2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α')

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α')"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΣΜΘΜΑ Αϋ Δ/νςθ : Αριςτοτζλουσ 19, Ακινα Ψ.Ξ. : Ψθλ. : FAX : Ακινα, 29 /10/2013 Αρ. πρωτ.: Ω5α/Γ.Υ.οικ Προσ: ΣΥΩΧ ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΥΣΔΕΞΨΩΡ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ επί τθσ υπ αρικμ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ.39667/ κοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΞ 1085/Β/ ) ςχετικά με τθ διάρκεια νοςθλείασ ςε Δθμόςιο Ροςοκομείο και τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ωφελουμζνων ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςτεγαςτικοφ τφπου Ζχοντασ υπόψθ: 1. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ρ. 2519/97 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ, οργάνωςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το φάρμακο και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 165 Α') 2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α') 3. Ψθν Α3α/οικ.876/2000 κοινι υπουργικι απόφαςθ "Ξακοριςμόσ του τρόπου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Πονάδων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (Σικοτροφεία, ενϊνεσ) και των Υροςτατευμζνων Διαμεριςμάτων του άρκρου 9του Ρ. 2716/99" (ΦΕΞ 661/Β) 4. Ψθν υπ αρικμό πρωτ. Ω5β/1424/ Ωπουργικι Απόφαςθ Ξακοριςμόσ του τρόπου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Ψομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Ωγείασ (Ψ.Ε.Ψ.Ω.) και των Ψομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Εφιβων (Ψ.Ε.Ψ.Ω.Υ.Ε.) του άρκρου 3 του Ρ. 2716/99 (ΦΕΞ Βϋ 935/ ) 5. Ψθν κοινι υπουργικι απόφαςθ Ω5β/Γ.Υ.οικ «Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ. 2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ 1

2 αρικ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί "Σριςμοφ νοςθλίου Ροςοκομείων"» (ΦΕΞ Β' 485/ ) 6. Ψο υπ αρικμό πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οι / ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ τομεοποίθςθσ και ςυνεργαςία των μονάδων ψυχικισ υγείασ με τισ αρμόδιεσ τομεακζσ επιτροπζσ 7. Ψο υπ αρικμό πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οι / ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ τομεοποίθςθσ και ςυνεργαςία των μονάδων ψυχικισ υγείασ με τισ αρμόδιεσ τομεακζσ επιτροπζσ 8. Ψο υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α/Γ.Υ.οικ.18941/ ζγγραφο, Ενίςχυςθ του κεςμοφ των ΨΕΨΩ Ρ. Αττικισ 9. Ψο υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ.24994/ ζγγραφο, Πετάβαςθ χρονίων αςκενϊν ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ 10. Ψθν υπ αρικμ. πρωτ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ κοινι Ωπουργικι Απόφαςθ «Ψροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Ω5β/Γ.Υ.οικ.35724/ Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ.2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΞ 1085/Β/ ) 11. Ψο Πνθμόνιο Χυνεργαςίασ μεταξφ του Επιτρόπου Απαςχόλθςθσ, Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων και Ζνταξθσ κυρίου László Andor και του Ωπουργοφ Ωγείασ κυρίου Ανδρζα Ουκουρζντηου Ξατόπιν υποβλθκζντων ερωτθμάτων από τθν πλευρά των υπό μεταςχθματιςμό Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων, αλλά και των Πονάδων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ φορζων ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ, ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ υπ αρικμ. Ω5α,β/Γ.Υ.οικ κοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ, που ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, ΦΕΞ Βϋ 1085/ , με κζμα: «Ψροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Ω5β/Γ.Υ.οικ.35724/ Σριςμόσ του κατά το άρκρο 13 του Ρ.2716/99 ειδικοφ ενοποιθμζνου (κλειςτοφ) νοςθλίου και τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Ω4α/οικ. 1320/98 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων (ΦΕΞ Βϋ 485/ )», ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω και παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι τουσ. 1) Χτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ Ψυχιατρικισ Πεταρρφκμιςθσ και των αρχϊν αποϊδρυματοποίθςθσ και κοινωνικισ επανζνταξθσ των ατόμων με ψυχικζσ διαταραχζσ 2

3 και εν όψει του μεταςχθματιςμοφ των υφιςτάμενων Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων μζχρι το 2015, τίκεται ςε προτεραιότθτα θ μετάβαςθ των χρονίωσ ψυχικά παςχόντων που φιλοξενοφνται επί μακρόν ςτα αςυλικά και λοιπά τμιματα των εν λόγω νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, ςε Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςτεγαςτικοφ τφπου (οικοτροφεία, ξενϊνεσ, προςτατευμζνα διαμερίςματα) φορζων ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ ςε όλθ τθν επικράτεια. Σι δε διαδικαςίεσ για τθ μετάβαςθ των χρονίων κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ 31/12/2013. Χε αυτό το πλαίςιο: i) Ψα υφιςτάμενα υπό μεταςχθματιςμό Ψυχιατρικά Ροςοκομεία (Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ Δαφνί, Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ «Δρομοκαΐτειο» και Γ.Ρ.Κ. "Γ. Υαπανικολάου" διαςυνδεόμενο Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Κεςςαλονίκθσ) ςυςτινουν Ειδικι Επιτροπι Διαχείριςθσ για το ςυντονιςμό των απαιτοφμενων ενεργειϊν μετάβαςθσ των χρονίων, υπό τον άμεςο ζλεγχο του Διοικθτι, και αναφζρουν τθν πρϊτθ (1 θ ) και δζκατθ πζμπτθ (15 θ ) θμζρα κάκε μινα τθν εξζλιξθ μετάβαςθσ των χρονίων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, με αναλυτικά ςτοιχεία τα οποία κα εξειδικευκοφν με ςχετικό ζγγραφο. ii) Σι φορείσ ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ που διατθροφν Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (ΠΨΑ) ςτεγαςτικοφ τφπου υποδζχονται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν μεταςχθματιςμοφ των υφιςτάμενων Ψυχιατρικϊν Νοςοκομείων, αιτιματα φιλοξενίασ που αφοροφν άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ τα οποία φιλοξενοφνται ςτα αςυλικά ι λοιπά τμιματα των ανωτζρω Ροςθλευτικϊν Λδρυμάτων. Χε περίπτωςθ που θ μετάβαςθ ςε ΠΨΑ χρονίων περιςτατικϊν με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ δεν κακίςταται εφικτι, οι Πονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (ΠΨΑ) ςτεγαςτικοφ τφπου δφνανται να δζχονται ωφελουμζνουσ από άλλεσ πθγζσ παραπομπισ. 2) Εφεξισ, θ απαιτοφμενθ για τθν ζνταξθ ςε ΠΨΑ νοςθλεία ςε Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι ςε Ψυχιατρικό Ροςοκομείο ι ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι δφναται να ζχει χρονικι διάρκεια ζωσ και 3 μινεσ (κατά το μζγιςτο), ανάλογα με τθν ψυχιατρικι εκτίμθςθ του κεράποντοσ ψυχιάτρου, εφόςον τθροφνται και οι λοιπζσ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με το ανωτζρω (10) ςχετικό και τα αναφερόμενα ςτο ςθμ. (6). 3) Ψο χρονικό διάςτθμα των 3 μθνϊν νοςθλείασ ςε Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι ςε Ψυχιατρικό Ροςοκομείο αποτελεί το μζγιςτο προβλεπόμενο διάςτθμα νοςθλείασ, μετά το πζρασ του οποίου το ανωτζρω Ροςθλευτικό Μδρυμα 3

4 οφείλει να δρομολογεί τθν ζξοδο του ωφελοφμενου ςτθν κοινότθτα ι τθ μετάβαςι του ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου ι ςε άλλεσ μονάδεσ φιλοξενίασ (π.χ. βλ. παρακάτω ςχετικά με τισ Ξλινικζσ Χρονίων Υακιςεων) και να εκδίδει εξιτιριο. Υαράταςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ νοςθλείασ προβλζπεται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ωφελουμζνων που χριηουν περαιτζρω ψυχιατρικισ παρακολοφκθςθσ, ςτθ βάςθ γνωμάτευςθσ τριμελοφσ Επιτροπισ Επανεξζταςθσ, θ οποία απαρτίηεται από (α) το Διευκυντι του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι του Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου, (β) το κεράποντα ψυχίατρο και (γ) τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ. Θ εν λόγω Επιτροπι γνωματεφει τθν κατ εξαίρεςθ παράταςθ του χρόνου νοςθλείασ πζραν των 3 μθνϊν, ςε μθνιαία βάςθ και μζχρι 6 μινεσ ςυνολικά. 4) Ψα ωσ άνω αναφερόμενα ςτο ςθμ. (3) δεν αφοροφν τθ νοςθλεία ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι, για τθν οποία κα ακολουκιςει νεϊτερθ οδθγία, ςτο πλαίςιο διενεργοφμενθσ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε αυτζσ. 5) Θ ψυχιατρικι γνωμάτευςθ που βεβαιϊνει τθ διάγνωςθ και υπαγορεφει τθν αναγκαιότθτα ζνταξθσ του ωφελοφμενου ςε προςτατευμζνο περιβάλλον, ςτοιχειοκετείται από το κεράποντα ψυχίατρο του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι του Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου ι τθσ Λδιωτικισ Ψυχιατρικισ Ξλινικισ, όπου πραγματοποιικθκε θ τελευταία νοςθλεία του ωφελοφμενου, και προςυπογράφεται από το Διευκυντι ι το νόμιμο αντικαταςτάτθ του, κακϊσ και από τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ. 6) Για τθ μετάβαςθ ςε ςτεγαςτικζσ ΠΨΑ ωφελοφμενου που προςζρχεται για ψυχιατρικι εξζταςθ ςε Εξωτερικά Λατρεία Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου και πλθροί τθν κατά το μζγιςτο τρίμθνθ νοςθλεία κατά το παρελκόν, προαπαιτείται ψυχιατρικι τακτικι παρακολοφκθςθ του ωφελοφμενου για χρονικό διάςτθμα επαρκζσ, προκειμζνου να επικαιροποιθκεί θ ψυχιατρικι γνωμάτευςθ και θ βεβαίωςθ βάςει κοινωνικισ ζρευνασ. 7) Για τθ μετάβαςθ ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου (οικοτροφείο ι ξενϊνα), ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: i) Ψο Ροςθλευτικό Μδρυμα (ςυμπεριλαμβάνονται οι Λδιωτικζσ Ψυχιατρικζσ Ξλινικζσ) υποβάλλει γραπτι αίτθςθ ςε κατάλλθλθ ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, με βάςθ κριτιρια γεωγραφικά (τόποσ διαμονισ ωφελοφμενου ι/και υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ), ςε ςυνάρτθςθ με τθ διακεςιμότθτα κενϊν κζςεων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου. Θ γραπτι αίτθςθ κοινοποιείται ςτισ αρμόδιεσ Ψομεακζσ 4

5 Επιτροπζσ Ψυχικισ Ωγείασ (ΨΕΨΩ), δθλαδι ςτθν ΨΕΨΩ ςτθν οποία υπάγεται το Ροςοκομείο ι θ Ξλινικι και ςτθν ΨΕΨΩ υπαγωγισ τθσ ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου. Θ διακεςιμότθτα κενϊν κζςεων επικαιροποιείται και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία βάςθ από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του προγράμματοσ ΨΩΧΑΦΓΩΧ ii) Πε ευκφνθ τόςο του Ροςθλευτικοφ Λδρφματοσ, όςο και τθσ ΠΨΑ, κοινοποιοφνται εγγράφωσ ςτθν/ςτισ αρμόδια/εσ ΨΕΨΩ όλεσ οι διενεργοφμενεσ ενζργειεσ για τθ μετάβαςθ ωφελοφμενου: ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ, αποδοχι ι απόρριψθ αιτθμάτων, μεταφορά ωφελοφμενου κλπ. Ψα ςχετικά ζγγραφα τθροφνται υποχρεωτικά ςτο φάκελο κάκε ωφελοφμενου. 8) Σι φορείσ ΡΥΔΔ και ΡΥΛΔ που διατθροφν ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου αποδζχονται απαρζγκλιτα τα αιτιματα μετάβαςθσ ωφελουμζνων, πλθν περιπτϊςεων που θ ζνταξθ του εν λόγω ωφελοφμενου αντιβαίνει ςτουσ ςκοποφσ του κεραπευτικοφ / αποκαταςταςιακοφ ζργου. Ειδικότερα: i) Χε περίπτωςθ μθ αποδοχισ αιτιματοσ μετάβαςθσ ωφελοφμενου, οι ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου τεκμθριϊνουν τουσ λόγουσ απόρριψθσ του εν λόγω αιτιματοσ εγγράφωσ, με γνωμάτευςθ του αρμόδιου ψυχιάτρου τθσ ΠΨΑ, θ οποία προςυπογράφεται από το Διευκυντι ι τον Επιςτθμονικά Ωπεφκυνο τθσ ΠΨΑ. Θ γραπτι αιτιολόγθςθ αποςτζλλεται ςτο αιτοφμενο Ροςθλευτικό Μδρυμα και κοινοποιείται ςτθν/ςτισ αρμόδια/εσ ΨΕΨΩ, κακϊσ και ςτθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ. ii) Σι περιπτϊςεισ επαναλαμβανόμενθσ απόρριψθσ αιτθμάτων μετάβαςθσ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ, κα εξετάηονται περαιτζρω από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ, θ οποία δφναται να παρεμβαίνει κατά περίπτωςθ. 9) Σ ρόλοσ των ΨΕΨΩ ςτθν εξζλιξθ των διαδικαςιϊν μετάβαςθσ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου ςυνίςταται ςτα ακόλουκα: i) Σι ΨΕΨΩ είναι αρμόδιεσ να εποπτεφουν τθν πορεία των διαδικαςιϊν αυτϊν, όπωσ τουσ κοινοποιοφνται, χωρίσ ωςτόςο να απαιτείται ζγκριςθ από τθν πλευρά τουσ για τθν πρόοδο των εν λόγω ενεργειϊν. ii) Σι ΨΕΨΩ παρεμβαίνουν ςε περιπτϊςεισ που προκφπτουν προβλιματα διαςφνδεςθσ και κζματα ςυντονιςμοφ μεταξφ των εμπλεκόμενων Πονάδων Ψυχικισ Ωγείασ για 5

6 τθ μετάβαςθ ωφελουμζνων ςε ΠΨΑ ςτεγαςτικοφ τφπου, προκειμζνου για τθν επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων. iii) Γραπτι ζγκριςθ από τθν πλευρά των ΨΕΨΩ απαιτείται για τθν παράταςθ του χρόνου φιλοξενίασ ςε ξενϊνα ι τθ ςυνζχιςθ τθσ διαμονισ ςε οικοτροφείο και προςτατευμζνο διαμζριςμα, τθν οποία θ πολυκλαδικι κεραπευτικι ομάδα τθσ ΠΨΑ ειςθγείται ςτθν αρμόδια ΨΕΨΩ, τουλάχιςτον ςε τρίμθνθ βάςθ για τουσ ξενϊνεσ και ςε ετιςια βάςθ για τα οικοτροφεία και τα προςτατευμζνα διαμερίςματα. Θ δε ςχετικι απόφαςθ τθσ ΨΕΨΩ κα εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Σι αποφάςεισ εγκρίςεων που αποςτζλλονται από τισ ΨΕΨΩ ςτισ ΠΨΑ κοινοποιοφνται παράλλθλα ςτθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ, κακϊσ και ςτισ Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ του ΕΣΥΩΩ. 10) Χε περιπτϊςεισ ωφελουμζνων που παρουςιάηουν προεξάρχουςα οργανικι πακολογία θ οποία κακιςτά τθν ψυχιατρικι διάγνωςθ δευτερεφουςα, το Ψυχιατρικό Ψμιμα κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι το Ψυχιατρικό Ροςοκομείο ι θ Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι ι θ ΠΨΑ δφνανται να αιτθκοφν τθ μετάβαςθ ςε Ξλινικζσ ι Λδρφματα Χρονίων Υακιςεων. Ψο ςχετικό αίτθμα απευκφνεται ςτα οριςμζνα από τον ΕΣΥΩΩ Ξζντρα Διαχείριςθσ κενϊν κλινϊν των ςυμβεβλθμζνων με τον ΕΣΥΩΩ Ξλινικϊν και Λδρυμάτων Χρονίων Υακιςεων, ςτουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ, όπωσ ζχουν οριςκεί από τον ΕΣΥΩΩ ςτο υπ αρικμ. πρωτ / ζγγραφο, «Διαχειριςτζσ κενϊν κρεβατιϊν Ξλινικϊν και Λδρυμάτων Χρονίων Υακιςεων», που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΥΩΩ (http://www.eopyy.gov.gr/), ι με όποια διαδικαςία οριςκεί από τον ΕΣΥΩΩ ςτο μζλλον. Ψο αίτθμα πρζπει να ςυνοδεφεται από: i) Ψυχιατρικι γνωμάτευςθ από ψυχίατρο Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ κρατικοφ Γενικοφ Ροςοκομείου ι Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου ι Λδιωτικισ Ψυχιατρικισ Ξλινικισ ι ΠΨΑ, υπογεγραμμζνθ από το Διευκυντι ι το νόμιμο αντικαταςτάτθ του, κακϊσ και από τον ελεγκτι ιατρό του ΕΣΥΩΩ ςε περίπτωςθ νοςθλείασ ςε Λδιωτικι Ψυχιατρικι Ξλινικι, από τθν οποία κα προκφπτει ότι (α) θ οργανικι πακολογία προεξάρχει και θ ψυχιατρικι διάγνωςθ είναι δευτερεφουςα, κακϊσ και ότι το άτομο είναι (β) κλινιρεσ, (γ) μθ αυτοεξυπθρετοφμενο και (δ) μθ διεγερτικό. ii) Βεβαίωςθ βάςει κοινωνικισ ζρευνασ για τισ ςυντρζχουςεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ από τον κοινωνικό λειτουργό του Ροςοκομείου ι τθσ Ξλινικισ ι τθσ Πονάδασ που ζχει εκδϊςει τθν ψυχιατρικι γνωμάτευςθ ι, ελλείψει αυτοφ, από Ξοινωνικό Οειτουργό του ΕΣΥΩΩ ι του αςφαλιςτικοφ ταμείου ι του Διμου και των 6

7 προγραμμάτων «Βοικεια ςτο Χπίτι» και γενικότερα του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα. Υαρακαλείςτε για τθν τιρθςθ και πιςτι εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτθν παροφςα, προκειμζνου να προαχκεί θ διαδικαςία ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ των λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ των εναπομεινάντων Ψυχιατρικϊν Ροςοκομείων. Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΗΕΣΣΑ Μ. ΜΑΚΡΘ 7

8 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ Ι. Κοινοποίθςθ με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςουν όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ: 1. 1θ ΩΥΕ Αττικισ, Ηαχάρωφ 3, ΨΞ , Ακινα 2. 2θ ΩΥΕ Υειραιϊσ και Αιγαίου, Κθβϊν 40 42, ΨΞ , Υειραιάσ 3. 3θ ΩΥΕ Πακεδονίασ, Αριςτοτζλουσ 16, ΨΞ , Κεςςαλονίκθ 4. 4θ ΩΥΕ Πακεδονίασ & Κράκθσ, Αριςτοτζλουσ 16, ΨΞ , Κεςςαλονίκθ 5. 5θ ΩΥΕ Κεςςαλίασ & Χτερεάσ Ελλάδασ, Ρικθταρά 18, ΨΞ , Οάριςα 6. 6θ ΩΥΕ Υελοποννιςου, Λονίων Ριςων, Θπείρου & Δυτικισ Ελλάδασ, Ωπάτθσ 1 & ΡΕΣ Υατρϊν-Ακθνϊν, ΨΞ , Υάτρα 7. 7θ ΩΥΕ Ξριτθσ, Χμφρνθσ 26, ΨΞ , Θράκλειο Ξριτθσ ΙΙ. Κοινοποίθςθ για ενζργεια: Α. Πρόεδροι και Μζλθ Σομεακϊν Επιτροπϊν που αςκοφν κακικοντα Προζδρου: 1. κ. Χαμογεωργάκθ Θεμιςτοκλι, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 2ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Ψ.Ρ.Α «Δρομοκαΐτειο», Ψ.Ξ κ. Αςτρινάκθ Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 3ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ του Ψ.Ρ.Α «Δρομοκαϊτειο», Ψ.Ξ κ. Παπαδόπουλο Παναγιϊτθ, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 4ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ του Ξ.Ψ.Ω. Υεριςτερίου του Ψ.Ρ.Α, Ψ.Ξ κ. Λϊλθ Κωνςταντίνο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 5ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Αττικισ «Χιςμανόγλειο», Ψ.Ξ κ. Κατςάνου Μαρία-Νεφζλθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 6ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντρια Ψυχιατρικισ ςτο Ψ.Ρ.Α., Ψ.Ξ κ. Καρκανιά Ακανάςιο, Πρόεδρο τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 8ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντθ Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ.Ρ.Κ. Ακθνϊν «Θ Χωτθρία», Ψ.Ξ κ. Πλουμπίδθ Δθμιτριο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 11ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Αν. Ξακ. Ψυχιατρικισ- Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Αιγινιτειο Ροςοκομείο/Ξ.Ψ.Ω. Βφρωνα - Ξαιςαριανισ, Διλου 14, Ψ.Ξ.16121, Ξαιςαριανι 8

9 8. κ. ακκά Διονφςιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ 12ου Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αττικισ, Δ/ντι Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. «Γ. Γεννθματάσ», Ψ.Ξ κ. Καψάλθ Αφροδίτθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Εφβοιασ - Βοιωτίασ, Ψυχίατρο-Αναπλθρϊτρια Δ/ντρια ΕΧΩ ςτο Ξζντρο Ψυχικισ Ωγείασ Χαλκίδασ, Ψςιριγϊτθ 29Α, Ψ.Ξ , Χαλκίδα 10. κ. Μαυρζα Βενετςάνο, Πρόεδρο Σομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Ιωαννίνων -Θεςπρωτίασ, Ξακ. Ψυχιατρικισ-Δ/ντι ΕΧΩ Υ.Γ.Ρ. Λωαννίνων, Ψ.Ξ , Λωάννινα 11. κ. Μπιλανάκθ Νικόλαο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Άρτασ-Πρζβεηασ, Ψυχίατρο-Δ/ντι ΕΧΩ Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ.Άρτασ, Οόφοσ Υεράνκθσ, Ψ.Ξ47100, Άρτα 12. κ. Γουρηι Φίλιππο, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αργολίδασ και Ν. Αχαϊασ, Επίκουρο Ξακθγθτι Ψυχιατρικισ, Υ.Γ.Ρ. Φίο- Υατρϊν, Ψ.Ξ κ. Λυμπεράκθ Γεωργία, Αντιπρόεδρο τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αρκαδίασ, Δ/ντρια Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Ψρίπολθσ Ψυχιατρικόσ Ψομζασ (πρϊθν Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Ψρίπολθσ), 5ο χλμ. Ψριπόλεωσ-Ξαλαμάτασ Ψ.Ξ , Ψρίπολθ, 14. κ. Λιάκουρα Ανδρζα, μζλοσ τθσ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Κορινκίασ, Επιμελθτι Αϋ Ψυχιατρικισ ςτο Γ.Ρ. Ξορίνκου, Ψ.Ξ κ. Λειβαδίτθ Μιλτιάδθ, Πρόεδρο Σομεακϊν Επιτροπϊν Ψυχικισ Τγείασ των Σομζων Ψυχικισ Τγείασ Ν. Ροδόπθσ, Ν. Ζβρου και Ν. Ξάνκθσ, Αναπλθρωτι Ξακ. Ξοινωνικισ Ψυχιατρικισ Δθμοκρίτειου Υανεπιςτθμίου Κράκθσ, Υ.Γ.Ρ. Αλεξανδροφπολθσ, Ψ.Ξ , Αλεξανδροφπολθ 16. κ. ωτθρίου Μιχάλθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Καβάλασ, Δ/ντι του Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ. Ξαβάλασ, Ψ.Ξ , Ξαβάλα 17. κ. Σςολακάκθ Βαςιλικι, Σομζασ Ψυχικισ Τγείασ Ν. άμου, ΞΨΩ του Γ.Ρ. Χάμου, Υλ. Γρθγορίου Αυξεντίου, Ψ.Ξ.83100, Χάμοσ 18. κ. Αγγελίδθ Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Πιερίασ, Ψυχίατρο- Δ/ντι ςτο Ξ.Ψ.Ω. Ξατερίνθσ, 25 θσ Παρτίου 102, Ψ.Ξ.60100, Ξατερίνθ 19. κ. Δουφεξι Αγλαϊα, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Θλείασ, Δ/ντρια ΕΧΩ ςτο Γ.Ρ. Υφργου «Αν. Υαπανδρζου», Ψ.Ξ.22100, Υφργοσ 20. κ. τακακόπουλο ωκράτθ, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Μεςςθνίασ, Δ/ντι ΕΧΩ του Γ.Ρ.Ξαλαμάτασ, Ψ.Ξ.24100, Ξαλαμάτα 9

10 21. κ. Χουρμουηιάδθ Αλζξανδρο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Δράμασ, Ψυχίατρο- Δ/ντι ΕΧΩ Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ του Γ.Ρ. Δράμασ, Ψ.Ξ.66100, Δράμα 22. κ. Κοκκινάκο Γεϊργιο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Χανίων, Ψυχίατρο- Δ/ντι ΕΧΩ, Ξ.Ψ.Ω. Χανίων του Κεραπευτθρίου Ψυχικϊν Υακιςεων Χανίων, Ξροκιδά 25, Ψ.Ξ.73100, Χανιά 23. κ. Μπροφμα Βαςίλειο, Πρόεδρο Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ του Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ, Αναπλ. Δ/ντι Ε.Χ.Ω Ψυχιατρικοφ Ψμιματοσ Γ.Ρ. Πεςολογγίου «ΧΑΨΗΘ-ΞΩΧΨΑ», Ψ.Ξ , Πεςολόγγι Β. Φορείσ Ν.Π.Δ.Δ.: 1. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ, Οεωφ. Ακθνϊν 374, Ψ.Ξ , Χαϊδάρι 2. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ «ΔΦΣΠΣΞΑΝΨΕΛΣ», Λερά Σδόσ 343, Ψ.Ξ , Ακινα 3. Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Κεςςαλονίκθσ, Οαγκαδά 196, Χταυροφπολθ, Ψ.Ξ , Κες/νίκθ 4. ΓΡ Ψρίπολθσ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Ψρίπολθσ, 5ο χλμ. Ψριπόλεωσ-Ξαλαμάτασ Ψ.Ξ , Ψρίπολθ 5. Γ.Ρ. Ξατερίνθσ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Υζτρασ Σλφμπου, 25θσ Παρτίου, Ψ.Ξ , Ξατερίνθ 6. ΓΡ Ξζρκυρασ - Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Ξζρκυρασ, Υλατεία Ψυχιάτρου Χρ. Ψςιριγϊτθ, Ψ.Ξ , Ξζρκυρα 7. Ξρατικό Κεραπευτιριο-Ξζντρο Ωγείασ Οζρου, Οακκί Οζρου Ψ.Ξ , Οζροσ 8. ΓΡ Χανίων Ψυχιατρικόσ Ψομζασ πρϊθν Κεραπευτθρίου Ψυχικϊν Υακιςεων Χανίων, Βοθκθτικι Σδόσ Χοφδασ Ψ.Ξ , Χανιά 9. Γ.Ρ. Ροςθμάτων Κϊρακοσ Ακθνϊν «Χωτθρία», Πεςογείων 152, Ψ.Ξ , Ακινα 10. Γ. Ρ. Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ», Οεωφόροσ Πεςογείων 154, Ψ.Ξ , Ακινα 11. Γ.Ρ. Ακθνϊν «Ευαγγελιςμόσ», Ωψθλάντου 45-47,Ψ.Ξ , Ακινα 12. Γ. Ρ. Ρ. Λωνίασ «Ξωνςταντοποφλειο», Αγ. Τλγασ 3-5, Ψ.Ξ , Ρ.Λωνία 13. Γ. Ρ. Αττικισ «Χιςμανόγλειο», Χιςμανογλείου 1, Ψ.Ξ , Παροφςι 14. Γ. Ρ. Υαίδων Ακθνϊν «Θ Αγία Χοφία», Κθβϊν και Υαπαδιαμαντοποφλου, Ψ.Ξ Ακινα 15. Γ. Ρ. Υαίδων Ακθνϊν «Υαν. και Αγλαΐασ Ξυριακοφ», Κθβϊν & Οεβαδείασ, Αμπελόκθποι, T.K Γ. Ρ. Υαίδων Υεντζλθσ, Λπποκράτουσ 8, Υεντζλθ, Ακινα Ψ.Ξ , Ελλάδα 10

11 17. Υ. Γ. Ρ. «Αττικόν», Φίμινι 1, Χαϊδάρι Ψ.Ξ , Ακινα 18. Γ. Ρ. Δυτικισ Αττικισ «Αγ. Βαρβάρα», Δωδεκανιςου 1, Αγ Βαρβάρα Ψ.Ξ , Ακινα 19. Γ. Ρ. Υειραιά «Ψηάνειο», Ηαννι & Αφεντοφλθ, Ψ.Ξ 18536, Υειραιάσ 20. Γ.Ρ. Αςκλθπιείο Βοφλασ, Βας. Υαφλου 1, Βοφλα Ψ.Ξ , Ακινα 21. Γ.Ρ.Ελευςίνασ «Κριάςιο», Οεωφ. Γεωργίου Γεννθματά, Ψ.Ξ.19600,Ελευςίνα 22. Γ.Ρ Ρίκαιασ Υειραιά «Αγ. Υαντελειμων», Δθμ. Παντοφβαλου 3,Ψ.Ξ 18454, Ρίκαια, Υειραιά 23. Γ.Ρ. Πυτιλινθσ «ΒΣΧΨΑΡΕΛΣ», Βοςτάνθ Ε. 48, Ψ.Ξ , Πυτιλινθ 24. Γ.Ρ. Φόδου, Αγ. Απόςτολοι, Ψ.Ξ , Φόδοσ 25. Γ.Ρ. Χάμου «Αγ. Υαντελειμων», Χυνταγματάρχθ Ξεφαλόπουλου 17, Διμοσ Δ. Βακζοσ, Ψ.Ξ 83100, Χάμοσ 26. Γ.Ρ. Χίου «Χκυλίτςειο», Ζλενασ Βενιηζλου 2, Ψ.Ξ 82100, Χίοσ 27. Γ.Ρ. Βζροιασ, Υεριοχι Αςωμάτων, Ψ.Ξ 59100, Βζροια 28. Γ.Ρ. Γιαννιτςϊν, Χεμερτηίδθ Δθμθτρίου και Ελφτθ Σδυςςζα, ΨΞ 58100, Γιαννιτςά. 29. Γ.Ρ. Ξατερίνθσ, 6ο Χιλιόμετρο Ξατερίνθσ - Αρϊνα 26, Ψ.Ξ 60100, Ξατερίνθ 30. Γ.Ρ. Ξοηάνθσ «Παμάτςειο», Ξ. Παμάτςιου 1, Ψ.Ξ.50100, Ξοηάνθ. 31. Γ.Ρ. Φλϊρινασ, Εγνατίασ 9, Ψ.Ξ 53100, Φλϊρινα 32. Γ.Ρ.Κ. Υαπαγεωργίου, Υεριφερειακι Σδόσ Κεςςαλονίκθσ Ψ.Ξ.56249, Κεςςαλονίκθ 33. Γ.Ρ.Κ. «Γ. Γεννθματάσ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, Ψ.Ξ 54635, Κεςςαλονίκθ 34. Γ.Ρ.Κ.«Γ. Υαπανικολάου», Οεωφόροσ Γ.Υαπανικολάου-Εξοχι Κεςςαλονίκθσ, Ψ.Ξ 57010, Κεςςαλονίκθ 35. Γ.Ρ. Δράμασ, Λπποκράτουσ Ψζρμα, Ψ.Ξ , Δράμα 36. Γ.Ρ. Ξαβάλασ, Άγιοσ Χίλασ, Ψ.Ξ.65500, Ξαβάλα. 37. Γ.Ρ. Ξομοτθνισ «Χιςμανόγλειο», Χιςμανόγλου 45, Ψ.Ξ , Ξομοτθνι 38. Γ.Ρ. Χερρϊν, 2o Χλμ Χερρϊν- Δράμασ, Ψ.Ξ.62100, Χζρρεσ 39. Γ.Ρ. Χαλκιδικισ Υολφγυροσ, Λπποκράτουσ, Ψ.Ξ 63100, Υολφγυροσ 40. Γ.Ρ.Κ. Λπποκράτειο, Ξωνςταντινουπόλεωσ 49, Ψ.Ξ 54642, Κεςςαλονίκθ 41. Γ.Ρ.Κ. ΑΧΕΥΑ, Χτίλπωνοσ Ξυριακίδθ 1, Ψ.Ξ 54636, Κεςςαλονίκθ 42. Υ.Γ.Ρ. Αλεξανδροφπολθσ, Δραγάνα, Ψ.Ξ , Αλεξανδροφπολθ 43. Γ.Ρ. Βόλου «Αχιλλοποφλειο», Υολυμζρθ 134, Ψ.Ξ 38222, Βόλοσ 44. Γ.Ρ. Ξαρδίτςασ, Ψαυρωποφ, Ψ.Ξ.43100, Ξαρδίτςα 45. Γ.Ρ. Ξαρπενθςίου, Υαφλου Ππακογιάννθ 2, Ψ.Ξ 36100, Ξαρπενιςι 46. Γ.Ρ. Οαμίασ, Υαπαςιοποφλου, Ψ.Ξ 35100, Οαμία 11

12 47. Υ.Γ.Ρ. Οάριςασ, Υεριοχι Πεηοφρλο, Ψ.Ξ 41110, Οάριςα 48. Γ.Ρ. Οάριςασ «Ξουτλιμπάνειο και Ψριανταφφλλειο», Ψςακάλωφ 1, Ψ.Ξ 41221, Οάριςα 49. Γ.Ρ. Ψρικάλων, Ξαρδίτςθσ 56, Ψ.Ξ 42100, Ψρίκαλα 50. Γ.Ρ. Χαλκίδασ, Γαηζπθ 48, Ψ.Ξ 34100, Χαλκίδα 51. Γ.Ρ. Άργουσ, Ξορίνκου 191, Ψ.Ξ 21200, Άργοσ 52. Γ.Ρ. Άρτασ, Οόφοσ Υεράνκθσ, Ψ.Ξ , Άρτα 53. Γ.Ρ. Ηακφνκου, Γ. Ποκωναίου 2, Ψ.Ξ Ηάκυνκοσ 54. Γ.Ρ. Λωαννίνων Χατηθκϊςτα, Οεωφόροσ Πακρυγιάννθ, Ψ.Ξ Λωάννινα 55. Γ.Ρ. Ξαλαμάτασ, Αντικάλαμοσ Πεςςθνίασ, Ψ.Ξ , Ξαλαμάτα 56. Γ.Ρ. Ξζρκυρασ, Ξοντοκάλι 1, Ψ.Ξ , Ξζρκυρα 57. Γ.Ρ. Ξορίνκου, Οεωφόροσ Ακθνϊν 53, Ψ.Ξ 20100, Ξόρινκοσ 58. Γ.Ρ. Οευκάδασ, Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ 24, Ψ.Ξ 31100, Οευκάδα 59. Γ.Ρ. Πεςολογγίου ΧΑΨΗΘΞΩΧΨΑ», Ραυπάκτου 67, Ψ.Ξ 30200, Πεςολόγγι 60. Γ.Ρ. Ραυπλίου, Αςκλθπιοφ 10, Ψ.Ξ 21100, Ραφπλιο 61. Γ.Ρ. Υατρϊν, Ψςερτίδου 1, Ψ.Ξ , Υάτρα 62. Γ.Ρ. Υρζβεηασ, Χελευκείασ 2, Ψ.Ξ 48100, Υρζβεηα 63. Γ.Ρ. Υφργου, Ρζα Εκνικι οδόσ Υφργου-Υατρϊν, Ψ.Ξ 27100, Χυντριάδα Υφργοσ 64. Γ.Ρ. Χπάρτθσ, Χπάρτθ Οακωνίασ Ψ.Ξ Γ.Ρ. Ψρίπολθσ, Ερυκροφ Χταυροφ, Ψ.Ξ 22100,Ψρίπολθ 66. Υ.Γ.Ρ. Λωαννίνων, Οεωφ. Χταφρου Ριάρχου, Ψ.Ξ.45500, Λωάννινα 67. Υ.Γ.Ρ. Υατρϊν, Φίο, Ψ.Ξ 26500, Φίο Υάτρασ 68. Γ.Ρ. Αγίου Ρικολάου, Ξων/νου Υαλαιολόγου & Ξνωςςοφ, Ψ.Ξ Αγ. Ρικόλαοσ Ξριτθσ 69. Γ.Ρ. Φεκφμνου, Ψρανταλλίδου 17, ΨΞ 74100, Φζκυμνο 70. Υ.Γ.Ρ. Θρακλείου Γοφβεσ Θρακλείου Ψ.Κ Ψ.Ξ.71100, Θράκλειο. 71. Γ.Ρ. Θρακλείου, Οεωφόροσ Ξνωςςοφ, Ψ.Ξ 71409, Ξριτθ 72. Γ.Ρ. Χανίων, Πουρνιζσ ΨΞ 73300, Χανιά 73. Γ.Ρ. Κθβϊν, Κζςθ Ξουμζρκι 2, ΨΞ 32200, Κιβα 74. ΓΡ Οειβαδιάσ, Αγίου Βλαςίου, Ψ.Ξ , Οειβαδιά 75. ΓΡ ΞΩ Οιμνου, Θφαίςτου, Πφρινα ΨΞ 81400, Ρ. Οιμνοσ 76. ΓΡ Ξεφαλλθνίασ 'ΑΓΛΣΧ ΓΕΦΑΧΛΠΣΧ', Χουθδίασ, Ψ.Ξ , Αργοςτόλι Ρ. Ξεφαλλθνίασ 77. ΓΡ Αγρινίου, Ψζρμα Ξόκκαλθ, Ψ.Ξ , Αγρίνιο 12

13 78. ΓΡ άνκθσ, Ρεάπολθ ΨΞ , άνκθ 79. ΓΡ Ξιλκίσ, Ροςοκομείου 1, 61100, Ξιλκίσ 80. ΓΡ Διδυμοτείχου, 25θσ Παΐου 152, ΨΞ 68300, Διδυμότειχο 81. ΓΡ Ακθνϊν «Ξοργιαλζνειο Ππενάκειο», Ερυκροφ Χταυροφ 1, ΨΞ ΑΚΘΡΑ 82. ΓΡ ΞΩ Φιλιατϊν, Ψ.Ξ , Φιλιατζσ Κεςπρωτία 83. ΓΡ ΞΩ Χθτείασ, εροκαμάρεσ, Ψ.Ξ Χθτεία 84. Γενικό Ροςοκομείο-Ξζντρο Ωγείασ Ρεαπόλεωσ, Γ. Διαλυνά, Ψ.Ξ , Ρεάπολθ Ξριτθσ 85. Γ.Σ.Ρ.Ξ. «Σι Άγιοι Ανάργυροι», Ξαλυφτάκθ 145, Ψ.Ξ , Ρ. Ξθφιςιά Ακινα Γ. Φορείσ Ν.Π.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που διατθροφν ςτεγαςτικζσ δομζσ: 1. Εταιρεία Ξοινωνικισ Ψυχιατρικισ & Ψυχικισ Ωγείασ (ΕΞΨ&ΨΩ), Πελετίου Υθγά 22, Πετσ, T.K , Ακινα 2. Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αποκατάςταςθσ Αςκενϊν (ΕΨΩΞΑΑ), Γιαννιτςϊν 31 & Υ. Ξυρίλλου, T.K , Κες/νίκθ 3. Κεςςαλικι Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ Υερίκαλψθσ & Αποκατάςταςθσ (ΚΕΨΩΥΑ), Αγίου Τρουσ 6Α, T.K , Οάριςα 4. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ του Υαιδιοφ και του Εφιβου, Λωάννου Κεολόγου 19, Ψ.Ξ Χολαργόσ 5. Εταιρεία Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ψυχικισ Ωγείασ, Γράμμου Ψ.Ξ Παροφςι 6. Εταιρεία Υροαγωγισ Ψυχικισ Ωγείασ Θπείρου, Γεωργίου Υαπανδρζου 38 Ψ.Ξ Λωάννινα 7. Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία «Ξλίμακα», Ευμολπιδϊν 30-32, Ψ.Ξ Γκάηι 8. Ελλθνικι Εταιρεία Υροςταςίασ Αυτιςτικϊν Ατόμων, Ζκτοροσ 20, 15344, Γζρακασ 9. «Άνοδοσ» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Οεωφ. Αγ. Δθμθτρίου 54, Αγ. Δθμιτριοσ Ψ.Ξ Ελλθνικό Ξζντρο Διαπολιτιςμικισ Ψυχιατρικισ & Υερίκαλψθσ (Ξωςτισ Ππάλλασ), Υλουτάρχου 10, Ψ.Ξ , Ακινα 11. «ΧΩΡΚΕΧΘ» Πθ κερδοςκοπικι Εταιρεία Ζρευνασ Εκπαίδευςθσ & Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ, Παραςλι 51 & Ηουμετίκου 9 Ψ.Ξ Κες/νικθ 12. Υανελλινια Ζνωςθ για τθν Ψυχοκοινωνικι Αποκατάςταςθ και τθν Επαγγελματικι Επανζνταξθ (ΥΕΨΑΕΕ), Χαρίςθσ 6, Ψ.Ξ , Ακινα 13

14 13. Χφλλογοσ Γονζων Ξθδεμόνων, Ξθδεμόνων και Φίλων Αυτιςτικϊν Ατόμων Ρ. Οάριςασ, Πανδθλαρά 49-51, Ψ.Ξ , Οάριςα 14. Ερευνθτικό Υανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Ψυχικισ Ωγιεινισ (ΕΥΛΨΩ), Χωρανοφ του Εφεςίου 2, Υαπάγου, Ψ.Ξ , Αττικι 15. "Ζδρα" Ξοινωνικζσ Χυνεταιριςτικζσ Δραςτθριότθτεσ Ευπακϊν Σμάδων, Γαςτοφνθσ & Γουμενίτςθσ 14, Ψ.Ξ ,Υεριςτζρι 16. «ΛΦΛΧ» Εταιρεία Υροαγωγισ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Ενθλίκων, Επτανιςου 20, Αγία Υαραςκευι, Ψ.Ξ Ψυχογθριατρικι Εταιρεία «Σ ΡΕΧΨΩΦ», Δροςοποφλου 22, Ξυψζλθ Ψ.Ξ «ΕΡΛΣΧ ΗΕΩΧ» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Θλία Θλιοφ 36 &Δεινοςτράτουσ 88, Ψ.Ξ , Ακινα 19. Διεκνισ Εταιρεία Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ, Θπείρου 29, 55438, Κεςςαλονίκθ 20. Αςτικι μθ κερδοςκοπικι Εταιρεία «ΥΦΣΠΘΚΕΑΧ», Ελικϊνοσ 27 Ψ.Ξ Ξυψζλθ 21. Ελλθνικό Ξζντρο Υροαγωγισ Ξοινωνικισ & Ψυχικισ Ωγείασ "ΥΣΦΕΛΑ", Ηαν Πωρζασ 20, Χαλάνδρι, Ψ.Ξ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ - Ξινθτικισ Αποκατάςταςθσ & Πζριμνασ Ωγείασ (ΕΨΑΠΩ), Πάρνθσ 5, Ψ.Ξ , Ακινα 23. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Υαρζμβαςθσ (ΕΨΕΥ), Ξαλοφδθ 8Β, Ψ.Ξ , Λωάννινα 24. "ΠΕΨΑΒΑΧΛΧ" Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία, Ξαλλιπόλεωσ 20, Βφρωνασ, Ψ.Ξ Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ξοινοτικϊν Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ Υαιδιϊν & Ενθλίκων «ΥΑΡΑΞΕΛΑ», Χτ.Ξαηοφλθ 18, Ψ.Ξ Φόδοσ 26. Ξζντρο Πζριμνασ Σικογζνειασ & Υαιδιοφ, Χκουφά 75, Ψ.Ξ , Ακινα 27. Ελλθνικι Εταιρεία Ρόςου Alzheimer και Χυγγενϊν Διαταραχϊν Βόλου, Ανκεςτιρων 5, Αλυκζσ Βόλου, Ψ.Ξ , Ρ. Παγνθςίασ 28. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ανάπτυξθσ & Ψυχοκεραπείασ «Ακθνά», θροκάμπι- Γιαννιτςάνικα, Ψ.Ξ , Ξαλαμάτα 29. Α.μ.Ξ.Ε. «Φκιωτικι Εταιρεία Ψυχικισ Ωγείασ», Ο. Δθμοκρατίασ 52, Οαμία, Ψ.Ξ , Ρ. Φκιϊτιδασ 30. Εταιρεία Αρωγισ Ψυχικισ Ωγείασ & Ξοινωνικισ Χτιριξθσ "Ανιμα", Πιαοφλθ 24, Ψ.Ξ , Ξορυδαλλόσ 31. Ξζντρο Ψυχοκοινωνικισ Φροντίδασ "ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ", Υ.Χοφικίτθ 1, Άςςοσ Ξορινκίασ, Ψ.Ξ ΑΟΚΑΛΑ - Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία Ωποςτιριξθσ, Κεραπείασ, Αποκατάςταςθσ & Υροαγωγισ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ, Υαναγίτςασ Υλατάνασ 6-8, Ψ.Ξ , Ψαφροσ, Ακινα 14

15 33. Αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία "ΘΥΛΣΡΘ", Χαλαμινομάχων 23, Ψ.Ξ , Παροφςι 34. Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία "Υυξίδα", Φωκαίασ 3, Ψ.Ξ , Υειραιάσ 35. Ξζντρο Ψυχοκοινωνικισ Πζριμνασ Ρ. Ζβρου "ΨΩΧΑΧΥΛΧ", 3ο χλμ Σρεςτιάδασ- Υφργου, Ψ.Κ. 42, Ψ.Ξ , Σρεςτιάδα Ρ. Ζβρου 36. Ελλθνικι Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ωποςτιριξθσ και Ξοινοτικισ Πζριμνασ, Υατθςίων 334, Ψ.Ξ , Ακινα 37. Α.μ.Ξ.Ε. «ΛΑΧΛΧ», Ηυμπρακάκθ 45, Ψ.Ξ Αγ. Ρικόλαοσ, Υατιςια 38. Εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα IASIS, Αργοναυτϊν 46, Ψ.Ξ , Ελλθνικό Αττικισ 39. Α.μ.Ξ.Ε. «Δίοδοσ», Ξαςςαβζτθ 9, Βόλοσ, Ψ.Ξ , Ρ. Παγνθςίασ 40. TACT HELLAS, Ξαπετάν Βάρδα 26, Ψ.Ξ , Ακινα 41. Χφλλογοσ Γονζων Ξθδεμόνων κι φίλων αυτιςτικϊν ατόμων "Άγιοσ Ρικόλαοσ", Ανκιρου & Λτιάσ Υαιανίασ Αττικισ 42. Πθ Ξερδοςκοπικόσ Σργανιςμόσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ «ΑΥΣΧΨΣΟΘ», Ιρασ 8 & Δζςπωσ Χζχου 37, Ψ.Ξ Ρζοσ Ξόςμοσ, Αττικι 43. Εταιρεία Χυςτθμικισ Κεραπείασ & Υαρζμβαςθσ ςε Άτομα, Σικογζνειεσ και Ευρφτερα Χυςτιματα, Ξορυτςάσ 17, Αγία Υαραςκευι, Ψ.Ξ ΑμκΕ "Ανάςα", Χπερχειοφ 7, Βοτανικόσ, Ψ.Ξ , Ακινα 45. Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία Ξζντρο Αποκατάςταςθσ Ψυχικισ Ωγείασ "Θρεμία", Δροςοποφλου Λ. 112, Ψ.Ξ , Ακινα 46. Ελλθνικό Ξζντρο Ψυχικισ Ωγιεινισ & Ερευνϊν, Ηαΐμθ 9, Ψ.Ξ , Ακινα 47. Υανελλινιοσ Χφλλογοσ Σικογενειϊν για τθν Ψυχικι Ωγεία (Χ.Σ.Ψ.Ω.), Ρεαπόλεωσ 9-11, Ψ.Ξ , Βφρωνασ 48. «Αμάλκεια» Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρία, Χατηθχριςτου 36, Ψ.Ξ , Ψρίπολθ 49. Χυν-Ειρμόσ ΑμΞΕ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Πθκφμνθσ 27β, Ψ.Ξ , Ακινα 50. «Θ Αςπίδα του Δαυίδ», Ελευκερωτϊν 27, Ψ.Ξ , Ωμθττόσ Δ. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (ΕΟΠΤΤ) Γραφείο Υροζδρου, κου Ξοντοφ Δ. Οεωφ. Ξθφιςίασ 39, Ψ.Ξ , Παροφςι 15

16 ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 1. Γραφείο Ωπουργοφ 2. Γραφείο Ωφυπουργοφ 3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 4. Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ 5. Πθχανιςμόσ Ωποςτιριξθσ Ωπθρεςιϊν Ψυχικισ Ωγείασ 16

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2011 Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΚΕΤ Πίνακασ Περιεχομζνων 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 1.1 ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ 5 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 6 2. ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα