Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ ( ) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ"

Transcript

1 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ ( ) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) (ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ) Πέηπορ Κλιάπηρ επηέμβπιορ 2011 Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ

2 Παπάπηημα Α: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος (ζηο ζσολείο)

3 ΠΛΑΙΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΙΟΤ 1. Σίηλορ ζεναπίος Λόγνη-Αλαινγίεο Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΙΑΗ 2. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Μαζεκαηηθά Ση Γεκνηηθνύ 3. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών Τν ζελάξην ζρεδηάζηεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζε ζρνιείν κε ΔΑΔΠ (Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα), όπνπ ππάξρεη ην κάζεκα ηεο ρξήζεο ΖΥ ζε όιεο ηηο ηάμεηο. Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη ζηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ ΖΥ (βαζηθή ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ θαη εμνηθείσζε κε ην πιεθηξνιόγην) θαη έρνπλ επίζεο εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ. 4. ηόσοι Α. Γνυζηικοί: Να ζπγθξίλεη κεγέζε. Να κειεηά ηε ζρέζε δύν κεγεζώλ. Να εθθξάδεη ηε ζρέζε δύν κεγεζώλ κε ιόγν. Ο καζεηήο αλακέλεηαη: Να ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιαζηαζκό θαη δηαίξεζε αθέξαησλ αξηζκώλ γηα λα ιύλεη πξνβιήκαηα ιόγσλ. Να αλαπαξηζηά ιόγνπο κε θιάζκαηα, δεθαδηθνύο θαη αθέξαηνπο αξηζκνύο. Β. Υπήζη ΗΤ: εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ ΖΥ σο έλα λέν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη εμάζθεζε δεμηνηήησλ ρξήζεο ηνπ πνληηθηνύ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ. Γ. Κοινυνικο-ζςναιζθημαηικοί: αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. 5. Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή

4 Απαηηείηαη ε ύπαξμε εξγαζηεξίνπ κε ηθαλνύο ζηαζκνύο εξγαζίαο (1 ΖΥ αλά 2 ή ην πνιύ 3 καζεηέο), κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν εγθαηαζηεκέλα ηα ινγηζκηθά ηνπ Π.Η. θαη εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό SCRATCH. 6. Γιάπκεια Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απαηηείηαη έλα δηδαθηηθό δίσξν (κία δηδαθηηθή ώξα γηα ηελ εηζαγσγή ζηνπο ιόγνπο κε ην κάζεκα 30 ηνπ βηβιίνπ ηεο Ση ηάμεο θαη κία δηδαθηηθή ώξα γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο έλλνηαο κε ηελ ελαζρόιεζε κε ηηο ςεθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ). 7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Σε πνιιέο έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί όηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ιόγσλ θαη ησλ αλαινγηώλ θαζώο θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο έλλνηεο απηέο (Hart, 1988; Kaput & West, 1994). Γηα λα ιύζνπλ νη καζεηέο ηα πξνβιήκαηα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο ρακειήο πνιππινθόηεηαο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ «πξνζζεηηθή ινγηθή», ελώ ηα πξνβιήκαηα απαηηνύλ ζηξαηεγηθέο πςειήο πνιππινθόηεηαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ «πνιιαπιαζηαζηηθή ινγηθή» (Lamon, 1993; Noelting, 1980; Singh, 2000). Μηα ζύγρξνλε πξνζέγγηζε γηα ην πώο θαιιηεξγνύληαη θαη βειηηώλνληαη νη ζηξαηεγηθέο πςειήο πνιππινθόηεηαο ζηα Μαζεκαηηθά είλαη ηα «κνληέια». Τα κνληέια ζεσξείηαη όηη αλαπαξηζηνύλ θαηαζηάζεηο, θαη δνκέο ζρεηηθέο κε ην εμεηαδόκελν πξόβιεκα, πνπ όκσο είλαη δπλαηό λα εθθέξνληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν όξνο «κνληέιν» κπνξεί λα εθθξαζηεί κε πνιύ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Έηζη δηάθνξα πιηθά, παξαδείγκαηα, ζθίηζα, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, αθόκε θαη ζύκβνια ρξεζηκεύνπλ σο κνληέια θαη ζηεξίδνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ από ην καζεηή. Ζ θεληξηθή καζεκαηηθή έλλνηα ηεο ελόηεηαο είλαη ην πώο κειεηάκε ηαπηόρξνλα δύν πνζά πνπ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμύ ηνπο θαη πώο εθθξάδνπκε απηή ηε ζρέζε. Αξρηθά ζθνπόο καο είλαη λα βεβαησζνύκε όηη ηα παηδηά έρνπλ μεθαζαξίζεη κέζα ηνπο πνην είλαη ην πνζό θαη πνηα ε ηηκή ηνπ. Μεηά, λα δηαθξίλνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δύν πνζά, ώζηε λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα απνθαζίζνπλ αλ είλαη αλάινγα ή αληηζηξόθσο αλάινγα κεηαμύ ηνπο. Τέινο, θαινύληαη λα εθθξάζνπλ απηή ηε ζρέζε κε ην ζσζηό ηξόπν θαη λα ιύλνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα. 8. Δναλλακηικέρ ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών Ζ έλλνηα ηνπ ιόγνπ θαη ε ζύγρπζε ησλ θιαζκάησλ κε ηνπο ιόγνπο θαηαγξάθνληαη κεηαμύ ησλ ζεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα δπζθνιέςνπλ ηνπο καζεηέο. Έλα άιιν ζέκα πνπ νη καζεηέο ζπγρένπλ είλαη όηη ζπλήζσο ζηνπο ιόγνπο νη κνλάδεο κέηξεζεο δελ είλαη εκθαλείο ελώ ηα κεγέζε είλαη κεηξεκέλα κε κηα κνλάδα κέηξεζεο. Ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ηνληζηεί ε δηαθνξά απηή ζηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ, πνπ είλαη έλαο ιόγνο, νη κνλάδεο κέηξεζεο ησλ κεγεζώλ δελ εκθαλίδνληαη ιέκε 0,95 ην θηιό ηα πνξηνθάιηα, όπνπ είλαη 0,95 /kgr.

5 Δπηπιένλ, κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο από ην ζπλεζηζκέλν θαζεκεξηλά, αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα (ιακβάλνληαο ππόςε ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα ππάξρεη αλάκεζά ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκόηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ην καζεζηαθό πξνθίι θαζελόο). Έηζη αλακέλεηαη καζεηέο νη νπνίνη δελ έβξηζθαλ ελδηαθέξνλ θαη ζπλεπώο δελ ζπκκεηείραλ ελεξγά λα θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ πνιπκεζηθνύ πιηθνύ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ, δελ αλακέλνληαη δπζθνιίεο θαζώο νη δεμηόηεηεο νη νπνίεο απαηηνύληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ έρνπλ «δηδαρζεί», γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα «εζηηάδνπλ» ζην γλσζηηθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαη όρη ζηηο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΖΥ πνπ ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ γηα λα νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα. 9. ςζσεηιζμόρ με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Οη ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ είλαη απνιύησο ζπκβαηνί κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ζην ΑΠΣ. Δπηπιένλ ην ζελάξην αλαδεηθλύεη ηελ απόθηεζε πνιπαηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο κε έκθαζε ηελ επεμεξγαζία ησλ ελλνηώλ κε ηελ βνήζεηα ησλ ΤΠΔ, θαζώο, κεηά ηελ ελαζρόιεζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ βηβιίνπ, νη καζεηέο εληζρύνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ κε ηε ρξήζε ελόο εξγαιείνπ πνπ πξνζθέξεη ηε δύλακε ηεο εηθόλαο θαη ηεο αλάδξαζεο. Έηζη, ν ΖΥ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο, αιιά θαη ςπραγσγίαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζηόρσλ. Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνσζήζνπκε ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη λα θαιιηεξγήζνπκε ζηνπο καζεηέο καο δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κέζα από ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 10. Οπγάνυζη ηάξηρ Ζ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. Οη νκάδεο 2 παηδηώλ (ή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 3) ζεσξείηαη ε πην πξόζθνξε κνξθή νξγάλσζεο ηεο ηάμεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, επεηδή έηζη, θαηά ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Υ, ζπλδπάδεηαη ε αιιειεπίδξαζε αιιά θαη ε δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ ηνπ από θάζε παηδί, θαζώο θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε δόκεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο κάζεζεο. 11. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ

6 Τν ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο θαη ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο (Nanjappa & Grant, Jonassen, et al., 2000, Jonassen, et al., 1999) αθνύ νη καζεηέο νηθνδνκνύλ εηθνληθέο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζκηθώλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα αλαπηπρζνύλ γλσζηηθά. Σην ζελάξην αμηνπνηείηαη ε έθεζε ησλ παηδηώλ ζηελ θηλνύκελε εηθόλα θαη ζηε δηάδξαζε πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Τερλνινγίεο. Αθνινπζείηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. Έηζη ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο θαη βνεζνύλ ην έλα ην άιιν ηόζν ζην γλσζηηθό κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ όζν θαη ζην κέξνο ηνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ΖΥ. Σύκθσλα κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεώξεζε ηεο κάζεζεο (Rogoff, 1998), κε ηνλ ηξόπν απηό ηα παηδηά πεξλνύλ ζηε δώλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο επηηπγράλνληαο ηνπο ζηόρνπο επθνιόηεξα από όηη ζην αηνκηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ξόιν ζπκβνπιεπηηθό θαη επεκβαίλεη ζε ηερληθά θπξίσο δεηήκαηα θαη ζε όζα ζεκεία θξίλεη απαξαίηεην γηα λα πξνθαιέζεη ζπδήηεζε ή γηα λα δώζεη κηα επηπιένλ κηθξή «ώζεζε» ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπεξηέρεη ην ζελάξην ζπλδένληαη κε ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ: δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνύ πεξηβάιινληνο, νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ζε επξύηεξα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, επράξηζηε καζεζηαθή αηκόζθαηξα κέζα από θαηλνηόκεο, δεκηνπξγηθέο θαη ειθπζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο καζεηέο. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη επηθνηλσλίαο κέζα από ηηο παξνπζηάζεηο νκαδηθώλ εξγαζηώλ θαη ηε ζπδήηεζε, ην θιίκα αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο ηδεώλ, εληζρύνληαο ηελ επζύλε όισλ ησλ κειώλ ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν. 12. Πεπιγπαθή ζεναπίος 1 ε δηδαθηηθή ώξα: Δλαζρόιεζε κε ηελ έλλνηα «Λόγορ δςο μεγεθών» από ην βηβιίν ηεο Ση ηάμεο, θεθάιαην 30, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν Γαζθάινπ. 2 ε δηδαθηηθή ώξα: Δκπινπηηζκόο ηνπ θεθαιαίνπ 30 «Λόγορ δςο μεγεθών» ηνπ βηβιίνπ Μαζεκαηηθά Ση ηάμεο κε δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Υ, ώζηε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ ιόγνπ δύν κεγεζώλ. Δπηιέρζεθαλ ηα εμήο ινγηζκηθά: Τν ινγηζκηθό ηνπ παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζηελ ελόηεηα ιόγνη αλαινγίεο (http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko) νη εμήο δξαζηεξηόηεηεο:

7 Δμεξεπλώ & Μαζαίλσ -> Αλάινγα πνζά -> Υπνινγηζκόο ηνπ πνζνζηνύ κεηαβνιήο ζρήκαηνο Δμεξεπλώ & Μαζαίλσ -> Αλάινγα πνζά -> Πιεπξά θαη πεξίκεηξνο ηεηξαγώλνπ Δμεξεπλώ & Μαζαίλσ -> Αλάινγα πνζά -> Πιεπξά θαη πεξίκεηξνο ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ Δπίζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαηαζθεπάζηεθε ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH κηα δξαζηεξηόηεηα θαηαζθεπήο δηαθνξεηηθώλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ιόγσλ πιεπξάο θαη εκβαδνύ. Γπαζηηπιόηηηα 1: Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH πξόγξακκα «κεγέζπλζε» Οη καζεηέο θαινύληαη λα δνθηκάζνπλ όια ηα κεγέζε (α-ε) θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην θύιιν εξγαζίαο 1. Δλζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Τν δεηνύκελν ζηε θάζε απηή είλαη κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ην δηάινγν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεώλ ηνπο, νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν κεγεζώλ θαη λα ηελ εθθξάζνπλ σο θιάζκα. Ζ ζύγθξηζε ησλ δύν κεγεζώλ θαη ε έθθξαζε ηεο ζρέζεο ηνπο σο θιάζκα παξέρεη ηελ επθαηξία γηα εηζαγσγή (ή ππελζύκηζε αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο) ζηελ έλλνηα ηνπ ιόγνπ. Γπαζηηπιόηηηα 2: Λνγηζκηθό Π.Η. Δμεξεπλώ & Μαζαίλσ -> Αλάινγα πνζά -> Πλεςπά και πεπίμεηπορ ηεηπαγώνος

8 Οη καζεηέο θαινύληαη λα δνθηκάζνπλ δηάθνξα κεγέζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δλζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξηζκεηηθέο ηηκέο. Τν δεηνύκελν ζηε θάζε απηή είλαη κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ην δηάινγν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεώλ ηνπο, νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν κεγεζώλ θαη λα ηελ εθθξάζνπλ σο θιάζκα. Γξαζηεξηόηεηα 3: Λνγηζκηθό Π.Η. Δμεξεπλώ & Μαζαίλσ -> Αλάινγα πνζά -> Πλεςπά και πεπίμεηπορ ιζόπλεςπος ηπιγώνος Καη ζηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο θαινύληαη λα δνθηκάζνπλ δηάθνξα κεγέζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δλζαξξύλνπκε ηνπο

9 καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξηζκεηηθέο ηηκέο. Τν δεηνύκελν ζηε θάζε απηή είλαη κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ην δηάινγν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεώλ ηνπο, νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν κεγεζώλ θαη λα ηελ εθθξάζνπλ σο θιάζκα. Ζ ζύγθξηζε ησλ δύν κεγεζώλ θαη ε έθθξαζε ηεο ζρέζεο ηνπο σο θιάζκα παξέρεη ηελ επθαηξία γηα εηζαγσγή (ή ππελζύκηζε αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο) ζηελ έλλνηα ηνπ ιόγνπ. Γπαζηηπιόηηηα 4: Λνγηζκηθό Π.Η. Δμεξεπλώ & Μαζαίλσ -> Αλάινγα πνζά -> Τπολογιζμόρ ηος ποζοζηού μεηαβολήρ ζσήμαηορ Έρνληαο εμεξεπλήζεη ηα δηάθνξα κεγέζε ζηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο νη καζεηέο θαινύληαη λα δνθηκάζνπλ δηάθνξα κεγέζε λα παξαηεξήζνπλ ην πνζνζηό αύμεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρώξν εκθάληζεο κελπκάησλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ή κείσζε ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο. 13. Φύλλα επγαζίαρ

10 Φύιιν Δξγαζίαο 1 Ζ γάηα πνπ βιέπεηε ζηελ νζόλε ζαο, κπνξεί λα ζρεδηάδεη εμάγσλα κηθξόηεξα ή κεγαιύηεξα κε ην κήθνο ηεο πιεπξάο πνπ επηιέγεηε. Γνθηκάζηε ηα θνπκπηά κε ηα γξάκκαηα ζηελ θνξπθή ηεο νζόλεο γηα λα θαηαζθεπάζεηε εμάγσλα δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο. Κάζε θνξά πνπ ζα παηάηε έλα θνπκπί ζα δεκηνπξγείηαη έλα λέν εμάγσλν θαη ε γάηα ζα ζαο ιέεη ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ πίλαθα. Σηε ζπλέρεηα ππνινγίζηε ηελ πεξίκεηξν θάζε εμαγώλνπ ζηε δεύηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα. Κοςμπί α β γ δ ε Μήθνο πιεπξάο πεξίκεηξνο Τέινο, ζπδεηώληαο ζηελ νκάδα ζαο πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Όηαλ απμάλεη ην κέγεζνο ηεο πιεπξάο, ηη ζπκβαίλεη κε ηελ πεξίκεηξν; Όηαλ κεηώλεηαη ην κέγεζνο ηεο πιεπξάο, ηη ζπκβαίλεη κε ηελ πεξίκεηξν; Οη αξηζκνί ηεο δεύηεξεο γξακκήο έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηνπο αξηζκνύο ηεο πξώηεο γξακκήο; Αλ λαη, ηη ζρέζε; Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών Οη δξαζηεξηόηεηεο 3 θαη 4 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαλόεζεο ηεο έλλνηαο «ιόγνο δύν πνζώλ». Δπίζεο από ην ηεηξάδην εξγαζηώλ ε άζθεζε 2 θαη ην πξόβιεκα 2 ζπλζέηνπλ έλα ηθαλό πιηθό αμηνιόγεζεο. Άζκηζη 2η Βξεο ηνπο ιόγνπο: θσλήεληα α) Σην ειιεληθό αιθάβεην = ζύκθσλα

11 β) Σην αγγιηθό αιθάβεην θσλήεληα = ζύκθσλα γ) Μπνξείο λα βξεηο ηνλ ίδην ιόγν γηα κηα άιιε γιώζζα; Ππόβλημα 2ο Γξάςε ην ιόγν ηεο πιεπξάο πξνο ηελ πεξίκεηξν, γηα ην θαλνληθό εμάγσλν ηνπ ζρήκαηνο, όηαλ ην κήθνο ηεο πιεπξάο είλαη 5 εθαηνζηόκεηξα. Λύση (βνεζεηηθή πξάμε):. πιεπξά πεξίκεηξνο = Απάντηση: Πποβλέπεηαι επγαζία ζηο ζπίηι; Ορη

12 16. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Jonassen, D. H., Hernandez-Serrano, J. & Choi, I. (2000). Integrating constructivism and learning technologies. στο J. M. Spector & T. M. Anderson (Επιμ.), Integrated and holistic perspectives on learning, instruction and technology: Understanding complexity (σελ ). Dordrecht: Kluwer. Jonassen, D. H., Peck, K. L. & Wilson, B. G. (1999). Learning with technology: A constructivist perspective. Special Education Technology, 16, 0. Ανακτήθηκε από Nanjappa, A. & Grant, M. (2003). Constructing on Constructivism: The Role of Technology. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 2(1), Ανακτήθηκε από Rogoff, B. (1998). Cognition as a Collaborative Process. στο W. Damon (Επιμ.), Handbook of Child Psychology (5η ed., τόμος 2: Cognition, Perception and Language, σελ ). NY: John Wiley. Σπλνδεπηηθά ινγηζκηθά καζεκαηηθώλ αλαξηεκέλα ζηελ εμήο ζειίδα ηνπ Π.Η.: Αμηνπνηήζεθε επίζεο ην ςεθηαθό πιηθό/ζεκεηώζεηο γηα ηα αληηθείκελα «Σύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο ηερλνινγίαο» θαη «Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ Μαζεκαηηθά κε αμηνπνίεζε ΤΠΔ» ΠΑΚΔ 2011 ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν:

13 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Ζ πξνηεηλόκελε δηδαθηηθή πξόηαζε εθαξκόζηεθε ζηελ πξάμε, ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ ζηελ έθηε ηάμε ηνπ 4 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αιεμάλδξεηαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε κία δηδαθηηθή ώξα ηελ επόκελε κέξα από ηε δηδαζθαιία ηνπ ζρεηηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ ηάμε (θεθάιαην 30 «Λόγνο δύν κεγεζώλ»). Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, σο αλαζηνραζκόο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, θαηαγξάθεθαλ ηα αθόινπζα: 1. Τν ζελάξην πινπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, ζρεδόλ ρσξίο αιιαγέο. 2. Ζ πξώηε επηζήκαλζε αθνξά ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ νη καζεηέο ζε όιε ηε δηάζξσζε θαη αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο ππήξμε δηαξθήο εκπινθή ηνπο. Ζ πξόηαζε ηνπ θ. Λεκνλίδε ήηαλ γηα ηνλ εκπινπηηζκνύ ελόο καζήκαηνο πνπ είραλ νινθιεξώζεη ηα παηδηά κε ςεθηαθό πιηθό. Τν απνηέιεζκα δηθαίσζε απηήλ ηελ επηινγή. Τα παηδηά έδεημαλ ελζνπζηαζκέλα θαη δήηεζαλ λα θάλνπλ θαη ζε άιια καζήκαηα «ηηο αζθήζεηο ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή». Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, σο εκπινπηηζκόο ηνπ έληππνπ πιηθνύ γηα δηδαζθαιία θάπνησλ ελλνηώλ, κνηάδεη λα ηξαβά ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα πξνζειθύεη θαη καζεηέο κε δηάθνξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αξθεί λα κελ θαηαιήμεη ξνπηίλα θαη ζπλήζε ηαθηηθή. Ο πην ζεκαληηθόο, θαηά ηελ άπνςή κνπ, δείθηεο επηηπρίαο από ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ, ήηαλ ε ραξά ησλ παηδηώλ θαη ε επράξηζηε δηάζεζή ηνπο. 3. Οη καζεηέο ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα επέδεημαλ κεγάιε δεκηνπξγηθόηεηα πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ή θαη ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθήο κεζόδνπ θαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Τα παηδηά ζπλεξγάδνληαλ απζόξκεηα θαη νινθιήξσλαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ νκάδα ηνπο δίρσο λα πζηεξεί θαλέλαο ζε ζπκκεηνρή θαη πξνζπάζεηα. 4. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ζελαξίνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρείξεζε λα πξνβιέςεη όιεο ηηο αλακελόκελεο δπζθνιίεο θαη λα θαιύςεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, έηζη ζηελ πξάμε ειάρηζηα ήηαλ ηα ζεκεία πνπ ρξεηάζηεθε λα αιιαρζνύλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρεδίνπ δηαπηζηώζεθε όηη ήηαλ απιέο θαη επράξηζηεο γηα ηνπο καζεηέο. Ηδηαίηεξα επράξηζηε ήηαλ ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο, όηαλ κεηαθηλήζεθαλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνύλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ωζηόζν, παξαηεξήζεθε δπζθνιία ρξήζεο ηνπ ΖΥ από νξηζκέλνπο καζεηέο. Απηό

14 ιεηηνύξγεζε, ζηε ζπλέρεηα, σο θίλεηξν γηα ηνπο γλώζηεο ηεο ηερλνινγίαο, νη νπνίνη κε κεγάιε ραξά ζπλεξγάζηεθαλ κε ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη βνήζεζαλ λα δηεθπεξαηώζνπλ όινη ηηο εξγαζίεο ηνπο, «γηα λα κε ράζεη ε νκάδα ηνπο», όπσο αλέθεξαλ. Τν θιίκα ζπλεξγαζίαο εμειίρζεθε ζεηηθά κε ηελ ελίζρπζε/ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ. Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά έρνπλ κεγαιύηεξε κεηαδνηηθόηεηα από ηνπο κεγάινπο! 5. Δίλαη ζίγνπξν πσο ην ίδην ζρέδην δηδαζθαιίαο είλαη απίζαλν λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο θαη αλαδεηήζεηο ησλ καζεηώλ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ίδησλ ηάμεσλ. Ζ πξνζσπηθόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπ δαζθάινπ, ηα ελδηαθέξνληα, νη αλαδεηήζεηο θαη νη αλάγθεο ηνπο, ζα νδεγήζνπλ θάζε θνξά ζε ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο. Εεηνύκελν θάζε θνξά είλαη λα εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο κε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό θαη λα ηελ νινθιεξώλνπλ κε επηηπρία, γη` απηό θαη ν δάζθαινο δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζε ζρέδηα από ηα νπνία δελ παξεθθιίλεη, αιιά λα είλαη έηνηκνο λα ηα αιιάμεη γηα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα. Σπλεπώο, ζε πεξίπησζε αλαζρεδηαζκνύ ηνπ ζελαξίνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνύλ ππόςε νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη πηζαλόλ λα αιιάμνπλ θάπνηα επί κέξνπο ζηνηρεία. 6. Μέζα από κηα αλαζηνραζηηθή καηηά ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο έρσ λα ζεκεηώζσ ηα παξαθάησ. Ο ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε ζελαξίσλ από ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε ζπλδηακνξθσηή ηνπ πιηθνύ κε δπλαηόηεηα απηελέξγεηαο ηόζν ζην πεξηερόκελν όζν θαη ζηηο κεζόδνπο πνπ ζα εθαξκόζεη γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ. Από ηελ άιιε κεξηά ν ξόινο ηνπ αλαζηνραζκνύ ζην ζελάξην είλαη λα αμηνπνηήζεη ηελ πιεζώξα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο ηάμεο, ζηνηρεία πνπ ζπλήζσο δελ ηνπο δίλνπκε ζεκαζία θαη πεξλνύλ απαξαηήξεηα. Απηό πνπ καο απαζρνιεί (αθόκα θη αλ ηα πξάγκαηα δελ πήγαλ όζν θαιά πεξηκέλακε) είλαη λα πξνζπαζήζνπκε κέζα απ απηό λα θαηαιάβνπκε ηη έγηλε, πώο ιεηηνύξγεζαλ ηα πξάγκαηα θαη ηη θαηλνύξγην κάζακε απ απηό. Γη απηό ην ιόγν είλαη ζεκαληηθή ε επαλαθήγεζε ηνπ ζελαξίνπ ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. Ο αλαζηνραζκόο είλαη κνριόο πνπ ζπλδέεη ηελ «εδώ θαη ηώξα» εκπεηξία κε εκπεηξίεο ζε άιια πιαίζηα θαη ρξόλνπο, ηελ εμειίζζεη, ηελ εκπινπηίδεη, ηελ δηεπξύλεη. Κάζε αλαζηνραζκόο πάλσ ζηε δνπιεηά καο (ηνλ ηξόπν πνπ δνύιεςαλ ηα παηδηά, ηη ηνπο δηεπθόιπλε, ηη ηνπο δπζθόιεςε, ηη ζθνπηκόηεηα εμππεξεηεί θ.ι.π.) νδεγεί ζε λέα γλώζε.

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα