Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)"

Transcript

1 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ ( ) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΩΝ) επηέμβπιορ 2011 Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ

2 Πεπιεσόμενα ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΑΚΔ 3 Α. κοπόρ 3 Β Ππακηική ζηο ζσολείο 4 Γ. Ππακηική ζηο ΚΔ 6 Γ. Οι ΠΔ19/20 ζηα ΚΔ 9 Δ. Φάκελορ ππακηικήρ 9 Ε. Αξιολόγηζη 9 Ζ. Ζ ππακηική όηαν δεν ςπάπσει ΚΔ 10 Παπάπηημα Α: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος (ζηο ζσολείο) 11 Παπάπηημα Β: Πλάνο Παπαηήπηζηρ Γιδαζκαλίαρ ζηο ΚΔ 26 Παπάπηημα Γ: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος ζηο ΚΔ 32 ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 2/39

3 ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΑΚΔ Α. κοπόρ Σην κέξνο απηό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ΠΑΚΔ πνπ αθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) επηδηώθεηαη λα θαηαζηνύλ ηθαλνί νη εθπαηδεπόκελνη: λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ζελάξηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζην ζρνιείν, ζπλδένληαο ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο κε ηηο εθαξκνγέο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα καζήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο, λα παξαηεξνύλ θαη λα απνηππώλνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ζελάξηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γλώζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζην ΠΑΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο, λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζην ζρεδηαζκό θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζην ζρνιείν θαη ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη κε ηνπο δηδάζθνληεο ζην ΠΑΚΔ γηα ην ζρεδηαζκό ηελ πινπνίεζε θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαηλνηνκηθώλ ζελαξίσλ, λα θαηαλνήζνπλ όηη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζην ΠΑΚΔ ζπγθξνηείηαη από ηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ΠΑΚΔ, ηεο εθαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ κεηά ηηο δηδαζθαιίεο νη νπνίεο απνηεινύλ κία νξγαληθή ελόηεηα. Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηα ΠΑΚΔ επηβιέπνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 4 δηαθξηηά ζηνηρεία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν ζην ΠΑΚΔ: α) παξαηεξεί δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε ΤΠΔ κέζα ζε ζρνιείν, β) πξαγκαηνπνηεί δηδαζθαιία ζε ζρνιείν κε αμηνπνίεζε ΤΠΔ, γ) παξαηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο επηκόξθσζεο ζε ΚΣΔ, δ) αλαιακβάλεη νξηζκέλεο ώξεο επηκόξθσζεο ζε ΚΣΔ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 3/39

4 Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζεο ηεο ΠΑ θαη ησλ ζρεηηθώλ θαζεθόλησλ ησλ ΠΑΚΔ ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πεξίνδν αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε 30 σξώλ γηα θάζε εθπαηδεπόκελν κέζα ζηα ΠΑΚΔ, επί πιένλ ησλ 350 πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ κέξνπο. Τν θάζε ΠΑΚΔ επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο δηδάζθνληεο από ηελ νκάδα έξγνπ, όπσο θαη γηα όια ηα άιια καζήκαηα, νη νπνίνη έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηεο ΠΑ ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ. Β Ππακηική ζηο ζσολείο Σηελ αξρηθή πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη ε παξαηήξεζε ζε ζρνιεία. Τν ζηνηρείν απηό ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ παξνύζα λεώηεξε πξόηαζε γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπόκελσλ επηκνξθσηώλ ζε δηαθνξεηηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζε ώξεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία δελ είλαη εθηθηή ιόγσ ηεο κε απόζπαζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Η αλαγθαία απηή ξύζκηζε εθαξκόδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ γηα ιόγνπο νκνηνγέλεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σηελ αξρή ηεο ΠΑ, όινη νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ θάζε θιάδνπ ή ηκήκαηόο ηνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ/ηνπο δηδάζθνληα/εο ηνπο ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΠΑ, ζα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζθνπνύο, ηε ζεκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ΠΑ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Τν ζηάδην απηό είλαη ζεκαληηθό γηαηί νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ΠΑ ζην ΠΑΚΔ δελ αθνξά κόλν ζηε δηδαζθαιία αιιά ζπγθξνηείηαη από ηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ΠΑΚΔ, ηεο εθαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ κεηά ηηο δηδαζθαιίεο πάιη ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίεο απνηεινύλ κία νξγαληθή ελόηεηα. Δπί πιένλ ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο ΠΑ είλαη πεξηνξηζκέλνο κεηαμύ ηεο έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη ηεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ ζην ΠΑΚΔ θαη ζπλεπώο ε επηινγή ησλ ζεκάησλ έρεη πεξηνξηζκνύο. Πξνηείλεηαη ν θάζε εθπαηδεπόκελνο λα δηδάμεη ζηελ ηάμε ηνπ δύν δηαθξηηέο κεηαμύ ηνπο ελόηεηεο π.ρ. ζηνλ θιάδν ΠΔ04 έλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ δηδάζθεη ζε Γπκλάζην ζα εθαξκόζεη έλα ζελάξην ζηε Φπζηθή θαη έλα ζηε Φεκεία ελαιιαθηηθά έλα ζελάξην ζηε Β Γπκλαζίνπ θαη έλα ζηε Γ Γπκλαζίνπ. Σηόρνο είλαη λα πινπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζελάξηα κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Τν θάζε ζελάξην ζα βαζίδεηαη ζε ελόηεηεο νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κία δηδαθηηθέο ώξεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπόκελνη κπνξεί λα αμηνπνηνύλ έηνηκα ζελάξηα, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ή ηελ Ιθηγέλεηα ή άιινπο ηόπνπο αιιά ε ζπκβνιή ηνπο ζην ζρεδηαζκό ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηή θαη λα αλαθέξνπλ ηηο πεγέο ηνπο. Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο π.ρ. ησλ 2 κειώλ, ηηο νπνίεο ζπγθξνηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη αλάινγα ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 4/39

5 κε ηνλ θιάδν ή/θαη ηε βαζκίδα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. Έλαο ή πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ επίβιεςε ζπλνιηθά όισλ απηώλ ησλ νκάδσλ αλάινγα κε ην ηκήκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν δηδάζθσλ επηβιέπεη ζπλερώο κία κόλν νκάδα αιιά κπνξεί λα ζπληνλίδεη πεξηζζόηεξεο, όπσο έδεημε ε εκπεηξία ησλ ΚΣΔ. Δλδεηθηηθά ε πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη: Δπηινγή ηεο ελόηεηαο πνπ ζα δηδαρζεί αλάινγα κε ηελ ηάμε, ην κάζεκα, ηελ ελόηεηα ηνπ ΑΠΣ, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηεξεύλεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ εθαξκνγήο ησλ ζελαξίσλ θαη επίιπζε πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ, εγθαηάζηαζε ινγηζκηθώλ, ηε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δηθηπσκέλσλ netbooks θιπ. Σρεδίαζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ από ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν θαη εηδηθά αλάιπζε ηνπ πεξηερόκελνπ, επηινγή ησλ πόξσλ, δηακόξθσζε ησλ ζηόρσλ, επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα εθαξκνζζνύλ, απνζαθήληζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ, αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη Φύιισλ Δξγαζίαο πνπ ζα δηαηεζνύλ ζηνπο καζεηέο, θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ην ζελάξην. Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα δηαθνξεηηθνύο ςεθηαθνύο πόξνπο. Πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ, εθόζνλ είλαη δπλαηόλ, ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό θαη έρνπλ δηδαρζεί ζην ΠΑΚΔ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ ινγηζκηθά όπσο Φεκεία Β-Γ Γπκλαζίνπ ή ην ςεθηαθό πιηθό πνπ έρεη παξαρζεί από ην Κέληξν Γηάδνζεο Διιεληθήο Γιώζζαο. Δπηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α ην Πιαίζην Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ (ΠΣΣ) ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ, ηελ απνηύπσζή ηνπ θαη ζηνλ αλαζηνραζκό κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Τν ΠΣΣ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εξγαιείν αλαιπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζελαξίνπ έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΣΣ. Παξάδεηγκα Πιαηζίνπ Σρεδηαζκνύ θαη Αλαθνξάο Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ γηα ηνλ θιάδν ΠΔ60/70 επηζπλάπηεηαη επίζεο ζην Παξάξηεκα Α. Μεηά ηηο δύν εθαξκνγέο ζα γίλεη 3σξε ζπλνιηθά ζπλάληεζε ησλ νκάδσλ ζε θάζε θιάδν θαη αλαζηνραζκόο ζηα ζελάξηα πνπ δηδάρζεθαλ. Η ζπδήηεζε απηή έρεη ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ (workshop) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όιν ην ηκήκα ηνπ θιάδνπ. Οη νκάδεο θαηαζέηνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ, κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ζπδεηνύλ, κεηαμύ άιισλ, θξηηηθά ηα ζεηηθά θαη πξνβιεκαηηθά ζεκεία από ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ΤΠΔ. Ο/νη δηδάζθσλ/νληεο νξγαλώλνπλ ηε ζπδήηεζε, αλαδεηθλύνπλ ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 5/39

6 θαη ηα ζπλδένπλ κε ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μεηά ην 3σξν νη εθπαηδεπόκελνη παξαδίδνπλ ηα ΠΣΣ κε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ζελαξίσλ. Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη όηη ε γεληθή εηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ΠΑ ε πξνεηνηκαζία θαη ε ζρεδίαζε λα αληηζηνηρεί ζε έμη (6) ώξεο δηδαζθαιίαο ζην ΠΑΚΔ γηα θάζε ζελάξην δειαδή 12 ώξεο γηα ηα δύν ζελάξηα θαη ε ζπλεδξία αλαζηνραζκνύ ζε ηξεηο (3) ώξεο. Σπλνιηθά ν δηδαθηηθόο ρξόλνο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ππνινγίδεηαη ζε 15 ώξεο. Η εθαξκνγή ζην ζρνιείν αθνξά εξγαζία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ εθηόο ΠΑΚΔ, δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην δηδαθηηθό ρξόλν ησλ 15 σξώλ αιιά ιακβάλεηαη ππόςε σο επηπξόζζεην έξγν πνπ εθηεινύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα απηό θαη δηαηίζεηαη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Γηα ηνπο δηδάζθνληεο ν ρξόλνο δηδαζθαιίαο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπκβνιή ηνπο όπσο θαη ζε θάζε κάζεκα. Αλ ην ΠΑΚΔ έρεη ζπλππνινγίζεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ δηδάζθνληα γηα πεξηπηώζεηο ζπλδηδαζθαιίαο, όπσο ππήξρε δπλαηόηεηα από ηελ πξνθήξπμε, ηόηε είλαη θαλεξό όηη ν ρξόλνο ησλ δηδαζθόλησλ αζξνίδεηαη. Δπί πιένλ ησλ πην πάλσ σξώλ νη δηδάζθνληεο ηελ ΠΑ, αλ είλαη δπλαηόλ, κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ ζπλνιηθά κία ε πεξηζζόηεξεο δηδαζθαιίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην ζρνιείν, ώζηε λα απνθηήζνπλ ίδηα αληίιεςε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ ζην ηκήκα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνύ. Η δξαζηεξηόηεηα απηή επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΠΑΚΔ. Γ. Ππακηική ζηο ΚΔ Οη δεύηεξεο 15 ώξεο, από ηηο ζπλνιηθέο 30, εζηηάδνληαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ζηα ΚΣΔ. Η ΠΑ ζηα ΚΣΔ, ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, πεξηέρεη ηελ παξαηήξεζε κίαο δηδαζθαιίαο ζε έλα ΚΣΔ θαη κία δηδαζθαιία ζε ΚΣΔ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ΠΑΚΔ. Η νξγάλσζε ηεο ΠΑ ζην ΚΣΔ, πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ, αθνινπζεί γεληθά ηελ νξγάλσζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν κε ηηο απαηηνύκελεο πξνζαξκνγέο. Όπσο θαη ζηελ ΠΑ γηα ην ζρνιείν, όινη νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ θάζε θιάδνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ/ηνπο δηδάζθνληα/εο ηνπο ζην ΠΑΚΔ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ΠΑ ζην ΚΣΔ. Αξρηθά νη εθπαηδεπόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο δηδάζθνληεο-επηβιέπνληεο, ην ραξαθηήξα, ηε δνκή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα ΚΣΔ. Θα ελεκεξσζνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ ζε βάζνο γηα ην ηη ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ θαη πώο λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δπίζεο ζα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά ην ζέκα ηεο δηθήο ηνπο πξαθηηθήο ζηα ΚΣΔ πνπ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκνξθσηέο ζηα ΚΣΔ, θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηα δηάθνξα ΚΣΔ. Η επηινγή ησλ ΚΣΔ γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Τν ζηάδην απηό είλαη θαζνξηζηηθό γηαηί ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 6/39

7 πεξηνξηζκέλνο κεηαμύ ηεο έλαξμεο ησλ ΚΣΔ θαη ηεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ ζηα ΠΑΚΔ. Η πξώηε απηή ελόηεηα ζην ΠΑΚΔ δηαξθεί ηξεηο (3) ώξεο. Σην ΚΣΔ ζα γίλεη κία παξαηήξεζε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κία νιόθιεξε ελόηεηα δειαδή 3 ώξεο. Η παξαηήξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε θαη λα νδεγεί ζε κία έθζεζε από ηνλ εθπαηδεπόκελν κε παξαηεξήζεηο θαη ζρόιηα. Δπηζπλάπηεηαη ην Πιάλν Παξαηήξεζεο Γηδαζθαιίαο (ΠΠΓ) ζην Παξάξηεκα Β. Τν ΠΠΓ είλαη εκηδνκεκέλε ζράξα ε νπνία έρεη σο ζηόρν αθελόο κελ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην ΠΑΚΔ ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο επηκόξθσζεο ζην ΚΣΔ θαη αθεηέξνπ λα ηνλ πξνηξέςεη λα ηα απνηππώζεη. Τν ΠΠΓ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εκηδνκεκέλε ζράξα έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΠΓ. Οη παξαηεξήζεηο ησλ καζεκάησλ ζην ΚΣΔ θαη νη δηδαζθαιίεο γίλνληαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ην επηκνξθσηή ζηα ΚΣΔ, θαη απεπζύλνληαη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ πνπ παξαθνινπζνύλ ην ΚΣΔ. Οη εθπαηδεπόκελνη - παξαηεξεηέο ζπδεηνύλ ην κάζεκα κε ηνλ επηκνξθσηή ηνπ ΚΣΔ θαζώο θαη κε ηνπο επηκνξθνύκελνπο ησλ ΚΣΔ ώζηε λα δηακνξθώζνπλ κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε. Οη εθπαηδεπόκελνη επηζηξέθνπλ ζην ΠΑΚΔ θαη ζπδεηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηα ηκήκαηά ηνπο ζε έλα δεύηεξν ηξίσξν ην νπνίν νξγαλώλεηαη ζε κνξθή «εξγαζηεξίνπ» (workshop), όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν. Σην πξώην κέξνο απηνύ ηνπ αλαζηνραζηηθνύ «εξγαζηεξίνπ» νη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ ζηηο νκάδεο ηα ΠΠΓ, ζπδεηνύλ ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπο, ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ΚΣΔ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ ζπλαδέιθσλ. Σηε ζπλέρεηα ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζε όιν ην ηκήκα όπνπ όινη καδί αληαιιάζζνπλ πξνβιεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζην ΚΣΔ, ην γεληθόηεξν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ επηκόξθσζεο ελειίθσλ θαζώο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο επηκνξθσηηθήο - δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζηα ΚΣΔ. Τηο επόκελεο έμη (6) ώξεο νη εθπαηδεπόκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ ηνπο δηδάζθνληα/εο, ζρεδηάδνπλ ζην ΠΑΚΔ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο γηα ην ΚΣΔ. Οη δηδαζθαιίεο κπνξεί λα αθνξνύλ ζε ζέκαηα ζεσξίαο ή ζε παξνπζίαζε ςεθηαθώλ πόξσλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη νη δηδαζθαιίεο γίλνληαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ επηκνξθσηή ζην ΚΣΔ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ εθπαηδεπηηθνύο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ. Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο π.ρ. ησλ 2 κειώλ, ηηο νπνίεο ζπγθξνηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη. Έλαο ε πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ επίβιεςε ζπλνιηθά όισλ απηώλ ησλ νκάδσλ αλάινγα κε ην ηκήκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν δηδάζθσλ επηβιέπεη ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 7/39

8 ζπλερώο κία κόλν νκάδα αιιά κπνξεί λα ζπληνλίδεη πεξηζζόηεξεο. Δλδεηθηηθά ε πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη: Δπηινγή ηεο ελόηεηαο πνπ ζα δηδαρζεί αλάινγα κε ην ηκήκα, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηα ΚΣΔ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ΠΑ. Σρεδίαζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ από ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν θαη εηδηθά αλάιπζε ηνπ πεξηερόκελνπ, επηινγή ησλ πόξσλ, δηακόξθσζε ησλ ζηόρσλ, επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα εθαξκνζζνύλ, απνζαθήληζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ, αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ. Δπηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Γ ην θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν γηα ην ΚΣΔ Πιαίζην Σρεδηαζκνύ Σελαξίνπ (ΠΣΣ) ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ απνηύπσζή ηεο, ηνλ αλαζηνραζκό ζηελ πινπνίεζή ηεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Τν ΠΣΣ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ από ηα ΠΑΚΔ. Η πξνζαξκνγή απηή, αλ γίλεηαη, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε εξγαιείν αλαιπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζελαξίνπ έθηαζεο θαη εξσηεκάησλ αλάινγσλ κε ην επηζπλαπηόκελν ΠΣΣ. Οη εθπαηδεπόκελνη επηζηξέθνπλ ζηα ηκήκαηά ηνπο ζην ΠΑΚΔ θαη ζπδεηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ΚΣΔ ζε έλα 3σξν ην νπνίν νξγαλώλεηαη ζε κνξθή «εξγαζηεξίνπ» (workshop), όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ ζην ζρνιείν. Σην πξώην κέξνο απηνύ ηνπ αλαζηνραζηηθνύ «εξγαζηεξίνπ» νη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ ζηηο νκάδεο ηα ΠΠΓ, ζπδεηνύλ ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπο, ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ΚΣΔ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ επηκνξθνπκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζε όιν ην ηκήκα όπνπ όινη καδί αληαιιάζζνπλ πξνβιεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηα ΚΣΔ, ην γεληθόηεξν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηα ΚΣΔ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ επηκόξθσζεο ελειίθσλ θαη ηε ζύλδεζε κε ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην ΠΑΚΔ θαζώο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζηα ΚΣΔ. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαηξνθνδόηεζε πάλσ ζηα όζα απεθόκηζαλ νη εθπαηδεπόκελνη από ηα δηαθνξεηηθά ΚΣΔ ζηα νπνία βξέζεθαλ θαη από ηα όζα απεθόκηζαλ θπξίσο κέζα από ηελ εκπεηξία ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπλαδέιθνπο. Η παξαηήξεζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπόκελσλ κέζα ζην ΚΣΔ αθνξά εξγαζία ηνπο εθηόο ΠΑΚΔ θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην δηδαθηηθό ρξόλν ησλ 15 σξώλ, αιιά ιακβάλεηαη ππόςε σο επηπξόζζεην έξγν πνπ εθηεινύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα απηό θαη δηαηίζεηαη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 8/39

9 Γ. Οι ΠΔ19/20 ζηα ΚΔ Δπεηδή δελ έρεη πξνεγεζεί πξνεγνύκελε πεξίνδνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ είλαη πξνθαλέο όηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηα ΚΣΔ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πιεξνθνξηθήο (ΠΔ-19/20). Σηελ πεξίπησζε απηή νη δηδαζθαιίεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηα ΚΣΔ ζρεδηάδεηαη λα αθνξνύλ ζε ζέκα ζεσξίαο γεληθνύ κέξνπο ή ζε κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Οη ΠΔ19/20 ζα κπνξνύζαλ λα δηδάμνπλ ζέκαηα ζεσξίαο ζε νηαδήπνηε ΚΣΔ Β/ζκηαο ή θαη Α/βαζκηαο δεδνκέλνπ όηη ην ζεσξεηηθό κέξνο είλαη θνηλό θαζώο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ςεθηαθνύο πόξνπο ή ινγηζκηθά όπσο πρ. ην Cabri, εθόζνλ ηα έρνπλ δηδαρηεί. Δ. Φάκελορ ππακηικήρ Κάζε εθπαηδεπόκελνο παξαδίδεη θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη: Τα αξρηθά ζελάξηα εθθίλεζεο, εκπινπηηζκέλν κε ζρόιηα από ηε δηδαζθαιία ζην ζρνιείν δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία π.ρ. Φύιια Δξγαζίαο. Τελ απνηύπσζε ηεο παξαηήξεζεο δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΠΓ θαη νηνδήπνηε ζρεηηθό ζπλνδεπηηθό πιηθό π.ρ πιηθό πνπ δηαηέζεθε ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ζηα ΚΣΔ. Τα αξρηθά ζελάξηα εθθίλεζεο, εκπινπηηζκέλα κε ζρόιηα από ηε δηδαζθαιία ζην ΚΣΔ δειαδή ζπκπιεξσκέλα ηα ΠΣΣ γηα ην ΚΣΔ θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία π.ρ. Φύιια Δξγαζίαο. Ε. Αξιολόγηζη Σύκθσλα κε ηελ εγθύθιην γηα ηελ αμηνιόγεζε, ε πξαθηηθή άζθεζε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζηα ΠΑΚΔ είλαη ππνρξεσηηθή, δειαδή αλεμάξηεηα από ην αλ νη εθπαηδεπόκελνη ζπγθεληξώζνπλ βαζκνινγία κεγαιύηεξε από ηε βάζε, δε κπνξνύλ λα πηζηνπνηεζνύλ σο επηκνξθσηέο αλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ από ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιηθή ηάμε θαη ζε ΚΣΔ. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θάζε εθπαηδεπόκελνο επνπηεύεηαη από έλαλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο απνλέκεη έλα βαζκό έσο 5 κνλάδεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη έλα βαζκό έσο 5 κνλάδεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα ΚΣΔ. Η βαζκνινγία ζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θαθέισλ ηεο πξαθηηθήο ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΣΔ από ηνπο δηδάζθνληεο -επηβιέπνληεο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 9/39

10 Ζ. Ζ ππακηική όηαν δεν ςπάπσει ΚΔ Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε ΚΣΔ ζα γίλνληαη αιιεινδηδαζθαιίεο ζην ΠΑΚΔ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπεηδή ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη από ην ΚΣΔ κέζα ζην ΠΑΚΔ, νη εθπαηδεπόκελνη ζα έρνπλ πνιιαπινύο ξόινπο δειαδή δηδάζθνληα - επηκνξθσηή, παξαηεξεηή θαη επηκνξθνύκελνπ. Η παξαηήξεζε, ε ρξνληθή έθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζώο θαη ν αξηζκόο ηνπο εμαξηάηαη από ην αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ ηκήκαηνο ν νπνίνο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ην ΠΑΚΔ π.ρ. ππάξρνπλ ηκήκαηα από 5 κέρξη 20 εθπαηδεπόκελνπο. Σε θάζε πεξίπησζε έλαο εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη κία ηνπιάρηζηνλ παξνπζίαζε δηδαζθαιία ζηνπο ζπλαδέιθνπο/ζεο, λα θαηαζέζεη ην αληίζηνηρν ΠΣΣ θαζώο θαη λα θάλεη κία ηνπιάρηζηνλ δνκεκέλε παξαηήξεζε θαη λα θαηαζέζεη ην αληίζηνηρν ΠΠΣ. Τα ζέκαηα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ύιε ησλ ΚΣΔ. Έλα ζελάξην αιιεινδηδαζθαιίαο κπνξεί λα αθνξά ζε ζεσξεηηθό ζέκα ή ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ςεθηαθώλ πόξσλ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 10/39

11 Παπάπηημα Α: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος (ζηο ζσολείο)

12 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 1. Σίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξην ζαο Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ 2. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηε δηαζεκαηηθό ζελάξην, αλαθέξεηε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ή γλσζηηθέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζην ζελάξην. 3. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο. 4. ηόσοι Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ή ηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο καζεκαηηθά θ.α. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 12/39

13 5. Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. 6. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; 7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 13/39

14 8. Δναλλακηικέρ ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο αληηιήςεηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ. Από πνύ ηηο γλσξίδεηε; Από ηε βηβιηνγξαθία, από δηεξεύλεζε πνπ ζα θάλεηε, από πξνεγνύκελε εκπεηξία ζαο; Οη αληηιήςεηο αμηνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ; 9. ςζσεηιζμόρ με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην Α.Π.; Αλ ΟΦΙ, ζε πνηα ζεκεία θαη γηαηί; Γηα ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ή/θαη πξνζζέζεηο λα αλαθέξεηε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 10. Οπγάνυζη ηάξηρ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ηελ ηάμε ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη (π.ρ. νξγάλσζε ζε νκάδεο, θάζε παηδί ζε έλα ππνινγηζηή, ρξήζε ελόο κόλνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε, εθηέιεζε πεηξακάησλ από νκάδεο θιπ). Δκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 14/39

15 11. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή. 12. Πεπιγπαθή ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. 13. Φύλλα επγαζίαρ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 15/39

16 Φξεζηκνπνηνύληαη Φ.Δ.; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ; 14. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο; 15. Πποβλέπεηαι επγαζία ζηο ζπίηι; Αλ ΝΑΙ, πνηεο νη αλακελόκελεο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ ζαο θαη πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε; 16. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Δπηπιένλ λα αλαθέξεηε θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 16/39

17 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ; 3. Σπκκεηείραλ νη καζεηέο ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ε επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 17/39

18 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ ΠΔ60/70 Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ Πξνηείλεηαη έλα κνληέιν ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζε επηά θάζεηο (ζρήκα 1). Φάζη Α. Τν δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Φάζη Β. Οη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο (αλαπαξαζηάζεηο, ηδέεο, θιπ.) ησλ καζεηώλ Φάζη Γ. Σηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Φάζη Γ. Γηδαθηηθό πιηθό θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ην ζελάξην Φάζη Δ. Πεξηγξαθή θαη δξαζηεξηόηεηεο πινπνίεζεο ζελαξίνπ Φάζη Σ. Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ζελαξίνπ Φάζη Ε. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο σήμα 1: νη επηά θάζεηο ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 18/39

19 Φάζη Α. Σο διδακηικό ανηικείμενο ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος Σηε θάζε απηή πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε ην δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ (ηίηινο, ηάμε, εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, δηάξθεηα, γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα, ζπζρεηηζκόο κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, θιπ.). Α1: ηίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξηό ζαο Α2. Γημιοςπγόρ ηος ζεναπίος Γξάςηε ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ ζελαξίνπ Α3. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηε δηαζεκαηηθό ζελάξην, αλαθέξεηε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ή γλσζηηθέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζην ζελάξην. Α4. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Αλαθέξεηε ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζελάξην. Α5. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; Α6. ςζσεηιζμόρ με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (Α.Π.); Δάλ ΟΦΙ, αλαθέξεηε ζε πνηα ζεκεία δελ ην αθνινπζεί θαη γηαηί; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 19/39

20 Α7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο. Φάζη Β. Οι εναλλακηικέρ ανηιλήτειρ (αναπαπαζηάζειρ, ιδέερ, κλπ.) ηυν μαθηηών Αλαθέξεηε ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ηεο ζθέςεο ηνπο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Από πνύ ηηο γλσξίδεηε; Από ηε βηβιηνγξαθία, από δηεξεύλεζε πνπ ζα θάλεηε, από πξνεγνύκελε εκπεηξία ζαο; Οη αληηιήςεηο αμηνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ (βιέπε θάζε Δ); Φάζη Γ. ηόσοι ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ή ηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο καζεκαηηθά θ.α. Φάζη Γ. Γιδακηικό ςλικό και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή για ηο ζενάπιο Σηε θάζε απηή πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ην απαηηνύκελν δηδαθηηθό πιηθό θαη ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Γ1. Τλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. Γ2. Γιδακηικό ςλικό Αλαθέξεηε ην δηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. Θα αλαπηύμεηε λέν δηδαθηηθό πιηθό (έληππν, ςεθηαθό, θιπ.); Δάλ λαη πνην; Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 20/39

21 Φάζη Δ. Πεπιγπαθή και δπαζηηπιόηηηερ ςλοποίηζηρ ζεναπίος Σηε θάζε απηή πεξηγξάθεηαη ην ζελάξην θαη αλαπηύζζνληαη (εάλ απαηηείηαη) ηα θύιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο. Δηδηθόηεξα, πεξηγξάθεηαη ε νξγάλσζε θαη ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ζηε βάζε θαηάιιεισλ δπαζηηπιοηήηυν ςλοποίηζηρ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζηελ ηάμε (νξγάλσζε ηάμεο, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο, αμηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΤΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θύιια εξγαζίαο, θιπ.) Δ1. Οπγάνυζη ηάξηρ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ηελ ηάμε ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη (π.ρ. νξγάλσζε ζε νκάδεο, θάζε παηδί ζε έλα ππνινγηζηή, ρξήζε ελόο κόλνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε, εθηέιεζε πεηξακάησλ από νκάδεο θιπ). Δκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. Δ2. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή. Δ3. Πεπιγπαθή δπαζηηπιοηήηυν ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ. Δ4. Φύλλα επγαζίαρ Φξεζηκνπνηνύληαη Φύιια Δξγαζίαο (Φ.Δ.).; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 21/39

22 Δ5. Γπαζηηπιόηηηερ ςλοποίηζηρ ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος ζηην ηάξη Κάζε εθπαηδεπηηθό ζελάξην πινπνηείηαη κέζσ ελόο ζπλόινπ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε (ζρήκα 2). Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ ζπλήζσο πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο κε ηε κνξθή θύιισλ εξγαζίαο 1. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξεί λα ρσξηζηνύλ ζε πέληε ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: α) Γξαζηεξηόηεηεο ςπρνινγηθήο θαη γλσζηηθήο πξνεηνηκαζίαο β) Γξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ γ) Γξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ δ) Γξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ε) Μεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο σήμα 2: δξαζηεξηόηεηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 1. Γπαζηηπιόηηηερ τςσολογικήρ και γνυζηικήρ πποεηοιμαζίαρ Αλαθέξεηε πσο γίλεηαη ε δηακόξθσζε θαηάιιεινπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, ε δηακόξθσζε θηλήηξνπ γηα ην κάζεκα, ε ελεκέξσζε γηα ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ε απνηίκεζε ηεο 1 Ένα εκπαιδευτικό ςενάριο περιζχει τουλάχιςτον ζνα φφλλο εργαςίασ. Συνήθωσ όμωσ περιζχει περιςςότερα του ενόσ φφλλα εργαςίασ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 22/39

23 ππάξρνπζαο γλώζεο, ε αλίρλεπζε ησλ γλσζηηθώλ δπζθνιηώλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηώλ. 2. Γιδακηικέρ ζηπαηηγικέρ για ηη διδαζκαλία ηος γνυζηικού ανηικειμένος Αλαθέξεηε ηηο πξνηεηλόκελεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη βνήζεηεο πνπ πεξηέρεη ην ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Αηηηνινγείζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμαηε ηηο ελ ιόγσ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πσο εληάζζνληαη ζην ή ζηα θύιια εξγαζίαο. Αλαθέξεηε πνπ εκπιέθνληαη θαη πσο ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα. 3. Γπαζηηπιόηηηερ εμπέδυζηρ Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό ζε δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο θαη εάλ λαη, πώο; 4. Γπαζηηπιόηηηερ αξιολόγηζηρ Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη ινγηζκηθό ζε δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη εάλ λαη, πώο; 5. Μεηαγνυζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Απαηηνύληαη κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο; Δάλ λαη, αλαθέξεηε πνηεο είλαη θαη πσο εληάζζνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Φξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζε κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εάλ λαη, πώο; Φάζη Σ. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών και ηος ζεναπίος Σ1. Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγείζηε ηνπο καζεηέο ζαο; Πξνβιέπεηαη εξγαζία ζην ζπίηη; Αλ ΝΑΙ, πνηεο νη αλακελόκελεο ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ ζαο θαη πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 23/39

24 Σ2. Αξιολόγηζη ηος ζεναπίος Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αμηνινγείζηε ην ζελάξην; Φάζη Ε. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Υπάξρνπλ πηζαλέο επεθηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ θαη εάλ λαη, πνηεο; Δπηπιένλ λα αλαθέξεηε ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 24/39

25 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ; 3. Σπκκεηείραλ νη καζεηέο ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ε επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 25/39

26 Παπάπηημα Β: Πλάνο Παπαηήπηζηρ Γιδαζκαλίαρ ζηο ΚΔ

27 ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ ΚΔ 1. Θέμα ηηρ ενόηηηαρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ελόηεηαο, ηε ζρέζε ηεο κε ην ΑΠΣ θαη ην πιηθό ηνπ ΚΣΔ. Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ δηαπξαγκαηεύζεθε ν επηκνξθσηήο θαη νη επηκνξθνύκελνη; 2. Δπίπεδο επιμοπθούμενυν Ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ην κάζεκα ζην επίπεδν ησλ επηκνξθνύκελσλ; Γηέθξηλεο δηαθνξεηηθά επίπεδα επηκνξθνύκελσλ σο πξνο ηελ ρξήζε ΤΠΔ; Γηέθξηλεο θάπνηεο παξαλνήζεηο από ηνπο επηκνξθνύκελνπο; 3. ηόσοι Γξάςηε πνηνη ήηαλ νη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο όιεο ηεο ελόηεηαο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 27/39

28 4. Τλικοηεσνική ςποδομή Φξεζηκνπνηήζεθαλ θαη επηπιένλ εγθαηεζηεκέλνπο ζην ΚΣΔ; ςεθηαθνί πόξνη εθηόο από ηνπο 5. Οπγάνυζη ηος ημήμαηορ Αλαθέξεηε πώο ήηαλ νξγαλσκέλν ην ηκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλ ζπκκεηείραλ νη επηκνξθνύκελνη ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 28/39

29 6. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη ζρνιηάζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ εθαξκόζζεθαλ, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζε απηή ηε γλσζηηθή πεξηνρή θαη ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αηηηνινγείζηε. 7. Πεπιγπαθή ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ επηκνξθσηή, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 29/39

30 8. Δνδιαθέπον Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε αλ ππήξρε ελδηαθέξνλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο. 9. ςμπεπάζμαηα Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε, ζεηηθά θαη πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία. Σπκπεξαζκαηηθά πώο πηζηεύεηε όηη πινπνηήζεθε ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 30/39

31 10. Πποηάζειρ Γηαηππώζηε πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα ηηο ζα εθαξκόδαηε σο επηκνξθσηήο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 31/39

32 Παπάπηημα Γ: Πλαίζιο σεδιαζμού και Αναθοπάρ εναπίος ζηο ΚΔ

33 ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 1. Σίηλορ ζεναπίος Γξάςηε έλα ηίηιν γηα ην ζελάξην ζαο Α ΜΔΡΟ. ΥΔΓΗΑΖ 2. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ Αλαθέξεηε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. 3. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν επιμοπθούμενυν Αλαθέξεηε πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί νη επηκνξθνύκελνη γηα ηηο ΤΠΔ. 4. ηόσοι Γηαηππώζηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ ζαο. Οη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί, όπσο θαηαλόεζε ελλνηώλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεμηόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε ζηάζεηο σο πξνο ηηο ΤΠΔ ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ επηκνξθνπκέλσλ θ.α. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 33/39

34 5. Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή Αλαθέξεηε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη εηδηθά ηελ επηινγή ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ηνπο. 6. Γιάπκεια Πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαο; 7. Ανάλςζη ηος πεπιεσόμενος Αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο λέεο γλώζεηο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηνπο επηκνξθνύκελνπο θαη πνηα είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 34/39

35 8. ςζσεηιζμόρ με ηο ςλικό ηυν ΚΔ Η αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ην πιηθό θαη ην ΑΠΣ ησλ ΚΣΔ.; Αλ ΟΦΙ, ζε πνηα ζεκεία θαη γηαηί; Γηα ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ή/θαη πξνζζέζεηο λα αλαθέξεηε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 9. Οπγάνυζη ηος ημήμαηορ Δμεγήζηε θαη αηηηνινγείζηε πσο ζα νξγαλώζεηε ην ηκήκα ζαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαξθώο νη ςεθηαθνί πόξνη. Δκπιέθνληαη νη επηκνξθνύκελνη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Αλαθέξεηε αλ νη επηκνξθνύκελνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αλ όρη πώο ην αληηκεησπίδεηε. 10. Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ Αλαθέξεηε θαη αηηηνινγείζηε ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκόζεηε θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζ απηήλ ηελ πεξηνρή θαη ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 35/39

36 11. Πεπιγπαθή ζεναπίος Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηε δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ελέξγεηεο ηνπ επηκνξθσηή θαζώο θαη ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τεθκεξηώζηε ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθά αμία από ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ πόξσλ. 12. Φύλλα επγαζίαρ Φξεζηκνπνηνύληαη Φ.Δ.; Δθηόο ή εληόο ινγηζκηθνύ; Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε επαξθώο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 36/39

37 13. Αναηποθοδόηηζη Πνηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πάξεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε δηδαζθαιία ζαο ; 14. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Σεκεηώζηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε αλαγθαίεο. Δπί πιένλ λα αλαθέξεηε θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζαο. ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 37/39

38 Β ΜΔΡΟ. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σελαξίνπ θαη ηε ζπδήηεζε ζην ηκήκα ηνπ ΠΑΚΔ, λα γξάςεηε ηα αθόινπζα: 1. Υινπνηήζεθε ην ζελάξην ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 2. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ επηκνξθνύκελσλ; 3. Σπκκεηείραλ νη επηκνξθνύκελνη ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 4. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζζεθαλ; 5. Αλ ζρεδηάδαηε πάιη ην ζελάξην ζα ην αιιάδαηε όιν ή επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη πνηα; Αηηηνινγείζηε θαη γξάςηε ηα αλαιπηηθά. 6. Σε ηη ζαο σθέιεζε σο εθπαηδεπηηθό ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκόο ζην ζελάξην; ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) 38/39

39

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα