ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ 1978

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1o Δηήζηεο δηνξγαλώζεηο ζειίδα 1 Άξζξν 2o Φξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο δηνξγαλώζεσλ 2 Άξζξν 3o Σπκκεηνρή ζηηο δηνξγαλώζεηο 3 Άξζξν 4o Γεληθή πξνθήξπμε δηνξγαλώζεσλ 4 Άξζξν 5o Δηδηθέο πξνθεξύμεηο δηνξγαλώζεσλ 5 Άξζξν 6o Σπκκεηνρή αζιεηώλ ζε αγώλα 6 Άξζξν 7o Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 7 Άξζξν 8o Αλαβνιή αγώλα Γηεμαγσγή ηνπ 8 Άξζξν 9o Αγώλαο πνπ δελ δηεμήρζεθε ρσξίο ππαηηηόηεηα 9 Άξζξν 10o Αγώλαο πνπ δηαθόπεθε ρσξίο ππαηηηόηεηα 10 Άξζξν 11o Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη κε ππαηηηόηεηα θαη ησλ δύν νκάδσλ 11 Άξζξν 12o Αγώλαο πνπ δηαθόπεθε κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο νκάδαο 12 Άξζξν 13o Γηαθνπή αγώλα 13 Άξζξν 14o Απνβνιή Απνθιεηζκόο πεηνζθαηξηζηή 14 Άξζξν 15o Οξγάλσζε αγώλσλ από ζσκαηεία ηεο ΚΟΠΔ 15 Άξζξν 16o Υπνρξεώζεηο δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ 16 Άξζξν 17o Υπνρξεώζεηο γεπεδνύρνπ νκάδαο 17 Άξζξν 18o Γήπεδα Γεπεδνύρα ζσκαηεία Γηάζεζε γεπέδσλ 18 Άξζξν 19o Γήπεδν αληηθαλνληθό 19 Άξζξν 20o Βαζκνινγία Καηάηαμε Γηαβάζκηζε 20 Άξζξν 21o Οηθνλνκηθνί όξνη 21 Άξζξν 22o Γηαηηεζία αγώλσλ 22 Άξζξν 23o Γειηία πγείαο 23 Άξζξν 24o Τειενπηηθή θάιπςε Βηληενγξάθεζε 24 Άξζξν 25ν Έιεγρνο Doping Πνηλνιόγην 25 Άξζξν 26o Έπαζια Μεηάιιηα ήζνπο Γηπιώκαηα 26 Άξζξν 27o Δλζηάζεηο Δθέζεηο 27 Άξζξν 28ν Beach Volley 28 Άξζξν 29ν Δπίζεκε εκεξνκελία εγγξάθσλ ζηελ ΚΟΠΔ 29 Άξζξν 30ν Ιζρύο Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ 30

3 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΣΖΗΔ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ 1. Οη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο είλαη : α. Πξσηάζιεκα Αληξώλ θαηά θαηεγνξία. β. Πξσηάζιεκα Γπλαηθώλ θαηά θαηεγνξία. γ. Πξσηάζιεκα Κππέιινπ Αληξώλ. δ. Πξσηάζιεκα Κππέιινπ Γπλαηθώλ. ε. Οπνηνδήπνηε άιιν πξσηάζιεκα, δηνξγάλσζε ή θαη κεκνλσκέλνη αγώλεο ζάιαο ή θαη παξαιίαο ( beach volley ) απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ είλαη ην κνλαδηθό αξκόδην λα απνθαζίζεη πνηέο από ηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζνύλ θαη πσο ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν αθνύ ιάβεη ππόςηλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. 3. Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ πην πάλσ δηνξγαλώζεσλ είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο ΚΟΠΔ θαη απηέο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ, ησλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο. 1

4 ΑΡΘΡΟ 2o : XΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Η ρξνληθή πεξίνδνο ( πεηνζθαηξηθή πεξίνδνο ) κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα δηεμαρζνύλ θαη λα ιήμνπλ νη αγώλεο όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. Οη εκεξνκελίεο ησλ αγώλσλ νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή θαη ηελ Τερληθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε δε ζεηξά ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε ή άιιν ηξόπν ελώ απηνί ζα δηεμάγνληαη ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή ε Τερληθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ θαη θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο. 2. Η πεηνζθαηξηθή πεξίνδνο γηα ηνπο αγώλεο ή θαη πξσηαζιήκαηα ζάιαο αξρίδεη ηελ 1 ε Ινπιίνπ θάζε ρξνληάο θαη ηειεηώλεη ηελ 30 ε Ινπλίνπ ηεο επόκελεο ρξνληάο. 3. Δληόο ηεο πεηνζθαηξηθήο πεξηόδνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ νη αγώλεο ή θαη δηνξγαλώζεηο πνπ πξνθεξύζζεη ε ΚΟΠΔ κε ηηο γεληθή θαη εηδηθέο πξνθεξύμεηο ηεο. 4. Oη αγώλεο θαη πξσηαζιήκαηα beach volley κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ νπνηεδήπνηε θαη αλεμάξηεηα από ηα ρξνληθά όξηα ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο πεηνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο πξνθεξύμεηο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 2

5 ΑΡΘΡΟ 3o : ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ 1. Η ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ ζ όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζσκαηείν ή ηκήκα ηνπ ην νπνίν ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο δελ ζπκκεηέρεη ή απνρσξεί από νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ θαη νη αζιεηέο ηνπ κέλνπλ ειεύζεξνη. 2. Αλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ έρεη ηθαλνπνηεζεί όηη ην ζσκαηείν ή ηκήκα απηνύ πξάγκαηη ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα δηνξγάλσζε κπνξεί λα παξαρσξήζεη ζ απηό άδεηα κε ζπκκεηνρήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν. 3. Σσκαηείν ή ηκήκα απηνύ ην νπνίν έρεη εμαζθαιίζεη άδεηα κε ζπκκεηνρήο ζε δηνξγάλσζε ηεο ΚΟΠΔ ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα αγσληζηεί κε ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ελώ είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαρσξήζεη ηνπο αζιεηέο ηνπ κε ππνζρεηηθή κεηεγγξαθή ζε ζσκαηείν ηεο αξεζθείαο ηνπο γηα ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελώ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ λα ην πξάμεη νη αζιεηέο ηνπ κπνξνύλ κε αίηεζε ηνπο ζηελ ΚΟΠΔ λα κείλνπλ ειεύζεξνη. 4. Σσκαηείν ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο ( Αληξώλ θαη Γπλαηθώλ ) θαη αδηθαηνιόγεηα δελ ζπκκεηέρεη ζηελ κία εμ απηώλ δελ δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ αιιά νη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο πνπ αδξαλεί κέλνπλ ειεύζεξνη. 5. Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο κόλν ζηα πξσηαζιήκαηα ησλ αλαπηπμηαθώλ ειηθηώλ κπνξεί λα ην θάλεη κόλν κε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη ην ηειεπηαίν ελώ κεηά ηε ιήμε ηεο ππνρξενύηαη λα ελεξγνπνηεζεί θαη ζηελ αλώηαηε θαηεγνξία αιιηώο δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ θαη νη αζιεηέο ηνπ κέλνπλ ειεύζεξνη. 6. Κάζε ζσκαηείν δηθαηνύηαη ζπλνιηθή αλαζηνιή ζπκκεηνρήο ζηηο αλώηαηεο θαηεγνξίεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ δύν ( 2 ) αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηά ηνπ όπσο απηά απνξξένπλ από ην Καηαζηαηηθό θαη ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηεο ΚΟΠΔ. 7. Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ εμαθνινπζεί λα απέρεη ηόηε κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ζεσξείηαη αδξαλέο γηα όζν δηάζηεκα δελ ελεξγνπνηείηαη ελώ θαηά ην δηάζηεκα απηό δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ή εθπξνζώπεζεο ζε νπνηνδήπνηε όξγαλν, ζώκα ή ζπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ. Οκνίσο κε ηελ ηνπνζέηεζε από ηελ ΚΟΠΔ ελόο ζσκαηείνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ αδξαλώλ ζσκαηείσλ απηόκαηα όινη νη αζιεηέο ηνπ είλαη ειεύζεξνη λα κεηεγγξαθνύλ κε ειεπζέξα κεηεγγξαθή ζε ζσκαηείν ηεο αξεζθείαο ηνπο. 3

6 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ πξνθεξύζζνληαη νη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο θαηά θαηεγνξία. Οη γεληθνί όξνη, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο θαζνξίδνληαη ζηελ Γεληθή Πξνθήξπμε ε νπνία πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία είθνζη δύν ( 22 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 2. Σηε Γεληθή Πξνθήξπμε πξνβιέπνληαη όιεο νη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο ηεο πεξηόδνπ, ηα ρξνληθά όξηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλνπλ, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο, νη ηπρόλ αλαδηαξζξώζεηο ησλ θαηεγνξηώλ θαη νπνηνζδήπνηε άιινο γεληθόο όξνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νκνηνκνξθία ησλ εηδηθώλ πξνθεξύμεσλ γηα θάζε δηνξγάλσζε όπσο ελζηάζεηο, γήπεδα, άλνδνο, ππνβηβαζκόο θιπ. 3. Τελ Γεληθή Πξνθήξπμε εθδίδεη πάληνηε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 4

7 ΑΡΘΡΟ 5o : ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Η Δηδηθή Πξνθήξπμε θάζε δηνξγάλσζεο εθδίδεηαη είηε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είηε κεηά από εθρώξεζε ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή θαη ππόθεηηαη πάληνηε ζηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. Οη Δηδηθέο Πξνθεξύμεηο πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία δέθα ( 10 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο δηνξγάλσζεο. 2. Σηηο Δηδηθέο Πξνθεξύμεηο θάζε δηνξγάλσζεο πξνβιέπνληαη : α. Η πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσο ζπκκεηνρήο. β. Τα δηθαηνύκελα ζπκκεηνρήο ζσκαηεία. γ. Οη όξνη, ν ρξόλνο, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηεο. δ. ΟΙ εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο. ε. Τα γήπεδα ηειέζεσο ησλ αγώλσλ, ε δηαηηεζία, νη άξρνληεο θιπ. ζη. Οη νηθνλνκηθνί όξνη δηεμαγσγήο ηεο δηνξγάλσζεο. δ. Ο αξηζκόο ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλέξρνληαη θαη ππνβηβάδνληαη θαη ν ηξόπνο ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο θαηάηαμεο. ε. Ο ηξόπνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εθέζεσλ θαη ηα παξάβνιά ηνπο. ζ. Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε δηεμαγσγή ησλ δηνξγαλώζεσλ ( ζηνιέο νκάδσλ θιπ ). 3. Γελ επηηξέπεηαη θακηά κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο εηδηθήο πξνθήξπμεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. Γηα ζέκαηα ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη ή δελ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνθεξύμεηο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ, ην νπνίν νθείιεη λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο. 5

8 ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΧΝ Δ ΑΓΧΝΑ 1. Σε θάζε αγώλα ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ν αζιεηηθόο εμνπιηζκόο ( ζηνιέο, αξίζκεζε θιπ ) όισλ ησλ κειώλ θάζε νκάδαο ( αζιεηέο, πξνπνλεηέο θιπ ) πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξόλνηεο θαη νδεγίεο ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ νηθείσλ πξνθεξύμεσλ. 2. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ επίζεκσλ θηιηθώλ πνπ γίλνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ έγθπξν Γειηίν Ταπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ νηθεία πξνθήξπμε. 3. Τν πξσηόηππν Γειηίν Ταπηόηεηαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Ταπηόηεηαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Ταπηόηεηαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. 4. Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίζεηο ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκόδνληαη. 5. Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ ηαπηόηεηαο ή ησλ βεβαηώζεσλ γίλεηαη από ηνλ Α Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν. 6. Σε πεξίπησζε πνπ όζνλ αθνξά ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ελόο αζιεηή ήζειε γίλεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο, ν δηαηηεηήο νθείιεη αθνύ αλαγξάςεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζιεηή, λα πάξεη απ απηόλ ελππόγξαθε δήισζε ηεο δηεύζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ αξηζκνύ πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ. 7. Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα δειηία ηαπηόηεηαο ή νη βεβαηώζεηο κέλνπλ θάησ από ηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηείαο θαη επηζηξέθνληαη ζηελ νκάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ ελώ δελ επηζηξέθεηαη δειηίν ηαπηόηεηαο αζιεηή ή βεβαίσζε όηαλ : α. Υπνβιεζεί έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ. β. Αλαγξαθεί από ηνλ δηαηηεηή ζην θύιιν αγώλα κεηά από απνβνιή ηνπ από νιόθιεξν ηνλ αγώλα. 8. Σηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ν νπνίνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνύηαη λα αγσληζηεί ζε θάπνην αγώλα, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξν δειηίν ηαπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ιακβάλεη κέξνο ζε απηόλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. 6

9 ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ 1. Η πξνζέιεπζε ησλ νκάδσλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ είλαη ππνρξεσηηθή. 2. Η κε πξνζέιεπζε ή απνρώξεζε από έλα αγώλα ηηκσξείηαη απηόκαηα κε κεδεληζκό θαη ην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ γηα επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο εηδηθήο πξνθήξπμεο. 7

10 ΑΡΘΡΟ 8ο : ANΑΒΟΛΖ ΑΓΧΝΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ Απαγνξεύεηαη ε αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε έζησ θαη αλ ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία ζπκθσλνύλ γη απηή ελώ αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε επηηξέπεηαη κόλν ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο: 1. Σε πεξίπησζε ζενκελίαο ή άιιεο αλώηεξεο βίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή θαη ησλ δηαηηεηώλ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε ή ηε κεηάβαζε ζ απηή ησλ πεηνζθαηξηζηώλ. 2. Σε πεξίπησζε νκαδηθνύ δειεηεξηαζκνύ ησλ παηθηώλ ή απηνθηλεηηζηηθνύ δπζηπρήκαηνο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ. 3. Σε πεξίπησζε απξόνπηνπ ή εμαηξεηηθνύ ή άιινπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλόηνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζηζηά ηελ αλαβνιή αλαπόθεπθηε ή επηβεβιεκέλε γηα ιόγνπο γεληθόηεξεο θύζεο. 4. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε δηεζλείο αγώλεο ή δηεζλείο ζρνιηθνύο αγώλεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. 5. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε επίζεκε ζρνιηθή εθδήισζε ή θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. Ννείηαη όηη νη ξπζκίζεηο δ θαη ε πην πάλσ αθνξνύλ κόλν ηηο δηνξγαλώζεηο Αληξώλ/Γπλαηθώλ θαη Δθήβσλ/Νεαλίδσλ, δελ εθαξκόδνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλώζεηο θαη δελ εθαξκόδνληαη επίζεο ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ε ειηθία ηνπ αζιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο θαη ν νπνίνο απνπζηάδεη είλαη κηθξόηεξε από ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε ειηθία ζηελ πξνθήξπμε ηεο θάζε δηνξγάλσζεο. 6. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο αγώλα θαη εθόζνλ ην γήπεδν ζα είλαη ειεύζεξν, ν αγώλαο ζα δηεμάγεηαη ηελ πξώηε ειεύζεξε αγσληζηηθή εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΠΔ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε. 7. Σε πεξίπησζε πξνεηνηκαζίαο ή ππνρξεώζεσλ ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. 8. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ ζε αγώλεο Δπξσπατθώλ Πξσηαζιεκάησλ ή άιιεο επίζεκεο δηεζλείο δηνξγαλώζεηο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. 9. Σε πεξίπησζε ηειενπηηθήο κεηάδνζεο νπνηνπδήπνηε αγώλα θαη γηα ηελ θαιύηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλελλόεζε κε ηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηελ ώξα θαη κέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα. 8

11 ΑΡΘΡΟ 9ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΖΥΘΖΚΔ ΥΧΡΗ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμήρζεθε όρη όκσο από ππαηηηόηεηα νπνηαζδήπνηε ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ ή αγώλαο ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα αθπξώλεηαη θαη γηα ηηο δύν νκάδεο κεηά από απόθαζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο όκσο ππαηηηόηεηα νπνηαζδήπνηε ησλ δύν νκάδσλ ζεσξείηαη «επαλαιεπηένο». 2. Τν θύιιν αγώλα πνπ ηπρόλ ζπληάρζεθε ηζρύεη κόλν γηα ηα άηνκα ( αζιεηέο πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θιπ ) πνπ θαηαγγέιινληαη θαη γηα ηπρόλ επεηζόδηα ή άιιεο παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή. 3. Σε πεξίπησζε επαλάιεςεο αγώλα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζ απηόλ έρνπλ κόλν νη αζιεηέο πνπ εδηθαηνύλην ζπκκεηνρήο θαη ηελ αξρηθή εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα πνπ επαλαιακβάλεηαη. Αζιεηέο πνπ ήηαλ ηηκσξεκέλνη κε πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ αξρηθή εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ζεσξνύληαη απνθιεηζκέλνη θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ επαλαιεπηηθνύ αγώλα θαη λνείηαη όηη ηα πην πάλσ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε αγώλσλ εμ αλαβνιήο ή ζπλέρηζε δηαθνπέλησλ αγώλσλ. 9

12 ΑΡΘΡΟ 10ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΗΑΚΟΠΖΚΔ ΥΧΡΗ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ 1. Αγώλαο πνπ δηαθόπηεηαη ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ιόγσ έιιεηςεο επαξθνύο θσηηζκνύ γηα ηα νπνία δελ θέξεη επζύλε ε γεπεδνύρνο νκάδα ή αγώλαο πνπ δηαθόπηεηαη ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζα ζπλερίδεηαη από ην ζεκείν ηεο δηαθνπήο ηνπ, ζην ίδην γήπεδν ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οκνζπνλδία. 2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα έρνπλ νη αζιεηέο πνπ είραλ απηό ην δηθαίσκα θαη ζηνλ πξώην αγώλα ελώ ην θύιιν αγώλα ηνπ δηαθνπέληα αγώλα ( πνηλέο, ζεη, πόληνη θιπ ) ηζρύεη. 10

13 ΑΡΘΡΟ 11ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΟΜΑΓΧΝ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη ή δηαθόπηεηαη κε ππαηηηόηεηα θαη ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ βαζκνινγείηαη κε κεδέλ θαη γηα ηηο δύν νκάδεο ελώ ην θύιιν αγώλα πνπ ηπρόλ ζπληάρζεθε ζεσξείηαη ηζρπξό όζνλ αθνξά ηνπο αζιεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο. 2. Οη δύν νκάδεο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ζα επηβάιεη πεξαηηέξσ πνηλέο αλάινγα κε ηα γεγνλόηα θαη ηελ επζύλε πνπ νδήγεζαλ ζηελ κε έλαξμε ή δηαθνπή ηνπ αγώλα. 11

14 ΑΡΘΡΟ 12ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη ή δηαθόπηεηαη κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο από ηηο δύν δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαηαθπξώλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ θαη ησλ πξνλνηώλ ησλ νηθείσλ πξνθεξύμεσλ. 2. Η ππαίηηα νκάδα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία κπνξεί λα επηβάιεη πεξαηηέξσ πνηλέο. 12

15 ΑΡΘΡΟ 13ο : ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΧΝΑ 1. Η κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν παξεκπόδηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο αγώλα από νπνηνλδήπνηε ( νπαδνί, κέιε ηεο δηνίθεζεο ζσκαηείσλ θ.ι.π. ) απαγνξεύεηαη όπσο θαη ε παξελόριεζε από νπνηνλδήπνηε ηνπ πάγθνπ ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ. 2. Απαγνξεύεηαη επίζεο ξεηά ε αλάξηεζε ή επίδεημε ή αλαθώλεζε θπιεηηθώλ, ξαηζηζηηθώλ, πβξηζηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ, πνιηηηθώλ κελπκάησλ θαη γεληθά κελπκάησλ πνπ ζίγνπλ ή κεηώλνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηόκνπ ή ησλ Δζληθώλ θαη Κξαηηθώλ ζπκβόισλ, ιαβάξσλ ή ηελ ηζηνξία ή ηελ θξαηηθή ππόζηαζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο όπσο θαη ε αλάξηεζε ή επίδεημε ή αλαθώλεζε κελπκάησλ ηα νπνία πξνσζνύλ ή δηαθεκίδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ ρξήζε λαξθσηηθώλ θαη άιισλ παξόκνησλ νπζηώλ. 3. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθόςεη θάπνην αγώλα κεηά από δύν ( 2 ) παξαηεξήζεηο πξνο ην ππαίηην ζσκαηείν ελώ κπνξεί επίζεο ν δηαηηεηήο λα αξλεζεί λα επηηξέςεη ηελ έλαξμε θάπνηνπ αγώλα αλ ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ ιόγνη. 4. Γηα ηελ ηύρε ηνπ αγώλα ζα απνθαζίδεη ε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ. 13

16 ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΑΠΟ ΑΓΧΝΑ 1. Άηνκν ηνπ νπνίνπ ην όλνκα αλαθέξεηαη ζην θύιιν αγώλα θαη απνβάιιεηαη από νπνηνδήπνηε επίζεκν ή εγθεθξηκέλν από ηελ ΚΟΠΔ θηιηθό αγώλα, ηηκσξείηαη απηόκαηα κε απνθιεηζκό από ηνπο δύν ακέζσο επόκελνπο επίζεκνπο αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηνπο ελδηάκεζνπο θηιηθνύο πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ΚΟΠΔ θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή. 2. Σε πεξίπησζε επηβνιήο πεξαηηέξσ πνηλήο από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή απηή θνηλνπνηείηαη άκεζα ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ( ζσκαηεία, Σ.Γ.Π. θιπ ). 3. Ο απνθιεηζκόο αθνξά αγώλεο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο δηνξγάλσζεο κε απηή θαηά ηελ νπνία έγηλε ε παξάβαζε θαη ην άηνκν δελ κπνξεί λα εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ κε ζπκκεηέρνληαο ζε αγώλεο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο ( πρ αζιεηήο πνπ δηθαηνύηαη λα αγσληζηεί ζηηο δηνξγαλώζεηο αληξώλ θαη U 18 θαη έρεη απνβιεζεί από αγώλα αληξώλ ζα εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ κε ζπκκεηέρνληαο ζε αγώλεο αληξώλ ). 4. Σε πεξίπησζε αθύξσζεο νπνηνπδήπνηε από ηνπο αγώλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ην άηνκν ζα εμέηηε ηελ πνηλή ηνπ, απηή κεηαθέξεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν. 5. Η απνβνιή αθνξά ην άηνκν θαη όρη ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαη έηζη ζε πεξηπηώζεηο δηπιήο ηδηόηεηαο ( πρ παίθηεο θαη πξνπνλεηήο ), απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απνκάθξπλζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ αηόκνπ αλεμάξηεηα από ηελ ηδηόηεηα πνπ επηθαιείηαη. 6. Πνηλή απνθιεηζκνύ ή νπνηαδήπνηε επηπιένλ πνηλή έρεη επηβιεζεί από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή θαη δελ ζπκπιεξώζεθε εληόο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ζπλερίδεηαη θαη ζηελ επόκελε. 7. Παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη δελ αλαθέξνληαη ζην θύιιν αγώλα, ζεσξνύληαη σο κε γελόκελεο εθηόο αλ νη ζπλζήθεο θαηέζηεζαλ αδύλαηε ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ. 14

17 ΑΡΘΡΟ 15ο : ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΓΧΝΧΝ ΑΠΟ ΧΜΑΣΔΗΑ ΣΖ ΚΟΠΔ 1. Κάζε Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα νξγαλώζεη αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά νθείιεη λα απνηαζεί εγγξάθσο ζηελ ΚΟΠΔ γηα έγθξηζε ηνπ. 2. Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ιεπηνκεξήο πξνθήξπμε ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, ηηο εκεξνκελίεο, ην ρώξν θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηνπο. 3. Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλώλεη νπνηνζδήπνηε ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό, πξέπεη απαξαίηεηα λα πάξεη ζρεηηθή έγθξηζε από ηελ ΚΟΠΔ. 4. Σσκαηείν ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Οκνζπνλδίαο ππνπίπηεη ζε πεηζαξρηθό παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 15

18 ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΟΜΑΓΧΝ Τα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα : 1. Nα δίλνπλ ζην ζεκεησηή ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ, ηα δειηία αζιεηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηα δειηία πγείαο απηώλ θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θύιινπ αγώλα, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ( 30 ) ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 2. Να παξαηάζζνπλ ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ζην γήπεδν έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ ηνπιάρηζηνλ έμη ( 6 ) αζιεηέο. 3. Οκάδα πνπ δελ δηαζέηεη θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ηνπιάρηζηνλ ηνπ έμη ( 6 ) παίθηεο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ αγώλα λννπκέλνπ όηη έρεη ήδε εηδνπνηήζεη ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ηεο. 4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε ( 15 ) ιεπηώλ εάλ ε νκάδα εμαθνινπζεί λα παξαηάζζεη ιηγόηεξνπο από έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, ην θύιιν αγώλα θιείλεη νξηζηηθά θαη ε νκάδα θεξύζζεηαη ειιηπήο θαη κεδελίδεηαη. 5. Να ηεξνύλ θαη εθαξκόδνπλ ηηο πξόλνηεο ηεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Πξνθεξύμεσλ. 6. Σσκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ή ηεο ΚΟΠΔ. 16

19 ΑΡΘΡΟ 17ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤΥΟΤ ΟΜΑΓΑ 1. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ αληέλσλ. β. Να δηαζέηεη ζηνλ ζεκεησηή ηνπ αγώλα θύιια αγώλνο, ζεκαίεο επνπηώλ θαη νηηδήπνηε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ( πηλαθίδεο αιιαγώλ, ειεθηξνληθό ή απιό πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηαλη δηαηηεηώλ, θιπ.) γ. Να εμαζθαιίδεη γηα ηνπο αζιεηέο θαη δηαηηεηέο απνδπηήξηα ζε θαιή θαηάζηαζε. δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζηπλνκηθή δύλακε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. ε. Να εθνδηάδεη ηνλ δηαηηεηή κε ηνλ πξνβιεπόκελν από ηνπο Καλνληζκνύο αξηζκό κπαιώλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. Οη κπάιεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο από ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ελώ αλ δελ γίλεη απηό ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δεηήζεη κπάιεο από ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν. ζη. Να δηαζέηεη έγθαηξα ζην θηινμελνύκελν ζσκαηείν έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο αγώλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζέξκαλζεο. δ. Να θαηαβάιιεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηελ αληηκηζζία δηαηηεηώλ θαη παξαηεξεηώλ θαη ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζπκθσλίεο κεηαμύ ΚΟΠΔ θαη Σπλδέζκνπ Γηαηηεηώλ θαη ή Παξαηεξεηώλ. 2. Σσκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ζην θύιιν αγώλα. Η αλαθνξά γηα ηα ζεκεία 1 6 γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη όηαλ απηή γίλεηαη από ζσκαηείν ιακβάλνπλ γλώζε ν πξώηνο δηαηηεηήο θαη ν γπκλαζίαξρνο ( εάλ ππάξρεη ). 3. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ θαη πξόρεηξνπ θαξκαθείνπ. Ννείηαη όηη ν γηαηξόο ζα πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνύ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελώ ην άηνκν κε γλώζεηο πξώησλ βνεζεηώλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή δηαπίζηεπζε πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 4. Η παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο Α Βνεζεηώλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ ε νκάδα δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο εάλ αθόκα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη, ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηπρόλ επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 17

20 5. Σηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΠΔ ηα πην πάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα εθηεινύληαη θαη από ηα κέιε ηεο πξνπνλεηηθήο νκάδαο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ( πξνπνλεηήο ή βνεζόο πξνπνλεηήο ) λννπκέλνπ όηη έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ. 17α

21 ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΖΠΔΓΑ ΓΖΠΔΓΟΤΥΑ ΧΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΓΖΠΔΓΧΝ 1. Οη αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ δηεμάγνληαη ζε γήπεδα πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ΚΟΠΔ. 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα νξίδεη αγώλεο ζ όια ηα γήπεδα είηε ζηελ ίδηα είηε ζε άιιε πόιε, αλ θαη εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληξέρνπλ γη απηό εηδηθνί ιόγνη. 3. Γεπεδνύρα Σσκαηεία είλαη ηα ζσκαηεία εθείλα πνπ : α. Αγσλίδνληαη ζηα γήπεδά ηνπο ηα νπνία δήισζαλ ζαλ έδξα. β. Αγσλίδνληαη ζηα γήπεδα άιινπ ζσκαηείνπ ή αξρήο ηα νπνία δήισζαλ ζαλ έδξα αθνύ πξνεγνπκέλσο εμαζθάιηζαλ γη απηά γξαπηή έγθξηζε. γ. Αγσλίδνληαη ζε γήπεδν πνπ ε Οκνζπνλδία όξηζε ζαλ έδξα ηνπο, θαηόπηλ αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ έδξα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ θαη αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηή ηελ ηδηόηεηα. 4. Όια ηα ζσκαηεία πνπ δηαζέηνπλ ηδηόθηεην είηε ηδηόρξεζην είηε ππό νπνηαδήπνηε ζρέζε γήπεδν αλαγλσξηζκέλν από ηελ ΚΟΠΔ σο θαηάιιειν ππνρξενύληαη λα ην δηαζέζνπλ γηα όινπο αλεμαίξεηα ηνπο αγώλεο ησλ δηαθόξσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ελώ ζσκαηείν πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ πην πάλσ ππνρξέσζε, ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 18

22 ΑΡΘΡΟ 19o : ΓΖΠΔΓΟ ΑΝΣΗΚΑΝΟΝΗΚΟ 1. Αληηθαλνληθό γήπεδν ζεσξείηαη ην γήπεδν πνπ : α. Γελ πιεξεί ηνπο όξνπο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο ή θαη β. Γελ δηαζέηεη επαξθή θσηηζκό ή θαη γ. Γελ θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ην νπνίν εθδίδεηαη από ηελ ΚΟΠΔ θαη κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη όηη ην γήπεδν πιεξνί ηνπο ειάρηζηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε ΚΟΠΔ. 2. Οη πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ γ ζα ηεζνύλ ζε ηζρύ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε ζα δώζεη ζηα ζσκαηεία πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ κίαο ( 1 ) πιήξνπο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 3. Γηα ην αλ έλα γήπεδν είλαη αληηθαλνληθό αξκόδηνη λα απνθαζίζνπλ είλαη ε Τερληθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ή ν Α Γηαηηεηήο ηνπ αγώλα. 19

23 AΡΘΡΟ 20o : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ 1. Ο ηξόπνο βαζκνινγίαο ησλ αγώλσλ θάζε δηνξγάλσζεο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε. 2. Με ην ηέινο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηίζεηαη ζε ηζρύ ε άλνδνο θαη ε δηαβάζκηζε κε βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ νηθείσλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ. 20

24 ΑΡΘΡΟ 21ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Οη εηζπξάμεηο από ηηο ζπλαληήζεηο ησλ αγώλσλ όισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ πεξηέξρνληαη ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 2. Οη εηζπξάμεηο ησλ ηειηθώλ αγώλσλ θππέιινπ, ησλ ηειηθώλ θάζεσλ θππέιινπ ( final four θιπ ) θαη ησλ αγώλσλ Super Cup όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία. 3. Τα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα δηνξγάλσζεο ησλ αγώλσλ ηνπο ( απνδεκίσζε θαη νδνηπνξηθά δηαηηεζίαο, έμνδα ρξήζεο γεπέδσλ θιπ ) εθηόο ησλ ηειηθώλ θάζεσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ Κππέιινπ ή ησλ αγώλσλ Super Cup όπνπ ηα έμνδα αλαιακβάλεη ε ΚΟΠΔ θαη λννπκέλνπ όηη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 4. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαζνξίδνληαη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ δηνξγαλώζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζσκαηεία. 5. Σηνπο αγώλεο Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ δηθαηνύληαη ειεύζεξεο εηζόδνπ α. Οη θάηνρνη δειηίσλ ειεύζεξεο εηζόδνπ ησλ ΚΟΑ θαη ΚΟΔ. β. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ θαη ησλ νξγάλσλ απηνύ κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. γ. Τα κέιε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ από ηελ ΚΟΠΔ ζπλδέζκσλ δηαηηεηώλ θαη πξνπνλεηώλ πεηνζθαίξηζεο κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. δ. Η αγσλόδηθε επηηξνπή ηνπ αγώλα ( δηαηηεηέο, επόπηεο θιπ ). ε. Τα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ. ζη. Ο γηαηξόο ηνπ αγώλα. δ. Οη αζιεηέο θαη ζπλνδνί θάζε νκάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζην θύιιν αγώλα. ε. Οπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ήζειε απνθαζίζεη ε ΚΟΠΔ θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 21

25 ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΑΓΧΝΧΝ 1. Οη δηαηηεηέο, επόπηεο, κέιε ηεο γξακκαηείαο, παξαηεξεηέο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Τα θαζήθνληα ησλ πην πάλσ θαζνξίδνληαη από ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Παηδηάο, ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο Γηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ή κε εγθπθιίνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ νη νπνίεο εθδίδνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 2. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο εθ ησλ δύν νξηζζέλησλ δηαηηεηώλ δελ πξνζήιζε θαη νύηε κεηαμύ ησλ επνπηώλ ππάξρεη δηαηηεηήο, ν αγώλαο κπνξεί λ αξρίζεη θαη λα δηεμαρζεί κε ηνλ άιιν νξηζκέλν δηαηηεηή λννπκέλνπ όηη απηόο αλαιακβάλεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ. 3. Μεηά ην πξώην ζεη ηνπ αγώλα επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγώλα θαη δεύηεξνο δηαηηεηήο εθόζνλ ηπγράλεη λα είλαη έλαο από εθείλνπο πνπ νξίζηεθαλ ελώ ν δηαηηεηήο πνπ αλέιαβε σο πξώηνο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξώηνο κέρξη ηέινπο ηνπ αγώλα. 4. Σε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ζηνλ αγώλα ηνπ ή ησλ δηαηηεηώλ πνπ νξίζηεθαλ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο πνπ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη δηθαηνύηαη κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο παξεπξηζθόκελνπο δηαηηεηέο λννπκέλνπ όηη απηνί είλαη επίζεκνη δηαηηεηέο ηεο Οκνζπνλδίαο. Τν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα άιια κέιε ηεο αγσλόδηθεο επηηξνπήο ( επόπηεο, κέιε ηεο γξακκαηείαο θιπ ). 5. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζα θαηαβάιιεη ζηνπο δηαηηεηέο ηελ ακνηβή γηα ηελ δηαηηεζία θαζώο θαη ηα πξαγκαηηθά νδνηπνξηθά έμνδα ηνπο ελώ σο ηόπνο εθθίλεζεο ζα ζεσξείηαη ν ηόπνο δηακνλήο ησλ δηαηηεηώλ. 6. Οη δηαηηεηέο ζα πξνζπαζνύλ πάληνηε έηζη ώζηε ε δηαδξνκή αιιά θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ειαρηζηνπνηνύλ ηα έμνδα νδνηπνξηθώλ. 7. Ο δηαηηεηήο ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεη ζην θύιιν αγώλα θαηά πόζν ε ακνηβή θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα έρνπλ θαηαβιεζεί θαλνληθά ελώ ζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ γίλεη ην ππεύζπλν ζσκαηείν ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 8. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο αγώλα γηα ηηο νπνίεο δελ επζύλεηαη ν δηαηηεηήο, ζα θαηαβάιινληαη ζηνπο δηαηηεηέο ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα θαη ην κηζό ηεο θαλνληθήο ακνηβήο ηνπο. 22

26 ΑΡΘΡΟ 23o : ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ 1. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ επίζεκσλ θηιηθώλ πνπ γίλνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ην Γειηίν Υγείαο πνπ εθδίδεηαη από ην Αλώηαην Σπκβνύιην Υγείαο Αζιεηώλ ΑΣΥΑ ηνπ ΚΟΑ. 2. Τν πξσηόηππν Γειηίν Υγείαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Υγείαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Υγείαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. 3. Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίζεηο ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκόδνληαη. 4. Μέρξη ηελ έθδνζε από ην ΑΣΥΑ ηνπ δειηίνπ πγείαο αζιεηή θαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα θαζνξίδεη δηαδηθαζίεο έθδνζεο πξνζσξηλώλ δειηίσλ ή θαη πηζηνπνηεηηθώλ πγείαο αζιεηώλ κε ηα νπνία ζα κπνξνύλ απηνί λα αγσλίδνληαη. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα θνηλνπνηνύληαη έγθαηξα ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ ζρεηηθώλ πξνθεξύμεσλ. 23

27 ΑΡΘΡΟ 24ο : ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΒΗΝΣΔΟΓΡΑΦΖΖ 1. Η ΚΟΠΔ έξρεηαη ζε ζπκθσλία γηα ηειενπηηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζσκαηείσλ. 2. Τα ζσκαηεία εθρσξνύλ ηα δηθαηώκαηα δηαπξαγκάηεπζεο, δηαβνύιεπζεο ή θαη ζπλνκνιόγεζεο ζπκθσληώλ κε νπνηνδήπνηε ηξίην γηα ηειενπηηθή θάιπςε ( δσληαλή, καγλεηνζθνπεκέλε ή θαη ζηηγκηόηππσλ ) ησλ αγώλσλ ηνπο νη νπνίνη δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ, ζηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο ε νπνία θαη ζα ελεξγεί εθ κέξνπο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο. Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν επηζπκεί λα θαιύςεη ηειενπηηθά εληόο έδξαο αγώλα ή αγώλεο ηνπ κε δηθή ηνπ ηειενπηηθή παξαγσγή απηό επηηξέπεηαη λννπκέλνπ όηη ην ζσκαηείν ζα έρεη εηδνπνηήζεη γηα ηνύην ηελ ΚΟΠΔ έγθαηξα θαη ζε δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ κέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ν νπνίνο ζα θαιπθζεί ηειενπηηθά. 3. Καλέλα ζσκαηείν κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ηνπ όηαλ απηό έρεη εηδνπνηεζεί γξαπηώο από ηελ ΚΟΠΔ γηα ηελ κέξα θαη ώξα ηεο κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο πξηλ. 4. Σσκαηείν ην νπνίν δελ ζπλαηλεί ζηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ή αγώλσλ ηνπ ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ελώ ηαπηόρξνλα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα απνθιείζεη ην ελ ιόγσ ζσκαηείν από κειινληηθέο ηειενπηηθέο θαιύςεηο. 5. α. Η βηληενγξάθεζε από νπνηνδήπνηε ζσκαηείν γηα ζθνπνύο θαηαζθνπείαο νπνηνπδήπνηε επίζεκνπ αγώλα όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ επηηξέπεηαη. β. Τν άηνκν πνπ ζα βηληενγξαθήζεη ηνλ αγώλα πξέπεη απαξαίηεηα θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ λα δειώζεη ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν ην όλνκά ηνπ, ηνλ αξηζκό ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη ην ζσκαηείν γηα ην νπνίν ελεξγεί. γ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν β πην πάλσ ηεξνύληαη θαλέλα ζσκαηείν δηθαηνύηαη ή / θαη κπνξεί λα απαγνξεύζεη ή / θαη εκπνδίζεη ηελ βηληενγξάθεζε αγώλα. δ. Η κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο βηληενγξάθεζεο ξεηά απαγνξεύεηαη. ε. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ ην ππαίηην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 24

28 ΑΡΘΡΟ 25ο : EΛΔΓΥΟ DOPING ΠΟΗΝΟΛΟΓΗΟ 1. Η ρξήζε ζε αζιεηή ή ε ιήςε από απηόλ θάζε νπζίαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο ή θαη αγσληζηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο doping, θαζώο θαη ε ρξήζε θάζε κέζνπ ζσκαηηθήο ή λεπξηθήο δηέγεξζεο απαγνξεύνληαη απζηεξά, θαηά ηα εηδηθόηεξα από ηνπο «Πεξί ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ( ΟΥΝΔΣΚΟ ) θαηά ηνπ Νηόπηλγθ ζηνλ Αζιεηηζκό ( Κπξσηηθώλ ) Νόκσλ ηνπ 2009 θαη 2011» θαη ηνπ «Πεξί ηνπ Αληί Νηόπηλγθ ( Δθαξκνζηηθά κέηξα ηεο Σύκβαζεο, ησλ Πξνζαξηεκάησλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, Λεηηνπξγία Αξκόδηαο Αξρήο, Λεηηνπξγία Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Αληί Νηόπηλγθ θαη Λεηηνπξγία Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Αληί Νηόπηλγθ )» Γηαηάγκαηνο ηνπ 2011 θαη ηηο θαηά θαηξνύο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. 2. Ο έιεγρνο Νηόπηλγθ ζα γίλεηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηα πην πάλσ αξρέο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΚΟΠΔ. 3. Οη απνθάζεηο ησλ Αξκνδίσλ Αξρώλ ( Δζληθή Δπηηξνπή Αληί Νηόπηλγθ, Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην, Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην ) είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Οκνζπνλδία, ηα ζσκαηεία θαη ηνπο αζιεηέο ηνπο. 25

29 ΑΡΘΡΟ 26ο : EΠΑΘΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΟ ΖΘΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΑ Μεηά ην ηέινο ησλ πξσηαζιεκάησλ ε ΚΟΠΔ απνλέκεη : 1. Έπαζια θαη κεηάιιηα ζηηο πξσηαζιήηξηεο θαη δεπηεξαζιήηξηεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 2. Μεηάιιην ήζνπο ζε θάζε ζσκαηείν, ην νπνίν πξέπεη λα έιαβε κέξνο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμήγαγε ε ΚΟΠΔ αιιά θαη όινπο ηνπο αγώλεο απηώλ θαη ην νπνίν δελ θαηαδηθάζηεθε γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα ή ηνπ νπνίνπ θαλέλαο πεηνζθαηξηζηήο δελ θαηαδηθάζηεθε γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα, έζησ θαη κε απιή επίπιεμε θαηά ηελ πεηνζθαηξηθή πεξίνδν πνπ έιεμε. 3. Αλακλεζηηθά δηπιώκαηα, κεηάιιηα ή εηδηθά ζήκαηα ζε ζσκαηεία, πεηνζθαηξηζηέο, άηνκα ή Οξγαληζκνύο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ζπλέβαιαλ κε ην παξάδεηγκά ηνπο ζηελ πξόνδν θαη πξνθνπή ηνπ αζιήκαηνο. 26

30 ΑΡΘΡΟ 27o : ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ 1. Αγώλαο πνπ δηεμάρζεθε έζησ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή ησλ επηζήκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο ζεσξείηαη έγθπξνο, επηηξέπεηαη δε έλζηαζε θαηά ηνπ θύξνπο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνύηνπ κόλν ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο : α. Λόγσ αληηθαλνληθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη κόλν θαηά ηνπ θύξνπο ηνπ αγώλα, κόλν από ηελ θηινμελνύκελε νκάδα θαη απαξαίηεηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ο δηαηηεηήο εθόζνλ απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, νθείιεη κε έθζεζή ηνπ λα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο ηεο απνθάζεσο ηνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ. β. Λόγσ αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ή θαη πιαζηνπξνζσπίαο πεηνζθαηξηζηή ε νπνία δηαπηζηώζεθε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη όρη αξγόηεξα από εβδνκήληα δπν ( 72 ) ώξεο από ηελ ιήμε ηνπ. γ. Λόγσ αληηθαλνληθήο δηαθνπήο αγώλα από ην δηαηηεηή ζπλεπεία αλεπαξθώο αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο. δ. Λόγσ θαθήο εθαξκνγήο ή ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο θαη λννπκέλνπ όηη έρεη επεξεαζηεί νπζηαζηηθά ε έθβαζε ηνπ αγώλα. Η πξόζεζε γηα ππνβνιή έλζηαζεο δειώλεηαη από ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο ή όπνην άιιν άηνκν πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε, ζην δηαηηεηή ηε ζηηγκή ηεο ηζρπξηδόκελεο παξάβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ζην θύιιν αγώλνο ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ. Σε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ κε ηνπο Γηεζλείο ππεξηζρύνπλ νη Γηεζλείο Καλνληζκνί. 2. Τν Σσκαηείν πνπ ελίζηαηαη νθείιεη λα ππνζηεξίμεη ηελ έλζηαζή ηνπ κέζα ζε ζαξάληα νθηώ ( 48 ) ώξεο. Πξέπεη δειαδή λα θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθό παξάβνιν πνπ θαζνξίδεη ε ΚΟΠΔ θαη κε επηζηνιή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά θαη αλαιπηηθά ηνπο ιόγνπο ηεο έλζηαζήο ηνπ, ηνπο θαλνληζκνύο πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί, ηα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ ησλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηεζλώλ Καλνληζκώλ βάζεη ησλ νπνίσλ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε ηνπ θαζώο θαη ηα αηηήκαηα ηνπ. 3. Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ηεο έλζηαζεο έγηλε όπσο πξνλνείηαη πην πάλσ ηόηε ν Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απνζηέιιεη ζηνλ Α Γηαηηεηή αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ηεο έλζηαζεο πνπ ππνβιήζεθε θαη ηνπ δεηά λα ππνβάιεη έθζεζε. Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα ζηείιεη ηελ απάληεζε ην ηαρύηεξν δπλαηό, όρη αξγόηεξα από ηηο πέληε κέξεο αθ όηνπ ηνπ απνζηάιεθε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή. 4. Οη ελζηάζεηο ζα εθδηθάδνληαη από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ελώ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηθαζηηθήο επηηξέπεηαη έθεζε ζηελ ΑΓΔΑ. 27

31 ΑΡΘΡΟ 28ο : ΒΔΑCH VOLLEY 1. Η ΚΟΠΔ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξόνδν ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Beach Volley ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θίιαζινπ πλεύκαηνο. 2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε ΚΟΠΔ : α. Οξγαλώλεη θαη επνπηεύεη ηελ ηέιεζε αγώλα ή θαη πξσηαζιεκάησλ beach volley όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ζεζπίδνληαο θαλνληζκνύο θαη εθδίδνληαο πξνθεξύμεηο όπνπ είλαη απαξαίηεην. β. Καηαξηίδεη Δζληθέο Οκάδεο beach volley όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη ζπκκεηέρεη κ απηέο ζε δηεζλέο αγώλεο ή θαη δηνξγαλώζεηο. γ. Σε ζπλεξγαζία κε ην Κξάηνο θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ επηδηώθεη ηελ θαηαζθεπή θαη βειηίσζε αγσληζηηθώλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθώλ γηα ην beach volley. δ. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηαηηεηέο, πξνπνλεηέο, αζιεηέο ηνπ αζιήκαηνο. ε. Γηνξγαλώλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζρνιέο γηα όινπο ηνπο θνξείο ηνπ αζιήκαηνο. 3. Καλέλαο αγώλαο ή δηνξγάλσζε beach volley ζηελ Κύπξν ζα αλαγλσξίδεηαη από ηελ ΚΟΠΔ εάλ πξνεγνπκέλσο ν δηνξγαλσηήο ηνπ δελ έρεη πάξεη ηελ επίζεκε έγθξηζε ηεο ηέιεζεο ηνπ από ηελ Οκνζπνλδία. 4. Αζιεηέο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών beach volley ηεο ΚΟΠΔ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε κε αλαγλσξηζκέλνπο από ηελ Οκνζπνλδία αγώλεο beach volley ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην πνηλνιόγην ηεο ΚΟΠΔ κεηά από παξαπνκπή ηνπο ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 5. Γηαηηεηέο κέιε ηεο ΚΟΠΔ νη νπνίνη δηαηηεηεύνπλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΚΟΠΔ κε αλαγλσξηζκέλνπο από ηελ Οκνζπνλδία αγώλεο beach volley ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ππνπίπηνπλ ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 28

32 ΑΡΘΡΟ 29ο : EΠΗΖΜΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΖΝ ΚΟΠΔ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ σο επίζεκε εκεξνκελία παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ από ηελ ΚΟΠΔ ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηαρπδξόκεζήο ηνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο απηή ή ε εκεξνκελία ηεο δηα ρεηξόο παξάδνζεο ηνπ ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο ή ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ κε ηειενκνηόηππν ( θαμ ) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( e mail ).. 2. Όηαλ ε ηειεπηαία κέξα νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο πξνζεζκίαο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ( είηε αξηζκεηηθήο πρ ηξηάληα κέξεο είηε εκεξνινγηαθήο πρ 15 ε Γεθεκβξίνπ ) ζπκπέζεη κε επίζεκε αξγία, απηή κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκεξνκελία. 29

33 ΑΡΘΡΟ 30ο : ΗΥΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ 1. Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί θαη νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ακέζσο κε ηελ έγθξηζε ηνπο από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ εθηόο αλ ε ηειεπηαία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 2. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ή όπνπ ππάξρεη αζάθεηα ή ζύγθξνπζε κε άξζξα ή πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζα απνθαζίδεη εθαξκόδνληαο θαηά πξνηεξαηόηεηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΛΔΤΚΧΗΑ ΚΤΠΡΟ 30

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΗΝΑΚΑ Α 1. Οη θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα