Εργαστηριακές μετρήσεις και κατασκευή πεδιόμετρου για ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακές μετρήσεις και κατασκευή πεδιόμετρου για ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων"

Transcript

1 Εργαστηριακές μετρήσεις και κατασκευή πεδιόμετρου για ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Διπλωματική Εργασία Ονοματεπώνυμο: Καλούσιος Παναγιώτης, Μιαρίτης Νέστορας Αριθμός Ειδικού Μητρώου : 5359, 6001 Επιβλέπων καθηγητής : Γιούλτσης Σραϊανός Θεσσαλονίκη, Οκτώβρης

2 2

3 Σριμελής Επιτροπή : 1. Γιούλτσης Σραϊανός 2. Κανταρτζής Νικόλαος 3. Κριεζής Εμμανουήλ 3

4 4

5 τον Αλέξανδρο Λιόλιο, στον άνθρωπο που έδειξε πρώτος το δρόμο της ταπείνωσης. 5

6 6

7 Περίληψη Η εργασία αποτελείται απο τρεις ενότητες εργαστηριακών εφαρμογών. την πρώτη γίνονται κάποιες απλές μετρήσεις. Η πρώτη αφορά τον υπολογισμό της διηλεκτρικής σταθεράς με χρήση του network analyzer και ανάλυση των μετρήσεων με το λογισμικό MATLAB χρησιμοποιώντας πίνακες σκέδασης. Η δεύτερη αφορά την μέτρηση της αυτεπαγωγής με χρήση ενός RLC κυκλώματος γνωστών στοιχείων. Σέλος μετρήσαμε τα χαρακτηριστικά της GSM κεραίας μας με σκοπό την βελτίωση των δυνατοτήτων της. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην κατασκευή ενός EMF ανιχνευτή στις VHF μπάντες. Αρχικά αναλύεται ο τρόπος κατασκευής του κυκλώματος και στη συνέχεια μετρούμε VHF πομπούς. Οι ενδείξεις που πέρνουμε δεν είναι άλλες από αυτές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Σέλος, στην Σρίτη ενότητα κατασκευάζουμε πάλι έναν ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου αυτή τη φορά όμως, για τις ζώνες συχνοτήτων που αναφέρονται στην κινητή τηλεφωνία (βάση της χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στην Ελλάδα). Ο σκοπός του είναι να ανιχνεύει ζεύξεις κινητών τηλεφώνων. 7

8 8

9 Περιεχόμενα 1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΜΕΣΡΗΕΙ 1.1 Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς Μέτρηση αυτεπαγωγής τοιχεία θεωρίας κεραιών χεδιασμός και μέτρηση gsm κεραίας EMF DETECTOR 2.1 Σί είναι ένας emf detector τοιχεία θεωρίας ενισχυτών Ανάλυση κυκλώματος Διαδικασία κατασκευής Εφαρμογή σε πηγές ακτινοβολίας CELLPHONE DETECTOR 3.1 Μπάντες κινητής τηλεφωνίας Ανάλυση κυκλώματος Ανίχνευση κλήσης

10 Κεφάλαιο 1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΜΕΣΡΗΕΙ 1.1 Μέτρηση Διηλεκτρικής ταθεράς Η φιλοσοφία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό της διηλεκτρικής σταθεράς της πλάκας fr4 ήταν να παρεμβάλλουμε ένα μικρό τμήμα της μεταξύ κυματοδηγών γνωστών χαρακτηριστικών. network analyzer 10

11 Σα στοιχεία του υπό μέτρηση κυκλώματος είναι: υνολικό μήκος κυματοδηγού WR90 : 3.76mm Μήκος τμήματος κυματοδηγού με διηλεκτρικό FR4 : 1.515mm Μήκος κενού κυματοδηγού : 2.245mm Οι μετρήσεις που πήραμε από τον network analyzer αφορούν τις S παραμέτρους.για την ακρίβεια έχουμε την S11, την S12,S21 και S22 για το πλάτος και την φάση S11 phase S21 phase x

12 S11 mag S21 mag x er x

13 2πf εr Ισχύει ότι β= C0 1 ( fc )^2 για κυματοδηγό ορθογωνικής διατομής. f Εμείς χρησιμοποιήσαμε τον κυματοδηγό WR90 ο οποίος έχει διαστάσεις a=2.286cm και b=1.016cm.οι συχνότητες που εξετάσαμε είναι η μπάντα Χ(8-12GHz) στην οποία έχουμε διάδοση του ΣΕ 10 ρυθμού.η συχνότητα αποκοπής του είναι fc= c0.η πρώτη συχνότητα αποκοπής είναι 6.56GHz και η επόμενη είναι του 2a ρυθμού ΣΕ 20 και έχει τιμή 13.12GHz. Η μέθοδος υπολογισμού της διηλεκτρικής σταθεράς είναι η εξής: Αρχικά έχοντας τις S παραμέτρους από τον Network Analyzer του συνολικού κυκλώματος ως μέτρο και φάση χωριστά συνθέτουμε τους πίνακες χρησιμοποιώντας το λογισμικό MATLAB.Tα βήματα που ακολουθήσαμε είναι: 1. Να απολογαριθμίσουμε τους πίνακες με τα πλάτη με σκοπό τελικά να έχουμε τις παραμέτρους σε μιγαδική μορφή του τύπου x+i*y. 2. Μετατροπή μοιρών σε ακτίνια 3. Καταχώρηση σε μιγαδική μορφή 4. Μετατρέπω τις S παραμέτρους σε ABCD 5. Βρίσκω τον ABCD του FR4 6. Εξισώνω τα στοιχεία του πίνακα με τους τύπους των παραμέτρων ABCD 13

14 Ο κώδικας δίνεται παρακάτω: % Basic parameters N = 201; Z0=50; Y0=1/Z0; c0=3*10^8; fmin = 8e9; fmax = 12e9; aa= ;%diastasis tou kimatodigou bb= ; fc=c0./(2*aa); l2=2.245*10^(-3); l1=1.515*10^(-3); h0=120*pi; Filename = '06_04_.txt'; % Initialization %S11 = zeros(n,1); %S21 = zeros(n,1); freq = fmin:((fmax-fmin)/(n-1)):fmax; f=(freq)'; % Read file fid=fopen(filename,'r'); % fgetl reads the title line, fscanf reads data (only first column is kept) %ο πινακας [2 Ν] ειναι οι διαζηαζεις ηοσ πινακα S( 2 γραμμες και Ν ζηηλες). %ο S11 μεηα ειναι μονο η 1η γραμμη ηοσ S ανεζηραμμενη T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S11_l = S(1,:)'; T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S11_p = S(1,:)'; T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S21_l = S(1,:)'; T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S21_p = S(1,:)'; T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S12_l = S(1,:)'; T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S12_p = S(1,:)'; T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S22_l = S(1,:)'; T = fgetl(fid); [S,count] = fscanf(fid,'%f, %f\n',[2 N]); S22_p = S(1,:)'; fclose(fid); %dimiourgia migadikon S parametron %απολογαριθμιζμος S11_logmag S11_m=10.^(S11_l/20); S12_m=10.^(S12_l/20); S21_m=10.^(S21_l/20); S22_m=10.^(S22_l/20); %metatropi moires se rad S11_p_r=S11_p.*(pi/180); S12_p_r=S12_p.*(pi/180); S21_p_r=S21_p.*(pi/180); S22_p_r=S22_p.*(pi/180); 14

15 %kataxorisi tou S11 se migadiki morfi S11=S11_m.*exp(S11_p_r*i); S12=S12_m.*exp(S12_p_r*i); S21=S21_m.*exp(S21_p_r*i); S22=S22_m.*exp(S22_p_r*i); %Metatrepo tis S parametrous se ABCD A=((1.+S11).*(1-S22)+S12.*S21)./(2.*S21); B=Z0.*((1.+S11).*(1+S22)-S12.*S21)./(2.*S21); C=Y0.*((1.-S11).*(1-S22)-S12.*S21)./(2.*S21); D=((1.-S11).*(1+S22)+S12.*S21)./(2.*S21); %O pinakas abcd tou kenou b2=(2*pi*f./c0).*(sqrt((1-fc./f).^2)); A2=(cos(b2*l2)); B2=(Z0*i*sin(b2*l2)); C2=(Y0*i*sin(b2*l2)); D2=A2; sum=[a B;C D]; space=[a2 B2;C2 D2]; %Vrisko ton ABCD tou fr4 %syms AA BB CC DD AA1 BB1 CC1 DD1 AA2 BB2 CC2 DD2; %Q=[AA BB;CC DD]; %W=[AA1 BB1;CC1 DD1]; %R=[AA2 BB2;CC2 DD2]; %T=Q*inv(R) B1=(A2.*B)./(A2.*D2 - B2.*C2) - (A.*B2)./(A2.*D2 - B2.*C2); C1=(C.*D2)./(A2.*D2 - B2.*C2) - (C2.*D)./(A2.*D2 - B2.*C2); %Eksisono ta stoixeia tou pinaka me ta gnosta Z01=sqrt(B1./C1); Zw=(h0./(sqrt(1-(fc./f).^2))); Zw1=(Zw.*Z01)./50; er=((h0./zw1).^2)+((fc./f).^2); % Plot figure('color','w') plot(freq,er,'b'); hold on; % plot(freq,s21_p,'g'); grid on; legend('er',0); 15

16 1.2 Μέτρηση Αυτεπαγωγής Σο πηνίο κατασκευάζεται πάνω σε καλούπι(κατσαβίδι) διαμέτρου 3mm όπως φαίνεται στις εικόνες. 16

17 Για την μέτρηση της αυτεπαγωγής των πηνίων των 13 ων και 15 στροφών χρησιμοποίησα την εξής μέθοδο: ε ένα κύκλωμα RLC χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια συχνοτήτων και έναν παλμογράφο μέτρησα την τάση στα άκρα της αντάστασης και έψαξα να βρω την συχνότητα συντονισμού(μέγιστο πλάτος).σέλος χρησιμοποίησα την γνωστή σχέση ω 0 =1/ LC Σελικαά οι τιμεές των αυτεπαγωγών είναι: 15 στροφών πηνίο:135nf 13 στροφών πηνίο:125nf 17

18 1.3 τοιχεία Θεωρίας Κεραιών Διάγραμμα ακτινοβολίας Ως διάγραμμα ακτινοβολίας μιας κεραίας ορίζεται «μια μαθηματική συνάρτηση ή μια γραφική αναπαράσταση των χαρακτηριστικών ακτινοβολίας της κεραίας, συναρτήσει των χωρικών συντεταγμένων. την πλειονότητα των περιπτώσεων, το διάγραμμα ακτινοβολίας καθορίζεται στην περιοχή μακρινού πεδίου και αναπαρίσταται συναρτήσει των πολικών συντεταγμένων. Σα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας μπορεί να περιλαμβάνουν την ένταση ακτινοβολίας (ανεξάρτητη απόστασης από την κεραία), ένταση πεδίου και πυκνότητα ακτινοβολούμενης ισχύος. Σο γράφημα της χωρικής μεταβολής του ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου για σταθερή απόσταση από την κεραία, ονομάζεται διάγραμμα πεδίου. Παρότι το τρισδιάστατο διάγραμμα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μερικά σχεδιάσεις του διαγράμματος σαν συνάρτηση της γωνίας θ για συγκεκριμένες τιμές του φ, και μερικές σχεδιάσεις του διαγράμματος συναρτήσει του φ για συγκεκριμένες τιμές της θ, δίνουν άμεσα και περιεκτικά τις περισσότερες πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Για γραμμικά πολωμένες κεραίες, η επίδοση συνήθως περιγράφεται σε σχέση με τα βασικά διαγράμματα Ε- και Η-επιπέδου. Σο Ε-επίπεδο καθορίζεται ως το «επίπεδο που περιλαμβάνει το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου και την κατεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας», ενώ το Η-επίπεδο ως το «επίπεδο που περιλαμβάνει το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου και την κατεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας». Είναι συνήθης πρακτική να προσανατολίζουμε τις περισσότερες κεραίες έτσι ώστε τουλάχιστον ένα από τα βασικά διαγράμματα να συμπίπτει με ένα από τα γεωμετρικά βασικά επίπεδα. Πυκνότητα ισχύος Η ποσότητα αυτή χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη μέση πυκνότητα ακτινοβολούμενης ισχύος σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου που περιβάλει τον ακτινοβολητή. υγκεκριμένα ορίζεται ως 1 * Pav r Re 2 E r H r Ένταση ακτινοβολίας και υνολική ακτινοβολούμενη ισχύς Η ένταση ακτινοβολίας είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει την μακρινή περιοχή μιας κεραίας και εκφράζει την ισχύ που ακτινοβολείται ανά μονάδα στερεάς γωνία και ορίζεται από τη σχέση: U 2, r Pr 18

19 Η συνολική ακτινοβολούμενη ισχύς που ακτινοβολεί μια κεραία προκύπτει συναρτήσει τόσο της πυκνότητας ισχύος όσο και της έντασης ακτινοβολίας, μεγέθη αλληλένδετα. Επομένως αν επιλέξουμε να την εκφράσουμε συναρτήσει της έντασης ακτινοβολίας, προκύπτει η σχέση: 2 Wrad U, d d d U, sin 0 0 υντελεστής ανάκλασης και λόγος στάσιμου κύματος Ο συντελεστής ανάκλασης ρ σε κάποιο σημείο μιας γραμμής μεταφοράς είναι το πηλίκο των φασιθετών του ανακλώμενου και του προσπίπτοντος κύματος τάσης στο σημείο εκείνο. Ειδικά στο σημείο τερματισμού μιας γραμμής μεταφοράς σε μια κεραία, ο συντελεστής ανάκλασης δίνεται από τη σχέση: όπου η μιγαδική αντίσταση εισόδου της κεραίας και Z η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής μεταφοράς. Εάν θεωρηθεί η κεραία ως πολύθυρο (ή καλύτερα ως μονόθυρο αφού έχει μόνο μια είσοδο), τότε ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδό της, ισούται με την S-παράμετρο S 11 με επίπεδο αναφοράς την είσοδο της κεραίας. Όταν η γίνει ίση με την Z, τότε έχει επιτευχθεί προσαρμογή (matching) οπότε και ο συντελεστής ανάκλασης μηδενίζεται. Η επίτευξη προσαρμογής είναι πρωταρχικός στόχος κατά των σχεδιασμό κεραιών που συνδέονται σε γραμμές τροφοδοσίας. Αντίστοιχα το πηλίκο Z L Z Z Z Z 0 Z 0 V max V min 0 0 της μέγιστης και ελάχιστης τιμής του στάσιμου κύματος τάσης που δημιουργείται σε έναν τερματισμό (εδώ την κεραία), ονομάζεται Λόγος στάσιμου κύματος ή VSWR και ισχύει: 1 L 1 S VSWR 1 1 S L Απόδοση ακτινοβολίας κεραίας Η απόδοση ακτινοβολίας μιας κεραίας ορίζεται ως το πηλίκο της ακτινοβολούμενης ισχύος προς την ισχύ που τροφοδοτεί την κεραία. Εάν επίσης θεωρήσουμε ότι το πραγματικό μέρος της αντίστασης 19

20 εισόδου της κεραίας είναι ίσο με Ra Rr RL, όπου ο όρος RL είναι υπεύθυνος για τις ωμικές απώλειες της κεραίας ενώ ο R r για την ακτινοβολούμενη ισχύ, τότε ισχύει η σχέση: n r Wrad Rr W R R in r L υνολική απόδοση κεραίας Η ολική απόδοση μιας κεραίας λαμβάνει υπόψη απώλειες στην είσοδο της κεραίας καθώς και στο εσωτερικό της. Η σχέση που δίνει την ολική απόδοση είναι: όπου L, ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο της κεραίας. Σότε, η σχέση μεταξύ της ακτινοβολούμενης ισχύος και της ισχύος W α που φτάνει στην είσοδο της κεραίας είναι Wrad nt W. n n 1 t r L 2 Κατευθυντικότητα και Κέρδος κεραίας Η Κατευθυντικότητα μιας μη ισοτροπικής πηγής είναι ίση με το πηλίκο της έντασης ακτινοβολίας της ιδίας, προς την ένταση ακτινοβολίας ισοτροπικής πηγής που εκπέμπει όμως την ίδια ισχύ ακτινοβολίας, δηλαδή: Μια ακόμη χρήσιμη ποσότητα που περιγράφει την επίδοση μιας κεραίας είναι το Κέρδος. Παρότι το κέρδος είναι στενά συνδεδεμένο με την κατευθυντικότητα, εντούτοις είναι μια ποσότητα που λαμβάνει υπόψη τόσο τις κατευθυντικές ικανότητες όσο και την απόδοση ακτινοβολίας της κεραίας. Σο κέρδος ορίζεται ως: όπου n r D η απόδοση ακτινοβολίας της κεραίας. g, U, U, 4 U 0 W, U, U Gg, 4 4 nr nr Dg, W W in rad rad 20

21 Συπωμένο μονόπολο Η κεραία μονόπολο αποτελεί μια ελκυστική σχεδίαση στο χώρο των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, εξαιτίας της απλότητας κατασκευής της, της ευρυζωνικής λειτουργίας της και της σχεδόν ομοιοκατευθυντικής συμπεριφοράς της. Σο οριζόντια τοποθετημένο μονόπολο πάνω από επίπεδο γείωσης έχει σημαντικά αυξημένο εύρος ζώνης σε σχέση με το απλό μονόπολο, κάνοντάς το ιδανικό για χρήση σε ευρυζωνικές εφαρμογές ασύρματων επικοινωνιών. Παρόλα αυτά, το μέγεθος και ο προσανατολισμός του επίπεδου γείωσης σε σχέση με το ακτινοβολούν στοιχείο θέτουν φυσικούς περιορισμούς στη χρήση τέτοιων κεραιών. Μια εφαρμογή που επιχειρεί να προσεγγίσει και να ενταχθεί στα όρια λειτουργίας ηλεκτρικά κεραιών αποτελεί το τυπωμένο μονόπολο με το επίπεδο γείωσης τυπωμένο στο ίδιο διηλεκτρικό υπόστρωμα και παράλληλα προς το ακτινοβολούν στοιχείο. Με αυτό τον τρόπο, η κεραία έχει αποκτήσει χαμηλό προφίλ, χαμηλή σε φυσικό όγκο, ευκολότερη στην κατασκευή και κατάλληλη για ενσωμάτωση σε τυπωμένα κυκλώματα ως τερματική κεραία. Ένα απλό μοντέλο του τυπωμένου μονοπόλου φαίνεται στο σχήμα. Η μια πλευρά του υποστρώματος έχει καλυφθεί με λεπτό μεταλλικό φύλλο που εκπροσωπεί το επίπεδο γείωσης, ενώ στην άλλη πλευρά έχει τυπωθεί λεπτή μεταλλική ταινία που αντιπροσωπεύει το μονόπολο. Σο τυπωμένο μονόπολο εξέχει του επιπέδου γείωσης, ενώ η συγκεκριμένη τοποθέτηση του επιπέδου γείωσης κάνει εύκολη την εφαρμογή μικροταινίας για την τροφοδοσία του μονοπόλου. Εποπτική εικόνα τυπωμένου μονοπόλου Η χρήση διηλεκτρικού υποστρώματος με διηλεκτρική σταθερά 1, κάνει ικανή την κατασκευή 0 μονοπόλου με μήκος L, όπου 0 το μήκος κύματος της συχνότητας λειτουργίας της κεραίας, στον 4 ελεύθερο χώρο. Επιτυγχάνεται έτσι η σμίκρυνση της κεραίας με αρνητικές επιπτώσεις όμως στο εύρος ζώνης της και το κέρδος της. r 21

22 Μικροταινία Η χρήση της μικροταινία αποτέλεσε βήμα σταθμό στην προσπάθεια σμίκρυνσης των RF συσκευών και μείωσης του κόστους κατασκευής. Η μικροταινία είναι γραμμή μεταφοράς δύο απομακρυσμένων αγωγών, αποτελούμενη από έναν λεπτό μεταλλικό αγωγό πλάτους w ο οποίος βρίσκεται στην πάνω επιφάνεια διηλεκτρικής πλάκας πάχους h που ονομάζεται υπόστρωμα, ενώ η κάτω πλευρά του υποστρώματος είναι εξολοκλήρου καλυμμένη με αγωγό που έχει το ρόλο επιπέδου γείωσης. Ο χώρος γύρω από το υπόστρωμα είναι αέρας (ή κενό) χωρίς αυτό να είναι δεσμευτική συνθήκη. Η διάταξη φαίνεται στο σχήμα Μικροταινία Οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες του διηλεκτρικού μέσου ορίζονται με τη σχετική διηλεκτρική επιτρεπτότητα. Σο υπόστρωμα επιλέγεται συνήθως να είναι μαγνητικά αδρανές δηλαδή. Σα r 0 πεδία που αναπτύσσονται μεταξύ του αγωγού και του επιπέδου γείωσης, υφίστανται τόσο στο διηλεκτρικό υλικό όσο και στον αέρα πάνω από τη διάταξη. Αυτό το διηλεκτρικά ανομοιογενές περιβάλλον οδηγεί στην κυματοδήγηση ημι-σεμ ρυθμών (quasi-tem) και περιπλέκει σε μεγάλο βαθμό την θεωρητική ανάλυση της μικροταινίας. Με τη χρήση του όρου ημι-σεμ ρυθμών, υπονοείται ότι υπάρχει πάντοτε μια μικρή αλλά όχι αμελητέα διαμήκης συνιστώσα των πεδίων που κυματοδηγούνται. Οι γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου συγκεντρώνονται κυρίως στο υπόστρωμα. Η θυσάνωση που εμφανίζεται στα άκρα του αγωγού, κάνει τη μικροταινία να φαίνεται ηλεκτρικά μεγαλύτερη σε σχέση με τις φυσικές της διαστάσεις, όπως φαίνεται παρακάτω. 22

23 Θυσάνωση ηλεκτρικού πεδίου σε μικροταινία Από τη στιγμή που κάποια από τα κύματα οδεύουν στο υπόστρωμα και κάποια άλλα στον αέρα, οφείλουμε να εισάγουμε τον ορισμό της ενεργού σταθεράς reff που λαμβάνει υπόψη της τα φαινόμενα της θυσάνωσης και της μη ομοιογενούς διάταξης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. ε χαμηλές συχνότητες η ενεργός διηλεκτρική σταθερά είναι ουσιαστικά σταθερή. τις ενδιάμεσες συχνότητες η τιμή της αρχίζει να αυξάνεται γνησίως μονότονα και τελικά καταλήγει να προσεγγίσει τη διηλεκτρική σταθερά του υποστρώματος. Η αρχική τιμή (στις χαμηλές συχνότητες) του reff προσεγγίζεται από τη σχέση reff r 1 r 1 h w 1 2 Η χαρακτηριστική αντίσταση της μικροταινίας αν και είναι δύσκολο να οριστεί σε κλειστή μορφή, εντούτοις μπορεί να βρεθεί με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων όπως η μέθοδος των μεταβολών και η μέθοδος Galerkin, με τις οποίες υπολογίζεται η χωρητικότητα μικροταινίας και προκύπτει μετά εύκολα η τιμή της χαρακτηριστικής αντίστασης. ανά μονάδα μήκους της Για την κατασκευή της κεραίας μας τυπώσαμε τα σχέδια σε διαφάνειες Α4 στις πραγματικές τους διαστάσεις και τυπώθηκαν σε πλακέτα διηλεκτρικού υποστρώματος FR4 με την εξής διαδικασία: α.ευθυγραμμίσαμε τα σχέδια με την πλακέτα β.εκθέσαμε την πλακέτα σε UV ακτινοβολία για 125 sec γ. το φωτοευαίσθητο υλικό που υπάρχει επάνω από τα αγώγιμα φύλλα της πλακέτας καίγεται στις περιοχές όπου δεν καλύπτεται από τα σχήματα. Δηλαδή, τα τυπωμένα στις διαφάνειες σχήματα προστατεύουν τις περιοχές στις οποίες είναι επιθυμητό να παραμείνει το φωτοευαίσθητο υλικό και ο αγωγός (τελικά). C C, w, h r 23

24 δ. Έπειτα, απομακρύνεται το καμένο φωτοευαίσθητο υλικό από την πλακέτα με τη διαδικασία του developing: Η πλακέτα εμποτίζεται για περίπου ένα λεπτό σε ειδικό διάλυμα. ε. το επόμενο στάδιο, με τη διαδικασία του etching, απομακρύνεται το ανεπιθύμητο αγώγιμο μέρος ούτως ώστε να παραμείνουν μόνο τα αγώγιμα σχέδια των κεραιών. ε διάλυμα NaPS με νερό, το οποίο έχει ρυθμιστεί να βρίσκεται σε θερμοκρασία γύρω στους 50 οc, τοποθετείται η πλακέτα για περίπου 15 λεπτά. το τέλος της διαδικασίας, έχει απομακρυνθεί πλήρως το υπόλοιπο αγώγιμο μέρος και έχουν παραμείνει μόνο τα αγώγιμα φύλλα των κεραιών. ζ. Η τελευταία διαδικασία απαιτεί το κόψιμο της πλακέτας. Έπειτα, γίνεται η κόλληση των SMA connectors. 24

25 25

26 Μια κεραία ελλειπτικού μονοπόλου. 26

27 1.3.1 χεδιασμός Και Μέτρηση Gsm Κεραίας τα πλαίσια της έρευνας μας προκειμένου να κατασκευάσουμε μία κεραία για τις GSM μπάντες ξεκινήσαμε από το εμπορικό πρότυπο SmartWing. Η εν λόγω κεραία χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα για λήψη σε συχνότητες GSM αλλά και GPS.Οι GSM συχνότητες στις οποίες λειτουργεί είναι : ΜΗz και MHz.Σα δύο της "φτερά" είναι εκατέρωθεν του διηλεκτρικού στρώματος στο οποίο στηρίζεται. Σο κυκλικό μέρος είναι το GPS patch. 27

28 Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες σταδιακές τροποποιήσεις με σκοπό την προσαρμογή της κεραίας μας στις επιθυμητές συχνότητες που αναφέρονται στις ελληνικές κινητές επικοινωνίες. 1.Έτσι βελτιώθηκε η προσαρμογή και ο SWR στις υψηλές συχνότητες. 2.Επιπλέον βελτίωση της προσαρμογής αφού μικραίνοντας τους αγωγούς τροφοδοσίας μειώνουμε τις χωρητικές ζεύξεις 3.Με τις γωνίες μεγαλώνουμε το εύρως της πάνω μπάντας. 4.Δραματική διεύρυνση του εύρους και στις δύο μπάντες με μικρό κόστος στην προσαρμογή. 5.Προσαρμογή μηκών για μεγαλύτερη ακρίβεια στις επιθυμητές συχνότητες. 28

29 6.Σελικά τοποθετώντας στο πάνω στρώμα και τα δύο φτερά βελτιώσαμε την ακρίβεια στην χαμηλή μπάντα. Κάποιες αλλαγές που χειροτέρεψαν τις επιδόσεις της κεραίας είναι: 1.φέραμε τα φτερά πολύ κοντά το ένα στο άλλο 2.μειώσαμε κατά το ένα τρίτο το πλάτος των φτερών Οι διαστάσεις φαίνονται παρακάτω: 29

30 Οι μετρήσεις SWR με network analyzer φαίνονται παρακάτω: Από τις προσομοιώσεις παίρνουμε: 30

31 31

32 Κεφάλαιο 2 EMF DETECTOR 2.1 Σί Είναι Ένας Emf Detector Ορισμός: Ένας ανιχνευτής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου(emf Detector) είναι ένα επιστημονικό όργανο μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.οι περισσότεροι ανιχνευτές μετρούν την συνεχή συνιστώσα της ακτινοβολίας(dc fields) ή την αλλαγή του πεδίου με την πάροδο του χρόνου(ac fields), χρησιμοποιώντας την ίδια κεραία αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά ανίχνευσης. Σύποι: Τπάρχουν κατά κύριο λόγο δύο τύποι, ο μονού άξονα ανιχνευτής και ο τριπλού.οι single-axis ανιχνευτές είναι φθηνότεροι αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις μετρήσεις.για μια ολοκληρωμένη μέτρηση χρειάζεται να τους γέρνεις στους τρεις άξονες.αντίθετα οι tri-axis ανιχνευτές μετρούν αυτόματα και τους τρεις άξονες αλλά είναι πιο ακριβοί. Σα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να παραχθούν απο AC ή DC ρεύματα. Ένας ανιχνευτής μπορεί να μετρήσει AC πεδία, που συνήθως εκπέμπονται απο man-made πηγές όπως η ηλεκτρική καλλωδίωση.απο την άλλη τα γκαουσόμετρα και τα μαγνητόμετρα μετρούν DC πεδία. Ικανότητα μετρήσεων: Σα περισσότερα η/μ πεδία που συνηθίζουμε να μετρούμε στις μέρες μας είναι αυτά που προέρχονται απο τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες. Γι αυτο και οι ανιχνευτές στην πλειονότητά τους μετρούν συχνότητες δικτύου,δηλαδή 50 και 60 Hz.Για ειδικούς ερευνητικούς σκοπούς μετρούν εναλλακτικά και στα 20 Hz.Σα σύγχρονα πεδιόμετρα μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα.πιο συγκεκριμένα μπορούν να μετρήσουν από 20Ηz ως και 2.1GHz(δορυφορικά και επίγεια σήματα). Σέλος μπορούν να μετρήσουν BER, QPSK και SΝR. 32

33 Μετρήσεις: Μια εναλλακτική επιλογή στους ανιχνευτές είναι η αντικατάσταση της κεραίας με κατάλληλο αισθητήρα(probe) για καλύτερες μετρήσεις.οι αισθητήρες μπορούν γενικά να θεωρούνται ως κεραίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.τις μέρες μας οι μετρήσεις η/μ πεδίων είναι ευρέως διαδεδομένες σε διάφορους τομείς και γι αυτό είναι πολύ σημαντική η προστασία των ανθρώπων απο τις ιονίζουσες ακτινοβολίες. Τπάρχουν δυο κύριοι τύποι μετρήσεων: 1.Μετρήσεις ευρέως φάσματος, όπου χρησιμοποιείται ένας ευρυζωνικός αισθητήρας(πρόκειται για τρεις ανεξάρτητες διόδους-ανιχνευτές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων.) 2.Μετρήσεις με επιλογή συχνότητας όπου το μετρητικό σύστημα αποτελείται απο μια κεραία ευρυζωνική και απο έναν αναλυτή φάσματος.ο αναλυτής φάσματος επιτρέπει την εξέταση των συχνοτήτων που μας ενδιαφέρουν. Ιδανικές ισοτροπικές μετρήσεις: Προβλέψεις ηλεκτρικού πεδίου σε ορθογώνιο πλαίσιο αναφοράς. Οι μετρήσεις η/μ πεδίων που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ηλεκτρικού πεδίου ή έναν μαγνητικού πεδίου μπορούν να γίνουν ισοτροπικά ή μονοαξονικά,ενεργητικά ή παθητικά. Ένας μονοαξονικός-κατευθυντικός αισθητήρας είναι μια διάταξη που αντιλαμβάνεται το γραμμικά πολομένο ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο σε μια δεδομένη κατεύθυνση. Η χρήση μονοαξονικού αισθητήρα συνεπάγεται τρεις μετρήσεις,μια σε κάθε άξονα του καρτεσιανού συστήματος.για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αισθητήρας που να μετράει το ηλεκτρικό πεδίο παράλληλα με τον άξονα συμμετρίας.ε είναι το πλάτος ενός τυχαίου ηλεκτρικού πεδίου και θ είναι το εύρως της γωνίας μεταξύ του άξονα του αισθήτηρα και της κατεύθυνσης του ηλεκτρικού πεδίου Ε.Σο σήμα που ανιχνεύεται είναι ανάλογο της σχέσης Ε cosθ. Σο συνολικό πλάτος του πεδίου είναι: 33

34 Ένας ισοτροπικός ανιχνευτής απλοποιεί την διαδικασία μέτρησης επειδή το πεδίο προσδιορίζεται από τρεις μετρήσεις χωρίς να αλλάζει η θέση του αισθητήρα.αυτό προκύπτει απο τη γεωμετρία της συσκευής η οποία αποτελείται απο τρία ευρυζωνικά αισθητήρια που τοποθετούνται ορθογώνια μεταξύ τους.την πράξη η τιμή της εξόδου του κάθε στοιχείου μετράται σε τρία διαδοχικά διαστήματα υποθέτοντας ότι οι συνιστώσες του πεδίου είναι χρονικά ανεξάρτητες. Ενεργητικοί και παθητικοί αισθητήρες: Οι ενεργοί αισθητήρες περιέχουν ενεργά στοιχεία.υνήθως οι τελευταίοι επιτρέπουν πιο ακριβής μετρήσεις σε σχέση με τους παθητικούς αισθητήρες.την πραγματικότητα μια παθητική κεραία λήψης συλλέγει ενέργεια από το η/μ πεδίο που μετράει και την καθιστά διαθέσιμη σε μια υποδοχή καλλωδίου RF.Αυτό το σήμα πηγαίνει στην συνέχεια στον αναλυτή φάσματος, με πιθανότητα μεγάλη να τροποποιηθούν τα χαρακτηριστικά του πεδίου λόγω της παρουσίας του καλλωδίου,ειδικά σε συνθήκες κοντινού πεδίου.μια εναλλακτική λύση είναι η μεταφορά του σήματος με ένα οπτικό φέρον.σα βασικά στοιχεία του συστήματος αυτού είναι μια ηλεκτρο-οπτική κεραία λήψης που μεταφέρει το φέρον και το οδηγεί σε μια θύρα οπτικοηλεκτρικού μετατροπέα.σο διαμορφωμένο οπτικό φέρων μεταφέρεται μέσω μιας οπτικής ίνας σε έναν μετατροπέα που εξάγει το διαμορφωμένο σήμα και το μετατρέπει τελικά σε ηλεκτρικό.σέλος το ηλεκτρικό σήμα μεταφέρεται σε έναν αναλυτή φάσματος μέσω ενός κοινού καλλωδίου RF των 50Ω. 34

35 Ισοτροπική απόκλιση: Η ισοτροπική απόκλιση είναι μία παράμετρος που περιγράφει την ακρίβεια στις μετρήσεις της έντασης του πεδίου ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του αισθητήρα. Εάν το πεδίο υπακούει στον κανόνα τότε,μία επαρκή προϋπόθεση ώστε ο κανόνας να είναι αληθινός για κάθε ορθογωνική συντεταγμένη είναι,για το μοντέλο ακτινοβολίας του αισθητήρα να είναι όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στο ιδανικό μοντέλο μικρού διπόλου.η διαφορά ενός μοντέλου ακτινοβολίας ιδανικού διπόλου και ενός μοντέλου πραγματικού αισθητήρα καλείται ισοτροπική απόκλιση. 35

36 2.2 τοιχεία θεωρίας ενισχυτών Γενικά Ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούνται περισσότερο τα τρανζίστορ είναι η ενίσχυση. Ο ενισχυτής είναι ένα κύκλωμα που παίρνει ένα σήμα στην είσοδό του και το αποδίδει ενισχυμένο κατά πλάτος στην έξοδό του. το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη συνδεσμολογία κοινού εκπομπού (C.E.). Μια τέτοια συνδεσμολογία φαίνεται στο χ. 1. Σην ανάλυση του κυκλώματος θα την εξετάσουμε σε δύο μέρη: α) D.C. ανάλυση β) A.C. ανάλυση την ανάλυση των. συνθηκών λειτουργίας στο D.C. εξετάζουμε τα συνεχή ρεύματα στο συλλέκτη και τη βάση και τη συνεχή τάση μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού. Αυτές οι ποσότητες καθορίζουν το σημείο λειτουργίας Q. την ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας στο A.C. τοποθετούμε στην είσοδο ένα ημιτονικό σήμα, ρεύμα ή τάση και μετράμε το σήμα στην έξοδο. Ανάλυση συνθηκών D.C. την ανάλυση αυτή μπορούμε να λύσουμε τις μαθηματικέ ς εξισώσεις και να περιγράψουμε έτσι τη συμπεριφορά του τρανζίστορ. Επειδή όμως το τρανζίστορ είναι ένα μη γραμμικό στοιχείο, ο ακριβής υπολογισμός γίνεται αρκετά δύσκολος. Είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τις χαρακτηριστικές για την επίλυση του κυκλώματος. Ο κατασκευαστής δίνει συνήθως τις χαρακτηριστικές εξόδου αλλά ακόμα και εάν δεν υπάρχουν μπορούμε να τις πάρουμε εργαστηριακά. Πάνω σ αυτές τις χαρακτηριστικές θα χαράξουμε την γραμμή φορτίου όπως φαίνεται στο χ. 2, για το D.C. Σο.φορτίο στο κύκλωμα του χ. 2 είναι η ωμική αντίσταση RL. 36

37 Για το κύκλωμα εξόδου έχουμε: Ορίζουμε τα δύο σημεία απ' τα οποία περνάει η γραμμή φορτίου: Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η γραμμή φορτίου δεν εξαρτάται από το τρανζίστορ αλλά από το φορτίο και την τροφοδοσία. Σο σημείο λειτουργίας που εκλέγεται από τη μελέτη της βαθμίδας θα βρίσκεται πάνω στην ευθεία φόρτου και η θέση του θα καθορίζεται από το ρεύμα βάσης. τις χαρακτηριστικές που φαίνονται στο χ. 2, το Q1 είναι το σημείο λειτουργίας για ρεύμα βάσης 40 μα. Αν εκλέξουμε IΒ = 60μA το σημείο λειτουργίας είναι το Q2. υνήθως όταν το τρανζίστορ λειτουργεί σαν ενισχυτής προσπαθούμε να τοποθετήσουμε το σημείο λειτουργίας στη μέση της ενεργής περιοχής, με σκοπό να πάρουμε μέγιστο σήμα στην έξοδο, χωρίς παραμόρφωση. Σο σημείο λειτουργίας επίσης καθορίζει το IcQ και το VCEQ (D.C. συνιστώσες). Αυτές οι ποσότητες περιγράφουν τη λειτουργία του κυκλώματος χωρίς σήμα A.C. στην είσοδο. ημειώστε ότι στις χαρακτηριστικές του χ. 2 υπάρχει η γραμμή μέγιστης κατανάλωσης ισχύος Po(max). Η γραμμή φορτίου θα πρέπει πάντοτε να είναι πιο κάτω από αυτή την καμπύλη διαφορετικά το τρανζίστορ κινδυνεύει να καταστραφεί. Η καμπύλη αυτή χαράζεται από την εξίσωση: 37

38 Ανάλυση συνθηκών στο A.C. Σο τρανζίστορ σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού είναι ενισχυτής A.C. σήματος. Αν τροφοδοτήσουμε την είσοδο με ημιτονικό σήμα, θα πάρουμε στην έξοδο ημιτονικό με μεγαλύτερο πλάτος. Ο λόγος του σήματος εξόδου προς το σήμα εισόδου ονομάζεται ενίσχυση και συμβολίζεται με το γράμμα Α. το χ. 3 φαίνονται οι χαρακτηριστικές εξόδου ενός ΝΡΝ τρανζίστορ πάνω στις οποίες είναι χαραγμένες οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου. Σ ο σημείο λειτουργίας είναι το Q. Εάν συνδέσουμε μια ημιτονική τάση Us στην είσοδο, που προκαλεί μια ημιτονική μεταβολή του ρεύματος ib με πλάτος 0,2mA. Η UCE θα μεταβάλλεται και αυτή, με πλάτος περίπου 2,25V. Η ενίσχυση ρεύματος είναι λοιπόν : Αν η αντίσταση εισόδου είναι 1 ΚΩ, τότε για να πάρουμε μεταβολή ρεύματος 0,2 ma η τάση Us θα πρέπει να είναι : και η ενίσχυση τάσης είναι : 38

39 Η ενίσχυση ισχύος είναι : Ποιοτικά η Λειτουργία του τρανζίστορ είναι η παρακάτω : Με την απουσία. εναλλασσόμενης τάσης, το επίπεδο της τάσης εξόδου θα καθορίζεται από το σημείο Λειτουργίας, στην περίπτωσή μας 4,75V. Αν βάλουμε θετική τάση στην είσοδο, το τρανζίστορ θα γίνει περισσότερο αγώγιμο. Αυτό προκαλεί αύξηση του ib ενώ η UCE μειώνεται επειδή VCC=iC RL +UCE. Σο αντίθετο συμβαίνει όταν το σήμα εισόδου πάει προς τα αρνητικά. ΑΡΑ : Τ π ά ρ χ ε ι δ ι α φ ο ρ ά φ ά σ η ς 180º μ ε τ α ξ ύ τάσεων εισόδου και εξόδου. Σην ενίσχυση ρεύματος ενός τρανζίστορ την χαρακτηρίζουμε β και είναι ο λόγος : Αν και το β εξαρτάται από τη θερμοκρασία είναι πολύ μεγαλύτερο της μονάδας. Γι' αυτό το τρανζίστορ μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ενισχυτής ρεύματος στη διάταξη κοινού εκπομπού C.E. Γι' αυτό το Λόγο το τρανζίστορ μπορεί να περιγραφεί σαν ένα εξάρτημα που έχει αντίσταση εισόδου Rin και ένα κύκλωμα εξόδου που αποτελείται από μια πηγή ρεύματος βib και την αντίσταση εξόδου RΟ. 39

40 Σο πλήρες ισοδύναμο κύκλωμα για όλο τον ενισχυτή φαίνεται στο χ. 5. Σο ρεύμα εισόδου θα είναι : Άρα η πηγή ρεύματος : Η τάση εςόδου : συνήθως RL «RO,, οπότε η (10) γίνεται : Η ενίσχυση τάσης είναι : Όμως RO» RL, οπότε η (12) γίνεται : 40

41 Σο αρνητικό πρόσημο δείχνει την αναστροφή φάσης κατά 180º. Επίσης η ενίσχυση ρεύματος είναι: επειδή RO» RL η (14) γίνεται : Η ενίσχυση ισχύος είναι : Άρα Όπως φαίνεται από τις εξισώσεις (13) και (17) μπορούμε να αυξήσουμε την ενίσχυση τάσης ή της ισχύος όσο θέλουμε, αυξάνοντας την τιμή της RL. Αυτό δεν γίνεται όμως διότι μας περιορίζει η περιοχή αποκοπής και κόρου του τρανζίστορ. Πρακτικός ενισχυτής κοινού εκπομπού Ένα πρακτικό κύκλωμα για τον ενισχυτή που περιγράφουμε φαίνεται στο χ

42 Σο πλεονέκτημα του παραπάνω κυκλώματος είναι ότι απαιτεί μία πηγή τροφοδοσίας. Εκλέγοντας κατάλληλα τις R1 και R2 πολώνουμε ορθά τη δίοδο βάσης-εκπομπού και ανάστροφα τη δίοδο συλλέκτη-βάσης. την πραγματικότητα ο διαιρέτης τάσης R1 αντικαθιστά τη VΒΒ του χ. 1. Η συνολική τώρα αντίσταση εισόδου του ενισχυτή στο εναλλασσόμενο σήμα γίνεται: Οι εξισώσεις ενίσχυσης δεν αλλάζουν Ανάλυση Κυκλώματος Αυτός ο ανιχνευτής έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό πομπών στις FM συχνότητες(σίγουρα εντοπίζει από 87.7ΜΗz ως 105.8ΜΗz).Είναι ικανός να ανιχνεύσει πολύ χαμηλής ισχύος πομπούς ειδικά αυτούς που έχουν ένα πηνίο στο στάδιο εξόδου τους. Μέχρι τώρα οι ανιχνευτές η/μ πεδίου ήταν ικανοί να ανιχνεύουν πομπούς με ισχύ 100mW η υψυλότερη. Για μία έξοδο τέτοιου πλάτους ένα απλό κύκλωμα όπως ένας μετρητής και ένα πηνίο ήταν επαρκή.αλλά όταν πρόκειται για μια συσκευή χαμηλής ισχύος τότε ένα απλό κύκλωμα χωρίς ενίσχυση δεν είναι κατάλληλο.μετά από κατασκευή 5 διαφορετικών κυκλωμάτων για αυτό το σκοπό,κατέληξα σε αυτό αφού τα άλλα δεν είχαν επιτυχία. 42

43 Σο κύκλωμα στο οποίο τελικά κατέληξα ενσωματώνει έναν ενισχυτή RF,έναν ανορθωτή διόδου και έναν ενισχυτή DC.Σις ενδείξεις μας τις διαβάζουμε από ένα πολύμετρο.η καρδιά του σχεδιασμού είναι ένα ζευγάρι διόδων που «ανοίγουν» εν μέρει μέσω μιας αντίστασης,με έλεγχο ευαισθησίας τα100κω,ξεπερνώντας έτσι το όριο των 0.6V της διόδου. Ίσως να θεωρηθεί οτι 0.6 Volt είναι πολλά.ωστόσο όταν μιλάμε με mv τότε για να άγει η δίοδος θέλουμε 600mV.Σο σήμα που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε παράγει 1 η 2mV στην κεραία του δέκτη οπότε αν για να άγει η δίοδος χρειάζεται 600mV τότε μιλάμε για έναν όχι και τόσο ευαίσθητο ανιχνευτή. Οι πιο συνηθισμένοι ανιχνευτές έχουν ένα LED για ένδειξη ύπαρξης πεδίου χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τους τα επίπεδα φόρτωσης της κεραίας(ένταση πεδίου).το παρόν κύκλωμα η κεραία διεγείρεται από το στάδιο εξόδου οποιουδήποτε FM πομπού κι όταν πρόκειται για συσκευή χαμηλής ισχύος η κεραία τείνει να επανασυντονιστεί ελαφρώς στη συχνότητα ώστε τελικά να είναι απαραίτητο να επανακορυφωθεί το σήμα για μέγιστες επιδόσεις. Σο κύκλωμα αποτελειται βασικά από έναν ενισχυτή RF(3KHz-300GHz),έναν ανορθωτή διόδων, έναν DC ενισχυτή και μια κεραία.η κεραία είναι ένα μονόπολο λ/4 από πηνιόσυρμα 25cm. Σο πρώτο χαρακτηριστικό που φαίνεται καινούργιο είναι το πηνίο στο κύκλωμα κεραίας.ίσως να φαίνεται να είναι ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ της κεραίας και της γης,ωστόσο η αυτεπαγωγή του πηνίου 15 στροφών δημιουργεί μία τάση στα άκρα της όταν η κεραία λαμβάνει ένα σήμα.αυτή η τάση τροφοδοτεί τη βάση του πρώτου τρανζίστορ μέσω ενός πυκνωτή 47pF και από τη στιγμή που το τρανζίστορ αρχίζει να άγει μέσω της αντίστασης των 220kΩ κάθε σήμα που περνά από τον πυκνωτή ενισχύεται στο τρανζίστορ. 43

44 Ο ενισχυτής RF έχει σχεδιαστεί για να έχει κέρδος μόνο στις υψηλές συχνότητες.την περίπτωση μας μιλάμε για ένα εύρως συχνοτήτων απο 100 ως 300ΜΗz.Σα 300MHz είναι το ανώτατο όριο λόγω της απόκρισης του RF τρανζίστορ και η χαμηλότερη συχνότητα ρυθμίζεται από τον 100pF πυκνωτή του εκπομπού.η αντίσταση του στα 100MHz είναι 16Ω δίνοντας ένα κέρδος γύρω στα 12.τα 10MHz η αντίσταση του πυκνωτή είναι στα 160Ω και το κέρδος πέφτει στο 2.Αυτό αποτρέπει την ενίσχυση χαμηλών συχνοτήτων.αυξάνοντας την τιμή του πυκνωτή του εκπομπού το κέρδος του 1 ου σταδίου θα αυξηθεί χωρίς ωστόσο αυτό να είναι επιθυμιτό καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αύξηση του κέρδους και τελικά να εμφανιστεί αυτοταλάντωση. Η χαμηλή τιμή του πυκνωτή ζεύξης(100pf) μεταξύ του RF σταδίου και του ζεύγους των διόδων είναι επαρκής για να μεταφέρει την ενέργεια,αφού ας μην ξεχνάμε οτι έχουμε να κάνουμε με πολύ υψηλές συχνότητες(vhf).οι δύο δίοδοι στο στάδιο των διόδων απλά λειτουργούν σαν ανορθωτής και είναι μερικώς πολωμένες από 2 αντιστάσεις, η μία είναι 47κΩ και η άλλη 100κΩ.Ωστόσο δεν άγουν στον βρόχο μεταξύ βάσης-εκπομπού του τρανζίστορ του DC σταδίου επιτρέποντας μόνο 0.6 Volt να εμφανίζονται στα άκρα τους. Όταν ένα σήμα περνάει στο ζευγάρι των διόδων τότε το σήμα που πάει στην κάθοδο(negative excursion) μειώνει την τάση στα άκρα των διόδων και αυτό ξεκινά την απενεργοποίηση του τρανζίστορ του DC ενισχυτή και επιπλέον η βελόνα του πολύμετρου πέφτει.για να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του σήματος από το κύκλωμα απαιτούνται περίπου 300mV,και με κέρδος περίπου 12, στο RF τρανζίστορ, χρειαζόμαστε περίπου 30mV στο κύκλωμα της κεραίας ώστε να έχουμε ανίχνευση.αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ανιχνευτής μας είναι ευαίσθητος μόνο σε σήματα που βρίσκονται πολύ κοντά του και ταυτόχρονα αποτρέπει παρεμβολές στις μετρήσεις από αδύναμα σήματα. 44

45 Σο ποτενσιόμετρο των 10κΩ συνδέεται στο ένα άκρο του βολτόμετρου.το πολύμετρο τοποθετούμε την κλίμακα στο εύρως των 0-10V.Σο κύκλωμα συνολικά καταναλώνει περίπου 3.5mA και με μία μπαταρία 50mAH(μιλι-Αμπερώρια) το κύκλωμα θα λειτουργεί για περισσότερες απο 12 ώρες. Ένας διακόπτης παρέχεται ώστε να διατηρείται η μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείται το κύκλωμα.σο κύκλωμα μας συνδέεται με το πολύμετρο μέσω συνδετήρων που έχουν καμφθεί κατάλληλα ώστε να κάνουν επαφή στις μπανάνες του πολυμέτρου. Οποιοδήποτε παλιό πολύμετρο κάνει αρκεί να έχει ευαισθησία από 1 ως 50κΩ/V.Σο εύρως που χρησιμοποιούμε στο πρωτότυπο είναι 10V-DC κλίμακα σε ένα πολύμετρο 30κΩ/V.Ωστόσο 12,15 η ακόμη και 25V κλίμακα θα είναι εντάξει. Ευαισθησία Πολυμέτρου: ε ένα πολύμετρο επειδή η αντίσταση του πηνίου είναι μικρή, μπορεί να μετρήσει μόνο μικρές τάσεις. Για να αυξήσουμε το εύρος, συνδέουμε σε σειρά με το όργανο μιαν αντίσταση RS, που αποκαλείται πολλαπλασιαστική αντίσταση. Μια πολλαπλασιαστική αντίσταση ίση με 9 φορές την αντίσταση του οργάνου Rm θα αυξήσει το εύρος τής κλίμακας κατά 10 φορές. χετικά τωρα με την ευαισθησία, εαν ενα βολτόμετρο έχει μιαν αντίσταση Rs= 1 ΜΩ στην κλίμακα των 100 V τοτε η ευαισθησια η = 1 ΜΩ / 100 V = 10 kω/v. Η τιμή αυτή είναι χαμηλή. 45

46 2.3 Διαδικασία Κατασκευής Σα υλικά όλα μαζί του πρότυπου έργου: 46

47 Σα υλικά που εγώ συγκέντρωσα: Οδηγίες λειτουργίας: Όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της 12-βολτης μπαταρίας και του διακόπτη, τοποθετούνται στην πλακέτα.όλα τα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί πάνω στην πλακέτα στα κατάλληλα σημεία ώστε να αποφύγουμε την υπερθέρμανση των διόδων και των τρανζίστορ γιατί διαφορετικά χάνουν την μέγιστη απόδοση τους. Σα πηνία έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι διαμέτρου 3mm,ως καλούπι και το μέγεθος του καλλωδίου δεν είναι και τόσο σημαντικό αφού τα πηνία προορίζονται για ευρυζωνική χρήση.σο καλλώδιο της κεραίας είναι επισμαλτωμένο για να μην «αγγίζει» τα ενεργά στοιχεία του πομπού που εξετάζουμε. 47

48 Αρχικά γυρίζουμε το τρίμερ των 100κΩ στην μικρότερη αντίσταση και θέτουμε το διακόπτη στη θέση ΟΝ.Σοποθετούμε το πολύμετρο μας στην κλίμακα μέγιστης απόκλισης ελέγχοντας προς αυτόν τον σκοπό το ποτενσιόμετρο των 10κΩ.Σώρα γυρνάμε αργά το ποτενσιόμετρο των 100κΩ μέχρι η βελόνα να αρχίσει να κινείται. ε αυτό το σημείο το κύκλωμα είναι πολύ ευαίσθητο αφού το τρανζίστορ του DC ενισχυτή έχει αρχίσει να άγει και κάθε σήμα που εμφανίζεται στις διόδους θα μειώσει την τάση που βρίσκεται στα άκρα τους και το τρανζίστορ θα σταματήσει να άγει.παράλληλα και η βελόνα του πολυμέτρου θα αρχίσει να πέφτει.σώρα ο ανιχνευτής μας είναι έτοιμος για χρήση. Σο πεδιόμετρο μας κανονικά θα δώσει μια ακριβή μέτρηση και μάλιστα από απόσταση.για να πάρουμε την καλύτερη ένδειξη που γίνεται τοποθετούμε την κεραία του ανιχνευτή στο ίδιο επίπεδο με την κεραία του πομπού.κατά τις μετρήσεις ας είμαστε προσεκτικοί με την τοποθέτηση των χεριών μας να είναι το δυνατόν μακρύτερα από την κεραία ώστε να μην επηρεάσουν.αν όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά τότε καλές DC δοκιμές! Ενδεχόμενα προβλήματα: Αν κατά την εκίνηση της συσκευής η βελόνα του πολυμέτρου «τρεμοπαίζει» σε όλη την κλίμακα τότε θα πρέπει να βραχυκυκλώσουμε την βάση με τον εκπομπό του BC547 και να δούμε την βελόνα να πηγαίνει στο 0.Αυτή είναι η ένδειξη οτι το τρανζίστορ λειτουργεί σωστά.διαφορετικά ίσως το τρανζίστορ να είναι βραχυκυκλωμένο. Μια άλλη επιλογή για να πάρουμε ένδειξη καλής λειτουργίας είναι να απομονώσουμε την αντίσταση των 47κΩ των διόδων.και πάλι η βελόνα «πέφτει». Calibration(βαθμονόμηση): Σο καλιμπράρισμα είναι μια διαδικασία στην οποία συγκρίνουμε κάποιες μετρήσεις μεταξύ τους προκειμένου το όργανο μέτρησης μας να έχει κάποιες αναφορές ώστε στις μετρήσεις που μας ενδιαφέρουν να πάρουμε σωστά αποτελέσματα.πιο συγκεκριμένα το καλιμπράρισμα γίνεται με γνωστά μεγέθη ώστε το όργανο μέτρησης να έχει κάποια αναφορά.για παράδειγμα σε έναν network analyzer πρώτα θα συνδέσουμε στα 2 κανάλια ένα βραχυκύκλωμα, θα είναι γνωστό σε μας οτι είναι βραχυκύκλωμα, και θα το δηλώσουμε στο μηχάνημα ως βραχυκύκλωμα.μετά θα συνδέσουμε ένα ανοιχτό κύκλωμα και μετά θα μπορούσαμε να συνδέσουμε ένα γνωστό φορτίο με τιμή γνωστή σε μας (πχ 50Ω). 48

49 49

50 50

51 Κόλληση μπαταρίας και διακόπτη πάνω στην πλακέτα με σιλικόνη Calibration με το trimmer των 10κΩ στα 4V και έλεγχος ευαισθησίας με το trimmer των 100κΩ 51

52 2.4 Εφαρμογή ε Πηγές Ακτινοβολίας Οι γνωστοί πομποί στα VHF είναι κυρίως(f:30-300μηz λ:1-10m): 1.Ραδιοφωνικοί πομποί 2.Ασύρματες ενδοεπικοινωνίες 3.Ασύρματοι εμβέλειας απο 5km μέχρι και 32km σε ανοιχτό χώρο 4.Κάποιοι τηλεοπτικοί πομποί(συγκεκριμένα mega,εσ1,εσ3) Για πομπό στα πλαίσια της εργασίας χρησιμοποίησα έναν ασύρματο (walkie-takie) telco AL-3CT.Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οτι χρησιμοποιώντας διαφορετικό κανάλι ο ανιχνευτής αντιδρούσε διαφορετικά.για παράδειγμα υπήρξαν φορές που το πεδίο έχει απόκλιση μέχρι και 1 V και άλλες φορές που είχε απόκλιση 0.1V η και λιγότερο.μία άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι μετρήσεις μας είχαν σημαντικές διαφορές ανάλογα με το αν οι κεραίες ήταν παράλληλα,κάθετα η σε τυχαία γωνία μεταξύ τους.οι πιο υψηλές μετρήσεις λήφθηκαν όταν οι κεραίες ήταν παράλληλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. 52

53 Προκειμένου να καλιμπράρουμε τον ανιχνευτή μας χρειάστηκε να δημιουργήσουμε μια ζεύξη μεταξύ του κυκλώματος μας και μιας κεραίας γνωστού κέρδους σε απόσταση ενός μέτρου(μακρινό πεδίο αφού d 2D 2 /λ - για την δική μας κεραία d>1m.) Η κεραία που χρησιμοποιήθηκε είναι μια Biconical Loq- Periodic της εταιρίας ElectroMetrics. Η κεραία συνδέθηκε με μια γεννήτρια συχνοτήτων της agilent(100kh-3ghz). Παρατηρήσαμε οτι στα 250MHz η ζεύξη μας έχει τις ελάχιστες απώλειες. Η ζεύξη πραγματοποιήθηκε ως εξής: υνδέσαμε την γεννήτρια με την κεραία και τοποθετήσαμε σε απόσταση ενός μέτρου τον ανιχνευτή. 53

54 October 16, Αλλάζοντας την ισχύ της γεννήτριας ανά 1dBm κάθε φορά, κοιτώντας την αλλαγή των Volt στο πολύμετρο και υπολογίζοντας (για κέρδος κεραίας G=3.9dB=2.454 στο ένα μέτρο) απο τον τύπο Ε= ηwg 4πd^2 την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, συγκεντρώσαμε τα παρακάτω στοιχεία: W(mW) W(dBm) E(V/m) V(Volt) V(Volt) E(V/m) 54

55 Κεφάλαιο 3 CELLPHONE DETECTOR 3.1 Μπάντες Κινητής Σηλεφωνίας Γενικά οι υπάρχουσες GSM μπάντες κινητής τηλεφωνίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Εκτός από τις GSM έχουμε επιπλέον τις DCS,UMTS και PCS.Όλες αυτές είναι περίπου στην διπλάσια συχνότητα από τις GSM(δηλαδή κοντά στα 2 GHz). 55

56 Ειδικότερα στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συγκεκριμένες μπάντες συχνοτήτων: 3.2 Ανάλυση Κυκλώματος 56

57 Ο Cellphone detector είναι ένα κύκλωμα ανίχνευσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων.έχει την δυνατότητα να εντοπίζει την ζεύξη μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της κεραίας του δικτύου.άρα ανιχνεύει ένα ενεργό κινητό από απόσταση έως 1.5 μέτρο χωρίς κάποια ειδική κεραία. Έχει μικρές διαστάσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και γρήγορα για έλεγχο ύπαρξης κινητών τηλεφώνων σε εξεταστικά κέντρα, σε απόρρητες συσκέψεις και γενικότερα για περιπτώσεις κατασκοπίας και παράνομης χρήσης του τηλεφώνου.βεβαίως το σημαντικότερο είναι η ανίχνευση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής των κεραιών που έχουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα το κύκλωμα μπορεί να εντοπίσει τόσο εισερχόμενες όσο και εξερχόμενες κλήσεις SMS,μετάδοση βίντεο,ακόμη κι αν το κινητό βρίσκετε σε αθόρυβη λειτουργία.χάρη στο (buzzer) σύστημα συναγερμού που διαθέτει μόλις βρεθεί εντός της εμβέλειας κάποιο ενεργό κινητό ειδοποιεί όχι μόνο ηχητικά αλλά και με ένα LED που αναβοσβήνει.ο συναγερμός σταματά μόνο όταν σταματήσει η ζεύξη. Ένας συνηθισμένος RF ανιχνευτής που χρησιμοποιεί συντονισμένα LC κυκλώματα δεν είναι κατάλληλος για την μπάντα της κινητής τηλεφωνίας.η συχνότητα λειτουργίας των κινητών τηλεφώνων ποικίλει απο 0.8-3GHz και αντίστοιχα κυμαίνεται το μήκος κύματος απο cm.Έτσι χρειάζετε να χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο κύκλωμα. Σο κύκλωμα μας χρησιμοποιεί έναν πυκνωτή 0.22μF (C3)για να βρει τα RF σήματα από το κινητό.σα άκρα του πυκνωτή έχουν μήκος 18mm ενώ απέχουν μεταξύ τους 8mm το οποίο και μας δίνει την επιθυμιτή συχνότητα.ο πυκνωτής μαζί με τα άκρα του συμπεριφέρεται σαν μια μικρή κεραία βρόγχου η οποία συλλέγει τα RF σήματα. Ο τελεστικός ενισχυτής(ic1)χρησιμοποιείται από το κύκλωμα ως μετατροπέας ρεύματος σε τάση με τον πυκνωτή C3 συνδεδεμένο μεταξύ της αναστρέφουσας και μη αναστρέφουσας εισόδου.είναι ένας CMOS ενισχυτής που χρησιμοποιεί τρανζίστορ IG- MOSFET καναλιού p στην είσοδο έτσι ώστε να έχουμε πολύ υψηλή αντίσταση εισόδου, πολύ χαμηλό ρεύμα και πολύ γρήγορη απόκριση. Η έξοδος του ενισχυτή μπορεί να έχει διακύμανση 10mV ανεξαρτήτως της παροχής ισχύος.ο πυκνωτής C3 σε συνδιασμό με την δημιουργούμενη επαγωγή στο αρχικό στάδιο του κυκλώματος παρεμβάλλει τα σήματα από το κινητό τηλέφωνο λειτουργώντας σαν μία γραμμή μεταφοράς. Ο πυκνωτής δημιουργεί πεδίο, αποθηκεύει ενέργεια την οποία και μεταφέρει σαν στιγμιαίο ρεύμα στις εισόδους του τελεστικού.αυτό χαλάει την ισορροπία στην είσοδο του και μετατρέπει το ρεύμα στην αντίστοιχη διακύμανση της τάσης εξόδου του IC1. Ο πυκνωτής C4 μαζί με την μεγάλη αντίσταση R1 σταθεροποιεί τη μη αναστρέφουσα είσοδο έτσι ώστε να έχουμε καλή ευαισθησία στην έξοδο του.η αντίσταση R2 προκαλεί αποφόρτιση στον πυκνωτή C4.Η αντίσταση ανατροφοδότισης R3 θέτει την αναστρέφουσα είσοδο σε υψηλό δυναμικό οταν και η έξοδος έχει υψηλό δυναμικό. Ο πυκνωτής C5 (47pF) συνδέεται μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 8 του τελεστικού για αντιστάθμιση της φάσης και έλεγχο του κέρδους ώστε να έχουμε βελτιστοποίηση στην απόκριση συχνότητας.όταν ο ανιχνευτής μας βρίσκει σήμα με τον πυκνωτή C3 η έξοδος του τελεστικού εναλλάσεται μεταξύ υψηλού και χαμηλού δυναμικού σύμφωνα με τη συχνότητα του σήματος που δείχνει το LED. 57

58 Έτσι ενεργοποιείται το μονοσταθές χρονοκύκλωμα IC2 μέσω του πυκνωτή C7.O πυκνωτής C6 διατηρεί την πόλωση της πύλης του τρανζίστορ T1 με σκοπό τη γρήγορη διακοπτική λειτουργία.η μικρή αντίσταση R6 και ο πυκνωτής C9 παράγουν μια μικρή χρονική καθυστέρηση για να αποφευχθεί περαιτέρω ηχητική ενόχληση. 3.3 Ανίχνευση Κλήσης 58

59 59

60 60

61 χόλια: 1.Με την επιιπρόσθετη κεραία ο ανιχνευτής ενεργοποιεί τον συναγερμό από 20 cm περίπου πιο μακριά. 2.υνδέσαμε το ένα φτερό με τον πυκνωτή C1 και το ground με το ground του κυκλώματος για ακόμη καλύτερη λειτουργία της κεραίας. 61

62 ΑΝΑΦΟΡΕ [1] Ν.Μάργαρης,Ηλεκτρικά Κυκλώματα Εργαστηριακές ασκήσεις,θεσσαλονίκη 2000 [2] Β.Πετρίδης,Ηλεκτρικές Μετρήσεις,Θεσσαλονίκη 1997 [3] Ν.Μάργαρης,Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων,Θεσσαλονίκη 2000 [4] S. King (May 2005). "Making Better Electric Field Measurements" [5] Χ.Καψάλης,Π.Κωττής, Κεραίες-Ασύρματες ζεύξεις,2008 [6] Σ. Γιούλτσης,Ε. Κριεζής,Μικροκύματα(Σόμος 1,2),Θεσσαλονίκη 2008 [7] M. Karlsson, S. Gong, Designing a GSM dipole antenna [8] Ι.Κοντολέοντος,Ηλεκτρονική(Σομος 2,3),Θεσσαλονίκη 2006 [9] S.Smith,Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα,αθήνα 2011 [10] J.Quinet,Πειράματα και μετρήσεις ηλεκτρονικών,θεσσαλονίκη

63 Διαδικτυακοί τόποι:

Πόλωση των Τρανζίστορ

Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση λέμε την κατάλληλη συνεχή τάση που πρέπει να εφαρμόσουμε στο κύκλωμα που περιλαμβάνει κάποιο ηλεκτρονικό στοιχείο (π.χ τρανζίστορ), έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Διπολικά τρανζίστορ Το διπολικό τρανζίστορ (bipolar ή BJT) είναι ένας κρύσταλλος τριών στρωμάτων με διαφορετικό επίπεδο εμπλουτισμού: τον εκπομπό Ε, τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) είναι από τα πλέον διαδεδομένα και χρήσιμα κυκλώματα στις ενισχυτικές διατάξεις. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του τελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Κεραίες - Η ισχύς στην έξοδο του ενισχυτή RF του πομπού πρέπει να ακτινοβοληθεί στο χώρο ως Η/Μ κύμα. - Οι διατάξεις που ακτινοβολούν Η/Μ κύματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΤΟΧΟΙ η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου 8 Μαρτίου 1 Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση Κεραίες Βρόχου Περιεχόμενα Εισαγωγή Μικρός κυκλικός βρόχος Πυκνότητα ισχύος και αντίσταση ακτινοβολίας Κοντινό πεδίο Μακρινό πεδίο Κυκλικός βρόχος σταθερού

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία των κυκλωμάτων χρονισμού. Τα κυκλώματα αυτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον και απαιτείται να λειτουργούν με

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β'

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΙ 4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ Ημερομηνία:.... /.... /...... Τμήμα:.... Ομάδα: η κατανόηση της αρχής λειτουργίας ενός ενισχυτή δύο βαθμίδων με άμεση σύζευξη η εύρεση της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4 Εφόσον το τρανζίστορ ενός ενισχυτή κοινού εκπομπού πολωθεί με το σημείο Q να βρίσκεται κοντά στο μέσο της DC γραμμής φορτίου, μπορεί να συνδεθεί ένα μικρό ac σήμα στη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ

11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ xx ΤΟΜΟΣ ΙI 11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 741 11.1 Διαφορική και ολοκληρωτική μορφή των εξισώσεων Maxwell Ρεύμα μετατόπισης...................................... 741 11.2 Οι εξισώσεις Maxwell σε μιγαδική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή Εισαγωγικές ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις 1. Ιδανικό κύκλωμα L εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 10 6 συν(10 ) (S.I.). Ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Cyprus) Μη γραμμική δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 μονάδες)

Theory Greek (Cyprus) Μη γραμμική δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 μονάδες) Q2-1 Μη γραμμική δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 μονάδες) Παρακαλείστε, να διαβάσετε τις Γενικές Οδηγίες που βρίσκονται σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε την επίλυση αυτού του προβλήματος. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015 Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Τετάρτης 18/11/2015 Παρουσίαση Ομάδας 1 Περιγράψτε αναλυτικά την πειραματική διαδικασία ελέγχου της γραμμικότητας στο πιο κάτω κύκλωμα. Έπειτα, υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3...2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ...2 3.1 Απόκριση συχνότητας ενισχυτών...2 3.1.1 Παραμόρφωση στους ενισχυτές...5 3.1.2 Πιστότητα των ενισχυτών...6 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων Στον χώρο της ηλεκτρονικής οι ενισχυτές είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες διατάξεις με τις οποίες μπορούμε να ενισχύσουμε ένα σήμα με σχετικά μικρό πλάτος (πχ. το σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΑΣΚΗΣΗ 1 η Μετρήσεις τάσεων και ρευμάτων με χρήση ψηφιακού πολύμετρου. Προετοιμασία: Για να πραγματοποιήσετε την άσκηση, θα πρέπει να έχετε μελετήσει τα κεφάλαια 1 και 2 του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7/0/0 ΣΕΙΡΑ Β: :00 8:0 ΘΕΜΑ ο (4 μονάδες) Ο ενισχυτής του διπλανού σχήματος περιλαμβάνει ένα τρανζίστορ τύπου npn (Q ) και ένα τρανζίστορ τύπου pnp (Q ), για τα οποία δίνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσαρμογής είναι τα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσαρμογής είναι τα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Τι ονομάζεται προσαρμογή και πώς επιτυγχάνεται στην περίπτωση των γραμμών μεταφοράς; Προσαρμογή ονομάζεται η εξασφάλιση των συνθηκών που επιτρέπουν τη μεταφορά της

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ημερομηνία:... /.... /20... Τμήμα:..... Ομάδα: ΑΣΚΗΣΗ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ Βήμα 1. Υλοποιήστε μη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS)

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS) 6. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 6.. Ενισχυτές ανοικτού βροχου (χωρίς ανάδραση) Ανεξάρτητα από την τάξη (Α, Β, C), το είδος της σύζευξης (R-C, με μετασχηματιστή, άμεση κλπ.), υπάρχουν (με κριτήριο τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 1: Μικροκυματικές Διατάξεις ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Α. Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Σο μαγνητικό πεδίο περιγράφεται με το μέγεθος που αποκαλούμε ένταση μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 00 ΘΕΜΑ Δύο συζευγμένα πραγματικά πηνία συνδέονται εν παραλλήλω, όπως στο Σχ.. Να βρεθούν () οι ενδείξεις των τριών βατομέτρων, () η

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία Ο Διαφορικός Ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής είναι η βαθμίδα εισόδου άμεσης σύζευξης ενός τυπικού τελεστικού ενισχυτή. Η πιο κοινή μορφή ενός διαφορικού ενισχυτή είναι ένα κύκλωμα με είσοδο δύο άκρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (μέσω προσομοίωσης) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Μέτρηση και Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power Factor) Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εξοικείωση με τη σύνδεση και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 9: Μικροκυματικές Διατάξεις ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 5 Κυκλώματα RC (φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙI ΤΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 3.1 ιπολικό Τρανζίστορ 3.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα