Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων"

Transcript

1 Οικονομικός και oργανωτικός σχεδιασμός ανάπτυξης Ελληνικών αεροδρομίων Δ. Τσαμπούλας Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, Ελλάδα Δ. Κορυζής ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ΑΕ, Ελλάδα Α. Ροϊδάκης ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ΑΕ, Ελλάδα Περίληψη Ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός αεροδρομίων αφορά το σύνολο των εμπορικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων καθώς και τη διοίκηση του αεροδρομίου με διαχρονική διάρθρωση και εξέλιξη. Σε μακρο-κλίμακα η αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αερομεταφορών και αεροδρομίων εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης. Σε μικρο-κλίμακα ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός μαζί με το σύνολο των παραμέτρων σχεδιασμού εντάσσεται στα πλαίσια του ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) ενός αεροδρομίου. Το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρουσιάζεται περιλαμβάνει, τόσο για τον στρατηγικό σχεδιασμό, όσο και για την εκπόνηση του τελικού γενικού σχεδίου ανάπτυξης, πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης με βαρύτητα για το κάθε μεμονωμένο κριτήριο. Τα κριτήρια αντιστοιχίζονται με ποσοτικοποιημένους δείκτες που λαμβάνουν τιμές που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις και έπεται η τελική αναγωγή τους σε τεχνητή κλίμακα. Τα παραπάνω πολυκριτηριακά μοντέλα, προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες, μπορούν να εφαρμοστούν για τον οργανωτικό και οικονομικό σχεδιασμό των ελληνικών αεροδρομίων τόσο σε μακρο-κλίμακα (στρατηγικό) όσο και σε μικρο-κλίμακα (επιλογή τελικού γενικού σχεδίου ανάπτυξης) σχεδιασμό. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στα Αεροδρόμια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.

2 1 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού αεροδρομίου όπως αυτό προσαρμόσθηκε στις ελληνικές συνθήκες και εφαρμόσθηκε για την ΥΠΑ με την ολοκλήρωση πρόσφατα των αντιστοίχων μελετών ανάπτυξης περιφερειακών αεροδρομίων (ΥΠΑ [1]). Σε μικρο-κλίμακα (επιλογή Master Plan), για κάθε πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας του αεροδρομίου, γίνεται ο οικονομικός σχεδιασμός που βασίζεται στην χρηματική και οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών οργανωτικών προτάσεων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το κόστος των έργων ανάπτυξης, τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα, τις αποσβέσεις και συντηρήσεις των έργων. Σε μακρο-κλίμακα εξετάζονται οι στόχοι της γενικότερης οικονομικής και οργανωτικής πολιτικής των αερομεταφορών σε εθνική κλίμακα. Η αξιολόγηση των στόχων αυτών κατατάσσει τα ήδη εκπονηθέντα τελικά γενικά σχέδια ανάπτυξης των μεμονωμένων αεροδρομίων κατά προτεραιότητα υλοποίησής τους. Το μεθοδολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης των επιπτώσεων από τη λειτουργία των αεροδρομίων σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο αποτιμώντας τα οφέλη προς τους χρήστες και προς το κοινωνικό σύνολο ποιοτικά και ποσοτικά. Στόχος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μακρο-κλίμακα είναι να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων σε πανελλαδική κλίμακα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους ανάπτυξης και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Στόχος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μικρο-κλίμακα είναι να επιλέγει το καταλληλότερο γενικό σχέδιο ανάπτυξης ενός αεροδρομίου. 2 Στρατηγικός σχεδιασμός 2.1 Στρατηγικός σχεδιασμός αερομεταφορών Η οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αερομεταφορών και αεροδρομίων εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού αερομεταφορών. Τα στοιχεία αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού όπως αναφέρονται και στη διεθνή βιβλιογραφία (TRB [2]) οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:! Ο σχεδιασμός αεροπορικών συστημάτων είναι μια ενιαία διαδικασία που χρειάζεται το συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (εθνικών, περιφερειακών, τοπικών)! Ο σχεδιασμός συνδυάζει τον από πάνω προς τα κάτω (top-down) σχεδιασμό σε εθνική κλίμακα με την από κάτω προς τα πάνω (bottomup) διαπίστωση των αναγκών, δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης! Το σύστημα σχεδιασμού θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της πολιτικής αεροπορίας! Το σύστημα σχεδιασμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αερομεταφορές

3 ! Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων / προτάσεων, μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας των επιχειρησιακών σχεδίων. Οι βασικοί άξονες ενός βέλτιστου συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού, είναι:! Προσδιορισμός του συστήματος σε οργανωτικό επίπεδο! Διερεύνηση λύσεων τέτοιων ώστε να επιτρέπουν την επίτευξη οικονομικού οφέλους άμεσα ή έμμεσα.! Η διερεύνηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος Οι διαστάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού των αερομεταφορών απεικονίζονται στο Σχεδιάγραμμα 1. Αριθμός αεροδρομίων (χωρική διάσταση) Δίκτυο Αεροδρόμιο Hub Στοιχεία του συστήματος μεταφορών Αεροσκάφη Αερομεταφορές Αεροδρόμια Οικονομικός Κοινωνικός Πολιτικός Εθνικός Τομείς Σχεδιάγραμμα 1: Διαστάσεις Σχεδιασμού Αερομεταφορών Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός αεροδρομίου περιλαμβάνει τον οργανωτικό και οικονομικό σχεδιασμό του και αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίον οι υπάρχοντες πόροι και η διαθεσιμότητά τους κατανέμονται και χρησιμοποιούνται. Για να επιτευχθεί αυτό γίνεται χρήση δεικτών, που καθορίζουν πότε οι επιμέρους αποδόσεις προσεγγίζουν το στόχο. Μέσω του συστήματος αυτού, θα πρέπει να προβλέπεται η μελλοντική επιβατική και εμπορευματική κίνηση καθώς και πρόσθετες απαιτούμενες αναβαθμίσεις, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν ελλείψεις δυναμικότητας και να υπολογίζονται οι σχετικές δαπάνες. Η κατανομή της αεροπορικής κίνησης και η έως κάποιο σημείο παραγωγή της εξαρτώνται από τον αριθμό των πτήσεων, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τους διαδρόμους απογείωσης ή την συχνότητα και το μέγεθος των αεροσκαφών εξαρτώνται άμεσα από τη ζήτηση και το μέγεθος του ανταγωνισμού, κάτι που καθιστά επιτακτική την δυνατότητα πρόβλεψης όλων αυτών των παραγόντων. Τέλος, θα πρέπει να παραχθούν, να σχεδιασθούν και να εκτιμηθούν εναλλακτικές λύσεις.

4 Η επιλεγμένη τελική λύση πρέπει να εφαρμοσθεί και το όλο σύστημα θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, οι οποίοι υπόκεινται σε αλλαγές διαχρονικά. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει μηχανισμούς που διατηρούν τη συνεκτικότητα του συστήματος και τη συμβατότητά του με το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Εν τούτοις υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν σε κάθε στάδιο της σχεδιαστικής διαδικασίας, μερικά από τα οποία αναπαριστώνται στον πίνακα 1. Το δυσκολότερο, ίσως, απ αυτά είναι η διαμόρφωση της ακολουθούμενης πολιτικής. Πίνακας 1: Διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού Στοιχεία Θέματα προς επίλυση Στόχοι Ποιος τους θέτει ; Επιμέρους στόχοι Είναι εφικτοί ; Κριτήρια Μπορούν να εφαρμοστούν ; Εξοπλισμός Ποιότητα και τρόπος χρήσης Ζήτηση Πρόβλεψη ανεξάρτητων μεταβλητών Εναλλακτικές λύσεις Απόρριψη των μη επιθυμητών ή των τεχνικά μη υλοποιήσιμων Εκτίμηση Αποφυγή λαθών, μέτρα αποτελεσματικότητας Οικονομικοί πόροι. Ανταπόκριση στις πιθανές αλλαγές στο Εφαρμογή οικονομικοπολιτικό περιβάλλον Στρατηγικές / Λειτουργικές διαφορετικές θεωρήσεις. Εθνικά / Τοπικά εμπόδια. Πολιτικά / Κοινωνικά θέματα Κινητοποίηση Ανάληψη ευθύνης Τα θέματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 καθορίζουν με επάρκεια τα πλαίσια οργανωτικού σχεδιασμού των αεροδρομίων και οριοθετούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα αποτελέσματα του οικονομικού σχεδιασμού. Εξ άλλου ο σχεδιασμός αυτός λαμβάνει υπόψη όλες τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους και τις τάσεις όπως αυτές αναλύονται στο σχέδιο ανάπτυξης των αεροδρομίων σε σχέση με το εξωτερικό τους περιβάλλον, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο στο χώρο των αερομεταφορών. 2.2 Ευρωπαϊκή διάσταση του σχεδιασμού αερομεταφορών Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής αγοράς, οδήγησε στην υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής στις αερομεταφορές για να εξασφαλίζει την περαιτέρω σταθερή και ανταγωνιστική ανάπτυξη των αερομεταφορικών επιχειρήσεων (αεροπορικές εταιρίες, αεροδρόμια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών). Έτσι δημιουργήθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την απελευθέρωση των κοινοτικών αερομεταφορών (EEC [3]). Ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης τόσο του αερομεταφορικού έργου, όσο και των υπολοίπων δραστηριοτήτων του αεροδρομίου, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, επιτρέπει την υλοποίηση των εξής βασικών στόχων:

5 ! Διασφάλιση της εκτέλεσης των αεροπορικών δρομολογίων κάτω από υγιείς οικονομικές συνθήκες! Εξασφάλιση δικαιωμάτων μεταφορών σύμφωνα με κοινοτικούς ή εθνικούς κανόνες! Διασφάλιση της συνέπειας της μεταφορικής ικανότητας και του ναύλου σε τακτικές αεροπορικές γραμμές προς τον αερολιμένα! Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά παρεχομένων υπηρεσιών εδάφους υψηλού επιπέδου, μείωση κόστους αερομεταφορικού έργου και συγκέντρωση του αερομεταφορικών δραστηριοτήτων σε κοινό κέντρο κόστους.! Αποτελεσματική διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας του αεροδρομίου (διαμόρφωση τελών, κατανομή ωραρίων, ζώνες χρήσης γης, μέτρα ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) 3 Οργανωτικός Σχεδιασμός αεροδρομίων Ανεξάρτητα από το εκάστοτε πολιτικοοικονομικό περιβάλλον όπου ανήκουν, τα σύγχρονα αεροδρόμια πρέπει να λειτουργούν ως αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες. Η αυτονομία αυτή είναι απόρροια της ανάγκης για ευελιξία, ταχύτατη υλοποίηση νέων υποδομών, οργανωτικά σχήματα και τεχνολογίες, με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση της εκάστοτε ζήτησης, αφού εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των αεροδρομίων. Κατά συνέπεια, αναπτύσσονται στρατηγικές ανάπτυξης, που αφορούν όχι μόνο αεροπορικές και εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και άλλες οργανωτικές δραστηριότητες όπως :! Τιμολογιακή πολιτική! Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων! Διαχείριση Περιβάλλοντος! Εκμετάλλευση Υποδομής,! Διαχείριση επίγειων μεταφορικών μέσων Κατά συνέπεια, τα αεροδρόμια, ως ολοκληρωμένες επιχειρησιακές μονάδες πλέον, είναι υποχρεωμένα να χαράσσουν στρατηγικές και σχέδια δράσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην αγορά. Οι εν λόγω στρατηγικές, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, πρέπει να διέπονται από την εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ashford & Moore [4]) με οριοθετημένους στόχους άνω των πέντε ετών. Για πολλά Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια η χάραξη των πολιτικών αυτών εστιάζεται στον εντοπισμό και προσέλκυση νέων πελατών και διαμετακομιστικής κίνησης (επιβατών, εμπορευμάτων), στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στην περιοχή του αεροδρομίου, καθώς και στη βελτίωση της χερσαίας πρόσβασης (Feldman [5]) προς το αεροδρόμιο. Το οργανωτικό σχήμα κάθε Αεροδρομίου περιλαμβάνει τις εκάστοτε στρατηγικές ανάπτυξής του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως τα οργανωτικά σχήματα που εμφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία (FAA [6]), δίνουν προτεραιότητα σε μια οργάνωση αεροδρομίου τέτοια, που να εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του αερομεταφορέα που έχει το αεροδρόμιο ως κύρια βάση του.

6 4 Οικονομικός σχεδιασμός αεροδρομίων Για κάθε εναλλακτική πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας αεροδρομίου πραγματοποιείται οικονομικός σχεδιασμός των προτεινόμενων στρατηγικών και οργανωτικών σχεδίων. Αυτό απαιτείται να γίνει: α) Για να επιλεγούν τα βέλτιστα για το κοινωνικό σύνολο αποτελέσματα από την υλοποίηση και λειτουργία του αεροδρομίου. β) Για την οικονομική βιωσιμότητα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης γ) Για την εκτίμηση της αναγκαιότητας χρηματοδότησής τους. δ) Για το κατά πόσο εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό των αερομεταφορών (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Η μεθοδολογία περιλαμβάνει το κόστος των έργων ανάπτυξης, τα λειτουργικά έσοδα, έξοδα και τις αποσβέσεις και συντηρήσεις των έργων όπως αυτά προβλέπονται από τα σχέδια ανάπτυξης και τους χρονικούς προγραμματισμούς. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις ανάπτυξης των αεροδρομίων επηρεάζονται από τους ισολογισμούς τους, τις ανάγκες τους για νέες επενδύσεις σύμφωνα με την εξέλιξη της κίνησης, την προσέλκυση κεφαλαίων καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής οντότητας. Για τον υπολογισμό αυτών των μεγεθών είναι απαραίτητο να γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση για τις παραμέτρους: πρόβλεψη αεροπορικής κίνησης, επιτόκια, προβλέψεις εσόδων, σχέδια χρηματοδότησης έργων, Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και Εσωτερικός Δείκτης Ανταποδοτικότητας (ΕΔΑ). Οι παράμετροι αυτοί απαντούν στο ερώτημα κατά πόσο είναι αποδοτική μια τέτοια επένδυση σε σχέση με παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης καταδεικνύουν την αξία της επένδυσης σε σχέση με το κόστος και τις ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο. Οι ωφέλειες προς τους χρήστες και προς το κοινωνικό σύνολο γενικότερα μπορεί να αποτιμηθούν ποιοτικά και ποσοτικά. Η ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis) χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ποσοτικοποίησης σε χρηματικές μονάδες των κοινωνικών ωφελειών (οφέλη στην Εθνική Οικονομία γενικά, οφέλη από την αύξηση της απασχόλησης, πολλαπλασιαστικά οφέλη στην Περιφέρεια). Τα οικονομικά οφέλη μπορεί να θεωρηθούν πιο άμεσα από ότι τα ποιοτικά κοινωνικά οφέλη (Caves [7]), χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι μεγαλύτερης αξίας. 5 Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης 5.1 Αναγκαιότητα Ο ορθός μακρο- και μικρο- σχεδιασμός των αερομεταφορών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού μπορεί να επιφέρει σημαντικές και σε μεγάλη έκταση επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη κλίμακα, συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με τις επιπτώσεις που επιφέρουν σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

7 Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων πολυκριτηριακής αξιολόγησης και τα κριτήρια που περιλαμβάνονται. Επίσης, εξετάζεται και η διαδικασία της πολυκριτηριακής αξιολόγησης: στάθμιση κριτηρίων αξιολόγησης, αποτίμηση των ανά κριτήριο επιδόσεων των εναλλακτικών αξιολογούμενων λύσεων. Η επαλληλία των δύο αυτών διαδικασιών οδηγεί στην ορθή αποτίμηση των εναλλακτικών όρων σε αντικειμενικά ωφελιμιστική βάση. 5.2 Πολυκριτηριακό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού (μακρο-κλίμακα) Στα πλαίσια του σχεδιασμού των αεροδρομίων, και προκειμένου να γίνει η στρατηγική αξιολόγηση αυτών, προτείνεται πολυκριτηριακό μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης. Το μοντέλο αυτό έχει σκοπό να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων. Οι εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης των αεροδρομίων παραμετροποιούνται σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Υπεισέρχονται επίσης και άλλοι παράμετροι που έχουν σχέση τόσο με το μέγεθος του αεροδρομίου, το είδος του αεροδρομίου και τα παρεπόμενά τους (περιβάλλον, ασφάλεια, κλπ.), όσο και με τα στοιχεία που το απαρτίζουν σαν επιχειρηματική οντότητα (τμήματα, υπηρεσίες), καθώς και με τον τύπο του εξοπλισμού, των αεροβοηθημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα ιδιαίτερα αξιόλογο μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού είναι το μοντέλο της FAA, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από το DOT και ειδικότερα από την Ομοσπονδιακή Αεροπορική Υπηρεσία (FAA [6]) με σκοπό να θέσει τις προτεραιότητες ανάπτυξης των αεροδρομίων στις ΗΠΑ. Έχει την ακόλουθη μορφή: Βαθμός Αξιολόγησης = 0.25* P *(APT+1.4*P+C+1.2*T) (1) Όπου P: Βασικά στοιχεία αεροδρομίου, APT: Μέγεθος του αεροδρομίου, C: Στοιχεία του αεροδρομίου, Τ: Τύπος του αεροδρομίου. Οι τιμές που λαμβάνουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2. Πίνακας 2: Τιμές των μεταβλητών Μεταβλητή ΑΡΤ: ανάλογη με την ετήσια κίνηση αεροσκαφών. Ρ: μέσος όρος του αθροίσματος των βασικών στοιχείων του αεροδρομίου C: μέσος όρος του αθροίσματος των υπόλοιπων στοιχείων του αεροδρομίου Τ: μέσος όρος του αθροίσματος των έργων του αεροδρομίου Τιμή Ετήσια κίνηση αεροσκαφών <8000=2, 8000 έως 20000=3, έως 50000=4, έως =5 Χωρητικότητα=7, Περιβάλλον=8, Σχεδιασμός=8, Ασφάλεια=10, Ανακατασκευή =8, Standards =6 Διάδρομος=10, Εξοπλισμός=8, Κτιριακά =3, Επίγειες Μεταφορές=4, Ελικοδρόμιο =9, Κτήση γης =7, Υπόλοιπα έργα=7, Terminal =1, Δάπεδα στάθμευσης=5 Πρόσβαση=7, Κατασκευή=10, Απαλλοτριώσεις=6, Επεκτάσεις=6, Καύσιμα=2, Φωτισμός=8, ΙLS=7, Βελτιωτικά έργα=8, Παράμετροι σχεδιασμού αεροδρομίου=9, Περιβαλλοντικά έργα=7, ARFF=10, Ασφάλεια=6, Σηματοδότηση =9, Ζώνες ασφαλείας=8, Επίγεια μέσα=6, Σύστημα οπτικής προσέγγισης=8, Ασφάλεια αεροδρομίου=8, Μετεωρολογικός σταθμός=8.

8 5.3 Πολυκριτηριακό μοντέλο οργανωτικού και οικονομικού σχεδιασμού (μικρο-κλίμακα) Η πολυκριτηριακή ανάλυση έχει ως στόχο την αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων από τη σε μικρο-κλίμακα λειτουργία των Αεροδρομίων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, με τελικό στόχο την επιλογή του βέλτιστου εκ των εναλλακτικών γενικών σχεδίων ανάπτυξης. Στην πολυκριτηριακή ανάλυση / αξιολόγηση περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράμετροι σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Τα προτεινόμενα κριτήρια είναι: Α: Κόστος έργου Β: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Γ: Επιπτώσεις στην οικονομία του νομού και της περιφέρειας Δ: Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας για την Εθνική Οικονομία Βαρύτητες Ο προσδιορισμός των βαρυτήτων των κριτηρίων αξιολόγησης απαιτεί όσο το δυνατό περισσότερες απόψεις ειδικών, αρμοδίων και εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι σχετίζονται με τα Αεροδρόμια. Οι ερωτηθέντες ειδικοί καλούνται να δώσουν βαθμό βαρύτητας σε κάθε κριτήριο σε συγκρίσεις ανά ζεύγη. Το άθροισμα βαρυτήτων για κάθε ζεύγος συγκρίσεων είναι ίσο με δέκα. Η σύνθεση των απόψεων γίνεται σε δύο επίπεδα: αρχικά στο εσωτερικό κάθε ομάδας και στη συνέχεια μεταξύ ομάδων, γνωστή ως «διαδοχική στάθμιση» (Nested Weighting). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται με μορφοποίηση των απαντήσεων σε μορφή μητρώου. Δημιουργείται ο πίνακας βαρυτήτων σύμφωνα με τη μέθοδο REMBRANDT, κατά την οποία οι βαρύτητες στις ανά ζεύγη συγκρίσεις εκφράζονται σε φυσική κλίμακα (από 10 ως +10, με βαθμίδα τη μονάδα) (Tsamboulas, Yotis, Panou [8]). Η επιλογή της κλίμακας αυτής γίνεται για να είναι ευκολότερη η σύγκριση και ο καθορισμός των βαρυτήτων από τους ερωτώμενους ειδικούς. Η «κλίμακα REMBRANDT» προκύπτει από τη φυσική κλίμακα, μέσω της συνάρτησης: ρ μ,ν = 10*φ μ,ν (10-10*φ μ,ν ) (2) όπου φ μ,ν οι τιμές στη φυσική κλίμακα. Στη συνέχεια, για την εξαγωγή των τελικών βαρυτήτων γίνεται μετάβαση από την κλίμακα REMBRANDT (Lootsma F. A., (1992)) στην κλίμακα SAATY (Saaty [9]). Η μετάβαση πραγματοποιείται με βάση την συνάρτηση : σ μ,ν = e 0,347* ρ μ,ν (3) όπου ρ μ,ν είναι οι τιμές της «κλίμακας REMBRANDT». Για κάθε φορέα, η υπέρθεση των κατά ζεύγος συγκρίσεων γίνεται μέσω γεωμετρικών μέσων όρων των σ μ,ν, με μεταβολή του δείκτη ν. Αφού εξάγονται οι βαρύτητες για κάθε φορέα, υπολογίζονται οι βαρύτητες κάθε κριτηρίου για κάθε κατηγορία φορέων, ως αριθμητικοί μέσοι όροι. Ομοίως, στο τελικό στάδιο της διαδικασίας προσδιορίζονται οι βαρύτητες των κριτηρίων για το σύνολο των φορέων.

9 Για τις Ελληνικές συνθήκες οι τιμές των βαρυτήτων, που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία κατά την μελέτη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης (ΥΠΑ [1]) παρουσιάζονται στην παράγραφο «Master Plan Εφαρμογή» Δείκτες απόδοσης κριτηρίων Η ανάπτυξη της μεθόδου πολυκριτηριακής αξιολόγησης απαιτεί τον προσδιορισμό ορισμένων ποσοτικοποιημένων δεικτών, σε αντιστοιχία με τα κριτήρια αξιολόγησης: Το κριτήριο Α (κόστος έργου) συσχετίζεται άμεσα με το δείκτη IRR (εσωτερικός συντελεστής οικονομικής αποδοτικότητας), που προέκυψε από την χρηματική αξιολόγηση του έργου. Το κριτήριο Β «περιβαλλοντικές επιπτώσεις» χρησιμοποιεί μία ποιοτική κλίμακα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δημιουργία του αεροδρομίου. Το κριτήριο Γ «επιπτώσεων στην οικονομία του νομού» εκτιμάται μέσω του δείκτη αύξησης της απασχόλησης. Τέλος, ως κριτήριο Δ «επιπτώσεις στην εθνική οικονομία» χρησιμοποιείται ο Εσωτερικός Συντελεστής Οικονομικής Αποδοτικότητας, όπως προκύπτει από την οικονομική αξιολόγηση του έργου Εφαρμογή της τεχνητής κλίμακας Για κάθε δείκτη, δίδονται η βέλτιστη και η χείριστη πιθανή τιμή, που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις. Εξαίρεση αποτελεί το κριτήριο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που μεταβαίνει απ ευθείας στο επόμενο στάδιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, δηλαδή την έκφραση σε τεχνητή κλίμακα, καθώς αναφέρεται αποκλειστικά σε ποιοτική κλίμακα. Στη συνέχεια, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας πολυκριτηριακής αξιολόγησης αξιοποιούνται οι ανά κριτήριο τιμές στις περιπτώσεις της υλοποίησης ή της μη υλοποίησης των σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών περιπτώσεων (υλοποίησης ή μη υλοποίησης) σε σχέση με τις ακραίες τιμές των δεικτών, που εκφράζουν τα κριτήρια αξιολόγησης. 6 Εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου 6.1 Εφαρμογή στην εκπόνηση Master Plan Master Plan - Ορισμός Η εκπόνηση του Master Plan ενός αεροδρομίου αποσκοπεί στην προγραμματισμένη ανάπτυξή του, στο πλαίσιο που προκαθορίζει ο γενικότερος μεταφορικός και οικονομικός τοπικός, περιφερειακός και εθνικός αναπτυξιακός προγραμματισμός. Παράλληλα, είναι συμβατός με την εθνική και διεθνή πολιτική των αερομεταφορών, καθώς και με τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια εντάσσεται στον γενικότερο εθνικό παραγωγικό σχεδιασμό.

10 6.1.2 Master Plan - Εφαρμογή Η πολυκριτηριακή μεθοδολογία εφαρμόσθηκε για την εκπόνηση των Master Plan των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και τα αποτελέσματα των βαρυτήτων και του πολυκριτηριακού μοντέλου φαίνονται στους πίνακες 3 και 4, από όπου προκύπτει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας είναι προτιμητέο από αυτό της Αλεξανδρούπολης. Πίνακας 3. Βαρύτητες κριτηρίων αξιολόγησης για τις ελληνικές συνθήκες Κριτήριο Συμβολισμός Βαρύτητα Κόστος έργου Α 25% Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Β 20% Επιπτώσεις στην οικονομία του Νομού Γ 25% Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας για την εθνική οικονομία Δ 30% Πίνακας 4. Αποτελέσματα Α/δ Καβάλας Α/δ Αλεξανδρούπολης Κόστος 0,27 0,06 Περιβάλλον 0,05 0,2 Απασχόληση 0,03 0,04 Εθνική Οικονομία 0,7 0,45 ΣΥΝΟΛΟ 0,3 0,2 6.2 Εφαρμογή στον στρατηγικό σχεδιασμό Στρατηγικός σχεδιασμός - Ορισμός Ο στρατηγικός σχεδιασμός ακολουθεί την εθνική πολιτική όσον αφορά την επιλογή επενδυτικής προτεραιότητας, ιδιοκτησίας και τρόπου διαχείρισης ενός ή περισσοτέρων αεροδρομίων. Συνήθως οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων κατά μέγεθος (ετήσια κίνηση αεροσκαφών) και ρόλο (διεθνές, τουριστικό κλπ.) Εφαρμογή Το πολυκριτηριακό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού της FAA εφαρμόσθηκε για την αξιολόγηση του βαθμού σημαντικότητας επένδυσης υλοποίησης μεταξύ των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης (Πίνακας 5). Πίνακας 5. Αποτελέσματα στρατηγικού μοντέλου Α/δ Καβάλας Α/δ Αλεξανδρούπολης Πρωτεύοντα στοιχεία 15 8 Κίνηση 3 3 Δευτερεύοντα στοιχεία 8 3 Έργα ΣΥΝΟΛΟ Η προσαρμογή που έγινε στα ελληνικά δεδομένα αφορά την παράμετρο ΑΡΤ (κίνηση αεροσκαφών), όπου θεωρήθηκε η εξής κλίμακα:! Διεθνή αεροδρόμια (Αθήνας, Θεσσαλονίκης) = 5! Μεσαίας κίνησης αεροδρόμια (π.χ. Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρόδος) = 4

11 ! Μικρής κίνησης αεροδρόμια (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) = 3! Πολύ μικρής κίνησης αεροδρόμια = 2 Βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, το αεροδρόμιο της Καβάλας έχει προτεραιότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. 7 Συμπεράσματα Ο οργανωτικός και οικονομικός σχεδιασμός των αεροδρομίων εξετάζεται σε μικρό- και μακρο-κλίμακα. Σε μακρο-κλίμακα εκφράζει τον εθνικό-στρατηγικό σχεδιασμό και σε μικρο-κλίμακα το γενικό σχέδιο ανάπτυξης ενός αεροδρομίου. Σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης για την επίτευξη του βέλτιστου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των αερομεταφορών και του βέλτιστου γενικού σχεδίου ανάπτυξης ενός αεροδρομίου αποτελούν τα πολυκριτηριακά μοντέλα αξιολόγησης με τα οποία, κατάλληλα για την κάθε αξιολόγηση κριτήρια, λαμβάνουν ποσοτικοποιημένες τιμές που προκύπτουν από λογικές υποθέσεις, από τις παραμέτρους σχεδιασμού των αεροδρομίων και από συναφείς μελέτες. Η εφαρμογή των μοντέλων αυτών πραγματοποιήθηκε από την ΥΠΑ πιλοτικά για την Ελλάδα με κατάλληλη προσαρμογή των ποσοτικοποιημένων τιμών για τα αεροδρόμια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και θα μπορούσε να αποτελέσει τον μελλοντικό τρόπο του οργανωτικού και οικονομικού σχεδιασμού όλων των ελληνικών αεροδρομίων σε μικρο- και μακρο-κλίμακα. 8 Βιβλιογραφία [1] ΥΠΑ, Master Plan Αεροδρομίων Καβάλας Αλεξανδρούπολης, 2000 [2] TRB (Transportation Research Board), National Aviation System Planning Symposium, Washington DC, USA, 1992 [3] European Union Legislations: EEC Decision 87/602/EEC, Regulation 2343/90/EEC, Regulation /92/EEC [4] Ashford Ν. and Moore C.A., Airport Finance, Van Norstrand Reinhold, New York, 1992 [5] Feldman J. Commercial magnetism, Airline Business, 1996 [6] Federal Aviation Administration (DOT), Notice of Revision to Airport Capital Improvement Plan (ACIP), 1996 [7] Caves R. Airport planning in a liberal setting methodologies for appropriate airport provision, PhD Thesis, Loughborough University, 1993 [8] Tsamboulas D., G. Yotis & K. Panou, The use of Multicreteria methods for the assessment of transport infrastructure projects: A comparative analysis, Journal of Transportation Engineering of the American Society of Civil Engineers (ASCE), USA, 1999 [9] Saaty T. L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, 1980

12 Organizational and economic planning of Greek Airports D. Tsamboulas Department of Transportation Planning & Engineering, NTUA, Greece D. Korizis Systema Consulting S.A., Greece A. Roidakis Systema Consulting S.A., Greece Executive Summary The organizational and financial airport planning includes not only the commercial and operational activities, but also the management of the airport in the future. In macro-scale the effective organisational management and control of air transport and airports is part of a complete strategic planning. The strategic planning can be used as an evaluation tool of alternative development scenarios. In micro-scale the organizational and financial planning along with the design parameters are part of a complete master plan of an airport. The methodology presented in this paper includes multi-criteria evaluation models both for the strategic planning and for the elaboration of the master plan of an airport. Each criterion is given a specific weight and corresponds to quantification indices; where their values derive from logical assumptions. The above multi-criteria models can be adjusted to the Greek conditions and applied both to the macro and micro scale organizational and financial planning of the Greek airports. Such an application took pace for the airports of Kavala and Alexandroupolis.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 Τι είναι η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Ν. Ευσταθόπουλος 1, Α. Σαλονικίδου 2, L.Sims 1, Γ. Αϋφαντοπούλου 2 & A. Richetta 1 1 IBI Group (UK) Ltd. 2 TRUTh s.a Περίληψη Το αεροδρόμιο της Σαντορίνης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Νέα Μεταφορική Υποδομή... 15

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Νέα Μεταφορική Υποδομή... 15 Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Νέα Μεταφορική Υποδομή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολιτική Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Περίπτωση των Σιδηροδρομικών Μεταφορών... 29 2.1 Εισαγωγή... 30 2.2 Το Θεσμικό Πλαίσιο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (EXECUTIVE SUMMARY) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 2. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων.

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων. Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων Παύλος Αρβανίτης Ερευνητής ΕΤΕΜ Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Στόχος µας Να προσφέρουµε την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στην Ολυµπιακή Οικογένεια Να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013 Περιεχόμενα 01 Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννη Ν. Παράσχη και τον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα