ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ"

Transcript

1 ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco Trevisan d a Vinidea, Ponte dell Olio (I) ; b Fundacion CIRCE, University of Zaragoza (E); c Aeiforia, Piacenza (I); d Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza (I) ΔΗΑΓΩΓΖ πγθξηηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε ηνπ, ν ακπειννηληθόο ηνκέαο έρεη πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ αιιά παξ 'όια απηά ζεσξείηαη από ηνπο θιάδνπο κε ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα βησζηκόηεηαο. Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηππώκαηνο άλζξαθα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο νίλνπ αλαπηύρζεθαλ 1,2 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. ε παγθόζκηα θιίκαθα, ν ακπειννηληθόο ηνκέαο είλαη ππεύζπλνο γηα πεξίπνπ 0,3% ησλ εηήζησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο 3. Απηό αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 2% ηεο ζπκβνιήο ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα, ν νπνίνο εθηηκάηαη ζην 14% ηνπ ζπλνιηθνύ 4. Οκνίσο, ην απνηύπσκα λεξνύ θαηά ηελ παξαγσγή νίλσλ αμηνινγήζεθε ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ε θαηαλάισζε λεξνύ ηεο βξύζεο εθηηκάηαη όηη θπκαίλεηαη κεηαμύ 0,5 θαη 20 ιίηξα αλά ιίηξν νίλνπ 5. Παξά ην γεγνλόο όηη πξνο ην παξόλ όηη δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο γηα ηηο ζπλνιηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπνίεζεο, ην επξσπατθό πξόγξακκα ECO-PROWINE έρεη ζηόρν ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ εηζξνώλ πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα νηλνπνηεία ζηελ Δπξώπε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο θάζε εηζξνήο ρξεζηκνπνηώληαο δείθηεο πνπ κπνξνύλ εθηηκήζνπλ ηελ επίδξαζε θάζε ζπληειεζηή παξαγσγήο ζηνλ αέξα, ην λεξό θαη ηνπο εδαθηθνύο πόξνπο. ΤΙΙΟΓΖ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ ΓΔΗΓΚΑΣΟ Ζ κειέηε μεθίλεζε κε ηε ζπιινγή πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο/εηζξνώλ από ηα νηλνπνηεία ζηελ Δπξώπε. Κηα νκάδα πηινηηθώλ νηλνπνηείν ζπγθξνηήζεθε κεηά από απνζηνιή, κέζσ , κηαο πξόζθιεζεο ζε κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ νηλνπνηείσλ θαη αλζξώπσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ νηληθό ηνκέο. Ογδόληα ελλέα νηλνπνηεία απαληήζαλε ζε έλα εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο πνζόηεηεο θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο έηνπο. Ζ ιίζηα ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ εμεηάδνληαη ζηα εξσηεκαηνιόγηα πεξηιακβάλεη θαύζηκα, ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ακπέιη, πξόζζεηα θαη βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο πνπ

2 ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ νηλνπνίεζε, ην λεξό ηεο βξύζεο, ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην νηλνπνηείν θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Οη εξσηεζέληεο αλέθηεζαλ ηα δεηνύκελα δεδνκέλα από ινγαξηαζκνύο, ηηκνιόγηα θαη από δηάθνξα έγγξαθα πνπ εθδόζεθαλ θαηά ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν. Άιια εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ νηλνπνηείνπ θαη ησλ κεζόδσλ νηλνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, βνήζεζαλ ζηελ δηεπθξίληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο αλά ιίηξν παξαγόκελνπ νίλνπ. Σα πηινηηθά νηλνπνηεία πνπ παξείραλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε κειέηε βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο θαίλεηαη ζην ρ. 1. Σα πεξηζζόηεξα ήηαλ νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία (25% ζε θάζε ρώξα), αθνινπζνύκελεο από ηελ Απζηξία, ηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία (άλσ ηνπ 10%). Ζ Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Διβεηία επίζεο αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ έξεπλα. Κεηαμύ ησλ πηινηηθώλ νηλνπνηείσλ πνπ ζπκκεηείραλ πεξηιακβάλνληαη νηθνγελεηαθά θηήκαηα αιιά θαη νηλνπνηεία εηαηξεηώλ, κε έθηαζε ακπειώλσλ κεηαβιεηνύ κεγέζνπο (26% ηνπ δείγκαηνο δηαζέηνπλ ιηγόηεξα από 5 εθηάξηα, 32% 6-20 εθηάξηα, 19% 21 έσο 50 εθηάξηα ακπειώλσλ θαη 16% ha) ηα νπνία παξάγνπλ θηάιεο θξαζηώλ ησλ 750 ml εηεζίσο είηε ιηγόηεξεο από (41%), είηε κεηαμύ θαη (33%) ή πάλσ από (26%). Πεξίπνπ 5% ηνπ δείγκαηνο ησλ πηινηηθώλ νηλνπνηείσλ αληηπξνζσπεύεηαη από ηα άθξα: πεξηζζόηεξεο από θηάιεο εηεζίσο θαη ιηγόηεξεο από εηεζίσο. πλνιηθά, ην δείγκα έρεη κηα θαιή αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηεο κεηαβιεηήο δνκήο ησλ νηλνπαξαγσγώλ ζηελ Δπξώπε. ΠΟΟΣΗΘΟΠΟΗΖΖ ΣΩΛ ΤΛΣΔΙΔΣΩΛ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΚΟΠΟΗΖΘΖΘΑΛ ΑΠΟ ΣΑ ΟΗΛΟΠΟΗΔΗΑ per liter of wine unit Average STD Feul / gasoil ml 57,32 37,26 Electricity KWh 0,35 0,27 Water (tap water) L 5,20 4,24 Inorganic fertilizers g 9,80 20,78 Organic fertilizers g 16,60 32,24 Pesticides Total g 3,07 7,33 Copper g 1,07 1,43 Sulphur g 10,93 15,41 Sulphur dioxide g 0,12 0,60 Yeasts g 0,10 0,23 Diammonium phosphate g 0,17 0,23 Protein processing aids g 0,19 0,41 Bentonite g 0,53 0,63 Wood barrels cm 3 7,50 22,50 Detergents g 0,91 0,45 Glass bottles g 650,00 188,70 Plastic closures g 1,16 2,39 Cork closures g 3,89 3,38 Plastic capsules g 0,72 1,80 Metal capsules g 2,05 2,99 Cardboard boxes g 50,70 28,01 Plastic waste (recycling) g 3,58 4,39 Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηα νηλνπνηεία επεμεξγάζηεθαλ κε ζθνπό λα εθθξαζηνύλ ζε κνλάδεο αλά ιίηξν νίλνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ακπειώλα, νη δεισζείζεο πνζόηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ όγθν ηνπ νίλνπ πνπ πξνέξρεηαη από ηνπο ηδηόθηεηνπο ακπειώλεο. Γηα ηηο εηζξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηλνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ ηεο βξύζεο, ε αλαγσγή αλά ιίηξν ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ θξαζηνύ πνπ παξήρζε από ην νηλνπνηείν, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηα αγνξαζκέλα ζηαθύιηα όζν θαη ην αγνξαζκέλν θξαζί. ηελ πεξίπησζε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, νη πνζόηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ όγθν ησλ εκθηαισκέλσλ νίλσλ ζε γπάιηλεο

3 θηάιεο θαη εμαηξέζεθαλ ηα πξντόληα πνπ πσινύληαη ρύκα ή κε ελαιιαθηηθέο ζπζθεπαζίεο. Σα ζπλνιηθά δεδνκέλα ησλ πηινηηθώλ επξσπατθώλ νηλνπνηείσλ θαίλνληαη ζηνλ Πηλ. 1, ν νπνίνο αλαθέξεη ηε κέζε πνζόηεηα θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε γηα θάζε παξάκεηξν. Οξηζκέλεο παξάκεηξνη νκαδνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πεξηζζόηεξν λόεκα: όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ (όπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην Λ, αιιά θαη ην Θ, ν Ρ θαη άιια ιηπάζκαηα), ησλ θπηνθαξκάθσλ (όπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κπθεηνθηόλα, εληνκνθηόλα θαη δηδαληνθηόλα), πξσηετληθά βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο (δειαηίλε, αιβνπκίλε, θαδεΐλε, θιπ) θαη κεηαιιηθά θαςύιηα (αλεμάξηεηα από ην θξάκα κεηάιινπ πνπ ηα ζπλζέηνπλ). Σα δεδνκέλα ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο δείρλνπλ κεγάιε κεηαβιεηόηεηα, κεηαμύ απηώλ θαη κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ. Κεξηθέο εηζξνέο ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά κέζν όξν ζε ρακειή πνζόηεηα αλά ιίηξν (όπσο ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, νη δύκεο θαη γεληθά ηα πξόζζεηα θαη ηα βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο) ελώ άιιεο ζε πνιύ κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα νη γπάιηλεο θηάιεο, ην ραξηόλη, ην ζείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειώλα θαη ηα νξγαληθά ιηπάζκαηα. ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΗ ΓΔΗΘΣΔ Έλαο από ηνπο ζηόρνπο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε ζρεηηθή επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ αλαισζίκσλ ησλ νηλνπνηείσλ ζην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιόγν απηό, νη πνζόηεηεο πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηέο πνπ πξνέξρνληαη από δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ 5 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζην ρ. 2. Ο δηαρσξηζκόο απηώλ ησλ δεηθηώλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηπηώζεσλ επηηξέπεη ηελ εμνκάιπλζε ησλ δεδνκέλσλ 6. Οη θαζαξνί αξηζκνί επνκέλσο πνπ ειήθζεζαλ, πξώηα νκαδνπνηήζεθαλ ζε δείθηεο γηα ηνπο ηξεηο πόξνπο (αέξαο, λεξό, έδαθνο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεύζεθαλ ζε έλαλ ζπλνιηθό δείθηε. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ δεηθηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο πνπ απνξξένπλ από πξνεγνύκελε εκπεηξία αθαδεκατθώλ εξεπλεηώλ αιιά θαη ζύκθσλα κε ηε ινγηθή. Ζ εθαξκνγή ελόο αιγνξίζκνπ επηηξέπεη λα εθθξαζηεί κηα πνζόηεηα ελόο ζπληειεζηή παξαγσγήο, γηα παξάδεηγκα ηα ιίηξα ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο ζηνπο ακπειώλεο, ζε κηα ηηκή ησλ ζπλνιηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ρσξίο κνλάδεο θαη επνκέλσο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνπο δείθηεο πνπ ιακβάλνληαη γηα άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο από ην ίδην νηλνπνηείν. Έηζη, κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ εηζξνώλ ηνπ νηλνπνηείνπ θαη λα αμηνινγήζνπκε ηηο ζπλνιηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ελόο νηλνπνηείνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο δείθηεο αλαθνξάο πνπ δηακνξθώζεθαλ από ηελ επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ειήθζε από ηα εξσηεκαηνιόγηα.

4 ΥΔΣΗΘΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΛ ΓΗΑΦΟΡΩΛ ΤΛΣΔΙΔΣΩΛ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ Οη δείθηεο ησλ πόξσλ (αέξαο/λεξό/έδαθνο) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν όξν ηεο ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ εηζξνώλ ζην δείγκα ησλ Δπξσπατθώλ πηινηηθώλ νηλνπνηείσλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθ. 3. Οη δείθηεο απηνί, νη νπνίνη ζπγρσλεύζεθαλ κε ηε βνήζεηα ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο (0,65 / 0,2 / 0,15 αληίζηνηρα γηα αέξα/λεξό/έδαθνο), δηακνξθώλνπλ ηνλ παγθόζκην πεξηβαιινληηθό δείθηε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. 4. Σα γξαθήκαηα επηηξέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ επηδξάζεσλ θάζε αλαιώζηκνπ ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Φαίλεηαη μεθάζαξα όηη κόλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο θξαζηνύ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ: ηα θαύζηκα, ην ειεθηξηθό ξεύκα, ηα αλόξγαλα ιηπάζκαηα, ηα θπηνθάξκαθα, ν ραιθόο, νη γπάιηλεο θηάιεο, ηα πώκαηα θειινύ, ηα κεηαιιηθά θαςύιιηα θαη ηα θνπηηά από ραξηόλη. Αλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ησλ κεγαιύηεξν όγθν ησλ θξαζηώλ πνπ παξάγνληαη ζε έλα νηλνπνηείν, ηα δξύηλα βαξέιηα κπνξεί λα έρνπλ θαη απηά θάπνηα επίδξαζε, αλ θαη ζπλήζσο δελ επεξεάδνπλ ηνλ παγθόζκηo δείθηε. Άιια αλαιώζηκα, όπσο ην λεξό ηεο βξύζεο, ηα νξγαληθά ιηπάζκαηα, ην ζείν πνπ ςεθάδεηαη ζην ακπέιη, όια ηα πξόζζεηα θαη βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή θξαζηνύ, απνξξππαληηθά, ηα πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά θαςύιιηα θαη ηα απόβιεηα (ηα αλαθπθιώζηκα πιαζηηθά είλαη ηα πην ζεκαληηθά) δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, αθόκε θαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο.

5 Σα αλόξγαλα ιηπάζκαηα, επεξεάδνπλ ειάρηζηα ην πεξηβάιινλ: παξ' όια απηά, ε πνιύ κεγάιε δηαθύκαλζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ακπειώλεο ηεο ΔΔ δείρλνπλ όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο κία ζεκαληηθή εηζξνή. Σα πώκαηα θειινύ, δελ έρνπλ θακία επίπησζε ζηνλ αέξα (πνιύ ρακειό απνηύπσκα άλζξαθα), ελώ ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ θαη ηελ ηνμηθόηεηα ησλ ζαιαζζώλ βξέζεθε ζηε βηβιηνγξαθία όηη είλαη αξθεηά πςειή. πκπεξαζκαηηθά, ν κέζνο παγθόζκηνο δείθηεο θηάλεη ζε ζεκαληηθέο ηηκέο, ιόγσ επίζεο θαη ηεο πνιύ κεγαιύηεξεο ρξήζεο απηνύ ηνπ ηύπνπ θιεηζίκαηνο ησλ θηαιώλ από ηα πηινηηθά νηλνπνηεία. Ζ ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ. Θαηά κέζν όξν, ε ρξήζε ηνπο έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, αιιά ζπγθξίζηκε κε εθείλε πνπ πξνθαιείηαη από ην ραιθό πνπ είλαη ιηγόηεξν ξππνγόλνο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο. Οη πεγέο ελέξγεηαο, θπξίσο ηα θαύζηκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνύ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην νηλνπνηείν, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξό. Οη δύν ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ έρνπλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη νη γπάιηλεο θηάιεο θαη ηα θνπηηά από ραξηόλη. Γηα θάζε ιίηξν θξαζί, ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά κέζν όξν πεξηζζόηεξα από 650 γξακκάξηα γπαιηνύ από ηα νηλνπνηεία. Αθόκε θαη αλ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπ γπαιηνύ δελ είλαη κεηαμύ ησλ πην πςειώλ, ε κεγάιε πνζόηεηα απηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζηζηά ηνλ ζπλνιηθό δείθηε πνπ ηνπ αληηζηνηρεί αξθεηά πςειό. Οκνίσο, ην βάξνο ησλ θνπηηώλ ζπζθεπαζίαο αλά ιίηξν θξαζηνύ είλαη άλσ ησλ 50 γξακκαξίσλ ζηα πηινηηθά νηλνπνηεία θαη ε κεγάιε επίδξαζε απηνύ ηνπ πιηθνύ ζην λεξό θαζηζηά ηνλ ηειηθό δείθηε κεηαμύ ησλ πςειόηεξσλ γηα ηα νηλνπνηεία. ΠΗΟ ΤΛΖΘΗΚΔΛΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΙΣΗΩΖ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΗΛΟΠΟΗΔΗΑ Μείωζη ηος βάποςρ ηων γςάλινων θιαλών Ζ κείσζε ηνπ κέζνπ βάξνπο ησλ γπάιηλσλ θηαιώλ δείρλεη λα είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο ηξόπνο γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Σερληθά, θαίλεηαη ζαλ κηα ζρεηηθά απιή ππόζεζε, θαζώο είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά γπάιηλεο θηάιεο κεησκέλνπ βάξνπο (π.ρ. θηάιεο ηύπνπ Κπνξληό ησλ 360 g αληί ησλ παξαδνζηαθώλ 410 g), πνπ εγγπώληαη ην ίδην απνηέιεζκα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, ην κεγαιύηεξν εκπόδην είλαη ην κάξθεηηλγθ, θαζώο ζύκθσλα κε κηα επξέσο απνδεθηή άπνςε, νη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα ζπλδένπλ ηελ πνηόηεηα ησλ νίλσλ - θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δπλεηηθή αμία ηνπο - κε ην βάξνο ησλ θηαιώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αληίιεςε ηνπ βάξνπο ησλ θηαιώλ από ηνπο θαηαλαισηέο δελ είλαη εκθαλήο θαηά ηελ αγνξά ησλ νίλσλ θαη πιένλ έρεη μεθηλήζεη δήηεζε γηα ειαθξύηεξα κπνπθάιηα. Έλα άιιν ζεκαληηθό εκπόδην είλαη ε δνκή ηεο παξαγσγήο γπάιηλσλ κπνπθαιηώλ ζηελ Δπξώπε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από πεξηνξηζκέλν αξηζκό εκπόξσλ θαη πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα ησλ θηαιώλ ζε απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνζαξξύλεη ηελ αιιαγή ηνπ ηύπνπ θηάιεο από ηνπο κηθξνύο παξαγσγνύο. Μείωζη ηος βάποςρ ηων σαπηοκιβωηίων Σα θηβώηηα ησλ θξαζηώλ θαη ηα έλζεηα ηνπο έρνπλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. ηελ Δπξώπε, ππάξρνπλ νηλνπνηεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ραξηνθηβώηηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ιηγόηεξν από 10g ραξηόλη αλά κπνπθάιη θξαζί αιιά θαη νηλνπνηεία πνπ ζπζθεπάδνπλ ην θξαζί ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο πεξηζζόηεξα από 120g ραξηηνύ αλά θηάιε. Ζ κεραληθή αληνρή ησλ θηβσηίσλ είλαη δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο, θαζώο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ βάξνπο ησλ θηβσηίσλ πνπ ζπζθεπάδνληαη ζε κηα παιέηα ππνζηεξίδεηαη από ηα ίδηα ηα κπνπθάιηα. Έηζη, αθόκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ βάξνπο ησλ θηβσηίσλ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη νπζηαζηηθά από ιόγνπο κάξθεηηλγθ, παξά ην γεγνλόο όηη ζηα θύξηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο (π.ρ. ζνύπεξ

6 κάξθεη, HoReCa) ην θηβώηην ησλ θξαζηώλ δελ θαίλεηαη από ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα απιά θαζίζηαηαη απόβιεην. Εξοικονόμηζη ενέπγειαρ Γηάθνξεο κειέηεο πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα νηλνπνηείν. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην νηλνπνηείν ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ζηαθπιηώλ θαη ηνπ γιεύθνπο θαηά ηνλ ηξύγν, ησλ δπκώζεσλ θαη ησλ θξαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο ηξπγηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπο πξηλ ηελ εκθηάισζε. Ζ απνθπγή ηεο ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηώλ θαηά ηηο πην δεζηέο ώξεο ηεο εκέξαο, ε ρξήζε κνλσκέλσλ δεμακελώλ νηλνπνίεζεο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηξπγηθήο ζηαζεξνπνίεζε κε ηε ρξήζε πξνζζέησλ θαη όρη ςύμεο θιπ είλαη θάπνηεο από ηηο πξαθηηθέο νηλνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ παξαγσγή νίλσλ. Μείωζη ηηρ σπήζηρ καςζίμων ζηον αμπελώνα Σα θαύζηκα νπζηαζηηθά ζπλδένληαη κε ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεηαη από ηα ηξαθηέξ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειώλσλ θαη εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ εθαξκνγώλ θπηνθαξκάθσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ θπιιώκαηνο πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε ακπειώλα. Όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ζπλδπάδνληαη πνιιέο εξγαζίεο ηαπηόρξνλα (γηα παξάδεηγκα θξεδάξηζκα ζε ζπλδπαζκό κε ςεθαζκό θπηνθαξκάθσλ) κπνξεί λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ νηλνπνηείνπ πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πεξηνξηζηνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νη κεηαθηλήζεηο κεηαμύ απνκαθξπζκέλσλ κεξώλ ηνπ ηδίνπ ακπειώλα, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ, θαζώο θαη ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο. ΥΔΓΗΑΚΟ ΒΔΙΣΗΩΖ ΣΩΛ ΟΗΛΟΠΟΗΔΗΩΛ Έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ECO-PROWINE, είλαη ε δπλαηόηεηα λα αλαιύεη ηελ θαηάζηαζε θάζε νηλνπνηείνπ θαη λα αλαγλσξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο ηνκείο πνπ πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε θαηά πξνηεξαηόηεηα. Αξρηθά, ν ππνινγηζκόο ελόο ζπλνιηθνύ δείθηε επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ ησλ δηαθόξσλ νηλνπνηείσλ. ην ρ. 5 θαίλεηαη γηα παξάδεηγκα ν ζπλνιηθόο δείθηεο όπσο απηόο δηακνξθώζεθε γηα ηα 21 πηινηηθά νηλνπνηεία από ηελ Ηηαιία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ECO-PROWINE. Οη κσβ ζηήιεο αθνξνύλ ηα νηλνπνηεία πνπ ην ζύλνιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη απηόλνκα (ηδηόθηεηνη ακπειώλεο, νηλνπνίεζε, θαη ζπζθεπαζία), ελώ νη θσηεηλέο κπιε ζηήιεο

7 αληηζηνηρνύλ ζε νηλνπνηεία πνπ παξάγνπλ κόλν ηα ζηαθύιηα ή πσινύλ ρύκα θξαζί, ρξεζηκνπνηώληαο έηζη ιηγόηεξνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο ηνπ ζπλνιηθνύ δείθηε. Οη δείθηεο ησλ νηλνπνηείσλ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηηο ζθνύξεο κπιε ζηήιεο ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ επξσπατθώλ θαη ηηαιηθώλ νηλνπνηείσλ αλαθνξάο, αληίζηνηρα. ην γξάθεκα θαίλεηαη ε κεγάιε κεηαβιεηόηεηα κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ, αθόκε θαη κεηαμύ απηώλ πνπ δελ παξεκβάιιεηαη θαλείο εμσγελήο παξάγνληαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο νηλνπαξαγσγήο: νξηζκέλα νηλνπνηεία έρνπλ πνιύ ρακειέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ (όπσο ην νηλνπνηείν Ε) ελώ άιια έρνπλ σο θαη δηπιάζηα ηηκή ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο αλαθνξάο (νηλνπνηείν Κ). Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα είλαη πσο ην κέγεζνο ηνπ νηλνπνηείνπ δελ ζπλδέεηαη αλάινγα κε ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σν νηλνπνηείν Z, πνπ έρεη ηελ θαιύηεξε απόδνζε, θαιιηεξγεί 25 εθηάξηα ακπειώλα, παξάγεη 1330 εθαηόιηηξα νίλνπ θαη εκθηαιώλεη θηάιεο θξαζηνύ ησλ 750 ml. Σν νηλνπνηείν Κ, κε ηηο κεγαιύηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, έρεη κόλν 11 εθηάξηα ακπειώλα, παξάγεη 150 εθαηόιηηξα θξαζηνύ θαη εκθηαιώλεη θηάιεο. Κεγαιύηεξα νηλνπνηεία (όπσο ην νηλνπνηείν V κε 45 εθηάξηα, αιιά κε παξαγσγή εθαηόιηηξσλ νίλνπ θαη εκθηάισζε πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ θηαιώλ) κπνξεί λα έρνπλ θαιέο επηδόζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηλνπνηείνπ Κ, απηό είλαη πνιύ θνληά ζην κέζν όξν ηεο ΔΔ. Ζ κέζνδνο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην έξγν ECO-PROWINE ηνπ επηηξέπεη επίζεο ζην λα επηθεληξσζεί ζε κεκνλσκέλα νηλνπνηεία ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ νη θύξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη λα πξνηείλεη ηηο βειηηώζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα. Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην ρ. 6, όπνπ αλαθέξεηαη ε ζπκβνιή ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο ζε ηξία νηλνπνηεία. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζε ζύγθξηζε κε ην κέζν όξν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ΔΔ. Σν νηλνπνηείν Ε έρεη θηάζεη ζε πνιύ ρακειέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηώληαο ράξηηλα θνπηηά ζπζθεπαζίαο ρακεινύ βάξνπο θαη γπάιηλεο θηάιεο κε βάξνο θάησ από ην κέζν όξν. Δπίζεο, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζε πνιύ θαιά επίπεδα. Κεξηθέο πεξαηηέξσ βειηηώζεηο είλαη αθόκε δπλαηέο, όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηελ πξνζζήθε αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ. Σν νηλνπνηείν V πιεζηάδεη ην κέζν όξν ησλ ηηκώλ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπληειεζηέο

8 παξαγσγήο. εκαληηθή κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ είδνο ησλ θηβσηίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Σν νηλνπνηείν Κ είλαη κηα κηθξή, νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Ζ πςειή ηηκή ηνπ ζπλνιηθνύ δείθηε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ πεγώλ ελέξγεηαο (θαύζηκα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα), πάλσ από ην κέζν όξν θαη ηνπ ραιθνύ θαηά ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζε πνζόηεηεο κεγαιύηεξεο ζε ζρέζε κε άιια νηλνπνηεία. Παξόια απηά, νη θύξηεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη πηζαλόλ λα νθείινληαη ζηε ρξήζε γπάιηλσλ θηαιώλ κεγάινπ βάξνπο θαη ρνληξνύ ραξηνληνύ θαηά ηε ζπζθεπαζία, έηζη θάπνηεο αιιαγέο όζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ζπζθεπαζίαο κπνξνύλ γξήγνξα θαη αλέμνδα λα θέξνπλ ζην νηλνπνηείν πνιύ ρακειόηεξεο ηηκέο ησλ δεηθηώλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ Έλα από ηα βαζηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο νηλνπαξαγσγήο είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ ηεο αεηθνξίαο θαη ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Από ηελ αλάιπζή καο γηα ηηο εηζξνέο ζηελ παξαγσγή θξαζηνύ, πξνθύπηεη όηη νη δξάζεηο πνπ νδεγνύλ ζηηο πην ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ζην επίπεδν ηεο αεηθνξίαο ελόο νηλνπνηείνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ πην απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηα αλαιώζηκα παξαγσγήο. Σα πηινηηθέο νηλνπνηεία παξείραλ επίζεο δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην θόζηνο ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο, πνπ πξνέξρνληαλ από ινγαξηαζκνύο θαη ηηκνιόγηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σν ρ. 7 αλαπαξηζηά ηε ζρεηηθή επίπησζε ησλ εμεηαδόκελσλ αλαιώζηκσλ ζην θόζηνο παξαγσγήο αλά θηάιε. Κπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη - εθηόο από ηελ παιαίσζε ζε δξύηλα βαξέιηα ζηελ νπνία ππόθεηηαη ζρεηηθά κηθξό κέξνο ηνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη - ε πιεηνςεθία ησλ αλαιώζηκσλ πνπ απμάλεη ην θόζηνο γηα ην θξαζί, ζρεηίδεηαη κε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Θαηά κέζν όξν, ζηνπο νίλνπο ρσξίο παιαίσζε ζε βαξέιηα, νη γπάιηλεο θηάιεο αληηπξνζσπεύνπλ ζρεδόλ ην 50% ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ελώ ηα πώκαηα, ηα θαςύιιηα θαη ηα ραξηνθηβώηηα ζπλζέηνπλ έλα επηπιένλ 30%. Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο/εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ακπειώλα (θαύζηκα, ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα) αληηπξνζσπεύνπλ καδί ιηγόηεξν από ην 15% ηνπ θόζηνπο ησλ αλαιώζηκσλ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα αληηπξνζσπεύεη θαηά κέζν όξν πεξίπνπ ην 7%. Σα βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο θαη νηλνπνίεζεο, νη μεξέο δύκεο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ζπλνιηθά δελ θζάλνπλ ην 2% ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ γηα ηα αλαιώζηκα. Έλα ζεηηθό ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από απηά ηα δεδνκέλα είλαη όηη νη πην θνηλέο θαη απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ αεηθνξίαο ελόο νηλνπνηείνπ (κείσζε γπαιηνύ θαη ραξηνθηβσηίσλ, εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) είλαη επίζεο απηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πην ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηελ αγνξά αλαιώζηκσλ.

9 ΤΚΠΔΡΑΚΑΣΑ Σα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα νηλνπνηείσλ ζηελ Δπξώπε έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαιύνπλ, κε κηα λέα πξννπηηθή, ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο θαη λα απμήζεη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ζην θόζηνο παξαγσγήο. Κέζα από κηα πξνζέγγηζε αεηθνξίαο, ε πηνζέηεζε δεηθηώλ επέηξεςε ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα νηλνπνηεία θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ ππεπζύλσλ γηα ηηο κεγαιύηεξεο επηπηώζεηο. Θαηά κέζν όξν θαη κε θζίλνπζα ζεηξά απηά είλαη: νη γπάιηλεο θηάιεο, ηα ραξηνθηβώηηα, ηα θαύζηκα, ην ειεθηξηθό ξεύκα, ηα πώκαηα, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα. Γηα θάζε ζπληειεζηή παξαγσγήο μερσξηζηά, ε κεηαβιεηόηεηα κεηαμύ ησλ νηλνπνηείσλ ηεο πνζόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εμαηξεηηθά πςειή, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη κεγάια πεξηζώξηα βειηίσζεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην γεγνλόο όηη νη πην απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ, π.ρ. νη αιιαγέο ηνπ πιηθνύ ζπζθεπαζίαο, δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη, θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ νίλσλ θαη ζπλνδεύνληαη από πηζαλή κείσζε ηνπ θόζηνπο. Ζ πξνζέγγηζε επηηξέπεη βαζύηεξε αλάιπζε ηνπ θάζε νηλνπνηείνπ, ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ θαη ηελ αλάπηπμε ελόο πξνζαξκνζκέλνπ ζρεδίνπ βειηίσζεο. Δπίζεο, είλαη δπλαηόλ θαη λα εθηηκεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην θόζηνο/θέξδνο ησλ βειηηώζεσλ. Σν εξγαιείν πνπ αλαπηύρζεθε από ην έξγν παξέρεη ζηα νηλνπνηεία ηεο ΔΔ έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ βνεζά ζηελ αμηνιόγεζε ηεο βησζηκόηεηάο ηνπο θαη ην ζρεδηαζκό ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ βειηηώζεσλ. Κπνξεί λα βειηησζεί πεξαηηέξσ αλ ζπκπεξηιάβεη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή απόδνζε ελόο νηλνπνηείνπ, όπσο: ηε θύηεπζε ακπειηώλ, ηα θηίξηα ησλ νηλνπνηείσλ, ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκό, ην πξνζσπηθό, ην κάξθεηηλγθ θαη ελέξγεηεο πξνώζεζεο θ.ι.π. Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ EACI (Executive Agency for Competetiveness and Innovation) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο CIP - EcoInnovation (GA ECO / 11/304386) ΑΛΑΦΟΡΔ 1 Bilan Carbone ADEME Agence de l Environnement et de Maitrise de l Energie, France 2 IWCC, International Wine Carbon Calculator, Provisor Pty Ltd 3 Rugani, B., Vázquez-Rowe, I., Benedetto, G., Benedetto, E., A comprehensive review of carbon footprint analysis as an extended environmental indicator in the wine sector. J. Clean. Prod. 54, Fifth IPCC Assessment Report, Elisa Novelli, Lucrezia Lamastra, Gianni Trioli. Sostenibilità in cantina: la gestione dell acqua. L Informatore Agrario 11/ Ecoinvent, SimaPro Anneke Wegener Sleeswijka, Lauran F.C.M. van Oersc, Jeroen B. Guinéec, Jaap Struijsd, Mark A.J. Huijbregtsb. Normalisation in product life cycle assessment: An LCA of the global and European economic systems in the year Science of the total environment 390(2008) Για ηην οποιαδήποηε διεςκπίνιζη παπακαλούμε μη διζηάζεηε να επικοινωνήζεηε με ηο γπαθείο μαρ ζηα ηηλέθωνα και ή ζηο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα