Ήηαν ο εθνικιζμός και ο εδαθικός επεκηαηιζμός αιηίες ηοσ Ψστρού Πολέμοσ; Η περίπηωζη ηων βαλκανικών κραηών ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήηαν ο εθνικιζμός και ο εδαθικός επεκηαηιζμός αιηίες ηοσ Ψστρού Πολέμοσ; Η περίπηωζη ηων βαλκανικών κραηών (1944-1947)"

Transcript

1 1 ππξίδσλ Γ. Πινπκίδεο Ήηαν ο εθνικιζμός και ο εδαθικός επεκηαηιζμός αιηίες ηοσ Ψστρού Πολέμοσ; Η περίπηωζη ηων βαλκανικών κραηών ( ) Σν 1921 ν Ακεξηθαλόο δεκνζηνγξάθνο Paul Scott Mowrer, αληαπνθξηηήο ηεο εθ. Chicago Daily News ζηελ Δπξώπε, έγξαςε ζε έλα βηβιίν ηνπ (Paul Scott Mowrer, Balkanized Europe: A Study in Political Analysis and Reconstruction, Νέα Τόξθε 1921): «Βαιθαληνπνίεζε είλαη ε δεκηνπξγία, ζε κηα πεξηνρή κε θπιεηηθά αλάκεηθην πιεζπζκό, ελόο αξηζκνύ κηθξώλ θξαηώλ κε ιίγν πνιύ ππαλάπηπθηνπο πιεζπζκνύο, νηθνλνκηθά αλίζρπξνπο, θνβηζκέλνπο, κε έληνλεο επεθηαηηθέο ηάζεηο εηο βάξνο ησλ γεηηόλσλ ηνπο, κόληκσλ ζπκάησλ ησλ κεραλνξξαθηώλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ βίαησλ εθξήμεσλ ησλ εζσηεξηθώλ παζώλ ηνπο» 1. Σν 1928 ν Γεξκαλόο δεκνζηνιόγνο Hermann von Keyserling (Das Spektrum Europas, Υατδειβέξγε 1928) πξνζδηόξηζε ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο «βαιθαληνπνίεζεο» σο ζπλώλπκε κε ηε «γεληθώο απνδεθηή άπνςε», όηη ηα Βαιθάληα είλαη ε «ππξηηηδαπνζήθε ηεο Δπξώπεο». πλέθδνρν απηήο ηεο ηειεπηαίαο άπνςεο ήηαλ, θαηά ηνλ ίδην, ην «γεγνλόο» ηεο «ηδηαίηεξα ηξνκαθηηθήο θαη αζπκθηιίσηεο θπιεηηθήο ερζξόηεηαο» κεηαμύ ησλ βαιθαληθώλ θξαηώλ. Ζ δπηηθή «θαληαζίσζε» ησλ Βαιθαλίσλ ήηαλ, ζύκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηνπ Keyserling, ε εηθόλα κηαο «αδηάθνπεο πάιεο» κεηαμύ «πξσηόγνλσλ θπιώλ», δειαδή εζλώλ, θαη αηόκσλ 2. πσο ηνλίδεη ε Μαξία Σνληόξνβα, ε «βαιθαληνπνίεζε» δελ έθζαζε λα δειώλεη (ζηνλ ζσβηληζηηθό λαξθηζζηζκό ησλ Δπξσπαίσλ) κόλν ηνλ δηακειηζκό κεγάισλ θαη βηώζηκσλ πνιηηηθώλ ελνηήησλ, αιιά έγηλε θαη ζπλώλπκν ηεο επηζηξνθήο ζην θπιεηηθό, ζην ππαλάπηπθην, ζην πξσηόγνλν θαη ζην βάξβαξν 3. Ζ πεξίπησζε ησλ βαιθαληθώλ θξαηώλ ζην θαηώθιη ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ ( ) δείρλεη ηζηνξηθά λα επηβεβαηώλεη απηήλ ηελ άπνςε. Σν ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο ζηξαηησηηθν-πνιηηηθήο θπξηαξρίαο ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Άμνλα ζηελ 1 Αλαθέξεηαη ζην: Μαξία Σνληόξνβα, Τα Βαιθάληα: Η δπηηθή θαληαζίσζε, κεη. Ηνπιία Κνινβνύ, πξόινγνο επηκέιεηα Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο, 2000, ζζ Οη απόςεηο ηνπ Keyserling αλαθέξνληαη ζην: Μ. Σνληόξνβα, ό.π., ζζ Μ. Σνληόξνβα, ό.π., ζζ. 29, 88-89, 414.

2 2 πεξηνρή δελ ζεκαηνδόηεζε ηελ αλαηνιή κηαο πεξηόδνπ αδηαηάξαθηεο εηξήλεο θαη πνιηηηθήο ζηαζεξόηεηαο. Πξόζθαηεο θαη παιαηέο έρζξεο θαη εζληθέο αληηπαιόηεηεο επαλήιζαλ ζηελ επηθάλεηα θαη ε ξεπζηόηεηα ηεο δηεζλνπνιηηηθήο θαηάζηαζεο γέλλεζε επζεβείο πόζνπο γηα εδαθηθέο αλαθαηαηάμεηο. Οη ζύκκαρεο Γπηηθέο Γπλάκεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, πνπ αλαδείρζεθαλ ληθήηξηεο από ηνλ πόιεκν, είραλ πξνλνήζεη βέβαηα ήδε από ην 1941 λα απνζαξξύλνπλ νπνηεζδήπνηε λέεο πξνζδνθίεο. ύκθσλα κε ην ζεκείν 1 ηεο Υάξηαο ηνπ Αηιαληηθνύ (14 Ηαλνπαξίνπ 1941), νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία δεζκεύνληαλ όηη δελ ζα επηδίσθαλ εδαθηθή ή άιιε κεγέζπλζε. ην ζεκείν 2 δήισλαλ ξεηά ηε βνύιεζή ηνπο λα κελ επηηξέςνπλ εδαθηθέο κεηαβνιέο «νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηηο ειεύζεξα εθπεθξαζκέλεο επηζπκίεο ησλ ιαώλ» 4. Ζ απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζπδήηεζεο γηα εδαθηθά δεηήκαηα όζν δηαξθνύζε ν πόιεκνο θαη ε κεηάζεζε ηεο όπνηαο ζρεηηθήο δηεπζέηεζεο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ησλ όξσλ ηεο εηξήλεο απνηεινύζε πάγηα ζέζε ηεο βξεηαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηελ ειιεληθή εμόξηζηε θπβέξλεζε ηνπ Καΐξνπ 5. Απηή ε απνζηώπεζε βέβαηα ήηαλ πξαθηηθά αδύλαηνλ λα απνθξύςεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ εδαθηθώλ αλαηξνπώλ πνπ είρε επηθέξεη ε επέιαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα ζηε Βαιθαληθή θαη ν δηακειηζκόο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο Διιάδαο θαη (ελ κέξεη) ηεο Ρνπκαλίαο. Ζ δηαθαηλόκελε κάιηζηα ζπκκαρηθή λίθε κεηά ηε κάρε ηνπ ηάιηλγθξαλη (1943) αλέηξεςε ηα δεδνκέλα ππέξ ησλ θαηερόκελσλ βαιθαληθώλ θξαηώλ θαη δεκηνύξγεζε λέεο πξννπηηθέο γηα αιιαγέο ζηνλ γεσγξαθηθό ράξηε ησλ Βαιθαλίσλ. Σν εζληθηζηηθό παξειζόλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, πνπ είρε επηθαζνξηζηεί από ηνλ βνπιγαξηθό ξεβηδηνληζκό, έξημε βαξηά ηε ζθηά ηνπ εηδηθόηεξα ζην πεδίν ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζρέζεσλ. Ζ βνπιγαξηθή ηζηνξηνγξαθία ηεο θνκκνπληζηηθήο πεξηόδνπ επηζεκαίλεη όηη νη βνπιγαξν-ειιεληθέο ζρέζεηο ήηαλ «έλαο ρώξνο γξήγνξεο θαη ζπγθξηηηθά πξώηκεο παγίσζεο ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ», ζεκεηώλνληαο όηη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο νη δπλαηόηεηεο γηα νκαιέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο 6. Απηό ήηαλ θπζηθό θαη επόκελν, από ηε ζηηγκή πνπ ην 4 Martin McCauley, The Origins of the Cold War , Λνλδίλν θαη Νέα Τόξθε: Longman, , ζ Procopis Papastratis, British Policy towards Greece during the Second World War, , Cambridge University Press 1984, ζ Zhrorzheta Grigorova, Balkanskata politika na sochialisticheska Bǔlgariya [Ζ βαιθαληθή πνιηηηθή ηεο ζνζηαιηζηηθήο Βνπιγαξίαο ], όθηα 1985, ζ. 330.

3 3 δήηεκα ηεο ειιεληθήο αζθάιεηαο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν επηθαιύθζεθε από (ή θαη, ζε κεγάιν βαζκό, ηαπηίζηεθε κε) ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ, θαζώο ε Βόξεηα Διιάδα ήηαλ έλα από ηα ειάρηζηα ζεκεία ρεξζαίαο επαθήο κεηαμύ ησλ δύν κεγάισλ ζηξαηησηηθώλ ζπλαζπηζκώλ 7. Χο θύξην επηθαζνξηζηηθό αίηην απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ε βνπιγαξηθή ηζηνξηνγξαθία ζεσξεί ηελ «ερζξόηεηα ηεο ειιεληθήο θπβεξλώζαο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ κνλαξρηθώλ θύθισλ [ηεο Αζήλαο] πξνο ηηο ιατθνδεκνθξαηηθέο ρώξεο», θαη ηελ «αληεπαλαζηαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα [ζ.ζ. ζηελ Διιάδα], πνπ είρε σο ζθνπό ηε δηαθνπή ηνπ επαλαζηαηηθνύ πξνηζέο δηακέζνπ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», θαζώο επίζεο ηελ επξύηεξε αληηπαξάζεζε ηεο Βνπιγαξίαο κε ηα «ηκπεξηαιηζηηθά πνιεκηθά κπινθ» 8. Χο βαζηθνύο παξάγνληεο δηακόξθσζεο ησλ δηκεξώλ ζέζεσλ αλαγλσξίδεη επίζεο ηνλ εζληθηζκό θαη ηηο «ηκπεξηαιηζηηθέο ηάζεηο» (ελλνείηαη: ηεο Διιάδαο) 9. Ζ ειιεληθή επίθιεζε ηνπ «από Βνξξάλ θηλδύλνπ» εξκελεύεηαη από ηε βνπιγαξηθή πιεπξά σο ε «ηδηαίηεξε έθθαλζε ηνπ αληηθνκκνπληζκνύ» θαη σο κηα «πεξηθεξεηαθή εθδνρή ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ» 10. Παξάιιεια όκσο κε ηελ ηδενινγηθή ζηξάηεπζε θαη ηε κνλνδηάζηαηε καξμηζηηθή εξκελεία, ε βνπιγαξηθή ηζηνξηθή αθήγεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο πεξηόδνπ επηζεκαίλεη θαη ελδνγελείο παξάγνληεο ηεο ειιελνβνπιγαξηθήο δηακάρεο, θάλνληαο ιόγν γηα «αληηβνπιγαξηθή θαηεύζπλζε» ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 11. Χο απόδεημε ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρπξηζκνύ ηεο θέξεη ηελ ειιεληθή δηεθδίθεζε γηα ζηξαηεγηθή δηαξξύζκηζε ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ. ύκθσλα κε ηε βνπιγαξηθή εξκελεία, βάζεη ελόο ππνκλήκαηνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ην Foreign Office από 14 Φεβξνπαξίνπ 1945, ε δηεθδίθεζε απηή ηζνδπλακνύζε κε ζπγθαιπκκέλε πξνζάξηεζε πεξίπνπ η.ρικ., ηνπ 1/10 ηεο βνπιγαξηθήο επηθξάηεηαο. Σν λέν ζηξαηεγηθό ζύλνξν πνπ δηεθδηθνύζε ε Διιάδα πεξηειάκβαλε εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νιόθιεξε ηελ πεδηάδα ηνπ Άξδα κέρξη ηελ θνξπθή 7 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Σηα ζύλνξα ησλ θόζκσλ: Η Διιάδα θαη ν Ψπρξόο Πόιεκνο, , Αζήλα 2008, ζ Zh. Grigorova, ό.π., ζ π., ζ π., ζ Ο «από Βνξξάλ θίλδπλνο» δελ ήηαλ σζηόζν κηα αληίιεςε πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ ην Ζ βνπιγαξνθνβία ελππήξρε ζην Βαιθαληθό ύκθσλν ηνπ 1934 θαη είρε θαζηεξσζεί σο θπξίαξρε παξάκεηξνο ζην ειιεληθό δόγκα αζθαιείαο ην 1936 επί θαζεζηώηνο Μεηαμά θαη Αξρεγίαο Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ ζην ΓΔ. Βι. ζρεηηθά Δ. Υαηδεβαζηιείνπ, Σηα ζύλνξα ησλ θόζκσλ, ό.π., ζζ. 22, 29, ππξίδσλ Γ. Πινπκίδεο, «Δμσηεξηθή θαη ακπληηθή πνιηηηθή, », ζην: Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ (επηκ.), Η δηθηαηνξία ηνπ Ισάλλε Μεηαμά , εθεκεξίδα Σα Νέα, Αζήλα 2010, ζ Zh. Grigorova, ό.π., ζ. 345.

4 4 Μπεο ηεπέ θαη ην Σζεπειάξε ηεο Ρνδόπεο, ηηο πεξηνρέο ηνπ Μαζηαλιί (Μόκηζηιγθξαδ), ηνπ Κίξηδαιη, ηνπ Παζκαθιί (κνιηάλ), ηνπ Νεπξνθνπίνπ (Γθόηζε Νηέιηζεθ), ηνπ Πεηξηηζίνπ καδί κε ην όξνο Πηξίλ κέρξη ηα ζηελά ηεο Κξέζλαο 12. Ζ βνπιγαξηθή ηζηνξηνγξαθία απνζησπά ην γεγνλόο όηη ε αξηζηεξή θπβέξλεζε ηνπ Παηξησηηθνύ Μεηώπνπ, πνπ είρε εγθαζηδξπζεί ζηε όθηα ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1944, θάλεθε απξόζπκε λα απνρσξήζεη από ηα ειιεληθά εδάθε ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο θαη ρξεηάζηεθε έληνλε δηπισκαηηθή πίεζε από ηηο Γπηηθέο Γπλάκεηο, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε βνπιγαξηθή απνρώξεζε 13. Ζ βνπιγαξηθή ηζηνξηνγξαθία δελ παξαιείπεη σζηόζν λα αλαθεξζεί θαη ζηε βνπιγαξηθή αληαπαίηεζε γηα ηε Γπηηθή Θξάθε, ε νπνία (ράξε ζηελ ακέξηζηε ζνβηεηηθή θαη γηνπγθνζιαβηθή ππνζηήξημε) ήιζε λα εμηζνξξνπήζεη θαη λα εμνπδεηεξώζεη ηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο εηο βάξνο ηεο Βνπιγαξίαο. Τπνγξακκίδεη κάιηζηα όηη ε βνπιγαξηθή δηεθδίθεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ε νπνία βαζηδόηαλ ζην άξζξν 48 ηεο πλζήθεο ηνπ Νετγύ (ην νπνίν παξαρσξνύζε ζηε Βνπιγαξία «νηθνλνκηθή δηέμνδν» ζην Αηγαίν), ήηαλ ε κνλαδηθή εδαθηθή δηαθνξά κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο 14. Ζ βνπιγαξηθή ηζηνξηνγξαθία επηζεκαίλεη νξζά ην ηέινο ηνπ 1946 σο terminus post quem ν αληηθνκκνπληζκόο γίλεηαη «ην θαζνξηζηηθό ζεκέιην ηεο όιεο πνιηηηθήο ησλ δύν θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο» (ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο) 15. Σν ρξνληθό όκσο απηό όξην δελ θαζνξίδεηαη από ηελ πύθλσζε από ηόηε θαη ζην εμήο ησλ αηκαηεξώλ επεηζνδίσλ ζηελ ειιελνβνπιγαξηθή κεζόξην, όπσο ε βνπιγαξηθή ηζηνξηνγξαθία ηζρπξίδεηαη, αιιά από ηελ απόξξηςε ησλ ειιεληθώλ εδαθηθώλ δηεθδηθήζεσλ έλαληη ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Αιβαλίαο από ηε Γηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ (Οθηώβξηνο 1946). Ζ απόξξηςε απηή ήιζε λα δηαςεύζεη ηηο πξνζδνθίεο ελόο επξένο ηδενινγηθνύ ξεύκαηνο πνπ είρε θπξηαξρήζεη ζηνπο θόιπνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο από ηα κέζα ηνπ ην δεύηεξν κηζό ηνπ 1943, όηαλ πιένλ, κεηά ηε κάρε ηνπ ηάιηλγθξαλη θαη ηηο αξκαηνκαρίεο ηνπ Κνπξζθ θαη ηνπ Υαξθόβνπ, είρε δηαθαλεί ε ήηηα ηνπ Άμνλα, ν ειιεληθόο εζληθηζκόο πξαγκαηνπνίεζε έλα ζεκαληηθό δηαλνεηηθό 12.π., ζ Γηώξγνο Α. Καδακίαο, «Σν δηεζλέο δηπισκαηηθό παξαζθήλην θαη ε απνρώξεζε ησλ Βνπιγάξσλ από ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε», ζην Ξαλζίππε Κνηδαγεώξγε-Επκάξε (επηκ.), Η βνπιγαξηθή Καηνρή ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, (Θεζζαινλίθε: ΗΜΥΑ θαη Παξαηεξεηήο, 2002), ζζ Zh. Grigorova, ό.π., ζζ. 346, π., ζ. 358.

5 5 άικα θαη έιαβε εθ λένπ αιπηξσηηθέο θαη επεθηαηηθέο δηαζηάζεηο. ηνπο θόιπνπο ηεο ρεηκαδόκελεο ειιεληθήο θνηλσλίαο δηακνξθώζεθε ζηαδηαθά ζηελ αξρή δηζηαθηηθά ην ηδενινγηθό ξεύκα κηαο λέαο «Μεγάιεο Ηδέαο». Οη κε εακηθέο αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο επηδόζεθαλ ζηε δεκόζηα δηαηύπσζε θαη πξνβνιή καμηκαιηζηηθώλ εδαθηθώλ δηεθδηθήζεσλ εηο βάξνο γεηηνληθώλ βαιθαληθώλ θξαηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην θύιιν ηεο Γόμαο (ηεο ΠΔΑΝ) ηεο 10 Ηνπλίνπ 1943 γηλόηαλ ιόγνο γηα ηε «Μεγάιε Διιάδα πνπ λα εμαζθαιίδεη ζην ιαό ηεο ην ρώξν πνπ εζλνινγηθά, γεσπνιηηηθά θαη ηζηνξηθά ηνπ αλήθεη θαη ζα ηνπ επηηξέςε λα αλαπηπρζή νηθνλνκηθά». ε απηνηειέο θπιιάδην ηεο νξγάλσζεο (Τη πξνζέθεξε θαη ηη δηθαηνύηαη λα δεηήζε ε Διιάο) ην νπνίν θπθινθόξεζε ηνλ επόκελν κήλα θαη ην νπνίν είρε ζπληάμεη ν λεαξόο ηόηε δηθεγόξνο Γεώξγηνο Αιεμηάδεο (ν «ζεσξεηηθόο» θαη δηάδνρνο ηνπ Κώζηα Πεξξίθνπ ζηελ εγεζία ηεο ΠΔΑΝ), δεισλόηαλ: «δεηνύκε εθείλα πνπ καο πήξαλ θαη απηά πνπ καο αλήθνπλ ηζηνξηθά, εζλνινγηθά, γεσνηθνλνκηθά». πγθεθξηκέλα, ε ΠΔΑΝ δηεθδηθνύζε, γηα ινγαξηαζκό ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο, ηόζν εζλνινγηθά «ειιεληθέο» πεξηνρέο (ηελ απόδνζε ησλ Γσδεθαλήζσλ, ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ) όζν θαη «γεσπνιηηηθά αλαγθαίεο»: ηελ πξνζάξηεζε νιόθιεξεο ηεο πξώελ Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο (Ννηίνπ Βνπιγαξίαο), πεξηνρέο ηνπ λνηίνπ ηκήκαηνο ηεο γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο (ην Μνλαζηήξη, ηελ Αρξίδα, ηε ηξώκληηζα, ηε Γεγεπιή, ηνλ Πεξιεπέ) θαη, ζηηο παξακνλέο ηεο απνρώξεζεο ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1944, ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν 16. Ζ πξώηε σζηόζν νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ ειιεληθώλ αμηώζεσλ έγηλε κεηαπειεπζεξσηηθά ην 1945 από ηνλ Κσλζηαληίλν Υξηζηόπνπιν (ηαθηηθό θαζεγεηή ζηε Γεσπνληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο). Χο όξην ησλ ειιεληθώλ δηεθδηθήζεσλ ν Υξηζηόπνπινο νξίδεη ηε γξακκή Αίκνπ- Κνζζπθνπεδίνπ κε θαηάιεμε ηνλ πνηακό Γελνύζν (θνύκπη) ζηελ θεληξηθή Αιβαλία, «επηηπγράλνληεο ζπγρξόλσο ηε κεηαηόπηζη από εθεί [δει. «λνηίσο ησλ θπζηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθν-θπιεηηθώλ απηώλ νξίσλ»] ησλ πιεζπζκώλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ράζεη εληειώο ηελ Διιεληθή ζπλείδεζί ησλ» Π.Δ.Α.Ν., Τη πξνζέθεξε θαη ηη δηθαηνύηαη λα δεηήζε ε Διιάο, [Αζήλα 1943], ζζ. 20, ύιινγνο «Φίινη ηεο Π.Δ.Α.Ν.», Μπζηηθόο Τππόο ηεο Καηνρήο, ό.π., ζ. 228 (εθ. Γόμα αξ. 44 [1 επηεκβξίνπ 1944] ζ. 2). Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, ΠΔΑΝ ( ): Παλειιήληνο Έλσζηο Αγσληδνκέλσλ Νέσλ, Αζήλαη 2004, ζζ , 56-57, , , Οληέη Βαξώλ-Βαζάξ, Η ελειηθίσζε κηαο γεληάο. Νένη θαη λέεο ζηελ Καηνρή θαη ζηελ Αληίζηαζε, Αζήλα 2009, ζζ. 128, Κσλζηαληίλνο Π. Υξηζηόπνπινο, Τν Διιεληθό Πξόβιεκα, Θεζζαινλίθε , ζζ

6 6 Σα έηε ζεκεηώζεθε θπξηνιεθηηθά «έθξεμε» από ειιεληθά δεκνζηεύκαηα γεσπνιηηηθήο, ηα νπνία ηεθκεξίσλαλ «βάζεη απζηεξώο επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ» 18 ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο. Απηή ε πνηνηηθή κεηάιιαμε ηνπ ειιεληθνύ εζληθηζκνύ ε νπνία δελ ηζνδπλακνύζε κε απηνύζηα επαλάθακςε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, αιιά ζπληζηνύζε έλα λέν δηαλνεηηθό θαηλόκελν ζθπξειαηήζεθε κέζα ζε κηα πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα ξεβαλζηζκνύ θαη ελζνπζηαζκνύ γηα ηε πκκαρηθή λίθε 19 θαη πήγαδε από όια ηα ζηξώκαηα ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη θνηλνηήησλ ηεο ππαίζξνπ. Ζ θξηθηή εκπεηξία ηεο ηξηπιήο Καηνρήο θαη ηδίσο ηα εγθιήκαηα ησλ βνπιγαξηθώλ θαηνρηθώλ ζηξαηεπκάησλ, ηα νπνία ηζνδπλακνύζαλ κε ζηνρεπκέλε εθζηξαηεία γελνθηνλίαο ηνπ ειιεληζκνύ θαη εζλνθάζαξζεο ηεο ειιεληθήο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 20, είραλ σο κνηξαίν απνηέιεζκα ην εζληθηζηηθό θιίκα ζηνπο θόιπνπο ησλ Διιήλσλ λα είλαη πξαγκαηηθά δηάρπην. ηε εθζηξαηεία ησλ εζληθώλ δηεθδηθήζεσλ ζπζηξαηεύζεθαλ κε δεκνζηεύζεηο ηνπο δεθάδεο κέιε ηεο θαηεζηεκέλεο θαη ηεο αλεξρόκελεο λέαο ειίη ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. Με ππόκλεκα («δηαθήξπμή») ηεο πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1945 ε ειίη ηεο πξσηεύνπζαο δήηεζε «λα ζηεξεσζή θαιώο [ν ειιεληθόο ιαόο] επί ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ». ζνλ αθνξά ζηα «εδαθηθά δίθαηα», σο πξνο ηε Βνπιγαξία ε ειιεληθή κεζόξηνο έπξεπε λα ζπκπεξηιάβεη «νινθιήξνπο ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ Οξβήινπ θαη ηεο Ρνδόπεο κέρξη ηνπ Έβξνπ πνηακνύ εηο ηελ Βνξείαλ Θξάθελ (ηελ θνηλώο θαινπκέλελ Αλαηνιηθήλ Ρσκπιίαλ)» θαζώο θαη ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ ηξνύκηηζα (ζεκ. ηξνπκέζληηζα, παξαπνηάκνπ ηνπ ηξπκώλα) κέρξη ηα ζηελά ηεο Κξέζλαο, ελώ σο πξνο ηε Γηνπγθνζιαβία έπξεπε λα πξνζαξηεζνύλ ην νξνπέδην ηεο Πειαγσλείαο (ηνπ Μνλαζηεξίνπ, Κξνπζόβνπ θαη ηνπ Πξηιάπνπ [Πεξιεπέ]) θαη ε θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Αμηνύ κέρξη ηε ζηελσπό ηνπ Κξίβνιαθ (ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο ζεκεξηλήο ΠΓΓΜ ζε απόζηαζε πεξίπνπ 80 ρηιηνκέηξσλ βνξείσο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ). Ζ «δηαθήξπμηο» έθεξε, κεηαμύ άιισλ, ηηο ππνγξαθέο 18.π., Θεζζαινλίθε , ζ. γ. 19 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Απόςεηο γύξσ από ηε βησζηκόηεηα ηεο Διιάδαο θαη ηνλ ξόιν ηεο βηνκεραλίαο», ζην: Βαζίιεο Κξεκκπδάο, Υξύζα Μαιηέδνπ θαη Νηθόιανο Μ. Παλαγησηάθεο (επηκ.), Αθηέξσκα ζηνλ Νίθν Σβνξώλν, ηόκ. Β, Ρέζπκλν 1986, ζζ Ioannis D. Stefanidis, Stirring the Greek Nation: Political Culture, Irredentism and Anti-Americanism in Post-War Greece, , Aldershot, Hampshire 2007, ζζ. 49, 55, Ξαλζίππε Κνηδαγεώξγε, «Ζ βνπιγαξηθή Καηνρή ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε», Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο ηεο Δθδνηηθήο Αζελώλ, ηόκ. ΗΣ, Αζήλα 2000, ζζ , Σεο ηδίαο (επηκ.), Η βνπιγαξηθή Καηνρή ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε Καζεζηώο Παξάκεηξνη Σπλέπεηεο, Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο, 2002, ζζ ,

7 7 ηνπ πξνέδξνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Γεσξγίνπ Μπαιή, ηνπ πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γεκεηξίνπ Μπαιάλνπ, ησλ πξπηάλεσλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηεο ΑΟΔΔ (Γεκεηξίνπ Καιηηζνπλάθη), ησλ δηεπζπληώλ (sic) ηεο Αλσηάηεο Γεσπνληθήο ρνιήο (Παλαγηώηε Αλαγλσζηόπνπινπ), ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ θαη ηνπ Χδείνπ Αζελώλ, ησλ πξνέδξσλ ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο, ηνπ Παξλαζζνύ, ηεο Διιεληθήο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο, ηεο Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο, ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ (Αζελώλ), ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ, ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ θαη ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ, ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Βηνκεράλσλ θαη Βηνηερλώλ, ηεο Παλειιελίνπ πλνκνζπνλδίαο Δλώζεσλ Γεσξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ, ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ, ηεο Δλώζεσο Δθνπιηζηώλ θαη ηνπ Υξπζνύ Δπειπίδε, σο πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παληείνπ ρνιήο 21. Από ηελ πιεπξά ηνπ, κε ςήθηζκά ηνπ, θαηόπηλ ζπιιαιεηεξίνπ (18 Ηνπιίνπ 1945), ν «ιαόο ηεο Θεζζαινλίθεο», κε πξσηνβνπιία ηεο Παηξησηηθήο Δλώζεσο θαη ησλ «Δζληθώλ Οξγαλώζεσλ», αμίσζε ηελ αλαγλώξηζε (από ηηο ληθήηξηεο Γπλάκεηο) ησλ εζληθώλ δηεθδηθήζεσλ «επί όισλ ησλ εδαθώλ» (ηεο Βνξείνπ Μαθεδνλίαο, ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ηεο Βνξείνπ Θξάθεο/Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο), «ηα νπνία ηζηνξηθώο, εζλνινγηθώο θαη νξγαληθώο αλήθνπλ εηο ηελ Διιάδα θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιηζζώζηλ ε επεκεξία ηνπ ιανύ θαη ε αζθάιεηα ηεο ρώξαο» 22. Ζ ειιελνβνπιγαξηθή αληηπαξάζεζε ηνπ είρε, αζθαιώο, ηζηνξηθό ππόβαζξν θαη θηλείην ζε παξαδνζηαθά πιαίζηα. Ο Γεκνζζέλεο ηεθαλίδεο ( ), ηαθηηθόο θαζεγεηήο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο, έζεζε ζε απηνηειή δεκνζίεπζή ηνπ ηελ αληεθδίθεζε σο βαζηθή παξάκεηξν ζηε ζπλεγνξία ππέξ ηεο δηεθδίθεζεο ηεο (πξώελ) Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο/Βνξείνπ Θξάθεο, ζπκίδνληαο ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ηνλ «δηά ππξόο θαη ζηδήξνπ εθβνπιγαξηζκόλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο» (1906), ε νπνία «κέρξη ηνπ έηνπο 1878 παξνπζίαδελ εληόλσο ειιεληθόλ ραξαθηήξα» («αη πεξηνραί Μειελίθνπ, θαηά πξώηνλ ιόγνλ, σζαύησο Νεπξνθνπίνπ θαη Πεηξηηζίνπ ήζαλ άιισζηε εζηίαη αθκαίνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ») 23. Χζηόζν, νη 21 ΑΤΔ, 1945, 21/1, «Γηαθήξπμηο», Αζήλαη επηέκβξηνο Δθ. Διιεληθόο Βνξξάο αξ. 144 (19 Ηνπιίνπ 1945) ζ Γεκνζζέλεο. ηεθαλίδεο, Έιιελεο θαη Βνύιγαξνη σο νηθνλνκηθνί παξάγνληεο εηο ηελ Βαιθαληθήλ, Αζήλαη 1945, ζζ.

8 8 αλεπίζεκεο απηέο ειιεληθέο εζληθέο δηεθδηθήζεηο πξνζέιαβαλ, ιόγσ ηεο λσπήο εκπεηξίαο ηεο Καηνρήο, καμηκαιηζηηθό ραξαθηήξα. Καηά ηνλ Γ. Αιεμηάδε, «ε κόλε δίθαηε, αζθαιήο θαη θπζηθή πξνο βνξξάλ δηεπζέηεζε ζπλόξσλ» ήηαλ «απηή πνπ ζα πεξηθιείε κέζα ζηελ απξηαλή Διιάδα νιόθιεξε ηε Ρσκπιία, νιόθιεξε ηε Μαθεδνλία θαη νιόθιεξε ηελ Ήπεηξν κέρξη ηα θπζηθά ηεο όξηα» 24. Ο (πξώελ βνπιεπηήο Αζελώλ θαη Κπβεξλεηηθόο Αληηπξόζσπνο Ηνλίσλ Νήζσλ) Λέσλ Μαθθάο θαληάζηεθε κηα Διιάδα «Μεγάιε θαη επηπρηζκέλε», «εθηεηλνκέλε επί η.ρικ.» (πεξηιακβάλνληαο ηε «Νόηην Ρσκπιία»). ηε ρνξεία απηή πξνζηέζεθαλ επίζεο ν Ξελνθώλ Ενιώηαο 25, ν ππνδηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ Αζαλάζηνο κπαξνύλεο 26, ν αξραηνιόγνο θαζεγεηήο πύξνο Μαξηλάηνο 27, ν δηδάθηνξαο ησλ νηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ Βαζίιεηνο Βνγηαηδήο (κεηέπεηηα θαζεγεηή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Αλσηάηε Βηνκεραληθή ρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο) 28, ν πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο Ησάλλεο Βνγηαηδίδεο 29 θ.ά.. Οη καμηκαιηζηηθέο δηεθδηθήζεηο απέλαληη ζηα όκνξα θξάηε παξέκεηλαλ ηειηθά ζε αλεπίζεκν ή εκηεπίζεκν επίπεδν θαη δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία ζε αληίζεζε κε ό,ηη ζπλέβε λσξίηεξα ζηε κεζνπνιεκηθή Βνπιγαξία, όπνπ νη κεγαιντδεαηηθέο δηεθδηθήζεηο είραλ (κε εμαίξεζε ηε βξαρύβηα θπβέξλεζε ηνπ Εβελό, ) θαζνιηθή απνδνρή. πγθεθξηκέλα, νη απαηηήζεηο ηεο θπβέξλεζεο Κσλζηαληίλνπ Σζαιδάξε έλαληη ηεο Βνπιγαξίαο πεξηνξίζηεθαλ (κε ππόκλεκα πξνο ην πκβνύιην ησλ Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ ησλ ληθεηξηώλ Γπλάκεσλ ζηηο 10 Απξηιίνπ 1946) ζηε ζηξαηεγηθή δηαξξύζκηζε ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ γηα ιόγνπο «αζθαιείαο» (γηα ηελ απνηξνπή βνπιγαξηθώλ επηδξνκώλ ζην ειιεληθό έδαθνο) 30. Παξ όια απηά, αθόκε θαη απηέο νη κηληκαιηζηηθέο ειιεληθέο εδαθηθέο αμηώζεηο ζπλάληεζαλ ηε ιπζζώδε αληίδξαζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ λέσλ δνξπθόξσλ ηεο θαη ηε ριηαξή ππνζηήξημε ησλ Γπηηθώλ ζπκκάρσλ Γπλάκεσλ ζηε πλδηάζθεςε ηεο Δηξήλεο, ε νπνία 24 Γεώξγηνο. Αιεμηάδεο, Γεσνηθνλνκία θαη γεσπνιηηηθή ησλ ειιεληθώλ ρσξώλ, Αζήλαη , ζ Ξελνθώλ Δ. Ενιώηαο, Η Διιάο πξέπεη λα γίλε βηώζηκνο, Αζήλαη Αζαλάζηνο Η. κπαξνύλεο, Σθέςεηο ηηλέο δηα κεηαπνιεκηθήλ βηώζηκνλ Διιάδα, ελ Αζήλαηο πύξνο Ν. Μαξηλάηνο, Η Διιάο θαη ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο σο ζπλαξηήζεηο νηθνλνκηθήο δηεμόδνπ, Αζήλαη Βαζίιεηνο Θ. Βνγηαηδήο, Λαόο ρσξίο ρώξν, Θεζζαινλίθε Ησάλλεο Κ. Βνγηαηδίδεο, Τα πξνο Βνξξάλ ζύλνξα ηνπ ειιεληζκνύ, Θεζζαινλίθε Βαζίιεηνο Κόληεο, «Ζ πεξίνδνο ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ», Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο ηεο Δθδνηηθήο Αζελώλ, ηόκ. ΗΣ, Αζήλα 2000, ζζ

9 9 άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζην Παξίζη ζηηο 29 Ηνπιίνπ. Οη Βνύιγαξνη (Γθεόξγθη Κνπιίζεθ), νη νβηεηηθνί (Νηεκήηξη Μαλνπήιζθπ) θαη νη Γηνπγθνζιάβνη (Moša Pijade θαη Γεκήηαξ Βιαρώθ) αληηπξόζσπνη θαηεγόξεζαλ ηελ Διιάδα γηα «θαζαξόλ ηκπεξηαιηζκόλ» 31. Ο Γηνπγθνζιάβνο αληηπξόζσπνο (M. Pijade) πξνέβε κάιηζηα (6 επηεκβξίνπ 1946) ζε επζεία ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηελ «Αηγαηαθή» Μαθεδνλία θαη δήηεζε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ «Μαθεδνληθνύ» ιανύ γηα «ειεπζεξία θαη εζληθή ελόηεηα» 32. Δλώπηνλ ησλ βνπιγαξηθώλ θαη ησλ γηνπγθνζιαβηθώλ αληαπαηηήζεσλ θαη θαηόπηλ «θηιηθώλ» ππνδείμεσλ ηεο βξεηαληθήο αληηπξνζσπείαο, ε δηεθδηθνύκελε από ηε Βνπιγαξία εδαθηθή δώλε πεξηνξίζηεθε αθόκε πεξηζζόηεξν (από η.ρικ., ζύκθσλα κε κεηξηνπαζείο εθηηκήζεηο) ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ η.ρικ. πνπ ν πιεζπζκόο ηεο άγγηδε ηνπο θαηνίθνπο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (κνπζνπικάλνπο) Πνκάθνπο 33. Παξ όια απηά, ζηηο 2 Οθησβξίνπ ε ζηξαηησηηθή επηηξνπή θαη ζηηο 15 Οθησβξίνπ ε πνιηηηθή θαη εδαθηθή επηηξνπή γηα ηε Βνπιγαξία απέξξηςαλ ηελ ειιεληθή απαίηεζε θαη όξηζαλ όηη ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα ζα έκελαλ «εθεί όπνπ ήζαλ» 34. Ζ πλζήθε Δηξήλεο ησλ πκκάρσλ θξαηώλ κε ηε Βνπιγαξία (10 Φεβξνπαξίνπ 1947) όξηδε όηη «ηα ζύλνξα ηεο Βνπιγαξίαο ζα είλαη απηά ηα νπνία ππήξραλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1941» 35. Παξά ηε ζπζηεκαηηθή εξγαιεηνπνίεζή ηνπο ζην λέν εκθπιηαθό πιαίζην, νη ειιεληθέο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο δελ πξέπεη λα εξκελεπζνύλ ηζηνξηθά ζαλ έλα επηθαηλόκελν ηνπ αληηεακηζκνύ θαη ηνπ αληηθνκκνπληζκνύ 36, αιιά σο κηα πνιηηηθή θαη δηαλνεηηθή 31 Δθ. Μαθεδνλία αξ (27 Ηνπιίνπ 1946) ζ. 1 θαη αξ (12 επηεκβξίνπ 1946) ζ. 3. Αιέμεο Αδ. Κύξνπ, Όλεηξα θαη πξαγκαηηθόηεο. Χξόληα δηπισκαηηθήο δσήο ( ), Αζήλαη [1972], ζ Βαζίιεο Κόληεο, Η αγγινακεξηθαληθή πνιηηηθή θαη ην ειιεληθό πξόβιεκα: , Θεζζαινλίθε 1984, ζζ Πεξηθιήο Υ. Υξηζηίδεο, Γηπισκαηία ηνπ αλέθηθηνπ. Η Διιάδα ζηε Σπλδηάζθεςε γηα ηελ Δηξήλε ζην Παξίζη, 1946, Θεζζαινλίθε 2009, ζζ , Stephen G. Xydis, Greece and the Great Powers Prelude to the Truman Doctrine, Θεζζαινλίθε 1963, ζζ. 326, , 350. Ηάθσβνο Γ. Μηραειίδεο, Τα πξόζσπα ηνπ Ιαλνύ: Οη ειιελνγηνπγθνζιαβηθέο ζρέζεηο ηηο παξακνλέο ηνπ ειιεληθνύ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ( ), Αζήλα 2003, ζζ , 224. Π. Υξηζηίδεο, ό.π., ζ ΑΤΔ, 1946, 43/3, Speech delivered by Monsieur Constantin Tsaldaris. Plenary Session of Peace Conference, Παξίζη 11 Οθησβξίνπ 1946, ζ. 6. Πξβι. S. Xydis, Greece and the Great Powers, ό.π., ζζ Π. Υξηζηίδεο, ό.π., ζζ. 119, 249. Ο Αιέμεο Κύξνπ (ό.π., ζ. 244) θάλεη ιόγν γηα δηεθδίθεζε από ηε Βνπιγαξία πεξηνρήο «εηο έθηαζηλ όρη κεγαιεηηέξαλ ησλ 875 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ θαη κε αξηζκόλ πιεζπζκνύ όρη αλώηεξνλ ησλ , εθ ησλ νπνίσλ νη κνπζνπικάλνη Πνκάθνη». 34 Δθ. Διιεληθόο Βνξξάο αξ. 511 (2 Οθησβξίνπ 1946) ζ. 1. Αι. Κύξνπ, ό.π., ζζ. 240, 247. Π. Υξηζηίδεο, ό.π., ζζ , ππξίδσλ Γ. Πινπκίδεο, Δζλνηηθή ζπκβίσζε ζηα Βαιθάληα. Έιιελεο θαη Βνύιγαξνη ζηε Φηιηππνύπνιε, , Αζήλα 2006, ζ. 401 (ππνζ. 146). 36 Πξβι. Υ. Υαηδεησζήθ, ό.π., ζ. 357.

10 10 δηαδηθαζία ε νπνία αλ θαη όρη απνκνλσκέλε δηέζεηε ηε δηθή ηεο απηνλνκία 37. Ζ δηάςεπζε ησλ όπνησλ ειπίδσλ εδαθηθήο επέθηαζεο πξνο Βνξξά δελ εμνκάιπλε απηόκαηα ηελ ειιελνβνπιγαξηθή αληηπαιόηεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ην πξόβιεκα αζθαιείαο δηακνξθώζεθε από κηα ώζκσζε παιαηόηεξσλ πεξηθεξεηαθώλ αληηπαινηήησλ θαη ηεο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο ηεο ρώξαο κε ηε γεληθόηεξε πνιηηηθνζηξαηησηηθή πνξεία ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ 38. Ζ (νξζή) αληίιεςε ησλ Διιήλσλ ηζπλόλησλ ήηαλ όηη ν κεζνπνιεκηθόο βνπιγαξηθόο αλαζεσξεηηζκόο ζπλερηδόηαλ (κηληκαιηζηηθά, αλαθνξηθά κε ηε Γπηηθή Θξάθε 39 ) θαη απνθηνύζε λέα δπλακηθή, σο βαζηθόο πεξηθεξεηαθόο εηαίξνο κηαο ερζξηθήο ππεξδύλακεο (ηεο ΔΓ). Αληηθεηκεληθέο ινηπόλ πξαγκαηηθόηεηεο ζην βαιθαληθό ηεο πεξίγπξν αλάγθαδαλ ηελ επίζεκε Διιάδα λα ηεξεί επηθπιαθηηθή θαη «ςπρξή» ζηάζε απέλαληη ζηνπο βόξεηνπο γείηνλέο ηεο. Πεξηζζόηεξν νπζηαζηηθή από ηελ αληαπαίηεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο από ηελ εηηεκέλε Βνπιγαξία ήηαλ ζαθώο ε κεζόδεπζε ηεο ηηηντθήο Γηνπγθνζιαβίαο ( ) γηα «επαλέλσζε» ησλ ηξηώλ ηκεκάησλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη γηα απνξξόθεζε ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο «ηνπ Αηγαίνπ (θαη ηεο βνπιγαξηθήο «ηνπ Πηξίλ») ζηε λεόθνπε νκόζπνλδε γηνπγθνζιαβηθή Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ε νπνία είρε ηδξπζεί παλεγπξηθά ζηηο 2 Απγνύζηνπ Ζ πξνζαξκνγή ζηε λέα δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα, όπνπ ε αληηπαξάζεζε γηλόηαλ πιένλ θπξίσο κε ηδενινγηθνύο (θνκκνπληζκόο αληηθνκκνπληζκόο) θαη όρη κε εζληθνύο όξνπο (Έιιελεο ιάβνη), ήηαλ ζίγνπξα δύζθνιε: ζην α κηζό ηνπ 1945 ε θπξίαξρε άπνςε ζηελ ειιεληθή δηπισκαηία επλννύζε ηελ επαλέλαξμε ησλ δηπισκαηηθώλ ζρέζεσλ κε ην Βειηγξάδη, πνληάξνληαο ζηελ παξαδνζηαθή ειιελνζεξβηθή θηιία, ελώ ν Σύπνο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ είρε γαινπρεζεί κε ην όλεηξν ηεο ειιελνζεξβηθήο ζπκκαρίαο, εθζείαδε ηελ «ηζηνξηθήλ πξνο ηνπο γείηνλαο έξβνπο θηιίαλ» 41. Σν ελδερόκελν όκσο απόζρηζεο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο εξέζηδε ηνπο Έιιελεο (ηδίσο ηεο Βνξείνπ 37 Γηα ηε ζύλδεζε ηεο εζληθνθξνζύλεο θαη ησλ εζληθώλ δηεθδηθήζεσλ κε ηνλ αληηθνκκνπληζκό ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία ην βι. Βαζίιεο Κ. Γνύλαξεο, Δγλσζκέλσλ θνηλσληθώλ θξνλεκάησλ. Κνηλσληθέο θαη άιιεο όςεηο ηνπ αληηθνκκνπληζκνύ ζηε Μαθεδνλία ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ( ), Θεζζαινλίθε 2002, ζζ Δ. Υαηδεβαζηιείνπ, Σηα ζύλνξα ησλ θόζκσλ, ό.π., ζ Βι. παξαηεξήζεηο ηνπ Δπάγγεινπ Κσθνύ (Nationalism and Communism in Macedonia, Θεζζαινλίθε 1964, ζζ ) γηα ηε ζπλερηδόκελε βνπιγαξηθή ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηε Γπηηθή Θξάθε κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Δ. Κσθόο, ό.π., ζζ , Η. Μηραειίδεο, ό.π., ζζ. 195, , , Η. Μηραειίδεο, ό.π., ζζ. 38, 114,

11 11 Διιάδαο), απμάλνληαο ηα αληηβνπιγαξηθά ηνπο αηζζήκαηα θαη ηελ παξαδνζηαθή ζιαβνθνβία ηνπο 42. ηελ κεηαπειεπζεξσηηθή θαη ζηελ εκθπιηαθή ειιεληθή Μαθεδνλία, ε αξλεηηθή εκπεηξία ηεο Καηνρήο, κε ηε θηινβνπιγαξηθή ζηάζε κηαο κεξίδαο ιαβνθώλσλ (ππό ηνλ Ζιία Γεκάθε/Κάιηζεθ), νη πεξηπεπιεγκέλεο ζρέζεηο ηνπ ΔΛΑ κε ηνπο γηνπγθνζιάβνπο παξηηδάλνπο θαη ην ζιαβνκαθεδνληθό απνζρηζηηθό θίλεκα ηνπ ΝΟΦ/ΝΟΦ, ήηαλ κνηξαίν λα ηαπηίζνπλ ηνλ αληηβνπιγαξηζκό θαη ηνλ αληηζιαβηζκό κε ηνλ αληηθνκκνπληζκό 43. Ζ ιέμε «ιαύνο» θαη ηα παξάγσγά ηεο ζπλόδεπαλ θάζε αξάδα πεξί θνκκνπληζηώλ ζηνλ πνιηηηθό ιόγν ησλ εθεκεξίδσλ ηεο Μαθεδνλίαο (νη αληάξηεο ηνπ ΓΔ δελ ήηαλ Έιιελεο αιιά «Βνύιγαξνη», «ζιαπνπξάθηνξεο, «Δακνζιαύνη» θαη «ζιαπόδνπινη») θαη ν Δκθύιηνο Πόιεκνο ζπλδέζεθε, κέζσ ηεο αλάθιεζεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, κε ηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα 44. Άιισζηε, αλάινγα παξαδείγκαηα ώζκσζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ παιαηνύ κε ην λέν εληνπίδνληαη θαη ζηελ θεληξηθή ζθελή ηνπ πξώηκνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ. ύκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθό Martin McCauley, ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηώλ ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάιπζε ηεο άπνςεο πνπ είρε ε Μόζρα γηα ηνλ θόζκν (έσο ην 1949) πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππόςε καο όρη κόλνλ ηε καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή ζεσξία (πνπ ζεσξνύζε ηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ θαπηηαιηζηηθό θαη ζηνλ ζνζηαιηζηηθό θόζκν ληεηεξκηληζηηθά αλαπόθεπθηε), αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο απηνθξαηνξηθήο Ρσζίαο 45. Δπ απηνύ, παξαδνζηαθέο εζληθέο θαη απηνθξαηνξηθέο αληηπαιόηεηεο ηεο γεξαηάο επείξνπ, όπσο απηή κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο (πνπ ζην Αλαηνιηθό Εήηεκα είραλ εθδεισζεί κε έλνπιν ηξόπν ην 1855 θαη κε απεηιή ρξήζεο βίαο ην 1878, όπσο θαη ζην δήηεκα ηεο Πεξζίαο), ελζσκαηώζεθαλ θαη ππνδαύιηζαλ ην θνύλησκα ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ ζηα πξώηα ζηάδηά ηνπ. 42.π., ζ Β. Γνύλαξεο, ό.π., ζ π., ζζ , M. McCauley, ό.π., ζ. 31.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα