εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο"

Transcript

1 εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο Μαπξίδεο Γεώξγηνο Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο Κνκνηελή Μάξηηνο 2015

2 Πξνζέξκαλζε Η πξνζέξκαλζε ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε πεξηιακβάλεη απιό ηξέμηκν, δηάθνξεο δξνκηθέο αζθήζεηο θαη ηαρύηεηεο Πεξηιακβάλεη επίζεο αζθήζεηο γηα ηνπο κύεο ησλ θαξπώλ, ησλ ρεξηώλ, ηνπ θνξκνύ θαη ησλ πνδηώλ Σέινο πεξηιακβάλεη πξνζέξκαλζε ζην ηξαπέδη ζηα ρηππήκαηα ηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 2

3 ΛΑΒΖ ΡΑΚΔΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΧΣΗ ΛΑΒΗ ΓΤΚΟΛΟ ΝΑ ΓΙΟΡΘΧΘΔΙ ΜΔΣΑ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 3

4 ΔΗΓΖ ΛΑΒΖ: Κηλέδηθε-Ηαπωληθή-Κνξεάηηθε (penhold) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 4

5 ΔΗΓΖ ΛΑΒΖ: Δπξωπαϊθή (shake hand) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 5

6 ΔΠΙΛΔΓΟΤΜΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΛΑΒΗ Διεύζεξεο θαη νη δύν επηθάλεηεο ηεο ξαθέηαο Καιύηεξνο έιεγρνο ηεο ξαθέηαο Καιύηεξνο έιεγρνο ζηηο γσλίεο ηεο ξαθέηαο 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 6

7 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΡΑΣΖΜΑ Κξαηάκε ηε ξαθέηα όπσο ζα ραηξεηνύζακε θάπνηνλ κε ρεηξαςία Ο δείθηεο θαη ν αληίρεηξαο ζε ζρήκα V είλαη παξάιιεινη ζηε βάζε ηεο θεθαιήο ηεο ξαθέηαο Σα ππόινηπα δάρηπια ηπιίγνληαη ζηε ιαβή Η ξαθέηα λα απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ ρεξηνύ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 7

8 ΛΑΘΗ ΣΟ ΚΡΑΣΗΜΑ ΣΗ ΡΑΚΔΣΑ Κξάηεκα ηεο ιαβήο κε όια ηα δάρηπια Ο δείθηεο πάλσ ζηελ αγσληζηηθή επηθάλεηα Ο αληίρεηξαο πάλσ ζηελ αγσληζηηθή επηθάλεηα θηρηό θξάηεκα 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 8

9 ΒΑΗΚΔ ΓΧΝΗΔ ΡΑΚΔΣΑ 1. ΟΤΓΔΣΔΡΖ Ραθέηα ζε θαηαθόξπθε ζέζε Δίλαη ε θέση ετοιμότηταρ Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλακνλή ηνπ ζέξβηο ηνπ αληηπάινπ (ππνδνρή) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 9

10 2.ΚΛΔΗΣΖ Η κία επηθάλεηα ζηξακκέλε πξνο ηα θάησ Υξεζηκνπνηείηαη γηα ρηππήκαηα top spin ή μπλοκ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 10

11 3. ΑΝΟΗΥΣΖ Η κία επηθάλεηα ζηξακκέλε πξνο ηα πάλσ Υξεζηκνπνηείηαη γηα ρηππήκαηα τείπαρ θαη σππυξίματορ (push) (back spin) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 11

12 Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΧΝΗΑ ΣΖ ΡΑΚΔΣΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΠΖΥΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΔΡΗΟΤ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 12

13 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ Για να μποπεί να εκτελέσει κάποιορ ένα στύπημα καλά θα ππέπει ππώτα να ελέγσει καλά την μπάλα 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 13

14 Αζθήζεηο γηα εμνηθείωζε κε ηελ κπάια & γηα βειηίωζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Ιζνξξνπία κπάιαο ζηε ξαθέηα(& ζηηο 2 πιεπξέο) Αλαπεδήζεηο κπάιαο ζηε ξαθέηα ζηελ πιεπξά ηνπ forehand(ληξάηβ) - ύςνο αλαπήδεζεο 30 cm Δπαλάιεςε ηεο άζθεζεο από ηελ πιεπξά ηνπ backhand(ξεβέξ) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 14

15 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 15

16 Αλαπεδήζεηο κπάιαο & ζηηο 2 πιεπξέο ηεο ξαθέηαο ελαιιάμ Δπαλάιεςε ησλ πην πάλσ αζθήζεσλ κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ύςνπο ηεο αλαπήδεζεο Δπαλάιεςε ησλ πην πάλσ αζθήζεσλ κε κεηαθίλεζε (πεξπάηεκα ή ηξέμηκν) Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ε γσλία ηνπ αγθώλα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 90ν & λα ππάξρεη απόζηαζε κεηαμύ αγθώλα & ζώκαηνο 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 16

17 ΒΑΗΚΑ ΥΣΤΠΖΜΑΣΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 17

18 ΚΟΝΣΡΑ FOREHAND ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Όηαλ ε κπάια πξνζεγγίδεη ηνλ παίθηε κε ύςνο ή/θαη κε βάζνο θαη έρεη πιάγην ή πάλσ θάιηζν 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 18

19 ΚΟΠΟ Να παίμεη ν παίθηεο επηζεηηθά Να ζηακαηήζεη ην επηζεηηθό ρηύπεκα ηνπ αληηπάινπ (ε κπάια λα θαηεπζπλζεί ζηελ ηειηθή ή ζηηο πιάγηεο γξακκέο ηεο πιεπξάο ηνπ ηξαπεδηνύ ηνπ αληηπάινπ) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 19

20 ΣΔΥΝΗΚΖ Κνληά ζην ηξαπέδη 1 m καθξηά από ην ηξαπέδη Λνμή ζέζε-αξηζηεξό πόδη κπξνζηά (δεμηόρεηξεο) Γόλαηα ιπγηζκέλα Σν ζώκα ζηξίβεη 45 ν πξνο ηα δεμηά Σν ρέξη ηαιαληεύεηαη από ηελ αξρηθή ζέζε πίζσ θαη κεηά εκπξόο Μεηαηόπηζε ηνπ βάξνπο από ην πίζσ ζην εκπξόο πόδη 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 20

21 Γσλία ξαθέηαο Κιεηζηή Υηύπεκα κπάιαο ην ςειόηεξν ζεκείν 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 21

22 ΚΟΝΣΡΑ BACKHAND ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Όηαλ ε κπάια πξνζεγγίδεη ηνλ παίθηε κε ύςνο ή/θαη κε βάζνο θαη έρεη πιάγην ή πάλσ θάιηζν 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 22

23 ΚΟΠΟ Να παίμεη ν παίθηεο επηζεηηθά Να ζηακαηήζεη ην επηζεηηθό ρηύπεκα ηνπ αληηπάινπ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 23

24 ΣΔΥΝΗΚΖ Κνληά ζην ηξαπέδη 1 m Θέζε ζρεδόλ παξάιιειε κε ην ηξαπέδη Γόλαηα ιπγηζκέλα Υέξη ξαθέηαο ζην ύςνο ηνπ ζηνκαρηνύ πξνο ηα εκπξόο & ειαθξά πξνο ηα πάλσ Γσλία ξαθέηαο Κιεηζηή Κξάηεκα ξαθέηαο: Με ραιαξό θαξπό ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ρεξηνύ πξνο ηα εκπξόο 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 24

25 Υηύπεκα κπάιαο ην ςειόηεξν ζεκείν 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 25

26 ΚΑΡΦΙ ΑΠO FOREHAND Σα πόδηα έρνπλ κεγαιύηεξν άλνηγκα από ηηο ΚΟΝΣΡΔ Γόλαηα ιπγηζκέλα Σν ζώκα έρεη δεμηά θιίζε Σν ρέξη ηαιαληεύεηαη από ηελ αξρηθή ζέζε πίζσ θαη κεηά εκπξόο Γσλία ξαθέηαο Κιεηζηή Υηύπεκα κπάιαο ην ςειόηεξν ζεκείν 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 26

27 Σν θαξθί είλαη ν γξεγνξόηεξνο ηξόπνο ρηππήκαηνο ΚΑΡΦΙ ΑΠΟ ΦΗΛΔ ΜΠΑΛΙΔ ΚΑΡΦΙ ΑΠΟ ΥΑΜΗΛΔ ΜΠΑΛΙΔ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 27

28 ΚΑΡΦΙ ΑΠO BACKHAND Κνληά ζην ηξαπέδη, ζηελ πιεπξά ηνπ forehand Ή εθηέιεζε μεθηλά από ηελ αξρηθή ζέζε Απνηειεί θαζαξά επηζεηηθό ρηύπεκα Σν θαξθί από forehand είλαη πην απνηειεζκαηηθό 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 28

29 TOPSPIN 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 29

30 TOPSPIN FOREHAND Απόζηαζε από ην ηξαπέδη εθ ζηελ πιεπξά ηνπ forehand Γόλαηα ιπγηζκέλα Αξηζηεξό πόδη κπξνζηά (δεμηόρεηξεο) Άλνηγκα πνδηώλ ιίγν κεγαιύηεξν από ησλ ώκσλ Υέξη ξαθέηαο : Από ηε ζέζε εηνηκόηεηαο, θαζώο ε κπάια έξρεηαη, αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, πίζσ θαη θάησ. ην ηέινο ηεο θίλεζεο ε ξαθέηα είλαη ζρεδόλ θάζεηε θαη ζην ύςνο ηνπ γνλάηνπ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 30

31 Βάξνο ζώκαηνο : Μεηαθέξεηαη ζην πίζσ πόδη Γσλία ξαθέηαο : Κιεηζηή 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 31

32 Σερληθή ηεο πξνο ηα πάλω θίλεζεο 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 32

33 Υέξη ξαθέηαο : Αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα κπξνο & πάλσ κε ηαπηόρξνλε θίλεζε ησλ πνδηώλ. Η ξαθέηα «πηάλεη θαη γιύθεη» ηελ κπάια κε γσλία κνηξώλ όηαλ ε αλαπήδεζε ηεο κπάιαο έρεη μεθηλήζεη ηελ θαζνδηθή ηεο πνξεία. ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο γίλεηαη κηα κηθξή θίλεζε ηνπ θαξπνύ πξνο ηα πάλσ. ην ηέινο ηεο θίλεζεο ε ξαθέηα είλαη κπξνζηά θαη ιίγν πάλσ από ην θεθάιη. 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 33

34 Γεμί πόδη θαη ζώκα κε ηε ζηξνθή βνεζνύλ λα απνθηήζεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ε κπάια Η επίδξαζε ηεο πεξηζηξνθήο Όηαλ δίλεηαη topspin (πεπιστπουή απομάκπςνσηρ) ζηελ κπάια, απηή ζα έρεη κηα ςειόηεξε ηξνρηά θαη ζα αλαπεδήζεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνύ κε κηα πξνο ηα πάλσ θαηεύζπλζε. 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 34

35 Topspin ξεβέξ (backhand) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 35

36 Απόζηαζε από ην ηξαπέδη εθ ζηελ πιεπξά ηνπ ξεβέξ Πόδηα ζρεδόλ παξάιιεια κε ην ηξαπέδη Γόλαηα ιπγηζκέλα Άλνηγκα πνδηώλ : ιίγν κεγαιύηεξν από ησλ ώκσλ Σν ζώκα θάκπηεηαη ειαθξά πξνο ηα εκπξόο Βάξνο ζώκαηνο : θαη ζηα δπν πόδηα Η ξαθέηα θηλείηαη πξνο ηα θάησ θαη θηάλεη ζην ύςνο ησλ γνλάησλ Γσλία ξαθέηαο : Κιεηζηή 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 36

37 ΣΔΥΝΗΚΖ BACKHAND ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΝΧ ΚΗΝΖΖ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 37

38 Υέξη ξαθέηαο : Από ηε ζέζε απηή αξρίδεη ην ρέξη λα θηλείηαη πξνο ηα εκπξόο, πάλσ θαη δεμηά. Η επαθή κε ηελ κπάια γίλεηαη ζην ζεκείν πνπ ε αλαπήδεζή ηεο έρεη αξρίζεη ηελ θαζνδηθή ηεο πνξεία. ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο γίλεηαη κηα κηθξή θίλεζε ηνπ θαξπνύ πξνο ηα εκπξόο θαη πάλσ. ην ηέινο ηεο θίλεζεο ην ρέξη είλαη κπξνζηά θαη δεμηά από ην ζώκα ζην ύςνο ησλ καηηώλ ώκα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ κε ηε βνήζεηα ησλ πνδηώλ 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 38

39 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 39

40 ΦΕΙΡΑ (BACK SPIN) FOREHAND 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 40

41 ΣΔΥΝΗΚΖ Κνληά ζην ηξαπέδη ζηελ πιεπξά ηνπ Forehand Πιάγηα ζέζε-αξηζηεξό πόδη κπξνζηά (Γεμηόρεηξεο) Γόλαηα ιπγηζκέλα Υέξη ξαθέηαο : Από πίζσ θαη πάλσ κεηαθηλείηαη από ηνλ αγθώλα πξνο ηα εκπξόο θαη ιίγν θάησ ζε νξηδόληην επίπεδν Βάξνο ζώκαηνο : Αξρηθά θαη ζηα 2 πόδηα, ζην ηέινο ηεο θίλεζεο ζην κπξνζηηλό 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 41

42 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 42

43 Γσλία ξαθέηαο : Αλνηρηή λα πεξάζεη θάησ από ηελ κπάια Υηύπεκα κπάιαο : ην ςειόηεξν ζεκείν θαη ζην πίζσ θαη θάησ κέξνο ηεο γηα λα απνθηήζεη αλάπνδε πεξηζηξνθή 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 43

44 ΦΔΗΡΑ ΡΔΒΔΡ (BACKHAND) 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 44

45 ΣΔΥΝΗΚΖ Κνληά ζην ηξαπέδη ζηελ πιεπξά ηνπ ξεβέξ Θέζε ζρεδόλ παξάιιειε κε ην ηξαπέδη Γόλαηα ιπγηζκέλα Υέξη ξαθέηαο: Από ην ύςνο ηνπ ζηνκαρηνύ κεηαθηλείηαη από ηνλ αγθώλα πξνο ηα εκπξόο θαη ιίγν θάησ ζε νξηδόληην επίπεδν Βάξνο ζώκαηνο: & ζηα 2 πόδηα 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 45

46 Γσλία ξαθέηαο : Αλνηρηή & ε ξαθέηα πξέπεη λα πεξάζεη θάησ από ηελ κπάια Υηύπεκα κπάιαο : ην ςειόηεξν ζεκείν θαη ζην πίζσ θαη θάησ κέξνο ηεο γηα λα απνθηήζεη αλάπνδε πεξηζηξνθή 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 46

47 ΦΔΗΡΑ BACKHAND 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 47

48 ΔΡΒΗ ΓΗΑ ΑΡΥΑΡΗΟΤ

49 ΣΟ ΠΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΥΣΤΠΗΜΑ ΓΙΑΣΙ ΔΙΝΕΙ ΣΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΠΧ & ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΕΙ Η ΜΠΑΛΑ ΚΤΡΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΒΙ Σν πέηαγκα ηεο κπάιαο Αηώξεζε ηνπ ρεξηνύ θαη ηεο ξαθέηαο Δπαθή ηεο ξαθέηαο κε ην κπαιάθη Η πνξεία ηεο κπάιαο

50 ΒΑΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ-ΑΚΖΔΗ ΔΚΜΑΘΖΖ ηνπνζεηνύκε ηνλ παίθηε πίζσ από ην ηξαπέδη Ραθέηα κε αλνηρηή γσλία(backhand) Σν ειεύζεξν ρέξη θξαηάεη ηελ κπάια ζε ύςνο 30 εθ. πάλσ από ηε ξαθέηα Με αθίλεηε ξαθέηα ξίρλεη ηελ κπάια πάλσ ηεο έηζη ώζηε απηή λα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αληηπάινπ

51 «ΝΟΜΗΜΟ» ΔΡΒΗ Μεηά ηελ εθκάζεζε ηεο απιήο ηερληθήο γίλεηαη εθκάζεζε εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο

52 Ιζνξξνπεί ηελ κπάια ζηελ αλνηρηή παιάκε Πεηά ηελ κπάια ζρεδόλ θάζεηα 16 εθ. Βξίζθεη ηελ κπάια ζηελ θάζνδό ηεο Η κπάια αθνύ ρηππήζεη πξώηα ζην γήπεδό ηνπ λα πεξάζεη πάλσ ή γύξν από ην θηιέ θαη λα αγγίμεη ην γήπεδν ηνπ απνθξνύνληα Αλ ζην ζέξβηο ην κπαιάθη πεξλώληαο αγγίμεη ην θηιέ εθ όζνλ όια ηα ινηπά είλαη ζσζηά έρνπκε επαλάιεςε

53 έξβηο κε αλάπνδν θάιηζν(backspin Δςσκολεύει τον αντίπαλο να παίξει επιθετικά 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 53

54 ΔΚΣΔΛΔΖ Πίζσ από ην ηξαπέδη πάξηε ρακειή ζηάζε. Πεηάμηε ηελ κπάια πξνο ηα πάλσ 16 εθ. Υηππήζηε ηελ κπάια ζηελ θάζνδν, κε κηα γξήγνξε θίλεζε ηνπ θαξπνύ ε ξαθέηα πξέπεη λα πεξάζεη θάησ από ηελ κπάια θαη λα ηελ «γιύςεη»- έηζη ώζηε λα δώζεη αλάπνδν (backspin) θάιηζν ζηελ κπάια. 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 54

55 Σν ζέξβηο απηό γίλεηαη θαη κε backhand θαη κε forehand 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 55

56 ΕΤΥΑΡΙΣΧ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 4 Μαξηίνπ 2015 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 56

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο

θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Γείθηεο επηηπρίαο Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ Δθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ρξεηάδνληαη όρη κόλν ηα ηαιέληα θαη νη παίθηεο, αιιά θαη νη πξνπνλεηέο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΖ ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Δηδηθέο αλαιύζεηο αηπρεκάησλ- αηπρήκαηα κε πεδνύο»

«Δηδηθέο αλαιύζεηο αηπρεκάησλ- αηπρήκαηα κε πεδνύο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ «Δηδηθέο αλαιύζεηο αηπρεκάησλ- αηπρήκαηα κε πεδνύο» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ζπνπδάζηξηαο ΠΑΪΕΑΚΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ, Α.Μ 3806 Δπηβιέπσλ: ππξίδσλ ηάκνο - Δξγαζηεξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Σν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι 1. U-6 ΔΣΧΝ:ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 3:3 η 4:4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ 2. U-8 ΔΣΧΝ: «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Κεφάλαιο 1 ο : (Θέματα Δ στο 1 ο Κεφάλαιο) Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Οριζόντια Βολή Ομαλή κυκλική κίνηση Κεντρομόλος επιτάχυνση Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1) ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα