ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΕΘΔΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΕΘΔΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : ,00 κε ΦΠΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΕΘΔΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα δπν παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δε ησλ παηδηθψλ ραξψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. Η πξνκήζεηα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 28492/2009 (ΦΔΚ 931 Β 2009), ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο, ησλ πξνηχπσλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΔΛΟΣ θαη ησλ Διιεληθψλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή έθζεζε, θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Οη αλάγθεο γηα αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη κεγάιεο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο ζα γίλεη ζηαδηαθά. Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο δπν παηδηθέο ραξέο πνπ βξίζθνληαη ζην πάξθν πίζσ απφ ηνλ Ι. Ναφ Αγ. Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο ζηελ παξαιία Βφινπ. ΑΡΘΡΟΝ 2 Ο Θζσύοςζερ διαηάξειρ Ο δηαγσληζκφο θαη ε πξνκήζεηα ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. Σεο αξηζκ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». 2. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 3. Σνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 4. Σσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 5. Σεο ΤΑ28492/ «Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αδεηνδφηεζήο ηνπο, ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο απηψλ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα». 6. Σεο ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/273 (ΦΔΚΒ 2221/ ) «ETEΠ». ΑΡΘΡΟΝ 3 Ο Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 1

2 1. Γενικά Α) Ο εξοπλιζμόρ θα ππέπει να ικανοποιεί ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζειπάρ ηος Εςπωπαϊκού Πποηύπος ΕΝ 1176:2008, ΕΝ 1177:2008 Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΣ EN1176: 2008 και ΕΛΟΣ EN1177: 2008) ε θάζε Παηδηθή Υαξά δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. Δηδηθφηεξα : α) Ο εμνπιηζκφο ηεο παηδηθήο ραξάο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη. β) Σα φξγαλα ηεο παηδηθήο ραξάο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ1176:2008 (ΔΝ 1176). γ)οη επηθάλεηεο πξνζηαζίαο απφ πηψζε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 (ΔΝ 1177), ΔΛΟΣ ΔΝ 71-3 Η ηήπηζη ηων απαιηήζεων ηων πποαναθεπόμενων πποηύπων ή πποδιαγπαθών αζθαλείαρ πιζηοποιείηαι από διαπιζηεςμένοςρ θοπείρ ελέγσος και πιζηοποίηζηρ, μέζω διενέπγειαρ πεπιοδικών, ανά διεηία, ελέγσων και ηην έκδοζη ανηίζηοισων πιζηοποιηηικών ελέγσος. Η ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε επζηάζεηά ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλά φξγαλν κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο, ηζνδχλακεο, εθφζνλ δελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ απαζρνινχληαη, ηελ ειηθηαθή νκάδα, ηελ θαηεγνξία ρξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη εθφζνλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα. Σα ρξψκαηα ζα είλαη επηινγή ηεο Τπεξεζίαο. Η εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ, ζπλζεηηθνχ ηάπεηα αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ιακβάλνληαο ππ φςε ηνλ ειεχζεξν πεξηβάιινληα ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο φπνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα φξγαλα θαζψο θαη ηεο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αλαθξνπζηηθψλ δαπέδσλ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ Με ηην πποζθοπά ηος ο κάθε ζςμμεηέσων θα ππέπει να καηαθέζει ηα ακόλοςθα: Επί ποινή αποκλειζμού ανηίγπαθα πιζηοποιηηικών, φπσο απηά πξνδηαγξάθνληαη απφ ην ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014), ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009), αλαιπηηθά: Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, πέξαλ ησλ ηδηαίηεξσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ 1176:2008 Δμνπιηζκφο θαη δάπεδα παηρληδνηφπσλ (ΔΛΟΣ EN 1176: 2008). Θα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη λα θέξεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηελ πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο κε ην παξαπάλσ πξφηππν (άξζξν 4, 1 θαη άξζξν 5, πξψην εδάθην 2 θαη 3 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014), ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 2

3 1. Ο δηαγσληδφκελνο οθείλει να πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο θάζε νξγάλνπ κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζειπάρ πποηύπων ΕΛΟΣ ΕΝ 1176, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 α θαη β ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014) (ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξψηνπ εδάθηνπ ηεο 2 θαη ηεο 3 ηνπ άξζξνπ 5), ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). ηελ πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο άιισλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ, ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014), ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). Η ζπκκφξθσζε ησλ νξγάλσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο κε ην αλσηέξσ πξφηππν θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014) θαη ζηελ Δγθχθιην 44 (Α.Π /2014) ηνπ ΤΠΔ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ηξνπνπνηεηηθψλ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). Δάλ ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, ηφηε ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 2. Σo πξνζθεξφκελν αλαθξνπζηηθφ ζπλζεηηθφ δάπεδν αζθάιεηαο θα ππέπει λα θέξεη πιζηοποίηζη απφ θνξέα ειέγρνπ δηαπηζηεπκέλν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ γηα ην θξίζηκν χςνο πηψζεο ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο, πξνζδηνξηδφκελν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 1176 θαη ΔΛΟΣ EN 1177 θαη ΔΛΟΣ EN 71-3 (άξζξν 4 ηεο κε αξ / ππνπξγηθήο απφθαζεο). 3. Δπίζεο ηo πξνζθεξφκελν αλαθξνπζηηθφ ζπλζεηηθφ δάπεδν αζθάιεηαο, θα ππέπει λα θέξεη πιζηοποίηζη γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 12616: Δήλωζη με ζσεηικέρ πληποθοπίερ για κάθε εξοπλιζμό πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 5, παπ.3 ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009), φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014) θαη ηελ Δγθχθιην 44 (Α.Π /2014) ηνπ ΤΠΔ. 5. Λεπηομεπή Πεπιγπαθή για κάθε πποζθεπόμενο είδορ, ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκα prospectus ή θαηαιφγνπο πνπ ζα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ έληππα είλαη ππνρξεσηηθφ ζηε ζέζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ αληηθεηκέλνπ λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ θαη λα δηεπθξηλίδεηαη ν ηχπνο πνπ πξνζθέξεηαη, κε ηξφπν κνλνζήκαλην, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη θακία ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο. Παπάβαζη ηος όπος αςηού θεωπείηαι όηι ζςνεπάγεηαι αοπιζηία ηηρ πποζθοπάρ και αποππίπηεηαι ωρ απαπάδεκηη. Γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο «θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ καο». Δηδηθφηεξα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θάζε είδνπο ζα ππάξρεη: α. Υψξα πξνέιεπζεο - θαηαζθεπήο. β. Καηαζθεπαζηηθφο - Πξνκεζεπηηθφο Οίθνο. γ. Σχπνο ή κνληέιν πξνζθεξνκέλνπ είδνπο ή αξηζκφο ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ απαξαηηήησο κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο παξαγσγήο. δ. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ε. Απφθιηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Δίδνπο (Πξνηεηλφκελεο Καηαζθεπήο) απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 3

4 6. ηε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, απαιηείηαι δήλωζη ηος νομίμος εκπποζώπος ηηρ επισείπηζηρ ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο φηη έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζην πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Δάλ ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, ηφηε ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 7. Απαξαηηήησο, ε θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε δήλωζη ζςμμόπθωζηρ, φπνπ ν θάζε πξνκεζεπηήο ζα απαληά παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν θαη κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε ζε φια ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε παξαπνκπέο θαη ηερληθέο επεμεγήζεηο φπνπ απαηηείηαη, ζε πεξίπησζε δε δηαθσλίαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα ζεκεία απφθιηζεο. Πξνζθνξέο πνπ ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΙ ή ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή - αληηζηνηρία ζα απνθιείνληαη. Αλαληηζηνηρία ηερληθήο πξνζθνξάο - ηερληθψλ θπιιαδίσλ - prospectus κεηαμχ ηνπο είηε κε απηή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηνπ δείγκαηνο, απνηειεί νπζηαζηηθφ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα φηη εγγπάηαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ (60) εμήληα εκέξεο. 9. Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία νξγάλσλ θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα είλαη κάηοσοι ηος πιζηοποιηηικού ISO 9001:2008. Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα πνπ ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχο παηδηθψλ ραξψλ, κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακνπ πξνηχπνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 10. Σα φξγαλα ζα πξέπεη θαη ειάρηζην λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αθφινπζεο εγγπήζεηο: Εθόπος Ζωήρ (Η εθφξνπ δσήο εγγχεζε ζα ηζρχεη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντφληνο έσο φηνπ απηφ απεγθαηαζηαζεί ή ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο): Γαιβαληζκέλα (ελ ζεξκψ) Υαιχβδηλα Γνκηθά ηνηρεία Υαιχβδηλνη ηχινη Δγθάξζηεο Γνθνί Πιαίζηα Σππηθψλ Δπηπέδσλ Πξνζαξηήκαηα ηήξημεο Αλνμείδσην Υαιχβδηλν Τιηθφ HDPE Πάλει ή Δπηθάλεηεο Πνιπαηζπιελίνπ Τςειήο Ππθλφηεηαο (HDPE Panels, High Density Polyethylene Panels) 10 έηη: HPL Σππηθά Δπίπεδα θαη Πάλει ή Πιαζηηθνπνηεκέλεο Δπηθάλεηεο Τςειήο Πίεζεο (HPL Panels, High Pressure Laminate Panels Άιια Γαιβαληζκέλα (ελ ζεξκψ) Υαιχβδηλα ηνηρεία χζζσκα/ πκπαγή Πιαζηηθά ηνηρεία Υαιχβδηλα ηνηρεία ρσξίο Βαθή Δπεμεξγαζκέλε Ξπιεία θαη Ξπιεία απφ ςεπδναθαθία Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 4

5 Μεηαιιηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία αινπκηλίνπ κε επίζηξσζε βαθήο 5 έηη: Πιαζηηθά ηνηρεία κε Γηακνξθσκέλε Κνηιφηεηα Υαιχβδηλα ηνηρεία κε Βαθή πλαξκνγέο Διαηεξίσλ θαη Έλζθαηξσλ Σξηβέσλ/ Ρνπιεκάλ Καηαζθεπέο πξκαηφζρνηλσλ θαη Γηρηπψλ ηνηρεία θπξνδέκαηνο 2 έηη: Κηλεηά Πιαζηηθά θαη Υαιχβδηλα ηνηρεία Ηιεθηξνληθά Δμαξηήκαηα Οςζιώδειρ απαιηήζειρ Γεληθά φιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζεσξνχληαη θαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο εθηφο εάλ αλαθέξεηαη ξεηά φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Βφινο / / 2015 Ο Πξντζηάκελνο Βφινο / / 2015 Σκήκα Κηηξίσλ -Τπαηζξίσλ Υψξσλ Ο δ/ληεο Σ.Τ. ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΔΘΑ ΠΤΡΙΓΩΝ ΣΙΡΑΝΣΩΝΑΚΗ Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Αγξ. Σνπνγξάθνο Μερ. Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 5