ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ 1978

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1o Δηήζηεο δηνξγαλώζεηο ζειίδα 1 Άξζξν 2o Φξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο δηνξγαλώζεσλ 2 Άξζξν 3o Σπκκεηνρή ζηηο δηνξγαλώζεηο 3 Άξζξν 4o Γεληθή πξνθήξπμε δηνξγαλώζεσλ 4 Άξζξν 5o Δηδηθέο πξνθεξύμεηο δηνξγαλώζεσλ 5 Άξζξν 6o Σπκκεηνρή αζιεηώλ ζε αγώλα 6 Άξζξν 7o Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 7 Άξζξν 8o Αλαβνιή αγώλα Γηεμαγσγή ηνπ 8 Άξζξν 9o Αγώλαο πνπ δελ δηεμήρζεθε ρσξίο ππαηηηόηεηα 9 Άξζξν 10o Αγώλαο πνπ δηαθόπεθε ρσξίο ππαηηηόηεηα 10 Άξζξν 11o Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη κε ππαηηηόηεηα θαη ησλ δύν νκάδσλ 11 Άξζξν 12o Αγώλαο πνπ δηαθόπεθε κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο νκάδαο 12 Άξζξν 13o Γηαθνπή αγώλα 13 Άξζξν 14o Απνβνιή Απνθιεηζκόο πεηνζθαηξηζηή 14 Άξζξν 15o Οξγάλσζε αγώλσλ από ζσκαηεία ηεο ΚΟΠΔ 15 Άξζξν 16o Υπνρξεώζεηο δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ 16 Άξζξν 17o Υπνρξεώζεηο γεπεδνύρνπ νκάδαο 17 Άξζξν 18o Γήπεδα Γεπεδνύρα ζσκαηεία Γηάζεζε γεπέδσλ 18 Άξζξν 19o Γήπεδν αληηθαλνληθό 19 Άξζξν 20o Βαζκνινγία Καηάηαμε Γηαβάζκηζε 20 Άξζξν 21o Οηθνλνκηθνί όξνη 21 Άξζξν 22o Γηαηηεζία αγώλσλ 22 Άξζξν 23o Γειηία πγείαο 23 Άξζξν 24o Τειενπηηθή θάιπςε Βηληενγξάθεζε 24 Άξζξν 25ν Έιεγρνο Doping Πνηλνιόγην 25 Άξζξν 26o Έπαζια Μεηάιιηα ήζνπο Γηπιώκαηα 26 Άξζξν 27o Δλζηάζεηο Δθέζεηο 27 Άξζξν 28ν Beach Volley 28 Άξζξν 29ν Δπίζεκε εκεξνκελία εγγξάθσλ ζηελ ΚΟΠΔ 29 Άξζξν 30ν Ιζρύο Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ 30

3 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΣΖΗΔ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ 1. Οη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο είλαη : α. Πξσηάζιεκα Αληξώλ θαηά θαηεγνξία. β. Πξσηάζιεκα Γπλαηθώλ θαηά θαηεγνξία. γ. Πξσηάζιεκα Κππέιινπ Αληξώλ. δ. Πξσηάζιεκα Κππέιινπ Γπλαηθώλ. ε. Οπνηνδήπνηε άιιν πξσηάζιεκα, δηνξγάλσζε ή θαη κεκνλσκέλνη αγώλεο ζάιαο ή θαη παξαιίαο ( beach volley ) απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ είλαη ην κνλαδηθό αξκόδην λα απνθαζίζεη πνηέο από ηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζνύλ θαη πσο ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν αθνύ ιάβεη ππόςηλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. 3. Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ πην πάλσ δηνξγαλώζεσλ είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο ΚΟΠΔ θαη απηέο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ, ησλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο. 1

4 ΑΡΘΡΟ 2o : XΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Η ρξνληθή πεξίνδνο ( πεηνζθαηξηθή πεξίνδνο ) κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα δηεμαρζνύλ θαη λα ιήμνπλ νη αγώλεο όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. Οη εκεξνκελίεο ησλ αγώλσλ νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή θαη ηελ Τερληθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε δε ζεηξά ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε ή άιιν ηξόπν ελώ απηνί ζα δηεμάγνληαη ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή ε Τερληθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ θαη θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο. 2. Η πεηνζθαηξηθή πεξίνδνο γηα ηνπο αγώλεο ή θαη πξσηαζιήκαηα ζάιαο αξρίδεη ηελ 1 ε Ινπιίνπ θάζε ρξνληάο θαη ηειεηώλεη ηελ 30 ε Ινπλίνπ ηεο επόκελεο ρξνληάο. 3. Δληόο ηεο πεηνζθαηξηθήο πεξηόδνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ νη αγώλεο ή θαη δηνξγαλώζεηο πνπ πξνθεξύζζεη ε ΚΟΠΔ κε ηηο γεληθή θαη εηδηθέο πξνθεξύμεηο ηεο. 4. Oη αγώλεο θαη πξσηαζιήκαηα beach volley κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ νπνηεδήπνηε θαη αλεμάξηεηα από ηα ρξνληθά όξηα ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο πεηνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο πξνθεξύμεηο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 2

5 ΑΡΘΡΟ 3o : ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ 1. Η ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ ζ όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζσκαηείν ή ηκήκα ηνπ ην νπνίν ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο δελ ζπκκεηέρεη ή απνρσξεί από νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ θαη νη αζιεηέο ηνπ κέλνπλ ειεύζεξνη. 2. Αλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ έρεη ηθαλνπνηεζεί όηη ην ζσκαηείν ή ηκήκα απηνύ πξάγκαηη ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα δηνξγάλσζε κπνξεί λα παξαρσξήζεη ζ απηό άδεηα κε ζπκκεηνρήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν. 3. Σσκαηείν ή ηκήκα απηνύ ην νπνίν έρεη εμαζθαιίζεη άδεηα κε ζπκκεηνρήο ζε δηνξγάλσζε ηεο ΚΟΠΔ ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα αγσληζηεί κε ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ελώ είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαρσξήζεη ηνπο αζιεηέο ηνπ κε ππνζρεηηθή κεηεγγξαθή ζε ζσκαηείν ηεο αξεζθείαο ηνπο γηα ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελώ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ λα ην πξάμεη νη αζιεηέο ηνπ κπνξνύλ κε αίηεζε ηνπο ζηελ ΚΟΠΔ λα κείλνπλ ειεύζεξνη. 4. Σσκαηείν ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο ( Αληξώλ θαη Γπλαηθώλ ) θαη αδηθαηνιόγεηα δελ ζπκκεηέρεη ζηελ κία εμ απηώλ δελ δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ αιιά νη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο πνπ αδξαλεί κέλνπλ ειεύζεξνη. 5. Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο κόλν ζηα πξσηαζιήκαηα ησλ αλαπηπμηαθώλ ειηθηώλ κπνξεί λα ην θάλεη κόλν κε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη ην ηειεπηαίν ελώ κεηά ηε ιήμε ηεο ππνρξενύηαη λα ελεξγνπνηεζεί θαη ζηελ αλώηαηε θαηεγνξία αιιηώο δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ θαη νη αζιεηέο ηνπ κέλνπλ ειεύζεξνη. 6. Κάζε ζσκαηείν δηθαηνύηαη ζπλνιηθή αλαζηνιή ζπκκεηνρήο ζηηο αλώηαηεο θαηεγνξίεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ δύν ( 2 ) αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηά ηνπ όπσο απηά απνξξένπλ από ην Καηαζηαηηθό θαη ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηεο ΚΟΠΔ. 7. Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ εμαθνινπζεί λα απέρεη ηόηε κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ζεσξείηαη αδξαλέο γηα όζν δηάζηεκα δελ ελεξγνπνηείηαη ελώ θαηά ην δηάζηεκα απηό δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ή εθπξνζώπεζεο ζε νπνηνδήπνηε όξγαλν, ζώκα ή ζπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ. Οκνίσο κε ηελ ηνπνζέηεζε από ηελ ΚΟΠΔ ελόο ζσκαηείνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ αδξαλώλ ζσκαηείσλ απηόκαηα όινη νη αζιεηέο ηνπ είλαη ειεύζεξνη λα κεηεγγξαθνύλ κε ειεπζέξα κεηεγγξαθή ζε ζσκαηείν ηεο αξεζθείαο ηνπο. 3

6 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ πξνθεξύζζνληαη νη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο θαηά θαηεγνξία. Οη γεληθνί όξνη, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο θαζνξίδνληαη ζηελ Γεληθή Πξνθήξπμε ε νπνία πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία είθνζη δύν ( 22 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 2. Σηε Γεληθή Πξνθήξπμε πξνβιέπνληαη όιεο νη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο ηεο πεξηόδνπ, ηα ρξνληθά όξηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλνπλ, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο, νη ηπρόλ αλαδηαξζξώζεηο ησλ θαηεγνξηώλ θαη νπνηνζδήπνηε άιινο γεληθόο όξνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νκνηνκνξθία ησλ εηδηθώλ πξνθεξύμεσλ γηα θάζε δηνξγάλσζε όπσο ελζηάζεηο, γήπεδα, άλνδνο, ππνβηβαζκόο θιπ. 3. Τελ Γεληθή Πξνθήξπμε εθδίδεη πάληνηε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 4

7 ΑΡΘΡΟ 5o : ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Η Δηδηθή Πξνθήξπμε θάζε δηνξγάλσζεο εθδίδεηαη είηε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είηε κεηά από εθρώξεζε ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή θαη ππόθεηηαη πάληνηε ζηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. Οη Δηδηθέο Πξνθεξύμεηο πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία δέθα ( 10 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο δηνξγάλσζεο. 2. Σηηο Δηδηθέο Πξνθεξύμεηο θάζε δηνξγάλσζεο πξνβιέπνληαη : α. Η πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσο ζπκκεηνρήο. β. Τα δηθαηνύκελα ζπκκεηνρήο ζσκαηεία. γ. Οη όξνη, ν ρξόλνο, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηεο. δ. ΟΙ εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο. ε. Τα γήπεδα ηειέζεσο ησλ αγώλσλ, ε δηαηηεζία, νη άξρνληεο θιπ. ζη. Οη νηθνλνκηθνί όξνη δηεμαγσγήο ηεο δηνξγάλσζεο. δ. Ο αξηζκόο ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλέξρνληαη θαη ππνβηβάδνληαη θαη ν ηξόπνο ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο θαηάηαμεο. ε. Ο ηξόπνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εθέζεσλ θαη ηα παξάβνιά ηνπο. ζ. Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε δηεμαγσγή ησλ δηνξγαλώζεσλ ( ζηνιέο νκάδσλ θιπ ). 3. Γελ επηηξέπεηαη θακηά κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο εηδηθήο πξνθήξπμεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. Γηα ζέκαηα ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη ή δελ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνθεξύμεηο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ, ην νπνίν νθείιεη λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο. 5

8 ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΧΝ Δ ΑΓΧΝΑ 1. Σε θάζε αγώλα ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ν αζιεηηθόο εμνπιηζκόο ( ζηνιέο, αξίζκεζε θιπ ) όισλ ησλ κειώλ θάζε νκάδαο ( αζιεηέο, πξνπνλεηέο θιπ ) πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξόλνηεο θαη νδεγίεο ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ νηθείσλ πξνθεξύμεσλ. 2. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ επίζεκσλ θηιηθώλ πνπ γίλνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ έγθπξν Γειηίν Ταπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ νηθεία πξνθήξπμε. 3. Τν πξσηόηππν Γειηίν Ταπηόηεηαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Ταπηόηεηαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Ταπηόηεηαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. 4. Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίζεηο ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκόδνληαη. 5. Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ ηαπηόηεηαο ή ησλ βεβαηώζεσλ γίλεηαη από ηνλ Α Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν. 6. Σε πεξίπησζε πνπ όζνλ αθνξά ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ελόο αζιεηή ήζειε γίλεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο, ν δηαηηεηήο νθείιεη αθνύ αλαγξάςεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζιεηή, λα πάξεη απ απηόλ ελππόγξαθε δήισζε ηεο δηεύζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ αξηζκνύ πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ. 7. Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα δειηία ηαπηόηεηαο ή νη βεβαηώζεηο κέλνπλ θάησ από ηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηείαο θαη επηζηξέθνληαη ζηελ νκάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ ελώ δελ επηζηξέθεηαη δειηίν ηαπηόηεηαο αζιεηή ή βεβαίσζε όηαλ : α. Υπνβιεζεί έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ. β. Αλαγξαθεί από ηνλ δηαηηεηή ζην θύιιν αγώλα κεηά από απνβνιή ηνπ από νιόθιεξν ηνλ αγώλα. 8. Σηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ν νπνίνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνύηαη λα αγσληζηεί ζε θάπνην αγώλα, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξν δειηίν ηαπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ιακβάλεη κέξνο ζε απηόλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. 6

9 ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ 1. Η πξνζέιεπζε ησλ νκάδσλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ είλαη ππνρξεσηηθή. 2. Η κε πξνζέιεπζε ή απνρώξεζε από έλα αγώλα ηηκσξείηαη απηόκαηα κε κεδεληζκό θαη ην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ γηα επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο εηδηθήο πξνθήξπμεο. 7

10 ΑΡΘΡΟ 8ο : ANΑΒΟΛΖ ΑΓΧΝΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ Απαγνξεύεηαη ε αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε έζησ θαη αλ ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία ζπκθσλνύλ γη απηή ελώ αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε επηηξέπεηαη κόλν ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο: 1. Σε πεξίπησζε ζενκελίαο ή άιιεο αλώηεξεο βίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή θαη ησλ δηαηηεηώλ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε ή ηε κεηάβαζε ζ απηή ησλ πεηνζθαηξηζηώλ. 2. Σε πεξίπησζε νκαδηθνύ δειεηεξηαζκνύ ησλ παηθηώλ ή απηνθηλεηηζηηθνύ δπζηπρήκαηνο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ. 3. Σε πεξίπησζε απξόνπηνπ ή εμαηξεηηθνύ ή άιινπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλόηνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζηζηά ηελ αλαβνιή αλαπόθεπθηε ή επηβεβιεκέλε γηα ιόγνπο γεληθόηεξεο θύζεο. 4. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε δηεζλείο αγώλεο ή δηεζλείο ζρνιηθνύο αγώλεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. 5. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε επίζεκε ζρνιηθή εθδήισζε ή θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. Ννείηαη όηη νη ξπζκίζεηο δ θαη ε πην πάλσ αθνξνύλ κόλν ηηο δηνξγαλώζεηο Αληξώλ/Γπλαηθώλ θαη Δθήβσλ/Νεαλίδσλ, δελ εθαξκόδνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλώζεηο θαη δελ εθαξκόδνληαη επίζεο ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ε ειηθία ηνπ αζιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο θαη ν νπνίνο απνπζηάδεη είλαη κηθξόηεξε από ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε ειηθία ζηελ πξνθήξπμε ηεο θάζε δηνξγάλσζεο. 6. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο αγώλα θαη εθόζνλ ην γήπεδν ζα είλαη ειεύζεξν, ν αγώλαο ζα δηεμάγεηαη ηελ πξώηε ειεύζεξε αγσληζηηθή εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΠΔ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε. 7. Σε πεξίπησζε πξνεηνηκαζίαο ή ππνρξεώζεσλ ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. 8. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ ζε αγώλεο Δπξσπατθώλ Πξσηαζιεκάησλ ή άιιεο επίζεκεο δηεζλείο δηνξγαλώζεηο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. 9. Σε πεξίπησζε ηειενπηηθήο κεηάδνζεο νπνηνπδήπνηε αγώλα θαη γηα ηελ θαιύηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλελλόεζε κε ηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηελ ώξα θαη κέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα. 8

11 ΑΡΘΡΟ 9ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΖΥΘΖΚΔ ΥΧΡΗ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμήρζεθε όρη όκσο από ππαηηηόηεηα νπνηαζδήπνηε ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ ή αγώλαο ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα αθπξώλεηαη θαη γηα ηηο δύν νκάδεο κεηά από απόθαζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο όκσο ππαηηηόηεηα νπνηαζδήπνηε ησλ δύν νκάδσλ ζεσξείηαη «επαλαιεπηένο». 2. Τν θύιιν αγώλα πνπ ηπρόλ ζπληάρζεθε ηζρύεη κόλν γηα ηα άηνκα ( αζιεηέο πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θιπ ) πνπ θαηαγγέιινληαη θαη γηα ηπρόλ επεηζόδηα ή άιιεο παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή. 3. Σε πεξίπησζε επαλάιεςεο αγώλα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζ απηόλ έρνπλ κόλν νη αζιεηέο πνπ εδηθαηνύλην ζπκκεηνρήο θαη ηελ αξρηθή εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα πνπ επαλαιακβάλεηαη. Αζιεηέο πνπ ήηαλ ηηκσξεκέλνη κε πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ αξρηθή εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ζεσξνύληαη απνθιεηζκέλνη θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ επαλαιεπηηθνύ αγώλα θαη λνείηαη όηη ηα πην πάλσ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε αγώλσλ εμ αλαβνιήο ή ζπλέρηζε δηαθνπέλησλ αγώλσλ. 9

12 ΑΡΘΡΟ 10ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΗΑΚΟΠΖΚΔ ΥΧΡΗ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ 1. Αγώλαο πνπ δηαθόπηεηαη ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ιόγσ έιιεηςεο επαξθνύο θσηηζκνύ γηα ηα νπνία δελ θέξεη επζύλε ε γεπεδνύρνο νκάδα ή αγώλαο πνπ δηαθόπηεηαη ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζα ζπλερίδεηαη από ην ζεκείν ηεο δηαθνπήο ηνπ, ζην ίδην γήπεδν ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οκνζπνλδία. 2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα έρνπλ νη αζιεηέο πνπ είραλ απηό ην δηθαίσκα θαη ζηνλ πξώην αγώλα ελώ ην θύιιν αγώλα ηνπ δηαθνπέληα αγώλα ( πνηλέο, ζεη, πόληνη θιπ ) ηζρύεη. 10

13 ΑΡΘΡΟ 11ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΟΜΑΓΧΝ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη ή δηαθόπηεηαη κε ππαηηηόηεηα θαη ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ βαζκνινγείηαη κε κεδέλ θαη γηα ηηο δύν νκάδεο ελώ ην θύιιν αγώλα πνπ ηπρόλ ζπληάρζεθε ζεσξείηαη ηζρπξό όζνλ αθνξά ηνπο αζιεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο. 2. Οη δύν νκάδεο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ζα επηβάιεη πεξαηηέξσ πνηλέο αλάινγα κε ηα γεγνλόηα θαη ηελ επζύλε πνπ νδήγεζαλ ζηελ κε έλαξμε ή δηαθνπή ηνπ αγώλα. 11

14 ΑΡΘΡΟ 12ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη ή δηαθόπηεηαη κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο από ηηο δύν δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαηαθπξώλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ θαη ησλ πξνλνηώλ ησλ νηθείσλ πξνθεξύμεσλ. 2. Η ππαίηηα νκάδα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία κπνξεί λα επηβάιεη πεξαηηέξσ πνηλέο. 12

15 ΑΡΘΡΟ 13ο : ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΧΝΑ 1. Η κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν παξεκπόδηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο αγώλα από νπνηνλδήπνηε ( νπαδνί, κέιε ηεο δηνίθεζεο ζσκαηείσλ θ.ι.π. ) απαγνξεύεηαη όπσο θαη ε παξελόριεζε από νπνηνλδήπνηε ηνπ πάγθνπ ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ. 2. Απαγνξεύεηαη επίζεο ξεηά ε αλάξηεζε ή επίδεημε ή αλαθώλεζε θπιεηηθώλ, ξαηζηζηηθώλ, πβξηζηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ, πνιηηηθώλ κελπκάησλ θαη γεληθά κελπκάησλ πνπ ζίγνπλ ή κεηώλνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηόκνπ ή ησλ Δζληθώλ θαη Κξαηηθώλ ζπκβόισλ, ιαβάξσλ ή ηελ ηζηνξία ή ηελ θξαηηθή ππόζηαζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο όπσο θαη ε αλάξηεζε ή επίδεημε ή αλαθώλεζε κελπκάησλ ηα νπνία πξνσζνύλ ή δηαθεκίδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ ρξήζε λαξθσηηθώλ θαη άιισλ παξόκνησλ νπζηώλ. 3. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθόςεη θάπνην αγώλα κεηά από δύν ( 2 ) παξαηεξήζεηο πξνο ην ππαίηην ζσκαηείν ελώ κπνξεί επίζεο ν δηαηηεηήο λα αξλεζεί λα επηηξέςεη ηελ έλαξμε θάπνηνπ αγώλα αλ ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ ιόγνη. 4. Γηα ηελ ηύρε ηνπ αγώλα ζα απνθαζίδεη ε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ. 13

16 ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΑΠΟ ΑΓΧΝΑ 1. Άηνκν ηνπ νπνίνπ ην όλνκα αλαθέξεηαη ζην θύιιν αγώλα θαη απνβάιιεηαη από νπνηνδήπνηε επίζεκν ή εγθεθξηκέλν από ηελ ΚΟΠΔ θηιηθό αγώλα, ηηκσξείηαη απηόκαηα κε απνθιεηζκό από ηνπο δύν ακέζσο επόκελνπο επίζεκνπο αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηνπο ελδηάκεζνπο θηιηθνύο πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ΚΟΠΔ θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή. 2. Σε πεξίπησζε επηβνιήο πεξαηηέξσ πνηλήο από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή απηή θνηλνπνηείηαη άκεζα ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ( ζσκαηεία, Σ.Γ.Π. θιπ ). 3. Ο απνθιεηζκόο αθνξά αγώλεο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο δηνξγάλσζεο κε απηή θαηά ηελ νπνία έγηλε ε παξάβαζε θαη ην άηνκν δελ κπνξεί λα εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ κε ζπκκεηέρνληαο ζε αγώλεο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο ( πρ αζιεηήο πνπ δηθαηνύηαη λα αγσληζηεί ζηηο δηνξγαλώζεηο αληξώλ θαη U 18 θαη έρεη απνβιεζεί από αγώλα αληξώλ ζα εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ κε ζπκκεηέρνληαο ζε αγώλεο αληξώλ ). 4. Σε πεξίπησζε αθύξσζεο νπνηνπδήπνηε από ηνπο αγώλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ην άηνκν ζα εμέηηε ηελ πνηλή ηνπ, απηή κεηαθέξεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν. 5. Η απνβνιή αθνξά ην άηνκν θαη όρη ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαη έηζη ζε πεξηπηώζεηο δηπιήο ηδηόηεηαο ( πρ παίθηεο θαη πξνπνλεηήο ), απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απνκάθξπλζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ αηόκνπ αλεμάξηεηα από ηελ ηδηόηεηα πνπ επηθαιείηαη. 6. Πνηλή απνθιεηζκνύ ή νπνηαδήπνηε επηπιένλ πνηλή έρεη επηβιεζεί από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή θαη δελ ζπκπιεξώζεθε εληόο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ζπλερίδεηαη θαη ζηελ επόκελε. 7. Παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη δελ αλαθέξνληαη ζην θύιιν αγώλα, ζεσξνύληαη σο κε γελόκελεο εθηόο αλ νη ζπλζήθεο θαηέζηεζαλ αδύλαηε ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ. 14

17 ΑΡΘΡΟ 15ο : ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΓΧΝΧΝ ΑΠΟ ΧΜΑΣΔΗΑ ΣΖ ΚΟΠΔ 1. Κάζε Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα νξγαλώζεη αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά νθείιεη λα απνηαζεί εγγξάθσο ζηελ ΚΟΠΔ γηα έγθξηζε ηνπ. 2. Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ιεπηνκεξήο πξνθήξπμε ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, ηηο εκεξνκελίεο, ην ρώξν θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηνπο. 3. Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλώλεη νπνηνζδήπνηε ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό, πξέπεη απαξαίηεηα λα πάξεη ζρεηηθή έγθξηζε από ηελ ΚΟΠΔ. 4. Σσκαηείν ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Οκνζπνλδίαο ππνπίπηεη ζε πεηζαξρηθό παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 15

18 ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΟΜΑΓΧΝ Τα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα : 1. Nα δίλνπλ ζην ζεκεησηή ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ, ηα δειηία αζιεηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηα δειηία πγείαο απηώλ θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θύιινπ αγώλα, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ( 30 ) ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 2. Να παξαηάζζνπλ ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ζην γήπεδν έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ ηνπιάρηζηνλ έμη ( 6 ) αζιεηέο. 3. Οκάδα πνπ δελ δηαζέηεη θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ηνπιάρηζηνλ ηνπ έμη ( 6 ) παίθηεο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ αγώλα λννπκέλνπ όηη έρεη ήδε εηδνπνηήζεη ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ηεο. 4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε ( 15 ) ιεπηώλ εάλ ε νκάδα εμαθνινπζεί λα παξαηάζζεη ιηγόηεξνπο από έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, ην θύιιν αγώλα θιείλεη νξηζηηθά θαη ε νκάδα θεξύζζεηαη ειιηπήο θαη κεδελίδεηαη. 5. Να ηεξνύλ θαη εθαξκόδνπλ ηηο πξόλνηεο ηεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Πξνθεξύμεσλ. 6. Σσκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ή ηεο ΚΟΠΔ. 16

19 ΑΡΘΡΟ 17ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤΥΟΤ ΟΜΑΓΑ 1. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ αληέλσλ. β. Να δηαζέηεη ζηνλ ζεκεησηή ηνπ αγώλα θύιια αγώλνο, ζεκαίεο επνπηώλ θαη νηηδήπνηε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ( πηλαθίδεο αιιαγώλ, ειεθηξνληθό ή απιό πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηαλη δηαηηεηώλ, θιπ.) γ. Να εμαζθαιίδεη γηα ηνπο αζιεηέο θαη δηαηηεηέο απνδπηήξηα ζε θαιή θαηάζηαζε. δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζηπλνκηθή δύλακε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. ε. Να εθνδηάδεη ηνλ δηαηηεηή κε ηνλ πξνβιεπόκελν από ηνπο Καλνληζκνύο αξηζκό κπαιώλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. Οη κπάιεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο από ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ελώ αλ δελ γίλεη απηό ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δεηήζεη κπάιεο από ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν. ζη. Να δηαζέηεη έγθαηξα ζην θηινμελνύκελν ζσκαηείν έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο αγώλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζέξκαλζεο. δ. Να θαηαβάιιεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηελ αληηκηζζία δηαηηεηώλ θαη παξαηεξεηώλ θαη ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζπκθσλίεο κεηαμύ ΚΟΠΔ θαη Σπλδέζκνπ Γηαηηεηώλ θαη ή Παξαηεξεηώλ. 2. Σσκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ζην θύιιν αγώλα. Η αλαθνξά γηα ηα ζεκεία 1 6 γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη όηαλ απηή γίλεηαη από ζσκαηείν ιακβάλνπλ γλώζε ν πξώηνο δηαηηεηήο θαη ν γπκλαζίαξρνο ( εάλ ππάξρεη ). 3. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ θαη πξόρεηξνπ θαξκαθείνπ. Ννείηαη όηη ν γηαηξόο ζα πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνύ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελώ ην άηνκν κε γλώζεηο πξώησλ βνεζεηώλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή δηαπίζηεπζε πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 4. Η παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο Α Βνεζεηώλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ ε νκάδα δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο εάλ αθόκα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη, ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηπρόλ επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 17

20 5. Σηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΠΔ ηα πην πάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα εθηεινύληαη θαη από ηα κέιε ηεο πξνπνλεηηθήο νκάδαο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ( πξνπνλεηήο ή βνεζόο πξνπνλεηήο ) λννπκέλνπ όηη έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ. 17α

21 ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΖΠΔΓΑ ΓΖΠΔΓΟΤΥΑ ΧΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΓΖΠΔΓΧΝ 1. Οη αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ δηεμάγνληαη ζε γήπεδα πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ΚΟΠΔ. 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα νξίδεη αγώλεο ζ όια ηα γήπεδα είηε ζηελ ίδηα είηε ζε άιιε πόιε, αλ θαη εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληξέρνπλ γη απηό εηδηθνί ιόγνη. 3. Γεπεδνύρα Σσκαηεία είλαη ηα ζσκαηεία εθείλα πνπ : α. Αγσλίδνληαη ζηα γήπεδά ηνπο ηα νπνία δήισζαλ ζαλ έδξα. β. Αγσλίδνληαη ζηα γήπεδα άιινπ ζσκαηείνπ ή αξρήο ηα νπνία δήισζαλ ζαλ έδξα αθνύ πξνεγνπκέλσο εμαζθάιηζαλ γη απηά γξαπηή έγθξηζε. γ. Αγσλίδνληαη ζε γήπεδν πνπ ε Οκνζπνλδία όξηζε ζαλ έδξα ηνπο, θαηόπηλ αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ έδξα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ θαη αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηή ηελ ηδηόηεηα. 4. Όια ηα ζσκαηεία πνπ δηαζέηνπλ ηδηόθηεην είηε ηδηόρξεζην είηε ππό νπνηαδήπνηε ζρέζε γήπεδν αλαγλσξηζκέλν από ηελ ΚΟΠΔ σο θαηάιιειν ππνρξενύληαη λα ην δηαζέζνπλ γηα όινπο αλεμαίξεηα ηνπο αγώλεο ησλ δηαθόξσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ελώ ζσκαηείν πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ πην πάλσ ππνρξέσζε, ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 18

22 ΑΡΘΡΟ 19o : ΓΖΠΔΓΟ ΑΝΣΗΚΑΝΟΝΗΚΟ 1. Αληηθαλνληθό γήπεδν ζεσξείηαη ην γήπεδν πνπ : α. Γελ πιεξεί ηνπο όξνπο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο ή θαη β. Γελ δηαζέηεη επαξθή θσηηζκό ή θαη γ. Γελ θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ην νπνίν εθδίδεηαη από ηελ ΚΟΠΔ θαη κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη όηη ην γήπεδν πιεξνί ηνπο ειάρηζηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε ΚΟΠΔ. 2. Οη πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ γ ζα ηεζνύλ ζε ηζρύ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε ζα δώζεη ζηα ζσκαηεία πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ κίαο ( 1 ) πιήξνπο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 3. Γηα ην αλ έλα γήπεδν είλαη αληηθαλνληθό αξκόδηνη λα απνθαζίζνπλ είλαη ε Τερληθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ή ν Α Γηαηηεηήο ηνπ αγώλα. 19

23 AΡΘΡΟ 20o : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ 1. Ο ηξόπνο βαζκνινγίαο ησλ αγώλσλ θάζε δηνξγάλσζεο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε. 2. Με ην ηέινο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηίζεηαη ζε ηζρύ ε άλνδνο θαη ε δηαβάζκηζε κε βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ νηθείσλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ. 20

24 ΑΡΘΡΟ 21ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Οη εηζπξάμεηο από ηηο ζπλαληήζεηο ησλ αγώλσλ όισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ πεξηέξρνληαη ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 2. Οη εηζπξάμεηο ησλ ηειηθώλ αγώλσλ θππέιινπ, ησλ ηειηθώλ θάζεσλ θππέιινπ ( final four θιπ ) θαη ησλ αγώλσλ Super Cup όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία. 3. Τα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα δηνξγάλσζεο ησλ αγώλσλ ηνπο ( απνδεκίσζε θαη νδνηπνξηθά δηαηηεζίαο, έμνδα ρξήζεο γεπέδσλ θιπ ) εθηόο ησλ ηειηθώλ θάζεσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ Κππέιινπ ή ησλ αγώλσλ Super Cup όπνπ ηα έμνδα αλαιακβάλεη ε ΚΟΠΔ θαη λννπκέλνπ όηη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 4. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαζνξίδνληαη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ δηνξγαλώζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζσκαηεία. 5. Σηνπο αγώλεο Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ δηθαηνύληαη ειεύζεξεο εηζόδνπ α. Οη θάηνρνη δειηίσλ ειεύζεξεο εηζόδνπ ησλ ΚΟΑ θαη ΚΟΔ. β. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ θαη ησλ νξγάλσλ απηνύ κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. γ. Τα κέιε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ από ηελ ΚΟΠΔ ζπλδέζκσλ δηαηηεηώλ θαη πξνπνλεηώλ πεηνζθαίξηζεο κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. δ. Η αγσλόδηθε επηηξνπή ηνπ αγώλα ( δηαηηεηέο, επόπηεο θιπ ). ε. Τα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ. ζη. Ο γηαηξόο ηνπ αγώλα. δ. Οη αζιεηέο θαη ζπλνδνί θάζε νκάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζην θύιιν αγώλα. ε. Οπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ήζειε απνθαζίζεη ε ΚΟΠΔ θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 21

25 ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΑΓΧΝΧΝ 1. Οη δηαηηεηέο, επόπηεο, κέιε ηεο γξακκαηείαο, παξαηεξεηέο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Τα θαζήθνληα ησλ πην πάλσ θαζνξίδνληαη από ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Παηδηάο, ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο Γηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ή κε εγθπθιίνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ νη νπνίεο εθδίδνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 2. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο εθ ησλ δύν νξηζζέλησλ δηαηηεηώλ δελ πξνζήιζε θαη νύηε κεηαμύ ησλ επνπηώλ ππάξρεη δηαηηεηήο, ν αγώλαο κπνξεί λ αξρίζεη θαη λα δηεμαρζεί κε ηνλ άιιν νξηζκέλν δηαηηεηή λννπκέλνπ όηη απηόο αλαιακβάλεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ. 3. Μεηά ην πξώην ζεη ηνπ αγώλα επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγώλα θαη δεύηεξνο δηαηηεηήο εθόζνλ ηπγράλεη λα είλαη έλαο από εθείλνπο πνπ νξίζηεθαλ ελώ ν δηαηηεηήο πνπ αλέιαβε σο πξώηνο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξώηνο κέρξη ηέινπο ηνπ αγώλα. 4. Σε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ζηνλ αγώλα ηνπ ή ησλ δηαηηεηώλ πνπ νξίζηεθαλ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο πνπ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη δηθαηνύηαη κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο παξεπξηζθόκελνπο δηαηηεηέο λννπκέλνπ όηη απηνί είλαη επίζεκνη δηαηηεηέο ηεο Οκνζπνλδίαο. Τν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα άιια κέιε ηεο αγσλόδηθεο επηηξνπήο ( επόπηεο, κέιε ηεο γξακκαηείαο θιπ ). 5. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζα θαηαβάιιεη ζηνπο δηαηηεηέο ηελ ακνηβή γηα ηελ δηαηηεζία θαζώο θαη ηα πξαγκαηηθά νδνηπνξηθά έμνδα ηνπο ελώ σο ηόπνο εθθίλεζεο ζα ζεσξείηαη ν ηόπνο δηακνλήο ησλ δηαηηεηώλ. 6. Οη δηαηηεηέο ζα πξνζπαζνύλ πάληνηε έηζη ώζηε ε δηαδξνκή αιιά θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ειαρηζηνπνηνύλ ηα έμνδα νδνηπνξηθώλ. 7. Ο δηαηηεηήο ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεη ζην θύιιν αγώλα θαηά πόζν ε ακνηβή θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα έρνπλ θαηαβιεζεί θαλνληθά ελώ ζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ γίλεη ην ππεύζπλν ζσκαηείν ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 8. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο αγώλα γηα ηηο νπνίεο δελ επζύλεηαη ν δηαηηεηήο, ζα θαηαβάιινληαη ζηνπο δηαηηεηέο ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα θαη ην κηζό ηεο θαλνληθήο ακνηβήο ηνπο. 22

26 ΑΡΘΡΟ 23o : ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ 1. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ επίζεκσλ θηιηθώλ πνπ γίλνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ην Γειηίν Υγείαο πνπ εθδίδεηαη από ην Αλώηαην Σπκβνύιην Υγείαο Αζιεηώλ ΑΣΥΑ ηνπ ΚΟΑ. 2. Τν πξσηόηππν Γειηίν Υγείαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Υγείαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Υγείαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. 3. Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίζεηο ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκόδνληαη. 4. Μέρξη ηελ έθδνζε από ην ΑΣΥΑ ηνπ δειηίνπ πγείαο αζιεηή θαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα θαζνξίδεη δηαδηθαζίεο έθδνζεο πξνζσξηλώλ δειηίσλ ή θαη πηζηνπνηεηηθώλ πγείαο αζιεηώλ κε ηα νπνία ζα κπνξνύλ απηνί λα αγσλίδνληαη. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα θνηλνπνηνύληαη έγθαηξα ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ ζρεηηθώλ πξνθεξύμεσλ. 23

27 ΑΡΘΡΟ 24ο : ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΒΗΝΣΔΟΓΡΑΦΖΖ 1. Η ΚΟΠΔ έξρεηαη ζε ζπκθσλία γηα ηειενπηηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζσκαηείσλ. 2. Τα ζσκαηεία εθρσξνύλ ηα δηθαηώκαηα δηαπξαγκάηεπζεο, δηαβνύιεπζεο ή θαη ζπλνκνιόγεζεο ζπκθσληώλ κε νπνηνδήπνηε ηξίην γηα ηειενπηηθή θάιπςε ( δσληαλή, καγλεηνζθνπεκέλε ή θαη ζηηγκηόηππσλ ) ησλ αγώλσλ ηνπο νη νπνίνη δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ, ζηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο ε νπνία θαη ζα ελεξγεί εθ κέξνπο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο. Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν επηζπκεί λα θαιύςεη ηειενπηηθά εληόο έδξαο αγώλα ή αγώλεο ηνπ κε δηθή ηνπ ηειενπηηθή παξαγσγή απηό επηηξέπεηαη λννπκέλνπ όηη ην ζσκαηείν ζα έρεη εηδνπνηήζεη γηα ηνύην ηελ ΚΟΠΔ έγθαηξα θαη ζε δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ κέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ν νπνίνο ζα θαιπθζεί ηειενπηηθά. 3. Καλέλα ζσκαηείν κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ηνπ όηαλ απηό έρεη εηδνπνηεζεί γξαπηώο από ηελ ΚΟΠΔ γηα ηελ κέξα θαη ώξα ηεο κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο πξηλ. 4. Σσκαηείν ην νπνίν δελ ζπλαηλεί ζηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ή αγώλσλ ηνπ ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ελώ ηαπηόρξνλα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα απνθιείζεη ην ελ ιόγσ ζσκαηείν από κειινληηθέο ηειενπηηθέο θαιύςεηο. 5. α. Η βηληενγξάθεζε από νπνηνδήπνηε ζσκαηείν γηα ζθνπνύο θαηαζθνπείαο νπνηνπδήπνηε επίζεκνπ αγώλα όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ επηηξέπεηαη. β. Τν άηνκν πνπ ζα βηληενγξαθήζεη ηνλ αγώλα πξέπεη απαξαίηεηα θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ λα δειώζεη ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν ην όλνκά ηνπ, ηνλ αξηζκό ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη ην ζσκαηείν γηα ην νπνίν ελεξγεί. γ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν β πην πάλσ ηεξνύληαη θαλέλα ζσκαηείν δηθαηνύηαη ή / θαη κπνξεί λα απαγνξεύζεη ή / θαη εκπνδίζεη ηελ βηληενγξάθεζε αγώλα. δ. Η κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο βηληενγξάθεζεο ξεηά απαγνξεύεηαη. ε. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ ην ππαίηην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 24

28 ΑΡΘΡΟ 25ο : EΛΔΓΥΟ DOPING ΠΟΗΝΟΛΟΓΗΟ 1. Η ρξήζε ζε αζιεηή ή ε ιήςε από απηόλ θάζε νπζίαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο ή θαη αγσληζηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο doping, θαζώο θαη ε ρξήζε θάζε κέζνπ ζσκαηηθήο ή λεπξηθήο δηέγεξζεο απαγνξεύνληαη απζηεξά, θαηά ηα εηδηθόηεξα από ηνπο «Πεξί ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ( ΟΥΝΔΣΚΟ ) θαηά ηνπ Νηόπηλγθ ζηνλ Αζιεηηζκό ( Κπξσηηθώλ ) Νόκσλ ηνπ 2009 θαη 2011» θαη ηνπ «Πεξί ηνπ Αληί Νηόπηλγθ ( Δθαξκνζηηθά κέηξα ηεο Σύκβαζεο, ησλ Πξνζαξηεκάησλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, Λεηηνπξγία Αξκόδηαο Αξρήο, Λεηηνπξγία Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Αληί Νηόπηλγθ θαη Λεηηνπξγία Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Αληί Νηόπηλγθ )» Γηαηάγκαηνο ηνπ 2011 θαη ηηο θαηά θαηξνύο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. 2. Ο έιεγρνο Νηόπηλγθ ζα γίλεηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηα πην πάλσ αξρέο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΚΟΠΔ. 3. Οη απνθάζεηο ησλ Αξκνδίσλ Αξρώλ ( Δζληθή Δπηηξνπή Αληί Νηόπηλγθ, Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην, Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην ) είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Οκνζπνλδία, ηα ζσκαηεία θαη ηνπο αζιεηέο ηνπο. 25

29 ΑΡΘΡΟ 26ο : EΠΑΘΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΟ ΖΘΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΑ Μεηά ην ηέινο ησλ πξσηαζιεκάησλ ε ΚΟΠΔ απνλέκεη : 1. Έπαζια θαη κεηάιιηα ζηηο πξσηαζιήηξηεο θαη δεπηεξαζιήηξηεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 2. Μεηάιιην ήζνπο ζε θάζε ζσκαηείν, ην νπνίν πξέπεη λα έιαβε κέξνο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμήγαγε ε ΚΟΠΔ αιιά θαη όινπο ηνπο αγώλεο απηώλ θαη ην νπνίν δελ θαηαδηθάζηεθε γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα ή ηνπ νπνίνπ θαλέλαο πεηνζθαηξηζηήο δελ θαηαδηθάζηεθε γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα, έζησ θαη κε απιή επίπιεμε θαηά ηελ πεηνζθαηξηθή πεξίνδν πνπ έιεμε. 3. Αλακλεζηηθά δηπιώκαηα, κεηάιιηα ή εηδηθά ζήκαηα ζε ζσκαηεία, πεηνζθαηξηζηέο, άηνκα ή Οξγαληζκνύο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ζπλέβαιαλ κε ην παξάδεηγκά ηνπο ζηελ πξόνδν θαη πξνθνπή ηνπ αζιήκαηνο. 26

30 ΑΡΘΡΟ 27o : ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ 1. Αγώλαο πνπ δηεμάρζεθε έζησ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή ησλ επηζήκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο ζεσξείηαη έγθπξνο, επηηξέπεηαη δε έλζηαζε θαηά ηνπ θύξνπο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνύηνπ κόλν ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο : α. Λόγσ αληηθαλνληθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη κόλν θαηά ηνπ θύξνπο ηνπ αγώλα, κόλν από ηελ θηινμελνύκελε νκάδα θαη απαξαίηεηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ο δηαηηεηήο εθόζνλ απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, νθείιεη κε έθζεζή ηνπ λα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο ηεο απνθάζεσο ηνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ. β. Λόγσ αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ή θαη πιαζηνπξνζσπίαο πεηνζθαηξηζηή ε νπνία δηαπηζηώζεθε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη όρη αξγόηεξα από εβδνκήληα δπν ( 72 ) ώξεο από ηελ ιήμε ηνπ. γ. Λόγσ αληηθαλνληθήο δηαθνπήο αγώλα από ην δηαηηεηή ζπλεπεία αλεπαξθώο αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο. δ. Λόγσ θαθήο εθαξκνγήο ή ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο θαη λννπκέλνπ όηη έρεη επεξεαζηεί νπζηαζηηθά ε έθβαζε ηνπ αγώλα. Η πξόζεζε γηα ππνβνιή έλζηαζεο δειώλεηαη από ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο ή όπνην άιιν άηνκν πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε, ζην δηαηηεηή ηε ζηηγκή ηεο ηζρπξηδόκελεο παξάβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ζην θύιιν αγώλνο ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ. Σε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ κε ηνπο Γηεζλείο ππεξηζρύνπλ νη Γηεζλείο Καλνληζκνί. 2. Τν Σσκαηείν πνπ ελίζηαηαη νθείιεη λα ππνζηεξίμεη ηελ έλζηαζή ηνπ κέζα ζε ζαξάληα νθηώ ( 48 ) ώξεο. Πξέπεη δειαδή λα θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθό παξάβνιν πνπ θαζνξίδεη ε ΚΟΠΔ θαη κε επηζηνιή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά θαη αλαιπηηθά ηνπο ιόγνπο ηεο έλζηαζήο ηνπ, ηνπο θαλνληζκνύο πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί, ηα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ ησλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηεζλώλ Καλνληζκώλ βάζεη ησλ νπνίσλ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε ηνπ θαζώο θαη ηα αηηήκαηα ηνπ. 3. Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ηεο έλζηαζεο έγηλε όπσο πξνλνείηαη πην πάλσ ηόηε ν Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απνζηέιιεη ζηνλ Α Γηαηηεηή αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ηεο έλζηαζεο πνπ ππνβιήζεθε θαη ηνπ δεηά λα ππνβάιεη έθζεζε. Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα ζηείιεη ηελ απάληεζε ην ηαρύηεξν δπλαηό, όρη αξγόηεξα από ηηο πέληε κέξεο αθ όηνπ ηνπ απνζηάιεθε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή. 4. Οη ελζηάζεηο ζα εθδηθάδνληαη από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ελώ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηθαζηηθήο επηηξέπεηαη έθεζε ζηελ ΑΓΔΑ. 27

31 ΑΡΘΡΟ 28ο : ΒΔΑCH VOLLEY 1. Η ΚΟΠΔ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξόνδν ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Beach Volley ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θίιαζινπ πλεύκαηνο. 2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε ΚΟΠΔ : α. Οξγαλώλεη θαη επνπηεύεη ηελ ηέιεζε αγώλα ή θαη πξσηαζιεκάησλ beach volley όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ζεζπίδνληαο θαλνληζκνύο θαη εθδίδνληαο πξνθεξύμεηο όπνπ είλαη απαξαίηεην. β. Καηαξηίδεη Δζληθέο Οκάδεο beach volley όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη ζπκκεηέρεη κ απηέο ζε δηεζλέο αγώλεο ή θαη δηνξγαλώζεηο. γ. Σε ζπλεξγαζία κε ην Κξάηνο θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ επηδηώθεη ηελ θαηαζθεπή θαη βειηίσζε αγσληζηηθώλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθώλ γηα ην beach volley. δ. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηαηηεηέο, πξνπνλεηέο, αζιεηέο ηνπ αζιήκαηνο. ε. Γηνξγαλώλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζρνιέο γηα όινπο ηνπο θνξείο ηνπ αζιήκαηνο. 3. Καλέλαο αγώλαο ή δηνξγάλσζε beach volley ζηελ Κύπξν ζα αλαγλσξίδεηαη από ηελ ΚΟΠΔ εάλ πξνεγνπκέλσο ν δηνξγαλσηήο ηνπ δελ έρεη πάξεη ηελ επίζεκε έγθξηζε ηεο ηέιεζεο ηνπ από ηελ Οκνζπνλδία. 4. Αζιεηέο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών beach volley ηεο ΚΟΠΔ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε κε αλαγλσξηζκέλνπο από ηελ Οκνζπνλδία αγώλεο beach volley ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην πνηλνιόγην ηεο ΚΟΠΔ κεηά από παξαπνκπή ηνπο ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 5. Γηαηηεηέο κέιε ηεο ΚΟΠΔ νη νπνίνη δηαηηεηεύνπλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΚΟΠΔ κε αλαγλσξηζκέλνπο από ηελ Οκνζπνλδία αγώλεο beach volley ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ππνπίπηνπλ ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 28

32 ΑΡΘΡΟ 29ο : EΠΗΖΜΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΖΝ ΚΟΠΔ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ σο επίζεκε εκεξνκελία παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ από ηελ ΚΟΠΔ ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηαρπδξόκεζήο ηνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο απηή ή ε εκεξνκελία ηεο δηα ρεηξόο παξάδνζεο ηνπ ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο ή ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ κε ηειενκνηόηππν ( θαμ ) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( e mail ).. 2. Όηαλ ε ηειεπηαία κέξα νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο πξνζεζκίαο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ( είηε αξηζκεηηθήο πρ ηξηάληα κέξεο είηε εκεξνινγηαθήο πρ 15 ε Γεθεκβξίνπ ) ζπκπέζεη κε επίζεκε αξγία, απηή κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκεξνκελία. 29

33 ΑΡΘΡΟ 30ο : ΗΥΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ 1. Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί θαη νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ακέζσο κε ηελ έγθξηζε ηνπο από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ εθηόο αλ ε ηειεπηαία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 2. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ή όπνπ ππάξρεη αζάθεηα ή ζύγθξνπζε κε άξζξα ή πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζα απνθαζίδεη εθαξκόδνληαο θαηά πξνηεξαηόηεηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΛΔΤΚΧΗΑ ΚΤΠΡΟ 30

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα