2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α')

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α')"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΣΜΘΜΑ Αϋ Δ/νςθ : Αριςτοτζλουσ 19, Ακινα Ψ.Ξ. : Ψθλ. : FAX : Ακινα, 29 /10/2013 Αρ. πρωτ.: Ω5α/Γ.Υ.οικ Προσ: ΣΥΩΧ ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΥΣΔΕΞΨΩΡ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ επί τθσ υπ αρικμ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ.39667/ κοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΞ 1085/Β/ ) ςχετικά με τθ διάρκεια νοςθλείασ ςε Δθμόςιο Ροςοκομείο και τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ωφελουμζνων ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςτεγαςτικοφ τφπου Ζχοντασ υπόψθ: 1. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ρ. 2519/97 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ, οργάνωςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το φάρμακο και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 165 Α') 2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α') 3. Ψθν Α3α/οικ.876/2000 κοινι υπουργικι απόφαςθ "Ξακοριςμόσ του τρόπου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Πονάδων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (Σικοτροφεία, ενϊνεσ) και των Υροςτατευμζνων Διαμεριςμάτων του άρκρου 9του Ρ. 2716/99" (ΦΕΞ 661/Β) 4. Ψθν υπ αρικμό πρωτ. Ω5β/1424/ Ωπουργικι Απόφαςθ Ξακοριςμόσ του τρόπου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Ψομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Ωγείασ (Ψ.Ε.Ψ.Ω.) και των Ψομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Εφιβων (Ψ.Ε.Ψ.Ω.Υ.Ε.) του άρκρου 3 του Ρ. 2716/99 (ΦΕΞ Βϋ 935/ ) 5. Ψθν κοινι υπουργικι απόφαςθ Ω5β/Γ.Υ.οικ «Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ. 2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ 1

2 αρικ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί "Σριςμοφ νοςθλίου Ροςοκομείων"» (ΦΕΞ Β' 485/ ) 6. Ψο υπ αρικμό πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οι / ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ τομεοποίθςθσ και ςυνεργαςία των μονάδων ψυχικισ υγείασ με τισ αρμόδιεσ τομεακζσ επιτροπζσ 7. Ψο υπ αρικμό πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οι / ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ τομεοποίθςθσ και ςυνεργαςία των μονάδων ψυχικισ υγείασ με τισ αρμόδιεσ τομεακζσ επιτροπζσ 8. Ψο υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α/Γ.Υ.οικ.18941/ ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ των ΨΕΨΩ Ρ. Αττικισ 9. Ψο υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ.24994/ ζγγραφο, Πετάβαςθ χρονίων αςκενϊν ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ 10. Ψθν υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ κοινι Ωπουργικι Απόφαςθ «Ψροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Ω5β/Γ.Υ.οικ.35724/ Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ.2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΞ 1085/Β/ ) 11. Ψο Πνθμόνιο Χυνεργαςίασ μεταξφ του Επιτρόπου Απαςχόλθςθσ, Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων και Ζνταξθσ κυρίου László Andor και του Ωπουργοφ Ωγείασ κυρίου Ανδρζα Ουκουρζντηου Ξατόπιν υποβλθκζντων ερωτθμάτων από τθν πλευρά των υπό μεταςχθματιςμό Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων, αλλά και των Πονάδων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ φορζων ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ, ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ υπ αρικμ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ κοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ, που ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, ΦΕΞ Βϋ 1085/ , με κζμα: «Ψροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Ω5β/Γ.Υ.οικ.35724/ Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ.2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων (ΦΕΞ Βϋ 485/ )», ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω και παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι τουσ. 1) Χτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ Ψυχιατρικισ Πεταρρφκμιςθσ και των αρχϊν αποϊδρυματοποίθςθσ και κοινωνικισ επανζνταξθσ των ατόμων με ψυχικζσ διαταραχζσ 2

3 και εν όψει του μεταςχθματιςμοφ των υφιςτάμενων Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων μζχρι το 2015, τίκεται ςε προτεραιότθτα θ μετάβαςθ των χρονίωσ ψυχικά παςχόντων που φιλοξενοφνται επί μακρόν ςτα αςυλικά και λοιπά τμιματα των εν λόγω νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςτεγαςτικοφ τφπου (οικοτροφεία, ξενϊνεσ, προςτατευμζνα διαμερίςματα) φορζων ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ ςε όλθ τθν επικράτεια. Σι δε διαδικαςίεσ για τθ μετάβαςθ των χρονίων κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ 31/12/2013. Χε αυτό το πλαίςιο: i) Ψα υφιςτάμενα υπό μεταςχθματιςμό Ψυχιατρικά Ροςοκομεία (Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ Δαφνί, Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ «Δρομοκαΐτειο» και Γ.Ρ.Κ. "Γ. Υαπανικολάου" διαςυνδεόμενο Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Κεςςαλονίκθσ) ςυςτινουν Ειδικι Επιτροπι Διαχείριςθσ για το ςυντονιςμό των απαιτοφμενων ενεργειϊν μετάβαςθσ των χρονίων, υπό τον άμεςο ζλεγχο του Διοικθτι, και αναφζρουν τθν πρϊτθ (1 θ ) και δζκατθ πζμπτθ (15 θ ) θμζρα κάκε μινα τθν εξζλιξθ μετάβαςθσ των χρονίων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, με αναλυτικά ςτοιχεία τα οποία κα εξειδικευκοφν με ςχετικό ζγγραφο. ii) Σι φορείσ ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ που διατθροφν Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (ΠΨΑ) ςτεγαςτικοφ τφπου υποδζχονται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν μεταςχθματιςμοφ των υφιςτάμενων Ψυχιατρικϊν Νοςοκομείων, αιτιματα φιλοξενίασ που αφοροφν άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ τα οποία φιλοξενοφνται ςτα αςυλικά ι λοιπά τμιματα των ανωτζρω Ροςθλευτικϊν Λδρυμάτων. Χε περίπτωςθ που θ μετάβαςθ ςε ΠΨΑ χρονίων περιςτατικϊν με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ δεν κακίςταται εφικτι, οι Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (ΠΨΑ) ςτεγαςτικοφ τφπου δφνανται να δζχονται ωφελουμζνουσ από άλλεσ πθγζσ παραπομπισ. 2) Εφεξισ, θ απαιτοφμενθ για τθν ζνταξθ ςε ΠΨΑ νοςθλεία ςε Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι ςε Ψυχιατρικό Ροςοκομείο ι ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι δφναται να ζχει χρονικι διάρκεια ζωσ και 3 μινεσ (κατά το μζγιςτο), ανάλογα με τθν ψυχιατρικι εκτίμθςθ του κεράποντοσ ψυχιάτρου, εφόςον τθροφνται και οι λοιπζσ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με το ανωτζρω (10) ςχετικό και τα αναφερόμενα ςτο ςθμ. (6). 3) Ψο χρονικό διάςτθμα των 3 μθνϊν νοςθλείασ ςε Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι ςε Ψυχιατρικό Ροςοκομείο αποτελεί το μζγιςτο προβλεπόμενο διάςτθμα νοςθλείασ, μετά το πζρασ του οποίου το ανωτζρω Ροςθλευτικό Μδρυμα 3

4 οφείλει να δρομολογεί τθν ζξοδο του ωφελοφμενου ςτθν κοινότθτα ι τθ μετάβαςι του ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου ι ςε άλλεσ μονάδεσ φιλοξενίασ (π.χ. βλ. παρακάτω ςχετικά με τισ Ξλινικζσ Χρονίων Υακιςεων) και να εκδίδει εξιτιριο. Υαράταςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ νοςθλείασ προβλζπεται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ωφελουμζνων που χριηουν περαιτζρω ψυχιατρικισ παρακολοφκθςθσ, ςτθ βάςθ γνωμάτευςθσ τριμελοφσ Επιτροπισ Επανεξζταςθσ, θ οποία απαρτίηεται από (α) το Διευκυντι του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι του Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου, (β) το κεράποντα ψυχίατρο και (γ) τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ. Θ εν λόγω Επιτροπι γνωματεφει τθν κατ εξαίρεςθ παράταςθ του χρόνου νοςθλείασ πζραν των 3 μθνϊν, ςε μθνιαία βάςθ και μζχρι 6 μινεσ ςυνολικά. 4) Ψα ωσ άνω αναφερόμενα ςτο ςθμ. (3) δεν αφοροφν τθ νοςθλεία ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι, για τθν οποία κα ακολουκιςει νεϊτερθ οδθγία, ςτο πλαίςιο διενεργοφμενθσ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε αυτζσ. 5) Θ ψυχιατρικι γνωμάτευςθ που βεβαιϊνει τθ διάγνωςθ και υπαγορεφει τθν αναγκαιότθτα ζνταξθσ του ωφελοφμενου ςε προςτατευμζνο περιβάλλον, ςτοιχειοκετείται από το κεράποντα ψυχίατρο του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι του Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου ι τθσ Λδιωτικισ Ψυχιατρικισ Ξλινικισ, όπου πραγματοποιικθκε θ τελευταία νοςθλεία του ωφελοφμενου, και προςυπογράφεται από το Διευκυντι ι το νόμιμο αντικαταςτάτθ του, κακϊσ και από τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ. 6) Για τθ μετάβαςθ ςε ςτεγαςτικζσ ΠΨΑ ωφελοφμενου που προςζρχεται για ψυχιατρικι εξζταςθ ςε Εξωτερικά Λατρεία Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου και πλθροί τθν κατά το μζγιςτο τρίμθνθ νοςθλεία κατά το παρελκόν, προαπαιτείται ψυχιατρικι τακτικι παρακολοφκθςθ του ωφελοφμενου για χρονικό διάςτθμα επαρκζσ, προκειμζνου να επικαιροποιθκεί θ ψυχιατρικι γνωμάτευςθ και θ βεβαίωςθ βάςει κοινωνικισ ζρευνασ. 7) Για τθ μετάβαςθ ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου (οικοτροφείο ι ξενϊνα), ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: i) Ψο Ροςθλευτικό Μδρυμα (ςυμπεριλαμβάνονται οι Λδιωτικζσ Ψυχιατρικζσ Ξλινικζσ) υποβάλλει γραπτι αίτθςθ ςε κατάλλθλθ ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, με βάςθ κριτιρια γεωγραφικά (τόποσ διαμονισ ωφελοφμενου ι/και υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ), ςε ςυνάρτθςθ με τθ διακεςιμότθτα κενϊν κζςεων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου. Θ γραπτι αίτθςθ κοινοποιείται ςτισ αρμόδιεσ Ψομεακζσ 4

5 Επιτροπζσ Ψυχικισ Ωγείασ (ΨΕΨΩ), δθλαδι ςτθν ΨΕΨΩ ςτθν οποία υπάγεται το Ροςοκομείο ι θ Ξλινικι και ςτθν ΨΕΨΩ υπαγωγισ τθσ ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου. Θ διακεςιμότθτα κενϊν κζςεων επικαιροποιείται και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία βάςθ από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του προγράμματοσ ΨΩΧΑΦΓΩΧ ii) Πε ευκφνθ τόςο του Ροςθλευτικοφ Λδρφματοσ, όςο και τθσ ΠΨΑ, κοινοποιοφνται εγγράφωσ ςτθν/ςτισ αρμόδια/εσ ΨΕΨΩ όλεσ οι διενεργοφμενεσ ενζργειεσ για τθ μετάβαςθ ωφελοφμενου: ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ, αποδοχι ι απόρριψθ αιτθμάτων, μεταφορά ωφελοφμενου κλπ. Ψα ςχετικά ζγγραφα τθροφνται υποχρεωτικά ςτο φάκελο κάκε ωφελοφμενου. 8) Σι φορείσ ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ που διατθροφν ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου αποδζχονται απαρζγκλιτα τα αιτιματα μετάβαςθσ ωφελουμζνων, πλθν περιπτϊςεων που θ ζνταξθ του εν λόγω ωφελοφμενου αντιβαίνει ςτουσ ςκοποφσ του κεραπευτικοφ / αποκαταςταςιακοφ ζργου. Ειδικότερα: i) Χε περίπτωςθ μθ αποδοχισ αιτιματοσ μετάβαςθσ ωφελοφμενου, οι ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου τεκμθριϊνουν τουσ λόγουσ απόρριψθσ του εν λόγω αιτιματοσ εγγράφωσ, με γνωμάτευςθ του αρμόδιου ψυχιάτρου τθσ ΠΨΑ, θ οποία προςυπογράφεται από το Διευκυντι ι τον Επιςτθμονικά Ωπεφκυνο τθσ ΠΨΑ. Θ γραπτι αιτιολόγθςθ αποςτζλλεται ςτο αιτοφμενο Ροςθλευτικό Μδρυμα και κοινοποιείται ςτθν/ςτισ αρμόδια/εσ ΨΕΨΩ, κακϊσ και ςτθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ. ii) Σι περιπτϊςεισ επαναλαμβανόμενθσ απόρριψθσ αιτθμάτων μετάβαςθσ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ, κα εξετάηονται περαιτζρω από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ, θ οποία δφναται να παρεμβαίνει κατά περίπτωςθ. 9) Σ ρόλοσ των ΨΕΨΩ ςτθν εξζλιξθ των διαδικαςιϊν μετάβαςθσ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου ςυνίςταται ςτα ακόλουκα: i) Σι ΨΕΨΩ είναι αρμόδιεσ να εποπτεφουν τθν πορεία των διαδικαςιϊν αυτϊν, όπωσ τουσ κοινοποιοφνται, χωρίσ ωςτόςο να απαιτείται ζγκριςθ από τθν πλευρά τουσ για τθν πρόοδο των εν λόγω ενεργειϊν. ii) Σι ΨΕΨΩ παρεμβαίνουν ςε περιπτϊςεισ που προκφπτουν προβλιματα διαςφνδεςθσ και κζματα ςυντονιςμοφ μεταξφ των εμπλεκόμενων Πονάδων Ψυχικισ Ωγείασ για 5

6 τθ μετάβαςθ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, προκειμζνου για τθν επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων. iii) Γραπτι ζγκριςθ από τθν πλευρά των ΨΕΨΩ απαιτείται για τθν παράταςθ του χρόνου φιλοξενίασ ςε ξενϊνα ι τθ ςυνζχιςθ τθσ διαμονισ ςε οικοτροφείο και προςτατευμζνο διαμζριςμα, τθν οποία θ πολυκλαδικι κεραπευτικι ομάδα τθσ ΠΨΑ ειςθγείται ςτθν αρμόδια ΨΕΨΩ, τουλάχιςτον ςε τρίμθνθ βάςθ για τουσ ξενϊνεσ και ςε ετιςια βάςθ για τα οικοτροφεία και τα προςτατευμζνα διαμερίςματα. Θ δε ςχετικι απόφαςθ τθσ ΨΕΨΩ κα εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Σι αποφάςεισ εγκρίςεων που αποςτζλλονται από τισ ΨΕΨΩ ςτισ ΠΨΑ κοινοποιοφνται παράλλθλα ςτθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ, κακϊσ και ςτισ Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ του ΕΣΥΩΩ. 10) Χε περιπτϊςεισ ωφελουμζνων που παρουςιάηουν προεξάρχουςα οργανικι πακολογία θ οποία κακιςτά τθν ψυχιατρικι διάγνωςθ δευτερεφουςα, το Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι το Ψυχιατρικό Ροςοκομείο ι θ Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι ι θ ΠΨΑ δφνανται να αιτθκοφν τθ μετάβαςθ ςε Ξλινικζσ ι Λδρφματα Χρονίων Υακιςεων. Ψο ςχετικό αίτθμα απευκφνεται ςτα οριςμζνα από τον ΕΣΥΩΩ Ξζντρα Διαχείριςθσ κενϊν κλινϊν των ςυμβεβλθμζνων με τον ΕΣΥΩΩ Ξλινικϊν και Λδρυμάτων Χρονίων Υακιςεων, ςτουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ, όπωσ ζχουν οριςκεί από τον ΕΣΥΩΩ ςτο υπ αρικμ. πρωτ / ζγγραφο, «Διαχειριςτζσ κενϊν κρεβατιϊν Ξλινικϊν και Λδρυμάτων Χρονίων Υακιςεων», που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΥΩΩ (http://www.eopyy.gov.gr/), ι με όποια διαδικαςία οριςκεί από τον ΕΣΥΩΩ ςτο μζλλον. Ψο αίτθμα πρζπει να ςυνοδεφεται από: i) Ψυχιατρικι γνωμάτευςθ από ψυχίατρο Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου ι Λδιωτικισ Ψυχιατρικισ Ξλινικισ ι ΠΨΑ, υπογεγραμμζνθ από το Διευκυντι ι το νόμιμο αντικαταςτάτθ του, κακϊσ και από τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ ςε περίπτωςθ νοςθλείασ ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι, από τθν οποία κα προκφπτει ότι (α) θ οργανικι πακολογία προεξάρχει και θ ψυχιατρικι διάγνωςθ είναι δευτερεφουςα, κακϊσ και ότι το άτομο είναι (β) κλινιρεσ, (γ) μθ αυτοεξυπθρετοφμενο και (δ) μθ διεγερτικό. ii) Βεβαίωςθ βάςει κοινωνικισ ζρευνασ για τισ ςυντρζχουςεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ από τον κοινωνικό λειτουργό του Ροςοκομείου ι τθσ Ξλινικισ ι τθσ Πονάδασ που ζχει εκδϊςει τθν ψυχιατρικι γνωμάτευςθ ι, ελλείψει αυτοφ, από Ξοινωνικό Οειτουργό του ΕΣΥΩΩ ι του αςφαλιςτικοφ ταμείου ι του Διμου και των 6

7 προγραμμάτων «Βοικεια ςτο Χπίτι» και γενικότερα του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα. Υαρακαλείςτε για τθν τιρθςθ και πιςτι εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτθν παροφςα, προκειμζνου να προαχκεί θ διαδικαςία ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ των λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ των εναπομεινάντων Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων. Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΗΕΣΣΑ Μ. ΜΑΚΡΘ 7

8 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ Ι. Κοινοποίθςθ με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςουν όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ: 1. 1θ ΩΥΕ Αττικισ, Ηαχάρωφ 3, ΨΞ , Ακινα 2. 2θ ΩΥΕ Υειραιϊσ και Αιγαίου, Κθβϊν 40 42, ΨΞ , Υειραιάσ 3. 3θ ΩΥΕ Πακεδονίασ, Αριςτοτζλουσ 16, ΨΞ , Κεςςαλονίκθ 4. 4θ ΩΥΕ Πακεδονίασ & Κράκθσ, Αριςτοτζλουσ 16, ΨΞ , Κεςςαλονίκθ 5. 5θ ΩΥΕ Κεςςαλίασ & Χτερεάσ Ελλάδασ, Ρικθταρά 18, ΨΞ , Οάριςα 6. 6θ ΩΥΕ Υελοποννιςου, Λονίων Ριςων, Θπείρου & Δυτικισ Ελλάδασ, Ωπάτθσ 1 & ΡΕΣ Υατρϊν-Ακθνϊν, ΨΞ , Υάτρα 7. 7θ ΩΥΕ Ξριτθσ, Χμφρνθσ 26, ΨΞ , Θράκλειο Ξριτθσ ΙΙ. Κοινοποίθςθ για ενζργεια: Α. Πρόεδροι και Μζλθ Σομεακϊν Επιτροπϊν που αςκοφν κακικοντα Προζδρου: 1. κ. Χαμογεωργάκθ Θεμιςτοκλι, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 2ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Ψ.Ρ.Α «Δρομοκαΐτειο», Ψ.Ξ κ. Αςτρινάκθ Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 3ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ του Ψ.Ρ.Α «Δρομοκαϊτειο», Ψ.Ξ κ. Παπαδόπουλο Παναγιϊτθ, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 4ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ του Ξ.Ψ.Ω. Υεριςτερίου του Ψ.Ρ.Α, Ψ.Ξ κ. Λϊλθ Κωνςταντίνο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 5ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Αττικισ «Χιςμανόγλειο», Ψ.Ξ κ. Κατςάνου Μαρία-Νεφζλθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 6ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντρια Ψυχιατρικισ ςτο Ψ.Ρ.Α., Ψ.Ξ κ. Καρκανιά Ακανάςιο, Πρόεδρο τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 8ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντθ Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ.Ρ.Κ. Ακθνϊν «Θ Χωτθρία», Ψ.Ξ κ. Πλουμπίδθ Δθμιτριο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 11ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Αν. Ξακ. Ψυχιατρικισ- Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Αιγινιτειο Ροςοκομείο/Ξ.Ψ.Ω. Βφρωνα - Ξαιςαριανισ, Διλου 14, Ψ.Ξ.16121, Ξαιςαριανι 8

9 8. κ. ακκά Διονφςιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 12ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. «Γ. Γεννθματάσ», Ψ.Ξ κ. Καψάλθ Αφροδίτθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Εφβοιασ - Βοιωτίασ, Ψυχίατρο-Αναπλθρϊτρια Δ/ντρια ΕΧΩ ςτο Ξζντρο Ψυχικισ Ωγείασ Χαλκίδασ, Ψςιριγϊτθ 29Α, Ψ.Ξ , Χαλκίδα 10. κ. Μαυρζα Βενετςάνο, Πρόεδρο Σομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Ιωαννίνων -Θεςπρωτίασ, Ξακ. Ψυχιατρικισ-Δ/ντι ΕΧΩ Υ.Γ.Ρ. Λωαννίνων, Ψ.Ξ , Λωάννινα 11. κ. Μπιλανάκθ Νικόλαο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Άρτασ-Πρζβεηασ, Ψυχίατρο-Δ/ντι ΕΧΩ Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ.Άρτασ, Οόφοσ Υεράνκθσ, Ψ.Ξ47100, Άρτα 12. κ. Γουρηι Φίλιππο, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αργολίδασ και Ν. Αχαϊασ, Επίκουρο Ξακθγθτι Ψυχιατρικισ, Υ.Γ.Ρ. Φίο- Υατρϊν, Ψ.Ξ κ. Λυμπεράκθ Γεωργία, Αντιπρόεδρο τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αρκαδίασ, Δ/ντρια Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Ψρίπολθσ Ψυχιατρικόσ Ψομζασ (πρϊθν Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Ψρίπολθσ), 5ο χλμ. Ψριπόλεωσ-Ξαλαμάτασ Ψ.Ξ , Ψρίπολθ, 14. κ. Λιάκουρα Ανδρζα, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Κορινκίασ, Επιμελθτι Αϋ Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Ξορίνκου, Ψ.Ξ κ. Λειβαδίτθ Μιλτιάδθ, Πρόεδρο Σομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Τγείασ των Σομζων Ψυχικισ Τγείασ Ν. Ροδόπθσ, Ν. Ζβρου και Ν. Ξάνκθσ, Αναπλθρωτι Ξακ. Ξοινωνικισ Ψυχιατρικισ Δθμοκρίτειου Υανεπιςτθμίου Κράκθσ, Υ.Γ.Ρ. Αλεξανδροφπολθσ, Ψ.Ξ , Αλεξανδροφπολθ 16. κ. ωτθρίου Μιχάλθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Καβάλασ, Δ/ντι του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ. Ξαβάλασ, Ψ.Ξ , Ξαβάλα 17. κ. Σςολακάκθ Βαςιλικι, Σομζασ Ψυχικισ Τγείασ Ν. άμου, ΞΨΩ του Γ.Ρ. Χάμου, Υλ. Γρθγορίου Αυξεντίου, Ψ.Ξ.83100, Χάμοσ 18. κ. Αγγελίδθ Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Πιερίασ, Ψυχίατρο- Δ/ντι ςτο Ξ.Ψ.Ω. Ξατερίνθσ, 25 θσ Παρτίου 102, Ψ.Ξ.60100, Ξατερίνθ 19. κ. Δουφεξι Αγλαϊα, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Θλείασ, Δ/ντρια ΕΧΩ ςτο Γ.Ρ. Υφργου «Αν. Υαπανδρζου», Ψ.Ξ.22100, Υφργοσ 20. κ. τακακόπουλο ωκράτθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Μεςςθνίασ, Δ/ντι ΕΧΩ του Γ.Ρ.Ξαλαμάτασ, Ψ.Ξ.24100, Ξαλαμάτα 9

10 21. κ. Χουρμουηιάδθ Αλζξανδρο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Δράμασ, Ψυχίατρο- Δ/ντι ΕΧΩ Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ του Γ.Ρ. Δράμασ, Ψ.Ξ.66100, Δράμα 22. κ. Κοκκινάκο Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Χανίων, Ψυχίατρο- Δ/ντι ΕΧΩ, Ξ.Ψ.Ω. Χανίων του Κεραπευτθρίου Ψυχικϊν Υακιςεων Χανίων, Ξροκιδά 25, Ψ.Ξ.73100, Χανιά 23. κ. Μπροφμα Βαςίλειο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ, Αναπλ. Δ/ντι Ε.Χ.Ω Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ. Πεςολογγίου «ΧΑΨΗΘ-ΞΩΧΨΑ», Ψ.Ξ , Πεςολόγγι Β. Φορείσ Ν.Π.Δ.Δ.: 1. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ, Οεωφ. Ακθνϊν 374, Ψ.Ξ , Χαϊδάρι 2. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ «ΔΦΣΠΣΞΑΝΨΕΛΣ», Λερά Σδόσ 343, Ψ.Ξ , Ακινα 3. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Κεςςαλονίκθσ, Οαγκαδά 196, Χταυροφπολθ, Ψ.Ξ , Κες/νίκθ 4. ΓΡ Ψρίπολθσ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Ψρίπολθσ, 5ο χλμ. Ψριπόλεωσ-Ξαλαμάτασ Ψ.Ξ , Ψρίπολθ 5. Γ.Ρ. Ξατερίνθσ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Υζτρασ Σλφμπου, 25θσ Παρτίου, Ψ.Ξ , Ξατερίνθ 6. ΓΡ Ξζρκυρασ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Ξζρκυρασ, Υλατεία Ψυχιάτρου Χρ. Ψςιριγϊτθ, Ψ.Ξ , Ξζρκυρα 7. Ξρατικό Κεραπευτιριο-Ξζντρο Ωγείασ Οζρου, Οακκί Οζρου Ψ.Ξ , Οζροσ 8. ΓΡ Χανίων Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Κεραπευτθρίου Ψυχικϊν Υακιςεων Χανίων, Βοθκθτικι Σδόσ Χοφδασ Ψ.Ξ , Χανιά 9. Γ.Ρ. Ροςθμάτων Κϊρακοσ Ακθνϊν «Χωτθρία», Πεςογείων 152, Ψ.Ξ , Ακινα 10. Γ. Ρ. Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ», Οεωφόροσ Πεςογείων 154, Ψ.Ξ , Ακινα 11. Γ.Ρ. Ακθνϊν «Ευαγγελιςμόσ», Ωψθλάντου 45-47,Ψ.Ξ , Ακινα 12. Γ. Ρ. Ρ. Λωνίασ «Ξωνςταντοποφλειο», Αγ. Τλγασ 3-5, Ψ.Ξ , Ρ.Λωνία 13. Γ. Ρ. Αττικισ «Χιςμανόγλειο», Χιςμανογλείου 1, Ψ.Ξ , Παροφςι 14. Γ. Ρ. Υαίδων Ακθνϊν «Θ Αγία Χοφία», Κθβϊν και Υαπαδιαμαντοποφλου, Ψ.Ξ Ακινα 15. Γ. Ρ. Υαίδων Ακθνϊν «Υαν. και Αγλαΐασ Ξυριακοφ», Κθβϊν & Οεβαδείασ, Αμπελόκθποι, T.K Γ. Ρ. Υαίδων Υεντζλθσ, Λπποκράτουσ 8, Υεντζλθ, Ακινα Ψ.Ξ , Ελλάδα 10

11 17. Υ. Γ. Ρ. «Αττικόν», Φίμινι 1, Χαϊδάρι Ψ.Ξ , Ακινα 18. Γ. Ρ. Δυτικισ Αττικισ «Αγ. Βαρβάρα», Δωδεκανιςου 1, Αγ Βαρβάρα Ψ.Ξ , Ακινα 19. Γ. Ρ. Υειραιά «Ψηάνειο», Ηαννι & Αφεντοφλθ, Ψ.Ξ 18536, Υειραιάσ 20. Γ.Ρ. Αςκλθπιείο Βοφλασ, Βας. Υαφλου 1, Βοφλα Ψ.Ξ , Ακινα 21. Γ.Ρ.Ελευςίνασ «Κριάςιο», Οεωφ. Γεωργίου Γεννθματά, Ψ.Ξ.19600,Ελευςίνα 22. Γ.Ρ Ρίκαιασ Υειραιά «Αγ. Υαντελειμων», Δθμ. Παντοφβαλου 3,Ψ.Ξ 18454, Ρίκαια, Υειραιά 23. Γ.Ρ. Πυτιλινθσ «ΒΣΧΨΑΡΕΛΣ», Βοςτάνθ Ε. 48, Ψ.Ξ , Πυτιλινθ 24. Γ.Ρ. Φόδου, Αγ. Απόςτολοι, Ψ.Ξ , Φόδοσ 25. Γ.Ρ. Χάμου «Αγ. Υαντελειμων», Χυνταγματάρχθ Ξεφαλόπουλου 17, Διμοσ Δ. Βακζοσ, Ψ.Ξ 83100, Χάμοσ 26. Γ.Ρ. Χίου «Χκυλίτςειο», Ζλενασ Βενιηζλου 2, Ψ.Ξ 82100, Χίοσ 27. Γ.Ρ. Βζροιασ, Υεριοχι Αςωμάτων, Ψ.Ξ 59100, Βζροια 28. Γ.Ρ. Γιαννιτςϊν, Χεμερτηίδθ Δθμθτρίου και Ελφτθ Σδυςςζα, ΨΞ 58100, Γιαννιτςά. 29. Γ.Ρ. Ξατερίνθσ, 6ο Χιλιόμετρο Ξατερίνθσ - Αρϊνα 26, Ψ.Ξ 60100, Ξατερίνθ 30. Γ.Ρ. Ξοηάνθσ «Παμάτςειο», Ξ. Παμάτςιου 1, Ψ.Ξ.50100, Ξοηάνθ. 31. Γ.Ρ. Φλϊρινασ, Εγνατίασ 9, Ψ.Ξ 53100, Φλϊρινα 32. Γ.Ρ.Κ. Υαπαγεωργίου, Υεριφερειακι Σδόσ Κεςςαλονίκθσ Ψ.Ξ.56249, Κεςςαλονίκθ 33. Γ.Ρ.Κ. «Γ. Γεννθματάσ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, Ψ.Ξ 54635, Κεςςαλονίκθ 34. Γ.Ρ.Κ.«Γ. Υαπανικολάου», Οεωφόροσ Γ.Υαπανικολάου-Εξοχι Κεςςαλονίκθσ, Ψ.Ξ 57010, Κεςςαλονίκθ 35. Γ.Ρ. Δράμασ, Λπποκράτουσ Ψζρμα, Ψ.Ξ , Δράμα 36. Γ.Ρ. Ξαβάλασ, Άγιοσ Χίλασ, Ψ.Ξ.65500, Ξαβάλα. 37. Γ.Ρ. Ξομοτθνισ «Χιςμανόγλειο», Χιςμανόγλου 45, Ψ.Ξ , Ξομοτθνι 38. Γ.Ρ. Χερρϊν, 2o Χλμ Χερρϊν- Δράμασ, Ψ.Ξ.62100, Χζρρεσ 39. Γ.Ρ. Χαλκιδικισ Υολφγυροσ, Λπποκράτουσ, Ψ.Ξ 63100, Υολφγυροσ 40. Γ.Ρ.Κ. Λπποκράτειο, Ξωνςταντινουπόλεωσ 49, Ψ.Ξ 54642, Κεςςαλονίκθ 41. Γ.Ρ.Κ. ΑΧΕΥΑ, Χτίλπωνοσ Ξυριακίδθ 1, Ψ.Ξ 54636, Κεςςαλονίκθ 42. Υ.Γ.Ρ. Αλεξανδροφπολθσ, Δραγάνα, Ψ.Ξ , Αλεξανδροφπολθ 43. Γ.Ρ. Βόλου «Αχιλλοποφλειο», Υολυμζρθ 134, Ψ.Ξ 38222, Βόλοσ 44. Γ.Ρ. Ξαρδίτςασ, Ψαυρωποφ, Ψ.Ξ.43100, Ξαρδίτςα 45. Γ.Ρ. Ξαρπενθςίου, Υαφλου Ππακογιάννθ 2, Ψ.Ξ 36100, Ξαρπενιςι 46. Γ.Ρ. Οαμίασ, Υαπαςιοποφλου, Ψ.Ξ 35100, Οαμία 11

12 47. Υ.Γ.Ρ. Οάριςασ, Υεριοχι Πεηοφρλο, Ψ.Ξ 41110, Οάριςα 48. Γ.Ρ. Οάριςασ «Ξουτλιμπάνειο και Ψριανταφφλλειο», Ψςακάλωφ 1, Ψ.Ξ 41221, Οάριςα 49. Γ.Ρ. Ψρικάλων, Ξαρδίτςθσ 56, Ψ.Ξ 42100, Ψρίκαλα 50. Γ.Ρ. Χαλκίδασ, Γαηζπθ 48, Ψ.Ξ 34100, Χαλκίδα 51. Γ.Ρ. Άργουσ, Ξορίνκου 191, Ψ.Ξ 21200, Άργοσ 52. Γ.Ρ. Άρτασ, Οόφοσ Υεράνκθσ, Ψ.Ξ , Άρτα 53. Γ.Ρ. Ηακφνκου, Γ. Ποκωναίου 2, Ψ.Ξ Ηάκυνκοσ 54. Γ.Ρ. Λωαννίνων Χατηθκϊςτα, Οεωφόροσ Πακρυγιάννθ, Ψ.Ξ Λωάννινα 55. Γ.Ρ. Ξαλαμάτασ, Αντικάλαμοσ Πεςςθνίασ, Ψ.Ξ , Ξαλαμάτα 56. Γ.Ρ. Ξζρκυρασ, Ξοντοκάλι 1, Ψ.Ξ , Ξζρκυρα 57. Γ.Ρ. Ξορίνκου, Οεωφόροσ Ακθνϊν 53, Ψ.Ξ 20100, Ξόρινκοσ 58. Γ.Ρ. Οευκάδασ, Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ 24, Ψ.Ξ 31100, Οευκάδα 59. Γ.Ρ. Πεςολογγίου ΧΑΨΗΘΞΩΧΨΑ», Ραυπάκτου 67, Ψ.Ξ 30200, Πεςολόγγι 60. Γ.Ρ. Ραυπλίου, Αςκλθπιοφ 10, Ψ.Ξ 21100, Ραφπλιο 61. Γ.Ρ. Υατρϊν, Ψςερτίδου 1, Ψ.Ξ , Υάτρα 62. Γ.Ρ. Υρζβεηασ, Χελευκείασ 2, Ψ.Ξ 48100, Υρζβεηα 63. Γ.Ρ. Υφργου, Ρζα Εκνικι οδόσ Υφργου-Υατρϊν, Ψ.Ξ 27100, Χυντριάδα Υφργοσ 64. Γ.Ρ. Χπάρτθσ, Χπάρτθ Οακωνίασ Ψ.Ξ Γ.Ρ. Ψρίπολθσ, Ερυκροφ Χταυροφ, Ψ.Ξ 22100,Ψρίπολθ 66. Υ.Γ.Ρ. Λωαννίνων, Οεωφ. Χταφρου Ριάρχου, Ψ.Ξ.45500, Λωάννινα 67. Υ.Γ.Ρ. Υατρϊν, Φίο, Ψ.Ξ 26500, Φίο Υάτρασ 68. Γ.Ρ. Αγίου Ρικολάου, Ξων/νου Υαλαιολόγου & Ξνωςςοφ, Ψ.Ξ Αγ. Ρικόλαοσ Ξριτθσ 69. Γ.Ρ. Φεκφμνου, Ψρανταλλίδου 17, ΨΞ 74100, Φζκυμνο 70. Υ.Γ.Ρ. Θρακλείου Γοφβεσ Θρακλείου Ψ.Κ Ψ.Ξ.71100, Θράκλειο. 71. Γ.Ρ. Θρακλείου, Οεωφόροσ Ξνωςςοφ, Ψ.Ξ 71409, Ξριτθ 72. Γ.Ρ. Χανίων, Πουρνιζσ ΨΞ 73300, Χανιά 73. Γ.Ρ. Κθβϊν, Κζςθ Ξουμζρκι 2, ΨΞ 32200, Κιβα 74. ΓΡ Οειβαδιάσ, Αγίου Βλαςίου, Ψ.Ξ , Οειβαδιά 75. ΓΡ ΞΩ Οιμνου, Θφαίςτου, Πφρινα ΨΞ 81400, Ρ. Οιμνοσ 76. ΓΡ Ξεφαλλθνίασ 'ΑΓΛΣΧ ΓΕΦΑΧΛΠΣΧ', Χουθδίασ, Ψ.Ξ , Αργοςτόλι Ρ. Ξεφαλλθνίασ 77. ΓΡ Αγρινίου, Ψζρμα Ξόκκαλθ, Ψ.Ξ , Αγρίνιο 12

13 78. ΓΡ άνκθσ, Ρεάπολθ ΨΞ , άνκθ 79. ΓΡ Ξιλκίσ, Ροςοκομείου 1, 61100, Ξιλκίσ 80. ΓΡ Διδυμοτείχου, 25θσ Παΐου 152, ΨΞ 68300, Διδυμότειχο 81. ΓΡ Ακθνϊν «Ξοργιαλζνειο Ππενάκειο», Ερυκροφ Χταυροφ 1, ΨΞ ΑΚΘΡΑ 82. ΓΡ ΞΩ Φιλιατϊν, Ψ.Ξ , Φιλιατζσ Κεςπρωτία 83. ΓΡ ΞΩ Χθτείασ, εροκαμάρεσ, Ψ.Ξ Χθτεία 84. Γενικό Ροςοκομείο-Ξζντρο Ωγείασ Ρεαπόλεωσ, Γ. Διαλυνά, Ψ.Ξ , Ρεάπολθ Ξριτθσ 85. Γ.Σ.Ρ.Ξ. «Σι Άγιοι Ανάργυροι», Ξαλυφτάκθ 145, Ψ.Ξ , Ρ. Ξθφιςιά Ακινα Γ. Φορείσ Ν.Π.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που διατθροφν ςτεγαςτικζσ δομζσ: 1. Εταιρεία Ξοινωνικισ Ψυχιατρικισ & Ψυχικισ Ωγείασ (ΕΞΨ&ΨΩ), Πελετίου Υθγά 22, Πετσ, T.K , Ακινα 2. Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αποκατάςταςθσ Αςκενϊν (ΕΨΩΞΑΑ), Γιαννιτςϊν 31 & Υ. Ξυρίλλου, T.K , Κες/νίκθ 3. Κεςςαλικι Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ Υερίκαλψθσ & Αποκατάςταςθσ (ΚΕΨΩΥΑ), Αγίου Τρουσ 6Α, T.K , Οάριςα 4. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ του Υαιδιοφ και του Εφιβου, Λωάννου Κεολόγου 19, Ψ.Ξ Χολαργόσ 5. Εταιρεία Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ψυχικισ Ωγείασ, Γράμμου Ψ.Ξ Παροφςι 6. Εταιρεία Υροαγωγισ Ψυχικισ Ωγείασ Θπείρου, Γεωργίου Υαπανδρζου 38 Ψ.Ξ Λωάννινα 7. Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία «Ξλίμακα», Ευμολπιδϊν 30-32, Ψ.Ξ Γκάηι 8. Ελλθνικι Εταιρεία Υροςταςίασ Αυτιςτικϊν Ατόμων, Ζκτοροσ 20, 15344, Γζρακασ 9. «Άνοδοσ» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Οεωφ. Αγ. Δθμθτρίου 54, Αγ. Δθμιτριοσ Ψ.Ξ Ελλθνικό Ξζντρο Διαπολιτιςμικισ Ψυχιατρικισ & Υερίκαλψθσ (Ξωςτισ Ππάλλασ), Υλουτάρχου 10, Ψ.Ξ , Ακινα 11. «ΧΩΡΚΕΧΘ» Πθ κερδοςκοπικι Εταιρεία Ζρευνασ Εκπαίδευςθσ & Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ, Παραςλι 51 & Ηουμετίκου 9 Ψ.Ξ Κες/νικθ 12. Υανελλινια Ζνωςθ για τθν Ψυχοκοινωνικι Αποκατάςταςθ και τθν Επαγγελματικι Επανζνταξθ (ΥΕΨΑΕΕ), Χαρίςθσ 6, Ψ.Ξ , Ακινα 13

14 13. Χφλλογοσ Γονζων Ξθδεμόνων, Ξθδεμόνων και Φίλων Αυτιςτικϊν Ατόμων Ρ. Οάριςασ, Πανδθλαρά 49-51, Ψ.Ξ , Οάριςα 14. Ερευνθτικό Υανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Ψυχικισ Ωγιεινισ (ΕΥΛΨΩ), Χωρανοφ του Εφεςίου 2, Υαπάγου, Ψ.Ξ , Αττικι 15. "Ζδρα" Ξοινωνικζσ Χυνεταιριςτικζσ Δραςτθριότθτεσ Ευπακϊν Σμάδων, Γαςτοφνθσ & Γουμενίτςθσ 14, Ψ.Ξ ,Υεριςτζρι 16. «ΛΦΛΧ» Εταιρεία Υροαγωγισ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Ενθλίκων, Επτανιςου 20, Αγία Υαραςκευι, Ψ.Ξ Ψυχογθριατρικι Εταιρεία «Σ ΡΕΧΨΩΦ», Δροςοποφλου 22, Ξυψζλθ Ψ.Ξ «ΕΡΛΣΧ ΗΕΩΧ» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Θλία Θλιοφ 36 &Δεινοςτράτουσ 88, Ψ.Ξ , Ακινα 19. Διεκνισ Εταιρεία Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ, Θπείρου 29, 55438, Κεςςαλονίκθ 20. Αςτικι μθ κερδοςκοπικι Εταιρεία «ΥΦΣΠΘΚΕΑΧ», Ελικϊνοσ 27 Ψ.Ξ Ξυψζλθ 21. Ελλθνικό Ξζντρο Υροαγωγισ Ξοινωνικισ & Ψυχικισ Ωγείασ "ΥΣΦΕΛΑ", Ηαν Πωρζασ 20, Χαλάνδρι, Ψ.Ξ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ - Ξινθτικισ Αποκατάςταςθσ & Πζριμνασ Ωγείασ (ΕΨΑΠΩ), Πάρνθσ 5, Ψ.Ξ , Ακινα 23. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Υαρζμβαςθσ (ΕΨΕΥ), Ξαλοφδθ 8Β, Ψ.Ξ , Λωάννινα 24. "ΠΕΨΑΒΑΧΛΧ" Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Ξαλλιπόλεωσ 20, Βφρωνασ, Ψ.Ξ Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ξοινοτικϊν Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Ενθλίκων «ΥΑΡΑΞΕΛΑ», Χτ.Ξαηοφλθ 18, Ψ.Ξ Φόδοσ 26. Ξζντρο Πζριμνασ Σικογζνειασ & Υαιδιοφ, Χκουφά 75, Ψ.Ξ , Ακινα 27. Ελλθνικι Εταιρεία Ρόςου Alzheimer και Χυγγενϊν Διαταραχϊν Βόλου, Ανκεςτιρων 5, Αλυκζσ Βόλου, Ψ.Ξ , Ρ. Παγνθςίασ 28. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ανάπτυξθσ & Ψυχοκεραπείασ «Ακθνά», θροκάμπι- Γιαννιτςάνικα, Ψ.Ξ , Ξαλαμάτα 29. Α.μ.Ξ.Ε. «Φκιωτικι Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ», Ο. Δθμοκρατίασ 52, Οαμία, Ψ.Ξ , Ρ. Φκιϊτιδασ 30. Εταιρεία Αρωγισ Ψυχικισ Ωγείασ & Ξοινωνικισ Χτιριξθσ "Ανιμα", Πιαοφλθ 24, Ψ.Ξ , Ξορυδαλλόσ 31. Ξζντρο Ψυχοκοινωνικισ Φροντίδασ "ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ", Υ.Χοφικίτθ 1, Άςςοσ Ξορινκίασ, Ψ.Ξ ΑΟΚΑΛΑ - Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία Ωποςτιριξθσ, Κεραπείασ, Αποκατάςταςθσ & Υροαγωγισ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ, Υαναγίτςασ Υλατάνασ 6-8, Ψ.Ξ , Ψαφροσ, Ακινα 14

15 33. Αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία "ΘΥΛΣΡΘ", Χαλαμινομάχων 23, Ψ.Ξ , Παροφςι 34. Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία "Υυξίδα", Φωκαίασ 3, Ψ.Ξ , Υειραιάσ 35. Ξζντρο Ψυχοκοινωνικισ Πζριμνασ Ρ. Ζβρου "ΨΩΧΑΧΥΛΧ", 3ο χλμ Σρεςτιάδασ- Υφργου, Ψ.Κ. 42, Ψ.Ξ , Σρεςτιάδα Ρ. Ζβρου 36. Ελλθνικι Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ωποςτιριξθσ και Ξοινοτικισ Πζριμνασ, Υατθςίων 334, Ψ.Ξ , Ακινα 37. Α.μ.Ξ.Ε. «ΛΑΧΛΧ», Ηυμπρακάκθ 45, Ψ.Ξ Αγ. Ρικόλαοσ, Υατιςια 38. Εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα IASIS, Αργοναυτϊν 46, Ψ.Ξ , Ελλθνικό Αττικισ 39. Α.μ.Ξ.Ε. «Δίοδοσ», Ξαςςαβζτθ 9, Βόλοσ, Ψ.Ξ , Ρ. Παγνθςίασ 40. TACT HELLAS, Ξαπετάν Βάρδα 26, Ψ.Ξ , Ακινα 41. Χφλλογοσ Γονζων Ξθδεμόνων κι φίλων αυτιςτικϊν ατόμων "Άγιοσ Ρικόλαοσ", Ανκιρου & Λτιάσ Υαιανίασ Αττικισ 42. Πθ Ξερδοςκοπικόσ Σργανιςμόσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ «ΑΥΣΧΨΣΟΘ», Ιρασ 8 & Δζςπωσ Χζχου 37, Ψ.Ξ Ρζοσ Ξόςμοσ, Αττικι 43. Εταιρεία Χυςτθμικισ Κεραπείασ & Υαρζμβαςθσ ςε Άτομα, Σικογζνειεσ και Ευρφτερα Χυςτιματα, Ξορυτςάσ 17, Αγία Υαραςκευι, Ψ.Ξ ΑμκΕ "Ανάςα", Χπερχειοφ 7, Βοτανικόσ, Ψ.Ξ , Ακινα 45. Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία Ξζντρο Αποκατάςταςθσ Ψυχικισ Ωγείασ "Θρεμία", Δροςοποφλου Λ. 112, Ψ.Ξ , Ακινα 46. Ελλθνικό Ξζντρο Ψυχικισ Ωγιεινισ & Ερευνϊν, Ηαΐμθ 9, Ψ.Ξ , Ακινα 47. Υανελλινιοσ Χφλλογοσ Σικογενειϊν για τθν Ψυχικι Ωγεία (Χ.Σ.Ψ.Ω.), Ρεαπόλεωσ 9-11, Ψ.Ξ , Βφρωνασ 48. «Αμάλκεια» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρία, Χατηθχριςτου 36, Ψ.Ξ , Ψρίπολθ 49. Χυν-Ειρμόσ ΑμΞΕ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Πθκφμνθσ 27β, Ψ.Ξ , Ακινα 50. «Θ Αςπίδα του Δαυίδ», Ελευκερωτϊν 27, Ψ.Ξ , Ωμθττόσ Δ. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (ΕΟΠΤΤ) Γραφείο Υροζδρου, κου Ξοντοφ Δ. Οεωφ. Ξθφιςίασ 39, Ψ.Ξ , Παροφςι 15

16 ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 1. Γραφείο Ωπουργοφ 2. Γραφείο Ωφυπουργοφ 3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 4. Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ 5. Πθχανιςμόσ Ωποςτιριξθσ Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ 16

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 2132161616 και 1649 ΦΑΞ : 210 5230577 Email : pfy@yyka.gov.gr

ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 2132161616 και 1649 ΦΑΞ : 210 5230577 Email : pfy@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 14/1/2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Aρ. Πρ : Γ3α/οικ. 3579 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 210 8251834,5 Πληροφορίες : Ν. Σιμπερά FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα