ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, Σκήκα : Oηθνλνκηθφ Σει. : FAX : ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΖΣΟΤΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Όπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β ηεο παξνχζεο. ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ,00 κε Φ.Π.Α., κε θάιπςή ηεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (ΘΑΔ 0824). ΘΩΓΗΘΟ CPV ΘΡΗΣΖΡΗΟ ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή HMEΡΟΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΓΖΚΟΗΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΣΖΛ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΟΤ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ

2 Σο Γενικό Νοζοκομείο άμος έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ 1. Σνπ Λ.2286/95 (ΦΔΘ/19/Α/95)Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 2. Σν ΠΓ 118/2007 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α / ) θαη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ.3846/2010 (ΦΔΘ 66/η.Α / ) θαη ηζρχεη. 3. Σν Λ 2955/2001, Πξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο (Φ.Δ.Θ 256,η.Α) θαζψο θαη ην Λ. 3329/2005 Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 4. Σνπ λ. 2522/1997 (Φ.Δ.Θ. 178/Α / ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΘ», εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ εκπίπηεη ζηα εθάζηνηε νξηδφκελα απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ρξεκαηηθά φξηα. 5. Σν Λ 2362/1995, Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 6.Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005». 7.Σνλ Λ. 4052/ ΦΔΘ Α41. 8.Σνλ Λ.3867/2010 άξζξν 27 παξάγξαθνο Σνλ Λ.4281/2014 «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σιρ αποθάζειρ: 1.Σελ ππ αξηζκ. 16 ε / , ζέκα 15 ν, απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ πξνο δηαβνχιεπζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β ηεο παξνχζεο. 2.Σελ ππ αξηζκ. 16 ε / , ζέκα15β ν, απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 3.Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ.Λ άκνπ κε ΑΓΑ : ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε ΔΤΡΩ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β ηεο παξνχζεο. Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή. Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ,00 κε Φ.Π.Α., κε θάιπςή ηεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (ΘΑΔ 0824). 2. Ο δηαγσvηζκφο ζα γίvεη ζηηο , εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα π.κ., ζην ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηεχζπλζε: Θεθαινπνχινπ 17, άκνο. Λήξη πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών : 13/07/2015 ( π.μ.) 2

3 ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α «ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» 2. ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β «ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : α) Έιιελεο πνιίηεο β) Αιινδαπνί γ) Λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά δ) πλεηαηξηζκνί ε) Δλψζεηο Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 2. Οη εvδηαθεξφκεvoη πoπ ζα ζπκκεηάζρoπv ζηov δηαγσvηζκφ πξέπεη vα ππoβάιιoπv ηεv πξoζθoξά ηoπο, ζηo αξκφδηo Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηoπ Λνζνθνκείνπ σο εμήο: Οη πξoζθoξέο ζα ππoβάιιovηαη, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειιo, ζηov oπoίo ζα αvαγξάθεηαη επθξηvψο: α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα β) Ο πιήξεο ηίηιoο ηoπ Λνζνθνκείνπ ήηoη: ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ) Ζ εκεξoκεvία δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ ε) Σα ζηoηρεία ηoπ απoζηoιέα 3. Mέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειιo ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 3.1. Kιεηζηφο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΓIΚΑIΟΛΟΓΗΣIΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ζηov oπoίo ζα εζσθιείovηαη : Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 ( Α 75 ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07, ζα πξνζθνκίζεη απηά έγθαηξα Τπεχζπλε Γήισζε πνπ λα δειψλνληαη α) νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο β) εάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο γ) εάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δ) ε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα θαη ε) εάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία Θιεηζηφο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΣΔΥΝIΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηov oπoίo ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. ηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β), ππνβάιινληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 3.3.Σα oηθovoκηθά ζηoηρεία ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη, επη πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ θάθειo επίζεο κέζα ζηov θπξίσο θάθειo κε ηεv έvδεημε ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 3

4 4. ΣΗΚΔ : Ζ ηηκή ζα πξέπεη vα δίvεηαη ζε επξψ. Ζ ηηκή ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξoζθoξά αξηζκεηηθά θαη oιoγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάvovηαη oη ηπρφv θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπvζε. 5. Οη πξoζθoξέο ηζρχoπv θαη δεζκεχoπv ηoπο πξoκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο. Ζ έvαξμε πξoζεζκίαο αξρίδεη απo ηεv επoκέvε ηεο δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ. Πξoζθoξά πoπ oξίδεη ρξφvo ηζρχoο κηθξφηεξo ηoπ πξoβιεπφκεvoπ απo ηεv παξoχζα δηαθήξπμε, απoξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6. H θαηαθχξσζε ηoπ δηαγσvηζκoχ ζα γίvεη κε θξηηήξηo θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Απηφο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε ππεξεζία εζηίαζεο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ζα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα πoζφ πoπ ζα θαιχπηεη ηo 5 % επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίδεηαη ζε επξψ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 7. ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΤΚΒΑΔΩ : Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα έλα ρξφλν θαη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έμη (6) κήλεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 8. Παξνρή ππεξεζίαο : Ζ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα νξηζζεί κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 9. Πιεξσκή : H πιεξσκή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Υξφλνο πιεξσκήο : Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, κε βάζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Θ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07). 10. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 11. ε φηη αθνξά ηελ θαηάζεζε Γηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαη θπξψζεσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ 118/07 (Θ.Π.Γ). 12. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ δηαηάμεηο. 13. ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απφ εληαίνπο δηαγσληζκνχο, ε ππάξρνπζα ζχκβαζε ζα δηαθνπεί άκεζα. 14. Ο Γηαγσληζκφο θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε (www.nosokomeiosamou.gr) ζηηο Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΓΚΟΤΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ Κνλάδσλ Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (πίλαθαο Η). Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, γηα: Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνχ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν κνιπζκαηηθά φζν θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά). Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΗΑΣΑ/ αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά). ΠΗΛΑΘΑ Η. ΔΗΓΖ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΤΙΗΘΩΛ ΒΗΟΙΟΓΗΘΑ ΤΙΗΘΑ Οιηθφ αίκα Δξπζξνθχηηαξα Αηκνπεηάιηα Θνθθηνθχηηαξα Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ Κπειφο ησλ νζηψλ Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο Θαιιηέξγεηεο Βηνςίεο Φαξπγγηθφ επίρξηζκα Δ.Λ.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά Λνπθιετθά πγξά νμέα (DNA, RNA) ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα πξέπεη: Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. Blood Cold Chain, ADR 1999 κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΘ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΘ, 2004/33/ΔΘ, ΦΔΘ 509/2000, ΦΔΘ 1350/2000, ΦΔΘ 781Β/2000, Λ.3534/2007, Α3/31882/2540/ ηνπ Τπνπξγείνπ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ, Σκήκαηνο Οδηθψλ Κεηαθνξψλ) θαη κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Λ.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. 5

6 Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ (λα θαηαηεζεί πειαηνιόγην) Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ην ιφγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. επείγνπζα κεηάγγηζε) Λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Ζ κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο λα (θαηαηεζεί ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό) Λα πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΗΗ) Λα αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. Σν θφζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα πξνθχπηεη κεηά απφ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηνπ αζθνχ, ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αίκαηνο ή παξαγψγνπ. ΠΗΛΑΘΑ ΗΗ. ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΙΟΓΗΘΟΤ ΤΙΗΘΟΤ (ADR2007) ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α. ΚΖ ΚΟΙΤΚΑΣΗΘΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο. Πρ. Κνλάδεο εξπζξψλ πξνο κεηάγγηζε Β. ΓΤΛΖΣΗΘΑ ΚΟΙΤΚΑΣΗΘΟ (ΓΗΑΓΛΩΣΗΘΟ) Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο. Π.ρ. Γείγκα αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ έιεγρν Γ. ΚΟΙΤΚΑΣΗΘΟ Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ - κεηά απφ έθζεζε ζε απηνχο- κφληκε αληθαλφηεηα, απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια πγηείο αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξξφο φορέα HIV θνξέα HIV εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. 6

7 ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 1. Πεπιγπαθή έπγος Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ θαη θαηφπηλ γξαπηήο ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ζεκεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε αίκαηνο γηα επείγνπζα κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα απφ ηελ ππεξεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα: α) Μεηαθοπά από ηην Αιμοδοζία ηος Νοζοκομείος άμος ππορ ηο Δθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (Αηηική) ηυν βιολογικών δειγμάηυν για Μοπιακό Έλεγσο γ) Αςθημεπόν διακίνηζη και παπάδοζη ενηόρ λίγυν υπών από ηην 2.Όσημα μεηαθοπάρ παπαλαβή ηος βιολογικού ςλικού ππορ ηος ΔΚΔΑ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ζηφιν νρεκάησλ,ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ άκνπ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ηνπ Κνξηαθνχ ειέγρνπ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζηνλ Λ. 3534/07 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ. Σν φρεκα λα είλαη θιηκαηηδφκελν, ε δε θαζαξηφηεηα/απνιχκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε. Δληφο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεχεηαη: Ζ κηθηή θφξησζε κε άιια είδε Ζ είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαρηα ζεκεία Ζ ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα Δίλαη ζηελ δηαθξηηή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο λα δεηήζεη επηηφπην έιεγρν ησλ νρεκάησλ ζηελ θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 3.Δξοπλιζμόρ οσήμαηορ O εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ. 3.1Θάλαμοι ζςνηήπηζηρ βιολογικών ςλικών Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 7

8 επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κεηαθεξφκελν βηνινγηθφ πιηθφ. Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο: Απφ ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκν-επαίζζεησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ Θαηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ (Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά) Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεκα - πξνθεηκέλνπ ε ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε κφλν εηδηθψλ θνξεηψλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξφηεηα, κφλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο. 3.2.Παπακολούθηζη θεπμοκπαζίαρ Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά φπνηε απηά δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε. ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη απηφ λα δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία. (Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηύπωζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο) ΠΗΛΑΘΑ ΗΗΗ. ΒΗΟΙΟΓΗΘΑ ΤΙΗΘΑ ΘΔΡΚΟΘΡΑΗΑ Οιηθφ αίκα 2-6 C Δξπζξνθχηηαξα 2-6 C Αηκνπεηάιηα Θνθθηνθχηηαξα C Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν -20 έσο -35 C Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 2-8 C / -20 έσο -35 C/ -70 C * Κπειφο ησλ νζηψλ C Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 2-8 C Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ 2-8 C αίκαηνο Θαιιηέξγεηεο C/ 37 C Βηνςίεο C/ 37 C Φαξπγγηθφ επίρξηζκα 2-8 C Δ.Λ.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια 2-8 C/ C * βηνινγηθά πγξά Λνπθιετθά νμέα (DNA, RNA) C * ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο. 8

9 3.3. Διδικόρ εξοπλιζμόρ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο πρ. δηαξξνή) ην φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη: Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθφλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε δηαθξηηφ ζεκείν Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία Υηνλναιπζίδεο Θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ Απνξξνθεηηθφ πιηθφ Λεξφ Απνιπκαληηθφ κε βάζε ην ριψξην Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ Θνιιχξην καηηψλ Γάληηα κηαο ρξήζεσο Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά Κάζθα κηαο ρξήζεο Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο φζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληεξήζεο. (Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηύπωζε GPS πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηωλ ζαιάκωλ ζεξκνζπληήξεζεο) 4.ςζκεςαζία 4.1. Γείγμα α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο α.1 Κνιπζκαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κφλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ. Σεκείωζε: To παξαπεκπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Ωο άλσ. Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ είλαη κεξηθψο απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο. α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα κνιπζκαηηθφ πιηθφ είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε επαξθή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ κεηαθεξφκελνπ πγξνχ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. 9

10 β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεκέλν δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθφ θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο -40 C έσο 55 C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). Δηδηθά γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο επηκέξνπο θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο θαη εηδηθνχο ζεξκνκνλσηηθνχο ζαιάκνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξά ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή ζήκαλζε γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. (Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά) 5.Έγγπαθα μεηαθοπάρ Ζ εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά. Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ: Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζφηεηα/φγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ ην ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο. Γειηίν αηπρήκαηνο Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ (Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά) 6.Πποζυπικό μεηαθοπάρ Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνχ πιηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Σελ ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Κεηαθνξψλ Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 10

11 ΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζαιάκωλ κεηαθνξάο κε ηα πξόηππα ηνπ WHO 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζαιάκωλ κεηαθνξάο κε ηνλ θαλνληζκό ADR 3. Εθηύπωζε θαηαγξαθηθνύ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. 2-8 C, C, -20 έωο -35 C, +37 C ή/θαη -70 C). 4. Λίζηα νρεκάηωλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο θαη βεβαίωζε θαηαιιειόηεηαο ηωλ νρεκάηωλ από ην Υ.Υ.Κ.Α. 5. Δειηίν αηπρήκαηνο 6. Τξηπιόηππν κεηαθνξάο 7. Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ ISO 9001:2008 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθώλ νπζηώλ 8. Δείγκα ζάθνπ γηα ηελ κεηαθνξά ελόο ζωιελαξίνπ όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α.1 9. Δείγκα ζάθνπ γηα ηελ κεηαθνξά 1-6 ζωιελαξίωλ όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α Δείγκα απνξξνθεηηθήο ζήθεο όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α Πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζπζθεπαζηώλ κε ηνλ θαλνληζκό ADR 12. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηωλ νδεγώλ κεηαθνξάο 13. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ Σπκβνύινπ Αζθαιείαο 14. Εθηύπωζε ηνπ GPS όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ε γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο 15. Πειαηνιόγην κε αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ δηαξθείαο ηνπ έξγνπ 16. Έληππν εβδνκαδηαίνπ ειέγρνπ εμνπιηζκνύ νρήκαηνο 11

12 12

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

«ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 «ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 30/2016 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΤ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 30/2016 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΤ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ηρ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΖΛ.2273-0-83150 άμορ : 20-10-2016 Απ. Ππυη.:10460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε 23/2013. «Πξνκήζεηα εμεηαζηηθώλ γαληηώλ» ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΠΟΟΣΖΣΔ Όπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ηεο παξνχζεο.

Γηαθήξπμε 23/2013. «Πξνκήζεηα εμεηαζηηθώλ γαληηώλ» ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΠΟΟΣΖΣΔ Όπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ηεο παξνχζεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο 12-12-2013 2 Ζ Τ.Π.Δ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» - Γ.Ν. - Κ.Τ. ΗΚΑΡΗΑ Γ/ΝΖ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΣΖΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΘ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Παπαξξίδνπ Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ Ησάλληλα, 30-10-2013 ΓΗΝΗΘΖΠΖ 6 εο ΓΔΗΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ Αξηζκ. πξση. 18944 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Ξιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. : 210-33 12 406 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ΘΔΜΑ: «Πξόρεηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα