ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ"

Transcript

1 ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco Trevisan d a Vinidea, Ponte dell Olio (I) ; b Fundacion CIRCE, University of Zaragoza (E); c Aeiforia, Piacenza (I); d Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza (I) ΔΗΑΓΩΓΖ πγθξηηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε ηνπ, ν ακπειννηληθόο ηνκέαο έρεη πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ αιιά παξ 'όια απηά ζεσξείηαη από ηνπο θιάδνπο κε ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα βησζηκόηεηαο. Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηππώκαηνο άλζξαθα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο νίλνπ αλαπηύρζεθαλ 1,2 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. ε παγθόζκηα θιίκαθα, ν ακπειννηληθόο ηνκέαο είλαη ππεύζπλνο γηα πεξίπνπ 0,3% ησλ εηήζησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο 3. Απηό αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 2% ηεο ζπκβνιήο ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα, ν νπνίνο εθηηκάηαη ζην 14% ηνπ ζπλνιηθνύ 4. Οκνίσο, ην απνηύπσκα λεξνύ θαηά ηελ παξαγσγή νίλσλ αμηνινγήζεθε ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ε θαηαλάισζε λεξνύ ηεο βξύζεο εθηηκάηαη όηη θπκαίλεηαη κεηαμύ 0,5 θαη 20 ιίηξα αλά ιίηξν νίλνπ 5. Παξά ην γεγνλόο όηη πξνο ην παξόλ όηη δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο γηα ηηο ζπλνιηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπνίεζεο, ην επξσπατθό πξόγξακκα ECO-PROWINE έρεη ζηόρν ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ εηζξνώλ πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα νηλνπνηεία ζηελ Δπξώπε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο θάζε εηζξνήο ρξεζηκνπνηώληαο δείθηεο πνπ κπνξνύλ εθηηκήζνπλ ηελ επίδξαζε θάζε ζπληειεζηή παξαγσγήο ζηνλ αέξα, ην λεξό θαη ηνπο εδαθηθνύο πόξνπο. ΤΙΙΟΓΖ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ ΓΔΗΓΚΑΣΟ Ζ κειέηε μεθίλεζε κε ηε ζπιινγή πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο/εηζξνώλ από ηα νηλνπνηεία ζηελ Δπξώπε. Κηα νκάδα πηινηηθώλ νηλνπνηείν ζπγθξνηήζεθε κεηά από απνζηνιή, κέζσ , κηαο πξόζθιεζεο ζε κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ νηλνπνηείσλ θαη αλζξώπσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ νηληθό ηνκέο. Ογδόληα ελλέα νηλνπνηεία απαληήζαλε ζε έλα εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο πνζόηεηεο θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο έηνπο. Ζ ιίζηα ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ εμεηάδνληαη ζηα εξσηεκαηνιόγηα πεξηιακβάλεη θαύζηκα, ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ακπέιη, πξόζζεηα θαη βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο πνπ

2 ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ νηλνπνίεζε, ην λεξό ηεο βξύζεο, ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην νηλνπνηείν θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Οη εξσηεζέληεο αλέθηεζαλ ηα δεηνύκελα δεδνκέλα από ινγαξηαζκνύο, ηηκνιόγηα θαη από δηάθνξα έγγξαθα πνπ εθδόζεθαλ θαηά ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν. Άιια εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ νηλνπνηείνπ θαη ησλ κεζόδσλ νηλνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, βνήζεζαλ ζηελ δηεπθξίληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο αλά ιίηξν παξαγόκελνπ νίλνπ. Σα πηινηηθά νηλνπνηεία πνπ παξείραλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε κειέηε βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο θαίλεηαη ζην ρ. 1. Σα πεξηζζόηεξα ήηαλ νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία (25% ζε θάζε ρώξα), αθνινπζνύκελεο από ηελ Απζηξία, ηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία (άλσ ηνπ 10%). Ζ Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Διβεηία επίζεο αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ έξεπλα. Κεηαμύ ησλ πηινηηθώλ νηλνπνηείσλ πνπ ζπκκεηείραλ πεξηιακβάλνληαη νηθνγελεηαθά θηήκαηα αιιά θαη νηλνπνηεία εηαηξεηώλ, κε έθηαζε ακπειώλσλ κεηαβιεηνύ κεγέζνπο (26% ηνπ δείγκαηνο δηαζέηνπλ ιηγόηεξα από 5 εθηάξηα, 32% 6-20 εθηάξηα, 19% 21 έσο 50 εθηάξηα ακπειώλσλ θαη 16% ha) ηα νπνία παξάγνπλ θηάιεο θξαζηώλ ησλ 750 ml εηεζίσο είηε ιηγόηεξεο από (41%), είηε κεηαμύ θαη (33%) ή πάλσ από (26%). Πεξίπνπ 5% ηνπ δείγκαηνο ησλ πηινηηθώλ νηλνπνηείσλ αληηπξνζσπεύεηαη από ηα άθξα: πεξηζζόηεξεο από θηάιεο εηεζίσο θαη ιηγόηεξεο από εηεζίσο. πλνιηθά, ην δείγκα έρεη κηα θαιή αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηεο κεηαβιεηήο δνκήο ησλ νηλνπαξαγσγώλ ζηελ Δπξώπε. ΠΟΟΣΗΘΟΠΟΗΖΖ ΣΩΛ ΤΛΣΔΙΔΣΩΛ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΚΟΠΟΗΖΘΖΘΑΛ ΑΠΟ ΣΑ ΟΗΛΟΠΟΗΔΗΑ per liter of wine unit Average STD Feul / gasoil ml 57,32 37,26 Electricity KWh 0,35 0,27 Water (tap water) L 5,20 4,24 Inorganic fertilizers g 9,80 20,78 Organic fertilizers g 16,60 32,24 Pesticides Total g 3,07 7,33 Copper g 1,07 1,43 Sulphur g 10,93 15,41 Sulphur dioxide g 0,12 0,60 Yeasts g 0,10 0,23 Diammonium phosphate g 0,17 0,23 Protein processing aids g 0,19 0,41 Bentonite g 0,53 0,63 Wood barrels cm 3 7,50 22,50 Detergents g 0,91 0,45 Glass bottles g 650,00 188,70 Plastic closures g 1,16 2,39 Cork closures g 3,89 3,38 Plastic capsules g 0,72 1,80 Metal capsules g 2,05 2,99 Cardboard boxes g 50,70 28,01 Plastic waste (recycling) g 3,58 4,39 Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηα νηλνπνηεία επεμεξγάζηεθαλ κε ζθνπό λα εθθξαζηνύλ ζε κνλάδεο αλά ιίηξν νίλνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ακπειώλα, νη δεισζείζεο πνζόηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ όγθν ηνπ νίλνπ πνπ πξνέξρεηαη από ηνπο ηδηόθηεηνπο ακπειώλεο. Γηα ηηο εηζξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηλνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ ηεο βξύζεο, ε αλαγσγή αλά ιίηξν ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ θξαζηνύ πνπ παξήρζε από ην νηλνπνηείν, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηα αγνξαζκέλα ζηαθύιηα όζν θαη ην αγνξαζκέλν θξαζί. ηελ πεξίπησζε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, νη πνζόηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ όγθν ησλ εκθηαισκέλσλ νίλσλ ζε γπάιηλεο

3 θηάιεο θαη εμαηξέζεθαλ ηα πξντόληα πνπ πσινύληαη ρύκα ή κε ελαιιαθηηθέο ζπζθεπαζίεο. Σα ζπλνιηθά δεδνκέλα ησλ πηινηηθώλ επξσπατθώλ νηλνπνηείσλ θαίλνληαη ζηνλ Πηλ. 1, ν νπνίνο αλαθέξεη ηε κέζε πνζόηεηα θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε γηα θάζε παξάκεηξν. Οξηζκέλεο παξάκεηξνη νκαδνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πεξηζζόηεξν λόεκα: όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ (όπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην Λ, αιιά θαη ην Θ, ν Ρ θαη άιια ιηπάζκαηα), ησλ θπηνθαξκάθσλ (όπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κπθεηνθηόλα, εληνκνθηόλα θαη δηδαληνθηόλα), πξσηετληθά βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο (δειαηίλε, αιβνπκίλε, θαδεΐλε, θιπ) θαη κεηαιιηθά θαςύιηα (αλεμάξηεηα από ην θξάκα κεηάιινπ πνπ ηα ζπλζέηνπλ). Σα δεδνκέλα ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο δείρλνπλ κεγάιε κεηαβιεηόηεηα, κεηαμύ απηώλ θαη κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ. Κεξηθέο εηζξνέο ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά κέζν όξν ζε ρακειή πνζόηεηα αλά ιίηξν (όπσο ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, νη δύκεο θαη γεληθά ηα πξόζζεηα θαη ηα βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο) ελώ άιιεο ζε πνιύ κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα νη γπάιηλεο θηάιεο, ην ραξηόλη, ην ζείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειώλα θαη ηα νξγαληθά ιηπάζκαηα. ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΗ ΓΔΗΘΣΔ Έλαο από ηνπο ζηόρνπο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε ζρεηηθή επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ αλαισζίκσλ ησλ νηλνπνηείσλ ζην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιόγν απηό, νη πνζόηεηεο πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηέο πνπ πξνέξρνληαη από δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ 5 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζην ρ. 2. Ο δηαρσξηζκόο απηώλ ησλ δεηθηώλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηπηώζεσλ επηηξέπεη ηελ εμνκάιπλζε ησλ δεδνκέλσλ 6. Οη θαζαξνί αξηζκνί επνκέλσο πνπ ειήθζεζαλ, πξώηα νκαδνπνηήζεθαλ ζε δείθηεο γηα ηνπο ηξεηο πόξνπο (αέξαο, λεξό, έδαθνο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεύζεθαλ ζε έλαλ ζπλνιηθό δείθηε. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ δεηθηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο πνπ απνξξένπλ από πξνεγνύκελε εκπεηξία αθαδεκατθώλ εξεπλεηώλ αιιά θαη ζύκθσλα κε ηε ινγηθή. Ζ εθαξκνγή ελόο αιγνξίζκνπ επηηξέπεη λα εθθξαζηεί κηα πνζόηεηα ελόο ζπληειεζηή παξαγσγήο, γηα παξάδεηγκα ηα ιίηξα ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο ζηνπο ακπειώλεο, ζε κηα ηηκή ησλ ζπλνιηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ρσξίο κνλάδεο θαη επνκέλσο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνπο δείθηεο πνπ ιακβάλνληαη γηα άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο από ην ίδην νηλνπνηείν. Έηζη, κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ εηζξνώλ ηνπ νηλνπνηείνπ θαη λα αμηνινγήζνπκε ηηο ζπλνιηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ελόο νηλνπνηείνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο δείθηεο αλαθνξάο πνπ δηακνξθώζεθαλ από ηελ επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ειήθζε από ηα εξσηεκαηνιόγηα.

4 ΥΔΣΗΘΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΛ ΓΗΑΦΟΡΩΛ ΤΛΣΔΙΔΣΩΛ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ Οη δείθηεο ησλ πόξσλ (αέξαο/λεξό/έδαθνο) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν όξν ηεο ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ εηζξνώλ ζην δείγκα ησλ Δπξσπατθώλ πηινηηθώλ νηλνπνηείσλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθ. 3. Οη δείθηεο απηνί, νη νπνίνη ζπγρσλεύζεθαλ κε ηε βνήζεηα ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο (0,65 / 0,2 / 0,15 αληίζηνηρα γηα αέξα/λεξό/έδαθνο), δηακνξθώλνπλ ηνλ παγθόζκην πεξηβαιινληηθό δείθηε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. 4. Σα γξαθήκαηα επηηξέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ επηδξάζεσλ θάζε αλαιώζηκνπ ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Φαίλεηαη μεθάζαξα όηη κόλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο θξαζηνύ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ: ηα θαύζηκα, ην ειεθηξηθό ξεύκα, ηα αλόξγαλα ιηπάζκαηα, ηα θπηνθάξκαθα, ν ραιθόο, νη γπάιηλεο θηάιεο, ηα πώκαηα θειινύ, ηα κεηαιιηθά θαςύιιηα θαη ηα θνπηηά από ραξηόλη. Αλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ησλ κεγαιύηεξν όγθν ησλ θξαζηώλ πνπ παξάγνληαη ζε έλα νηλνπνηείν, ηα δξύηλα βαξέιηα κπνξεί λα έρνπλ θαη απηά θάπνηα επίδξαζε, αλ θαη ζπλήζσο δελ επεξεάδνπλ ηνλ παγθόζκηo δείθηε. Άιια αλαιώζηκα, όπσο ην λεξό ηεο βξύζεο, ηα νξγαληθά ιηπάζκαηα, ην ζείν πνπ ςεθάδεηαη ζην ακπέιη, όια ηα πξόζζεηα θαη βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή θξαζηνύ, απνξξππαληηθά, ηα πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά θαςύιιηα θαη ηα απόβιεηα (ηα αλαθπθιώζηκα πιαζηηθά είλαη ηα πην ζεκαληηθά) δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, αθόκε θαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο.

5 Σα αλόξγαλα ιηπάζκαηα, επεξεάδνπλ ειάρηζηα ην πεξηβάιινλ: παξ' όια απηά, ε πνιύ κεγάιε δηαθύκαλζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ακπειώλεο ηεο ΔΔ δείρλνπλ όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο κία ζεκαληηθή εηζξνή. Σα πώκαηα θειινύ, δελ έρνπλ θακία επίπησζε ζηνλ αέξα (πνιύ ρακειό απνηύπσκα άλζξαθα), ελώ ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ θαη ηελ ηνμηθόηεηα ησλ ζαιαζζώλ βξέζεθε ζηε βηβιηνγξαθία όηη είλαη αξθεηά πςειή. πκπεξαζκαηηθά, ν κέζνο παγθόζκηνο δείθηεο θηάλεη ζε ζεκαληηθέο ηηκέο, ιόγσ επίζεο θαη ηεο πνιύ κεγαιύηεξεο ρξήζεο απηνύ ηνπ ηύπνπ θιεηζίκαηνο ησλ θηαιώλ από ηα πηινηηθά νηλνπνηεία. Ζ ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ. Θαηά κέζν όξν, ε ρξήζε ηνπο έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, αιιά ζπγθξίζηκε κε εθείλε πνπ πξνθαιείηαη από ην ραιθό πνπ είλαη ιηγόηεξν ξππνγόλνο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο. Οη πεγέο ελέξγεηαο, θπξίσο ηα θαύζηκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνύ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην νηλνπνηείν, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξό. Οη δύν ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ έρνπλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη νη γπάιηλεο θηάιεο θαη ηα θνπηηά από ραξηόλη. Γηα θάζε ιίηξν θξαζί, ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά κέζν όξν πεξηζζόηεξα από 650 γξακκάξηα γπαιηνύ από ηα νηλνπνηεία. Αθόκε θαη αλ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπ γπαιηνύ δελ είλαη κεηαμύ ησλ πην πςειώλ, ε κεγάιε πνζόηεηα απηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζηζηά ηνλ ζπλνιηθό δείθηε πνπ ηνπ αληηζηνηρεί αξθεηά πςειό. Οκνίσο, ην βάξνο ησλ θνπηηώλ ζπζθεπαζίαο αλά ιίηξν θξαζηνύ είλαη άλσ ησλ 50 γξακκαξίσλ ζηα πηινηηθά νηλνπνηεία θαη ε κεγάιε επίδξαζε απηνύ ηνπ πιηθνύ ζην λεξό θαζηζηά ηνλ ηειηθό δείθηε κεηαμύ ησλ πςειόηεξσλ γηα ηα νηλνπνηεία. ΠΗΟ ΤΛΖΘΗΚΔΛΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΙΣΗΩΖ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΗΛΟΠΟΗΔΗΑ Μείωζη ηος βάποςρ ηων γςάλινων θιαλών Ζ κείσζε ηνπ κέζνπ βάξνπο ησλ γπάιηλσλ θηαιώλ δείρλεη λα είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο ηξόπνο γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Σερληθά, θαίλεηαη ζαλ κηα ζρεηηθά απιή ππόζεζε, θαζώο είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά γπάιηλεο θηάιεο κεησκέλνπ βάξνπο (π.ρ. θηάιεο ηύπνπ Κπνξληό ησλ 360 g αληί ησλ παξαδνζηαθώλ 410 g), πνπ εγγπώληαη ην ίδην απνηέιεζκα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, ην κεγαιύηεξν εκπόδην είλαη ην κάξθεηηλγθ, θαζώο ζύκθσλα κε κηα επξέσο απνδεθηή άπνςε, νη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα ζπλδένπλ ηελ πνηόηεηα ησλ νίλσλ - θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δπλεηηθή αμία ηνπο - κε ην βάξνο ησλ θηαιώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αληίιεςε ηνπ βάξνπο ησλ θηαιώλ από ηνπο θαηαλαισηέο δελ είλαη εκθαλήο θαηά ηελ αγνξά ησλ νίλσλ θαη πιένλ έρεη μεθηλήζεη δήηεζε γηα ειαθξύηεξα κπνπθάιηα. Έλα άιιν ζεκαληηθό εκπόδην είλαη ε δνκή ηεο παξαγσγήο γπάιηλσλ κπνπθαιηώλ ζηελ Δπξώπε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από πεξηνξηζκέλν αξηζκό εκπόξσλ θαη πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα ησλ θηαιώλ ζε απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνζαξξύλεη ηελ αιιαγή ηνπ ηύπνπ θηάιεο από ηνπο κηθξνύο παξαγσγνύο. Μείωζη ηος βάποςρ ηων σαπηοκιβωηίων Σα θηβώηηα ησλ θξαζηώλ θαη ηα έλζεηα ηνπο έρνπλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. ηελ Δπξώπε, ππάξρνπλ νηλνπνηεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ραξηνθηβώηηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ιηγόηεξν από 10g ραξηόλη αλά κπνπθάιη θξαζί αιιά θαη νηλνπνηεία πνπ ζπζθεπάδνπλ ην θξαζί ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο πεξηζζόηεξα από 120g ραξηηνύ αλά θηάιε. Ζ κεραληθή αληνρή ησλ θηβσηίσλ είλαη δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο, θαζώο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ βάξνπο ησλ θηβσηίσλ πνπ ζπζθεπάδνληαη ζε κηα παιέηα ππνζηεξίδεηαη από ηα ίδηα ηα κπνπθάιηα. Έηζη, αθόκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ βάξνπο ησλ θηβσηίσλ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη νπζηαζηηθά από ιόγνπο κάξθεηηλγθ, παξά ην γεγνλόο όηη ζηα θύξηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο (π.ρ. ζνύπεξ

6 κάξθεη, HoReCa) ην θηβώηην ησλ θξαζηώλ δελ θαίλεηαη από ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα απιά θαζίζηαηαη απόβιεην. Εξοικονόμηζη ενέπγειαρ Γηάθνξεο κειέηεο πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα νηλνπνηείν. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην νηλνπνηείν ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ζηαθπιηώλ θαη ηνπ γιεύθνπο θαηά ηνλ ηξύγν, ησλ δπκώζεσλ θαη ησλ θξαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο ηξπγηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπο πξηλ ηελ εκθηάισζε. Ζ απνθπγή ηεο ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηώλ θαηά ηηο πην δεζηέο ώξεο ηεο εκέξαο, ε ρξήζε κνλσκέλσλ δεμακελώλ νηλνπνίεζεο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηξπγηθήο ζηαζεξνπνίεζε κε ηε ρξήζε πξνζζέησλ θαη όρη ςύμεο θιπ είλαη θάπνηεο από ηηο πξαθηηθέο νηλνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ παξαγσγή νίλσλ. Μείωζη ηηρ σπήζηρ καςζίμων ζηον αμπελώνα Σα θαύζηκα νπζηαζηηθά ζπλδένληαη κε ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεηαη από ηα ηξαθηέξ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειώλσλ θαη εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ εθαξκνγώλ θπηνθαξκάθσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ θπιιώκαηνο πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε ακπειώλα. Όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ζπλδπάδνληαη πνιιέο εξγαζίεο ηαπηόρξνλα (γηα παξάδεηγκα θξεδάξηζκα ζε ζπλδπαζκό κε ςεθαζκό θπηνθαξκάθσλ) κπνξεί λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ νηλνπνηείνπ πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πεξηνξηζηνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νη κεηαθηλήζεηο κεηαμύ απνκαθξπζκέλσλ κεξώλ ηνπ ηδίνπ ακπειώλα, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ, θαζώο θαη ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο. ΥΔΓΗΑΚΟ ΒΔΙΣΗΩΖ ΣΩΛ ΟΗΛΟΠΟΗΔΗΩΛ Έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ECO-PROWINE, είλαη ε δπλαηόηεηα λα αλαιύεη ηελ θαηάζηαζε θάζε νηλνπνηείνπ θαη λα αλαγλσξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο ηνκείο πνπ πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε θαηά πξνηεξαηόηεηα. Αξρηθά, ν ππνινγηζκόο ελόο ζπλνιηθνύ δείθηε επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ ησλ δηαθόξσλ νηλνπνηείσλ. ην ρ. 5 θαίλεηαη γηα παξάδεηγκα ν ζπλνιηθόο δείθηεο όπσο απηόο δηακνξθώζεθε γηα ηα 21 πηινηηθά νηλνπνηεία από ηελ Ηηαιία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ECO-PROWINE. Οη κσβ ζηήιεο αθνξνύλ ηα νηλνπνηεία πνπ ην ζύλνιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη απηόλνκα (ηδηόθηεηνη ακπειώλεο, νηλνπνίεζε, θαη ζπζθεπαζία), ελώ νη θσηεηλέο κπιε ζηήιεο

7 αληηζηνηρνύλ ζε νηλνπνηεία πνπ παξάγνπλ κόλν ηα ζηαθύιηα ή πσινύλ ρύκα θξαζί, ρξεζηκνπνηώληαο έηζη ιηγόηεξνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο ηνπ ζπλνιηθνύ δείθηε. Οη δείθηεο ησλ νηλνπνηείσλ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηηο ζθνύξεο κπιε ζηήιεο ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ επξσπατθώλ θαη ηηαιηθώλ νηλνπνηείσλ αλαθνξάο, αληίζηνηρα. ην γξάθεκα θαίλεηαη ε κεγάιε κεηαβιεηόηεηα κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ, αθόκε θαη κεηαμύ απηώλ πνπ δελ παξεκβάιιεηαη θαλείο εμσγελήο παξάγνληαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο νηλνπαξαγσγήο: νξηζκέλα νηλνπνηεία έρνπλ πνιύ ρακειέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ (όπσο ην νηλνπνηείν Ε) ελώ άιια έρνπλ σο θαη δηπιάζηα ηηκή ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο αλαθνξάο (νηλνπνηείν Κ). Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα είλαη πσο ην κέγεζνο ηνπ νηλνπνηείνπ δελ ζπλδέεηαη αλάινγα κε ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σν νηλνπνηείν Z, πνπ έρεη ηελ θαιύηεξε απόδνζε, θαιιηεξγεί 25 εθηάξηα ακπειώλα, παξάγεη 1330 εθαηόιηηξα νίλνπ θαη εκθηαιώλεη θηάιεο θξαζηνύ ησλ 750 ml. Σν νηλνπνηείν Κ, κε ηηο κεγαιύηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, έρεη κόλν 11 εθηάξηα ακπειώλα, παξάγεη 150 εθαηόιηηξα θξαζηνύ θαη εκθηαιώλεη θηάιεο. Κεγαιύηεξα νηλνπνηεία (όπσο ην νηλνπνηείν V κε 45 εθηάξηα, αιιά κε παξαγσγή εθαηόιηηξσλ νίλνπ θαη εκθηάισζε πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ θηαιώλ) κπνξεί λα έρνπλ θαιέο επηδόζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηλνπνηείνπ Κ, απηό είλαη πνιύ θνληά ζην κέζν όξν ηεο ΔΔ. Ζ κέζνδνο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην έξγν ECO-PROWINE ηνπ επηηξέπεη επίζεο ζην λα επηθεληξσζεί ζε κεκνλσκέλα νηλνπνηεία ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ νη θύξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη λα πξνηείλεη ηηο βειηηώζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα. Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην ρ. 6, όπνπ αλαθέξεηαη ε ζπκβνιή ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο ζε ηξία νηλνπνηεία. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζε ζύγθξηζε κε ην κέζν όξν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ΔΔ. Σν νηλνπνηείν Ε έρεη θηάζεη ζε πνιύ ρακειέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηώληαο ράξηηλα θνπηηά ζπζθεπαζίαο ρακεινύ βάξνπο θαη γπάιηλεο θηάιεο κε βάξνο θάησ από ην κέζν όξν. Δπίζεο, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζε πνιύ θαιά επίπεδα. Κεξηθέο πεξαηηέξσ βειηηώζεηο είλαη αθόκε δπλαηέο, όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηελ πξνζζήθε αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ. Σν νηλνπνηείν V πιεζηάδεη ην κέζν όξν ησλ ηηκώλ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπληειεζηέο

8 παξαγσγήο. εκαληηθή κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ είδνο ησλ θηβσηίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Σν νηλνπνηείν Κ είλαη κηα κηθξή, νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Ζ πςειή ηηκή ηνπ ζπλνιηθνύ δείθηε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ πεγώλ ελέξγεηαο (θαύζηκα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα), πάλσ από ην κέζν όξν θαη ηνπ ραιθνύ θαηά ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζε πνζόηεηεο κεγαιύηεξεο ζε ζρέζε κε άιια νηλνπνηεία. Παξόια απηά, νη θύξηεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη πηζαλόλ λα νθείινληαη ζηε ρξήζε γπάιηλσλ θηαιώλ κεγάινπ βάξνπο θαη ρνληξνύ ραξηνληνύ θαηά ηε ζπζθεπαζία, έηζη θάπνηεο αιιαγέο όζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ζπζθεπαζίαο κπνξνύλ γξήγνξα θαη αλέμνδα λα θέξνπλ ζην νηλνπνηείν πνιύ ρακειόηεξεο ηηκέο ησλ δεηθηώλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ Έλα από ηα βαζηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο νηλνπαξαγσγήο είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ ηεο αεηθνξίαο θαη ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Από ηελ αλάιπζή καο γηα ηηο εηζξνέο ζηελ παξαγσγή θξαζηνύ, πξνθύπηεη όηη νη δξάζεηο πνπ νδεγνύλ ζηηο πην ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ζην επίπεδν ηεο αεηθνξίαο ελόο νηλνπνηείνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ πην απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηα αλαιώζηκα παξαγσγήο. Σα πηινηηθέο νηλνπνηεία παξείραλ επίζεο δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην θόζηνο ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο, πνπ πξνέξρνληαλ από ινγαξηαζκνύο θαη ηηκνιόγηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σν ρ. 7 αλαπαξηζηά ηε ζρεηηθή επίπησζε ησλ εμεηαδόκελσλ αλαιώζηκσλ ζην θόζηνο παξαγσγήο αλά θηάιε. Κπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη - εθηόο από ηελ παιαίσζε ζε δξύηλα βαξέιηα ζηελ νπνία ππόθεηηαη ζρεηηθά κηθξό κέξνο ηνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη - ε πιεηνςεθία ησλ αλαιώζηκσλ πνπ απμάλεη ην θόζηνο γηα ην θξαζί, ζρεηίδεηαη κε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Θαηά κέζν όξν, ζηνπο νίλνπο ρσξίο παιαίσζε ζε βαξέιηα, νη γπάιηλεο θηάιεο αληηπξνζσπεύνπλ ζρεδόλ ην 50% ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ελώ ηα πώκαηα, ηα θαςύιιηα θαη ηα ραξηνθηβώηηα ζπλζέηνπλ έλα επηπιένλ 30%. Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο/εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ακπειώλα (θαύζηκα, ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα) αληηπξνζσπεύνπλ καδί ιηγόηεξν από ην 15% ηνπ θόζηνπο ησλ αλαιώζηκσλ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα αληηπξνζσπεύεη θαηά κέζν όξν πεξίπνπ ην 7%. Σα βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο θαη νηλνπνίεζεο, νη μεξέο δύκεο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ζπλνιηθά δελ θζάλνπλ ην 2% ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ γηα ηα αλαιώζηκα. Έλα ζεηηθό ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από απηά ηα δεδνκέλα είλαη όηη νη πην θνηλέο θαη απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ αεηθνξίαο ελόο νηλνπνηείνπ (κείσζε γπαιηνύ θαη ραξηνθηβσηίσλ, εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) είλαη επίζεο απηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πην ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηελ αγνξά αλαιώζηκσλ.

9 ΤΚΠΔΡΑΚΑΣΑ Σα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα νηλνπνηείσλ ζηελ Δπξώπε έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαιύνπλ, κε κηα λέα πξννπηηθή, ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο θαη λα απμήζεη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ζην θόζηνο παξαγσγήο. Κέζα από κηα πξνζέγγηζε αεηθνξίαο, ε πηνζέηεζε δεηθηώλ επέηξεςε ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα νηλνπνηεία θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ ππεπζύλσλ γηα ηηο κεγαιύηεξεο επηπηώζεηο. Θαηά κέζν όξν θαη κε θζίλνπζα ζεηξά απηά είλαη: νη γπάιηλεο θηάιεο, ηα ραξηνθηβώηηα, ηα θαύζηκα, ην ειεθηξηθό ξεύκα, ηα πώκαηα, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα. Γηα θάζε ζπληειεζηή παξαγσγήο μερσξηζηά, ε κεηαβιεηόηεηα κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ ηεο πνζόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εμαηξεηηθά πςειή, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη κεγάια πεξηζώξηα βειηίσζεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην γεγνλόο όηη νη πην απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ, π.ρ. νη αιιαγέο ηνπ πιηθνύ ζπζθεπαζίαο, δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη, θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ νίλσλ θαη ζπλνδεύνληαη από πηζαλή κείσζε ηνπ θόζηνπο. Ζ πξνζέγγηζε επηηξέπεη βαζύηεξε αλάιπζε ηνπ θάζε νηλνπνηείνπ, ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ θαη ηελ αλάπηπμε ελόο πξνζαξκνζκέλνπ ζρεδίνπ βειηίσζεο. Δπίζεο, είλαη δπλαηόλ θαη λα εθηηκεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην θόζηνο/θέξδνο ησλ βειηηώζεσλ. Σν εξγαιείν πνπ αλαπηύρζεθε από ην έξγν παξέρεη ζηα νηλνπνηεία ηεο ΔΔ έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ βνεζά ζηελ αμηνιόγεζε ηεο βησζηκόηεηάο ηνπο θαη ην ζρεδηαζκό ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ βειηηώζεσλ. Κπνξεί λα βειηησζεί πεξαηηέξσ αλ ζπκπεξηιάβεη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή απόδνζε ελόο νηλνπνηείνπ, όπσο: ηε θύηεπζε ακπειηώλ, ηα θηίξηα ησλ νηλνπνηείσλ, ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκό, ην πξνζσπηθό, ην κάξθεηηλγθ θαη ελέξγεηεο πξνώζεζεο θ.ι.π. Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ EACI (Executive Agency for Competetiveness and Innovation) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο CIP - EcoInnovation (GA ECO / 11/304386) ΑΛΑΦΟΡΔ 1 Bilan Carbone ADEME Agence de l Environnement et de Maitrise de l Energie, France 2 IWCC, International Wine Carbon Calculator, Provisor Pty Ltd 3 Rugani, B., Vázquez-Rowe, I., Benedetto, G., Benedetto, E., A comprehensive review of carbon footprint analysis as an extended environmental indicator in the wine sector. J. Clean. Prod. 54, Fifth IPCC Assessment Report, Elisa Novelli, Lucrezia Lamastra, Gianni Trioli. Sostenibilità in cantina: la gestione dell acqua. L Informatore Agrario 11/ Ecoinvent, SimaPro Anneke Wegener Sleeswijka, Lauran F.C.M. van Oersc, Jeroen B. Guinéec, Jaap Struijsd, Mark A.J. Huijbregtsb. Normalisation in product life cycle assessment: An LCA of the global and European economic systems in the year Science of the total environment 390(2008) Για ηην οποιαδήποηε διεςκπίνιζη παπακαλούμε μη διζηάζεηε να επικοινωνήζεηε με ηο γπαθείο μαρ ζηα ηηλέθωνα και ή ζηο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ TRIOLI ET AL., ENVIRONMENTAL IMPACT OF VINEGROWING AND WINEMAKING INPUTS: AN EUROPEAN SURVEY, PAGE 1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα