Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών"

Transcript

1 15 Θεοδώριανα Δπίζημη ζηολή Καηά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο ε ελδπκαζία ήηαλ ζρεδφλ απαξάιιαθηε, κε εμαίξεζε κφλν κεξηθψλ γεξνληφηεξσλ θηελνηξφθσλ, πνπ γηα θάκπνζα ρξφληα θνξνχζαλ επδσληθφ καληχα κε πηπρέο. Απφ ηελ απειεπζέξσζε φκσο θαη θπξίσο απφ ην έηνο 1890, ε επαηζζεζία αληξψλ θαη γπλαηθψλ πξννδεπηηθά αθνινχζεζε ηε ζεκεξηλή επξσπατθή (θξαγθηθή) ηελ νπνία φινη καο γλσξίδνπκε. Ζ επίζεκε ζηνιή, αθφκα θαη ζήκεξα θνξηέηαη απφ ηνπο ζενδσξηαλίηεο, ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα. Μνηάδεη κε απηή ησλ επδψλσλ, ηεο άιινηε αλαθηνξηθήο θξνπξάο. Ανηρική Οη πην πινχζηνη θνξνχζαλ θφθθηλν επξσπατθφ θέζη κε κεηαμσηή θνχληα, φκνξθα θεληεκέλν. ηα λεφηεξα ρξφληα θνξάγαλε ηε ζθνχθηα, ην πνπθάκηζν κε πιαηηά καλίθηα, ην ζπληξφθη θαη ηε θνπζηαλέια. κάιιηλεο θάιηζεο ηα ηζνπξάπηα, πιερηέο θαλέιεο, ην γειέθη, ηα θνληνζέγθνπλα κε καλίθηα ινμά ξηγκέλα ζηηο πιάηεο. Γυναικών Ζ γπλαηθεία είρε βακβαθεξφ θεθαινδέηε, πιερηή νιφιεπθε θαλέια, ιεπηνυθακέλα ακάληθα ζηγθνχληα, θεληεηά ηζνπξάπηα θαη ζάιηα ξηγκέλα ζηνπο ψκνπο. Τπόδηζη Απφ κηθξνί νη Θενδσξηαλίηεο κάζαηλαλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, λα ρηίδνπλ ην ζπίηη ηνπο, λα πιέθνπλ λα ξάβνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ην δέξκα. Να βξίζθνπλ ηξφπνπο θαηαζθεπήο παπνπηζηψλ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (απφ ην δέξκα ηνπ βνδηνχ, ηνπ ρνίξνπ, ηνπ αιφγνπ).

2 16 YΛΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΦΟΡΔΙΔ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ Ζ κειέηε ησλ παξαδνζηαθψλ ελδπκαζηψλ απνηειεί έλαλ θαιφ ηξφπν λα αλαθαιχςνπκε θαη ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο Ζπείξνπ. Κάζε παξαδνζηαθή θνξεζηά γηα λα δεκηνπξγεζεί, εθηφο απφ ηηο αηέιεησηεο ψξεο εξγαζίαο, ρξεηαδφηαλ θαη έλα πιήζνο πιηθψλ πνπ ζπλδπάδνηαλ κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Τιηθά φπσο ηα κάιιηλα πθάζκαηα, παξάγνληαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο θηελνηξνθηθέο νηθνγέλεηεο. Άιια φκσο έθηαλαλ ζηα παδάξηα ηεο πεξηνρήο απφ δηάθνξα εκπνξηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βαιθαληθήο θαη ηα πνπινχζαλ νη θπξαηδήδεο (πιαλφδηνη πσιεηέο). Σέηνηα πιηθά ήηαλ ηα κεηάμηα θαη ηα βεινχδα. Αθφκε θαη νη μεληηεκέλνη ηερλίηεο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ζπίηη απφ δηάθνξα κέξε (Κσλ/πνιε, Βιαρία θ.α.), ζπλήζσο έθεξλαλ πθάζκαηα θαη πιηθά γηα λα ξάςνπλ ξνχρα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Με ηα κάιιηλα πθάζκαηα έξαβαλ θνξέκαηα, καληήιηα, πνδηέο, ζηγθνχληα, γηιέθα, κάιιηλεο θνπζηαλέιεο (ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηζφβνπ), ζαιβάξηα θαη δσλάξηα. Σα κάιιηλα πθάζκαηα γηα λα θηάζνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή θαη λα είλαη έηνηκα γηα ξάςηκν, απαηηνχζαλ κηα ζεηξά εξγαζηψλ θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ. Σν πιχζηκν ηνπ καιιηνχ ήηαλ ε πξψηε εξγαζία θαη αθνινπζνχζαλ ην μάζηκν, ην ιαλάξηζκα, ην γλέζηκν, ην βάςηκν, ε χθαλζε θαη ην πέξαζκα απφ καληάληα γηα λα καιαθψζνπλ ηα πθάζκαηα θαη λα κπνξνχλ λα δνπιεπηνχλ θαιχηεξα. Ο ηξφπνο χθαλζεο εμαξηηφηαλ απφ ην έλδπκα πνπ ζα ξαβφηαλ. Γηα ηελ θινθάηα ην πθαληφ ήηαλ ρνλδξφ, φπσο θαη γηα ηηο ακπαδφθαιηζεο ησλ αλδξψλ ζην Μέηζνβν. πλαληάκε κάιιηλα πθάζκαηα αδίκηηα, θάιηηλα θ.α. Μάιιηλα ζηνηρεία γηα θάπνηεο θνξεζηέο πιέθνληαλ θαη ζηε βέξγα φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηζνπξάπηα πνπ ζπλαληάκε ζηε θνξεζηά ηεο νπιηψηηζζαο θαη ηεο αξαθαηζάλαο. ηε θνξεζηά ηεο ηειεπηαίαο θαη ηα ρεηξφθηηα επίζεο πιέθνληαλ ζην ρέξη κε ηε βέξγα. Με κεηαμσηά πθάζκαηα ξάβνληαλ θνξέκαηα, πνδηέο, πνπθάκηζα θαη καληήιηα. Βακβαθεξά πθάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην ξάςηκν πνπθακίζσλ θαη καληειηψλ θπξίσο ιεπθνχ ρξψκαηνο. Άιια πθάζκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηηο Ζπεηξψηηθεο ελδπκαζίεο είλαη ε ηζφρα θαη ην βεινχδν. Σα ππνδήκαηα γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ θπξίσο ηα ηζαξνχρηα, θηηαγκέλα απφ δέξκα θαη κε θνχληα ζην κπξνζηηλφ κέξνο. Σζαξνχρηα ζπλαληάκε θαη ζε γπλαηθείεο

3 17 θνξεζηέο, φπσο ζηε αξαθαηζάλα θαη ζηε νπιηψηηζζα. ηηο γπλαηθείεο ελδπκαζίεο ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ ζπλαληάκε ππνδήκαηα βεινχδηλα, ρξπζνθέληεηα θαη κεηαμνθέληεηα κε καξγαξηηάξηα. Με κεηάμηα (κεηαμσηέο θισζηέο) θεληνχζαλ θπξίσο πνπθάκηζα θαη πνδηέο. Σν ρξπζνθέληεκα ην ζπλαληάκε ζπρλά κε δηάθνξα πιηθά φπσο ην ρξπζφλεκα, ην ηηξηίξη (ιεπηφ κεηαιιηθφ ζχξκα ζηξηκκέλν ειηθνεηδψο), ην ηέιη (ρξπζφζπξκα) θαη ην ρξπζνγάηηαλν (θνξδφλη απφ ρξπζέο θισζηέο). Σν γατηάλη ζηφιηδε θπξίσο γηιέθα θαη ζηγθνχληα. ηελ Ήπεηξν ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν ζεηξνγατηάλη ή κεηαμνγάηηαλα θαη ρξπζνγάηηαλα. Σηο θνξεζηέο βέβαηα θαιισπίδνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ θνζκήκαηα θαη εμαξηήκαηα ηεο αξγπξνρνΐαο. Οη ηερλίηεο ηνπ αζεκηνχ (ιέγνληαη θαη ρξπζηθνί) κε πιηθά ηε ιαγάξα (θαζαξφ αζήκη), ην αγηάξη (λνζεπκέλν αζήκη), ην ρξπζφ γηα επηρξπζψζεηο, ηνλ εκηπνιχηηκν αράηε θαη άιινπο ρξσκαηηζηνχο ιίζνπο δεκηνπξγνχζαλ αζεκέληα θαη καιακνθαπληζκέλα ή θινπξνθαπληζκέλα (επηρξπζσκέλα) γηνξληάληα, ζθνπιαξίθηα, δψλεο, θηνπζηέθηα, πφξπεο, ζειπθσηάξηα, θεκέξηα, ραξράιηα, θνκπνζειηέο, θφπηζεο, κπειεηδίθηα θ.α. Σν ξάςηκν ηεο θνξεζηάο γηλφηαλ είηε απφ αλζξψπνπο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ζε εξγαζηήξηα, είηε απφ πιαλφδηνπο ηερλίηεο, ηνπο ηεξδήδεο ή θαπνηάδεο πνπ έξαβαλ θαη θεληνχζαλ κε ρξπζνθέληεκα ηα δηάθνξα εμαξηήκαηά ηεο. Ο ηξφπνο ξαςίκαηνο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηα ήζε, ηα έζηκα ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο. Ζ θνξεζηά έπξεπε λα είλαη άλεηε, ιεηηνπξγηθή θαη πξαθηηθή γηα λα κπνξεί απηφο πνπ ηε θνξάεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ εξγαζίεο. Σν ξάςηκν ηεο λπθηθήο ή γηνξηηλήο θνξεζηάο ήηαλ ηφζν πξνζεγκέλν, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνιίδηα λα απνηειεί ζσζηφ θνκςνηέρλεκα θαη λα θνζκεί ην θνξκί απηνχ πνπ ην θνξάεη.

4 18 ΙΣΟΡΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΗΡΔΑΑΝ ΣΙ ΦΟΡΔΙΔ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ Μειεηψληαο ην πιήζνο ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ ηεο Ζπείξνπ γεληθά, αιιά θαη εηδηθά γηα θάζε πεξηνρή, ζα δνχκε φηη είλαη επεξεαζκέλεο απφ ηελ ηζηνξηθή πνξεία θάζε πεξηνρήο, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην θιίκα, ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε απηψλ πνπ ηηο θνξνχλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο παξαηεξνχκε κηα κεγάιε πνηθηιία κε πνιιέο παξαιιαγέο απαξάκηιιεο νκνξθηάο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, πνπ ηελ θαηέζηεζε έλα κεγάιν εκπνξηθφ ζηαπξνδξφκη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, θαζψο θαη ηα απηνδηνηθεηηθά πξνλφκηα πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο, είρε σο απνηέιεζκα ε Ήπεηξνο λα γλσξίδεη κία βηνηερληθή θαη εκπνξηθή άλζηζε ηνλ 18 ν αηψλα, πξάγκα πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ελδπκαζίεο ηεο. Σελ πεξίνδν ηνπ Αιή Παζά ζηα Γηάλλελα ππήξραλ εξγαζηήξηα (αξγπξνρνΐαο, βπξζνδεςία) πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηα εμαξηήκαηα ησλ αληξηθψλ θαη γπλαηθείσλ θνξεζηψλ. Ζ αξγπξνρνΐα θαηά ηνλ 18 ν θαη 19 ν αηψλα ήηαλ απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ρεηξνηερλίεο ηεο Ζπείξνπ πνπ εκπινχηηδαλ ηηο θνξεζηέο κε αζεκέληα ή καιακνθαπληζκέλα (επηρξπζσκέλα) θνζκήκαηα θαη εμαξηήκαηα. Έηζη, ζε φιεο ηηο ελδπκαζίεο ζπλαληάκε έξγα ησλ ρξπζηθψλ (ηερλίηεο αζεκηνχ) φπσο θηνπζηέθηα, γηνξληάληα, πφξπεο, ζθνπιαξίθηα, ζειπθσηάξηα, κπειεηδίθηα, ραξράιηα θαη ζε δηάθνξεο ηερληθέο (εγράξαθηε, ζπξκαηεξή, θνπζθσηή) ζηνιηζκέλα ή φρη κε ηνλ εκηπνιχηηκν αράηε ή άιινπο θνηλνχο ρξσκαηηζηνχο ιίζνπο. Ζ βπδαληηλή επνρή επέδξαζε ζηηο επεηξψηηθεο θνξεζηέο, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο, κε ηελ ρξπζνθεληεηηθή θαη εηδηθά κε ηελ ζπξκαθέζηθε θεληεηηθή, ε νπνία εθηεινχληαλ ζε κφληκα εξγαζηήξηα ηνλ 19 ν αηψλα. Σα θεληήκαηα απηά δηαθξίλνληαη γηα ηε ιεπηφηαηε επεμεξγαζία ηνπο πνπ δίλνπλ ζηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα κία επίπεδε, ζρεδφλ δσγξαθηθή επηθάλεηα. Υξπζνθέληεκα γηλφηαλ θαη απφ ηνπο ηεξδήδεο (πιαλφδηνη ηερλίηεο), πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην θέληεκα ρξπζφ θνξδφλη. Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο επεξέαζε ηελ ηνπηθή θνξεζηά θαη ζηα ζρέδηα πνπ θεληνχζαλ πάλσ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ρξπζνθέληεην γηιέθν πνπ ζπλαληάκε ζηε γπλαηθεία θνξεζηά ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ πνπ πηνζεηεί γηα κνηίβα ζρέδηα απφ επηζηήιηα βπδαληηλψλ λαψλ θαη απνηειεί δείγκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ηερληθήο. Άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ζηα βνπλά ιφγσ ησλ δησγκψλ πνπ ππέζηεζαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, αλέπηπμαλ ηελ θηελνηξνθία θαη έρνληαο ην καιιί γηα πξψηε χιε

5 19 δεκηνπξγνχζαλ κφλνη ηνπο ηηο θνξεζηέο ηνπο κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ καιιηνχ. Τιηθά πνπ πξνκεζεχνληαλ κε αγνξά ή αληαιιαγή ήηαλ ηα αζεκηθά, ηα ππνδήκαηα θαη βακβαθεξά πθάζκαηα γηα πνπθάκηζα θαη καληήιηα. Γηα ηνλ θεθαιφδεζκν ηεο γπλαηθείαο ρσξηθήο θνξεζηάο ηνπ Πσγσλίνπ πνπ θαιχπηεη κε έλα αζθπθηηθφ δέζηκν φιν ην θεθάιη, ιέγεηαη πσο ηνλ έδελαλ ζθφπηκα, ψζηε λα εμαθαλίδεηαη θάζε ίρλνο γπλαηθείαο ζειθηηθφηεηαο πνπ ζα πξνθαινχζε ηνλ θαηαθηεηή (Νίθνο Οηθνλνκίδεο, Ζ Διιεληθή ελδπκαζία. Σν ηζηνξηθφ νδνηπνξηθφ θαη ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο. Δθδφζεηο Γσδψλε Αζήλα 2008, ζει. 72). Ο Ν. Οηθνλνκίδεο αλαθέξεη φηη, ζχκθσλα κε θάπνηνπο ιανγξάθνπο, νη γπλαηθείεο θνξεζηέο ηεο Ζπείξνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Κνζκά ηνλ Αηησιφ. Ο ηεξσκέλνο πεξηεξρφηαλ ζηα απφκεξα ρσξηά ηεο Ζπείξνπ πξνηξέπνληαο ηηο γπλαίθεο λα πνπιήζνπλ φ,ηη αξγπξφ είραλ ζηνλ θεθαιφδεζκφ ηνπο γηα λα θηηάμνπλ ζρνιεία. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξία απηή νη πεξηζζφηεξνη γπλαηθείνη θεθαιφδεζκνη έκεηλαλ γπκλνί απφ θάζε ζηνιίδη. Οη Ζπεηξψηηθεο θνξεζηέο δελ έκεηλαλ αλεπεξέαζηεο απφ ην εκπφξην. Σνχην θαίλεηαη απφ ηα κεηαμσηά πθάζκαηα πνπ ξάβνληαλ πνπθάκηζα, αιιά θπξίσο θνξέκαηα πνπ ζπλαληάκε ζε θάπνηεο ελδπκαζίεο (Είηζαο, Εαγνξίνπ, Ησαλλίλσλ). Τθάζκαηα πνπ έθεξλαλ έκπνξνη απφ ηελ Πφιε, ηελ Βιαρία θαη αιινχ ή ηα έθεξλαλ νη άληξεο ηερλίηεο (κάζηνξεο, αγηνγξάθνη) θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Βαιθαληθήο φπνπ πήγαηλαλ λα εξγαζηνχλ. Σνλ 19 ν αηψλα εηζάγεηαη ζην δηάθνζκν ηεο Ζπεηξψηηθεο πνδηάο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μεηζφβνπ θαη ησλ Εαγνξνρσξίσλ, ην θέληεκα κε πνιχρξσκεο κεηαμσηέο θισζηέο. Οη θνξεζηέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξά αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Γηαθέξεη ε θνξεζηά ηεο λέαο θνπέιαο απφ εθείλε ηεο παληξεκέλεο, ηεο ρήξαο, ηεο ειηθησκέλεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη αληίζηνηρα γηα ηνπο άληξεο. Κάζε θάζε ηεο γπλαίθαο ππνδειψλεηαη απφ ηα θεθαινδέκαηα ή καληεινδέκαηα (δηέθεξε ηεο ειεχζεξεο απφ ηεο παληξεκέλεο), πνπ ήηαλ νιφθιεξε ηέρλε, θαη απφ ην ρηέληζκα. ηα ρσξηά π.ρ. ηα καιιηά πιέθνληαλ ζε δχν θνηζίδεο πνπ θξέκνληαλ ζηελ πιάηε πάληα απφ ηηο αλχπαληξεο, ελψ νη παληξεκέλεο κπνξνχζαλ λα ηηο γπξίδνπλ ζην θεθάιη ζε δηάθνξα ζρέδηα. Οη γηνξηηλέο θαη λπθηθέο ελδπκαζίεο δηέθεξαλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο πνπ εμππεξεηνχζαλ πξαθηηθέο αλάγθεο. Ήηαλ εκπινπηηζκέλεο κε πεξηζζφηεξα θαιισπηζηηθά ζηνηρεία (θεληήκαηα, θνζκήκαηα) θαη θηηαγκέλεο απφ θαιχηεξα πθάζκαηα. H απζηεξή θνηλσληθή πξνζαξκνγή αμηνινγείηαη θπξίσο ζηε λπθηθή θαη

6 20 γηνξηηλή θνξεζηά θαη φρη ζηελ θαζεκεξηλή. Ζ θαηαζθεπή γηνξηηλήο ή λπθηθήο θνξεζηάο απνηεινχζε βαζηθφ κέιεκα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πάληξεπε θφξε. Γηαηί κηα θαιή θνξεζηά εμαζθάιηδε θνηλσληθή θαηαμίσζε γη απηφ νη θησρέο νηθνγέλεηεο δνχιεπαλ λπρζεκεξφλ γηα λα εληππσζηάζνπλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπο ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο θησρψλ νηθνγελεηψλ πνπ δαλείδνληαλ ρξήκαηα, πνπινχζαλ αληηθείκελα ή ρσξάθη γηα λα ληχζνπλ ην παηδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηξφπν πνπ λα κε δηαθέξεη ε θνξεζηά ηνπ απφ εθείλε ηεο πινχζηαο θφξεο. Μέζα απφ ηε θνξεζηά απνηππψλεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε θνηλσληθή ηάμε ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξάεη. Απνηεινχζε ε ελδπκαζία κέζν επίδεημεο πινχηνπ θαη νηθνλνκηθήο επξσζηίαο. Έηζη ην ρξπζνθέληεκα απνηεινχζε ζηνηρείν πνιπηέιεηαο θαη πινχηνπ ησλ αζηηθψλ γπλαηθείσλ ελδπκαζηψλ ηεο Ζπείξνπ ηνλ 19 ν αηψλα. Οη γπλαίθεο ησλ αξρφλησλ ζην Εαγφξη θξφληηδαλ ην καχξν ζπγθνχλη λα θαιχπηεηαη κε θεληήκαηα απφ θφθθηλα γατηάληα έηζη πνπ ηα θφθθηλα κνηίβα λα εμαθαλίδνπλ ην καχξν ρξψκα. Πνιινί ινηπφλ νη παξάγνληεο θαη πνιιέο νη επηξξνέο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο ηνπηθέο ελδπκαζίεο, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη κηα αλεμάληιεηε πεγή γλψζεσλ γηα ην παξειζφλ καο.

7 21 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΓΗΓΗΑΝ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΦΟΡΔΙΑ Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ε παξαδνζηαθή θνξεζηά κπήθε ζε έλαλ αγψλα επηβίσζεο, ηνλ νπνίν ηειηθά έραζε. Έπαςε λα απνηειεί βαζηθή αλάγθε γηα ηελ έλδπζε ησλ αλζξψπσλ. Ζ Διιεληθή θνηλσλία αιιάδεη πξφζσπν θαη δέρεηαη επηξξνέο απφ ηε Γχζε θαη ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζηηο ρψξεο ηεο. Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη ε καδηθή εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε εξεκψλνπλ ζηγά ζηγά ηε δσή ηεο ππαίζξνπ, φπνπ ζηα ρσξηά ηεο θάζε ζπίηη ιεηηνπξγνχζε σο κηθξφ ρεηξνηερληθφ εξγαζηήξην. Ζ αζηηθνπνίεζε είρε σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί κία κνληέξλα αζηηθή θνηλσλία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη έλδπζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Σα θνξέκαηα γηα ηηο γπλαίθεο γίλνληαη πην θνιαθεπηηθά, κε ληεθνιηέ. Σα θεθάιηα θνζκνχλ φκνξθα θαπέια θαη πεξίηερλεο θνκκψζεηο, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηα θεληεηά ή ζηακπσηά καληήιηα. Οη άλδξεο θνξνχλ ζαθάθη, πνπθάκηζν κε γξαβάηα θαη παληειφλη, ελδχκαηα θνκςά πνπ ζα θπξηαξρήζνπλ θαη ζα εμνζηξαθίζνπλ ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά. Ζ πξαθηηθή αμία ηεο παξαδνζηαθήο θνξεζηάο κεδελίδεηαη, παχεη λα απνηειεί εκπνξεχζηκν είδνο κε απνηέιεζκα λα κπεη ζε ληνπιάπεο θαη κπανχια ή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εζληθέο ενξηέο. Αξρίδεη κηα καδηθή παξαγσγή επξσπατθψλ ξνχρσλ ζηελ Διιάδα ή γίλεηαη εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ, ηα νπνία είλαη πην εχρξεζηα, πην πξαθηηθά θαη νηθνλνκηθά, θαζψο ληχλνπλ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα ξαθεία ξάβνπλ πάλσ ζε κνληέξλα παηξφλ ηα θνξέκαηα ή ηα παιηά θαη ζε πθάζκαηα αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε ή ηεο πειάηηζζαο. Ο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ πνπ έθηαλε ζηελ πφιε κε κπνπξαδάλα θαη ηζαξνχρηα απνηεινχζε γηα ηνλ αζηφ, πνιίηε δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαηψηεξνπ πλεπκαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Γηα απηφ θαη ν ρσξηθφο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί γξήγνξα ζηε λέα θνηλσλία, πξνζπάζεζε λα απνβάιεη νηηδήπνηε ζπκίδεη ηελ θαηαγσγή ηνπ, πξψηα ηελ θνξεζηά ηνπ θαη κεηά ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηνπ.

8 22 ΔΠΙΡΡΟΔ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΜΟΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ Ζ ελδπκαζία έρεη ζαθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Καιχπηεη ην ζψκα ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί καξηπξία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο καο. Γειψλεη ηε ζέζε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαη αληαλαθιά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή. Οη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ηνπ 19 νπ αηψλα είραλ αληίθηππν θαη ζηελ ελδπκαζία. Ζ ελδπκαζία ησλ αγξνηψλ έκεηλε ζηελ παξάδνζε ελψ ηελ ελδπκαζία ησλ αζηψλ ηελ εμνπζίαδε ε κφδα. Μφδα είλαη ζπλήζσο κηα ζχληνκε θαη παξνδηθή ζπλήζεηα αλαθνξηθά κε πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν φπσο είλαη ν ηξφπνο δσήο, ην ληχζηκν, ε δηαηξνθή θ.ι.π. Δίλαη επίζεο ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξηνπ, ηνπ ζχγρξνλνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, ηα νπνία ζπρλά αλαπξνζαξκφδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε επκεηαβιεζία ηεο. ηνπο παξαδνζηαθνχο αγξνηηθνχο ρψξνπο (θιεηζηέο θνηλσλίεο ) ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 70 ππήξμε κηα αξγή κεηαβνιή ησλ εμειίμεσλ ζηνλ πνιηηηζκφ φπσο θαη ζηηο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο. Έηζη ινηπφλ νη θιεηζηέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο δηαηεξνχλ ηελ ληφπηα παξαγσγή κε ηελ ελδπκαζία ελψ ε ελδπκαζία ηεο πφιεο αθνινπζεί ηελ επξσπατθή κφδα. Σα γπλαηθεία ηνπηθά ελδχκαηα ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα αιιάδνπλ κε ηηο μελνθεξκέλεο βαζίιηζζεο (Ακαιία, νθία, Όιγα) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ρσξηψλ κε κεγαιχηεξεο πφιεηο θαη ηελ πξσηεχνπζα. Οη γπλαίθεο ζηηο θιεηζηέο θνηλσλίεο έξαβαλ κφλεο ηνπο ηα ξνχρα ηνπο ζχκθσλα πάληα κε ηνπο θαλφλεο πνπ επέβαιε ε θνηλσλία ηνπο. Πνιχ δχζθνια ινηπφλ ηνικνχζαλ λα εηζάγνπλ λεσηεξηζκνχο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. ηελ αλδξηθή ελδπκαζία ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά θπξίσο κεηά ηνλ Α παγθφζκην πφιεκν. Οη άληξεο ηαμίδεπαλ, ζπλαλαζηξέθνληαλ κε άηνκα ησλ πφιεσλ θαη ηα ξνχρα ηνπο ηα έξαβαλ ξάθηεο κε απνηέιεζκα λα πξνζαξκφδνπλ θαηλνχξηεο ηδέεο αλάινγεο κε ηε κφδα ηεο επνρήο. Αλ θαη νη έλλνηεο «κφδα» θαη «παξάδνζε» αξρηθά ζεσξνχληαη αζπκβίβαζηεο, ε κφδα δελ είλαη αδηαλφεηε κέζα ζηελ παξάδνζε φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εκθάληζε ελφο θαηλνχξηνπ πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ, πνπ εληάζζεηαη ζηα παξαδνζηαθά. Γηφηη έηζη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ελδπκάησλ κε δηαθνξεηηθή κνξθή, απιφ ηξφπν

9 23 θαηαζθεπήο, ζηελ εηζαγσγή ή κε δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη γεληθά ζηελ επηινγή απιψλ θαη θνκςψλ ελδπκαζηψλ. ήκεξα νη ειιεληθέο θνξεζηέο αλνίγνπλ δηάινγν κε ηε κφδα κε ζρέδηα απφ παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. χγρξνλνη ζρεδηαζηέο (Γθνηηέ, Γθαιηάλν, Κνθνζαιάθε θ.α.) αλαδεηνχλ έκπλεπζε ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο θαη κέξε. Απηή ε αλαδήηεζε ζπκβαίλεη ζπρλά θαη εκθαλίδεη ηελ ηάζε «έζληθ» πνπ εκθαλίδεηαη ζε δηεζλείο εθζέζεηο κφδαο θαη δείρλεη φηη ε ζχγρξνλε κφδα εκπλέεηαη απφ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ησλ πνιηηηζκψλ. Πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα ζηινπέηα αμηνπνηψληαο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπο εληππσζίαζαλ. Δκπλένληαη νη ζρεδηαζηέο απηνί απφ ηελ ειιεληθή θνξεζηά θαη ζπλεηδεηά ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ηεο ζηα ξνχρα ηνπο. Παξνπζηάδνπλ δεκηνπξγίεο κε δαληέια εκπλεπζκέλε απφ ηα θεληήκαηα ζηα ζηγθνχληα θαη πιηζέδεο απφ ηελ ειιεληθή θνπζηαλέια.. Οξηζκέλνη είραλ εκπλεπζηεί νιφθιεξε ζπιινγή απφ ηελ Ήπεηξν. Ζ ειιεληθή παξάδνζε ηεο ρεηξνηερλίαο εκθαλίδεηαη κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηα καλίθηα, ηα θεληήκαηα, ηα ζηνιίδηα, ην γηιέθν, ηνλ φγθν ή ηηο πηπρέο ζηα ξνχρα. Δπίζεο ζεκαληηθή επηξξνή απφ ηα εμαξηήκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, ζπλαληάκε ζηα γπλαηθεία θνζκήκαηα φπνπ αλαπαξάγνληαη παξαδνζηαθά ζρέδηα ζε ζθνπιαξίθηα, βξαρηφιηα, πεξηιαίκηα, δαρηπιίδηα θ.ι.π. Ωζηφζν ε κεηάβαζε απφ έλα είδνο ελδπκαζίαο ζε έλα άιιν δελ γίλεηαη απφηνκα. Σα δηάθνξα ζηηι ακθίεζεο αιιεινεηζδχνπλ, ζπλππάξρνπλ θαη κε αξγφ ξπζκφ ππνρσξεί ην έλα θαη δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζην άιιν κέρξη ηελ απνδνρή ηνπ λένπ. Ζ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ εκθαλή επίδξαζε ηεο κφδαο, γηλφηαλ θπξίσο κε θξηηήξην ηηο θνηλσληθέο, αηζζεηηθέο θαη πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ. Τπάξρνπλ πεξηνρέο, φπσο ζην Μέηζνβν, φπνπ άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αθφκε θαη ζήκεξα ληχλνληαη κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. Δπίζεο ζε θάπνηα νξεηλά κέξε ζπλαληάκε ζηνηρεία παξαδνζηαθήο ελδπκαζίαο φπσο πνδηέο θαη καληήιηα κε πεξίηερλα θεθαινδέκαηα. εκεηψζεθε θαη επίδξαζε ζηνηρείσλ απφ ηελ αγξνηηθή ελδπκαζία ζηελ αζηηθή κε ηελ εκθάληζε ηνπ θνιθινξηζκνχ. ηε δεχηεξε θαη ηξίηε δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηψλα εκπλεπζκέλεο ειιελίδεο (Υαηδεκηράιε, Παξέλ) ληχλνληαη ζπλδένληαο ηελ αξραία κε ηελ λέα Διιάδα. Αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ε ειιεληθή κφδα γίλεηαη ηνπξηζηηθή κε θνχζηεο, ηαγάξηα θεληεκέλα κε καίαλδξνπο θηάλνληαο ζην ζεκείν ηνπ «θηηο».

10 24 Απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα ήξζε ε εγθαηάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ θαη ε αζηηθνπνίεζή ηνπο. Σα κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη θνξεζηέο κπήθαλ ζηα ζεληνχθηα θαη νη θνξεζηέο πνπ καο θιεξνδφηεζαλ νη γηαγηάδεο καο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζε απνθξηάηηθεο καζθαξάηεο. Βέβαηα ε βηνκεραλία παξαδνζηαθψλ ελδπκαζηψλ είλαη απφ ηνπο πην αλζεξνχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηεο ιατθήο ηέρλεο. ήκεξα ηα εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ (κε ζηφρν ην θέξδνο) δελ ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε αιιά ηελ αλαβηψλνπλ θαη κάιηζηα κε ζχγρξνλα βηνκεραληθά κέζα, ππνθχπηνπλ ζηηο επθνιίεο ηεο κεραλήο θαη ηε ρξήζε κε απζεληηθψλ πιηθψλ. Αθνινπζνχλ ζπκβνπιέο κε εηδεκφλσλ, απζαηξεηνχλ ψζηε φιε ε πξνζπάζεηα λα θαηαιήγεη ζε παξαλφεζε ησλ ελδπκαζηψλ πνπ θαθνπνηνχλ ηελ ελδπκαηνινγηθή παξάδνζε αληί λα ηελ αμηνπνηνχλ θαη λα ηελ αλαδεηθλχνπλ. Οη θνξεζηέο απηέο είλαη ηζηνξηθά αληηθείκελα, θεηκήιηα, απνκεηλάξηα ελφο πνιηηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο πξνγφλνπο καο θαη δελ πξέπεη λα ηηο γεινηνπνηνχλ. Σέινο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε πςειή ξαπηηθή πξνζάξκνζε ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο θνξεζηάο ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο κε κεγάιε επηηπρία θαη απνδνρή απφ ην θνηλφ. Ζ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνξεζηά ζπλερίδεη λα επεξεάδεη, αξθεί απηνί πνπ αζρνινχληαη κε απηήλ λα κελ ππνθχπηνπλ ζε απηνζρεδηαζκνχο, ζε απζαηξεζίεο θαη θαθνγνπζηηέο πνπ ηελ γεινηνπνηνχλ θαη ηελ απνδπλακψλνπλ.

11 25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οηθνλνκίδεο Νίθνο : Η ελληνική ενδσμαζία Το ιζηορικό οδοιπορικό ηης και ο κοινωνικός ηης ρόλος, εθδφζεηο Γσδψλε, Αζήλα Μηλψηνπ Μαξία. Ελληνικές θορεζιές, Σσλλογή Εθνικού Ιζηορικού Μοσζείοσ. (Β Έθδνζε 2005) Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν. Αζήλα Υαηδηκηράιε Αγγειηθή Η ελληνική λαϊκή θορεζιά. Οι θορεζιές με ηο ζσγγούνι (Α ηφκνο): Αζήλα Μακκφπνπινο Αιέμαλδξνο. Ήπειρος, Λαογραθικά-Ηθογραθικά-Εθνογραθικά ( ηφκνο Α, Β) Αζήλα. 1961/ Ρήγαο Γεψξγηνο & θνπηέιαο πχξνο. Τα Θεοδώριανα Άρηας. Αζήλα ΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 1. Οηθνλνκίδεο Νίθνο. Η ελληνική ενδσμαζία Το ιζηορικό οδοιπορικό ηης και ο κοινωνικός ηης ρόλος εθδφζεηο Γσδψλε: Αζήλα Μηλψηνπ Μαξία Ελληνικές θορεζιές, Σσλλογή Εθνικού Ιζηορικού Μοσζείοσ. (Β Έθδνζε 2005) Αζήλα: Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν Δηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ κειεηψλ-λανγξαθηθφ κνπζείν Ησαλλίλσλ «Κψζηαο Φξφληδνο». (Κάξηεο). 4. Ρίζες Ελλήνων. Ανθρωπογεωγραθία ηης Ελλάδας: Βλάτοι. (2009).

12 26 ΓΛΧΑΡΙ Αγηάξη: λνζεπκέλν αζήκη. Άιπζεο: θφζκεκα κε αιπζίδεο θαη θινπξηά πνπ θνξηέηαη ζην ζηήζνο. Ακπαδφθαιηζεο: θάιηζεο απφ κάιιηλν πθαληφ. Αράηεο: εκηπνιχηηκνο ιίζνο. Γατηάλη: θνξδφλη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πιεμίκαηνο απφ ρξπζέο θισζηέο(ρξπζνγατηάλη) ή κεηαμσηέο (ζεηξνγατηάλη). Γηνξληάλη: θφζκεκα πνπ θνξηέηαη ζην ζηήζνο ή ζην ιαηκφ. Γίκεην: ηερληθή ηεο πθαληηθήο. Δγράξαθηε: ηερληθή ηεο αζεκνπξγίαο. Εεπνχλη: είδνο γηιέθνπ. Θειπθσηάξη: ρξεζηηθή θαη δηαθνζκεηηθή πφξπε. Καβάδη: καθξχο επελδχηεο. Καιπάθη: θάιπκκα θεθαιήο. Κακληδέια: είδνο επελδχηε. Καπηηζέιη: κεηαιιηθφ ή πθαζκάηηλν ππνζηαγψλην πνπ ζπγθξαηεί ηνλ θεθαιφδεζκν. Κεκέξη: είδνο πφξπεο. Κηνπζηέθη: επηζηήζην αιπζηδσηφ θφζκεκα. Κιεηδσηήξηα: πφξπεο δψλεο. Κνδφθη: είδνο επελδχηε. Κνκπνζειηά: θφζκεκα ηνπ ζηήζνπο ή ηνπ θεθαιφδεζκνπ. Λαγάξα: θαζαξφ αζήκη. Μαιακνθαπληζκέλν: επηρξπζσκέλν. Μπειεηδίθηα: λπθηθά βξαρηφιηα. Νηνπιακάο: επελδχηεο. Πηξπηξί: καθξχο πνιπηειήο επελδχηεο. Πηηνχξη: θαξδχ παληειφλη απφ κάιιηλν πθαληφ. Πφξπε: θφζκεκα θαιισπηζηηθφ θαη ρξεζηηθφ. Ρνπηί: γπλαηθείν ιεπθφ πνπθάκηζν. αγνπνδηά: πνδηά απφ κάιιηλν πθαληφ.

13 27 εγηάθη: καθξχ θφξεκα αλνηρηφ κπξνζηά. ηγθνχλη: καθξχο ή θνληφο γπλαηθείνο επελδχηεο. πξκαθέζηθε: ηξφπνο ρξπζνθεληεηηθήο. πξκαηεξφ: θφζκεκα θηηαγκέλν κε ιεπηά αζεκέληα ζχξκαηα. Σέιη: ρξπζφζπξκα. Σεξδήδεο: πιαλφδηνη ηερλίηεο ξαςίκαηνο θαη ρξπζνθεληεηηθήο. Σξαρειηά: χθαζκα πνπ θαιχπηεη ην ζηήζνο. Σζακαληάθη: καχξν θαη κάιιηλν γηιέθν. Σζνπξάπηα: πιεθηέο κάιιηλεο θάιηζεο σο ην γφλαην. Φέζη: ζθνχθνο κε ή ρσξίο κεηαμσηή θνχληα. Φινθάηα: κάιιηλνο επελδχηεο γηα ην ρεηκψλα κε κάιιηλα λήκαηα ειεχζεξα ζηελ εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά. Φνπζθσηή: ηερληθή ηεο αζεκνπξγίαο Υαξράιη: θφζκεκα γηα ην ιαηκφ. Υεηξφθηηα: πιεθηά πεξηθάξπηα. Υξπζηθνί: ηερλίηεο αζεκηνχ.

14 28 ΣΔΥΝΖΜΑ ΑΛΜΠΟΤΜ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης.

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΑΘΖΝΑ 2015 Διζαγωγή Ζ Βιάζηε είλαη έλα ρσξηφ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ε ελ ιφγσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα