مقایسهضوابط آیین نامه اي تحلیل لرزه اي در ترکیب مولفه هاي متعامد زلزله

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مقایسهضوابط آیین نامه اي تحلیل لرزه اي در ترکیب مولفه هاي متعامد زلزله"

Transcript

1 مقایسهضوابط آیین نامه اي تحلیل لرزه اي در ترکیب مولفه هاي متعامد زلزله (کد 96H) سید علی موسوي داودي فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران -دانشکده فنی ساري (امام محمد باقر(ع)) ت ل ف ن : Ali_ چکیده : امروزه آنالیز دینامیکی سه بعدي براي تعداد قابل توجهی از سیستمهاي سازه اي که در پهنههاي لرزه خیز در حال ساخت هستند مورد نیاز میباشند. همانطور که میدانیم جهت اعمال نیروهاي جانبی (زلزله) روشهاي مختلفی براي توزیع نیروها بر سازه وجود دارد اما در این راستا به بررسی و کار بیشتري مورد نیاز است. بزرگترین مزیتی که استفاده از نیروهاي بدست آمده از تحلیل دینامیکی به عنوان پایه طراحی دارد اختلاف مهم در توزیع واقعی قانم نیروهاي زلزله نسبت به روش استاتیکی معادل میباشد. در نتیجه استفاده از تحلیل دینامیکی سازه اي را به وجود م یآورد که مقاومتر از سازه اي است که براساس روش استاتیکی معادل تحلیل و طراحی شده است. روش تقریبی دوبعدي استاتیکی معادل براي سالها بعنوان پایه طراحی لرزه اي عمده سیستمهاي سازه اي در بسیاري از نقاط مختلف جهان قابل قبول بود. ا ما در خلال بیست سال اخیر به جهت افزایش قابلیتهاي نرم افزاري بیشتر مهندسین تجاربی در خصوص تحلیل استاتیکی معادل در مدلهاي سه بعدي بدست آوردهاند. همچنین آیین نامه هاي طراحی لرزه اي تحلیل سه بعدي را براي سازه هاي مهم لازم دانسته و روشهایی براي در نظر گرفتن پاسخ نهایی و ماکزیمم سازه با در نظر گرفتن اثرات ترکیب مولفه هاي زلزله در جهات مختلف اراي ه کرده اند. با ابن وجود به نظر می رسد که آیین نامه هاي لرزه اي نگرش یکسانی در ارزیابی ترکیب مولفه هاي متعامد زلزله ندارند. در این مقاله سعی شده است علاوه بر اراي ه خلاصه اي از ضوابط موجود در آیین نامه هاي لرزه ايدنیا به نقاط قوت و ضعف ضوابط مربوط به ترکیب اثر مولفه هاي مختلف زلزله پرداخته و هم چ ن ی ن پیشنهاد هایی در جهت کاربردي تر شدن این ضوابط اري ه شده است. واژگان کلیدي : تحریک چند جهته دینامیکی تحلیل سه بعدي سازه ها اثر مولفه قاي م زلزله همبستگی مولفه هاي زلزله Compare regulations for seismic analysis combined orthogonal components of earthquake (Code96H) Seyed Ali Mousavi Davoudi Graduate of Civil Engineering - Technical University of Sari Ali_ Tell: Abstract: The three-dimensional Dynamic Analysis for a significant number of structural systems that are under construction in seismic zones, are required. As we know to apply lateral forces (earthquake), there are different ways to distribute the forces on structures, but in this context, to review and further work is required. The biggest advantage that the forces obtained from dynamic analysis as the basis for the design, significant differences in the actual distribution of vertical earthquake forces is not the equivalent static method. As a result the use of dynamic analysis, structural and creates the resistance of the structure, which is based on equivalent static method, analysis and design, two-dimensional approximate equivalent static method, for many years as the basis for seismic design of system structures in many parts of the world, was acceptable. But during the last twenty years, due to increased software functionality, more experienced engineers about static analysis of the obtained three-dimensional models as well as seismic design codes, three-dimensional analysis for important structures Nevertheless it seems that the same approach in assessing seismic regulations earthquake orthogonal components are combined. Keywords: stimulating multi-directional dynamic, three-dimensional analysis of structures, the effect of the vertical component, correlation of earthquake 1

2 و 0 هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران- تهران 15 مهرماه 1395 مقدمه 1- نحوه اعمال نیروهاي عمود بر هم زلزله بر سازه همواره جزو یکی از چالش هاي مهندسین عمران بوده است به همین نامه ها براي اعمال این نیروها در آیین نامه ها روش هاي متفاوتی در نظر گرفته اند. از جمله این دلیل آیین روشها می توان به روشSRSS روش روش و روشهاي دیگري اشاره نمود. لزوم بررسی این موضوع که نحوه پاسخ سازه در کدام روش به واقعیت نزدیکتر می باشد جزو یکی از نیازهاي جامعه مهندسین می باشد. اثرات مولفه هاي چند محوري زلزله در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمن ذکر این موضوع که دو مو لفه زلزله کاملا زلزله مستقل از همدیگر گرفته شده اند مو لفه اول در امتداد گسل (مو لفه شعاعی) و مولفه دوم عمود بر آن(مولفه مماسی) می باشد. قابل تا مل می باشد در ضمن از اثرات مو لفه قاي م نیز صرف نظر گردیده است. - 2 ضوابط آیین نامه ها در تحلیل سه بعدي دینامیکی سازه ها در زیر به مطالعه آیین نامه هاي مختلف در زمینه تحلیل هاي سه بعدي دینامیکی پرداخته شده است.. الف- آیین نامه 05-7 ASCE بر اساس آیین نامه ASCE تحلیل تاریخچه زمانی سازه ها بر پایه ضوابط زیر صورت می گیرد در تحلیل دو بعدي دینامیکی تاریخچه زمانی سازه ها حداقل سه رکورد زلزله افقی لازم است که بر مبناي تاریخچه زلزله در منطقه و یا به طور مصنوعی تولید می شوند در تحلیل سه بعدي حداقل باید سه زوج رکورد زلزله افقی واقعی یا مصنوعی منطبق بر طیف به نحوي مقیاس گردند که میانگین مجذور مربعات طیف پاسخ (SRSS) بیشتر از 10 درصدکمتر از 1/3 برابر طیف پاسخ طراحی در محدوده 20 درصد و 150 درصد دوره تناوب اصلی سازه نشود. ب- آیین نامه 2800 در روش تاریخچه زمانی حداقل سه زوج شتابنگاشت متناسب با منطقه لازم است که کلیه این شتابها به مقدار حداکثر خود مقیاس می شوند بدین معنی که شتاب حداکثر همه آنها برابر 1g باشد. سپس طیف پاسخ هر زوج شتابنگاشت با استفاده از روش SRSS با یکدیگر ترکیب شده و یک طیف ترکیبی واحد براي هر زوج ساخته شود. در این حالت ضریب مقیاس ) که در شتابنگاشتهاي مورد نظر ضرب می گردد) چنان انتخاب می شود که متوسط طیف هاي ترکیبی در محدوده دوره تناوبهاي 1/5T 2T/ در هیچ حالت کمتر از 1/5 برابر مقدار نظیر آن در طیف استاندارد نباشد. بعد از مقیاس شتابنگاشت ها هر زوج شتابنگاشت به طور همزمان در دو جهت عمود بر یکدیگر در امتداد هاي اصلی سازه به آن اثر داده می شود شکل (1) و بازتابهاي سازه به صورت تابعی از زمان تعیین می شوند. بازتاب نهایی سازه در هر لحظه زمانی برابر با حداکثر بازتاب هاي بدست آمده از تحلیل با سه زوج شتاب نگاشت مورد نظر خواهد بود. همچنین براساس آیین نامه اگر به جاي سه شتابنگاشت از هفت شتابنگاشت جهت تحلیل استفاده شود می توان متوسط مقادیر بازتاب را به عنوان بازتاب نهایی سازه در نظر گرفت. در روش فوق اثر پیچش و پیچش تصادفی با در نظر گرفتن برون مرکزي نیروي جانبی واقعی طبقه و همچنین برون مرکزي اتفاقی طبقه بدست می آید. برون مرکزي اتفاقی به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی توزیع جرم و سختی از یکسو و نیروي ناشی از مولفه پیچشی زلزله از سوي دیگر در نظر گرفته می شود که در هر دو جهت برابر 5 درصد بعد ساختمان در آن جهت است. همانطور که اشاره شد با مقیاس نمودن ماکزیمم شتاب هر دو مولفه به مقدار یکسان سعی شده است که اثر زاویه ورودي مولفه هاي زلزله در آن حذف گردد. همچنین این آیین نامه با در نظر گرفتن ضریب 1/4 برابر طیف آیین نامه حاشیه ایمنی بیشتري در ارتباط با تحلیل چند جهته ایجاد می کند. در آیین نامه هاي دیگر این ضریب تا حدي کاهش داده شده است. 3- مقایسه نتایج خروجی تحلیل آیین نامه 2800 و ASCE05-7 مطالعات محققان نشان داده است که طیف پاسخ ترکیبی SRSS بر اساس آیین نامه 2800 به طور قابل ملاحظه اي بالاتر از طیف استاندارد است. به نظر می رسد که ضوابط اراي ه شده در آیین نامه 2800 در تحلیل تاریخچه زمانی تا حد زیادي محافظه کارانه باشد به همین دلیل در آیین نامه هاي ASCE05-7 و سایر آیین نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد. ضریب 1/4 تا حدي تعدیل شده است و طیف برآیند و در نتیجه ضرایب مقیاس پایین تري نسبت به آیین نامه 2800 خواهد داشت. همانند آیین نامه 2800 اگر 7 رکورد زلزله جهت تحلیل استفاده گردد می توان مقدار میانگین نیروهاي داخلی و تغییر مکان بدست آمده را مبنا قرار داد در حالی که اگر تعداد رکوردها کمتر از این مقدار باشد مقادیر ماکزیمم بدست آمده ملاك طرح خواهد بود. در شکل 1 می توان مقایسه بین طیف هاي بدست آمده از ضوابط روش آیین نامه 2800 و ASCE05-7 را مشاهده نمود. 2

3 شکل 1: مقایسه طیف برآیند در تحلیل دو جهته رکورد زلزله آیین نامه 2800 و ASCE -4 آیین نامه UBC براي تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی شتابنگاشت هاي افقی باید منطبق بر طیف آیین نامه و یا طیف منطقه باشد و به طور کلی مولفه قاي م از ضرب مولفه افقی زلزله در ضریب 0/666 بدست می آید مگر اینکه مطالعات منطقه (پارامتر نزدیکی گسل 1< Na باشد) عدد دیگري را نشان دهد. در تحلیل سه بعدي حداقل باید سه زوج رکورد زلزله افقی واقعی یا مصنوعی منطبق بر طیف به نحوي مقیاس شوند که میانگین مجذور مربعات طیف پاسخ مولفه هاي آنها (SRSS) بیشتر از 10 درصد کمتر از 1/4 برابر طیف پاسخ طراحی در محدوده 20 درصد و 150 درصد دوره تناوب اصلی سازه نشود. در این حالت دو مولفه افقی همزمان به سازه با در نظر گرفتن اثرات پیچش اعمال می شود. -5 آیین نامه IBC 2003 به طور کلی ترکیب مولفه هاي زلزله در تحلیل هاي مختلف در این آیین نامه از آیین نامه ASCE تبعیت می کند و این آیین نامه ضوابط جداگانه اي را در این مورد معرفی نمی کند. -6 آیین نامه Euro code این آیین نامه جهت تحلیل تاریخچه زمانی براي سازه هاي منظم اعمال شتابنگاشت در یک جهت را کافی می داند اما براي تحلیل سازه هاي نامنظم و بلند باید مولفه هاي افقی به طور همزمان به سازه اعمال گردد. در مورد مقیاس کردن شتابنگاشتها آیین نامه مربوط به ساختمانها اشاره خاصی نکرده است ولی در آیین نامه مربوط به پل ها آیین نامه توصیه می کند که ضریب مقیاس به نحوي انتخاب شود که ترکیب SRSS طیف آنها از 1/3 برابر طیف طراحی کمتر نشود. در صورت عدم دسترسی به شتابنگاشت هاي می توان از شتابنگاشت هاي مصنوعی استفاده کرد که منطبق بر طیف آیین نامه باشد. با اعمال شتابنگاشت ها به طور مستقل به سازه و با ترکیب SRSS یا مودي پاسخ سازه بدست می آید. در این حالت برش پایه بر اساس برش پایه استاتیکی مقیاس می شود.در سازه هاي با دهانه بیش از 20 متر تیرهاي طره اي اعضاي بتنی پیش تنیده و تیرهاي حمال ستون ها اعمال شتابنگاشت قاي م همراه با مولفه هاي افقی الزامی می باشدکه به صورت زیر باید مقیاس گردد: براي سازه هاي با دوره تناوب کمتر از 0/15 ثانیه 0/7 سازه هاي با دوره تناوب بیش از 0/5 ثانیه 0/5 و براي سازه هاي با پریود ما بین از درون یابی استفاده می شود. در این حالت تنها عضو مورد نظر به همراه اعضاي متصل به آن تحت بار قاي م قرار میگیرد و براي کل سازه در نظر گرفتن این مولفه لازم نیست. 7- آیین نامه FEMA368 این ضوابط از لحاظ تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی با آیین نامه ASCE7-05 مشابه است 3

4 8- مقایسه ضوابط آیین نامه ها در انتخاب رکوردهاي زلزله تقریبا در تمام آیین نامه ها تفاوت چندانی بین انتخاب رکورد زلزله در یک جهت و چند جهت وجود ندارد. استفاده از شتابنگاشت یکسان در دو جهت زلزله قابل قبول نمی باشد. حتی آیین نامه ASCE4-98 استفاده از یک شتابنگاشت در دو جهت را با وجود تاخیر فاز در یک جهت جایز نمی داند. در جدول (1) ضوابط آیین نامه هاي طراحی در زمینه انتخاب رکوردهاي زلزله که در تحلیل چند جهته مورد استفاده قرار می گیرند با یکدیگر مقایسه شده اند. در این جدول خانه هاي پر شده بیانگر ملاك انتخاب درآیین نامه مورد نظر می باشد همانطور که از جدول مشخص است آیین نامه ASCE4-98 با سایر آیین نامه ها تفاوت مشخصی دارد که در آن شکل طیفی و وابستگی رکوردهاي زلزله به یکدیگر ملاك انتخاب قرار گرفته است در حالیکه در سایر موارد انتخاب رکورد زلزله بر مبناي مشخصات گسل و فاصله آن تا محل و همچنین نوع خاك منطقه انجام می گیرد. جدول (1) تعریف مشخصات رکوردهاي زلزله در آیین نامه هاي طراحی لرزه اي زاویه ورودي شتابنگاشت نوع شتابنگاشت تعداد حداقل رکوردهاي زلزله وابستگی مولفه هاي زلزله شکل طیفی مدت زمان زلزله نوع خاك منطقه مکانیزم گسل فاصله تا گسل شدت زلزله آیین نامه MIN: 3 [1] و جهات اصلی سازه 2800 زاویه بحرانی MIN: 3 و ASCE7-05 جهات اصلی سازه مصنوعی [2] 1 ASCE4-98 زاویه بحرانی MIN: 3 و FEMA368 جهات اصلی سازه MIN: 3 و EC8 زاویه بحرانی MIN: 3 و IBC2003 زاویه بحرانی MIN: 3 و UBC97 [1]- با استفاده از سه رکورد زلزله مقادیر ماکزیمم و استفاده از 7 رکورد میانگین نتایج معیار خواهد بود. [2]- هر کدام از سه حالت می توانند به عنوان شتابنگاشت مورد استفاده قرار بگیرد. [3]- تنها در صورت موجود نبودن رکورد استفاده از شتابنگاشتهاي مصنوعی مجاز است. 4

5 همچنین اختلافی بین آیین نامه در استفاده از رکورد هاي مصنوعی زلزله و اصلاح شتابنگاشت هاي وجود دارد. در حالیکه آیین نامه هاي IBC ASCE4-98 ASCE و FEMA 368 استفاده از زلزله هاي واقعی را توصیه می کنند و استفاده از رکورد هاي مصنوعی را در صورت نبود رکوردهاي مجاز می داند آیین نامه EC8 استفاده از رکورد هاي مصنوعی یا را به طراح واگذار می کند. در هر صورت در تولید شتابنگاشتهاي مصنوعی باید اثر وابستگی رکورد هاي زلزله دیده شود. در مورد وابستگی رکورد هاي زلزله تنها آیین نامه ASCE4-98 ضابطه اي دارد که باید مولفه هاي زلزله که مورد استفاده قرار می گیرند مستقل از یکدیگر باشند. در این حالت اشاره می کند که براي استقلال دو مولفه از یکدیگر ضریب همبستگی دو مولفه باید کمتر از 0/3 باشد.در مورد استقلال مولف هاي زلزله در بخشهاي بعد توضیحات بیشتري اراي ه خواهد شد. در مورد زاویه اعمالی مولفه هاي شتابنگاشت ها آیین نامه هاي ASCE و EC8 توصیه می کنند که مولفه هاي رکورد زلزله در جهات اصلی به سازه اعمال شوند اما توضیحی در مورد اینکه جهات اصلی براي سازه نامنظم چگونه تعیین می شوند نداده است. سایر آیین نامه هاي مورد بررسی تنها اعمال شتابنگاشت ها در زاویه بحرانی را مجاز می داند. در این حال براي بدست آوردن زاویه بحرانی معمولا جهت مولفه هاي زلزله را با زوایاي 1 یا 5 درجه می چرخانند و پاسخ را در هر زاویه بدست آورده و ماکزیمم آن را ملاك قرا می دهند. بعد از تحلیل سازه تحت شنتابنگاشت هاي زلزله برآیند پاسخ سازه در دو جهت با ظرفیت سازه مقایسه و ملاك ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت. همچنین در آیین نامه ها اشاره شده است که اگر سه رکورد جهت تحلیل استفاده گردد پاسخ ماکزیمم و اگر 7 رکورد جهت تحلیل استفاده شود متوسط پاسخ ها ملاك ارزیابی خواهد بود. 9- انتخاب و مقیاس کردن رکورد هاي زلزله به طور کلی انتخاب رکورد هاي زلزله بر مبناي دو پارامتر عمده انتخاب می شود. 1- سناریوي زلزله به معناي انتخاب رکورد زلزله بر مبناي مشخصات گسل و منطقه 2- مشخصات طیف منطقه و مدت زمان زلزله. در هر صورت اولین معیار انتخاب رکورد زلزله براي تحلیل چند جهته داشتن چند مولفه براي رکورد است. دوم بحث محتواي فرکانسی است که بستگی به دوره فرکانس ارتعاشی سازه اي دارد که مورد تحلیل قرار می گیرد. براي مثال براي سازه هاي با دوره تناوب بالا تعداد رکورد هاي مناسب کاهش می یابد. سوم نحوه ثبت رکورد زلزله و فیلتر کردن است که تنها مربوط به رکورد براي تحلیل چند جهته نبوده براي رکورد هاي تک جهته نیز صادق است. الف- انتخاب رکوردها براساس پارامتر هاي زلزله براساس ضوابط آیین نامه ها در انتخاب رکوردهاي زلزله براساس پارامترهاي زلزله سه پارامتر اصلی که عبارتند از : بزرگا فاصله تا گسل و خاك منطقه را باید ملاك انتخاب قرار داد. زیرا بسیاري از مهمترین خواص زلزله مانند محتواي فرکانسی دامنه و شکل طیفی و مدت زمان زلزله به سه پارامتر وابسته اند. شرایط خاك منطقه براساس سرعت موج برشی در بالاترین لایه خاك تعیین می شود. به جاي انتخاب رکورد ها ي زلزله که در خاك منطقه ثبت شده باشد می توان از رکوردهاي ثبت شذه بر روي سنگ بستر که با استفاده از توابع انتقالی به رکوردهاي در خاك منطقه تبدیل می شوند استفاده کرد. یکی دیگر از معیارهاي انتخاب رکورد زلزله تابع اپسیلون (Ti) است که بیانگر شکل طیف در نزدیکی Ti است. در حالیکه مقادیر مثبت (Ti) است. در حالیکه مقادیر مثبت (Ti) بیانگر یک طیف نسبت به نقاط مجاور است مقدار منفی آن بیانگر پایین تر بودن طیف نسبت به نقاط دیگر مجاور می باشد. در حالیکه این پارامتر یکی دیگر از پارامترهاي انتخاب مکانیزم گسل است پیشنهاد شده است که می توان این پارامتر را در نظر نگرفت مگر اینکه با در نظر گرفتن این پارامتر بتوان تعداد بیشتري رکورد زلزله را مورد استفاده قرار داد.در هر حال اگز سطح خطر در یک منطقه بر اساس طیف طرح آیین نامه تعیین گردد انتخاب رکوردهاي زلزله بر اساس شرایط گسل کلا غیرممکن خواهد بود مگر اینکه پارامترهاي زلزله عملا براساس طیف طرح تعریف شوند. ب- انتخاب رکورد ها براساس طرح منطقه و مدت زمان زلزله همانطور که اشاره شد اگر سطح خطر زلزله براي یک منطقه براساس طیف طرح استاندارد مشخص شده باشد انتخاب رکورد ها براساس طیف منطقه بسیار راحت تر از انتخاب براساس پارامترهاي زلزله خواهد بود. با این حال از آنجا که مدت زمان زلزله به بزرگا و فاصله تا گسل بستگی دارد استفاده از معیار زمان به عنوان پارامتر انتخاب براي چنین منطقه اي عملا ممکن نخواهد بود. محققان راه هاي مختلفی براي انتخاب رکورد هاي زلزله بر اساس طیف پیشنهاد کردند با این حال استفاده از روش حداقل مجذور مربعات براي انتخاب رکورد زلزله استفاده می شود که در زیر آمده است. 1 Sa (Ti) (Sa (Ti) D rms = [ ] N N R T 2 ( 1) i 1 PGA R PGAT 5

6 در روابط فوق SaR(Ti) و SaT(Ti) به ترتیب طیف پاسخ شتاب رکورد زلزله و طیف هدف در پریود PGAR,Ti و PGAT ماکزیمم شتاب زلزله و شتاب طیف پاسخ در 0 = وT N تعداد پریود هاي نوسانی انتخاب شده می باشد. روابط دیگري نیز براي در نظر گرفتن دوره تناوبهاي مشخص پیشنهاد شده است که خارج از بحث می باشد. در تحلیل هاي غیرخطی به دلیل افزایش دوره تناوب سازه پیشنهاد می شود که بازه طیف براي [ Tm, ( µ T در نظر گرفته شود که در آن Tm پریود 1 )] ( µ T مربوط به دوره تناوب موثر است که در طراحی بر مبناي بالاترین مود ارتعاشی و µ ضریب شکل پذیري است. (1 تغییر مکان تعریف می شود. براساس تحقیقات صورت گرفته نشان داده شده است که انتخاب رکورد هاي زلزله بر اساس طیف طرح به پراکندگی کمتري در نتایج منجر خواهد شد که از این لحاظ برانتخاب رکوردهاي زلزله براساس پارامترهاي زلزله ارجحیت دارد. در این حالت تعداد کمتري رکورد زلزله براي ارزیابی سازه مورد نیاز خواهد بود. در بحث تعداد سیکل هاي موثر و مدت زمان زلزله هنوز محققان به جمع بندي واحدي نرسیده اند در عین حال تاثیر تعداد سیکل هاي موثر بر پاسخ سازه تا حد زیادي به شاخص در نظر گرفته شده بستگی دارد مثلا پارامترخرابی تجمعی که براي تخمین خرابی در بتن مسلح در نظر گرفته می شود تا حد زیادي به تعداد سیکل هاي موثر وابسته است. همچنین این پارامتر در مدلسازي مصالحی که با افزایش سیکل هاي بارگذاري افت مقاومت پیدا می کنند تاثیر گذار است که البته معولا این نوع مدل سازي کار چندان راحتی نخواهد بود. همچنین نشان داده شده است که وابستگی مدت زمان زلزله و تعداد سیکل هاي موثر ضعیف است و اگر وابستگی این دو و تاثیر آن بر روي رفتار سازه وجود داشت در این صورت می توان گفت که در نظر گرفتن چنین پارامتري در انتخاب رکوردهاي زلزله ضروري می نمود. براساس تحقیقات انجام گرفته پاسخ سازه با انتخاب رکوردهاي زلزله بر اساس سازگاري با طیف پاسخ نسبت به انتخاب بر مبناي سناریوي زلزله بر اساس بزرگا فاصله تابع اپسیلون و دوره تناوب اصلی سازه به ضریب تغییرات کمتري منجر می شود. در این حالت به تعداد رکورد کمتري براي رسیدن به پاسخ نهایی سازه نیاز خواهد بود. 10 نواع روش مقیاس کردن رکورد هاي زلزله روش اول: استفاده از میانگین حسابی شتاب طیفی خطی در پریود اصلی سازه براي رکوردها با میرایی 5 درصد ((T0) (Sa در این روش کلیه رکوردها به میانگین (Sa(T0)) مقیاس می شوند به این صورت که میزان شتاب طیفی رکوردها در زمان تناوب اصلی سازه محاسبه و میانگین گیري می شود.سپس تمام رکوردها در ضرایبی ضرب می شوند که میزان شتاب طیفی آنها در زمان تناوب ارتعاشی اصلی سازه یکسان شود روش دوم: استفاده از میانگین حسابی متوسط شتاب طیفی در محدوده زمان تناوب خطی مود اول ارتعاشی و زمان تناوب غیر خطی مود اول ارتعاشی T)) (Sa T) 0 براي رکوردهاي مختلف در میرایی 5 درصد. در این روش کلیه رکوردها به میانگین(( T (Sa T) 0 مقیاس می شوند به این صورت که در محدوده زمان تناوب خطی و غیر خطی مود ارتعاش اصلی سازه ابتدا از شتاب طیفی T)) (Sa T) 0 در هر رکورد متوسط گیري می شود سپس میانگین این متوسط ها محاسبه و مقیاس سازي به نحوي انجام می شود که متوسط شتاب طیفی در محدوده To تا T در تمامی رکوردهاي اصلاح شده یکسان باشد. رابطه تقریبی زیر براي برآورد زمان تناوب غیرخطی سازه Tμ پیشنهاد شده است. T T 0 12 min y ( 2) در این رابطه Tμ زمان تناوب غیرخطی سازه To زمان تناوب اصلی سازه ضریب شکل پذیريμ شیب ناحیه غیرخطی نمودار معادل شده نیرو - تغییر شکل حاصل از تحلیل سازه nlinجابجایی غیرخطی حداکثر yجابجایی خطی حداکثر می باشد. نکته : در روش اول و دوم ضریبی که بدست می آید ضریب اولیه می باشد که پس از مقایسه با طیف استاندارد ضریب ثانویه بدست می آید روش سوم: روش مقیاس سازي در حوزه زمان. در این روش رکوردها به نحوي مقیاس سازي می شوند تا بهترین انطباق بین طیف پاسخ ارتجاعی زلزله و طیف استاندارد در یک محدوده خاص از زمان تناوب صورت گیرد.روش کار بر پایه مینیمم کردن اختلاف بین طیف ارتجاعی زلزله و طیف استاندارد می باشد به این منظور ابتدا مربع اختلاف بین طیف انتخابی با یک ضریب مجهول و طیف هدف محاسبه می گردد و سپس در یک محدوده از زمان تناوب انتگرال گیري می کنیم و مشتق این اختلاف را برابر صفر قرار می دهیم تا این اختلاف مینیمم گردد. 6

7 arg 2 TA actual t et Difference [. Sa( T ) Sa T ]. dt ( 3) TB Min Difference. ( d Difference ) dy 0 ( 4) به این ترتیب مقدار از رابطه زیر قابل تعیین خواهد بود: TB T TA [ Sa( T ) TB T TA actual Sa T actual ( Sa( T ) ) 2 t arg et ] ( 5) target Actual در رابطه اخیر ضریب مقیا س( Sa T) طیف پاسخ شتاب رکورد زلزله (T) محدوده زمان تناوب مقیاس سازي را مشخص می نماید که در اینجا این محدوده Sa طیف پاسخ شتاب استاندارد TA و TB TA 0.2= T در نظر گرفته شده است. روش چهارم : آنالیز دینامیکی غیرخطی مقیاس شده دردستورالعمل FEMA 440 مقیاس سازي به گونه اي انجام می شود که تغییر مکان حداکثر مرکز جرم بام با تغییر مکان هدف تعیین شده از آنالیز Pushover مساوي گردد. در این روش حداکثر تغییر مکان ناشی از زلزله به روش آنالیز دینامیکی غیرخطی در تراز بام مشخص می شود و تغییر مکان هدف سازه نیز با استفاده از روشهاي آنالیز استاتیکی غیرخطی و روشهاي ارایه شده در FEMA-356 و ATC- 40 و روابط اصلاح شده FEMA-440 قابل تعیین است. در واقع در این روش مدل سازه اي تحت یک الگوي بار دینامیکی (به جاي الگوي بار استاتیکی) قرار گرفته و میزان بار جانبی تا رسیدن مرکز جرم بام به تغییر مکان هدف افزایش می یابد. بنابراین هر رکورد زلزله مقیاس شده بیانگر الگوي بارگذاري دینامیکی متفاوتی می باشد. روش پنجم: مقیاس سازي آیین نامه 2800 ایران: در روش پیشنهادي آیین نامه 2800 ایران ویرایش سوم براي تحلیل تاریخچه زمانی لازم است زوج شتاب نگاشت هاي انتخاب شده طی مراحلی به روش زیر به مقیاس در آورده شوند: الف- کلیه شتاب نگاشت ها به مقدار حداکثر خود مقیاس شوند.بدین معنی که حداکثر شتاب همه آنها برابر با شتاب ثقل g گردد. ب- طیف پاسخ شتاب هر یک از زوج شتابنگاشتهاي مقیاس شده با منظور کردن نسبت میرایی 5 درصد تعیین گردد. پ- طیفهاي پاسخ هر زوج شتاب نگاشت با استفاده از روش جذر مجموع مربعات با یکدیگر ترکیب شده و یک طیف ترکیبی واحد براي هر زوج ساخته شود. طیف هاي پاسخ ترکیبی سه زوج شتاب نگاشت متوسط گیري شده و در محدوده زمان هاي تناوب 0/2 T وT 1/5 با طیف طرح استاندارد مقایسه می گردد.ضریب مقیاس آنچنان تعیین شود که در این محدوده مقادیر متوسط ها در هیچ حالت کمتر از 1/4 برابر مقدار نظیر آن در طیف استاندارد نباشد. T زمان تناوب اصلی ساختمان است. ث - ضریب مقیاس تعیین شده باید در شتاب نگاشت هاي مقیاس شده در بند (الف ( ضرب شود و در تحلیل دینامیکی مورد استفاده قرار گیرد. 11- اثر مولفه قاي م زلزله به طور کلی می توان گفت مولفه قاي م زلزله در تحلیل توسط بسیاري از مهندسان در نظر گرفته نمی شود زیرا اولا مقدار آن کوچک می باشد دوم خود سازه براي با 1g که توسط بار هاي قاي م به سازه اعمال می شود طرح می گردد و سوم معمولا پیک شتاب قاي م منطبق بر پیک مولفه افقی زلزله قرار ندارد و در یک فاز نیستند. در این حال مهندسین به عنوان یک قانون سر انگشتی که در آیین نامه UBC نیز آمده مولفه قاي م را 0/66 مولفه افقی در نظر می گیرند. با این وجود در مناطق نزدیک منبع زلزله این تقریب صادق نمی باشد و ممکن است طیف پاسخ مولفه قاي م از مولفه افقی بیشتر شود. در شکل (2) نسبت حداقل مولفه قاي م زلزله به مولفه افقی رسم شده است. 7

8 شکل 2 : نسبت حداقل مولفه قاي م زلزله به مولفه افقی از این نمودار کاملا مشخص است که حداکثر نسبت پاسخ قاي م به افقی در دوره تناوب بین 0/5 تا 0/15 ثانیه اتفاق می افتد که با افزایش دوره تناوب به شدت کاهش می یابد و براي دوره تناوب بالاتر از 0/33 ثانیه به کمتر از 0/5 کاهش می یابد. بنابراین نسبت 0/66 ذکر شده براي دوره تناوب هاي بالا منطقی به نظر نمی رسد و کمتر از آن است. به طور کلی به جز در تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی که اثر مولفه به طور همزمان در نظر گرفته می شود. تاثیر مولفه قاي م زلزله را می توان به صورت زیر گرفت که در آیین نامه ASCE07 نیز آمده است: E Q E 0.2S DS D ( 6) در رابطه فوق QE نیروي اعضاي ناشی از مولفه هاي افقی زلزله و 0.2SDSD نیروي ناشی از مولفه قاي م زلزله است که SDS طیف شتاب طراحی براي دوره تناوب 0,2 ثانیه و D نیروي به وجود آمده در عضو تحت بار مرده است. (7) 12- بررسی مولفه هاي زلزله و همبستگی آنها به طور کلی هر زلزله که به عنوان تابع ورودي به پی وارد می شود داراي سه مولفه مستقل که مولفه هاي انتقالی آن می باشد و سه مولفه چرخشی است که از روي مولفه هاي انتقالی و ابعاد پی و یکسري مشخصات منطقه بدست می آید. این مولفه هاي چرخشی وابسته در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرند. 1- همبستگی مولفه هاي زلزله و جهات اصلی هر رکورد زلزله داراي جهات اصلی می باشد که مولفه هاي زلزله در آن راستاها از یکدیگر مستقل خواهند شد. اگر ax,ay,az به ترتیب دو مولفه افقی و قاي م زلزله در راستاي x,y,z باشند می توان جهات اصلی را چنان تعیین کرد که همبستگی مولفه هاي آن از بین برود. ماتریس مجذور شدت زلزله را می توان به صورت زیر تعریف کرد: که در آن : ij s t ij ai s 0. a t dt ( 8) و S مدت زمان زلزله است. در این ماتریس آرایه غیر صفر بیانگر وجود همبستگی بین دو مولفه مربوط است. همبستگی دو مولفه به وسیله پارامتر ضریب همبستگی تعریف می شود که برابر است با: ij ij ( 9) 1 (. ) 2 ii jj 8

9 و 0 هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران- تهران 15 مهرماه 1395 ضریب همبستگی بین صفر و یک متغیر است و ضریب 1 به معناي همبستگی کامل دو مولفه می باشد رابطه بین مولفه زلزله در جهات اصلی با جهات x,y,z به صورت زیر است : t t t 1 x t T 2 y t 3 z t ( 10) که در آن ماتریس بردار هاي ویژه است. 13- رابطه بین مولفه هاي زلزله براي زلزله هاي توسط محققین مختلف محور هاي اصلی بدست آمده و خصوصیات طیف پاسخ مولفه هاي محور هاي اصلی بدست آمد. در این حال اگر نسبت طیف پاسخ مولفه افقی مینیمم به مولفه افقی ماکزیمم را در هر زمان 2 و نسبت طیف پاسخ مولفه قاي م ) اگر چه این مولفه به طور کامل قاي م نبوده و ممکن است زاویه صفر تا 20 درجه را با محور قاي م به وجود آورد) به مولفه افقی ماکزیمم 3 بنامیم براي رکورد هاي نزدیک و دور از گسل می توان 2 و 3 را برحسب زمان تناوب مانند شکل 3 رسم کرد. از نمودار ها مشخص است که مقدار 2 بین 0/8 و 5/ مقدار3 بین 0/4 و 1/1 بسته به فاصله تا منبع زلزله تغییر می کند. قاي م الف) مولفه ب) مولفه افقی مینیمم شکل 3: نسبت طیف مولفه هاي زلزله به مولفه ماکزیمم افقی الف) مولفه قاي م ب)مولفه افقی مینیمم - 14 اثر زاویه اعمال شتابنگاشت ها همانطور که گفته شد مولفه هاي انتقالی زلزله شامل دو مولفه افقی و یک مولفه قاي م است که همانطور که در بخش هاي قبل گفته شد می توان جهات اصلی را بري مولفه هاي زلزله تعیین کرد. براساس تحقیقات انجام شده با استفاده از روش طیفی پاسخ سازه تحت رکورد هاي زلزله در جهات اصلی آن منجر به پاسخ ماکزیمم سازه خواهد شد. با این حال براي تحلیل تاریخچه زمانی سازه تحت زلزله هنوز نتیجه قطعی براي زاویه بحرانی اعمال شتابنگاشت ها وجود ندارد در عین حال بنا بر تحقیقات انجام گرفته زاویه بحرانی براساس یک شاخص خاص براي زلزله هاي مختلف متفاوت است و همچنین بر اساس یک زلزله خاص براي شاخص هاي مختلف خرابی نیز متفاوت خواهد بود. همچنین پاسخ ماکزیمم سازه بر اساس زاویه بحرانی می تواند به اندازه قابل توجهی بیشتر از اعمال شتابنگاشت ها در جهات اصلی باشد. با توجه به موارد فوق بهترین گزینه جهت تحلیل چند جهته سازه تحت رکورد هاي زلزله اعمال شتابنگاشت ها در زاویه هاي مختلف و تصمیم گیري در مورد ماکزیمم پاسخ سازه خواهد بود. 9

10 15- نتیجه گیري با توجه به مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که بحث تحلیل چند جهته هنوز جایگاه اصلی خود را در تحلیل و طراحی عملی سازه ها بدست نیاورده است و ضوابط آیین نامه اي در بسیاري موارد از جمله انتخاب رکورد هاي زلزله مقیاس نمودن مولفه هاي رکورد زلزله نحوه اعمال مولفه هاي شتاب به سازه تحلیل هاي غیر خطی و تعریف شاخص هاي خرابی روش هاي یکسانی را اراي ه نمی نمایند. تجربه و تحقیقات بیشتري در این زمینه براي رسیدن به راهکارهاي جامع و کاربردي مورد نیاز است. براساس مطالعات صورت گرفته براي تحلیل چند جهته موارد زیر قابل توجه می باشند: 1- در صورت وجود شتابنگاشت هاي حقیقی سازگار براي منطقه مورد نظر استفاده از شتابنگاشت هاي موجود در تحلیل چند جهته در اغلب ضوابط توصیه می شود. در صورت عدم وجود شتابنگاشت هاي سازگاري با شرایط منطقه می توان از شتابنگاشت هایی که منطبق با طیف طراحی منطقه باشند استفاده کرد. 2- استفاده از ضریب 1/4 برابر طیف آیین نامه که در آیین نامه 2800 توصیه شده است تا حدودي محافظه کارانه بوده و مقدار 1/3 توصیه شده در آیین نامه هاي دیگر می تواند به نتایج واقعی تري منجر شود.استفاده از ضرایب محافظه کارانه موجب می شود که عملا ضریب اطمینان موثر در تحلیل هاي تاریخچه زمانی که روش دقیق تري نسبت به روش هاي استاتیکی هستند بر خلاف منطق مهندسی بالاتر بوده و در نتیجه تمایل به استفاده از مزایاي بالقوه این روش تضعیف می شود. انتظار می رود در ویرایش هاي بعدي آیین نامه این ناسازگاري به نحوي تعدیل شود. 3- در مورد تحلیل چند جهته در ناحیه غیر خطی هنوز اتفاق نظر جامعی بین متخصصین به وجود نیامده و تحقیقات وسیعنر کاربردي در این زمینه لازم و ضروري به نظر می رسد. 4- علیرغم مطالعات فراوان جهت محاسبه زاویه بحرانی مولفه هاي زلزله هنوز نتیجه قطعی در این ارتباط وجود ندارد و بهتر است با تغییر زاویه اعمال مولفه هاي زلزله با بازه مناسب پاسخ ماکزیمم سازه به طور مستقیم محاسبه شود. مراجع Nassar A., Krawinkler H. Seismic Demands for SDOF and MDOF Systems. John A. Blume Earthquake Engineering Center, Report No. 95, Dept. of Civil Engineering, Stanford University, Stanford, CA, Miranda E. Site-dependent strength-reduction factors. Journal of Structural Engineering ( ASCE) 1993; 119: Shome N., Cornell C., Bazzurro P., Carballo J. Earthquakes, records, and nonlinear responses. Earthquake Spectra 1998; 14: Shome N., Cornell C. Normalization and scaling accelerograms for nonlinear structural analysis.sixth U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Seattle, WA,1998 (CD-ROM). Kurama Y.C., Farrow K.T. Ground motion scaling methods for different site conditions and structure characteristics. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2003; 32: Kurama Y.C., Farrow K.T. Ground motion scaling methods for different site conditions and structure characteristics. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2003; 32: Fahjan Y.M., Ozdemir Z., Keypour H. Procedures for real earthquake time histories scaling application to fit Iranian design spectra. 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering1385 آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ) ( مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ویرایش سوم 1385 آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله. 10

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی 3 محمد اسحاق میرزاپور سید محمد جواد رضوي سید حسین محسنی ارمکی کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر Mrmi.mirzapour@gmail.com مجتمع برق و الکترونیک

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و 8 و 6 بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و رزا صفایی 4 علیرضا کاظمی 1 محمد حسین شیخی 2 رحیم غیور 3 1 بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 23 1 تابع آنتروپی و خاصیت مقعر بودن نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 23 1 تابع آنتروپی و خاصیت مقعر بودن نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 392-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین راده گوهري نویسنده: علی ایزدي راد جلسه 23 تابع آنتروپی و خاصیت مقعر بودن در جلسه ي قبل به تعریف توابع محدب و صعودي پرداختیم و قضیه هاي

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα