ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΧΦΣΒ46907Σ-ΘΑΞ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδφνίας Σατ. Κφδ. : Αξ. πξση Πληροθορίες : ΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ Σηλέθφνο : FAX : Προς: Κάθε ενδιαθερόμενο ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ( ) ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/ έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ δηαγσληζκνύ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ (CPV ) ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε γηα Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ παξαθάησ εηδώλ: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε: ηηο εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ EN ΗSO 22000:2005 πνπ δηαζέηεη, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηδηαίηεξα ηνπ «Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο (νδεγόο πγηεηλήο Νν. 1)» ηνπ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε ε λνκνζεηηθή πξάμε Σα ππό πξνκήζεηα έηνηκα θαγεηά ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά: Σν γεύκα ζηηο 12:30-14:15 κ.κ. ην αξγόηεξν.

2 Σν δείπλν ζηηο 19:00-20:40 κ.κ. ην αξγόηεξν. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΓΟΜΩΝ Ξελώλαο «Δδέκ» - Κνπλνππηδηαλά Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Νατάδεο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Ξελώλαο «Αλαηνιή» - Κάησ Γαιαηάο Νέαο Κπδσλίαο Οηθνηξνθείν «Απαλεκηά» - Ναμάθε 4, Υαιέπα Οηθνηξνθείν «Δπάλνδνο» - Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Γηακέξηζκα (Γ) - Φαιαζάξλεο & Διύξνπ, Υαληά Γηακεξίζκαηα (Γ) θαη (Δ) - Κάκπσλ 11, Νέα Υώξα Υαλίσλ Γηακέξηζκα (Σ) Κ. Μάλνπ 23 Υαληά Ννο. Ζκέξαο ΚΦΤ Κξνθηδά 25 * Οη δηεπζύλζεηο ησλ δνκώλ ζα κπνξνύλ λα αιιάδνπλ κε κνλνκεξή απόθαζε ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, όπσο επίζεο ζα κπνξεί ν αξηζκόο ηνπο (θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ κεξίδσλ) λα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ΘΦΠΥ, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα επηπιένλ απνδεκίσζε ή γηα αιιαγή ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο πξνκεζεπηήο θαη νη ρνξεγεηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ζύζηεκα αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP γηα ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ρνξεγνύκελσλ εηδώλ θαη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN ΗSO 22000:2005 από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 2.Σα δεθαηέζζεξα εβδνκαδηαία γεύκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ελδεηθηηθά ηνπιάρηζηνλ ηελ πην θάησ βαζηθή ζύλζεζε: -2 γεύκαηα κε θξέζθν θηκά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ιαδεξά ή δπκαξηθά θαη ηπξί θέηα Α πνηόηεηαο -3 γεύκαηα κε θνηόπνπιν, ηπξί θέηα θαη ζαιάηα επνρήο -3 γεύκαηα κε θξέαο, δπκαξηθά ή παηάηεο θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε ςάξη-ζαιαζζηλά θαη ζαιάηα επνρήο -2 γεύκαηα κε όζπξηα,ηπξί θέηα, αληζνύγηεο ή ειηέο Όια ηα παξαπάλσ γεύκαηα ζα ζπλνδεύνληαη κε θξνύην επνρήο. 3.Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα: α. Σα θξέαηα ζα είλαη όια λσπά θαη αξίζηεο πνηόηεηαο. β. Σα ιαραληθά ζα είλαη επίζεο αξίζηεο πνηόηεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε επνρήο. γ.σα βνύηπξα θαη ηα ειαηόιαδα ζα είλαη Α πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη έπεηηα από έγθξηζε ηεο επηηξνπήο: -ειαηόιαδν γηα ζαιάηα νμύηεηαο 0-1 βαζκώλ -ειαηόιαδν γηα θαγεηά νμύηεηαο βαζκώλ -ειαηόιαδν γηα ηεγαλεηά νμύηεηαο βαζκώλ -βνύηπξν γάιαθηνο γηα ηελ παξαζθεπή νξηζκέλσλ γιπθηζκάησλ.

3 4.Σα γεύκαηα ζα παξέρνληαη δύν θνξέο ηελ εκέξα θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθό ην κεζεκεξηαλό θαγεηό από ην βξαδηλό. Σν κελνύ δελ ζα επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα (κεζεκέξη - βξάδπ), νύηε ζηα γεύκαηα ηεο επόκελεο κέξαο. 5. Σν ςσκί ζα είλαη εκέξαο ηύπνπ 70% ( κε αιεύξη ζίηνπ ή ζηθάιεσο). 6. Ζ πνζόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ γηα ηηο ζαιάηεο ζα είλαη 20 γξκ. / κεξίδα. 7.Σν ιάδη, αιάηη, ιεκόλη ή μύδη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζαιάηεο θαη θαγεηά γηα ηελ πνηόηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζηίζεληαη ιίγν πξηλ ην ζεξβίξηζκα. 8. Ζ πνζόηεηα, ηεο ζάιηζαο, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζπληαγή, ζα αθνξά ην 20% - 30% ηνπ πξνβιεπόκελνπ βάξνπο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ ζπλνδεύεηαη κε ζάιηζα. 9. Σα είδε ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα, πίηζα ζα είλαη ηαςηνύ. 10. Σν κνζράξη θαη ην ρνηξηλό ζα είλαη άλεπ νζηώλ, άιηπα, λσπά. Δπίζεο, ζα είλαη είηε ζε θέηεο είηε ζε κηθξά θνκκάηηα. 11. Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν, θέηα ή θηιέην, Α πνηόηεηαο. Γε ζα πεξηέρεη νζηά εληόο ή εθηόο ζάξθαο (πιελ κεγάινπ εκθαλνύο νζηνύ πνπ αθαηξείηαη εύθνια). Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν Α πνηόηεηαο, ζπλαγξίδα, βαθαιάνο, γαιένο ή γιώζζα θαηά πξνηίκεζε ελώ γηα θξέζθν ςάξη όπνπ πξνβιέπεηαη, πξνηηκάηαη ε αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια. 12. Σν θνηόπνπιν ζα είλαη λσπό Α πνηόηεηαο, κπνύηη ή θηιέην ζηήζνο. 13. Ο θηκάο ζηα κπηθηέθηα, θεθηέδεο, ζνπηδνπθάθηα θιπ. ζα πξνέξρεηαη από κνζραξίζην θξέαο, λσπό άιηπν, Α πνηόηεηαο. 14. Σα θαγεηά ζα είλαη καγεηξεκέλα πάληα ηελ εκέξα παξάδνζεο, θαινβξαζκέλα ή θαινςεκέλα θαη ζεξβηξηζκέλα πξνζεθηηθά ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία. 15. Φαγεηά όπσο ιαδεξά θαη ζνύπεο ζα έρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία ζε ζάιηζα ή πγξό θαη ξύδη ή δπκαξηθό ή αλάινγν ζηεξεό πεξηερόκελν. 16. Σα επηδόξπηα ζα παξαδίδνληαη θξύα ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία. 17. Όζα είδε είλαη ζπζθεπαζκέλα / ηππνπνηεκέλα όπσο ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο / επηδόξπηα ζα είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο. 18.Γηα θαγεηά πνπ πξνβιέπνπλ γαξληηνύξα (ξύδη παηάηεο πνπξέ, θ.ι.π.) λα ηνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ρσξηζηά από ην θύξην γεύκα. 19. Σν ηξηκκέλν ηπξί ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). Σα ηπξηά ζα παξαδίδνληαη κεξηδνπνηεκέλα ή αηνκηθά ζπζθεπαζκέλα κε θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη εκεξνκελία παξαγσγήο / ιήμεο). 20. Σν ςσκί ζα παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 21. Δλδεηθηηθά κελνύ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Γ. 22.Σόζν ε αηνκηθή ζπζθεπαζία όζν θαη ηα ηζνζεξκηθά δνρεία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηξόθηκα θαη λα θέξνπλ ην ζρεηηθό εηδηθό ζήκα θαηαιιειόηεηαο. 23. ηνπο ρώξνπο ηνπ αλαδόρνπ απαηηείηαη δηαθνξεηηθόο ρώξνο πξνεηνηκαζίαο, θξεάησλ, πνπιεξηθώλ, ςαξηώλ, ιαραληθώλ, κε μερσξηζηό εμνπιηζκό πξνο απνθπγή ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη ζαικνλειώζεσλ. 24. Σα ηξόθηκα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε όια ηα ζηάδηα θύιαμεο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο παξάδνζεο από έληνκα, ηξσθηηθά θ.ι.π..

4 25. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ν εμνπιηζκόο πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπήο θαη κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ θαζώο θαη όιεο νη επηθάλεηεο θαη ηα δάπεδα ηεο εηαηξείαο ηνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε θαζαξά θαη ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ από Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ. 26. Ζ δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνύ από ην ρώξν παξαγσγήο πξνο ηηο δνκέο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηζνζεξκηθά δνρεία θαη λα δηαλέκεηαη ζηνπο ελνίθνπο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 5 C ή άλσ ησλ 65 C, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ θαη κηθξνβίσλ ζην θαγεηό θαη επνκέλσο δειεηεξηάζεσλ, ηδίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 27.Οη ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ έηνηκσλ εηδώλ πνπ πηζαλά ζα πξνζθέξνπλ. Αλαιπηηθόηεξα, ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπο αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ εξγνζηαζίσλ / πξνκεζεπηώλ όηαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο κεζνιαβνύλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο ή όηαλ θάπνηα είδε παξάγνληαη ζε άιια εξγνζηάζηα. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε απνξξίπηεηαη. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΑΓΖΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ην παξόλ παξάξηεκα πεξηγξάθεηαη ν θαηάινγνο ησλ θαγεηώλ πνπ νθείιεη λα παξαδίδεη ν πξνκεζεπηήο Σν βάξνο αλά κεξίδα γηα ηηο ζαιάηεο επνρήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε είλαη ζε σκή κνξθή. Όιεο νη κεξίδεο ησλ καγεηξεκέλσλ ηξνθώλ ζα δπγίδνληαη κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο θαη ην καθαρό βάρος ησλ κεξίδσλ ησλ θαγεηώλ ζα είλαη ην αθόινπζν: Α/Α ΔΗΓΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΚΡΔΑΣΟ (ΓΡΑΜΜ.) ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΜΔΡΗΓΑ (ΓΡΑΜΜ.) ΚΤΡΗΩ ΠΗΑΣΑ 1 2 ινπθάληθα ηεγαλεηά ζνπβιάθηα πίηα θαιακάθη ρνηξηλό Αγθηλάξεο αια πνιίηα Αξαθάο θαηεςπγκέλνο γηαρλί κε παηάηεο Αξλάθη λσπό θξηθαζέ κε καξνύιη Απγά κε θνινθύζηα Απγά ηεγαλεηά (2 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Βαθαιάνο παζηόο ηεγαλεηόο κε ζθνξδαιηά Γεκηζηά (2 ληνκάηεο, 1 πηπεξηά) 450

5 10 Γίγαληεο θνύξλνπ Γηνπβαξιάθηα (λσπόο θηκάο) Καιακαξάθηα ηεγαλεηά (θαηεςπγκέλα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Καιηηζνύληα κε ρόξηα θαη ηπξί (κεξίδα) Καξκπνλάξα Καηζηθάθη θνύξλνπ γηνπβέηζη Καηζηθάθη θνύξλνπ κε παηάηεο Κεθηέδεο ηεγαλεηνί Κεθηέδεο ηεγαλεηνί κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνινθύζηα-παηάηεο-θαξόηα βξαζηά Κνηόπνπιν ςεηό Κνηόπνπιν βξαζηό (λσπό) ζνύπα Κνηόπνπιν βξαζηό πηιάθη (λσπό) Κνηόπνπιν θαιακάθη (3 ηεκ.) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνθθηληζηό (λσπό) κε καθαξόληα ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Κνηόπνπιν λσπό κε κπάκηεο (θαη.) Κνηόπνπιν πατδάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην Κνπλέιη ζηηθάδν κε παηάηεο ηεγαλεηέο Κξεαηόζνππα (λσπό θξέαο) Κξεαηόηνπξηα Λαραλνληνικάδεο Μαθαξόληα κε ζάιηζα Μαθαξόληα βνπηύξνπ Μαθαξόληα κε λσπό θηκά Μειηηδάλεο θνύξλνπ Μειηηδάλεο ηκάκ 400

6 38 Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό κε πνπξέ ή παηάηεο ή καθαξόληα Μνζράξη βξαζηό ή ςεηό Μνπζαθάο (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) Μπηθηέθηα ςεηά (λσπόο θηκάο) κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή θξηζαξάθη Μπνπξέθη Μπξηάκ (θνινθύζηα-παηάηεο) Μπξηδόια ρνηξηλή Μπξηδόια ρνηξηλή κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή θνύξλνπ ή ξύδη ή θξηζαξάθη Οκειέηα (απγά, δακπόλ, ηπξί, παηάηεο ηεγ.) Παζηίηζην (λσπόο θηκάο) Πίηζα αηνκηθή (ηπξί, δακπόλ, ζάιηζα) Πνιηνπνηεκέλν θνηόπνπιν λσπό αηνκηθή ζπζθεπαζία Ρεβύζηα ληεξκπηγηέ Ρνιό κε ζάιηζα (λσπόο θηκάο) νππηέο (θαηες.) κε κάξαζν θαη παηάηεο γηαρλί ή παηάηεο ηεγλαεηέο ή καθαξνλάθη νπηδνπθάθηα νπηδνπθάθηα κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή πνπξέ ή καθαξόληα παλαθόπηηα παλαθόξπδν Σαζθεκπάκπ κε πηιάθη Σπξόπηηα Φάβα Φαθέο γηαρλί Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα γηαρλί κε παηάηεο Φαζόιηα μεξά γηαρλί (θαζνιάδα) 450

7 65 Υνηξηλό θνθθηληζηό Υνηξηλό θνθθηληζηό κε παηάηεο ηεγαλεηέο ή ξύδη ή καθαξόληα Υνηξηλό λσπό κε θξηζαξάθη γηνπβέηζη Υνηξηλό λσπό κε ζέιηλν Υνηξηλό λσπό κε θαζνιάθηα Υνηξηλό κε παηάηεο θνύξλνπ Υνξηόζνππα Υηαπόδη θξαζάην κε καθαξνλάθη ή ξύδη ή παηάηεο ηεγαλεηέο Υπινπίηεο βνπηύξνπ Υπινπίηεο κε ζάιηζα Φάξη θαηεςπγκέλν πιαθί (ζπλαγξίδα ή βαθαιάνο ή γαιένο ή γιώζζα) κε παηάηεο ηεγαλεηέο Φάξη θξέζθν (ςηιό αζεξίλα, καξίδα ή ζαξδέια) ηεγαλεηό Φαξόζνππα (θαηες.) Φάξη ςεηό ή βξαζηό Φάξη ςεηό ή βξαζηό κε παηάηεο θαη θαξόηα ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΑ 1 Αληδνύγηεο (2 ηεκ.) 2 Κνπλνππίδη βξαζηό Παληδάξηα βξαζηά Παηαηνζαιάηα αιάηα αγγνύξη-ληνκάηα (70 γξ γξ.) αιάηα βξαζηά θαξόηα-παηάηεο αιάηα βξαζηά ρόξηα αιάηα καξνύιη αιάηα ιάραλν (κε θαξόην) Σαξακνζαιάηα (κεξίδα) 80

8 11 Παηάηεο ηεγαλεηέο (κεξίδα) Παηάηεο θνύξλνπ (κεξίδα) Γηανύξηη (αγειάδαο) Φέηα (κεξίδα) άληνπηηο κπαγθέηαο (ηπξί-δακπόλληνκάηα) 200 Α/Α ΦΡΟΤΣΑ 1 Μήιν 2 Πνξηνθάιη 3 Αριάδη 4 ηαθύιη 5 Καξπνύδη (κε θινύδα) 6 Πεπόλη (κε θινύδα) 7 Κεξάζηα 8 Ρνδάθηλν 9 Βεξίθνθα (2 ηεκ.) 10 Μαληαξίληα (2 ηεκ.) 11 Μπαλάλα εηζαγσγήο (1 ηεκ.) 12 Αθηηλίδηα (2 ηεκ.) Α/Α ΓΛΤΚΑ 1 Δθιέξ 2 Καηαΐθη 3 Κσθ 4 Πάζηεο 5 Πξνθηηεξόι 6 Γαιαθηνκπνύξεθν 7 Κέτθ Γηάθνξα 8 Κξνπαζάλ

9 9 Καξπδόπηηα 10 Κνκπόζηα θξνύηνπ * ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν εδεζκάησλ ζα κπνξνύλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (θαη ζε πνζνζηό όρη κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ) λα πξνζηεζνύλ θαη θάπνηα άιια από ηνλ ππεύζπλν Σκήκαηνο Γηαηξνθήο, εθ όζνλ πξνθύςεη ηέηνηα αλάγθε, ηα νπνία ζα ηηκνινγεζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαη αλαινγία ησλ ήδε ππαξρόλησλ όκνησλ ή ζπγγελώλ εδεζκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ. Ο αξηζκόο ησλ ελνίθσλ αλέξρεηαη ζηνπο 96 (ελδέρεηαη λα ππάξμεη κία κηθξή απμνκείσζε). ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΜΖΝΗΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΣΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 82 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μαθαξόληα κε θηκά ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-καξνύιη ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κπαλάλα ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φαθέο ζνύπα-ζαξδέιεο κπαλάλα Γείπλν: Επκαξηθά θαξκπνλάξα-ζαιάηα ληνκάηα-αθηηλίδην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Κξηζαξάθη κε ζάιηζα & ινπθάληθν-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ξνδάθηλν Γείπλν: Γηνπβαξιάθηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα γιπθηά ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη πιαθί κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ιάραλν ζαιάηα κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο ηκάκ-ηπξί θέηα-αριάδη ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα ιάραλν-ξπδόγαιν Γείπλν: Αξαθάο κε παηάηεο-ηπξί θέηα-κήιν

10 2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φαζόιηα μεξά-ηαξακνζαιάηα-κπαλάλα Γείπλν: Κνηόπνπιν βξαζηό-πηιάθη-γηανύξηη-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπηθηέθη θαη ρόξηα-πάζηα-αριάδη Γείπλν: Μαθαξόληα κε ζάιηζα-ηπξί θέηα-κήιν ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάξη ηεγαλεηό-παηάηεο βξαζηέο-θνπλνππίδη βξαζηό-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θνκπόζηα ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Υνηξηλό κε παηάηεο-ζαιάηα ιάραλν-αθηηλίδην Γείπλν: παλαθόπηηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Πίηζα ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Ρεβύζηα-ειηέο-θαξπδόπηηα Γείπλν: Κνηόπνπιν θνύξλνπ κε παηάηεο ιεκνλάην-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Σαζθεκπάπ κε πηιάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα καξνύιη-αριάδη

11 3ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μαθαξόληα βνπηύξνπ-2 ινπθάληθα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα καξνύιη-θνκπόζηα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπξηάκ-ηπξί θέηα-θξέκα-αριάδη ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο θαη θαξόηα-ξπδόγαιν Γείπλν: Φαζνιάθηα κε παηάηεο-ηπξί θέηα-αριάδη ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Μνπζαθάο ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Κνηόπνπιν θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γίγαληεο θνύξλνπ-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ηπξί θέηα-κήιν Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θξέκα ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-ξνδάθηλν Γείπλν: Οκειέηα θνινθύζηα θαη παηάηεο-κήιν ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Παζηίηζην ζαιάηα καξνύιη-πξνθηηεξόι Γείπλν: Αγθηλάξεο αιά πνιίηα-ηπξί θέηα-θνκπόζηα

12 4ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθηα κε παηάηεο-ζαιάηα καξνύιη-κπαλάλα Γείπλν: παλαθόξπδν-ηπξί θέηα-απγό βξαζηό-αριάδη ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν θαιακάθη κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ρόξηα ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Οκειέηα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-θνκπόζηα ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Φάβα-αληζνύγηεο-ειηέο-κήιν Γείπλν: νπηδνπθάθηα κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-αριάδη ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Υνηξηλό θνθθηληζηό κε ξύδη-ζαιάηα ιάραλν-κήιν Γείπλν: Μπνπξέθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Γεκηζηά-γηανύξηη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-αριάδη Γείπλν: Ρνιό κε ζάιηζα-ζαιάηα ιάραλν-θξέκα κπαλάλα ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε παηάηεο-θαξόηα-θνκπόζηα Γείπλν: Μπνπξέθη-ζαιάηα-αριάδη ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη θνθθηληζηό κε πνπξέ-ζαιάηα ιάραλν-θσθ Γείπλν: παλαθόπηηα-παηαηνζαιάηα-θνκπόζηα ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν Γείπλν: Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα ζαιάηα καξνύιη-ηπξί θέηα-κπαλάλα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Μπξηδόια ρνηξηλή κε ξύδη-ρόξηα θξέκα-αριάδη Γείπλν: Καξκπνλάξα-ληνκάηα/αγγνύξη ζαιάηα-κήιν ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: νππηέο κε παηάηεο ηεγαλεηέο-ζαιάηα ιάραλν-θνκπόζηα Γείπλν: Αξαθάο κε αγθηλάξεο-ηπξί θέηα κπαλάλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΔΛΑΦΡΑ ΓΗΑΗΣΑ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη) 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθη κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξέκα ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θνκπόζηα Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-γηανύξηη-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-ξπδόγαιν Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην

13 ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-ζαιάηα-ξπδόγαιν ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-δειέ-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θνκπόζηα Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη -θξνύην Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- γηανύξηη-θξνύην 2Η ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο-ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θνκπόζηα Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο-ζαιάηα-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα-ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ-ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο-ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΖ ΓΗΑΒΖΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Μπηθηέθη πνπξέο - πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μαθαξνλάθη θνθηό κε ηπξί-πξάζηλε ζαιάηα-γηανύξηη 2%-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα κε βξαζηά ιαραληθά-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Γηνπβαξιάθηα- βξαζηή ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε παηάηεο-πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Μαθαξόληα βίδεο κε ηπξί- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ

14 Γεύκα: Φάξη ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά -θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- πηιάθη-γηανύξηη 2%-θξνύην Γείπλν: Υπινπίηεο κε ζάιηζα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην 2Ζ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Γεύκα: Φάξη ςεηό-παηάηεο ιεκνλάηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην. Γείπλν: Μαθαξόληα κε ηπξί ηξηκκέλν-ζαιάηα-θξνύην ΣΡΗΣΖ Γεύκα: Κνηόπνπιν ςεηό κε βξαζηά ιαραληθά θξνύην Γείπλν: Mπηθηέθη-πνπξέο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΣΔΣΑΡΣΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα-πνπξέο-γηανύξηη 2%-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν κε θξηζαξάθη- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΔΜΠΣΖ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθηα ςεηά κε καθαξόληα- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γεύκα: Ρνιό θνηόπνπιν κε πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μνζράξη βξαζηό-καθαξνλάθη θνθηό - 1 γηανύξηη 2%-θξνύην ΑΒΒΑΣΟ Γεύκα: Φάξη ςεηό κε ιαραληθά-θξνύην Γείπλν: Κνηόπνπιν ςεηό-πνπξέ- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην ΚΤΡΗΑΚΖ Γεύκα: Μνζράξη κε άζπξε ζάιηζα- ρπινπίηεο- πξάζηλε ζαιάηα-θξνύην Γείπλν: Μπηθηέθη ςεηό κε θξηζαξάθη-ζαιάηα-θξνύην ΣΟΤ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ (πεξίπνπ 7 έλνηθνη)αθδνδη Ζ ΠΟΟΣΖΣΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΘΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΑΡΑΚΑΣΧ: Κξέαο/ςάξη/θνηόπνπιν: 120 γξκ. Επκαξηθά/ ξύδη: 120 γξκ. Παηάηεο: 160 γξκ Πνπξέο:120 γξκ. Σν γηανύξηη ζα είλαη κε 2% ιηπαξά Παραηήρηζη: Δνδέτεηαι να προκύυοσν και ειδικές δίαιηες για κάποιοσς από ηοσς ενοίκοσς όπφς π.τ. άναλος δίαιηα, άλιπος δίαιαηα, νεθροπαθούς, τολοκσζηοπαθούς, αλεζμένα κλπ

15 ΗΣΗΖ ΠΡΩΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Υ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί όιεο ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, όιεο ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά λα εθαξκόδεη ηηο νδεγίεο ηνπ θώδηθα πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηνπο ρεηξηζκνύο ηξνθίκσλ ζε όια ηα ζηάδηα, δειαδή κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ-πξνεξγαζία - παξαζθεπή πξσηλνύ δηαλνκή ζηηο θιηληθέο - άθημε θαη παξάδνζε γηα θαηαλάισζε. Θα πξέπεη λα κεξηκλά ηδηαίηεξα γηα ηελ πξόιεςε ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ θαη κεηάδνζεο αζζελεηώλ. 2. Ο Αλάδνρνο λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο παξαζθεπήο θαγεηνύ, βηβιίν επηζεσξήζεσλ ρσξίο παξαηεξήζεηο, πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ηζρύ (ησλ νπνίσλ αληίγξαθα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.) 3. Σα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη ζηα καγεηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ζπγθξνηήζεη εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν όζν αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ πξσηλή ζίηηζε ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ θαζώο θαη ηε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο θαη ηα θιεηζηά ηκήκαηα. 4. Όηαλ ηα πξσηλά πξνζθνκίδνληαη ζηηο θιηληθέο, ε πξντζηακέλε θάζε θιηληθήο ζα ιακβάλεη γλώζε γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ πξσηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνσζνύληαη γηα δηαλνκή ζηνπο αζζελείο κε ηελ θάξηα δίαηηαο. 5. Ζ ελδπκαζία: εππξεπήο νκνηόκνξθε θαη κε δηαθξηηηθό(ζα ρνξεγείηαη από ηνλ αλάδνρν). Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ζθνύθνπ ή θαπέινπ θαη γαληηώλ κηαο ρξήζεσο( πνπ ζα ρνξεγνύληαη από ηνλ αλάδνρν). 6. Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί ηνλ ρώξν παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ πξσηλώλ αιιά θαη λα ειέγρεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηνλ Αλάδνρν. 7. Σα άηνκα πνπ ζα ζεξβίξνπλ ην πξσηλό ζηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γλώζηεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 8. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ύκβαζε ηνπ πξσηλνύ γηα ηξεηο (3) κήλεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο. 9. Σα ππό πξνκήζεηα πξσηλά ζα πξνεηνηκάδνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 7 π.κ., ζα γίλεηαη ε παξαζθεπή ακέζσο θαη ε δηαλνκή ζηηο θιηληθέο ην αξγόηεξν κέρξη 9 π.κ. ζα έρεη νινθιεξσζεί. 10. Ζ παξαγγειία ησλ πξσηλώλ ζα δίλεηαη εγγξάθσο κε βάζε ην Γηαηηνιόγην θαη ηε δύλακε αζζελώλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από ηελ παξάδνζε, γηα δε ην άββαην/ Κπξηαθή θαη αξγίεο ε παξαγγειία ζα δίλεηαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα εγγξάθσο. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ ηνλ αξηζκό ησλ κεξίδσλ πξσηλνύ κέρξη 20%. 11. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξσηλώλ ζα ειέγρεηαη θαηόπηλ ηπραίσλ δεηγκαηνιεςηώλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ νξίδεη ην πκβνύιην Γηνίθεζεο. 12. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πξσηλνύ ηνπο βξαζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ & ζθεύε ( πνξζειάληλα θιηηδάληα, θνπηάιηα, θαλάηεο, αλνμείδσηνπο δίζθνπο, δνρεία δηαλνκήο θ.ιπ) δηθά ηνπ, ηα νπνία κεηά ην ηέινο ηεο ζίηηζεο κε πξσηλό ησλ λνζειεπνκέλσλ ζα πιέλνληαη (με

16 απορρσπανηικό ηοσ αναδότοσ) θαη ζα θπιάζζνληαη ζηα καγεηξεία ( ζε ρώξν πνπ έρεη παξαρσξήζεη ην λνζνθνκείν) κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα πξνζθνκίζεη ηα πξσηλά ζην λνζνθνκείν ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα από ηα παξαγγειζέληα ή δελ ηα παξαδώζεη θαζόινπ ή ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ησλ εηδώλ από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπο εληόο κηαο ώξαο ην αξγόηεξν, ηόηε ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη απηά ή αληίζηνηρα πξντόληα από ην ειεύζεξν εκπόξην, νπόηε ε ηπρόλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμύ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αηηία απηή, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 13. Οη πξώηεο ύιεο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαλνκή πιηθά ζα παξακέλνπλ ζε απνζήθε θαη ςπγείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηε θύιαμε ζα έρεη ν αλάδνρνο. 14. Σα πξσηλά ζα παξαζθεπάδνληαη κε πιηθά ηνπ αλαδόρνπ θαη ε δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ακαμίδηα δηαλνκήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζθεύε ηεο εηαηξείαο (δνρεία δηαλνκήο, θιπηδάλεο, θνπηαιάθηα, δίζθνπο θ.ι.π), ησλ νπνίσλ θάζε απώιεηα ή θζνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 15. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο όπσο ινηκώδεηο λόζνη, πξνζσξηλή απνπζία αζζελνύο ή αλ ππάξρεη εηδηθή εληνιή από ηελ πξντζηακέλε ην πξσηλό ζα ζεξβίξεηαη ζε ζθεύε κηαο ρξήζεσο ( πηάην, πνηήξη) θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό θαηάιιεια γηα ηξόθηκα. 16. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα αμηώζεη από ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε από ηελ εξγαζία, νξηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, εάλ θξίλεη όηη δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνύλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 17. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ππεύζπλν / επόπηε ηνπ ηδησηηθνύ ζπλεξγείνπ ( θαη αληηθαηαζηάηε ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο) ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Σκήκα Γηαηξνθήο. 18. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα κελ ζηακαηά ε παξνρή ππεξεζηώλ δηαλνκήο γεπκάησλ αθόκα θαη ζε πεξίπησζε απεξγίαο. 19. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί όιεο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ, λα ηεξεί όινπο ηνπο θαλόλεο ππξαζθάιεηαο θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη ν κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα πξνθύςεη κε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. 20. Ο επόπηεο ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη δεκηέο από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ.σπρόλ δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από απηνύο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο ή ηνλ κάγεηξα βάξδηαο θαη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. 21. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα θαζαξίδεη θαζεκεξηλά ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη (ρώξν βξαζηήξσλ, ρώξν πιπληεξίνπ) θαζώο θαη ηα ακαμίδηα δηαλνκήο(κε δηθά ηνπ πιηθά θαζαξηόηεηαο) 22. Σν πξνζσπηθό δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ αλαδόρνπ ζην ηέινο ηεο δηαλνκήο θξνληίδεη γηα ηελ ζπιινγή ησλ δίζθσλ ησλ αζζελώλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηώλ από ηνπο ρώξνπο δηαλνκήο θαη ηα καγεηξεία. Αθνύ ζπιιέμνπλ ηα ζθνππίδηα ζε θαηάιιεινπο πιαζηηθνύο ζάθνπο (πνπ παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν) ηα κεηαθέξνπλ ζε ζεκείν πνπ νξίδεη ην Ννζνθνκείν. 23. Σν πξνζσπηθό ην απαζρνινύκελν ζηε ζίηηζε, είλαη δπλαηόλ λα απνηειεί κεγάιν θίλδπλν επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη αθ ελόο ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο

17 θαη ρεηξηζκνύ ηξνθίκσλ, εμνπιηζκνύ θαη ρώξσλ ζίηηζεο θαη αθ εηέξνπ ζε νδεγίεο εξγαζίαο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαηηεηηθήο ζεξαπείαο ησλ αζζελώλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε ( θνηλή Τπ. Απόθαζε 487/ΦΔΚ 1219Β ) θαη δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθή θαη ζπλερηδόκελε. Αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ε εθπαίδεπζε αθνξά ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ. ηόρν έρεη λα θαηαζηήζεη ηα άηνκα ηθαλά λα ρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ηα ηξόθηκα, ηνλ εμνπιηζκό, ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηώλ δηαηξνθήο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ, ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή ζθεπώλ, εμνπιηζκνύ ρώξσλ θαη ηελ εθαξκνγή νξζώλ πξαθηηθώλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Α. Τποτρεφηική Δκπαίδεσζη Οη απαζρνινύκελνη ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ζε πηζηνπνηεκέλν θνξέα ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΦΔΣ «Βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ»( ν ρξόλνο εθπαίδεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά). Η ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. Β. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευζη Τν Τκήκα Γηαηξνθήο κπνξεί λα επαλέξρεηαη ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο κε δύν ηξόπνπο. Με νδεγίεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαζεκεξηλά ή όηαλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Με πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ ή νπνηαδήπνηε άιιε Υπεξεζία θξίλεη θαηά πεξίπηωζε. Η εθπαίδεπζε απηή αθνξά ζηελ εκπέδωζε ηεο βαζηθήο θαη ηελ απνθπγή ραιάξωζεο ηωλ κέηξωλ πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κε επηκέιεηα. Δπίζεο κπνξεί λα αθνξά ζην πξνζωπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε Δηδηθά Τκήκαηα ή Μνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απαηηεί κεγαιύηεξε θαη εηδηθόηεξε εθπαίδεπζε. Ο Δπόπηεο ηνπ Σπλεξγείν/Δηαηξείαο, είλαη ππνρξεωκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηωλ απαζρνινπκέλωλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηωλ γλώζεωλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ηελ εθαξκνγή ηωλ ζπζηάζεωλ πνπ ζε θάζε πεξίπηωζε απαηηνύληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρεηξηζηώλ ηξνθίκωλ. Σόζν ην Ννζνθνκείν όζν θαη ην ζπλεξγείν ζα ηεξνύλ αξρείν εθπαίδεπζεο απαζρνινπκέλσλ ην νπνίν, ζα παξνπζηάδνπλ ζε θάζε έιεγρν

18 Β.ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σα πξσηλά λα είλαη παξαζθεπαζκέλα κε πιηθά Α πνηόηεηαο. Ζ ζπζθεπαζία ησλ καραηξνπήξνπλσλ λα είλαη αηνκηθή (θνπηαιάθη, καραηξάθη θαη ραξηνπεηζέηα) θαη λα θιείλεη αεξνζηεγώο. ΣΟ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΠΡΩΗΝΟ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΘΔ ΑΘΔΝΟΤ): Α/Α ΔΗΓΟ ΒΑΡΟ /ΣΔΜ. 1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ΠΛΖΡΔ + ΑΠΑΥΟ (1,5 % ΛΗΠΑΡΑ) Δ ΑΝΑΛΟΓΗΑ 100 ml ΓΑΛΑ ΚΑΗ 100 ml ΝΔΡΟ ή ΣΑΗ ή ΥΑΜΟΜΖΛΗ ( ζε αηομικό θακελάκι) 200ml 2 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 20 gr 3 ΦΤΣΗΚΟ ΒΟΤΣΤΡΟ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 4 ΕΑΥΑΡΖ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 gr 5 ΣΔΔΡΗ ΦΡΤΓΑΝΗΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ(10 gr έκαζηη) 40 gr 6 ΣΤΡΗ ΓΗΑΗΣΖ ΓΗΑ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΔ ΥΑΜΖΛΑ ΛΗΠΑΡΑ (ΣΤΠΟΤ MILNER ή LINEA) 50 gr 7 ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΑΥΑΗΡΗ 1 ΣΔΜ 8 ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΟΤΣΑΛΑΚΗ 1 ΣΔΜ 9 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ (Δ ΜΔΜΒΡΑΝΖ) 1 ΣΔΜ Σα πρφινά ημερηζίφς κσμαίνονηαι ζηις 360 μερίδες περίποσ ανάλογα με ηη δύναμη ηφν αζθενών με βάζη ηα ζηοιτεία ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής. Οι πρώηες ύλες θα πρέπει να πληρούν όλες ηις απαραίηηηες ηετνικές προδιαγραθές ζύμθφνα με ηον Κανόνα Σροθίμφν και Ποηών και όλα ηα απαραίηηηα δικαιολογηηικά να σπάρτοσν ζηη διάθεζη ηοσ Σμήμαηος Γιαηροθής. Γ. ΥΩΡΟΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΩΗΝΟΤ Ηζόγειο: Α Όροθος: Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο ΣΔΠ-Φ/Υ ΜΔΘ, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο.

19 Γ Όροθος: Μ/Γ, Π/Γ, Κ/Γ, ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΚΖ,ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ-ΧΡΛ Γ Όροθος: Α +Β ΠΑΘ/ΚΖ., ΟΦΘ/ΚΖ, Ν/Υ, ΓΑΣΡ/ΚΖ, ΑΗΜ/ΚΖ, ΟΓΟΝΣ/ΚΖ, ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ, ΟΓΚ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε ΓΔΡΜ/ΚΖ Δ Όροθος: ΟΡΘ/ΚΖ, Π/Ν, Α + Β ΥΔΗΡ/ΚΖ θαη κε πξόβιεςε γηα ΦΤΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ. 1. Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.chaniahospital.gr) ήηνη από ηελ Σεηάξηε ώξα 8:00 έσο θαη ηελ Σεηάξηε ώξα 8: Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ. 4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 6. Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ... 4 1.1 Γηθαηνύρνο Φώξα... 4 1.2 Αλαζέηνπζα Αξρή... 4 2. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ... 4 2.1 Γεληθόο Σηόρνο...

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΔΤΡΩΝ ΣΤΠΟΤ 70% ΠΓΔ-Α-276 ΔΚΓΟΗ 12 ε ΑΡ. ΚΩΓΙΚΟΤ:8920-02-002-240209 ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ - ΓΙΟΡΘΩΔΩΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008

ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΤΣΖΜΑ ΓΗΗΑΦΑΛΗΗΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: 05-08-11 ειίδα 2 / 33 3. ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ... 5 4. ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα