυνόμενος διαφορετικά και για ελαφρά αμέλεια. Το πταίσμα του εντολοδόχου και επομένως η κατά το άρθρο 914 ΑΚ* ευθύνη του προς αποζημίωση τεκμαίρεται από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του εντολοδόχου προς εκπλήρωση της εντολής (ΑΠ 1115/2003 ΕλλΔνη , ΕΑ 204/ 2007). Για την υποχρέωση αποζημιώσεως απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του πταίσματος του εντολοδόχου και της ζημίας που επήλθε στον εντολέα. Αν, επομένως, ο εντολέας δεν υπέστη ζημία ή αν αυτή δεν είναι συνέπεια του πταίσματος του εντολοδόχου, ο τελευταίος δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του εντολέα (ΑΠ 118/2002 ΕλλΔικ , ΑΠ 1471/1998, ΕΑ 95/2004). Τέλος, αδικοπρακτική ευθύνη κατά τα άρθρα 914 επ. του ΑΚ γεννιέται, όταν το ζημιογόνο γεγονός είναι ανεξάρτητο από προηγούμενη υποχρέωση και μπορεί να προέλθει από οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος με παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσβάλλει απόλυτο δικαίωμα του προσώπου, που ζημιώθηκε. Αν, αντίθετα, η πράξη ή παράλειψη που προκάλεσε τη ζημία δεν είναι καθεαυτή παράνομη, αλλά συνιστά αθέτηση υποχρέωσης που είχε ήδη αναληφθεί, δεν υπάρχει αδικοπρακτική, αλλά ενδοσυμβατική ευθύνη, συνισταμένη στο διαφέρον, το οποίο συνδέεται αιτιωδώς με την αθέτηση (υπερημερία, αδυναμία, θετική προσβολή κ.λπ.) Επομένως, αξίωση αποζημίωσης για ζημία, που προκλήθηκε από το ότι ο εντολοδόχος παρέλειψε οφειλόμενη απ` αυτόν κατά την εκτέλεση της εντολής ενέργεια, θεμελιώνεται στα άρθρα 714 και 330 του ΑΚ, και όχι σε αδικοπραξία, εκτός αν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 919 ΑΚ ή ειδικές περιστάσεις, που στοιχειοθετούν αδίκημα (όπως απάτη, υπεξαίρεση κ.λπ.), οπότε υπάρχει συρροή αξιώσεων (ΑΠ 750/1995 ΕΕΝ , ΑΠ 1600/2002 ΕλλΔικ , ΑΠ 1615/1999 ΕλλΔικ , ΑΠ 555/1999 ΕλλΔικ ). Στην προκείμενη περίπτωση, η ενάγουσα ισχυρίστηκε, ειδικότερα, με την υπό κρίση αγωγή της α) ότι με την εναγομένη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατήργησε την από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δυνάμει της οποίας μίσθωσε από την εναγομένη τα μηχανήματα, που αναφέρονται αναλυτικώς στα δύο παραρτήματα της εν λόγω σύμβασης και στην αγωγή, για πέντε έτη, β) ότι με τον όρο 14 της ως άνω σύμβασης ανέλαβε την υποχρέωση να διατηρεί ασφαλισμένο τον πιο πάνω εξοπλισμό της επιχείρησης της πλήρως και για κάθε κίνδυνο σε ασφαλιστική εταιρία, πλην όμως, δυνάμει συμβάσεως εντολής που καταρτίστηκε μεταξύ τους, χορήγησε στην εναγομένη την εντολή και αυτή ανέλαβε την υποχρέωση να ασφαλίσει, με δική της αποκλειστικά επιμέλεια, τα ως άνω μισθωθέντα μηχανήματα στην ασφαλιστική εταιρία ʺ... Ασφαλιστικήʺ, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο σχετικό όρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το ποσό των 50 εκατομμυρί 15

16 ων δραχμών, με την επί πλέον συμφωνία, ότι σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η εναγομένη θα είχε υποχρέωση αντικατάστασης του εξοπλισμού της επιχείρησης της, γ) ότι η εναγομένη προέβη, πράγματι, στην ασφάλιση των εν λόγω μηχανημάτων στην παραπάνω ασφαλιστική εταιρία, πλην όμως, κατά παράβαση της εντολής, παρέλειψε να ασφαλίσει αυτά και για την περίπτωση σεισμού, με αποτέλεσμα, όταν τα ως άνω μηχανήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά το σεισμό της , να μην εισπράξει σχετική ασφαλιστική αποζημίωση και να μη μπορέσει αν αντικαταστήσει τα καταστραφέντα μηχανήματα, δ) ότι η παράλειψη της ασφάλισης του εξοπλισμού και για την περίπτωση σεισμού οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης εντολοδόχου και συγκεκριμένα σε πλημμελή εκτέλεση της εντολής, κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, λόγω βαριάς αμέλειας των αρμοδίων οργάνων αυτής, η οποία είχε ως συνέπεια, κατά τα ανωτέρω, την αδυναμία αντικατάστασης του μισθωμένου εξοπλισμού και, συνακόλουθα, την αδυναμία συνέχισης της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης της, γεγονός που προκάλεσε σ` αυτή τις παρακάτω θετικές και αποθετικές ζημίες και συγκεκριμένα 1) ζημιώθηκε κατά το ποσό των ,72 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του μισθωμένου εξοπλισμού, ο οποίος, αφού προηγουμένως θα είχε αντικατασταθεί μετά την είσπραξη του α σφαλίσματος, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, αν δεν είχε μεσολαβήσει η αντισυμβατική συμπεριφορά της εναγομένης, θα περιερχόταν τελικά στην κυριότητα της, 2) το ποσό των ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε διαφυγόντα κέρδη της επιχείρησης της, τα οποία με βεβαιότητα κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα αποκόμιζε κατά το χρονικό διάστημα , 3) το ποσό των ευρώ, το οποίο θα ελάμβανε ως κρατική επιδότηση και το οποίο, όμως, απώλεσε λόγω αδυναμίας της να συνεχίσει την εμπορική της δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μην πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο 2789/2000 για τους σεισμόπληκτους και 4) το ποσό των ευρώ, λόγω απώλειας της υπεραξίας της επιχείρησης της (φήμης, αέρα, πελατείας), η οποία κατά τον χρόνο της καταστροφής του εξοπλισμού ανερχόταν στο ως άνω ποσό. Ζήτησε, λοιπόν, η ενάγουσα, μετά τον περιορισμό του αιτήματος της, να αναγνωριστεί ότι η εναγομένη της οφείλει ως αποζημίωση το συνολικό ποσό των ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή είναι, ως προς τα υπ` αριθ. 1 και 2 αιτήματα της, πλήρως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερόμενες διατάξεις για τη χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και σ` αυτές των άρθρων 713, 714, 361, 330, 297, 298, 345, 346 ΑΚ. Oμως, ως προς τα υπ` αριθ. 3 και 4 αιτήματα η αγωγή είναι αόριστη και πρέπει να α πορριφθεί, δεδομένου ότι α) ως προς το τρίτο αίτημα (απώλεια κρατικής επιδότησης) η ε νάγουσα δεν προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 2789/2000 για τους σεισμόπληκτους, το ύψος των εν λόγω επιδοτήσεων, καθώς και συγκεκριμένα περιστατικά, από τα οποία να συνάγεται ότι η επιχείρηση της ενάγουσας, αν είχε αντικατα 16

17 σταθεί ο καταστραφείς εξοπλισμός, θα πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις και θα ελάμβανε ως επιδότηση το συνολικό ποσό των ευρώ και β) ως προς το τέταρτο αίτημα δεν αναφέρονται το συνολικό κόστος επένδυσης της συγκεκριμένης επιχείρησης, ο αριθμός του απασχολούμενου σ` αυτή προσωπικού, η συνολική διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης, η θέση που κατείχε αυτή στην αγορά από απόψεως πωλήσεων, εμπιστοσύνης του κοινού κ.λπ., το πελατολόγιο αυτής, καθώς και το ύψος των παραγομένων προϊόντων και πωλήσεων κ.λπ., η αναφορά δε των συγκεκριμένων περιστατικών είναι απαραίτητη για να μπορέσει η εναγομένη να αμυνθεί, αλλά και το δικαστήριο να προβεί στον προσήκοντα υπαγωγικό συλλογισμό προς διάγνωση της συγκεκριμένης διαφοράς των διαδίκων. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδριάσεως αυτού και απ` όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η ενάγουσα εταιρία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τις γραφικές τέχνες και τα προϊόντα χάρτου. Τον Μάϊο 1995 έλαβε προσφορά του γερμανικού οίκου ʺ...ʺ για την αγορά εξοπλισμού κατάλληλου για τις ανάγκες της επιχείρησης της. Κατόπιν αυτού και ενόψει του ότι συνεργαζόταν από ετών με την ʺ... Τράπεζαʺ, απευθύνθηκε στην εναγομένη εταιρία... για τη σύναψη συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Πράγματι, μεταξύ των διαδίκων καταρτίστηκε η από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δυνάμει της οποίας η ενάγουσα μίσθωσε από την εναγομένη τον κινητό ε ξοπλισμό, που περιγράφεται στα δύο παραρτήματα της εν λόγω σύμβασης... Η διάρκεια της μισθώσεως ορίστηκε σε πέντε (5) έτη... με καταβολή μηνιαίων μισθωμάτων (60 συνολικά), καταβαλλομένων στην αρχή εκάστου μηνός. Στον όρο 14 της συμβάσεως ορίζονται τα ακόλουθα: ʺ14.1. Ο Μισθωτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να διατηρεί τον Εξοπλισμό ασφαλισμένο πλήρως και για κάθε κίνδυνο σε ασφαλιστική εταιρία εγκεκριμένη εγγράφως από τον Εκμισθωτή και με ασφαλιστική σύμβαση που θα εγκριθεί από τον Εκμισθωτή. Η ασφάλιση θα καλύπτει οποιαδήποτε ζημία, εξ αιτίας ενδεικτικά, της μη λειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισμού ή καταστροφής του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων της πυρκαϊάς και κλοπής, σημαντικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας προκληθησομένης εξαιτίας του εξοπλισμού, για ποσό όχι κατώτερο από το ποσό που ορίζεται στην παρ. 10 του σχετικού παραρτήματος. Επίσης, θα πρέπει να διατηρεί τον Εξοπλισμό ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία και αν προκληθεί. Ο Μισθωτής θα επιδεικνύει στον Εκμισθωτή, οποτεδήποτε αυτός ζητήσει, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τις αποδείξεις καταβολής των ασφαλίστρων και το πιστοποιητικό ασφαλίσεως. 17

18 Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων από τον Μισθωτή ο Εκμισθωτής δύναται να καταβάλει αυτός τα ασφάλιστρα και να αποζημιωθεί επί τη αιτήσει του από τον Μισθωτή για την αντίστοιχη δαπάνη Ο Μισθωτής θα ενημερώνει τους ασφαλιστές ότι ο εξοπλισμός ανήκει στην κυριότητα του Εκμισθωτή και ότι όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα φέρουν ως δικαιούχο του ασφαλίσματος τον Εκμισθωτή, στον οποίο, σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλιστές θα καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό. Ο Εκμισθωτής με την καταβολή σε αυτόν των παραπάνω ποσών κατά την κρίση του δικαιούται να τα χρησιμοποιεί Να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη του εξοπλισμού Να αντικαθιστά τον ε ξοπλισμό με άλλον παρόμοιο για τον οποίο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Προς διακανονισμό των υποχρεώσεων και ευθυνών του Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβασηʺ. Αποδείχθηκε, όμως, ότι κατά πάγια τακτική της εναγομένης, η τελευταία επιδιώκει να ασφαλίζονται τα εκμι σθούμενα από αυτή πράγματα, δυνάμει καταρτιζόμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ʺ... Ασφαλιστικήʺ, που ανήκει, όπως και η εναγομένη, στον όμιλο της ʺ... Τράπεζαςʺ. Eτσι, εξ αρχής κατέστησε γνωστό στην ενάγουσα ότι, εφόσον αυτή συμφωνούσε, θα ασφάλιζε η ίδια, με δική της μέριμνα, τα πιο πάνω μηχανήματα, των οποίων διατηρούσε την κυριότητα, στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία. Η ενάγουσα συμφώνησε στην πρόταση αυτή της εναγομένης... Κατόπιν αυτού, η εναγομένη δήλωσε στην ενάγουσα ότι θα προέβαινε στην ασφάλιση του εξοπλισμού στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία..., για ποσό δραχμών και η μόνη υποχρέωση της ενάγουσας θα περιοριζόταν στην καταβολή των ασφαλίστρων. Για το σκοπό αυτό η εναγομένη, ταυτοχρόνως με την αποστολή στην ενάγουσα προς υπογραφή της ως άνω από σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, απέστειλε στην τελευταία και την από σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, απέστειλε στην τελευταία και την από πρόταση χρηματοδοτικής μισθώσεως, την οποία η ενάγουσα πράγματι υπέγραψε, καθόσον η εναγομένη της δήλωσε ότι η υπογραφή του ανωτέρω εγγράφου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση και για τη σύναψη της συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως. Στον όρο 13 της ανωτέρω πρότασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζεται, κατά λέξη, ότι ʺΗ υπογραφή του Μισθωτή περί αποδοχής της παρούσας Πρότασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης συνιστά την εξουσιοδότηση του Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή να συνάψει την απαιτούμενη ασφάλιση του Εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, με την Ασφαλιστική εταιρία επιλογής του Εκμισθωτή και να χρεώσει τον Μισθωτή με όλα τα έξοδα που συνδέονται με τον διακανονισμό αυτής της α σφαλίσεως...ʺ... Σύμφωνα με τα παραπάνω, με την υπογραφή της ως άνω πρότασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η ενάγουσα, σε συνέχεια των όσων και προφορικά είχαν συμφω 18

19 νήσει, χορήγησε στην εναγομένη την εντολή να προβεί αυτή (εναγομένη) με δική της επιμέλεια και χωρίς καμία ανάμειξη της ενάγουσας στην ασφάλιση του εξοπλισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην ασφαλιστική εταιρία ʺ... Ασφαλιστικήʺ, υπό τους όρους που διαλαμβάνονται στην ως άνω πρόταση χρηματοδοτικής μίσθωσης και στο άρθρο 14 της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης, ήτοι κατά παντός κινδύνου και για ποσό δρχ. Πράγματι, η εναγομένη προέβη..., στην ασφάλιση των μηχανημάτων στην ως άνω α σφαλιστική εταιρία, καταρτισθέντος του υπ` αριθ ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο συνεχώς ανανεωνόταν..., η δε ενάγουσα πλήρωνε κανονικά τα ασφάλιστρα, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στη διατύπωση και κατάρτιση των σχετικών συμβολαίων. Μάλιστα, σ` όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από την ενάγουσα ασφαλιστήρια συμβόλαια αναγράφεται ως ʺασφαλιζόμενοςʺ η εναγομένη, ενώ ρητά αναφέρεται ότι η ασφαλιστική εταιρία ασφαλίζει τις συγκεκριμένες ζημιές, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου ʺκαθώς επίσης και τα στοιχεία της σχετικής εντολής ασφάλισης του ασφαλιζόμενουʺ, δηλαδή της εναγομένης. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός στην περιοχή της Πάρνηθας, εξ αιτίας του οποίου κατέρρευσε και ισοπεδώθηκε τελείως το κτήριο επί της Λεωφόρου Τατοΐου..., στις Αχαρνές Αττικής, στο οποίο στεγαζόταν ως μισθώτρια η ενάγουσα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς και τα μισθωμένα από αυτή δυνάμει της ένδικης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανήματα της εναγομένης. Η ενάγουσα γνωστοποίησε αμέσως το γεγονός αυτό στην εναγομένη και την ασφαλιστική εταιρία και ζήτησε να κινηθεί η διαδικασία καταβολής της ασφαλιστικής αποζημιώσεως στην εκμισθώτρια, προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση των μηχανημάτων. Όμως, η εναγομένη και η ασφαλιστική εταιρία δήλωσαν σ` αυτή περί τα μέσα Ιανουαρίου 2000 ότι δεν ήταν δυνατή η καταβολή του ασφαλίσματος, διότι ο εξοπλισμός δεν είχε ασφαλιστεί και για τον κίνδυνο του σεισμού. Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρθηκαν, η εναγομένη όφειλε να ασφαλίσει τον εξοπλισμό της επιχείρησης της ενάγουσας και για τον κίνδυνο σεισμού. Παρ` όλα αυτά, κατά παράβαση της προαναφερόμενης εντολής της ενάγουσας, ενώ ασφάλισε τον επίμαχο εξοπλισμό στην ασφαλιστική εταιρία ʺ... Ασφαλιστικήʺ, με το υπ` αριθ /1995 ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρέλειψε, από υπαιτιότητα της και συγκεκριμένα από αμέλεια των αρμοδίων οργάνων αυτής, να ασφαλίσει τον εξοπλισμό και για τον κίνδυνο του σεισμού, τόσο με το αρχικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και κατά τις διαδοχικές ανανεώσεις αυτού κατά τα επόμενα έτη, με αποτέλεσμα, καίτοι τα μηχανήματα καταστράφηκαν κατά το σεισμό της , να μη δικαιούται ασφαλιστικής αποζημίωσης. 19

20 Όμως, [όπως αποδείχθηκε] δεν είχε συμφωνηθεί μεταξύ των διαδίκων πως, σε περίπτωση καταστροφής των μηχανημάτων, η εναγομένη θα ήταν υποχρεωμένη, με τη λήψη του ασφαλίσματος, να προβεί στην αντικατάσταση του εξοπλισμού της ενάγουσας. Επομένως, μόνη συνέπεια από τη μη προσήκουσα εκτέλεση της εντολής της ενάγουσας ήταν η μη είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης εκ μέρους της εναγομένης, στην οποία ανήκε κατά κυριότητα ο καταστραφείς εξοπλισμός και η οποία, όπως συνομολογείται, φερόταν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ως δικαιούχος του ασφαλίσματος. Αν, δηλαδή, η εναγομένη είχε εκτελέσει προσηκόντως την εντολή για την ασφάλιση των μηχανημάτων, μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αυτή και όχι η ενάγουσα θα εισέπραττε την ασφαλιστική αποζημίωση. Κατά συνέπεια, η αναφερόμενη στην αγωγή ζημία της ενάγουσας (ακόμη και τα κονδύλια που απορρίφθηκαν ως αόριστα), για την οποία ζητείται αποζημίωση, δεν συνδέεται αιτιωδώς με το συγκεκριμένο πταίσμα (αμέλεια) της εντολοδόχου εναγομένης εταιρίας, αλλά συνδέεται αποκλειστικώς με το γεγονός της καταστροφής των μισθωμένων μηχανημάτων, τα οποία βεβαίως η η εναγομένη δεν είχε υποχρέωση (παρά μόνο σχετική ευχέρεια) να αντικαταστήσει. Όμως, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, επί συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης, τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας ή βλάβης του μισθωμένου πράγματος φέρει η μισθώτρια και στη συγκκεριμένη περίπτωση η ενάγουσα και όχι η εκμισθώτρια (εναγομένη). Έπειτα από τα παραπάνω, πρέπει η αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Σημειώνεται ότι, ανεξαρτήτως του ότι η υπό κρίση αγωγή στηρίζεται στην αντισυμβατική συμπεριφορά της εναγομένης, όπως και η ίδια η ενάγουσα ρητά ισχυρίστηκε με τις προτάσεις της στον πρώτο βαθμό, σε κάθε περίπτωση, μόνη η προαναφερόμενη αθέτηση της υποχρέωσης, που είχε αναλάβει η εναγομένη για την ασφάλιση των μηχανημάτων και κατά του κινδύνου του σεισμού, δεν συνιστά αδικοπραξία, αφού η εν λόγω συμπεριφορά αυτής δεν είναι καθαυτή παράνομη, η δε ενάγουσα δεν επικαλείται, αλλά ούτε και αποδείχθηκαν ειδικές περιστάσεις, που στοιχειοθετούν αδίκημα της πρώτης εναγόμενης. Τα δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω του δυσερμήνευτου των διατάξεων που εφαρμόστηκαν (άρθρα 179, 183 ΚΠολΔ). 20

21 έπεται συνέχεια 21

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Θέμα Γενικής Παιδείας «Χαρακτηριστικά του καλού νόμου, του καλού δικαστή, του καλού πολίτη». 1 Ο Θέμα Αστικού δικαίου Εμπορικού δικαίου Πολιτικής Δικονομίας έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΤΤΥ) ΜΑΖΟΥ Πρακτικό 1 Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας, ενάγει τον Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Ηλίας Καρτσακλής, Δικηγόρος, LL.M. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (Αμέλεια Ευθύνη εκ του αποτελέσματος Άδικο Καταλογισμός Ερωτήσεις) ΑΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser ICC-02/05-01/12-5-tELL 02-04-2012 1/6 NM PT Πρωτότυπο: Αγγλικά Αριθμ.: ICC 02/05 01/12 Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των :

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : Aρ. Σύμβ. 1211 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : 1. Ευριπίδη Στεφάνου Πρύτανη και νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 241/29 7 2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σύμφωνα με το αρθρ.3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Γιατροί Χωρίς Σύνορα Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου p 2 Οικονομική Επισκόπηση p 5 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή p 9 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟΡΓΙΑΣ Τέχνη είναι η ικανότητα να προκαλούμε συναισθήματα διαμέσου μιας προσποιητής πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ζωγραφιές. ΠΛΑΤΩΝ Προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια 1 Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια Χαμένη σε δημοσιονομικά ανώδυνους συμβιβασμούς του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Η ιδιότητα του πολίτη, αποδεσμευμένη από την εθνικότητα, έχει μετατοπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας EnergyRes 09 Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων A.E. 20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Μετάφραση 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επομένως η ηθική αρετή κινείται γύρω από τις ηδονές και τις λύπες, αφού κάνουμε τα τιποτένια εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 9 Ο Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ GREECE & SOUTH EASTERN EUROPE Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος 1 ΣΥΝΤΑΞΗ: (Επιμέλεια και Σύνταξη: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, LLM, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου.) Θέμα: Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Είδαμε ότι τα πολιτικά κόμματα, εκτός των άλλων, διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρθρώνουν συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιστοίχιση των βλαβών λόγω πυρκαγιάς με προτεινόμενες μεθόδους επισκευών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, σε γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 11 ΦΕΒ. 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Περίληψη Ενότητας: Η ενίσχυση και υποστήριξη τ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στα προγράμματα δράσ και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξ τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα