Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών"

Transcript

1 15 Θεοδώριανα Δπίζημη ζηολή Καηά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο ε ελδπκαζία ήηαλ ζρεδφλ απαξάιιαθηε, κε εμαίξεζε κφλν κεξηθψλ γεξνληφηεξσλ θηελνηξφθσλ, πνπ γηα θάκπνζα ρξφληα θνξνχζαλ επδσληθφ καληχα κε πηπρέο. Απφ ηελ απειεπζέξσζε φκσο θαη θπξίσο απφ ην έηνο 1890, ε επαηζζεζία αληξψλ θαη γπλαηθψλ πξννδεπηηθά αθνινχζεζε ηε ζεκεξηλή επξσπατθή (θξαγθηθή) ηελ νπνία φινη καο γλσξίδνπκε. Ζ επίζεκε ζηνιή, αθφκα θαη ζήκεξα θνξηέηαη απφ ηνπο ζενδσξηαλίηεο, ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα. Μνηάδεη κε απηή ησλ επδψλσλ, ηεο άιινηε αλαθηνξηθήο θξνπξάο. Ανηρική Οη πην πινχζηνη θνξνχζαλ θφθθηλν επξσπατθφ θέζη κε κεηαμσηή θνχληα, φκνξθα θεληεκέλν. ηα λεφηεξα ρξφληα θνξάγαλε ηε ζθνχθηα, ην πνπθάκηζν κε πιαηηά καλίθηα, ην ζπληξφθη θαη ηε θνπζηαλέια. κάιιηλεο θάιηζεο ηα ηζνπξάπηα, πιερηέο θαλέιεο, ην γειέθη, ηα θνληνζέγθνπλα κε καλίθηα ινμά ξηγκέλα ζηηο πιάηεο. Γυναικών Ζ γπλαηθεία είρε βακβαθεξφ θεθαινδέηε, πιερηή νιφιεπθε θαλέια, ιεπηνυθακέλα ακάληθα ζηγθνχληα, θεληεηά ηζνπξάπηα θαη ζάιηα ξηγκέλα ζηνπο ψκνπο. Τπόδηζη Απφ κηθξνί νη Θενδσξηαλίηεο κάζαηλαλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, λα ρηίδνπλ ην ζπίηη ηνπο, λα πιέθνπλ λα ξάβνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ην δέξκα. Να βξίζθνπλ ηξφπνπο θαηαζθεπήο παπνπηζηψλ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (απφ ην δέξκα ηνπ βνδηνχ, ηνπ ρνίξνπ, ηνπ αιφγνπ).

2 16 YΛΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΦΟΡΔΙΔ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ Ζ κειέηε ησλ παξαδνζηαθψλ ελδπκαζηψλ απνηειεί έλαλ θαιφ ηξφπν λα αλαθαιχςνπκε θαη ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο Ζπείξνπ. Κάζε παξαδνζηαθή θνξεζηά γηα λα δεκηνπξγεζεί, εθηφο απφ ηηο αηέιεησηεο ψξεο εξγαζίαο, ρξεηαδφηαλ θαη έλα πιήζνο πιηθψλ πνπ ζπλδπάδνηαλ κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Τιηθά φπσο ηα κάιιηλα πθάζκαηα, παξάγνληαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο θηελνηξνθηθέο νηθνγέλεηεο. Άιια φκσο έθηαλαλ ζηα παδάξηα ηεο πεξηνρήο απφ δηάθνξα εκπνξηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βαιθαληθήο θαη ηα πνπινχζαλ νη θπξαηδήδεο (πιαλφδηνη πσιεηέο). Σέηνηα πιηθά ήηαλ ηα κεηάμηα θαη ηα βεινχδα. Αθφκε θαη νη μεληηεκέλνη ηερλίηεο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ζπίηη απφ δηάθνξα κέξε (Κσλ/πνιε, Βιαρία θ.α.), ζπλήζσο έθεξλαλ πθάζκαηα θαη πιηθά γηα λα ξάςνπλ ξνχρα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Με ηα κάιιηλα πθάζκαηα έξαβαλ θνξέκαηα, καληήιηα, πνδηέο, ζηγθνχληα, γηιέθα, κάιιηλεο θνπζηαλέιεο (ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηζφβνπ), ζαιβάξηα θαη δσλάξηα. Σα κάιιηλα πθάζκαηα γηα λα θηάζνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή θαη λα είλαη έηνηκα γηα ξάςηκν, απαηηνχζαλ κηα ζεηξά εξγαζηψλ θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ. Σν πιχζηκν ηνπ καιιηνχ ήηαλ ε πξψηε εξγαζία θαη αθνινπζνχζαλ ην μάζηκν, ην ιαλάξηζκα, ην γλέζηκν, ην βάςηκν, ε χθαλζε θαη ην πέξαζκα απφ καληάληα γηα λα καιαθψζνπλ ηα πθάζκαηα θαη λα κπνξνχλ λα δνπιεπηνχλ θαιχηεξα. Ο ηξφπνο χθαλζεο εμαξηηφηαλ απφ ην έλδπκα πνπ ζα ξαβφηαλ. Γηα ηελ θινθάηα ην πθαληφ ήηαλ ρνλδξφ, φπσο θαη γηα ηηο ακπαδφθαιηζεο ησλ αλδξψλ ζην Μέηζνβν. πλαληάκε κάιιηλα πθάζκαηα αδίκηηα, θάιηηλα θ.α. Μάιιηλα ζηνηρεία γηα θάπνηεο θνξεζηέο πιέθνληαλ θαη ζηε βέξγα φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηζνπξάπηα πνπ ζπλαληάκε ζηε θνξεζηά ηεο νπιηψηηζζαο θαη ηεο αξαθαηζάλαο. ηε θνξεζηά ηεο ηειεπηαίαο θαη ηα ρεηξφθηηα επίζεο πιέθνληαλ ζην ρέξη κε ηε βέξγα. Με κεηαμσηά πθάζκαηα ξάβνληαλ θνξέκαηα, πνδηέο, πνπθάκηζα θαη καληήιηα. Βακβαθεξά πθάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην ξάςηκν πνπθακίζσλ θαη καληειηψλ θπξίσο ιεπθνχ ρξψκαηνο. Άιια πθάζκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηηο Ζπεηξψηηθεο ελδπκαζίεο είλαη ε ηζφρα θαη ην βεινχδν. Σα ππνδήκαηα γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ θπξίσο ηα ηζαξνχρηα, θηηαγκέλα απφ δέξκα θαη κε θνχληα ζην κπξνζηηλφ κέξνο. Σζαξνχρηα ζπλαληάκε θαη ζε γπλαηθείεο

3 17 θνξεζηέο, φπσο ζηε αξαθαηζάλα θαη ζηε νπιηψηηζζα. ηηο γπλαηθείεο ελδπκαζίεο ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ ζπλαληάκε ππνδήκαηα βεινχδηλα, ρξπζνθέληεηα θαη κεηαμνθέληεηα κε καξγαξηηάξηα. Με κεηάμηα (κεηαμσηέο θισζηέο) θεληνχζαλ θπξίσο πνπθάκηζα θαη πνδηέο. Σν ρξπζνθέληεκα ην ζπλαληάκε ζπρλά κε δηάθνξα πιηθά φπσο ην ρξπζφλεκα, ην ηηξηίξη (ιεπηφ κεηαιιηθφ ζχξκα ζηξηκκέλν ειηθνεηδψο), ην ηέιη (ρξπζφζπξκα) θαη ην ρξπζνγάηηαλν (θνξδφλη απφ ρξπζέο θισζηέο). Σν γατηάλη ζηφιηδε θπξίσο γηιέθα θαη ζηγθνχληα. ηελ Ήπεηξν ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν ζεηξνγατηάλη ή κεηαμνγάηηαλα θαη ρξπζνγάηηαλα. Σηο θνξεζηέο βέβαηα θαιισπίδνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ θνζκήκαηα θαη εμαξηήκαηα ηεο αξγπξνρνΐαο. Οη ηερλίηεο ηνπ αζεκηνχ (ιέγνληαη θαη ρξπζηθνί) κε πιηθά ηε ιαγάξα (θαζαξφ αζήκη), ην αγηάξη (λνζεπκέλν αζήκη), ην ρξπζφ γηα επηρξπζψζεηο, ηνλ εκηπνιχηηκν αράηε θαη άιινπο ρξσκαηηζηνχο ιίζνπο δεκηνπξγνχζαλ αζεκέληα θαη καιακνθαπληζκέλα ή θινπξνθαπληζκέλα (επηρξπζσκέλα) γηνξληάληα, ζθνπιαξίθηα, δψλεο, θηνπζηέθηα, πφξπεο, ζειπθσηάξηα, θεκέξηα, ραξράιηα, θνκπνζειηέο, θφπηζεο, κπειεηδίθηα θ.α. Σν ξάςηκν ηεο θνξεζηάο γηλφηαλ είηε απφ αλζξψπνπο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ζε εξγαζηήξηα, είηε απφ πιαλφδηνπο ηερλίηεο, ηνπο ηεξδήδεο ή θαπνηάδεο πνπ έξαβαλ θαη θεληνχζαλ κε ρξπζνθέληεκα ηα δηάθνξα εμαξηήκαηά ηεο. Ο ηξφπνο ξαςίκαηνο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηα ήζε, ηα έζηκα ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο. Ζ θνξεζηά έπξεπε λα είλαη άλεηε, ιεηηνπξγηθή θαη πξαθηηθή γηα λα κπνξεί απηφο πνπ ηε θνξάεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ εξγαζίεο. Σν ξάςηκν ηεο λπθηθήο ή γηνξηηλήο θνξεζηάο ήηαλ ηφζν πξνζεγκέλν, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνιίδηα λα απνηειεί ζσζηφ θνκςνηέρλεκα θαη λα θνζκεί ην θνξκί απηνχ πνπ ην θνξάεη.

4 18 ΙΣΟΡΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΗΡΔΑΑΝ ΣΙ ΦΟΡΔΙΔ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ Μειεηψληαο ην πιήζνο ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ ηεο Ζπείξνπ γεληθά, αιιά θαη εηδηθά γηα θάζε πεξηνρή, ζα δνχκε φηη είλαη επεξεαζκέλεο απφ ηελ ηζηνξηθή πνξεία θάζε πεξηνρήο, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην θιίκα, ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε απηψλ πνπ ηηο θνξνχλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο παξαηεξνχκε κηα κεγάιε πνηθηιία κε πνιιέο παξαιιαγέο απαξάκηιιεο νκνξθηάο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, πνπ ηελ θαηέζηεζε έλα κεγάιν εκπνξηθφ ζηαπξνδξφκη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, θαζψο θαη ηα απηνδηνηθεηηθά πξνλφκηα πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο, είρε σο απνηέιεζκα ε Ήπεηξνο λα γλσξίδεη κία βηνηερληθή θαη εκπνξηθή άλζηζε ηνλ 18 ν αηψλα, πξάγκα πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ελδπκαζίεο ηεο. Σελ πεξίνδν ηνπ Αιή Παζά ζηα Γηάλλελα ππήξραλ εξγαζηήξηα (αξγπξνρνΐαο, βπξζνδεςία) πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηα εμαξηήκαηα ησλ αληξηθψλ θαη γπλαηθείσλ θνξεζηψλ. Ζ αξγπξνρνΐα θαηά ηνλ 18 ν θαη 19 ν αηψλα ήηαλ απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ρεηξνηερλίεο ηεο Ζπείξνπ πνπ εκπινχηηδαλ ηηο θνξεζηέο κε αζεκέληα ή καιακνθαπληζκέλα (επηρξπζσκέλα) θνζκήκαηα θαη εμαξηήκαηα. Έηζη, ζε φιεο ηηο ελδπκαζίεο ζπλαληάκε έξγα ησλ ρξπζηθψλ (ηερλίηεο αζεκηνχ) φπσο θηνπζηέθηα, γηνξληάληα, πφξπεο, ζθνπιαξίθηα, ζειπθσηάξηα, κπειεηδίθηα, ραξράιηα θαη ζε δηάθνξεο ηερληθέο (εγράξαθηε, ζπξκαηεξή, θνπζθσηή) ζηνιηζκέλα ή φρη κε ηνλ εκηπνιχηηκν αράηε ή άιινπο θνηλνχο ρξσκαηηζηνχο ιίζνπο. Ζ βπδαληηλή επνρή επέδξαζε ζηηο επεηξψηηθεο θνξεζηέο, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο, κε ηελ ρξπζνθεληεηηθή θαη εηδηθά κε ηελ ζπξκαθέζηθε θεληεηηθή, ε νπνία εθηεινχληαλ ζε κφληκα εξγαζηήξηα ηνλ 19 ν αηψλα. Σα θεληήκαηα απηά δηαθξίλνληαη γηα ηε ιεπηφηαηε επεμεξγαζία ηνπο πνπ δίλνπλ ζηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα κία επίπεδε, ζρεδφλ δσγξαθηθή επηθάλεηα. Υξπζνθέληεκα γηλφηαλ θαη απφ ηνπο ηεξδήδεο (πιαλφδηνη ηερλίηεο), πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην θέληεκα ρξπζφ θνξδφλη. Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο επεξέαζε ηελ ηνπηθή θνξεζηά θαη ζηα ζρέδηα πνπ θεληνχζαλ πάλσ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ρξπζνθέληεην γηιέθν πνπ ζπλαληάκε ζηε γπλαηθεία θνξεζηά ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ πνπ πηνζεηεί γηα κνηίβα ζρέδηα απφ επηζηήιηα βπδαληηλψλ λαψλ θαη απνηειεί δείγκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ηερληθήο. Άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ζηα βνπλά ιφγσ ησλ δησγκψλ πνπ ππέζηεζαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, αλέπηπμαλ ηελ θηελνηξνθία θαη έρνληαο ην καιιί γηα πξψηε χιε

5 19 δεκηνπξγνχζαλ κφλνη ηνπο ηηο θνξεζηέο ηνπο κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ καιιηνχ. Τιηθά πνπ πξνκεζεχνληαλ κε αγνξά ή αληαιιαγή ήηαλ ηα αζεκηθά, ηα ππνδήκαηα θαη βακβαθεξά πθάζκαηα γηα πνπθάκηζα θαη καληήιηα. Γηα ηνλ θεθαιφδεζκν ηεο γπλαηθείαο ρσξηθήο θνξεζηάο ηνπ Πσγσλίνπ πνπ θαιχπηεη κε έλα αζθπθηηθφ δέζηκν φιν ην θεθάιη, ιέγεηαη πσο ηνλ έδελαλ ζθφπηκα, ψζηε λα εμαθαλίδεηαη θάζε ίρλνο γπλαηθείαο ζειθηηθφηεηαο πνπ ζα πξνθαινχζε ηνλ θαηαθηεηή (Νίθνο Οηθνλνκίδεο, Ζ Διιεληθή ελδπκαζία. Σν ηζηνξηθφ νδνηπνξηθφ θαη ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο. Δθδφζεηο Γσδψλε Αζήλα 2008, ζει. 72). Ο Ν. Οηθνλνκίδεο αλαθέξεη φηη, ζχκθσλα κε θάπνηνπο ιανγξάθνπο, νη γπλαηθείεο θνξεζηέο ηεο Ζπείξνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Κνζκά ηνλ Αηησιφ. Ο ηεξσκέλνο πεξηεξρφηαλ ζηα απφκεξα ρσξηά ηεο Ζπείξνπ πξνηξέπνληαο ηηο γπλαίθεο λα πνπιήζνπλ φ,ηη αξγπξφ είραλ ζηνλ θεθαιφδεζκφ ηνπο γηα λα θηηάμνπλ ζρνιεία. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξία απηή νη πεξηζζφηεξνη γπλαηθείνη θεθαιφδεζκνη έκεηλαλ γπκλνί απφ θάζε ζηνιίδη. Οη Ζπεηξψηηθεο θνξεζηέο δελ έκεηλαλ αλεπεξέαζηεο απφ ην εκπφξην. Σνχην θαίλεηαη απφ ηα κεηαμσηά πθάζκαηα πνπ ξάβνληαλ πνπθάκηζα, αιιά θπξίσο θνξέκαηα πνπ ζπλαληάκε ζε θάπνηεο ελδπκαζίεο (Είηζαο, Εαγνξίνπ, Ησαλλίλσλ). Τθάζκαηα πνπ έθεξλαλ έκπνξνη απφ ηελ Πφιε, ηελ Βιαρία θαη αιινχ ή ηα έθεξλαλ νη άληξεο ηερλίηεο (κάζηνξεο, αγηνγξάθνη) θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Βαιθαληθήο φπνπ πήγαηλαλ λα εξγαζηνχλ. Σνλ 19 ν αηψλα εηζάγεηαη ζην δηάθνζκν ηεο Ζπεηξψηηθεο πνδηάο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μεηζφβνπ θαη ησλ Εαγνξνρσξίσλ, ην θέληεκα κε πνιχρξσκεο κεηαμσηέο θισζηέο. Οη θνξεζηέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξά αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Γηαθέξεη ε θνξεζηά ηεο λέαο θνπέιαο απφ εθείλε ηεο παληξεκέλεο, ηεο ρήξαο, ηεο ειηθησκέλεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη αληίζηνηρα γηα ηνπο άληξεο. Κάζε θάζε ηεο γπλαίθαο ππνδειψλεηαη απφ ηα θεθαινδέκαηα ή καληεινδέκαηα (δηέθεξε ηεο ειεχζεξεο απφ ηεο παληξεκέλεο), πνπ ήηαλ νιφθιεξε ηέρλε, θαη απφ ην ρηέληζκα. ηα ρσξηά π.ρ. ηα καιιηά πιέθνληαλ ζε δχν θνηζίδεο πνπ θξέκνληαλ ζηελ πιάηε πάληα απφ ηηο αλχπαληξεο, ελψ νη παληξεκέλεο κπνξνχζαλ λα ηηο γπξίδνπλ ζην θεθάιη ζε δηάθνξα ζρέδηα. Οη γηνξηηλέο θαη λπθηθέο ελδπκαζίεο δηέθεξαλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο πνπ εμππεξεηνχζαλ πξαθηηθέο αλάγθεο. Ήηαλ εκπινπηηζκέλεο κε πεξηζζφηεξα θαιισπηζηηθά ζηνηρεία (θεληήκαηα, θνζκήκαηα) θαη θηηαγκέλεο απφ θαιχηεξα πθάζκαηα. H απζηεξή θνηλσληθή πξνζαξκνγή αμηνινγείηαη θπξίσο ζηε λπθηθή θαη

6 20 γηνξηηλή θνξεζηά θαη φρη ζηελ θαζεκεξηλή. Ζ θαηαζθεπή γηνξηηλήο ή λπθηθήο θνξεζηάο απνηεινχζε βαζηθφ κέιεκα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πάληξεπε θφξε. Γηαηί κηα θαιή θνξεζηά εμαζθάιηδε θνηλσληθή θαηαμίσζε γη απηφ νη θησρέο νηθνγέλεηεο δνχιεπαλ λπρζεκεξφλ γηα λα εληππσζηάζνπλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπο ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο θησρψλ νηθνγελεηψλ πνπ δαλείδνληαλ ρξήκαηα, πνπινχζαλ αληηθείκελα ή ρσξάθη γηα λα ληχζνπλ ην παηδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηξφπν πνπ λα κε δηαθέξεη ε θνξεζηά ηνπ απφ εθείλε ηεο πινχζηαο θφξεο. Μέζα απφ ηε θνξεζηά απνηππψλεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε θνηλσληθή ηάμε ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξάεη. Απνηεινχζε ε ελδπκαζία κέζν επίδεημεο πινχηνπ θαη νηθνλνκηθήο επξσζηίαο. Έηζη ην ρξπζνθέληεκα απνηεινχζε ζηνηρείν πνιπηέιεηαο θαη πινχηνπ ησλ αζηηθψλ γπλαηθείσλ ελδπκαζηψλ ηεο Ζπείξνπ ηνλ 19 ν αηψλα. Οη γπλαίθεο ησλ αξρφλησλ ζην Εαγφξη θξφληηδαλ ην καχξν ζπγθνχλη λα θαιχπηεηαη κε θεληήκαηα απφ θφθθηλα γατηάληα έηζη πνπ ηα θφθθηλα κνηίβα λα εμαθαλίδνπλ ην καχξν ρξψκα. Πνιινί ινηπφλ νη παξάγνληεο θαη πνιιέο νη επηξξνέο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο ηνπηθέο ελδπκαζίεο, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη κηα αλεμάληιεηε πεγή γλψζεσλ γηα ην παξειζφλ καο.

7 21 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΓΗΓΗΑΝ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΦΟΡΔΙΑ Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ε παξαδνζηαθή θνξεζηά κπήθε ζε έλαλ αγψλα επηβίσζεο, ηνλ νπνίν ηειηθά έραζε. Έπαςε λα απνηειεί βαζηθή αλάγθε γηα ηελ έλδπζε ησλ αλζξψπσλ. Ζ Διιεληθή θνηλσλία αιιάδεη πξφζσπν θαη δέρεηαη επηξξνέο απφ ηε Γχζε θαη ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζηηο ρψξεο ηεο. Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη ε καδηθή εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε εξεκψλνπλ ζηγά ζηγά ηε δσή ηεο ππαίζξνπ, φπνπ ζηα ρσξηά ηεο θάζε ζπίηη ιεηηνπξγνχζε σο κηθξφ ρεηξνηερληθφ εξγαζηήξην. Ζ αζηηθνπνίεζε είρε σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί κία κνληέξλα αζηηθή θνηλσλία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη έλδπζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Σα θνξέκαηα γηα ηηο γπλαίθεο γίλνληαη πην θνιαθεπηηθά, κε ληεθνιηέ. Σα θεθάιηα θνζκνχλ φκνξθα θαπέια θαη πεξίηερλεο θνκκψζεηο, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηα θεληεηά ή ζηακπσηά καληήιηα. Οη άλδξεο θνξνχλ ζαθάθη, πνπθάκηζν κε γξαβάηα θαη παληειφλη, ελδχκαηα θνκςά πνπ ζα θπξηαξρήζνπλ θαη ζα εμνζηξαθίζνπλ ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά. Ζ πξαθηηθή αμία ηεο παξαδνζηαθήο θνξεζηάο κεδελίδεηαη, παχεη λα απνηειεί εκπνξεχζηκν είδνο κε απνηέιεζκα λα κπεη ζε ληνπιάπεο θαη κπανχια ή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εζληθέο ενξηέο. Αξρίδεη κηα καδηθή παξαγσγή επξσπατθψλ ξνχρσλ ζηελ Διιάδα ή γίλεηαη εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ, ηα νπνία είλαη πην εχρξεζηα, πην πξαθηηθά θαη νηθνλνκηθά, θαζψο ληχλνπλ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα ξαθεία ξάβνπλ πάλσ ζε κνληέξλα παηξφλ ηα θνξέκαηα ή ηα παιηά θαη ζε πθάζκαηα αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε ή ηεο πειάηηζζαο. Ο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ πνπ έθηαλε ζηελ πφιε κε κπνπξαδάλα θαη ηζαξνχρηα απνηεινχζε γηα ηνλ αζηφ, πνιίηε δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαηψηεξνπ πλεπκαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Γηα απηφ θαη ν ρσξηθφο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί γξήγνξα ζηε λέα θνηλσλία, πξνζπάζεζε λα απνβάιεη νηηδήπνηε ζπκίδεη ηελ θαηαγσγή ηνπ, πξψηα ηελ θνξεζηά ηνπ θαη κεηά ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηνπ.

8 22 ΔΠΙΡΡΟΔ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΜΟΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ Ζ ελδπκαζία έρεη ζαθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Καιχπηεη ην ζψκα ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί καξηπξία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο καο. Γειψλεη ηε ζέζε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαη αληαλαθιά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή. Οη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ηνπ 19 νπ αηψλα είραλ αληίθηππν θαη ζηελ ελδπκαζία. Ζ ελδπκαζία ησλ αγξνηψλ έκεηλε ζηελ παξάδνζε ελψ ηελ ελδπκαζία ησλ αζηψλ ηελ εμνπζίαδε ε κφδα. Μφδα είλαη ζπλήζσο κηα ζχληνκε θαη παξνδηθή ζπλήζεηα αλαθνξηθά κε πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν φπσο είλαη ν ηξφπνο δσήο, ην ληχζηκν, ε δηαηξνθή θ.ι.π. Δίλαη επίζεο ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξηνπ, ηνπ ζχγρξνλνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, ηα νπνία ζπρλά αλαπξνζαξκφδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε επκεηαβιεζία ηεο. ηνπο παξαδνζηαθνχο αγξνηηθνχο ρψξνπο (θιεηζηέο θνηλσλίεο ) ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 70 ππήξμε κηα αξγή κεηαβνιή ησλ εμειίμεσλ ζηνλ πνιηηηζκφ φπσο θαη ζηηο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο. Έηζη ινηπφλ νη θιεηζηέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο δηαηεξνχλ ηελ ληφπηα παξαγσγή κε ηελ ελδπκαζία ελψ ε ελδπκαζία ηεο πφιεο αθνινπζεί ηελ επξσπατθή κφδα. Σα γπλαηθεία ηνπηθά ελδχκαηα ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα αιιάδνπλ κε ηηο μελνθεξκέλεο βαζίιηζζεο (Ακαιία, νθία, Όιγα) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ρσξηψλ κε κεγαιχηεξεο πφιεηο θαη ηελ πξσηεχνπζα. Οη γπλαίθεο ζηηο θιεηζηέο θνηλσλίεο έξαβαλ κφλεο ηνπο ηα ξνχρα ηνπο ζχκθσλα πάληα κε ηνπο θαλφλεο πνπ επέβαιε ε θνηλσλία ηνπο. Πνιχ δχζθνια ινηπφλ ηνικνχζαλ λα εηζάγνπλ λεσηεξηζκνχο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. ηελ αλδξηθή ελδπκαζία ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά θπξίσο κεηά ηνλ Α παγθφζκην πφιεκν. Οη άληξεο ηαμίδεπαλ, ζπλαλαζηξέθνληαλ κε άηνκα ησλ πφιεσλ θαη ηα ξνχρα ηνπο ηα έξαβαλ ξάθηεο κε απνηέιεζκα λα πξνζαξκφδνπλ θαηλνχξηεο ηδέεο αλάινγεο κε ηε κφδα ηεο επνρήο. Αλ θαη νη έλλνηεο «κφδα» θαη «παξάδνζε» αξρηθά ζεσξνχληαη αζπκβίβαζηεο, ε κφδα δελ είλαη αδηαλφεηε κέζα ζηελ παξάδνζε φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εκθάληζε ελφο θαηλνχξηνπ πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ, πνπ εληάζζεηαη ζηα παξαδνζηαθά. Γηφηη έηζη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ελδπκάησλ κε δηαθνξεηηθή κνξθή, απιφ ηξφπν

9 23 θαηαζθεπήο, ζηελ εηζαγσγή ή κε δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη γεληθά ζηελ επηινγή απιψλ θαη θνκςψλ ελδπκαζηψλ. ήκεξα νη ειιεληθέο θνξεζηέο αλνίγνπλ δηάινγν κε ηε κφδα κε ζρέδηα απφ παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. χγρξνλνη ζρεδηαζηέο (Γθνηηέ, Γθαιηάλν, Κνθνζαιάθε θ.α.) αλαδεηνχλ έκπλεπζε ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο θαη κέξε. Απηή ε αλαδήηεζε ζπκβαίλεη ζπρλά θαη εκθαλίδεη ηελ ηάζε «έζληθ» πνπ εκθαλίδεηαη ζε δηεζλείο εθζέζεηο κφδαο θαη δείρλεη φηη ε ζχγρξνλε κφδα εκπλέεηαη απφ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ησλ πνιηηηζκψλ. Πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα ζηινπέηα αμηνπνηψληαο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπο εληππσζίαζαλ. Δκπλένληαη νη ζρεδηαζηέο απηνί απφ ηελ ειιεληθή θνξεζηά θαη ζπλεηδεηά ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ηεο ζηα ξνχρα ηνπο. Παξνπζηάδνπλ δεκηνπξγίεο κε δαληέια εκπλεπζκέλε απφ ηα θεληήκαηα ζηα ζηγθνχληα θαη πιηζέδεο απφ ηελ ειιεληθή θνπζηαλέια.. Οξηζκέλνη είραλ εκπλεπζηεί νιφθιεξε ζπιινγή απφ ηελ Ήπεηξν. Ζ ειιεληθή παξάδνζε ηεο ρεηξνηερλίαο εκθαλίδεηαη κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηα καλίθηα, ηα θεληήκαηα, ηα ζηνιίδηα, ην γηιέθν, ηνλ φγθν ή ηηο πηπρέο ζηα ξνχρα. Δπίζεο ζεκαληηθή επηξξνή απφ ηα εμαξηήκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, ζπλαληάκε ζηα γπλαηθεία θνζκήκαηα φπνπ αλαπαξάγνληαη παξαδνζηαθά ζρέδηα ζε ζθνπιαξίθηα, βξαρηφιηα, πεξηιαίκηα, δαρηπιίδηα θ.ι.π. Ωζηφζν ε κεηάβαζε απφ έλα είδνο ελδπκαζίαο ζε έλα άιιν δελ γίλεηαη απφηνκα. Σα δηάθνξα ζηηι ακθίεζεο αιιεινεηζδχνπλ, ζπλππάξρνπλ θαη κε αξγφ ξπζκφ ππνρσξεί ην έλα θαη δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζην άιιν κέρξη ηελ απνδνρή ηνπ λένπ. Ζ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ εκθαλή επίδξαζε ηεο κφδαο, γηλφηαλ θπξίσο κε θξηηήξην ηηο θνηλσληθέο, αηζζεηηθέο θαη πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ. Τπάξρνπλ πεξηνρέο, φπσο ζην Μέηζνβν, φπνπ άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αθφκε θαη ζήκεξα ληχλνληαη κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. Δπίζεο ζε θάπνηα νξεηλά κέξε ζπλαληάκε ζηνηρεία παξαδνζηαθήο ελδπκαζίαο φπσο πνδηέο θαη καληήιηα κε πεξίηερλα θεθαινδέκαηα. εκεηψζεθε θαη επίδξαζε ζηνηρείσλ απφ ηελ αγξνηηθή ελδπκαζία ζηελ αζηηθή κε ηελ εκθάληζε ηνπ θνιθινξηζκνχ. ηε δεχηεξε θαη ηξίηε δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηψλα εκπλεπζκέλεο ειιελίδεο (Υαηδεκηράιε, Παξέλ) ληχλνληαη ζπλδένληαο ηελ αξραία κε ηελ λέα Διιάδα. Αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ε ειιεληθή κφδα γίλεηαη ηνπξηζηηθή κε θνχζηεο, ηαγάξηα θεληεκέλα κε καίαλδξνπο θηάλνληαο ζην ζεκείν ηνπ «θηηο».

10 24 Απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα ήξζε ε εγθαηάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ θαη ε αζηηθνπνίεζή ηνπο. Σα κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη θνξεζηέο κπήθαλ ζηα ζεληνχθηα θαη νη θνξεζηέο πνπ καο θιεξνδφηεζαλ νη γηαγηάδεο καο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζε απνθξηάηηθεο καζθαξάηεο. Βέβαηα ε βηνκεραλία παξαδνζηαθψλ ελδπκαζηψλ είλαη απφ ηνπο πην αλζεξνχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηεο ιατθήο ηέρλεο. ήκεξα ηα εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ (κε ζηφρν ην θέξδνο) δελ ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε αιιά ηελ αλαβηψλνπλ θαη κάιηζηα κε ζχγρξνλα βηνκεραληθά κέζα, ππνθχπηνπλ ζηηο επθνιίεο ηεο κεραλήο θαη ηε ρξήζε κε απζεληηθψλ πιηθψλ. Αθνινπζνχλ ζπκβνπιέο κε εηδεκφλσλ, απζαηξεηνχλ ψζηε φιε ε πξνζπάζεηα λα θαηαιήγεη ζε παξαλφεζε ησλ ελδπκαζηψλ πνπ θαθνπνηνχλ ηελ ελδπκαηνινγηθή παξάδνζε αληί λα ηελ αμηνπνηνχλ θαη λα ηελ αλαδεηθλχνπλ. Οη θνξεζηέο απηέο είλαη ηζηνξηθά αληηθείκελα, θεηκήιηα, απνκεηλάξηα ελφο πνιηηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο πξνγφλνπο καο θαη δελ πξέπεη λα ηηο γεινηνπνηνχλ. Σέινο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε πςειή ξαπηηθή πξνζάξκνζε ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο θνξεζηάο ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο κε κεγάιε επηηπρία θαη απνδνρή απφ ην θνηλφ. Ζ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνξεζηά ζπλερίδεη λα επεξεάδεη, αξθεί απηνί πνπ αζρνινχληαη κε απηήλ λα κελ ππνθχπηνπλ ζε απηνζρεδηαζκνχο, ζε απζαηξεζίεο θαη θαθνγνπζηηέο πνπ ηελ γεινηνπνηνχλ θαη ηελ απνδπλακψλνπλ.

11 25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οηθνλνκίδεο Νίθνο : Η ελληνική ενδσμαζία Το ιζηορικό οδοιπορικό ηης και ο κοινωνικός ηης ρόλος, εθδφζεηο Γσδψλε, Αζήλα Μηλψηνπ Μαξία. Ελληνικές θορεζιές, Σσλλογή Εθνικού Ιζηορικού Μοσζείοσ. (Β Έθδνζε 2005) Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν. Αζήλα Υαηδηκηράιε Αγγειηθή Η ελληνική λαϊκή θορεζιά. Οι θορεζιές με ηο ζσγγούνι (Α ηφκνο): Αζήλα Μακκφπνπινο Αιέμαλδξνο. Ήπειρος, Λαογραθικά-Ηθογραθικά-Εθνογραθικά ( ηφκνο Α, Β) Αζήλα. 1961/ Ρήγαο Γεψξγηνο & θνπηέιαο πχξνο. Τα Θεοδώριανα Άρηας. Αζήλα ΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 1. Οηθνλνκίδεο Νίθνο. Η ελληνική ενδσμαζία Το ιζηορικό οδοιπορικό ηης και ο κοινωνικός ηης ρόλος εθδφζεηο Γσδψλε: Αζήλα Μηλψηνπ Μαξία Ελληνικές θορεζιές, Σσλλογή Εθνικού Ιζηορικού Μοσζείοσ. (Β Έθδνζε 2005) Αζήλα: Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν Δηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ κειεηψλ-λανγξαθηθφ κνπζείν Ησαλλίλσλ «Κψζηαο Φξφληδνο». (Κάξηεο). 4. Ρίζες Ελλήνων. Ανθρωπογεωγραθία ηης Ελλάδας: Βλάτοι. (2009).

12 26 ΓΛΧΑΡΙ Αγηάξη: λνζεπκέλν αζήκη. Άιπζεο: θφζκεκα κε αιπζίδεο θαη θινπξηά πνπ θνξηέηαη ζην ζηήζνο. Ακπαδφθαιηζεο: θάιηζεο απφ κάιιηλν πθαληφ. Αράηεο: εκηπνιχηηκνο ιίζνο. Γατηάλη: θνξδφλη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πιεμίκαηνο απφ ρξπζέο θισζηέο(ρξπζνγατηάλη) ή κεηαμσηέο (ζεηξνγατηάλη). Γηνξληάλη: θφζκεκα πνπ θνξηέηαη ζην ζηήζνο ή ζην ιαηκφ. Γίκεην: ηερληθή ηεο πθαληηθήο. Δγράξαθηε: ηερληθή ηεο αζεκνπξγίαο. Εεπνχλη: είδνο γηιέθνπ. Θειπθσηάξη: ρξεζηηθή θαη δηαθνζκεηηθή πφξπε. Καβάδη: καθξχο επελδχηεο. Καιπάθη: θάιπκκα θεθαιήο. Κακληδέια: είδνο επελδχηε. Καπηηζέιη: κεηαιιηθφ ή πθαζκάηηλν ππνζηαγψλην πνπ ζπγθξαηεί ηνλ θεθαιφδεζκν. Κεκέξη: είδνο πφξπεο. Κηνπζηέθη: επηζηήζην αιπζηδσηφ θφζκεκα. Κιεηδσηήξηα: πφξπεο δψλεο. Κνδφθη: είδνο επελδχηε. Κνκπνζειηά: θφζκεκα ηνπ ζηήζνπο ή ηνπ θεθαιφδεζκνπ. Λαγάξα: θαζαξφ αζήκη. Μαιακνθαπληζκέλν: επηρξπζσκέλν. Μπειεηδίθηα: λπθηθά βξαρηφιηα. Νηνπιακάο: επελδχηεο. Πηξπηξί: καθξχο πνιπηειήο επελδχηεο. Πηηνχξη: θαξδχ παληειφλη απφ κάιιηλν πθαληφ. Πφξπε: θφζκεκα θαιισπηζηηθφ θαη ρξεζηηθφ. Ρνπηί: γπλαηθείν ιεπθφ πνπθάκηζν. αγνπνδηά: πνδηά απφ κάιιηλν πθαληφ.

13 27 εγηάθη: καθξχ θφξεκα αλνηρηφ κπξνζηά. ηγθνχλη: καθξχο ή θνληφο γπλαηθείνο επελδχηεο. πξκαθέζηθε: ηξφπνο ρξπζνθεληεηηθήο. πξκαηεξφ: θφζκεκα θηηαγκέλν κε ιεπηά αζεκέληα ζχξκαηα. Σέιη: ρξπζφζπξκα. Σεξδήδεο: πιαλφδηνη ηερλίηεο ξαςίκαηνο θαη ρξπζνθεληεηηθήο. Σξαρειηά: χθαζκα πνπ θαιχπηεη ην ζηήζνο. Σζακαληάθη: καχξν θαη κάιιηλν γηιέθν. Σζνπξάπηα: πιεθηέο κάιιηλεο θάιηζεο σο ην γφλαην. Φέζη: ζθνχθνο κε ή ρσξίο κεηαμσηή θνχληα. Φινθάηα: κάιιηλνο επελδχηεο γηα ην ρεηκψλα κε κάιιηλα λήκαηα ειεχζεξα ζηελ εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά. Φνπζθσηή: ηερληθή ηεο αζεκνπξγίαο Υαξράιη: θφζκεκα γηα ην ιαηκφ. Υεηξφθηηα: πιεθηά πεξηθάξπηα. Υξπζηθνί: ηερλίηεο αζεκηνχ.

14 28 ΣΔΥΝΖΜΑ ΑΛΜΠΟΤΜ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΩΝ

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλσληνινγία ηεο Μφδαο απφ ηζηνξηθή ζθνπηά

Κνηλσληνινγία ηεο Μφδαο απφ ηζηνξηθή ζθνπηά Κνηλσληνινγία ηεο Μφδαο απφ ηζηνξηθή ζθνπηά Μάζεκα Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Β ηεηξάκελν Σκήκα : Α1 Ράιιεην Γεληθφ Λχθεην Θειέσλ Πεηξαηά Ολφκαηα Μειψλ Οκάδαο Γπδάθνπ Παλαγηψηα Γεθνχιε Αζαλαζία Παπαδνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ ρνιηθφ Έηνο: 2011 2012 1 Μαθηηές: Γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία Μαθεδνλία θαη Μηθξά Αζία εξγάζηεθαλ νη καζεηέο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ 1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ Η «ζξεζθεία» ησλ λέσλ Σηελ Δπξψπε, ε κεηαπνιεκηθή γεληά ησλ Baby-boom θηάλεη ζηελ ελειηθίσζε ζηα ρξφληα ηνπ 1960 θαη εγθαηαιείπεη ηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο ηεο πνπ θξάηεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα