Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ ΠαΓΝΗ Πξόεδξνο ΔΔΔΙ Ν. κππξάθεο Δπηκειεηήο ΣΔΠ ΠαΓΝΗ Γξακκαηέαο ΔΔΔΙ Τ.Τ.Κ.Α. 18/11/2010

2 Γίλεηαη αλαθνξά: Σηα Δζληθά κεγέζε Σηελ Πξνλνζνθνκεηαθή Δπείγνπζα Ιαηξηθή Σηα Τκήκαηα ησλ Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ Σηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ρώξν ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ζηελ Διιάδα Σηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔΙ γηα επίιπζε θαίξησλ πξνβιεκάησλ

3 Δζληθά Μεγέζε Διιάδα: Δπηθάλεηα: Km 2, Πιεζπζκόο:

4 Τπεξεζίεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Φξνληίδαο Πξνλνζνθνκεηαθή Δ. Ι Έλαξμε Αλάπηπμεο ην 1985 Απνθιεηζηηθά απν ην ΔΚΑΒ Δμππεξεηεί / πεξηζηαηηθά / έηνο Γελ ππάξρεη εηδηθόηεηα Δ. Ι Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ Πξώην ΦΔΚ νξγάλσζεο ην 2003 Απνθιεηζηηθά ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία Αληηκεησπίδνπλ > αζζελείο / έηνο Γελ ππάξρεη εηδηθόηεηα Δ. Ι Ο έιεγρνο θαη ησλ δύν Υπεξεζηώλ αλήθεη ζην ΥΥΚΑ

5 Πξνλνζνθνκεηαθή Δπείγνπζα Ιαηξηθή (EKAB) Μεηαθνξέο Δδάθνπο / έηνο 1 / 20 / θάηνηθν / έηνο Αεξν Μεηαθνξέο / έηνο

6 Πξνλνζνθνκεηαθή Δπείγνπζα Ιαηξηθή (EKAB) Σει166 (112) Η θιήζε αμηνινγείηαη απν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό βάζεη πξσηόθνιινπ Αλάγθεο θαη Γπλαηόηεηεο απνζηνιήο (όρη πάληα / όρη παληνύ) Απιό πιήξσκα (BLS AED) Απαηηείηαη ζην 90% ησλ πεξηζηαηηθώλ Κηλεηή Ιαηξηθή Μνλάδα (ΚΙΜ) ζην (10%) ησλ πεξηπηώζεσλ ην 20 % δεηείηαη ελίζρπζε απν ηελ ΚΙΜ Γεδνκέλα ΔΚΑΒ Κξήηεο 2009

7 Σν αγθάζη ησλ Γηαλνζνθνκεηαθώλ Μεηαθνξώλ

8 ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ Επείγουσα προ-νοσοκομειακή φροντίδα ΣΕΠ: υνδετικός κρίκος και Λυδία λίθος του ΕΤ Εργαστήρια Ακτνλ.45% Εισαγωγή στις Κλινικές ο λαιμός του μπουκαλιού Φειρουργεία Ετοιμότητα ; Μονάδες Διαθεσιμότητα; ΕΝΔΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

9 Τν ΤΔΠ είλαη ην Σεκείν Αλαθνξάο γηα θάζε Ιαηξηθό Δπείγνλ 80% απην ή εηεξν πξνζεξρόκελνη 10% κε ην ΔΚΑΒ

10 Τν ΤΔΠ είλαη ηεξό θαηαθύγην Δίλαη αλνηθηό πάληα Δίλαη αλνηθηό γηα όινπο Έρεη δπλαηόηεηα εμεηάζεσλ από εηδηθνύο θαη εξγαζηήξηα Έρεη πνιιέο επηινγέο: εηζαγσγή, βξαρεία λνζειεία, λνζειεία ζην ηκήκα, νδεγίεο εμόδνπ Έρεη δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο / θαηαγξαθήο θαη πξόιεςεο θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. θαθνπνίεζε αηόκσλ) Απνηειεί ην δίθηπ αζθαιείαο γηα πεξηπηώζεηο πγείαο ζε θάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία Gordon J A Ann Emerg Med 1999

11 Τα ΤΔΠ είλαη ε κηθξνγξαθία, ν θαζξέπηεο θαη ην πην δσληαλό θύηηαξν θάζε λνζνθνκείνπ Ο αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ δέρνληαη είλαη αξηζκνύ ησλ θιηλώλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν αλήθνπλ! Αίζνπζα αλάλεςεο & Γπλαηόηεηα ππνζηήξημεο αζζελώλ πνπ ρξήδνπλ ΜΔΘ κέρξη ηελ αλεύξεζε θιίλεο ΜΔΘ Π. Αγγνπξηδάθεο Ιαηξηθή 2001 Γηαζέηνπλ Θαιάκνπο Βξαρείαο Ννζειείαο / Παξαθνινύζεζεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε θιίλεο ΜΑΦ ζε πεξηπηώζεηο Μαδηθώλ Απσιεηώλ Τγείαο Δμεηαζηηθέο θιίλεο γηα ηνλ κεγάιν όγθν ησλ πξνζεξρνκέλσλ αζζελώλ θαη Θεξαπεπηηθέο θιίλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ήπησλ ηξαπκαηηθώλ ή κε ηξαπκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ...

12 Δπηζθέςεηο αζζελώλ ζηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο θαηά ην έηνο 2009 Πεπιοχή (ΔΥΠΕ) ΤΕΠ Εξωτεπικά Ιατπεία Απογευματινά Ιατπεία Σύνολο επισκέψεω ν 1 Η ΔΥΠΕ Η ΔΤΠΕ Η ΔΥΠΕ Η ΔΥΠΕ Η ΔΥΠΕ Η ΔΥΠΕ Η ΔΥΠΕ Σύνολο επισκέψεων (ΥΥΚΑ) (40%) (56%) (4%) Σύνολο πληθυσμού: : 0.47 επισκέψεις στο ΤΕΠ / κάτοικο / έτος vs 0.38 / κάτοικο στις ΗΠΑ

13 Σπκθόξεζε ζηα Τκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ Αηηίεο Μεγάινο όγθνο πεξηζηαηηθώλ Αληηκεηώπηζε βαξέσο παζρόλησλ Με επείγνληα Δπηδεκίεο γξίπεο Διιεηςε πξνζσπηθνύ Καζπζηέξεζε έιεπζεο εηδηθνύ Καζπζηέξεζε ζηε δηαθίλεζε ησλ εμεηάζεσλ Καζπζηεξεκέλε εηζαγσγή ζην ηκήκα ή ηελ ΜΔΘ Σπλέπεηεο.. Καζπζηεξεκέλε ή αλεπαξθήο ζεξαπεία Αύμεζε ζλεηόηεηαο, λνζεξόηεηαο θαη θόζηνπο λνζειείαο Δθηξνπή αζζελνθόξσλ (ζηελ Διιάδα εθηξνπή θνξείσλ απν ην έλα ηαηξείν ζην άιιν) Αύμεζε ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ζην ΣΔΠ Σπλέπεηεο.. Αζζελείο πνπ θεύγνπλ ρσξίο λα ηνπο δεί γηαηξόο Γπζθνξία πξόο ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πγείαο Αγαλάθηεζε αζζελώλ ζπγγελώλ θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά Σπρλά, ζπλζήθεο ελόο κηθξνύ ράνπο... Νathan R et al Ann Emerg Med 2008

14 Πξνηάζεηο θαη Υπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηα ΤΔΠ 20 Μαΐνπ 2002 Πξνηάζεηο ΔΑΔ, ΔΔΘ, ΔΑΔΙΒΔ: «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΠ» 10 Ιαλνπαξίνπ 2003 Τ4α/νηθ. 4472: «Οξγάλσζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΠ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ» (Αζήλα,Θεζζαινλίθε) 14 επηεκβξίνπ 2007 Τ4α/νηθ : «Οξγάλσζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ηνπ ΣΔΠ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ»

15 Πξνϋπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ ΣΔΠ

16 Τα ΤΔΠ κέρξη ζήκεξα ΓΔΝ έρνπλ νξγαλσζεί ΑΠΟΚΛΔΙΣΤΙΚΑ ιόγσ ηεο ΜΗ ζηειέρσζεο ηνπο απν Δηδηθεπκέλν - Απηόλνκν Ιαηξηθό Πξνζσπηθό Η Διιάδα είλαη κηα απν ηηο 7 ρώξεο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ζηελ νπνία δελ είλαη αλαγλσξηζκέλε ε εηδηθόηεηα εμεηδίθεπζε ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο

17 Η δηαθνξά ηεο παξνπζίαο ησλ Δπεηγνληνιόγσλ ζην ΤΔΠ Μπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο βαξέσο πάζρνληεο Να ηνπο δηαθνκίζνπλ κε αζθάιεηα ή λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζην ΤΔΠ κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ρώξν νξηζηηθήο ζεξαπείαο. Μπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ αξρηθά ηηο ζνβαξέο δηαηαξαρέο πγείαο λα θαιέζνπλ / ζπλεξγαζηνύλ κε ηηο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηεο πξνο όθεινο ηνπ αζζελνύο θαη κε ιηγώηεξν θόζηνο γηα ην ΔΤ Μπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ όια ηα απιά πεξηζηαηηθά Καη λα ηνπο δώζνπλ εμηηήξην κε νδεγίεο Μπνξνύλ λα εληζρύνπλ ην ΔΚΑΒ ζε θαζεκεξηλή βάζε ή ζε πεξηπηώζεηο Μαδηθώλ Απσιεηώλ Υγείαο... Απν ην Υπόκλεκα ηεο ΔΔΔΙ ζην ΥΥΚΑ 2 νο 2010

18 Τν ΥΥΚΑ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, αλαγλσξίδνληαο ηελ άκεζε αλάγθε νξγάλσζεο ησλ ΤΔΠ, σο βαζηθή πξνππόζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΔΣΥ: Α) Αύμεζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζέζεσλ επηκειεηώλ γηα ηα ΤΔΠ απν < 10 ζε > 80, (νη ζπλνιηθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο είλαη 1200 ή 12 / θαηνίθνπο) Β) Πξνρσξά ζηηο δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο κε πξώην βήκα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή από ην ΚΔΣΥ (ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή)

19 Αξηζκεηηθά Γεδνκέλα απν ηα ΣΔΠ ησλ ΗΠΑ επηζθέςεηο / ην 2006 (0.38 επίζθεςεηο / θάηνηθν / έηνο) Μνηξάδνληαη ζε ΣΔΠ ( επηζθέςεηο / ΣΔΠ / ρξόλν ή 65 επηζθέςεηο / εθεκεξία) Σνπο θξνληίδνπλ εηδηθεπκέλνη θαη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί Η αλαινγία είλαη 12.3 (10-16) εηδηθεπκέλνη επεηγνληνιόγνη / πιεζπζκνύ Adit A et al Ann. Emerg. Med. 2009

20 Αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο Κξήηε: Γηα Ννζνθνκεία < 200 θιίλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πόιεηο κε πιεζπζκό < Πξνλνζνθνκεηαθή Αληηκεηώπηζε Eπεηγόλησλ Αλεπαξθήο θάιπςε απν ην ΔΚΑΒ ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε παληειή όζνλ αθνξά ηελ εμεηδηθεπκέλε* πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή θξνληίδα Λόγνη: 1. Απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα πξόζιεςε θπξίσο απν γηαηξνύο θαη ιηγώηεξν απν δηαζώζηεο 2. Αλάισζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΚΑΒ ζε δηαθνκηδέο πεξηζηαηηθώλ ιόγσ έιεηςεο ππνδνκώλ ή εηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ (ζπλνιηθή δηάξθεηα δηαθνκηδήο (άξα απνπζίαο): 2-5 ώξεο 3. Αλάισζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΚΑΒ ζε ξαληεβνύ ή απνζεξαπείεο αζζελώλ: απνπζία αζζελνθόξνπ γηα 1-2 ώξεο Πξνηάζεηο: 1. Κάιπςε απν εμεηδηθεπκέλν* ηαηξηθό πξνζώπηθό ηνπ ΣΔΠ ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο (πξαθηηθά ε αλάγθε πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο παξνπζίαο απαηηείηαη < 1 θνξά εκεξεζίσο ) 2. Αλάιεςε απν εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ ησλ δηα-λνζνθνκηαθώλ δηαθνκηδώλ κε ηαπηόρξνλε εμνηθνλόκεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΔΚΑΒ γηα ηελ θάιπςε ηεο πεξηνρήο. 3. Καηνρπξσκέλε ζεζκηθά ζπκεηνρή (σο 3 ε εθεδξεία) ππεξεζηώλ όπσο ε ππξνζβεζηηθή θαη ε αζηπλνκία. Δλδν θαη δηα - λνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ αξηζκ: Τ4α/117448/07 Τπνπξγηθή Απόθαζε << Οξγάλσζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΣΔΠ) ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ>> ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ είλαη επαξθώο ζηειερσκέλα γηα ηελ 24σξε θαζεκεξηλή ηνπο θάιπςε απν ηηο θύξηεο εηδηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επεηγόλησλ (απν ηελ ππνδνρή / ζηαζεξνπνίεζε / δηάγλσζε θαη ζεξαπεία) κέρξη ηελ αζθαιή δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία νξηζηηθήο ζεξαπείαο αλ ρξεηαζηεί. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βαζηθόο ιόγνο είλαη ε έιεηςε ελδηαθέξνληνο απν ηηο βαζηθέο εηδηθόηεηεο θπξίσο ηεο αλαηζζεζηνινγίαο / θαξδηνινγίαο / παζνινγίαο / παηδηαηξηθήο / ρεηξνπξγηθήο θαη ηεο νξζνπεδηθήο Πξόηαζε: Καη ζηα λνζνθνκεία απηά ζα έπξεπε λα ππάξρεη νξγαλσκέλν ΣΔΠ ζηειερσκέλν κε ηαηξνύο εηδηθεπκέλνπο ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή. Οη γηαηξνί απηνί κπνξνύλ λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ηαηξηθώλ επεηγόλησλ απν ην ζεκείν ηνπ ζπκβαληνο έσο ηελ δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία ηεο νξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη λα ππνθαζηζηνύλ ( γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ) όιεο ζρεδόλ ηηο εηδηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηαηξηθώλ επεηγόλησλ. Απν ην Υπόκλεκα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ζην ΥΥΚΑ, 2 νο 2010

21 Αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο Κξήηε: Γηα Ννζνθνκεία > 200 θιίλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πόιεηο κε πιεζπζκό > Πξνλνζνθνκεηαθή Αληηκεηώπηζε ησλ επεηγόλησλ Η θάιπςε απν ην ΔΚΑΒ είλαη ζε κεγάιν βαζκό ηθαλνπνηεηηθή όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό βαζηθήο ππνζηήξημεο ( δηαζώζηεο ), Η ηαηξηθή θάιπςε είλαη ηθαλνπνηεηηθή όζνλ αθνξά ηελ πόιε θαη πεξίρσξα ηνπ Ηξαθιείνπ αιιά αλεπαξθήο έσο αλύπαξθηε όζνλ αθνξά ηηο άιιεο 2 κεγάιεο πόιεηο (Υαληά Ρέζπκλν). Οη ιόγνη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη θπξίσο ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απν ηαηξνύο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνκέσλ απηώλ, εηδηθά όηαλ νη πξνηεηλόκελεο ζέζεηο έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επηθνπξηθνύ Πξόηαζε: θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηθαλνπνηεηηθή ιύζε ζα έδηλε ε ζεζκνζεηεκέλε δπλαηόηεηα ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ηαηξώλ ηνπ ΣΔΠ λα θαιύπηνπλ ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο ηνπ ΔΚΑΒ, ηόζν ζηελ αληηκεηώπηζε κεκνλσκέλσλ πεξηζηαηηθώλ όζν θαη ζηελ αληηκεηώπηζε Μαδηθώλ Απσιεηώλ Τγείαο Οη ιόγνη ηεο πξνηεηλόκελεο εκπινθήο ησλ γηαηξώλ απηώλ είλαη πνιινί θαη κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ρσξηζηά Δλδν θαη δηα - λνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε Με εμαίξεζε ην ΠαΓΝΗ ζην νπνίν ππάξρεη κηα βαζηθή ηαηξηθή ζηειέρσζε(δπζηπρώο θαη εθεί κε επηθνπξηθνύο επηκειεηέο), ζηα ππόινηπα κεγάια λνζνθνκεία ε ζηειέρσζε ηνπο κε κόληκν ηαηξηθό πξνζσπηθό είλαη πξαθηηθά αλύπαξθηε. Πξόηαζε: ζηα λνζνθνκεία απηά, ε ζηειέρσζε ηνπ ΣΔΠ κε εηδηθεπκέλνπο ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ηαηξνύο ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη, πέξαλ ηεο βειηίσζεο γεληθά ηεο παξερόκελεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Α) ζηελ νιηγόσξε ππνζηήξημε δηαζσιελσκέλσλ αζζελώλ ζην ΣΔΠ κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπο ή κέρξη λα βξεζεί θιίλε ΜΔΘ, Β) ζηελ αζθαιή ελδν θαη δηαλνζνθνκεηαθή δηαθνκηδή ησλ βαξέσο παζρόλησλ αζζελώλ ηνπ ΣΔΠ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή θνηηεηώλ θαη ηαηξώλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ ΚΤ ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ ηελ ελίζρπζε ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΔΚΑΒ ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο (δηπιά ή πνιιαπιά πεξηζηαηηθά ή Μαδηθέο Απώιεηεο Τγείαο) Απν ην Υπόκλεκα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ζην ΥΥΚΑ, 2 νο 2010

22 Θέζεηο ηεο ΔΔΔΙ Η ζηειέρσζε ησλ ΣΔΠ κε κόληκν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό έρεη απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ηε ζλεηόηεηα, ηε λνζεξόηεηα θαη ην θόζηνο αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελώλ. Αίηεκα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξώλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηα ΣΔΠ θαη ε ππαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο επηθνπξηθώλ γηαηξώλ ζηα ΣΔΠ, ζην ίδην πιαίζην κε ηελ πξόζιεςε ησλ επηθνπξηθώλ γηαηξώλ ηνπ ΔΚΑΒ. Η άκεζε ζηειέρσζε ησλ ΣΔΠ, είλαη απόιπηε αλάγθε όρη κόλν γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ επείγνπζαο ηαηξηθήο ηνπ ΔΤ, αιιά απνηειεί ηε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή

23 Σπκπεξάζκαηα: 1. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθό ΣΔΠ ρσξίο εηδηθεπκέλν ηαηξηθό πξνζσπηθό απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο 2. Σν πξνζσπηθό απηό δελ κπνξεί λα απνδώζεη ηα αλακελόκελα αλ δελ είλαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν γηα απηό πνπ θάλεη 3. Η λνκηθή θαηνρύξσζε κπνξεί λα πξνέιζεη κόλν κέζα απν ηελ αλαγλώξηζε ηεο εηδηθόηεηαο εμεηδίθεπζεο ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ γηαηξώλ κε βάζε επίζεκν νδεγό ζπνπδώλ Πξνηάζεηο: Δλεξγνπνίεζε θαη αύμεζε ησλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξώλ ζηα ΣΔΠ Τπαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλαλέσζεο επηθνπξηθώλ ζην ΣΔΠ ζην πιαίζην πνπ ηζύεη γηα ην ΔΚΑΒ

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γ/λζε: Γξαθεία Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, Μαθξπλίηζαο 4-6, 5 νο όξνθνο, Ακπειόθεπνη, ΣΚ 11522, Αζήλα Σει: Fax: Εκ μέροσς τοσ ΔΣ της ΕΕΕΙ Ο Πξόεδξνο Ο Γξακκαηέαο Π. Αγγνπξηδάθεο Ν. κππξάθεο Δπ. Καζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π.Κ. Δπηθ. Δπηκειεηήο ΣΔΠ ΠαΓΝΗ Γ/ληήο ΣΔΠ ΠαΓΝΗ

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα