ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΧΦΣΒ46907Σ-ΘΑΞ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδφνίας Σατ. Κφδ. : Αξ. πξση Πληροθορίες : ΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ Σηλέθφνο : FAX : Προς: Κάθε ενδιαθερόμενο ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ( ) ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/ έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ δηαγσληζκνύ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ (CPV ) ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε γηα Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ παξαθάησ εηδώλ: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε: ηηο εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ EN ΗSO 22000:2005 πνπ δηαζέηεη, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηδηαίηεξα ηνπ «Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο (νδεγόο πγηεηλήο Νν. 1)» ηνπ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε ε λνκνζεηηθή πξάμε Σα ππό πξνκήζεηα έηνηκα θαγεηά ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά: Σν γεύκα ζηηο 12:30-14:15 κ.κ. ην αξγόηεξν.

2 Σν δείπλν ζηηο 19:00-20:40 κ.κ. ην αξγόηεξν. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΓΟΜΩΝ Ξελώλαο «Δδέκ» - Κνπλνππηδηαλά Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Νατάδεο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Αλαηνιή» - Κάησ Γαιαηάο Νέαο Κπδσλίαο Οηθνηξνθείν «Απαλεκηά» - Ναμάθε 4, Υαιέπα Οηθνηξνθείν «Δπάλνδνο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Γηακέξηζκα (Γ) - Φαιαζάξλεο & Διύξνπ, Υαληά Γηακεξίζκαηα (Γ) θαη (Δ) - Κάκπσλ 11, Νέα Υώξα Υαλίσλ Γηακέξηζκα (Σ) Κ. Μάλνπ 23 Υαληά Ννο. Ζκέξαο ΚΦΤ Κξνθηδά 25 * Οη δηεπζύλζεηο ησλ δνκώλ ζα κπνξνύλ λα αιιάδνπλ κε κνλνκεξή απόθαζε ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, όπσο επίζεο ζα κπνξεί ν αξηζκόο ηνπο (θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ κεξίδσλ) λα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ΘΦΠΥ, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα επηπιένλ απνδεκίσζε ή γηα αιιαγή ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο πξνκεζεπηήο θαη νη ρνξεγεηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ζύζηεκα αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP γηα ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ρνξεγνύκελσλ εηδώλ θαη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN ΗSO 22000:2005 από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 2.Σα δεθαηέζζεξα εβδνκαδηαία γεύκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ελδεηθηηθά ηνπιάρηζηνλ ηελ πην θάησ βαζηθή ζύλζεζε: -2 γεύκαηα κε θξέζθν θηκά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ιαδεξά ή δπκαξηθά θαη ηπξί θέηα Α πνηόηεηαο -3 γεύκαηα κε θνηόπνπιν, ηπξί θέηα θαη ζαιάηα επνρήο -3 γεύκαηα κε θξέαο, δπκαξηθά ή παηάηεο θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ςάξη-ζαιαζζηλά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε όζπξηα,ηπξί θέηα, αληζνύγηεο ή ειηέο Όια ηα παξαπάλσ γεύκαηα ζα ζπλνδεύνληαη κε θξνύην επνρήο. 3.Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα: α. Σα θξέαηα ζα είλαη όια λσπά θαη αξίζηεο πνηόηεηαο. β. Σα ιαραληθά ζα είλαη επίζεο αξίζηεο πνηόηεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε επνρήο. γ.σα βνύηπξα θαη ηα ειαηόιαδα ζα είλαη Α πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη έπεηηα από έγθξηζε ηεο επηηξνπήο: -ειαηόιαδν γηα ζαιάηα νμύηεηαο 0-1 βαζκώλ -ειαηόιαδν γηα θαγεηά νμύηεηαο βαζκώλ -ειαηόιαδν γηα ηεγαλεηά νμύηεηαο βαζκώλ -βνύηπξν γάιαθηνο γηα ηελ παξαζθεπή νξηζκέλσλ γιπθηζκάησλ.

3 4.Σα γεύκαηα ζα παξέρνληαη δύν θνξέο ηελ εκέξα θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθό ην κεζεκεξηαλό θαγεηό από ην βξαδηλό. Σν κελνύ δελ ζα επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα (κεζεκέξη - βξάδπ), νύηε ζηα γεύκαηα ηεο επόκελεο κέξαο. 5. Σν ςσκί ζα είλαη εκέξαο ηύπνπ 70% ( κε αιεύξη ζίηνπ ή ζηθάιεσο). 6. Ζ πνζόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ γηα ηηο ζαιάηεο ζα είλαη 20 γξκ. / κεξίδα. 7.Σν ιάδη, αιάηη, ιεκόλη ή μύδη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζαιάηεο θαη θαγεηά γηα ηελ πνηόηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζηίζεληαη ιίγν πξηλ ην ζεξβίξηζκα. 8. Ζ πνζόηεηα, ηεο ζάιηζαο, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζπληαγή, ζα αθνξά ην 20% - 30% ηνπ πξνβιεπόκελνπ βάξνπο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ ζπλνδεύεηαη κε ζάιηζα. 9. Σα είδε ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα, πίηζα ζα είλαη ηαςηνύ. 10. Σν κνζράξη θαη ην ρνηξηλό ζα είλαη άλεπ νζηώλ, άιηπα, λσπά. Δπίζεο, ζα είλαη είηε ζε θέηεο είηε ζε κηθξά θνκκάηηα. 11. Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν, θέηα ή θηιέην, Α πνηόηεηαο. Γε ζα πεξηέρεη νζηά εληόο ή εθηόο ζάξθαο (πιελ κεγάινπ εκθαλνύο νζηνύ πνπ αθαηξείηαη εύθνια). Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν Α πνηόηεηαο, ζπλαγξίδα, βαθαιάνο, γαιένο ή γιώζζα θαηά πξνηίκεζε ελώ γηα θξέζθν ςάξη όπνπ πξνβιέπεηαη, πξνηηκάηαη ε αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια. 12. Σν θνηόπνπιν ζα είλαη λσπό Α πνηόηεηαο, κπνύηη ή θηιέην ζηήζνο. 13. Ο θηκάο ζηα κπηθηέθηα, θεθηέδεο, ζνπηδνπθάθηα θιπ. ζα πξνέξρεηαη από κνζραξίζην θξέαο, λσπό άιηπν, Α πνηόηεηαο. 14. Σα θαγεηά ζα είλαη καγεηξεκέλα πάληα ηελ εκέξα παξάδνζεο, θαινβξαζκέλα ή θαινςεκέλα θαη ζεξβηξηζκέλα πξνζεθηηθά ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία. 15. Φαγεηά όπσο ιαδεξά θαη ζνύπεο ζα έρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία ζε ζάιηζα ή πγξό θαη ξύδη ή δπκαξηθό ή αλάινγν ζηεξεό πεξηερόκελν. 16. Σα επηδόξπηα ζα παξαδίδνληαη θξύα ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία. 17. Όζα είδε είλαη ζπζθεπαζκέλα / ηππνπνηεκέλα όπσο ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο / επηδόξπηα ζα είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο. 18.Γηα θαγεηά πνπ πξνβιέπνπλ γαξληηνύξα (ξύδη παηάηεο πνπξέ, θ.ι.π.) λα ηνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ρσξηζηά από ην θύξην γεύκα. 19. Σν ηξηκκέλν ηπξί ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). Σα ηπξηά ζα παξαδίδνληαη κεξηδνπνηεκέλα ή αηνκηθά ζπζθεπαζκέλα κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). 20. Σν ςσκί ζα παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 21. Δλδεηθηηθά κελνύ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Γ. 22.Σόζν ε αηνκηθή ζπζθεπαζία όζν θαη ηα ηζνζεξκηθά δνρεία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηξόθηκα θαη λα θέξνπλ ην ζρεηηθό εηδηθό ζήκα θαηαιιειόηεηαο. 23. ηνπο ρώξνπο ηνπ αλαδόρνπ απαηηείηαη δηαθνξεηηθόο ρώξνο πξνεηνηκαζίαο, θξεάησλ, πνπιεξηθώλ, ςαξηώλ, ιαραληθώλ, κε μερσξηζηό εμνπιηζκό πξνο απνθπγή ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη ζαικνλειώζεσλ. 24. Σα ηξόθηκα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε όια ηα ζηάδηα θύιαμεο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο παξάδνζεο από έληνκα, ηξσθηηθά θ.ι.π..

4 25. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ν εμνπιηζκόο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο θαη κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ θαζώο θαη όιεο νη επηθάλεηεο θαη ηα δάπεδα ηεο εηαηξείαο ηνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε θαζαξά θαη ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ από Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ. 26. Ζ δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνύ από ην ρώξν παξαγσγήο πξνο ηηο δνκέο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηζνζεξκηθά δνρεία θαη λα δηαλέκεηαη ζηνπο ελνίθνπο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 5 C ή άλσ ησλ 65 C, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ θαη κηθξνβίσλ ζην θαγεηό θαη επνκέλσο δειεηεξηάζεσλ, ηδίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 27.Οη ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ έηνηκσλ εηδώλ πνπ πηζαλά ζα πξνζθέξνπλ. Αλαιπηηθόηεξα, ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπο αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ εξγνζηαζίσλ / πξνκεζεπηώλ όηαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο κεζνιαβνύλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο ή όηαλ θάπνηα είδε παξάγνληαη ζε άιια εξγνζηάζηα. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε απνξξίπηεηαη. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΑΓΖΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ην παξόλ παξάξηεκα πεξηγξάθεηαη ν θαηάινγνο ησλ θαγεηώλ πνπ νθείιεη λα παξαδίδεη ν πξνκεζεπηήο Σν βάξνο αλά κεξίδα γηα ηηο ζαιάηεο επνρήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε είλαη ζε σκή κνξθή. Όιεο νη κεξίδεο ησλ καγεηξεκέλσλ ηξνθώλ ζα δπγίδνληαη κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο θαη ην καθαρό βάρος ησλ κεξίδσλ ησλ θαγεηώλ ζα είλαη ην αθόινπζν: Α/Α ΔΗΓΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΚΡΔΑΣΟ (ΓΡΑΜΜ.) ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΜΔΡΗΓΑ (ΓΡΑΜΜ.) ΚΤΡΗΩ ΠΗΑΣΑ 1 2 ινπθάληθα ηεγαλεηά ζνπβιάθηα πίηα θαιακάθη ρνηξηλό Αγθηλάξεο αια πνιίηα Αξαθάο θαηεςπγκέλνο γηαρλί κε παηάηεο Αξλάθη λσπό θξηθαζέ κε καξνύιη Απγά κε θνινθύζηα Απγά ηεγαλεηά (2 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Βαθαιάνο παζηόο ηεγαλεηόο κε ζθνξδαιηά Γεκηζηά (2 ληνκάηεο, 1 πηπεξηά) 450

5 10 Γίγαληεο θνύξλνπ Γηνπβαξιάθηα (λσπόο θηκάο) Καιακαξάθηα ηεγαλεηά (θαηεςπγκέλα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Καιηηζνύληα κε ρόξηα θαη ηπξί (κεξίδα) Καξκπνλάξα Καηζηθάθη θνύξλνπ γηνπβέηζη Καηζηθάθη θνύξλνπ κε παηάηεο Κεθηέδεο ηεγαλεηνί Κεθηέδεο ηεγαλεηνί κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνινθύζηα-παηάηεο-θαξόηα βξαζηά Κνηόπνπιν ςεηό Κνηόπνπιν βξαζηό (λσπό) ζνύπα Κνηόπνπιν βξαζηό πηιάθη (λσπό) Κνηόπνπιν θαιακάθη (3 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνθθηληζηό (λσπό) κε καθαξόληα ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Κνηόπνπιν λσπό κε κπάκηεο (θαη.) Κνηόπνπιν πατδάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην Κνπλέιη ζηηθάδν κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κξεαηόζνππα (λσπό θξέαο) Κξεαηόηνπξηα Λαραλνληνικάδεο Μαθαξόληα κε ζάιηζα Μαθαξόληα βνπηύξνπ Μαθαξόληα κε λσπό θηκά Μειηηδάλεο θνύξλνπ Μειηηδάλεο ηκάκ 400

6 38 Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό κε πνπξέ ή παηάηεο ή καθαξόληα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό Μνπζαθάο (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή θξηζαξάθη Μπνπξέθη Μπξηάκ (θνινθύζηα-παηάηεο) Μπξηδόια ρνηξηλή Μπξηδόια ρνηξηλή κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή θνύξλνπ ή ξύδη ή θξηζαξάθη Οκειέηα (απγά, δακπόλ, ηπξί, παηάηεο ηεγ.) Παζηίηζην (λσπόο θηκάο) Πίηζα αηνκηθή (ηπξί, δακπόλ, ζάιηζα) Πνιηνπνηεκέλν θνηόπνπιν λσπό αηνκηθή ζπζθεπαζία Ρεβύζηα ληεξκπηγηέ Ρνιό κε ζάιηζα (λσπόο θηκάο) νππηέο (θαηες.) κε κάξαζν θαη παηάηεο γηαρλί ή παηάηεο ηεγλαεηέο ή καθαξνλάθη νπηδνπθάθηα νπηδνπθάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή πνπξέ ή καθαξόληα παλαθόπηηα παλαθόξπδν Σαζθεκπάκπ κε πηιάθη Σπξόπηηα Φάβα Φαθέο γηαρλί Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα γηαρλί κε παηάηεο Φαζόιηα μεξά γηαρλί (θαζνιάδα) 450

7 65 Υνηξηλό θνθθηληζηό Υνηξηλό θνθθηληζηό κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή καθαξόληα Υνηξηλό λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Υνηξηλό λσπό κε ζέιηλν Υνηξηλό λσπό κε θαζνιάθηα Υνηξηλό κε παηάηεο θνύξλνπ Υνξηόζνππα Υηαπόδη θξαζάην κε καθαξνλάθη ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Υπινπίηεο βνπηύξνπ Υπινπίηεο κε ζάιηζα Φάξη θαηεςπγκέλν πιαθί (ζπλαγξίδα ή βαθαιάνο ή γαιένο ή γιώζζα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Φάξη θξέζθν (ςηιό αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια) ηεγαλεηό Φαξόζνππα (θαηες.) Φάξη ςεηό ή βξαζηό Φάξη ςεηό ή βξαζηό κε παηάηεο θαη θαξόηα ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΑ 1 Αληδνύγηεο (2 ηεκ.) 2 Κνπλνππίδη βξαζηό Παληδάξηα βξαζηά Παηαηνζαιάηα αιάηα αγγνύξη-ληνκάηα (70 γξ γξ.) αιάηα βξαζηά θαξόηα-παηάηεο αιάηα βξαζηά ρόξηα αιάηα καξνύιη αιάηα ιάραλν (κε θαξόην) Σαξακνζαιάηα (κεξίδα) 80

8 11 Παηάηεο ηεγαλεηέο (κεξίδα) Παηάηεο θνύξλνπ (κεξίδα) Γηανύξηη (αγειάδαο) Φέηα (κεξίδα) άληνπηηο κπαγθέηαο (ηπξί-δακπόλληνκάηα) 200 Α/Α ΦΡΟΤΣΑ 1 Μήιν 2 Πνξηνθάιη 3 Αριάδη 4 ηαθύιη 5 Καξπνύδη (κε θινύδα) 6 Πεπόλη (κε θινύδα) 7 Κεξάζηα 8 Ρνδάθηλν 9 Βεξίθνθα (2 ηεκ.) 10 Μαληαξίληα (2 ηεκ.) 11 Μπαλάλα εηζαγσγήο (1 ηεκ.) 12 Αθηηλίδηα (2 ηεκ.) Α/Α ΓΛΤΚΑ 1 Δθιέξ 2 Καηαΐθη 3 Κσθ 4 Πάζηεο 5 Πξνθηηεξόι 6 Γαιαθηνκπνύξεθν 7 Κέτθ Γηάθνξα 8 Κξνπαζάλ

9 9 Καξπδόπηηα 10 Κνκπόζηα θξνύηνπ * ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν εδεζκάησλ ζα κπνξνύλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (θαη ζε πνζνζηό όρη κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ) λα πξνζηεζνύλ θαη θάπνηα άιια από ηνλ ππεύζπλν Σκήκαηνο Γηαηξνθήο, εθ όζνλ πξνθύςεη ηέηνηα αλάγθε, ηα νπνία ζα ηηκνινγεζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαη αλαινγία ησλ ήδε ππαξρόλησλ όκνησλ ή ζπγγελώλ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ. Ο αξηζκόο ησλ ελνίθσλ αλέξρεηαη ζηνπο 96 (ελδέρεηαη λα ππάξμεη κία κηθξή απμνκείσζε). ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΜΖΝΗΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΣΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 82 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μαθαξόληα κε θηκά ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-καξνύιη ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κπαλάλα ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φαθέο ζνύπα-ζαξδέιεο κπαλάλα Γείπλν: Επκαξηθά θαξκπνλάξα-ζαιάηα ληνκάηα-αθηηλίδην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Κξηζαξάθη κε ζάιηζα & ινπθάληθν-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ξνδάθηλν Γείπλν: Γηνπβαξιάθηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα γιπθηά ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη πιαθί κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ιάραλν ζαιάηα κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο ηκάκ-ηπξί θέηα-αριάδη ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα ιάραλν-ξπδόγαιν Γείπλν: Αξαθάο κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κήιν

10 2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φαζόιηα μεξά-ηαξακνζαιάηα-κπαλάλα Γείπλν: Κνηόπνπιν βξαζηό-πηιάθη-γηανύξηη-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπηθηέθη θαη ρόξηα-πάζηα-αριάδη Γείπλν: Μαθαξόληα κε ζάιηζα-ηπξί θέηα-κήιν ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάξη ηεγαλεηό-παηάηεο βξαζηέο-θνπλνππίδη βξαζηό-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θνκπόζηα ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Υνηξηλό κε παηάηεο-ζαιάηα ιάραλν-αθηηλίδην Γείπλν: παλαθόπηηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Πίηζα ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Ρεβύζηα-ειηέο-θαξπδόπηηα Γείπλν: Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Σαζθεκπάπ κε πηιάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη

11 3ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μαθαξόληα βνπηύξνπ-2 ινπθάληθα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα καξνύιη-θνκπόζηα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θξέκα-αριάδη ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο θαη θαξόηα-ξπδόγαιν Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-αριάδη ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Μνπζαθάο ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Κνηόπνπιν θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γίγαληεο θνύξλνπ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ηπξί θέηα-κήιν Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Οκειέηα θνινθύζηα θαη παηάηεο-κήιν ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα καξνύιη-πξνθηηεξόι Γείπλν: Αγθηλάξεο αιά πνιίηα-ηπξί θέηα-θνκπόζηα

12 4ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθηα κε παηάηεο-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα Γείπλν: παλαθόξπδν-ηπξί θέηα-απγό βξαζηό-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν θαιακάθη κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ρόξηα ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θνκπόζηα ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάβα-αληζνύγηεο-ειηέο-κήιν Γείπλν: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-αριάδη ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα ιάραλν-θξέκα κπαλάλα ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο-θαξόηα-θνκπόζηα Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα-αριάδη ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη θνθθηληζηό κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-θσθ Γείπλν: παλαθόπηηα-παηαηνζαιάηα-θνκπόζηα ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα ζαιάηα καξνύιη-ηπξί θέηα-κπαλάλα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ρόξηα θξέκα-αριάδη Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Αξαθάο κε αγθηλάξεο-ηπξί θέηα κπαλάλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΑΦΡΑ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθη κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξέκα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θνκπόζηα Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-γηανύξηη-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-ξπδόγαιν Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην

13 ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-ζαιάηα-ξπδόγαιν ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-δειέ-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη -θξνύην Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- γηανύξηη-θξνύην 2Η ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο-ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θνκπόζηα Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο-ζαιάηα-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα-ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΓΗΑΒΖΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθη πνπξέο - πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-πξάζηλε ζαιάηα-γηανύξηη 2%-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ

14 Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη 2%-θξνύην Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην 2Ζ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θξνύην Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη 2%-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη 2%-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΣΟΤ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη)αθδνδη Ζ ΠΟΟΣΖΣΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΘΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΑΡΑΚΑΣΧ: Κξέαο/ςάξη/θνηόπνπιν: 120 γξκ. Επκαξηθά/ ξύδη: 120 γξκ. Παηάηεο: 160 γξκ Πνπξέο:120 γξκ. Σν γηανύξηη ζα είλαη κε 2% ιηπαξά Παραηήρηζη: Δνδέτεηαι να προκύυοσν και ειδικές δίαιηες για κάποιοσς από ηοσς ενοίκοσς όπφς π.τ. άναλος δίαιηα, άλιπος δίαιαηα, νεθροπαθούς, τολοκσζηοπαθούς, αλεζμένα κλπ

15 ΗΣΗΖ ΠΡΩΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Υ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί όιεο ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, όιεο ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά λα εθαξκόδεη ηηο νδεγίεο ηνπ θώδηθα πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηνπο ρεηξηζκνύο ηξνθίκσλ ζε όια ηα ζηάδηα, δειαδή κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ-πξνεξγαζία - παξαζθεπή πξσηλνύ δηαλνκή ζηηο θιηληθέο - άθημε θαη παξάδνζε γηα θαηαλάισζε. Θα πξέπεη λα κεξηκλά ηδηαίηεξα γηα ηελ πξόιεςε ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη κεηάδνζεο αζζελεηώλ. 2. Ο Αλάδνρνο λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο παξαζθεπήο θαγεηνύ, βηβιίν επηζεσξήζεσλ ρσξίο παξαηεξήζεηο, πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ηζρύ (ησλ νπνίσλ αληίγξαθα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.) 3. Σα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη ζηα καγεηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ζπγθξνηήζεη εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν όζν αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ πξσηλή ζίηηζε ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ θαζώο θαη ηε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο θαη ηα θιεηζηά ηκήκαηα. 4. Όηαλ ηα πξσηλά πξνζθνκίδνληαη ζηηο θιηληθέο, ε πξντζηακέλε θάζε θιηληθήο ζα ιακβάλεη γλώζε γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ πξσηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνσζνύληαη γηα δηαλνκή ζηνπο αζζελείο κε ηελ θάξηα δίαηηαο. 5. Ζ ελδπκαζία: εππξεπήο νκνηόκνξθε θαη κε δηαθξηηηθό(ζα ρνξεγείηαη από ηνλ αλάδνρν). Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ζθνύθνπ ή θαπέινπ θαη γαληηώλ κηαο ρξήζεσο( πνπ ζα ρνξεγνύληαη από ηνλ αλάδνρν). 6. Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί ηνλ ρώξν παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ πξσηλώλ αιιά θαη λα ειέγρεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηνλ Αλάδνρν. 7. Σα άηνκα πνπ ζα ζεξβίξνπλ ην πξσηλό ζηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γλώζηεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 8. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ύκβαζε ηνπ πξσηλνύ γηα ηξεηο (3) κήλεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο. 9. Σα ππό πξνκήζεηα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 7 π.κ., ζα γίλεηαη ε παξαζθεπή ακέζσο θαη ε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο ην αξγόηεξν κέρξη 9 π.κ. ζα έρεη νινθιεξσζεί. 10. Ζ παξαγγειία ησλ πξσηλώλ ζα δίλεηαη εγγξάθσο κε βάζε ην Γηαηηνιόγην θαη ηε δύλακε αζζελώλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από ηελ παξάδνζε, γηα δε ην άββαην/ Κπξηαθή θαη αξγίεο ε παξαγγειία ζα δίλεηαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα εγγξάθσο. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ ηνλ αξηζκό ησλ κεξίδσλ πξσηλνύ κέρξη 20%. 11. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξσηλώλ ζα ειέγρεηαη θαηόπηλ ηπραίσλ δεηγκαηνιεςηώλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ νξίδεη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο. 12. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πξσηλνύ ηνπο βξαζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ & ζθεύε ( πνξζειάληλα θιηηδάληα, θνπηάιηα, θαλάηεο, αλνμείδσηνπο δίζθνπο, δνρεία δηαλνκήο θ.ιπ) δηθά ηνπ, ηα νπνία κεηά ην ηέινο ηεο ζίηηζεο κε πξσηλό ησλ λνζειεπνκέλσλ ζα πιέλνληαη (με

16 απορρσπανηικό ηοσ αναδότοσ) θαη ζα θπιάζζνληαη ζηα καγεηξεία ( ζε ρώξν πνπ έρεη παξαρσξήζεη ην λνζνθνκείν) κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα πξνζθνκίζεη ηα πξσηλά ζην λνζνθνκείν ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα από ηα παξαγγειζέληα ή δελ ηα παξαδώζεη θαζόινπ ή ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ησλ εηδώλ από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπο εληόο κηαο ώξαο ην αξγόηεξν, ηόηε ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη απηά ή αληίζηνηρα πξντόληα από ην ειεύζεξν εκπόξην, νπόηε ε ηπρόλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμύ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αηηία απηή, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 13. Οη πξώηεο ύιεο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαλνκή πιηθά ζα παξακέλνπλ ζε απνζήθε θαη ςπγείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηε θύιαμε ζα έρεη ν αλάδνρνο. 14. Σα πξσηλά ζα παξαζθεπάδνληαη κε πιηθά ηνπ αλαδόρνπ θαη ε δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ακαμίδηα δηαλνκήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζθεύε ηεο εηαηξείαο (δνρεία δηαλνκήο, θιπηδάλεο, θνπηαιάθηα, δίζθνπο θ.ι.π), ησλ νπνίσλ θάζε απώιεηα ή θζνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 15. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο όπσο ινηκώδεηο λόζνη, πξνζσξηλή απνπζία αζζελνύο ή αλ ππάξρεη εηδηθή εληνιή από ηελ πξντζηακέλε ην πξσηλό ζα ζεξβίξεηαη ζε ζθεύε κηαο ρξήζεσο ( πηάην, πνηήξη) θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό θαηάιιεια γηα ηξόθηκα. 16. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα αμηώζεη από ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε από ηελ εξγαζία, νξηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, εάλ θξίλεη όηη δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνύλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 17. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ππεύζπλν / επόπηε ηνπ ηδησηηθνύ ζπλεξγείνπ ( θαη αληηθαηαζηάηε ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο) ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Σκήκα Γηαηξνθήο. 18. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα κελ ζηακαηά ε παξνρή ππεξεζηώλ δηαλνκήο γεπκάησλ αθόκα θαη ζε πεξίπησζε απεξγίαο. 19. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί όιεο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ, λα ηεξεί όινπο ηνπο θαλόλεο ππξαζθάιεηαο θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη ν κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα πξνθύςεη κε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. 20. Ο επόπηεο ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη δεκηέο από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ.σπρόλ δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από απηνύο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο ή ηνλ κάγεηξα βάξδηαο θαη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. 21. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα θαζαξίδεη θαζεκεξηλά ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη (ρώξν βξαζηήξσλ, ρώξν πιπληεξίνπ) θαζώο θαη ηα ακαμίδηα δηαλνκήο(κε δηθά ηνπ πιηθά θαζαξηόηεηαο) 22. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ζην ηέινο ηεο δηαλνκήο θξνληίδεη γηα ηελ ζπιινγή ησλ δίζθσλ ησλ αζζελώλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηώλ από ηνπο ρώξνπο δηαλνκήο θαη ηα καγεηξεία. Αθνύ ζπιιέμνπλ ηα ζθνππίδηα ζε θαηάιιεινπο πιαζηηθνύο ζάθνπο (πνπ παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν) ηα κεηαθέξνπλ ζε ζεκείν πνπ νξίδεη ην Ννζνθνκείν. 23. Σν πξνζσπηθό ην απαζρνινύκελν ζηε ζίηηζε, είλαη δπλαηόλ λα απνηειεί κεγάιν θίλδπλν επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη αθ ελόο ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο

17 θαη ρεηξηζκνύ ηξνθίκσλ, εμνπιηζκνύ θαη ρώξσλ ζίηηζεο θαη αθ εηέξνπ ζε νδεγίεο εξγαζίαο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαηηεηηθήο ζεξαπείαο ησλ αζζελώλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε ( θνηλή Τπ. Απόθαζε 487/ΦΔΚ 1219Β ) θαη δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθή θαη ζπλερηδόκελε. Αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ε εθπαίδεπζε αθνξά ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ. ηόρν έρεη λα θαηαζηήζεη ηα άηνκα ηθαλά λα ρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ηα ηξόθηκα, ηνλ εμνπιηζκό, ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηώλ δηαηξνθήο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ, ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή ζθεπώλ, εμνπιηζκνύ ρώξσλ θαη ηελ εθαξκνγή νξζώλ πξαθηηθώλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Α. Τποτρεφηική Δκπαίδεσζη Οη απαζρνινύκελνη ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ζε πηζηνπνηεκέλν θνξέα ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΦΔΣ «Βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ»( ν ρξόλνο εθπαίδεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά). Η ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. Β. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευζη Τν Τκήκα Γηαηξνθήο κπνξεί λα επαλέξρεηαη ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο κε δύν ηξόπνπο. Με νδεγίεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαζεκεξηλά ή όηαλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Με πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ ή νπνηαδήπνηε άιιε Υπεξεζία θξίλεη θαηά πεξίπηωζε. Η εθπαίδεπζε απηή αθνξά ζηελ εκπέδωζε ηεο βαζηθήο θαη ηελ απνθπγή ραιάξωζεο ηωλ κέηξωλ πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κε επηκέιεηα. Δπίζεο κπνξεί λα αθνξά ζην πξνζωπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε Δηδηθά Τκήκαηα ή Μνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απαηηεί κεγαιύηεξε θαη εηδηθόηεξε εθπαίδεπζε. Ο Δπόπηεο ηνπ Σπλεξγείν/Δηαηξείαο, είλαη ππνρξεωκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηωλ απαζρνινπκέλωλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηωλ γλώζεωλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ηελ εθαξκνγή ηωλ ζπζηάζεωλ πνπ ζε θάζε πεξίπηωζε απαηηνύληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρεηξηζηώλ ηξνθίκωλ. Σόζν ην Ννζνθνκείν όζν θαη ην ζπλεξγείν ζα ηεξνύλ αξρείν εθπαίδεπζεο απαζρνινπκέλσλ ην νπνίν, ζα παξνπζηάδνπλ ζε θάζε έιεγρν

18 Β.ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σα πξσηλά λα είλαη παξαζθεπαζκέλα κε πιηθά Α πνηόηεηαο. Ζ ζπζθεπαζία ησλ καραηξνπήξνπλσλ λα είλαη αηνκηθή (θνπηαιάθη, καραηξάθη θαη ραξηνπεηζέηα) θαη λα θιείλεη αεξνζηεγώο. ΣΟ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΠΡΩΗΝΟ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΘΔ ΑΘΔΝΟΤ): Α/Α ΔΗΓΟ ΒΑΡΟ /ΣΔΜ. 1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ΠΛΖΡΔ + ΑΠΑΥΟ (1,5 % ΛΗΠΑΡΑ) Δ ΑΝΑΛΟΓΗΑ 100 ml ΓΑΛΑ ΚΑΗ 100 ml ΝΔΡΟ ή ΣΑΗ ή ΥΑΜΟΜΖΛΗ ( ζε αηομικό θακελάκι) 200ml 2 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 20 gr 3 ΦΤΣΗΚΟ ΒΟΤΣΤΡΟ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 4 ΕΑΥΑΡΖ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 5 ΣΔΔΡΗ ΦΡΤΓΑΝΗΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ(10 gr έκαζηη) 40 gr 6 ΣΤΡΗ ΓΗΑΗΣΖ ΓΗΑ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΔ ΥΑΜΖΛΑ ΛΗΠΑΡΑ (ΣΤΠΟΤ MILNER ή LINEA) 50 gr 7 ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΑΥΑΗΡΗ 1 ΣΔΜ 8 ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΟΤΣΑΛΑΚΗ 1 ΣΔΜ 9 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ (Δ ΜΔΜΒΡΑΝΖ) 1 ΣΔΜ Σα πρφινά ημερηζίφς κσμαίνονηαι ζηις 360 μερίδες περίποσ ανάλογα με ηη δύναμη ηφν αζθενών με βάζη ηα ζηοιτεία ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής. Οι πρώηες ύλες θα πρέπει να πληρούν όλες ηις απαραίηηηες ηετνικές προδιαγραθές ζύμθφνα με ηον Κανόνα Σροθίμφν και Ποηών και όλα ηα απαραίηηηα δικαιολογηηικά να σπάρτοσν ζηη διάθεζη ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής. Γ. ΥΩΡΟΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΩΗΝΟΤ Ηζόγειο: Α Όροθος: Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο ΣΔΠ-Φ/Υ ΜΔΘ, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο.

19 Γ Όροθος: Μ/Γ, Π/Γ, Κ/Γ, ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΚΖ,ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ-ΧΡΛ Γ Όροθος: Α +Β ΠΑΘ/ΚΖ., ΟΦΘ/ΚΖ, Ν/Υ, ΓΑΣΡ/ΚΖ, ΑΗΜ/ΚΖ, ΟΓΟΝΣ/ΚΖ, ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ, ΟΓΚ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε ΓΔΡΜ/ΚΖ Δ Όροθος: ΟΡΘ/ΚΖ, Π/Ν, Α + Β ΥΔΗΡ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε γηα ΦΤΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ. 1. Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.chaniahospital.gr) ήηνη από ηελ Σεηάξηε ώξα 8:00 έσο θαη ηελ Σεηάξηε ώξα 8: Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ. 4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 6. Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗΓΙΑ TΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΣΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗΓΙΑ TΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2Η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ &ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Α.Π.13394 ΑΔΑ: ΒΛΟΧ469073-76Ο ΥΙΟ 03-12-13 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗΓΙΑ TΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΣΟΤ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348 Ιανοσάριος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα