Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)"

Transcript

1 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ ( ) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΩΝ) επηέμβπιορ 2011 Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ

2 Πεπιεσόμενα ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΑΚΔ 3 Α. κοπόρ 3 Β Ππακηική ζηο ζσολείο 4 Γ. Ππακηική ζηο ΚΔ 6 Γ. Οι ΠΔ19/20 ζηα ΚΔ 9 Δ. Φάκελορ ππακηικήρ 9 Ε. Αξιολόγηζη 9 Ζ. Ζ ππακηική όηαν δεν ςπάπσει ΚΔ 10 Παπάπηημα Α: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος (ζηο ζσολείο) 11 Παπάπηημα Β: Πλάνο Παπαηήπηζηρ Γιδαζκαλίαρ ζηο ΚΔ 26 Παπάπηημα Γ: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος ζηο ΚΔ 32 ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 2/39

3 ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΑΚΔ Α. κοπόρ Σην κέξνο απηό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ΠΑΚΔ πνπ αθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) επηδηώθεηαη λα θαηαζηνύλ ηθαλνί νη εθπαηδεπόκελνη: λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ζελάξηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζην ζρνιείν, ζπλδένληαο ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο κε ηηο εθαξκνγέο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα καζήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο, λα παξαηεξνύλ θαη λα απνηππώλνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ζελάξηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο, λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζην ζρεδηαζκό θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζην ζρνιείν θαη ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη κε ηνπο δηδάζθνληεο ζην ΠΑΚΔ γηα ην ζρεδηαζκό ηελ πινπνίεζε θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαηλνηνκηθώλ ζελαξίσλ, λα θαηαλνήζνπλ όηη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζην ΠΑΚΔ ζπγθξνηείηαη από ηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ΠΑΚΔ, ηεο εθαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ κεηά ηηο δηδαζθαιίεο νη νπνίεο απνηεινύλ κία νξγαληθή ελόηεηα. Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηα ΠΑΚΔ επηβιέπνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 4 δηαθξηηά ζηνηρεία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν ζην ΠΑΚΔ: α) παξαηεξεί δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε ΤΠΔ κέζα ζε ζρνιείν, β) πξαγκαηνπνηεί δηδαζθαιία ζε ζρνιείν κε αμηνπνίεζε ΤΠΔ, γ) παξαηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο επηκόξθσζεο ζε ΚΣΔ, δ) αλαιακβάλεη νξηζκέλεο ώξεο επηκόξθσζεο ζε ΚΣΔ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 3/39

4 Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζεο ηεο ΠΑ θαη ησλ ζρεηηθώλ θαζεθόλησλ ησλ ΠΑΚΔ ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πεξίνδν αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε 30 σξώλ γηα θάζε εθπαηδεπόκελν κέζα ζηα ΠΑΚΔ, επί πιένλ ησλ 350 πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο. Τν θάζε ΠΑΚΔ επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο δηδάζθνληεο από ηελ νκάδα έξγνπ, όπσο θαη γηα όια ηα άιια καζήκαηα, νη νπνίνη έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηεο ΠΑ ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ. Β Ππακηική ζηο ζσολείο Σηελ αξρηθή πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη ε παξαηήξεζε ζε ζρνιεία. Τν ζηνηρείν απηό ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ παξνύζα λεώηεξε πξόηαζε γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπόκελσλ επηκνξθσηώλ ζε δηαθνξεηηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζε ώξεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία δελ είλαη εθηθηή ιόγσ ηεο κε απόζπαζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Η αλαγθαία απηή ξύζκηζε εθαξκόδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ γηα ιόγνπο νκνηνγέλεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σηελ αξρή ηεο ΠΑ, όινη νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ θάζε θιάδνπ ή ηκήκαηόο ηνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ/ηνπο δηδάζθνληα/εο ηνπο ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΠΑ, ζα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζθνπνύο, ηε ζεκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ΠΑ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Τν ζηάδην απηό είλαη ζεκαληηθό γηαηί νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ΠΑ ζην ΠΑΚΔ δελ αθνξά κόλν ζηε δηδαζθαιία αιιά ζπγθξνηείηαη από ηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ΠΑΚΔ, ηεο εθαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ κεηά ηηο δηδαζθαιίεο πάιη ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίεο απνηεινύλ κία νξγαληθή ελόηεηα. Δπί πιένλ ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο ΠΑ είλαη πεξηνξηζκέλνο κεηαμύ ηεο έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη ηεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ ζην ΠΑΚΔ θαη ζπλεπώο ε επηινγή ησλ ζεκάησλ έρεη πεξηνξηζκνύο. Πξνηείλεηαη ν θάζε εθπαηδεπόκελνο λα δηδάμεη ζηελ ηάμε ηνπ δύν δηαθξηηέο κεηαμύ ηνπο ελόηεηεο π.ρ. ζηνλ θιάδν ΠΔ04 έλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ δηδάζθεη ζε Γπκλάζην ζα εθαξκόζεη έλα ζελάξην ζηε Φπζηθή θαη έλα ζηε Φεκεία ελαιιαθηηθά έλα ζελάξην ζηε Β Γπκλαζίνπ θαη έλα ζηε Γ Γπκλαζίνπ. Σηόρνο είλαη λα πινπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζελάξηα κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Τν θάζε ζελάξην ζα βαζίδεηαη ζε ελόηεηεο νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κία δηδαθηηθέο ώξεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπόκελνη κπνξεί λα αμηνπνηνύλ έηνηκα ζελάξηα, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ή ηελ Ιθηγέλεηα ή άιινπο ηόπνπο αιιά ε ζπκβνιή ηνπο ζην ζρεδηαζκό ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηή θαη λα αλαθέξνπλ ηηο πεγέο ηνπο. Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο π.ρ. ησλ 2 κειώλ, ηηο νπνίεο ζπγθξνηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη αλάινγα ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 4/39

5 κε ηνλ θιάδν ή/θαη ηε βαζκίδα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. Έλαο ή πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ επίβιεςε ζπλνιηθά όισλ απηώλ ησλ νκάδσλ αλάινγα κε ην ηκήκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν δηδάζθσλ επηβιέπεη ζπλερώο κία κόλν νκάδα αιιά κπνξεί λα ζπληνλίδεη πεξηζζόηεξεο, όπσο έδεημε ε εκπεηξία ησλ ΚΣΔ. Δλδεηθηηθά ε πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη: Δπηινγή ηεο ελόηεηαο πνπ ζα δηδαρζεί αλάινγα κε ηελ ηάμε, ην κάζεκα, ηελ ελόηεηα ηνπ ΑΠΣ, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηεξεύλεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ εθαξκνγήο ησλ ζελαξίσλ θαη επίιπζε πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ, εγθαηάζηαζε ινγηζκηθώλ, ηε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δηθηπσκέλσλ netbooks θιπ. Σρεδίαζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ από ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν θαη εηδηθά αλάιπζε ηνπ πεξηερόκελνπ, επηινγή ησλ πόξσλ, δηακόξθσζε ησλ ζηόρσλ, επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα εθαξκνζζνύλ, απνζαθήληζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ, αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη Φύιισλ Δξγαζίαο πνπ ζα δηαηεζνύλ ζηνπο καζεηέο, θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ην ζελάξην. Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα δηαθνξεηηθνύο ςεθηαθνύο πόξνπο. Πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ, εθόζνλ είλαη δπλαηόλ, ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό θαη έρνπλ δηδαρζεί ζην ΠΑΚΔ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ ινγηζκηθά όπσο Φεκεία Β-Γ Γπκλαζίνπ ή ην ςεθηαθό πιηθό πνπ έρεη παξαρζεί από ην Κέληξν Γηάδνζεο Διιεληθήο Γιώζζαο. Δπηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α ην Πιαίζην Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ (ΠΣΣ) ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ, ηελ απνηύπσζή ηνπ θαη ζηνλ αλαζηνραζκό κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Τν ΠΣΣ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εξγαιείν αλαιπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζελαξίνπ έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΣΣ. Παξάδεηγκα Πιαηζίνπ Σρεδηαζκνύ θαη Αλαθνξάο Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ γηα ηνλ θιάδν ΠΔ60/70 επηζπλάπηεηαη επίζεο ζην Παξάξηεκα Α. Μεηά ηηο δύν εθαξκνγέο ζα γίλεη 3σξε ζπλνιηθά ζπλάληεζε ησλ νκάδσλ ζε θάζε θιάδν θαη αλαζηνραζκόο ζηα ζελάξηα πνπ δηδάρζεθαλ. Η ζπδήηεζε απηή έρεη ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ (workshop) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όιν ην ηκήκα ηνπ θιάδνπ. Οη νκάδεο θαηαζέηνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ, κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ζπδεηνύλ, κεηαμύ άιισλ, θξηηηθά ηα ζεηηθά θαη πξνβιεκαηηθά ζεκεία από ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ΤΠΔ. Ο/νη δηδάζθσλ/νληεο νξγαλώλνπλ ηε ζπδήηεζε, αλαδεηθλύνπλ ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 5/39

6 θαη ηα ζπλδένπλ κε ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μεηά ην 3σξν νη εθπαηδεπόκελνη παξαδίδνπλ ηα ΠΣΣ κε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ζελαξίσλ. Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη όηη ε γεληθή εηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ΠΑ ε πξνεηνηκαζία θαη ε ζρεδίαζε λα αληηζηνηρεί ζε έμη (6) ώξεο δηδαζθαιίαο ζην ΠΑΚΔ γηα θάζε ζελάξην δειαδή 12 ώξεο γηα ηα δύν ζελάξηα θαη ε ζπλεδξία αλαζηνραζκνύ ζε ηξεηο (3) ώξεο. Σπλνιηθά ν δηδαθηηθόο ρξόλνο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ππνινγίδεηαη ζε 15 ώξεο. Η εθαξκνγή ζην ζρνιείν αθνξά εξγαζία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ εθηόο ΠΑΚΔ, δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην δηδαθηηθό ρξόλν ησλ 15 σξώλ αιιά ιακβάλεηαη ππόςε σο επηπξόζζεην έξγν πνπ εθηεινύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα απηό θαη δηαηίζεηαη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Γηα ηνπο δηδάζθνληεο ν ρξόλνο δηδαζθαιίαο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπκβνιή ηνπο όπσο θαη ζε θάζε κάζεκα. Αλ ην ΠΑΚΔ έρεη ζπλππνινγίζεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ δηδάζθνληα γηα πεξηπηώζεηο ζπλδηδαζθαιίαο, όπσο ππήξρε δπλαηόηεηα από ηελ πξνθήξπμε, ηόηε είλαη θαλεξό όηη ν ρξόλνο ησλ δηδαζθόλησλ αζξνίδεηαη. Δπί πιένλ ησλ πην πάλσ σξώλ νη δηδάζθνληεο ηελ ΠΑ, αλ είλαη δπλαηόλ, κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ ζπλνιηθά κία ε πεξηζζόηεξεο δηδαζθαιίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην ζρνιείν, ώζηε λα απνθηήζνπλ ίδηα αληίιεςε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ ζην ηκήκα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνύ. Η δξαζηεξηόηεηα απηή επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΠΑΚΔ. Γ. Ππακηική ζηο ΚΔ Οη δεύηεξεο 15 ώξεο, από ηηο ζπλνιηθέο 30, εζηηάδνληαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ζηα ΚΣΔ. Η ΠΑ ζηα ΚΣΔ, ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, πεξηέρεη ηελ παξαηήξεζε κίαο δηδαζθαιίαο ζε έλα ΚΣΔ θαη κία δηδαζθαιία ζε ΚΣΔ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ΠΑΚΔ. Η νξγάλσζε ηεο ΠΑ ζην ΚΣΔ, πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ, αθνινπζεί γεληθά ηελ νξγάλσζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν κε ηηο απαηηνύκελεο πξνζαξκνγέο. Όπσο θαη ζηελ ΠΑ γηα ην ζρνιείν, όινη νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ θάζε θιάδνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ/ηνπο δηδάζθνληα/εο ηνπο ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ΠΑ ζην ΚΣΔ. Αξρηθά νη εθπαηδεπόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο δηδάζθνληεο-επηβιέπνληεο, ην ραξαθηήξα, ηε δνκή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα ΚΣΔ. Θα ελεκεξσζνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ ζε βάζνο γηα ην ηη ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ θαη πώο λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δπίζεο ζα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά ην ζέκα ηεο δηθήο ηνπο πξαθηηθήο ζηα ΚΣΔ πνπ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκνξθσηέο ζηα ΚΣΔ, θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηα δηάθνξα ΚΣΔ. Η επηινγή ησλ ΚΣΔ γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Τν ζηάδην απηό είλαη θαζνξηζηηθό γηαηί ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 6/39

7 πεξηνξηζκέλνο κεηαμύ ηεο έλαξμεο ησλ ΚΣΔ θαη ηεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ ζηα ΠΑΚΔ. Η πξώηε απηή ελόηεηα ζην ΠΑΚΔ δηαξθεί ηξεηο (3) ώξεο. Σην ΚΣΔ ζα γίλεη κία παξαηήξεζε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κία νιόθιεξε ελόηεηα δειαδή 3 ώξεο. Η παξαηήξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε θαη λα νδεγεί ζε κία έθζεζε από ηνλ εθπαηδεπόκελν κε παξαηεξήζεηο θαη ζρόιηα. Δπηζπλάπηεηαη ην Πιάλν Παξαηήξεζεο Γηδαζθαιίαο (ΠΠΓ) ζην Παξάξηεκα Β. Τν ΠΠΓ είλαη εκηδνκεκέλε ζράξα ε νπνία έρεη σο ζηόρν αθελόο κελ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην ΠΑΚΔ ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο επηκόξθσζεο ζην ΚΣΔ θαη αθεηέξνπ λα ηνλ πξνηξέςεη λα ηα απνηππώζεη. Τν ΠΠΓ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εκηδνκεκέλε ζράξα έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΠΓ. Οη παξαηεξήζεηο ησλ καζεκάησλ ζην ΚΣΔ θαη νη δηδαζθαιίεο γίλνληαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ην επηκνξθσηή ζηα ΚΣΔ, θαη απεπζύλνληαη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ πνπ παξαθνινπζνύλ ην ΚΣΔ. Οη εθπαηδεπόκελνη - παξαηεξεηέο ζπδεηνύλ ην κάζεκα κε ηνλ επηκνξθσηή ηνπ ΚΣΔ θαζώο θαη κε ηνπο επηκνξθνύκελνπο ησλ ΚΣΔ ώζηε λα δηακνξθώζνπλ κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε. Οη εθπαηδεπόκελνη επηζηξέθνπλ ζην ΠΑΚΔ θαη ζπδεηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηα ηκήκαηά ηνπο ζε έλα δεύηεξν ηξίσξν ην νπνίν νξγαλώλεηαη ζε κνξθή «εξγαζηεξίνπ» (workshop), όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν. Σην πξώην κέξνο απηνύ ηνπ αλαζηνραζηηθνύ «εξγαζηεξίνπ» νη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ ζηηο νκάδεο ηα ΠΠΓ, ζπδεηνύλ ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπο, ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ΚΣΔ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ ζπλαδέιθσλ. Σηε ζπλέρεηα ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζε όιν ην ηκήκα όπνπ όινη καδί αληαιιάζζνπλ πξνβιεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζην ΚΣΔ, ην γεληθόηεξν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ επηκόξθσζεο ελειίθσλ θαζώο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο επηκνξθσηηθήο - δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζηα ΚΣΔ. Τηο επόκελεο έμη (6) ώξεο νη εθπαηδεπόκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ ηνπο δηδάζθνληα/εο, ζρεδηάδνπλ ζην ΠΑΚΔ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο γηα ην ΚΣΔ. Οη δηδαζθαιίεο κπνξεί λα αθνξνύλ ζε ζέκαηα ζεσξίαο ή ζε παξνπζίαζε ςεθηαθώλ πόξσλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη νη δηδαζθαιίεο γίλνληαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ επηκνξθσηή ζην ΚΣΔ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ εθπαηδεπηηθνύο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ. Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο π.ρ. ησλ 2 κειώλ, ηηο νπνίεο ζπγθξνηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη. Έλαο ε πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ επίβιεςε ζπλνιηθά όισλ απηώλ ησλ νκάδσλ αλάινγα κε ην ηκήκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν δηδάζθσλ επηβιέπεη ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 7/39

8 ζπλερώο κία κόλν νκάδα αιιά κπνξεί λα ζπληνλίδεη πεξηζζόηεξεο. Δλδεηθηηθά ε πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη: Δπηινγή ηεο ελόηεηαο πνπ ζα δηδαρζεί αλάινγα κε ην ηκήκα, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηα ΚΣΔ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ΠΑ. Σρεδίαζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ από ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν θαη εηδηθά αλάιπζε ηνπ πεξηερόκελνπ, επηινγή ησλ πόξσλ, δηακόξθσζε ησλ ζηόρσλ, επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα εθαξκνζζνύλ, απνζαθήληζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ, αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ. Δπηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Γ ην θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν γηα ην ΚΣΔ Πιαίζην Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ (ΠΣΣ) ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ απνηύπσζή ηεο, ηνλ αλαζηνραζκό ζηελ πινπνίεζή ηεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Τν ΠΣΣ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εξγαιείν αλαιπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζελαξίνπ έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΣΣ. Οη εθπαηδεπόκελνη επηζηξέθνπλ ζηα ηκήκαηά ηνπο ζην ΠΑΚΔ θαη ζπδεηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ΚΣΔ ζε έλα 3σξν ην νπνίν νξγαλώλεηαη ζε κνξθή «εξγαζηεξίνπ» (workshop), όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν. Σην πξώην κέξνο απηνύ ηνπ αλαζηνραζηηθνύ «εξγαζηεξίνπ» νη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ ζηηο νκάδεο ηα ΠΠΓ, ζπδεηνύλ ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπο, ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ΚΣΔ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ επηκνξθνπκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζε όιν ην ηκήκα όπνπ όινη καδί αληαιιάζζνπλ πξνβιεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηα ΚΣΔ, ην γεληθόηεξν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ επηκόξθσζεο ελειίθσλ θαη ηε ζύλδεζε κε ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην ΠΑΚΔ θαζώο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζηα ΚΣΔ. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαηξνθνδόηεζε πάλσ ζηα όζα απεθόκηζαλ νη εθπαηδεπόκελνη από ηα δηαθνξεηηθά ΚΣΔ ζηα νπνία βξέζεθαλ θαη από ηα όζα απεθόκηζαλ θπξίσο κέζα από ηελ εκπεηξία ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπλαδέιθνπο. Η παξαηήξεζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπόκελσλ κέζα ζην ΚΣΔ αθνξά εξγαζία ηνπο εθηόο ΠΑΚΔ θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην δηδαθηηθό ρξόλν ησλ 15 σξώλ, αιιά ιακβάλεηαη ππόςε σο επηπξόζζεην έξγν πνπ εθηεινύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα απηό θαη δηαηίζεηαη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 8/39

9 Γ. Οι ΠΔ19/20 ζηα ΚΔ Δπεηδή δελ έρεη πξνεγεζεί πξνεγνύκελε πεξίνδνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ είλαη πξνθαλέο όηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πιεξνθνξηθήο (ΠΔ-19/20). Σηελ πεξίπησζε απηή νη δηδαζθαιίεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηα ΚΣΔ ζρεδηάδεηαη λα αθνξνύλ ζε ζέκα ζεσξίαο γεληθνύ κέξνπο ή ζε κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Οη ΠΔ19/20 ζα κπνξνύζαλ λα δηδάμνπλ ζέκαηα ζεσξίαο ζε νηαδήπνηε ΚΣΔ Β/ζκηαο ή θαη Α/βαζκηαο δεδνκέλνπ όηη ην ζεσξεηηθό κέξνο είλαη θνηλό θαζώο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ςεθηαθνύο πόξνπο ή ινγηζκηθά όπσο πρ. ην Cabri, εθόζνλ ηα έρνπλ δηδαρηεί. Δ. Φάκελορ ππακηικήρ Κάζε εθπαηδεπόκελνο παξαδίδεη θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη: Τα αξρηθά ζελάξηα εθθίλεζεο, εκπινπηηζκέλν κε ζρόιηα από ηε δηδαζθαιία ζην ζρνιείν δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία π.ρ. Φύιια Δξγαζίαο. Τελ απνηύπσζε ηεο παξαηήξεζεο δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΠΓ θαη νηνδήπνηε ζρεηηθό ζπλνδεπηηθό πιηθό π.ρ πιηθό πνπ δηαηέζεθε ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ. Τα αξρηθά ζελάξηα εθθίλεζεο, εκπινπηηζκέλα κε ζρόιηα από ηε δηδαζθαιία ζην ΚΣΔ δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ γηα ην ΚΣΔ θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία π.ρ. Φύιια Δξγαζίαο. Ε. Αξιολόγηζη Σύκθσλα κε ηελ εγθύθιην γηα ηελ αμηνιόγεζε, ε πξαθηηθή άζθεζε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζηα ΠΑΚΔ είλαη ππνρξεσηηθή, δειαδή αλεμάξηεηα από ην αλ νη εθπαηδεπόκελνη ζπγθεληξώζνπλ βαζκνινγία κεγαιύηεξε από ηε βάζε, δε κπνξνύλ λα πηζηνπνηεζνύλ σο επηκνξθσηέο αλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ από ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιηθή ηάμε θαη ζε ΚΣΔ. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θάζε εθπαηδεπόκελνο επνπηεύεηαη από έλαλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο απνλέκεη έλα βαζκό έσο 5 κνλάδεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη έλα βαζκό έσο 5 κνλάδεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα ΚΣΔ. Η βαζκνινγία ζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θαθέισλ ηεο πξαθηηθήο ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ από ηνπο δηδάζθνληεο -επηβιέπνληεο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 9/39

10 Ζ. Ζ ππακηική όηαν δεν ςπάπσει ΚΔ Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε ΚΣΔ ζα γίλνληαη αιιεινδηδαζθαιίεο ζην ΠΑΚΔ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπεηδή ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη από ην ΚΣΔ κέζα ζην ΠΑΚΔ, νη εθπαηδεπόκελνη ζα έρνπλ πνιιαπινύο ξόινπο δειαδή δηδάζθνληα - επηκνξθσηή, παξαηεξεηή θαη επηκνξθνύκελνπ. Η παξαηήξεζε, ε ρξνληθή έθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζώο θαη ν αξηζκόο ηνπο εμαξηάηαη από ην αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ ηκήκαηνο ν νπνίνο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ην ΠΑΚΔ π.ρ. ππάξρνπλ ηκήκαηα από 5 κέρξη 20 εθπαηδεπόκελνπο. Σε θάζε πεξίπησζε έλαο εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη κία ηνπιάρηζηνλ παξνπζίαζε δηδαζθαιία ζηνπο ζπλαδέιθνπο/ζεο, λα θαηαζέζεη ην αληίζηνηρν ΠΣΣ θαζώο θαη λα θάλεη κία ηνπιάρηζηνλ δνκεκέλε παξαηήξεζε θαη λα θαηαζέζεη ην αληίζηνηρν ΠΠΣ. Τα ζέκαηα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ύιε ησλ ΚΣΔ. Έλα ζελάξην αιιεινδηδαζθαιίαο κπνξεί λα αθνξά ζε ζεσξεηηθό ζέκα ή ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ςεθηαθώλ πόξσλ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 10/39

11 Παπάπηημα Α: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος (ζηο ζσολείο)

12 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 1. Σίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξην ζαο Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ 2. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηε δηαζεκαηηθό ζελάξην, αλαθέξεηε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ή γλσζηηθέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζην ζελάξην. 3. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο. 4. ηόσοι Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ή ηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο καζεκαηηθά θ.α. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 12/39

13 5. Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. 6. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; 7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 13/39

14 8. Δναλλακηικέρ ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο αληηιήςεηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ. Από πνύ ηηο γλσξίδεηε; Από ηε βηβιηνγξαθία, από δηεξεύλεζε πνπ ζα θάλεηε, από πξνεγνύκελε εκπεηξία ζαο; Οη αληηιήςεηο αμηνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ; 9. ςζσεηιζμόρ με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην Α.Π.; Αλ ΟΦΙ, ζε πνηα ζεκεία θαη γηαηί; Γηα ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ή/θαη πξνζζέζεηο λα αλαθέξεηε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 10. Οπγάνυζη ηάξηρ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ηελ ηάμε ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη (π.ρ. νξγάλσζε ζε νκάδεο, θάζε παηδί ζε έλα ππνινγηζηή, ρξήζε ελόο κόλνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε, εθηέιεζε πεηξακάησλ από νκάδεο θιπ). Δκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 14/39

15 11. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή. 12. Πεπιγπαθή ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. 13. Φύλλα επγαζίαρ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 15/39

16 Φξεζηκνπνηνύληαη Φ.Δ.; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ; 14. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο; 15. Πποβλέπεηαι επγαζία ζηο ζπίηι; Αλ ΝΑΙ, πνηεο νη αλακελόκελεο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ ζαο θαη πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε; 16. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Δπηπιένλ λα αλαθέξεηε θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 16/39

17 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ; 3. Σπκκεηείραλ νη καζεηέο ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ε επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 17/39

18 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ ΠΔ60/70 Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ Πξνηείλεηαη έλα κνληέιν ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζε επηά θάζεηο (ζρήκα 1). Φάζη Α. Τν δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Φάζη Β. Οη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο (αλαπαξαζηάζεηο, ηδέεο, θιπ.) ησλ καζεηώλ Φάζη Γ. Σηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Φάζη Γ. Γηδαθηηθό πιηθό θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ην ζελάξην Φάζη Δ. Πεξηγξαθή θαη δξαζηεξηόηεηεο πινπνίεζεο ζελαξίνπ Φάζη Σ. Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ζελαξίνπ Φάζη Ε. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο σήμα 1: νη επηά θάζεηο ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 18/39

19 Φάζη Α. Σο διδακηικό ανηικείμενο ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος Σηε θάζε απηή πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε ην δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ (ηίηινο, ηάμε, εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, δηάξθεηα, γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα, ζπζρεηηζκόο κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, θιπ.). Α1: ηίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξηό ζαο Α2. Γημιοςπγόρ ηος ζεναπίος Γξάςηε ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ ζελαξίνπ Α3. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηε δηαζεκαηηθό ζελάξην, αλαθέξεηε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ή γλσζηηθέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζην ζελάξην. Α4. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Αλαθέξεηε ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζελάξην. Α5. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; Α6. ςζσεηιζμόρ με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (Α.Π.); Δάλ ΟΦΙ, αλαθέξεηε ζε πνηα ζεκεία δελ ην αθνινπζεί θαη γηαηί; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 19/39

20 Α7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο. Φάζη Β. Οι εναλλακηικέρ ανηιλήτειρ (αναπαπαζηάζειρ, ιδέερ, κλπ.) ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ηεο ζθέςεο ηνπο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Από πνύ ηηο γλσξίδεηε; Από ηε βηβιηνγξαθία, από δηεξεύλεζε πνπ ζα θάλεηε, από πξνεγνύκελε εκπεηξία ζαο; Οη αληηιήςεηο αμηνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ (βιέπε θάζε Δ); Φάζη Γ. ηόσοι ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ή ηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο καζεκαηηθά θ.α. Φάζη Γ. Γιδακηικό ςλικό και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή για ηο ζενάπιο Σηε θάζε απηή πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ην απαηηνύκελν δηδαθηηθό πιηθό θαη ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Γ1. Τλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. Γ2. Γιδακηικό ςλικό Αλαθέξεηε ην δηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. Θα αλαπηύμεηε λέν δηδαθηηθό πιηθό (έληππν, ςεθηαθό, θιπ.); Δάλ λαη πνην; Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 20/39

21 Φάζη Δ. Πεπιγπαθή και δπαζηηπιόηηηερ ςλοποίηζηρ ζεναπίος Σηε θάζε απηή πεξηγξάθεηαη ην ζελάξην θαη αλαπηύζζνληαη (εάλ απαηηείηαη) ηα θύιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο. Δηδηθόηεξα, πεξηγξάθεηαη ε νξγάλσζε θαη ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ζηε βάζε θαηάιιεισλ δπαζηηπιοηήηυν ςλοποίηζηρ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζηελ ηάμε (νξγάλσζε ηάμεο, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο, αμηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θύιια εξγαζίαο, θιπ.) Δ1. Οπγάνυζη ηάξηρ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ηελ ηάμε ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη (π.ρ. νξγάλσζε ζε νκάδεο, θάζε παηδί ζε έλα ππνινγηζηή, ρξήζε ελόο κόλνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε, εθηέιεζε πεηξακάησλ από νκάδεο θιπ). Δκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. Δ2. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή. Δ3. Πεπιγπαθή δπαζηηπιοηήηυν ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ. Δ4. Φύλλα επγαζίαρ Φξεζηκνπνηνύληαη Φύιια Δξγαζίαο (Φ.Δ.).; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 21/39

22 Δ5. Γπαζηηπιόηηηερ ςλοποίηζηρ ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος ζηην ηάξη Κάζε εθπαηδεπηηθό ζελάξην πινπνηείηαη κέζσ ελόο ζπλόινπ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε (ζρήκα 2). Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ ζπλήζσο πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο κε ηε κνξθή θύιισλ εξγαζίαο 1. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξεί λα ρσξηζηνύλ ζε πέληε ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: α) Γξαζηεξηόηεηεο ςπρνινγηθήο θαη γλσζηηθήο πξνεηνηκαζίαο β) Γξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ γ) Γξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ δ) Γξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ε) Μεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο σήμα 2: δξαζηεξηόηεηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 1. Γπαζηηπιόηηηερ τςσολογικήρ και γνυζηικήρ πποεηοιμαζίαρ Αλαθέξεηε πσο γίλεηαη ε δηακόξθσζε θαηάιιεινπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, ε δηακόξθσζε θηλήηξνπ γηα ην κάζεκα, ε ελεκέξσζε γηα ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ε απνηίκεζε ηεο 1 Ένα εκπαιδευτικό ςενάριο περιζχει τουλάχιςτον ζνα φφλλο εργαςίασ. Συνήθωσ όμωσ περιζχει περιςςότερα του ενόσ φφλλα εργαςίασ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 22/39

23 ππάξρνπζαο γλώζεο, ε αλίρλεπζε ησλ γλσζηηθώλ δπζθνιηώλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηώλ. 2. Γιδακηικέρ ζηπαηηγικέρ για ηη διδαζκαλία ηος γνυζηικού ανηικειμένος Αλαθέξεηε ηηο πξνηεηλόκελεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη βνήζεηεο πνπ πεξηέρεη ην ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Αηηηνινγείζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμαηε ηηο ελ ιόγσ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πσο εληάζζνληαη ζην ή ζηα θύιια εξγαζίαο. Αλαθέξεηε πνπ εκπιέθνληαη θαη πσο ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα. 3. Γπαζηηπιόηηηερ εμπέδυζηρ Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό ζε δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο θαη εάλ λαη, πώο; 4. Γπαζηηπιόηηηερ αξιολόγηζηρ Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη ινγηζκηθό ζε δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη εάλ λαη, πώο; 5. Μεηαγνυζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Απαηηνύληαη κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο; Δάλ λαη, αλαθέξεηε πνηεο είλαη θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζε κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εάλ λαη, πώο; Φάζη Σ. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών και ηος ζεναπίος Σ1. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγείζηε ηνπο καζεηέο ζαο; Πξνβιέπεηαη εξγαζία ζην ζπίηη; Αλ ΝΑΙ, πνηεο νη αλακελόκελεο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ ζαο θαη πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 23/39

24 Σ2. Αξιολόγηζη ηος ζεναπίος Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγείζηε ην ζελάξην; Φάζη Ε. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Υπάξρνπλ πηζαλέο επεθηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ θαη εάλ λαη, πνηεο; Δπηπιένλ λα αλαθέξεηε ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 24/39

25 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ; 3. Σπκκεηείραλ νη καζεηέο ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ε επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 25/39

26 Παπάπηημα Β: Πλάνο Παπαηήπηζηρ Γιδαζκαλίαρ ζηο ΚΔ

27 ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ ΚΔ 1. Θέμα ηηρ ενόηηηαρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ελόηεηαο, ηε ζρέζε ηεο κε ην ΑΠΣ θαη ην πιηθό ηνπ ΚΣΔ. Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ δηαπξαγκαηεύζεθε ν επηκνξθσηήο θαη νη επηκνξθνύκελνη; 2. Δπίπεδο επιμοπθούμενυν Ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ην κάζεκα ζην επίπεδν ησλ επηκνξθνύκελσλ; Γηέθξηλεο δηαθνξεηηθά επίπεδα επηκνξθνύκελσλ σο πξνο ηελ ρξήζε ΤΠΔ; Γηέθξηλεο θάπνηεο παξαλνήζεηο από ηνπο επηκνξθνύκελνπο; 3. ηόσοι Γξάςηε πνηνη ήηαλ νη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο όιεο ηεο ελόηεηαο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 27/39

28 4. Τλικοηεσνική ςποδομή Φξεζηκνπνηήζεθαλ θαη επηπιένλ εγθαηεζηεκέλνπο ζην ΚΣΔ; ςεθηαθνί πόξνη εθηόο από ηνπο 5. Οπγάνυζη ηος ημήμαηορ Αλαθέξεηε πώο ήηαλ νξγαλσκέλν ην ηκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλ ζπκκεηείραλ νη επηκνξθνύκελνη ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 28/39

29 6. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη ζρνιηάζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ εθαξκόζζεθαλ, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζε απηή ηε γλσζηηθή πεξηνρή θαη ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αηηηνινγείζηε. 7. Πεπιγπαθή ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ επηκνξθσηή, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 29/39

30 8. Δνδιαθέπον Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε αλ ππήξρε ελδηαθέξνλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο. 9. ςμπεπάζμαηα Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε, ζεηηθά θαη πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία. Σπκπεξαζκαηηθά πώο πηζηεύεηε όηη πινπνηήζεθε ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 30/39

31 10. Πποηάζειρ Γηαηππώζηε πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα ηηο ζα εθαξκόδαηε σο επηκνξθσηήο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 31/39

32 Παπάπηημα Γ: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος ζηο ΚΔ

33 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 1. Σίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξην ζαο Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ 2. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. 3. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν επιμοπθούμενυν Αλαθέξεηε πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη επηκνξθνύκελνη γηα ηηο ΤΠΔ. 4. ηόσοι Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ επηκνξθνπκέλσλ θ.α. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 33/39

34 5. Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. 6. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; 7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο επηκνξθνύκελνπο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 34/39

35 8. ςζσεηιζμόρ με ηο ςλικό ηυν ΚΔ Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην πιηθό θαη ην ΑΠΣ ησλ ΚΣΔ.; Αλ ΟΦΙ, ζε πνηα ζεκεία θαη γηαηί; Γηα ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ή/θαη πξνζζέζεηο λα αλαθέξεηε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 9. Οπγάνυζη ηος ημήμαηορ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ην ηκήκα ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη. Δκπιέθνληαη νη επηκνξθνύκελνη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη επηκνξθνύκελνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. 10. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή θαη ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 35/39

36 11. Πεπιγπαθή ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ επηκνξθσηή θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. 12. Φύλλα επγαζίαρ Φξεζηκνπνηνύληαη Φ.Δ.; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 36/39

37 13. Αναηποθοδόηηζη Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πάξεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε δηδαζθαιία ζαο ; 14. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Δπί πιένλ λα αλαθέξεηε θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 37/39

38 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ επηκνξθνύκελσλ; 3. Σπκκεηείραλ νη επηκνξθνύκελνη ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ή επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 38/39

39

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 Eιζαγωγικά Οη εθαξκνγέο ζηελ ηάμε θαη νη αληίζηνηρεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (ζπλνιηθά 8 +8) απνηεινύλ ζπλδπαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα