Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)"

Transcript

1 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ ( ) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΩΝ) επηέμβπιορ 2011 Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ

2 Πεπιεσόμενα ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΑΚΔ 3 Α. κοπόρ 3 Β Ππακηική ζηο ζσολείο 4 Γ. Ππακηική ζηο ΚΔ 6 Γ. Οι ΠΔ19/20 ζηα ΚΔ 9 Δ. Φάκελορ ππακηικήρ 9 Ε. Αξιολόγηζη 9 Ζ. Ζ ππακηική όηαν δεν ςπάπσει ΚΔ 10 Παπάπηημα Α: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος (ζηο ζσολείο) 11 Παπάπηημα Β: Πλάνο Παπαηήπηζηρ Γιδαζκαλίαρ ζηο ΚΔ 26 Παπάπηημα Γ: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος ζηο ΚΔ 32 ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 2/39

3 ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΑΚΔ Α. κοπόρ Σην κέξνο απηό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ΠΑΚΔ πνπ αθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) επηδηώθεηαη λα θαηαζηνύλ ηθαλνί νη εθπαηδεπόκελνη: λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ζελάξηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζην ζρνιείν, ζπλδένληαο ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο κε ηηο εθαξκνγέο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα καζήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο, λα παξαηεξνύλ θαη λα απνηππώλνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ζελάξηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο, λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζην ζρεδηαζκό θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζην ζρνιείν θαη ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη κε ηνπο δηδάζθνληεο ζην ΠΑΚΔ γηα ην ζρεδηαζκό ηελ πινπνίεζε θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαηλνηνκηθώλ ζελαξίσλ, λα θαηαλνήζνπλ όηη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζην ΠΑΚΔ ζπγθξνηείηαη από ηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ΠΑΚΔ, ηεο εθαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ κεηά ηηο δηδαζθαιίεο νη νπνίεο απνηεινύλ κία νξγαληθή ελόηεηα. Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηα ΠΑΚΔ επηβιέπνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 4 δηαθξηηά ζηνηρεία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν ζην ΠΑΚΔ: α) παξαηεξεί δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε ΤΠΔ κέζα ζε ζρνιείν, β) πξαγκαηνπνηεί δηδαζθαιία ζε ζρνιείν κε αμηνπνίεζε ΤΠΔ, γ) παξαηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο επηκόξθσζεο ζε ΚΣΔ, δ) αλαιακβάλεη νξηζκέλεο ώξεο επηκόξθσζεο ζε ΚΣΔ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 3/39

4 Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζεο ηεο ΠΑ θαη ησλ ζρεηηθώλ θαζεθόλησλ ησλ ΠΑΚΔ ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πεξίνδν αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε 30 σξώλ γηα θάζε εθπαηδεπόκελν κέζα ζηα ΠΑΚΔ, επί πιένλ ησλ 350 πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο. Τν θάζε ΠΑΚΔ επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο δηδάζθνληεο από ηελ νκάδα έξγνπ, όπσο θαη γηα όια ηα άιια καζήκαηα, νη νπνίνη έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηεο ΠΑ ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ. Β Ππακηική ζηο ζσολείο Σηελ αξρηθή πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη ε παξαηήξεζε ζε ζρνιεία. Τν ζηνηρείν απηό ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ παξνύζα λεώηεξε πξόηαζε γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπόκελσλ επηκνξθσηώλ ζε δηαθνξεηηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζε ώξεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία δελ είλαη εθηθηή ιόγσ ηεο κε απόζπαζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Η αλαγθαία απηή ξύζκηζε εθαξκόδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ γηα ιόγνπο νκνηνγέλεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σηελ αξρή ηεο ΠΑ, όινη νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ θάζε θιάδνπ ή ηκήκαηόο ηνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ/ηνπο δηδάζθνληα/εο ηνπο ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΠΑ, ζα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζθνπνύο, ηε ζεκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ΠΑ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Τν ζηάδην απηό είλαη ζεκαληηθό γηαηί νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ΠΑ ζην ΠΑΚΔ δελ αθνξά κόλν ζηε δηδαζθαιία αιιά ζπγθξνηείηαη από ηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ΠΑΚΔ, ηεο εθαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ κεηά ηηο δηδαζθαιίεο πάιη ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίεο απνηεινύλ κία νξγαληθή ελόηεηα. Δπί πιένλ ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο ΠΑ είλαη πεξηνξηζκέλνο κεηαμύ ηεο έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη ηεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ ζην ΠΑΚΔ θαη ζπλεπώο ε επηινγή ησλ ζεκάησλ έρεη πεξηνξηζκνύο. Πξνηείλεηαη ν θάζε εθπαηδεπόκελνο λα δηδάμεη ζηελ ηάμε ηνπ δύν δηαθξηηέο κεηαμύ ηνπο ελόηεηεο π.ρ. ζηνλ θιάδν ΠΔ04 έλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ δηδάζθεη ζε Γπκλάζην ζα εθαξκόζεη έλα ζελάξην ζηε Φπζηθή θαη έλα ζηε Φεκεία ελαιιαθηηθά έλα ζελάξην ζηε Β Γπκλαζίνπ θαη έλα ζηε Γ Γπκλαζίνπ. Σηόρνο είλαη λα πινπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζελάξηα κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Τν θάζε ζελάξην ζα βαζίδεηαη ζε ελόηεηεο νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κία δηδαθηηθέο ώξεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπόκελνη κπνξεί λα αμηνπνηνύλ έηνηκα ζελάξηα, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ή ηελ Ιθηγέλεηα ή άιινπο ηόπνπο αιιά ε ζπκβνιή ηνπο ζην ζρεδηαζκό ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηή θαη λα αλαθέξνπλ ηηο πεγέο ηνπο. Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο π.ρ. ησλ 2 κειώλ, ηηο νπνίεο ζπγθξνηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη αλάινγα ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 4/39

5 κε ηνλ θιάδν ή/θαη ηε βαζκίδα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. Έλαο ή πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ επίβιεςε ζπλνιηθά όισλ απηώλ ησλ νκάδσλ αλάινγα κε ην ηκήκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν δηδάζθσλ επηβιέπεη ζπλερώο κία κόλν νκάδα αιιά κπνξεί λα ζπληνλίδεη πεξηζζόηεξεο, όπσο έδεημε ε εκπεηξία ησλ ΚΣΔ. Δλδεηθηηθά ε πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη: Δπηινγή ηεο ελόηεηαο πνπ ζα δηδαρζεί αλάινγα κε ηελ ηάμε, ην κάζεκα, ηελ ελόηεηα ηνπ ΑΠΣ, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηεξεύλεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ εθαξκνγήο ησλ ζελαξίσλ θαη επίιπζε πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ, εγθαηάζηαζε ινγηζκηθώλ, ηε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δηθηπσκέλσλ netbooks θιπ. Σρεδίαζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ από ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν θαη εηδηθά αλάιπζε ηνπ πεξηερόκελνπ, επηινγή ησλ πόξσλ, δηακόξθσζε ησλ ζηόρσλ, επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα εθαξκνζζνύλ, απνζαθήληζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ, αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη Φύιισλ Δξγαζίαο πνπ ζα δηαηεζνύλ ζηνπο καζεηέο, θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ην ζελάξην. Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα δηαθνξεηηθνύο ςεθηαθνύο πόξνπο. Πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ, εθόζνλ είλαη δπλαηόλ, ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό θαη έρνπλ δηδαρζεί ζην ΠΑΚΔ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ ινγηζκηθά όπσο Φεκεία Β-Γ Γπκλαζίνπ ή ην ςεθηαθό πιηθό πνπ έρεη παξαρζεί από ην Κέληξν Γηάδνζεο Διιεληθήο Γιώζζαο. Δπηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α ην Πιαίζην Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ (ΠΣΣ) ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ, ηελ απνηύπσζή ηνπ θαη ζηνλ αλαζηνραζκό κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Τν ΠΣΣ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εξγαιείν αλαιπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζελαξίνπ έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΣΣ. Παξάδεηγκα Πιαηζίνπ Σρεδηαζκνύ θαη Αλαθνξάο Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ γηα ηνλ θιάδν ΠΔ60/70 επηζπλάπηεηαη επίζεο ζην Παξάξηεκα Α. Μεηά ηηο δύν εθαξκνγέο ζα γίλεη 3σξε ζπλνιηθά ζπλάληεζε ησλ νκάδσλ ζε θάζε θιάδν θαη αλαζηνραζκόο ζηα ζελάξηα πνπ δηδάρζεθαλ. Η ζπδήηεζε απηή έρεη ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ (workshop) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όιν ην ηκήκα ηνπ θιάδνπ. Οη νκάδεο θαηαζέηνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ, κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ζπδεηνύλ, κεηαμύ άιισλ, θξηηηθά ηα ζεηηθά θαη πξνβιεκαηηθά ζεκεία από ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ΤΠΔ. Ο/νη δηδάζθσλ/νληεο νξγαλώλνπλ ηε ζπδήηεζε, αλαδεηθλύνπλ ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 5/39

6 θαη ηα ζπλδένπλ κε ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μεηά ην 3σξν νη εθπαηδεπόκελνη παξαδίδνπλ ηα ΠΣΣ κε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ζελαξίσλ. Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη όηη ε γεληθή εηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ΠΑ ε πξνεηνηκαζία θαη ε ζρεδίαζε λα αληηζηνηρεί ζε έμη (6) ώξεο δηδαζθαιίαο ζην ΠΑΚΔ γηα θάζε ζελάξην δειαδή 12 ώξεο γηα ηα δύν ζελάξηα θαη ε ζπλεδξία αλαζηνραζκνύ ζε ηξεηο (3) ώξεο. Σπλνιηθά ν δηδαθηηθόο ρξόλνο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ππνινγίδεηαη ζε 15 ώξεο. Η εθαξκνγή ζην ζρνιείν αθνξά εξγαζία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ εθηόο ΠΑΚΔ, δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην δηδαθηηθό ρξόλν ησλ 15 σξώλ αιιά ιακβάλεηαη ππόςε σο επηπξόζζεην έξγν πνπ εθηεινύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα απηό θαη δηαηίζεηαη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Γηα ηνπο δηδάζθνληεο ν ρξόλνο δηδαζθαιίαο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπκβνιή ηνπο όπσο θαη ζε θάζε κάζεκα. Αλ ην ΠΑΚΔ έρεη ζπλππνινγίζεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ δηδάζθνληα γηα πεξηπηώζεηο ζπλδηδαζθαιίαο, όπσο ππήξρε δπλαηόηεηα από ηελ πξνθήξπμε, ηόηε είλαη θαλεξό όηη ν ρξόλνο ησλ δηδαζθόλησλ αζξνίδεηαη. Δπί πιένλ ησλ πην πάλσ σξώλ νη δηδάζθνληεο ηελ ΠΑ, αλ είλαη δπλαηόλ, κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ ζπλνιηθά κία ε πεξηζζόηεξεο δηδαζθαιίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην ζρνιείν, ώζηε λα απνθηήζνπλ ίδηα αληίιεςε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ ζην ηκήκα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνύ. Η δξαζηεξηόηεηα απηή επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΠΑΚΔ. Γ. Ππακηική ζηο ΚΔ Οη δεύηεξεο 15 ώξεο, από ηηο ζπλνιηθέο 30, εζηηάδνληαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ζηα ΚΣΔ. Η ΠΑ ζηα ΚΣΔ, ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, πεξηέρεη ηελ παξαηήξεζε κίαο δηδαζθαιίαο ζε έλα ΚΣΔ θαη κία δηδαζθαιία ζε ΚΣΔ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ΠΑΚΔ. Η νξγάλσζε ηεο ΠΑ ζην ΚΣΔ, πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ, αθνινπζεί γεληθά ηελ νξγάλσζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν κε ηηο απαηηνύκελεο πξνζαξκνγέο. Όπσο θαη ζηελ ΠΑ γηα ην ζρνιείν, όινη νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ θάζε θιάδνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ/ηνπο δηδάζθνληα/εο ηνπο ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ΠΑ ζην ΚΣΔ. Αξρηθά νη εθπαηδεπόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο δηδάζθνληεο-επηβιέπνληεο, ην ραξαθηήξα, ηε δνκή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα ΚΣΔ. Θα ελεκεξσζνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ ζε βάζνο γηα ην ηη ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ θαη πώο λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δπίζεο ζα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά ην ζέκα ηεο δηθήο ηνπο πξαθηηθήο ζηα ΚΣΔ πνπ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκνξθσηέο ζηα ΚΣΔ, θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηα δηάθνξα ΚΣΔ. Η επηινγή ησλ ΚΣΔ γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Τν ζηάδην απηό είλαη θαζνξηζηηθό γηαηί ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 6/39

7 πεξηνξηζκέλνο κεηαμύ ηεο έλαξμεο ησλ ΚΣΔ θαη ηεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ ζηα ΠΑΚΔ. Η πξώηε απηή ελόηεηα ζην ΠΑΚΔ δηαξθεί ηξεηο (3) ώξεο. Σην ΚΣΔ ζα γίλεη κία παξαηήξεζε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κία νιόθιεξε ελόηεηα δειαδή 3 ώξεο. Η παξαηήξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε θαη λα νδεγεί ζε κία έθζεζε από ηνλ εθπαηδεπόκελν κε παξαηεξήζεηο θαη ζρόιηα. Δπηζπλάπηεηαη ην Πιάλν Παξαηήξεζεο Γηδαζθαιίαο (ΠΠΓ) ζην Παξάξηεκα Β. Τν ΠΠΓ είλαη εκηδνκεκέλε ζράξα ε νπνία έρεη σο ζηόρν αθελόο κελ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην ΠΑΚΔ ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο επηκόξθσζεο ζην ΚΣΔ θαη αθεηέξνπ λα ηνλ πξνηξέςεη λα ηα απνηππώζεη. Τν ΠΠΓ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εκηδνκεκέλε ζράξα έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΠΓ. Οη παξαηεξήζεηο ησλ καζεκάησλ ζην ΚΣΔ θαη νη δηδαζθαιίεο γίλνληαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ην επηκνξθσηή ζηα ΚΣΔ, θαη απεπζύλνληαη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ πνπ παξαθνινπζνύλ ην ΚΣΔ. Οη εθπαηδεπόκελνη - παξαηεξεηέο ζπδεηνύλ ην κάζεκα κε ηνλ επηκνξθσηή ηνπ ΚΣΔ θαζώο θαη κε ηνπο επηκνξθνύκελνπο ησλ ΚΣΔ ώζηε λα δηακνξθώζνπλ κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε. Οη εθπαηδεπόκελνη επηζηξέθνπλ ζην ΠΑΚΔ θαη ζπδεηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηα ηκήκαηά ηνπο ζε έλα δεύηεξν ηξίσξν ην νπνίν νξγαλώλεηαη ζε κνξθή «εξγαζηεξίνπ» (workshop), όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν. Σην πξώην κέξνο απηνύ ηνπ αλαζηνραζηηθνύ «εξγαζηεξίνπ» νη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ ζηηο νκάδεο ηα ΠΠΓ, ζπδεηνύλ ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπο, ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ΚΣΔ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ ζπλαδέιθσλ. Σηε ζπλέρεηα ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζε όιν ην ηκήκα όπνπ όινη καδί αληαιιάζζνπλ πξνβιεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζην ΚΣΔ, ην γεληθόηεξν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ επηκόξθσζεο ελειίθσλ θαζώο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο επηκνξθσηηθήο - δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζηα ΚΣΔ. Τηο επόκελεο έμη (6) ώξεο νη εθπαηδεπόκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ ηνπο δηδάζθνληα/εο, ζρεδηάδνπλ ζην ΠΑΚΔ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο γηα ην ΚΣΔ. Οη δηδαζθαιίεο κπνξεί λα αθνξνύλ ζε ζέκαηα ζεσξίαο ή ζε παξνπζίαζε ςεθηαθώλ πόξσλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη νη δηδαζθαιίεο γίλνληαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ επηκνξθσηή ζην ΚΣΔ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ εθπαηδεπηηθνύο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ. Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο π.ρ. ησλ 2 κειώλ, ηηο νπνίεο ζπγθξνηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη. Έλαο ε πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ επίβιεςε ζπλνιηθά όισλ απηώλ ησλ νκάδσλ αλάινγα κε ην ηκήκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν δηδάζθσλ επηβιέπεη ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 7/39

8 ζπλερώο κία κόλν νκάδα αιιά κπνξεί λα ζπληνλίδεη πεξηζζόηεξεο. Δλδεηθηηθά ε πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη: Δπηινγή ηεο ελόηεηαο πνπ ζα δηδαρζεί αλάινγα κε ην ηκήκα, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηα ΚΣΔ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ΠΑ. Σρεδίαζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ από ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν θαη εηδηθά αλάιπζε ηνπ πεξηερόκελνπ, επηινγή ησλ πόξσλ, δηακόξθσζε ησλ ζηόρσλ, επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα εθαξκνζζνύλ, απνζαθήληζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ, αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ. Δπηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Γ ην θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν γηα ην ΚΣΔ Πιαίζην Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ (ΠΣΣ) ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ απνηύπσζή ηεο, ηνλ αλαζηνραζκό ζηελ πινπνίεζή ηεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Τν ΠΣΣ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εξγαιείν αλαιπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζελαξίνπ έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΣΣ. Οη εθπαηδεπόκελνη επηζηξέθνπλ ζηα ηκήκαηά ηνπο ζην ΠΑΚΔ θαη ζπδεηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ΚΣΔ ζε έλα 3σξν ην νπνίν νξγαλώλεηαη ζε κνξθή «εξγαζηεξίνπ» (workshop), όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν. Σην πξώην κέξνο απηνύ ηνπ αλαζηνραζηηθνύ «εξγαζηεξίνπ» νη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ ζηηο νκάδεο ηα ΠΠΓ, ζπδεηνύλ ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπο, ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ΚΣΔ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ επηκνξθνπκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζε όιν ην ηκήκα όπνπ όινη καδί αληαιιάζζνπλ πξνβιεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηα ΚΣΔ, ην γεληθόηεξν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ επηκόξθσζεο ελειίθσλ θαη ηε ζύλδεζε κε ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην ΠΑΚΔ θαζώο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζηα ΚΣΔ. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαηξνθνδόηεζε πάλσ ζηα όζα απεθόκηζαλ νη εθπαηδεπόκελνη από ηα δηαθνξεηηθά ΚΣΔ ζηα νπνία βξέζεθαλ θαη από ηα όζα απεθόκηζαλ θπξίσο κέζα από ηελ εκπεηξία ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπλαδέιθνπο. Η παξαηήξεζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπόκελσλ κέζα ζην ΚΣΔ αθνξά εξγαζία ηνπο εθηόο ΠΑΚΔ θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην δηδαθηηθό ρξόλν ησλ 15 σξώλ, αιιά ιακβάλεηαη ππόςε σο επηπξόζζεην έξγν πνπ εθηεινύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα απηό θαη δηαηίζεηαη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 8/39

9 Γ. Οι ΠΔ19/20 ζηα ΚΔ Δπεηδή δελ έρεη πξνεγεζεί πξνεγνύκελε πεξίνδνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ είλαη πξνθαλέο όηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πιεξνθνξηθήο (ΠΔ-19/20). Σηελ πεξίπησζε απηή νη δηδαζθαιίεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηα ΚΣΔ ζρεδηάδεηαη λα αθνξνύλ ζε ζέκα ζεσξίαο γεληθνύ κέξνπο ή ζε κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Οη ΠΔ19/20 ζα κπνξνύζαλ λα δηδάμνπλ ζέκαηα ζεσξίαο ζε νηαδήπνηε ΚΣΔ Β/ζκηαο ή θαη Α/βαζκηαο δεδνκέλνπ όηη ην ζεσξεηηθό κέξνο είλαη θνηλό θαζώο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ςεθηαθνύο πόξνπο ή ινγηζκηθά όπσο πρ. ην Cabri, εθόζνλ ηα έρνπλ δηδαρηεί. Δ. Φάκελορ ππακηικήρ Κάζε εθπαηδεπόκελνο παξαδίδεη θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη: Τα αξρηθά ζελάξηα εθθίλεζεο, εκπινπηηζκέλν κε ζρόιηα από ηε δηδαζθαιία ζην ζρνιείν δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία π.ρ. Φύιια Δξγαζίαο. Τελ απνηύπσζε ηεο παξαηήξεζεο δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΠΓ θαη νηνδήπνηε ζρεηηθό ζπλνδεπηηθό πιηθό π.ρ πιηθό πνπ δηαηέζεθε ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ. Τα αξρηθά ζελάξηα εθθίλεζεο, εκπινπηηζκέλα κε ζρόιηα από ηε δηδαζθαιία ζην ΚΣΔ δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ γηα ην ΚΣΔ θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία π.ρ. Φύιια Δξγαζίαο. Ε. Αξιολόγηζη Σύκθσλα κε ηελ εγθύθιην γηα ηελ αμηνιόγεζε, ε πξαθηηθή άζθεζε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζηα ΠΑΚΔ είλαη ππνρξεσηηθή, δειαδή αλεμάξηεηα από ην αλ νη εθπαηδεπόκελνη ζπγθεληξώζνπλ βαζκνινγία κεγαιύηεξε από ηε βάζε, δε κπνξνύλ λα πηζηνπνηεζνύλ σο επηκνξθσηέο αλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ από ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιηθή ηάμε θαη ζε ΚΣΔ. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θάζε εθπαηδεπόκελνο επνπηεύεηαη από έλαλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο απνλέκεη έλα βαζκό έσο 5 κνλάδεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη έλα βαζκό έσο 5 κνλάδεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα ΚΣΔ. Η βαζκνινγία ζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θαθέισλ ηεο πξαθηηθήο ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ από ηνπο δηδάζθνληεο -επηβιέπνληεο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 9/39

10 Ζ. Ζ ππακηική όηαν δεν ςπάπσει ΚΔ Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε ΚΣΔ ζα γίλνληαη αιιεινδηδαζθαιίεο ζην ΠΑΚΔ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπεηδή ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη από ην ΚΣΔ κέζα ζην ΠΑΚΔ, νη εθπαηδεπόκελνη ζα έρνπλ πνιιαπινύο ξόινπο δειαδή δηδάζθνληα - επηκνξθσηή, παξαηεξεηή θαη επηκνξθνύκελνπ. Η παξαηήξεζε, ε ρξνληθή έθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζώο θαη ν αξηζκόο ηνπο εμαξηάηαη από ην αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ ηκήκαηνο ν νπνίνο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ην ΠΑΚΔ π.ρ. ππάξρνπλ ηκήκαηα από 5 κέρξη 20 εθπαηδεπόκελνπο. Σε θάζε πεξίπησζε έλαο εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη κία ηνπιάρηζηνλ παξνπζίαζε δηδαζθαιία ζηνπο ζπλαδέιθνπο/ζεο, λα θαηαζέζεη ην αληίζηνηρν ΠΣΣ θαζώο θαη λα θάλεη κία ηνπιάρηζηνλ δνκεκέλε παξαηήξεζε θαη λα θαηαζέζεη ην αληίζηνηρν ΠΠΣ. Τα ζέκαηα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ύιε ησλ ΚΣΔ. Έλα ζελάξην αιιεινδηδαζθαιίαο κπνξεί λα αθνξά ζε ζεσξεηηθό ζέκα ή ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ςεθηαθώλ πόξσλ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 10/39

11 Παπάπηημα Α: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος (ζηο ζσολείο)

12 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 1. Σίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξην ζαο Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ 2. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηε δηαζεκαηηθό ζελάξην, αλαθέξεηε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ή γλσζηηθέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζην ζελάξην. 3. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο. 4. ηόσοι Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ή ηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο καζεκαηηθά θ.α. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 12/39

13 5. Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. 6. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; 7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 13/39

14 8. Δναλλακηικέρ ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο αληηιήςεηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ. Από πνύ ηηο γλσξίδεηε; Από ηε βηβιηνγξαθία, από δηεξεύλεζε πνπ ζα θάλεηε, από πξνεγνύκελε εκπεηξία ζαο; Οη αληηιήςεηο αμηνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ; 9. ςζσεηιζμόρ με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην Α.Π.; Αλ ΟΦΙ, ζε πνηα ζεκεία θαη γηαηί; Γηα ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ή/θαη πξνζζέζεηο λα αλαθέξεηε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 10. Οπγάνυζη ηάξηρ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ηελ ηάμε ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη (π.ρ. νξγάλσζε ζε νκάδεο, θάζε παηδί ζε έλα ππνινγηζηή, ρξήζε ελόο κόλνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε, εθηέιεζε πεηξακάησλ από νκάδεο θιπ). Δκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 14/39

15 11. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή. 12. Πεπιγπαθή ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. 13. Φύλλα επγαζίαρ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 15/39

16 Φξεζηκνπνηνύληαη Φ.Δ.; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ; 14. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο; 15. Πποβλέπεηαι επγαζία ζηο ζπίηι; Αλ ΝΑΙ, πνηεο νη αλακελόκελεο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ ζαο θαη πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε; 16. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Δπηπιένλ λα αλαθέξεηε θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 16/39

17 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ; 3. Σπκκεηείραλ νη καζεηέο ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ε επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 17/39

18 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ ΠΔ60/70 Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ Πξνηείλεηαη έλα κνληέιν ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζε επηά θάζεηο (ζρήκα 1). Φάζη Α. Τν δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Φάζη Β. Οη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο (αλαπαξαζηάζεηο, ηδέεο, θιπ.) ησλ καζεηώλ Φάζη Γ. Σηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Φάζη Γ. Γηδαθηηθό πιηθό θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ην ζελάξην Φάζη Δ. Πεξηγξαθή θαη δξαζηεξηόηεηεο πινπνίεζεο ζελαξίνπ Φάζη Σ. Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ζελαξίνπ Φάζη Ε. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο σήμα 1: νη επηά θάζεηο ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 18/39

19 Φάζη Α. Σο διδακηικό ανηικείμενο ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος Σηε θάζε απηή πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε ην δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ (ηίηινο, ηάμε, εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, δηάξθεηα, γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα, ζπζρεηηζκόο κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, θιπ.). Α1: ηίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξηό ζαο Α2. Γημιοςπγόρ ηος ζεναπίος Γξάςηε ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ ζελαξίνπ Α3. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηε δηαζεκαηηθό ζελάξην, αλαθέξεηε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ή γλσζηηθέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζην ζελάξην. Α4. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Αλαθέξεηε ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζελάξην. Α5. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; Α6. ςζσεηιζμόρ με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (Α.Π.); Δάλ ΟΦΙ, αλαθέξεηε ζε πνηα ζεκεία δελ ην αθνινπζεί θαη γηαηί; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 19/39

20 Α7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο. Φάζη Β. Οι εναλλακηικέρ ανηιλήτειρ (αναπαπαζηάζειρ, ιδέερ, κλπ.) ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ηεο ζθέςεο ηνπο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Από πνύ ηηο γλσξίδεηε; Από ηε βηβιηνγξαθία, από δηεξεύλεζε πνπ ζα θάλεηε, από πξνεγνύκελε εκπεηξία ζαο; Οη αληηιήςεηο αμηνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ (βιέπε θάζε Δ); Φάζη Γ. ηόσοι ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ή ηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο καζεκαηηθά θ.α. Φάζη Γ. Γιδακηικό ςλικό και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή για ηο ζενάπιο Σηε θάζε απηή πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ην απαηηνύκελν δηδαθηηθό πιηθό θαη ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Γ1. Τλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. Γ2. Γιδακηικό ςλικό Αλαθέξεηε ην δηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. Θα αλαπηύμεηε λέν δηδαθηηθό πιηθό (έληππν, ςεθηαθό, θιπ.); Δάλ λαη πνην; Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 20/39

21 Φάζη Δ. Πεπιγπαθή και δπαζηηπιόηηηερ ςλοποίηζηρ ζεναπίος Σηε θάζε απηή πεξηγξάθεηαη ην ζελάξην θαη αλαπηύζζνληαη (εάλ απαηηείηαη) ηα θύιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο. Δηδηθόηεξα, πεξηγξάθεηαη ε νξγάλσζε θαη ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ζηε βάζε θαηάιιεισλ δπαζηηπιοηήηυν ςλοποίηζηρ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζηελ ηάμε (νξγάλσζε ηάμεο, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο, αμηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θύιια εξγαζίαο, θιπ.) Δ1. Οπγάνυζη ηάξηρ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ηελ ηάμε ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη (π.ρ. νξγάλσζε ζε νκάδεο, θάζε παηδί ζε έλα ππνινγηζηή, ρξήζε ελόο κόλνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε, εθηέιεζε πεηξακάησλ από νκάδεο θιπ). Δκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. Δ2. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή. Δ3. Πεπιγπαθή δπαζηηπιοηήηυν ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ. Δ4. Φύλλα επγαζίαρ Φξεζηκνπνηνύληαη Φύιια Δξγαζίαο (Φ.Δ.).; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 21/39

22 Δ5. Γπαζηηπιόηηηερ ςλοποίηζηρ ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος ζηην ηάξη Κάζε εθπαηδεπηηθό ζελάξην πινπνηείηαη κέζσ ελόο ζπλόινπ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε (ζρήκα 2). Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ ζπλήζσο πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο κε ηε κνξθή θύιισλ εξγαζίαο 1. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξεί λα ρσξηζηνύλ ζε πέληε ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: α) Γξαζηεξηόηεηεο ςπρνινγηθήο θαη γλσζηηθήο πξνεηνηκαζίαο β) Γξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ γ) Γξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ δ) Γξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ε) Μεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο σήμα 2: δξαζηεξηόηεηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 1. Γπαζηηπιόηηηερ τςσολογικήρ και γνυζηικήρ πποεηοιμαζίαρ Αλαθέξεηε πσο γίλεηαη ε δηακόξθσζε θαηάιιεινπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, ε δηακόξθσζε θηλήηξνπ γηα ην κάζεκα, ε ελεκέξσζε γηα ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ε απνηίκεζε ηεο 1 Ένα εκπαιδευτικό ςενάριο περιζχει τουλάχιςτον ζνα φφλλο εργαςίασ. Συνήθωσ όμωσ περιζχει περιςςότερα του ενόσ φφλλα εργαςίασ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 22/39

23 ππάξρνπζαο γλώζεο, ε αλίρλεπζε ησλ γλσζηηθώλ δπζθνιηώλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηώλ. 2. Γιδακηικέρ ζηπαηηγικέρ για ηη διδαζκαλία ηος γνυζηικού ανηικειμένος Αλαθέξεηε ηηο πξνηεηλόκελεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη βνήζεηεο πνπ πεξηέρεη ην ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Αηηηνινγείζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμαηε ηηο ελ ιόγσ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πσο εληάζζνληαη ζην ή ζηα θύιια εξγαζίαο. Αλαθέξεηε πνπ εκπιέθνληαη θαη πσο ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα. 3. Γπαζηηπιόηηηερ εμπέδυζηρ Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό ζε δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο θαη εάλ λαη, πώο; 4. Γπαζηηπιόηηηερ αξιολόγηζηρ Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη ινγηζκηθό ζε δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη εάλ λαη, πώο; 5. Μεηαγνυζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Απαηηνύληαη κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο; Δάλ λαη, αλαθέξεηε πνηεο είλαη θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζε κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εάλ λαη, πώο; Φάζη Σ. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών και ηος ζεναπίος Σ1. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγείζηε ηνπο καζεηέο ζαο; Πξνβιέπεηαη εξγαζία ζην ζπίηη; Αλ ΝΑΙ, πνηεο νη αλακελόκελεο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ ζαο θαη πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 23/39

24 Σ2. Αξιολόγηζη ηος ζεναπίος Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγείζηε ην ζελάξην; Φάζη Ε. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Υπάξρνπλ πηζαλέο επεθηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ θαη εάλ λαη, πνηεο; Δπηπιένλ λα αλαθέξεηε ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 24/39

25 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ; 3. Σπκκεηείραλ νη καζεηέο ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ε επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 25/39

26 Παπάπηημα Β: Πλάνο Παπαηήπηζηρ Γιδαζκαλίαρ ζηο ΚΔ

27 ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ ΚΔ 1. Θέμα ηηρ ενόηηηαρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ελόηεηαο, ηε ζρέζε ηεο κε ην ΑΠΣ θαη ην πιηθό ηνπ ΚΣΔ. Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ δηαπξαγκαηεύζεθε ν επηκνξθσηήο θαη νη επηκνξθνύκελνη; 2. Δπίπεδο επιμοπθούμενυν Ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ην κάζεκα ζην επίπεδν ησλ επηκνξθνύκελσλ; Γηέθξηλεο δηαθνξεηηθά επίπεδα επηκνξθνύκελσλ σο πξνο ηελ ρξήζε ΤΠΔ; Γηέθξηλεο θάπνηεο παξαλνήζεηο από ηνπο επηκνξθνύκελνπο; 3. ηόσοι Γξάςηε πνηνη ήηαλ νη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο όιεο ηεο ελόηεηαο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 27/39

28 4. Τλικοηεσνική ςποδομή Φξεζηκνπνηήζεθαλ θαη επηπιένλ εγθαηεζηεκέλνπο ζην ΚΣΔ; ςεθηαθνί πόξνη εθηόο από ηνπο 5. Οπγάνυζη ηος ημήμαηορ Αλαθέξεηε πώο ήηαλ νξγαλσκέλν ην ηκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλ ζπκκεηείραλ νη επηκνξθνύκελνη ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 28/39

29 6. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη ζρνιηάζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ εθαξκόζζεθαλ, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζε απηή ηε γλσζηηθή πεξηνρή θαη ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αηηηνινγείζηε. 7. Πεπιγπαθή ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ επηκνξθσηή, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 29/39

30 8. Δνδιαθέπον Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε αλ ππήξρε ελδηαθέξνλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο. 9. ςμπεπάζμαηα Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε, ζεηηθά θαη πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία. Σπκπεξαζκαηηθά πώο πηζηεύεηε όηη πινπνηήζεθε ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 30/39

31 10. Πποηάζειρ Γηαηππώζηε πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα ηηο ζα εθαξκόδαηε σο επηκνξθσηήο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 31/39

32 Παπάπηημα Γ: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος ζηο ΚΔ

33 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 1. Σίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξην ζαο Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ 2. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. 3. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν επιμοπθούμενυν Αλαθέξεηε πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη επηκνξθνύκελνη γηα ηηο ΤΠΔ. 4. ηόσοι Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ επηκνξθνπκέλσλ θ.α. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 33/39

34 5. Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. 6. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; 7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο επηκνξθνύκελνπο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 34/39

35 8. ςζσεηιζμόρ με ηο ςλικό ηυν ΚΔ Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην πιηθό θαη ην ΑΠΣ ησλ ΚΣΔ.; Αλ ΟΦΙ, ζε πνηα ζεκεία θαη γηαηί; Γηα ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ή/θαη πξνζζέζεηο λα αλαθέξεηε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 9. Οπγάνυζη ηος ημήμαηορ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ην ηκήκα ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη. Δκπιέθνληαη νη επηκνξθνύκελνη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη επηκνξθνύκελνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. 10. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή θαη ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 35/39

36 11. Πεπιγπαθή ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ επηκνξθσηή θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. 12. Φύλλα επγαζίαρ Φξεζηκνπνηνύληαη Φ.Δ.; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 36/39

37 13. Αναηποθοδόηηζη Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πάξεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε δηδαζθαιία ζαο ; 14. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Δπί πιένλ λα αλαθέξεηε θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 37/39

38 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ επηκνξθνύκελσλ; 3. Σπκκεηείραλ νη επηκνξθνύκελνη ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ή επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 38/39

39

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 229 Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, edimou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα