Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών"

Transcript

1 15 Θεοδώριανα Δπίζημη ζηολή Καηά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο ε ελδπκαζία ήηαλ ζρεδφλ απαξάιιαθηε, κε εμαίξεζε κφλν κεξηθψλ γεξνληφηεξσλ θηελνηξφθσλ, πνπ γηα θάκπνζα ρξφληα θνξνχζαλ επδσληθφ καληχα κε πηπρέο. Απφ ηελ απειεπζέξσζε φκσο θαη θπξίσο απφ ην έηνο 1890, ε επαηζζεζία αληξψλ θαη γπλαηθψλ πξννδεπηηθά αθνινχζεζε ηε ζεκεξηλή επξσπατθή (θξαγθηθή) ηελ νπνία φινη καο γλσξίδνπκε. Ζ επίζεκε ζηνιή, αθφκα θαη ζήκεξα θνξηέηαη απφ ηνπο ζενδσξηαλίηεο, ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα. Μνηάδεη κε απηή ησλ επδψλσλ, ηεο άιινηε αλαθηνξηθήο θξνπξάο. Ανηρική Οη πην πινχζηνη θνξνχζαλ θφθθηλν επξσπατθφ θέζη κε κεηαμσηή θνχληα, φκνξθα θεληεκέλν. ηα λεφηεξα ρξφληα θνξάγαλε ηε ζθνχθηα, ην πνπθάκηζν κε πιαηηά καλίθηα, ην ζπληξφθη θαη ηε θνπζηαλέια. κάιιηλεο θάιηζεο ηα ηζνπξάπηα, πιερηέο θαλέιεο, ην γειέθη, ηα θνληνζέγθνπλα κε καλίθηα ινμά ξηγκέλα ζηηο πιάηεο. Γυναικών Ζ γπλαηθεία είρε βακβαθεξφ θεθαινδέηε, πιερηή νιφιεπθε θαλέια, ιεπηνυθακέλα ακάληθα ζηγθνχληα, θεληεηά ηζνπξάπηα θαη ζάιηα ξηγκέλα ζηνπο ψκνπο. Τπόδηζη Απφ κηθξνί νη Θενδσξηαλίηεο κάζαηλαλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, λα ρηίδνπλ ην ζπίηη ηνπο, λα πιέθνπλ λα ξάβνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ην δέξκα. Να βξίζθνπλ ηξφπνπο θαηαζθεπήο παπνπηζηψλ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (απφ ην δέξκα ηνπ βνδηνχ, ηνπ ρνίξνπ, ηνπ αιφγνπ).

2 16 YΛΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΦΟΡΔΙΔ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ Ζ κειέηε ησλ παξαδνζηαθψλ ελδπκαζηψλ απνηειεί έλαλ θαιφ ηξφπν λα αλαθαιχςνπκε θαη ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο Ζπείξνπ. Κάζε παξαδνζηαθή θνξεζηά γηα λα δεκηνπξγεζεί, εθηφο απφ ηηο αηέιεησηεο ψξεο εξγαζίαο, ρξεηαδφηαλ θαη έλα πιήζνο πιηθψλ πνπ ζπλδπάδνηαλ κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Τιηθά φπσο ηα κάιιηλα πθάζκαηα, παξάγνληαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο θηελνηξνθηθέο νηθνγέλεηεο. Άιια φκσο έθηαλαλ ζηα παδάξηα ηεο πεξηνρήο απφ δηάθνξα εκπνξηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βαιθαληθήο θαη ηα πνπινχζαλ νη θπξαηδήδεο (πιαλφδηνη πσιεηέο). Σέηνηα πιηθά ήηαλ ηα κεηάμηα θαη ηα βεινχδα. Αθφκε θαη νη μεληηεκέλνη ηερλίηεο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ζπίηη απφ δηάθνξα κέξε (Κσλ/πνιε, Βιαρία θ.α.), ζπλήζσο έθεξλαλ πθάζκαηα θαη πιηθά γηα λα ξάςνπλ ξνχρα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Με ηα κάιιηλα πθάζκαηα έξαβαλ θνξέκαηα, καληήιηα, πνδηέο, ζηγθνχληα, γηιέθα, κάιιηλεο θνπζηαλέιεο (ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηζφβνπ), ζαιβάξηα θαη δσλάξηα. Σα κάιιηλα πθάζκαηα γηα λα θηάζνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή θαη λα είλαη έηνηκα γηα ξάςηκν, απαηηνχζαλ κηα ζεηξά εξγαζηψλ θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ. Σν πιχζηκν ηνπ καιιηνχ ήηαλ ε πξψηε εξγαζία θαη αθνινπζνχζαλ ην μάζηκν, ην ιαλάξηζκα, ην γλέζηκν, ην βάςηκν, ε χθαλζε θαη ην πέξαζκα απφ καληάληα γηα λα καιαθψζνπλ ηα πθάζκαηα θαη λα κπνξνχλ λα δνπιεπηνχλ θαιχηεξα. Ο ηξφπνο χθαλζεο εμαξηηφηαλ απφ ην έλδπκα πνπ ζα ξαβφηαλ. Γηα ηελ θινθάηα ην πθαληφ ήηαλ ρνλδξφ, φπσο θαη γηα ηηο ακπαδφθαιηζεο ησλ αλδξψλ ζην Μέηζνβν. πλαληάκε κάιιηλα πθάζκαηα αδίκηηα, θάιηηλα θ.α. Μάιιηλα ζηνηρεία γηα θάπνηεο θνξεζηέο πιέθνληαλ θαη ζηε βέξγα φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηζνπξάπηα πνπ ζπλαληάκε ζηε θνξεζηά ηεο νπιηψηηζζαο θαη ηεο αξαθαηζάλαο. ηε θνξεζηά ηεο ηειεπηαίαο θαη ηα ρεηξφθηηα επίζεο πιέθνληαλ ζην ρέξη κε ηε βέξγα. Με κεηαμσηά πθάζκαηα ξάβνληαλ θνξέκαηα, πνδηέο, πνπθάκηζα θαη καληήιηα. Βακβαθεξά πθάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην ξάςηκν πνπθακίζσλ θαη καληειηψλ θπξίσο ιεπθνχ ρξψκαηνο. Άιια πθάζκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηηο Ζπεηξψηηθεο ελδπκαζίεο είλαη ε ηζφρα θαη ην βεινχδν. Σα ππνδήκαηα γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ θπξίσο ηα ηζαξνχρηα, θηηαγκέλα απφ δέξκα θαη κε θνχληα ζην κπξνζηηλφ κέξνο. Σζαξνχρηα ζπλαληάκε θαη ζε γπλαηθείεο

3 17 θνξεζηέο, φπσο ζηε αξαθαηζάλα θαη ζηε νπιηψηηζζα. ηηο γπλαηθείεο ελδπκαζίεο ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ ζπλαληάκε ππνδήκαηα βεινχδηλα, ρξπζνθέληεηα θαη κεηαμνθέληεηα κε καξγαξηηάξηα. Με κεηάμηα (κεηαμσηέο θισζηέο) θεληνχζαλ θπξίσο πνπθάκηζα θαη πνδηέο. Σν ρξπζνθέληεκα ην ζπλαληάκε ζπρλά κε δηάθνξα πιηθά φπσο ην ρξπζφλεκα, ην ηηξηίξη (ιεπηφ κεηαιιηθφ ζχξκα ζηξηκκέλν ειηθνεηδψο), ην ηέιη (ρξπζφζπξκα) θαη ην ρξπζνγάηηαλν (θνξδφλη απφ ρξπζέο θισζηέο). Σν γατηάλη ζηφιηδε θπξίσο γηιέθα θαη ζηγθνχληα. ηελ Ήπεηξν ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν ζεηξνγατηάλη ή κεηαμνγάηηαλα θαη ρξπζνγάηηαλα. Σηο θνξεζηέο βέβαηα θαιισπίδνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ θνζκήκαηα θαη εμαξηήκαηα ηεο αξγπξνρνΐαο. Οη ηερλίηεο ηνπ αζεκηνχ (ιέγνληαη θαη ρξπζηθνί) κε πιηθά ηε ιαγάξα (θαζαξφ αζήκη), ην αγηάξη (λνζεπκέλν αζήκη), ην ρξπζφ γηα επηρξπζψζεηο, ηνλ εκηπνιχηηκν αράηε θαη άιινπο ρξσκαηηζηνχο ιίζνπο δεκηνπξγνχζαλ αζεκέληα θαη καιακνθαπληζκέλα ή θινπξνθαπληζκέλα (επηρξπζσκέλα) γηνξληάληα, ζθνπιαξίθηα, δψλεο, θηνπζηέθηα, πφξπεο, ζειπθσηάξηα, θεκέξηα, ραξράιηα, θνκπνζειηέο, θφπηζεο, κπειεηδίθηα θ.α. Σν ξάςηκν ηεο θνξεζηάο γηλφηαλ είηε απφ αλζξψπνπο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ζε εξγαζηήξηα, είηε απφ πιαλφδηνπο ηερλίηεο, ηνπο ηεξδήδεο ή θαπνηάδεο πνπ έξαβαλ θαη θεληνχζαλ κε ρξπζνθέληεκα ηα δηάθνξα εμαξηήκαηά ηεο. Ο ηξφπνο ξαςίκαηνο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηα ήζε, ηα έζηκα ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο. Ζ θνξεζηά έπξεπε λα είλαη άλεηε, ιεηηνπξγηθή θαη πξαθηηθή γηα λα κπνξεί απηφο πνπ ηε θνξάεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ εξγαζίεο. Σν ξάςηκν ηεο λπθηθήο ή γηνξηηλήο θνξεζηάο ήηαλ ηφζν πξνζεγκέλν, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνιίδηα λα απνηειεί ζσζηφ θνκςνηέρλεκα θαη λα θνζκεί ην θνξκί απηνχ πνπ ην θνξάεη.

4 18 ΙΣΟΡΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΗΡΔΑΑΝ ΣΙ ΦΟΡΔΙΔ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ Μειεηψληαο ην πιήζνο ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ ηεο Ζπείξνπ γεληθά, αιιά θαη εηδηθά γηα θάζε πεξηνρή, ζα δνχκε φηη είλαη επεξεαζκέλεο απφ ηελ ηζηνξηθή πνξεία θάζε πεξηνρήο, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην θιίκα, ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε απηψλ πνπ ηηο θνξνχλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο παξαηεξνχκε κηα κεγάιε πνηθηιία κε πνιιέο παξαιιαγέο απαξάκηιιεο νκνξθηάο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, πνπ ηελ θαηέζηεζε έλα κεγάιν εκπνξηθφ ζηαπξνδξφκη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, θαζψο θαη ηα απηνδηνηθεηηθά πξνλφκηα πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο, είρε σο απνηέιεζκα ε Ήπεηξνο λα γλσξίδεη κία βηνηερληθή θαη εκπνξηθή άλζηζε ηνλ 18 ν αηψλα, πξάγκα πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ελδπκαζίεο ηεο. Σελ πεξίνδν ηνπ Αιή Παζά ζηα Γηάλλελα ππήξραλ εξγαζηήξηα (αξγπξνρνΐαο, βπξζνδεςία) πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηα εμαξηήκαηα ησλ αληξηθψλ θαη γπλαηθείσλ θνξεζηψλ. Ζ αξγπξνρνΐα θαηά ηνλ 18 ν θαη 19 ν αηψλα ήηαλ απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ρεηξνηερλίεο ηεο Ζπείξνπ πνπ εκπινχηηδαλ ηηο θνξεζηέο κε αζεκέληα ή καιακνθαπληζκέλα (επηρξπζσκέλα) θνζκήκαηα θαη εμαξηήκαηα. Έηζη, ζε φιεο ηηο ελδπκαζίεο ζπλαληάκε έξγα ησλ ρξπζηθψλ (ηερλίηεο αζεκηνχ) φπσο θηνπζηέθηα, γηνξληάληα, πφξπεο, ζθνπιαξίθηα, ζειπθσηάξηα, κπειεηδίθηα, ραξράιηα θαη ζε δηάθνξεο ηερληθέο (εγράξαθηε, ζπξκαηεξή, θνπζθσηή) ζηνιηζκέλα ή φρη κε ηνλ εκηπνιχηηκν αράηε ή άιινπο θνηλνχο ρξσκαηηζηνχο ιίζνπο. Ζ βπδαληηλή επνρή επέδξαζε ζηηο επεηξψηηθεο θνξεζηέο, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο, κε ηελ ρξπζνθεληεηηθή θαη εηδηθά κε ηελ ζπξκαθέζηθε θεληεηηθή, ε νπνία εθηεινχληαλ ζε κφληκα εξγαζηήξηα ηνλ 19 ν αηψλα. Σα θεληήκαηα απηά δηαθξίλνληαη γηα ηε ιεπηφηαηε επεμεξγαζία ηνπο πνπ δίλνπλ ζηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα κία επίπεδε, ζρεδφλ δσγξαθηθή επηθάλεηα. Υξπζνθέληεκα γηλφηαλ θαη απφ ηνπο ηεξδήδεο (πιαλφδηνη ηερλίηεο), πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην θέληεκα ρξπζφ θνξδφλη. Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο επεξέαζε ηελ ηνπηθή θνξεζηά θαη ζηα ζρέδηα πνπ θεληνχζαλ πάλσ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ρξπζνθέληεην γηιέθν πνπ ζπλαληάκε ζηε γπλαηθεία θνξεζηά ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ πνπ πηνζεηεί γηα κνηίβα ζρέδηα απφ επηζηήιηα βπδαληηλψλ λαψλ θαη απνηειεί δείγκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ηερληθήο. Άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ζηα βνπλά ιφγσ ησλ δησγκψλ πνπ ππέζηεζαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, αλέπηπμαλ ηελ θηελνηξνθία θαη έρνληαο ην καιιί γηα πξψηε χιε

5 19 δεκηνπξγνχζαλ κφλνη ηνπο ηηο θνξεζηέο ηνπο κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ καιιηνχ. Τιηθά πνπ πξνκεζεχνληαλ κε αγνξά ή αληαιιαγή ήηαλ ηα αζεκηθά, ηα ππνδήκαηα θαη βακβαθεξά πθάζκαηα γηα πνπθάκηζα θαη καληήιηα. Γηα ηνλ θεθαιφδεζκν ηεο γπλαηθείαο ρσξηθήο θνξεζηάο ηνπ Πσγσλίνπ πνπ θαιχπηεη κε έλα αζθπθηηθφ δέζηκν φιν ην θεθάιη, ιέγεηαη πσο ηνλ έδελαλ ζθφπηκα, ψζηε λα εμαθαλίδεηαη θάζε ίρλνο γπλαηθείαο ζειθηηθφηεηαο πνπ ζα πξνθαινχζε ηνλ θαηαθηεηή (Νίθνο Οηθνλνκίδεο, Ζ Διιεληθή ελδπκαζία. Σν ηζηνξηθφ νδνηπνξηθφ θαη ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο. Δθδφζεηο Γσδψλε Αζήλα 2008, ζει. 72). Ο Ν. Οηθνλνκίδεο αλαθέξεη φηη, ζχκθσλα κε θάπνηνπο ιανγξάθνπο, νη γπλαηθείεο θνξεζηέο ηεο Ζπείξνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Κνζκά ηνλ Αηησιφ. Ο ηεξσκέλνο πεξηεξρφηαλ ζηα απφκεξα ρσξηά ηεο Ζπείξνπ πξνηξέπνληαο ηηο γπλαίθεο λα πνπιήζνπλ φ,ηη αξγπξφ είραλ ζηνλ θεθαιφδεζκφ ηνπο γηα λα θηηάμνπλ ζρνιεία. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξία απηή νη πεξηζζφηεξνη γπλαηθείνη θεθαιφδεζκνη έκεηλαλ γπκλνί απφ θάζε ζηνιίδη. Οη Ζπεηξψηηθεο θνξεζηέο δελ έκεηλαλ αλεπεξέαζηεο απφ ην εκπφξην. Σνχην θαίλεηαη απφ ηα κεηαμσηά πθάζκαηα πνπ ξάβνληαλ πνπθάκηζα, αιιά θπξίσο θνξέκαηα πνπ ζπλαληάκε ζε θάπνηεο ελδπκαζίεο (Είηζαο, Εαγνξίνπ, Ησαλλίλσλ). Τθάζκαηα πνπ έθεξλαλ έκπνξνη απφ ηελ Πφιε, ηελ Βιαρία θαη αιινχ ή ηα έθεξλαλ νη άληξεο ηερλίηεο (κάζηνξεο, αγηνγξάθνη) θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Βαιθαληθήο φπνπ πήγαηλαλ λα εξγαζηνχλ. Σνλ 19 ν αηψλα εηζάγεηαη ζην δηάθνζκν ηεο Ζπεηξψηηθεο πνδηάο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μεηζφβνπ θαη ησλ Εαγνξνρσξίσλ, ην θέληεκα κε πνιχρξσκεο κεηαμσηέο θισζηέο. Οη θνξεζηέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξά αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Γηαθέξεη ε θνξεζηά ηεο λέαο θνπέιαο απφ εθείλε ηεο παληξεκέλεο, ηεο ρήξαο, ηεο ειηθησκέλεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη αληίζηνηρα γηα ηνπο άληξεο. Κάζε θάζε ηεο γπλαίθαο ππνδειψλεηαη απφ ηα θεθαινδέκαηα ή καληεινδέκαηα (δηέθεξε ηεο ειεχζεξεο απφ ηεο παληξεκέλεο), πνπ ήηαλ νιφθιεξε ηέρλε, θαη απφ ην ρηέληζκα. ηα ρσξηά π.ρ. ηα καιιηά πιέθνληαλ ζε δχν θνηζίδεο πνπ θξέκνληαλ ζηελ πιάηε πάληα απφ ηηο αλχπαληξεο, ελψ νη παληξεκέλεο κπνξνχζαλ λα ηηο γπξίδνπλ ζην θεθάιη ζε δηάθνξα ζρέδηα. Οη γηνξηηλέο θαη λπθηθέο ελδπκαζίεο δηέθεξαλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο πνπ εμππεξεηνχζαλ πξαθηηθέο αλάγθεο. Ήηαλ εκπινπηηζκέλεο κε πεξηζζφηεξα θαιισπηζηηθά ζηνηρεία (θεληήκαηα, θνζκήκαηα) θαη θηηαγκέλεο απφ θαιχηεξα πθάζκαηα. H απζηεξή θνηλσληθή πξνζαξκνγή αμηνινγείηαη θπξίσο ζηε λπθηθή θαη

6 20 γηνξηηλή θνξεζηά θαη φρη ζηελ θαζεκεξηλή. Ζ θαηαζθεπή γηνξηηλήο ή λπθηθήο θνξεζηάο απνηεινχζε βαζηθφ κέιεκα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πάληξεπε θφξε. Γηαηί κηα θαιή θνξεζηά εμαζθάιηδε θνηλσληθή θαηαμίσζε γη απηφ νη θησρέο νηθνγέλεηεο δνχιεπαλ λπρζεκεξφλ γηα λα εληππσζηάζνπλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπο ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο θησρψλ νηθνγελεηψλ πνπ δαλείδνληαλ ρξήκαηα, πνπινχζαλ αληηθείκελα ή ρσξάθη γηα λα ληχζνπλ ην παηδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηξφπν πνπ λα κε δηαθέξεη ε θνξεζηά ηνπ απφ εθείλε ηεο πινχζηαο θφξεο. Μέζα απφ ηε θνξεζηά απνηππψλεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε θνηλσληθή ηάμε ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξάεη. Απνηεινχζε ε ελδπκαζία κέζν επίδεημεο πινχηνπ θαη νηθνλνκηθήο επξσζηίαο. Έηζη ην ρξπζνθέληεκα απνηεινχζε ζηνηρείν πνιπηέιεηαο θαη πινχηνπ ησλ αζηηθψλ γπλαηθείσλ ελδπκαζηψλ ηεο Ζπείξνπ ηνλ 19 ν αηψλα. Οη γπλαίθεο ησλ αξρφλησλ ζην Εαγφξη θξφληηδαλ ην καχξν ζπγθνχλη λα θαιχπηεηαη κε θεληήκαηα απφ θφθθηλα γατηάληα έηζη πνπ ηα θφθθηλα κνηίβα λα εμαθαλίδνπλ ην καχξν ρξψκα. Πνιινί ινηπφλ νη παξάγνληεο θαη πνιιέο νη επηξξνέο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο ηνπηθέο ελδπκαζίεο, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη κηα αλεμάληιεηε πεγή γλψζεσλ γηα ην παξειζφλ καο.

7 21 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΓΗΓΗΑΝ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΦΟΡΔΙΑ Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ε παξαδνζηαθή θνξεζηά κπήθε ζε έλαλ αγψλα επηβίσζεο, ηνλ νπνίν ηειηθά έραζε. Έπαςε λα απνηειεί βαζηθή αλάγθε γηα ηελ έλδπζε ησλ αλζξψπσλ. Ζ Διιεληθή θνηλσλία αιιάδεη πξφζσπν θαη δέρεηαη επηξξνέο απφ ηε Γχζε θαη ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζηηο ρψξεο ηεο. Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη ε καδηθή εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε εξεκψλνπλ ζηγά ζηγά ηε δσή ηεο ππαίζξνπ, φπνπ ζηα ρσξηά ηεο θάζε ζπίηη ιεηηνπξγνχζε σο κηθξφ ρεηξνηερληθφ εξγαζηήξην. Ζ αζηηθνπνίεζε είρε σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί κία κνληέξλα αζηηθή θνηλσλία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη έλδπζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Σα θνξέκαηα γηα ηηο γπλαίθεο γίλνληαη πην θνιαθεπηηθά, κε ληεθνιηέ. Σα θεθάιηα θνζκνχλ φκνξθα θαπέια θαη πεξίηερλεο θνκκψζεηο, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηα θεληεηά ή ζηακπσηά καληήιηα. Οη άλδξεο θνξνχλ ζαθάθη, πνπθάκηζν κε γξαβάηα θαη παληειφλη, ελδχκαηα θνκςά πνπ ζα θπξηαξρήζνπλ θαη ζα εμνζηξαθίζνπλ ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά. Ζ πξαθηηθή αμία ηεο παξαδνζηαθήο θνξεζηάο κεδελίδεηαη, παχεη λα απνηειεί εκπνξεχζηκν είδνο κε απνηέιεζκα λα κπεη ζε ληνπιάπεο θαη κπανχια ή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εζληθέο ενξηέο. Αξρίδεη κηα καδηθή παξαγσγή επξσπατθψλ ξνχρσλ ζηελ Διιάδα ή γίλεηαη εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ, ηα νπνία είλαη πην εχρξεζηα, πην πξαθηηθά θαη νηθνλνκηθά, θαζψο ληχλνπλ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα ξαθεία ξάβνπλ πάλσ ζε κνληέξλα παηξφλ ηα θνξέκαηα ή ηα παιηά θαη ζε πθάζκαηα αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε ή ηεο πειάηηζζαο. Ο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ πνπ έθηαλε ζηελ πφιε κε κπνπξαδάλα θαη ηζαξνχρηα απνηεινχζε γηα ηνλ αζηφ, πνιίηε δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαηψηεξνπ πλεπκαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Γηα απηφ θαη ν ρσξηθφο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί γξήγνξα ζηε λέα θνηλσλία, πξνζπάζεζε λα απνβάιεη νηηδήπνηε ζπκίδεη ηελ θαηαγσγή ηνπ, πξψηα ηελ θνξεζηά ηνπ θαη κεηά ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηνπ.

8 22 ΔΠΙΡΡΟΔ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΜΟΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ Ζ ελδπκαζία έρεη ζαθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Καιχπηεη ην ζψκα ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί καξηπξία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο καο. Γειψλεη ηε ζέζε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαη αληαλαθιά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή. Οη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ηνπ 19 νπ αηψλα είραλ αληίθηππν θαη ζηελ ελδπκαζία. Ζ ελδπκαζία ησλ αγξνηψλ έκεηλε ζηελ παξάδνζε ελψ ηελ ελδπκαζία ησλ αζηψλ ηελ εμνπζίαδε ε κφδα. Μφδα είλαη ζπλήζσο κηα ζχληνκε θαη παξνδηθή ζπλήζεηα αλαθνξηθά κε πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν φπσο είλαη ν ηξφπνο δσήο, ην ληχζηκν, ε δηαηξνθή θ.ι.π. Δίλαη επίζεο ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξηνπ, ηνπ ζχγρξνλνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, ηα νπνία ζπρλά αλαπξνζαξκφδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε επκεηαβιεζία ηεο. ηνπο παξαδνζηαθνχο αγξνηηθνχο ρψξνπο (θιεηζηέο θνηλσλίεο ) ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 70 ππήξμε κηα αξγή κεηαβνιή ησλ εμειίμεσλ ζηνλ πνιηηηζκφ φπσο θαη ζηηο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο. Έηζη ινηπφλ νη θιεηζηέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο δηαηεξνχλ ηελ ληφπηα παξαγσγή κε ηελ ελδπκαζία ελψ ε ελδπκαζία ηεο πφιεο αθνινπζεί ηελ επξσπατθή κφδα. Σα γπλαηθεία ηνπηθά ελδχκαηα ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα αιιάδνπλ κε ηηο μελνθεξκέλεο βαζίιηζζεο (Ακαιία, νθία, Όιγα) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ρσξηψλ κε κεγαιχηεξεο πφιεηο θαη ηελ πξσηεχνπζα. Οη γπλαίθεο ζηηο θιεηζηέο θνηλσλίεο έξαβαλ κφλεο ηνπο ηα ξνχρα ηνπο ζχκθσλα πάληα κε ηνπο θαλφλεο πνπ επέβαιε ε θνηλσλία ηνπο. Πνιχ δχζθνια ινηπφλ ηνικνχζαλ λα εηζάγνπλ λεσηεξηζκνχο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. ηελ αλδξηθή ελδπκαζία ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά θπξίσο κεηά ηνλ Α παγθφζκην πφιεκν. Οη άληξεο ηαμίδεπαλ, ζπλαλαζηξέθνληαλ κε άηνκα ησλ πφιεσλ θαη ηα ξνχρα ηνπο ηα έξαβαλ ξάθηεο κε απνηέιεζκα λα πξνζαξκφδνπλ θαηλνχξηεο ηδέεο αλάινγεο κε ηε κφδα ηεο επνρήο. Αλ θαη νη έλλνηεο «κφδα» θαη «παξάδνζε» αξρηθά ζεσξνχληαη αζπκβίβαζηεο, ε κφδα δελ είλαη αδηαλφεηε κέζα ζηελ παξάδνζε φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εκθάληζε ελφο θαηλνχξηνπ πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ, πνπ εληάζζεηαη ζηα παξαδνζηαθά. Γηφηη έηζη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ελδπκάησλ κε δηαθνξεηηθή κνξθή, απιφ ηξφπν

9 23 θαηαζθεπήο, ζηελ εηζαγσγή ή κε δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη γεληθά ζηελ επηινγή απιψλ θαη θνκςψλ ελδπκαζηψλ. ήκεξα νη ειιεληθέο θνξεζηέο αλνίγνπλ δηάινγν κε ηε κφδα κε ζρέδηα απφ παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. χγρξνλνη ζρεδηαζηέο (Γθνηηέ, Γθαιηάλν, Κνθνζαιάθε θ.α.) αλαδεηνχλ έκπλεπζε ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο θαη κέξε. Απηή ε αλαδήηεζε ζπκβαίλεη ζπρλά θαη εκθαλίδεη ηελ ηάζε «έζληθ» πνπ εκθαλίδεηαη ζε δηεζλείο εθζέζεηο κφδαο θαη δείρλεη φηη ε ζχγρξνλε κφδα εκπλέεηαη απφ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ησλ πνιηηηζκψλ. Πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα ζηινπέηα αμηνπνηψληαο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπο εληππσζίαζαλ. Δκπλένληαη νη ζρεδηαζηέο απηνί απφ ηελ ειιεληθή θνξεζηά θαη ζπλεηδεηά ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ηεο ζηα ξνχρα ηνπο. Παξνπζηάδνπλ δεκηνπξγίεο κε δαληέια εκπλεπζκέλε απφ ηα θεληήκαηα ζηα ζηγθνχληα θαη πιηζέδεο απφ ηελ ειιεληθή θνπζηαλέια.. Οξηζκέλνη είραλ εκπλεπζηεί νιφθιεξε ζπιινγή απφ ηελ Ήπεηξν. Ζ ειιεληθή παξάδνζε ηεο ρεηξνηερλίαο εκθαλίδεηαη κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηα καλίθηα, ηα θεληήκαηα, ηα ζηνιίδηα, ην γηιέθν, ηνλ φγθν ή ηηο πηπρέο ζηα ξνχρα. Δπίζεο ζεκαληηθή επηξξνή απφ ηα εμαξηήκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, ζπλαληάκε ζηα γπλαηθεία θνζκήκαηα φπνπ αλαπαξάγνληαη παξαδνζηαθά ζρέδηα ζε ζθνπιαξίθηα, βξαρηφιηα, πεξηιαίκηα, δαρηπιίδηα θ.ι.π. Ωζηφζν ε κεηάβαζε απφ έλα είδνο ελδπκαζίαο ζε έλα άιιν δελ γίλεηαη απφηνκα. Σα δηάθνξα ζηηι ακθίεζεο αιιεινεηζδχνπλ, ζπλππάξρνπλ θαη κε αξγφ ξπζκφ ππνρσξεί ην έλα θαη δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζην άιιν κέρξη ηελ απνδνρή ηνπ λένπ. Ζ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ εκθαλή επίδξαζε ηεο κφδαο, γηλφηαλ θπξίσο κε θξηηήξην ηηο θνηλσληθέο, αηζζεηηθέο θαη πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ. Τπάξρνπλ πεξηνρέο, φπσο ζην Μέηζνβν, φπνπ άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αθφκε θαη ζήκεξα ληχλνληαη κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. Δπίζεο ζε θάπνηα νξεηλά κέξε ζπλαληάκε ζηνηρεία παξαδνζηαθήο ελδπκαζίαο φπσο πνδηέο θαη καληήιηα κε πεξίηερλα θεθαινδέκαηα. εκεηψζεθε θαη επίδξαζε ζηνηρείσλ απφ ηελ αγξνηηθή ελδπκαζία ζηελ αζηηθή κε ηελ εκθάληζε ηνπ θνιθινξηζκνχ. ηε δεχηεξε θαη ηξίηε δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηψλα εκπλεπζκέλεο ειιελίδεο (Υαηδεκηράιε, Παξέλ) ληχλνληαη ζπλδένληαο ηελ αξραία κε ηελ λέα Διιάδα. Αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ε ειιεληθή κφδα γίλεηαη ηνπξηζηηθή κε θνχζηεο, ηαγάξηα θεληεκέλα κε καίαλδξνπο θηάλνληαο ζην ζεκείν ηνπ «θηηο».

10 24 Απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα ήξζε ε εγθαηάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ θαη ε αζηηθνπνίεζή ηνπο. Σα κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη θνξεζηέο κπήθαλ ζηα ζεληνχθηα θαη νη θνξεζηέο πνπ καο θιεξνδφηεζαλ νη γηαγηάδεο καο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζε απνθξηάηηθεο καζθαξάηεο. Βέβαηα ε βηνκεραλία παξαδνζηαθψλ ελδπκαζηψλ είλαη απφ ηνπο πην αλζεξνχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηεο ιατθήο ηέρλεο. ήκεξα ηα εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ (κε ζηφρν ην θέξδνο) δελ ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε αιιά ηελ αλαβηψλνπλ θαη κάιηζηα κε ζχγρξνλα βηνκεραληθά κέζα, ππνθχπηνπλ ζηηο επθνιίεο ηεο κεραλήο θαη ηε ρξήζε κε απζεληηθψλ πιηθψλ. Αθνινπζνχλ ζπκβνπιέο κε εηδεκφλσλ, απζαηξεηνχλ ψζηε φιε ε πξνζπάζεηα λα θαηαιήγεη ζε παξαλφεζε ησλ ελδπκαζηψλ πνπ θαθνπνηνχλ ηελ ελδπκαηνινγηθή παξάδνζε αληί λα ηελ αμηνπνηνχλ θαη λα ηελ αλαδεηθλχνπλ. Οη θνξεζηέο απηέο είλαη ηζηνξηθά αληηθείκελα, θεηκήιηα, απνκεηλάξηα ελφο πνιηηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο πξνγφλνπο καο θαη δελ πξέπεη λα ηηο γεινηνπνηνχλ. Σέινο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε πςειή ξαπηηθή πξνζάξκνζε ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο θνξεζηάο ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο κε κεγάιε επηηπρία θαη απνδνρή απφ ην θνηλφ. Ζ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνξεζηά ζπλερίδεη λα επεξεάδεη, αξθεί απηνί πνπ αζρνινχληαη κε απηήλ λα κελ ππνθχπηνπλ ζε απηνζρεδηαζκνχο, ζε απζαηξεζίεο θαη θαθνγνπζηηέο πνπ ηελ γεινηνπνηνχλ θαη ηελ απνδπλακψλνπλ.

11 25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οηθνλνκίδεο Νίθνο : Η ελληνική ενδσμαζία Το ιζηορικό οδοιπορικό ηης και ο κοινωνικός ηης ρόλος, εθδφζεηο Γσδψλε, Αζήλα Μηλψηνπ Μαξία. Ελληνικές θορεζιές, Σσλλογή Εθνικού Ιζηορικού Μοσζείοσ. (Β Έθδνζε 2005) Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν. Αζήλα Υαηδηκηράιε Αγγειηθή Η ελληνική λαϊκή θορεζιά. Οι θορεζιές με ηο ζσγγούνι (Α ηφκνο): Αζήλα Μακκφπνπινο Αιέμαλδξνο. Ήπειρος, Λαογραθικά-Ηθογραθικά-Εθνογραθικά ( ηφκνο Α, Β) Αζήλα. 1961/ Ρήγαο Γεψξγηνο & θνπηέιαο πχξνο. Τα Θεοδώριανα Άρηας. Αζήλα ΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 1. Οηθνλνκίδεο Νίθνο. Η ελληνική ενδσμαζία Το ιζηορικό οδοιπορικό ηης και ο κοινωνικός ηης ρόλος εθδφζεηο Γσδψλε: Αζήλα Μηλψηνπ Μαξία Ελληνικές θορεζιές, Σσλλογή Εθνικού Ιζηορικού Μοσζείοσ. (Β Έθδνζε 2005) Αζήλα: Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν Δηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ κειεηψλ-λανγξαθηθφ κνπζείν Ησαλλίλσλ «Κψζηαο Φξφληδνο». (Κάξηεο). 4. Ρίζες Ελλήνων. Ανθρωπογεωγραθία ηης Ελλάδας: Βλάτοι. (2009).

12 26 ΓΛΧΑΡΙ Αγηάξη: λνζεπκέλν αζήκη. Άιπζεο: θφζκεκα κε αιπζίδεο θαη θινπξηά πνπ θνξηέηαη ζην ζηήζνο. Ακπαδφθαιηζεο: θάιηζεο απφ κάιιηλν πθαληφ. Αράηεο: εκηπνιχηηκνο ιίζνο. Γατηάλη: θνξδφλη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πιεμίκαηνο απφ ρξπζέο θισζηέο(ρξπζνγατηάλη) ή κεηαμσηέο (ζεηξνγατηάλη). Γηνξληάλη: θφζκεκα πνπ θνξηέηαη ζην ζηήζνο ή ζην ιαηκφ. Γίκεην: ηερληθή ηεο πθαληηθήο. Δγράξαθηε: ηερληθή ηεο αζεκνπξγίαο. Εεπνχλη: είδνο γηιέθνπ. Θειπθσηάξη: ρξεζηηθή θαη δηαθνζκεηηθή πφξπε. Καβάδη: καθξχο επελδχηεο. Καιπάθη: θάιπκκα θεθαιήο. Κακληδέια: είδνο επελδχηε. Καπηηζέιη: κεηαιιηθφ ή πθαζκάηηλν ππνζηαγψλην πνπ ζπγθξαηεί ηνλ θεθαιφδεζκν. Κεκέξη: είδνο πφξπεο. Κηνπζηέθη: επηζηήζην αιπζηδσηφ θφζκεκα. Κιεηδσηήξηα: πφξπεο δψλεο. Κνδφθη: είδνο επελδχηε. Κνκπνζειηά: θφζκεκα ηνπ ζηήζνπο ή ηνπ θεθαιφδεζκνπ. Λαγάξα: θαζαξφ αζήκη. Μαιακνθαπληζκέλν: επηρξπζσκέλν. Μπειεηδίθηα: λπθηθά βξαρηφιηα. Νηνπιακάο: επελδχηεο. Πηξπηξί: καθξχο πνιπηειήο επελδχηεο. Πηηνχξη: θαξδχ παληειφλη απφ κάιιηλν πθαληφ. Πφξπε: θφζκεκα θαιισπηζηηθφ θαη ρξεζηηθφ. Ρνπηί: γπλαηθείν ιεπθφ πνπθάκηζν. αγνπνδηά: πνδηά απφ κάιιηλν πθαληφ.

13 27 εγηάθη: καθξχ θφξεκα αλνηρηφ κπξνζηά. ηγθνχλη: καθξχο ή θνληφο γπλαηθείνο επελδχηεο. πξκαθέζηθε: ηξφπνο ρξπζνθεληεηηθήο. πξκαηεξφ: θφζκεκα θηηαγκέλν κε ιεπηά αζεκέληα ζχξκαηα. Σέιη: ρξπζφζπξκα. Σεξδήδεο: πιαλφδηνη ηερλίηεο ξαςίκαηνο θαη ρξπζνθεληεηηθήο. Σξαρειηά: χθαζκα πνπ θαιχπηεη ην ζηήζνο. Σζακαληάθη: καχξν θαη κάιιηλν γηιέθν. Σζνπξάπηα: πιεθηέο κάιιηλεο θάιηζεο σο ην γφλαην. Φέζη: ζθνχθνο κε ή ρσξίο κεηαμσηή θνχληα. Φινθάηα: κάιιηλνο επελδχηεο γηα ην ρεηκψλα κε κάιιηλα λήκαηα ειεχζεξα ζηελ εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά. Φνπζθσηή: ηερληθή ηεο αζεκνπξγίαο Υαξράιη: θφζκεκα γηα ην ιαηκφ. Υεηξφθηηα: πιεθηά πεξηθάξπηα. Υξπζηθνί: ηερλίηεο αζεκηνχ.

14 28 ΣΔΥΝΖΜΑ ΑΛΜΠΟΤΜ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΩΝ

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ 1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ Η «ζξεζθεία» ησλ λέσλ Σηελ Δπξψπε, ε κεηαπνιεκηθή γεληά ησλ Baby-boom θηάλεη ζηελ ελειηθίσζε ζηα ρξφληα ηνπ 1960 θαη εγθαηαιείπεη ηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο ηεο πνπ θξάηεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ

Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ 7 ξ Γεμικό Λύκειξ Βόλξρ 2012 2013 Α ηάνη Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ Ποάνη 13 η /14.11.2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης.

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΑΘΖΝΑ 2015 Διζαγωγή Ζ Βιάζηε είλαη έλα ρσξηφ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ε ελ ιφγσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ ρνιηθφ Έηνο: 2011 2012 1 Μαθηηές: Γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία Μαθεδνλία θαη Μηθξά Αζία εξγάζηεθαλ νη καζεηέο:

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ»

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΣΕΔΡΜΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 1 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η εμέιημε ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αίγηλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 1.1 Ώξρέγνλνη Ώηγηλήηηθνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπραξηζηψ αθφκε ηελ 16ε ΔΒΑ Καζηνξηάο γηα ηε βνήζεηα θαη άςνγε ζπλεξγαζίαο ηεο γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ.

Δπραξηζηψ αθφκε ηελ 16ε ΔΒΑ Καζηνξηάο γηα ηε βνήζεηα θαη άςνγε ζπλεξγαζίαο ηεο γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ. - 2 - ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ζέκα Πξνζηαζία, πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ Πνιηηηζκνχ, κε θαηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο φξνο «πνιπηειήο» ( Luxury ), ηζηνξηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλα ηα αγαζά, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπαληφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ: Κεξδεβάλε Καιιηφπε EΠΟΠΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92-

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92- 1 ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: Γεκηνπξγηθέο Ξφιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Ξξνζεγγίζεηο θαη Ξαξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία»

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Οκάδεο 1 ε Κσδσλάο Παλαγηψηεο Μαλψιεο σηήξεο Μπελέθεο Βαζίιεο Παπαδεκεηξφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο.

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. Ο ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην χθνο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΕΔΓΔΣΔ ΜΠΟΜΠΟΛΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ ΜΠΟΨΣΔ ΒΕΡΔΝΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 2008 ΠΕΝΏΚΏ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία Θέκα: «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ»

Πηπρηαθή Δξγαζία Θέκα: «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Απηνκαηηζκνύ Πηπρηαθή Δξγαζία Θέκα: «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΠΑΠΟΤΣΗΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ ΦΟΗΣΖΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΘΣΗΜΗ ΦΤΘΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΘ ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΝΘΡΧΠΘΣΘΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΣΗΝ ΦΤΘΚΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΟΥΚΑ ΕΠΘΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΠΟΤΡΝΟΒΑ Σν θείκελν ζπληάρζεθε βάζεη ησλ βηβιίσλ: - Jean-Luc Pinol, Ο θόζκνο ησλ πόιεσλ ηνλ 19ν αηώλα, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα, 2000. - Jean-Luc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα