Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :"

Transcript

1 Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη παξαθζνξά ηεο ειιεληθήο «Αηγχπηηνο»,φπνπ αθαηξέζεθε ε αξρηθή ζπιιαβή «αη» θαη ε θαηάιεμε «νο» θαη απέκεηλε ην «Γχπηη»( kibt). Έηζη, ε ιέμε Αηγχπηηνο Κφπηεο ζεκαίλεη Αηγχπηηνο θαη φρη απηφο ν νπνίνο απνθφπεθε απφ ην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο, δειαδή ν αηξεηηθφο, φπσο πνιινί λνκίδνπλ. Η νλνκαζία αξρηθά δελ είρε ζξεζθεπηηθή έλλνηα, αιιά εζληθή. Αξγφηεξα φκσο, έιαβε ζξεζθεπηηθή γηα ηνπο ηζαγελείο ηεο Αηγχπηνπ, ιφγσ ηεο θαηαθηήζεσο ησλ Αξάβσλ, δηφηη φινη ήηαλ ρξηζηηαλνί. Ιδξπζε : Η Κνπηηθή εθθιεζία ζεκειηψζεθε ζηνλ πξψην αηψλα (41-54 κ.υ.) απφ ηνλ Δπαγγειηζηή Μάξθν 1, πνπ είλαη θαηά ηελ Κφπηηθε Παξάδνζε ν πξψηνο Παηξηάξρεο ηεο θαη καξηχξεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα (68 κ.υ.), απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ππάξρεη ε Κνπηηθή εθθιεζία. 1 ηηο εκέξεο ηνπ Ρσκαίνπ Απηνθξάηνξα Κιαχδην.

2 Υξηζηηαληζκόο Μνλαρηζκόο: (βι.εηθφλα 1). Οη αξρέο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηελ Αίγππην είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ. H παξνπζία ρξηζηηαλψλ κεηαμχ ησλ απηφρζνλσλ Αηγππηίσλ πηζηνπνηείηαη απφ ηα ηέιε ηνπ 3νπ αη, φπνπ άλζηζε ν ρξηζηηαληζκφο κε επηθεθαιή ηνλ πεξίθεκν αζθεηή άγην Αληψλην θαη αξγφηεξα κε ηνλ άγην Παρψκην (4νο αη.). Ο Υξηζηηαληζκφο ηεο Αηγχπηνπ ζηγά ζηγά γλψξηζε κεγάιε δηάδνζε πνπ θαηά ηνλ 5o αηψλα απνηεινχζε ήδε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Η Κνπηηθή γξαθή (βι. εηθφλα 2) : Η θνπηηθή γξάθεηαη κε ειιεληθά γξάκκαηα θαη κε νξηζκέλα γξάκκαηα εηδηθήο κνξθήο, φπσο : ], f, ", \,j, s, ; πνπ εηζήρζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ θζφγγνπο πνπ δελ ππήξραλ ζηελ ειιεληθή, ελψ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ειιεληθψλ ιέμεσλ, φπσο καξηπξνχλ ηα ρεηξφγξαθα 2. ήκεξα ε γιψζζα είλαη λεθξή θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αξαβηθή. Μνινλφηη απνηειεί ηε γιψζζα ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ Κνπηηθή Δθθιεζία, κε άιια ιφγηα έρεη ιεηηνπξγηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Η Κνπηηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηα ειιεληθά έσο ηελ έιεπζε ησλ Αξάβσλ (πεξί ηα κέζα ηνπ 7 νπ αηψλα), νπφηε άξρηζε λα δπζρεξαίλεηαη ε ρξήζε ηεο κε ηελ απαγφξεπζε ηνπ Al Hakim Be-Amr ALLAH ( κ.υ.) λα κηιάεη θαλείο θνπηηθά, φρη κφλν ζην δξφκν, αιιά θαη ζηα ζπίηη, κε ηελ απεηιή ηεο ηηκσξίαο ηεο απνθνπήο ηεο γιψζζαο, γηα φζνπο παξέβαηλαλ απηή ηελ απαγφξεπζε. Η κεγάιε επίδξαζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζηελ Κνπηηθή, νθείιεηαη ζην φηη ήδε επί επνρήο Μ. Αιεμάλδξνπ ήηαλ πιήξσο δηαδεδνκέλε ζηελ Αίγππην θαη απνηεινχζε ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Δπίζεο, νη Αηγχπηηνη γλψξηδαλ θαη κηινχζαλ ηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο ππήξμε ε γιψζζα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ φξσλ, φπσο θαη ησλ ειιελνθψλσλ παηέξσλ ησλ 4 πξψησλ αη. 2 Σα Κνπηηθά ρεηξφγξαθα πνπ δηαζψδνληαη ζηελ Διιάδα, βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο, ζην Μνπζείν Μπελάθε θαη ζηελ Ιεξά Μνλή Ιβήξσλ Αγίνπ Όξνπο. 2

3 ΚΟΠΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΣΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΟΠΣΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Η Κνπηνξζόδνμε αληίιεςε γηα ηε θύζε ηνπ Υξηζηνύ : Η θχζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ πξνθάιεζε ζνβαξέο δηαθσλίεο κέζα ζηελ εθθιεζία θαηά ηνλ πέκπην αηψλα, ην 451 κ.υ. Ο Κχξηνο Ιεζνχο Υξηζηφο είλαη ν Θεφο ν ίδηνο, ν Δλζαξθσκέλνο Λφγνο, πνπ έιαβε κία ηέιεηα αλζξσπφηεηα. Η ζεία Σνπ θχζε είλαη κία κε ηελ αλζξψπηλε ηνπ θχζε αρσξίζησο, αζπγρχησο, αδηαηξέησο θαη αηξέπησο. «Καη αλαληίξξεηα, ην κπζηήξην ηεο επζέβεηαο είλαη κεγάιν ν Θεόο θαλεξώζεθε κε ζάξθα».(σηκόζενο Α 3:16). Απηή ε έλσζε είλαη κφληκε, πάληνηε αδηαίξεηε θαη αρψξηζηε, ιέκε ζηε ιεηηνπξγία φηη ε ζεφηεηά ηνπ δελ ρσξίζηεθε απφ ηελ αλζξσπφηεηά Σνπ νχηε γηα έλα ιεπηφ, νχηε «ελ ξηπή νθζαικνχ». Η ζεία θχζε ελψζεθε κε ηελ αλζξψπηλε, ηελ νπνία πξνζέβαιε απφ ηελ Παξζέλν Μαξία κε ηελ επελέξγεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Σν Άγην Πλεχκα εμάγληζε θαη θαζεγίαζε ηελ θνηιηά ηεο Παξζέλνπ, έηζη ψζηε ην Παηδί πνπ ζα γελλνχζε, δελ ζα θιεξνλνκνχζε ηίπνηα απφ ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα. πλέπεηα ηεο έλσζεο ησλ δχν θχζεσλ, ηεο ζείαο θαη ηεο αλζξψπηλεο ζηελ θνηιηά ηεο Παξζέλνπ ήηαλ ν ζρεκαηηζκφο κηαο θχζεο εθ ησλ δχν. «Μηαο θχζεο ηνπ Θενχ Λφγνπ ζεζαξθσκέλε» φπσο έιεγε ν άγηνο Κχξηιινο. Η έθθξαζε «Μία Φχζε» δελ δειψλεη κφλν ηελ ζεία θχζε, ή κφλν ηελ αζξψπηλε θχζε ρσξηζηά, αιιά δειώλεη ηελ έλσζε ησλ δπν θύζεσλ ζε Μία Φύζε, πνπ είλαη «ε Φχζε ηνπ Δλζαξθσκέλνπ Λφγνπ». Δίλαη δειαδή, κία θχζε (κηα νληφηεηα),αιιά έρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζείαο θχζεο θαη φιεο εθείλεο ηεο αλζξψπηλεο. Η ζεία θχζε δελ αλακείρζεθε κε ηελ αλζξψπηλε, νχηε αλαθαηεχηεθε κε απηή. Δπίζεο, ε ζεία θχζε δελ κεηαηξάπεθε ζε αλζξψπηλε, νχηε ε αλζξψπηλε ζε ζεία, αιιά ε έλσζή ηνπο νδήγεζε ζηελ Δλόηεηα ηεο Φύζεο. 3

4 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΙΣΟΛΟΓΙΟ Εμείρ πιζηεύοςμε όηι ο Κύπιορ μαρ, Θεόρ και Σωηήπαρ Ιηζούρ Χπιζηόρ,ο Ενζαπκωμένορ Λόγορ είναι ηέλειορ ζηη θεόηηηά Τος και ηέλειορ ζηην ανθπωπόηηηά ηος. Ενώθηκε η ανθπώπινη Τος θύζη με ηην θεία ασωπίζηωρ, αδιαιπέηωρ και αζςγσύηωρ. Η θεία Τος θύζη δεν σωπίζηηκε από ηην ανθπώπινη ούηε μία ζηιγμή ούηε «εν πιπή οθθαλμού». Σςγσπόνωρ αναθεμαηίζοςμε ηα δόγμαηα ηόζο ηος Νεζηοπίος όζο και ηος Εςηςσίος. Οη γλσζηόηεξεο αηξέζεηο ζύκθσλα κε ηελ Κνπηνξζόδνμε εθθιεζία: Η αίξεζε ηνπ Αξείνπ (Αξεηαληζκφο),φπνπ αξλήζεθε ηε ζεφηεηα ηνπ Κπξίνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ. Καηαδηθάζηεθε απφ ηε ζχλνδν ηεο Νίθαηαο (Μηθξά Αζία) ην (325κ.Υ),φπνπ έιαβαλ κέξνο 318 επίζθνπνη θαη αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Μέγαο Αζαλάζηνο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ ζχλνδν ηνπνζεηήζεθε ην «Πηζηεχσ» έσο ην «νπθ έζηαη ηέινο». 1) Η αίξεζε ηνπ Απνιιηλαξίνπ, φπνπ δελ πίζηεπε ζηελ ηέιεηα αλζξψπηλε Σνπ θχζε. Καη ε αίξεζε ηνπ Μαθεδόληνπ, φπνπ ηζρπξηδφηαλ πσο ην Άγην Πλεχκα είλαη δεκηνχξγεκα. Καηαδηθάζηεθαλ απφ ηε ζχλνδν ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (381 κ.υ),φπνπ έιαβαλ κέξνο 150 επίζθνπνη. Δπίζεο, ζε απηή ηελ ζχλνδν ηνπνζεηήζεθε ε ζπλέρεηα ηνπ «Πηζηεχσ»,απφ «Καη εηο ην Πλεχκα» έσο ην «Καη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηψλνο. Ακήλ» 2) Η αίξεζε ηνπ Νεζηνξίνπ, πίζηεπε πσο ε Παλαγία γέλλεζε απιψο έλαλ άλζξσπν, άξα δελ είλαη «Θενηφθνο» αιιά (Υξηζηνηφθνο). Καηαδηθάζηεθε απφ ηε ζχλνδν ηεο Δθέζνπ (Μηθξά Αζία) ην (431κ.Υ), φπνπ έιαβαλ κέξνο 200 επίζθνπνη θαη αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Άββα Κχξηιινο Α. Δπίζεο, ζε απηή ηελ ζχλνδν ηνπνζεηήζεθε ε Δηζαγσγή ηνπ Πηζηεχσ. «ε αλπςψλνπκε κεηέξα ηνπ αιεζηλνχ θσηφο». 3) Η αίξεζε ηνπ Δπηύρνπο, (Δπηπρηαληζκφο),πίζηεπε πσο ε αλζξψπηλε θχζε απνξξνθήζεθε θαη δηαιχζεθε ζηε ζεία θχζε. Αλαζεκαηίζηεθε απφ ηνλ άγην Γηφζθνπξν πξψηα κεηά θαηαδηθάζηεθε απφ ηε ζχλνδν ηεο Υαιθεδφλαο ην (452 κ.υ). * Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ηάζε, ν Λέσλ, επίζθνπνο Ρψκεο παξέζεζε ηνλ πεξίθεκν Σφκν ηνπ, πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ Κνπηηθή Δθθιεζία, ιφγσ φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν θχζεσλ άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν νξαηφο θαη πξνθάιεζε ηελ εμνξία ηνπ αγίνπ Γηφζθνπξνπ Αιεμαλδξείαο. Όκσο ε ζχλνδνο ηνλ απνδέρηεθε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη Κφπηεο, νη χξηνη, νη Αξκέλνη, νη Αηζίνπεο θαη Ιλδνί νλνκάζηεθαλ «Με Υαιθεδφληνη Οξζφδνμεο εθθιεζίεο» ή «Μνλνθπζίηεο». Οη Κσλζηαληηλνχπνιε, Διιάδα, Κχπξνο, Ρσζία, Ρνπκαλία, Οπγγαξία θαη εξβία νλνκάζηεθαλ «Υαιθεδφληνη» ή «Ρσκαηνξζφδνμεο». 4

5 Ο όξνο Μνλνθπζηηηζκόο παξαξκελεύηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο,ιεο θαη πηζηεύακε ζηε κία θύζε ηνπ Υξηζηνύ θαη αξληόκαζηαλ ηελ άιιε. Αλαξσηηφκαζηε φκσο πνηα απφ ηηο δχν θχζεηο αξλείηαη ε Δθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεία θχζε? Αζθαιψο φρη, δηφηη ε εθθιεζία καο ππήξμε ν πην έλζεξκνο αληίπαινο ηνπ Αξείνπ πνπ δελ απνδερφηαλ ηε ζεφηεηα ηνπ Κπξίνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ. Ή είλαη ε αλζξψπηλε θχζε ηνπ Κπξίνπ ηελ νπνία αξλείηαη ε Δθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο? Αζθαιψο θαη φρη! Γηόηη ε Κνπηηθή Δθθιεζία πηζηεύεη θαη ζηηο δύν θύζεηο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ έλσζε ησλ δύν θύζεσλ ηνπ Κπξίνπ ζε Μία θύζε. Kνπηηθή ηέρλε : Η θνπηηθή ηέρλε δηαζέηεη πινχζηα θαη πςειή εηθαζηηθή παξάδνζε, κε εκθαλείο ηηο επηξξνέο ηνπ αλαηνιηθνχ θφζκνπ. Οη επηβηψζεηο ηεο θαξασληθήο ηέρλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπνπδαηφηεξεο βπδαληηλέο, ζπξηαθέο, κεζνπνηάκηεο, πεξζηθέο αιιά θαη ηλδηθέο εηζξνέο ζπλεηέιεζαλ πνιχ γξήγνξα, ηδηαίηεξα ζηα πνιπάξηζκα κνλαζηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, ζηε δηακφξθσζε κηαο εγρψξηαο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, ακηγψο θνπηηθήο. Η ηέρλε απηή ραξαθηεξηδφηαλ, εθηφο απφ ηελ πιεζσξηθφηεηα ησλ ηφλσλ, απφ κηα πξννδεπηηθή απνκάθξπλζε απφ ηνπο πζηεξνειιεληζηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο (πνπ παξέκεηλαλ δσληαλνί γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα κφλν ζε έλα θνζκνπνιίηηθν θέληξν, φπσο ε Αιεμάλδξεηα) θαη απφ κηα παξάιιειε έληνλε ηάζε πξνο ην αθεξεκέλν ζηηι θαη ηε δηαθφζκεζε. Χζηφζν, είλαη ζαθήο ε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζξεζθεπηηθή εηθνλνγξαθία, πνπ βαζίδεηαη ζπρλά ζηα απφθξπθα Δπαγγέιηα θαη παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε εξκελεία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ηελ εξκελεία ηνπ κνλνθπζηηηζκνχ, πνπ δέρεηαη κφλν κία θχζε ζηνλ Υξηζηφ. Η αξαβηθή θαηάθηεζε ( ) αλέθνςε απφηνκα ηελ άλζεζε ηεο θνπηηθήο ηέρλεο θαη εμαθάληζε θαηά κεγάιν κέξνο ηα ίρλε ηεο, φκσο φ,ηη απέκεηλε ήηαλ ηθαλφ λα πξνζθέξεη, έζησ θαη δίρσο ηελ χπαξμε νπζησδψλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, κηα ζπλνπηηθή ηδέα ηεο εμέιημεο ηεο θνπηηθήο ηέρλεο. Σα κεγάια κνλαζηηθά θέληξα θνληά ζηε νράγθ θαη θπξίσο ε Λεπθή Μνλή θαη ε Κφθθηλε Μνλή (ε ίδξπζε ησλ νπνίσλ αλάγεηαη γχξσ ζην 440), ε βαζηιηθή ηεο Γελδέξαο (ηέιε ηνπ 5νπ αη.), ε κνλή ηνπ Αγίνπ πκεψλ θνληά ζηελ Αζηνχη, ηα ηεξά ηεο αθάξα, νη κνλέο ηεο Μπανπίη ζηε Μέζε Αίγππην θαη νη κνλέο ηεο εξήκνπ Ναηξνχλ απνηεινχλ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά κλεκεία ηεο θνπηηθήο αξρηηεθηνληθήο. Σα απιά θαη επηβιεηηθά θηίξηα, πνπ ζηεξνχληαη αξζξψζεσλ, βξίζθνληαη πην θνληά πξνο ηα θαξασληθά κλεκεία παξά πξνο ηα ειιεληζηηθά νηθνδνκήκαηα, πινχζηα απφ άπνςε ρψξνπ θαη αηκφζθαηξαο. ηε γιππηηθή (βι. εηθφλα 3) είλαη πην θαλεξή, παξά ηηο δηαθνξέο ησλ πνηθίισλ θέληξσλ, ε βαζκηαία απνκάθξπλζε απφ ηελ ειιεληζηηθή παξάδνζε θαη ε ζηξνθή πξνο απζηεξά ζηηιηδαξηζκέλεο ηερληθέο κε θιίζε πξνο ηηο επίπεδεο κνξθέο, ε νπνία θαηά ηνλ 8ν αη. έθηαζε ζε 5

6 κηα απφιπηε δπζδηάζηαηε κνξθή. Σα αξραηφηεξα γιππηά ηεο Αρλάο, ηεο Ομπξξχγρνπ θαη ηεο αθάξα δηαηεξνχλ επηξξνέο ηεο ειιεληζηηθήο ηερλνηξνπίαο, ελψ ηα γιππηά θαη νη δηαθνζκήζεηο ηεο Μπανπίη, ηεο νράγθ θαη ηεο Νηαζινχγθ είλαη ακηγψο θνπηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά ζηα πξφζσπα ησλ ηεξαηηθψλ κνξθψλ, νη νπνίεο είλαη απζηεξά κεησπηθέο, είλαη ηα κεγάια, βαζνπισκέλα κάηηα, πνπ δηαζέηνπλ κηα ππνβιεηηθή πξνζήισζε (ζηήιε κε ηελ Παλαγία ζηνλ ζξφλν κε δχν αγγέινπο απφ ηηο Θήβεο, 5νο-6νο αη. Η είζνδνο ζηα Ιεξνζφιπκα απφ ηε Λεπθή Μνλή, 8νο αη.). Αλ ζπγθξηζνχλ απηέο νη ζηηιηδαξηζκέλεο κνξθέο κε ηηο ξσκαηνειιεληζηηθέο πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Φαγηνχκ, πνπ έρνπλ θηινηερλεζεί κε εγθαπζηηθή ή ηέκπεξα, δηαθξίλεηαη εχθνια ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη απηέο ηηο δχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο. Οη καξηπξίεο πνπ έρνπλ δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηε δσγξαθηθή (βι. εηθφλα 4) βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ Νηεΐξ Ακπνχ Υελίο, θνληά ζηελ Αληηλφε, ζηε κεγάιε κνλή ηεο Μπανπίη (6νο αη.) θαη ζηε αθάξα (ζήκεξα ζην Κνπηηθφ Μνπζείν ηνπ Καΐξνπ), απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη ε πξψηε βέβαηε απεηθφληζε ηεο Θειάδνπζαο Παλαγίαο. Σν χθνο ζηα δσγξαθηθά απηά έξγα ζπλδπάδεηαη κε κηα ελδηαθέξνπζα αίζζεζε ηνπ ρξψκαηνο: ζεσξίεο αγίσλ κνλαρψλ, απφιπηα κεησπηθέο θαη ζηαηηθέο, θαιχπηνπλ, ρσξίο ιχζε ηεο ζπλέρεηαο, ηνπο ηνίρνπο κε έλαλ ζπλδπαζκφ θσηεηλψλ θαη θαζαξψλ ρξσκάησλ. Η ειιεληζηηθή αληίιεςε ηεο ηέρλεο κε ηελ πεξίπινθε ζπλζεηηθφηεηά ηεο έρεη παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε δηάζπαζε ησλ κνξθηθψλ ζηνηρείσλ, ζπγθεληξσκέλσλ ζε πξψην πιάλν κε έλα αθαζφξηζην θφλην: απφ ηελ αλαπαξαζηαηηθή κεηαβαίλνπλ ζηελ παξαζηαηηθή δσγξαθηθή. Σν αθεξεκέλν χθνο θαη ε ηάζε πξνο ηε δηαθφζκεζε, θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπηηθήο ηέρλεο, είλαη θαλεξά θπξίσο ζηα πξντφληα ησλ δηαθνζκεηηθψλ ηερλψλ, φπσο ηα πθαληά, ηα θεξακηθά, νη κηθξνγξαθίεο, ηα μπιφγιππηα, πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζε κεγάιν αξηζκφ ζρεδφλ ζε φια ηα κεγάια κνπζεία. Ιδηαίηεξα αμηφινγα είλαη ηα πθάζκαηα, ζηα νπνία νη παξαζηάζεηο, πνπ απνξξνθψληαη απφ ην ζπλνιηθφ ζρέδην, αλαδεκηνπξγνχληαη ξπζκηθά κε ηνικεξνχο ρξσκαηηζκνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ηα πξντφληα ηεο θνπηηθήο ηέρλεο είραλ δηαδνζεί επξχηαηα θαηά κήθνο ησλ νδψλ πνπ νδεγνχζαλ ζηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο πξνζθπλήκαηνο. Σα κπζηήξηα ηεο Κνπηνξζόδνμεο εθθιεζίαο : 1. Σν βάθηηζκα: Όπνηνο πηζηέςεη θαη βαπηηζηεί, ζα ζσζεί φπνηνο, φκσο, απηζηήζεη, ζα θαηαθξηζεί. (Μάπκ 16:16). 2. Σν Υξίζκα: Ο Παχινο είπε: Ο Ισάλλεο κελ βάπηηζε βάπηηζκα κεηάλνηαο, ιέγνληαο ζηνλ ιαφ λα πηζηέςνπλ ζ' εθείλνλ πνπ ζα εξρφηαλ χζηεξα απ' απηφλ, δειαδή, ζηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ. Καη φηαλ ην άθνπζαλ, βαπηίζηεθαλ ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Ιεζνχ. Καη αθνχ ν Παχινο έβαιε επάλσ ηνπο ηα ρέξηα, ήξζε ην Πλεχκα ην Άγην επάλσ ζ' απηνχο, θαη κηινχζαλ γιψζζεο θαη πξνθήηεπαλ. (Ππάξειρ 19:4-6). 6

7 3. Η Θεία Δπραξηζηία: Καη ελψ έηξσγαλ, παίξλνληαο ν Ιεζνχο ηνλ άξην, θαη αθνχ ηνλ επιφγεζε, έθνςε, θαη έδηλε ζηνπο καζεηέο, θαη είπε: Λάβεηε, θάγεηε ηνχην είλαη ην ζψκα κνπ. Καη παίξλνληαο ην πνηήξη, θη αθνχ επραξίζηεζε, ηνπο έδσζε, ιέγνληαο: Πηείηε απ' απηφ φινη. (Ματθ 26:26-27). 4. Η Ιεξσζύλε: Γηα απηφ, άγηνη αδειθνί, κέηνρνη νπξάληαο πξφζθιεζεο, θαηαλνήζηε ηνλ απφζηνιν θαη αξρηεξέα ηήο νκνινγίαο καο, ηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ.(Εβπ 3:1-2). 5. Ο Γάκνο: Καη απνθξηλφκελνο απηφο είπε: Γελ δηαβάζαηε φηη εθείλνο πνπ ηνπο έπιαζε απαξρήο, αξζεληθφ θαη ζειπθφ ηνχο έπιαζε; Καη είπε: «Δμαηηίαο απηνχ, ν άλζξσπνο ζα αθήζεη ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα, θαη ζα πξνζθνιιεζεί ζηε γπλαίθα ηνπ, θαη ζα είλαη νη δχν ζε κία ζάξθα»;(ματθ 19:4-6) 6. Η Μεηάλνηα: Μεηαλνήζηε, ινηπφλ, θαη επηζηξέςηε, γηα λα εμαιεηθζνχλ νη ακαξηίεο ζαο, γηα λα έξζνπλ θαηξνί αλαςπρήο απφ ηελ παξνπζία ηνχ Κπξίνπ.(Ππάξ 3:19) 7. Σν Δπρέιαην: Αζζελεί θάπνηνο αλάκεζά ζαο; Αο πξνζθαιέζεη ηνχο πξεζβχηεξνπο ηεο εθθιεζίαο, θαη αο πξνζεπρεζνχλ επάλσ ηνπ, αθνχ ηνλ αιείςνπλ κε ιάδη ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη ε πξνζεπρή κε πίζηε ζα ζψζεη απηφλ πνπ πάζρεη, θαη ν Κχξηνο ζα ηνλ εγείξεη θαη ακαξηίεο αλ έπξαμε, ζα ηνπ ζπγρσξεζνχλ. (Ιακ.5:14-15). Σα κπζηήξηα απηά απνηεινχλ ηε ζρέζε ησλ κειψλ ηεο εθθιεζίαο κε ην Υξηζηφ, φπνπ ν άλζξσπνο αλαγελλάηαη πλεπκαηηθψο κε ην κπζηήξην Σνπ Βαθηίζκαηνο,φπσο αθξηβψο γελλάηαη ζσκαηηθψο απφ ηε κεηέξα ηνπ. Σν βξέθνο παίξλεη ηε δχλακε ηνπ αγίνπ πλεχκαηνο ηελ νπνία ηελ ιακβάλεη κε ην κπζηήξην ηνπ Υξίζκαηνο. Δπίζεο,ν άλζξσπνο ηθαλνπνηεί ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ηξνθή κε ην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. Καη ζε πεξίπησζε αζζελείαο επηηπγράλεηαη κε ην κπζηήξην ηεο Μεηάλνηαο θαη ηνπ Δπρέιαηνπ. Σέινο, κε ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ επινγείηαη ε ζπδπγία ηνπ άλδξα κε ηε γπλαίθα. Σα κπζηήξηα απηά ηεινχληαη κφλν απφ θιεξηθνχο, νη νπνίνη παίξλνπλ απηφ ην αμίσκα κε ην κπζηήξην ηεο Ιεξσζύλεο θαη ε εγθπξφηεηα ησλ κπζηεξίσλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ αγηφηεηα ή κε ηνπ θιεξηθνχ, δηφηη απηφο είλαη απιψο φξγαλν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζθελψζεη ην Άγην Πλεχκα ζηνλ πηζηφ. Τα σαπακτηπιστικά τηρ Κοπτικήρ Λειτοςπγίαρ: 1. ηελ Κνπηηθή Λεηηνπξγία ππάξρνπλ ηέζζεξα αλαγλψζκαηα απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε: Επιζηολέρ ηος αποζηόλος Παύλος, Καθολικέρ επιζηολέρ, Ππάξειρ ηων αποζηόλων, Εςαγγέλιο. Πξηλ απφ ην επαγγειηθφ αλάγλσζκα δηαβάδεηαη ην ζπλαμάξη θαη κεηά αθνινπζεί ην θήξπγκα. 2. Ο ηεξέαο δηαβάδεη ηελ επρή ηεο ειεπζεξίαο κε ηελ νπνία νη εμνκνινγνχκελνη πηζηνί απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο ακαξηίεο ηνπ, ηξεηο θνξέο θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία. 7

8 3. ηελ Κφπηηθε Δθθιεζία πξνζθέξεηαη θαηά ηε Μεηάιεςε ρσξηζηά ν άξηνο θαη νίλνο, εθηφο εάλ είλαη θάπνηνο άξξσζηνο, νπφηε δίλνληαη θαη ηα δπν καδί. Σα κηθξά βξέθε κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κφλν ην αίκα. 4. Γηα λα κπεη θαλείο ζην ζπζηαζηήξην, πξέπεη λα βγάιεη ηα παπνχηζηα ηνπ. 5. Μεηά ηε κεηάιεςε νη πηζηνί πίλνπλ λεξφ. Πποϋποθέσειρ σςμμετοσήρ στο μςστήπιο: Η πξψηε πξνυπφζεζε είλαη ην κπζηήξην ηνπ Βαθηίζκαηνο, γεληθά ην βάθηηζκα είλαη ε ζχξα γηα φια ηα κπζηήξηα. Η δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή πίζηε ζε φια ηα δφγκαηα ηεο εθθιεζίαο. ηε Θεία Λεηηνπξγία ε πίζηε θαίλεηαη θαζαξά ζηηο επρέο ηηο Λεηηνπξγίαο, φηαλ ςάιιεη ν ιαφ ιέγνληαο: Σνχην είλαη αιεζέο. Η ηξίηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην κπζηήξην είλαη ε κεηάλνηα θαη ε εμνκνιόγεζε. Οη παηέξεο ηεο εθθιεζίαο ιέλε: φ ηη φπνηνο λνκίδεη πσο ζα πάξεη ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ, φηαλ θνηλσλεί ρσξίο λα κεηάλνηα θαη εμνκνιφγεζε, απηφο δελ πηζηεχεη ζσζηά, αιιά αληηζέησο ζα πξνζζέζεη θαη άιιε ακαξηία ζηηο ακαξηίεο ηνπ. Όπνηνο φκσο θνηλσλεί κε πίζηε, κεηάλνηα θαη εμνκνιφγεζε, απηφο ζα πάξεη άθεζε ακαξηηψλ. Η ηειεπηαία πξνυπφζεζε είλαη ηα αλαγλώζκαηα θαη ε Δπρή ηεο ειεπζεξίαο. ήκεξα φπνηνο ζέιεη λα θνηλσλήζεη, πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ εθθιεζία, λα αθνχζεη ην επαγγέιην θαη λα είλαη παξψλ θαηά ηελ Δπρή ηεο ειεπζεξίαο. Η Θεία Λεηηνπξγία ηειείηαη ζε θαζηεξσκέλνπο λανχο θαη φρη ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο, εθηφο θαη αλ παξίζηαηαη αλσηέξα βία, δελ γίλεηαη λα ηειείηαη ηελ ίδηα εκέξα δχν θνξέο πάλσ ζην ίδην ζπζηαζηήξην θαη απφ ηνλ ίδην ηεξέα θαη εάλ είλαη αλάγθε πξέπεη λα έρνπλ κεζνιαβήζεη ηνπιάρηζηνλ ελλέα ψξεο κεηαμχ ηνπο. Απηέο νη ψξεο πξνβιέπνληαη γηα λεζηεία θαη πξνεηνηκαζία γηα ηνλ ηεξέα, ην δηάθνλν θαη ην ιαφ. Δπίζεο, δελ ηειείηαη ε Θεία Λεηηνπξγία απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη ηε Μ. Σεηάξηε θαη ηε κεγάιε Παξαζθεπή. ηε ζχγρξνλε επνρή ηξεηο είλαη νη Λεηηνπξγίεο: Η Θεία Λεηηνπξγία ηνπ αγίνπ Βαζηιείνπ, γηα φιν ην ρξφλν. Σνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ, γηα ηηο δεζπνηηθέο γηνξηέο θαη γηα φιεο ηηο ραξκφζπλεο εκέξεο. 8

9 Σνπ αγίνπ Μάξθνπ, ηελ νπνία ζπκπιήξσζε ν άγηνο Κχξηιινο, γηα ηε κεγάιε αξαθνζηή θαη ην κήλα Κεγηάρθ. 3 Η πξνεηνηκαζία ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο αξρίδεη απφ ηελ παξακνλή ηεο, κε ηελ ςαικσδία, Δζπεξηλφ, ηελ επρή ηνπ Μεζνλπθηίνπ θαη ηνλ φξζξν. Σα κέξε ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο είλαη ηξία: Η επίζηξσζε ηνπ ζπζηαζηεξίνπ. Η Λεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ κε ηε ςαικσδία, ηα αλαγλψζκαηα θαη ην θήξπγκα. Η Λεηηνπξγία ηεο Δπραξηζηίαο, πνπ αξρίδεη κε ηνλ αζπαζκφ ηεο εηξήλεο θαη ηειεηψλεη κε ην 150 ςαικφ ηνπ Γαβίδ. Ο ηεξέαο κπνξεί λα εθηειεί θαη ην ξφιν ηνπ δηαθφλνπ ζηε Θεία Λεηηνπξγία, αιιά ην αληίζηξνθν δελ είλαη επηηξεπηφ. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ηεξείο ζηελ ίδηα Δπραξηζηία, αιιά κφλν έλαο αγηάδεη ηελ Δπραξηζηία, ελψ νη άιινη είλαη κέηνρνη ζηηο επρέο. ηελ Κνπηηθή εθθιεζία φπνηνο ζέιεη λα θνηλσλήζεη πξέπεη λα κελ θάεη, νχηε λα πηεη ηίπνηα απφ ηα κεζάλπρηα ηεο πξνεγνχκελεο ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο κέρξη ηελ ψξα ηεο Θείαο Κνηλσλίαο. Η εθθιεζία απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή ζην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο ζηνπο αβάπηηζηνπο, αηξεηηθνχο θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζνβαξέο ακαξηίεο. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΜΤΣΗΡΙΟΤ Ο άξηνο ζηελ Κνπηηθή εθθιεζία απνηειείηαη απφ ζίην, λεξφ θαη κάγηα, ςήλεηαη ζε έλα εηδηθφ κέξνο πνπ νλνκάδεηαη Baitlaham (Βεζιεέκ). Σα εηνηκάδεη ν λεσθφξνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ςάιιεη φινπο ηνπο ςαικνχο. Ο άξηνο είλαη θπθιηθφο θαη ζπκβνιίδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζσηεξίαο ηνπ Υξηζηνχ. Δθηφο απηνχ ζεκαίλεη φηη ν Υξηζηφο είλαη αηψληνο θαη άλαξρνο, κέζα ηνπ αλαγξάθεηαη (άγηνο ν Θεφο..θ.η.ι). Δπίζεο έρεη κηα ζθξαγίδα κε δψδεθα ηεηξάγσλα θαη θάζε ηεηξάγσλν πεξηέρεη έλα ζηαπξφ κε ην ζπκβνιηζκφ ησλ 12 Απνζηφισλ. ην θέληξν ηνπ άξηνπ ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο ζηαπξφο, ν νπνίνο είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο άιινπο, νλνκάδεηαη < δεζπνηηθφλ> θαη ζπκβνιίδεη ην Υξηζηφ. Ο Υξηζηφο βξίζθεηαη ινηπφλ ζην θέληξν, θαη γχξσ ηνπ 3 ΟΙ Κόπηηθνη κήλεο: Σνπη, Μπάπα, Υαηνχξ, Κεγηάρθ, Σνχκπα, Ακζίξ, Μπαξακράη, Μπαξκνχληα, Μπαζάλο, Μπανχλα, Ακπίπ, Μέζξα, Νέζγ. 9

10 είλαη νη 12 Απφζηνινη σο ηχπνο ηεο Καζνιηθήο εθθιεζίαο. Ο ακλφο επίζεο έρεη 5 νπέο ηξεηο δεμηά θαη δχν αξηζηεξά, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα ηξία θαξθηά, ην αγθάζηλν ζηεθάλη θαη ηε ιφγρε. Οθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε φηη ν ηεξέαο φηαλ δηαιέγεη ηνλ ακλφ ιέεη: Ο Κχξηνο επηιέγεη γηα ηνλ εαπηφ Σνπ έλαλ ακλφ άκσκν. Έπεηηα ζηαπξψλεη ηα ρέξηα ηνπ επί ησλ Γψξσλ, φπσο ν Ιάθσβνο επιφγεζε ηνπο πηνχο ηνπ Ισζήθ. Ο νίλνο ιέγεηαη ζηελ Κνπηηθή γιψζζα Abarka (απαξρή) θαη δειψλεη ηνλ νίλν πξν ηνπ αγηαζκνχ. Δίλαη απφ ην ρπκφ ηεο ζηαθπιήο. Πξν ηε Θεία Λεηηνπξγία ν ηεξέαο θαη ν δηάθνλνο εμεηάδνπλ κε ηελ φζθξεζε ηνλ νίλν. Δάλ ε νζκή έρεη αιινησζεί, δελ πξνζθέξεηαη πνηέ. Ο νίλνο είλαη θφθθηλνο θαη ζπκβνιίδεη ην αίκα ηνπ Κπξίνπ. Αλακεηγλχεηαη κε λεξφ ζε αλαινγία φρη κεγαιχηεξε 1:3, θαη φρη κηθξφηεξε απφ 1:10 θαηά ππνινγηζκφ θαη φρη κε αθξηβή κέηξεζε. Οη λεζηείεο ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο 4 : 1. Η λεζηεία ησλ Απνζηόισλ : Δίλαη ε πξψηε λεζηεία ηελ νπνία θαζηέξσζε ε Κνπηηθή Δθθιεζία. Η λεζηεία ησλ Απνζηφισλ δελ έρεη ζηαζεξή δηάξθεηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν ενξηαζκνχ ηνπ Πάζρα. Η δηάξθεηα ηεο θπκαίλεηαη απφ εκέξεο. 2. Η Μεγάιε λεζηεία ηνπ Πάζρα : Δίλαη ε Μεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα λεζηεία θαη θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ λεζηεηψλ ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο Η δηάξθεηα ηεο λεζηείαο είλαη 52 εκέξεο, απνηειείηαη : 40 εκέξεο, πνπ λήζηεςε ν Ιεζνχο ζην βνπλφ. 6 εκέξεο, πνπ είλαη ε εβδνκάδα ησλ Παζψλ ηνπ Κπξίνπ. 6 εκέξεο, ε πξνεηνηκαζία. Καηά ηε λεζηεία δελ επηηξέπεηαη ην ςάξη, νη πηζηνί πξέπεη λα απέρνπλ απφ θάζε θαγεηφ απφ ηελ αλαηνιή έσο ηε δχζε ηνπ ήιηνπ θαη δελ ηεινχληαη γάκνη. 3. Η λεζηεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ : Θεζπίζηεθε απφ ηελ Κνπηηθή Δθθιεζία γηα ηε σηεξία ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξνζέθεξε ν Θεάλζξσπνο. Δπίζεο, απνηειεί είδνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ Θενχ, φπσο είρε πξάμεη ν Μσυζήο φηαλ παξέιαβε ην Νφκν. Η δηάξθεηα ηεο λεζηείαο είλαη ζαξάληα εκέξεο. 4. Η λεζηεία ηεο Παλαγίαο : Θεζπίζηεθε απφ ηελ εθθιεζία πξνο ηηκήλ ηεο Παξζέλνπ Αγίαο Μαξίαο, δηαξθεί 15 εκέξεο. 5. Η λεζηεία ηνπ Ισλά : Καζηεξψζεθε απφ ηελ Κφπηηθε εθθιεζία γηα λα καο ππελζπκίζεη ηε ζσηεξίαο ηνπ ιανχ ηεο Νηλεπΐ, απφ ηελ νξγή ηνπ Θενχ. 4 Η λεζηεία γηα ηνπο πηζηνχο απνηειεί άζθεζε θαη κέζνλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ αγθαιηά ηνπ Υξηζηνχ. 10

11 6. Η εβδνκαδηαία λεζηεία ηεο Σεηάξηεο θαη ηεο Παξαζθεπήο : Η εθθιεζία ηεξεί ηε λεζηεία απηή, σο εκέξα ηεο πξνδνζίαο θαη ηνπ πάζνπο ηνπ Υξηζηνχ. Η λεζηεία απηή δελ ηεξείηαη φηαλ ε ενξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ή ησλ Θενθαλείσλ ζπκπίπηεη ηελ εκέξα εθείλε. Σα Λεηηνπξγηθά βηβιία ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο : Σν Λεηηνπξγηθό - Al hulagi. Πεξηέρεη ηξεηο Λεηηνπξγίεο. Σν Γνμνινγηθό - Al absalmoudia. (Φαικσδία εηήζηα). Πεξηέρεη θνληάθηα, χκλνπο ζηελ Κνπηηθή θαη Αξαβηθή γιψζζα. Αθνινπζία ηνπ Γηαθόλνπ - Salawat al Khadamat. Πεξηέρεη ηηο αθνινπζίεο ησλ κπζηεξίσλ ηεο Δθθιεζίαο. Σα Θενηνθεία θαη ην Γνμαζηηθόλ - Dalal sahir Kiahk. Πεξηέρεη δηάθνξα ηξνπάξηα θαη σδέο πνπ ιέγνληαη ην κήλα Κηγηάρθ. Σν Βηβιίν ηνπ Πάζρα - Pascha. Πεξηέρεη ηηο αθνινπζίεο ηεο Μεγάιεο εβδνκάδαο. Σα ν πλαμάξην - Sinaksar. Πεξηέρεη ηνπο βίνπο ησλ Αγίσλ. Σν Αληηθσλάξην - Difnari. Καηακάξαο-Kutmarus. Πεξηέρεη Δπαγγειηθά θαη Απνζηνιηθά αλαγλψζκαηα. Φαιηήξηνλ - al alhan al kanasiah ai Kibtiah. Πεξηέρεη ςαικνχο. Σν Χξνιόγην - Agpeyia. Πεξηέρεη εθηά πξνζεπρέο, πνπ ιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 11

12 Η ζύγρξνλε παξνπζία θαη δσή ησλ Κνπηώλ : Η δσή Κνπηψλ ηεο Αηγχπηνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην : Παηξηαξρείν, πνπ ηψξα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ Ακπαζζία, φπνπ θάζε Σεηάξηε ν Παηξηάξρεο 5 θάλεη θήξπγκα ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. (βι. εηθφλα 5). Θενινγηθή ρνιή, Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία. Ιλζηηηνχηα θαη θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία. Οη ελνξίεο, φπνπ εθθιεζηάδνληαη νη ρξηζηηαλνί. Καηερεηηθά ζρνιεία. ρνιεία εθκάζεζεο ηεο Κνπηηθήο γιψζζαο. Μνλαζηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην Κάηξν, ζηελ Αιεμάλδξεηα, ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα, ζηελ Άλσ Άηγππην, ζηελ έξεκν ηεο Νηηξίαο (βι. εηθφλα 6). 5 Ο πάπα ελνχληα ( ελνχζηνο) ν Γ, γελλήζεθε ην 1923 ζην Αζηνχη ηεο άλσ Αηγχπηνπ. πνχδαζε ζην Ιζηνξηθφ ηκήκα ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Καΐξνπ θαη ζηελ Θενινγηθή ρνιή. Σν 1954 έγηλε κνλαρφο ζην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ή αι νπξηάλ ζηελ έξεκν ηεο Νηηξίαο κε ην φλνκα (Αληψληνο ει νπξηάλε). Αξγφηεξα έδεζε σο εξεκίηεο ζε ζπήιαην ηεο Νηηξηθήο εξήκνπ θαη θαηφπηλ επέζηξεςε ζην κνλαζηήξη ηνπ. Έπεηηα έγηλε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ηφηε Μαθαξηζηνχ Παηξηάξρνπ αββά Κπξίιινπ. Σν 1962 ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο ησλ Θενινγηθψλ ζπνπδψλ θαη ην 1972 Παηξηάξρεο ησλ Κνπηψλ. Απφ ην 1963 έσο ζήκεξα θάλεη έλα εβδνκαδηαίν θήξπγκα ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ αγίνπ Μάξθνπ ζην Κάηξν. Δίλαη πλεπκαηηθφο παηέξαο θαη εγέηεο 18 εθαηνκκπξίσλ Κνπηψλ. Υαξηζκαηηθή θπζηνγλσκία, δεηλφο νκηιεηήο, πνιπκαζέζηαηνο αλήξ θαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηνο ζην πνηκαληηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ έξγν. Δίλαη πνιπγξαθψηαηνο ζπγγξαθέαο βηβιίσλ θαη άξζξσλ Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν είλαη πινχζην (πεξίπνπ 160 ζπγγξάκκαηα), εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα κεηαθξάζηεθαλ ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή θαη Διιεληθή. Γηδάζθεη ζηε Θενινγηθή ρνιή, θεξχηηεη,,δηνηθεί ηαμηδεχεη θαη επηζθέπηεηαη θνπηηθά θέληξα θαη εθθιεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ήηαλ ν πξψηνο Παηξηάξρεο πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ νηθνδφκεζε λαψλ ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, θξνληίδεη γηα ηα κνλαζηήξηα θαη έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ θξνληίδα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δσήο ησλ Κνπηψλ. 12

13 Ο δηάινγνο κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο εθθιεζίαο θαη Κνπηηθήο Οξζόδνμεο εθθιεζίαο 6 : Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο μεθίλεζε έλαο ελδηαθέξσλ δηάινγνο αλάκεζα ζηηο δχν εθθιεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε ε θαιή δηάζεζε εθ κέξνπο ησλ δχν Δθθιεζηψλ, θαζψο θαη ε θνηλή επηζπκία λα πξνβνχλ ζε θάζε ηη πνπ ζα ζπληεινχζε ζηελ πξνψζεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ζηελ δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο γηα έλαλ ζενινγηθφ δηάινγν πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηε ζενινγία ησλ κεγάισλ παηέξσλ ηνπ 4 νπ αηψλα Κπξίιινπ θαη Αζαλαζίνπ Παηξηαξρψλ Αιεμαλδξείαο θαη ζηνπο δνγκαηηθνχο φξνπο ησλ ηξηψλ αγίσλ κεγάισλ θαη Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ (βι. εηθφλα 7). 6 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Παηξηαξρείαο ηνπ απνβηψζαληνο Παηξηάξρνπ Πέηξνπ ηεο Διιελνξζφδνμεο εθθιεζίαο ηεο Αιεμαλδξείαο, έγηλε θνηλή ζπκθσλία αλαγλσξίζεσο ησλ ηεινπκέλσλ κηθηψλ γάκσλ. 13

14 Δηθόλα 1 Μνλαρόο ηεο Κνπηηθήο εθθιεζίαο Δηθόλα 2 Κνπηηθό Υεηξόγξαθν 14

15 Δηθόλα 3 Πήιηλν δνρείν κε Κνπηηθή ηέρλε Δηθόλα 4 Κνπηηθή εηθόλα ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ Δηθόλα 5 Η Μνλή ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα 15

16 Δηθόλα 6 Η Ιεξά ύλνδνο ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο, ην κέζνλ ν Κόπηεο Παηξηάξρεο ελνύληα ν 3 νο. Δηθόλα 7 Ο Κόπηεο Παηξηάξρεο κε ηνλ Διιελνξζόδνμν Παηξηάξρε ηεο Αιεμαλδξείαο Δηθόλα 8 Κόπηηθνο ηαπξόο 16

17 17

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα