2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α')

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α')"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΣΜΘΜΑ Αϋ Δ/νςθ : Αριςτοτζλουσ 19, Ακινα Ψ.Ξ. : Ψθλ. : FAX : Ακινα, 29 /10/2013 Αρ. πρωτ.: Ω5α/Γ.Υ.οικ Προσ: ΣΥΩΧ ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΥΣΔΕΞΨΩΡ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ επί τθσ υπ αρικμ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ.39667/ κοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΞ 1085/Β/ ) ςχετικά με τθ διάρκεια νοςθλείασ ςε Δθμόςιο Ροςοκομείο και τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ωφελουμζνων ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςτεγαςτικοφ τφπου Ζχοντασ υπόψθ: 1. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ρ. 2519/97 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ, οργάνωςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το φάρμακο και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 165 Α') 2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α') 3. Ψθν Α3α/οικ.876/2000 κοινι υπουργικι απόφαςθ "Ξακοριςμόσ του τρόπου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Πονάδων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (Σικοτροφεία, ενϊνεσ) και των Υροςτατευμζνων Διαμεριςμάτων του άρκρου 9του Ρ. 2716/99" (ΦΕΞ 661/Β) 4. Ψθν υπ αρικμό πρωτ. Ω5β/1424/ Ωπουργικι Απόφαςθ Ξακοριςμόσ του τρόπου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Ψομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Ωγείασ (Ψ.Ε.Ψ.Ω.) και των Ψομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Εφιβων (Ψ.Ε.Ψ.Ω.Υ.Ε.) του άρκρου 3 του Ρ. 2716/99 (ΦΕΞ Βϋ 935/ ) 5. Ψθν κοινι υπουργικι απόφαςθ Ω5β/Γ.Υ.οικ «Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ. 2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ 1

2 αρικ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί "Σριςμοφ νοςθλίου Ροςοκομείων"» (ΦΕΞ Β' 485/ ) 6. Ψο υπ αρικμό πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οι / ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ τομεοποίθςθσ και ςυνεργαςία των μονάδων ψυχικισ υγείασ με τισ αρμόδιεσ τομεακζσ επιτροπζσ 7. Ψο υπ αρικμό πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οι / ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ τομεοποίθςθσ και ςυνεργαςία των μονάδων ψυχικισ υγείασ με τισ αρμόδιεσ τομεακζσ επιτροπζσ 8. Ψο υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α/Γ.Υ.οικ.18941/ ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ των ΨΕΨΩ Ρ. Αττικισ 9. Ψο υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ.24994/ ζγγραφο, Πετάβαςθ χρονίων αςκενϊν ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ 10. Ψθν υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ κοινι Ωπουργικι Απόφαςθ «Ψροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Ω5β/Γ.Υ.οικ.35724/ Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ.2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΞ 1085/Β/ ) 11. Ψο Πνθμόνιο Χυνεργαςίασ μεταξφ του Επιτρόπου Απαςχόλθςθσ, Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων και Ζνταξθσ κυρίου László Andor και του Ωπουργοφ Ωγείασ κυρίου Ανδρζα Ουκουρζντηου Ξατόπιν υποβλθκζντων ερωτθμάτων από τθν πλευρά των υπό μεταςχθματιςμό Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων, αλλά και των Πονάδων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ φορζων ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ, ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ υπ αρικμ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ κοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ, που ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, ΦΕΞ Βϋ 1085/ , με κζμα: «Ψροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Ω5β/Γ.Υ.οικ.35724/ Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ.2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων (ΦΕΞ Βϋ 485/ )», ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω και παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι τουσ. 1) Χτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ Ψυχιατρικισ Πεταρρφκμιςθσ και των αρχϊν αποϊδρυματοποίθςθσ και κοινωνικισ επανζνταξθσ των ατόμων με ψυχικζσ διαταραχζσ 2

3 και εν όψει του μεταςχθματιςμοφ των υφιςτάμενων Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων μζχρι το 2015, τίκεται ςε προτεραιότθτα θ μετάβαςθ των χρονίωσ ψυχικά παςχόντων που φιλοξενοφνται επί μακρόν ςτα αςυλικά και λοιπά τμιματα των εν λόγω νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςτεγαςτικοφ τφπου (οικοτροφεία, ξενϊνεσ, προςτατευμζνα διαμερίςματα) φορζων ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ ςε όλθ τθν επικράτεια. Σι δε διαδικαςίεσ για τθ μετάβαςθ των χρονίων κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ 31/12/2013. Χε αυτό το πλαίςιο: i) Ψα υφιςτάμενα υπό μεταςχθματιςμό Ψυχιατρικά Ροςοκομεία (Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ Δαφνί, Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ «Δρομοκαΐτειο» και Γ.Ρ.Κ. "Γ. Υαπανικολάου" διαςυνδεόμενο Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Κεςςαλονίκθσ) ςυςτινουν Ειδικι Επιτροπι Διαχείριςθσ για το ςυντονιςμό των απαιτοφμενων ενεργειϊν μετάβαςθσ των χρονίων, υπό τον άμεςο ζλεγχο του Διοικθτι, και αναφζρουν τθν πρϊτθ (1 θ ) και δζκατθ πζμπτθ (15 θ ) θμζρα κάκε μινα τθν εξζλιξθ μετάβαςθσ των χρονίων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, με αναλυτικά ςτοιχεία τα οποία κα εξειδικευκοφν με ςχετικό ζγγραφο. ii) Σι φορείσ ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ που διατθροφν Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (ΠΨΑ) ςτεγαςτικοφ τφπου υποδζχονται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν μεταςχθματιςμοφ των υφιςτάμενων Ψυχιατρικϊν Νοςοκομείων, αιτιματα φιλοξενίασ που αφοροφν άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ τα οποία φιλοξενοφνται ςτα αςυλικά ι λοιπά τμιματα των ανωτζρω Ροςθλευτικϊν Λδρυμάτων. Χε περίπτωςθ που θ μετάβαςθ ςε ΠΨΑ χρονίων περιςτατικϊν με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ δεν κακίςταται εφικτι, οι Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (ΠΨΑ) ςτεγαςτικοφ τφπου δφνανται να δζχονται ωφελουμζνουσ από άλλεσ πθγζσ παραπομπισ. 2) Εφεξισ, θ απαιτοφμενθ για τθν ζνταξθ ςε ΠΨΑ νοςθλεία ςε Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι ςε Ψυχιατρικό Ροςοκομείο ι ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι δφναται να ζχει χρονικι διάρκεια ζωσ και 3 μινεσ (κατά το μζγιςτο), ανάλογα με τθν ψυχιατρικι εκτίμθςθ του κεράποντοσ ψυχιάτρου, εφόςον τθροφνται και οι λοιπζσ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με το ανωτζρω (10) ςχετικό και τα αναφερόμενα ςτο ςθμ. (6). 3) Ψο χρονικό διάςτθμα των 3 μθνϊν νοςθλείασ ςε Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι ςε Ψυχιατρικό Ροςοκομείο αποτελεί το μζγιςτο προβλεπόμενο διάςτθμα νοςθλείασ, μετά το πζρασ του οποίου το ανωτζρω Ροςθλευτικό Μδρυμα 3

4 οφείλει να δρομολογεί τθν ζξοδο του ωφελοφμενου ςτθν κοινότθτα ι τθ μετάβαςι του ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου ι ςε άλλεσ μονάδεσ φιλοξενίασ (π.χ. βλ. παρακάτω ςχετικά με τισ Ξλινικζσ Χρονίων Υακιςεων) και να εκδίδει εξιτιριο. Υαράταςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ νοςθλείασ προβλζπεται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ωφελουμζνων που χριηουν περαιτζρω ψυχιατρικισ παρακολοφκθςθσ, ςτθ βάςθ γνωμάτευςθσ τριμελοφσ Επιτροπισ Επανεξζταςθσ, θ οποία απαρτίηεται από (α) το Διευκυντι του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι του Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου, (β) το κεράποντα ψυχίατρο και (γ) τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ. Θ εν λόγω Επιτροπι γνωματεφει τθν κατ εξαίρεςθ παράταςθ του χρόνου νοςθλείασ πζραν των 3 μθνϊν, ςε μθνιαία βάςθ και μζχρι 6 μινεσ ςυνολικά. 4) Ψα ωσ άνω αναφερόμενα ςτο ςθμ. (3) δεν αφοροφν τθ νοςθλεία ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι, για τθν οποία κα ακολουκιςει νεϊτερθ οδθγία, ςτο πλαίςιο διενεργοφμενθσ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε αυτζσ. 5) Θ ψυχιατρικι γνωμάτευςθ που βεβαιϊνει τθ διάγνωςθ και υπαγορεφει τθν αναγκαιότθτα ζνταξθσ του ωφελοφμενου ςε προςτατευμζνο περιβάλλον, ςτοιχειοκετείται από το κεράποντα ψυχίατρο του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι του Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου ι τθσ Λδιωτικισ Ψυχιατρικισ Ξλινικισ, όπου πραγματοποιικθκε θ τελευταία νοςθλεία του ωφελοφμενου, και προςυπογράφεται από το Διευκυντι ι το νόμιμο αντικαταςτάτθ του, κακϊσ και από τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ. 6) Για τθ μετάβαςθ ςε ςτεγαςτικζσ ΠΨΑ ωφελοφμενου που προςζρχεται για ψυχιατρικι εξζταςθ ςε Εξωτερικά Λατρεία Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου και πλθροί τθν κατά το μζγιςτο τρίμθνθ νοςθλεία κατά το παρελκόν, προαπαιτείται ψυχιατρικι τακτικι παρακολοφκθςθ του ωφελοφμενου για χρονικό διάςτθμα επαρκζσ, προκειμζνου να επικαιροποιθκεί θ ψυχιατρικι γνωμάτευςθ και θ βεβαίωςθ βάςει κοινωνικισ ζρευνασ. 7) Για τθ μετάβαςθ ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου (οικοτροφείο ι ξενϊνα), ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: i) Ψο Ροςθλευτικό Μδρυμα (ςυμπεριλαμβάνονται οι Λδιωτικζσ Ψυχιατρικζσ Ξλινικζσ) υποβάλλει γραπτι αίτθςθ ςε κατάλλθλθ ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, με βάςθ κριτιρια γεωγραφικά (τόποσ διαμονισ ωφελοφμενου ι/και υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ), ςε ςυνάρτθςθ με τθ διακεςιμότθτα κενϊν κζςεων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου. Θ γραπτι αίτθςθ κοινοποιείται ςτισ αρμόδιεσ Ψομεακζσ 4

5 Επιτροπζσ Ψυχικισ Ωγείασ (ΨΕΨΩ), δθλαδι ςτθν ΨΕΨΩ ςτθν οποία υπάγεται το Ροςοκομείο ι θ Ξλινικι και ςτθν ΨΕΨΩ υπαγωγισ τθσ ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου. Θ διακεςιμότθτα κενϊν κζςεων επικαιροποιείται και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία βάςθ από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του προγράμματοσ ΨΩΧΑΦΓΩΧ ii) Πε ευκφνθ τόςο του Ροςθλευτικοφ Λδρφματοσ, όςο και τθσ ΠΨΑ, κοινοποιοφνται εγγράφωσ ςτθν/ςτισ αρμόδια/εσ ΨΕΨΩ όλεσ οι διενεργοφμενεσ ενζργειεσ για τθ μετάβαςθ ωφελοφμενου: ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ, αποδοχι ι απόρριψθ αιτθμάτων, μεταφορά ωφελοφμενου κλπ. Ψα ςχετικά ζγγραφα τθροφνται υποχρεωτικά ςτο φάκελο κάκε ωφελοφμενου. 8) Σι φορείσ ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ που διατθροφν ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου αποδζχονται απαρζγκλιτα τα αιτιματα μετάβαςθσ ωφελουμζνων, πλθν περιπτϊςεων που θ ζνταξθ του εν λόγω ωφελοφμενου αντιβαίνει ςτουσ ςκοποφσ του κεραπευτικοφ / αποκαταςταςιακοφ ζργου. Ειδικότερα: i) Χε περίπτωςθ μθ αποδοχισ αιτιματοσ μετάβαςθσ ωφελοφμενου, οι ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου τεκμθριϊνουν τουσ λόγουσ απόρριψθσ του εν λόγω αιτιματοσ εγγράφωσ, με γνωμάτευςθ του αρμόδιου ψυχιάτρου τθσ ΠΨΑ, θ οποία προςυπογράφεται από το Διευκυντι ι τον Επιςτθμονικά Ωπεφκυνο τθσ ΠΨΑ. Θ γραπτι αιτιολόγθςθ αποςτζλλεται ςτο αιτοφμενο Ροςθλευτικό Μδρυμα και κοινοποιείται ςτθν/ςτισ αρμόδια/εσ ΨΕΨΩ, κακϊσ και ςτθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ. ii) Σι περιπτϊςεισ επαναλαμβανόμενθσ απόρριψθσ αιτθμάτων μετάβαςθσ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ, κα εξετάηονται περαιτζρω από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ, θ οποία δφναται να παρεμβαίνει κατά περίπτωςθ. 9) Σ ρόλοσ των ΨΕΨΩ ςτθν εξζλιξθ των διαδικαςιϊν μετάβαςθσ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου ςυνίςταται ςτα ακόλουκα: i) Σι ΨΕΨΩ είναι αρμόδιεσ να εποπτεφουν τθν πορεία των διαδικαςιϊν αυτϊν, όπωσ τουσ κοινοποιοφνται, χωρίσ ωςτόςο να απαιτείται ζγκριςθ από τθν πλευρά τουσ για τθν πρόοδο των εν λόγω ενεργειϊν. ii) Σι ΨΕΨΩ παρεμβαίνουν ςε περιπτϊςεισ που προκφπτουν προβλιματα διαςφνδεςθσ και κζματα ςυντονιςμοφ μεταξφ των εμπλεκόμενων Πονάδων Ψυχικισ Ωγείασ για 5

6 τθ μετάβαςθ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, προκειμζνου για τθν επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων. iii) Γραπτι ζγκριςθ από τθν πλευρά των ΨΕΨΩ απαιτείται για τθν παράταςθ του χρόνου φιλοξενίασ ςε ξενϊνα ι τθ ςυνζχιςθ τθσ διαμονισ ςε οικοτροφείο και προςτατευμζνο διαμζριςμα, τθν οποία θ πολυκλαδικι κεραπευτικι ομάδα τθσ ΠΨΑ ειςθγείται ςτθν αρμόδια ΨΕΨΩ, τουλάχιςτον ςε τρίμθνθ βάςθ για τουσ ξενϊνεσ και ςε ετιςια βάςθ για τα οικοτροφεία και τα προςτατευμζνα διαμερίςματα. Θ δε ςχετικι απόφαςθ τθσ ΨΕΨΩ κα εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Σι αποφάςεισ εγκρίςεων που αποςτζλλονται από τισ ΨΕΨΩ ςτισ ΠΨΑ κοινοποιοφνται παράλλθλα ςτθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ, κακϊσ και ςτισ Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ του ΕΣΥΩΩ. 10) Χε περιπτϊςεισ ωφελουμζνων που παρουςιάηουν προεξάρχουςα οργανικι πακολογία θ οποία κακιςτά τθν ψυχιατρικι διάγνωςθ δευτερεφουςα, το Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι το Ψυχιατρικό Ροςοκομείο ι θ Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι ι θ ΠΨΑ δφνανται να αιτθκοφν τθ μετάβαςθ ςε Ξλινικζσ ι Λδρφματα Χρονίων Υακιςεων. Ψο ςχετικό αίτθμα απευκφνεται ςτα οριςμζνα από τον ΕΣΥΩΩ Ξζντρα Διαχείριςθσ κενϊν κλινϊν των ςυμβεβλθμζνων με τον ΕΣΥΩΩ Ξλινικϊν και Λδρυμάτων Χρονίων Υακιςεων, ςτουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ, όπωσ ζχουν οριςκεί από τον ΕΣΥΩΩ ςτο υπ αρικμ. πρωτ / ζγγραφο, «Διαχειριςτζσ κενϊν κρεβατιϊν Ξλινικϊν και Λδρυμάτων Χρονίων Υακιςεων», που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΥΩΩ (http://www.eopyy.gov.gr/), ι με όποια διαδικαςία οριςκεί από τον ΕΣΥΩΩ ςτο μζλλον. Ψο αίτθμα πρζπει να ςυνοδεφεται από: i) Ψυχιατρικι γνωμάτευςθ από ψυχίατρο Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου ι Λδιωτικισ Ψυχιατρικισ Ξλινικισ ι ΠΨΑ, υπογεγραμμζνθ από το Διευκυντι ι το νόμιμο αντικαταςτάτθ του, κακϊσ και από τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ ςε περίπτωςθ νοςθλείασ ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι, από τθν οποία κα προκφπτει ότι (α) θ οργανικι πακολογία προεξάρχει και θ ψυχιατρικι διάγνωςθ είναι δευτερεφουςα, κακϊσ και ότι το άτομο είναι (β) κλινιρεσ, (γ) μθ αυτοεξυπθρετοφμενο και (δ) μθ διεγερτικό. ii) Βεβαίωςθ βάςει κοινωνικισ ζρευνασ για τισ ςυντρζχουςεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ από τον κοινωνικό λειτουργό του Ροςοκομείου ι τθσ Ξλινικισ ι τθσ Πονάδασ που ζχει εκδϊςει τθν ψυχιατρικι γνωμάτευςθ ι, ελλείψει αυτοφ, από Ξοινωνικό Οειτουργό του ΕΣΥΩΩ ι του αςφαλιςτικοφ ταμείου ι του Διμου και των 6

7 προγραμμάτων «Βοικεια ςτο Χπίτι» και γενικότερα του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα. Υαρακαλείςτε για τθν τιρθςθ και πιςτι εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτθν παροφςα, προκειμζνου να προαχκεί θ διαδικαςία ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ των λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ των εναπομεινάντων Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων. Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΗΕΣΣΑ Μ. ΜΑΚΡΘ 7

8 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ Ι. Κοινοποίθςθ με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςουν όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ: 1. 1θ ΩΥΕ Αττικισ, Ηαχάρωφ 3, ΨΞ , Ακινα 2. 2θ ΩΥΕ Υειραιϊσ και Αιγαίου, Κθβϊν 40 42, ΨΞ , Υειραιάσ 3. 3θ ΩΥΕ Πακεδονίασ, Αριςτοτζλουσ 16, ΨΞ , Κεςςαλονίκθ 4. 4θ ΩΥΕ Πακεδονίασ & Κράκθσ, Αριςτοτζλουσ 16, ΨΞ , Κεςςαλονίκθ 5. 5θ ΩΥΕ Κεςςαλίασ & Χτερεάσ Ελλάδασ, Ρικθταρά 18, ΨΞ , Οάριςα 6. 6θ ΩΥΕ Υελοποννιςου, Λονίων Ριςων, Θπείρου & Δυτικισ Ελλάδασ, Ωπάτθσ 1 & ΡΕΣ Υατρϊν-Ακθνϊν, ΨΞ , Υάτρα 7. 7θ ΩΥΕ Ξριτθσ, Χμφρνθσ 26, ΨΞ , Θράκλειο Ξριτθσ ΙΙ. Κοινοποίθςθ για ενζργεια: Α. Πρόεδροι και Μζλθ Σομεακϊν Επιτροπϊν που αςκοφν κακικοντα Προζδρου: 1. κ. Χαμογεωργάκθ Θεμιςτοκλι, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 2ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Ψ.Ρ.Α «Δρομοκαΐτειο», Ψ.Ξ κ. Αςτρινάκθ Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 3ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ του Ψ.Ρ.Α «Δρομοκαϊτειο», Ψ.Ξ κ. Παπαδόπουλο Παναγιϊτθ, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 4ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ του Ξ.Ψ.Ω. Υεριςτερίου του Ψ.Ρ.Α, Ψ.Ξ κ. Λϊλθ Κωνςταντίνο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 5ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Αττικισ «Χιςμανόγλειο», Ψ.Ξ κ. Κατςάνου Μαρία-Νεφζλθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 6ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντρια Ψυχιατρικισ ςτο Ψ.Ρ.Α., Ψ.Ξ κ. Καρκανιά Ακανάςιο, Πρόεδρο τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 8ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντθ Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ.Ρ.Κ. Ακθνϊν «Θ Χωτθρία», Ψ.Ξ κ. Πλουμπίδθ Δθμιτριο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 11ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Αν. Ξακ. Ψυχιατρικισ- Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Αιγινιτειο Ροςοκομείο/Ξ.Ψ.Ω. Βφρωνα - Ξαιςαριανισ, Διλου 14, Ψ.Ξ.16121, Ξαιςαριανι 8

9 8. κ. ακκά Διονφςιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 12ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. «Γ. Γεννθματάσ», Ψ.Ξ κ. Καψάλθ Αφροδίτθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Εφβοιασ - Βοιωτίασ, Ψυχίατρο-Αναπλθρϊτρια Δ/ντρια ΕΧΩ ςτο Ξζντρο Ψυχικισ Ωγείασ Χαλκίδασ, Ψςιριγϊτθ 29Α, Ψ.Ξ , Χαλκίδα 10. κ. Μαυρζα Βενετςάνο, Πρόεδρο Σομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Ιωαννίνων -Θεςπρωτίασ, Ξακ. Ψυχιατρικισ-Δ/ντι ΕΧΩ Υ.Γ.Ρ. Λωαννίνων, Ψ.Ξ , Λωάννινα 11. κ. Μπιλανάκθ Νικόλαο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Άρτασ-Πρζβεηασ, Ψυχίατρο-Δ/ντι ΕΧΩ Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ.Άρτασ, Οόφοσ Υεράνκθσ, Ψ.Ξ47100, Άρτα 12. κ. Γουρηι Φίλιππο, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αργολίδασ και Ν. Αχαϊασ, Επίκουρο Ξακθγθτι Ψυχιατρικισ, Υ.Γ.Ρ. Φίο- Υατρϊν, Ψ.Ξ κ. Λυμπεράκθ Γεωργία, Αντιπρόεδρο τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αρκαδίασ, Δ/ντρια Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Ψρίπολθσ Ψυχιατρικόσ Ψομζασ (πρϊθν Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Ψρίπολθσ), 5ο χλμ. Ψριπόλεωσ-Ξαλαμάτασ Ψ.Ξ , Ψρίπολθ, 14. κ. Λιάκουρα Ανδρζα, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Κορινκίασ, Επιμελθτι Αϋ Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Ξορίνκου, Ψ.Ξ κ. Λειβαδίτθ Μιλτιάδθ, Πρόεδρο Σομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Τγείασ των Σομζων Ψυχικισ Τγείασ Ν. Ροδόπθσ, Ν. Ζβρου και Ν. Ξάνκθσ, Αναπλθρωτι Ξακ. Ξοινωνικισ Ψυχιατρικισ Δθμοκρίτειου Υανεπιςτθμίου Κράκθσ, Υ.Γ.Ρ. Αλεξανδροφπολθσ, Ψ.Ξ , Αλεξανδροφπολθ 16. κ. ωτθρίου Μιχάλθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Καβάλασ, Δ/ντι του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ. Ξαβάλασ, Ψ.Ξ , Ξαβάλα 17. κ. Σςολακάκθ Βαςιλικι, Σομζασ Ψυχικισ Τγείασ Ν. άμου, ΞΨΩ του Γ.Ρ. Χάμου, Υλ. Γρθγορίου Αυξεντίου, Ψ.Ξ.83100, Χάμοσ 18. κ. Αγγελίδθ Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Πιερίασ, Ψυχίατρο- Δ/ντι ςτο Ξ.Ψ.Ω. Ξατερίνθσ, 25 θσ Παρτίου 102, Ψ.Ξ.60100, Ξατερίνθ 19. κ. Δουφεξι Αγλαϊα, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Θλείασ, Δ/ντρια ΕΧΩ ςτο Γ.Ρ. Υφργου «Αν. Υαπανδρζου», Ψ.Ξ.22100, Υφργοσ 20. κ. τακακόπουλο ωκράτθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Μεςςθνίασ, Δ/ντι ΕΧΩ του Γ.Ρ.Ξαλαμάτασ, Ψ.Ξ.24100, Ξαλαμάτα 9

10 21. κ. Χουρμουηιάδθ Αλζξανδρο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Δράμασ, Ψυχίατρο- Δ/ντι ΕΧΩ Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ του Γ.Ρ. Δράμασ, Ψ.Ξ.66100, Δράμα 22. κ. Κοκκινάκο Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Χανίων, Ψυχίατρο- Δ/ντι ΕΧΩ, Ξ.Ψ.Ω. Χανίων του Κεραπευτθρίου Ψυχικϊν Υακιςεων Χανίων, Ξροκιδά 25, Ψ.Ξ.73100, Χανιά 23. κ. Μπροφμα Βαςίλειο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ, Αναπλ. Δ/ντι Ε.Χ.Ω Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ. Πεςολογγίου «ΧΑΨΗΘ-ΞΩΧΨΑ», Ψ.Ξ , Πεςολόγγι Β. Φορείσ Ν.Π.Δ.Δ.: 1. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ, Οεωφ. Ακθνϊν 374, Ψ.Ξ , Χαϊδάρι 2. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ «ΔΦΣΠΣΞΑΝΨΕΛΣ», Λερά Σδόσ 343, Ψ.Ξ , Ακινα 3. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Κεςςαλονίκθσ, Οαγκαδά 196, Χταυροφπολθ, Ψ.Ξ , Κες/νίκθ 4. ΓΡ Ψρίπολθσ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Ψρίπολθσ, 5ο χλμ. Ψριπόλεωσ-Ξαλαμάτασ Ψ.Ξ , Ψρίπολθ 5. Γ.Ρ. Ξατερίνθσ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Υζτρασ Σλφμπου, 25θσ Παρτίου, Ψ.Ξ , Ξατερίνθ 6. ΓΡ Ξζρκυρασ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Ξζρκυρασ, Υλατεία Ψυχιάτρου Χρ. Ψςιριγϊτθ, Ψ.Ξ , Ξζρκυρα 7. Ξρατικό Κεραπευτιριο-Ξζντρο Ωγείασ Οζρου, Οακκί Οζρου Ψ.Ξ , Οζροσ 8. ΓΡ Χανίων Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Κεραπευτθρίου Ψυχικϊν Υακιςεων Χανίων, Βοθκθτικι Σδόσ Χοφδασ Ψ.Ξ , Χανιά 9. Γ.Ρ. Ροςθμάτων Κϊρακοσ Ακθνϊν «Χωτθρία», Πεςογείων 152, Ψ.Ξ , Ακινα 10. Γ. Ρ. Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ», Οεωφόροσ Πεςογείων 154, Ψ.Ξ , Ακινα 11. Γ.Ρ. Ακθνϊν «Ευαγγελιςμόσ», Ωψθλάντου 45-47,Ψ.Ξ , Ακινα 12. Γ. Ρ. Ρ. Λωνίασ «Ξωνςταντοποφλειο», Αγ. Τλγασ 3-5, Ψ.Ξ , Ρ.Λωνία 13. Γ. Ρ. Αττικισ «Χιςμανόγλειο», Χιςμανογλείου 1, Ψ.Ξ , Παροφςι 14. Γ. Ρ. Υαίδων Ακθνϊν «Θ Αγία Χοφία», Κθβϊν και Υαπαδιαμαντοποφλου, Ψ.Ξ Ακινα 15. Γ. Ρ. Υαίδων Ακθνϊν «Υαν. και Αγλαΐασ Ξυριακοφ», Κθβϊν & Οεβαδείασ, Αμπελόκθποι, T.K Γ. Ρ. Υαίδων Υεντζλθσ, Λπποκράτουσ 8, Υεντζλθ, Ακινα Ψ.Ξ , Ελλάδα 10

11 17. Υ. Γ. Ρ. «Αττικόν», Φίμινι 1, Χαϊδάρι Ψ.Ξ , Ακινα 18. Γ. Ρ. Δυτικισ Αττικισ «Αγ. Βαρβάρα», Δωδεκανιςου 1, Αγ Βαρβάρα Ψ.Ξ , Ακινα 19. Γ. Ρ. Υειραιά «Ψηάνειο», Ηαννι & Αφεντοφλθ, Ψ.Ξ 18536, Υειραιάσ 20. Γ.Ρ. Αςκλθπιείο Βοφλασ, Βας. Υαφλου 1, Βοφλα Ψ.Ξ , Ακινα 21. Γ.Ρ.Ελευςίνασ «Κριάςιο», Οεωφ. Γεωργίου Γεννθματά, Ψ.Ξ.19600,Ελευςίνα 22. Γ.Ρ Ρίκαιασ Υειραιά «Αγ. Υαντελειμων», Δθμ. Παντοφβαλου 3,Ψ.Ξ 18454, Ρίκαια, Υειραιά 23. Γ.Ρ. Πυτιλινθσ «ΒΣΧΨΑΡΕΛΣ», Βοςτάνθ Ε. 48, Ψ.Ξ , Πυτιλινθ 24. Γ.Ρ. Φόδου, Αγ. Απόςτολοι, Ψ.Ξ , Φόδοσ 25. Γ.Ρ. Χάμου «Αγ. Υαντελειμων», Χυνταγματάρχθ Ξεφαλόπουλου 17, Διμοσ Δ. Βακζοσ, Ψ.Ξ 83100, Χάμοσ 26. Γ.Ρ. Χίου «Χκυλίτςειο», Ζλενασ Βενιηζλου 2, Ψ.Ξ 82100, Χίοσ 27. Γ.Ρ. Βζροιασ, Υεριοχι Αςωμάτων, Ψ.Ξ 59100, Βζροια 28. Γ.Ρ. Γιαννιτςϊν, Χεμερτηίδθ Δθμθτρίου και Ελφτθ Σδυςςζα, ΨΞ 58100, Γιαννιτςά. 29. Γ.Ρ. Ξατερίνθσ, 6ο Χιλιόμετρο Ξατερίνθσ - Αρϊνα 26, Ψ.Ξ 60100, Ξατερίνθ 30. Γ.Ρ. Ξοηάνθσ «Παμάτςειο», Ξ. Παμάτςιου 1, Ψ.Ξ.50100, Ξοηάνθ. 31. Γ.Ρ. Φλϊρινασ, Εγνατίασ 9, Ψ.Ξ 53100, Φλϊρινα 32. Γ.Ρ.Κ. Υαπαγεωργίου, Υεριφερειακι Σδόσ Κεςςαλονίκθσ Ψ.Ξ.56249, Κεςςαλονίκθ 33. Γ.Ρ.Κ. «Γ. Γεννθματάσ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, Ψ.Ξ 54635, Κεςςαλονίκθ 34. Γ.Ρ.Κ.«Γ. Υαπανικολάου», Οεωφόροσ Γ.Υαπανικολάου-Εξοχι Κεςςαλονίκθσ, Ψ.Ξ 57010, Κεςςαλονίκθ 35. Γ.Ρ. Δράμασ, Λπποκράτουσ Ψζρμα, Ψ.Ξ , Δράμα 36. Γ.Ρ. Ξαβάλασ, Άγιοσ Χίλασ, Ψ.Ξ.65500, Ξαβάλα. 37. Γ.Ρ. Ξομοτθνισ «Χιςμανόγλειο», Χιςμανόγλου 45, Ψ.Ξ , Ξομοτθνι 38. Γ.Ρ. Χερρϊν, 2o Χλμ Χερρϊν- Δράμασ, Ψ.Ξ.62100, Χζρρεσ 39. Γ.Ρ. Χαλκιδικισ Υολφγυροσ, Λπποκράτουσ, Ψ.Ξ 63100, Υολφγυροσ 40. Γ.Ρ.Κ. Λπποκράτειο, Ξωνςταντινουπόλεωσ 49, Ψ.Ξ 54642, Κεςςαλονίκθ 41. Γ.Ρ.Κ. ΑΧΕΥΑ, Χτίλπωνοσ Ξυριακίδθ 1, Ψ.Ξ 54636, Κεςςαλονίκθ 42. Υ.Γ.Ρ. Αλεξανδροφπολθσ, Δραγάνα, Ψ.Ξ , Αλεξανδροφπολθ 43. Γ.Ρ. Βόλου «Αχιλλοποφλειο», Υολυμζρθ 134, Ψ.Ξ 38222, Βόλοσ 44. Γ.Ρ. Ξαρδίτςασ, Ψαυρωποφ, Ψ.Ξ.43100, Ξαρδίτςα 45. Γ.Ρ. Ξαρπενθςίου, Υαφλου Ππακογιάννθ 2, Ψ.Ξ 36100, Ξαρπενιςι 46. Γ.Ρ. Οαμίασ, Υαπαςιοποφλου, Ψ.Ξ 35100, Οαμία 11

12 47. Υ.Γ.Ρ. Οάριςασ, Υεριοχι Πεηοφρλο, Ψ.Ξ 41110, Οάριςα 48. Γ.Ρ. Οάριςασ «Ξουτλιμπάνειο και Ψριανταφφλλειο», Ψςακάλωφ 1, Ψ.Ξ 41221, Οάριςα 49. Γ.Ρ. Ψρικάλων, Ξαρδίτςθσ 56, Ψ.Ξ 42100, Ψρίκαλα 50. Γ.Ρ. Χαλκίδασ, Γαηζπθ 48, Ψ.Ξ 34100, Χαλκίδα 51. Γ.Ρ. Άργουσ, Ξορίνκου 191, Ψ.Ξ 21200, Άργοσ 52. Γ.Ρ. Άρτασ, Οόφοσ Υεράνκθσ, Ψ.Ξ , Άρτα 53. Γ.Ρ. Ηακφνκου, Γ. Ποκωναίου 2, Ψ.Ξ Ηάκυνκοσ 54. Γ.Ρ. Λωαννίνων Χατηθκϊςτα, Οεωφόροσ Πακρυγιάννθ, Ψ.Ξ Λωάννινα 55. Γ.Ρ. Ξαλαμάτασ, Αντικάλαμοσ Πεςςθνίασ, Ψ.Ξ , Ξαλαμάτα 56. Γ.Ρ. Ξζρκυρασ, Ξοντοκάλι 1, Ψ.Ξ , Ξζρκυρα 57. Γ.Ρ. Ξορίνκου, Οεωφόροσ Ακθνϊν 53, Ψ.Ξ 20100, Ξόρινκοσ 58. Γ.Ρ. Οευκάδασ, Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ 24, Ψ.Ξ 31100, Οευκάδα 59. Γ.Ρ. Πεςολογγίου ΧΑΨΗΘΞΩΧΨΑ», Ραυπάκτου 67, Ψ.Ξ 30200, Πεςολόγγι 60. Γ.Ρ. Ραυπλίου, Αςκλθπιοφ 10, Ψ.Ξ 21100, Ραφπλιο 61. Γ.Ρ. Υατρϊν, Ψςερτίδου 1, Ψ.Ξ , Υάτρα 62. Γ.Ρ. Υρζβεηασ, Χελευκείασ 2, Ψ.Ξ 48100, Υρζβεηα 63. Γ.Ρ. Υφργου, Ρζα Εκνικι οδόσ Υφργου-Υατρϊν, Ψ.Ξ 27100, Χυντριάδα Υφργοσ 64. Γ.Ρ. Χπάρτθσ, Χπάρτθ Οακωνίασ Ψ.Ξ Γ.Ρ. Ψρίπολθσ, Ερυκροφ Χταυροφ, Ψ.Ξ 22100,Ψρίπολθ 66. Υ.Γ.Ρ. Λωαννίνων, Οεωφ. Χταφρου Ριάρχου, Ψ.Ξ.45500, Λωάννινα 67. Υ.Γ.Ρ. Υατρϊν, Φίο, Ψ.Ξ 26500, Φίο Υάτρασ 68. Γ.Ρ. Αγίου Ρικολάου, Ξων/νου Υαλαιολόγου & Ξνωςςοφ, Ψ.Ξ Αγ. Ρικόλαοσ Ξριτθσ 69. Γ.Ρ. Φεκφμνου, Ψρανταλλίδου 17, ΨΞ 74100, Φζκυμνο 70. Υ.Γ.Ρ. Θρακλείου Γοφβεσ Θρακλείου Ψ.Κ Ψ.Ξ.71100, Θράκλειο. 71. Γ.Ρ. Θρακλείου, Οεωφόροσ Ξνωςςοφ, Ψ.Ξ 71409, Ξριτθ 72. Γ.Ρ. Χανίων, Πουρνιζσ ΨΞ 73300, Χανιά 73. Γ.Ρ. Κθβϊν, Κζςθ Ξουμζρκι 2, ΨΞ 32200, Κιβα 74. ΓΡ Οειβαδιάσ, Αγίου Βλαςίου, Ψ.Ξ , Οειβαδιά 75. ΓΡ ΞΩ Οιμνου, Θφαίςτου, Πφρινα ΨΞ 81400, Ρ. Οιμνοσ 76. ΓΡ Ξεφαλλθνίασ 'ΑΓΛΣΧ ΓΕΦΑΧΛΠΣΧ', Χουθδίασ, Ψ.Ξ , Αργοςτόλι Ρ. Ξεφαλλθνίασ 77. ΓΡ Αγρινίου, Ψζρμα Ξόκκαλθ, Ψ.Ξ , Αγρίνιο 12

13 78. ΓΡ άνκθσ, Ρεάπολθ ΨΞ , άνκθ 79. ΓΡ Ξιλκίσ, Ροςοκομείου 1, 61100, Ξιλκίσ 80. ΓΡ Διδυμοτείχου, 25θσ Παΐου 152, ΨΞ 68300, Διδυμότειχο 81. ΓΡ Ακθνϊν «Ξοργιαλζνειο Ππενάκειο», Ερυκροφ Χταυροφ 1, ΨΞ ΑΚΘΡΑ 82. ΓΡ ΞΩ Φιλιατϊν, Ψ.Ξ , Φιλιατζσ Κεςπρωτία 83. ΓΡ ΞΩ Χθτείασ, εροκαμάρεσ, Ψ.Ξ Χθτεία 84. Γενικό Ροςοκομείο-Ξζντρο Ωγείασ Ρεαπόλεωσ, Γ. Διαλυνά, Ψ.Ξ , Ρεάπολθ Ξριτθσ 85. Γ.Σ.Ρ.Ξ. «Σι Άγιοι Ανάργυροι», Ξαλυφτάκθ 145, Ψ.Ξ , Ρ. Ξθφιςιά Ακινα Γ. Φορείσ Ν.Π.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που διατθροφν ςτεγαςτικζσ δομζσ: 1. Εταιρεία Ξοινωνικισ Ψυχιατρικισ & Ψυχικισ Ωγείασ (ΕΞΨ&ΨΩ), Πελετίου Υθγά 22, Πετσ, T.K , Ακινα 2. Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αποκατάςταςθσ Αςκενϊν (ΕΨΩΞΑΑ), Γιαννιτςϊν 31 & Υ. Ξυρίλλου, T.K , Κες/νίκθ 3. Κεςςαλικι Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ Υερίκαλψθσ & Αποκατάςταςθσ (ΚΕΨΩΥΑ), Αγίου Τρουσ 6Α, T.K , Οάριςα 4. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ του Υαιδιοφ και του Εφιβου, Λωάννου Κεολόγου 19, Ψ.Ξ Χολαργόσ 5. Εταιρεία Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ψυχικισ Ωγείασ, Γράμμου Ψ.Ξ Παροφςι 6. Εταιρεία Υροαγωγισ Ψυχικισ Ωγείασ Θπείρου, Γεωργίου Υαπανδρζου 38 Ψ.Ξ Λωάννινα 7. Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία «Ξλίμακα», Ευμολπιδϊν 30-32, Ψ.Ξ Γκάηι 8. Ελλθνικι Εταιρεία Υροςταςίασ Αυτιςτικϊν Ατόμων, Ζκτοροσ 20, 15344, Γζρακασ 9. «Άνοδοσ» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Οεωφ. Αγ. Δθμθτρίου 54, Αγ. Δθμιτριοσ Ψ.Ξ Ελλθνικό Ξζντρο Διαπολιτιςμικισ Ψυχιατρικισ & Υερίκαλψθσ (Ξωςτισ Ππάλλασ), Υλουτάρχου 10, Ψ.Ξ , Ακινα 11. «ΧΩΡΚΕΧΘ» Πθ κερδοςκοπικι Εταιρεία Ζρευνασ Εκπαίδευςθσ & Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ, Παραςλι 51 & Ηουμετίκου 9 Ψ.Ξ Κες/νικθ 12. Υανελλινια Ζνωςθ για τθν Ψυχοκοινωνικι Αποκατάςταςθ και τθν Επαγγελματικι Επανζνταξθ (ΥΕΨΑΕΕ), Χαρίςθσ 6, Ψ.Ξ , Ακινα 13

14 13. Χφλλογοσ Γονζων Ξθδεμόνων, Ξθδεμόνων και Φίλων Αυτιςτικϊν Ατόμων Ρ. Οάριςασ, Πανδθλαρά 49-51, Ψ.Ξ , Οάριςα 14. Ερευνθτικό Υανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Ψυχικισ Ωγιεινισ (ΕΥΛΨΩ), Χωρανοφ του Εφεςίου 2, Υαπάγου, Ψ.Ξ , Αττικι 15. "Ζδρα" Ξοινωνικζσ Χυνεταιριςτικζσ Δραςτθριότθτεσ Ευπακϊν Σμάδων, Γαςτοφνθσ & Γουμενίτςθσ 14, Ψ.Ξ ,Υεριςτζρι 16. «ΛΦΛΧ» Εταιρεία Υροαγωγισ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Ενθλίκων, Επτανιςου 20, Αγία Υαραςκευι, Ψ.Ξ Ψυχογθριατρικι Εταιρεία «Σ ΡΕΧΨΩΦ», Δροςοποφλου 22, Ξυψζλθ Ψ.Ξ «ΕΡΛΣΧ ΗΕΩΧ» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Θλία Θλιοφ 36 &Δεινοςτράτουσ 88, Ψ.Ξ , Ακινα 19. Διεκνισ Εταιρεία Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ, Θπείρου 29, 55438, Κεςςαλονίκθ 20. Αςτικι μθ κερδοςκοπικι Εταιρεία «ΥΦΣΠΘΚΕΑΧ», Ελικϊνοσ 27 Ψ.Ξ Ξυψζλθ 21. Ελλθνικό Ξζντρο Υροαγωγισ Ξοινωνικισ & Ψυχικισ Ωγείασ "ΥΣΦΕΛΑ", Ηαν Πωρζασ 20, Χαλάνδρι, Ψ.Ξ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ - Ξινθτικισ Αποκατάςταςθσ & Πζριμνασ Ωγείασ (ΕΨΑΠΩ), Πάρνθσ 5, Ψ.Ξ , Ακινα 23. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Υαρζμβαςθσ (ΕΨΕΥ), Ξαλοφδθ 8Β, Ψ.Ξ , Λωάννινα 24. "ΠΕΨΑΒΑΧΛΧ" Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Ξαλλιπόλεωσ 20, Βφρωνασ, Ψ.Ξ Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ξοινοτικϊν Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Ενθλίκων «ΥΑΡΑΞΕΛΑ», Χτ.Ξαηοφλθ 18, Ψ.Ξ Φόδοσ 26. Ξζντρο Πζριμνασ Σικογζνειασ & Υαιδιοφ, Χκουφά 75, Ψ.Ξ , Ακινα 27. Ελλθνικι Εταιρεία Ρόςου Alzheimer και Χυγγενϊν Διαταραχϊν Βόλου, Ανκεςτιρων 5, Αλυκζσ Βόλου, Ψ.Ξ , Ρ. Παγνθςίασ 28. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ανάπτυξθσ & Ψυχοκεραπείασ «Ακθνά», θροκάμπι- Γιαννιτςάνικα, Ψ.Ξ , Ξαλαμάτα 29. Α.μ.Ξ.Ε. «Φκιωτικι Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ», Ο. Δθμοκρατίασ 52, Οαμία, Ψ.Ξ , Ρ. Φκιϊτιδασ 30. Εταιρεία Αρωγισ Ψυχικισ Ωγείασ & Ξοινωνικισ Χτιριξθσ "Ανιμα", Πιαοφλθ 24, Ψ.Ξ , Ξορυδαλλόσ 31. Ξζντρο Ψυχοκοινωνικισ Φροντίδασ "ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ", Υ.Χοφικίτθ 1, Άςςοσ Ξορινκίασ, Ψ.Ξ ΑΟΚΑΛΑ - Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία Ωποςτιριξθσ, Κεραπείασ, Αποκατάςταςθσ & Υροαγωγισ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ, Υαναγίτςασ Υλατάνασ 6-8, Ψ.Ξ , Ψαφροσ, Ακινα 14

15 33. Αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία "ΘΥΛΣΡΘ", Χαλαμινομάχων 23, Ψ.Ξ , Παροφςι 34. Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία "Υυξίδα", Φωκαίασ 3, Ψ.Ξ , Υειραιάσ 35. Ξζντρο Ψυχοκοινωνικισ Πζριμνασ Ρ. Ζβρου "ΨΩΧΑΧΥΛΧ", 3ο χλμ Σρεςτιάδασ- Υφργου, Ψ.Κ. 42, Ψ.Ξ , Σρεςτιάδα Ρ. Ζβρου 36. Ελλθνικι Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ωποςτιριξθσ και Ξοινοτικισ Πζριμνασ, Υατθςίων 334, Ψ.Ξ , Ακινα 37. Α.μ.Ξ.Ε. «ΛΑΧΛΧ», Ηυμπρακάκθ 45, Ψ.Ξ Αγ. Ρικόλαοσ, Υατιςια 38. Εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα IASIS, Αργοναυτϊν 46, Ψ.Ξ , Ελλθνικό Αττικισ 39. Α.μ.Ξ.Ε. «Δίοδοσ», Ξαςςαβζτθ 9, Βόλοσ, Ψ.Ξ , Ρ. Παγνθςίασ 40. TACT HELLAS, Ξαπετάν Βάρδα 26, Ψ.Ξ , Ακινα 41. Χφλλογοσ Γονζων Ξθδεμόνων κι φίλων αυτιςτικϊν ατόμων "Άγιοσ Ρικόλαοσ", Ανκιρου & Λτιάσ Υαιανίασ Αττικισ 42. Πθ Ξερδοςκοπικόσ Σργανιςμόσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ «ΑΥΣΧΨΣΟΘ», Ιρασ 8 & Δζςπωσ Χζχου 37, Ψ.Ξ Ρζοσ Ξόςμοσ, Αττικι 43. Εταιρεία Χυςτθμικισ Κεραπείασ & Υαρζμβαςθσ ςε Άτομα, Σικογζνειεσ και Ευρφτερα Χυςτιματα, Ξορυτςάσ 17, Αγία Υαραςκευι, Ψ.Ξ ΑμκΕ "Ανάςα", Χπερχειοφ 7, Βοτανικόσ, Ψ.Ξ , Ακινα 45. Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία Ξζντρο Αποκατάςταςθσ Ψυχικισ Ωγείασ "Θρεμία", Δροςοποφλου Λ. 112, Ψ.Ξ , Ακινα 46. Ελλθνικό Ξζντρο Ψυχικισ Ωγιεινισ & Ερευνϊν, Ηαΐμθ 9, Ψ.Ξ , Ακινα 47. Υανελλινιοσ Χφλλογοσ Σικογενειϊν για τθν Ψυχικι Ωγεία (Χ.Σ.Ψ.Ω.), Ρεαπόλεωσ 9-11, Ψ.Ξ , Βφρωνασ 48. «Αμάλκεια» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρία, Χατηθχριςτου 36, Ψ.Ξ , Ψρίπολθ 49. Χυν-Ειρμόσ ΑμΞΕ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Πθκφμνθσ 27β, Ψ.Ξ , Ακινα 50. «Θ Αςπίδα του Δαυίδ», Ελευκερωτϊν 27, Ψ.Ξ , Ωμθττόσ Δ. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (ΕΟΠΤΤ) Γραφείο Υροζδρου, κου Ξοντοφ Δ. Οεωφ. Ξθφιςίασ 39, Ψ.Ξ , Παροφςι 15

16 ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 1. Γραφείο Ωπουργοφ 2. Γραφείο Ωφυπουργοφ 3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 4. Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ 5. Πθχανιςμόσ Ωποςτιριξθσ Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ 16

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΣΑΙ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ; Στθν μεταβατικι αυτι περίοδο, ιατροφαρμακευτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-2ΛΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαροφςι, 22-07-2015 ΕΓΚΤΚΛΚΟ Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Φ204/1/οικ. 28857 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Σμιμα Παροχϊν Αςκενείασ ςε είδοσ Ε.Ε. Σαχ. Δ/νςθ: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 1 ALBA METAL AE Εργοςτάςιο παραγωγισ εξαρτθμάτων και ςτοιχείων για παραδοςιακά κάγκελα Υαλλινθσ Ξαφαντάρθσ Ξωνςταντίνοσ 2106034209 kafadaris@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά Φφλο Παρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων. των Βουλευτικών Εκλογών του 2015

Κατά Φφλο Παρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων. των Βουλευτικών Εκλογών του 2015 Κατά Φφλο Παρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του 2015 Ζργο: Ενκάρρυνςθ και Υποςτιριξθ τθσ Συμμετοχισ των Γυναικϊν ςε Θζςεισ Ρολιτικισ Ευκφνθσ και Εκπροςϊπθςθσ ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 2132161772 FAX : 2108229236 Πληροφορίες :Α.Πολυχρονοπούλου :Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014»

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» Άρθρο 1 Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε..

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Νοςηλεία ςτο πίτι H νοςθλεία ςτο ςπίτι αποτελεί μία ςυνεχι και ολοκλθρωμζνθ φροντίδα, που παρζχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα