Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων"

Transcript

1 Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων Δ. Τσαμπούλας Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, Ελλάδα Δ. Κορυζής ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ΑΕ, Ελλάδα Α. Ροϊδάκης ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ΑΕ, Ελλάδα Περίληψη Ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός αεροδρομίων αφορά το σύνολο των εμπορικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων καθώς και τη διοίκηση του αεροδρομίου με διαχρονική διάρθρωση και εξέλιξη. Σε μακρο-κλίμακα η αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αερομεταφορών και αεροδρομίων εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης. Σε μικρο-κλίμακα ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός μαζί με το σύνολο των παραμέτρων σχεδιασμού εντάσσεται στα πλαίσια του ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) ενός αεροδρομίου. Το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρουσιάζεται περιλαμβάνει, τόσο για τον στρατηγικό σχεδιασμό, όσο και για την εκπόνηση του τελικού γενικού σχεδίου ανάπτυξης, πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης με βαρύτητα για το κάθε μεμονωμένο κριτήριο. Τα κριτήρια αντιστοιχίζονται με ποσοτικοποιημένους δείκτες που λαμβάνουν τιμές που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις και έπεται η τελική αναγωγή τους σε τεχνητή κλίμακα. Τα παραπάνω πολυκριτηριακά μοντέλα, προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες, μπορούν να εφαρμοστούν για τον οργανωτικό και οικονομικό σχεδιασμό των ελληνικών αεροδρομίων τόσο σε μακρο-κλίμακα (στρατηγικό) όσο και σε μικρο-κλίμακα (επιλογή τελικού γενικού σχεδίου ανάπτυξης) σχεδιασμό. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στα Αεροδρόμια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.

2 1 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού αεροδρομίου όπως αυτό προσαρμόσθηκε στις ελληνικές συνθήκες και εφαρμόσθηκε για την ΥΠΑ με την ολοκλήρωση πρόσφατα των αντιστοίχων μελετών ανάπτυξης περιφερειακών αεροδρομίων (ΥΠΑ [1]). Σε μικρο-κλίμακα (επιλογή Master Plan), για κάθε πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας του αεροδρομίου, γίνεται ο οικονομικός σχεδιασμός που βασίζεται στην χρηματική και οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών οργανωτικών προτάσεων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το κόστος των έργων ανάπτυξης, τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα, τις αποσβέσεις και συντηρήσεις των έργων. Σε μακρο-κλίμακα εξετάζονται οι στόχοι της γενικότερης οικονομικής και οργανωτικής πολιτικής των αερομεταφορών σε εθνική κλίμακα. Η αξιολόγηση των στόχων αυτών κατατάσσει τα ήδη εκπονηθέντα τελικά γενικά σχέδια ανάπτυξης των μεμονωμένων αεροδρομίων κατά προτεραιότητα υλοποίησής τους. Το μεθοδολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης των επιπτώσεων από τη λειτουργία των αεροδρομίων σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο αποτιμώντας τα οφέλη προς τους χρήστες και προς το κοινωνικό σύνολο ποιοτικά και ποσοτικά. Στόχος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μακρο-κλίμακα είναι να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων σε πανελλαδική κλίμακα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους ανάπτυξης και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Στόχος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μικρο-κλίμακα είναι να επιλέγει το καταλληλότερο γενικό σχέδιο ανάπτυξης ενός αεροδρομίου. 2 Στρατηγικός σχεδιασμός 2.1 Στρατηγικός σχεδιασμός αερομεταφορών Η οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αερομεταφορών και αεροδρομίων εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού αερομεταφορών. Τα στοιχεία αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού όπως αναφέρονται και στη διεθνή βιβλιογραφία (TRB [2]) οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:! Ο σχεδιασμός αεροπορικών συστημάτων είναι μια ενιαία διαδικασία που χρειάζεται το συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (εθνικών, περιφερειακών, τοπικών)! Ο σχεδιασμός συνδυάζει τον από πάνω προς τα κάτω (top-down) σχεδιασμό σε εθνική κλίμακα με την από κάτω προς τα πάνω (bottomup) διαπίστωση των αναγκών, δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης! Το σύστημα σχεδιασμού θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της πολιτικής αεροπορίας! Το σύστημα σχεδιασμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αερομεταφορές

3 ! Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων / προτάσεων, μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας των επιχειρησιακών σχεδίων. Οι βασικοί άξονες ενός βέλτιστου συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού, είναι:! Προσδιορισμός του συστήματος σε οργανωτικό επίπεδο! Διερεύνηση λύσεων τέτοιων ώστε να επιτρέπουν την επίτευξη οικονομικού οφέλους άμεσα ή έμμεσα.! Η διερεύνηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος Οι διαστάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού των αερομεταφορών απεικονίζονται στο Σχεδιάγραμμα 1. Αριθμός αεροδρομίων (χωρική διάσταση) Δίκτυο Αεροδρόμιο Hub Στοιχεία του συστήματος μεταφορών Αεροσκάφη Αερομεταφορές Αεροδρόμια Οικονομικός Κοινωνικός Πολιτικός Εθνικός Τομείς Σχεδιάγραμμα 1: Διαστάσεις Σχεδιασμού Αερομεταφορών Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός αεροδρομίου περιλαμβάνει τον οργανωτικό και οικονομικό σχεδιασμό του και αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίον οι υπάρχοντες πόροι και η διαθεσιμότητά τους κατανέμονται και χρησιμοποιούνται. Για να επιτευχθεί αυτό γίνεται χρήση δεικτών, που καθορίζουν πότε οι επιμέρους αποδόσεις προσεγγίζουν το στόχο. Μέσω του συστήματος αυτού, θα πρέπει να προβλέπεται η μελλοντική επιβατική και εμπορευματική κίνηση καθώς και πρόσθετες απαιτούμενες αναβαθμίσεις, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν ελλείψεις δυναμικότητας και να υπολογίζονται οι σχετικές δαπάνες. Η κατανομή της αεροπορικής κίνησης και η έως κάποιο σημείο παραγωγή της εξαρτώνται από τον αριθμό των πτήσεων, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τους διαδρόμους απογείωσης ή την συχνότητα και το μέγεθος των αεροσκαφών εξαρτώνται άμεσα από τη ζήτηση και το μέγεθος του ανταγωνισμού, κάτι που καθιστά επιτακτική την δυνατότητα πρόβλεψης όλων αυτών των παραγόντων. Τέλος, θα πρέπει να παραχθούν, να σχεδιασθούν και να εκτιμηθούν εναλλακτικές λύσεις.

4 Η επιλεγμένη τελική λύση πρέπει να εφαρμοσθεί και το όλο σύστημα θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, οι οποίοι υπόκεινται σε αλλαγές διαχρονικά. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει μηχανισμούς που διατηρούν τη συνεκτικότητα του συστήματος και τη συμβατότητά του με το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Εν τούτοις υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν σε κάθε στάδιο της σχεδιαστικής διαδικασίας, μερικά από τα οποία αναπαριστώνται στον πίνακα 1. Το δυσκολότερο, ίσως, απ αυτά είναι η διαμόρφωση της ακολουθούμενης πολιτικής. Πίνακας 1: Διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού Στοιχεία Θέματα προς επίλυση Στόχοι Ποιος τους θέτει ; Επιμέρους στόχοι Είναι εφικτοί ; Κριτήρια Μπορούν να εφαρμοστούν ; Εξοπλισμός Ποιότητα και τρόπος χρήσης Ζήτηση Πρόβλεψη ανεξάρτητων μεταβλητών Εναλλακτικές λύσεις Απόρριψη των μη επιθυμητών ή των τεχνικά μη υλοποιήσιμων Εκτίμηση Αποφυγή λαθών, μέτρα αποτελεσματικότητας Οικονομικοί πόροι. Ανταπόκριση στις πιθανές αλλαγές στο Εφαρμογή οικονομικοπολιτικό περιβάλλον Στρατηγικές / Λειτουργικές διαφορετικές θεωρήσεις. Εθνικά / Τοπικά εμπόδια. Πολιτικά / Κοινωνικά θέματα Κινητοποίηση Ανάληψη ευθύνης Τα θέματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 καθορίζουν με επάρκεια τα πλαίσια οργανωτικού σχεδιασμού των αεροδρομίων και οριοθετούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα αποτελέσματα του οικονομικού σχεδιασμού. Εξ άλλου ο σχεδιασμός αυτός λαμβάνει υπόψη όλες τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους και τις τάσεις όπως αυτές αναλύονται στο σχέδιο ανάπτυξης των αεροδρομίων σε σχέση με το εξωτερικό τους περιβάλλον, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο στο χώρο των αερομεταφορών. 2.2 Ευρωπαϊκή διάσταση του σχεδιασμού αερομεταφορών Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής αγοράς, οδήγησε στην υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής στις αερομεταφορές για να εξασφαλίζει την περαιτέρω σταθερή και ανταγωνιστική ανάπτυξη των αερομεταφορικών επιχειρήσεων (αεροπορικές εταιρίες, αεροδρόμια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών). Έτσι δημιουργήθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την απελευθέρωση των κοινοτικών αερομεταφορών (EEC [3]). Ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης τόσο του αερομεταφορικού έργου, όσο και των υπολοίπων δραστηριοτήτων του αεροδρομίου, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, επιτρέπει την υλοποίηση των εξής βασικών στόχων:

5 ! Διασφάλιση της εκτέλεσης των αεροπορικών δρομολογίων κάτω από υγιείς οικονομικές συνθήκες! Εξασφάλιση δικαιωμάτων μεταφορών σύμφωνα με κοινοτικούς ή εθνικούς κανόνες! Διασφάλιση της συνέπειας της μεταφορικής ικανότητας και του ναύλου σε τακτικές αεροπορικές γραμμές προς τον αερολιμένα! Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά παρεχομένων υπηρεσιών εδάφους υψηλού επιπέδου, μείωση κόστους αερομεταφορικού έργου και συγκέντρωση του αερομεταφορικών δραστηριοτήτων σε κοινό κέντρο κόστους.! Αποτελεσματική διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας του αεροδρομίου (διαμόρφωση τελών, κατανομή ωραρίων, ζώνες χρήσης γης, μέτρα ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) 3 Οργανωτικός Σχεδιασμός αεροδρομίων Ανεξάρτητα από το εκάστοτε πολιτικοοικονομικό περιβάλλον όπου ανήκουν, τα σύγχρονα αεροδρόμια πρέπει να λειτουργούν ως αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες. Η αυτονομία αυτή είναι απόρροια της ανάγκης για ευελιξία, ταχύτατη υλοποίηση νέων υποδομών, οργανωτικά σχήματα και τεχνολογίες, με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση της εκάστοτε ζήτησης, αφού εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των αεροδρομίων. Κατά συνέπεια, αναπτύσσονται στρατηγικές ανάπτυξης, που αφορούν όχι μόνο αεροπορικές και εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και άλλες οργανωτικές δραστηριότητες όπως :! Τιμολογιακή πολιτική! Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων! Διαχείριση Περιβάλλοντος! Εκμετάλλευση Υποδομής,! Διαχείριση επίγειων μεταφορικών μέσων Κατά συνέπεια, τα αεροδρόμια, ως ολοκληρωμένες επιχειρησιακές μονάδες πλέον, είναι υποχρεωμένα να χαράσσουν στρατηγικές και σχέδια δράσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην αγορά. Οι εν λόγω στρατηγικές, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, πρέπει να διέπονται από την εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ashford & Moore [4]) με οριοθετημένους στόχους άνω των πέντε ετών. Για πολλά Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια η χάραξη των πολιτικών αυτών εστιάζεται στον εντοπισμό και προσέλκυση νέων πελατών και διαμετακομιστικής κίνησης (επιβατών, εμπορευμάτων), στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στην περιοχή του αεροδρομίου, καθώς και στη βελτίωση της χερσαίας πρόσβασης (Feldman [5]) προς το αεροδρόμιο. Το οργανωτικό σχήμα κάθε Αεροδρομίου περιλαμβάνει τις εκάστοτε στρατηγικές ανάπτυξής του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως τα οργανωτικά σχήματα που εμφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία (FAA [6]), δίνουν προτεραιότητα σε μια οργάνωση αεροδρομίου τέτοια, που να εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του αερομεταφορέα που έχει το αεροδρόμιο ως κύρια βάση του.

6 4 Οικονομικός σχεδιασμός αεροδρομίων Για κάθε εναλλακτική πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας αεροδρομίου πραγματοποιείται οικονομικός σχεδιασμός των προτεινόμενων στρατηγικών και οργανωτικών σχεδίων. Αυτό απαιτείται να γίνει: α) Για να επιλεγούν τα βέλτιστα για το κοινωνικό σύνολο αποτελέσματα από την υλοποίηση και λειτουργία του αεροδρομίου. β) Για την οικονομική βιωσιμότητα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης γ) Για την εκτίμηση της αναγκαιότητας χρηματοδότησής τους. δ) Για το κατά πόσο εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό των αερομεταφορών (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Η μεθοδολογία περιλαμβάνει το κόστος των έργων ανάπτυξης, τα λειτουργικά έσοδα, έξοδα και τις αποσβέσεις και συντηρήσεις των έργων όπως αυτά προβλέπονται από τα σχέδια ανάπτυξης και τους χρονικούς προγραμματισμούς. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις ανάπτυξης των αεροδρομίων επηρεάζονται από τους ισολογισμούς τους, τις ανάγκες τους για νέες επενδύσεις σύμφωνα με την εξέλιξη της κίνησης, την προσέλκυση κεφαλαίων καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής οντότητας. Για τον υπολογισμό αυτών των μεγεθών είναι απαραίτητο να γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση για τις παραμέτρους: πρόβλεψη αεροπορικής κίνησης, επιτόκια, προβλέψεις εσόδων, σχέδια χρηματοδότησης έργων, Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και Εσωτερικός Δείκτης Ανταποδοτικότητας (ΕΔΑ). Οι παράμετροι αυτοί απαντούν στο ερώτημα κατά πόσο είναι αποδοτική μια τέτοια επένδυση σε σχέση με παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης καταδεικνύουν την αξία της επένδυσης σε σχέση με το κόστος και τις ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο. Οι ωφέλειες προς τους χρήστες και προς το κοινωνικό σύνολο γενικότερα μπορεί να αποτιμηθούν ποιοτικά και ποσοτικά. Η ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis) χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ποσοτικοποίησης σε χρηματικές μονάδες των κοινωνικών ωφελειών (οφέλη στην Εθνική Οικονομία γενικά, οφέλη από την αύξηση της απασχόλησης, πολλαπλασιαστικά οφέλη στην Περιφέρεια). Τα οικονομικά οφέλη μπορεί να θεωρηθούν πιο άμεσα από ότι τα ποιοτικά κοινωνικά οφέλη (Caves [7]), χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι μεγαλύτερης αξίας. 5 Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης 5.1 Αναγκαιότητα Ο ορθός μακρο- και μικρο- σχεδιασμός των αερομεταφορών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού μπορεί να επιφέρει σημαντικές και σε μεγάλη έκταση επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη κλίμακα, συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με τις επιπτώσεις που επιφέρουν σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

7 Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων πολυκριτηριακής αξιολόγησης και τα κριτήρια που περιλαμβάνονται. Επίσης, εξετάζεται και η διαδικασία της πολυκριτηριακής αξιολόγησης: στάθμιση κριτηρίων αξιολόγησης, αποτίμηση των ανά κριτήριο επιδόσεων των εναλλακτικών αξιολογούμενων λύσεων. Η επαλληλία των δύο αυτών διαδικασιών οδηγεί στην ορθή αποτίμηση των εναλλακτικών όρων σε αντικειμενικά ωφελιμιστική βάση. 5.2 Πολυκριτηριακό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού (μακρο-κλίμακα) Στα πλαίσια του σχεδιασμού των αεροδρομίων, και προκειμένου να γίνει η στρατηγική αξιολόγηση αυτών, προτείνεται πολυκριτηριακό μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης. Το μοντέλο αυτό έχει σκοπό να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων. Οι εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης των αεροδρομίων παραμετροποιούνται σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Υπεισέρχονται επίσης και άλλοι παράμετροι που έχουν σχέση τόσο με το μέγεθος του αεροδρομίου, το είδος του αεροδρομίου και τα παρεπόμενά τους (περιβάλλον, ασφάλεια, κλπ.), όσο και με τα στοιχεία που το απαρτίζουν σαν επιχειρηματική οντότητα (τμήματα, υπηρεσίες), καθώς και με τον τύπο του εξοπλισμού, των αεροβοηθημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα ιδιαίτερα αξιόλογο μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού είναι το μοντέλο της FAA, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από το DOT και ειδικότερα από την Ομοσπονδιακή Αεροπορική Υπηρεσία (FAA [6]) με σκοπό να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων στις ΗΠΑ. Έχει την ακόλουθη μορφή: Βαθμός Αξιολόγησης = 0.25* P *(APT+1.4*P+C+1.2*T) (1) Όπου P: Βασικά στοιχεία αεροδρομίου, APT: Μέγεθος του αεροδρομίου, C: Στοιχεία του αεροδρομίου, Τ: Τύπος του αεροδρομίου. Οι τιμές που λαμβάνουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2. Πίνακας 2: Τιμές των μεταβλητών Μεταβλητή ΑΡΤ: ανάλογη με την ετήσια κίνηση αεροσκαφών. Ρ: μέσος όρος του αθροίσματος των βασικών στοιχείων του αεροδρομίου C: μέσος όρος του αθροίσματος των υπόλοιπων στοιχείων του αεροδρομίου Τ: μέσος όρος του αθροίσματος των έργων του αεροδρομίου Τιμή Ετήσια κίνηση αεροσκαφών <8000=2, 8000 έως 20000=3, έως 50000=4, έως =5 Χωρητικότητα=7, Περιβάλλον=8, Σχεδιασμός=8, Ασφάλεια=10, Ανακατασκευή =8, Standards =6 Διάδρομος=10, Εξοπλισμός=8, Κτιριακά =3, Επίγειες Μεταφορές=4, Ελικοδρόμιο =9, Κτήση γης =7, Υπόλοιπα έργα=7, Terminal =1, Δάπεδα στάθμευσης=5 Πρόσβαση=7, Κατασκευή=10, Απαλλοτριώσεις=6, Επεκτάσεις=6, Καύσιμα=2, Φωτισμός=8, ΙLS=7, Βελτιωτικά έργα=8, Παράμετροι σχεδιασμού αεροδρομίου=9, Περιβαλλοντικά έργα=7, ARFF=10, Ασφάλεια=6, Σηματοδότηση =9, Ζώνες ασφαλείας=8, Επίγεια μέσα=6, Σύστημα οπτικής προσέγγισης=8, Ασφάλεια αεροδρομίου=8, Μετεωρολογικός σταθμός=8.

8 5.3 Πολυκριτηριακό μοντέλο οργανωτικού και οικονομικού σχεδιασμού (μικρο-κλίμακα) Η πολυκριτηριακή ανάλυση έχει ως στόχο την αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων από τη σε μικρο-κλίμακα λειτουργία των Αεροδρομίων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, με τελικό στόχο την επιλογή του βέλτιστου εκ των εναλλακτικών γενικών σχεδίων ανάπτυξης. Στην πολυκριτηριακή ανάλυση / αξιολόγηση περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράμετροι σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Τα προτεινόμενα κριτήρια είναι: Α: Κόστος έργου Β: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Γ: Επιπτώσεις στην οικονομία του νομού και της περιφέρειας Δ: Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας για την Εθνική Οικονομία Βαρύτητες Ο προσδιορισμός των βαρυτήτων των κριτηρίων αξιολόγησης απαιτεί όσο το δυνατό περισσότερες απόψεις ειδικών, αρμοδίων και εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι σχετίζονται με τα Αεροδρόμια. Οι ερωτηθέντες ειδικοί καλούνται να δώσουν βαθμό βαρύτητας σε κάθε κριτήριο σε συγκρίσεις ανά ζεύγη. Το άθροισμα βαρυτήτων για κάθε ζεύγος συγκρίσεων είναι ίσο με δέκα. Η σύνθεση των απόψεων γίνεται σε δύο επίπεδα: αρχικά στο εσωτερικό κάθε ομάδας και στη συνέχεια μεταξύ ομάδων, γνωστή ως «διαδοχική στάθμιση» (Nested Weighting). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται με μορφοποίηση των απαντήσεων σε μορφή μητρώου. Δημιουργείται ο πίνακας βαρυτήτων σύμφωνα με τη μέθοδο REMBRANDT, κατά την οποία οι βαρύτητες στις ανά ζεύγη συγκρίσεις εκφράζονται σε φυσική κλίμακα (από 10 ως +10, με βαθμίδα τη μονάδα) (Tsamboulas, Yotis, Panou [8]). Η επιλογή της κλίμακας αυτής γίνεται για να είναι ευκολότερη η σύγκριση και ο καθορισμός των βαρυτήτων από τους ερωτώμενους ειδικούς. Η «κλίμακα REMBRANDT» προκύπτει από τη φυσική κλίμακα, μέσω της συνάρτησης: ρ μ,ν = 10*φ μ,ν (10-10*φ μ,ν ) (2) όπου φ μ,ν οι τιμές στη φυσική κλίμακα. Στη συνέχεια, για την εξαγωγή των τελικών βαρυτήτων γίνεται μετάβαση από την κλίμακα REMBRANDT (Lootsma F. A., (1992)) στην κλίμακα SAATY (Saaty [9]). Η μετάβαση πραγματοποιείται με βάση την συνάρτηση : σ μ,ν = e 0,347* ρ μ,ν (3) όπου ρ μ,ν είναι οι τιμές της «κλίμακας REMBRANDT». Για κάθε φορέα, η υπέρθεση των κατά ζεύγος συγκρίσεων γίνεται μέσω γεωμετρικών μέσων όρων των σ μ,ν, με μεταβολή του δείκτη ν. Αφού εξάγονται οι βαρύτητες για κάθε φορέα, υπολογίζονται οι βαρύτητες κάθε κριτηρίου για κάθε κατηγορία φορέων, ως αριθμητικοί μέσοι όροι. Ομοίως, στο τελικό στάδιο της διαδικασίας προσδιορίζονται οι βαρύτητες των κριτηρίων για το σύνολο των φορέων.

9 Για τις Ελληνικές συνθήκες οι τιμές των βαρυτήτων, που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία κατά την μελέτη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης (ΥΠΑ [1]) παρουσιάζονται στην παράγραφο «Master Plan Εφαρμογή» Δείκτες απόδοσης κριτηρίων Η ανάπτυξη της μεθόδου πολυκριτηριακής αξιολόγησης απαιτεί τον προσδιορισμό ορισμένων ποσοτικοποιημένων δεικτών, σε αντιστοιχία με τα κριτήρια αξιολόγησης: Το κριτήριο Α (κόστος έργου) συσχετίζεται άμεσα με το δείκτη IRR (εσωτερικός συντελεστής οικονομικής αποδοτικότητας), που προέκυψε από την χρηματική αξιολόγηση του έργου. Το κριτήριο Β «περιβαλλοντικές επιπτώσεις» χρησιμοποιεί μία ποιοτική κλίμακα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δημιουργία του αεροδρομίου. Το κριτήριο Γ «επιπτώσεων στην οικονομία του νομού» εκτιμάται μέσω του δείκτη αύξησης της απασχόλησης. Τέλος, ως κριτήριο Δ «επιπτώσεις στην εθνική οικονομία» χρησιμοποιείται ο Εσωτερικός Συντελεστής Οικονομικής Αποδοτικότητας, όπως προκύπτει από την οικονομική αξιολόγηση του έργου Εφαρμογή της τεχνητής κλίμακας Για κάθε δείκτη, δίδονται η βέλτιστη και η χείριστη πιθανή τιμή, που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις. Εξαίρεση αποτελεί το κριτήριο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που μεταβαίνει απ ευθείας στο επόμενο στάδιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, δηλαδή την έκφραση σε τεχνητή κλίμακα, καθώς αναφέρεται αποκλειστικά σε ποιοτική κλίμακα. Στη συνέχεια, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας πολυκριτηριακής αξιολόγησης αξιοποιούνται οι ανά κριτήριο τιμές στις περιπτώσεις της υλοποίησης ή της μη υλοποίησης των σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών περιπτώσεων (υλοποίησης ή μη υλοποίησης) σε σχέση με τις ακραίες τιμές των δεικτών, που εκφράζουν τα κριτήρια αξιολόγησης. 6 Εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου 6.1 Εφαρμογή στην εκπόνηση Master Plan Master Plan - Ορισμός Η εκπόνηση του Master Plan ενός αεροδρομίου αποσκοπεί στην προγραμματισμένη ανάπτυξή του, στο πλαίσιο που προκαθορίζει ο γενικότερος μεταφορικός και οικονομικός τοπικός, περιφερειακός και εθνικός αναπτυξιακός προγραμματισμός. Παράλληλα, είναι συμβατός με την εθνική και διεθνή πολιτική των αερομεταφορών, καθώς και με τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια εντάσσεται στον γενικότερο εθνικό παραγωγικό σχεδιασμό.

10 6.1.2 Master Plan - Εφαρμογή Η πολυκριτηριακή μεθοδολογία εφαρμόσθηκε για την εκπόνηση των Master Plan των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και τα αποτελέσματα των βαρυτήτων και του πολυκριτηριακού μοντέλου φαίνονται στους πίνακες 3 και 4, από όπου προκύπτει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας είναι προτιμητέο από αυτό της Αλεξανδρούπολης. Πίνακας 3. Βαρύτητες κριτηρίων αξιολόγησης για τις ελληνικές συνθήκες Κριτήριο Συμβολισμός Βαρύτητα Κόστος έργου Α 25% Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Β 20% Επιπτώσεις στην οικονομία του Νομού Γ 25% Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας για την εθνική οικονομία Δ 30% Πίνακας 4. Αποτελέσματα Α/δ Καβάλας Α/δ Αλεξανδρούπολης Κόστος 0,27 0,06 Περιβάλλον 0,05 0,2 Απασχόληση 0,03 0,04 Εθνική Οικονομία 0,7 0,45 ΣΥΝΟΛΟ 0,3 0,2 6.2 Εφαρμογή στον στρατηγικό σχεδιασμό Στρατηγικός σχεδιασμός - Ορισμός Ο στρατηγικός σχεδιασμός ακολουθεί την εθνική πολιτική όσον αφορά την επιλογή επενδυτικής προτεραιότητας, ιδιοκτησίας και τρόπου διαχείρισης ενός ή περισσοτέρων αεροδρομίων. Συνήθως οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων κατά μέγεθος (ετήσια κίνηση αεροσκαφών) και ρόλο (διεθνές, τουριστικό κλπ.) Εφαρμογή Το πολυκριτηριακό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού της FAA εφαρμόσθηκε για την αξιολόγηση του βαθμού σημαντικότητας επένδυσης υλοποίησης μεταξύ των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης (Πίνακας 5). Πίνακας 5. Αποτελέσματα στρατηγικού μοντέλου Α/δ Καβάλας Α/δ Αλεξανδρούπολης Πρωτεύοντα στοιχεία 15 8 Κίνηση 3 3 Δευτερεύοντα στοιχεία 8 3 Έργα ΣΥΝΟΛΟ Η προσαρμογή που έγινε στα ελληνικά δεδομένα αφορά την παράμετρο ΑΡΤ (κίνηση αεροσκαφών), όπου θεωρήθηκε η εξής κλίμακα:! Διεθνή αεροδρόμια (Αθήνας, Θεσσαλονίκης) = 5! Μεσαίας κίνησης αεροδρόμια (π.χ. Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρόδος) = 4

11 ! Μικρής κίνησης αεροδρόμια (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) = 3! Πολύ μικρής κίνησης αεροδρόμια = 2 Βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, το αεροδρόμιο της Καβάλας έχει προτεραιότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. 7 Συμπεράσματα Ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός των αεροδρομίων εξετάζεται σε μικρό- και μακρο-κλίμακα. Σε μακρο-κλίμακα εκφράζει τον εθνικό-στρατηγικό σχεδιασμό και σε μικρο-κλίμακα το γενικό σχέδιο ανάπτυξης ενός αεροδρομίου. Σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης για την επίτευξη του βέλτιστου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των αερομεταφορών και του βέλτιστου γενικού σχεδίου ανάπτυξης ενός αεροδρομίου αποτελούν τα πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης με τα οποία, κατάλληλα για την κάθε αξιολόγηση κριτήρια, λαμβάνουν ποσοτικοποιημένες τιμές που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις, από τις παραμέτρους σχεδιασμού των αεροδρομίων και από συναφείς μελέτες. Η εφαρμογή των μοντέλων αυτών πραγματοποιήθηκε από την ΥΠΑ πιλοτικά για την Ελλάδα με κατάλληλη προσαρμογή των ποσοτικοποιημένων τιμών για τα αεροδρόμια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και θα μπορούσε να αποτελέσει τον μελλοντικό τρόπο του οργανωτικού και οικονομικού σχεδιασμού όλων των ελληνικών αεροδρομίων σε μικρο- και μακρο-κλίμακα. 8 Βιβλιογραφία [1] ΥΠΑ, Master Plan Αεροδρομίων Καβάλας Αλεξανδρούπολης, 2000 [2] TRB (Transportation Research Board), National Aviation System Planning Symposium, Washington DC, USA, 1992 [3] European Union Legislations: EEC Decision 87/602/EEC, Regulation 2343/90/EEC, Regulation /92/EEC [4] Ashford Ν. and Moore C.A., Airport Finance, Van Norstrand Reinhold, New York, 1992 [5] Feldman J. Commercial magnetism, Airline Business, 1996 [6] Federal Aviation Administration (DOT), Notice of Revision to Airport Capital Improvement Plan (ACIP), 1996 [7] Caves R. Airport planning in a liberal setting methodologies for appropriate airport provision, PhD Thesis, Loughborough University, 1993 [8] Tsamboulas D., G. Yotis & K. Panou, The use of Multicreteria methods for the assessment of transport infrastructure projects: A comparative analysis, Journal of Transportation Engineering of the American Society of Civil Engineers (ASCE), USA, 1999 [9] Saaty T. L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, 1980

12 Organizational and economic planning of Greek Airports D. Tsamboulas Department of Transportation Planning & Engineering, NTUA, Greece D. Korizis Systema Consulting S.A., Greece A. Roidakis Systema Consulting S.A., Greece Executive Summary The organizational and financial airport planning includes not only the commercial and operational activities, but also the management of the airport in the future. In macro-scale the effective organisational management and control of air transport and airports is part of a complete strategic planning. The strategic planning can be used as an evaluation tool of alternative development scenarios. In micro-scale the organizational and financial planning along with the design parameters are part of a complete master plan of an airport. The methodology presented in this paper includes multi-criteria evaluation models both for the strategic planning and for the elaboration of the master plan of an airport. Each criterion is given a specific weight and corresponds to quantification indices; where their values derive from logical assumptions. The above multi-criteria models can be adjusted to the Greek conditions and applied both to the macro and micro scale organizational and financial planning of the Greek airports. Such an application took pace for the airports of Kavala and Alexandroupolis.

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 Τι είναι η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (EXECUTIVE SUMMARY) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 2. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013 Περιεχόμενα 01 Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννη Ν. Παράσχη και τον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων.

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων. Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων Παύλος Αρβανίτης Ερευνητής ΕΤΕΜ Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Νέα Μεταφορική Υποδομή... 15

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Νέα Μεταφορική Υποδομή... 15 Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Νέα Μεταφορική Υποδομή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολιτική Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Περίπτωση των Σιδηροδρομικών Μεταφορών... 29 2.1 Εισαγωγή... 30 2.2 Το Θεσμικό Πλαίσιο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Βενιζέλος. Αεροδρόµιο. 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011

Ελευθέριος Βενιζέλος. Αεροδρόµιο. 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011 Αεροδρόµιο 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011 Ελευθέριος Βενιζέλος Ελευθέριος Βενιζέλος Φωτογραφίες: 11aviation.com, Νώντας Μαυροκέφαλος, AIA Στις 27 Μαρτίου 2011 ο ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών γιόρτασε τα δέκατα

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης 1 1 Ορισμός επιχειρηματικού πλάνου δράσης Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) χαρτογραφεί την πορεία και τον προορισμό μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένους όρους για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Κ. Αμπακούμκιν, Α. Μπαλλής, Ε. Σφακιανάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ..3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 4 Δεκεμβρίου 2001

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 4 Δεκεμβρίου 2001 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 4 Δεκεμβρίου 2001 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντ. Σταθόπουλος, Αν. Καθηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προτάσεις

Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προτάσεις Ημερίδα 17-6-2008 : «Η συμβολή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην Παραγωγική Διαδικασία: Παρόν και Μέλλον» Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα Periklis Gogas Assistant Professor Department of International Economic Relations & Development perrygogas@gmail.com 1 ΑΜΑ: Γενικά Σημαντικό έργο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Για έναν επιχειρηματία,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα