Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή"

Transcript

1 Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Ελεξγνπνίεζε ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Πεξίνδνη Τπνβνιήο Αξρεία Οξηζκόο Παξαζηαηηθώλ Λνγηζηηθήο Λνγαξηαζκνί Λνγηζηηθά άξζξα Έιεγρνο ΑΦΜ Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ Δεκηνπξγία αξρείνπ Τπνβνιήο Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ Καηάζηαζε Ειέγρνπ ηνηρείωλ Φνξνινγηθήο Τπνβνιήο 1

2 ύληνκε πεξηγξαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014 ε ππνρξέσζε ππνβνιήο από ηνπο ππόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ, πγθεληξωηηθώλ θαηαζηάζεωλ Πειαηώλ Πξνκεζεπηώλ ζε ηξηκεληαία βάζε (ΠΟΛ.1176/ ) ζην ζύζηεκα ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. Τν πεξηερόκελν ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ αθνξά ζηα εμήο: - Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ - Πιήζνο ηηκνινγίσλ - Αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α. - Έλδεημε ηύπνπ εγγξαθήο γηα ζπλαιιαγέο αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά) - Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή - Έλδεημε γηα ην αλ ν αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ Σηελ θαηάζηαζε πειαηώλ πεξηιακβάλνληαη: 1) Φνλδξηθέο πσιήζεηο αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα. Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη θαη αλά παξαζηαηηθό. 2) Σπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ αλά θσδηθό αξηζκό κεηξώνπ Φνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο. Δλώ ζηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ πεξηιακβάλνληαη: 1) Τα ηηκνιόγηα αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα 2) Σπγθεληξσηηθά ινηπέο δαπάλεο ρσξίο ππνρξέσζε δηαζηαύξσζεο Γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ εθαξκνγή κηα ζεηξά από δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ, κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία, ηνλ ππνινγηζκό ησλ πξνο απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ θαη ηελ εμαγωγή ηνπο ζε αξρείν ηύπνπ xml γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ αξκόδην θνξέα. Έρεη πξνζηεζεί ζηελ εθαξκνγή κία λέα εξγαζία, ε «Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ» ζην κελνύ «Λνηπά». Η ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη γηα θηλήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», «Ληαληθέο Πσιήζεηο», «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» & «Λνηπά έμνδα». Με ηε λέα εξγαζία παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζεηε ην αξρείν ππνβνιήο ζε κνξθή xml ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα ειέγμεηε θαη δηαρεηξηζηείηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο SFP Σπγθεληξσηηθή. Τόζν ε απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ όζν θαη ε απνζηνιή κέζσ Internet κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ηκεκαηηθά αλά ζηνηρείν, πρ. κόλν «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ» & «Ληαληθέο πσιήζεηο» ή γηα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ. Έρεηε επίζεο ηελ δπλαηόηεηα λα εκθαλίζεηε ηηο αλαιπηηθέο εγγξαθέο γηα έιεγρν, πξηλ ηελ παξαγσγή θαη απνζηνιή ηνπ αξρείνπ. Γηα ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ εμαγσγήο, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο λέαο εξγαζίαο, απαηηείηαη κία ζεηξά ελεξγεηώλ παξακεηξνπνίεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, όπσο ζηα «Σηνηρεία εηαηξίαο», ζηνπο «Τύπνπο άξζξσλ» θαη ζηνπο «Λνγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ». 2

3 Γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ λέσλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ από ηηο Δκπνξηθέο Γηαρεηξίζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηηο λέεο εθδόζεηο ησλ εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ Eurofasma, Eurofasma Next θαη Manager Next, ηξνπνπνηήζεθε ε κνξθή ηνπ αξρείνπ Κηλήζεσλ Σύλδεζεο. Η εθαξκνγή ζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη αξρεία Κηλήζεωλ ύλδεζηο παιαηόηεξωλ εθδόζεωλ ηωλ εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ αιιά ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα. Ρνή εξγαζηώλ Εθαξκνγή Κάληε αλαβάζκηζε ζηελ έθδνζε ηεο εθαξκνγήο ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο Κάληε ηηο ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο νδεγίεο ηεο εθαξκνγήο Κάληε ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο «SFP Σπγθεληξσηηθή» ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο. 3

4 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Σπκπιεξώζηε ην πεδίν «Α.Φ.Μ.» (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ) ηεο εηαηξίαο ζηα «Σηνηρεία Δηαηξίαο» θαη ειέγμηε γηα ηελ νξζόηεηά ηνπ. Η ζπκπιήξσζή ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ. Δξγαζία «Βνεζεηηθά» «3. Δξγαζίεο Παξακέηξσλ» «1. Σηνηρεία Δηαηξίαο». Πεξίνδνη Τπνβνιήο Σηηο «Γεληθέο Παξακέηξνπο» («Βνεζεηηθά» «3. Δξγαζίεο Παξακέηξσλ» «3. Γεληθέο Παξάκεηξνη») θαη ζηελ ζειίδα 2, νξίδεηε ηελ Πεξίνδν (ζε κήλεο) ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ Εζόδωλ (Πσιήζεηο Φνλδξηθήο θαη Ληαληθήο) θαη ηελ αληίζηνηρε Πεξίνδν ησλ ζηνηρείσλ Εμόδωλ (Έμνδα αλά Α.Φ.Μ. θαη Λνηπά έμνδα). Η εθαξκνγή πξνηείλεη 3 κήλεο ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1176/ Σχ.1 Οριζμός Περιόδων θορολογικής σποβολής 4

5 Αξρεία Οξηζκόο Παξαζηαηηθώλ Λνγηζηηθήο Γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηε πνηά παξαζηαηηθά ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηνλ ηύπν θνξνινγηθήο ππνβνιήο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Έρεη πξνζηεζεί ε ζηήιε «Υ» (Τύπνο Φνξνινγηθήο Υπνβνιήο). Γηαζέζηκεο επηινγέο είλαη: 0: «Εθηόο ππνβνιήο» 1: «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» 2: «Λνηπά έμνδα» 3: «Σηκνιόγηα πωιήζεωλ» 4: «Ληαληθέο πωιήζεηο». H πιεξνθνξία ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα ή ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά) ε νπνία απαηηείηαη ζηα ζηνηρεία ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη από ηνλ «Τύπν Φνξνι. Υπνβνιήο» ησλ ηύπσλ άξζξσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξέσζε/ πίζησζε (γξακκέο ινγηζηηθώλ άξζξσλ) ησλ ινγαξηαζκώλ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ/ Τακείνπ. Σπγθεθξηκέλα: - Γηα ηα άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ «Έμνδα αλά ΑΦΜ» & «Λνηπά έμνδα» ε Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Φξέσζε κείνλ Πίζησζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειάηεο/ Πξνκεζεπηήο/ Τακείν/ Φ.Π.Α. Οκνίσο, ν ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Φξέσζε κείνλ Πίζησζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Φ.Π.Α. Δάλ ην ζύλνιν ησλ δύν παξαπάλσ είλαη ζεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα. Αληίζεηα εάλ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά). - Γηα ηα άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ «Σηκνιόγηα Πωιήζεωλ» & «Ληαληθέο Πωιήζεηο» ε Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Πίζησζε κείνλ Φξέσζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειάηεο/ Πξνκεζεπηήο/ Τακείν/ ΦΠΑ. Οκνίσο, ν ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Πίζησζε κείνλ Φξέσζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΦΠΑ. Δάλ ην ζύλνιν ησλ δύν παξαπάλσ είλαη ζεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα. Αληίζεηα εάλ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά). 5

6 Σχ.2 Καηατώρηζη ηύποσ θορολογικής σποβολής 6

7 Λνγαξηαζκνί 1. Σηνπο ινγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ κε θαηεγνξία «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηέο», Θα πξέπεη λα νξηζζεί ε επηζπκεηή επηινγή ζην πεδίν «Υπνβνιή Φνξνι. Σηνηρείσλ» ζηε 3 ε ζειίδα («Σηνηρεία Πει./ Πξνκ.»). Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηινγή, ηα ινγηζηηθά άξζξα ησλ ινγαξηαζκώλ είηε δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, είηε ζα ζπκκεηέρνπλ σο ππόρξενη, είηε ζα ζπκκεηέρνπλ σο κε ππόρξενη. Σε ήδε εγθαηεζηεκέλεο βάζεηο, ε αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο ζέηεη απηόκαηα πξνηεηλόκελεο ηηκέο θαηά αληηζηνηρία κε ην πεδίν «Καζεζηώο ΚΔ.ΠΥ.Ο». Η πξόηαζε ησλ ηηκώλ γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε αληηζηνηρία: Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο Υπόρξενο ΑΦΜ Υπόρξενο ΑΓΤ Διιεληθό Γεκόζην Απαιιαγή Δμσηεξηθνύ Απαιι. Πξνκεζεπηήο Με Υπόρξενο ΑΦΜ Με Υπόρξενο ΑΓΤ Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο Γελ ζπκκεηέρεη Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο Γελ ζπκκεηέρεη Γελ ζπκκεηέρεη Σπκκεηέρεη σο κε ππόρξενο Γελ ζπκκεηέρεη Σχ.3 Σηοιτεία πελαηών/ προμηθεσηών 7

8 2. Γηα ηνπο ππόινηπνπο ινγαξηαζκνύο, πνπ δελ ζέιεηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ αμηώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ, πξνζηέζεθε ην πεδίν «Γελ ζπκκεηέρεη ζηε ΜΥΦ (Ν/Ο)». Δάλ νξηζζεί Ν(αη, ηόηε νη αμίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκώλ δελ ππνινγίδνληαη, αθόκα θη αλ ηα ινγηζηηθά άξζξν ζηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή. Σχ.4 «Δεν ζσμμεηέτει ζηη ΜΥΦ» Λνγηζηηθά άξζξα Καηά ηελ θαηαρώξηζε ινγηζηηθώλ άξζξσλ: - Σην αξρείν XML ππνβνιήο ζπκκεηέρνπλ κόλν ηα νξηζηηθά άξζξα. Η εκεξνκελία θίλεζεο ηνπ άξζξνπ θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν (κήλα) ππνβνιήο. - Τα αθπξσκέλα/αθπξσηηθά άξζξα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή. - Οη αμίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ θαη ΦΠΑ πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή» είλαη ηα πνζά από ηηο ζηήιεο Φξέσζε/ Πίζησζε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Πειάηεο/ Πξνκεζεπηέο/ Τακείν. Εμαίξεζε, απνηεινύλ κόλν νη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ζηνπο νπνίνπο έρεη νξηζζεί ηηκή, ζην πεδίν «Φ.Π.Α. Δθθαζ. ΚΔΠΥΟ». Σ απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηελ «αμία ζπλαιιαγήο, πξν θπα» ζα ιεθζεί ππόςε ε αμία πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζηήιε «Βνεζ. 8

9 πνζό». Καη επέθηαζε, ην Φ.Π.Α. γηα απηέο ηηο γξακκέο ππνινγίδεηαη αθαηξώληαο από ηελ αμία πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηηο ζηήιεο Φξέσζε/ Πίζησζε ηελ αμία ηνπ Βνεζεηηθνύ πνζνύ. Τν πξόζεκν ησλ αμηώλ ην νπνίν ζα θαζνξίζεη ηελ ελεκέξσζε σο ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα ή ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά) αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζηελ ελόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ ηύπσλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ. - Σηα ινγηζηηθά άξζξα έρεη πξνζηεζεί ην πεδίν «Κσδηθόο Τακεηαθήο Μεραλήο», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ηύπνπο ινγηζηηθώλ άξζξσλ πνπ ελεκεξώλνπλ «Ληαληθέο Πσιήζεηο». - Γηα ηα ινγηζηηθά άξζξα πνπ ζα εμαρζνύλ ζηελ νκάδα ιηαληθώλ πσιήζεσλ, ην λέν πεδίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νκαδνπνηεζνύλ ηα άξζξα απηά αλά θσδηθό θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο. Τα ινγηζηηθά άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ ιηαληθέο πσιήζεηο αιιά δελ έρεη νξηζζεί θσδηθόο ηακεηαθήο κεραλήο, ζα γίλεη ζπγθέληξσζε κε θελό ζην πεδίν ηακεηαθήο κεραλήο. Σχ.5 Καηατώρηζη λογιζηικού άρθροσ Έιεγρνο ΑΦΜ Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ XML, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη έιεγρνο ζπκπιήξσζεο θαη νξζόηεηαο Α.Φ.Μ. (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ) ινγαξηαζκώλ, κε ζθνπό ηε δηόξζσζε θελώλ ή ιαλζαζκέλσλ εγγξαθώλ. Ο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θπξίσο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ινγηζηηθά άξζξα, ζηα νπνία ν ηύπνο θνξνινγηθήο ππνβνιήο είλαη «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» ή «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», γηα ηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ πεδίνπ ΑΦΜ ζην αξρείν. Ο έιεγρνο γίλεηαη από «Λνηπά» «08. Διεγρνη Οξζόηεηαο» «2. Α.Φ.Μ. Πειαηώλ/Πξνκεζεπηώλ». 9

10 Δεκηνπξγία αξρείνπ Τπνβνιήο Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ Η δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ ή απνζηνιήο κέζσ Internet ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ εθηειείηαη κέζσ ηεο λέαο εξγαζίαο, από «Λνηπά» «06. Δξγαζίεο ΚΔ.Π.Υ.Ο.» «1. Υπνβνιή Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ». Σχ.6 Δημιοσργία αρτείοσ Υποβολής θορολογικών ζηοιτείων Αθνύ επηιέμεηε Πεξίνδν (κήλα) Υπνβνιήο, ζπκπιεξώλεηε, εάλ πξέπεη, ηνλ Κσδηθό ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ζην TAXIS θαη επηιέγεηε ηα ζηνηρεία (groups) πνπ ζα ππνβάιεηε. Υπελζπκίδνπκε όηη ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζε ηέζζεξεηο (4) νκάδεο: Τηκνιόγηα Πσιήζεσλ, Ληαληθέο Πσιήζεηο, Έμνδα αλά Α.Φ.Μ. θαη Λνηπά Έμνδα. Δάλ ην αξρείν ππάξρεη ήδε, ε εθαξκνγή ζα ζαο ελεκεξώζεη ώζηε λα επηιέμεηε εάλ ζα αληηθαηαζηαζεί ή ζα δώζεηε άιιν όλνκα γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ αξρείνπ. Τέινο, κπνξείηε λα επηιέμεηε λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη Κηλήζεηο ηνπ Ηκεξήζηνπ Αξρείνπ. 10

11 Καηάζηαζε Ειέγρνπ ηνηρείωλ Φνξνινγηθήο Τπνβνιήο Δάλ, ζηελ ίδηα εξγαζία, επηιέμεηε «Δθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα έιεγρν (Ν/Ο) : N(αη)» ηόηε ε εθαξκνγή εθηππώλεη ηηο εγγξαθέο αλά νκάδα : Έμνδα αλά Α.Φ.Μ., Λνηπά έμνδα, Τηκνιόγηα Πσιήζεσλ θαη Ληαληθέο Πσιήζεηο, γηα έιεγρν. Σχ.7 Εκηύπωζη Καηάζηαζης Ελέγτοσ Σηοιτείων Φορολογικής Υποβολής 11

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 Οδεγίεο Χξήζεο Εθαξκνγήο Soft1 Εκπνξηθή Δηαρείξηζε Επίπεδν ρεηξηζκνύ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 2.1 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 4 2.2 System

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγι... 4 1.1 Συμβατότθτα Browser... 4 1.2 Διεφκυνςθ πρόςβαςθσ... 4 1.3 Login Screen... 5 1.4 Κφρια Εφαρμογι...

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ Διαδικηςακή πλαηθόπμα εξςπηπέηηζηρ ενδιαθεπομένων αναθοπικά με ηην ενοικίαζη δημόζιαρ γεωπγικήρ γηρ. Εγχειρίδιο Χρήζης Αίηηζης Ενοικίαζης Δημόζιας Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα