Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ ηεο ΔΝΞΔ, ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γηεζλνύο Θαλνληζκνύ Ξεηνζθαίξηζεο, ηνπ λόκνπ 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ Ξεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ , κε αξηζ. πξση. 2545/ θαη ηε Ππκπιεξσκαηηθή Γεληθή Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ κε αξηζ.πξση. 3461/ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ηε Β ΔΘΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ - ΔΘΛΗΘΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΓΛΑΗΘΩΛ , κε ηνπο πην θάησ όξνπο: ΑΟΘΟΝ 1ν: ΠΩΚΑΡΔΗΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ α) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο, αλά όκηιν, έρνπλ ηα παξαθάησ ζσκαηεία: Α Όκηινο: ΞΑΘ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ, ΑΔ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΩΛ, ΑΝ ΛΔΝΗ ΒΟΩΛΝΠ, ΑΝΛ ΑΚΑΕΝΛΔΠ, ΑΠ ΛΗΘΖ ΑΚΑΟΝΠΗΝ, ΑΠ ΞΑΞΑΓΝ, ΑΔ ΓΘΟΑΒΑΠ, ΑΝ ΑΛΑΓΟΝΠ, ΑΔ ΑΘΖΛΑ ΚΑΓΘΝΦΑΛΑ 2004, ΔΛΩΠΖ ΒΟΩΛΑ, ΓΠ ΘΔΟΑΡΔΑΠ, ΓΠ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΠ Β Όκηινο: ΑΓΝΓ ΔΟΑΙΖ, ΑΝΛ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ, ΑΔ ΟΔΛΡΖ, ΑΝ ΔΛΩΠΖ ΗΙΗΝ, ΑΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ, ΑΓΠ ΑΟΡΔΚΗΠ, ΑΝΛΠ ΚΗΙΩΛ, ΑΝ ΞΖΓΑΠΝΠ ΣΑΪΓΑΟΗΝ, ΓΑΛΠ ΗΟΗΠ, ΝΦΑ ΑΞΝΙΙΩΛΗΝΠ, ΓΠ ΑΓ.ΑΛΑΟΓΟΩΛ, ΑΔ ΑΗΜΩΛΖ Γ Όκηινο: ΚΔΛΡ, ΑΚΝ ΓΑΙΑΜΗΑΠ, ΠΑ ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ, ΣΑΛΘ, ΚΑΞΝ ΘΔΟΑΛΝΠ, ΑΔΠΔ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ, ΑΚΠ ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ, ΞΑΝΘ, ΞΠΦ ΠΘΔΩΛ, ΓΠ ΚΔΓ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ, ΑΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΩΛ ΞΔΘΩΛ, ΚΓΠ ΑΞΝΙΙΩΛ Γ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία Δ Όκηινο: ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ, ΓΑΠ ΑΟΣΔΙΑΝΠ, ΓΑΠ ΚΔΓ.ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ, Κ.Ξ.Γ.Α.Π. ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΞΔΡ. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ, ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ, ΓΠ ΘΝΕΑΛΖΠ, ΚΑΠ ΛΗΘΖ, ΑΝΞ ΚΗΙΩΛΑΠ ΓΗΑΛΛΗΡΠΩΛ ΠΡ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία Ε Όκηινο: ΑΝ ΠΝΦΙΑΟΗΩΛ, ΑΠ ΑΟΓΩ ΒΝΙΝ, ΓΠ ΛΗΘΑΗΑΠ, ΦΠ ΑΚΞΔΙΩΛΑ, ΓΠ ΛΗΘΖ ΒΝΙΝ, ΓΠ ΑΙΚΟΝ, ΑΝ ΙΑΚΗΑΠ 2013, ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Από ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ δέθα (10) νκάδεο. Ζ Όκηινο: ΔΑ ΞΑΡΟΩΛ, ΓΔ ΞΑΛΑΣΑΪΘΖ, ΑΔΞ ΝΙΚΞΗΑΠ, ΓΑΠ ΞΑΚΒΝΣΑΪΘΝΠ, ΓΠ ΑΟΓΝΠ, ΠΔΦΑ ΑΟΘΑΓΗΘΝΠ, ΦΝΛ ΝΚΝΛΝΗΑ, ΑΠΞ ΑΞΝΙΙΩΛ Θ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία Η Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηηο Ρ.Δ. Θπθιάδσλ, Πάκνπ, Ιέζβνπ, Σίνπ, Γσδ/λήζνπ (Ε Ξεξηθέξεηα) θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία Πηνπο νκίινπο Α, Β, Γ, Ε θαη Ζ ε ζπκκεηνρή ζην Ξξσηάζιεκα ησλ Πσκαηείσλ πνπ έρνπλ απηό ην δηθαίσκα είλαη ππνρξεσηηθή.

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 2 β) Πηνπο νκίινπο Α, Β, Γ, Δ, Ε θαη Ζ, ζσκαηείν πνπ δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη δελ κεηέρεη ζην Ξξσηάζιεκα ππνβηβάδεηαη ζηελ ηνπηθή θαηεγνξία θαη επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ (-3) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Ρν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δειώζεη ζπκκεηνρή κε επηθύιαμε θάπνηνπ από ηα άξζξα ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο θαη ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ. γ) Πηνπο νκίινπο Γ, ΠΡ, Θ θαη Η ζσκαηείν πνπ δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη δελ κεηέρεη ζην Ξξσηάζιεκα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Ρν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δειώζεη ζπκκεηνρή κε επηθύιαμε θάπνηνπ από ηα άξζξα ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο θαη ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ. δ) Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ππνπέζεη γηα δεύηεξε θνξά ζε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηεο πξώηεο ηνπ παξάβαζεο, απνθιείεηαη από ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Νη αγώλεο πνπ ζην κεηαμύ έρνπλ γίλεη, παξακέλνπλ ηζρπξνί ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ θαη ην ζσκαηείν παξακέλεη ζην βαζκνινγηθό πίλαθα, αθνύ κεδεληζηεί ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο. Πε ζσκαηείν πνπ ππνπίπηεη ζε ηέηνηα παξάβαζε επηβάιιεηαη επηπιένλ πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, αλ αγσληζηεί ζηε Β Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα θαη ηξηώλ(-3) αλ αγσληζηεί ζηελ ηνπηθή θαηεγνξία. ΑΟΘΟΝ 2ν: ΞΝΒΝΙΖ ΓΖΙΩΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ α) Ρα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Β Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Έλσζε/Ρ.Δ. πνπ αλήθνπλ, ζύκθσλα κε ην Θεθ. Β άξζξν 9 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη κε ην Θεθ. Ζ παξ. 1 ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ , ζπκπιεξσκέλε ηε ζπλεκκέλε δήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 4 Πεπηεκβξίνπ Ζ δηνξγαλώηξηα Έλσζε έρεη δηθαίσκα λα νξίζεη ρξεκαηηθό παξάβνιν ζην πξσηάζιεκα, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα αλαθνηλσζεί κε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε. Ρν ίδην θαη νη Ρνπηθέο Δπηηξνπέο θαηόπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο ΔΝΞΔ. β) Πε θάζε όκηιν, ε θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 7 έσο 21 Πεπηεκβξίνπ Ζ αθξηβήο εκεξνκελία θαη ν ηόπνο δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία από ηελ αληίζηνηρε Έλσζε/Ρ.Δ. Πηελ θιήξσζε πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηα ζσκαηεία κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο. γ) Ρν ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα δηεμαρζεί ην πξσηάζιεκα ηεο Β Δζληθήο - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα (εθηόο ηνπ Η Νκίινπ) είλαη από 3/10/2015 έσο 24/4/2016. Ζ Α Φάζε ηνπ Η Νκίινπ ζα δηεμαρζεί από 3/10/2015 έσο 10/4/2016 θαη ε Β Φάζε 23-27/4/2016 ΑΟΘΟΝ 3ν: ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ α) Ζ ΔΝΞΔ εθρσξεί ηελ επζύλε γηα ηε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Δζληθνύ Ξεξηθεξεηαθνύ Ξξσηαζιήκαηνο ζηηο Δλώζεηο/Ρ.Δ. σο εμήο: Γηα ηνλ Α Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΑΑΑ Γηα ηνλ Β Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔΓΑ Γηα ηνλ Γ Όκηιν: ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο Γηα ηνλ Γ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο Γηα ηνλ Δ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο Γηα ηνλ ΠΡ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο Γηα ηνλ Ε Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο Γηα ηνλ Ζ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ Γηα ηνλ Θ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Θξήηεο Γηα ηνλ Η Όκηιν: γηα ηελ Α Φάζε ζηηο Ρ.Δ. Θπθιάδσλ, Πάκνπ, Ιέζβνπ, Σίνπ θαη Γσδ/λήζνπ β) Δηδηθά γηα ηε Β Φάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηνπ Η Νκίινπ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ αλαιακβάλεη ε ΔΝΞΔ.

3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 3 γ) Πε πεξίπησζε παξαπηώκαηνο αζιεηή, πξνπνλεηή ή άιινπ παξάγνληα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζσκαηείνπ, ν ζρεηηθόο θάθεινο (έθζεζε, έγγξαθν ππόκλεκα θαη θάζε άιιν δηαθσηηζηηθό ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκό δίθαηεο θξίζεο, γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο από ηα αξκόδηα όξγαλα), πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ. κέζα ζε δύν εκέξεο από ηνλ αγώλα, από ηνλ Γπκλαζίαξρν κε ηελ έλδεημε ΔΞΔΗΓΝΛ. ΑΟΘΟΝ 4ν: ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ - ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΝΚΑΓΩΛ - ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ α) Γηα ηνλ θάζε όκηιν (εθηόο ηνπ Η Νκίινπ) μερσξηζηά, ν ρσξηζκόο ησλ νκάδσλ ζε ππννκίινπο (εάλ ππάξρνπλ) θαζώο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ζα θαζνξηζηεί κε ζπκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε πνπ ζα εθδώζεη ε θάζε κία από ηηο δηνξγαλώηξηεο Δλώζεηο, κεηά από ζρεηηθή έγθξηζε απηήο από ηελ ΔΝΞΔ. β) Γηα ηνλ Η Όκηιν ην πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο: Πηελ Α Φάζε νη νκάδεο ρσξίδνληαη ζε πέληε ππννκίινπο, κε γεσγξαθηθό θξηηήξν ηεο πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Ρ.Δ., νη νπνίεο ζα εθδώζνπλ ζπκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε κε ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ παξ. β θαη γ ηνπ Θεθ. Ε ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ Νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε ζέζε ζην ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ θάζε ππννκίινπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Β Φάζε. Β Φάζε: Νη νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Α Φάζε ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε Ρνπξλνπά ελόο γύξνπ κε βαζκνινγία θαη ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1 ε ζέζε αλαθεξύζζεηαη πξσηαζιήηξηα ηνπ Η Νκίινπ. Νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε γήπεδν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο Ρ.Δ. Γσδεθαλήζνπ. γ) Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών θα ανέλθουν: 1) νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ζε θάζε έλαλ από ηνπο δέθα (10) νκίινπο ηεο Β Δζληθήο Θαηεγνξίαο - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα δ) Πην Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα ζα ππνβηβαζηνύλ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ: 1) ηελ 9 ε ζέζε ηνπ Ρειηθνύ Βαζκνινγηθνύ Ξίλαθα ηεο Α Φάζεο ηνπ Α πννκίινπ ηνπ Α Νκίινπ θαη ηηο ζέζεηο 9, 10 θαη 11 ηνπ Ρειηθνύ Βαζκνινγηθνύ Ξίλαθα ηεο Α Φάζεο ηνπ Β πννκίινπ ηνπ Α Νκίινπ 2) ηηο ζέζεηο 8 θαη 9 ηνπ Ρειηθνύ Βαζκνινγηθνύ Ξίλαθα ηεο Α Φάζεο ζε θάζε έλαλ από ηνπο δύν ππννκίινπο ηεο Β Νκίινπ ε) Από την Τοπική Κατηγορία στη Β Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιυερειακό Πρωτάθλημα θα ανέλθουν: Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΑΑΑ: νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε θαη 2 ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔΓΑ: ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ πνπ ζα αλέιζνπλ ζα αλαθνηλσζεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΞΔΠ Θεζ/λίθεο: νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε θαη 2 ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο Ρνπηθή θαηεγνξία ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ελώ ζα αλέιζεη θαη ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 2ε ζέζε ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ δελ ππνβηβαζηεί νκάδα πνπ αλήθεη ζηελ ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο. Ρνπηθή θαηεγνξία ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1 ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Δπίζεο ζα αλέιζνπλ νη ληθεηέο ησλ αγώλσλ κπαξάδ νη νπνίνη ζα δηεμαρζνύλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 8 ε ζέζε ζηνλ Ε Όκηιν ηεο Β Δζληθή-Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Γπλαηθώλ θαη νκάδσλ ηεο Ρνπηθήο Θαηεγνξίαο, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ ζα εμαξηεζεί από ην εάλ ζα ππνβηβαζηεί νκάδα πνπ αλήθεη ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο από ηε Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ. Ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ πνπ ζα αλέιζνπλ από ηνπο αγώλεο κπαξάδ θαζώο θαη ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο δηεμαγσγήο ηνπο ζα αλαθνηλσζεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1 ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ελώ ζα αλέιζεη θαη ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 2 ε ζέζε ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ δελ ππνβηβαζηεί θακία νκάδα πνπ αλήθεη ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ.

4 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 4 ζη) Από τη Β Εθνική Κατηγορία Γυναικών - Εθνικό Περιυερειακό Πρωτάθλημα στην Τοπική Κατηγορία θα υποβιβαστούν: Από ηνλ Α Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΑΑΑ: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 12ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδαο ή νκάδσλ ηεο ΔΠΞΑΑΑ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ, ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ αληίζηνηρνο αξηζκόο νκάδσλ (πιένλ ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 12 ε ζέζε) έηζη ώζηε ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ε νκάδα ή νη νκάδεο πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ καδί κε απηέο πνπ παξακέλνπλ θαη κε απηέο πνπ ζα αλέιζνπλ από ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία λα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αξηζκό δώδεθα (12). Από ηνλ Β Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔΓΑ: ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ ζα αλαθνηλσζεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Από ηνλ Γ Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΞΔΠ Θεζ/λίθεο: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 12 ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδαο ή νκάδσλ ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ, ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία Αλδξώλ αληίζηνηρνο αξηζκόο νκάδσλ (πιένλ ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 12 ε ζέζε) έηζη ώζηε ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ε νκάδα ή νη νκάδεο πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ καδί κε απηέο πνπ παξακέλνπλ θαη κε απηέο πνπ ζα αλέιζνπλ από ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία λα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αξηζκό δώδεθα (12). Από ηνλ Δ Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 8ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδαο ηεο ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ, ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ θαη ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 7 ε ζέζε. Από ηνλ Ε Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 8 ε ζέζε ζα ζπκκεηάζρεη ζε αγώλεο κπαξάδ νη νπνίνη ζα δηεμαρζνύλ κε ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ ηεο Ρνπηθήο Θαηεγνξίαο, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ ζα εμαξηεζεί από ην εάλ ζα ππνβηβαζηεί νκάδα πνπ αλήθεη ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο από ηε Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ. Από ηνλ Ζ Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 8ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδσλ ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ, ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ αληίζηνηρνο αξηζκόο νκάδσλ (πιένλ ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 8 ε ζέζε) έηζη ώζηε ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν νη νκάδεο πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ καδί κε απηέο πνπ παξακέλνπλ θαη κε απηέο πνπ ζα αλέιζνπλ από ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία λα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αξηζκό νθηώ (8). ε) Νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο Ξαηδηάο ηεο FIVB. Γελ ηζρύζνπλ νη ηερληθέο αλάπαπιεο (ηερληθά time out), ελώ ηα θαλνληθά time out είλαη δύν γηα θάζε νκάδα ζε θάζε ζεη κε δηάξθεηα 30 ην θαζέλα. ε) Όινη νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμαρζνύλ κε έγρξσκεο κπάιεο ΚIKASA ηύπνπ MVΑ 200 ή MOLTEN ηύπνπ V5M5000 ή GALA ηύπνπ BV5591S ή WILSON ηύπνπ I-COR HIGH-PERFORMANCE. ΑΟΘΟΝ 5ν: ΓΖΞΔΓΑ ΑΓΩΛΩΛ - ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΓΖΞΔΓΝΣΩΛ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ 1. α) Όινη νη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γήπεδα πνπ ζα δειώζνπλ ηα ζσκαηεία θαη ζα εγθξίλεη ε δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ., ζύκθσλα κε όηη αλαθέξεηαη ζην Θεθάιαην Γ άξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη ζην Θεθάιαην Ζ παξάγξαθνο 2α ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ β) Πύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη ζην Θεθάιαην Ζ παξ. 2β ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ , όια ηα Πσκαηεία ηεο Β Δζληθήο Θαηεγνξίαο - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα είλαη ππνρξεσκέλα, κέζα ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Ξξσηάζιεκα, λα αλαθέξνπλ ην γήπεδν πνπ ζα αγσλίδνληαη θαη λα ππνβάιινπλ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ καδί κε ηε δήισζε, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ θαη έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ γεπέδνπ πνπ λα αλαθέξεη όηη ην γήπεδν απηό παξαρσξείηαη γηα αγώλεο

5 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 5 Ξεηνζθαίξηζεο, ηηο εκέξεο πνπ ζα νξίζεη ε θάζε Έλσζε/Ρ.Δ. θαη ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηε Ππκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε πνπ ζα εθδώζεη ε θάζε κία από ηηο δηνξγαλώηξηεο. γ) Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα επηκεινύληαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ αγώλσλ γηα ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θνηλνπνηνύλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηάμεο. δ) Πε πεξίπησζε ηηκσξίαο ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ από ην αξκόδην Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν ηεο θάζε Έλσζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Ε Ξεξηθέξεηα ε ΓΔ/ΔΝΞΔ, ν αγώλαο ζα δηεμάγεηαη ρσξίο ζεαηέο «θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ» ζύκθσλα κε ηνλ λ. 3262/2004 Θεθ. Β άξζξν 9 παξ. 1. Ζ δηνξγαλώηξηα Έλσζε θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε Ε Ξεξηθέξεηα ε ΔΝΞΔ, κε εηδηθή Δγθύθιην ζα αλαθνηλώζεη έγθαηξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα εηζόδνπ ζην γήπεδν. 2. Δθηόο από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θαλνληζκό Ξαηδηάο θαη ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηα γεπεδνύρα Πσκαηεία έρνπλ ηηο πην θάησ ππνρξεώζεηο: α) Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΞΑΗΘΡΟΗΩΛ, κε αξηζκνύο 1-20 γηα ηηο δύν νκάδεο. Νη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθεο, θαζαξνγξακκέλεο, θαιαίζζεηεο θαη επδηάθξηηεο. β) Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα έρνπλ ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο ρεηξνθίλεην πίλαθα θαηαγξαθήο ηνπ ζθνξ θαη θνπδνύλη γηα ηηο αιιαγέο ησλ παηθηξηώλ. γ) Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία πξέπεη λα θξνληίδνπλ πξνζεθηηθά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο άδεηαο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ ζηελ αζηπλνκία, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε αζηπλνκηθή δύλακε θαη λα ηεξεζεί ε ηάμε. ΑΟΘΟΝ 6ν: ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΛΩΛ 1) Ρν πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ όισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα, αλαθνηλώλεηαη από ηελ δηνξγαλώηξηα (Έλσζε/Ρ.Δ.) ζηα ζσκαηεία: α) δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ αξρηθή έλαξμε ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ή νθηώ (8) εκέξεο γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. β) Ρνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ από θάζε αγώλα, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε (θαζνξηζκόο αγώλα κεηά από αλαβνιή ή κεηάζεζε θιπ) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηειενπηηθή κεηάδνζε νθηώ (8) εκέξεο πξηλ, εθηόο από πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο ή εηδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαη δελ είλαη εθηθηό λα πξνρσξήζεη νκαιά ην πξσηάζιεκα, θαηά ηηο νπνίεο δελ ηεξνύληαη ηα ρξνληθά όξηα, ε πξνβιεπόκελε ζεηξά θιπ. 2) Πην πξόγξακκα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζπλαληήζεηο θαηά εκεξνκελία, νη ώξεο έλαξμεο ησλ αγώλσλ θαη ηα γήπεδα δηεμαγσγήο ηνπο. ΑΟΘΟΝ 7ν: ΑΘΙΖΡΟΗΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ α) Πηνπο αγώλεο Δζληθνύ Ξεξηθεξεηαθνύ Ξξσηαζιήκαηνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο αζιήηξηεο γξακκέλεο ζηε δύλακε ηεο ΔΝΞΔ θαη θάηνρνη ηνπ Αζιεηηθνύ Γειηίνπ ηεο ΔΝΞΔ, πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν θαη από ην γηαηξό. β) Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή αζιήηξηαο: 1) Αλ έρεη αλαθεξζεί από ηνλ Γηαηηεηή ζην Φύιιν ηνπ Αγώλα. 2) Αλ εθηίεη πνηλή πνπ ηεο επηβιήζεθε από αξκόδηα αξρή γηα πεηζαξρηθό ή άιιν παξάπησκα. δ) Πύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο Γηεζλνύο Νκνζπνλδίαο Ξεηνζθαίξηζεο, πξέπεη: 1) Νη αξηζκνί ησλ αζιεηξηώλ λα είλαη γξακκέλνη ζηελ πίζσ θαη εκπξόο επηθάλεηα ηεο θαλέιαο. 2) Νη αξηζκνί ησλ αζιεηξηώλ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη από ην Λν. 1 κέρξη θαη ην Λν. 20. πεύζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη νη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ.

6 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 6 ΑΟΘΟΝ 8ν: ΞΟΝΠΔΙΔΠΖ ΝΚΑΓΩΛ Ρελ ώξα πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα όηη αξρίδεη ν αγώλαο, θάζε νκάδα, αλεμάξηεηα από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ παίθηξηεο έηνηκεοο (κε αζιεηηθή πεξηβνιή) γηα ηνλ αγώλα πνπ ηα νλόκαηά ηνπο πξέπεη λα γξαθηνύλ ζην θύιιν ηνπ αγώλα. Πε πεξίπησζε πνπ νκάδα δελ εκθαληζηεί ζηνλ αγώλα ζα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ (- 3) βαζκώλ. ΑΟΘΟΝ 9ν: ΑΛΑΒΝΙΔΠ ΑΓΩΛΩΛ α) Αλαβνιέο αγώλσλ δηθαηνινγνύληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Δ άξζξν 20. β) Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηώζεθε από νπνηαδήπνηε αηηία θαη πξόθεηηαη λα επαλαιεθζεί, νξίδεηαη κεηά από απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Έλσζε/Ρ.Δ.. Ν αγώλαο απηόο ζα δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά εληόο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ. γ) Ζ νκάδα πνπ κεηαθηλείηαη πξέπεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα (Γεληθόο Θαλνληζκόο Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Γ άξζξν 14). δ) Πε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί αγώλαο από ηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Έλσζεο/Ρ.Δ., πάληα γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ Θεθάιαην Δ άξζξν 20, ε Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αγώλα απηόλ νπνηαδήπνηε κέξα. ε) Δπηηξέπεηαη ε ειεύζεξε βηληενζθόπεζε ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο από ηα ζσκαηεία ηεο Β Δζληθήο Θαηεγνξίαο - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα. Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηνπ πιηθνύ πνπ βηληενζθνπήζεθε γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο. ΑΟΘΟΝ 10ν: ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΑΘΙΖΡΟΗΩΛ ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΞΝΛΖΡΩΛ α) Νη αζιήηξηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη πξέπεη λα έρνπλ ηα ζρεηηθά δειηία ηεο ΔΝΞΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν α, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πξνθήξπμεο απηήο. Ν έιεγρνο ησλ Γειηίσλ ζα γίλεηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα από ηνλ Α Γηαηηεηή. β) Ρα Γειηία ησλ αζιεηξηώλ δύλαληαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ λα ηα δεηήζνπλ πξνο έιεγρν, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ην θιείζηκν ηνπ Φύιινπ Αγώλα. γ) Γελ επηζηξέθεηαη δειηίν παίθηξηαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 1) Όηαλ ππνβιεζεί έλζηαζε θαθήο ζπκκεηνρήο ηεο αζιήηξηαο ιόγσ πιαζηνπξνζσπίαο 2) Όηαλ αλαγξαθεί ζην θύιιν ηνπ αγώλα από ηνλ δηαηηεηή γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα. Αλ ε παίθηξηα δελ παξαπεκθζεί ζηελ ΔΝΞΔ ην δειηίν ηεο επηζηξέθεηαη ζην ζσκαηείν ηεο. δ) Ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδνο πνπ αγσλίδεηαη θαζώο θαη ζπλεξγάηεο απηνύ πξέπεη λα έρνπλ ην ζρεηηθό δειηίν, πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Ξξνπνλεηώλ θαη ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα. ε) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 πεξ. 11 ηνπ λ. 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3057/02. ΑΟΘΟΝ 11ν: ΠΛΘΔΠΖ ΝΚΑΓΩΛ Πύκθσλα κε ην Θεθάιαην Θ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ ζε θάζε αγώλα ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, κέρξη 5 άηνκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο νκάδαο, έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ πάγθν εθνδηαζκέλνη κε ηηο ηαπηόηεηεο πνπ ζα εθδνζνύλ από ηε δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ. ή ζε πεξίπησζε πξνπνλεηή από ηνλ ΠΔΞΞΔ, νη νπνίνη ζα έρνπλ κία από ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο: 1) Ν πξνπνλεηήο 2) Ν βνεζόο πξνπνλεηή 3) Ν θπζηνζεξαπεπηήο ή γηαηξόο ή γπκλαζηήο 4) Ν έθνξνο 5) ν θξνληηζηήο

7 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 7 6) Ν ζηαηηζηηθνιόγνο Όια ηα άηνκα απηά ή όζα επηζπκνύλ λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο Νκάδαο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην Δηδηθό Γειηίν Ραπηόηεηαο θαη ην νπνίν ζα θέξνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Ρα άηνκα απηά πξέπεη λα έρνπλ ηηο παξαθάησ, θαηά πεξίπησζε, πξνϋπνζέζεηο: - Πποπονηηήρ και Βοηθόρ Πποπονηηή: πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην δειηίν ηαπηόηεηαο πξνπνλεηνύ πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Ξξνθήξπμε θαη ηνλ Θαλνληζκό Ξξνπνλεηώλ. - Για ηον Φςζιοθεπαπεςηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνύρνο Πρνιήο Φπζηνζεξαπεπηώλ. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ. - Για ηον Γςμναζηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνύρνο Ρ.Δ.Φ.Α.Α. ή ηζόηηκεο ζρνιήο. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ. - Για ηον Ιαηπό: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνύρνο Ηαηξηθήο Πρνιήο. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ. - Για ηον Φπονηιζηή: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνόηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ Ξξνπνλεηήο ή Βνεζόο Ξξνπνλεηνύ ζε Φύιιν Αγώλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε. - Για ηον Έθοπο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνόηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ Ξξνπνλεηήο ή Βνεζόο Ξξνπνλεηνύ ζε Φύιιν Αγώλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε. - Για ηον ηαηιζηικολόγο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνόηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί σο πξνπνλεηήο ή βνεζόο πξνπνλεηή ζε άιιε νκάδα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν. Ν Ξξνπνλεηήο θαη ν Βνεζόο Ξξνπνλεηή πξέπεη λα θέξνπλ νκνηόκνξθε εκθάληζε (πνιηηηθή ή αζιεηηθή). Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ππόινηπα άηνκα πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νκνηόκνξθε εκθάληζε κεηαμύ ηνπο (πνιηηηθή ή αζιεηηθή). Ν Α θαη ν Β Γηαηηεηήο, πξέπεη λα δεηήζνπλ πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ηα άηνκα πνπ ζα θαζίζνπλ ζηνλ πάγθν θαη λα δεηήζνπλ ηα Δηδηθά Γειηία Ραπηόηεηάο ηνπο γηα έιεγρν. Πηελ ζπλέρεηα ζα επηζηξέθνπλ ηα Γειηία Ραπηόηεηαο θαη ζα δεηνύλ λα θέξνληαη από ηα άηνκα απηά θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Νπνηνζδήπνηε δελ θέξεη καδί ηνπ ην Δηδηθό Γειηίν Ραπηόηεηαο, δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, όηη βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν άηνκν ην νπνίν δελ έρεη ην δηθαίσκα απηό, πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ακέζσο θαη ην γεγνλόο λα αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Α δηαηηεηή. Πηελ Έθζεζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη θάζε πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ Άξζξνπ απηνύ (δηαθνξά ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο κε ην άηνκν πνπ ηελ θέξεη, επεηζόδηα από ηα άηνκα απηά θιπ). Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη άηνκν βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν Νκάδαο, ρξεζηκνπνηώληαο Γειηίν ηαπηόηεηαο άιινπ αηόκνπ, ηόηε ην Γειηίν απηό αλαθαιείηαη κέρξη ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη δελ κπνξεί λα εθδνζεί άιιν γηα ην άηνκν πνπ ην έθεξε. Όια ηα Πσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα, πξέπεη λα απνζηείινπλ ζηε δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ. πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ηα ζηνηρεία (ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ, ΗΓΗΝΡΖΡΑ), ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (γηα όζεο πεξηπηώζεηο απηό απαηηείηαη) θαη κηα πξόζθαηε θσηνγξαθία, γηα ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ Ραπηόηεηαο. Θάζε επηπιένλ δήισζε ή αιιαγή αηόκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ΔΞΡΑ (7) εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ θάζε αγώλα. Φπζηθά δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα δεισζνύλ ΝΙΔΠ νη ηδηόηεηεο ησλ αηόκσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνπο πάγθνπο ησλ Νκάδσλ. Ρα Πσκαηεία κπνξνύλ λα δειώζνπλ γηα ην ππόινηπν ηεο πεξηόδνπ κέρξη 2 αιιαγέο γηα θάζε έλα από ηα πξναλαθεξζέληα άηνκα, πάληα κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο. ΑΟΘΟΝ 12ν: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ Νη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηα ζσκαηεία ζηελ δηνξγαλώηξηα, ζα εθδηθάδνληαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ. Ρν παξάβνιν γηα ηηο ελζηάζεηο νξίδεηαη ζε 150 ΔΟΩ. ΑΟΘΟΝ 13ν: ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ Νη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Δ.Γ.) ηεο θάζε Έλσζεο/Ρ.Δ.

8 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 8 ΑΟΘΟΝ 14ν: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ α) Ζ ηηκή εηζηηεξίνπ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ζα θπκαίλεηαη από 2 κέρξη 10 ΔΟΩ. Ρα έζνδα από ηα εηζηηήξηα ησλ αγώλσλ ζα αλήθνπλ ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν. Ρελ επζύλε ηεο νηθνλνκηθήο δηνξγάλσζεο, εμαζθάιηζεο αδεηώλ, έθδνζεο εηζηηεξίσλ, θ.ι.π., ζα έρνπλ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία. β) ΓΗΑ ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΚΔΣΟΗ 16 ΔΡΩΛ, Ζ ΔΗΠΝΓΝΠ ΠΡΝΠ ΑΓΩΛΔΠ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΔΙΔΘΔΟΖ. γ) Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο επηβαξύλνπλ ηα ζσκαηεία. Ζ Νκνζπνλδία ζα ζπκβάιεη ζηε κεηαθίλεζε ησλ ζσκαηείσλ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη απηή ε δπλαηόηεηα εθόζνλ επέιζεη ζπκθσλία κε ρνξεγό ηνπ πξσηαζιήκαηνο. δ) Ζ ακνηβή ησλ παξαγόλησλ ηνπ αγώλα (Α δηαηηεηήο, Β δηαηηεηήο, Πεκεησηήο θαζώο θαη Δπόπηεο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο όπνπ ππάξρνπλ) ζε όινπο ηνπο αγώλεο επηβαξύλεη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνύληα πνζά ζηνπο παξαπάλσ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (όπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ ηνπ αγώλα βαξύλεη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνύληα πνζά ζηνπο παξαπάλσ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξνβιεπόκελα πνζά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγώλα, ν αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνύρνο νκάδα ζα ράλεη ηνλ αγώλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πόληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηό επαλαιεθζεί παξαπάλσ από ηξεηο (3) θνξέο ηόηε από ηνλ επόκελν αγώλα ε γεπεδνύρνο νκάδα ζα κεδελίδεηαη, ππό ηελ έλλνηα ηεο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ) κε όιεο ηηο εληεύζελ πξνβιεπόκελεο βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο. ΑΟΘΟΝ 15ν: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ Νη νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη, βαζκνινγνύληαη κε: Ρξεηο (3) βαζκνύο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 0 ζεη ή 3 1 ζεη Γύν (2) βαζκνύο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 2 ζεη Θαλέλα (0) βαζκό: α) ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 0 3 ζεη ή 1 3 ζεη, β) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ γεπεδνύρνπ, δελ θαηαβάιεη ηα πξνβιεπόκελα πνζά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγώλα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 14 παξ. ε ηεο παξνύζαο. Έλα (1) βαζκό ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 2 3 ζεη Κεδεληζκό θαη αθαίξεζε 3 (-3) βαζκώλ: α) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην Θεθάιαην Δ άξζξν 22 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, β) ζε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ γεπεδνύρνπ, δελ θαηαβάιεη πξνβιεπόκελα πνζά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγώλα γηα πεξηζζόηεξεο από ηξεηο θνξέο. Πε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο ζα ηζνβαζκήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζέζε, ηόηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζέζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 1) Νη βαζκνί πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη θάζε νκάδα ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο 2) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα ληθεθόξα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο. 3) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) θαη παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο. 4) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα θεξδηζκέλα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα ρακέλα ζεη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί. 5) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο πόληνπο (βαζκνύο) θαη παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί. 6) Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηα παξαπάλσ ππάξρεη ηζνβαζκία, ηόηε θαη κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεη άλνδν ή ππνβηβαζκό ή πξόθξηζε ζε επόκελε θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ζα δηεμάγεηαη έλαο αγώλαο θαηάηαμεο.

9 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 9 ΑΟΘΟΝ 16ν: ΔΞΑΘΙΑ - ΒΟΑΒΔΗΑ Πηελ Ξξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε Νκίινπ ζα απνλεκεζεί Θύπειιν από ηελ δηνξγαλώηξηα θαη ζηνπο αζιεηέο ηεο δώδεθα επίρξπζα κεηάιιηα θαη αληίζηνηρα δηπιώκαηα. Πηηο Β θαη Γ νκάδεο ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκίινπ, κεηάιιην θαη δίπισκα θαη ζηνπο αζιεηέο ηνπο δηπιώκαηα θαζώο θαη αλά δώδεθα επάξγπξα θαη ραιθά κεηάιιηα αληίζηνηρα. ΑΟΘΟΝ 17ν: Γ Δ Λ Η Θ Α Όηη δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ Ξξνθήξπμε θαζώο επίζεο όηη δελ πξνβιέπεηαη ή θαζνξίδεηαη από ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ή ηελ Γεληθή Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ, όπσο θαη θάζε αζάθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζε, ζα ξπζκίδεηαη κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Έλσζεο/Ρ.Δ. από ην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ, ε νπνία θαη ζα απνζηείιεη ζηα ζσκαηεία ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. Ξαξαθαινύκε ηα ζσκαηεία πνπ ελδηαθέξνληαη, λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηε Γεληθή Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ Ξεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ θαη λα έρνπλ ππόςε ηνπο ηηο δηαηάμεηο ηεο, γηα λα κελ παξνπζηαζηνύλ αλσκαιίεο έηζη ώζηε λα ζηεθζεί κε επηηπρία ην πξσηάζιεκα. Ν Ξξόεδξνο Αρηιιέαο Καπξνκάηεο Ν Γελ. Γξακκαηέαο Ξαλαγηώηεο Πηδέξεο

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3463 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Aπγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3462 ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 13 Οκτωβπίος 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2015 2016 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 3. Μεδεληζκόο νκάδσλ 4. ύζηεκα θαη όξνη δηεμαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ Αξηζκ.Πξωη. :. ΚΟΕΑΝΖ.././20. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΚΟΕΑΝΖ αθνύ έιαβε ππόςε: Α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο Β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 Αξηζ.Ξξωη: 40284 Αζήλα, 17.06.2011 Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Σεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο, ζχκθσλα κε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα