Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας"

Transcript

1 Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v H v + H Ni, Pt, Pd C v H v+ (αλκάνιο) π.χ = + H αλκάνιο ii. Προσθήκη αλογόνου Χ (Cl, Br, I ) C v H v + C v H v (διαλογονίδιο) πχ. = + (Η προσθήκη βρωμίου χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των ακόρεστων ενώσεων) iii. Προσθήκη υδραλογόνου ΗΧ (HCl, HBr, HI) C v H v + H C v H v+ (αλκυλαλογονίδιο) πχ = + H (Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα Markownikow. ) iv. Προσθήκη νερού C v H v + H H S C v H v+ H (αλκοόλη) πχ = + H H H S H (Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα Markownikow) β. Προσθήκη στον τριπλό δεσμό C C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow και σε δύο στάδια. Πρώτα μετατρέπεται ο τριπλός δεσμός σε διπλό και στη συνέχεια ο διπλός σε απλό όπως παρακάτω:

2 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου Γενικά: -C + Α δ+ - Β δ- B A B A δ δ A Β C C H B A i. Προσθήκη Η Ni, Pd, Pt C v H v- + H C v H v H, Ni, Pd, Pt C v H ν+ (αλκίνιο) (αλκένιο) (αλκάνιο) π.χ. C + H Ni = H, Ni ii. Προσθήκη αλογόνου Χ (Cl, Br, I ) C v H v- + C v H v- C v H v- (αλκίνιο) (διαλογονίδιο) (τετραλογονίδιο) π.χ. C + C C H iii. Προσθήκη υδραλογόνου ΗΧ, (ΗCl, ΗBr, ΗI) C v H v- + H C v H v- H C v H v (αλκυλαλογονίδιο) (διαλογονίδιο) με τα αλογόνα στον ίδιο Άνθρακα H π.χ. C + H C H C C H H H iv. Προσθήκη νερού C v H v- + H Hg, H S, HgS C v H v (κετόνη) π.χ. C + H Hg, H S, HgS C C H (Ασταθής -ενόλη) * Σημαντική εξαίρεση ως προς το προϊόν αποτελεί το αιθίνιο (ακετυλένιο) που δίνει ακεταλδεΰδη σύμφωνα με την αντίδραση: + H Hg, H S, HgS = ( ακεταλδεύδη)

3 γ. Προσθήκη στο διπλό δεσμό του καρβονυλίου > C = (των αλδεϋδών και κετονών) Γενικά: C A δ Β δ B C A i. Προσθήκη Η Αλδεύδη + Η ο ταγής αλκοόλη = 0 + H Ni H π.χ = + H Ni H Κετόνη + Η ο ταγής αλκοόλη + H Ni H C π.χ. C + H Ni H ii. Προσθήκη HCN Σε Αλδεΰδη: = 0 + H δ+ CN δ- CN H α υδροξυνιτρίλιο ή κυανυδρίνη Σε κετόνη: C H δ δ - CN C CN ΟΗ α υδροξυνιτρίλιο ή κυανυδρίνη Η υδρόλυση των υδροξυνιτριλίων σε όξινο περιβάλλον δίνει τελικά υδροξυοξέα. H CN, H C C NH ΟΗ ΟΗ CN H, H NH H H Παραδείγματα = + HCN H, H CN H H NH 5

4 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου C +HCN C CN ΟΗ H, H C NH ΟΗ iii. Προσθήκη αντιδραστηρίου Mg (Grignard) (και υδρόλυση) αλκοόλη δ- δ Γενικά: M H C Mg C g Mg(H) Προσθήκη Mg σε φορμαλδεύδη (και υδρόλυση) ο ταγής αλκοόλη Mg + H = Ο Mg H H + Mg(H) π.χ Mg+H = Ο Mg H H + Mg(H) C H Προσθήκη Mg σε άλλη αλδεύδη (και υδρόλυση) ο ταγής αλκοόλη Mg + = π.χ Mg + = Mg H Mg - H H Mg(H) - H Mg(H) Προσθήκη Mg σε κετόνη (και υδρόλυση) ο ταγής αλκοόλη δ- δ H C Mg C Mg Mg(H) C H π.χ C + Mg - C ΟMg H Mg(H) - C ΟH Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται κατά την επίδραση Mg σε διάλυμα σε απόλυτο αιθέρα: απόλυτος + Μg αιθέρας Mg και με υδρόλυση προκύπτουν αλκάνια: Mg + H H + Mg(H). 6

5 δ. Προσθήκη στον τριπλό δεσμό νιτριλίων C δ+ Ν δ- Ni, Pt, i. Προσθήκη Η Pd ο ταγείς Αμίνες -C Ν + Η Ni, Pt, Pd CΗ ΝΗ H S, ii. Προσθήκη Η (υδρόλυση) Θ Καρβοξυλικά Οξέα C Ν + Η Ο + Η + Θ CΟΟΗ + NH Αν η υδρόλυση γίνει σε αλκαλικό περιβάλλον (π.χ ΝαΟΗ) σχηματίζονται άλατα των καρβοξυλικών οξέων: C Ν + Η Ο + ΝαΟΗ Θ CΟΟΝα + ΝΗ Β. Αντιδράσεις απόσπασης. Γενικά: C A C B C C (Η απόσπαση γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Saytzeff) A - B α. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων (με θέρμανση με αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ ή ΚΟΗ) C v H v+ + NαH αλκοολικό δλμ, Θ C v H v + NαΧ + Η Ο (αλκένιο) π.χ. +KH C αλκοολικό δλμ, Θ = +KCl + H β. Αφυδραλογόνωση κορεσμένων διαλογονιδίων (με θέρμανση τους με αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ ή ΚΟΗ). C v H v +NαΟΗ αλκοολικό δλμ, Θ C v H v + Nα + H (αλκίνιο ή αλκαδιένιο) Αν τα δύο άτομα αλογόνου ενώνονται με το ίδιο άτομο C ή με γειτονικά τότε σχηματίζεται αλκίνιο. Αλλιώς θα σχηματίζεται αλκαδιένιο. π.χ. C + KH C C + K + H C H C H + KΟΗ = = + KH + H γ. Αφυδάτωση αλκοολών (με θέρμανσή τους στους 70 ο C με πυκνό διάλυμα Η S ) π. Η S,70 C C v H v+ H C v H v + H (αλκένια) 7

6 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου π. Η S,70 C π.χ. = + H H Γ. Αντιδράσεις Υποκατάστασης. α. Αντιδράσεις των Αλκυλαλογονιδίων (-) με ενώσεις του τύπου Α δ+ Β δ-. (I > Br > Cl > F) Γενικά: δ+ δ- + Α δ+ Β δ- B + Α i. Υποκατάσταση του Χ από -ΟΗ (Παρασκευή αλκοολών) + ΝαH Υδατικό διάλυμα H + Να (αλκοόλη) π.χ + ΝαΟΗ Υδατικό δλμ C H (μπορεί να γίνει και με υδατικό διάλυμα Αg που αντιστοιχεί στη βάση ΑgΟΗ) + ΝαCl ii. Υποκατάσταση του Χ από CN (Παρασκευή νιτριλίων που με υδρόλυση Οξύ) + KCN CN + K (νιτρίλιο) το CN με υδρόλυση δίνει το καρβοξυλικό οξύ H, ή ΟΗ CN + H π.χ Cl + KCN CΝ + KCl αιθανονιτρίλιο H, ή ΟΗ C Ν + H + NH + NH (σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο) iii. Υποκατάσταση του Χ από (Παρασκευή απλών ή μικτών αιθέρων κατά Williamson) + ΟNα + ΝαΧ μικτός αιθέρας π.χ Cl + ΟNα + ΝαCl αίθυλο μέθυλο αιθέρας + ΟNα + ΝαΧ απλός αιθέρας π.χ Cl + ΟNα + ΝαCl διαίθυλο αιθέρας iv. Υποκατάσταση του Χ από NH (Παρασκευή αμινών NH ) + H NH -NH + H (σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο) Αμίνη Στην πραγματικότητα η παραγόμενη αμίνη αντιδρά με το οξύ ΗΧ και δίνει το άλας NH + - το οποίο αντιδρώντας με ισχυρή βάση (π.χ ΝαΟΗ) δίνει NH και άλας ΝαΧ. 8

7 Δηλ. + H NH NH NaΟΗ NH + Na + H v. Υποκατάσταση του Χ από CΟ (Παρασκευή εστέρων καρβοξυλικών οξέων) + CΟΝα CΟ + Να π.χ + ΗCNa HC + ΝαCl C vi. Υποκατάσταση του Χ από C C (Παρασκευή ανώτερων αλκινίων) + C CΝα C C + Να ακετυλίδιο π.χ Br + C CΝα C C + ΝαBr προπινίδιο του νατρίου προπίνιο Το παραγόμενο αλκίνιο περιέχει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων C από το ακετυλίδιο. Γίνεται δηλ ανοικοδόμηση της ανθρακικής αλυσίδας. β. Αντιδράσεις αλογόνωσης των Αλκοολών ΟΗ + SCl Cl + S + HCl π.χ + SCl + S + HCl H C γ. Αντιδράσεις όξινης Υδρόλυσης Εστέρων και Εστεροποίησης αλκοολών i. Υποκατάσταση και του των εστέρων από ΟΗ ( υδρόλυση εστέρα ) C + Η ΟΗ C H + H Η προς τα δεξιά αντίδραση γίνεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον και λέγεται Υδρόλυση. Η προς τα αριστερά αντίδραση γίνεται σε όξινο περιβάλλον (π.χ H S ) και λέγεται Εστεροποίηση. ii. Υποκατάσταση του -ΟΗ των οξέων από Ο (εστεροποίηση) C H + H C + Η Ο Η αντίδραση γίνεται σε όξινο περιβάλλον (π.χ Η S ) Η + Η + ή ΟΗ - Π.χ H C + Η Ο Η + iii. Σαπωνοποίηση CΟΟ ΝαΟΗ H CΟΟΝα πχ CΟΟ ΝαΟΗ CΟΟ Να H 9

8 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου δ. Αντιδράσεις Αλογόνωσης των αλκανίων (Φωτοχημική αντίδραση) H + Για το : διάχυτο φως + H ( : Cl > Br ) + Cl Cl + HCl χλωρομεθάνιο Cl + Cl Cl + HCl διχλωρομεθάνιο Cl + Cl Cl + HCl τριχλωρομεθάνιο ή χλωροφόρμιο Cl + Cl CCl + HCl τετραχλωρομεθάνιο ή τετραχλωράνθρακας Δ. Αντιδράσεις πολυμερισμού. α. Πολυμερισμός ενώσεων που έχουν τη ρίζα βινύλιο = Γενική μορφή: Περιπτώσεις Πολυμερισμού: ν Α μονομερές Α ν πολυμερές i. Πολυμερισμός αιθενίου (αιθυλενίου) (A: H): v = (- -) v Αιθυλένιο πολυαιθυλένιο ii. Πολυμερισμός προπενίου (προπυλενίου) (A: -): ν Προπένιο ν πολυπροπένιο iii. Πολυμερισμός βινυλοχλωριδίου (A: Cl-): ν C C ν Βινυλοχλωρίδιο πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C) 0

9 iv. Πολυμερισμός στυρόλιου A: φαινύλιο ν = (- - - ) ν φαινύλιο στυρόλιο πολυστυρόλιο v. Πολυμερισμός ακρυλονιτριλίου (A: CΝ-): ν CN Ακρυλονιτρίλιο CN ν πολυακρυλονιτρίλιο β. Πολυμερισμός, (συζυγών αλκαδιενίων) Γενική μορφή: ν C - C Α Α ν μονομερές πολυμερές i. Πολυμερισμός ισοπρένιου ( μέθυλο, βουταδιένιο (A: -): ν C - -μέθυλο-,-βουταδιένιο ή ισοπρένιο C ν cis δομή: φυσικό και συνθετικό καουτσούκ trans δομή: γουταπέρκα ii. Πολυμερισμός χλωροπρένιου (-χλωρο, βουταδιένιο (A: Cl-): ν C - C -χλώρο-,-βουταδιένιο ή χλωροπρένιο C C Τεχνητό καουτσούκ ν iii. Πολυμερισμός, βουταδιένιου (A: H-): ν = CΗ = CΗ ( CΗ = CΗ )ν, βουταδιένιο BuNa (τεχνητό καουτσούκ)

10 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου γ. Συμπολυμερισμός i. Συμπολυμερισμός, βουταδιένιου με το στυρόλιο: ν =-= + ν = (- -=- - - ) ν, -βουταδιένιο στυρόλιο BuNa S (τεχνητό καουτσούκ) ii. Συμπολυμερισμός, βουταδιένιο με το ακρυλονιτρίλιο: ν ν -, βουταδιένιο CN CN ν ακρυλονιτρίλιο Βuna N (τεχνητό καουτσούκ) Ε. Αντιδράσεις Οξείδωσης Αναγωγής.. Αντιδράσεις Οξείδωσης α. Οξείδωση αλκοολών i. ο ταγείς αλκοόλες H, = (αλδεΰδη) (καρβοξυλικό Οξύ) ο στάδιο ο στάδιο H Οξείδωση ο ταγούς αλκοόλης σε Αλδεΰδη από διάλυμα ΚMn παρουσία H S 5 C H H 7 + K Mn + H S 5 C H + K S + MnS + 8H Οξείδωση ο ταγούς αλκοόλης σε καρβοξυλικό οξύ από διάλυμα Κ Cr 7 παρουσία H S Γενικά: 6 H + K Cr 7 + 8H S C H +K S + Cr (S ) +H H H οξειδώνεται σε τρία στάδια προς C. H = H C. ο στάδιο ο στάδιο ο στάδιο Παραδείγματα - Οξείδωση Η από διάλυμα KΜn / H S (σε στάδια) o στάδιο οξείδωσης (προς ακεταλδεΰδη) 7 5 C H H + K Mn +H S 5 C H + K S + MnS + 8H

11 o στάδιο οξείδωσης( προς οξικό οξύ). 7 5 C H + K Mn + H S 5 + K S + Mn S + H Συνολικά: 5 Η + KΜn + 6H S 5 +K S + MnS +H - Οξείδωση Η από διάλυμα Κ Cr 7 / H S Προς ακεταλδεΰδη C H H Προς οξικό οξύ 6 + K Cr 7 6 +H S C H +K S + Cr (S ) + 7H C H H + K Cr 7 +8H S +K S + Cr (S ) +H ii. ο ταγείς αλκοόλες 0 H C κετόνη + H Οξείδωση ο ταγούς αλκοόλης από διάλυμα ΚMn παρουσία H S Mn + H S 5 C K S + MnS H ξείδωση ο ταγούς αλκοόλης από διάλυμα K Cr 7 παρουσία H S K + 8H K Cr 7 + H S C +K S + Cr (S ) +7H H iii. Οι ο ταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται παρά μόνο σε πολύ δραστικές συνθήκες με διάσπαση του μορίου τους. Οι πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες με θέρμανσή τους στους 00 ο C παρουσία Cu οξειδώνονται (καταλυτική αφυδρογόνωση) αποκλειστικά προς αλδεΰδες και κετόνες αντίστοιχα. Καταλυτική αφυδρογόνωση ο ταγούς αλκοόλης H Cu, o 00 C + Η Π.χ H Cu, o 00 C C H + Η Καταλυτική αφυδρογόνωση ο ταγούς αλκοόλης H Cu, 00 C o C + Η Π.χ Cu, 00 C C + Η H o

12 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου β. Οξείδωση αλδεΰδης -= + - Η οξείδωση μπορεί να γίνει είτε από τα γνωστά ισχυρά Οξειδωτικά μέσα (ΚΜn /H S, K Cr 7 /H S ) είτε από ήπια (αντιδραστήριο Fehling και Tollens) i. Οξείδωση αλδεΰδης από όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου Mn + H S 5 C H + K S + MnS K + H ii. Οξείδωση αλδεΰδης από όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου. 6 + Cr 7 K + H S C H + K S + Cr (S ) + H iii. Οξείδωση αλδεΰδης από αντιδραστήριο Fehling (φελίγγειο υγρό). + CuS + 5NαH C Na + Cu + Nα S + H κεραμέρυθρο ίζημα iv. Οξείδωση αλδεΰδης από διάλυμα Tollens. + AgN + NH + Η Ο CNH 0 + Ag + NH N Οι κετόνες δεν Οξειδώνονται. Σε πολύ δραστικές συνθήκες οι κετόνες διασπώνται σε μίγματα οξέων. γ. Οξείδωση μεθανικού οξέος, οξαλικού οξέος και των αλάτων τους i. Οξείδωση H και HCΝα από διάλυμα ΚMn παρουσία H S 5 HC 7 H + K Mn + H S 5 C + K S + MnS + 8H 7 0 H C Na + K Mn +H S 0 C +K S + MnS +5Να S +6H ii. Οξείδωση () και (CΝα) από διάλυμα ΚMn παρουσία H S 5 ( ) 7 + K Mn + H S 0 C + K S + MnS + 8H 7 5 (C Na) + K Mn + 8H S 0 C + K S + MnS + 5Να S + 8H. Αντιδράσεις αναγωγής α. Αναγωγή Καρβονυλικών ενώσεων i. Αναγωγή αλδευδών Ni, Pt, Pd + Η ii. Αναγωγή κετονών H ( ο ταγείς αλκοόλες) C + Η Ni, Pt, Pd ( ο ταγείς αλκοόλες) H 0 Με αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων, ΔΕΝ μπορούμε να παρασκευάσουμε ο ταγείς αλκοόλες.

13 β. Αναγωγή Νιτριλίων - C N + H Ni, Pt, Pd - NH (αμίνη) π.χ CN + H -NH προπανονιτρίλιο Προπυλαμίνη γ. Προσθήκη Η (Αναγωγή) σε Αλκένια και Αλκίνια C ν Η ν- + H Ni, Pt, Pd C ν Η ν H, (Ni, Pt, Pd) C ν Η ν+ ΣΤ. Αντιδράσεις Οξέων Βάσεων.. Αντιδράσεις Οξέων Οι ενώσεις που εμφανίζουν όξινες ιδιότητες είναι: α. Τα καρβοξυλικά οξέα () β. Η Φαινόλη (C 6 H 5 H) γ. Οι αλκοόλες (H) δ. Τα αλκίνια με ακετυλενικό υδρογόνο (C ) Η ισχύς των οξέων είναι: > C 6 H 5 H > H > C α. Αντιδράσεις καρβοξυλικών οξέων () i. Είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες και σε υδατικά διαλύματα ιοντίζονται μερικώς. + Η Ο C - + Η Ο + (ph < 7, στους 5 ο C) ii. Με αλκαλιμέταλλα (Κ, Να): + Nα CNα + Η iii. Με βάσεις (ΝαΟΗ ή ΚΟΗ): + NαΟΗ CNα + Η Ο iv. Με αμμωνία (ΝΗ ): + NH CNH v. Διασπούν τα ανθρακικά άλατα (Να C, NaHC ): + Nα C CNα + C + H + NαΗC CNα + C + H β. Αντιδράσεις της φαινόλης (C 6 H 5 H) i. Είναι ασθενής ηλεκτρολύτης και σε υδατικά διαλύματα ιοντίζεται μερικώς. ΟΗ + H Φαινόλη Ο - + Η + (ph < 7, στους 5 ο C) 5

14 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου ii. Με αλκαλιμέταλλα (Κ, Να) δίνει φαινολικά άλατα ΟΗ ΟΚ Φαινόλη + Κ Φαινολικό κάλιο + Η iii. Με ισχυρές βάσεις (ΚΟΗ, ΝαΟΗ) δίνει φαινολικά άλατα ΟΗ ΟΝα + Να ΟΗ + Η Ο Φαινόλη Φαινολικό Νάτριο Οι φαινόλες δεν αντιδρούν ούτε με ΝΗ ούτε με ανθρακικά άλατα. γ. Οι Αντιδράσεις των Αλκοολών ( H) Οι αλκοόλες αντιδρούν με τα αλκαλιμέταλλα Κ ή Να και δίνουν αλκοολικά άλατα και ελευθερώνουν Η (διάκριση απ τους αιθέρες). H + Nα Nα + Η Αλκοολικό άλας ή αλκοξείδιο Οι αλκοόλες δεν αντιδρούν με βάσεις ούτε με ανθρακικά άλατα. Είναι πολύ ασθενή οξέα και τα υδατικά τους διαλύματα έχουν ph 7 (5 ο C). δ. Τα αλκίνια με τον τριπλό δεσμό στην άκρη (C ). i. Αντιδρούν με τα αλκαλιμέταλλα Κ ή Να και ελευθερώνουν Η C + Κ C CΚ + ½ Η ii. Αντιδρούν με αμμωνιακό διάλυμα CuCl και AgΝΟ και σχηματίζουν έγχρωμα ιζήματα. C + CuCl + NH C CCu + NH Cl π.χ ΗC + CuCl + NH Cu C C Cu + NH Cl Κεραμέρυθρο ίζημα C + AgΝΟ + NH C CAg + NH ΝΟ Οι αντιδράσεις χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της ομάδας C.. Αντιδράσεις Βάσεων Οι ενώσεις που εμφανίζουν βασικές ιδιότητες είναι: α. Οι Αμίνες (NH, NH, N) β. Τα καρβοξυλικά ανιόντα (C ) γ. Τα φαινυλοξυανιόντα (C 6 H 5 ) δ. Τα αλκοξυανιόντα ( ) ε. Τα ανιόντα ακετυλιδίου (C C ) στ. Τα αλκυλοανιόντα ( ) Η ισχύς των βάσεων είναι: > C C > > NH > C 6 H 5 > C 6

15 α. Αντιδράσεις Αμινών (NH ) i. Είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες και σε υδατικά διαλύματα ιοντίζονται. NH + H NH + H (ph > 7, στους 5 ο C) ii. Αντιδρούν με τα οξέα (ανόργανα και οργανικά). NH + HCl NH C π.χ NH + HCl NH + Cl μεθυλαμίνη χλωριούχο μεθυλαμμώνιο ( ) NH + HCl ( ) NH + Cl διμεθυλαμίνη χλωριούχο διμεθυλαμμώνιο ( ) N + HCl ( ) NH + Cl τριμεθυλαμίνη χλωριούχο τριμεθυλαμμώνιο NH + C NH β. Αντιδράσεις καρβοξυλικών ανιόντων (C ) Τα C τα λαμβάνουμε από τα αντίστοιχα άλατα π.χ. CNα. i. Είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες και σε υδατικά διαλύματα ιοντίζονται. C - + H + H ii. Αντιδρούν με τα υδραλογόνα (ισχυρά οξέα ΗΧ). C - + HCl + Cl γ. Αντιδράσεις αλκοξυανιόντων ( ) Tα τα λαμβάνουμε από τα αντίστοιχα άλατα π.χ. Nα. Είναι ισχυρές βάσεις. Αντιδρούν με το νερό και δίνουν αλκοόλες. Να + + H H + ΝαH H δ δ- π.χ Ο Να Ο Η Αιθοξείδιο του νατρίου -ΟΗ + ΝαΟΗ αιθανόλη δ. Αντιδράσεις ανιόντων ακετυλιδίου (C C ) Είναι ισχυρές βάσεις. Αντιδρούν με το νερό και δίνουν τα αντίστοιχα αλκίνια. C C Να + + H C + ΝαH π.χ C CΝα + Η ΟΗ C CΗ + ΝαΟΗ προπινίδιο του νατρίου ε. Αντιδράσεις αλκυλοανιόντων ( ) Είναι ισχυρές βάσεις. Μπορούν να προκύψουν από τα αντιδραστήρια Grignard. Αντιδρούν με το νερό και δίνουν αλκάνια. δ Mg δ Χ + Η ΟΗ H + Mg(H) 7

16 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου Ζ. Άλλες αντιδράσεις. α. Σαπουνοποίηση C + NaH CNa + H β. Αλογονοφορμική Η αλογονοφορμική γίνεται με αλκαλικό διάλυμα (ΝαΟΗ, ΚΟΗ) αλογόνου Χ (Cl, Br, I ). Την Αλογονοφορμική αντίδραση δίνουν oι αλκοόλες της μορφής, με ν 0, H δηλαδή οι δευτεροταγείς αλκοόλες με το ΟΗ στη θέση και από τις ο ταγείς μόνο η αιθανόλη ( H). Την Αλογονοφορμική αντίδραση δίνουν και οι καρβονυλικές ενώσεις της μορφής C, με ν 0, δηλαδή οι μεθυλοκετόνες κι από τις αλδεΰδες μόνο η ακεταλδεΰδη ( = ). i. Αλογονοφορμική αλκοολών ο Στάδιο: Οξείδωση της αλκοόλης προς καρβονυλική ένωση + Χ C + ΗΧ H ο Στάδιο: Υποκατάσταση των τριών ατόμων Η του από άτομα αλογόνου. C + Χ C C + ΗΧ ο Στάδιο: Υποκατάσταση του C με σε αλκαλικό περιβάλλον, διάσπαση του δεσμού C C σχηματισμός αλογονοφόρμιου ( ) και του άλατος με Να του καρβοξυλικού οξέος (CΝα). C C + ΝαH C Na + CΗΧ ο Στάδιο: Εξουδετέρωση του HΧ των προηγούμενων σταδίων. 5ΗΧ + 5ΝαH 5Η + 5ΝαΧ Με πρόσθεση των παραπάνω σταδίων προκύπτει η συνολική αλογονοφορμική ΝαΟΗ CΝα + + 5Να + 5H H Παραδείγματα - Αλογονοφορμική ισοπροπανόλης Οξείδωση: + Cl C + HCl H Υποκατάσταση: C + Cl C CC + HCl 8

17 Διάσπαση δεσμού CCCl : C CC + ΝαΟΗ C Na + Cl Χλωροφόρμιο Εξουδετέρωση: 5ΗCl + 5ΝαΟΗ 5ΝαCl + 5H Συνολικά: C H H +Cl +6ΝαΟΗ CΝα+Cl + 5ΝαCl+5H Ο - Αλογονοφορμική αιθανόλης Οξείδωση: H + I = + HI Υποκατάσταση: = + I CI = + HI Διάσπαση δεσμού C CI : CI = + ΝαΟΗ HCNa + I ιωδιοφόρμιο Εξουδετέρωση: 5ΗΙ + 5ΝαΟΗ 5ΝαΙ + 5H Συνολικά: ΟΗ + Ι + 6ΝαΟΗ ΗCΝα + Ι + 5ΝαΙ + 5H ii. Αλογονοφορμική καρβονυλικών ενώσεων ο Στάδιο: Υποκατάσταση των ατόμων Η του - από άτομα αλογόνου. C + Χ C C + ΗΧ ο Στάδιο: Υποκατάσταση του C με σε αλκαλικό περιβάλλον, διάσπαση του δεσμού C C σχηματισμός αλογονοφόρμιου ( ) και του άλατος με Να του καρβοξυλικού οξέος (CΝα). C C + ΝαH C Na + CΗΧ ο Στάδιο: Εξουδετέρωση του H των προηγούμενων σταδίων. ΗΧ + ΝαH Η + ΝαΧ Με πρόσθεση των παραπάνω σταδίων προκύπτει η συνολική αλογονοφορμική. C + + ΝαΟΗ CΝα + + Να + H Παραδείγματα - Αλογονοφορμική προπανόνης (ακετόνης) ο Στάδιο: Υποκατάσταση των ατόμων Η του από άτομα αλογόνου. C C + Χ C C + ΗΧ H ο Στάδιο: Διάσπαση του δεσμού C C, σχηματισμός αλογονοφόρμιου ( ) και του άλατος με Να του καρβοξυλικού οξέος (CΝα). 9

18 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου C C + ΝαH C H C Na + CΗΧ ο Στάδιο: Εξουδετέρωση του HΧ των προηγούμενων σταδίων. ΗΧ + ΝαH Η + ΝαΧ Με πρόσθεση των παραπάνω σταδίων προκύπτει η συνολική αλογονοφορμική. C C + + ΝαΟΗ CΝα + + Να + H H - Αλογονοφορμική αιθανάλης (ακεταλδεΰδης) ο Στάδιο: Υποκατάσταση των ατόμων Η του από άτομα Ιωδίου. = + I CI = + HI ο Στάδιο: Διάσπαση του δεσμού C CI, σχηματισμός Ιωδιοφόρμιου (I ) και του μεθανικού νατρίου (ΗCΝα). CI = + ΝαΟΗ HCNa + I Ιωδιοφόρμιο ο Στάδιο: Εξουδετέρωση του HΙ των προηγούμενων σταδίων. ΗΙ + ΝαH Η + ΝαΙ Με πρόσθεση των παραπάνω σταδίων προκύπτει η συνολική αλογονοφορμική. = + Ι + ΝαΟΗ ΗCΝα + I + Η + ΝαΙ 0

19 Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Όταν λέμε διάκριση μιας ένωσης, εννοούμε ότι δίνεται μία ένωση που είναι είτε η A είτε η B και ζητάμε να βρούμε μια δοκιμασία (αντίδραση) που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε. H αντίδραση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σχετικά εύκολα, αλλά και να έχει κάποιο παρατηρήσιμο αποτέλεσμα: έκλυση αερίου, αλλαγή χρώματος ενός διαλύματος, παραγωγή ιζήματος κ.ά. Παρόμοια, αλλά πιο πολύπλοκη, είναι η περίπτωση διάκρισης μιας ένωσης μεταξύ τριών ή περισσοτέρων ενώσεων. Η ταυτοποίηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού μιας συγκεκριμένης ένωσης όταν μας δίνεται ο μοριακός της τύπος και κάποιες ιδιότητές της ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ α. κορεσμένοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες Ένωση Διάλυμα Br αποχρωματισμός διαλύματος μη αποχρωματισμός διαλύματος β. Αλκίνια με τον τριπλό δεσμό στην άκρη άλλα αλκίνια Ακόρεστος H/C κορεσμένος H/C Ένωση Δλμ(CuC /NH ) σχηματισμός κεραμέρυθρου ιζήματος C μη σχηματισμός ιζήματος άλλο αλκίνιο ή Ένωση Nα ή Κ έκλυση αέριου Η μη έκλυση αέριου Η C άλλο αλκίνιο γ. Αλκοόλες αιθέρες Αποχρωματισμός διαλύματος Αλκοόλη Ένωση Δλμ (ΚΜn/H S ) Μη αποχρωματισμός διαλύματος Αιθέρας ή έκλυση αέριου Η Αλκοόλη Ένωση Να ή Κ Μη έκλυση αέριου Η Αιθέρας δ. Τριτοταγείς αλκοόλες άλλες αλκοόλες Αποχρωματισμός δ/τος ο ταγής ή ο - ταγής αλκοόλη Ένωση Δλμ (ΚΜn/H S ) Μη αποχρωματισμός διαλύματος ο - ταγής αλκοόλη ε. Πρωτοταγείς αλκοόλες δευτεροταγείς αλκοόλες Αλκοόλη Δλμ (ΚΜn ή Ελεγχόμενη Οξείδωση Κ Cr /H S ) καρβονυλική ένωση 7 Δημιουργία ιζήματος με ήπια οξειδωτικά Καρβονυλική ένωση Όχι ίζημα ο - ταγής αλκοόλη ο ταγής αλκοόλη

20 Οργανική Χημεία Γ Λυκείου στ. Μεθανόλη ( H) άλλες αλκοόλες H H C H H Το αέριο C αν διαβιβαστεί σε διάλυμα Ca(H) θα προκαλέσει θόλωμα (ίζημα CaC ). ζ. Αλκοόλες του τύπου CνH ν άλλες αλκοόλες H Αλκοόλη δλμ.(ι / ΝαΟΗ) Σχηματισμός κίτρινου ιζήματος Αλκοόλη του τύπου C νh Μη σχηματισμός κίτρινου ιζήματος άλλη αλκοόλη ν H η. Αλδεΰδες κετόνες Ένωση Φελίγγειο υγρό (ή δλμ.tollens) Σχηματισμός ιζήματος Μη σχηματισμός ιζήματος Αλδεΰδη Κετόνη θ. Κετόνες του τύπου CνH ν C άλλες κετόνες Σχηματισμός κίτρινου ιζήματος Κετόνη του τύπου CνH Κετόνη δλμ.(ι / ΝαΟΗ) Μη σχηματισμός κίτρινου ιζήματος άλλη κετόνη ν C ι. Μεθανάλη ( ) άλλες αλδεΰδες H H C Το αέριο C αν διαβιβαστεί σε διάλυμα Ca(H) θα προκαλέσει θόλωμα (ίζημα CaC ). ια. Οξέα εστέρες Τα οξέα διακρίνονται από τους εστέρες, αφού μόνο τα οξέα εμφανίζουν «όξινο χαρακτήρα»:. Αλλαγή χρώματος οξύ Έ νωση δείκτης Μη αλλαγή χρώματος Εστέρας.. Ένωση ανθρακικό άλας (Να Έκλυση αερίου C οξύ C ) Μη Έκλυση αερίου C Εστέρας Έκλυση αερίου Η οξύ Ένωση μέταλλο (Να ή Κ) Μη Έκλυση αερίου Η Εστέρας

21 ιβ. Μυρμηκικό και οξαλικό οξύ άλλα οξέα Aλλαγή χρώματος δ/τος Μυρμηγκικό ή Οξαλικό οξύ Ένωση Δλμ(ΚΜn ή Κ Cr 7/H S ) Μη Aλλαγή χρώματος δ/τος Άλλο Οξύ ιγ. Εστέρες Με όξινη υδρόλυση ή σαπωνοποίηση (με θερμό δλμ. ΝαΟΗ ή ΚΟΗ) του εστέρα και στη συνέχεια ταυτοποίηση των προϊόντων (οξύ και αλκοόλη) της υδρόλυσης. ιδ. Φαινόλες αλκοόλες οξέα Το υδρογόνο του υδροξυλίου των αλκοολών είναι «ευκίνητο» και αντικαθίσταται από νάτριο. H + Na Na + H Δεν είναι όμως τόσο ευκίνητο ώστε να δημιουργεί όξινα υδατικά διαλύματα, γιατί η Ka της αιθανόλης στο H είναι περίπου 0-6. Δηλαδή, υδατικό διάλυμα αιθανόλης έχει pη περίπου 7. H φαινόλη C6H5H και γενικώς οι φαινόλες δημιουργούν όξινα διαλύματα και η Ka της φαινόλης C6H5H, είναι περίπου ίσο με 0-0. Δηλαδή η Ka της C6H5H είναι μικρότερη από την Ka, του ανθρακικού οξέος HC, που είναι περίπου 0-6 και αυτή είναι μικρότερη από την Ka των κορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων που είναι συνήθως περίπου 0-5. Αντίδραση (αλλαγή χρώματος δείκτη) Φαινόλη Ένωση ΝαH Όχι αντίδραση (όχι χρώματος δείκτη) Άλκοόλη Παραδείγματα. Διάκριση οξικού οξέος () φαινόλης C6H5H Προσθέτουμε στα όξινο ανθρακικό νάτριο ή ανθρακικό νάτριο. Έκλυση αερίου (C ) Μη έκλυση αερίου (C ) φαινόλη C6H5H (H φαινόλη είναι οξύ ασθενέστερο του ανθρακικού οξέος και δεν αντιδρά με τα ανθρακικά άλατα).. Διάκριση φαινόλης C6H5H βουτανόλης Προσθέτουμε στο διάλυμα ποσότητα διαλύματος NaH Av γίνει αντίδραση (αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με κατάλληλο δείκτη), C6H5H Av δεν γίνει αντίδραση το διάλυμα περιέχει -βουτανόλη.

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 1 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων.

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διάκριση μιας οργανικής ένωσης σημαίνει ότι δίνεται μια οργανική ένωση η οποία μπορεί να είναι η ένωση Α ή η ένωση Β και ζητείται να βρεθεί μια δοκιμασία (αντίδραση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ταξινόμηση οργανικών αντιδράσεων με βάση το είδος της αντίδρασης 1) Αντιδράσεις προσθήκης Γενικά εξώθερμες αντιδράσεις(δη=< + X-Y X Y i)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ MEIA B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ CΗ 3 CΗ 2 C CH H 2 H 2S HgS 4 4 CΗ 3 CΗ 2 C = CH 2 ασταθής ένωση CΗ 3 CΗ 2 C γ) ΠΡΣΘΗΚΗ ΣΤ ΚΑΡΒΝΥΛΙ ΑΛ ΕΫ ΩΝ Κ

2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ CΗ 3 CΗ 2 C CH H 2 H 2S HgS 4 4 CΗ 3 CΗ 2 C = CH 2 ασταθής ένωση CΗ 3 CΗ 2 C γ) ΠΡΣΘΗΚΗ ΣΤ ΚΑΡΒΝΥΛΙ ΑΛ ΕΫ ΩΝ Κ 1 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ ΣΥΝΠΤΙΚΑ Ι ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ 1. Προσθήκη υδρογόνου Αντιδράσεις προσθήκης C ν Η 2ν Η 2 Ni, Pd, Pt C ν Η 2ν2 2. Προσθήκη αλογόνου ( 2, Br 2, I 2 ) C v

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2.

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2. Νίκος Γαλάνης Καθηγητής Χημείας 2 ο Λύκειο Ηρακλείου ΠΡΣΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C

Διαβάστε περισσότερα

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΑΛΚΕΝΙΑ ΑΛΚΙΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ eclass.sch.gr users.sch.gr/dtouloupas/moodle Γενικός Τύπος: C ν H ν+, ν 1 Χημικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι παρακάτω: 1. Τα οργανικά οξέα: CO. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1)ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α)ΑΛΚΕΝΙΑ: Συμβολισμός : Γ.Μ.Τ. : C ν H 2ν ή (RCH=CHR ). Πραγματοποιούν προσθήκη με Η 2, Χ 2 (Cl 2, Br 2, I 2 ), ΗΧ (HCl, HBr, HI) και Η 2 Ο(ΗΟΗ)! Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων.

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Στην οργανική οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις υποκατάστασης

Αντιδράσεις υποκατάστασης Αντιδράσεις υποκατάστασης Στις αντιδράσεις υποκατάστασης δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματίσουν δύο νέα προϊόντα. Α δ+ - Β δ- + Γ δ+ - Δ δ- Α δ+ - Δ δ- + Γ δ+ - Β δ- Στις αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1)ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α)ΑΛΚΕΝΙΑ: Συμβολισμός : Γ.Μ.Τ. : C ν H 2ν ή (RCH=CHR ). Πραγματοποιούν προσθήκη με Η 2, Χ 2 (Cl 2, Br 2, I 2 ), ΗΧ (HCl, HBr, HI) και Η 2 Ο(ΗΟΗ)! Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2 1.Βασικές εφαρμογές στις αντιδράσεις του 7 ου κεφαλαίου Α1. Αντιδράσεις προσθήκης στον δ.δ. C=C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. C= + Η 2 Pt l 2. CH=C Cl 2 3. =CH + Br 2 4. =CH + HBr 5. C=CH

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης. Με βάση το είδος της αντίδρασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης. Με βάση το είδος της αντίδρασης ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης Με βάση το είδος της αντίδρασης Με βάση τις μεταβολές που υφίσταται η ανθρακική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΕΣΜΟ (ΑΛΚΙΝΙΑ)

ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΕΣΜΟ (ΑΛΚΙΝΙΑ) ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΕΣΜΟ (ΑΛΚΙΝΙΑ) Πρόκειται για υδρογονάνθρακες που έχουν ένα τριπλό δεσµό ανάµεσα σε άνθρακες. Ο γενικός τους τύπος είναι C ν 2ν-2 µε το ν να παίρνει τιµές από 2 και πάνω.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α. Αφυδάτωση αλκοολών Η απόσπαση νερού από τις αλκοόλες γίνεται κατά τη θέρμανση τους συνήθως στους 170 0 C παρουσία ως καταλύτη με αποτέλεσμα το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οργανικών οξέων οργανικών βάσεων.

Αντιδράσεις οργανικών οξέων οργανικών βάσεων. Αντιδράσεις οργανικών οξέων οργανικών βάσεων. Σύμφωνα με τους Brönsted Lowry: α) Οξύ είναι η ουσία η οποία μπορεί να δώσει ένα ή περισσότερα πρωτόνια. β) Βάση είναι η ουσία που μπορεί να δεχτεί ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH 8 ο ΓΕΛ Πειραιά Χημεία Β Λυκείου. 49 ονομάζεται η τάξη των Οργανικών Ενώσεων με Χαρακτηριστική Ομάδα το υδροξύλιο Γενικός τύπος : C x H y () ν Μονοσθενείς Μονοσθενείς αλκοόλες ονομάζονται οι αλκοόλες εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Θέμα 1 ο.... Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2,5x8=20 1.1 Κατά τη διάλυση HCl στο νερό, σε σταθερή θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια. ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σε µία αντίδραση προσθήκης δύο µόρια ενώνονται και δίνουν ένα άλλο µόριο. Η προσθήκη συνήθως λαµβάνει χώρα σε ένα πολλαπλό δεσµό (διπλό ή τριπλό) µε αποτέλεσµα την µετατροπή της «ακόρεστης» ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 1. Δίνονται οι παρακάτω χημικές αντιδράσεις προσθήκης : α) αιθυλένιο + χλώριο β) αιθυλένιο + υδρογόνο γ) αιθυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτά που είναι γραµµένα µε κόκκινη γραµµατοσειρά είναι εκτός ύλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτά που είναι γραµµένα µε κόκκινη γραµµατοσειρά είναι εκτός ύλης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτά που είναι γραµµένα µε κόκκινη γραµµατοσειρά είναι εκτός ύλης. ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ιαφορές αλκινίων και συζυγών αλκαδιενίων Τα αλκίνια περιέχουν µέσα στην ανθρακική τους αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Από την µελέτη του 1 ου Κεφαλαίου ο µαθητής πρέπει : Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ 06 04 2014

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ 06 04 2014 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ 06 04 2014 ΘΕΜΑ 1 Ο 1 (β), 2 (δ), 3 (γ), 4 (δ), 5 α (), β (Λ), γ: i (Λ), ii (), δ (), ε (Λ). ΘΕΜΑ 2 o 1. Α. «Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση και αφαίρεση)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις. έως και.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της... Η υποστοιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ( από τη Β / λυκείου) - Κορεσμένες ενώσεις : είναι οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν μόνο απλούς δεσμούς μεταξύ ατόμων άνθρακα. Π.χ. CH 3 -CH=O - Ακόρεστες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών.

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών. Στις αλδεΰδες και κετόνες, ο διπλός άνθρακα με οξυγόνο (>C=O) είναι ισχυρά πολωμένος. Εξαιτίας αυτού οι καρβονυλικές ενώσεις δίνουν εύκολα αντιδράσεις προσθήκης με ενώσεις του τύπου ΗΑ. δ C δ Ο δ δ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Πόσα ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση Ζαχαριάδου Φωτεινή 1 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο η: α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 γ. Μια αλκοόλη δεν µπορεί να αφυδατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΒΛ/Μ5 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στις αντιδράσεις υποκατάστασης (ή αντικατάστασης) ένα άτοµο ή µια οµάδα παίρνει την θέση ενός άλλου ατόµου ή οµάδας που προϋπήρχε στο οργανικό µόριο. Μια αντίδραση υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: ΘΕΜΑ.. β.. α.. α.4. γ.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΘΕΜΑ.. α. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: Ο: s s p 4 9F: s

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 12

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 12 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ κανόνας του Markovnikov: στις αντιδράσεις προσθήκης, το Α δ στον C µε τα περισσότερα Η (ο πλούσιος πλουσιότερος) κανόνας του Saytzeff: στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 6 H 6 ανήκει: 2. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 11 H 20 ανήκει: 3. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 10 H 20 ανήκει: 4. Η ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία Ονοµατολογία Το όνοµα µιας οργανικής ένωσης εκφράζει µε µοναδικό τρόπο την ένωση, δείχνει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µόριό της και τον τρόπο που συντάσσονται τα άτοµα µεταξύ τους. Το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. 5. n + l, n + l, n 6. Hund, ενέργειας, παράλληλο, 1s 2 2s 2, 1s 2 2s 2 2p x

Απαντήσεις. 5. n + l, n + l, n 6. Hund, ενέργειας, παράλληλο, 1s 2 2s 2, 1s 2 2s 2 2p x 390 Απαντήσεις ο Μάθηµα: κυκλικές, ενέργεια, κβαντισµένη 2 ακτινοβολία, ενεργειακή στάθµη 3 Ε n = (2,8 0 8 )J/n 2 4 αυθαίρετα, φάσµα εκποµπής, χηµικού δεσµού 5 διττή, σωµατιδίου, κύµατος, λ = h/(mu) 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέματα:...

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέματα:... ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 23 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πίνακας περιεχομένων Θέματα:... 2 Απαντήσεις:... 6 δ. Mg(g) Mg 2+ (g)+2e -

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (β) 3. α. Αφού το Γ είναι ευγενές αέριο βρίσκεται στη 18 η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να είναι το He γιατί σε αυτήν την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 2010 Επαναληπτικές

Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 2010 Επαναληπτικές Θέμα A ο Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. α Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 20 Επαναληπτικές Α5: α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Σ ε. Σ Θέμα B Β1. 2 H H N H H +, C 2- Β2. α Kατά την αραίωση

Διαβάστε περισσότερα

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ 93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΤΠΕ >ΐΓ ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 1) Να ονομασθούν οι αλκοόλες: CH3CHCH2CH20H : CH2CHCH3 :

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλικές ενώσεις. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς

Καρβονυλικές ενώσεις. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς 1 Καρβονυλικές λειτουργική ομάδα το C=O. ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες περιέχουν ως αλδεΰδες κετόνες οξέα C O Χλωρίδια οξέων εστέρες αμίδια 2 Δομή καρβονυλίου - Δραστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου.

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου. Θέµα 2 Ο 2.1 Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς κετόνης µε τέσσερα άτοµα άνθρακα γ) ενός αλκινίου µε δύο άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 14 Ιουνίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α... 1 Α1. Β... 1 Α2. Γ... 1 Α3. Δ... 1 Α4. Α... 1 Α5. Α....

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol Λυμένες ασκήσεις 1 21 g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 11,2 L Η, μετρημένα σε συνθήκες STP. α. ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου; β. πως μπορεί να παρασκευαστεί το αλκένιο αυτό με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ ΩΣΣ ΑΝΑΓΩΓΣ ΧΡΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΤΡΣ Για να υπολογίσουµε τους συντελεστές των αντιδράσεων οξείδωσης λαµβάνουµε υπόψη τα εξής 1.Όταν το οξειδωτικό είναι το υπερµαγγανικό κάλιο KMn

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η). ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 ΘΕΜΑ Ο Α. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η). Α. β Α3. α Α4. β Α5. Β Β. α) Λ β) Λ (Το ιόν HSO

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ R CH OH R CH = O R COOH

Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ R CH OH R CH = O R COOH Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 35 14 o Aντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Από τις οργανικές ενώσεις CH3-C C-CH3 (I), CH3-CH2-C CH (II), CH3-CH2-OH (III) και CH3-CH2-ONa (IV) i) εµφανίζουν όξινες

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Γ θέμα σε 2 δόσεις part1,part2.

Ένα Γ θέμα σε 2 δόσεις part1,part2. Ένα Γ θέμα σε δόσεις part,part. α. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα των χημικών αντιδράσεων. C H ( ) H. HSO4 HBr Mg HO Ni o 70 C έ έ SOC CH ( ) ή έ CN HO H ά HO CrO7 [ ϊό ] MnO4 H ά SO 4 I I H SO4 Na HO H

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. H κατανοµή των ηλεκτρονίων του ατόµου του οξυγόνου (z=8) στη θεµελιώδη κατάσταση παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;) Θ. Καπίας 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρώτο συνθετικό (αριθμός ατόμων C κύριας ανθρακικής αλυσίδας) 1 C μεθ- 2 C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. γ Α5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β.α. Η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό η Λάθος γράφοντας στο τετράδιο σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

Ε. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό η Λάθος γράφοντας στο τετράδιο σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΜΑ 1 A. Ένα υδατικό διάλυμα οξέος ΗB συγκέντρωσης 10 - Μ δεν μπορεί να έχει ph : α) 5 β) 4 γ) δ) 1 Β. Από τα ακόλουθα ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 ΘΕΜΑ Α Α-iv A-ii A-iii A4-iv A5. Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας με μέτρηση του όγκου ενός διαλύματος γνωστής

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

81 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

81 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ 81 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ "Ουσίες κι οινοπνεύματα, κι αρχίσαν να ξεδίνουνε μεσ' στο μυαλό τα πνεύματα". Λαϊκό τραγουδάκι ΑΛΚΟΟΛΕΣ 1CSP Για ίο συμβολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 3 ο Κεφάλαιο Σίγµα και πι δεσµοί - Υβριδισµός Οργανικές αντιδράσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Α. Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. σε ποια από τις παρακάτω μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία με το μεγαλύτερο μήκος κύματος? a.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμερισμός Πολυμερισμός μονομερή πολυμερές μακρομόρια σχετική μοριακή μάζα (M ) Φυσικά πολυμερή Συνθετικά πολυμερή

Πολυμερισμός Πολυμερισμός μονομερή πολυμερές μακρομόρια σχετική μοριακή μάζα (M ) Φυσικά πολυμερή Συνθετικά πολυμερή Πολυμερισμός Πολυμερισμός ονομάζεται η συνένωση μικρών μορίων που ονομάζονται μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μορίου, που ονομάζεται πολυμερές. Τα πολυμερή περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠ.1)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠ.1) 1 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠ.1) Θ Ε Μ Α 1 : (25 μόρια) Α. Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΪΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1 β, Α α, Α δ, Α β Α5: α Σωστό, β Σωστό, γ Λάθος, δ Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα