ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη"

Transcript

1 Δξάκα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη Σαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Δεκάξρνπ Δξάκαο Κπξηάθνπ Φαξαθίδε, φπσο αλαγλψζηεθαλ ζην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην ηεο 17εο Ιαλνπαξίνπ «Κύριε πρόεδρε, κύριοι ζσνάδελθοι, Σήκεξα, φπσο είρακε αλαθνηλψζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, ζα πξνζπαζήζσ λα πεξηγξάςσ ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε. Ωο Δεκνηηθή Αξρή, έρνπκε ζήκεξα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλδεκνηψλ καο, κεηά απφ κηα εθινγηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ε παξάηαμή καο πξνζήιζε ππνζρφκελε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο πεξηνρήο καο θαη απηφο ζα είλαη θαη ν ππξήλαο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε. Η δεκνηηθή πεξίνδνο πνπ ήδε δηαλχνπκε έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηελ θάλνπλ ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ καο. Καηαξρήλ, ην πξψην ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. Ο Δήκνο καο, κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, αλ θαη ειάρηζηα κεγάισζε ζε πιεζπζκφ, κεγάισζε αξθεηά ζε έθηαζε, αιιά θπξίσο, φκσο, δηεπξχλζεθαλ νη αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη, επνκέλσο, θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη απέλαληη ζηνπο ζπλδεκφηεο καο. Πέξαλ ησλ άιισλ, ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε επηθνξηίδεη ηνπο Δήκνπο ησλ πξσηεπνπζψλ ησλ Ννκψλ κε επηπιένλ αξκνδηφηεηεο. Είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα αμηνπνηήζνπκε θάζε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη γηα αλάπηπμε κέζα απφ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, αιιά νθείινπκε λα δηαηππψζνπκε κηα δηαπίζησζε πνπ ήδε έρνπκε θάλεη. Υπάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ δήκσλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Η θαζπζηέξεζε απηή επεξεάδεη ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, αθνχ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη ζπγθεθξηκέλα, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν εκάο, επεηδή βνχιεζή καο είλαη λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο φζν πην ζχληνκα γίλεηαη, γηα λα έρνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν λα αζρνιεζνχκε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Τν δεχηεξν ζηνηρείν ζην νπνίν ζέισ λα αλαθεξζψ είλαη ε αθεηεξία απφ ηελ νπνία μεθηλάκε. Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Δήκνο καο είλαη ε αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο πνπ μεθηλήζακε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο. Καη πξψηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Δήκνπ. Ο Δήκνο Δξάκαο εκθαλίδεηαη κε κηα πιαζκαηηθή εηθφλα κέζα απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ Δήκνπ. Σπρλά, ε πξνεγνχκελε Δεκνηηθή Αξρή ηζρπξηδφηαλ φηη ν Δήκνο καο είλαη εχξσζηνο. Απηφ δελ ηζρχεη. Ο Δήκνο κπνξεί λα κελ έρεη δαλεηζηεί, φπσο ιέγεηαη, αιιά ρξσζηάεη πνιιά ρξήκαηα. Φξσζηάεη ζε δεκφηεο γηα απαιινηξηψζεηο. Οη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο ζην ΙΚΑ θαη ζε πξνκεζεπηέο. Γη απηφ πξνρσξνχκε άκεζα ζηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ θαη νη ζπγρσλεχζεηο λα γίλνπλ, αιιά θαη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπο.

2 Παξαιακβάλνπκε, ινηπφλ, έλαλ Δήκν πνπ έρεη ρξέε. Παξάιιεια, παξαιακβάλνπκε έλαλ Δήκν πνπ δελ έρεη ηελ αλαγθαία ηερλνγλσζία γηα εμαζθάιηζε πφξσλ απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Απηφ ην ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ, επεηδή ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δήκνπ ηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη κηθξφηεξε. Θα είλαη κηθξφηεξε γηα δχν ιφγνπο. Καη ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θάηη πνπ αθνξά φιε ηελ Ειιάδα, αιιά θαη ιφγσ ηεο ιήμεο ηεο επλντθήο κεηαρείξηζεο (δηπιάζηα ΣΑΤΑ) πνπ είραλ νη Δήκνη ησλ πξψελ Δηεπξπκέλσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Επίζεο, κηα ζεκαληηθή δπζθνιία πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε σο Δήκνο, είλαη ε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ καο. Με ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο λέεο ππεξεζίεο απαηηνχληαη επηπιένλ ρψξνη, φηαλ ζην λέν Δεκαξρείν δελ κπνξέζακε λα ζηεγάζνπκε νχηε ηηο πξνεγνχκελεο ππεξεζίεο. Να ζεκεηψζσ φηη καο απαζρνιεί θαη ε ζηέγαζε ησλ αληηπνιηηεχζεσλ θαη ζα πξέπεη ην πξφβιεκα λα ην αληηκεησπίζνπκε απφ θνηλνχ. Αθφκε, απφ ηε ιεηηνπξγία καο ην κηθξφ απηφ δηάζηεκα ζην Δήκν, δηαπηζηψζακε θαη δηάθνξα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δήκνπ. Γλσξίδακε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ κε ηνπο κνπζηθνχο ηνπ Ωδείνπ, αιιά δηαπηζηψζακε φηη πνιχ πην κεγάια είλαη ηα πξνβιήκαηα ησλ Φηιαξκνληθψλ θαη αθφκε κεγαιχηεξα ηνπ Κέληξνπ Νεφηεηαο. Οη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε δηαρεηξηζηηθφ αδηέμνδν. Λεηηνχξγεζαλ κε ζεκαληηθέο δηαρεηξηζηηθέο παξαβάζεηο, θαη, παξά ηελ επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε γηα θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο, έθιεηζαλ ην 2010 κε ζεκαληηθά ρξέε, ε πιεξσκή ησλ νπνίσλ, κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, είλαη αλέθηθηε. Παξαιακβάλνπκε έλαλ απφ ηνπο Δήκνπο πνπ έρεη θάλεη ηα ιηγφηεξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη είκαζηε ήδε ζηε ρξνληά πνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη πξφζηηκα. Η ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηεο πξνεγνχκελεο Δεκνηηθήο Αξρήο γηα ην πνηνο πιεξψλεη ηα πξφζηηκα, κπνξεί λα ηελ θάιππηε επηθνηλσληαθά, αιιά δελ αιιάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Τα πξφζηηκα γηα ηνπο ΦΑΔΑ, αλ επηβιεζνχλ, ηα πιεξψλνπλ νη Δήκνη, θαη είλαη γηα θάζε ΦΑΔΑ Επξψ. Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ ηνπ Δήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, είλαη ήδε κεησκέλν αξηζκεηηθά, επεηδή έρνπλ ιήμεη νη ζπκβάζεηο αξθεηψλ ζπκβαζηνχρσλ, αιιά θαη επεηδή δελ έρεη κεηαηαρζεί φιν ην πξνζσπηθφ ησλ κεηαθεξζέλησλ ππεξεζηψλ. Επίζεο, ε απνξξφθεζε ησλ επηηπρφλησλ ηνπ ΑΣΕΠ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη άκεζα, αιιά ζηαδηαθά απφ ην 2 ν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έσο θαη ην Τέινο, νη πξνζιήςεηο ζπκβαζηνχρσλ ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 15% θαη νη πξνζιήςεηο κνλίκσλ κε ηελ αλαινγία 1:5. Η ηαθηηθή ηεο ζηειέρσζεο ηνπ Δήκνπ κε πξφζιεςε ζπκβαζηνχρσλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο ήδε κνληκνπνηήζεθαλ, ελψ θάπνηνη έρνπλ θηλεζεί δηθαζηηθά ελαληίνλ ηνπ Δήκνπ δηεθδηθψληαο ηελ κνληκνπνίεζή ηνπο, ζεσξνχκε φηη δελ ήηαλ ε θαιχηεξε επηινγή θαη ηψξα, πνπ νη αλάγθεο είλαη κεγαιχηεξεο, δελ ππάξρνπλ ηα πεξηζψξηα γηα πξνζιήςεηο. Απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη, θαη ζα γίλεη, είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη κε ηε ζπλερή εθπαίδεπζή ηνπ θαη κάιηζηα ρσξίο θφζηνο γηα ην Δήκν, κέζα απφ ηα θνλδχιηα ηνπ ΛΑΕΚ. Δελ λνείηαη, ζήκεξα πνπ δελ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, λα ππάξρνπλ ππάιιεινη πνπ δελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Μεηά ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ παξαιακβάλνπκε, ζέισ λα δηαηππψζσ ζε γεληθέο γξακκέο ην ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Δελ ζα κπσ, φκσο, ζε ιεπηνκέξεηεο, εμάιινπ απηφ ζα γίλεη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ Σρεδίνπ θαη ηνπ Εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξάζεο, θαζψο θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Ξεθηλψ κε ηηο απνθάζεηο θαη δξάζεηο ζηηο νπνίεο νθείινπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, θαζψο θαη κε ηηο απνθάζεηο θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ κεηαηεζεί ρξνληθά θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέρξη 31/3 ιφγσ ησλ εθινγψλ. Παξφηη είκαη βέβαηνο φηη φινη νη Δεκνηηθνί Σχκβνπινη είλαη γλψζηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ, επεηδή, φκσο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη νη ζπλδεκφηεο καο, επηζεκαίλσ φηη φιν ην 1 ν ηξίκελν νη δαπάλεο ηνπ Δήκνπ ζα θηλνχληαη θαη αληηζηνηρία κε ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δειαδή, σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ην 1 ν ηξίκελν δελ ππάξρεη θακηά δπλαηφηεηα έληαμεο λέσλ έξγσλ γηα άκεζε πινπνίεζε.

3 Μέζα ζην 1 ν ηξίκελν, νη ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ζα θαηαξηίζνπλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ηερληθψλ έξγσλ, θαη ήδε ν αξκφδηνο αληηδήκαξρνο ζπληνλίδεη απηέο ηεο ελέξγεηεο, θαη ζηε ζπλέρεηα, έσο 31/3 ζα θαηαξηηζηεί ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δήκνπ. Πξφγξακκα δξάζεο νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ άκεζα θαη νη Κνηλσθειείο Επηρεηξήζεηο, γηα λα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Δήκν γηα ην Απηφ ήδε έρεη δεηεζεί απφ ηα Δ.Σ., ηα νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αιιά δελ έρνπλ αθφκε θαηαξηηζηεί. Σηνλ λέν Πξνυπνινγηζκφ ζα είλαη κεησκέλα ηα έζνδα απφ θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, αιιά ζεκαληηθά απμεκέλα ηα έζνδα απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ Ε.Ε. κε ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Επίζεο, ζα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλα ηα έμνδα γηα εθδειψζεηο, πξνβνιή θαη δηαθήκηζε θαη απμεκέλα ηα έμνδα γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο), θαηάξηηζε κειεηψλ θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Επίζεο, εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ν λένο Οξγαληζκφο Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο, ν νπνίνο ζα ελζσκαηψλεη λέεο αξκνδηφηεηεο θαη λένπο ππαιιήινπο θαη ζα δηνξζψλεη φιεο ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηα ιάζε ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα νξγαληζκνχ. Παξάιιεια, κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ησλ Δεκνηηθψλ Επηρεηξήζεσλ, ζα ζπληαρζνχλ θαη νη δηθνί ηνπο λένη Οξγαληζκνί Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ΟΕΥ, ζα αθνινπζήζεη ε αμηνθξαηηθή ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζα νινθιεξσζνχλ νη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. Ωο πξνο ηηο ζπγρσλεχζεηο, επεηδή δελ είλαη αθφκε ζαθέο εάλ ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηελ ίδηα αξκνδηφηεηα θαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν θαη ε Κνηλσθειήο Επηρείξεζε, δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε απφιπηα πνηεο αξκνδηφηεηεο ζα κεηαθεξζνχλ ζην Δήκν θαη πνηεο ζα κείλνπλ ζην Ννκηθφ Πξφζσπν θαη ηελ Κνηλσθειή Επηρείξεζε. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα κπνξνχκε κέζα απφ ηελ Κνηλσθειή Επηρείξεζε, σο ΝΠΙΔ, λα κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε ζηα ρξεκαηνδνηνχκελα Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα (π.ρ. βνήζεηα ζην ζπίηη). Επίζεο, ζα θαηαξγεζεί ην Κέληξν Ελεκέξσζεο θαη Πξφιεςεο, ηνπ νπνίνπ ηηο αξκνδηφηεηεο ζα αζθεί ε Κνηλσληθή Υπεξεζία θαη ην Κέληξν Απαζρφιεζεο θαη Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ζα ηδξπζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη Γξαθείν Απαζρφιεζεο ζην Δήκν. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηε ΔΕΝΑΔ, ηε ΔΕΚΠΟΤΑ, ην Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο, ηνλ ΜΟΔΔ θαη ηνλ ΑΟΔΔ ζα νξηζηνχλ νξθσηνί ινγηζηέο, ψζηε φια απηά ηα Ννκηθά Πξφζσπα λα παξαδνζνχλ ζηηο λέεο δηνηθήζεηο κε απφιπηα μεθάζαξε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηφ, θπζηθά εμαζθαιίδεη θαηαξρήλ κηα νκαιή πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη δηαζθαιίδεη ηηο πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο, γη απηφ θαη λνκίδσ φηη θαλείο δελ ζα έρεη αληίξξεζε. Θα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηνλ νξηζκφ ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, παξφηη είλαη πνχ πηζαλφλ λα πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο ηνπο θαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ζπγρσλεχζεσλ, επεηδή ζέινπκε λα θεξδίζνπκε φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν κπνξνχκε, ψζηε λα επηζπεχζνπκε ηηο ζπγρσλεχζεηο. Είλαη γλσζηή πιένλ ε αξλεηηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο πνιηηηθνχο, ε νπνία νδεγεί ζπρλά ζε ακθηζβήηεζε θαη νξηζκέλεο θνξέο ζε αλππαθνή. Γη απηφ, φζνη έρνπκε ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο θνηλσλίαο νθείινπκε λα απνδεηθλχνπκε φηη ιεηηνπξγνχκε πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη λα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφλ. Απηφ γηα καο ζεκαίλεη φηη θαη ε απηνθξηηηθή πξέπεη λα είλαη δηαξθήο θαη λα είκαζηε δεθηηθνί ζε θάζε θξηηηθή. Σπρλά ππάξρεη θη άιινο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ θαη ε πεπνίζεζε «εκείο γλσξίδνπκε θαιχηεξα» δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ είλαη απηαπάηε ή έθθξαζε αιαδνλείαο. Εηδηθά ζηελ πεξηνρή καο θαη ζην Δήκν καο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε δελ καο ηθαλνπνηεί θαη είκαζηε, αλ φρη φινη, ζίγνπξα νη πεξηζζφηεξνη, ζπλππεχζπλνη, νθείινπκε φινη λα επαλεμεηάζνπκε θαη λα αλαζεσξήζνπκε ηηο επηινγέο καο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο καο. Απηφ ζα γίλεη ζην Δήκν καο. Καη ζα αθνξά θαη ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ Δήκνπ κε φζνπο ηνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο.

4 Ο Δήκνο Δξάκαο είλαη ν κεγαιχηεξνο πειάηεο θαη νξγαληζκφο ηεο πεξηνρήο θαη ζα γίλεη πνιχ πεξηζζφηεξν απαηηεηηθφο φζνλ αθνξά ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη. Απηφ ην νθείινπκε πξνο ηνπο ζπλδεκφηεο καο, ηα ρξήκαηα ησλ νπνίσλ δηαρεηξηδφκαζηε, θαη ζα ην θάλνπκε. Εκείο πξψηνη πξέπεη λα απνδείμνπκε έκπξαθηα φηη ηε δεκφζηα πεξηνπζία, πξέπεη λα ηε ζεβφκαζηε θαη λα ηε δηαθπιάζζνπκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνζσπηθή καο. Κάλνπκε κηα λέα αξρή, θαη ζα πξνρσξήζνπκε κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο. Επίζεο, φιεο νη δξάζεηο, φιεο νη ππεξεζίεο θαη φινη νη ζπληειεζηέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεηαη απφ ην Δήκν ή πνπ αλαηίζεηαη απφ ην Δήκν ζε ηξίηνπο, ζα αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο πηζηήο εθαξκνγήο θαη ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο. Ο πνιίηεο ζα κπνξεί λα δηαπηζηψλεη ηη πξφθεηηαη λα γίλεη, πψο γίλεηαη θαη ζε πνην βαζκφ έρεη επηηεπρζεί. Π.ρ. νη γεληθέο δηαηππψζεηο γηα ην πνηα έξγα πξνγξακκαηίδνληαη δεκηνπξγνχλ ζνιή εηθφλα γηα ην ηη αθξηβψο πξφθεηηαη λα γίλεη θαη δελ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ. Επίζεο, ην λα κελ δηαπηζηψλεηαη ζε θαλέλα έξγν έζησ θάπνηα παξάιεηςε δεκηνπξγεί απφ κφλν ηνπ ππφλνηεο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο θαηά ηελ παξαιαβή. Σηελ λέα πνξεία πνπ ραξάζζνπκε, επηδεηνχκε ηε ζπλεξγαζία κε ηηο παξαηάμεηο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην, αιιά θαη κε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηνπο Δεκφηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζέζνπκε άκεζα ζε ιεηηνπξγία φιεο ηηο δνκέο πνπ εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, φπσο ε γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο, ην Γξαθείν Απαζρφιεζεο, ν Καλνληζκφο Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ, ν Οδεγφο Δεκφηε θαη ε Φάξηα Δηθαησκάησλ θαη Υπνρξεψζεσλ, ν Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκφηε θαη ηεο Επηρείξεζεο, ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο Δηαβνχιεπζεο θαη ηεο Επηηξνπήο Μεηαλαζηψλ. Τέινο, ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπκε ζέζεη, πέξαλ φζσλ ήδε αλαθέξζεθαλ, εληάζζνληαη: Η ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. Η έληαμε έξγσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Ε.Ε., θάηη πνπ ήδε έρεη πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ έληαμε έξγσλ ηεο ΔΕΥΑΔ. Η πξνψζεζε ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Αζηηθή Αλαγέλλεζε. Η ηαρχηεξε θαη πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ κε εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ (γξακκή επηθνηλσλίαο θιπ). Η εληαηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΜΑ θαη ηνπ ΚΔΑΥ, δεκαηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, πξνψζεζή ηνπο ζε Αλαθχθισζε ή ζε Μνλάδεο Επεμεξγαζίαο, απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΔΑ, πξνψζεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζηελ πεγή θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ νξζνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δήκνπ. Αλάπιαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Κήπνπ κεηά ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ, πνπ ήδε ζπληειείηαη. Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ γηα άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εμάιεηςε ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη ηεο επαηηείαο. Δεκηνπξγία Κεπνχπνιεο Αλάπιαζε ηνπ ξέκαηνο Καιιηθχηνπ αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο ήδε αλαπιαζζείζαο πεξηνρήο. Αλαθαηαζθεπή θαη αμηνπνίεζε ηνπ παιηνχ Δεκαξρείνπ. Εθπφλεζε λέαο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο γηα ηελ πφιε θαη ηηο ππφινηπεο Κνηλφηεηεο. Καηάξηηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ. Σαθέζηεξε θαη εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζα ζαο γίλεη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ Σρεδίνπ. Σ απηή ηελ πξνζπάζεηα, αιιά θαη ζε θάζε ζρεδηαζκφ, ζα επηδεηνχκε ηε ζπλεξγαζία θαη κέζα ζην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην αιιά θαη κε αλαθνξά απεπζείαο ζηελ θνηλσλία, φπνηε θξίλνπκε φηη απηφ απαηηείηαη.

5 Κχξηε πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, Πξνζπάζεζα λα απνηππψζσ, φζν πην ζχληνκα κπνξνχζα, ην γεληθφ πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ καο γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Όπνπ έθξηλα φηη έπξεπε θαη ζην βαζκφ πνπ ήηαλ δπλαηφ, αλαθέξζεθα θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Θέισ λα δειψζσ φηη κε πξνζνρή ζα αθνχζνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ζα ηηο εμεηάζνπκε επηζηακέλσο κε πξφζεζε λα αμηνπνηήζνπκε θάζε πξφηαζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο Δξάκαο θαη ησλ Δξακηλψλ».

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ηεο Διέλεο Πνξηάιηνπ Γεκνηηθήο ζπκβνχινπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηελ Αλνηρηή Πφιε Οη έλλνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη ηων Δημοζίων Υπαλλήλων, Η Περίπηωζη ηοσ Ι.Κ.Α.» Φνηηήηξηα: ΜΑΛΑΜΟΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ FACTORING LEASING KAI TOY VENTURE CAPITAL ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΗΠΟΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΠΑΤΛΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή.

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή. ρεδηάδνληαο ηε Μεηάβαζε πξνο Δλεξγεηαθά Απνδνηηθέο Πόιεηο Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζε επίπεδν Γήκσλ θαη Γεκνηώλ Σςμπεπάζμαηα επγαζηηπίων 12.06.2015 ΓΙΑΣΙ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 (άξζξν 217 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα