ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΧΦΣΒ46907Σ-ΘΑΞ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδφνίας Σατ. Κφδ. : Αξ. πξση Πληροθορίες : ΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ Σηλέθφνο : FAX : Προς: Κάθε ενδιαθερόμενο ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ( ) ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/ έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ δηαγσληζκνύ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ (CPV ) ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε γηα Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ παξαθάησ εηδώλ: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε: ηηο εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ EN ΗSO 22000:2005 πνπ δηαζέηεη, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηδηαίηεξα ηνπ «Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο (νδεγόο πγηεηλήο Νν. 1)» ηνπ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε ε λνκνζεηηθή πξάμε Σα ππό πξνκήζεηα έηνηκα θαγεηά ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά: Σν γεύκα ζηηο 12:30-14:15 κ.κ. ην αξγόηεξν.

2 Σν δείπλν ζηηο 19:00-20:40 κ.κ. ην αξγόηεξν. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΓΟΜΩΝ Ξελώλαο «Δδέκ» - Κνπλνππηδηαλά Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Νατάδεο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Αλαηνιή» - Κάησ Γαιαηάο Νέαο Κπδσλίαο Οηθνηξνθείν «Απαλεκηά» - Ναμάθε 4, Υαιέπα Οηθνηξνθείν «Δπάλνδνο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Γηακέξηζκα (Γ) - Φαιαζάξλεο & Διύξνπ, Υαληά Γηακεξίζκαηα (Γ) θαη (Δ) - Κάκπσλ 11, Νέα Υώξα Υαλίσλ Γηακέξηζκα (Σ) Κ. Μάλνπ 23 Υαληά Ννο. Ζκέξαο ΚΦΤ Κξνθηδά 25 * Οη δηεπζύλζεηο ησλ δνκώλ ζα κπνξνύλ λα αιιάδνπλ κε κνλνκεξή απόθαζε ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, όπσο επίζεο ζα κπνξεί ν αξηζκόο ηνπο (θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ κεξίδσλ) λα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ΘΦΠΥ, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα επηπιένλ απνδεκίσζε ή γηα αιιαγή ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο πξνκεζεπηήο θαη νη ρνξεγεηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ζύζηεκα αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP γηα ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ρνξεγνύκελσλ εηδώλ θαη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN ΗSO 22000:2005 από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 2.Σα δεθαηέζζεξα εβδνκαδηαία γεύκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ελδεηθηηθά ηνπιάρηζηνλ ηελ πην θάησ βαζηθή ζύλζεζε: -2 γεύκαηα κε θξέζθν θηκά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ιαδεξά ή δπκαξηθά θαη ηπξί θέηα Α πνηόηεηαο -3 γεύκαηα κε θνηόπνπιν, ηπξί θέηα θαη ζαιάηα επνρήο -3 γεύκαηα κε θξέαο, δπκαξηθά ή παηάηεο θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ςάξη-ζαιαζζηλά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε όζπξηα,ηπξί θέηα, αληζνύγηεο ή ειηέο Όια ηα παξαπάλσ γεύκαηα ζα ζπλνδεύνληαη κε θξνύην επνρήο. 3.Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα: α. Σα θξέαηα ζα είλαη όια λσπά θαη αξίζηεο πνηόηεηαο. β. Σα ιαραληθά ζα είλαη επίζεο αξίζηεο πνηόηεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε επνρήο. γ.σα βνύηπξα θαη ηα ειαηόιαδα ζα είλαη Α πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη έπεηηα από έγθξηζε ηεο επηηξνπήο: -ειαηόιαδν γηα ζαιάηα νμύηεηαο 0-1 βαζκώλ -ειαηόιαδν γηα θαγεηά νμύηεηαο βαζκώλ -ειαηόιαδν γηα ηεγαλεηά νμύηεηαο βαζκώλ -βνύηπξν γάιαθηνο γηα ηελ παξαζθεπή νξηζκέλσλ γιπθηζκάησλ.

3 4.Σα γεύκαηα ζα παξέρνληαη δύν θνξέο ηελ εκέξα θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθό ην κεζεκεξηαλό θαγεηό από ην βξαδηλό. Σν κελνύ δελ ζα επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα (κεζεκέξη - βξάδπ), νύηε ζηα γεύκαηα ηεο επόκελεο κέξαο. 5. Σν ςσκί ζα είλαη εκέξαο ηύπνπ 70% ( κε αιεύξη ζίηνπ ή ζηθάιεσο). 6. Ζ πνζόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ γηα ηηο ζαιάηεο ζα είλαη 20 γξκ. / κεξίδα. 7.Σν ιάδη, αιάηη, ιεκόλη ή μύδη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζαιάηεο θαη θαγεηά γηα ηελ πνηόηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζηίζεληαη ιίγν πξηλ ην ζεξβίξηζκα. 8. Ζ πνζόηεηα, ηεο ζάιηζαο, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζπληαγή, ζα αθνξά ην 20% - 30% ηνπ πξνβιεπόκελνπ βάξνπο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ ζπλνδεύεηαη κε ζάιηζα. 9. Σα είδε ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα, πίηζα ζα είλαη ηαςηνύ. 10. Σν κνζράξη θαη ην ρνηξηλό ζα είλαη άλεπ νζηώλ, άιηπα, λσπά. Δπίζεο, ζα είλαη είηε ζε θέηεο είηε ζε κηθξά θνκκάηηα. 11. Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν, θέηα ή θηιέην, Α πνηόηεηαο. Γε ζα πεξηέρεη νζηά εληόο ή εθηόο ζάξθαο (πιελ κεγάινπ εκθαλνύο νζηνύ πνπ αθαηξείηαη εύθνια). Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν Α πνηόηεηαο, ζπλαγξίδα, βαθαιάνο, γαιένο ή γιώζζα θαηά πξνηίκεζε ελώ γηα θξέζθν ςάξη όπνπ πξνβιέπεηαη, πξνηηκάηαη ε αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια. 12. Σν θνηόπνπιν ζα είλαη λσπό Α πνηόηεηαο, κπνύηη ή θηιέην ζηήζνο. 13. Ο θηκάο ζηα κπηθηέθηα, θεθηέδεο, ζνπηδνπθάθηα θιπ. ζα πξνέξρεηαη από κνζραξίζην θξέαο, λσπό άιηπν, Α πνηόηεηαο. 14. Σα θαγεηά ζα είλαη καγεηξεκέλα πάληα ηελ εκέξα παξάδνζεο, θαινβξαζκέλα ή θαινςεκέλα θαη ζεξβηξηζκέλα πξνζεθηηθά ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία. 15. Φαγεηά όπσο ιαδεξά θαη ζνύπεο ζα έρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία ζε ζάιηζα ή πγξό θαη ξύδη ή δπκαξηθό ή αλάινγν ζηεξεό πεξηερόκελν. 16. Σα επηδόξπηα ζα παξαδίδνληαη θξύα ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία. 17. Όζα είδε είλαη ζπζθεπαζκέλα / ηππνπνηεκέλα όπσο ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο / επηδόξπηα ζα είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο. 18.Γηα θαγεηά πνπ πξνβιέπνπλ γαξληηνύξα (ξύδη παηάηεο πνπξέ, θ.ι.π.) λα ηνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ρσξηζηά από ην θύξην γεύκα. 19. Σν ηξηκκέλν ηπξί ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). Σα ηπξηά ζα παξαδίδνληαη κεξηδνπνηεκέλα ή αηνκηθά ζπζθεπαζκέλα κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). 20. Σν ςσκί ζα παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 21. Δλδεηθηηθά κελνύ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Γ. 22.Σόζν ε αηνκηθή ζπζθεπαζία όζν θαη ηα ηζνζεξκηθά δνρεία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηξόθηκα θαη λα θέξνπλ ην ζρεηηθό εηδηθό ζήκα θαηαιιειόηεηαο. 23. ηνπο ρώξνπο ηνπ αλαδόρνπ απαηηείηαη δηαθνξεηηθόο ρώξνο πξνεηνηκαζίαο, θξεάησλ, πνπιεξηθώλ, ςαξηώλ, ιαραληθώλ, κε μερσξηζηό εμνπιηζκό πξνο απνθπγή ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη ζαικνλειώζεσλ. 24. Σα ηξόθηκα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε όια ηα ζηάδηα θύιαμεο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο παξάδνζεο από έληνκα, ηξσθηηθά θ.ι.π..

4 25. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ν εμνπιηζκόο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο θαη κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ θαζώο θαη όιεο νη επηθάλεηεο θαη ηα δάπεδα ηεο εηαηξείαο ηνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε θαζαξά θαη ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ από Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ. 26. Ζ δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνύ από ην ρώξν παξαγσγήο πξνο ηηο δνκέο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηζνζεξκηθά δνρεία θαη λα δηαλέκεηαη ζηνπο ελνίθνπο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 5 C ή άλσ ησλ 65 C, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ θαη κηθξνβίσλ ζην θαγεηό θαη επνκέλσο δειεηεξηάζεσλ, ηδίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 27.Οη ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ έηνηκσλ εηδώλ πνπ πηζαλά ζα πξνζθέξνπλ. Αλαιπηηθόηεξα, ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπο αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ εξγνζηαζίσλ / πξνκεζεπηώλ όηαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο κεζνιαβνύλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο ή όηαλ θάπνηα είδε παξάγνληαη ζε άιια εξγνζηάζηα. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε απνξξίπηεηαη. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΑΓΖΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ην παξόλ παξάξηεκα πεξηγξάθεηαη ν θαηάινγνο ησλ θαγεηώλ πνπ νθείιεη λα παξαδίδεη ν πξνκεζεπηήο Σν βάξνο αλά κεξίδα γηα ηηο ζαιάηεο επνρήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε είλαη ζε σκή κνξθή. Όιεο νη κεξίδεο ησλ καγεηξεκέλσλ ηξνθώλ ζα δπγίδνληαη κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο θαη ην καθαρό βάρος ησλ κεξίδσλ ησλ θαγεηώλ ζα είλαη ην αθόινπζν: Α/Α ΔΗΓΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΚΡΔΑΣΟ (ΓΡΑΜΜ.) ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΜΔΡΗΓΑ (ΓΡΑΜΜ.) ΚΤΡΗΩ ΠΗΑΣΑ 1 2 ινπθάληθα ηεγαλεηά ζνπβιάθηα πίηα θαιακάθη ρνηξηλό Αγθηλάξεο αια πνιίηα Αξαθάο θαηεςπγκέλνο γηαρλί κε παηάηεο Αξλάθη λσπό θξηθαζέ κε καξνύιη Απγά κε θνινθύζηα Απγά ηεγαλεηά (2 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Βαθαιάνο παζηόο ηεγαλεηόο κε ζθνξδαιηά Γεκηζηά (2 ληνκάηεο, 1 πηπεξηά) 450

5 10 Γίγαληεο θνύξλνπ Γηνπβαξιάθηα (λσπόο θηκάο) Καιακαξάθηα ηεγαλεηά (θαηεςπγκέλα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Καιηηζνύληα κε ρόξηα θαη ηπξί (κεξίδα) Καξκπνλάξα Καηζηθάθη θνύξλνπ γηνπβέηζη Καηζηθάθη θνύξλνπ κε παηάηεο Κεθηέδεο ηεγαλεηνί Κεθηέδεο ηεγαλεηνί κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνινθύζηα-παηάηεο-θαξόηα βξαζηά Κνηόπνπιν ςεηό Κνηόπνπιν βξαζηό (λσπό) ζνύπα Κνηόπνπιν βξαζηό πηιάθη (λσπό) Κνηόπνπιν θαιακάθη (3 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνθθηληζηό (λσπό) κε καθαξόληα ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Κνηόπνπιν λσπό κε κπάκηεο (θαη.) Κνηόπνπιν πατδάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην Κνπλέιη ζηηθάδν κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κξεαηόζνππα (λσπό θξέαο) Κξεαηόηνπξηα Λαραλνληνικάδεο Μαθαξόληα κε ζάιηζα Μαθαξόληα βνπηύξνπ Μαθαξόληα κε λσπό θηκά Μειηηδάλεο θνύξλνπ Μειηηδάλεο ηκάκ 400

6 38 Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό κε πνπξέ ή παηάηεο ή καθαξόληα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό Μνπζαθάο (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή θξηζαξάθη Μπνπξέθη Μπξηάκ (θνινθύζηα-παηάηεο) Μπξηδόια ρνηξηλή Μπξηδόια ρνηξηλή κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή θνύξλνπ ή ξύδη ή θξηζαξάθη Οκειέηα (απγά, δακπόλ, ηπξί, παηάηεο ηεγ.) Παζηίηζην (λσπόο θηκάο) Πίηζα αηνκηθή (ηπξί, δακπόλ, ζάιηζα) Πνιηνπνηεκέλν θνηόπνπιν λσπό αηνκηθή ζπζθεπαζία Ρεβύζηα ληεξκπηγηέ Ρνιό κε ζάιηζα (λσπόο θηκάο) νππηέο (θαηες.) κε κάξαζν θαη παηάηεο γηαρλί ή παηάηεο ηεγλαεηέο ή καθαξνλάθη νπηδνπθάθηα νπηδνπθάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή πνπξέ ή καθαξόληα παλαθόπηηα παλαθόξπδν Σαζθεκπάκπ κε πηιάθη Σπξόπηηα Φάβα Φαθέο γηαρλί Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα γηαρλί κε παηάηεο Φαζόιηα μεξά γηαρλί (θαζνιάδα) 450

7 65 Υνηξηλό θνθθηληζηό Υνηξηλό θνθθηληζηό κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή καθαξόληα Υνηξηλό λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Υνηξηλό λσπό κε ζέιηλν Υνηξηλό λσπό κε θαζνιάθηα Υνηξηλό κε παηάηεο θνύξλνπ Υνξηόζνππα Υηαπόδη θξαζάην κε καθαξνλάθη ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Υπινπίηεο βνπηύξνπ Υπινπίηεο κε ζάιηζα Φάξη θαηεςπγκέλν πιαθί (ζπλαγξίδα ή βαθαιάνο ή γαιένο ή γιώζζα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Φάξη θξέζθν (ςηιό αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια) ηεγαλεηό Φαξόζνππα (θαηες.) Φάξη ςεηό ή βξαζηό Φάξη ςεηό ή βξαζηό κε παηάηεο θαη θαξόηα ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΑ 1 Αληδνύγηεο (2 ηεκ.) 2 Κνπλνππίδη βξαζηό Παληδάξηα βξαζηά Παηαηνζαιάηα αιάηα αγγνύξη-ληνκάηα (70 γξ γξ.) αιάηα βξαζηά θαξόηα-παηάηεο αιάηα βξαζηά ρόξηα αιάηα καξνύιη αιάηα ιάραλν (κε θαξόην) Σαξακνζαιάηα (κεξίδα) 80

8 11 Παηάηεο ηεγαλεηέο (κεξίδα) Παηάηεο θνύξλνπ (κεξίδα) Γηανύξηη (αγειάδαο) Φέηα (κεξίδα) άληνπηηο κπαγθέηαο (ηπξί-δακπόλληνκάηα) 200 Α/Α ΦΡΟΤΣΑ 1 Μήιν 2 Πνξηνθάιη 3 Αριάδη 4 ηαθύιη 5 Καξπνύδη (κε θινύδα) 6 Πεπόλη (κε θινύδα) 7 Κεξάζηα 8 Ρνδάθηλν 9 Βεξίθνθα (2 ηεκ.) 10 Μαληαξίληα (2 ηεκ.) 11 Μπαλάλα εηζαγσγήο (1 ηεκ.) 12 Αθηηλίδηα (2 ηεκ.) Α/Α ΓΛΤΚΑ 1 Δθιέξ 2 Καηαΐθη 3 Κσθ 4 Πάζηεο 5 Πξνθηηεξόι 6 Γαιαθηνκπνύξεθν 7 Κέτθ Γηάθνξα 8 Κξνπαζάλ

9 9 Καξπδόπηηα 10 Κνκπόζηα θξνύηνπ * ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν εδεζκάησλ ζα κπνξνύλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (θαη ζε πνζνζηό όρη κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ) λα πξνζηεζνύλ θαη θάπνηα άιια από ηνλ ππεύζπλν Σκήκαηνο Γηαηξνθήο, εθ όζνλ πξνθύςεη ηέηνηα αλάγθε, ηα νπνία ζα ηηκνινγεζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαη αλαινγία ησλ ήδε ππαξρόλησλ όκνησλ ή ζπγγελώλ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ. Ο αξηζκόο ησλ ελνίθσλ αλέξρεηαη ζηνπο 96 (ελδέρεηαη λα ππάξμεη κία κηθξή απμνκείσζε). ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΜΖΝΗΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΣΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 82 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μαθαξόληα κε θηκά ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-καξνύιη ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κπαλάλα ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φαθέο ζνύπα-ζαξδέιεο κπαλάλα Γείπλν: Επκαξηθά θαξκπνλάξα-ζαιάηα ληνκάηα-αθηηλίδην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Κξηζαξάθη κε ζάιηζα & ινπθάληθν-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ξνδάθηλν Γείπλν: Γηνπβαξιάθηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα γιπθηά ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη πιαθί κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ιάραλν ζαιάηα κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο ηκάκ-ηπξί θέηα-αριάδη ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα ιάραλν-ξπδόγαιν Γείπλν: Αξαθάο κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κήιν

10 2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φαζόιηα μεξά-ηαξακνζαιάηα-κπαλάλα Γείπλν: Κνηόπνπιν βξαζηό-πηιάθη-γηανύξηη-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπηθηέθη θαη ρόξηα-πάζηα-αριάδη Γείπλν: Μαθαξόληα κε ζάιηζα-ηπξί θέηα-κήιν ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάξη ηεγαλεηό-παηάηεο βξαζηέο-θνπλνππίδη βξαζηό-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θνκπόζηα ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Υνηξηλό κε παηάηεο-ζαιάηα ιάραλν-αθηηλίδην Γείπλν: παλαθόπηηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Πίηζα ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Ρεβύζηα-ειηέο-θαξπδόπηηα Γείπλν: Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Σαζθεκπάπ κε πηιάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη

11 3ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μαθαξόληα βνπηύξνπ-2 ινπθάληθα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα καξνύιη-θνκπόζηα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θξέκα-αριάδη ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο θαη θαξόηα-ξπδόγαιν Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-αριάδη ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Μνπζαθάο ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Κνηόπνπιν θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γίγαληεο θνύξλνπ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ηπξί θέηα-κήιν Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Οκειέηα θνινθύζηα θαη παηάηεο-κήιν ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα καξνύιη-πξνθηηεξόι Γείπλν: Αγθηλάξεο αιά πνιίηα-ηπξί θέηα-θνκπόζηα

12 4ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθηα κε παηάηεο-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα Γείπλν: παλαθόξπδν-ηπξί θέηα-απγό βξαζηό-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν θαιακάθη κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ρόξηα ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θνκπόζηα ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάβα-αληζνύγηεο-ειηέο-κήιν Γείπλν: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-αριάδη ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα ιάραλν-θξέκα κπαλάλα ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο-θαξόηα-θνκπόζηα Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα-αριάδη ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη θνθθηληζηό κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-θσθ Γείπλν: παλαθόπηηα-παηαηνζαιάηα-θνκπόζηα ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα ζαιάηα καξνύιη-ηπξί θέηα-κπαλάλα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ρόξηα θξέκα-αριάδη Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Αξαθάο κε αγθηλάξεο-ηπξί θέηα κπαλάλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΑΦΡΑ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθη κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξέκα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θνκπόζηα Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-γηανύξηη-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-ξπδόγαιν Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην

13 ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-ζαιάηα-ξπδόγαιν ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-δειέ-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη -θξνύην Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- γηανύξηη-θξνύην 2Η ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο-ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θνκπόζηα Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο-ζαιάηα-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα-ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΓΗΑΒΖΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθη πνπξέο - πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-πξάζηλε ζαιάηα-γηανύξηη 2%-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ

14 Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη 2%-θξνύην Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην 2Ζ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θξνύην Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη 2%-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη 2%-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΣΟΤ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη)αθδνδη Ζ ΠΟΟΣΖΣΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΘΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΑΡΑΚΑΣΧ: Κξέαο/ςάξη/θνηόπνπιν: 120 γξκ. Επκαξηθά/ ξύδη: 120 γξκ. Παηάηεο: 160 γξκ Πνπξέο:120 γξκ. Σν γηανύξηη ζα είλαη κε 2% ιηπαξά Παραηήρηζη: Δνδέτεηαι να προκύυοσν και ειδικές δίαιηες για κάποιοσς από ηοσς ενοίκοσς όπφς π.τ. άναλος δίαιηα, άλιπος δίαιαηα, νεθροπαθούς, τολοκσζηοπαθούς, αλεζμένα κλπ

15 ΗΣΗΖ ΠΡΩΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Υ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί όιεο ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, όιεο ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά λα εθαξκόδεη ηηο νδεγίεο ηνπ θώδηθα πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηνπο ρεηξηζκνύο ηξνθίκσλ ζε όια ηα ζηάδηα, δειαδή κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ-πξνεξγαζία - παξαζθεπή πξσηλνύ δηαλνκή ζηηο θιηληθέο - άθημε θαη παξάδνζε γηα θαηαλάισζε. Θα πξέπεη λα κεξηκλά ηδηαίηεξα γηα ηελ πξόιεςε ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη κεηάδνζεο αζζελεηώλ. 2. Ο Αλάδνρνο λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο παξαζθεπήο θαγεηνύ, βηβιίν επηζεσξήζεσλ ρσξίο παξαηεξήζεηο, πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ηζρύ (ησλ νπνίσλ αληίγξαθα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.) 3. Σα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη ζηα καγεηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ζπγθξνηήζεη εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν όζν αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ πξσηλή ζίηηζε ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ θαζώο θαη ηε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο θαη ηα θιεηζηά ηκήκαηα. 4. Όηαλ ηα πξσηλά πξνζθνκίδνληαη ζηηο θιηληθέο, ε πξντζηακέλε θάζε θιηληθήο ζα ιακβάλεη γλώζε γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ πξσηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνσζνύληαη γηα δηαλνκή ζηνπο αζζελείο κε ηελ θάξηα δίαηηαο. 5. Ζ ελδπκαζία: εππξεπήο νκνηόκνξθε θαη κε δηαθξηηηθό(ζα ρνξεγείηαη από ηνλ αλάδνρν). Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ζθνύθνπ ή θαπέινπ θαη γαληηώλ κηαο ρξήζεσο( πνπ ζα ρνξεγνύληαη από ηνλ αλάδνρν). 6. Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί ηνλ ρώξν παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ πξσηλώλ αιιά θαη λα ειέγρεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηνλ Αλάδνρν. 7. Σα άηνκα πνπ ζα ζεξβίξνπλ ην πξσηλό ζηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γλώζηεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 8. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ύκβαζε ηνπ πξσηλνύ γηα ηξεηο (3) κήλεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο. 9. Σα ππό πξνκήζεηα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 7 π.κ., ζα γίλεηαη ε παξαζθεπή ακέζσο θαη ε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο ην αξγόηεξν κέρξη 9 π.κ. ζα έρεη νινθιεξσζεί. 10. Ζ παξαγγειία ησλ πξσηλώλ ζα δίλεηαη εγγξάθσο κε βάζε ην Γηαηηνιόγην θαη ηε δύλακε αζζελώλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από ηελ παξάδνζε, γηα δε ην άββαην/ Κπξηαθή θαη αξγίεο ε παξαγγειία ζα δίλεηαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα εγγξάθσο. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ ηνλ αξηζκό ησλ κεξίδσλ πξσηλνύ κέρξη 20%. 11. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξσηλώλ ζα ειέγρεηαη θαηόπηλ ηπραίσλ δεηγκαηνιεςηώλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ νξίδεη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο. 12. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πξσηλνύ ηνπο βξαζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ & ζθεύε ( πνξζειάληλα θιηηδάληα, θνπηάιηα, θαλάηεο, αλνμείδσηνπο δίζθνπο, δνρεία δηαλνκήο θ.ιπ) δηθά ηνπ, ηα νπνία κεηά ην ηέινο ηεο ζίηηζεο κε πξσηλό ησλ λνζειεπνκέλσλ ζα πιέλνληαη (με

16 απορρσπανηικό ηοσ αναδότοσ) θαη ζα θπιάζζνληαη ζηα καγεηξεία ( ζε ρώξν πνπ έρεη παξαρσξήζεη ην λνζνθνκείν) κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα πξνζθνκίζεη ηα πξσηλά ζην λνζνθνκείν ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα από ηα παξαγγειζέληα ή δελ ηα παξαδώζεη θαζόινπ ή ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ησλ εηδώλ από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπο εληόο κηαο ώξαο ην αξγόηεξν, ηόηε ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη απηά ή αληίζηνηρα πξντόληα από ην ειεύζεξν εκπόξην, νπόηε ε ηπρόλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμύ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αηηία απηή, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 13. Οη πξώηεο ύιεο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαλνκή πιηθά ζα παξακέλνπλ ζε απνζήθε θαη ςπγείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηε θύιαμε ζα έρεη ν αλάδνρνο. 14. Σα πξσηλά ζα παξαζθεπάδνληαη κε πιηθά ηνπ αλαδόρνπ θαη ε δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ακαμίδηα δηαλνκήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζθεύε ηεο εηαηξείαο (δνρεία δηαλνκήο, θιπηδάλεο, θνπηαιάθηα, δίζθνπο θ.ι.π), ησλ νπνίσλ θάζε απώιεηα ή θζνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 15. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο όπσο ινηκώδεηο λόζνη, πξνζσξηλή απνπζία αζζελνύο ή αλ ππάξρεη εηδηθή εληνιή από ηελ πξντζηακέλε ην πξσηλό ζα ζεξβίξεηαη ζε ζθεύε κηαο ρξήζεσο ( πηάην, πνηήξη) θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό θαηάιιεια γηα ηξόθηκα. 16. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα αμηώζεη από ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε από ηελ εξγαζία, νξηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, εάλ θξίλεη όηη δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνύλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 17. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ππεύζπλν / επόπηε ηνπ ηδησηηθνύ ζπλεξγείνπ ( θαη αληηθαηαζηάηε ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο) ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Σκήκα Γηαηξνθήο. 18. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα κελ ζηακαηά ε παξνρή ππεξεζηώλ δηαλνκήο γεπκάησλ αθόκα θαη ζε πεξίπησζε απεξγίαο. 19. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί όιεο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ, λα ηεξεί όινπο ηνπο θαλόλεο ππξαζθάιεηαο θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη ν κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα πξνθύςεη κε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. 20. Ο επόπηεο ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη δεκηέο από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ.σπρόλ δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από απηνύο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο ή ηνλ κάγεηξα βάξδηαο θαη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. 21. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα θαζαξίδεη θαζεκεξηλά ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη (ρώξν βξαζηήξσλ, ρώξν πιπληεξίνπ) θαζώο θαη ηα ακαμίδηα δηαλνκήο(κε δηθά ηνπ πιηθά θαζαξηόηεηαο) 22. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ζην ηέινο ηεο δηαλνκήο θξνληίδεη γηα ηελ ζπιινγή ησλ δίζθσλ ησλ αζζελώλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηώλ από ηνπο ρώξνπο δηαλνκήο θαη ηα καγεηξεία. Αθνύ ζπιιέμνπλ ηα ζθνππίδηα ζε θαηάιιεινπο πιαζηηθνύο ζάθνπο (πνπ παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν) ηα κεηαθέξνπλ ζε ζεκείν πνπ νξίδεη ην Ννζνθνκείν. 23. Σν πξνζσπηθό ην απαζρνινύκελν ζηε ζίηηζε, είλαη δπλαηόλ λα απνηειεί κεγάιν θίλδπλν επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη αθ ελόο ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο

17 θαη ρεηξηζκνύ ηξνθίκσλ, εμνπιηζκνύ θαη ρώξσλ ζίηηζεο θαη αθ εηέξνπ ζε νδεγίεο εξγαζίαο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαηηεηηθήο ζεξαπείαο ησλ αζζελώλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε ( θνηλή Τπ. Απόθαζε 487/ΦΔΚ 1219Β ) θαη δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθή θαη ζπλερηδόκελε. Αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ε εθπαίδεπζε αθνξά ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ. ηόρν έρεη λα θαηαζηήζεη ηα άηνκα ηθαλά λα ρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ηα ηξόθηκα, ηνλ εμνπιηζκό, ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηώλ δηαηξνθήο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ, ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή ζθεπώλ, εμνπιηζκνύ ρώξσλ θαη ηελ εθαξκνγή νξζώλ πξαθηηθώλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Α. Τποτρεφηική Δκπαίδεσζη Οη απαζρνινύκελνη ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ζε πηζηνπνηεκέλν θνξέα ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΦΔΣ «Βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ»( ν ρξόλνο εθπαίδεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά). Η ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. Β. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευζη Τν Τκήκα Γηαηξνθήο κπνξεί λα επαλέξρεηαη ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο κε δύν ηξόπνπο. Με νδεγίεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαζεκεξηλά ή όηαλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Με πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ ή νπνηαδήπνηε άιιε Υπεξεζία θξίλεη θαηά πεξίπηωζε. Η εθπαίδεπζε απηή αθνξά ζηελ εκπέδωζε ηεο βαζηθήο θαη ηελ απνθπγή ραιάξωζεο ηωλ κέηξωλ πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κε επηκέιεηα. Δπίζεο κπνξεί λα αθνξά ζην πξνζωπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε Δηδηθά Τκήκαηα ή Μνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απαηηεί κεγαιύηεξε θαη εηδηθόηεξε εθπαίδεπζε. Ο Δπόπηεο ηνπ Σπλεξγείν/Δηαηξείαο, είλαη ππνρξεωκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηωλ απαζρνινπκέλωλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηωλ γλώζεωλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ηελ εθαξκνγή ηωλ ζπζηάζεωλ πνπ ζε θάζε πεξίπηωζε απαηηνύληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρεηξηζηώλ ηξνθίκωλ. Σόζν ην Ννζνθνκείν όζν θαη ην ζπλεξγείν ζα ηεξνύλ αξρείν εθπαίδεπζεο απαζρνινπκέλσλ ην νπνίν, ζα παξνπζηάδνπλ ζε θάζε έιεγρν

18 Β.ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σα πξσηλά λα είλαη παξαζθεπαζκέλα κε πιηθά Α πνηόηεηαο. Ζ ζπζθεπαζία ησλ καραηξνπήξνπλσλ λα είλαη αηνκηθή (θνπηαιάθη, καραηξάθη θαη ραξηνπεηζέηα) θαη λα θιείλεη αεξνζηεγώο. ΣΟ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΠΡΩΗΝΟ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΘΔ ΑΘΔΝΟΤ): Α/Α ΔΗΓΟ ΒΑΡΟ /ΣΔΜ. 1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ΠΛΖΡΔ + ΑΠΑΥΟ (1,5 % ΛΗΠΑΡΑ) Δ ΑΝΑΛΟΓΗΑ 100 ml ΓΑΛΑ ΚΑΗ 100 ml ΝΔΡΟ ή ΣΑΗ ή ΥΑΜΟΜΖΛΗ ( ζε αηομικό θακελάκι) 200ml 2 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 20 gr 3 ΦΤΣΗΚΟ ΒΟΤΣΤΡΟ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 4 ΕΑΥΑΡΖ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 5 ΣΔΔΡΗ ΦΡΤΓΑΝΗΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ(10 gr έκαζηη) 40 gr 6 ΣΤΡΗ ΓΗΑΗΣΖ ΓΗΑ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΔ ΥΑΜΖΛΑ ΛΗΠΑΡΑ (ΣΤΠΟΤ MILNER ή LINEA) 50 gr 7 ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΑΥΑΗΡΗ 1 ΣΔΜ 8 ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΟΤΣΑΛΑΚΗ 1 ΣΔΜ 9 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ (Δ ΜΔΜΒΡΑΝΖ) 1 ΣΔΜ Σα πρφινά ημερηζίφς κσμαίνονηαι ζηις 360 μερίδες περίποσ ανάλογα με ηη δύναμη ηφν αζθενών με βάζη ηα ζηοιτεία ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής. Οι πρώηες ύλες θα πρέπει να πληρούν όλες ηις απαραίηηηες ηετνικές προδιαγραθές ζύμθφνα με ηον Κανόνα Σροθίμφν και Ποηών και όλα ηα απαραίηηηα δικαιολογηηικά να σπάρτοσν ζηη διάθεζη ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής. Γ. ΥΩΡΟΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΩΗΝΟΤ Ηζόγειο: Α Όροθος: Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο ΣΔΠ-Φ/Υ ΜΔΘ, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο.

19 Γ Όροθος: Μ/Γ, Π/Γ, Κ/Γ, ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΚΖ,ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ-ΧΡΛ Γ Όροθος: Α +Β ΠΑΘ/ΚΖ., ΟΦΘ/ΚΖ, Ν/Υ, ΓΑΣΡ/ΚΖ, ΑΗΜ/ΚΖ, ΟΓΟΝΣ/ΚΖ, ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ, ΟΓΚ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε ΓΔΡΜ/ΚΖ Δ Όροθος: ΟΡΘ/ΚΖ, Π/Ν, Α + Β ΥΔΗΡ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε γηα ΦΤΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ. 1. Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.chaniahospital.gr) ήηνη από ηελ Σεηάξηε ώξα 8:00 έσο θαη ηελ Σεηάξηε ώξα 8: Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ. 4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 6. Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο.

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Ψωμί ανά άτομο.....1,00 Χωριάτικη αλάτα....6,80 (Ντομάτα, Αγγουράκι, Φέτα, Πράσινη Πιπεριά, Ελιές, Κρεμμύδι) αλάτα Νέα Διαγώνιος.....6,40 (υνδυασμός Μαρούλι-Αγρία Ρόκα, Ντομάτα, Ρόδι, Παρμεζάνα, με ντρέσιγκ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα:

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Σηλ. 2108231277 Αθήνα, 17-07-2015 Θέμα: Διεςκπινήζειρ επί ηος ςπ απιθ. ππωη. 15434/15-07-2015 διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα