Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων"

Transcript

1 Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων Δ. Τσαμπούλας Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, Ελλάδα Δ. Κορυζής ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ΑΕ, Ελλάδα Α. Ροϊδάκης ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ΑΕ, Ελλάδα Περίληψη Ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός αεροδρομίων αφορά το σύνολο των εμπορικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων καθώς και τη διοίκηση του αεροδρομίου με διαχρονική διάρθρωση και εξέλιξη. Σε μακρο-κλίμακα η αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αερομεταφορών και αεροδρομίων εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης. Σε μικρο-κλίμακα ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός μαζί με το σύνολο των παραμέτρων σχεδιασμού εντάσσεται στα πλαίσια του ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) ενός αεροδρομίου. Το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρουσιάζεται περιλαμβάνει, τόσο για τον στρατηγικό σχεδιασμό, όσο και για την εκπόνηση του τελικού γενικού σχεδίου ανάπτυξης, πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης με βαρύτητα για το κάθε μεμονωμένο κριτήριο. Τα κριτήρια αντιστοιχίζονται με ποσοτικοποιημένους δείκτες που λαμβάνουν τιμές που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις και έπεται η τελική αναγωγή τους σε τεχνητή κλίμακα. Τα παραπάνω πολυκριτηριακά μοντέλα, προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες, μπορούν να εφαρμοστούν για τον οργανωτικό και οικονομικό σχεδιασμό των ελληνικών αεροδρομίων τόσο σε μακρο-κλίμακα (στρατηγικό) όσο και σε μικρο-κλίμακα (επιλογή τελικού γενικού σχεδίου ανάπτυξης) σχεδιασμό. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στα Αεροδρόμια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.

2 1 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού αεροδρομίου όπως αυτό προσαρμόσθηκε στις ελληνικές συνθήκες και εφαρμόσθηκε για την ΥΠΑ με την ολοκλήρωση πρόσφατα των αντιστοίχων μελετών ανάπτυξης περιφερειακών αεροδρομίων (ΥΠΑ [1]). Σε μικρο-κλίμακα (επιλογή Master Plan), για κάθε πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας του αεροδρομίου, γίνεται ο οικονομικός σχεδιασμός που βασίζεται στην χρηματική και οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών οργανωτικών προτάσεων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το κόστος των έργων ανάπτυξης, τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα, τις αποσβέσεις και συντηρήσεις των έργων. Σε μακρο-κλίμακα εξετάζονται οι στόχοι της γενικότερης οικονομικής και οργανωτικής πολιτικής των αερομεταφορών σε εθνική κλίμακα. Η αξιολόγηση των στόχων αυτών κατατάσσει τα ήδη εκπονηθέντα τελικά γενικά σχέδια ανάπτυξης των μεμονωμένων αεροδρομίων κατά προτεραιότητα υλοποίησής τους. Το μεθοδολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης των επιπτώσεων από τη λειτουργία των αεροδρομίων σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο αποτιμώντας τα οφέλη προς τους χρήστες και προς το κοινωνικό σύνολο ποιοτικά και ποσοτικά. Στόχος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μακρο-κλίμακα είναι να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων σε πανελλαδική κλίμακα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους ανάπτυξης και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Στόχος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μικρο-κλίμακα είναι να επιλέγει το καταλληλότερο γενικό σχέδιο ανάπτυξης ενός αεροδρομίου. 2 Στρατηγικός σχεδιασμός 2.1 Στρατηγικός σχεδιασμός αερομεταφορών Η οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αερομεταφορών και αεροδρομίων εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού αερομεταφορών. Τα στοιχεία αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού όπως αναφέρονται και στη διεθνή βιβλιογραφία (TRB [2]) οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:! Ο σχεδιασμός αεροπορικών συστημάτων είναι μια ενιαία διαδικασία που χρειάζεται το συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (εθνικών, περιφερειακών, τοπικών)! Ο σχεδιασμός συνδυάζει τον από πάνω προς τα κάτω (top-down) σχεδιασμό σε εθνική κλίμακα με την από κάτω προς τα πάνω (bottomup) διαπίστωση των αναγκών, δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης! Το σύστημα σχεδιασμού θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της πολιτικής αεροπορίας! Το σύστημα σχεδιασμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αερομεταφορές

3 ! Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων / προτάσεων, μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας των επιχειρησιακών σχεδίων. Οι βασικοί άξονες ενός βέλτιστου συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού, είναι:! Προσδιορισμός του συστήματος σε οργανωτικό επίπεδο! Διερεύνηση λύσεων τέτοιων ώστε να επιτρέπουν την επίτευξη οικονομικού οφέλους άμεσα ή έμμεσα.! Η διερεύνηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος Οι διαστάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού των αερομεταφορών απεικονίζονται στο Σχεδιάγραμμα 1. Αριθμός αεροδρομίων (χωρική διάσταση) Δίκτυο Αεροδρόμιο Hub Στοιχεία του συστήματος μεταφορών Αεροσκάφη Αερομεταφορές Αεροδρόμια Οικονομικός Κοινωνικός Πολιτικός Εθνικός Τομείς Σχεδιάγραμμα 1: Διαστάσεις Σχεδιασμού Αερομεταφορών Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός αεροδρομίου περιλαμβάνει τον οργανωτικό και οικονομικό σχεδιασμό του και αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίον οι υπάρχοντες πόροι και η διαθεσιμότητά τους κατανέμονται και χρησιμοποιούνται. Για να επιτευχθεί αυτό γίνεται χρήση δεικτών, που καθορίζουν πότε οι επιμέρους αποδόσεις προσεγγίζουν το στόχο. Μέσω του συστήματος αυτού, θα πρέπει να προβλέπεται η μελλοντική επιβατική και εμπορευματική κίνηση καθώς και πρόσθετες απαιτούμενες αναβαθμίσεις, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν ελλείψεις δυναμικότητας και να υπολογίζονται οι σχετικές δαπάνες. Η κατανομή της αεροπορικής κίνησης και η έως κάποιο σημείο παραγωγή της εξαρτώνται από τον αριθμό των πτήσεων, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τους διαδρόμους απογείωσης ή την συχνότητα και το μέγεθος των αεροσκαφών εξαρτώνται άμεσα από τη ζήτηση και το μέγεθος του ανταγωνισμού, κάτι που καθιστά επιτακτική την δυνατότητα πρόβλεψης όλων αυτών των παραγόντων. Τέλος, θα πρέπει να παραχθούν, να σχεδιασθούν και να εκτιμηθούν εναλλακτικές λύσεις.

4 Η επιλεγμένη τελική λύση πρέπει να εφαρμοσθεί και το όλο σύστημα θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, οι οποίοι υπόκεινται σε αλλαγές διαχρονικά. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει μηχανισμούς που διατηρούν τη συνεκτικότητα του συστήματος και τη συμβατότητά του με το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Εν τούτοις υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν σε κάθε στάδιο της σχεδιαστικής διαδικασίας, μερικά από τα οποία αναπαριστώνται στον πίνακα 1. Το δυσκολότερο, ίσως, απ αυτά είναι η διαμόρφωση της ακολουθούμενης πολιτικής. Πίνακας 1: Διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού Στοιχεία Θέματα προς επίλυση Στόχοι Ποιος τους θέτει ; Επιμέρους στόχοι Είναι εφικτοί ; Κριτήρια Μπορούν να εφαρμοστούν ; Εξοπλισμός Ποιότητα και τρόπος χρήσης Ζήτηση Πρόβλεψη ανεξάρτητων μεταβλητών Εναλλακτικές λύσεις Απόρριψη των μη επιθυμητών ή των τεχνικά μη υλοποιήσιμων Εκτίμηση Αποφυγή λαθών, μέτρα αποτελεσματικότητας Οικονομικοί πόροι. Ανταπόκριση στις πιθανές αλλαγές στο Εφαρμογή οικονομικοπολιτικό περιβάλλον Στρατηγικές / Λειτουργικές διαφορετικές θεωρήσεις. Εθνικά / Τοπικά εμπόδια. Πολιτικά / Κοινωνικά θέματα Κινητοποίηση Ανάληψη ευθύνης Τα θέματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 καθορίζουν με επάρκεια τα πλαίσια οργανωτικού σχεδιασμού των αεροδρομίων και οριοθετούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα αποτελέσματα του οικονομικού σχεδιασμού. Εξ άλλου ο σχεδιασμός αυτός λαμβάνει υπόψη όλες τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους και τις τάσεις όπως αυτές αναλύονται στο σχέδιο ανάπτυξης των αεροδρομίων σε σχέση με το εξωτερικό τους περιβάλλον, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο στο χώρο των αερομεταφορών. 2.2 Ευρωπαϊκή διάσταση του σχεδιασμού αερομεταφορών Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής αγοράς, οδήγησε στην υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής στις αερομεταφορές για να εξασφαλίζει την περαιτέρω σταθερή και ανταγωνιστική ανάπτυξη των αερομεταφορικών επιχειρήσεων (αεροπορικές εταιρίες, αεροδρόμια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών). Έτσι δημιουργήθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την απελευθέρωση των κοινοτικών αερομεταφορών (EEC [3]). Ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης τόσο του αερομεταφορικού έργου, όσο και των υπολοίπων δραστηριοτήτων του αεροδρομίου, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, επιτρέπει την υλοποίηση των εξής βασικών στόχων:

5 ! Διασφάλιση της εκτέλεσης των αεροπορικών δρομολογίων κάτω από υγιείς οικονομικές συνθήκες! Εξασφάλιση δικαιωμάτων μεταφορών σύμφωνα με κοινοτικούς ή εθνικούς κανόνες! Διασφάλιση της συνέπειας της μεταφορικής ικανότητας και του ναύλου σε τακτικές αεροπορικές γραμμές προς τον αερολιμένα! Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά παρεχομένων υπηρεσιών εδάφους υψηλού επιπέδου, μείωση κόστους αερομεταφορικού έργου και συγκέντρωση του αερομεταφορικών δραστηριοτήτων σε κοινό κέντρο κόστους.! Αποτελεσματική διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας του αεροδρομίου (διαμόρφωση τελών, κατανομή ωραρίων, ζώνες χρήσης γης, μέτρα ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) 3 Οργανωτικός Σχεδιασμός αεροδρομίων Ανεξάρτητα από το εκάστοτε πολιτικοοικονομικό περιβάλλον όπου ανήκουν, τα σύγχρονα αεροδρόμια πρέπει να λειτουργούν ως αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες. Η αυτονομία αυτή είναι απόρροια της ανάγκης για ευελιξία, ταχύτατη υλοποίηση νέων υποδομών, οργανωτικά σχήματα και τεχνολογίες, με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση της εκάστοτε ζήτησης, αφού εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των αεροδρομίων. Κατά συνέπεια, αναπτύσσονται στρατηγικές ανάπτυξης, που αφορούν όχι μόνο αεροπορικές και εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και άλλες οργανωτικές δραστηριότητες όπως :! Τιμολογιακή πολιτική! Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων! Διαχείριση Περιβάλλοντος! Εκμετάλλευση Υποδομής,! Διαχείριση επίγειων μεταφορικών μέσων Κατά συνέπεια, τα αεροδρόμια, ως ολοκληρωμένες επιχειρησιακές μονάδες πλέον, είναι υποχρεωμένα να χαράσσουν στρατηγικές και σχέδια δράσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην αγορά. Οι εν λόγω στρατηγικές, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, πρέπει να διέπονται από την εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ashford & Moore [4]) με οριοθετημένους στόχους άνω των πέντε ετών. Για πολλά Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια η χάραξη των πολιτικών αυτών εστιάζεται στον εντοπισμό και προσέλκυση νέων πελατών και διαμετακομιστικής κίνησης (επιβατών, εμπορευμάτων), στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στην περιοχή του αεροδρομίου, καθώς και στη βελτίωση της χερσαίας πρόσβασης (Feldman [5]) προς το αεροδρόμιο. Το οργανωτικό σχήμα κάθε Αεροδρομίου περιλαμβάνει τις εκάστοτε στρατηγικές ανάπτυξής του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως τα οργανωτικά σχήματα που εμφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία (FAA [6]), δίνουν προτεραιότητα σε μια οργάνωση αεροδρομίου τέτοια, που να εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του αερομεταφορέα που έχει το αεροδρόμιο ως κύρια βάση του.

6 4 Οικονομικός σχεδιασμός αεροδρομίων Για κάθε εναλλακτική πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας αεροδρομίου πραγματοποιείται οικονομικός σχεδιασμός των προτεινόμενων στρατηγικών και οργανωτικών σχεδίων. Αυτό απαιτείται να γίνει: α) Για να επιλεγούν τα βέλτιστα για το κοινωνικό σύνολο αποτελέσματα από την υλοποίηση και λειτουργία του αεροδρομίου. β) Για την οικονομική βιωσιμότητα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης γ) Για την εκτίμηση της αναγκαιότητας χρηματοδότησής τους. δ) Για το κατά πόσο εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό των αερομεταφορών (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Η μεθοδολογία περιλαμβάνει το κόστος των έργων ανάπτυξης, τα λειτουργικά έσοδα, έξοδα και τις αποσβέσεις και συντηρήσεις των έργων όπως αυτά προβλέπονται από τα σχέδια ανάπτυξης και τους χρονικούς προγραμματισμούς. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις ανάπτυξης των αεροδρομίων επηρεάζονται από τους ισολογισμούς τους, τις ανάγκες τους για νέες επενδύσεις σύμφωνα με την εξέλιξη της κίνησης, την προσέλκυση κεφαλαίων καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής οντότητας. Για τον υπολογισμό αυτών των μεγεθών είναι απαραίτητο να γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση για τις παραμέτρους: πρόβλεψη αεροπορικής κίνησης, επιτόκια, προβλέψεις εσόδων, σχέδια χρηματοδότησης έργων, Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και Εσωτερικός Δείκτης Ανταποδοτικότητας (ΕΔΑ). Οι παράμετροι αυτοί απαντούν στο ερώτημα κατά πόσο είναι αποδοτική μια τέτοια επένδυση σε σχέση με παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης καταδεικνύουν την αξία της επένδυσης σε σχέση με το κόστος και τις ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο. Οι ωφέλειες προς τους χρήστες και προς το κοινωνικό σύνολο γενικότερα μπορεί να αποτιμηθούν ποιοτικά και ποσοτικά. Η ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis) χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ποσοτικοποίησης σε χρηματικές μονάδες των κοινωνικών ωφελειών (οφέλη στην Εθνική Οικονομία γενικά, οφέλη από την αύξηση της απασχόλησης, πολλαπλασιαστικά οφέλη στην Περιφέρεια). Τα οικονομικά οφέλη μπορεί να θεωρηθούν πιο άμεσα από ότι τα ποιοτικά κοινωνικά οφέλη (Caves [7]), χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι μεγαλύτερης αξίας. 5 Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης 5.1 Αναγκαιότητα Ο ορθός μακρο- και μικρο- σχεδιασμός των αερομεταφορών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού μπορεί να επιφέρει σημαντικές και σε μεγάλη έκταση επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη κλίμακα, συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με τις επιπτώσεις που επιφέρουν σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

7 Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων πολυκριτηριακής αξιολόγησης και τα κριτήρια που περιλαμβάνονται. Επίσης, εξετάζεται και η διαδικασία της πολυκριτηριακής αξιολόγησης: στάθμιση κριτηρίων αξιολόγησης, αποτίμηση των ανά κριτήριο επιδόσεων των εναλλακτικών αξιολογούμενων λύσεων. Η επαλληλία των δύο αυτών διαδικασιών οδηγεί στην ορθή αποτίμηση των εναλλακτικών όρων σε αντικειμενικά ωφελιμιστική βάση. 5.2 Πολυκριτηριακό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού (μακρο-κλίμακα) Στα πλαίσια του σχεδιασμού των αεροδρομίων, και προκειμένου να γίνει η στρατηγική αξιολόγηση αυτών, προτείνεται πολυκριτηριακό μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης. Το μοντέλο αυτό έχει σκοπό να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων. Οι εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης των αεροδρομίων παραμετροποιούνται σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Υπεισέρχονται επίσης και άλλοι παράμετροι που έχουν σχέση τόσο με το μέγεθος του αεροδρομίου, το είδος του αεροδρομίου και τα παρεπόμενά τους (περιβάλλον, ασφάλεια, κλπ.), όσο και με τα στοιχεία που το απαρτίζουν σαν επιχειρηματική οντότητα (τμήματα, υπηρεσίες), καθώς και με τον τύπο του εξοπλισμού, των αεροβοηθημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα ιδιαίτερα αξιόλογο μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού είναι το μοντέλο της FAA, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από το DOT και ειδικότερα από την Ομοσπονδιακή Αεροπορική Υπηρεσία (FAA [6]) με σκοπό να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων στις ΗΠΑ. Έχει την ακόλουθη μορφή: Βαθμός Αξιολόγησης = 0.25* P *(APT+1.4*P+C+1.2*T) (1) Όπου P: Βασικά στοιχεία αεροδρομίου, APT: Μέγεθος του αεροδρομίου, C: Στοιχεία του αεροδρομίου, Τ: Τύπος του αεροδρομίου. Οι τιμές που λαμβάνουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2. Πίνακας 2: Τιμές των μεταβλητών Μεταβλητή ΑΡΤ: ανάλογη με την ετήσια κίνηση αεροσκαφών. Ρ: μέσος όρος του αθροίσματος των βασικών στοιχείων του αεροδρομίου C: μέσος όρος του αθροίσματος των υπόλοιπων στοιχείων του αεροδρομίου Τ: μέσος όρος του αθροίσματος των έργων του αεροδρομίου Τιμή Ετήσια κίνηση αεροσκαφών <8000=2, 8000 έως 20000=3, έως 50000=4, έως =5 Χωρητικότητα=7, Περιβάλλον=8, Σχεδιασμός=8, Ασφάλεια=10, Ανακατασκευή =8, Standards =6 Διάδρομος=10, Εξοπλισμός=8, Κτιριακά =3, Επίγειες Μεταφορές=4, Ελικοδρόμιο =9, Κτήση γης =7, Υπόλοιπα έργα=7, Terminal =1, Δάπεδα στάθμευσης=5 Πρόσβαση=7, Κατασκευή=10, Απαλλοτριώσεις=6, Επεκτάσεις=6, Καύσιμα=2, Φωτισμός=8, ΙLS=7, Βελτιωτικά έργα=8, Παράμετροι σχεδιασμού αεροδρομίου=9, Περιβαλλοντικά έργα=7, ARFF=10, Ασφάλεια=6, Σηματοδότηση =9, Ζώνες ασφαλείας=8, Επίγεια μέσα=6, Σύστημα οπτικής προσέγγισης=8, Ασφάλεια αεροδρομίου=8, Μετεωρολογικός σταθμός=8.

8 5.3 Πολυκριτηριακό μοντέλο οργανωτικού και οικονομικού σχεδιασμού (μικρο-κλίμακα) Η πολυκριτηριακή ανάλυση έχει ως στόχο την αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων από τη σε μικρο-κλίμακα λειτουργία των Αεροδρομίων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, με τελικό στόχο την επιλογή του βέλτιστου εκ των εναλλακτικών γενικών σχεδίων ανάπτυξης. Στην πολυκριτηριακή ανάλυση / αξιολόγηση περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράμετροι σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Τα προτεινόμενα κριτήρια είναι: Α: Κόστος έργου Β: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Γ: Επιπτώσεις στην οικονομία του νομού και της περιφέρειας Δ: Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας για την Εθνική Οικονομία Βαρύτητες Ο προσδιορισμός των βαρυτήτων των κριτηρίων αξιολόγησης απαιτεί όσο το δυνατό περισσότερες απόψεις ειδικών, αρμοδίων και εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι σχετίζονται με τα Αεροδρόμια. Οι ερωτηθέντες ειδικοί καλούνται να δώσουν βαθμό βαρύτητας σε κάθε κριτήριο σε συγκρίσεις ανά ζεύγη. Το άθροισμα βαρυτήτων για κάθε ζεύγος συγκρίσεων είναι ίσο με δέκα. Η σύνθεση των απόψεων γίνεται σε δύο επίπεδα: αρχικά στο εσωτερικό κάθε ομάδας και στη συνέχεια μεταξύ ομάδων, γνωστή ως «διαδοχική στάθμιση» (Nested Weighting). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται με μορφοποίηση των απαντήσεων σε μορφή μητρώου. Δημιουργείται ο πίνακας βαρυτήτων σύμφωνα με τη μέθοδο REMBRANDT, κατά την οποία οι βαρύτητες στις ανά ζεύγη συγκρίσεις εκφράζονται σε φυσική κλίμακα (από 10 ως +10, με βαθμίδα τη μονάδα) (Tsamboulas, Yotis, Panou [8]). Η επιλογή της κλίμακας αυτής γίνεται για να είναι ευκολότερη η σύγκριση και ο καθορισμός των βαρυτήτων από τους ερωτώμενους ειδικούς. Η «κλίμακα REMBRANDT» προκύπτει από τη φυσική κλίμακα, μέσω της συνάρτησης: ρ μ,ν = 10*φ μ,ν (10-10*φ μ,ν ) (2) όπου φ μ,ν οι τιμές στη φυσική κλίμακα. Στη συνέχεια, για την εξαγωγή των τελικών βαρυτήτων γίνεται μετάβαση από την κλίμακα REMBRANDT (Lootsma F. A., (1992)) στην κλίμακα SAATY (Saaty [9]). Η μετάβαση πραγματοποιείται με βάση την συνάρτηση : σ μ,ν = e 0,347* ρ μ,ν (3) όπου ρ μ,ν είναι οι τιμές της «κλίμακας REMBRANDT». Για κάθε φορέα, η υπέρθεση των κατά ζεύγος συγκρίσεων γίνεται μέσω γεωμετρικών μέσων όρων των σ μ,ν, με μεταβολή του δείκτη ν. Αφού εξάγονται οι βαρύτητες για κάθε φορέα, υπολογίζονται οι βαρύτητες κάθε κριτηρίου για κάθε κατηγορία φορέων, ως αριθμητικοί μέσοι όροι. Ομοίως, στο τελικό στάδιο της διαδικασίας προσδιορίζονται οι βαρύτητες των κριτηρίων για το σύνολο των φορέων.

9 Για τις Ελληνικές συνθήκες οι τιμές των βαρυτήτων, που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία κατά την μελέτη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης (ΥΠΑ [1]) παρουσιάζονται στην παράγραφο «Master Plan Εφαρμογή» Δείκτες απόδοσης κριτηρίων Η ανάπτυξη της μεθόδου πολυκριτηριακής αξιολόγησης απαιτεί τον προσδιορισμό ορισμένων ποσοτικοποιημένων δεικτών, σε αντιστοιχία με τα κριτήρια αξιολόγησης: Το κριτήριο Α (κόστος έργου) συσχετίζεται άμεσα με το δείκτη IRR (εσωτερικός συντελεστής οικονομικής αποδοτικότητας), που προέκυψε από την χρηματική αξιολόγηση του έργου. Το κριτήριο Β «περιβαλλοντικές επιπτώσεις» χρησιμοποιεί μία ποιοτική κλίμακα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δημιουργία του αεροδρομίου. Το κριτήριο Γ «επιπτώσεων στην οικονομία του νομού» εκτιμάται μέσω του δείκτη αύξησης της απασχόλησης. Τέλος, ως κριτήριο Δ «επιπτώσεις στην εθνική οικονομία» χρησιμοποιείται ο Εσωτερικός Συντελεστής Οικονομικής Αποδοτικότητας, όπως προκύπτει από την οικονομική αξιολόγηση του έργου Εφαρμογή της τεχνητής κλίμακας Για κάθε δείκτη, δίδονται η βέλτιστη και η χείριστη πιθανή τιμή, που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις. Εξαίρεση αποτελεί το κριτήριο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που μεταβαίνει απ ευθείας στο επόμενο στάδιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, δηλαδή την έκφραση σε τεχνητή κλίμακα, καθώς αναφέρεται αποκλειστικά σε ποιοτική κλίμακα. Στη συνέχεια, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας πολυκριτηριακής αξιολόγησης αξιοποιούνται οι ανά κριτήριο τιμές στις περιπτώσεις της υλοποίησης ή της μη υλοποίησης των σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών περιπτώσεων (υλοποίησης ή μη υλοποίησης) σε σχέση με τις ακραίες τιμές των δεικτών, που εκφράζουν τα κριτήρια αξιολόγησης. 6 Εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου 6.1 Εφαρμογή στην εκπόνηση Master Plan Master Plan - Ορισμός Η εκπόνηση του Master Plan ενός αεροδρομίου αποσκοπεί στην προγραμματισμένη ανάπτυξή του, στο πλαίσιο που προκαθορίζει ο γενικότερος μεταφορικός και οικονομικός τοπικός, περιφερειακός και εθνικός αναπτυξιακός προγραμματισμός. Παράλληλα, είναι συμβατός με την εθνική και διεθνή πολιτική των αερομεταφορών, καθώς και με τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια εντάσσεται στον γενικότερο εθνικό παραγωγικό σχεδιασμό.

10 6.1.2 Master Plan - Εφαρμογή Η πολυκριτηριακή μεθοδολογία εφαρμόσθηκε για την εκπόνηση των Master Plan των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και τα αποτελέσματα των βαρυτήτων και του πολυκριτηριακού μοντέλου φαίνονται στους πίνακες 3 και 4, από όπου προκύπτει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας είναι προτιμητέο από αυτό της Αλεξανδρούπολης. Πίνακας 3. Βαρύτητες κριτηρίων αξιολόγησης για τις ελληνικές συνθήκες Κριτήριο Συμβολισμός Βαρύτητα Κόστος έργου Α 25% Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Β 20% Επιπτώσεις στην οικονομία του Νομού Γ 25% Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας για την εθνική οικονομία Δ 30% Πίνακας 4. Αποτελέσματα Α/δ Καβάλας Α/δ Αλεξανδρούπολης Κόστος 0,27 0,06 Περιβάλλον 0,05 0,2 Απασχόληση 0,03 0,04 Εθνική Οικονομία 0,7 0,45 ΣΥΝΟΛΟ 0,3 0,2 6.2 Εφαρμογή στον στρατηγικό σχεδιασμό Στρατηγικός σχεδιασμός - Ορισμός Ο στρατηγικός σχεδιασμός ακολουθεί την εθνική πολιτική όσον αφορά την επιλογή επενδυτικής προτεραιότητας, ιδιοκτησίας και τρόπου διαχείρισης ενός ή περισσοτέρων αεροδρομίων. Συνήθως οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων κατά μέγεθος (ετήσια κίνηση αεροσκαφών) και ρόλο (διεθνές, τουριστικό κλπ.) Εφαρμογή Το πολυκριτηριακό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού της FAA εφαρμόσθηκε για την αξιολόγηση του βαθμού σημαντικότητας επένδυσης υλοποίησης μεταξύ των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης (Πίνακας 5). Πίνακας 5. Αποτελέσματα στρατηγικού μοντέλου Α/δ Καβάλας Α/δ Αλεξανδρούπολης Πρωτεύοντα στοιχεία 15 8 Κίνηση 3 3 Δευτερεύοντα στοιχεία 8 3 Έργα ΣΥΝΟΛΟ Η προσαρμογή που έγινε στα ελληνικά δεδομένα αφορά την παράμετρο ΑΡΤ (κίνηση αεροσκαφών), όπου θεωρήθηκε η εξής κλίμακα:! Διεθνή αεροδρόμια (Αθήνας, Θεσσαλονίκης) = 5! Μεσαίας κίνησης αεροδρόμια (π.χ. Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρόδος) = 4

11 ! Μικρής κίνησης αεροδρόμια (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) = 3! Πολύ μικρής κίνησης αεροδρόμια = 2 Βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, το αεροδρόμιο της Καβάλας έχει προτεραιότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. 7 Συμπεράσματα Ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός των αεροδρομίων εξετάζεται σε μικρό- και μακρο-κλίμακα. Σε μακρο-κλίμακα εκφράζει τον εθνικό-στρατηγικό σχεδιασμό και σε μικρο-κλίμακα το γενικό σχέδιο ανάπτυξης ενός αεροδρομίου. Σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης για την επίτευξη του βέλτιστου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των αερομεταφορών και του βέλτιστου γενικού σχεδίου ανάπτυξης ενός αεροδρομίου αποτελούν τα πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης με τα οποία, κατάλληλα για την κάθε αξιολόγηση κριτήρια, λαμβάνουν ποσοτικοποιημένες τιμές που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις, από τις παραμέτρους σχεδιασμού των αεροδρομίων και από συναφείς μελέτες. Η εφαρμογή των μοντέλων αυτών πραγματοποιήθηκε από την ΥΠΑ πιλοτικά για την Ελλάδα με κατάλληλη προσαρμογή των ποσοτικοποιημένων τιμών για τα αεροδρόμια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και θα μπορούσε να αποτελέσει τον μελλοντικό τρόπο του οργανωτικού και οικονομικού σχεδιασμού όλων των ελληνικών αεροδρομίων σε μικρο- και μακρο-κλίμακα. 8 Βιβλιογραφία [1] ΥΠΑ, Master Plan Αεροδρομίων Καβάλας Αλεξανδρούπολης, 2000 [2] TRB (Transportation Research Board), National Aviation System Planning Symposium, Washington DC, USA, 1992 [3] European Union Legislations: EEC Decision 87/602/EEC, Regulation 2343/90/EEC, Regulation /92/EEC [4] Ashford Ν. and Moore C.A., Airport Finance, Van Norstrand Reinhold, New York, 1992 [5] Feldman J. Commercial magnetism, Airline Business, 1996 [6] Federal Aviation Administration (DOT), Notice of Revision to Airport Capital Improvement Plan (ACIP), 1996 [7] Caves R. Airport planning in a liberal setting methodologies for appropriate airport provision, PhD Thesis, Loughborough University, 1993 [8] Tsamboulas D., G. Yotis & K. Panou, The use of Multicreteria methods for the assessment of transport infrastructure projects: A comparative analysis, Journal of Transportation Engineering of the American Society of Civil Engineers (ASCE), USA, 1999 [9] Saaty T. L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, 1980

12 Organizational and economic planning of Greek Airports D. Tsamboulas Department of Transportation Planning & Engineering, NTUA, Greece D. Korizis Systema Consulting S.A., Greece A. Roidakis Systema Consulting S.A., Greece Executive Summary The organizational and financial airport planning includes not only the commercial and operational activities, but also the management of the airport in the future. In macro-scale the effective organisational management and control of air transport and airports is part of a complete strategic planning. The strategic planning can be used as an evaluation tool of alternative development scenarios. In micro-scale the organizational and financial planning along with the design parameters are part of a complete master plan of an airport. The methodology presented in this paper includes multi-criteria evaluation models both for the strategic planning and for the elaboration of the master plan of an airport. Each criterion is given a specific weight and corresponds to quantification indices; where their values derive from logical assumptions. The above multi-criteria models can be adjusted to the Greek conditions and applied both to the macro and micro scale organizational and financial planning of the Greek airports. Such an application took pace for the airports of Kavala and Alexandroupolis.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σάνδρα Κοέν, Εύη Νεοφύτου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μιχάλης Δούμπος, Κωσταντίνος Ζοπουνίδης Πολυτεχνείο Κρήτης S. Cohen, M. Doumpos,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχεδιασμός και η. συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής

Ο σχεδιασμός και η. συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής Ο σχεδιασμός και η συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, Φεβρουάριος 2016 Γιατί τα σενάρια? Ποιον χρονικό ορίζοντα? Πως επιλέγουμε? - 1 Γιατί κάνουμε σενάρια Τι είναι το σενάριο?

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων

Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων 21 Απριλίου 2010 ρ ηµήτριος ηµητρίου Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, (Eng, MSc, DEng) και Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Στατιστικός Αναλυτής (MSc) Cranfield

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις Αθήνα, Ιούλιος 2010 Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου)

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Η διαδικασία για αξιολόγηση ξεχωριστών δράσεων, έργων ή ομάδων έργων και η επιλογή υλοποίησης μερικών από αυτών, για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 Τι είναι η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ.Δ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ.Δ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ.Δ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Μετά το άλλοτε ταχύ και άλλοτε χρονοβόρο πέρασμα από τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα των τριών πρώτων γενεών, η αλματώδης εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες αντικατοπτρίζεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Ν. Ευσταθόπουλος 1, Α. Σαλονικίδου 2, L.Sims 1, Γ. Αϋφαντοπούλου 2 & A. Richetta 1 1 IBI Group (UK) Ltd. 2 TRUTh s.a Περίληψη Το αεροδρόμιο της Σαντορίνης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 6: Παραχώρηση δικαιώματος σε ανταγωνιστικές αγορές: παρέμβαση στις επικοινωνίες (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές) Νικόλαος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Ιωάννης Μιχαλόπουλος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Υγειάς & Ασφάλειας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων: μια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Όλοι παίρνουμε αποφάσεις συνεχώς σε διάφορα επίπεδα / περιβάλλοντα αποφάσεων: Προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιμένες

Αποτίμηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιμένες Αποτίμηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιμένες Ι.Φραντζεσκάκης, Ι.Γκόλιας, Γ.Γιαννής, Κ.Παπαχατζάκης Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 2 η. Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Έργα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 2 η. Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Έργα Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 2 η Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Έργα Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποιες είναι οι παρεμβάσεις του κράτους και ποιος είναι ο άμεσος στόχος τους. Πως

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (EXECUTIVE SUMMARY) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 2. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Της Μαρίας Λεκάκου Σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο οι βελτιώσεις στη λειτουργία των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και η παροχή υπηρεσιών «πόρτα πόρτα»

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Όλοι παίρνουμε αποφάσεις συνεχώς σε διάφορα επίπεδα/ περιβάλλοντα αποφάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων.

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων. Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων Παύλος Αρβανίτης Ερευνητής ΕΤΕΜ Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Στόχος µας Να προσφέρουµε την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στην Ολυµπιακή Οικογένεια Να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» Αντικείμενο του έργου Το έργο αφορά: Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα