ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ 1978

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1o Δηήζηεο δηνξγαλώζεηο ζειίδα 1 Άξζξν 2o Φξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο δηνξγαλώζεσλ 2 Άξζξν 3o Σπκκεηνρή ζηηο δηνξγαλώζεηο 3 Άξζξν 4o Γεληθή πξνθήξπμε δηνξγαλώζεσλ 4 Άξζξν 5o Δηδηθέο πξνθεξύμεηο δηνξγαλώζεσλ 5 Άξζξν 6o Σπκκεηνρή αζιεηώλ ζε αγώλα 6 Άξζξν 7o Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 7 Άξζξν 8o Αλαβνιή αγώλα Γηεμαγσγή ηνπ 8 Άξζξν 9o Αγώλαο πνπ δελ δηεμήρζεθε ρσξίο ππαηηηόηεηα 9 Άξζξν 10o Αγώλαο πνπ δηαθόπεθε ρσξίο ππαηηηόηεηα 10 Άξζξν 11o Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη κε ππαηηηόηεηα θαη ησλ δύν νκάδσλ 11 Άξζξν 12o Αγώλαο πνπ δηαθόπεθε κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο νκάδαο 12 Άξζξν 13o Γηαθνπή αγώλα 13 Άξζξν 14o Απνβνιή Απνθιεηζκόο πεηνζθαηξηζηή 14 Άξζξν 15o Οξγάλσζε αγώλσλ από ζσκαηεία ηεο ΚΟΠΔ 15 Άξζξν 16o Υπνρξεώζεηο δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ 16 Άξζξν 17o Υπνρξεώζεηο γεπεδνύρνπ νκάδαο 17 Άξζξν 18o Γήπεδα Γεπεδνύρα ζσκαηεία Γηάζεζε γεπέδσλ 18 Άξζξν 19o Γήπεδν αληηθαλνληθό 19 Άξζξν 20o Βαζκνινγία Καηάηαμε Γηαβάζκηζε 20 Άξζξν 21o Οηθνλνκηθνί όξνη 21 Άξζξν 22o Γηαηηεζία αγώλσλ 22 Άξζξν 23o Γειηία πγείαο 23 Άξζξν 24o Τειενπηηθή θάιπςε Βηληενγξάθεζε 24 Άξζξν 25ν Έιεγρνο Doping Πνηλνιόγην 25 Άξζξν 26o Έπαζια Μεηάιιηα ήζνπο Γηπιώκαηα 26 Άξζξν 27o Δλζηάζεηο Δθέζεηο 27 Άξζξν 28ν Beach Volley 28 Άξζξν 29ν Δπίζεκε εκεξνκελία εγγξάθσλ ζηελ ΚΟΠΔ 29 Άξζξν 30ν Ιζρύο Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ 30

3 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΣΖΗΔ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ 1. Οη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο είλαη : α. Πξσηάζιεκα Αληξώλ θαηά θαηεγνξία. β. Πξσηάζιεκα Γπλαηθώλ θαηά θαηεγνξία. γ. Πξσηάζιεκα Κππέιινπ Αληξώλ. δ. Πξσηάζιεκα Κππέιινπ Γπλαηθώλ. ε. Οπνηνδήπνηε άιιν πξσηάζιεκα, δηνξγάλσζε ή θαη κεκνλσκέλνη αγώλεο ζάιαο ή θαη παξαιίαο ( beach volley ) απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ είλαη ην κνλαδηθό αξκόδην λα απνθαζίζεη πνηέο από ηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζνύλ θαη πσο ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν αθνύ ιάβεη ππόςηλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. 3. Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ πην πάλσ δηνξγαλώζεσλ είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο ΚΟΠΔ θαη απηέο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ, ησλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο. 1

4 ΑΡΘΡΟ 2o : XΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Η ρξνληθή πεξίνδνο ( πεηνζθαηξηθή πεξίνδνο ) κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα δηεμαρζνύλ θαη λα ιήμνπλ νη αγώλεο όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. Οη εκεξνκελίεο ησλ αγώλσλ νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή θαη ηελ Τερληθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε δε ζεηξά ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε ή άιιν ηξόπν ελώ απηνί ζα δηεμάγνληαη ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή ε Τερληθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ θαη θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο. 2. Η πεηνζθαηξηθή πεξίνδνο γηα ηνπο αγώλεο ή θαη πξσηαζιήκαηα ζάιαο αξρίδεη ηελ 1 ε Ινπιίνπ θάζε ρξνληάο θαη ηειεηώλεη ηελ 30 ε Ινπλίνπ ηεο επόκελεο ρξνληάο. 3. Δληόο ηεο πεηνζθαηξηθήο πεξηόδνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ νη αγώλεο ή θαη δηνξγαλώζεηο πνπ πξνθεξύζζεη ε ΚΟΠΔ κε ηηο γεληθή θαη εηδηθέο πξνθεξύμεηο ηεο. 4. Oη αγώλεο θαη πξσηαζιήκαηα beach volley κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ νπνηεδήπνηε θαη αλεμάξηεηα από ηα ρξνληθά όξηα ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο πεηνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο πξνθεξύμεηο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 2

5 ΑΡΘΡΟ 3o : ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ 1. Η ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ ζ όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζσκαηείν ή ηκήκα ηνπ ην νπνίν ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο δελ ζπκκεηέρεη ή απνρσξεί από νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ θαη νη αζιεηέο ηνπ κέλνπλ ειεύζεξνη. 2. Αλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ έρεη ηθαλνπνηεζεί όηη ην ζσκαηείν ή ηκήκα απηνύ πξάγκαηη ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα δηνξγάλσζε κπνξεί λα παξαρσξήζεη ζ απηό άδεηα κε ζπκκεηνρήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν. 3. Σσκαηείν ή ηκήκα απηνύ ην νπνίν έρεη εμαζθαιίζεη άδεηα κε ζπκκεηνρήο ζε δηνξγάλσζε ηεο ΚΟΠΔ ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα αγσληζηεί κε ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ελώ είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαρσξήζεη ηνπο αζιεηέο ηνπ κε ππνζρεηηθή κεηεγγξαθή ζε ζσκαηείν ηεο αξεζθείαο ηνπο γηα ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελώ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ λα ην πξάμεη νη αζιεηέο ηνπ κπνξνύλ κε αίηεζε ηνπο ζηελ ΚΟΠΔ λα κείλνπλ ειεύζεξνη. 4. Σσκαηείν ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο ( Αληξώλ θαη Γπλαηθώλ ) θαη αδηθαηνιόγεηα δελ ζπκκεηέρεη ζηελ κία εμ απηώλ δελ δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ αιιά νη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο πνπ αδξαλεί κέλνπλ ειεύζεξνη. 5. Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο κόλν ζηα πξσηαζιήκαηα ησλ αλαπηπμηαθώλ ειηθηώλ κπνξεί λα ην θάλεη κόλν κε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη ην ηειεπηαίν ελώ κεηά ηε ιήμε ηεο ππνρξενύηαη λα ελεξγνπνηεζεί θαη ζηελ αλώηαηε θαηεγνξία αιιηώο δηαγξάθεηαη από ην κεηξών ηεο ΚΟΠΔ θαη νη αζιεηέο ηνπ κέλνπλ ειεύζεξνη. 6. Κάζε ζσκαηείν δηθαηνύηαη ζπλνιηθή αλαζηνιή ζπκκεηνρήο ζηηο αλώηαηεο θαηεγνξίεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ δύν ( 2 ) αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηά ηνπ όπσο απηά απνξξένπλ από ην Καηαζηαηηθό θαη ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηεο ΚΟΠΔ. 7. Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ εμαθνινπζεί λα απέρεη ηόηε κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ζεσξείηαη αδξαλέο γηα όζν δηάζηεκα δελ ελεξγνπνηείηαη ελώ θαηά ην δηάζηεκα απηό δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ή εθπξνζώπεζεο ζε νπνηνδήπνηε όξγαλν, ζώκα ή ζπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ. Οκνίσο κε ηελ ηνπνζέηεζε από ηελ ΚΟΠΔ ελόο ζσκαηείνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ αδξαλώλ ζσκαηείσλ απηόκαηα όινη νη αζιεηέο ηνπ είλαη ειεύζεξνη λα κεηεγγξαθνύλ κε ειεπζέξα κεηεγγξαθή ζε ζσκαηείν ηεο αξεζθείαο ηνπο. 3

6 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ πξνθεξύζζνληαη νη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο θαηά θαηεγνξία. Οη γεληθνί όξνη, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο θαζνξίδνληαη ζηελ Γεληθή Πξνθήξπμε ε νπνία πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία είθνζη δύν ( 22 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 2. Σηε Γεληθή Πξνθήξπμε πξνβιέπνληαη όιεο νη εηήζηεο δηνξγαλώζεηο ηεο πεξηόδνπ, ηα ρξνληθά όξηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλνπλ, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο, νη ηπρόλ αλαδηαξζξώζεηο ησλ θαηεγνξηώλ θαη νπνηνζδήπνηε άιινο γεληθόο όξνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νκνηνκνξθία ησλ εηδηθώλ πξνθεξύμεσλ γηα θάζε δηνξγάλσζε όπσο ελζηάζεηο, γήπεδα, άλνδνο, ππνβηβαζκόο θιπ. 3. Τελ Γεληθή Πξνθήξπμε εθδίδεη πάληνηε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 4

7 ΑΡΘΡΟ 5o : ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. Η Δηδηθή Πξνθήξπμε θάζε δηνξγάλσζεο εθδίδεηαη είηε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είηε κεηά από εθρώξεζε ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή θαη ππόθεηηαη πάληνηε ζηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. Οη Δηδηθέο Πξνθεξύμεηο πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία δέθα ( 10 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο δηνξγάλσζεο. 2. Σηηο Δηδηθέο Πξνθεξύμεηο θάζε δηνξγάλσζεο πξνβιέπνληαη : α. Η πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσο ζπκκεηνρήο. β. Τα δηθαηνύκελα ζπκκεηνρήο ζσκαηεία. γ. Οη όξνη, ν ρξόλνο, ν ηξόπνο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηεο. δ. ΟΙ εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο. ε. Τα γήπεδα ηειέζεσο ησλ αγώλσλ, ε δηαηηεζία, νη άξρνληεο θιπ. ζη. Οη νηθνλνκηθνί όξνη δηεμαγσγήο ηεο δηνξγάλσζεο. δ. Ο αξηζκόο ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλέξρνληαη θαη ππνβηβάδνληαη θαη ν ηξόπνο ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο θαηάηαμεο. ε. Ο ηξόπνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εθέζεσλ θαη ηα παξάβνιά ηνπο. ζ. Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε δηεμαγσγή ησλ δηνξγαλώζεσλ ( ζηνιέο νκάδσλ θιπ ). 3. Γελ επηηξέπεηαη θακηά κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο εηδηθήο πξνθήξπμεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. Γηα ζέκαηα ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη ή δελ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνθεξύμεηο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ, ην νπνίν νθείιεη λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο. 5

8 ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΧΝ Δ ΑΓΧΝΑ 1. Σε θάζε αγώλα ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ν αζιεηηθόο εμνπιηζκόο ( ζηνιέο, αξίζκεζε θιπ ) όισλ ησλ κειώλ θάζε νκάδαο ( αζιεηέο, πξνπνλεηέο θιπ ) πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξόλνηεο θαη νδεγίεο ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ νηθείσλ πξνθεξύμεσλ. 2. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ επίζεκσλ θηιηθώλ πνπ γίλνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ έγθπξν Γειηίν Ταπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ νηθεία πξνθήξπμε. 3. Τν πξσηόηππν Γειηίν Ταπηόηεηαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Ταπηόηεηαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Ταπηόηεηαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. 4. Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίζεηο ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκόδνληαη. 5. Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ ηαπηόηεηαο ή ησλ βεβαηώζεσλ γίλεηαη από ηνλ Α Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν. 6. Σε πεξίπησζε πνπ όζνλ αθνξά ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ελόο αζιεηή ήζειε γίλεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο, ν δηαηηεηήο νθείιεη αθνύ αλαγξάςεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζιεηή, λα πάξεη απ απηόλ ελππόγξαθε δήισζε ηεο δηεύζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ αξηζκνύ πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ. 7. Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα δειηία ηαπηόηεηαο ή νη βεβαηώζεηο κέλνπλ θάησ από ηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηείαο θαη επηζηξέθνληαη ζηελ νκάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ ελώ δελ επηζηξέθεηαη δειηίν ηαπηόηεηαο αζιεηή ή βεβαίσζε όηαλ : α. Υπνβιεζεί έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ. β. Αλαγξαθεί από ηνλ δηαηηεηή ζην θύιιν αγώλα κεηά από απνβνιή ηνπ από νιόθιεξν ηνλ αγώλα. 8. Σηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ν νπνίνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνύηαη λα αγσληζηεί ζε θάπνην αγώλα, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξν δειηίν ηαπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ιακβάλεη κέξνο ζε απηόλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. 6

9 ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ 1. Η πξνζέιεπζε ησλ νκάδσλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ είλαη ππνρξεσηηθή. 2. Η κε πξνζέιεπζε ή απνρώξεζε από έλα αγώλα ηηκσξείηαη απηόκαηα κε κεδεληζκό θαη ην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ γηα επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο εηδηθήο πξνθήξπμεο. 7

10 ΑΡΘΡΟ 8ο : ANΑΒΟΛΖ ΑΓΧΝΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ Απαγνξεύεηαη ε αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε έζησ θαη αλ ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία ζπκθσλνύλ γη απηή ελώ αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε επηηξέπεηαη κόλν ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο: 1. Σε πεξίπησζε ζενκελίαο ή άιιεο αλώηεξεο βίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή θαη ησλ δηαηηεηώλ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε ή ηε κεηάβαζε ζ απηή ησλ πεηνζθαηξηζηώλ. 2. Σε πεξίπησζε νκαδηθνύ δειεηεξηαζκνύ ησλ παηθηώλ ή απηνθηλεηηζηηθνύ δπζηπρήκαηνο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ. 3. Σε πεξίπησζε απξόνπηνπ ή εμαηξεηηθνύ ή άιινπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλόηνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζηζηά ηελ αλαβνιή αλαπόθεπθηε ή επηβεβιεκέλε γηα ιόγνπο γεληθόηεξεο θύζεο. 4. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε δηεζλείο αγώλεο ή δηεζλείο ζρνιηθνύο αγώλεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. 5. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε επίζεκε ζρνιηθή εθδήισζε ή θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. Ννείηαη όηη νη ξπζκίζεηο δ θαη ε πην πάλσ αθνξνύλ κόλν ηηο δηνξγαλώζεηο Αληξώλ/Γπλαηθώλ θαη Δθήβσλ/Νεαλίδσλ, δελ εθαξκόδνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλώζεηο θαη δελ εθαξκόδνληαη επίζεο ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ε ειηθία ηνπ αζιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο θαη ν νπνίνο απνπζηάδεη είλαη κηθξόηεξε από ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε ειηθία ζηελ πξνθήξπμε ηεο θάζε δηνξγάλσζεο. 6. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο αγώλα θαη εθόζνλ ην γήπεδν ζα είλαη ειεύζεξν, ν αγώλαο ζα δηεμάγεηαη ηελ πξώηε ειεύζεξε αγσληζηηθή εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΠΔ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε. 7. Σε πεξίπησζε πξνεηνηκαζίαο ή ππνρξεώζεσλ ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. 8. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ ζε αγώλεο Δπξσπατθώλ Πξσηαζιεκάησλ ή άιιεο επίζεκεο δηεζλείο δηνξγαλώζεηο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. 9. Σε πεξίπησζε ηειενπηηθήο κεηάδνζεο νπνηνπδήπνηε αγώλα θαη γηα ηελ θαιύηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλελλόεζε κε ηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηελ ώξα θαη κέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα. 8

11 ΑΡΘΡΟ 9ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΖΥΘΖΚΔ ΥΧΡΗ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμήρζεθε όρη όκσο από ππαηηηόηεηα νπνηαζδήπνηε ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ ή αγώλαο ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα αθπξώλεηαη θαη γηα ηηο δύν νκάδεο κεηά από απόθαζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο όκσο ππαηηηόηεηα νπνηαζδήπνηε ησλ δύν νκάδσλ ζεσξείηαη «επαλαιεπηένο». 2. Τν θύιιν αγώλα πνπ ηπρόλ ζπληάρζεθε ηζρύεη κόλν γηα ηα άηνκα ( αζιεηέο πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θιπ ) πνπ θαηαγγέιινληαη θαη γηα ηπρόλ επεηζόδηα ή άιιεο παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή. 3. Σε πεξίπησζε επαλάιεςεο αγώλα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζ απηόλ έρνπλ κόλν νη αζιεηέο πνπ εδηθαηνύλην ζπκκεηνρήο θαη ηελ αξρηθή εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα πνπ επαλαιακβάλεηαη. Αζιεηέο πνπ ήηαλ ηηκσξεκέλνη κε πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ αξρηθή εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ζεσξνύληαη απνθιεηζκέλνη θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ επαλαιεπηηθνύ αγώλα θαη λνείηαη όηη ηα πην πάλσ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε αγώλσλ εμ αλαβνιήο ή ζπλέρηζε δηαθνπέλησλ αγώλσλ. 9

12 ΑΡΘΡΟ 10ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΗΑΚΟΠΖΚΔ ΥΧΡΗ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ 1. Αγώλαο πνπ δηαθόπηεηαη ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ιόγσ έιιεηςεο επαξθνύο θσηηζκνύ γηα ηα νπνία δελ θέξεη επζύλε ε γεπεδνύρνο νκάδα ή αγώλαο πνπ δηαθόπηεηαη ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζα ζπλερίδεηαη από ην ζεκείν ηεο δηαθνπήο ηνπ, ζην ίδην γήπεδν ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οκνζπνλδία. 2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα έρνπλ νη αζιεηέο πνπ είραλ απηό ην δηθαίσκα θαη ζηνλ πξώην αγώλα ελώ ην θύιιν αγώλα ηνπ δηαθνπέληα αγώλα ( πνηλέο, ζεη, πόληνη θιπ ) ηζρύεη. 10

13 ΑΡΘΡΟ 11ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΟΜΑΓΧΝ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη ή δηαθόπηεηαη κε ππαηηηόηεηα θαη ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ βαζκνινγείηαη κε κεδέλ θαη γηα ηηο δύν νκάδεο ελώ ην θύιιν αγώλα πνπ ηπρόλ ζπληάρζεθε ζεσξείηαη ηζρπξό όζνλ αθνξά ηνπο αζιεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο. 2. Οη δύν νκάδεο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ζα επηβάιεη πεξαηηέξσ πνηλέο αλάινγα κε ηα γεγνλόηα θαη ηελ επζύλε πνπ νδήγεζαλ ζηελ κε έλαξμε ή δηαθνπή ηνπ αγώλα. 11

14 ΑΡΘΡΟ 12ο : AΓΧΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ 1. Αγώλαο πνπ δελ δηεμάγεηαη ή δηαθόπηεηαη κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο από ηηο δύν δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαηαθπξώλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ θαη ησλ πξνλνηώλ ησλ νηθείσλ πξνθεξύμεσλ. 2. Η ππαίηηα νκάδα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία κπνξεί λα επηβάιεη πεξαηηέξσ πνηλέο. 12

15 ΑΡΘΡΟ 13ο : ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΧΝΑ 1. Η κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν παξεκπόδηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο αγώλα από νπνηνλδήπνηε ( νπαδνί, κέιε ηεο δηνίθεζεο ζσκαηείσλ θ.ι.π. ) απαγνξεύεηαη όπσο θαη ε παξελόριεζε από νπνηνλδήπνηε ηνπ πάγθνπ ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ. 2. Απαγνξεύεηαη επίζεο ξεηά ε αλάξηεζε ή επίδεημε ή αλαθώλεζε θπιεηηθώλ, ξαηζηζηηθώλ, πβξηζηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ, πνιηηηθώλ κελπκάησλ θαη γεληθά κελπκάησλ πνπ ζίγνπλ ή κεηώλνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηόκνπ ή ησλ Δζληθώλ θαη Κξαηηθώλ ζπκβόισλ, ιαβάξσλ ή ηελ ηζηνξία ή ηελ θξαηηθή ππόζηαζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο όπσο θαη ε αλάξηεζε ή επίδεημε ή αλαθώλεζε κελπκάησλ ηα νπνία πξνσζνύλ ή δηαθεκίδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ ρξήζε λαξθσηηθώλ θαη άιισλ παξόκνησλ νπζηώλ. 3. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθόςεη θάπνην αγώλα κεηά από δύν ( 2 ) παξαηεξήζεηο πξνο ην ππαίηην ζσκαηείν ελώ κπνξεί επίζεο ν δηαηηεηήο λα αξλεζεί λα επηηξέςεη ηελ έλαξμε θάπνηνπ αγώλα αλ ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ ιόγνη. 4. Γηα ηελ ηύρε ηνπ αγώλα ζα απνθαζίδεη ε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ. 13

16 ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΑΠΟ ΑΓΧΝΑ 1. Άηνκν ηνπ νπνίνπ ην όλνκα αλαθέξεηαη ζην θύιιν αγώλα θαη απνβάιιεηαη από νπνηνδήπνηε επίζεκν ή εγθεθξηκέλν από ηελ ΚΟΠΔ θηιηθό αγώλα, ηηκσξείηαη απηόκαηα κε απνθιεηζκό από ηνπο δύν ακέζσο επόκελνπο επίζεκνπο αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηνπο ελδηάκεζνπο θηιηθνύο πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ΚΟΠΔ θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή. 2. Σε πεξίπησζε επηβνιήο πεξαηηέξσ πνηλήο από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή απηή θνηλνπνηείηαη άκεζα ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ( ζσκαηεία, Σ.Γ.Π. θιπ ). 3. Ο απνθιεηζκόο αθνξά αγώλεο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο δηνξγάλσζεο κε απηή θαηά ηελ νπνία έγηλε ε παξάβαζε θαη ην άηνκν δελ κπνξεί λα εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ κε ζπκκεηέρνληαο ζε αγώλεο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο ( πρ αζιεηήο πνπ δηθαηνύηαη λα αγσληζηεί ζηηο δηνξγαλώζεηο αληξώλ θαη U 18 θαη έρεη απνβιεζεί από αγώλα αληξώλ ζα εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ κε ζπκκεηέρνληαο ζε αγώλεο αληξώλ ). 4. Σε πεξίπησζε αθύξσζεο νπνηνπδήπνηε από ηνπο αγώλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ην άηνκν ζα εμέηηε ηελ πνηλή ηνπ, απηή κεηαθέξεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν. 5. Η απνβνιή αθνξά ην άηνκν θαη όρη ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαη έηζη ζε πεξηπηώζεηο δηπιήο ηδηόηεηαο ( πρ παίθηεο θαη πξνπνλεηήο ), απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απνκάθξπλζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ αηόκνπ αλεμάξηεηα από ηελ ηδηόηεηα πνπ επηθαιείηαη. 6. Πνηλή απνθιεηζκνύ ή νπνηαδήπνηε επηπιένλ πνηλή έρεη επηβιεζεί από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή θαη δελ ζπκπιεξώζεθε εληόο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ζπλερίδεηαη θαη ζηελ επόκελε. 7. Παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη δελ αλαθέξνληαη ζην θύιιν αγώλα, ζεσξνύληαη σο κε γελόκελεο εθηόο αλ νη ζπλζήθεο θαηέζηεζαλ αδύλαηε ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ. 14

17 ΑΡΘΡΟ 15ο : ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΓΧΝΧΝ ΑΠΟ ΧΜΑΣΔΗΑ ΣΖ ΚΟΠΔ 1. Κάζε Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα νξγαλώζεη αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά νθείιεη λα απνηαζεί εγγξάθσο ζηελ ΚΟΠΔ γηα έγθξηζε ηνπ. 2. Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ιεπηνκεξήο πξνθήξπμε ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, ηηο εκεξνκελίεο, ην ρώξν θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηνπο. 3. Σσκαηείν ην νπνίν επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλώλεη νπνηνζδήπνηε ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό, πξέπεη απαξαίηεηα λα πάξεη ζρεηηθή έγθξηζε από ηελ ΚΟΠΔ. 4. Σσκαηείν ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο επίζεκνπο, θηιηθνύο ή θαη αληίζηνηρν ηνπξλνπά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Οκνζπνλδίαο ππνπίπηεη ζε πεηζαξρηθό παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 15

18 ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΟΜΑΓΧΝ Τα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα : 1. Nα δίλνπλ ζην ζεκεησηή ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ, ηα δειηία αζιεηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηα δειηία πγείαο απηώλ θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θύιινπ αγώλα, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ( 30 ) ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 2. Να παξαηάζζνπλ ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ζην γήπεδν έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ ηνπιάρηζηνλ έμη ( 6 ) αζιεηέο. 3. Οκάδα πνπ δελ δηαζέηεη θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ηνπιάρηζηνλ ηνπ έμη ( 6 ) παίθηεο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ αγώλα λννπκέλνπ όηη έρεη ήδε εηδνπνηήζεη ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ηεο. 4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε ( 15 ) ιεπηώλ εάλ ε νκάδα εμαθνινπζεί λα παξαηάζζεη ιηγόηεξνπο από έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, ην θύιιν αγώλα θιείλεη νξηζηηθά θαη ε νκάδα θεξύζζεηαη ειιηπήο θαη κεδελίδεηαη. 5. Να ηεξνύλ θαη εθαξκόδνπλ ηηο πξόλνηεο ηεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Πξνθεξύμεσλ. 6. Σσκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ή ηεο ΚΟΠΔ. 16

19 ΑΡΘΡΟ 17ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤΥΟΤ ΟΜΑΓΑ 1. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ αληέλσλ. β. Να δηαζέηεη ζηνλ ζεκεησηή ηνπ αγώλα θύιια αγώλνο, ζεκαίεο επνπηώλ θαη νηηδήπνηε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ( πηλαθίδεο αιιαγώλ, ειεθηξνληθό ή απιό πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηαλη δηαηηεηώλ, θιπ.) γ. Να εμαζθαιίδεη γηα ηνπο αζιεηέο θαη δηαηηεηέο απνδπηήξηα ζε θαιή θαηάζηαζε. δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζηπλνκηθή δύλακε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. ε. Να εθνδηάδεη ηνλ δηαηηεηή κε ηνλ πξνβιεπόκελν από ηνπο Καλνληζκνύο αξηζκό κπαιώλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. Οη κπάιεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο από ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ελώ αλ δελ γίλεη απηό ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δεηήζεη κπάιεο από ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν. ζη. Να δηαζέηεη έγθαηξα ζην θηινμελνύκελν ζσκαηείν έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο αγώλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζέξκαλζεο. δ. Να θαηαβάιιεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηελ αληηκηζζία δηαηηεηώλ θαη παξαηεξεηώλ θαη ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζπκθσλίεο κεηαμύ ΚΟΠΔ θαη Σπλδέζκνπ Γηαηηεηώλ θαη ή Παξαηεξεηώλ. 2. Σσκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ζην θύιιν αγώλα. Η αλαθνξά γηα ηα ζεκεία 1 6 γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη όηαλ απηή γίλεηαη από ζσκαηείν ιακβάλνπλ γλώζε ν πξώηνο δηαηηεηήο θαη ν γπκλαζίαξρνο ( εάλ ππάξρεη ). 3. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ θαη πξόρεηξνπ θαξκαθείνπ. Ννείηαη όηη ν γηαηξόο ζα πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνύ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελώ ην άηνκν κε γλώζεηο πξώησλ βνεζεηώλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή δηαπίζηεπζε πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 4. Η παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο Α Βνεζεηώλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ ε νκάδα δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο εάλ αθόκα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη, ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηπρόλ επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 17

20 5. Σηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΠΔ ηα πην πάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα εθηεινύληαη θαη από ηα κέιε ηεο πξνπνλεηηθήο νκάδαο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ( πξνπνλεηήο ή βνεζόο πξνπνλεηήο ) λννπκέλνπ όηη έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ. 17α

21 ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΖΠΔΓΑ ΓΖΠΔΓΟΤΥΑ ΧΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΓΖΠΔΓΧΝ 1. Οη αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ δηεμάγνληαη ζε γήπεδα πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ΚΟΠΔ. 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα νξίδεη αγώλεο ζ όια ηα γήπεδα είηε ζηελ ίδηα είηε ζε άιιε πόιε, αλ θαη εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληξέρνπλ γη απηό εηδηθνί ιόγνη. 3. Γεπεδνύρα Σσκαηεία είλαη ηα ζσκαηεία εθείλα πνπ : α. Αγσλίδνληαη ζηα γήπεδά ηνπο ηα νπνία δήισζαλ ζαλ έδξα. β. Αγσλίδνληαη ζηα γήπεδα άιινπ ζσκαηείνπ ή αξρήο ηα νπνία δήισζαλ ζαλ έδξα αθνύ πξνεγνπκέλσο εμαζθάιηζαλ γη απηά γξαπηή έγθξηζε. γ. Αγσλίδνληαη ζε γήπεδν πνπ ε Οκνζπνλδία όξηζε ζαλ έδξα ηνπο, θαηόπηλ αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ έδξα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ θαη αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηή ηελ ηδηόηεηα. 4. Όια ηα ζσκαηεία πνπ δηαζέηνπλ ηδηόθηεην είηε ηδηόρξεζην είηε ππό νπνηαδήπνηε ζρέζε γήπεδν αλαγλσξηζκέλν από ηελ ΚΟΠΔ σο θαηάιιειν ππνρξενύληαη λα ην δηαζέζνπλ γηα όινπο αλεμαίξεηα ηνπο αγώλεο ησλ δηαθόξσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ελώ ζσκαηείν πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ πην πάλσ ππνρξέσζε, ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 18

22 ΑΡΘΡΟ 19o : ΓΖΠΔΓΟ ΑΝΣΗΚΑΝΟΝΗΚΟ 1. Αληηθαλνληθό γήπεδν ζεσξείηαη ην γήπεδν πνπ : α. Γελ πιεξεί ηνπο όξνπο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο ή θαη β. Γελ δηαζέηεη επαξθή θσηηζκό ή θαη γ. Γελ θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ην νπνίν εθδίδεηαη από ηελ ΚΟΠΔ θαη κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη όηη ην γήπεδν πιεξνί ηνπο ειάρηζηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε ΚΟΠΔ. 2. Οη πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ γ ζα ηεζνύλ ζε ηζρύ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε ζα δώζεη ζηα ζσκαηεία πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ κίαο ( 1 ) πιήξνπο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 3. Γηα ην αλ έλα γήπεδν είλαη αληηθαλνληθό αξκόδηνη λα απνθαζίζνπλ είλαη ε Τερληθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ή ν Α Γηαηηεηήο ηνπ αγώλα. 19

23 AΡΘΡΟ 20o : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ 1. Ο ηξόπνο βαζκνινγίαο ησλ αγώλσλ θάζε δηνξγάλσζεο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε. 2. Με ην ηέινο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηίζεηαη ζε ηζρύ ε άλνδνο θαη ε δηαβάζκηζε κε βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ νηθείσλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ. 20

24 ΑΡΘΡΟ 21ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Οη εηζπξάμεηο από ηηο ζπλαληήζεηο ησλ αγώλσλ όισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ πεξηέξρνληαη ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 2. Οη εηζπξάμεηο ησλ ηειηθώλ αγώλσλ θππέιινπ, ησλ ηειηθώλ θάζεσλ θππέιινπ ( final four θιπ ) θαη ησλ αγώλσλ Super Cup όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία. 3. Τα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα δηνξγάλσζεο ησλ αγώλσλ ηνπο ( απνδεκίσζε θαη νδνηπνξηθά δηαηηεζίαο, έμνδα ρξήζεο γεπέδσλ θιπ ) εθηόο ησλ ηειηθώλ θάζεσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ Κππέιινπ ή ησλ αγώλσλ Super Cup όπνπ ηα έμνδα αλαιακβάλεη ε ΚΟΠΔ θαη λννπκέλνπ όηη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 4. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαζνξίδνληαη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ δηνξγαλώζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζσκαηεία. 5. Σηνπο αγώλεο Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ δηθαηνύληαη ειεύζεξεο εηζόδνπ α. Οη θάηνρνη δειηίσλ ειεύζεξεο εηζόδνπ ησλ ΚΟΑ θαη ΚΟΔ. β. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ θαη ησλ νξγάλσλ απηνύ κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. γ. Τα κέιε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ από ηελ ΚΟΠΔ ζπλδέζκσλ δηαηηεηώλ θαη πξνπνλεηώλ πεηνζθαίξηζεο κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. δ. Η αγσλόδηθε επηηξνπή ηνπ αγώλα ( δηαηηεηέο, επόπηεο θιπ ). ε. Τα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ. ζη. Ο γηαηξόο ηνπ αγώλα. δ. Οη αζιεηέο θαη ζπλνδνί θάζε νκάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζην θύιιν αγώλα. ε. Οπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ήζειε απνθαζίζεη ε ΚΟΠΔ θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 21

25 ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΑΓΧΝΧΝ 1. Οη δηαηηεηέο, επόπηεο, κέιε ηεο γξακκαηείαο, παξαηεξεηέο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Τα θαζήθνληα ησλ πην πάλσ θαζνξίδνληαη από ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Παηδηάο, ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο Γηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ή κε εγθπθιίνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ νη νπνίεο εθδίδνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 2. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο εθ ησλ δύν νξηζζέλησλ δηαηηεηώλ δελ πξνζήιζε θαη νύηε κεηαμύ ησλ επνπηώλ ππάξρεη δηαηηεηήο, ν αγώλαο κπνξεί λ αξρίζεη θαη λα δηεμαρζεί κε ηνλ άιιν νξηζκέλν δηαηηεηή λννπκέλνπ όηη απηόο αλαιακβάλεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ. 3. Μεηά ην πξώην ζεη ηνπ αγώλα επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγώλα θαη δεύηεξνο δηαηηεηήο εθόζνλ ηπγράλεη λα είλαη έλαο από εθείλνπο πνπ νξίζηεθαλ ελώ ν δηαηηεηήο πνπ αλέιαβε σο πξώηνο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξώηνο κέρξη ηέινπο ηνπ αγώλα. 4. Σε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ζηνλ αγώλα ηνπ ή ησλ δηαηηεηώλ πνπ νξίζηεθαλ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο πνπ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη δηθαηνύηαη κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο παξεπξηζθόκελνπο δηαηηεηέο λννπκέλνπ όηη απηνί είλαη επίζεκνη δηαηηεηέο ηεο Οκνζπνλδίαο. Τν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα άιια κέιε ηεο αγσλόδηθεο επηηξνπήο ( επόπηεο, κέιε ηεο γξακκαηείαο θιπ ). 5. Τν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζα θαηαβάιιεη ζηνπο δηαηηεηέο ηελ ακνηβή γηα ηελ δηαηηεζία θαζώο θαη ηα πξαγκαηηθά νδνηπνξηθά έμνδα ηνπο ελώ σο ηόπνο εθθίλεζεο ζα ζεσξείηαη ν ηόπνο δηακνλήο ησλ δηαηηεηώλ. 6. Οη δηαηηεηέο ζα πξνζπαζνύλ πάληνηε έηζη ώζηε ε δηαδξνκή αιιά θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ειαρηζηνπνηνύλ ηα έμνδα νδνηπνξηθώλ. 7. Ο δηαηηεηήο ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεη ζην θύιιν αγώλα θαηά πόζν ε ακνηβή θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα έρνπλ θαηαβιεζεί θαλνληθά ελώ ζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ γίλεη ην ππεύζπλν ζσκαηείν ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 8. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο αγώλα γηα ηηο νπνίεο δελ επζύλεηαη ν δηαηηεηήο, ζα θαηαβάιινληαη ζηνπο δηαηηεηέο ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα θαη ην κηζό ηεο θαλνληθήο ακνηβήο ηνπο. 22

26 ΑΡΘΡΟ 23o : ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ 1. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ επίζεκσλ θηιηθώλ πνπ γίλνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ην Γειηίν Υγείαο πνπ εθδίδεηαη από ην Αλώηαην Σπκβνύιην Υγείαο Αζιεηώλ ΑΣΥΑ ηνπ ΚΟΑ. 2. Τν πξσηόηππν Γειηίν Υγείαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Υγείαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Υγείαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. 3. Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίζεηο ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκόδνληαη. 4. Μέρξη ηελ έθδνζε από ην ΑΣΥΑ ηνπ δειηίνπ πγείαο αζιεηή θαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα θαζνξίδεη δηαδηθαζίεο έθδνζεο πξνζσξηλώλ δειηίσλ ή θαη πηζηνπνηεηηθώλ πγείαο αζιεηώλ κε ηα νπνία ζα κπνξνύλ απηνί λα αγσλίδνληαη. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα θνηλνπνηνύληαη έγθαηξα ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ ζρεηηθώλ πξνθεξύμεσλ. 23

27 ΑΡΘΡΟ 24ο : ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΒΗΝΣΔΟΓΡΑΦΖΖ 1. Η ΚΟΠΔ έξρεηαη ζε ζπκθσλία γηα ηειενπηηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζσκαηείσλ. 2. Τα ζσκαηεία εθρσξνύλ ηα δηθαηώκαηα δηαπξαγκάηεπζεο, δηαβνύιεπζεο ή θαη ζπλνκνιόγεζεο ζπκθσληώλ κε νπνηνδήπνηε ηξίην γηα ηειενπηηθή θάιπςε ( δσληαλή, καγλεηνζθνπεκέλε ή θαη ζηηγκηόηππσλ ) ησλ αγώλσλ ηνπο νη νπνίνη δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ, ζηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο ε νπνία θαη ζα ελεξγεί εθ κέξνπο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο. Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν επηζπκεί λα θαιύςεη ηειενπηηθά εληόο έδξαο αγώλα ή αγώλεο ηνπ κε δηθή ηνπ ηειενπηηθή παξαγσγή απηό επηηξέπεηαη λννπκέλνπ όηη ην ζσκαηείν ζα έρεη εηδνπνηήζεη γηα ηνύην ηελ ΚΟΠΔ έγθαηξα θαη ζε δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ κέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ν νπνίνο ζα θαιπθζεί ηειενπηηθά. 3. Καλέλα ζσκαηείν κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ηνπ όηαλ απηό έρεη εηδνπνηεζεί γξαπηώο από ηελ ΚΟΠΔ γηα ηελ κέξα θαη ώξα ηεο κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο πξηλ. 4. Σσκαηείν ην νπνίν δελ ζπλαηλεί ζηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ή αγώλσλ ηνπ ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ελώ ηαπηόρξνλα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα απνθιείζεη ην ελ ιόγσ ζσκαηείν από κειινληηθέο ηειενπηηθέο θαιύςεηο. 5. α. Η βηληενγξάθεζε από νπνηνδήπνηε ζσκαηείν γηα ζθνπνύο θαηαζθνπείαο νπνηνπδήπνηε επίζεκνπ αγώλα όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ επηηξέπεηαη. β. Τν άηνκν πνπ ζα βηληενγξαθήζεη ηνλ αγώλα πξέπεη απαξαίηεηα θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ λα δειώζεη ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν ην όλνκά ηνπ, ηνλ αξηζκό ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη ην ζσκαηείν γηα ην νπνίν ελεξγεί. γ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν β πην πάλσ ηεξνύληαη θαλέλα ζσκαηείν δηθαηνύηαη ή / θαη κπνξεί λα απαγνξεύζεη ή / θαη εκπνδίζεη ηελ βηληενγξάθεζε αγώλα. δ. Η κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο βηληενγξάθεζεο ξεηά απαγνξεύεηαη. ε. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ ην ππαίηην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 24

28 ΑΡΘΡΟ 25ο : EΛΔΓΥΟ DOPING ΠΟΗΝΟΛΟΓΗΟ 1. Η ρξήζε ζε αζιεηή ή ε ιήςε από απηόλ θάζε νπζίαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο ή θαη αγσληζηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο doping, θαζώο θαη ε ρξήζε θάζε κέζνπ ζσκαηηθήο ή λεπξηθήο δηέγεξζεο απαγνξεύνληαη απζηεξά, θαηά ηα εηδηθόηεξα από ηνπο «Πεξί ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ( ΟΥΝΔΣΚΟ ) θαηά ηνπ Νηόπηλγθ ζηνλ Αζιεηηζκό ( Κπξσηηθώλ ) Νόκσλ ηνπ 2009 θαη 2011» θαη ηνπ «Πεξί ηνπ Αληί Νηόπηλγθ ( Δθαξκνζηηθά κέηξα ηεο Σύκβαζεο, ησλ Πξνζαξηεκάησλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, Λεηηνπξγία Αξκόδηαο Αξρήο, Λεηηνπξγία Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Αληί Νηόπηλγθ θαη Λεηηνπξγία Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Αληί Νηόπηλγθ )» Γηαηάγκαηνο ηνπ 2011 θαη ηηο θαηά θαηξνύο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. 2. Ο έιεγρνο Νηόπηλγθ ζα γίλεηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηα πην πάλσ αξρέο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΚΟΠΔ. 3. Οη απνθάζεηο ησλ Αξκνδίσλ Αξρώλ ( Δζληθή Δπηηξνπή Αληί Νηόπηλγθ, Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην, Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην ) είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Οκνζπνλδία, ηα ζσκαηεία θαη ηνπο αζιεηέο ηνπο. 25

29 ΑΡΘΡΟ 26ο : EΠΑΘΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΟ ΖΘΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΑ Μεηά ην ηέινο ησλ πξσηαζιεκάησλ ε ΚΟΠΔ απνλέκεη : 1. Έπαζια θαη κεηάιιηα ζηηο πξσηαζιήηξηεο θαη δεπηεξαζιήηξηεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 2. Μεηάιιην ήζνπο ζε θάζε ζσκαηείν, ην νπνίν πξέπεη λα έιαβε κέξνο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμήγαγε ε ΚΟΠΔ αιιά θαη όινπο ηνπο αγώλεο απηώλ θαη ην νπνίν δελ θαηαδηθάζηεθε γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα ή ηνπ νπνίνπ θαλέλαο πεηνζθαηξηζηήο δελ θαηαδηθάζηεθε γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα, έζησ θαη κε απιή επίπιεμε θαηά ηελ πεηνζθαηξηθή πεξίνδν πνπ έιεμε. 3. Αλακλεζηηθά δηπιώκαηα, κεηάιιηα ή εηδηθά ζήκαηα ζε ζσκαηεία, πεηνζθαηξηζηέο, άηνκα ή Οξγαληζκνύο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ζπλέβαιαλ κε ην παξάδεηγκά ηνπο ζηελ πξόνδν θαη πξνθνπή ηνπ αζιήκαηνο. 26

30 ΑΡΘΡΟ 27o : ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ 1. Αγώλαο πνπ δηεμάρζεθε έζησ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή ησλ επηζήκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο ζεσξείηαη έγθπξνο, επηηξέπεηαη δε έλζηαζε θαηά ηνπ θύξνπο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνύηνπ κόλν ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο : α. Λόγσ αληηθαλνληθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη κόλν θαηά ηνπ θύξνπο ηνπ αγώλα, κόλν από ηελ θηινμελνύκελε νκάδα θαη απαξαίηεηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ο δηαηηεηήο εθόζνλ απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, νθείιεη κε έθζεζή ηνπ λα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο ηεο απνθάζεσο ηνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ. β. Λόγσ αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ή θαη πιαζηνπξνζσπίαο πεηνζθαηξηζηή ε νπνία δηαπηζηώζεθε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη όρη αξγόηεξα από εβδνκήληα δπν ( 72 ) ώξεο από ηελ ιήμε ηνπ. γ. Λόγσ αληηθαλνληθήο δηαθνπήο αγώλα από ην δηαηηεηή ζπλεπεία αλεπαξθώο αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο. δ. Λόγσ θαθήο εθαξκνγήο ή ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο θαη λννπκέλνπ όηη έρεη επεξεαζηεί νπζηαζηηθά ε έθβαζε ηνπ αγώλα. Η πξόζεζε γηα ππνβνιή έλζηαζεο δειώλεηαη από ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο ή όπνην άιιν άηνκν πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε, ζην δηαηηεηή ηε ζηηγκή ηεο ηζρπξηδόκελεο παξάβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ζην θύιιν αγώλνο ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ. Σε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ κε ηνπο Γηεζλείο ππεξηζρύνπλ νη Γηεζλείο Καλνληζκνί. 2. Τν Σσκαηείν πνπ ελίζηαηαη νθείιεη λα ππνζηεξίμεη ηελ έλζηαζή ηνπ κέζα ζε ζαξάληα νθηώ ( 48 ) ώξεο. Πξέπεη δειαδή λα θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθό παξάβνιν πνπ θαζνξίδεη ε ΚΟΠΔ θαη κε επηζηνιή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά θαη αλαιπηηθά ηνπο ιόγνπο ηεο έλζηαζήο ηνπ, ηνπο θαλνληζκνύο πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί, ηα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ ησλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηεζλώλ Καλνληζκώλ βάζεη ησλ νπνίσλ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε ηνπ θαζώο θαη ηα αηηήκαηα ηνπ. 3. Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ηεο έλζηαζεο έγηλε όπσο πξνλνείηαη πην πάλσ ηόηε ν Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απνζηέιιεη ζηνλ Α Γηαηηεηή αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ηεο έλζηαζεο πνπ ππνβιήζεθε θαη ηνπ δεηά λα ππνβάιεη έθζεζε. Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα ζηείιεη ηελ απάληεζε ην ηαρύηεξν δπλαηό, όρη αξγόηεξα από ηηο πέληε κέξεο αθ όηνπ ηνπ απνζηάιεθε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή. 4. Οη ελζηάζεηο ζα εθδηθάδνληαη από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ελώ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηθαζηηθήο επηηξέπεηαη έθεζε ζηελ ΑΓΔΑ. 27

31 ΑΡΘΡΟ 28ο : ΒΔΑCH VOLLEY 1. Η ΚΟΠΔ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξόνδν ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Beach Volley ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θίιαζινπ πλεύκαηνο. 2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε ΚΟΠΔ : α. Οξγαλώλεη θαη επνπηεύεη ηελ ηέιεζε αγώλα ή θαη πξσηαζιεκάησλ beach volley όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ζεζπίδνληαο θαλνληζκνύο θαη εθδίδνληαο πξνθεξύμεηο όπνπ είλαη απαξαίηεην. β. Καηαξηίδεη Δζληθέο Οκάδεο beach volley όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη ζπκκεηέρεη κ απηέο ζε δηεζλέο αγώλεο ή θαη δηνξγαλώζεηο. γ. Σε ζπλεξγαζία κε ην Κξάηνο θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ επηδηώθεη ηελ θαηαζθεπή θαη βειηίσζε αγσληζηηθώλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθώλ γηα ην beach volley. δ. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηαηηεηέο, πξνπνλεηέο, αζιεηέο ηνπ αζιήκαηνο. ε. Γηνξγαλώλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζρνιέο γηα όινπο ηνπο θνξείο ηνπ αζιήκαηνο. 3. Καλέλαο αγώλαο ή δηνξγάλσζε beach volley ζηελ Κύπξν ζα αλαγλσξίδεηαη από ηελ ΚΟΠΔ εάλ πξνεγνπκέλσο ν δηνξγαλσηήο ηνπ δελ έρεη πάξεη ηελ επίζεκε έγθξηζε ηεο ηέιεζεο ηνπ από ηελ Οκνζπνλδία. 4. Αζιεηέο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών beach volley ηεο ΚΟΠΔ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε κε αλαγλσξηζκέλνπο από ηελ Οκνζπνλδία αγώλεο beach volley ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην πνηλνιόγην ηεο ΚΟΠΔ κεηά από παξαπνκπή ηνπο ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 5. Γηαηηεηέο κέιε ηεο ΚΟΠΔ νη νπνίνη δηαηηεηεύνπλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΚΟΠΔ κε αλαγλσξηζκέλνπο από ηελ Οκνζπνλδία αγώλεο beach volley ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ππνπίπηνπλ ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 28

32 ΑΡΘΡΟ 29ο : EΠΗΖΜΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΖΝ ΚΟΠΔ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ σο επίζεκε εκεξνκελία παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ από ηελ ΚΟΠΔ ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηαρπδξόκεζήο ηνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο απηή ή ε εκεξνκελία ηεο δηα ρεηξόο παξάδνζεο ηνπ ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο ή ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ κε ηειενκνηόηππν ( θαμ ) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( e mail ).. 2. Όηαλ ε ηειεπηαία κέξα νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο πξνζεζκίαο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ( είηε αξηζκεηηθήο πρ ηξηάληα κέξεο είηε εκεξνινγηαθήο πρ 15 ε Γεθεκβξίνπ ) ζπκπέζεη κε επίζεκε αξγία, απηή κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκεξνκελία. 29

33 ΑΡΘΡΟ 30ο : ΗΥΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ 1. Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί θαη νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ακέζσο κε ηελ έγθξηζε ηνπο από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ εθηόο αλ ε ηειεπηαία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 2. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ή όπνπ ππάξρεη αζάθεηα ή ζύγθξνπζε κε άξζξα ή πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζα απνθαζίδεη εθαξκόδνληαο θαηά πξνηεξαηόηεηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΛΔΤΚΧΗΑ ΚΤΠΡΟ 30

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 13 Οκτωβπίος 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2015 2016 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 3. Μεδεληζκόο νκάδσλ 4. ύζηεκα θαη όξνη δηεμαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΩΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών Γιαιτησίας : 08.07.2009 14.07.2010 20.07.2011 13.07.2013 04.09.2013 12.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 )

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 5 6 0 0, 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 4 4 9 8 0, Φ ά ξ : 4 4 9 8 P. O. B o x 5 6 0 0, C Y - 0 N i c o s i a. Τ e l. : + 5 7 4 4 9 8 0, F a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3463 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ Αξηζκ.Πξωη. :. ΚΟΕΑΝΖ.././20. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΚΟΕΑΝΖ αθνύ έιαβε ππόςε: Α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο Β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Aπγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3462 ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3489 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα