ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012)."

Transcript

1 Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ θ. Νεοθιής Σσιηθηώηες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Κύπρος-ΑΟΖ-Ελέργεηα-Στέζεης κε Ιζραήι θαη Αίγσπηο 3 Σσκθφλία Τοσρθίας-Αδερκπαηηδάλ γηα ηελ θαηαζθεσή αγφγού θσζηθού αερίοσ 3 Ελαιιαθηηθός αγφγός θσζηθού αερίοσ φς απάληεζε ζηο θσζηθό αέρηο από ηε Ρφζία Το εκπάργθο πεηρειαίοσ ελαληίολ ηοσ Ιράλ επηβαρύλεη ηελ Αζήλα ε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Πνιίηεο (9/6) ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο & Σνπξηζκνύ ηεο Κύπξνπ θ. Νενθιή πιηθηώηε ζην Ηζξαήι, αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ: «Ζ λέα ζπλάληεζε ηνπ ππνπξγνύ Δκπνξίνπ κε ηνλ ηζξαειηλό νκόινγό ηνπ Ούδη Λαληάνπ πξνθαιεί ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ από ηηο ζπλνιηθά ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα έρεη ν θ. Νενθιήο πιηθηώηεο κε ηζάξηζκνπο ππνπξγνύο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ (αιιά θαη ηνλ ΤΠΔΞ Άβηγθληνξ Λίκπεξκαλ), ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηε γεηηνληθή ρώξα. Ωζηόζν, είλαη απνκαθξπζκέλν ην ελδερόκελν λα απνδεηρζεί απηή ε ζπλάληεζε πεξηζζόηεξν δηαθσηηζηηθή σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν ρσξώλ ζηελ πγξνπνίεζε θαη εμαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ. Οη εθαηέξσζελ δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ ύπαξμε πξόζθνξνπ εδάθνπο γηα από θνηλνύ εθκεηάιιεπζε νξπθηώλ θπζηθώλ πόξσλ αλακέλεηαη λα επαλαιεθζνύλ, σ- ζηόζν δελ θαίλεηαη λα δηθαηνινγείηαη αηζηνδνμία όηη νη δύν ρώξεο είλαη ζήκεξα ζε ζέζε λα αλνίμνπλ ηα ραξηηά ηνπο ή λα πάξνπλ ηειηθέο απνθάζεηο. Ζ λέα ζπλάληεζε ησλ δύν ππνπξγώλ ζα δώζεη ελδερνκέλσο ηελ επθαηξία λα εηζέιζεη ε ζπδήηεζε ζε κεγαιύηεξν βάζνο, θαζώο πιεζηάδεη ν ρξόλνο πνπ νη δύν θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, ππό ηελ πίεζε θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπο ζπλεξγαηώλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ είλαη νπζηαζηηθά νη ίδηνη, δειαδή ε Noble Energy θαη ε Delek Group. «Ο θ. πιηθηώηεο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ηηο εθζέζεηο ησλ κειώλ ηεο Οκάδαο Δπαθήο θαη ηεο ΡΑΔΚ, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ βάζεη όζσλ παξνπζίαζε ελώπηνλ ηνπο ε Noble ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκό ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνπέδνπ 12. Ο ππνπξγόο απέζηεηιε ήδε ηηο εθζέζεηο ζηα ππόινηπα κέιε ηεο ππνπξγηθήο επηηξνπήο (Αιεηξάξεο, ηαξιή, Μαύξνπ). ύληνκα ζα πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε από ην Τπνπξγηθό γηα ηε ζύζηαζε δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο, ε νπνία ζα εηζέιζεη ζε λέν γύξν δηαβνπιεύζεσλ κε ηελ εηαηξεία, κε ηειηθό ζηόρν πιένλ ηελ ππνγξαθή εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ή ζπκθσληώλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκώλ εμόξπμεο θαη κεηαθνξάο ηνπ αεξίνπ ζηηο αθηέο, ελδερνκέλσο θαη γηα επεμεξγαζία ηνπ ζε ηεξκαηηθό ζηαζκό. Σόζν ν ππνπξγόο Δκπνξίνπ όζν θαη ν δηεπζπληήο ηεο Noble ζηελ Κύπξν Σδνλ Σόκηηο έρνπλ δειώζεη όηη ζα θαηαζθεπαζζεί ηεξκαηηθόο ζηαζκόο πγξνπνίεζεο ζην Βαζηιηθό, αθόκα θαη αλ ην Ηζξαήι δελ ζπλαηλέζεη ζε εμαγσγέο αεξίνπ κέζσ Κύπξνπ. Σν ίδην κήλπκα ζηέιλεηαη, από πιεπξάο θπβέξλεζεο, θαη ζε ζρέζε κε ην ζελάξην πνπ ζέιεη ην Ηζξαήι λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε θαηαζθεπή ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ ζε δηθό ηνπ έδαθνο. Ο θ. Σόκηηο, από πιεπξάο ηνπ, έρεη δειώζεη όηη ν ηεξκαηηθόο ζηαζκόο

2 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ζα είλαη εκπνξηθά βηώζηκνο γηα αξθεηά ρξόληα, κε αέξην από ην νηθόπεδν 12, έζησ θαη αλ δελ επηβεβαησζεί ε ύπαξμε άιινπ θνηηάζκαηνο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ. Καη' αθξίβεηα, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο καο, ε Noble ζεσξεί ηε ιύζε ηνπ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ ηε κόλε πξαγκαηηθά πξνζθεξόκελε θαη ζπκθέξνπζα ιύζε γηα εμαγσγέο, θαζώο ε ζεσξεηηθά θαιύηεξε πξννπηηθή (αγσγόο κέζσ Σνπξθίαο) δελ είλαη δπλαηή ιόγσ ηνπ πνιηηηθνύ πξνβιήκαηνο. Ζ εηαηξεία ζεσξεί, γηα ηελ ώξα ηνπιάρηζηνλ, δπζεθάξκνζηε θαη αζύκθνξε ηε ιύζε ηεο θαηαζθεπήο αγσγνύ πνπ ζα ελώλεη ηηο ΑΟΕ Κύπξνπ θαη Ηζξαήι κε ηελ Κξήηε. «Γεδνκέλνπ όηη επίθεηηαη ε έλαξμε ησλ θπξίσο δηαπξαγκαηεύζεσλ ηνπ θξάηνπο κε ηε Noble γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηηάζκαηνο ζηελ Αθξνδίηε θαη έρνληαο ππόςε όηη ε εηαηξεία ζπλδέεη άκεζα ηελ θαηαζθεπή αγσγνύ γηα κεηαθνξά αεξίνπ ζην Βαζηιηθό κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε ηεξκαηηθό ζηαζκό πγξνπνίεζεο, ην νπνίν κάιηζηα ζα πξέπεη, θαηά ηελ ίδηα, λα αξρίζεη λα αλεγείξεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ πόληηζε ηνπ αγσγνύ, είλαη πξνθαλέο πσο ην μεθαζάξηζκα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ Ηζξαήι κέζα ζην θαινθαίξη ζα δηεπθόιπλε ζεκαληηθά όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. «ηειέρε ηεο Noble έρνπλ δηακελύζεη ζε θπβεξλεηηθνύο αξκνδίνπο πσο κηα ζπκθσλία, ηώξα, ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο κε ην θξάηνο, γηα ηελ πξώηε γξακκή παξαγσγήο (train) ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό (γηα εθκεηάιιεπζε ηεο γεώηξεζεο Αθξνδίηε), δελ εκπνδίδεη κειινληηθέο ζπκθσλίεο γηα επέθηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ από λένπο ζηξαηεγηθνύο ζπλεξγάηεο θαη γηα πξόζζεηεο πνζόηεηεο αεξίνπ, από ηελ ΑΟΕ ηεο Κύπξνπ ή ηνπ Ηζξαήι. Δίλαη γλσζηό όηη Noble θαη Delek αζθνύλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πηέζεηο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Ηζξαήι γηα λα ζπλαηλέζεη επίζεκα ζηελ εμαγσγή ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ ηεο Κύπξνπ. Έθζαζαλ κάιηζηα κέρξη θαη ηνλ πξσζππνπξγό Νεηαληάρνπ, ρσξίο επί ηνπ παξόληνο λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπ. ηνλ ηζξαειηλό Σύπν, κάιηζηα, γξάθηεθε πσο δηίζηαληαη νη απόςεηο ζηηο ηάμεηο ησλ ηζξαειηλώλ αμησκαηνύρσλ, κε ηνλ θ. Νεηαληάρνπ λα εκθαλίδεηαη σο ππνζηεξηθηήο ηεο θαηαζθεπήο ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ ζην Ηζξαήι, είηε ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο είηε ζηνλ θόιπν ηεο Άθακπα, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Ζ έθζεζε Σδεκά είλαη ζεηηθή γηα πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγώλ από ην Σακάξ θαη ην Λεβηάζαλ, αιιά κε πεξηνξηζηηθνύο όξνπο. Ζ ηειηθή απόθαζε εθθξεκεί. Αγσγόο από ην Σακάξ: ζηηο επαθέο πνπ ζα έρεη ζην Ηζξαήι, ν θ. πιηθηώηεο αλακέλεηαη λα ζπδεηήζεη κε ηνλ θ. Λαληάνπ θαη ην ελδερόκελν πόληηζεο αγσγνύ από ην Σακάξ πξνο ην Βαζηιηθό γηα κεηαθνξά αεξίνπ γηα ζθνπνύο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ ιύζε απηή πξνηείλεηαη από θάπνηνπο ηερλνθξάηεο σο κία από ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη ε κεηαθνξά αεξίνπ από ην νηθόπεδν 12 ζα θαζπζηεξήζεη ζε βαζκό πνπ ζα θαηαζηεί αλαγθαία ε επίζπεπζε ηεο έιεπζεο αεξίνπ από άιιεο πεγέο. Ο θ. πιηθηώηεο ζα έρεη επαθέο κε ηνπο ππνπξγνύο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνύ θαη Δμσηεξηθώλ, θαζώο επίζεο κε αληηπξνζσπία ηνπ ζπλδέζκνπ εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, ζα ζπλαληήζεη επίζεο ζηειέρε εηαηξείαο πνπ επηζπκεί λα επελδύζεη ζηελ Κύπξν, ζηνλ ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθώλ.» (Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο.) Σελίδα 2

3 Τεύχος 22 Κύπρος-ΑΟΖ-Ελέργεηα-Στέζεης κε Ιζραήι θαη Αίγσπηο. Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ ζηνλ ελεκεξσηηθό ηζηόηνπν SigmaLive (10/6) ζε άξζξν κε ηίηιν «πλαληήζεηο πιηθηώηε κε ελεξγεηαθνύο παξάγνληεο ζην Ηζξαήι»:«επαθέο κε ελεξγεηαθνύο παξάγνληεο ηνπ Ηζξαήι ζα έρεη ν Τπνπξγόο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ θ. Νενθιήο πιηθηώηεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη από ρζεο βξάδπ γηα δηήκεξε επίζεκε επίζθεςε ζηε γεηηνληθή ρώξα. ύκθσλα κε επίζεκε αλαθνίλσζε, ν θ. πιηθηώηεο ζα ζπλαληεζεί ζήκεξα κε εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο Gigawatt Global, θαζώο θαη κε αληηπξνζσπία ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Δξεπλαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ ηνπ Ηζξαήι. Σελ Γεπηέξα ζα έρεη μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Τπνπξγό Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ θαη Δξγαζίαο θ. Shalom Simhon, ηνλ Τπνπξγό Σνπξηζκνύ θ. Stas Misezhnikov, ηνλ Τπνπξγό Δλέξγεηαο θαη Τδάηηλσλ Πόξσλ θ. Uzi Landau θαη ηνλ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ θ. Avigdor Liberman. ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ ζην Ηζξαήι, ν Τπνπξγόο Δκπνξίνπ ζα γίλεη δεθηόο από ηνλ Παηξηάξρε Ηεξνζνιύκσλ θ. Θεόθηιν ΗΗΗ. Ο Τπνπξγόο Δκπνξίνπ επηζηξέθεη ζηελ Κύπξν ηελ Σξίηε 12 Ηνπλίνπ. Δμάιινπ, ζε δηζέιηδν αθηέξσκα πνπ ππνγξάθεη ν θ. Υξύζαλζνο Μαλώιε ζηνλ Πνιίηε κε ππέξηηηιν «Πξνθήξπμε πξνζθνξά γηα έξεπλεο ζηελ Αλαη. Μεζόγεην, ζεβόκελε ηε ζπκθσλία κε ηελ Κύπξν» θαη ηίηιν «Ζ Αίγππηνο επέιεμε λνκηκόηεηα», επηζεκαίλνληαη: νη ηνπξθηθέο πηέζεηο, ζε αλώηαην επίπεδν, πξνο ηηο αηγππηηαθέο αξρέο, θαη κάιηζηα ζε κηα ραξαγκέλε θαη αζηαζή πεξίνδν πνπ αθνινύζεζε ηελ "αξαβηθή άλνημε" θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηώηνο Μνπκπάξαθ, δελ θαίλεηαη λα απνδίδνπλ ζε όηη αθνξά ηηο ζρέζεηο Κύπξνπ-Αηγύπηνπ θαη εηδηθόηεξα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ απνθιεηζηηθώλ νηθνλνκηθώλ δσλώλ ηνπο. Ζ Αίγππηνο πξνρώξεζε ηνλ Μάην ζε δεκνζίεπζε πξνζθνξάο γηα έξεπλεο εληνπηζκνύ θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζε 15 νηθόπεδα (13 ζαιάζζηα θαη δύν ρεξζαία), ζεβόκελε πιήξσο ηε ζπκθσλία κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα νξηνζέηεζε ησλ δύν ΑΟΕ. Ο Υποσργός Βηοκεταλίας, Εκπορίοσ θαη Εργαζίας ηοσ Ιζραήι θ. Shalom Simhon (Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο.) Σσκθφλία Τοσρθίας-Αδερκπαχηδάλ γηα ηελ θαηαζθεσή αγφγού θσζηθού αερίοσ. Οη εθεκεξίδεο Hurriyet θαη Cumhuriyet αλαθέξoπλ όηη ε Σνπξθία θαη ην Αδεξκπατηδάλ ππέγξαςαλ ηζηνξηθή-όπσο ηελ ραξαθηεξίδνπλ-ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ Trans Anatolian (ΣΑΝΑΡ). Οη εθεκεξίδεο ηνλίδνπλ όηη ην ελ ιόγσ έξγν ζα ελδπλακώζεη ηνλ ξόιν ηεο Σνπξθίαο σο ελεξγεηαθνύ θόκβνπ ζε κηα ζπγθπξία όπνπ ην πξόηδεθη θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ Nabucco θαίλεηαη όηη έρεη ηεικαησζεί, ελώ αλακέλεηαη ν αγσγόο ΣΑΝΑΡ λα βγάιεη ηνλ Nabucco εθηόο ζπλαγσληζκνύ. Ζ εθεκεξίδα Zaman αλαθέξεη όηη ν αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ ΣΑΝΑΡ αλακέλεηαη λα κεηαθέξεη ην αέξην ηεο πεγήο ηνπ Αδεξκπατηδάλ Shah Deniz II δηακέζνπ ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξώπε, όηη ην έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε 6 ρξόληα θαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζα αλέιζεη ζηα 7 δηο δνι. Ζ Hurriyet αλαθέξεη όηη κε ηνλ ελ ιόγσ αγσγό ε κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ δηακέζνπ ηεο Βνπιγαξίαο ή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξώπε ζα μεθηλήζεη ην 2017 νπόηε θαη πξνβιέπεηαη ε κεηαθνξά 10 δηο θπβηθώλ κέηξσλ ζηελ Δπξώπε εηεζίσο, ελώ ε Σνπξθία ζα θξαηά ηα 6 δηο θπβηθά κέηξα. Δσο ην 2026 ε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα ηνπ αγσγνύ ζα αλέιζεη ζηα 26 δηο θπβηθά κέηξα εηεζίσο. Ζ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ ηνπ Αδεξκπατηδάλ SOCAR, ε ηνπξθηθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίσλ TPAO θαη ε ηνπξθηθή Botas ζπκκεηέρνπλ ζην εγρείξεκα. Ζ Σνπξθία ζα έρεη κεξίδην 20% ελώ ην Αδεξκπατηδάλ 80%. H εθεκεξίδα Sabah αλαθέξεη όηη ν π/ζ θ. Δξληνγάλ ν νπνίνο παξεπξέζεθε ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο καδί κε ηνλ Αδέξν Πξόεδξν θ. Αιίγηεθ, δήισζε όηη ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ είλαη ζεκαληηθή όρη κόλν γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο, αιιά θαη γηα ηελ ε- λεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Δπξώπεο. (Πεγή: ΓΣΔ Αγθπξαο.) Σελίδα 3

4 MinPress Ελαιιαθηηθός αγφγός θσζηθού αερίοσ φς απάληεζε ζηο θσζηθό αέρηο από ηε Ρφζία. Ο δηεσζσληής ηες ασζηρηαθής εηαηρείας ελέργεηας OMV θ. Jaap Huijskes ηελ εθεκεξίδα Telegraaf (30/6) δεκνζηεύεηαη άξζξν κε ηίηιν «Ζ ελαιιαθηηθή ιύζε ζην ξσζηθό θπζηθό αέξην είλαη δσληαλή». Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν: έλαο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ Σνπξθίαο θαη Βαιθαλίσλ ζα καο θαηαζηήζεη αλεμάξηεηνπο από ην ξσζηθό θπζηθό αέξην. ε απηό ην ζέκα εξγάδεηαη ν θ. Jaap Huijskes, δηεπζπληήο ηεο απζηξηαθήο εηαηξείαο ελέξγεηαο OMV. θεπηηθηζηέο έρνπλ αξθεηέο θνξέο θαηαδηθάζεη ην πξόγξακκα, πνπ θνζηίδεη δηζεθαηνκκύξηα, αιιά ζύκθσλα κε ηνλ θ. Huijskes άδηθα. Σν 2002, ν ηδηνθηήηεο ηεο OMV, ηνπ κεγαιύηεξνπ θόκβνπ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Δπξώπεο πξόηεηλε ζην ρσξηό Baumharten ηεο Απζηξίαο, γηα πξώηε θνξά, λα κεηαθεξζεί θπζηθό αέξην κέζσ ελόο αγσγνύ από ην Αδεξκπατηδάλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ηδξύζεθε ε Nabucco Gas Pipeline International (NIC), ζηελ ν- πνία πέληε εηαηξείεο ελέξγεηαο πξνζρώξεζαλ, έθαζηε κε πνζνζηό 16,67%. Ζ βνπιγαξηθή Energie Holding, ε ηνπξθηθή Botas, ε νπγγξηθή MOL, ε Transgaz από ηε Ρνπκαλία θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο Essent RWE από ηε Γεξκαλία. Φαίλεηαη όηη ππήξρε πξόβιεκα κε ηε ρξεκαηνδόηεζε. Ζ RWE εηζέπξαηηε κόλν απνγνεηεύζεηο θαη νη αλαηνιηθνεπξσπαίνη εηαίξνη δηέζεηαλ ιίγα θεθάιαηα. Δλ ησ κεηαμύ, νη Ρώζνη ηεο Gazprom θαηαζθεύαδαλ κε ηαρύ ξπζκό ηνπο αληαγσληζηηθνύο αγσγνύο θπζηθνύ αεξίνπ κε θαηεύζπλζε ηε δπηηθή Δπξώπε, ρσξίο πξόβιεκα έιιεηςεο θεθαιαίσλ. Ο Nordstream, ζηνλ νπνίν ε Gasunie έρεη κεξίδην, πξνρώξεζε κέζσ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο κέρξη ηε Βόξεηα Γεξκαλία. Αιιά ε αιεζηλή απεηιή έξρεηαη από ηνλ Southstream. Τπό ηνλ πξώελ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο Gasunie, θ. Marcel Kramer, απηή ε θαηαζθεπή γηα ηελ νπνία απαηηνύληαη δηζεθαηνκκύξηα, είλαη κία παλάθξηβε δηαδξνκή πνπ δηαζρίδεη ηε Μαύξε Θάιαζζα ζε βάζνο κέηξσλ. Ο Southstream, ζύκθσλα κε επηθξηηηθά ζρόιηα, είλαη κία πξνζπάζεηα λα ππνλνκεπηεί ν αγσγόο Nabucco, ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. Οη Απζηξηαθνί όκσο ηεο OMV θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα κηα ελαιιαθηηθή ιύζε ζην ξσζηθό θπζηθό αέξην. Έηζη, ν κέηνρνο ηεο Gate Terminal ηνπ Ρόηεξληακ βξήθε πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην από ηε Μέζε Αλαηνιή. Γελ ζέινπλ λα εγθαηαιείςνπλ. Ο θ. Huijskes δειώλεη: «Πηζηεύνπκε όηη ην 2035, ηνπιάρηζηνλ ζηα 50% ηεο επξσπατθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ην θπζηθό αέξην ζα παίμεη έλαλ επηπιένλ θπξίαξρν ξόιν. Αιιά από πνύ ζα πξέπεη λα πξνέιζεη απηό ην αέξην; Όιν από ηε Ρσζία; Θέινπκε θαη εκείο λα πξνζθέξνπκε (ηόζν όζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε όζν θαη ζηελ ζεξκηδηθή πεξηεθηηθόηεηα) κία ελαιιαθηηθή ιύζε, κε θπζηθό αέξην από ην Η- ξάθ, ην Σνπξθκεληζηάλ, ηελ Καζπία ζάιαζζα θαη θπξίσο κε απηνεθνδηαζκό από ην Αδεξκπατηδάλ. Πξόζθαηα θάλακε καδί κε ηελ EXXΟΝ κία θαιή αλαθάιπςε ζηε Μαύξε Θάιαζζα, κε ηελ νπνία κπνξνύκε επίζεο λα ζπλδεζνύκε. Ζ ηειεπηαία δεκόζηα επέλδπζε ηνπ αγσγνύ από ην Μπαθνύ ηνπ Αδεξκπατηδάλ πξνο ηελ πόιε Βaumgarten αγγίδεη ηα 10 δηο $». Ο θ. Huijskes ππαηλίζζεηαη κεγαιύηεξν θόζηνο θαη ζεκεηώλεη πσο «ν Nabucco, όπσο είρε ζρεδηαζζεί, δελ ππάξρεη πιένλ. Σν α- λαηνιηθό κέξνο ηώξα θαηαζθεπάδεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο Αδέξνπο θαη ηνπο Σνύξθνπο. Γελ έρεη θαζνξηζηεί ε ηειηθή εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ην θπζηθό αέξην από ηα αλαηνιηθά ζα θηάζεη ζηελ αγνξά ηεο δπηηθήο Δπξώπεο. Αιιά θαιύηεξα λσξίηεξα παξά αξγόηεξα. Πξνηηκνύκε λα κε θαηαζθεπάδνπκε αγσγνύο, αιιά λα πνπιάκε θπζηθό αέξην.» (Πεγή: ΓΣΔ Υάγεο.)

5 MinPress Το εκπάργθο πεηρειαίοσ ελαληίολ ηοσ Ιράλ επηβαρύλεη ηελ Αζήλα. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖ- ΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνύδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: ηελ εθεκεξίδα Financial Times Deutschland (26/6) δεκνζηεύεηαη άξζξν ηνπ θ. Benjamin Dierks κε ηίηιν «Σν εκπάξγθν πεηξειαίνπ ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ επηβαξύλεη ηελ Αζήλα». ην άξζξν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην πξόβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεη από ηελ 1ε Ηνπιίνπ ε Διιάδα, θαζώο δελ ζα κπνξεί πιένλ λα πξνκεζεύεηαη ηξαληθό πεηξέιαην, ζεκεηώλεηαη κεηαμύ άιισλ: «Γηπισκαηηθνί θύθινη ηεο ΔΔ αλαθέξνπλ όηη δελ ζα ππάξμεη θαλελόο είδνπο ππνζηήξημε πξνο ηελ Διιάδα, ε νπνία ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα πξνκεζεύεηαη πεηξέιαην κόλν πξνπιεξώλνληάο ην. Τπελζπκίδεηαη όηη ην Ηξάλ πξνζέθεξε κέρξη ηώξα ζηελ Διιάδα, εμαηηίαο ηεο δύζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη, επλντθνύο όξνπο πιεξσκήο, πσιώληαο, κεηαμύ άιισλ, πεηξέιαην θαη επί πηζηώζεη. Οη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ ηεο ΔΔ επηβεβαίσζαλ ρζεο ζε ζπλάληεζή ηνπο ζην Λνπμεκβνύξγν ηελ α- πόθαζε λα επηβιεζνύλ από 1εο Ηνπιίνπ ζην Ηξάλ θπξώζεηο θαη κάιηζηα ρσξίο ζπκβηβαζκνύο. Οη Τπνπξγνί δηαβεβαίσζαλ κελ ζηε δήισζή ηνπο ηελ Αζήλα όηη ζα ιεθζεί ππόςε ε δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο θαη ζα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ώζηε λα ππάξμνπλ δηεπθνιύλζεηο. Ωζηόζν, δελ βξέζεθε θακία ζπγθεθξηκέλε ιύζε, ηνλίδνπλ δηπισκαηηθέο πεγέο. Παξόκνηεο πξνζέζεηο είραλ εθθξαζηεί θαη ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην, όηαλ θαη απνθαζίζζεθε θαηαξρήλ ε επηβνιή θπξώζεσλ ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ. Σόηε είραλ ζπδεηεζεί δηάθνξεο ιύζεηο, όπσο ην λα πεηζζεί ε ανπδηθή Αξαβία λα πξνκεζεύζεη πεηξέιαην ζηελ Διιάδα ζε παξόκνηνπο όξνπο κε ην Ηξάλ ή λα ιπζεί ην πξόβιεκα κε ηε ρξήζε ησλ απνζεκάησλ άιισλ ρσξώλ ηεο επξσδώλεο. Αθόκα θαη ε ρνξήγεζε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα είρε ηεζεί ππό ζθέςε. Ζ Διιάδα ήδε από ηόηε είρε εθθξάζεη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ θαη δεηνύζε κεγαιύηεξε πξνζεζκία κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο απόθαζεο επηβνιήο θπξώζεσλ. «ηόρνο ηεο απόθαζεο ηεο ΔΔ είλαη ε άζθεζε πίεζεο ζην Ηξάλ, ώζηε λα ζηακαηήζεη ην πξόγξακκα θαηαζθεπήο ππξεληθήο βόκβαο. Μέξνο ησλ θπξώζεσλ είλαη θαη ε απαγόξεπζε από ηελ εξρόκελε Κπξηαθή ηεο πξνκήζεηαο ηξαληθνύ πεηξειαίνπ. «Γελ ζα ππάξμνπλ κεηαβνιέο ζηελ πνιηηηθή καο», δήισζε ε εθπξόζσπνο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο Catherine Ashton.» (Πεγή: ΓΣΔ Ακβνύξγνπ.) Σν πιηθό γηα ηε ζύληαμε ηνπ ελ ιόγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη από ηα Γξαθεία Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ (ΓΣΔ), ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ, θαζώο θαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Δπηκέιεηα : Κώζηαο Γηαλλαθόδεκνο Δ Δπηκέιεηα Δπηκέιεηα: Κώζηαο Γηαλλαθόδεκνο

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα