Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική"

Transcript

1 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική Εφαρμογή του Συστήματος στη Λεκάνη Απορροής της Λίμνης Κάρλας Athanasios Loukas Civil Engineering Department University of Thessaly Volos, Greece Nicholas Samaras Department of Computer Science and Engineering TEI of Thessaly Larissa, Greece Nikitas Mylopoulos Civil Engineering Department University of Thessaly Volos, Greece Konstantinos Kokkinos Department of Computer Science and Engineering TEI of Thessaly Larissa, Greece Abstract Στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα, αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού παρακολούθησης και προσομοίωσης (monitoring and modeling system) για την αξιολόγηση της υδρολογικής, περιβαλλοντικής, οικολογικής και κοινωνικοοικονομικής δυναμικής λεκανών απορροής λιμνών ή υγροβιότοπων. Το σύστημα διαχείρισης των υδατικών πόρων αποτελείται από μια σειρά διασυνδεδεμένων (ή συζευγμένων) μοντέλων μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο προσομοίωσης (common simulation framework). Μετά την ολοκλήρωσή του το προτεινόμενο framework θα εφαρμοστεί στη λίμνη Κάρλα. Όλα τα υδρολογικά μοντέλα καθώς και τα μοντέλα διαχείρισης διασυνδέονται με τον πυρήνα του συστήματος και ανταλλάσσουν δεδομένα με τη χρήση του OpenMI standard. Περαιτέρω, το σύστημα περιλαμβάνει υλοποιήσεις βαθμονόμησης (calibration) με τη χρήση μιας υπηρεσίας web βαθμονόμησης. Keywords επιφανειακή και υπόγεια υδρολογία; οικοσύστημα; βαθμονόμηση; σύζευξη; OpenMI. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο στόχος ενός συστήματος παρατήρησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων είναι να διευκολύνει τη συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, ανάλυση και δημοσίευση των περιβαλλοντικών δεδομένων και παρατηρήσεων που συλλέγονται στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου αλλά και να διαχειριστεί αυτή την πληροφορία με την διαδικασία προσομοιώσεων έτσι ώστε να προβλέψει διάφορα υδρολογικά φαινόμενα. Όταν σε ένα τέτοιο σύστημα προσάψουμε και λειτουργίες περιβαλλοντικού και κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελέτης μιας περιοχής που αφορά τις κλιματικές αλλαγές, τις επιπτώσεις επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας καθώς και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις κοινωνικές διαδικασίες της ζωής των ανθρώπων σε αυτή την περιοχή. Η δημιουργία ενός τέτοιου ολοκληρωμένου μοντέλου δεν γίνεται με ολιστικό τρόπο δεδομένης της πολυπλοκότητας των λειτουργιών του. Ο πλέον ενδεικτικός τρόπος ως τώρα είναι η συνένωση διάφορων εξειδικευμένων μοντέλων το καθένα από τα οποία μελετά αυτόνομα καθεμία από τις παραπάνω διαδικασίες. Η ολοκλήρωση ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες: της επικοινωνίας των μοντέλων και της σύζευξης για να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα, της οργάνωσης και αποθήκευσης η οποία είναι μία διαδικασία με την οποία τα δεδομένα μετατρέπονται σε μια μορφή που μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα μέρη του συστήματος, της δημιουργίας μεταδεδομένων για την μεταχρονολογημένη ανάλυση τους με την μορφή προσομοιώσεων σεναρίων, της οπτικοποίησης με στόχο την αύξηση της κατανόησης των υδρολογικών διεργασιών και

2 της δημοσίευσης η οποία είναι η διαδικασία όπου όλα τα στοιχεία εισαγωγής, αποτελεσμάτων και ανάλυσης είναι καθολικά διαθέσιμα και παρουσιάζονται σε διαλειτουργικές μορφολογίες. Η εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα διαλειτουργικότητας είναι ένα κοινό συστατικό των μεγάλων συστημάτων (framework) που διεξάγονται σε πολλά επιστημονικά πεδία, όπως η γεωλογία [1], η ωκεανογραφία [2], κ.λπ.. Εντός του τομέα της υδρολογίας, δεν έχουν υπάρξει, μέχρι σήμερα, κάποια διεθνώς αναγνωρισμένα standards για την οργάνωση των δεδομένων, την μορφοποίηση και τους μηχανισμούς δημοσίευσης τα οποία θα μπορούν να αυξήσουν τη διαλειτουργικότητα των μοντέλων, ωστόσο ο τρόπος που έχει επικρατήσει ως τώρα είναι αυτά τα δεδομένα να εκφράζονται ως χρονοσειρές. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα παρατηρήσεων είναι αριθμητικές χρονοσειρές που συλλέγονται στο πεδίο μελέτης, όπως μετρήσεις αγωγιμότητας, μετρήσεις ανεύρεσης ιχνοστοιχείων που αφορούν την ποιότητα του νερού, καθώς μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών που αφορούν τις κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα του νερού η τις μελλοντικές κλιματικές αλλαγές. Για τους παραπάνω λόγους, κάθε μία από αυτές τις προσπάθειες δημιουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων μοντελοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις που περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποδομών συλλογής δεδομένων σε ευρεία κλίμακα, τη διαχείριση της αύξησης του όγκου των δεδομένων, τη χρονική και χωρική συχνότητα συλλογής δεδομένων, την οργάνωση και μορφοποίηση τους και την δυνατότητα επικοινωνίας των εν γένει ετερογενών μοντέλων σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αν προσθέσει κανείς τις ιδιαιτερότητες των ενσωματωμένων μοντέλων που αφορούν την χρονική και χωρική τους διακριτοποίηση τότε το πρόβλημα γίνεται δυσκολότερο. Ο στόχος του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και προσομοίωσης του οικοσυστήματος της λεκάνης απορροής της λίμνης που αποτελείται από μια σειρά συνδεμένων μαθηματικών μοντέλων τα οποία προσομοιώνουν: 1. τις υδρολογικές διαδικασίες διάδρασης των επιφανειακών υδάτων με τον υπόγειο υδροφορέα, 2. το υδατικό ισοζύγιο της λίμνης και του υδροβιότοπου, 3. την περιβαλλοντική και οικολογική δυναμική της λίμνης και του υδροβιότοπου και 4. τις επιδράσεις της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην τοπική κοινωνία μέσα από ένα κοινωνικοοικονομικό πρίσμα. Αυτό το σύστημα διαμόρφωσης θα ενσωματώσει: ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών με πομποδέκτες GSM κλιματολογικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο. ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (Geographical Information System, GIS) όπου θα αποθηκεύονται, θα παρουσιάζονται με διαγραμματικό τρόπο και θα χρησιμοποιούνται για προσομοίωση όλες οι απαραίτητες φυσικές και κοινωνικές πληροφορίες της περιοχής. Η αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα Fig. 1. Αρχιτεκτονική του Συστήματος Προσομοίωσης Η ενότητα ΙΙ περιγράφει πλήρως όλες τις λογισμικές ενότητες και τα υδρολογικά και περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά μοντέλα του συστήματος. Στην ενότητα ΙΙΙ γίνεται αναλυτική επισκόπηση της βάσης δεδομένων που υλοποιήθηκε ενώ τέλος στην ενότητα IV δίνεται πλήρης περιγραφή του συστήματος GIS που αναπτύχθηκε για την υφιστάμενη περιοχή μελέτης. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα της μέχρι τώρα έρευνας καθώς και τα επόμενα βήματα που ακολουθούν για την ολοκλήρωσή της. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα προβλεπόμενα σενάρια και στρατηγικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την αποκαταστημένη λίμνη Κάρλα τα οποία θα προσομοιωθούν μετά το τέλος της ανάπτυξης του συστήματος προσομοίωσης. II. ΛΟΓΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σε αυτή την ενότητα δίνουμε μια αναλυτική περιγραφή των υποσυστημάτων/μοντέλων από τα οποία αποτελείται το framework προσομοίωσης. Το σύστημα μας αποτελείται από τις εξής λογισμικές ενότητες: (α) Μία βάση δεδομένων η οποία καταχωρεί και αποθηκεύει όλα τα ιστορικά δεδομένα έχοντας προβλέψει την ενσωμάτωση των δεδομένων παρατήρησης στο πεδίο δράσης του υδροφορέα, (β) Την ενοποίηση όλων των δεδομένων σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφορίας, (γ) Την ενότητα της Επιφανειακής Υδρολογίας, (δ) Την ενότητα της Υπόγειας Υδρολογίας, (ε) Την ενότητα του Υδατικού Ισοζυγίου της λίμνης, (στ) Την ενότητα του Περιβαλλοντικού Οικοσυστήματος και (ζ) Το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο.

3 Παράλληλα, για την ενοποίηση, διασύνδεση και σύζευξη αυτών των μοντέλων αναπτύσσεται ένα framework το οποίο θα περιλαμβάνει τον πυρήνα του συστήματος, διάφορες διαλειτουργικότητες διασύνδεσης (σύζευξη μέσω OpenMIstandard, διασύνδεση μέσω data convertors κ.λπ.) καθώς και μία μηχανή on-line βαθμονόμησης των διαφόρων μοντέλων μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας (web service). A. Ενότητα Επιφανειακής Υδρολογίας Στην ενότητα αυτή πέρα από τη συνάθροιση του συνόλου των δεδομένων, θα έχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διάφορες μορφοποιήσεις (π.χ. λογιστικά φύλλα (spreadsheets), αρχεία κειμένου κ.λπ.). Περαιτέρω εδώ ενσωματώνεται το μοντέλο UTHBAL [3, 4] στο πλαίσιο προσομοίωσης (modeling framework) με την υλοποίηση της φορητότητας του μοντέλου αυτού και σε άλλα λογισμικά. Η ενότητα αυτή αναπτύσσεται ώστε να παρέχει αυτόματη αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης που εισάγεται στο μοντέλο UTHBAL. Επίσης έχει ήδη υλοποιηθεί η λειτουργικότητα της γραφικής παρουσίασης καμπυλών των χρονοσειρών των αποτελεσμάτων που προκύπτουν τόσο σε επίπεδο αδρομερούς διάταξης (lumped mode) όσο και σε επίπεδο ημικατανεμημένης και πλήρως κατανεμημένης διάταξης των παρατηρησιακών δεδομένων (semi and fully distributed mode. Τέλος η ενότητα της επιφανειακής υδρολογίας αναπτύσσεται να παρέχει διάδραση με άλλες ενότητες του πλαισίου και ειδικότερα με την ενότητα του ισοζυγίου της λίμνης (Lake Balance Module), με την ενότητα των υπογείων υδάτων και με την ενότητα της διαχείρισης της βάσης δεδομένων στο σύστημα GIS. B. Ενότητα Υπόγειας Υδρολογίας Η ενότητα της Υπόγειας Υδρολογίας ενσωματώνει και ολοκληρώνει το πρότυπο λογισμικού MODFLOW με μερική υποστήριξη του μοντέλου MIKE-SHE για τον καθορισμό των ορίων του ταμιευτήρα και του υδροφορέα υπο μελέτη. Όπως και στην ενότητα της Επιφανειακής Υδρολογίας, υλοποιείται το χαρακτηριστικό της φορητότητας του μοντέλου και της ανεξαρτητοποίησης του από το πεδίο δράσης. Με αυτή τη λογική το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους υδροφορείς μετά την υλοποίησή του. Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό με την ενότητα της Επιφανειακής Υδρολογίας αναπτύσσεται η διαδικασία σύζευξης των δύο μοντέλων. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τον χωρικό και χρονικό συγχρονισμό των χρονοσειρών των αποτελεσμάτων μέσω του standard OpenMI αλλά δεδομένης της μη-ύπαρξης του πηγαίου κώδικα για το μοντέλο MODFLOW (με τη χρήση του προγράμματος GMS) θα γίνει ημι-αυτοματοποιημένη σύζευξη μέσω data convertors. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να επιτευχθεί σύζευξη με τις λογισμικές ενότητες του ισοζυγίου της λίμνης καθώς και της ενότητας του περιβαλλοντικού οικοσυστήματος δεδομένου του ότι αυτές θα αναπτυχθούν και θα υπάρχει ο πηγαίος κώδικας. Τέλος, το υπο-σύστημα αυτό αυτόματα θα καταχωρεί όλα τα δεδομένα του στο ενσωματωμένο GIS σε μορφή shape files αλλά και ASCII- DEM μορφολογίας. C. Ενότητα Υδατικού Ισοζυγίου της Λίμνης Σε αυτή την ενότητα θα αναπτύξουμε ένα μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης του ταμιευτήρα (reservoir operation model). Το μοντέλο ονομάζεται UTH-Reservoir Lake Model (UTHRL) το οποίο είναι μια βελτιωμένη έκδοση του μοντέλου ταμιευτήρα που έχει εκπονηθεί από τους [5]. Αυτό είναι ένα σχετικά απλό μηνιαίο εννοιολογικό/εμπειρικό μοντέλο χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση η οποία περιγράφει τη λειτουργία του ταμιευτήρα σε κάθε μηνιαίο βήμα: V(j)=V(j-1)+Q(j)-E(j)-A(j)-Y(j) όπου, V(j) και V(j-1) αντιστοιχούν στον αποθηκευμένο όγκο νερού στον ταμιευτήρα κατά τους μήνες j και j-1 αντίστοιχα, Q(j) είναι το νερό που εισάγεται στον ταμιευτήρα (inflow) στο μήνα j, E(j) είναι η καθαρή απώλεια νερού από τον ταμιευτήρα κατά το μήνα j, A(j) είναι η πραγματική ανάλυση του όγκου νερού κατά το μήνα j, και Y(j) είναι η πραγματική υπερχείλιση του ταμιευτήρα κατά το μήνα αυτό. Οι απώλειες λόγω βαθιάς διήθησης στον υπόγειο υδροφορέα συνήθως υπολογίζονται από εδαφολογικές και γεωλογικές μελέτες πριν τη δημιουργία του ταμιευτήρα. Στην περίπτωση που τέτοιες μετρήσεις δεν υπάρχουν, τότε θεωρείται σωστό οι εκτιμήσεις της απώλειας νερού λόγω βαθιάς διήθησης να λαμβάνονται ίσες με το μηδέν. Οι ανωτέρω ποσότητες εκφράζονται σε μονάδες όγκου (hm 3 ). Η στάθμη του νερού και η επιφάνεια του ταμιευτήρα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη στάθμη του αποθηκευμένου στον ταμιευτήρα νερού και τις καμπύλες της εσωτερικής επιφανείας του ταμιευτήρα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις καμπύλες, έχει προταθεί η παρακάτω εξίσωση που σχετίζει την επιφάνεια του νερού του ταμιευτήρα F, με την αποθήκευση νερού, V: F=a+bV c όπου τα a, b, c είναι συντελεστές που υπολογίζονται μέσω curve fitting. D. Ενότητα Περιβαλλοντικού Οικοσυστήματος Το συγκεκριμένο θέμα προσεγγίζεται μέσω του μοντέλου προσομοίωσης PCLake, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικολογικό μοντέλο των ρηχών λιμνών, περιγράφοντας το φυτοπλαγκτόν, τα μακρόφυτα και μια απλοποιημένη τροφική αλυσίδα, εντός του πλαισίου του κλειστού κύκλου των θρεπτικών. Σκοπός του μοντέλου είναι η ανάλυση της πιθανότητας μετάβασης από την κατάσταση που χαρακτηρίζεται από καθαρό νερό και κυριαρχείται από βλάστηση, στην κατάσταση που χαρακτηρίζεται από θολό νερό και κυριαρχείται από φυτοπλαγκτόν ή αντίστροφα, ως λειτουργία της εξωτερικής φόρτισης με θρεπτικά και άλλους παράγοντες. Εκτός από τα σενάρια διαφορετικών εξωτερικών φορτίσεων με θρεπτικά, οι επιδράσεις των υδρολογικών και μορφολογικών αλλαγών, η κλιματική αλλαγή, οι επιλογές διαχείρισης όπως η βυθοκόρηση και η διαχείριση της υδρόβιας ζωής, ή συνδυασμοί των παραπάνω, μπορούν να αξιολογηθούν με έναν τουλάχιστον ημι-ποσοτικό τρόπο. Το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης της επίδρασης διαφορετικών

4 υποθέσεων σε οικολογικές αλληλεπιδράσεις (όπως προκύπτουν, για παράδειγμα, από την οικολογική γνώση). Περιγράφει τις πιο σημαντικές οικολογικές αλληλεπιδράσεις σε ένα ρηχό λιμναίο οικοσύστημα που καθορίζουν ποια κατάσταση θα υπερισχύσει. Τόσο οι επιδράσεις από την επιφάνεια προς τον πυθμένα όσο και οι επιδράσεις από τον πυθμένα προς την επιφάνεια καθώς και οι έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνονται υπόψη, εντός του γενικού πλαισίου του κύκλου των θρεπτικών. Το μοντέλο κατέχει μία ενδιάμεση θέση ανάμεσα στα μοντέλα ευτροφισμού που εστιάζουν κυρίως στα θρεπτικά και στο φυτοπλαγκτόν E. Ενότητα Κοινωνικοοικονομικού Μοντέλο Σε αυτή την ενότητα θα αναπτυχθεί μια μελέτη η οποία θα επεκταθεί σε τρείς ερευνητικές περιοχές: (α) το πρώτο κομμάτι θα αφορά τη γεωγραφική θέση της περιοχής, το μέγεθος της λίμνης και την ανασύστασή της, το κλίμα και τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της λίμνης. (β) στο δεύτερο κομμάτι θα μελετηθεί η περιοχή σαν προστατευόμενη περιοχή και θα καθοριστούν επακριβώς οι ζώνες προστασίας. Ειδικότερα θα μελετηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Μαυροβουνίου, το ιδιαίτερο φυσικό κάλος καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής του υδροφορέα. και (γ) το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα παρουσιάσει τον κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα της λεκάνης απορροής της λίμνης Κάρλας. Σαν εργαλεία εκτίμησης του χαρακτήρα αυτού χρησιμοποιήθηκαν δημογραφικά στοιχεία απογραφής ΕΣΥΕ (2001 και 1991), στοιχεία της απασχόλησης των κατοίκων καθώς και η πληθυσμιακή εξέλιξη των δημοτικών διαμερισμάτων της περιοχής. III. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένας από τους βασικότερους στόχους του ερευνητικού προγράμματος ήταν η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και συνίσταται στην εύρεση των αξιόπιστων ιστορικών στοιχείων των οποίων η συλλογή έγινε από διάφορες κυβερνητικές και θεσμικές οργανώσεις (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) καθώς και τις ελληνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές οργανώσεις. Η βάση σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε σε ένα virtual server, με διαθέσιμα όλα τα προβλεπόμενα για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων. Εδώ δίνουμε μια εκτεταμένη περιγραφή των δεδομένων αυτών [7 10]. Τα δεδομένα διακρίνονται σε : Δεδομένα Φυσικού Συστήματος: γεωγραφικά τοπογραφικά δεδομένα, υδρομετεωρολογικά δεδομένα, γεωλογικά υδρογεωλογικά δεδομένα, δεδομένα ποιότητας επιφανειακού και υπόγειου νερού. Δεδομένα Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος: κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, δεδομένα χρήσεων γης και σημειακών δραστηριοτήτων. Δεδομένα Έργων: δεδομένα τεχνικών έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας και λοιπών τεχνικών έργων και υποδομών της περιοχής μελέτης. A. Δεδομένα Φυσικού Συστήματος Αυτά τα δεδομένα χωρίζονται σε: Γεωγραφικά και τοπογραφικά δεδομένα: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους, Τοπογραφήσεις σε μεγάλες κλίμακες, Όρια λεκανών απορροής, Όρια δημοτικών διαμερισμάτων, Όρια οικισμών της περιοχής μελέτης, Οδικό δίκτυο κ.λπ. Υδρομετεωρολογικά δεδομένα: Όρια των υπο-λεκανών της λεκάνης απορροής της λίμνης Κάρλας, Υδατορρεύματα με κατάταξη κατά Strahler, Χρονοσειρές της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης και θερμοκρασίας και Στοιχεία υδρομετρήσεων παροχομετρήσεων των παραπάνω σταθμών σε ημερήσιο βήμα από το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας, τη ΔΕΗ και το ΥΠΕΚΑ Γεωλογικά και Υδρογεωλογικά δεδομένα: Γεωλογικοί χάρτες, Υγρογεωλογικές ενότητες της Λεκάνης, Στάθμες υπογείων νερών, Πρωτόκολλα καταγραφής δοκιμαστικών αντλήσεων για την εκτίμηση της υδροπερατότητας, Θέσεις και ενδεικτικές τιμές παροχών των καταγεγραμμένων γεωτρήσεων άντλησης (άρδευσης και ύδρευσης), Θέσεις των γεωτρήσεων παρατήρησης στάθμης υπόγειου νερού και μηνιαίες τιμές της στάθμης. Δεδομένα ποιότητας επιφανειακού και υπόγειου νερού: Θέσεις δειγματοληψίας ή μετρητικών σταθμών και χρονοσειρές των φυσικοχημικών παραμέτρων της ποιότητας του επιφανειακού νερού και Θέσεις δειγματοληψίας ή μετρητικών σταθμών και χρονοσειρές των χημικών παραμέτρων της ποιότητας του υπόγειου νερού από τη πρώην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) Μαγνησίας και Λάρισας, το ΙΓΜΕ, το ΥΠΑΑΤ, πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και την υδρογεωλογική μελέτη του έργου ανασύστασης της λίμνης Κάρλας. B. Δεδομένα Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα: Πληθυσμιακά δεδομένα, Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, Δεδομένα χρήσεων γης: Όρια δημοτικών διαμερισμάτων, δήμων, νομών και περιφερειών, των οποίων η πηγή πληροφόρησης είναι το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, Όρια οικισμών τα οποία προέρχονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου και από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια οικισμών, Κάλυψη γης περιοχής μελέτης από το πρόγραμμα Corine Land Cover. Δεδομένα σημειακών δραστηριοτήτων: Θέσεις μεταλλείων και λατομείων από τις Δ/νσεις Δασών των Ν.Α. Μαγνησίας και Λάρισας, δεδομένα για το είδος των ζώων και τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από το σχέδιο διαχείρισης υδατικών

5 πόρων της Θεσσαλίας και θέσεις των κτηνοτροφικών μονάδων από το Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε., βιομηχανικές δραστηριότητες από το Εμπορικό Επιμελητήριο και κατανάλωση νερού των βιομηχανιών. C. Δεδομένα Έργων Σε αυτή την υπο-ενότητα παρουσιάζονται οι υφιστάμενες υποδομές που έχουν άμεση σχέση με την εργασία και τα έργα ανασύστασης της λίμνης Κάρλας που επηρεάζουν σημαντικά την περιοχή μελέτης και το υδατικό σύστημα της. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν είναι οι ακόλουθες: Όρια Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Οι θέσεις των ταμιευτήρων άρδευσης του ΤΟΕΒ Πηνειού από το ΤΟΕΒ Πηνειού και τη ΔΕΒ Λάρισας. Οι θέσεις των έργων της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας από τη Μελέτη μεταφοράς και διανομής νερού της υπό ανασύστασης λίμνης Κάρλα. Νομογράφημα έκτασης στάθμης όγκου νερού του ταμιευτήρα της Κάρλας από τη Μελέτη μεταφοράς και διανομής νερού της υπό ανασύστασης λίμνης Κάρλα. Στην περιοχή μελέτης δραστηριοποιείται σήμερα ο ΤΟΕΒ Πηνειού, του οποίου η περίμετρος ξεκινά από τη Λάρισα και καταλήγει στην περιοχή του Καλαμακίου. Οι υπόλοιπες εκτάσεις αξιοποιούνται από λίγους ανεξάρτητους καλλιεργητές, ενώ οι υπόλοιπες μένουν αναξιοποίητες εξ αιτίας της ακαταλληλότητάς τους. Σήμερα ο ΤΟΕΒ Πηνειού χρησιμοποιεί 4 αντλιοστάσια εκ περιτροπής τα οποία είναι εγκατεστημένα στον ποταμό Πηνειό. Η μεταφορά νερού γίνεται μέσω ανοικτών τάφρων, ενώ η υδροληψίες γίνονται με άντληση από εγκάρσιες διώρυγες, οι οποίες τροφοδοτούνται μέσω θυροφραγμάτων. Διάσπαρτες μέσα στις αγροτικές εκτάσεις βρίσκονται πρόχειρες λιμνοδεξαμενές άρδευσης οι οποίες γεμίζουν από χειμερινά νερά του Πηνειού, μέσω των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ. Η χωρητικότητα των λιμνοδεξαμενών δίνεται από την ΔΕΒ Λάρισας όμως στην πράξη είναι μεταβλητή καθώς χρόνο με το χρόνο αλλάζουν οι εκτάσεις των λιμνοδεξαμενών και προστίθενται κα νέες. Ο αριθμός και η σημερινή έκταση των λιμνοδεξαμενών έχουν αποτυπωθεί από αεροφωτο-γραφίες (Πηγή: Google Earth 2009). IV. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (Geographical Information System, GIS) όπου αποθηκεύονται, παρουσιάζονται και θα χρησιμοποιούνται για προσομοίωση όλες οι απαραίτητες φυσικές και κοινωνικές πληροφορίες της περιοχής. H γεωγραφική βάση δεδομένων η οποία αναπτύχθηκε αποθηκεύτηκε σε ένα σύστημα GIS. Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τοπογραφικά στοιχεία (π.χ. ψηφιακά μοντέλα εδάφους Digital Elevation Model (DEM)) της λεκάνης απορροής και της περιοχής της λίμνης, στοιχεία χρήσεων γης και στοιχεία φυτοκάλυψης που θα ανακτηθηκαν από διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. βάση δεδομένων CORINΕ) ή από τις δορυφορικές εικόνες (π.χ. εικόνες LANDSAT). Επιπρόσθετα, αυτή η βάση δεδομένων επεκτάθηκε επίσης με στοιχεία κοινωνικο-οικονομικών στατιστικών σχετικά με την περιοχή μελέτης, το δίκτυο μεταφορών, τους οικισμούς και τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές περιοχές, και τις θέσεις των μετεωρολογικών σταθμών. Κλιματολογικές μετρήσεις (βροχόπτωση, εξατμισοδιαπνοή, θερμοκρασία αέρα κ.λπ.) καθώς και περιβαλλοντικές μετρήσεις θα ανακτώνται από ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που θα εγκατασταθούν στη περιοχή μελέτης και θα διοχετεύουν με δεδομένα μέσω δικτύωσης GSM και ενός εξυπηρετητή (server) την βάση του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος. Το σύστημα GIS έχει στενή σύνδεση με τη βάση δεδομένων που περιγράφηκε και θα συμβάλει στην ανάλυση των δεδομένων εισόδου στο framework αλλά και θα προσαρμόσει επίσης την απεικόνιση των αποτελεσμάτων υπό μορφή ψηφιακών θεματικών χαρτών, σχεδιαγραμμάτων και συνθετικών εκθέσεων. Η δόμηση της βάσης στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ακολούθησε τα εξής στάδια: A. Ανάπτυξη της βάσης δεδομένων Το στάδιο υλοποιήθηκε στο περιβάλλον της εφαρμογής ArcCatalog και περιλαμβάνει το σχεδιασμό της δομής της βάσης (καθορισμός και οργάνωση των δεδομένων σε geodatabases, feature datasets, feature classes, tables κλπ). B. Προετοιμασία και εισαγωγή δεδομένων στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών: Εδώ χρησιμοποιήθηκαν δύο κατηγορίες δεδομένων: Αναλογικά δεδομένα: στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε η σάρωση των παρεχόμενων αναλογικών δεδομένων και η προετοιμασία και επεξεργασία αυτών για την εισαγωγή τους στο Σύστημα. Στη συνέχεια τα δεδομένα αφού εισήχθησαν στο ΓΣΠ, με την διαδικασία της Γεωαναφοράς απέκτησαν τη σωστή θέση τους στο χώρο και μετασχηματιστήκαν στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Ψηφιακά δεδομένα: Καταβλήθηκε προσπάθεια τα ψηφιακά δεδομένα να βρίσκονται σε μορφή τύπου CAD (*.dwg) ή ESRI ArcGIS (*.shp). Σε διαφορετική περίπτωση, αν υπάρχουν ψηφιακά δεδομένα άλλης μορφής, αυτά θα μετατραπούν και γεωαναφερθούν κατάλληλα μέσω των Conversion Tools του ArcToolbox προκειμένου να εισαχθούν στη βάση. (Σχήμα 2).

6 Fig. 2. Conversion tools της εφαρμογής ArcToolbox Έτσι, το σύνολο των μεταδεδομένων που επιλέχθηκε στο πλαίσιο του έργου είναι ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία της, καθώς από αυτό εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά που θα καταγραφούν για την περιγραφή των πρωτοτύπων. Για το λόγο αυτό έγινε η επιλογή του κατάλληλου προτύπου μεταδεδομένων, το οποίο είναι το ISO DIS που δημιουργήθηκε από την επιτροπή ISO/TC 211 το έτος 2003 και θεωρείται ως το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο αλλά και πληρέστερο ως προς την περιγραφή γεωγραφικών δεδομένων. Στα σχήματα 3 και 4 παρουσιάζονται ο χάρτης προσανατολισμού της περιοχής μελέτης καθώς επίσης και ο υδρολιθολογικός χάρτης για την ίδια περιοχή όπως αυτοί απεικονίζονται από το σύστημα GIS. C. Ψηφιοποίηση των Γεωγραφικών Δεδομένων Το στάδιο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία της διανυσματοποίησης των αναλογικών δεδομένων. Αρχικά, έγινε ο καθορισμός της μορφής και η δημιουργία των απαραίτητων επιπέδων πληροφορίας (layers) και ακολούθησε η καθαυτή διαδικασία της ψηφιοποίησης αυτών. D. Έλεγχοι τοπολογίας και ορθότητας των ψηφιοποιημένων δεδομένων Στην Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση Δεδομένων καθορίστηκαν ορισμένοι κανόνες που αποβλέπουν στον έλεγχο των τοπολογικών σχέσεων μεταξύ των χωρικών αντικειμένων προς αποφυγή ύπαρξης μη λογικών ή μη αποδεκτών σχέσεων. Επίσης, επειδή η διαδικασία της ψηφιοποίησης ενδέχεται να εμπεριέχει σφάλματα διενεργήθηκε μια σειρά ελέγχων και προϋποθέσεων, για τη διασφάλιση της ορθότητας των παραγόμενων ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων. Οι τοπολογικοί κανόνες ορίζουν τις επιτρεπτές χωρικές σχέσεις μεταξύ οντοτήτων ή υποτύπων (subtypes) των οντοτήτων της ίδιας ομάδας αλλά και μεταξύ οντοτήτων διαφορετικών ομάδων π.χ. ο κανόνας «Δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη» χρησιμοποιείται για την διαχείριση οντοτήτων στην ίδια ομάδα. E. Μεταδεδομένα Μεταδεδομένα (metadata) σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι οι πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, καθιστώντας δυνατή την εξεύρεση, την απογραφή και τη χρήση τους. Προκειμένου τα μεταφερόμενα ψηφιακά στοιχεία να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και να διασφαλισθεί η ορθή τους χρήση ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι απαραίτητες οι πληροφορίες που σχετίζονται με δείκτες ποιότητας και πληροφορίας για τα δεδομένα όπως: Πηγή δεδομένων Ακρίβεια (θέσης και θεματικών ιδιοτήτων) Επικαιρότητα δεδομένων Λογική συνέπεια δεδομένων Πληρότητα V. ACKNOWLEDGMENT H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τους : Νικόλαο Σαμαρά, Νικόλαο Μπάτη, Παντελή Υψηλάντη, Κωνσταντίνο Κόκκινο, Όμηρο Ιατρέλλη, Βασίλειο Κυριατζή και Χαράλαμπο Δερβένη εκ μέρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας και τους Αθανάσιο Λουκά, Νικήτα Μυλόπουλο, Χρυσή Λασπίδου, Λάμπρο Βασιλειάδη, Στέλιο Γκιάλη, Παντελή Σιδηρόπουλο και Ιωάννη Τζαμπύρα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Fig. 3. Χάρτης Προσανατολισμού περιοχής μελέτης

7 Fig. 4. Υδρολιθολογικός χάρτης περιοχής μελέτης VI. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Nambiar, U., Ludaescher, B., Lin, K., Baru, C., The GEON portal: accelerating knowledge discovery in the geosciences. In: WIDM 06 Proceedings of the 8th Annual ACM Workshop on Web Information and Data Management, Arlington, Virginia, USA. Association for Computing Machinery Press, pp , [2] Chave, A.D., Arrott, M., Farcas, C., Farcas, E., Krueger, I., Meisinger, M., Orcutt, J.A., Vernon, F.L., Peach, C., Schofield, O., Kleinert, J.E., Cyberinfrastructure for the US Ocean observatories Initiative: enabling interactive observatories in the ocean. In: Proceedings of the OCEANS 2009 IEEE Conference, Bremen, Germany. IEEE Ocean Engineering Society, pp [3] Loukas, A., L. Vasiliades, and N. Mpastrogiannis, Water Balance Modeling for the Evaluation of Surface Water Resources. 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos Island, 8-10 September 2003, pp [4] Loukas, A., N. Mylopoulos and L. Vasiliades, A Modeling System for the Evaluation of Water Resources Management Scenarios in Thessaly. Water Resources Management, 21(10), , [5] Λουκάς, A., Π. Μήτσιου και Λ. Βασιλειάδης, Επιπτώσεις της Χωρικής Διακριτοποίησης και του Επιπέδου Βαθμονόμησης στην Κατανεμημένη Υδρολογική Προσομοίωση 6ο Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με Βάση τη Λεκάνη Απορροής, Χανιά, Ιουνίου 2007, pp [6] Meijer, M-L., R. Portielje, M. van den Berg, E. Lammens, B. Ibelings, R. Noordhuis, W. Joosse, H. Coops & D. van der Molen. Stabiliteit van de Veluwerandmeren. RIZA report (in Dutch), [7] Corine Land Cover (http://www.eea.europa.eu) [8] ΕΛ. ΣΤΑΤ. (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/esye) [9] ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Διέυθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) 2004, Μελέτη μεταφοράς και διανομής νερού της υπό ανασύστασης λίμνης Κάρλα, Αθήνα. [10] ΥΠΕΚΑ Σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παραδοτέο Π1.1: Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων ΥΠΟΕΡΓΟ 12 «Α Ν Α Π Τ Υ ΞΗ ΕΝΟΣ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω ΜΕΝΟΥ ΣΥ Σ Τ Η ΜΑΤΟ Σ Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Σ, Π Ρ Ο Σ Ο ΜΟ ΙΩΣΗ Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε. Ντόνου 1, Γ. Ζαλίδης 1, A. Μαντούζα 2 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Copyright - Υδρομέντωρ

Copyright - Υδρομέντωρ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-06 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΔΡΑΣΗ BEWARE ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αναστασία Σκανδαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... xi Foreword... xv Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΔΥΠ)... 1 1.2 Λογισμικό (Software) για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων... 5 1.3 Συστήματα Διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρτογραφία Η τέχνη ή επιστήμη της δημιουργίας χαρτών Δημιουργεί την ιστορία μιας περιοχής ενδιαφέροντος Αποσαφηνίζει και κάνει πιο ξεκάθαρο κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

μεταβολών χρήσεων - κάλυψης γης στη λεκάνη απορροής της Κάρλας

μεταβολών χρήσεων - κάλυψης γης στη λεκάνη απορροής της Κάρλας Μοντελοποίηση διαχρονικών μεταβολών χρήσεων - κάλυψης γης στη λεκάνη απορροής της Κάρλας Χατζηπέτρου Χρυσάφω Άννα, Υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, ΦΠΑΠ, Εργαστήριο Βιομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

15η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ArcGIS Ο ΥΣΣΕΥΣ

15η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ArcGIS Ο ΥΣΣΕΥΣ 15η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ArcGIS Ο ΥΣΣΕΥΣ Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Συστηµάτων σε Σύζευξη µε ΕξελιγµένοΥπολογιστικόΣύστηµα Υδρονοµ δ ρ ο ν ο µ έαςα ς Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα Υδρολογική και ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις Δίκτυα Υδρευσης Ροές σε ανοικτούς αγωγούς (ποτάμια υδραυλική) Ροές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Όνομα: Εξάμηνο:

Επώνυμο: Όνομα: Εξάμηνο: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ενός ΓΣΠ: Οντότητες, αντικείμενα και περιγραφικά χαρακτηριστικά

Δεδομένα ενός ΓΣΠ: Οντότητες, αντικείμενα και περιγραφικά χαρακτηριστικά Δεδομένα ενός ΓΣΠ: Οντότητες, αντικείμενα και περιγραφικά χαρακτηριστικά Aπεικόνιση του πραγματικού κόσμου σε ένα ΓΣΠ: Απλοποίηση απόψεων της πραγματικότητας Οι οντότητες (entities) του πραγματικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126 Λαγκαδάς, 26-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 126 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Υδρολογική μαθήματος: Προσομοίωση και Πρόγνωση Πιστωτικές μονάδες: Κωδικός μαθήματος: CE08-H07 Φόρτος εργασίας (ώρες): 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη χρήση μοντέλων προσομοίωσης βελτιστοποίησης. Η μέθοδος του μητρώου μοναδιαίας απόκρισης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Ελένη Σαββίδου Διδακτορική Φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δικτυακής εφαρµογής

Παρουσίαση δικτυακής εφαρµογής ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση δικτυακής εφαρµογής Γ. Καραβοκυρός,

Διαβάστε περισσότερα

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κωδικός Υδρολογία μαθήματος: μαθήματος: CE06-H03 Πιστωτικές Φόρτος εργασίας 119 μονάδες: (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,ΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα» Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα Ανδρέας Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις 3 στις 5 διαστάσεις: Η συμβολή του χρόνου και της κλίμακας στη διαχείριση ακινήτων και κατασκευών στον αστικό χώρο

Από τις 3 στις 5 διαστάσεις: Η συμβολή του χρόνου και της κλίμακας στη διαχείριση ακινήτων και κατασκευών στον αστικό χώρο Από τις 3 στις 5 διαστάσεις: Η συμβολή του χρόνου και της κλίμακας στη διαχείριση ακινήτων και κατασκευών στον αστικό χώρο Χαράλαμπος Ιωαννίδης Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργου ΕΣΠΑ 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Innovyze. Tα προϊόντα της έχουν εφαρμογή σε κλάδους όπως: Ύδρευση. Διαχείριση Αποβλήτων. Διαχείριση ομβρίων υδάτων.

Προϊόντα Innovyze. Tα προϊόντα της έχουν εφαρμογή σε κλάδους όπως: Ύδρευση. Διαχείριση Αποβλήτων. Διαχείριση ομβρίων υδάτων. H Innovyze είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην παροχή λογισμικού για υποδομές υδάτων και έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών των οργανισμών κοινής ωφελείας (ύδρευσης / αποχέτευσης)

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ GIS ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ένα GIS πρέπει να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Προοπτικές

Στόχοι και Προοπτικές Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 9, 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Συνδυασµένη προσοµοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

Η παράκτια ζώνη και η ανθεκτικότητα στην αύξηση στάθμης της θάλασσας.

Η παράκτια ζώνη και η ανθεκτικότητα στην αύξηση στάθμης της θάλασσας. [ Αρχιτεκτονική τοπίου και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τη συμβολή της χωρικής ανάλυσης. Η παράκτια ζώνη και η ανθεκτικότητα στην αύξηση στάθμης της θάλασσας. [ Ευθυμία Σταματοπούλου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα Αποτελέσματα και προκλήσεις της Πράξης: «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Πρόγραμμα «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές

Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Δρ. Αγρονόμος-Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα