Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :"

Transcript

1 Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη παξαθζνξά ηεο ειιεληθήο «Αηγχπηηνο»,φπνπ αθαηξέζεθε ε αξρηθή ζπιιαβή «αη» θαη ε θαηάιεμε «νο» θαη απέκεηλε ην «Γχπηη»( kibt). Έηζη, ε ιέμε Αηγχπηηνο Κφπηεο ζεκαίλεη Αηγχπηηνο θαη φρη απηφο ν νπνίνο απνθφπεθε απφ ην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο, δειαδή ν αηξεηηθφο, φπσο πνιινί λνκίδνπλ. Η νλνκαζία αξρηθά δελ είρε ζξεζθεπηηθή έλλνηα, αιιά εζληθή. Αξγφηεξα φκσο, έιαβε ζξεζθεπηηθή γηα ηνπο ηζαγελείο ηεο Αηγχπηνπ, ιφγσ ηεο θαηαθηήζεσο ησλ Αξάβσλ, δηφηη φινη ήηαλ ρξηζηηαλνί. Ιδξπζε : Η Κνπηηθή εθθιεζία ζεκειηψζεθε ζηνλ πξψην αηψλα (41-54 κ.υ.) απφ ηνλ Δπαγγειηζηή Μάξθν 1, πνπ είλαη θαηά ηελ Κφπηηθε Παξάδνζε ν πξψηνο Παηξηάξρεο ηεο θαη καξηχξεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα (68 κ.υ.), απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ππάξρεη ε Κνπηηθή εθθιεζία. 1 ηηο εκέξεο ηνπ Ρσκαίνπ Απηνθξάηνξα Κιαχδην.

2 Υξηζηηαληζκόο Μνλαρηζκόο: (βι.εηθφλα 1). Οη αξρέο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηελ Αίγππην είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ. H παξνπζία ρξηζηηαλψλ κεηαμχ ησλ απηφρζνλσλ Αηγππηίσλ πηζηνπνηείηαη απφ ηα ηέιε ηνπ 3νπ αη, φπνπ άλζηζε ν ρξηζηηαληζκφο κε επηθεθαιή ηνλ πεξίθεκν αζθεηή άγην Αληψλην θαη αξγφηεξα κε ηνλ άγην Παρψκην (4νο αη.). Ο Υξηζηηαληζκφο ηεο Αηγχπηνπ ζηγά ζηγά γλψξηζε κεγάιε δηάδνζε πνπ θαηά ηνλ 5o αηψλα απνηεινχζε ήδε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Η Κνπηηθή γξαθή (βι. εηθφλα 2) : Η θνπηηθή γξάθεηαη κε ειιεληθά γξάκκαηα θαη κε νξηζκέλα γξάκκαηα εηδηθήο κνξθήο, φπσο : ], f, ", \,j, s, ; πνπ εηζήρζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ θζφγγνπο πνπ δελ ππήξραλ ζηελ ειιεληθή, ελψ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ειιεληθψλ ιέμεσλ, φπσο καξηπξνχλ ηα ρεηξφγξαθα 2. ήκεξα ε γιψζζα είλαη λεθξή θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αξαβηθή. Μνινλφηη απνηειεί ηε γιψζζα ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ Κνπηηθή Δθθιεζία, κε άιια ιφγηα έρεη ιεηηνπξγηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Η Κνπηηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηα ειιεληθά έσο ηελ έιεπζε ησλ Αξάβσλ (πεξί ηα κέζα ηνπ 7 νπ αηψλα), νπφηε άξρηζε λα δπζρεξαίλεηαη ε ρξήζε ηεο κε ηελ απαγφξεπζε ηνπ Al Hakim Be-Amr ALLAH ( κ.υ.) λα κηιάεη θαλείο θνπηηθά, φρη κφλν ζην δξφκν, αιιά θαη ζηα ζπίηη, κε ηελ απεηιή ηεο ηηκσξίαο ηεο απνθνπήο ηεο γιψζζαο, γηα φζνπο παξέβαηλαλ απηή ηελ απαγφξεπζε. Η κεγάιε επίδξαζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζηελ Κνπηηθή, νθείιεηαη ζην φηη ήδε επί επνρήο Μ. Αιεμάλδξνπ ήηαλ πιήξσο δηαδεδνκέλε ζηελ Αίγππην θαη απνηεινχζε ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Δπίζεο, νη Αηγχπηηνη γλψξηδαλ θαη κηινχζαλ ηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο ππήξμε ε γιψζζα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ φξσλ, φπσο θαη ησλ ειιελνθψλσλ παηέξσλ ησλ 4 πξψησλ αη. 2 Σα Κνπηηθά ρεηξφγξαθα πνπ δηαζψδνληαη ζηελ Διιάδα, βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο, ζην Μνπζείν Μπελάθε θαη ζηελ Ιεξά Μνλή Ιβήξσλ Αγίνπ Όξνπο. 2

3 ΚΟΠΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΣΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΟΠΣΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Η Κνπηνξζόδνμε αληίιεςε γηα ηε θύζε ηνπ Υξηζηνύ : Η θχζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ πξνθάιεζε ζνβαξέο δηαθσλίεο κέζα ζηελ εθθιεζία θαηά ηνλ πέκπην αηψλα, ην 451 κ.υ. Ο Κχξηνο Ιεζνχο Υξηζηφο είλαη ν Θεφο ν ίδηνο, ν Δλζαξθσκέλνο Λφγνο, πνπ έιαβε κία ηέιεηα αλζξσπφηεηα. Η ζεία Σνπ θχζε είλαη κία κε ηελ αλζξψπηλε ηνπ θχζε αρσξίζησο, αζπγρχησο, αδηαηξέησο θαη αηξέπησο. «Καη αλαληίξξεηα, ην κπζηήξην ηεο επζέβεηαο είλαη κεγάιν ν Θεόο θαλεξώζεθε κε ζάξθα».(σηκόζενο Α 3:16). Απηή ε έλσζε είλαη κφληκε, πάληνηε αδηαίξεηε θαη αρψξηζηε, ιέκε ζηε ιεηηνπξγία φηη ε ζεφηεηά ηνπ δελ ρσξίζηεθε απφ ηελ αλζξσπφηεηά Σνπ νχηε γηα έλα ιεπηφ, νχηε «ελ ξηπή νθζαικνχ». Η ζεία θχζε ελψζεθε κε ηελ αλζξψπηλε, ηελ νπνία πξνζέβαιε απφ ηελ Παξζέλν Μαξία κε ηελ επελέξγεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Σν Άγην Πλεχκα εμάγληζε θαη θαζεγίαζε ηελ θνηιηά ηεο Παξζέλνπ, έηζη ψζηε ην Παηδί πνπ ζα γελλνχζε, δελ ζα θιεξνλνκνχζε ηίπνηα απφ ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα. πλέπεηα ηεο έλσζεο ησλ δχν θχζεσλ, ηεο ζείαο θαη ηεο αλζξψπηλεο ζηελ θνηιηά ηεο Παξζέλνπ ήηαλ ν ζρεκαηηζκφο κηαο θχζεο εθ ησλ δχν. «Μηαο θχζεο ηνπ Θενχ Λφγνπ ζεζαξθσκέλε» φπσο έιεγε ν άγηνο Κχξηιινο. Η έθθξαζε «Μία Φχζε» δελ δειψλεη κφλν ηελ ζεία θχζε, ή κφλν ηελ αζξψπηλε θχζε ρσξηζηά, αιιά δειώλεη ηελ έλσζε ησλ δπν θύζεσλ ζε Μία Φύζε, πνπ είλαη «ε Φχζε ηνπ Δλζαξθσκέλνπ Λφγνπ». Δίλαη δειαδή, κία θχζε (κηα νληφηεηα),αιιά έρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζείαο θχζεο θαη φιεο εθείλεο ηεο αλζξψπηλεο. Η ζεία θχζε δελ αλακείρζεθε κε ηελ αλζξψπηλε, νχηε αλαθαηεχηεθε κε απηή. Δπίζεο, ε ζεία θχζε δελ κεηαηξάπεθε ζε αλζξψπηλε, νχηε ε αλζξψπηλε ζε ζεία, αιιά ε έλσζή ηνπο νδήγεζε ζηελ Δλόηεηα ηεο Φύζεο. 3

4 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΙΣΟΛΟΓΙΟ Εμείρ πιζηεύοςμε όηι ο Κύπιορ μαρ, Θεόρ και Σωηήπαρ Ιηζούρ Χπιζηόρ,ο Ενζαπκωμένορ Λόγορ είναι ηέλειορ ζηη θεόηηηά Τος και ηέλειορ ζηην ανθπωπόηηηά ηος. Ενώθηκε η ανθπώπινη Τος θύζη με ηην θεία ασωπίζηωρ, αδιαιπέηωρ και αζςγσύηωρ. Η θεία Τος θύζη δεν σωπίζηηκε από ηην ανθπώπινη ούηε μία ζηιγμή ούηε «εν πιπή οθθαλμού». Σςγσπόνωρ αναθεμαηίζοςμε ηα δόγμαηα ηόζο ηος Νεζηοπίος όζο και ηος Εςηςσίος. Οη γλσζηόηεξεο αηξέζεηο ζύκθσλα κε ηελ Κνπηνξζόδνμε εθθιεζία: Η αίξεζε ηνπ Αξείνπ (Αξεηαληζκφο),φπνπ αξλήζεθε ηε ζεφηεηα ηνπ Κπξίνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ. Καηαδηθάζηεθε απφ ηε ζχλνδν ηεο Νίθαηαο (Μηθξά Αζία) ην (325κ.Υ),φπνπ έιαβαλ κέξνο 318 επίζθνπνη θαη αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Μέγαο Αζαλάζηνο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ ζχλνδν ηνπνζεηήζεθε ην «Πηζηεχσ» έσο ην «νπθ έζηαη ηέινο». 1) Η αίξεζε ηνπ Απνιιηλαξίνπ, φπνπ δελ πίζηεπε ζηελ ηέιεηα αλζξψπηλε Σνπ θχζε. Καη ε αίξεζε ηνπ Μαθεδόληνπ, φπνπ ηζρπξηδφηαλ πσο ην Άγην Πλεχκα είλαη δεκηνχξγεκα. Καηαδηθάζηεθαλ απφ ηε ζχλνδν ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (381 κ.υ),φπνπ έιαβαλ κέξνο 150 επίζθνπνη. Δπίζεο, ζε απηή ηελ ζχλνδν ηνπνζεηήζεθε ε ζπλέρεηα ηνπ «Πηζηεχσ»,απφ «Καη εηο ην Πλεχκα» έσο ην «Καη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηψλνο. Ακήλ» 2) Η αίξεζε ηνπ Νεζηνξίνπ, πίζηεπε πσο ε Παλαγία γέλλεζε απιψο έλαλ άλζξσπν, άξα δελ είλαη «Θενηφθνο» αιιά (Υξηζηνηφθνο). Καηαδηθάζηεθε απφ ηε ζχλνδν ηεο Δθέζνπ (Μηθξά Αζία) ην (431κ.Υ), φπνπ έιαβαλ κέξνο 200 επίζθνπνη θαη αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Άββα Κχξηιινο Α. Δπίζεο, ζε απηή ηελ ζχλνδν ηνπνζεηήζεθε ε Δηζαγσγή ηνπ Πηζηεχσ. «ε αλπςψλνπκε κεηέξα ηνπ αιεζηλνχ θσηφο». 3) Η αίξεζε ηνπ Δπηύρνπο, (Δπηπρηαληζκφο),πίζηεπε πσο ε αλζξψπηλε θχζε απνξξνθήζεθε θαη δηαιχζεθε ζηε ζεία θχζε. Αλαζεκαηίζηεθε απφ ηνλ άγην Γηφζθνπξν πξψηα κεηά θαηαδηθάζηεθε απφ ηε ζχλνδν ηεο Υαιθεδφλαο ην (452 κ.υ). * Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ηάζε, ν Λέσλ, επίζθνπνο Ρψκεο παξέζεζε ηνλ πεξίθεκν Σφκν ηνπ, πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ Κνπηηθή Δθθιεζία, ιφγσ φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν θχζεσλ άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν νξαηφο θαη πξνθάιεζε ηελ εμνξία ηνπ αγίνπ Γηφζθνπξνπ Αιεμαλδξείαο. Όκσο ε ζχλνδνο ηνλ απνδέρηεθε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη Κφπηεο, νη χξηνη, νη Αξκέλνη, νη Αηζίνπεο θαη Ιλδνί νλνκάζηεθαλ «Με Υαιθεδφληνη Οξζφδνμεο εθθιεζίεο» ή «Μνλνθπζίηεο». Οη Κσλζηαληηλνχπνιε, Διιάδα, Κχπξνο, Ρσζία, Ρνπκαλία, Οπγγαξία θαη εξβία νλνκάζηεθαλ «Υαιθεδφληνη» ή «Ρσκαηνξζφδνμεο». 4

5 Ο όξνο Μνλνθπζηηηζκόο παξαξκελεύηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο,ιεο θαη πηζηεύακε ζηε κία θύζε ηνπ Υξηζηνύ θαη αξληόκαζηαλ ηελ άιιε. Αλαξσηηφκαζηε φκσο πνηα απφ ηηο δχν θχζεηο αξλείηαη ε Δθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεία θχζε? Αζθαιψο φρη, δηφηη ε εθθιεζία καο ππήξμε ν πην έλζεξκνο αληίπαινο ηνπ Αξείνπ πνπ δελ απνδερφηαλ ηε ζεφηεηα ηνπ Κπξίνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ. Ή είλαη ε αλζξψπηλε θχζε ηνπ Κπξίνπ ηελ νπνία αξλείηαη ε Δθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο? Αζθαιψο θαη φρη! Γηόηη ε Κνπηηθή Δθθιεζία πηζηεύεη θαη ζηηο δύν θύζεηο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ έλσζε ησλ δύν θύζεσλ ηνπ Κπξίνπ ζε Μία θύζε. Kνπηηθή ηέρλε : Η θνπηηθή ηέρλε δηαζέηεη πινχζηα θαη πςειή εηθαζηηθή παξάδνζε, κε εκθαλείο ηηο επηξξνέο ηνπ αλαηνιηθνχ θφζκνπ. Οη επηβηψζεηο ηεο θαξασληθήο ηέρλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπνπδαηφηεξεο βπδαληηλέο, ζπξηαθέο, κεζνπνηάκηεο, πεξζηθέο αιιά θαη ηλδηθέο εηζξνέο ζπλεηέιεζαλ πνιχ γξήγνξα, ηδηαίηεξα ζηα πνιπάξηζκα κνλαζηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, ζηε δηακφξθσζε κηαο εγρψξηαο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, ακηγψο θνπηηθήο. Η ηέρλε απηή ραξαθηεξηδφηαλ, εθηφο απφ ηελ πιεζσξηθφηεηα ησλ ηφλσλ, απφ κηα πξννδεπηηθή απνκάθξπλζε απφ ηνπο πζηεξνειιεληζηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο (πνπ παξέκεηλαλ δσληαλνί γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα κφλν ζε έλα θνζκνπνιίηηθν θέληξν, φπσο ε Αιεμάλδξεηα) θαη απφ κηα παξάιιειε έληνλε ηάζε πξνο ην αθεξεκέλν ζηηι θαη ηε δηαθφζκεζε. Χζηφζν, είλαη ζαθήο ε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζξεζθεπηηθή εηθνλνγξαθία, πνπ βαζίδεηαη ζπρλά ζηα απφθξπθα Δπαγγέιηα θαη παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε εξκελεία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ηελ εξκελεία ηνπ κνλνθπζηηηζκνχ, πνπ δέρεηαη κφλν κία θχζε ζηνλ Υξηζηφ. Η αξαβηθή θαηάθηεζε ( ) αλέθνςε απφηνκα ηελ άλζεζε ηεο θνπηηθήο ηέρλεο θαη εμαθάληζε θαηά κεγάιν κέξνο ηα ίρλε ηεο, φκσο φ,ηη απέκεηλε ήηαλ ηθαλφ λα πξνζθέξεη, έζησ θαη δίρσο ηελ χπαξμε νπζησδψλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, κηα ζπλνπηηθή ηδέα ηεο εμέιημεο ηεο θνπηηθήο ηέρλεο. Σα κεγάια κνλαζηηθά θέληξα θνληά ζηε νράγθ θαη θπξίσο ε Λεπθή Μνλή θαη ε Κφθθηλε Μνλή (ε ίδξπζε ησλ νπνίσλ αλάγεηαη γχξσ ζην 440), ε βαζηιηθή ηεο Γελδέξαο (ηέιε ηνπ 5νπ αη.), ε κνλή ηνπ Αγίνπ πκεψλ θνληά ζηελ Αζηνχη, ηα ηεξά ηεο αθάξα, νη κνλέο ηεο Μπανπίη ζηε Μέζε Αίγππην θαη νη κνλέο ηεο εξήκνπ Ναηξνχλ απνηεινχλ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά κλεκεία ηεο θνπηηθήο αξρηηεθηνληθήο. Σα απιά θαη επηβιεηηθά θηίξηα, πνπ ζηεξνχληαη αξζξψζεσλ, βξίζθνληαη πην θνληά πξνο ηα θαξασληθά κλεκεία παξά πξνο ηα ειιεληζηηθά νηθνδνκήκαηα, πινχζηα απφ άπνςε ρψξνπ θαη αηκφζθαηξαο. ηε γιππηηθή (βι. εηθφλα 3) είλαη πην θαλεξή, παξά ηηο δηαθνξέο ησλ πνηθίισλ θέληξσλ, ε βαζκηαία απνκάθξπλζε απφ ηελ ειιεληζηηθή παξάδνζε θαη ε ζηξνθή πξνο απζηεξά ζηηιηδαξηζκέλεο ηερληθέο κε θιίζε πξνο ηηο επίπεδεο κνξθέο, ε νπνία θαηά ηνλ 8ν αη. έθηαζε ζε 5

6 κηα απφιπηε δπζδηάζηαηε κνξθή. Σα αξραηφηεξα γιππηά ηεο Αρλάο, ηεο Ομπξξχγρνπ θαη ηεο αθάξα δηαηεξνχλ επηξξνέο ηεο ειιεληζηηθήο ηερλνηξνπίαο, ελψ ηα γιππηά θαη νη δηαθνζκήζεηο ηεο Μπανπίη, ηεο νράγθ θαη ηεο Νηαζινχγθ είλαη ακηγψο θνπηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά ζηα πξφζσπα ησλ ηεξαηηθψλ κνξθψλ, νη νπνίεο είλαη απζηεξά κεησπηθέο, είλαη ηα κεγάια, βαζνπισκέλα κάηηα, πνπ δηαζέηνπλ κηα ππνβιεηηθή πξνζήισζε (ζηήιε κε ηελ Παλαγία ζηνλ ζξφλν κε δχν αγγέινπο απφ ηηο Θήβεο, 5νο-6νο αη. Η είζνδνο ζηα Ιεξνζφιπκα απφ ηε Λεπθή Μνλή, 8νο αη.). Αλ ζπγθξηζνχλ απηέο νη ζηηιηδαξηζκέλεο κνξθέο κε ηηο ξσκαηνειιεληζηηθέο πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Φαγηνχκ, πνπ έρνπλ θηινηερλεζεί κε εγθαπζηηθή ή ηέκπεξα, δηαθξίλεηαη εχθνια ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη απηέο ηηο δχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο. Οη καξηπξίεο πνπ έρνπλ δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηε δσγξαθηθή (βι. εηθφλα 4) βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ Νηεΐξ Ακπνχ Υελίο, θνληά ζηελ Αληηλφε, ζηε κεγάιε κνλή ηεο Μπανπίη (6νο αη.) θαη ζηε αθάξα (ζήκεξα ζην Κνπηηθφ Μνπζείν ηνπ Καΐξνπ), απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη ε πξψηε βέβαηε απεηθφληζε ηεο Θειάδνπζαο Παλαγίαο. Σν χθνο ζηα δσγξαθηθά απηά έξγα ζπλδπάδεηαη κε κηα ελδηαθέξνπζα αίζζεζε ηνπ ρξψκαηνο: ζεσξίεο αγίσλ κνλαρψλ, απφιπηα κεησπηθέο θαη ζηαηηθέο, θαιχπηνπλ, ρσξίο ιχζε ηεο ζπλέρεηαο, ηνπο ηνίρνπο κε έλαλ ζπλδπαζκφ θσηεηλψλ θαη θαζαξψλ ρξσκάησλ. Η ειιεληζηηθή αληίιεςε ηεο ηέρλεο κε ηελ πεξίπινθε ζπλζεηηθφηεηά ηεο έρεη παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε δηάζπαζε ησλ κνξθηθψλ ζηνηρείσλ, ζπγθεληξσκέλσλ ζε πξψην πιάλν κε έλα αθαζφξηζην θφλην: απφ ηελ αλαπαξαζηαηηθή κεηαβαίλνπλ ζηελ παξαζηαηηθή δσγξαθηθή. Σν αθεξεκέλν χθνο θαη ε ηάζε πξνο ηε δηαθφζκεζε, θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπηηθήο ηέρλεο, είλαη θαλεξά θπξίσο ζηα πξντφληα ησλ δηαθνζκεηηθψλ ηερλψλ, φπσο ηα πθαληά, ηα θεξακηθά, νη κηθξνγξαθίεο, ηα μπιφγιππηα, πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζε κεγάιν αξηζκφ ζρεδφλ ζε φια ηα κεγάια κνπζεία. Ιδηαίηεξα αμηφινγα είλαη ηα πθάζκαηα, ζηα νπνία νη παξαζηάζεηο, πνπ απνξξνθψληαη απφ ην ζπλνιηθφ ζρέδην, αλαδεκηνπξγνχληαη ξπζκηθά κε ηνικεξνχο ρξσκαηηζκνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ηα πξντφληα ηεο θνπηηθήο ηέρλεο είραλ δηαδνζεί επξχηαηα θαηά κήθνο ησλ νδψλ πνπ νδεγνχζαλ ζηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο πξνζθπλήκαηνο. Σα κπζηήξηα ηεο Κνπηνξζόδνμεο εθθιεζίαο : 1. Σν βάθηηζκα: Όπνηνο πηζηέςεη θαη βαπηηζηεί, ζα ζσζεί φπνηνο, φκσο, απηζηήζεη, ζα θαηαθξηζεί. (Μάπκ 16:16). 2. Σν Υξίζκα: Ο Παχινο είπε: Ο Ισάλλεο κελ βάπηηζε βάπηηζκα κεηάλνηαο, ιέγνληαο ζηνλ ιαφ λα πηζηέςνπλ ζ' εθείλνλ πνπ ζα εξρφηαλ χζηεξα απ' απηφλ, δειαδή, ζηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ. Καη φηαλ ην άθνπζαλ, βαπηίζηεθαλ ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Ιεζνχ. Καη αθνχ ν Παχινο έβαιε επάλσ ηνπο ηα ρέξηα, ήξζε ην Πλεχκα ην Άγην επάλσ ζ' απηνχο, θαη κηινχζαλ γιψζζεο θαη πξνθήηεπαλ. (Ππάξειρ 19:4-6). 6

7 3. Η Θεία Δπραξηζηία: Καη ελψ έηξσγαλ, παίξλνληαο ν Ιεζνχο ηνλ άξην, θαη αθνχ ηνλ επιφγεζε, έθνςε, θαη έδηλε ζηνπο καζεηέο, θαη είπε: Λάβεηε, θάγεηε ηνχην είλαη ην ζψκα κνπ. Καη παίξλνληαο ην πνηήξη, θη αθνχ επραξίζηεζε, ηνπο έδσζε, ιέγνληαο: Πηείηε απ' απηφ φινη. (Ματθ 26:26-27). 4. Η Ιεξσζύλε: Γηα απηφ, άγηνη αδειθνί, κέηνρνη νπξάληαο πξφζθιεζεο, θαηαλνήζηε ηνλ απφζηνιν θαη αξρηεξέα ηήο νκνινγίαο καο, ηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ.(Εβπ 3:1-2). 5. Ο Γάκνο: Καη απνθξηλφκελνο απηφο είπε: Γελ δηαβάζαηε φηη εθείλνο πνπ ηνπο έπιαζε απαξρήο, αξζεληθφ θαη ζειπθφ ηνχο έπιαζε; Καη είπε: «Δμαηηίαο απηνχ, ν άλζξσπνο ζα αθήζεη ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα, θαη ζα πξνζθνιιεζεί ζηε γπλαίθα ηνπ, θαη ζα είλαη νη δχν ζε κία ζάξθα»;(ματθ 19:4-6) 6. Η Μεηάλνηα: Μεηαλνήζηε, ινηπφλ, θαη επηζηξέςηε, γηα λα εμαιεηθζνχλ νη ακαξηίεο ζαο, γηα λα έξζνπλ θαηξνί αλαςπρήο απφ ηελ παξνπζία ηνχ Κπξίνπ.(Ππάξ 3:19) 7. Σν Δπρέιαην: Αζζελεί θάπνηνο αλάκεζά ζαο; Αο πξνζθαιέζεη ηνχο πξεζβχηεξνπο ηεο εθθιεζίαο, θαη αο πξνζεπρεζνχλ επάλσ ηνπ, αθνχ ηνλ αιείςνπλ κε ιάδη ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη ε πξνζεπρή κε πίζηε ζα ζψζεη απηφλ πνπ πάζρεη, θαη ν Κχξηνο ζα ηνλ εγείξεη θαη ακαξηίεο αλ έπξαμε, ζα ηνπ ζπγρσξεζνχλ. (Ιακ.5:14-15). Σα κπζηήξηα απηά απνηεινχλ ηε ζρέζε ησλ κειψλ ηεο εθθιεζίαο κε ην Υξηζηφ, φπνπ ν άλζξσπνο αλαγελλάηαη πλεπκαηηθψο κε ην κπζηήξην Σνπ Βαθηίζκαηνο,φπσο αθξηβψο γελλάηαη ζσκαηηθψο απφ ηε κεηέξα ηνπ. Σν βξέθνο παίξλεη ηε δχλακε ηνπ αγίνπ πλεχκαηνο ηελ νπνία ηελ ιακβάλεη κε ην κπζηήξην ηνπ Υξίζκαηνο. Δπίζεο,ν άλζξσπνο ηθαλνπνηεί ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ηξνθή κε ην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. Καη ζε πεξίπησζε αζζελείαο επηηπγράλεηαη κε ην κπζηήξην ηεο Μεηάλνηαο θαη ηνπ Δπρέιαηνπ. Σέινο, κε ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ επινγείηαη ε ζπδπγία ηνπ άλδξα κε ηε γπλαίθα. Σα κπζηήξηα απηά ηεινχληαη κφλν απφ θιεξηθνχο, νη νπνίνη παίξλνπλ απηφ ην αμίσκα κε ην κπζηήξην ηεο Ιεξσζύλεο θαη ε εγθπξφηεηα ησλ κπζηεξίσλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ αγηφηεηα ή κε ηνπ θιεξηθνχ, δηφηη απηφο είλαη απιψο φξγαλν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζθελψζεη ην Άγην Πλεχκα ζηνλ πηζηφ. Τα σαπακτηπιστικά τηρ Κοπτικήρ Λειτοςπγίαρ: 1. ηελ Κνπηηθή Λεηηνπξγία ππάξρνπλ ηέζζεξα αλαγλψζκαηα απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε: Επιζηολέρ ηος αποζηόλος Παύλος, Καθολικέρ επιζηολέρ, Ππάξειρ ηων αποζηόλων, Εςαγγέλιο. Πξηλ απφ ην επαγγειηθφ αλάγλσζκα δηαβάδεηαη ην ζπλαμάξη θαη κεηά αθνινπζεί ην θήξπγκα. 2. Ο ηεξέαο δηαβάδεη ηελ επρή ηεο ειεπζεξίαο κε ηελ νπνία νη εμνκνινγνχκελνη πηζηνί απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο ακαξηίεο ηνπ, ηξεηο θνξέο θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία. 7

8 3. ηελ Κφπηηθε Δθθιεζία πξνζθέξεηαη θαηά ηε Μεηάιεςε ρσξηζηά ν άξηνο θαη νίλνο, εθηφο εάλ είλαη θάπνηνο άξξσζηνο, νπφηε δίλνληαη θαη ηα δπν καδί. Σα κηθξά βξέθε κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κφλν ην αίκα. 4. Γηα λα κπεη θαλείο ζην ζπζηαζηήξην, πξέπεη λα βγάιεη ηα παπνχηζηα ηνπ. 5. Μεηά ηε κεηάιεςε νη πηζηνί πίλνπλ λεξφ. Πποϋποθέσειρ σςμμετοσήρ στο μςστήπιο: Η πξψηε πξνυπφζεζε είλαη ην κπζηήξην ηνπ Βαθηίζκαηνο, γεληθά ην βάθηηζκα είλαη ε ζχξα γηα φια ηα κπζηήξηα. Η δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή πίζηε ζε φια ηα δφγκαηα ηεο εθθιεζίαο. ηε Θεία Λεηηνπξγία ε πίζηε θαίλεηαη θαζαξά ζηηο επρέο ηηο Λεηηνπξγίαο, φηαλ ςάιιεη ν ιαφ ιέγνληαο: Σνχην είλαη αιεζέο. Η ηξίηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην κπζηήξην είλαη ε κεηάλνηα θαη ε εμνκνιόγεζε. Οη παηέξεο ηεο εθθιεζίαο ιέλε: φ ηη φπνηνο λνκίδεη πσο ζα πάξεη ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ, φηαλ θνηλσλεί ρσξίο λα κεηάλνηα θαη εμνκνιφγεζε, απηφο δελ πηζηεχεη ζσζηά, αιιά αληηζέησο ζα πξνζζέζεη θαη άιιε ακαξηία ζηηο ακαξηίεο ηνπ. Όπνηνο φκσο θνηλσλεί κε πίζηε, κεηάλνηα θαη εμνκνιφγεζε, απηφο ζα πάξεη άθεζε ακαξηηψλ. Η ηειεπηαία πξνυπφζεζε είλαη ηα αλαγλώζκαηα θαη ε Δπρή ηεο ειεπζεξίαο. ήκεξα φπνηνο ζέιεη λα θνηλσλήζεη, πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ εθθιεζία, λα αθνχζεη ην επαγγέιην θαη λα είλαη παξψλ θαηά ηελ Δπρή ηεο ειεπζεξίαο. Η Θεία Λεηηνπξγία ηειείηαη ζε θαζηεξσκέλνπο λανχο θαη φρη ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο, εθηφο θαη αλ παξίζηαηαη αλσηέξα βία, δελ γίλεηαη λα ηειείηαη ηελ ίδηα εκέξα δχν θνξέο πάλσ ζην ίδην ζπζηαζηήξην θαη απφ ηνλ ίδην ηεξέα θαη εάλ είλαη αλάγθε πξέπεη λα έρνπλ κεζνιαβήζεη ηνπιάρηζηνλ ελλέα ψξεο κεηαμχ ηνπο. Απηέο νη ψξεο πξνβιέπνληαη γηα λεζηεία θαη πξνεηνηκαζία γηα ηνλ ηεξέα, ην δηάθνλν θαη ην ιαφ. Δπίζεο, δελ ηειείηαη ε Θεία Λεηηνπξγία απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη ηε Μ. Σεηάξηε θαη ηε κεγάιε Παξαζθεπή. ηε ζχγρξνλε επνρή ηξεηο είλαη νη Λεηηνπξγίεο: Η Θεία Λεηηνπξγία ηνπ αγίνπ Βαζηιείνπ, γηα φιν ην ρξφλν. Σνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ, γηα ηηο δεζπνηηθέο γηνξηέο θαη γηα φιεο ηηο ραξκφζπλεο εκέξεο. 8

9 Σνπ αγίνπ Μάξθνπ, ηελ νπνία ζπκπιήξσζε ν άγηνο Κχξηιινο, γηα ηε κεγάιε αξαθνζηή θαη ην κήλα Κεγηάρθ. 3 Η πξνεηνηκαζία ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο αξρίδεη απφ ηελ παξακνλή ηεο, κε ηελ ςαικσδία, Δζπεξηλφ, ηελ επρή ηνπ Μεζνλπθηίνπ θαη ηνλ φξζξν. Σα κέξε ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο είλαη ηξία: Η επίζηξσζε ηνπ ζπζηαζηεξίνπ. Η Λεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ κε ηε ςαικσδία, ηα αλαγλψζκαηα θαη ην θήξπγκα. Η Λεηηνπξγία ηεο Δπραξηζηίαο, πνπ αξρίδεη κε ηνλ αζπαζκφ ηεο εηξήλεο θαη ηειεηψλεη κε ην 150 ςαικφ ηνπ Γαβίδ. Ο ηεξέαο κπνξεί λα εθηειεί θαη ην ξφιν ηνπ δηαθφλνπ ζηε Θεία Λεηηνπξγία, αιιά ην αληίζηξνθν δελ είλαη επηηξεπηφ. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ηεξείο ζηελ ίδηα Δπραξηζηία, αιιά κφλν έλαο αγηάδεη ηελ Δπραξηζηία, ελψ νη άιινη είλαη κέηνρνη ζηηο επρέο. ηελ Κνπηηθή εθθιεζία φπνηνο ζέιεη λα θνηλσλήζεη πξέπεη λα κελ θάεη, νχηε λα πηεη ηίπνηα απφ ηα κεζάλπρηα ηεο πξνεγνχκελεο ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο κέρξη ηελ ψξα ηεο Θείαο Κνηλσλίαο. Η εθθιεζία απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή ζην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο ζηνπο αβάπηηζηνπο, αηξεηηθνχο θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζνβαξέο ακαξηίεο. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΜΤΣΗΡΙΟΤ Ο άξηνο ζηελ Κνπηηθή εθθιεζία απνηειείηαη απφ ζίην, λεξφ θαη κάγηα, ςήλεηαη ζε έλα εηδηθφ κέξνο πνπ νλνκάδεηαη Baitlaham (Βεζιεέκ). Σα εηνηκάδεη ν λεσθφξνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ςάιιεη φινπο ηνπο ςαικνχο. Ο άξηνο είλαη θπθιηθφο θαη ζπκβνιίδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζσηεξίαο ηνπ Υξηζηνχ. Δθηφο απηνχ ζεκαίλεη φηη ν Υξηζηφο είλαη αηψληνο θαη άλαξρνο, κέζα ηνπ αλαγξάθεηαη (άγηνο ν Θεφο..θ.η.ι). Δπίζεο έρεη κηα ζθξαγίδα κε δψδεθα ηεηξάγσλα θαη θάζε ηεηξάγσλν πεξηέρεη έλα ζηαπξφ κε ην ζπκβνιηζκφ ησλ 12 Απνζηφισλ. ην θέληξν ηνπ άξηνπ ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο ζηαπξφο, ν νπνίνο είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο άιινπο, νλνκάδεηαη < δεζπνηηθφλ> θαη ζπκβνιίδεη ην Υξηζηφ. Ο Υξηζηφο βξίζθεηαη ινηπφλ ζην θέληξν, θαη γχξσ ηνπ 3 ΟΙ Κόπηηθνη κήλεο: Σνπη, Μπάπα, Υαηνχξ, Κεγηάρθ, Σνχκπα, Ακζίξ, Μπαξακράη, Μπαξκνχληα, Μπαζάλο, Μπανχλα, Ακπίπ, Μέζξα, Νέζγ. 9

10 είλαη νη 12 Απφζηνινη σο ηχπνο ηεο Καζνιηθήο εθθιεζίαο. Ο ακλφο επίζεο έρεη 5 νπέο ηξεηο δεμηά θαη δχν αξηζηεξά, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα ηξία θαξθηά, ην αγθάζηλν ζηεθάλη θαη ηε ιφγρε. Οθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε φηη ν ηεξέαο φηαλ δηαιέγεη ηνλ ακλφ ιέεη: Ο Κχξηνο επηιέγεη γηα ηνλ εαπηφ Σνπ έλαλ ακλφ άκσκν. Έπεηηα ζηαπξψλεη ηα ρέξηα ηνπ επί ησλ Γψξσλ, φπσο ν Ιάθσβνο επιφγεζε ηνπο πηνχο ηνπ Ισζήθ. Ο νίλνο ιέγεηαη ζηελ Κνπηηθή γιψζζα Abarka (απαξρή) θαη δειψλεη ηνλ νίλν πξν ηνπ αγηαζκνχ. Δίλαη απφ ην ρπκφ ηεο ζηαθπιήο. Πξν ηε Θεία Λεηηνπξγία ν ηεξέαο θαη ν δηάθνλνο εμεηάδνπλ κε ηελ φζθξεζε ηνλ νίλν. Δάλ ε νζκή έρεη αιινησζεί, δελ πξνζθέξεηαη πνηέ. Ο νίλνο είλαη θφθθηλνο θαη ζπκβνιίδεη ην αίκα ηνπ Κπξίνπ. Αλακεηγλχεηαη κε λεξφ ζε αλαινγία φρη κεγαιχηεξε 1:3, θαη φρη κηθξφηεξε απφ 1:10 θαηά ππνινγηζκφ θαη φρη κε αθξηβή κέηξεζε. Οη λεζηείεο ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο 4 : 1. Η λεζηεία ησλ Απνζηόισλ : Δίλαη ε πξψηε λεζηεία ηελ νπνία θαζηέξσζε ε Κνπηηθή Δθθιεζία. Η λεζηεία ησλ Απνζηφισλ δελ έρεη ζηαζεξή δηάξθεηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν ενξηαζκνχ ηνπ Πάζρα. Η δηάξθεηα ηεο θπκαίλεηαη απφ εκέξεο. 2. Η Μεγάιε λεζηεία ηνπ Πάζρα : Δίλαη ε Μεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα λεζηεία θαη θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ λεζηεηψλ ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο Η δηάξθεηα ηεο λεζηείαο είλαη 52 εκέξεο, απνηειείηαη : 40 εκέξεο, πνπ λήζηεςε ν Ιεζνχο ζην βνπλφ. 6 εκέξεο, πνπ είλαη ε εβδνκάδα ησλ Παζψλ ηνπ Κπξίνπ. 6 εκέξεο, ε πξνεηνηκαζία. Καηά ηε λεζηεία δελ επηηξέπεηαη ην ςάξη, νη πηζηνί πξέπεη λα απέρνπλ απφ θάζε θαγεηφ απφ ηελ αλαηνιή έσο ηε δχζε ηνπ ήιηνπ θαη δελ ηεινχληαη γάκνη. 3. Η λεζηεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ : Θεζπίζηεθε απφ ηελ Κνπηηθή Δθθιεζία γηα ηε σηεξία ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξνζέθεξε ν Θεάλζξσπνο. Δπίζεο, απνηειεί είδνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ Θενχ, φπσο είρε πξάμεη ν Μσυζήο φηαλ παξέιαβε ην Νφκν. Η δηάξθεηα ηεο λεζηείαο είλαη ζαξάληα εκέξεο. 4. Η λεζηεία ηεο Παλαγίαο : Θεζπίζηεθε απφ ηελ εθθιεζία πξνο ηηκήλ ηεο Παξζέλνπ Αγίαο Μαξίαο, δηαξθεί 15 εκέξεο. 5. Η λεζηεία ηνπ Ισλά : Καζηεξψζεθε απφ ηελ Κφπηηθε εθθιεζία γηα λα καο ππελζπκίζεη ηε ζσηεξίαο ηνπ ιανχ ηεο Νηλεπΐ, απφ ηελ νξγή ηνπ Θενχ. 4 Η λεζηεία γηα ηνπο πηζηνχο απνηειεί άζθεζε θαη κέζνλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ αγθαιηά ηνπ Υξηζηνχ. 10

11 6. Η εβδνκαδηαία λεζηεία ηεο Σεηάξηεο θαη ηεο Παξαζθεπήο : Η εθθιεζία ηεξεί ηε λεζηεία απηή, σο εκέξα ηεο πξνδνζίαο θαη ηνπ πάζνπο ηνπ Υξηζηνχ. Η λεζηεία απηή δελ ηεξείηαη φηαλ ε ενξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ή ησλ Θενθαλείσλ ζπκπίπηεη ηελ εκέξα εθείλε. Σα Λεηηνπξγηθά βηβιία ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο : Σν Λεηηνπξγηθό - Al hulagi. Πεξηέρεη ηξεηο Λεηηνπξγίεο. Σν Γνμνινγηθό - Al absalmoudia. (Φαικσδία εηήζηα). Πεξηέρεη θνληάθηα, χκλνπο ζηελ Κνπηηθή θαη Αξαβηθή γιψζζα. Αθνινπζία ηνπ Γηαθόλνπ - Salawat al Khadamat. Πεξηέρεη ηηο αθνινπζίεο ησλ κπζηεξίσλ ηεο Δθθιεζίαο. Σα Θενηνθεία θαη ην Γνμαζηηθόλ - Dalal sahir Kiahk. Πεξηέρεη δηάθνξα ηξνπάξηα θαη σδέο πνπ ιέγνληαη ην κήλα Κηγηάρθ. Σν Βηβιίν ηνπ Πάζρα - Pascha. Πεξηέρεη ηηο αθνινπζίεο ηεο Μεγάιεο εβδνκάδαο. Σα ν πλαμάξην - Sinaksar. Πεξηέρεη ηνπο βίνπο ησλ Αγίσλ. Σν Αληηθσλάξην - Difnari. Καηακάξαο-Kutmarus. Πεξηέρεη Δπαγγειηθά θαη Απνζηνιηθά αλαγλψζκαηα. Φαιηήξηνλ - al alhan al kanasiah ai Kibtiah. Πεξηέρεη ςαικνχο. Σν Χξνιόγην - Agpeyia. Πεξηέρεη εθηά πξνζεπρέο, πνπ ιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 11

12 Η ζύγρξνλε παξνπζία θαη δσή ησλ Κνπηώλ : Η δσή Κνπηψλ ηεο Αηγχπηνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην : Παηξηαξρείν, πνπ ηψξα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ Ακπαζζία, φπνπ θάζε Σεηάξηε ν Παηξηάξρεο 5 θάλεη θήξπγκα ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. (βι. εηθφλα 5). Θενινγηθή ρνιή, Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία. Ιλζηηηνχηα θαη θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία. Οη ελνξίεο, φπνπ εθθιεζηάδνληαη νη ρξηζηηαλνί. Καηερεηηθά ζρνιεία. ρνιεία εθκάζεζεο ηεο Κνπηηθήο γιψζζαο. Μνλαζηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην Κάηξν, ζηελ Αιεμάλδξεηα, ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα, ζηελ Άλσ Άηγππην, ζηελ έξεκν ηεο Νηηξίαο (βι. εηθφλα 6). 5 Ο πάπα ελνχληα ( ελνχζηνο) ν Γ, γελλήζεθε ην 1923 ζην Αζηνχη ηεο άλσ Αηγχπηνπ. πνχδαζε ζην Ιζηνξηθφ ηκήκα ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Καΐξνπ θαη ζηελ Θενινγηθή ρνιή. Σν 1954 έγηλε κνλαρφο ζην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ή αι νπξηάλ ζηελ έξεκν ηεο Νηηξίαο κε ην φλνκα (Αληψληνο ει νπξηάλε). Αξγφηεξα έδεζε σο εξεκίηεο ζε ζπήιαην ηεο Νηηξηθήο εξήκνπ θαη θαηφπηλ επέζηξεςε ζην κνλαζηήξη ηνπ. Έπεηηα έγηλε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ηφηε Μαθαξηζηνχ Παηξηάξρνπ αββά Κπξίιινπ. Σν 1962 ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο ησλ Θενινγηθψλ ζπνπδψλ θαη ην 1972 Παηξηάξρεο ησλ Κνπηψλ. Απφ ην 1963 έσο ζήκεξα θάλεη έλα εβδνκαδηαίν θήξπγκα ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ αγίνπ Μάξθνπ ζην Κάηξν. Δίλαη πλεπκαηηθφο παηέξαο θαη εγέηεο 18 εθαηνκκπξίσλ Κνπηψλ. Υαξηζκαηηθή θπζηνγλσκία, δεηλφο νκηιεηήο, πνιπκαζέζηαηνο αλήξ θαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηνο ζην πνηκαληηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ έξγν. Δίλαη πνιπγξαθψηαηνο ζπγγξαθέαο βηβιίσλ θαη άξζξσλ Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν είλαη πινχζην (πεξίπνπ 160 ζπγγξάκκαηα), εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα κεηαθξάζηεθαλ ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή θαη Διιεληθή. Γηδάζθεη ζηε Θενινγηθή ρνιή, θεξχηηεη,,δηνηθεί ηαμηδεχεη θαη επηζθέπηεηαη θνπηηθά θέληξα θαη εθθιεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ήηαλ ν πξψηνο Παηξηάξρεο πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ νηθνδφκεζε λαψλ ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, θξνληίδεη γηα ηα κνλαζηήξηα θαη έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ θξνληίδα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δσήο ησλ Κνπηψλ. 12

13 Ο δηάινγνο κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο εθθιεζίαο θαη Κνπηηθήο Οξζόδνμεο εθθιεζίαο 6 : Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο μεθίλεζε έλαο ελδηαθέξσλ δηάινγνο αλάκεζα ζηηο δχν εθθιεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε ε θαιή δηάζεζε εθ κέξνπο ησλ δχν Δθθιεζηψλ, θαζψο θαη ε θνηλή επηζπκία λα πξνβνχλ ζε θάζε ηη πνπ ζα ζπληεινχζε ζηελ πξνψζεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ζηελ δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο γηα έλαλ ζενινγηθφ δηάινγν πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηε ζενινγία ησλ κεγάισλ παηέξσλ ηνπ 4 νπ αηψλα Κπξίιινπ θαη Αζαλαζίνπ Παηξηαξρψλ Αιεμαλδξείαο θαη ζηνπο δνγκαηηθνχο φξνπο ησλ ηξηψλ αγίσλ κεγάισλ θαη Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ (βι. εηθφλα 7). 6 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Παηξηαξρείαο ηνπ απνβηψζαληνο Παηξηάξρνπ Πέηξνπ ηεο Διιελνξζφδνμεο εθθιεζίαο ηεο Αιεμαλδξείαο, έγηλε θνηλή ζπκθσλία αλαγλσξίζεσο ησλ ηεινπκέλσλ κηθηψλ γάκσλ. 13

14 Δηθόλα 1 Μνλαρόο ηεο Κνπηηθήο εθθιεζίαο Δηθόλα 2 Κνπηηθό Υεηξόγξαθν 14

15 Δηθόλα 3 Πήιηλν δνρείν κε Κνπηηθή ηέρλε Δηθόλα 4 Κνπηηθή εηθόλα ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ Δηθόλα 5 Η Μνλή ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα 15

16 Δηθόλα 6 Η Ιεξά ύλνδνο ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο, ην κέζνλ ν Κόπηεο Παηξηάξρεο ελνύληα ν 3 νο. Δηθόλα 7 Ο Κόπηεο Παηξηάξρεο κε ηνλ Διιελνξζόδνμν Παηξηάξρε ηεο Αιεμαλδξείαο Δηθόλα 8 Κόπηηθνο ηαπξόο 16

17 17

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 7ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο ζείαο νηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Yπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη πνιχ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο Παξάδνζεο θαη κε ην πνηά είλαη ε Παξάδνζε, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ;

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 19 Σεπηεμβρίοσ 25 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ρνπ πνηκέλα Σεπαθείμ Ανηωνίος

ΝΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ρνπ πνηκέλα Σεπαθείμ Ανηωνίος ΝΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ρνπ πνηκέλα Σεπαθείμ Ανηωνίος Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλωλ Πειίδεο 1. Ζ Γέλλεζε ηνπ Νξάκαηνο 3 2. Ζ Δμέιημε ηνπ Νξάκαηνο 3 3. Ζ Θαηαλόεζε ηνπ Νξάκαηνο 6 4. Ζ ινπνίεζε ηωλ Ξξώηωλ Πηαδίωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα