Από ηον Mendeleev ζηιρ οθόνερ αθήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από ηον Mendeleev ζηιρ οθόνερ αθήρ"

Transcript

1 Από ηον Mendeleev ζηιρ οθόνερ αθήρ

2 ΟΜΑΓΑ Α «ΤΑ hi-tecaκια» 7 ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΗΛΗΟΤ ΟΜΑΓΑ Β «fantastic four» 1: ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 2: ΚΟΜΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 3: ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΝΔΟΚΛΔΗΑ 4: ΠΟΤΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 5: ΣΑΡΑ ΗΝΣΤ ΟΜΑΓΑ Γ «Δπιζηήμονερ» 1: ΑΝΓΡΔΟΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2: ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ-ΣΤΛΗΑΝΖ 3: ΣΕΔ ΔYA 4: ΣΔΜΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ Τάξη: Α PROJECT-3 Σσολ. έηορ: Τεηπάμηνο: Α 1: ΑΓΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 2: ΚΟΝΣΕΗΛΔΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 3: ΣΟΤΥΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 4: ΥΟΣΕΑΗ ΝΣΔΝΗ ΟΜΑΓΑ Γ «Οι αηπόμηηοι» 1: ΓΗΑΒΡΟΤΣΑ ΔΤΓΔΝΗΑ 2: ΓΖΜΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ 3: ΚΑΦΖ ΜΗΥΑΖΛ 4: ΟΡΦΑΝΗΓΖ ΗΑΚΧΒΟ Καζεγεηέο - πληνληζηέο: Γηάλλεο Παπαγηαλλαθόπνπινο ΠΔ04.02 Υεκηθόο Διέλε Γήκνπ ΠΔ04.04 Βηνιόγνο

3 Ο ιόγνο πνπ ηα κειεηάκε Τα Σπάνια Σηοισεία Σα πάληα ηνηρεία ππήξμαλ γηα θαηξό έλα άιπην κπζηήξην ζηνλ θόζκν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο. Ξαθληθά, ζήκεξα, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηνπ πξνεγκέλνπ θόζκνπ αθνύλ θαη δηαβάδνπλ γηα ηα ζηνηρεία απηά. Αιιά θπξίσο δνπλ αλάκεζά ηνπο, κε ηηο ζπζθεπέο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά. Σα πάληα ηνηρεία βξίζθνληαη ζηε θύζε θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηόζν κεγάιν εύξνο εθαξκνγώλ, από αλεκνγελλήηξηεο, έσο lasers θαη ipads.

4 Τα βαζικά επυηήμαηα Πνηα είλαη; Υξήζεηο Hi-tech εθαξκνγέο Πόζν ζπάληα είλαη; Παξνπζία ηνπο ζην ύκπαλ ή ζην Ζιηαθό ζύζηεκα ή ζην θινηό ηεο Γεο. Γηαηί βξίζθνληαη δύζθνια; Υώξεο; Γηαηί; Αλαθύθισζε ησλ ζηνηρείσλ Ο ξόινο ησλ αζηεξηώλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ.

5 Ποια είναι; Σα πάληα ηνηρεία είλαη νη πάληεο Γαίεο θαζώο θαη επηπιένλ 6 ζηνηρεία: Λίζην, Γάιιην, Σερλήηην, Ίλδην, Άθλην, Ρήλην. Όπσο νξίζηεθαλ από ηε Γιεθνή Ένυζη Καθαπήρ και Δθαπμοζμένηρ Χημείαρ (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), νη πάληεο Γαίεο είλαη ηα εμήο 17 κέηαιια: Λαλζάλην, Γεκήηξην, Πξαζενδύκην, Νενδύκην, Πξνκήζεην, ακάξην, Δπξώπην, Γαδνιίλην, Σέξβην, Γπζπξόζην, Οικην, Δξβην, Θνύιην, Τηέξβην, Λνπηήηην, θάλδην θαη Τηξην. Δθηόο από δύν, θάλδην θαη Ύηξην, νη ζπάληεο γαίεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζην θάησ ηκήκα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα θαη νλνκάδνληαη ιαλζαλίδεο από ην πξώην ζηνηρείν ηεο ζεηξάο, ην ιαλζάλην, La.

6

7 Αζηεξνζθνπείν Griffith, Hollywood, LA, California: Φσηεηλή επίδεημε ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα κε δείγκαηα από ην θάζε ζηνηρείν.

8 Τα ονόμαηα ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν Τα Σπάληα Σηνηρεία έρνπλ δηεζλώο απνδεθηά νλόκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη από: Την ένυζη ή ηην οςζία ζηην οποία ανακαλύθθηκαν Από μια αζςνήθιζηη ή σαπακηηπιζηική ιδιόηηηα ηος ζηοισείος Τοποθεζίερ, πόλειρ και συπιά Γνυζηούρ επιζηήμονερ Δλληνική μςθολογία Αζηπονομικά ανηικείμενα.

9 Hi-tech: Μεπικέρ σπήζειρ ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν επεμεξγαζηέο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζθιεξνί δίζθνη λαλνκαγλήηεο ζπζθεπέο laser θπςέιεο θαπζίκσλ εμαξηήκαηα πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ θηλεηήξεο αεξνπιάλσλ αλεκνγελλήηξηεο

10 Hi-tech: Μεπικέρ σπήζειρ ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν πκπησκαηηθά, ην Δπξώπην ρξεζηκνπνηείηαη ζην επξσπατθό λόκηζκα ζαλ πξνιεπηηθό κέηξν ελάληηα ζηελ πλαζηογπαθία. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη ην Σέξβην θαη Θάιην. Ζ Υεκεία ησλ πάλησλ ηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εύξεζε πιαζηώλ λνκηζκάησλ: ε πξόζπησζε UV θσηόο πάλσ ζε έλα λόκηζκα, δίλεη κόκκινο θζνξηζκό από ην επξώπην Eu 3+, ππάζινο από ην ηέξβην Tb 3+, θαη μπλε από ην ζάιην Tm 3+.

11 Hi-tech: Μεπικέρ σπήζειρ ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν ην κινηηό ή ην tablet ζαο, ηα πάληα ηνηρεία ζα ηα βξείηε: ζηελ νζόλε αθήο ε νπνία πεξηέρεη Ίλδην. ζηε θόκπαθη κπαηαξία ιηζίνπ-ηόλησλ ζηνπο κηθξνζθνπηθνύο επεμεξγαζηέο γεκάηνπο κε ηξαλδίζηνξ λαλνθιίκαθαο ζηνπο ππθλωηέο: ην κηθξό ηνπο κέγεζνο νθείιεηαη ζην Σειινύξην. ηνλ ςπολογιζηή ή ηελ ηηλεόπαζή ζαο ηα πάληα ηνηρεία ζα ηα βξείηε: ηηο επίπεδεο νζόλεο ζην θξάκα νμεηδίνπ ηλδίνπ θαζζηηέξνπ (ITO). Σν δηάθαλν ειεθηξόδην ηεο νζόλεο ειέγρεη ην θάζε πίμει.

12 Δθαπμογέρ ζηο πεπιβάλλον ηα πάληα ηνηρεία βαζίδεηαη ε κεηάβαζε ζηηο νηθνινγηθέο, «θαζαξέο», «πξάζηλεο» ηερλνινγίεο πνπ εθηείλνληαη από ηηο αλεκνγελλήηξηεο κέρξη ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα. Αξθεηά πάληα ηνηρεία είλαη ζπζηαηηθά ησλ θαηαιπηώλ ππξόιπζεο αθάζαξηνπ πγξνύ πεηξειαίνπ ησλ θαηαιπηηθώλ κεηαηξνπέωλ πνπ ειέγρνπλ ηελ κόιπλζε πνπ πξνθαινύλ ηα απηνθίλεηα. Οη ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Y, La, Ce, Eu, Gd θαη Tb) ζα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απηό ηζνδπλακεί κε απόζπξζε από ηελ θπθινθνξία ηνπ 1/3 ησλ νρεκάησλ.

13 Δθαπμογέρ ζηο πεπιβάλλον Οη Πξάζηλεο Τερλνινγίεο Απμάλνπλ ηε Ζήηεζε Τα ειεθηξηθά θαη ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ από 20 έωο 25 pounds ζπάληωλ γαηώλ. Έλα ηππηθό ζπκβαηηθό απηνθίλεην έρεη γύξω ζηα 10.

14 Πόζο ζπάνια είναι ηα "Σπάνια Σηοισεία"; ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα "πάληα ηνηρεία" δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπάληα. Σα ειαθξύηεξα όπσο ην Σέξην (Δεκήηξην), ην Λαλζάλην θαη ην Νενδύκην, βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξε αθζνλία ζην θινηό ηεο γεο από όηη ν Μόιπβδνο ή ν Αξγπξνο. Μόλνλ νξηζκέλα από ηα βαξύηεξα ζπάληα ζηνηρεία, όπσο ην Επξώπην, ην Δπζπξόζην θαη ην Τέξβην, είλαη πξαγκαηηθά ζπάληα. Η δςζκολία ζηην εξόπςξή ηνπο από ην έδαθνο θαζώο θαη ηο ςτηλό ηοςρ κόζηορ ηα θαζηζηά δπζεύξεηα. Ζ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα ησλ πάλησλ ηνηρείσλ ζηελ αγνξά οθείλεηαι ζε νηθνλνκηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο λόγοςρ και όσι ζηη ζπανιόηηηά ηοςρ. Σήκεξα, έλα θηιό δπζπξόζην θνζηίδεη $3600 Πέξπζη θόζηηδε κόιηο $300.

15 Χώπερ εξόπςξηρ ζπάνιυν γαιών ην παξειζόλ έρεη γίλεη εμόξπμε ζπάλησλ ζηνηρείσλ ζε πνιιέο ρώξεο, από ηε νπεδία κέρξη ηε λνηηναλαηνιηθή Αζία. ηηο ΖΠΑ, ην κνλαδηθό κεηαιιείν ζπάλησλ γαηώλ ζην Mountain Pass ζηελ Καιηθόξληα πνπ ήηαλ θάπνηε ην κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν, έθιεηζε ην 2002 ιόγσ: πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ αδπλακίαο αληαγσληζκνύ κε ηηο θηελέο ζπάληεο γαίεο από ηελ Κίλα. ήκεξα, ε εμόξπμε ζπάλησλ γαηώλ εθηόο Κίναρ είλαη αλύπαξθηε: έρεη ηνλ έιεγρν έσο θαη ηνπ 97% ηεο παξαγσγήο θάπνησλ ζπάλησλ ζηνηρείσλ.

16 Χώπερ εξόπςξηρ ζπάνιυν γαιών Κίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ: Η εξόπςξη ζπάνιυν γαιών παπάγει παδιενεπγά απόβληηα, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά απαηηεί ειδική αδειοδόηηζη και δαπανηπέρ διαδικαζίερ αποκαηάζηαζηρ. Σν γεγνλόο απηό θάλεη ηηο Βνξεηνακεξηθαληθέο θαη Δπξσπατθέο εηαηξείεο λα κεηνλεθηνύλ έλαληη ησλ ιηγόηεξν επζπλείδεησλ Κηλεδηθώλ εγρεηξεκάησλ.

17 Η παποςζία ηοςρ ζηο Σύμπαν, ζηο Ηλιακό ζύζηημα ή ζηο θλοιό ηηρ Γηρ

18 Η παποςζία ηοςρ ζηο Σύμπαν, ζηο Ηλιακό ζύζηημα ή ζηο θλοιό ηηρ Γηρ Σα πάληα ηνηρεία δελ βξίζθνληαη ειεύζεξα ζηε θύζε. Βξίζθνληαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο ελσκέλα κε άιια κέηαιια ή άιιεο νπζίεο. Βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξε αθζνλία ζηα κεηαιιεύκαηα κπαζηαλδίηεο [(Ce, La, Y)CO 3 F]. κνλαδίηεο [(Ce, La, Th, Nd, Y)PO 4 )] Ο κπαζηαλδίηεο βξίζθεηαη ζηελ Κίλα θαη ζηηο Ζ.Π.Α. Ο κνλαδίηεο βξίζθεηαη ζηελ Απζηξαιία, Βξαδηιία, Κίλα, Ηλδία, Μαιαηζία, Νόηηα Αθξηθή, ξη Λάλθα, Σατιάλδε θαη Ζ.Π.Α.

19 Η παποςζία ηοςρ ζηο Σύμπαν, ζηο Ηλιακό ζύζηημα ή ζηο θλοιό ηηρ Γηρ Σν Ππομήθειο, έρεη αληρλεπηεί ζην θάζκα ηνπ αζηεξηνύ HR 465 ζην γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο. (Φσην: NASA)

20 Η παποςζία ηοςρ ζηο Σύμπαν, ζηο Ηλιακό ζύζηημα ή ζηο θλοιό ηηρ Γηρ Σν Λίθιο δεκηνπξγήζεθε ζηα πξώηα ιεπηά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ύκπαληνο, ηόηε πνπ παληνύ επηθξαηνύζαλ ηόζν κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ππξεληθή ζύληεμε. Απηή ε κηθξή θάζε κε ηηο πςειέο ελέξγεηεο παξηζηάλεηαη ζηε βάζε ηνπ δηαγξάκκαηνο.

21 Ανακύκλυζη ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν Ζ αλαθύθισζε είλαη ε απάληεζε ζηελ έλλειτη ησλ Σπάληωλ Σηνηρείωλ, ηελ εξάπηηζη από ηνλ θύξην πξνκεζεπηή, ηελ Κίλα, θαη ζπλεπώο ηηο αςξανόμενερ ηιμέρ.

22 Ανακύκλυζη ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν Ζ απόθαζε ηεο Κίλαο λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο εμαγσγέο πάλησλ ηνηρείσλ ηα νπνία είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ θαη γηα ηελ hi-tech βιομησανία, έρεη κεηαηξέςεη ην πξόβιεκα εύξεζεο ζπάλησλ ζηνηρείσλ ζε πνιηηηθό δήηεκα. Σα πάληα ηνηρεία είλαη ην θιεηδί γηα ηηο Ππάζινερ Τεσνολογίερ: ε αλαθύθισζε ησλ πάλησλ ηνηρείσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ησλ Πξάζηλσλ Σερλνινγηώλ όπσο ηα θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο, κπαηαξίεο, θαηαιύηεο, ζπζηήκαηα θσηηζκνύ θ.α. «Μία κόλν αλεκνγελλήηξηα ε νπνία παξάγεη ειεθηξηθή ηζρύ 3 MW, ρξεηάδεηαη 600 kg ζπάλησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο καγλήηεο πνπ πεξηέρεη.» εθεκεξίδα Guardian Ζ Ηαπσλία, έρεη ήδε επελδύζεη $1.2 δηζεθαηνκκύξηα γηα ηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο πάλησλ ηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 45 gadgets όπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα.

23 Ανακύκλυζη ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν Είλαη κηα δύζθνιε ππόζεζε επεηδή: Πξέπεη λα γίλεη θαηαθεξκαηηζκόο ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο, δηαρωξηζκόο ησλ ηκεκάησλ ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνκνλωζεί ην ζηνηρείν από ην κόξην Πξνθύπηνπλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα: ρξεηάδνληαη νμέα θαη άιια ρεκηθά γηα ηελ εμαγσγή ησλ καγλεηώλ από ζπάληα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηα πξντόληα κε απνηέιεζκα λα παξάγνληαη πγξά ηνμηθά απόβιεηα Σα πάληα ηνηρεία απνηεινύλ πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ πξνϊόληνο: ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο κνπζηθήο, νη καγλήηεο από ζπάληα ζηνηρεία δπγίδνπλ ιηγόηεξν από ην 0.1% ηνπ βάξνπο ηεο ζπζθεπήο. Καζώο ηα ειεθηξνληθά απνξξίκκαηα αλαθπθιώλνληαη ζηα ππξνκεηαιινπξγηθά εξγνζηάζηα, αλαθηώληαη ηα κέηαιια αιιά όρη ηα πάληα ηνηρεία ηα νπνία απνβάιινληαη θαη απνξξίπηνληαη.

24 Ανακύκλυζη ηυν Σπάνιυν Σηοισείυν Τερλνινγία αλαθύθιωζεο ζπάληωλ ζηνηρείωλ: Σν ζύζηεκα μεξήο αλαθύθισζεο ηεο Hitachi κπνξεί λα δηαρσξίζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηνπο καγλήηεο από Σπάληα Σηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ζθιεξνύο δίζθνπο.

25 Ο πόλορ ηυν αζηεπιών ζηη δημιοςπγία ηυν σημικών ζηοισείυν Τα βαξύηεξα ζηνηρεία παξάγνληαη ζε εθξήμεηο supernova κεγάιωλ αζηεξηώλ πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ηε κάδα ηνπ Ήιηνπ. Σηελ εηθόλα θαίλεηαη ην Crab Nebula, supernova πνπ παξαηεξήζεθε από Κηλέδνπο αζηξνλόκνπο ην 1054 κ.χ.. Σήκεξα, έρεη δηάκεηξν πεξίπνπ ίζε κε 10 έηε θωηόο θαη εμαθνινπζεί λα δηαζηέιιεηαη κε ηαρύηεηα πεξίπνπ 1100 κίιηα ην δεπηεξόιεπην.

26 Δπίλογορ - Δςσαπιζηίερ Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θαζεγεηή ηεο Υεκείαο, Κύξην Παπαγηαλλαθόπνπιν Γηάλλε θαη ηελ θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο, Κπξία Γήκνπ Διέλε γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο ηδέεο, ηηο γλώζεηο θαη ηελ βνήζεηα πνπ καο παξείραλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο. Δπίζεο ζα ήκαζηαλ πνιύ ακειείο εάλ μερλνύζακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θαζεγήηξηα καο Κπξία Πνηεξηάδνπ Δπγελία (Καζεγήηξηα Φπζηθήο) γηα ηε βνήζεηα ζηελ ελνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ησλ εξγαζηώλ καο ζε «POWER POINT», δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζνπκε ηελ εξγαζία καο νινθιεξσκέλε ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην 7 ν Λύθεην Ηιίνπ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ καο παξείραλ, ζην εξγαζηήξην ηεο Υεκείαο θαη όζνπο δνύιεςαλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε εξγαζία. Με εθηίκεζε, H νκάδα ησλ καζεηώλ πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία απηή.

27 Βιβλιογπαθία Αναθοπέρ Βηβιίν Υεκείαο Α Λπθείνπ Βηβιίν «Σν όλεηξν ηνπ Mendeleev» PaulStrathern- εθδόζεηο ΣΡΑΤΛΟ Δηθόλεο: yc/periodic-table-project

28 Σν βίληεν πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ αζηεξηώλ ζηε δεκηνπξγία ησλ Υεκηθώλ ηνηρείσλ. Δπραξηζηνύκε!!

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής

8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής 8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής 8.1 DVD-Video Σν DVD-Video ήηαλ ε αξρηθή ηδέα θάησ από ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε αξρηθά ην DVD. Καζώο ην DVD πξνζθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα