Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο."

Transcript

1 Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα εξαπηώμενα άηομα. Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ, εθ κέξνπο ηεο Σνζηαιηζηηθήο Γπλαηθείαο Κίλεζεο, ζπκκεηέρσ ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ θνηλσλία καο γηα ηελ θαηάθηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ε Οξγάλσζε καο, καδί κε ηηο άιιεο Γπλαηθείεο Οξγαλψζεηο, έδσζαλ θαη δίλνπλ κάρεο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε φια ηα επίπεδα. Η πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ε επίηεπμε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ίζεο επθαηξίεο παξακέλεη έλαο επξχηεξνο δηαρξνληθφο ζηφρνο. Παξά ηα βήκαηα πξνφδνπ θπξίσο ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, εληνπίδνληαη ζνβαξά ειιείκκαηα ηφζν ζην βαζκφ εθαξκνγήο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο. Απηφ είλαη παζηθαλέο θαη απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο, κειέηεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φρη κφλν ζηελ Κχπξν, αιιά θαη ζε επξσπαηθφ επίπεδν. Πεξί ηεο χπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ ηίζεηαη ζέκα ακθηζβήηεζεο θαη νθείιεηαη: Τν ράζκα ησλ ακνηβψλ ππάξρεη ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξψλ ζηελ επαγγεικαηηθή δσή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φπσο κε ηηο ππάξρνπζεο άκεζεο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ην γεγνλφο φηη νη πςειέο Θέζεηο ζπλήζσο θαηέρνληαη απφ άληξεο σο θαη ηε κεξηθή απαζρφιεζε (θπξίσο γπλαίθεο), ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη άιισλ εμαξηψκελσλ ζπγγελψλ θ.ι.π. ηνλ επαγγεικαηηθφ δηαρσξηζκφ πνπ αθνξά ζπγθέληξσζε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ θαη 1

2 απαζρφιεζεο, κε ηηο γπλαίθεο λα πεξηνξίδνληαη ζε ζηελφηεξν θάζκα επαγγεικάησλ (νξηδφληηνο δηαρσξηζκφο) απ' φηη νη άληξεο θαη ζε ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεξαξρίαο απ' φηη νη άληξεο (θάζεηνο δηαρσξηζκφο). Οη γπλαίθεο δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ πξφζβαζε ηνπο ζηελ θαηάξηηζε. Οη αληζφηεηεο ζηελ ακνηβή θαηά ηελ εξγαζία αλαπαξάγνληαη θαη θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε. Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Η κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί ίζεο ακνηβήο γηα εξγαζία ίζεο αμίαο θαη ε αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο θαη αλαβάζκηζεο κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Ιζφηεηαο ζηελ Απαζρφιεζε. Η πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηζφηεηαο απαηηεί θαηλνηφκεο θαη δπλακηθέο δξάζεηο θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο. Η ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη απνηειεί ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ θξάηνπο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε Σηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ηελ νπνία πηνζέηεζε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έλαο κεγάινο αξηζκφο γπλαηθψλ παξακέλεη ζήκεξα αλελεξγφο θαη εθηφο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο νπδφισο ηδαληθέο είλαη. Η έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν εξγαζίαο φζν θαη απφ ηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο κε δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο. Δμαξηάηαη αθφκε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ζσζηήο λννηξνπίαο θαη ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Η αμηνπνίεζε ηνπ αδξαλνχο γπλαηθείνπ δπλακηθνχ θαη ε έληαμε ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ζηφρνο παλεπξσπατθφο πνπ πηνζεηήζεθε θαη πινπνηείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Κχπξνο έρεη αγγίμεη ή θαη μεπεξάζεη ην ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο είλαη ζαθέο φηη έρνπκε αθφκε δξφκν λα δηαλχζνπκε. Μηα καηηά ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ απνδεηθλχεη ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Γηα ηνπο άλδξεο ην πνζνζηφ θζάλεη ζην 82% ελψ γηα ηηο γπλαίθεο κφιηο πνπ μεπεξλά ην 60%. Η νηθνλνκηθή ελεξγνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ είλαη ηεξάζηηαο θνηλσληθήο ζεκαζίαο θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. 2

3 Απφ ηε κηα θαιχπηεη ηα ειιείκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ απφ ηελ άιιε κπνξεί λα ζηεξίμεη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ απεηινχληαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Αθφκε, ε αχμεζε ηνπ γπλαηθείνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ κνληέινπ. Οη ιφγνη ηεο απνκάθξπλζεο ή θαη ηεο κε έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο ξφινπο πνπ ήηαλ θαη ελ πνιινίο είλαη παγησκέλνη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία, αιιά θαη κε ηηο ζπλζήθεο κηζζνινγηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αληζφηεηαο. Ο ξφινο ηεο κεηέξαο, ηεο νηθνθπξάο θαη ηεο παξαδνζηαθήο ζπδχγνπ δελ επέηξεπαλ ζηε γπλαίθα λα εξγαζηεί θαη λα δηεθδηθήζεη ηζφηηκα ηε κηζζνινγηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο αλέιημε. Απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κέζσ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ μεπεξλνχζε ζε θφζηνο ην γπλαηθείν κηζζφ, ε παξακνλή ηεο γπλαίθαο ζην ζπίηη ήηαλ ζρεδφλ αλαγθαζηηθή. Σηε ζεκεξηλή επνρή βεβαίσο ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή ππφ ηελ έλλνηα φηη ε γπλαίθα ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γεγνλφο πνπ πξνβάιιεη σο νηθνγελεηαθή αιιά θαη θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα. Δμέιημε ε νπνία ζα έρεη πξννπηηθέο επηηπρίαο αλ γίλεη ζε ζπλζήθεο ηζνκηζζίαο θαη επθαηξηψλ αλέιημεο. Ο θηιφδνμνο απηφο ζηφρνο πεξλά απαξαίηεηα κέζα απφ ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθηιίσζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ θξάηνπο, θπξίσο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ λνκνζεζηψλ πεξί ηζφηεηαο ζηελ εξγαζία. Αθφκε, είλαη αλαγθαία ε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ κε κέηξα θαη ππνδνκέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο έληαμεο ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηαηί αθξηβψο, ε πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε κε επίθεληξν ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ. Όισλ εκάο δειαδή, νη νπνίνη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά έρνπκε ηελ επζχλε ηεο αλαηξνπήο ζεζκψλ θαη λννηξνπηψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ην ξφιν ηεο γπλαίθαο ζ φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. 3

4 Η έληαμε ηεο γπλαίθαο ζηελ εξγαζία είλαη απνιχησο ζπλδεδεκέλε κε ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζπκθηιίσζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Η αλαγθαηφηεηα απηή γίλεηαη θαζνιηθά απνδεθηή, αιιά δελ κπνξεί λα κέλνπκε ζηηο δηαπηζηψζεηο θαη ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Δπί ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέηεη ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηελ φιε πξνζπάζεηα. Η άκεζε θαη πιήξεο εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ λνκνζεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζεσξείηαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο ζηελ πξάμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηζφηεηαο. Θα ήηαλ ρξήζηκν επίζεο ην θξάηνο λα κειεηήζεη ηελ πηζαλφηεηα δηάζεζεο θνλδπιίσλ γηα παξνρή θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο, ψζηε απηέο λα αλαπηχμνπλ εξγαζηαθά πιάλα θηιηθά πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο θαη εηδηθά πξνο ηηο γπλαίθεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ππάξρεη ζεηξά κέηξσλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ, αλνηθηνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Δμεηάδνληαο ην ζέκα ηζφηεηα νξζψο γίλεηαη επηθέληξσζε θαη ζηα εμαξηψκελα άηνκα θαη ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ήδε έγηλε αλαθνξά ζηα παηδηά ε θξνληίδα ησλ νπνίσλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαηαο ζηνλ εξγαζηαθφ θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ ρψξν, κε ηε ζπλδξνκή ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ θξάηνπο λα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θπξίσο ζην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ. Τα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζπληζηνχλ κηα επαίζζεηε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ, ε αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Οη απφκαρνη ηεο δνπιείαο δελ είλαη απφθιεξνη ηεο δσήο, αιιά ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσληαλά θαη δεκηνπξγηθά άηνκα ηεο θνηλσλίαο θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη. Οη ειηθησκέλνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ κφρζεζαλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά ηνπο ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκα λα πξνζθέξνπλ ην δηθφ ηνπο αληίδσξν. Οη ζεκεξηλέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο αζθαιψο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα πξνζθνξάο πξνο ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, γη απηφ θαη ε θνηλσλία θαη ην επίζεκν θξάηνο νθείινπ λα αλαιάβνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηελ επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί. Απφ ηελ άιιε, νη ειηθησκέλνη κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Παξαδνζηαθά θαη δηαρξνληθά ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζηεξίδνπλ ηελ θππξηαθή νηθνγέλεηα κε ηε ζπλερηδφκελε δηακφξθσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Βνεζνχλ ζε δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ Φξνληίδνπλ ηα πην λεαξά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Μεηαδίδνπλ ζηηο λεφηεξεο γεληέο ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Η Σνζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε αθηέξσζε ηνπο θεηηλνχο γηνξηαζκνχο γηα ηελ Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, αθξηβψο γηα λα θαηαδείμεη ηε 4

5 ζεκαζία θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο ειηθησκέλνπο. Σηελ εθαζηξαηεία πνπ αλειήθζε δψζακε έκθαζε θαη αλαδείμακε ην ξφιν ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ε νπνία έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ Κέληξσλ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο ηα νπνία ζεσξνχκε ην αληίδνην ζηελ ηδξπκαηνπνίεζε ε νπνία θάζε άιιν παξά κπνξεί λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθά θαη δεκηνπξγηθά. Πηζηεχνπκε φηη ην θξάηνο θαη ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα αγθαιηάζνπλ ην ζεζκφ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε βαζκφ πνπ λα κπνξέζνπλ φρη κφλν λα δηαηεξήζνπλ, αιιά θπξίσο λα δηεπξχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο. Τα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη κηα άιιε θαηεγνξία πνιηηψλ ηελ νπνία νθείινπκε λα αληηκεησπίζνπκε κε ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη επαηζζεζία, γηα λα κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε ζπλζήθεο ηζφηεηαο θαη ηζνπιηηείαο. Η πιήξεο θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπο θαη ε δηεπθφιπλζε άκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή πξέπεη λα είλαη ζηφρνο πξνο άκεζε πινπνίεζε αλεβάδνληαο έηζη ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο καο. Θέζε καο είλαη φηη επηβάιιεηαη λα εγθχςνπκε κε ζνβαξφηεηα ζηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη νπνίεο ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημε θαη ηελ αξσγή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηείαο γηα λα αηζζαλζνχλ ηζφηηκνη πνιίηεο ζ έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο. Θεσξνχκε φηη ηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο δελ πξέπεη λ αληηκεησπηζηνχλ ζηε βάζε ειεεκνζχλεο, αιιά ζηε βάζε ηνπ ζεβαζκνχ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ζηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ ζηε δσή. Σ έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο ε πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε λ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα λα κπνξέζνπλ λ απνιαχζνπλ έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα άηνκα κε ηεηξαπιεγία ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπο ρξεηάδνληαη ζπλερή θξνληίδα επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο. Η επζχλε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε θξνληίδα παξαπιεγηθψλ θαη ηεηξαπιεγηθψλ αηφκσλ είλαη δεδνκέλε θαη δελ ρξεηάδεηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Απφ ηελ άιιε φκσο είλαη δεδνκέλε ε επζχλε θαη ε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα δηαζθαιίδεη ηηο ζπλζήθεο ζπλερνχο θαη αζθαινχο θξνληίδαο θπξίσο γηα ηνπο ηεηξαπιεγηθνχο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ αδπλακία θίλεζεο ησλ άλσ, αιιά θαη ησλ θάησ άθξσλ. 5

6 Τν πξφβιεκα είλαη δεδνκέλν θαη γλσζηφ ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο.τν θξάηνο θαη νη θνξείο ηνπ ζα πξέπεη λα εγθχςνπλ κε ζνβαξφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Γηαλχνληαο ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 21 νπ αηψλα θαη σο κέινο πιένλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Κχπξνο νθείιεη λα ζέζεη ςειά ζηελ θνηλσληθή ηεο πνιηηηθή ηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε βαξηέο αλαπεξίεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, γηα λα γίλεη θαηνξζσηή ε δηαζθάιηζε ηνπ ζεκειηψδνπο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, λα δνπλ δειαδή αλεμάξηεηα θαη λ απνιακβάλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζηφρνη απηνί πηνζεηνχληαη πιένλ απφ ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Δλσζε ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσληθήο ηεο πνιηηηθήο ζηελ νπνία θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηα θξάηε κέιε. Κπξίεο θαη θχξηνη, Τν ζέκα ηεο ηζφηεηαο είλαη πνιχπιεπξν, πνιπδηάζηαην θαη θαιχπηεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Η εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε είλαη ζέκα πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο δξάζεο. Σηε βάζε απηή άιισζηε θηλήζεθε θαη ε πξφζθαηε ζηήξημε ηεο Σνζηαιηζηηθήο Οκάδαο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ζηελ Οδεγία θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ. Η πξφηαζε νδεγίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζψπσλ αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο λνκνζεζίεο ηεο ηξέρνπζαο θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ. Απνηέιεζε ρξφλην αίηεκα ησλ επξσπαίσλ ζνζηαιηζηψλ, νη νπνίνη δεηνχζαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη κία νξηδφληηα νδεγία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ κε επξεία ηζρχ θαη κε ηζφηηκε πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο αλεμαξηήησο ιφγνπ. Ο πνιηηηθφο πνιηηηζκφο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ θξίλνληαη πξσηίζησο απφ ηελ αληηκεηψπηζε νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Τν θείκελν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κεηαμχ άιισλ, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ, δηαηππψλεη αληηθεηκεληθνχο θαη ζαθείο θαλφλεο σο πξνο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, επεθηείλεη ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαηά ησλ δηαθξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξία, πεξηνξίδεη ηηο δηαθνξέο κεηαρείξηζεο θαηά ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ, ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κφλν βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, επηβάιεη ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηελ αξρή θαηαπνιέκεζεο δηαθξίζεσλ. Η θαηάξγεζε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε φπνηα πνιηηηθή γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σηελ Κχπξν ηνπ 21 νπ αηψλα. Σηελ Κχπξν ηεο Δπξψπεο. Σηελ Κχπξν ηνπ αλεπηπγκέλνπ βηνηηθνχ θαη ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ε φπνηα κνξθή αληζφηεηαο δελ κπνξεί λα γίλεη αλεθηή. 6

7 Η πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί είλαη ζεκαληηθή θαη δεκηνχξγεζε ζηέξεν ππφβαζξν επί ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε ηελ πξνζπάζεηα καο ε νπνία πξέπεη λα εληαζεί κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πιήξνπο ηζφηεηαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Σνζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε είλαη δεζκεπκέλε θαη πξνζεισκέλε. Σαο επραξηζηψ 7

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚ ΥΟΛ ΓΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ ΔΗΡΑ ΣΜΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΓΗΟΗΚ / ΓΗΟΗΚ ΤΠΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πξνλνηαθέο δνκέο ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.» Δπηβιέπσλ: ηαξαληδήο Κσλζηαληίλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΕΕΝΟΣΣΗΣΣΑΑ ΙΙ :: : ΣΣΟ ΘΕΕΩΡΡΗΣΣΙΙΚΚΟ ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟ ΣΣΟΤΤ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΤΤ ΔΔΙΙΑΑΧΧΩΡΡΙΙΜΟΤΤ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008

7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008 ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΓΗΛΩΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ Δπηβιέπσλ: Σειέκαρνο εξάζεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ: ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ Επιβλέποσσα: Παπαδνπνύινπ Αλδξηαλή Σποσδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών πουδών (ΔΕ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πουδές Παρουσίαση στο μάθημα: «Μετανάστευση: Οικονομικές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα