ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη πξναγωγέο από βαζκό ζε βαζκό, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζωπηθνύ, γίλνληαη κε βάζε πνζόζηωζε επί ηωλ θάζε θνξά θξηλόκελωλ, ύζηεξα από αμηνιόγεζε πνπ δηελεξγείηαη κία θνξά ην ρξόλν από ην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην, ωο εμήο: -Από ηον Διζαγωγικό Βαθμό Σ ππαιιήιωλ, ζηο Βαθμό Δ : κέρξη θαη 100% ηωλ θξηλόκελωλ - Από ηο Βαθμό Δ ζηο Βαθμό Γ : κέρξη θαη 90% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ, - Από ηο Βαθμό Γ ζηο Βαθμό Γ : κέρξη θαη 80% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ, - Από ηο Βαθμό Γ ζηο Βαθμό Β : κέρξη θαη 60% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ. - Από ηο Βαθμό Β ζηο Βαθμό Α : κέρξη θαη 20% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ.. Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζπλαθνύο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία είλαη δπλαηόλ, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα απαζρνιεζνύλ, θαηαηάζζνληαη, ωο δόθηκνη ζην Βαζκό Γ. Οη θάηνρνη αλαγλωξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ζπλαθνύο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία είλαη δπλαηόλ, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα απαζρνιεζνύλ, θαηαηάζζνληαη, ωο δόθηκνη ζην Βαζκό Δ. Ο ελάσιζηορ σπόνορ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξναγωγή από βαζκό ζε βαζκό, είλαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ: Από ην Βαζκό Σ ζην Βαζκό Δ, δύο (2) έηε Από ην Βαζκό Δ ζην Βαζκό Γ, ηέζζεπα (4) έηε Από ην Βαζκό Γ ζην Βαζκό Γ, ηέζζεπα (4) έηε

2 Από ην Βαζκό Γ ζην Βαζκό Β, ηέζζεπα (4) έηη Από ην Βαζκό Β ζην Βαζκό Α (θαηαιεθηηθόο βαζκόο) έξι (6) έηη Θεωξεηηθά κπνξεί θάπνηνο, εάλ όια εμειηρζνύλ νκαιά, λα θζάζεη ζην βαζκό Α κεηά από 20 έηε ππεξεζίαο, εθόζνλ ζα αλήθεη ζην πξνλνκηνύρν πνζνζηό ηνπ 20%, πνπ ζα πεξάζεη από ην βαζκό Β ζην βαζκό Α. ύζηημα μιζθολογικήρ εξέλιξηρ 1. Οη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ην βαζηθό κηζζό πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκό ηνπο. Πεξαηηέξω, ζε θάζε βαζκό ζεζπίδνληαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) 2. Σα Μ.Κ. σοπηγούνηαι ανά διεηία, με εξαίπεζη ηα Μ.Κ. ηων Βαθμών Β και Α, ηα οποία σοπηγούνηαι ανά ηπιεηία. Η εμέιημε ηωλ ππαιιήιωλ ζηα Μ.Κ. γίλεηαη απηνδίθαηα κε ηελ παξέιεπζε ηνπ αλωηέξω νξηδόκελνπ ρξόλνπ. Καη εμαίξεζε, ζε πεξίπηωζε πνπ, από ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζήο ηνπ, πξνθύπηεη όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη επηηύρεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηνρνζεζίαο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηό (50%), γηα δύν ζπλερή ρξόληα, δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά κέρξηο όηνπ επηηύρεη ην ωο άλω ειάρηζην πνζνζηό. 3. Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θάζε βαζκνύ, πέξαλ ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηόλ, είλαη ηα εμήο : α) Δ : δύο (2) Μ.Κ. β) Γ : ηπία (3) Μ.Κ. γ) Γ : ηέζζεπα (4) Μ.Κ. δ) Σα μιζθολογικά κλιμάκια ηων βαθμών Β και Α καλύπηοςν ηο ζύνολο ηος επγαζιακού βίος ηος ςπαλλήλος, μέσπι ηην με οποιονδήποηε ηπόπο αποσώπηζή ηος από ηην ςπηπεζία. Βαζικόρ Μιζθόρ 1. Ο εηζαγωγηθόο κεληαίνο βαζηθόο κηζζόο ηνπ Βαζκνύ Σ ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο πξνζωπηθνύ νξίδεηαη ζε επηαθόζηα νγδόληα (780) επξώ 2. Οη εηζαγωγηθνί κεληαίνη βαζηθνί κηζζνί ηωλ ππόινηπωλ θαηεγνξηώλ πξνζωπηθνύ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην κηζζό ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, πνιιαπιαζηαδόκελν κε ηνπο παξαθάηω ζπληειεζηέο, ζηξνγγπινπνηνύκελνη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα επξώ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΔ Σ 1,10 ΣΔ Σ 1,33 ΠΔ Σ 1,40 3. Οη βαζηθνί κηζζνί ηωλ ινηπώλ βαζκώλ όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ δηακνξθώλνληαη ωο εμήο : α. Σνπ βαζκνύ Δ κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Σ ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό(10%). Β. Σνπ βαζκνύ Γ κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Δ ζε πνζνζηό δέθα πέληε ηνηο εθαηό (15%). Γ. Σνπ βαζκνύ Γ κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Γ ζε πνζνζηό δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). Γ. Σνπ βαζκνύ Β κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Γ ζε πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό (20%). Δ. Σνπ βαζκνύ Α κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Β ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%).

3 4. Οη βαζηθνί κηζζνί ηωλ Μ.Κ. ηωλ Βαζκώλ δηακνξθώλνληαη ωο εμήο: α) Σνπ πξώηνπ Μ.Κ. θάζε βαζκνύ θαη θαηεγνξίαο κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ απηνύ θαηά δύν ηνηο εθαηό (2%). Β) Σνπ θάζε επόκελνπ Μ.Κ. κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ θιηκαθίνπ ζε πνζνζηό ίδην κε απηό πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπηωζε. Οη βαζηθνί κηζζνί πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζηξνγγπινπνηνύληαη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα επξώ. Με βάζε ηα αλωηέξω νη βαζηθνί κηζζνί όιωλ ηωλ βαζκώλ όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο δηακνξθώλνληαη ωο εμήο ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΑΘΜΟΙ ΤΔ ΓΔ ΣΔ ΠΔ Σ Δ Γ Γ Β Α Οη ππάιιεινη, όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ, δηαλύνπλ δνθηκαζηηθή πεξίνδν δύν (2) εηώλ ζην βαζκό πνπ εηζάγνληαη. Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο απηήο πεξηόδνπ, ν ππάιιεινο κνληκνπνηείηαη εθόζνλ: α) ζηελ έθζεζε αμηνιόγεζήο ηνπ εμαζθαιίδεη, κε βάζε ηε βαζκνιόγεζε ηεο απόδνζήο ηνπ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο, θαζώο θαη ηε βαζκνιόγεζε ηωλ ινηπώλ θξηηεξίωλ αμηνιόγεζεο βαζκνινγία κεγαιύηεξε ηεο βάζεο θαη β) θξηζεί από ην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην επηηπρήο ε δνθηκαζηηθή ηνπ ππεξεζία. Δθόζνλ ν δόθηκνο ππάιιεινο κνληκνπνηεζεί, πξνάγεηαη ζην βαζκό Δ. ε πεξίπηωζε πνπ ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην θξίλεη ηνλ ππάιιειν κε ηθαλό λα κνληκνπνηεζεί, ν ππάιιεινο απνιύεηαη. Σν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην κπνξεί, θαηά πεξίπηωζε, λα απνθαζίζεη, άπαμ, ηελ παξάηαζε ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ από έμη (6) κέρξη δώδεθα (12) κήλεο, εθόζνλ, κε βάζε ηελ έθζεζε αμηνιόγεζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ, δελ πξνθύπηεη ζαθώο ε θαηαιιειόηεηα ηνπ θξηλόκελνπ πξνθεηκέλνπ λα κνληκνπνηεζεί. ε απηή ηελ πεξίπηωζε, κεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο, ν ππάιιεινο επαλαμηνινγείηαη. Σν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην, θαηά ηελ επαλάθξηζε, θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνλ ππάιιειν. Γηα ηελ πεξίνδν απηή ν ππάιιεινο δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά. ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Πωρ διαμοπθώνονηαι οι βαζικοί μιζθοί ηων βαθμών και ηων Μ.Κ ηηρ Π.Δ καηηγοπίαρ

4 ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΡΟΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΔΣΗ ΤΠ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π.Δ ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ Μ.Κ ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ Μ.Κ. Μ.Κ ΓΙΑ ΟΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΑΓΟΝΣΑΙ ΣΟ ΒΑΘΜΟ 2 Σ 2 έηη δοκιμαζηικήρ εθαπμογήρ Δ ο βαθμόρ Δ έσει 2 Μ.Κ Για ηο 10% Γ ο βαθμόρ Γ έσει 3 Μ.Κ Για ηο 20% Γ ο βαθμόρ Γ έσει 4 Μ.Κ Για ηο 40% Β κ.ο.κ μέσπι ηην αποσώπηζη ηος ςπαλλήλος από ηην ςπηπεζία, αν δεν πποασθεί ζηο βαθμό Α Σα Μ.Κ. ηος βαθμού Δ σοπηγούνηαι ανά ηπιεηία μέσπι ηην αποσώπηζη ηος ςπαλλήλος κ.λ.π. Για ηο 80% Α Σα Μ.Κ ηος βαθμού Α σοπηγούνηαι Δίναι για ηο 20% ηων ςπαλλήλων πος θα πποασθούν

5 30-32 ανά ηπιεηία κ.ο.κ μέσπι ηην αποσώπηζη ηος ςπαλλήλος από ηην ςπηπεζία ζηον Α βαθμό από ηον Β βαθμό ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ Ο ππάιιεινο εηζέξρεηαη κε ηνλ Σ βαζκό θαη βαζηθό κηζζό όπνπ θαη παξακέλεη γηα 2 ζπλερή ρξόληα. Μεηά ηε δνθηκαζηηθή πεξίνδν ηεο δηεηίαο ν ππάιιεινο κνληκνπνηείηαη, εθόζνλ θξηζεί ηθαλόο από ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην. ηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζηνλ Δ βαζκό. ην βαζκό Δ κεηά από δηεηία ζα πάξεη ην πξώην Μ.Κ ηνπ βαζκνύ θαη κεηά από κία δεύηεξε δηεηία, αθνύ ζα έρεη ζπκπιεξώζεη 4 έηε ζην βαζκό, ζα θξηζεί γηα ηνλ Γ βαζκό. Δπεηδή όκωο ζηνλ Γ βαζκό ζα πξναρζεί ην 90% ηωλ ππαιιήιωλ, ην 10% πνπ δελ ζα πξναρζεί ζα παξακείλεη ζηνλ ίδην βαζκό αιιά ζα πάξεη ην δεύηεξν Μ.Κ. ηνπ βαζκνύ. Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηνπο άιινπο βαζκνύο. ηνπο βαζκνύο Β θαη Α ηα Μ.Κ ρνξεγνύληαη αλά ηξηεηία, κε ηελ πξνϋπόζεζε πάληα όηη από ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο ζα επηηπγράλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%. Σα ΜΚ απηώλ ηωλ βαζκώλ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ ηνπ ππαιιήινπ κέρξη ηελ απνρώξεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία. Γει. έλαο πνπ ζηα 20 ρξόληα ππεξεζίαο, έρεη εμαληιήζεη ην Β βαζκό θαη έρεη πάξεη θαη ην πξώην Μ.Κ ηνπ βαζκνύ, κπνξεί, εθόζνλ δελ κπνξέζεη λα πξναρζεί ζηνλ Α βαζκό, λα παξακείλεη ζην Β βαζκό κέρξη ην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ, παίξλνληαο αλά ηξηεηία Μ.Κ. Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηνλ Α βαζκό. Δάλ κεηά από θάπνηα ρξόληα, αλήθεη ζην πξνλνκηνύρν πνζνζηό ηνπ 20% θαη θζάζεη ζηνλ Α βαζκό, κπνξεί αλά ηξηεηία κέρξη ην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ λα παίξλεη Μ.Κ. Καηάηαξη ζε βαθμούρ ηος ςπηπεηούνηορ πποζωπικού Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ πνπ ππεξεηνύλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ λένπ λόκνπ γηα ην λέν κηζζνιόγην, θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίωο ζηνπο βαζκνύο κε βάζε ην ζπλνιηθό ρξόλν πξαγκαηηθήο δεκόζηαο ππεξεζίαο ωο εμήο: αα) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι ηπία (3) έηη, ζηο Βαθμό Σ, ββ) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι εννέα (9) έηη, ζηο Βαθμό Δ, γγ) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι δεκαπένηε (15), ζηο Βαθμό Γ, δδ) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι είκοζι ηπία (23) έηη, ζηο βαθμό Γ εε) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ πεπιζζόηεπο από είκοζι ηπία (23) έηη, ζηο Βαθμό Β. Γηα ηελ θαηάηαμε ηωλ ππαιιήιωλ πνπ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθό δίπιωκα, αθαηξνύληαη από ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε έμη (6) έηε θαη γηα ηνπο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ αθαηξνύληαη δύν (2) έηε Καηάηαξη ζε Μιζθολογικά Κλιμάκια ηος ςπηπεηούνηορ πποζωπικού

6 Οη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζηνπο λένπο βαζκνύο, ιακβάλνπλ ην βαζηθό κηζζό ηνπ βαζκνύ απηνύ, ελώ νη ππάιιεινη κε πιενλάδνληα ρξόλν ζηνλ ίδην βαζκό εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ βαζκνύ απηνύ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π.Δ ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΡΟΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΔΣΗ ΤΠ. ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ Μ.Κ ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ Μ.Κ. έως 3 έτη Σ 2 έηη δοκιμαζηικήρ εθαπμογήρ έως 9 Δ έως 15 Γ έως 22 Γ και άνω Β Σα Μ.Κ. ηος βαθμού Δ σοπηγούνηαι ανά ηπιεηία μέσπι ηην αποσώπηζη ηος ςπαλλήλος

7 ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ (κεηά ηελ θαηάηαμε ζε βαζκνύο θαη Μ.Κ όπωο αλαθέξεηαη ζηελ αλωηέξω παξάγξαθν) ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΑΓΑΜΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (αθοπολόγηηο 5000) ΔΣΗ ΤΠ ΒΑΘΜΟ ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΓΟΥΔ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓ ΚΑΘΑΡΔ ΑΠΟΓ. ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛ. ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΓΟΥΔ ΗΜΔΡΙΝΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓ. ΚΑΘΑΡΔ ΑΠΟΓ ΗΜΔΡΙΝΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓ. ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΠΟΟΣΟ 1 Σ , ,96% 2 Σ , ,10% 6 Δ , ,65% 12 Γ , ,73% 20 Γ , ,01% 25 Β , ,83% 30 Β , ,82% 35 Β , ,56% ημείωζη: Ο μιζθόρ ηος νεοδιόπιζηος ςπολογίζηηκε με κπάηηζη για κύπια ζύνηαξη 6,67% ζηο ζύνολο ηων αποδοσών ηος, θεωπώνηαρ όηι ππιν ηο διοπιζμό ηος είσε κάποια ζσέζη επγαζίαρ με ηο Γημόζιο. Από ζύμθωνα με ηο ν.3865/2010 εθόζον πποζλαμβάνεηαι για ππώηη θοπά,σωπίρ καμία ζσέζη επγαζίαρ με ηο δημόζιο ππιν ηο διοπιζμό ηος, ςπάγεηαι ςποσπεωηικά και αςηοδίκαια ζηον κλάδο κύπιαρ ζύνηαξηρ ηος ΙΚΑ, οπόηε η κπάηηζη για κύπια ζύνηαξη είναι 16% επί ηων αποδοσών ηος, με αποηέλεζμα οι καθαπέρ αποδοσέρ ηος ηην ππώηη σπονιά να διαμοπθώνονηαι ζηο ποζό ηων 577 και ηη δεύηεπη ζηα 700 ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 1. Δπιδόμαηα εοπηών και αδείαρ Όπωο θαη ζήκεξα ( ) 2. Οικογενειακή παποσή Καηαξγείηαη ην επίδνκα γάκνπ (νηθνγελεηαθή παξνρή) πνπ ήηαλ 35 θαη απμάλεηαη ην επίδνκα ηωλ αλήιηθωλ παηδηώλ ωο εμήο 1 παηδί από 18 απμάλεηαη ζε 50

8 2 παηδηά από 36 απμάλεηαη ζε 70 3 παηδηά από 83 απμάλεηαη ζε παηδηά από 130 απμάλεηαη ζε παηδηά από 203 απμάλεηαη ζε 240 ηελ νπζία δελ πξόθεηηαη γηα θακία αύμεζε. Τπάιιεινο κε 2 παηδηά έπαηξλε επίδνκα γάκνπ επίδνκα παηδηώλ=71 Σώξα ζα παίξλεη Δπιδόμαηα ζηελεσών ηηρ εκπαίδεςζηρ ΗΜΔΡΑ ΝΔΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ Πεπιθεπειακοί Γιεςθςνηέρ 700 σολικοί ύμβοςλοι και Γ/νηέρ Δκπ/ζηρ 331, Πποϊζηάμενοι Γπαθείων 299, Γιεςθςνηέρ Λςκείων ΚΔ.Γ.Γ.Τ & Δ.Δ.Δ.ΚΣ. 295, Γιεςθςνηέρ Γςμναζίων, Δπαγγελμαηικών σολών 4/θέζιων και άνω Γημ. σολείων και σολικών Δπγαζηηπιακών Κένηπων 235, Τπ/νηέρ ζσολικών μονάδων, Τπεύθςνοι.Δ.Κ, Πποϊζηάμενοι εκπ/κών θεμάηων Γ/νζεων, Πποϊζηάμενοι Σμημάηων Δπιζηημονικήρ και Παιδαγωγικήρ Καθοδήγηζηρ 127, Πποϊζηάμενοι 1/θ, 2/θ, 3/θ Γημ.σολείων και Νηπιαγωγείων 99, Δπίδομα απομακπςζμένων και παπαμεθόπιων πεπιοσών Κίνηηπο Δπίηεςξηρ ηόσων (Κ.Δ..) Σν επίδνκα απηό κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κία θνξά θαη έηνο, κεηά από πηζηνπνηεκέλε, κέζω ηεο έθζεζεο αμηνιόγεζεο, επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ζε πνζνζηό πάλω από 80% θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη κπνξεί λα ηζνύηαη κε πξνζαύμεζε κέρξη 10% ηνπ βαζηθνύ ηνπο κηζζνύ, εθόζνλ πέηπραλ ηνπο ζηόρνπο ζε πνζνζηό κέρξη θαη 90% θαη 25% ηνπ βαζηθνύ ηνπο κηζζνύ, εθόζνλ πέηπραλ ηνπο ζηόρνπο ζε πνζνζηό από 90% θαη πάλω.. Καηαπγείηαι ηο επίδομα Διδικήρ Αγωγήρ Μπαλάγκαρ Γιάννηρ Διδικόρ ζςνεπγάηηρ ΓΟΔ

9

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα