* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν"

Transcript

1 Υριζηοσγεννιάηικη Θεαηρική παράζηαζη ποσ παροσζιάζηηκε ηα Υριζηούγεννα ηοσ 2005 ζηο 2 ο Νηπιαγφγείο Κεραηζινίοσ ζηα πλαίζια ηοσ προγράμμαηος ΩΚΡΑΣΗ COMENIUS γηα ην ζτολικό έηος 2005/2006 ποσ είτε ζαν θέμα: «Από ηο ζπόρο ζηο υφμί με ήθη και έθιμα για κάθε εποτή» * Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν * Η Ρηνιώ και οι Καλικάνηζαροι 1

2 Τπεύθσνη προγράμμαηος: Σζήκοσ Βαζιλική σμμεηέτοσζα Νηπιαγφγός: Αθηναίοσ Ζφή *Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν Τν έξγν παίρηεθε από ηα πξνλήπηα *Καισζόξηζκα γνληώλ-ζπγγελώλ ησλ καζεηώλ θαη ιίγα ιόγηα γηα ηα έξγα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη αλαθνξά ζην πξόγξακκα θαη ηελ παξάδνζε (Τα παηδηά ζε ζρεκαηηζκό ηξέλνπ κπαίλνπλ ζηελ ζθελή θαη θαηεπζύλνληαη ζηε ζέζε ηνπο, πνπ είλαη έλαο θύθινο κε ην όλνκά ηνπο ή έλαο αξηζκόο θνιιεκέλνο ζην δάπεδν. Σηελ παξάζηαζε ππήξρε θαη ζπλνδεία κνπζηθήο κηα θαη ε ζπλάδειθνο Αζελαίνπ Εσή ζπλόδεπε ηα ηξαγνύδηα κε ην αξκόλην) Τζαθ-ηζνπθ (δηο) ην ηξέλν πεξλά θαη θαιηθαληδαξάθηα θέξλεη ζηε ζεηξά.(δηο) Τζαθ-ηζνπθ (δηο)ην ηξέλν πεξλά Τζαθ ηζνύθ (δηο) πεξλά θαη ζθπξά (δηο) Τζαθ ηζνπθ (δηο) ηνπ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Καιηθαληδαξάθη Καιεζπέξα πέξα σο πέξα.. Καιεζπέξα ζηε κακά! Καιεζπέξα ζην κπακπά! Σέινο ε δνπιεηά αξρίδνπλ νη γηνξηέο θαη ηα πξηόληα καο πεηάκε ζηνπ δέληξνπ ηε γσληά. 2

3 2.Καιηθαληδαξάθη Είκαζηε νη θαιηθάληδαξνη θνβεξνί θαη ηξνκεξνί. Ήξζακε ζηε γε μαλά γηα δώδεθα κέξεο μεγλνηαζηά. Θα κπνύκε ζηα ζπίηηα ζαο θξπθά, θαη ζα θάκε όια ηα λόζηηκα γιπθά. 3.Καιηθαληδαξάθη Θα θάλνπκε ηξέιεο πνιιέο θαη δαβνιηέο..ρίιηεο! Μαο αξέζνπλε η αζηεία θαη αο κελ είκαζηε παηδηά καο μεηξειαίλνπλ ηα παηρλίδηα 4.Καιηθαληδαξάθη Ειάηε θίινη κνπ ε λύρηα πξνρσξά δώζηε όινη ηα ρέξηα θύθιν λα θάλνπκε γνξγά λ αξρίζνπλ ηα παηρλίδηα ην γέιην θαη ε ραξά παιτνιδοηράγοσδα 1.Γύξσ γύξσ όινη (όπσο ν Μαλώιεο) Γύξσ- γύξσ όινη ρεηξνθξνηείζηε όινη θαζόκαζηε ζηε γε, 3

4 ην θαιηθαληδαξάθη ( ή θη ν Δμεληαβειόλεο)* α) παίδεη κνπζηθή, (μπιόθσλν) β)αξρίδεη ην ρνξό, γ)αζηεία ζα θεξζεί δ) ζαο ζηέιλεη έλα θηιί *κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε «ην θαιηθαληδαξάθη» κε ηα νλόκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ιαόο γηα ηνπο θαιηθάληδαξνπο πρ θαη ν Μαιαγάλαο ζα θιέςεη ηα γιπθά, θαη ν Σξηθινπόδεο ζα βάιεη ηξηθινπνδηά, θαη ν Πιαλήηαξνο θνπβάξη ζα γίλεη(ηνύκπα) θαη ν ξηαβνιαίκεο ζαλ ζβνύξα δεο γπξλα ( ην θεθάιη), θαη ν Υξπζαθέληεο ζα θιέςεη ζαο ηε θσλή, θη ν Άζε κε θαιέ ζα θάεη θνπξακπηέ 2.Ζ Καιηθαληδαξίλα (όπσο ε κηθξή Διέλε) Ζ Καιηθαληδαξίλα θάζεηαη θαη θιαίεη γηαηί δελ ηελ παίδνπλ νη θηιελάδεο ηεο Σήθσ επάλσ ηα κάηηα θιείζε. Τ όλεηξν δήζε θαη ζηείιε δπν θηιηά. (επαλαιακβάλνπκε όζεο θνξέο λνκίδνπκε όηη ηαηξηάδεη ζηελ νκάδα καο) 4

5 5. θαιηθαληδαξάθη Πνιύ δηαζθεδάζακε κε ηα παηρλίδηα απηά ζε ιίγν μεκεξώλεη θεύγνπκε γεηα ραξά. *Οη ζηνιέο θαη ηα ζθεληθά είλαη θαη γηα ηα δύν έξγα ηνιή θαιηθάληδαξνπ: κπινύδα θαη παληειόλη κε ιάζηηρν όπσο κηα πηηδάκα ζε καύξν ρξώκα θαη κπέξηα θόθθηλε κε θνπδνπλάθηα ή καύξν θνιιά θαη κπινπδάθη ζε έληνλα ρξώκαηα ή ξηγέ ηνιή θαιηθαληδαξίλαο: θνξκάθη - θαιζόλ καύξα θαη θνύζηα θινο θόθθηλε Θεαηξηθή ζθελή: εζσηεξηθόο ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ Σα θνζκήκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ράληξεο από παιηά θνζκήκαηα πνπ κπνξνύκε λα δεηήζνπκε από ηνπο γνλείο θαη ην παξαβάλ λα ην θάλνπκε από θνπηί ςπγείνπ ζαλ νκαδηθή εξγαζία 5

6 *Η Ρηνιώ και οι Καλικάνηζαροι Το έργο παροσζιάζηηκε από ηην ομάδα ηων νηπίων ηοσ 2 οσ Νηπιαγωγείοσ Κεραηζινίοσ Διαζκεσή από ηη Τδήθνπ Βαζηιηθή ηοσ θεαηρικό έργοσ ηης Ιθιγένειας Γιαννοπούλοσ <<Ο Μηθξόο Ζζνπνηόο>> Εκδόζεις Βαζιλειά 6

7 Δηζαγσγή από ηε λεπηαγσγό Απόςε ζα ζαο πνύκε έλα ιατθό παξακύζη γηα ην πσο κηα όκνξθε θνπέια κε ηελ εμππλάδα ηεο θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηελ πνλεξηά ησλ θαιηθάληδαξσλ Αθεγεηέο (εκείο βάιακε παηδηά- θαιηθαληδαξάθηα) 1 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό όπσο ιελ ηα παξακύζηα δνύζε κία θνπειηά πνπ ηε ιέγαλε Ρεληώ θη ήηαλ όκνξθε πνιύ λα ηε έξρεηαη ζαξξώ θνπβαιά έλα ζαθί. 2 Δίλαη βξάδπ θαη θνβάηαη κα πάεη ζην κύιν ην ζηηάξη θαη αιεύξη ζα ην θάλεη. γηαηί έξρνληαη Υξηζηνύγελλα 3 Ννκίδσ πσο ζέιεη λα εηνηκάζεη γιπθά δίπιεο, κεινκαθάξνλα θαη ζαλ ην ρηόλη θάηαζπξνπο λόζηηκνπο θνπξακπηέδεο. 4 Πεξπαηά δηζηαθηηθά. Κνηηάεη δεμηά θαη αξηζηεξά Η θαξδηά ηεο ρηππά δπλαηά Απόςε είλαη πνιύ ζθνηεηλά, δελ έρεη θεγγάξη θη αζηέξηα ζηνλ νπξαλό ςειά. 5 Φνβάηαη θαη ηξέκεη ε θησρή! Ση θνβάηαη; Θα ζαο πσ! Δκάο ηα θαιηθαληδαξάθηα πνπ βγαίλνπκε ην βξάδπ 7

8 όηαλ πέθηεη ην ζθνηάδη θη αιίκνλν ζε θείλνλ πνπ ζην δξόκν καο βξεζεί. ΤΡΑΓΟΥΓΗ ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΩΝ Όπνηνλ δνύκε, όπνηνλ βξνύκε όινη ηνλ πεξηγεινύκε! Τξαγνπδήζηε θαη ρνξέςηε ηηο θνπέιεο λα πιαλέςηε! Θέιεη λύθε ν αξρεγόο καο (Γηο) Όπνηνλ δνύκε, όπνηνλ βξνύκε όινη ηνλ πεξηγεινύκε! Όινη, όινη καο θνβνύληαη θη αλ καο δνπλ ζηαπξνθνπηνύληαη! (Μπαίλεη ε Μαξηώ ληπκέλε θησρηθά κε έλα ηζνπβάιη ζηελ πιάηε) 6. ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Έια θόξε. Έια, όκνξθε θνπειηά! Πεο καο πνην είλαη ην όλνκά ζνπ θαη πνπ παο ηόζν αξγά, δελ θνβάζαη ην ζθνηάδη; Μηα θαη ξσηάηε ζα ζαο πσ Ρεληώ κε ιέλε εκέλα. Σην ζπίηη είρα πνιιέο δνπιεηέο, δελ πξόιαβα λα έξζσ κέξα έηζη ε κάλα κε έζηεηιεζην κύιν λα θάλσ αιεύξη θη αο είλαη βξάδπ 7. ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Άζε ην ζάθν θάησ, όκνξθε Ρεληώ! Μαο αξέζεη ην όλνκά ζνπ θη αηξόκεηε θαξδηά ζνπ γη απηό θαη ζα ζε πάξνπκε θαη λύθε ζα ζε θάλνπκε. 8. ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΟΣ 8

9 Θα παληξεπηείο ηνλ αξρεγό καο, ηνλ αξρηθαιηθάληδαξό καο. θαη ζα είζαζηε θη νη δπν δεπγάξη ηαηξηαζηό! (απεπζύλεηαη ζην θόζκν) Άθνπ λα παληξεπηώ θαιηθάληδαξν! Πξέπεη λα ηα μεγειάζσ, λα ηα θαζπζηεξήζσ κέρξη λα ξζεη ε απγή. Σν μέξσ πσο ην θσο ηεο κέξαο ζα ηα δηώμεη θη έηζη κόλν ζα γιηηώζσ. Καιά κνπ θαιηθαληδαξάθηα θαη βέβαηα ζα παληξεπηώ ηνλ αξρηθαιηθάληδαξν ηνλ κεγάιν αξρεγό. Μα Γελ έρσ λπθηθό θαη πσο ζα παληξεπηώ κ απηό ην ξνύρν ην ηόζν θησρηθό; 9.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Έρεη δίθην ε θνπέια λύθε πξέπεη λα ληπζεί ηξέμηε θαιηθαληδαξάθηα θαη θέξηε λπθηθό. (Φέξλνπλ έλα κεγάιν θνπηί δώξνπ) Ω! ζαο επραξηζηώ πνιύ! Πνιύ κ αξέζεη απηό ην λπθηθό. (θάλεη πσο αλνίγεη ην θνπηί) Δίλαη όπσο ην είρα νλεηξεπηεί! Μα. Θέισ θαη άζπξα γνβάθηα. Σα παπνύηζηα πνπ θνξώ δελ ηαηξηάδνπλ κε ην λπθηθό. 9

10 10. ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ ηηο πξνζηαγέο ζνπ! Σξέρνπκε θνπειηά. (Φέξλνπλ ηα γνβάθηα) Πάξε ηα γνβάθηα ή κήπσο δελ ζ αξέζνπλε; Δίλαη όκνξθα πνιύ θαη ζαο επραξηζηώ! Μα.ην λνύκεξν δελ είλαη ην ζσζηό. Δίλαη πνιύ κεγάια, εγώ θνξώ λνύκεξν 38 (Φεύγνπλ ηα θαιηθαληδαξάθηα, μαλάξρνληαη κε άιιν δεπγάξη θη ε Μαξηώ θνηηάδνληάο ηα ιέεη) Γηα λα δσ.λνύκεξν 38. Μπξάβν ζαο! Πάσ λα εηνηκαζηώ. (θάλεη πσο θεύγεη) Μα.. ζέισ θαη ζηνιίδηα, θνιηέ, ζθνπιαξίθηα θαη βξαρηόιηα 11.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Ακάλ βξε θνπειηά! Πνιιά δεηάο! Γηάξξεμε ζα θάλνπκε γηα ράξε ζνπ ζε θνζκεκαηνπσιείν. (θέξλνπλ θνζκήκαηα ζε κηα θνζκεκαηνζήθε) Οξίζηε θαη ηα ζηνιίδηα αο επραξηζηώ! Μα ζέισ θη έλα πέπιν γηαηί είκαη θαη ιηγάθη ληξνπαιή.. 12.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Μα ηη άιιν ζα ζθεθηεί! Σξέρνπκε θη εκείο ζην καγαδί. (Φέξλνπλ θαη ηνπέπιν) Οξίζηε θαη ην πέπιν όκνξθε Ρεληώ Δίλαη όκνξθν κ αξέζνπλ ηα θινπξηά ηνπ θαη ζαο επραξηζηώ πνιύ 10

11 13.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Α! Πνιύ καο θνύξαζεο όκνξθε θνπειηά! Πνλάλε ηα πνδαξάθηα καο! Πεο καο ηη άιιν ζέιεηο λα ηειεηώλνπκε. Μπξνζηά ζαο ζα γδπζώ; Κη ν θόζκνο ζα κε βιέπεη; Αρ! Νηξέπνκαη πνιύ! Λνηπόλ..ζέισ θη έλα παξαβάλ λύθε γηα λα ληπζώ 14.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ ηηο δηαηαγέο ζαο! Πάκε λα ζνπ ην θέξνπκε θαη ηέξκα νη απαηηήζεηο ζνπ άλαςαλ ηα ιακπάθηα καο. Πάξε θαη ην παξαβάλ ληύζνπ θαη γξήγνξα λα θύγνπκε πξηλ έξζεη ην πξσί. Γύζθνια ηα πξάγκαηα! Νεπξίαζαλ πνιύ! Πξέπεη θάηη άιιν λα ζθεθηώ γηα λα ηα εξεκήζσ θαη λα ηα θαζπζηεξήζσ. Σν βξήθα! Γιπθά κνπ θαιηθαληδαξάθηα, πίζσ ζα θξπθηώ θαη λύθε ζα ληπζώ θαη γηα επραξηζηώ ηξαγνύδη παξακύζη ζα ζαο πσ πνπ κνπ βξήθαηε γακπξό. 11

12 ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗΑ (όια καδί) Μαο αξέζνπλε ηα παξακύζηα πνπ ρνπλ ςέκαηα θη αιήζεηα. Δίκαζηε όιν απηηά γηα λ αθνύζνπκε πξνζερηηθά παξακύζη- κύζη κύζη ην θνπθί θαη ην ξεβίζη. Έια άξρηζε Ρεληώ! ΤΡΑΓΟΥΓΗ Σ Ρίρλσ ηξηαληάθπιιν ζηνλ ήιην θαη ζην θεγγάξη γηαζεκί κηα ηζηνξία λ αξρίζεη ζαλ παξακύζη λ αθνπζηεί Μύζη κύζη θαη ξεβίζη ζα ζαο πσ έλα παξακύζη έηζη λάλ γηα θαιό πνπ κνπ βξήθαηε γακπξό Μύζη κύζη θαη ξεβίζη ζα ζαο πσ έλα παξακύζη θαη κεηά καδί θηλάκε θαη ζηνλ γάκν ην γιεληάκε Ρίρλσ ηξηαληάθπιιν ζηνλ ήιην θαη ζην θεγγάξη γηαζεκί κηα ηζηνξία λ αξρίζεη ζαλ παξακύζη λ αθνπζηεί (ιάιεκα πεηεηλνύ) 15.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Σέιεησζε ε λύρηα θαη ήξζε ε απγή, ιαινύλε ηα θνθόξηα θη εκείο ηώξα αο θύγνπκε κε ράλνπκε ζηηγκή. 16.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Κξίκα πνπ δελ έγηλε ν γάκνο όκνξθε θνπειηά Υάξηζκά ζνπ όια ηα δώξα, θαη ηα ρξπζαθηθά. Σα θέξδηζεο όρη κε ηελ νκνξθηά ζνπ κα κε ην έμππλν κπαιό ζνπ 17.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Γελ ζα ζνπ θάλακε θαθό. 12

13 Έλα αζηείν ήηαλε κηα δαβνιηά, έηζη γηα λα γειάζνπκε. Μα πξηλ θύγνπκε από εδώ ζα ζνπ πνύκε θη έλα κπζηηθό. 18.ΚΑΛΗΚΑΝΤΕΑΡΑΚΗ Σα θαιηθαληδαξάθηα δελ πεηξάδνπλε πνηέ κα πνηέ ηα κηθξά παηδηά. Γεηα ζνπ θνπειηά θαη ίζσο λα μαλαβξεζνύκε. Φζελά ηε γιίησζα! Δίλαη ώξα πηα λα θύγσ θαη ζην κύιν πηα λα πάσ θη ύζηεξα γνξγά ζην ζπίηη λα γπξίζσ. Πεξηκέλσ ηα παηδηά λα κνπ ζα πνπλ ηα θάιαληα. Αθνινπζνύλ ηα ηξαγνύδηα Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ Κάιαληα Πξσηνρξνληάο Νηίγθη- ληίγθη ηα θνπδνύληα 13

14 *Μνίξαζκα δώξσλ από ηνλ Άγην Βαζίιε * Δπρέο από όια ηα παηδηά καδί θαη ηηο Νεπηαγσγνύο «ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ» 14

15 *Σα ηξαγνύδηα ησλ θαιηθαληδάξσλ θαη ηεο Ρεληώο είλαη από ηo cd πνπ ζπλνδεύεη ηε ζεηξά «ν Μηθξόο Ηζνπνηόο» ηεο Ιθηγέλεηαο Γηαλνπνύινπ. αο εύρνκαη «ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ» αλ απνθαζίζεηε λα ην παξνπζηάζεηε θη εζείο ζην ζρνιείν ζαο. Βάζσ 15

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19

Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19 Σξαγνύδηα 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19 Μνπζηθή ηζηνξία 3 εο Ναπηνπξνζθόπσλ... ζειίδα 30 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ (Υαξίδεκνπ) 26 Αλ έλα παηδί (Υαξίδεκνπ) 24 Αο αθήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάζεκα: Δλληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Τπνπξγνί, ζα είκαη ζύληνκνο, δηόηη

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο

ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ Τπάξρνπλ δύν παξαδόζεηο πνπ ε κηα ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ην Βπδάληην. Απηή καο ηελ κεηέθεξαλ πξνθνξηθά νη γηαηξνί Γηώξγεο θαη Γηάλλεο Κ. Ζγνπκελάθεο. H άιιε παξάδνζε ζέιεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα