ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ε1β/301/64 Περί συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως απορριµάτων. (ΦΕΚ 63/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντες υπόψιν τας διατάξεις: α) Του Β. ιατάγµατος 682/1960 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας», β) του Α.Ν. 2520/1940 «περί Υγειονοµικών ιατάξεων», γ) του από Β. ιατάγµατος «περί µέτρων προς καταπολέµησιν επιδηµικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών», δ) του Ν /1960 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Υγειονοµικών Συλλόγων, Ιατρικών και παραϊατρικών Επαγγελµάτων, Ασφαλίσεως Υγειονοµικών, Φαρµάκων και των περί Ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και ηµοσίας Υγείας διατάξεων και ε) του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος, αποφασίζοµεν: Εκδίδοµεν την κάτωθι Υγειονοµικήν ιάταξιν: Άρθρον 1 Ορισµοί 1. Ο όρος «Απορρίµµατα» περιλαµβάνει άπαντα τα καθ οιονδήποτε τρόπον απορριπτόµενα στερεά υλικά ή ηµίρρευστα τοιαύτα, έχοντα µάλλον στερεάν σύστασιν, ώστε να µη δύνανται να ρεύσουν ευχερώς άνευ προσθήκης ύδατος ή ετέρου υγρού. 2. Ως «Οικιακά απορρίµµατα» θεωρούνται τα εκ των κατοικιών συνήθη προϊόντα οικιακής καθαριότητος, τα υπολείµµατα τροφών, τα υλικά εκ συσκευασίας τροφών και κατ επέκτασιν τα απορρίµµατα ετέρας προελεύσεως τα έχοντα παρόµοια εν γένει προς τ ανωτέρω χαρακτηριστικά. 3. ια του όρου «Χώρος» νοείται οιασδήποτε κλειστός ή ανοικτός χώρος ως οικοδοµαί εν γένει, αυλαί, οικόπεδα, οδοί, πλατείαι, άλση, τόποι συγκεντρώσεως ή αναψυχής του κοινού, κ.λπ. 4. Η «Συλλογή απορριµάτων» περιλαµβάνει απάσας τας εργασίας τας αφορώσας εις την τήρησιν καθαριότητος, την προσωρινήν διαφύλαξιν αυτών και την προσκόµισίν των προς αποκοµιδήν. 5. Η «Αποκοµιδή απορριµµάτων» περιλαµβάνει απάσας τας εργασίας τας αφορώσας εις την περισυλλογήν των απορριµµάτων εκ των καθοριζοµένων προς τούτο θέσεων προσκοµίσεως, την µεταφοράν και την εναπόθεσιν αυτών εις τους τόπους διαθέσεως. 6. Η «ιάθεσις απορριµµάτων» περιλαµβάνει απάσας τας εργασίας δια την δηµόσιαν υγείαν. Ενδεχοµένως δύναται αύτη να αποβλέπη και εις την αξιοποίησίν των. Άρθρον 2. Γενικοί όροι 1. Πάντες οι χώροι πρέπει να τηρούνται απηλλαγµένοι απορριµµάτων δυναµένων να προκαλέσουν ανθυγιεινάς, αντιαισθητικάς ή οχληράς εν γένει καταστάσεις, ως: α) Εστίας προσελκύσεως και αναπτύξεως εντόµων ή τρωκτικών δυναµένων να µεταδώσουν νόσους. β) Μολύνσεις επιφανειακών και υπογείων υδάτων ή ζώων (χοίρων, κυνών, κλπ). γ) Αντιαισθητικάς καταστάσεις, δυσοσµίας ή εστίας αναπτύξεως ενοχλητικών εντόµων. 2. Η συλλογή, αποκοκοµιδή και διάθεσις των απορριµάτων θα εκτελούνται κατά τρόπον µη δηµιουργούντα κινδύνους δια την ηµόσιαν υγείαν, αντιαισθητικάς καταστάσεις ή οχλήσεις εν γένει εξασφαλιζοµένων συγχρόνως των απαραιτήτων όρων προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εις τας εργασίας ταύτας απασχολουµένων ατόµων. 3. Προς εξασφάλισιν της εκπληρώσεως των ανωτέρω γενικών όρων θα τηρούνται τα καθ έκαστα δια της παρούσης κατωτέρω καθοριζόµενα µέτρα. Εις περιπτώσεις καθ ας, δι

2 οιονδήποτε λόγον δεν είναι τοιαύτα επαρκή, επιβάλλεται η λήψις παντός συµπληρωµατικώς απαιτούµενου µέτρου. Άρθρον 3 Συλλογή απορριµµάτων 1. Καθαριότης χώρων Η απαλλαγή των χώρων εκ των απορριµάτων θα εκτελήται εις κατάλληλον χρόνον και δια µεθόδων και µέσων τοιούτων, ώστε να µη προκαλούνται ανθυγιειναί καταστάσεις και οχλήσεις ως ανάπτυξις κονιορτού, θόρυβοι. 2. Προσωρινή διαφύλαξις απορριµάτων. Τα συλλεγόµενα απορρίµµατα θα διαφυλάσσωνται µέχρι της αποκοµιδής εις ειδικά δοχεία. Απορριπτόµενα αντικείµενα µεγάλων διαστάσεων ή βάρους, ως άχρηστα έπιπλα, κλάδοι δένδρων, κ.λπ. δύνανται να συγκεντρούνται εις καθοριζοµένας θέσεις, εναποτιθέµενα εις σωρούς ή σκευαζόµενα εις δέσµας, εις τρόπον ώστε να είναι ευχερής η αποκόµισίς των. Τα δοχεία απορριµµάτων και γενικώς τα συγκεντρούµενα απορρίµµατα θα διατηρούνται µέχρι της αποκοµιδής εις θέσεις και κατά τρόπον ώστε να µη προκαλούνται οχλήσεις. Ειδικώτερον εις τας δηµοσίας αγοράς, ιδρύµατα και εν γένει εγκαταστάσεις ένθα προβλέπεται η συγκέντρωσις σηµαντικών ποσοτήτων απορριµµάτων, θα υφίστανται ειδικοί χώροι δια την τοποθέτησιν των δοχείων απορριµµάτων. Οι χώροι ούτοι πρέπει να πληρούν τους κάτωθι όρους: α) Θα ευρίσκωνται εις θέσεις κατά το δυνατόν αποµονωµένας και αποκεκρυµµένας, πλην ευχερώς προσπελάσιµους. β) Θα διατηρούνται κλειστοί και θα αερίζωνται καλώς. γ) Το δάπεδον και οι τοίχοι θα είναι εξ αδιαποτίστου υλικού, λείου και ευχερώς καθαριζοµένου. δ) Το δάπεδον θα αποστραγγίζεται καλώς και το στόµιον των αποχετευτικών αγωγών θα κλείεται δι εσχάρας, µη επιτρεπούσης την διέλευσιν απορριµάτων και υδραυλικού σίφωνος. ε) Τα ανοίγµατα φωτισµού και αερισµού θα φέρουν συρµάτινον πλέγµα Νο 16 ή πυκνότερον παρεµποδίζων την είσοδον µυιών και άλλων εντόµων. στ) Θα παρεµποδίζεται η είσοδος ποντικών. ζ) Θα τηρούνται πάντοτε εις καλήν κατάστασιν, καθαροί και απηλλαγµένοι εντόµων και ποντικών. 3. οχεία απορριµάτων 3.1. Τα δοχεία απορριµάτων δέον να πληρούν τους κάτωθι όρους: α) Υλικόν αδιαπότιστον, ανθεκτικόν και µη ευχερώς οξειδούµενον ή γενικώς προσβαλλόµενον και καταστρεφόµενον εκ της προβλεποµένης χρήσεως. β) Κατασκευή αρκούντως ισχυρά, ώστε να µη παραµορφούνται ή καταστρέφωνται ταχέως κατά τους χειρισµούς. γ) Χωριτικότης επιτρέπουσα ευχερείς χειρισµούς. δ) Μορφή παρέχουσα επαρκή ευστάθειαν και επιτρέπουσα ευχερή εκκένωσιν και καθαρισµόν. ε) Θα φέρουν καλύµµατα εφαρµόζοντα καλώς, ώστε να αποκλείεται η είσοδος εντόµων ή ποντικών και η παραβίασις υπό αναζητούντων τροφήν ζώων (κυνών, γαλών). Συνιστάται όπως τα καλύµµατα ταύτα συνδέωνται µετά των δοχείων δια καταλλήλου διατάξεως προς αποφυγήν απωλείας αυτών. Τα δοχεία θα τηρούνται πάντοτε εις καλήν κατάστασιν και καθαρά. Απαγορεύεται η χρήσις δοχείων διαρρεόντων, µη καλώς καλυπτοµένων και ρυπαρών Επιτρέπεται η χρησιµοποίησις σάκκων αντί δοχείων απορριµµάτων, εφ όσον ούτοι είναι κατασκευασµένοι εξ ανθεκτικού και αδιαποτίστου υλικού, κλείουν καλώς και πληρούν πάντας τους διά των δοχείων επιδιωκοµένους σκοπούς. 4. οχεία απορριµµάτων εις χώρους συγκεντρώσεως και εξυπηρετήσεως του κοινού. Εις τους χώρους συγκεντρώσεως ή εξυπηρετήσεως του κοινού θα τοποθετώνται καλαίσθητα δοχεία, πληρούντα τους όρους της προηγουµένης υπ αριθµ. 3 παραγράφου εις

3 επαρκή αριθµόν και χωρητικότητα δια την υπό του κοινού εναπόθεσιν των απορριµµάτων, απαγορευοµένης της απορρίψεως αυτών επί του εδάφους ή του δαπέδου. Τα δοχεία θα διασφαλίζωνται εκ κινδύνων ανατροπής και θα τοποθετούνται εις θέσεις καλώς αποαστραγγιζοµένας ή θ αναρτώνται επί στύλων, τοίχων, κλπ. Επιτρέπεται δια λόγους αισθητικούς και κυκλοφοριακούς όπως εναποθηκεύονται τα εκ της καθαριότητος των δηµοσίων χώρων (οδοί, πλατείαι, άλση, κλπ) προερχόµενα απορρίµµατα εντός των δοχείων τοποθετουµένων εις υπογείους χώρους, εφόσον εξασφαλίζεται η καθαριότης και η αποστράγγισις των χώρων τούτων ως και η προστασία εκ κατακλύσεως υπό επιφανειακών ή υπογείων υδάτων. Τα καλύµµατα και γενικώς η εξωτερική επιφάνεια αυτών θα διαµορφούνται κατά τρόπον αποκλείοντα την πρόσκλησιν ατυχηµάτων. 5. Προσκόµισις δοχείων απορριµµάτων. Τα δοχεία απορριµµάτων θα προσκοµίζωνται εις τας προς περισυλλογήν θέσεις ολίγον προ της διελεύσεως των οχηµάτων αποκοµιδής, η δε αποµάκρυνσις των κενών δοχείων θα ενεργήται το ταχύτερον δυνατόν µετά την εκκένωσιν αυτών. Άρθρον 4 Αποκοµιδή απορριµµάτων 1.Περισυλλογή Η περισυλλογή των απορριµµάτων εκ των θέσεων προσκοµίσεως θα εκτελήται εις τρόπον ώστε: α) Να αποφεύγεται διασπορά ή διαρροή απορριµµάτων. Τυχόν δι οιονδήποτε λόγον διασκορπιζόµενα ή διαχεόµενα εκ των δοχείων ή των οχηµάτων θα περισυλλέγωνται επιµελώς και θα αποκοµίζωνται. β) Να µη προκαλούνται ζηµίαι εις τα δοχεία απορριµάτων. γ) Να µη δηµιουργούνται θόρυβοι και ιδία κατά τας ώρας ησυχίας του κοινού. Τα δοχεία απορριµµάτων θα παραλαµβάνωνται εκ των θέσεων περισυλλογής, θα εκκενώνται πλήρως και θα επαναφέρωνται εις τας θέσεις των, επανατοποθετουµένων των καλυµµάτων των. Η περισυλλογή των απορριµµάτων δέον να εκτελήται κατά τακτάς ηµέρας και ώρας, τηρουµένας µετ ακριβείας. 2. Οχήµατα 2.1. Τα οχήµατα µεταφοράς των απορριµµάτων θα είναι κατά το δυνατόν ειδικώς προς τούτο κατασκευασµένα και θα έχουν απαραιτήτως κλειστόν µεταλλικόν αµάξωµα ή τουλάχιστον επενδεδυµένον δια µετάλλου ή ετέρου ανθεκτικού και αδιαποτίστου υλικού. Η κατασκευή και η µορφή του αµαξώµατος θα είναι τοιαύτη ώστε να αποκλείεται διασπορά ή διαρροή απορριµµάτων. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι του αµαξώµατος θα είναι λείαι και άνευ γωνιών δια να αποφεύγεται η συγκράτησις ρυπάνσεων επ αυτών. ια την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν των απορριµάτων θα υφίστανται κατάλληλοι διατάξεις ή ανοίγµατα τα οποία θα ανοίγουν κατά τον χρόνον χρήσεως αυτών. Επιτρέπεται η χρησιµοποίησις µε ανοικτόν τρόπον αµάξωµα µόνον δι απορρίµµατα τα οποία δεν προσελκύουν µύιας, δε παρασύρονται υπό του ανέµου κατά την µεταφοράν των και δεν αναδίδουν δυσαρέστους οσµάς. Εις την περίπτωσιν ταύτην η πλήρωσις των οχηµάτων τούτων θα είναι τοιαύτη ώστε ν αποκλείεται διασπορά ή διάχυσις των µεταφεροµένων απορριµµάτων Τα οχήµατα θα τηρούνται πάντοτε εις καλήν κατάστασιν και καθαρά. Ταύτα θα πλύνωνται καλώς τουλάχιστον δις της εβδοµάδος. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις οχηµάτων απορριµµάτων δι ετέραν χρήσιν άνευ προηγουµένης πλύσεως αυτών, εν ουδεµία δε περιπτώσει επιτρεποµένης της χρησιµοποιήσεως αυτών δια µεταφοράν τροφίµων. 3. Αποκοµιδή Τα οικιακά απορρίµµατα θα αποκοµίζωνται τουλάχιστον δις της εβδοµάδος. Ειδικώτερον εκ των δηµοσίων αγορών ως και εκ των εγκαταστάσεων, εν γένει ένθα παράγονται ευχερώς σηπόµενα απορρίµµατα εις µεγάλας ποσότητας, η αποκοµιδή αυτών θα ενεργήται καθηµερινώς.

4 Άρθρον 5. ιάθεσις απορριµµάτων 1. Εγκεκριµέναι µέθοδοι διαθέσεως Επιτρέπεται η διάθεσις απορριµµάτων κατόπιν αδείας του Νοµάρχου εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου, εφ όσον εφαρµόζωνται οι κατωτέρω αναφερόµενοι µέθοδοι και εκπληρούνται οι αντιστοίχως καθοριζόµενοι όροι. Η εκδιδόµενη άδεια κοινοποιείται προς το Υγειονοµικόν Κέντρον και την οικείαν Αστυνοµικήν Αρχήν. Προ της εκδόσεως της ως άνω αδείας ο ενδιαφερόµενος ήµος ή Κοινότης δι αποφάσεως αυτού επιλέγει και καθορίζει την εφαρµοσθησοµένην µέθοδον και την περιοχήν διαθέσεως των απορριµµάτων. Η περί τούτων απόφασις του ήµου ή της Κοινότητος δηµοσιεύεται δια τοιχοκολλήσεως εις τα συνήθη προς τούτο µέρη του ιδίου, ως και του ήµου ή της Κοινότητος, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται η εκλεγείσα προς διάθεσιν των απορριµµάτων περιοχή και δια δηµοσιεύσεως τουλάχιστον εφ άπαξ εις µίαν ηµερησία τοπικήν εφηµερίδα. Εντός είκοσι (20) ηµερών από της ρηθείσης δηµοσιεύσεως, δικαιούται παν ενδιαφερόµενον φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον να υποβάλη ένστασιν, επί της εκδοθείσης αποφάσεως, εις τον ήµον ή Κοινότητα εκ της περιοχής του οποίου προέρχονται τα απορρίµµατα. Ο ενδιαφερόµενος δια την διάθεσιν απορριµµάτων ήµος ή Κοινότης υποβάλλει ακολούθως την εκδοθείσαν παρ αυτού απόφασιν µετά την υποβληθεισών ενστάσεων και των επί τούτων απόψεών του εις τον Νοµάρχην, όστις αποφασίζει τελεσιδίκως µετά σύµφωνον γνώµην Επιτροπής, συγκροτουµένης υπ αυτού και απαρτιζοµένης εκ των κάτωθι: α) ιευθυντού Νοµαρχίας, ως Προέδρου. β) Προϊσταµένου του Υγειονοµικού Κέντρου. γ) Υγιειονολόγου µηχανικού, εφ όσον υπηρετεί τοιούτος εν τη περιφερεία. δ) Προϊσταµένου της Τ.Υ..Κ. ε) Προϊσταµένου της Αστυνοµικής Αρχής στ) Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ως µελών. Τα µέλη της επιτροπής δύνανται ν αυξηθούν και δι ετέρων εκπροσώπων δηµοσίων υπηρεσιών, ως Γεωργίας ηµ. Έργων, Βιοµηχανίας, Τουρισµού, εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιµον αναλόγως της περιπτώσεως. Αντί των Προϊσταµένων των υπηρεσιών δύνανται να ορισθούν παρ αυτών έτεροι εκπρόσωποι των υπηρεσιών των. Προκειµένου περί απορριµάτων ήµων, αίτινες δεν είναι Πρωτεύουσαι Νοµών και Κοινοτήτων πληθυσµού κάτω των η ως άνω Επιτροπή δύναται ν απαρτίζεται µόνον εκ των κάτωθι: α) Εκπροσώπου του Υγειονοµικού Κέντρου β) Μηχανικού του Τ.Υ..Κ. και γ) Προϊσταµένου της Τοπικής Αστυνοµικής Αρχής ή αναπληρωτού αυτού. Μετά την κατά τα ανωτέρω έγκρισιν της περιοχής και της µεθόδου διαθέσεως των απορριµάτων ο ενδιαφερόµενος ήµος ή Κοινότης υποβάλλει εις το Υγειονοµικόν Κέντρον την σχετικήν µελέτην διαθέσεως των απορριµάτων, δια τα περαιτέρω προς έκδοσιν της απαιτούµενης αδείας. Η υποβαλλοµένη µελέτη θα είναι πλήρης, θα περιλαµβάνη δε και κανονισµόν λειτουργίας. Εκ της µελέτης ταύτης θα προκύπτη σαφώς ότι ικανοποιούνται πλήρως οι όροι της παρούσης. Το Υγειονοµικόν Κέντρον δύναται να ζητήση την προσκόµισιν και παντός ετέρου συµπληρωµατικού στοιχείου, το οποίον κρίνεται απαραίτητον δια την µόρφωσιν σαφούς γνώµης. Ειδικώτερον η εκπόνησις µελέτης δι εγκαταστάσεις καύσεως, βιοχηµικής στεροποιήσεως και πολτοποιήσεως, ως απαιτούσα ειδικάς γνώσεις και εµπειρίαν, δέον να ανατίθεται εις ειδικευµένους τεχνικούς, γραφεία διαθέτοντα ειδικευµένον προσωπικόν ή ειδικευµένους οίκους ασχολουµένους µε τοιαύτας κατασκευάς ή εγκαταστάσεις. Εις περίπτωσιν καθ ην έτερον πλην του ήµου ή της Κοινότητος φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον ενδιαφέρεται να διαθέση τα απορρίµµατα αυτού δαπάναις και ευθύνη του,

5 συµφώνως προς τα καθοριζόµενα κατωτέρω εν άρθρω 9, απαιτείται και η προηγούµενη έγκρισις του ήµου ή της Κοινότητος εκ της περιοχής του οποίου προέρχονται τα εν λόγω απορρίµµατα. Προς τούτο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει εις τον ρηθέντα ήµον ή Κοινότητα αίτησιν µετά των απαιτουµένων δικαιολογητικών και εφόσον ο τελευταίος αποδέχεται την προτεινόµενην διάθεσιν των απορριµµάτων ενεργεί κατά τα ως άνω καθοριζόµενα προς έκδοσιν της απαιτουµένης αδείας άλλως επιστρέφει ταύτα απ ευθείας εις τον ενδιαφερόµενον. ια πάσαν τροποποίησιν, επέκτασιν ή ανακαίνισιν των εγκαταστάσεων διαθέσεως των απορριµάτων απαιτείται η έκδοσις νέας αδείας του Νοµάρχου. Η χορηγουµένη προς διάθεσιν των απορριµµάτων άδεια αφορά προληπτικόν έλεγχον. Εάν εκ των υστέρων ήθελεν προκύψει ότι δι οιονδήποτε λόγον δεν πληρούνται οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της παρούσης, υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος όπως το ταχύτερον δυνατόν λάβη τα απαιτούµενα πρόσθετα µέτρα. Την ως άνω προβλεποµένην άδειαν διαθέσεως των απορριµµάτων υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να λάβη προ πάσης άλλης αδείας απαιτουµένης εξ άλλων νόµων ή διατάξεων ιάθεσις απορριµάτων δι απορρίψεως. Η διάθεσις των απορριµάτων δι απορρίψεως συνίσταται εις την απλήν απόρριψιν επί της επιφανείας του εδάφους, επαφιεµένης της αποσυνθέσεως και σταθεροποιήσεώς των εις την επίδρασιν των φυσικών παραγόντων. Απαγορεύεται η απόρριψις απορριµάτων εις την θάλασσαν, λίµνας ή ποταµούς. Επιτρέπεται η διάθεσις απορριµάτων δι απορρίψεως εις καθοριζοµένους προς τούτο χώρους, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι: α) Η περιοχή απορρίψεως των απορριµάτων: (1) Θα κείται εις θέσιν αποµονωµένην και αποκεκριµένην από κατωκηµένας περιοχάς, συγκοινωνιακάς αρτηρίας και εν γένει πολυσυχνάστους χώρους, τα δε όρια αυτής θα απέχουν τουλάχιστον µ. από των ορίων σχεδίου πόλεως και εν ελλείψει τοιούτου από των τελευταίων εν συνεχεία κατοικιών οικισµού, ως και 500 µ. τουλάχιστον από συχναζοµένης οδού. (2) εν θα κατακλύζεται υπό υδάτων και θα αποστραγγίζεται καλώς. (3) εν θα είναι εκτεθειµένη εις ισχυρούς ανέµους και οι επικρατούντες τοιούτοι δεν θα έχουν διεύθυνσιν αντίθετον ως προς τας κατωκηµένας περιοχάς. (4) Θα είναι ευχερώς προσπελάσιµος δι οδού επαρκούς εύρους µετά οδοστρώµατος ανθεκτικού εις τα οχήµατα απορριµµάτων καθ όλην την διάρκειαν του έτους. (5) εν θα ευρίσκοναι άνωθεν αγωγών υδραγωγείου και τα αποστραγγιζόµενα εκ βροχών ύδατα δεν θα δύνανται να µολύνουν φρεάτια ή ετέρας πηγάς ποσίµου ύδατος. (6) Θα είναι περιφραγµένη, ώστε να µη είναι δυνατή η είσοδος ζώων, ως χοίρων, κυνών και θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων. β) Το Υγειονοµικόν Κέντρον δύναται να απαιτήση την λήψιν µέτρων προς καταπολέµησιν µυιών, λοιπών εντόµων και ποντικών. Η εφαρµογή της προκειµένης µεθόδου διαθέσεως των απορριµάτων δι απορρίψεως λόγω των πολλαπλών αυτής µειονεκτηµάτων από υγειονοµικής και αισθητικής πλευράς, είναι σκόπιµον να αποφεύγεται προτιµωµένων ετέρων µεθόδων. εν απαιτείται η έκδοσις αδείας του Υγειονοµικού Κέντρου δια την διάθεσιν εν υπαίθρω απορριµάτων εκ φυσικών ή τεχνητών γαιωδών υλικών, ως εξ εκσκαφών ή κατεδαφίσεων. Εν πάση περιπτώσει τα απορρίµµατα ταύτα ευθύνη του ιδιοκτήτου ή του νοµέως του χώρου εις ον απορρίπτονται θα διαστρώνωνται κανονικώς, ώστε να δηµιουργούνται εστίαι λιµναζόντων υδάτων, καταφύγια ποντικών ή αντιαισθητικαί καταστάσεις Υγειονοµική Ταφή Η υγειονοµική ταφή συνίσταται εις την κατά στρώσεις εναπόθεσιν των απορριµάτων εντός φυσικών ή τεχνητών κοιλοτήτων, την συµπίεσιν και την επικάλυψιν αυτών δι επαρκούς στρώµατος χώµατος, ούτως ώστε να καθίστανται απρόσιτα εις µυίας και ποντικούς και να µη αναδίδωνται δυσοσµίαι, της αποσυνθέσεως και σταθεροποιήσεως αυτών επαφιεµένης εις τους φυσικούς παράγοντας.

6 Επιτρέπεται η διάθεσις των απορριµµάτων δι υγειονοµικής ταφής εις καθοριζοµένους προς τούτο χώρους, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι: α) Η περιοχή διαθέσεως: 1) Θα κείται εις θέσιν τοιαύτην ώστε τα όρια αυτής να απέχουν τουλάχιστον 500 µ. από των πλησιεστέρων κατοικιών. (2) Θα προστατεύεται εκ πληµµυρών και θα αποστραγγίζεται κατά το πρακτικώς δυνατόν. (3) εν θα ευρίσκεται άνωθεν αγωγών υδραγωγείου και τα αποστραγγιζόµενα εκ βροχής ύδατα δεν θα δύνανται να µολύνουν φρέατα ή ετεράς πηγάς ποσίµου ύδατος. (4) Θα είναι ευχερώς προσπελάσιµος δι οδού επαρκούς εύρους µετά οδοστρώµατος ανθεκτικού εις τα οχήµατα απορριµµάτων καθ όλην την διάρκειαν του έτους. (5) εν θα είναι εκτεθειµένη εις ισχυρούς ανέµους. (6) Θα είναι περιφραγµένη ώστε να µην είναι δυνατή η είσοδος ζώων, ως χοίρων, κυνών και θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων. (7) Θα εξασφαλίζεται η δυνατότης λήψεως ή προσκοµίσεως καταλλήλου συστάσεως χώµατος δια την επικάλυψιν των στρώσεων των απορριµµάτων. β) Τα απορρίµµατα θα διαστρώνωνται εντός της ηµέρας προσκοµίσεώς των κατά διαδοχικάς στρώσεις, οίτινες θα συµπιέζωνται ιδιαιτέρως εκάστη δια µηχανηµάτων ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής συµπίκνωσις. οχεία, κιβώτια ή έτερα παρόµοια αντικείµενα θα συνθλίβωνται προς της διαστρώσεώς των, εάν τούτο δεν επιτυγχάνεται κατά την δια των µηχανηµάτων συµπίεσιν προς αποφυγήν κενών εντός των στρώσεων των απορριµµάτων. γ) Η συνολική ηµερησία απόθεσις απορριµµάτων, µετά την συµπίεσιν των διαδοχικών στρώσεων, θα καλύπτεται εντός της αυτής ηµέρας δια στρώµατος χώµατος πάχους τουλάχιστον 0,60 µ. επί της τελικής επικαλύψεως και 0,15 επί του µετώπου εργασίας. Το χρησιµοποιούµενον χώµα θα είναι καταλλήλου συστάσεως εις τρόπον ώστε η επικάλυψις να µην εµφανίζη ρωγµάς µετά την ξήρανσιν. Η επιφάνεια της τελικής επικαλύψεως θα διαµορφούται µε οµαλάς κλίσεις δια καλήν αποστράγγισιν χωρίς να προκαλούνται διαβρώσεις. Εν πάση περιπτώσει η επιφάνεια αύτη θα συντηρήται επί µίαν διετίαν προς αποφυγήν δηµιουργίας ρηγµάτων και δι οιονδήποτε λόγον αποκαλύψεως απορριµάτων. δ) Κατά την διάρκειν της εργασίας δέον να λαµβάνωνται µέτρα, ως κινητός συρµάτινος φράκτης, κατάβρεγµα, κλπ, εις τρόπον ώστε να µη παρασύρωνται υπό του ανέµου χάρτης ή άλλα ελαφρά απορρίµµατα. ε) Απαγορεύεται η διατήρησις η διατροφή χοίρων εντός της περιοχής διαθέσεως των απορριµµάτων. στ) Θα διατίθεται πάντοτε κατάλληλος και επαρκής µηχανικός εξοπλισµός µετά εφεδρικού τοιούτου δια την έντεχνον και έγκαιρον εκτέλεσιν των απαιτουµένων εργασιών και εις τρόπον ώστε να αποκλείεται διακοπή της εργασίας πλέον του 24ώρου. ζ) Θα διατίθεται επαρκές και κατάλληλον προσωπικόν δια την έντεχνον και έγκαιρον εκτέλεσιν απασών των απαιτουµένων εργασιών. γ) Θα λαµβάνωνται πάντα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να µην αναπτύσσωνται µυίαι, λοιπά έντοµα και ποντικοί Καύσις Κατά την µέθοδον ταύτην τα απορρίµµατα τοποθετούνται και καίονται εντός ειδικών κλιβάνων, είτε δια της ιδίας αυτών θερµικής ενεργείας, είτε δια χρήσεως προσθέτου καυσίµου. Επιτρέπεται η διάθεσις απορριµµάτων δια καύσεως εφόσον τηρούνται οι κάτωθι όροι: α) Αι εγκαταστάσεις καύσεως απορριµµάτων θα τοποθετούνται εις βιοµηχανικάς ζώνας ή εκτός των κατωκηµένων περιοχών. β) Κατά την προσκόµισιν, εκφόρτωσιν και διατήρησιν των απορριµµάτων µέχρι της καύσεως αυτών δεν θα προκαλούνται θόρυβοι, κονιορτοί, δυσοσµίαι, συνθήκαι προσελκύσεως και αναπτύξεως µυιών και αντιαισθητικαί καταστάσεις. γ) Η καύσις θα είναι κατά το δυνατόν πλήρης ώστε να µην αναδίδωνται δύσοσµα αέρια, καπνός και έτερα προϊόντα ατελούς καύσεως. Επίσης θα λαµβάνωνται τα κατάλληλα µέτρα δια την συγκράτησιν τυχόν παρασυροµένων προϊόντων της καύσεως, ως αιθάλη, τέφρα και ικανοποιητικήν αραίωσιν των καυσαερίων εις τον ατµοσφαιρικόν αέρα δια την εν γένει πρόληψιν µολύνσεως της ατµοσφαίρας και της ρυπάνσεως της γύρωθεν περιοχής.

7 δ) Απαγορεύεται η καύσις υλικών αναδιδόντων υπερβολικόν καπνόν ή επιβλαβή αέρια. Οι απορριπτόµενοι φωτιστικοί σωλήνες φθορισµού ή λαµπτήρες ατµού υδραργύρου κ.λπ, θα αφαιρούνται και θα διατίθενται δια ταφής. ε) Η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων θα είναι τοιαύτη ώστε να αποκλείονται οι κίνδυνοι πυρκαγιών. στ) Αι εγκαταστάσεις θα προστατεύωνται από της εισόδου ποντικών και δεν θα παρέχουν καταφύγια δια την ανάπτυξιν αυτών, τηρούµεναι πάντοτε απηλλαγµέναι ποντικών και µυιών. ζ) Η περιοχή των εγκαταστάσεων θα είναι καλώς περιφραγµένη ώστε να µην είναι δυνατή η είσοδος ζώων, ως χοίρων, κυνών και θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων. η) Τα προσκοµιζόµενα απορρίµµατα θα αποτεφρούνται εντός της ηµέρας προσκοµίσεώς των και θα υφίσταται πρόβλεψις αντιµετωπίσεως της καταστάσεως δι υγιεινής διαθέσεως των απορριµµάτων εν περιπτώσει ζηµιών ή εκτάκτων αναγκών. θ) Η παραγοµένη εκ της καύσεως των απορριµµάτων τέφρα και λοιπά εκ ταύτης προϊόντα θα διατίθενται κατά τρόπον µη δηµιουργούντα κινδύνους ή οχλήσεις. Οµοίως θα εναποθηκεύωνται και θα διατίθενται και τα περιεχόµενα εκ διαλογής, κλπ χρησιµοποιούµενα υλικά. ι) Ολόκληρος η περιοχή των εγκαταστάσεων θα τηρήται καθαρά και καλώς τακτοποιηµένη. ια) Το χρησιµοποιούµενον προσωπικόν θα είναι επαρκές και κατάλληλον δια την έγκαιρον και έντεχνον εκτέλεσιν απασών των απαιτουµένων εργασιών. Προκειµένου περί ιδιωτικών εγκαταστάσεων, λόγω των δυσχεριών αποφυγής καπνού και οσµών, της ελλείψεως επαρκούς επιβλέψεως και των κινδύνων πυρκαγιάς η σχετική έγκρισις θα δίδεται µόνον εις τας περιπτώσεις εις άς επιβάλλεται η τοιαύτη διάθεσις, ως δια µολυσµατικά απορρίµµατα νοσοκοµείων Βιοχηµική σταθεροποίησις. Η βιοχηµική σταθεροποίησις (COMPOSTING) συνίσταται εις την δια βιοχηµικών µεθόδων και υπό ελεγχοµένας συνθήκας αερόβιον αποσύνθεσιν και σταθεροποίησιν των οργανικής φύσεως απορριµµάτων και την µεταβολήν αυτών εις είδος οργανικού λιπάσµατος. Επιτρέπεται η διάθεσις των απορριµµάτων δια βιοχηµικής σταθεροποιήσεως, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι: α) Αι εγκαταστάσεις βιοχηµικής σταθεροποιήσεως απορριµµάτων θα τοποθετούνται εις βιοµηχανικάς ζώνας ή εκτός των κατωκηµένων περιοχών. β) Κατά την προσκόµισιν, εκφόρτωσιν και διατήρησιν των απορριµµάτων, µέχρι της βιοχηµικής σταθεροποιήσεως αυτών, θα αποφεύγεται η δηµιουργίας θορύβου, κονιορτού, δυσοσµιών, συνθηκών προσελκύσεως και αναπτύξεως µυιών, ετέρων εντόµων, ποντικών και αντιαισθητικών καταστάσεων. γ) Το παραγόµενον εκ της βιοχηµικής σταθεροποιήσεως προϊόν: 1) Θα είναι σταθερόν ώστε να αποκλείεται η περαιτέρω σήψις αυτού και η δηµιουργία δυσοσµιών, κ.λπ. 2) Θα είναι απηλλαγµένον παθογόνων µικροοργανισµών εντερικών παρασίτων και ωών αυτών, δυναµένων να προκαλέσουν µολύνσεις εις τους χειριζόµενους ή χρησιµοποιώντας το προϊόν τούτο. 3) Θα είναι απηλλαγµένον τεµαχίων υάλου ή άλλων παροµοίων υλικών δυναµένων να προξενήσουν τραυµατισµούς δ) Η περιοχή των εγκαταστάσεων: (1) εν θα υπόκειται εις κατάκλυσιν εκ πληµµυρών και θα αποστραγγίζεται καλώς. (1) Θα είναι καλώς περιφραγµένη, ώστε να αποκλείεται η είσοδος ζώων, ως χοίρων, κυνών και θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων. ε) Τα προσκοµιζόµενα απορρίµµατα θα τίθενται προς επεξεργασίαν εντός της ηµέρας προσκοµίσεώς των και θα υφίσταται πρόβλεψις αντιµετωπίσεως της καταστάσεως δι υγιεινής διαθέσεως των απορριµµάτων εν περιπτώσει ζηµιών ή εκτάκτων αναγκών. στ) Τα παραγόµενα προϊόντα και υποπροϊόντα θα εναποθηκεύωνται και θα διατίθενται κατά τρόπον µη δηµιουργούντα κινδύνους ή οχλήσεις. Οµοίως θα εναποθηκεύωνται και θα διατίθενται και τα προερχόµενα εκ διαλογής, κ.λπ. χρησιµοποιήσιµα υλικά. ζ) Αι εγκαταστάσεις θα προστατεύωνται από της εισόδου ποντικών και θα παρέχουν καταφύγια δια την ανάπτυξιν αυτών, τηρούµεναι πάντοτε απηλλαγµέναι ποντικών και µυιών.

8 η) Το χρησιµοποιούµενον προσωπικόν θα είναι επαρκές και κατάλληλον δια την έγκαιρον και έντεχνον εκτέλεσιν απασών των απαιτουµένων εργασιών Πολτοποίησις Η πολτοποίησις συνίσταται εις την άλεσιν των απορριµµάτων και την διάθεσιν αυτών εν ρευστή καταστάσει εις το δίκτυον υπονόµων. ια την εφαρµογήν της µεθόδου ταύτης, δέον επιπροσθέτως των εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζοµένων να υφίσταται προηγούµενη έγκρισις του υπευθύνου δια το δίκτυον υπονόµων εις ο θα διοχετευθούν τα εκ της πολτοποιήσεως των απορριµµάτων λύµατα. ια να χορηγηθή τοιαύτη έγκρισις δέον να αντιµετωπισθή το ζήτηµα της επιβαρύνσεως των λυµάτων και τα εκ ταύτης δηµιουργούµενα προβλήµατα. Προκειµένου περί τοποθετήσεως ιδιωτικών συσκευών πολτοποιήσεως εις κατοικίας και άλλας παροµοίας εγκαταστάσεις δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω άδεια του Υγειονοµικού Κέντρου, αλλά µόνον η προηγούµενη έκδοσις ειδικής αποφάσεως του αρµοδίου ήµου, Κοινότητος ή Οργανισµού δια το δίκτυον υπονόµων της περιοχής ιαλογή. Η διαλογή χρησιµοποιείται εν συνδυασµώ µετ άλλων µεθόδων διαθέσεως απορριµµάτων και επιτρέπεται η διάθεσις των απορριµµάτων δια της µεθόδου ταύτης, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι: α) Τα διαλεγόµενα εκ των απορριµµάτων είδη και υλικά θα καθορίζωνται αναλυτικώς εις την εκδιδόµενην άδειαν του Υγειονοµικού Κέντρου απαγορευοµένης της διαλογής ετέρων τοιούτων και θα µεταφέρωνται, αποθηκεύωνται και πωλούνται ή χρησιµοποιούνται συµφώνως προς τας ισχύουσας δι έκαστον τούτων διατάξεις περί µεταχειρισµένων ειδών και υλικών. β) Η διαλογή απορριµµάτων θα εκτελήται µόνον εντός των χώρων διαθέσεως αυτών. ιαλογή εκ δοχείων ή εξ άλλων θέσεων προσωρινώς συγκεντρουµένων απορριµµάτων απαγορεύεται. γ) Άπαντα τα διαλεγόµενα είδη και υλικά θα αποµακρύνωνται ταχέως εκ του τόπου διαλογής, ώστε να µη παρεµποδίζουν ή επηρεάζουν τας εκτελουµένας εργασίας διαθέσεως των απορριµµάτων. δ) Τα πρόσωπα τα ενεργούντα την διαλογήν των απορριµµάτων θα είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένα παρά του υπευθύνου δια την διάθεσιν των απορριµµάτων, όστις υποχρεούται να ελέγχη και επιβάλλη την τήρησιν των όρων, υφ ους δέον να εκτελήται η εργασία αύτη. ε) Ο κατά την διαλογήν συλλεγόµενος χάρτης ή έτερα απορρίµµατα θα συσκευάζωνται εις δέµατα ή εντός σάκκων κλπ, κατά τρόπον αποκλείοντα διασποράν αυτών κατά τους χειρισµούς και την µεταφοράν. στ) Απαγορεύεται η διατήρησις ή η διατροφή χοίρων εντός των περιοχών διαθέσεως απορριµµάτων. Τα διαλεγόµενα τρόφιµα τα προοριζόµενα δια την διατροφήν χοίρων, θα προφυλάσσωνται εκ των µυιών και θα βράζωνται εντός της ηµέρας διαλογής των εις θερµοκρασίαν 100 ο Κελσίου επί χρονικόν διάστηµα ηµισείας ώρας τουλάχιστον και προ της µεταφοράς των εις την περιοχήν διατηρήσεως των χοίρων. Ταύτα θα διατηρώνται και θα µεταφέρωνται εντός κεκλεισµένων δοχείων ή σάκκων και θα λαµβάνωνται άπαντα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να αποκλείεται η δηµιουργία κινδύνων και οχλήσεων. ζ) Απαγορεύεται απολύτως η διαλογή τροφίµων δι ανθρώπινην κατανάλωσιν 2. Έτεραι µέθοδοι διαθέσεως απορριµµάτων. Κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Εσωτερικών εκδιδοµένης τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου ήµου ή Κοινότητος και γνώµης του οικείου Υγειονοµικού Κέντρου δύναται να επιτραπή η διάθεσις απορριµάτων δι ετέρας µεθόδου διαφόρου των ανωτέρω εγκεκριµένων τοιούτων και συµφώνως προς καθορισθησοµένους προς τούτο όρους. Εις περίπτωσιν καθ ην ο ενδιαφερόµενο δεν είναι ο ήµος ή Κοινότης απαιτείται προηγουµένως και η σύµφωνος γνώµη τούτου. ια την έκδοσιν της ως άνω εγκριτικής αποφάσεως υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος όπως υποβάλη µερίµνη και δαπάναις αυτού άπαντα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ώστε να

9 αποδεικνύεται δι επιστηµονικών στοιχείων ότι η προτεινόµενη µέθοδος παρέχει πλήρη εχέγγυα, ότι εκπληρούνται οι γενικοί όροι οι καθοριζόµενοι εν άρθρ. 2 της παρούσης και παρέχεται η δυνατότητα ευχερούς ελέγχου της καλής εφαρµογής αυτής. Επίσης υποχρεούται ούτος να εκτελέση και απάσας τας τυχόν απαιτουµένας δοκιµάς και εξετάσεις προς µόρφωσιν σαφούς και ασφαλούς γνώµης περί της προτεινοµένης µεθόδου. Άρθρον 6. Ειδικαί περιπτώσεις 1.Επικίνδυνα απορρίµµατα. Επικίνδυνα απορρίµµατα ως ραδιενεργά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά αναδίδοντα δηλητηριώδες οσµάς κ.λπ. δεν θα προσκοµίζωνται µετά των λοιπών απορριµµάτων αλλά θα συγκεντρούνται, µεταφέρωνται και διατίθενται ευθύνη και δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως του χώρου εξ ου προέρχονται κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαντήσεις αι καθοριζόµεναι υπό του άρθρου 2 της παρούσης. Ειδικώτερον προκειµένου περί ραδιενεργών απορριµµάτων απαιτείται η προηγουµένη έγκρισις παρά της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. 2. Απορρίµµατα µολυσµατικά. Άπαντα τα απορρίµµατα, ως ενδύσεως, υποδήσεως, κλινοστρωµνής, κ.λπ., τα οποία είναι δυνατόν να φέρουν µολυσµατικάς ουσίας ή να προκαλέσουν µεταδοτικά νοσήµατα, θα συγκεντρούνται παρά του ιδιοκτήτου ή νοµέως του χώρου εξ ου προέρχονται, ιδιαιτέρως και θα αποκοµίζωνται προς διάθεσιν κατά τρόπον µη δηµιουργούνται κινδύνους. Ειδικώτερον δια τα µολυσµατικά απορρίµµατα ωρισµένων Ιδρυµάτων, ως Νοσοκοµείων, Κλινικών, κλπ, δύναται να επιβάλλεται κατόπιν αποφάσεως του Υγειονοµικού Κέντρου η απ ευθείας διάθεσις αυτών δια ταφής ή καύσεως ευθύνη και δαπάναις των Ιδρυµάτων τούτων. 3. Πτώµατα ζώων. Τα πτώµατα ζώων θα συλλέγωνται και θα µεταφέρωνται προς ταφήν ή ετέραν κατάλληλον διάθεσιν το ταχύτερον δυνατόν και προ της παρελεύσεως 24ώρου από του θανάτου των, ευθύνη και δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως αυτών. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως τυχόν επιβληθησοµένων ετέρων κυρώσεων αι εργασίαι αύται θα εκτελούνται υπό του οικείου ήµου ή Κοινότητος καταλογιζοµένων των σχετικών δαπανών εις βάρος και δια λογαριασµόν του ιδιοκτήτου ή νοµέως του ζώου. Επίσης άπαντα τα τυχόν ευρισκόµενα εις δηµοσίους χώρους ως οδοί, πλατείαι, άλση κ.λπ. πτώµατα ζώων θα µεταφέρωνται αµέσως προς ταφήν ή ετέραν κατάλληλον διάθεσιν υπό του οικείου ήµου ή Κοινότητος, καταλογιζοµένων των σχετικών δαπανών εις βάρος του ιδιοκτήτου ή νοµέως του ζώου, εφ όσον µεταγενεστέρως ευρεθή τοιούτος. Επιτρέπεται η τοποθέτησις εις τα δοχεία απορριµµάτων πτωµάτων µικρών ζώων προερχοµένων εκ κατοικιών, ως γαλών, ορνίθων προς περαιτέρω µεταφοράν και διάθεσιν µετά των λοιπών απορριµµάτων. 4. Κόπρος ζώων. Η κόπρος θα συλλέγηται καθηµερινώς, διατηρουµένων των σταύλων και της γύρωθεν περιοχής καθαρών και απηλλαγµένων κόπρου, υπολειµµάτων τροφών, κ.λπ. Το δάπεδον των σταύλων θα είναι κατασκευασµένον εξ αδιαποτίστου υλικού και θ αποστραγγίζεται καλώς. Επίσης και η γύρωθεν περιοχή θα αποστραγγίζεται καλώς, ώστε τυχόν διαφεύγοντα του καθηµερινού καθαρισµού υπολείµµατα κόπρου και τροφών να διατηρούνται εν ξηρά καταστάσει, προς αποφυγήν δηµιουργίας εστιών προσελκύσεως και αναπτύξεως µυιών και εντόµων. Η συγκεντρουµένη κόπρος θα αποθηκεύεται εντός δοχείων απορριµµάτων ή εντός ξηρών αποστραγγιζοµένων λάκκων ή δεξαµενών εξ αδιαποτίστου υλικού, κειµένων εις απόστασιν τουλάχιστον 10 µ. από κατοικίας και εις θέσιν πλησιεστέραν προς την κατοικίαν του ιδιοκτήτου ή νοµέως του χώρου εξ ου προέρχεται η κόπρος, εν σχέσει προς πάσαν ετέραν κατοικίαν. Η εντός των λάκκων ή δεξαµενών εναποτιθεµένη κόπρος θα καλύπτεται µεθ εκάστην απόρριψιν δια χώµατος πάχους 0.15 µ. τουλάχιστον, διατηρουµένη συνεχώς κεκαλυµµένη.

10 Η εντός των δοχείων εναποθηκευµένη κόπρος, εφόσον δεν διατίθεται µετά των λοιπών απορριµµάτων, θα αποκοµίζεται τουλάχιστον δις της εβδοµάδος και θα µεταφέρεται εις τους αγρούς ένθα θα διατίθεται καταλλήλως ώστε να πληρούνται οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της παρούσης. ια τας περιπτώσεις σταύλων, δια την λειτουργίαν των οποίων απαιτείται η έκδοσις αδείας, θα τηρούνται όσον αφορά εις την συλλογήν, αποκοµιδήν και διάθεσιν της κόπρου και οι τυχόν δια των σχετικών διατάξεων καθοριζόµενοι πρόσθετοι όροι. 5. ιάθεσις ιδίων απορριµµάτων Εις περιπτώσεις καθ ας τα απορρίµµατα νοµίµως δεν αποκοµίζονται και δεν διατίθενται ευθύνη του οικείου ήµου ή Κοινότητος, υποχρεούνται ο ιδιοκτήτης ή νοµεύς του χώρου εξ ου προέρχονται ταύτα, όπως προβή εις την αποκοµιδήν και διάθεσιν αυτών, λαµβανοµένων ευθύνη και δαπάναις αυτού των καταλλήλων µέτρων, ώστε να πληρούνται οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της παρούσης. Ειδικώτερον δια τα απορρίµµατα εκ συνήθων οικιακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η άνευ ετέρας αδείας διάθεσις των εντός λάκκων κειµένων εντός της περιοχής του ενδιαφεροµένου και εις θέσιν πλησιεστέραν προς την οικίαν του εν σχέσει προς πάσαν ετέραν κατοικίαν, εφ όσον διατηρούνται πάντοτε κεκαλυµµένα δια στρώµατος χώµατος επαρκούς πάχους ουχί µικροτέρου των 0,10 µέτρων µ. ώστε να µη προκαλούνται ανθυγιειναί εστίαι και οχλήσεις. Άρθρον 7. Παρεκκλίσεις Επιτρέπονται κατόπιν αποφάσεως του Νοµάρχου εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου τη αιτήσει του ήµου ή της Κοινότητος, αι κάτωθι παρεκκλίσεις των δια της παρούσης καθοριζοµένων όρων. Η εκδιδοµένη απόφασις κοινοποιείται προς το Υγειονοµικόν Κέντρον και την οικείαν Αστυνοµικήν αρχήν. α) Η χρησιµοποίησις δεξαµενών αποθηκεύσεως απορριµµάτων αντί δοχείων απορριµµάτων εις εγκαταστάσεις ένθα δηµιουργείται συγκέντρωσις µεγάλων ποσοτήτων ή ειδικής φύσεως απορριµµάτων καθοριζοµένων και των σχετικών όρων τους οποίους δέον να πληρούν αι δεξαµεναί αύται. β) Η χρησιµοποίησις δοχείων απορριµµάτων άνευ καλυµµάτων δι ειδικάς περιπτώσεις και δι απορρίµµατα µη ευχερώς υπό του ανέµου διασκορπιζόµενα ή µη περιέχοντα ευχερώς σηποµένας ή δυσόσµους ουσίας. γ) Η χρησιµοποίησις δια περιωρισµένον καθορισµένον µεταβατικόν χρονικόν διάστηµα δοχείων απορριµµάτων άνευ καλυµµάτων εις δηµοσίους χώρους συγκεντρώσεως ή εξυπηρετήσεως του κοινού (οδοί, πλατείαι, άλση, κ.λπ). δ) Η προσκόµισις των δοχείων απορριµµάτων εις τας θέσεις περισυλλογής από της προηγουµένης νυκτός, εις περιπτώσεις καθ ας η αποκοµιδή των απορριµµάτων εκτελείται λίαν ενωρίς την πρωίαν. ε) Η χρησιµοποίησις προσωρινώς εις χωρία και µικράς πόλεις οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων άνευ µεταλλικού καλύµµατος, αλλά τοιούτου εξ ισχυρού αδιαβρόχου υφάσµατος ή ετέρου καταλλήλου υλικού, προσδενοµένου επί του αµαξώµατος κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται η διασπορά απορριµµάτων κατά την µεταφοράν. στ) Η αποκοµιδή των οικιακών απορριµµάτων εις χωρία και µικράς πόλεις ή ωρισµένας συνοικίας των πόλεων, κατά την χειµερινήν περίοδον, κατά χρονικά διαστήµατα, µεγαλύτερα των δια της παρούσης καθοριζοµένων, αλλ ουχί µεγαλύτερα της εβδοµάδας. ζ) Η διάθεσις απορριµµάτων δι υγειονοµικής ταφής εις χωρία και µικράς πόλεις µε επικάλυψιν των προσκοµιζοµένων απορριµµάτων ουχί καθηµερινώς αλλά εις µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον άπαξ της εβδοµάδος. η) Η µη περίφραξις των περιοχών διαθέσεως απορριµµάτων δια τας µεθόδους απλής απορρίψεως ή υγειονοµικής ταφής εις χωρία και µικράς πόλεις ή εις ειδικάς περιπτώσεις. θ) Η διάθεσις απορριµµάτων δι υγειονοµικής ταφής εις περιοχάς κείµενας εις απόστασιν µικροτέραν των 500 µέτρων από των πλησιεστέρων κατοικιών όταν ειδικοί λόγοι συντρέχουν προς τούτο.

11 Ο βρασµός των εκ διαλογής απορριµάτων τροφίµων και προοριζοµένων δια την διατροφήν χοίρων, ουχί εις τον τόπον διαλογής αλλ αλλαχού, εφόσον παρέχονται πλήρη εχέγγυα δια του βρασµού αυτών προ της χορηγήσεώς των εις τα προς διατροφήν ζώα. ια τας περιπτώσεις καθ ας ο ενδιαφερόµενος δεν είναι ο ήµος ή η Κοινότης απαιτείται και η σύµφωνος γνώµη αυτού. Η αίτησις υποβάλλεται µέσω του οικείου ήµου ή Κοινότητος, εάν δε συµφωνή ούτος διαβιβάζει ταύτην εις το Υγειονοµικόν Κέντρον δια τα περαιτέρω άλλως την επιστρέφει απ ευθείας εις τον ενδιαφερόµενον. Άρθρον 8 Μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων Κατά την συλλογήν, αποκοµιδήν και διάθεσιν, ως και τον εν λόγω χειρισµόν ή επεξεργασίαν των απορριµµάτων θα λαµβάνωνται πάντα τα απαιτούµενα δια την προστασίαν της υγείας των εργαζοµένων, ως: α) Εκτέλεσις της εργασίας και χορήγησις µέσων κατά τρόπον αποκλείοντα τραυµατισµούς ή µολύνσεις των εργαζοµένων (χρησιµοποίησις χειρακτίων κατά τους χειρισµούς απορριµµάτων, προληπτικοί εµβολιασµοί, µέτρα δι αποφυγήν δηµιουργίας κόνεως ή εν ανάγκη χρησιµοποίησις προσωπίδων, κ.λπ.). β) Υγιεινή ύδρευσις και επαρκής αριθµός υγιεινών αποχωρητηρίων, νιπτήρων και εγκαταστάσεων καθαριότητος ως καταιωνιστήρων εις τους χώρους εργασίας. γ) Επαρκής αριθµός ερµαρίων δια την τοποθέτησιν ιδιαιτέρως του καθαρού ιµατισµού υπηρεσίας. δ) Παροχή οδηγιών για την άνευ κινδύνων εκτέλεσιν της εργασίας των εργαζοµένων και ενηµέρωσίς των επί των υφισταµένων τοιούτων. ε) Μέσα και οδηγίας δια την παροχήν πρώτων βοηθειών εν περιπτώσει τραυµατισµού. υνατότης αµέσου ιατρικής περιθάλψεως. Άρθρον 9 Υπόχρεοι και υποχρεώσεις 1. Υπόχρεοι Η τήρησις καθαριότητος και η συλλογή των απορριµµάτων εκτελούνται ευθύνη και δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως εκάστου χώρου. Η αποκοµιδή και η διάθεσις των απορριµµάτων εκτελείται ευθύνη του οικείου ήµου ή Κοινότητος. Ειδικώτερον προκειµένου περί δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων (οδοί, πλατείαι, άλση, κλπ.) ο οικείος ήµος ή Κοινότης έχει προσθέτως και την ευθύνην της τηρήσεως καθαριότητος και της συλλογής των απορριµµάτων των χώρων τούτων, εφ όσον δεν έχει αναλάβει ταύτας έτερον αρµόδιον φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον. Άπασαι αι δαπάναι δια την εκτέλεσιν των ευθύνη του ήµου ή Κοινότητος καθοριζοµένων ως άνω εργασιών βαρύνουν τους ιδιοκτήτας ή νοµείς των χώρων εξ ων προέρχονται τα απορρίµµατα, καταβαλλοµένου προς τούτο σχετικού ανταποδοτικού τέλους. ύναται δι αποφάσεως του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρινοµένης υπό του Νοµάρχου, µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου, όπως επιτραπή εις τον ήµον ή την Κοινότητα ν απαλλαγή της υποχρεώσεως αποκοµιδής ή διαθέσεως απορριµµάτων ή αµφοτέρων δι αποµεµακρυσµένα ή αραιώς κατωκειµένα τµήµατα αυτών, οπότε την υποχρέωσιν ταύτην, αναλαµβάνουν οι ιδιοκτήται ή νοµείς των χώρων τούτων, του ήµου ή της Κοινότητος παραµένοντας πάντοτε υπευθύνου δια τον έλεγχον και συµφώνως προς τους όρους της παρούσης αποκοµιδήν και διάθεσιν των απορριµµάτων και δια την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων. Απορρίµµατα ειδικής φύσεως εκ βιοµηχανιών ή ετέρων εγκαταστάσεων, τα οποία δεν συνάδουν προς την προβλεποµένην διάθεσιν των δηµοτικών απορριµµάτων ή τοιαύτα παραγόµενα εις ποσότητα υπερβαίνουσαν την κανονικήν ικανότητα της υφισταµένης ηµερησίας καθαριότητος, δεν παραλαµβάνονται υπό του ήµου ή της Κοινότητος αλλά µεταφέρονται και διατίθενται ευθύνη και δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως του χώρου εξ ου προέρχονται, κατόπιν αδείας εκδιδοµένης κατά τα εν άρθρω 5 της παρούσης καθοριζόµενα.

12 2. Υποχρεώσεις 2.1. Ο ιδιοκτήτης ή νοµεύς εκάστου χώρου υποχρεούται να εφαρµόζη άπαντας τους υπό της παρούσης διατάξεως καθοριζοµένους όρους δια την τήρησιν καθαριότητος και την συλλογήν απορριµµάτων, ως και δια την αποκοµιδήν και διάθεσιν αυτών, εις τας περιπτώσεις καθ ας κατά τας διατάξεις της παρούσης δεν αναλαµβάνει ταύτας ο ήµος ή η Κοινότης Ο ήµος ή η Κοινότης υποχρεούται: α) Να εφαρµόζη τους όρους της παρούσης εις τας υπ αυτού απ ευθείας εκτελουµένας εργασίας συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως των απορριµάτων. Εις περίπτωσιν καθ ην αι εργασίαι εκτελούνται µέσω αναδόχου, ο ήµος ή η Κοινότης οφείλει να παρακολουθή, να ελέγχη και να προβαίνη εις τας απαιτουµένας ενεργείας δια την παρά των αναδόχων τούτων εφαρµογήν των όρων της παρούσης. β) Να µεριµνά δια την λήψιν παντός µέτρου προς τήρησιν των όρων της παρούσης παρά των υποχρέων ιδιοκτητών ή νοµέων χώρων, ως διαφώτισις, διενέργεια ελέγχου, ενηµέρωσις Υγειονοµικών Υπηρεσιών, κ.λπ. γ) Να αποκοµίζη κατόπιν προειδοποιήσεως οµού µετά των απορριµµάτων τα προσκοµιζόµενα ακατάλληλα δοχεία, εφ όσον οι ιδιοκτήται ή νοµείς χώρων δεν συνεµορφώθησαν προς τας υπ αυτού γενοµένας υποδείξεις περί επισκευής, τηρήσεως καθαριότητος, αντικαταστάσεως, κ.λπ των παρ αυτών χρησιµοποιηµένων ακαταλλήλων δοχείων. δ) Να παρέχη πάσαν δυνατήν συνδροµήν εις τα αρµόδια όργανα δια την τήρησιν των όρων της παρούσης. Επίσης ο ήµος, ή η Κοινότης δι αποφάσεώς των ανακοινουµένης εις το Υγειονοµικόν Κέντρον θα καθορίζη: α) Το πρόγραµµα καθαριότητος (ηµέραι και ώραι πλυσίµατος και σαρώσεως των δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων συγκεντρώσεως ή εξυπηρετήσεως του κοινού, ως οδοί, πλατείαι, άλση, περιοχαί αναψυχής, κ.λπ). 3) Το πρόγραµµα κινήσεως των οχηµάτων αποκοµιδής (διαδροµαί, ηµέραι και ώραι διελεύσεως, κ.λπ). ια την οικονοµικωτέραν και καλυτέραν εν γένει οργάνωσιν και τήρησιν της καθαριότητος δύναται ο ήµος, ή η Κοινότης να εκδίδη ειδικούς προς τούτο κανονισµούς εγκρινοµένους παρά του Νοµάρχου µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου και να θέτη όρους µη αντικειµένους προς την παρούσαν Υγειονοµικήν ιάταξιν, κατισχυουσών εν εναντία περιπτώσει των όρων της παρούσης. Άρθρον 10 Ισχύς και µεταβατικαί ιατάξεις Η παρούσα Υγειονοµική ιάταξις ισχύει καθ άπασαν την Επικράτειαν, η δε ισχύς ταύτης άρχεται τρεις (3) µήνας από της δηµοσιεύσεώς της εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ια τας λειτουργούσας περιοχάς διαθέσεως απορριµάτων υποχρεούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως µεριµνήσουν και λάβουν την κατά τις διατάξεις της παρούσης προβλεποµένην άδειαν εντός εξ (6) µηνών από της ως άνω ισχύος. Πάσα προγενεστέρα διάταξις γενική ή ειδική ρυθµίζουσα άλλως τα υπό της παρούσης διεπόµενα καταργείται. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα Υγειονοµικά και Αστυνοµικά ηµόσια όργανα. Τα υπόχρεα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι ηµοσίων Υπηρεσιών υποχρεούνται να παρέχουν πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν και συνδροµήν εις τα ως άνω όργανα προς εκτέλεσιν του έργου αυτών. Άρθρον 11 Κυρώσεις Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιµωρούνται συµφώνως προς τας διατάξεις του Ποινικού Κώδικος εκτός εάν υπό ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως προβλέπονται αυστηρότεραι ποιναί οπότε έχουσιν εφαρµογήν αι τελευταίαι.

13 Εν Αθήναις τη 10 Φεβρουαρίου 1964 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛ. ΜΑΝΟΣ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 (ΦΕΚ Β 1501/30.07.2008). «Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικηµάτων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Άρθρον 1 Ορισµοί

ΓΕΝΙΚΑ Άρθρον 1 Ορισµοί ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αριθ. Ε1β. 221 της 22 Ιαν./24 Φεβρ. 1965 (ΦΕΚ Β' 138) Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων Έχοντες υπ όψιν τις διατάξεις: α) Του Ν.. 4372]1964 "περί

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Μ. 49.0/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Μ. 49.0/2016 ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -------------------------------------------------------------- «Μελέτη υπηρεσιών για την εξυγίανση καθαρισµό χώρων επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία (αντιµετώπιση ανθυγιεινών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 71560/3053/85 ιάθεση των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975. (ΦΕΚ 665/Β/1-11-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α5α/5333/1987. Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών

ΑΠΟΦΑΣΗ Α5α/5333/1987. Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών ΑΠΟΦΑΣΗ Α5α/5333/1987 Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ηµοσίας χρήσεως Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938)

(Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938) ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 3-12-1938 Περί κανονισµού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας (Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938) Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 7 του Νόµου ΓπΛ ' περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5α/5333/87 Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κλπ. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ηµοσίας χρήσεως. (ΦΕΚ 721/Β/18-12-87)

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα.

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. ΓΕΝΙΚΑ Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. - Το πρώτο τµήµα είναι το κυρίως εργαστήριο στο οποίο πραγµατοποιούνται τα πειράµατα. Το εργαστήριο αυτό πρέπει να πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1349/81 Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία. (ΦΕΚ 336/Α/21-12-81) Έχοντες υπ όψιν: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τα άρθρα 32 παραγ. 1 και 2, 36 παραγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων Έχοντες υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων (Φ.Ε.Κ. 1266/B/1974) α) Τον Α.Ν. 2520/40 "περί Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973 Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπόψη: α) Τον ΑΝ 7/1967 «περί συγχωνεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, Μάρτιος 2008 Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ (Α π ό σ π α σ µ α) Α3. Αντικείµενο Ελέγχου: Ο έλεγχος νοµιµότητας και πληρότητας δικαιολογητικών των

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1.

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1. Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1396/1983 Άρθρο Νοµοθεσίας «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». Φ.Ε.Κ. 126 Α' της 15 Σεπτ. 1983 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63)

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61 [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) "Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -.Ε. Ι.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών. Σελίδα 1 από 23 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας Έχοντες υπ όψιν: αυτών. α) Το Α.Ν. 7/1967 «περί συγχωνεύσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα