ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, Σκήκα : Oηθνλνκηθφ Σει. : FAX : ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΖΣΟΤΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Όπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β ηεο παξνχζεο. ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ,00 κε Φ.Π.Α., κε θάιπςή ηεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (ΘΑΔ 0824). ΘΩΓΗΘΟ CPV ΘΡΗΣΖΡΗΟ ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή HMEΡΟΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΓΖΚΟΗΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΣΖΛ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΟΤ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ

2 Σο Γενικό Νοζοκομείο άμος έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ 1. Σνπ Λ.2286/95 (ΦΔΘ/19/Α/95)Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 2. Σν ΠΓ 118/2007 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α / ) θαη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ.3846/2010 (ΦΔΘ 66/η.Α / ) θαη ηζρχεη. 3. Σν Λ 2955/2001, Πξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο (Φ.Δ.Θ 256,η.Α) θαζψο θαη ην Λ. 3329/2005 Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 4. Σνπ λ. 2522/1997 (Φ.Δ.Θ. 178/Α / ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΘ», εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ εκπίπηεη ζηα εθάζηνηε νξηδφκελα απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ρξεκαηηθά φξηα. 5. Σν Λ 2362/1995, Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 6.Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005». 7.Σνλ Λ. 4052/ ΦΔΘ Α41. 8.Σνλ Λ.3867/2010 άξζξν 27 παξάγξαθνο Σνλ Λ.4281/2014 «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σιρ αποθάζειρ: 1.Σελ ππ αξηζκ. 16 ε / , ζέκα 15 ν, απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ πξνο δηαβνχιεπζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β ηεο παξνχζεο. 2.Σελ ππ αξηζκ. 16 ε / , ζέκα15β ν, απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 3.Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ.Λ άκνπ κε ΑΓΑ : ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε ΔΤΡΩ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β ηεο παξνχζεο. Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή. Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ,00 κε Φ.Π.Α., κε θάιπςή ηεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (ΘΑΔ 0824). 2. Ο δηαγσvηζκφο ζα γίvεη ζηηο , εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα π.κ., ζην ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηεχζπλζε: Θεθαινπνχινπ 17, άκνο. Λήξη πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών : 13/07/2015 ( π.μ.) 2

3 ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α «ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» 2. ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β «ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : α) Έιιελεο πνιίηεο β) Αιινδαπνί γ) Λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά δ) πλεηαηξηζκνί ε) Δλψζεηο Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 2. Οη εvδηαθεξφκεvoη πoπ ζα ζπκκεηάζρoπv ζηov δηαγσvηζκφ πξέπεη vα ππoβάιιoπv ηεv πξoζθoξά ηoπο, ζηo αξκφδηo Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηoπ Λνζνθνκείνπ σο εμήο: Οη πξoζθoξέο ζα ππoβάιιovηαη, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειιo, ζηov oπoίo ζα αvαγξάθεηαη επθξηvψο: α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα β) Ο πιήξεο ηίηιoο ηoπ Λνζνθνκείνπ ήηoη: ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ) Ζ εκεξoκεvία δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ ε) Σα ζηoηρεία ηoπ απoζηoιέα 3. Mέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειιo ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 3.1. Kιεηζηφο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΓIΚΑIΟΛΟΓΗΣIΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ζηov oπoίo ζα εζσθιείovηαη : Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 ( Α 75 ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07, ζα πξνζθνκίζεη απηά έγθαηξα Τπεχζπλε Γήισζε πνπ λα δειψλνληαη α) νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο β) εάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο γ) εάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δ) ε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα θαη ε) εάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία Θιεηζηφο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΣΔΥΝIΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηov oπoίo ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. ηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β), ππνβάιινληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 3.3.Σα oηθovoκηθά ζηoηρεία ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη, επη πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ θάθειo επίζεο κέζα ζηov θπξίσο θάθειo κε ηεv έvδεημε ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 3

4 4. ΣΗΚΔ : Ζ ηηκή ζα πξέπεη vα δίvεηαη ζε επξψ. Ζ ηηκή ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξoζθoξά αξηζκεηηθά θαη oιoγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάvovηαη oη ηπρφv θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπvζε. 5. Οη πξoζθoξέο ηζρχoπv θαη δεζκεχoπv ηoπο πξoκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο. Ζ έvαξμε πξoζεζκίαο αξρίδεη απo ηεv επoκέvε ηεο δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ. Πξoζθoξά πoπ oξίδεη ρξφvo ηζρχoο κηθξφηεξo ηoπ πξoβιεπφκεvoπ απo ηεv παξoχζα δηαθήξπμε, απoξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6. H θαηαθχξσζε ηoπ δηαγσvηζκoχ ζα γίvεη κε θξηηήξηo θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Απηφο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε ππεξεζία εζηίαζεο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ζα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα πoζφ πoπ ζα θαιχπηεη ηo 5 % επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίδεηαη ζε επξψ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 7. ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΤΚΒΑΔΩ : Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα έλα ρξφλν θαη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έμη (6) κήλεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 8. Παξνρή ππεξεζίαο : Ζ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα νξηζζεί κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 9. Πιεξσκή : H πιεξσκή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Υξφλνο πιεξσκήο : Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, κε βάζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Θ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07). 10. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 11. ε φηη αθνξά ηελ θαηάζεζε Γηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαη θπξψζεσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ 118/07 (Θ.Π.Γ). 12. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ δηαηάμεηο. 13. ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απφ εληαίνπο δηαγσληζκνχο, ε ππάξρνπζα ζχκβαζε ζα δηαθνπεί άκεζα. 14. Ο Γηαγσληζκφο θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε (www.nosokomeiosamou.gr) ζηηο Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΓΚΟΤΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ Κνλάδσλ Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (πίλαθαο Η). Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, γηα: Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνχ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν κνιπζκαηηθά φζν θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά). Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΗΑΣΑ/ αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά). ΠΗΛΑΘΑ Η. ΔΗΓΖ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΤΙΗΘΩΛ ΒΗΟΙΟΓΗΘΑ ΤΙΗΘΑ Οιηθφ αίκα Δξπζξνθχηηαξα Αηκνπεηάιηα Θνθθηνθχηηαξα Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ Κπειφο ησλ νζηψλ Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο Θαιιηέξγεηεο Βηνςίεο Φαξπγγηθφ επίρξηζκα Δ.Λ.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά Λνπθιετθά πγξά νμέα (DNA, RNA) ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα πξέπεη: Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. Blood Cold Chain, ADR 1999 κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΘ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΘ, 2004/33/ΔΘ, ΦΔΘ 509/2000, ΦΔΘ 1350/2000, ΦΔΘ 781Β/2000, Λ.3534/2007, Α3/31882/2540/ ηνπ Τπνπξγείνπ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ, Σκήκαηνο Οδηθψλ Κεηαθνξψλ) θαη κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Λ.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. 5

6 Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ (λα θαηαηεζεί πειαηνιόγην) Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ην ιφγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. επείγνπζα κεηάγγηζε) Λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Ζ κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο λα (θαηαηεζεί ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό) Λα πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΗΗ) Λα αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. Σν θφζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα πξνθχπηεη κεηά απφ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηνπ αζθνχ, ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αίκαηνο ή παξαγψγνπ. ΠΗΛΑΘΑ ΗΗ. ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΙΟΓΗΘΟΤ ΤΙΗΘΟΤ (ADR2007) ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α. ΚΖ ΚΟΙΤΚΑΣΗΘΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο. Πρ. Κνλάδεο εξπζξψλ πξνο κεηάγγηζε Β. ΓΤΛΖΣΗΘΑ ΚΟΙΤΚΑΣΗΘΟ (ΓΗΑΓΛΩΣΗΘΟ) Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο. Π.ρ. Γείγκα αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ έιεγρν Γ. ΚΟΙΤΚΑΣΗΘΟ Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ - κεηά απφ έθζεζε ζε απηνχο- κφληκε αληθαλφηεηα, απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια πγηείο αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξξφο φορέα HIV θνξέα HIV εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. 6

7 ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 1. Πεπιγπαθή έπγος Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ θαη θαηφπηλ γξαπηήο ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ζεκεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε αίκαηνο γηα επείγνπζα κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα απφ ηελ ππεξεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα: α) Μεηαθοπά από ηην Αιμοδοζία ηος Νοζοκομείος άμος ππορ ηο Δθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (Αηηική) ηυν βιολογικών δειγμάηυν για Μοπιακό Έλεγσο γ) Αςθημεπόν διακίνηζη και παπάδοζη ενηόρ λίγυν υπών από ηην 2.Όσημα μεηαθοπάρ παπαλαβή ηος βιολογικού ςλικού ππορ ηος ΔΚΔΑ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ζηφιν νρεκάησλ,ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ άκνπ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ηνπ Κνξηαθνχ ειέγρνπ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζηνλ Λ. 3534/07 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ. Σν φρεκα λα είλαη θιηκαηηδφκελν, ε δε θαζαξηφηεηα/απνιχκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε. Δληφο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεχεηαη: Ζ κηθηή θφξησζε κε άιια είδε Ζ είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαρηα ζεκεία Ζ ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα Δίλαη ζηελ δηαθξηηή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο λα δεηήζεη επηηφπην έιεγρν ησλ νρεκάησλ ζηελ θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 3.Δξοπλιζμόρ οσήμαηορ O εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ. 3.1Θάλαμοι ζςνηήπηζηρ βιολογικών ςλικών Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 7

8 επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κεηαθεξφκελν βηνινγηθφ πιηθφ. Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο: Απφ ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκν-επαίζζεησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ Θαηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ (Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά) Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεκα - πξνθεηκέλνπ ε ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε κφλν εηδηθψλ θνξεηψλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξφηεηα, κφλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο. 3.2.Παπακολούθηζη θεπμοκπαζίαρ Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά φπνηε απηά δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε. ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη απηφ λα δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία. (Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηύπωζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο) ΠΗΛΑΘΑ ΗΗΗ. ΒΗΟΙΟΓΗΘΑ ΤΙΗΘΑ ΘΔΡΚΟΘΡΑΗΑ Οιηθφ αίκα 2-6 C Δξπζξνθχηηαξα 2-6 C Αηκνπεηάιηα Θνθθηνθχηηαξα C Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν -20 έσο -35 C Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 2-8 C / -20 έσο -35 C/ -70 C * Κπειφο ησλ νζηψλ C Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 2-8 C Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ 2-8 C αίκαηνο Θαιιηέξγεηεο C/ 37 C Βηνςίεο C/ 37 C Φαξπγγηθφ επίρξηζκα 2-8 C Δ.Λ.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια 2-8 C/ C * βηνινγηθά πγξά Λνπθιετθά νμέα (DNA, RNA) C * ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο. 8

9 3.3. Διδικόρ εξοπλιζμόρ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο πρ. δηαξξνή) ην φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη: Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθφλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε δηαθξηηφ ζεκείν Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία Υηνλναιπζίδεο Θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ Απνξξνθεηηθφ πιηθφ Λεξφ Απνιπκαληηθφ κε βάζε ην ριψξην Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ Θνιιχξην καηηψλ Γάληηα κηαο ρξήζεσο Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά Κάζθα κηαο ρξήζεο Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο φζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληεξήζεο. (Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηύπωζε GPS πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηωλ ζαιάκωλ ζεξκνζπληήξεζεο) 4.ςζκεςαζία 4.1. Γείγμα α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο α.1 Κνιπζκαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κφλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ. Σεκείωζε: To παξαπεκπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Ωο άλσ. Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ είλαη κεξηθψο απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο. α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα κνιπζκαηηθφ πιηθφ είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε επαξθή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ κεηαθεξφκελνπ πγξνχ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. 9

10 β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεκέλν δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθφ θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο -40 C έσο 55 C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). Δηδηθά γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο επηκέξνπο θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο θαη εηδηθνχο ζεξκνκνλσηηθνχο ζαιάκνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξά ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή ζήκαλζε γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. (Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά) 5.Έγγπαθα μεηαθοπάρ Ζ εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά. Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ: Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζφηεηα/φγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ ην ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο. Γειηίν αηπρήκαηνο Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ (Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά) 6.Πποζυπικό μεηαθοπάρ Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνχ πιηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Σελ ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Κεηαθνξψλ Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 10

11 ΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζαιάκωλ κεηαθνξάο κε ηα πξόηππα ηνπ WHO 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζαιάκωλ κεηαθνξάο κε ηνλ θαλνληζκό ADR 3. Εθηύπωζε θαηαγξαθηθνύ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. 2-8 C, C, -20 έωο -35 C, +37 C ή/θαη -70 C). 4. Λίζηα νρεκάηωλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο θαη βεβαίωζε θαηαιιειόηεηαο ηωλ νρεκάηωλ από ην Υ.Υ.Κ.Α. 5. Δειηίν αηπρήκαηνο 6. Τξηπιόηππν κεηαθνξάο 7. Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ ISO 9001:2008 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθώλ νπζηώλ 8. Δείγκα ζάθνπ γηα ηελ κεηαθνξά ελόο ζωιελαξίνπ όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α.1 9. Δείγκα ζάθνπ γηα ηελ κεηαθνξά 1-6 ζωιελαξίωλ όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α Δείγκα απνξξνθεηηθήο ζήθεο όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α Πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζπζθεπαζηώλ κε ηνλ θαλνληζκό ADR 12. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηωλ νδεγώλ κεηαθνξάο 13. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ Σπκβνύινπ Αζθαιείαο 14. Εθηύπωζε ηνπ GPS όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ε γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο 15. Πειαηνιόγην κε αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ δηαξθείαο ηνπ έξγνπ 16. Έληππν εβδνκαδηαίνπ ειέγρνπ εμνπιηζκνύ νρήκαηνο 11

12 12

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα