Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα"

Transcript

1 Μέρος Β Στὴν Ἐποχὴ τῶν Ψευδοθεραπειῶν: «Θεραπεία Ἀγγέλων»* Ελένης Ανδρουλάκη 1. Προλογίζοντας Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα ἀποκαλυπτικό. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι γραμμένο ἀλλιῶς. Γιατὶ ἡ ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ κρύβεται καὶ γιατὶ στὶς μέρες μας, περισσότερο ἴσως ἀπὸ ποτέ, ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη οὐσιαστικῆς ἐνημέρωσης. Ζοῦμε σήμερα σὲ μιὰ νέα ἐποχή. Μία ἐποχὴ ἀντιδραστικὴ σὲ καθετί ἀληθινό. Μιὰ ἐποχὴ ἀντί: ἀντι-θεολογίας, ἀντι-πνευματικότητας, ἀντιθεΐας. Μιὰ ἐποχὴ φορτωμένη ψεῦδος: ψευδο-θεοί, ψευδο-ἐπιστήμονες, ψευδο-προφῆτες καὶ ψευδο-θεραπευτές. Η ἀλλοτρίωση προσπαθεῖ νὰ διεισδύσει παντοῦ, ἀκόμα καὶ σὲ χώρους χριστιανικούς. 2. Προσεγγίζοντας τὶς διαστάσεις τοῦ φαινομένου Γύρω μας, ὁλοένα αὐξανόμενες διαφημίσεις γιὰ μέντιουμ, ἀποκρυφιστὲς καὶ ψευδοεπιστήμονες παντὸς εἰδικότητος, γιὰ «ἐναλλακτικὲς διακοπὲς» μὲ σκοπὸ τὸν ἔντεχνο προσηλυτισμὸ σὲ διάφορες φιλοσοφικοθρησκευτικὲς μεθόδους ἢ σὲ παραθρησκευτικὲς ὁμάδες, γιὰ πολυ άριθμα, αὐτοαποκαλούμενα «σεμινάρια» μὲ τίτλους πλανερούς, ἐπι στη μονικοφανεῖς, βαρύγδουπους, παιδαριώδεις ἢ ἀπροκάλυπτα ἀντιχριστιανικούς. Οἱ λίγες χιλιάδες μέντιουμ τῆς Ἀμερικῆς τοῦ 1855 ἔφτασαν τὴν δεκα ετία τοῦ 1960 τὰ 8 ἑκατομμύρια στὴν Ἀμερικὴ μόνο 1, ἐνῶ σήμερα ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ὀργανισμοὶ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένοι στὸ τσάννελινγκ (channelling) 2 καὶ τὴ διδασκαλία του 3. Ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ξεκίνησε καὶ ἡ λεγόμενη παραψυχολογικὴ ἔρευνα, ἡ «ἐπιστημονικὴ» δηλαδὴ μελέτη τοῦ ἀπόκρυφου, ἡ ὁποία προετοίμασε 1

2 τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν σημερινὴ ἀναβίωση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ 4. Τὸν προσεχὴ Σε πτέμβριο [2004] θὰ γί νει στὴν Ἀγγλία τὸ 28ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Εταιρίας Ψυχικῶν Ερευνῶν 5 (The Society for Psy chical Re search), δηλαδὴ συν εχίζονται ἀ μείωτες οἱ προσ πάθειες ἔνταξης τῶν δ ι α φ ό ρ ων παρα ψυχολογικῶν φαινομένων στὸν χῶρο ὅπου δὲν ἀνήκουν, στὸν χῶρο δῆθεν τῆς ἐπιστήμης. Στὴν Καλιφόρνια, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, παιδάκια τῆς Γʹ τάξης τοῦ Δημοτικοῦ ὑπῆρξαν οἱ ἀποδέκτες μιᾶς «φαεινῆς ἰδέας» μὲ τεχνικὲς καθοδηγούμενης ἀπεικόνισης (guided imagery) τὰ παιδιὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικαλεστοῦν ἢ νὰ «δοῦν» τὰ προσωπικά τους πνεύματα, ἔπειτα νὰ γράψουν γι αὐτήν τους τὴν ἐμπειρία καὶ στὴν συνέχεια νὰ φτιάξουν ὁ καθένας τὴν δική του κονκάρδα γιὰ νὰ ἀναπαραστήσουν τὸ πνεῦμα-βοηθό τους 6. Οἱ λίγες ἑκατοντάδες «πνευματικοὶ θεραπευτὲς» τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἔχουν φτάσει σήμερα τοὺς στὸ Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 7. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀνήκουν σὲ «θεραπευτικοὺς ὀργανισμούς», ὅπως ἡ «Εθνικὴ Ομοσπονδία Πνευματικῶν Θεραπευτῶν» (The National Federation of Spiritual Healers) 8. Αὐτοὶ λοιπὸν θεραπεύουν τάχα, ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἀπόσταση, κάθε ψυχικὴ ἢ σωματικὴ ἀσθένεια. Πῶς; Συντονίζονται 9 μὲ τὴν «συμπαντικὴ πηγὴ τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Αγάπης» καὶ χρησιμοποιώντας τεχνικὲς διαλογισμοῦ καὶ τσάννελινγκ γίνονται κανάλια (channels) ποὺ κατευθύνουν τὴν ἐμπειρία τῆς ἑνώσεώς τους μὲ τὴν συμπαντικὴ πηγὴ πρὸς τὸν ἀσθενή 10. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, προβλήθηκε καὶ στὴν Ελλά δα ἡ ἀμερικανικὴ ταινία «Η ἕκτη αἴσθηση», ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς μιᾶς πρώτης τάξεως κατήχηση στὸν πνευματισμό 11. Ο πρωταγωνιστὴς 2

3 εἶ ναι ἕνα μικρὸ παιδάκι ποὺ περιθωριοποιεῖται ὡς «ἀνώμαλο» καὶ παρακαλουθεῖται ἀπὸ ψυχίατρο, ἐπειδὴ βλέπει συνέχεια πεθαμένους. Ο ψυχίατρος κάνει διάγνωση παιδικῆς σχιζοφρένειας, ἀλλὰ ὁ τρόμος τοῦ παιδιοῦ μετριάζεται μόνο ὅταν παίρνει τὴν ἀπόφαση νὰ ἀκούσει τὰ φαντάσματα. Σιγὰ-σιγὰ τὸ παιδὶ ἐξοικειώνεται μὲ τὰ πνεύματα, γίνεται φίλος τους, ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές τους καὶ μεταφέρει τὰ μηνύματά τους στοὺς ζωντανούς. Τελικὰ ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ παιδὶ ἔχει δίκιο, δὲν εἶναι ψυχικὰ ἄρρωστο, τὸ καταλαβαίνει καὶ ὁ ἴδιος ὁ ψυχίατρος, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος τοῦ ἔργου συνειδητοποιεῖ σοκαρισμένος ὅτι τόσο καιρὸ προσπαθοῦσε νὰ βοηθήσει τὸ παιδὶ ὄντας κι ἐκεῖνος πεθαμένος 12. * * * Στὴν Αμερικὴ τὸ περιοδικὸ «Angel Times Magazine» 13 διεκδικεῖ μιὰ θέ ση στὴ σκηνὴ τῶν πολλῶν πνευματιστικῶν πε ριοδικῶν. Ἐπὶ πλέον, στὴν Ἀγ γλία ὑ πῆρ ξε προσπάθεια νὰ πεισθοῦν σχετικὰ καὶ νὰ ἀνοιχτοῦν στὸν ἀπο κρυφισμὸ ἀκόμα καὶ οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ο Χριστιανὸς Παραψυχολόγος» (The Christian Parapsychologist) 14, ἕνα τεῦχος τοῦ ὁποίου ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου ἀφιερωμένο στοὺς «ἀγγέλους» 15. Μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν μακαριστὸ πατέρα Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ὑπῆρξε ἕνα ὁλόκληρο κίνημα «Χριστιανικοῦ πνευματισμοῦ» 16. Αὐτὴ ἡ μανία γιὰ τοὺς «ἀγγέλους», πολὺ διαδεδομένη ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν Ἀγγλία, Αὐστραλία καὶ Ἀμερικὴ ἔχει ἤδη ἐξαπλωθεῖ πολὺ καὶ στὴν χώρα μας. Πολυάριθμα βιβλία γιὰ πνευματισμό, μὲ ἰδιαίτερα δημοφιλῆ αὐτὰ τῆς «θεραπείας τῶν ἀγγέλων», ἔχουν μεταφραστεῖ καὶ κυκλοφοροῦν καὶ στὴν Ελλάδα, ὄχι σὲ ἐξειδικευμένα, ἀποκρυφιστικὰ βιβλιοπωλεῖα, ἀλλὰ σὲ γενικὰ βιβλιοπωλεῖα, ἀκόμα καὶ τῆς περιφέρειας. Μὲ ἀποκορύφωμα ἕναν καταιγισμὸ «σεμιναρίων» γιὰ τοὺς «ἀγγέλους». Τὰ ἑλληνικὰ νεοεποχίτικα περιοδικὰ «Δίοδος» καὶ «Dreamsoul» ποὺ διανέμονται δωρεάν, καθὼς καὶ τὰ ποικίλα περιοδικὰ ἀστρολογίας καὶ ἐναλλακτικῶν «θεραπειῶν», προβάλλουν πλῆθος ἐναλλακτικῶν/ἀποκρυφιστικῶν μεθόδων καὶ ἱστοσελίδων, βιβλίων καὶ «βιωματικῶν σεμιναρίων» ποὺ θὰ σᾶς διδάξουν, μεταξὺ ἄλλων, πῶς θὰ ἐποικοινωνήσετε μὲ τὸν «φύλακα ἄγγελό σας», πῶς θὰ πάρετε τὶς πληροφορίες ποὺ χρειάζεστε, πῶς θὰ ἀποκτήσετε ὁτιδήποτε θελήσετε καὶ πῶς θὰ κάνετε τὴ ζωή σας εὐτυχισμένη μὲ τὴν βοήθεια τῶν «ἀγγέλων». Ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἐπίσημες ἱστοσελίδες πληροφορηθήκαμε ἀκόμα τὰ ἑξῆς: τὸν Οκτώβριο [τοῦ 2004] θὰ γίνει στὴν Καραϊβικὴ ἡ 2η ἐτήσια κρουαζιέρα γιὰ «σεμινάρια ἀγγέλων» καὶ προσηλυτισμὸ νέων ὀπαδῶν τὸν ἴδιο μῆνα θὰ γίνει στὴν Κορνουάλη ἡ «Γιορτὴ γιὰ Νεράϊδες, 3

4 Ἀγγέλους καὶ Θεραπεία» μὲ «ἐργαστήρια ἀγγέλων» στὴν Ελλάδα τὰ ὀργανωμένα «σεμινάρια ἀγγέλων» ἔχουν ἀρχίσει τουλάχιστον ἀπὸ τὸ Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἔρθει στὴν Ελλάδα τὸ μέντιουμ James Van Praagh, ἐνῶ ἡ μάντις-ἀγγελοθεραπεύτρια Doreen Virtue θὰ ξαναέρθει στὴν Ἀθήνα τὸ 2005 γιὰ νὰ κάνει ἑξαήμερο «σεμινάριο θεραπείας ἀγγέλων» (Angel Therapy Training). * * * Μὲ τὴν παράθεση αὐτῶν τῶν ἐνδεικτικῶν στοιχείων ἔγινε, πιστεύω, σαφὲς ὅτι αὐτὸ ποὺ παλιὰ ἦταν ἕνας κίνδυνος ποὺ ἀπειλοῦσε μόνο τοὺς σαμάνους καὶ τοὺς λίγους ποὺ ἐπέλεγαν νὰ μπλεχτοῦν σὲ χώρους σκοτεινούς, σήμερα ἔχει γίνει ἀπειλὴ γιὰ τοὺς πολλούς. Η ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο τῶν πνευμάτων, τόσο εὔκολα προσιτὴ πιά, παρουσιάζεται ὡς μιὰ ἑλκυστικὴ πρόταση ἑνὸς δῆθεν καλύτερου τρόπου ζωῆς, ποὺ ὑπόσχεται νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων καὶ τὴν θεραπεία τοῦ ταλαιπωρημένου ἀνθρώπου. Καὶ ὅλα αὐτὰ γράφονται ὄχι γιὰ νὰ δημιουργήσουμε φόβο, ἢ γιὰ νὰ κάνουμε διαφήμιση, ἀλλὰ γιὰ λόγους ἐνημέρωσης καὶ προβληματισμοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξεύρεση τρόπων οὐσιαστικῆς ἀντιμετώπισης. 3. Προσδιορίζοντας τὸ πρόβλημα «Αὐτὴ ἡ νεοεποχίτικη ἀγγελικὴ ἐπικοινωνία ἄρχισε ὡς ἐπέκταση τοῦ μοντέρνου κινήματος τσάννελινγκ» 17. Τὸ τσάννελινγκ εἶναι «μιὰ νεοεποχίτικη μορφὴ πνευματισμοῦ» 18 ἢ «ἕνας νεοεποχίτικος εὐφημισμὸς γιὰ τὴ διαμεσότητα (mediumship) ἢ τὴν κατοχὴ ἀπὸ πνεύματα (spirit possession). Οταν ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ τὴν θέλησή τους παραδίνουν τὸ μυαλὸ καὶ τὸ σῶμα τους σὲ πνευματικὲς ὀντότητες καὶ αὐτὰ τὰ πνεύματα εἰσέρχονται καὶ τοὺς κατευθύνουν, χρησιμοποιώντας τους γιὰ νὰ θεραπεύσουν ἢ γιὰ νὰ μεταδώσουν ἀπόκρυφες διδασκαλίες καὶ ἄλλες πληροφορίες, αὐτὸ ὀνομάζεται τσάννελινγκ» 19. Στὰ ποικίλα βιβλία, φυλλάδια καὶ ἱστοσελίδες ποὺ μελέτησα κυριαρχοῦν οἱ ἑξῆς προτροπές «γνωρίστε τοὺς ἀόρατους βοηθούς σας - τοὺς φύλακες ἀγγέλους καὶ πνευματικοὺς καθοδηγητές σας, ἐπικοινωνῆστε μὲ τοὺς ἀγγέλους, ἐργαστεῖτε μὲ τοὺς ἀγγέλους, καλέστε τοὺς ἀγγέλους, συνδεθεῖτε μὲ τοὺς ἀγγέλους, συντονιστεῖτε μὲ τὴν ἀγγελικὴ ἐνέργεια, ἀποκτῆστε ἀγγελικὴ συνειδητότητα» ἔτσι, ὥστε «νὰ αὐξήσετε τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν δόνησή σας, νὰ 4

5 ἀπαντήσετε στὰ ἐρωτήματά σας, νὰ λάβετε βοήθεια σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς σας, νὰ θεραπευτεῖτε». «Οἱ ἄγγελοι εἶναι πανίσχυροι θεραπευτὲς καὶ μπορεῖτε νὰ ἐργαστεῖτε μαζί τους γιὰ νὰ ἐπιταχύνετε τὶς θεραπευτικές τους προσπάθειες», «οἱ ἄγγελοι εἶναι δυνατοὶ καὶ γεμᾶτοι ἀγάπη», «οἱ ἄγγελοι εἶναι φίλοι σας», «οἱ ἄγγελοι βοηθοῦν ὅποιον τοὺς τὸ ζητήσει». Μόνο ποὺ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι δὲν εἶναι Ἄγγελοι, ἀλλὰ πεπτωκότες ἄγγελοι, δηλαδὴ δαίμονες. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος. Ο κόσμος ποὺ δὲν γνωρίζει σχετικά, εὔκολα μπορεῖ νὰ παραπλανηθεῖ, ἀφοῦ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς δαίμονες ποὺ μεταμφιέζονται σὲ ἀγγέλους καὶ ἐξαπατοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἢ, ὅπως τὸ ὁρίζουν εἰδικοὶ μελετητές, «τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὰ πνεύματα τοῦ τσάννελινγκ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ὀντότητες γεμᾶτες σοφία καὶ ἀγάπη ἢ ἄγγελοι σταλμένοι ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι πνεύματα ποὺ ψεύδονται καὶ τὰ ὁποῖα ἡ Γραφὴ ἀναγνωρίζει ὡς δαίμονες» 20. «Καὶ μὴ σᾶς φαίνεται παράξενο, γιατὶ κι ὁ ἴδιος ὁ σατανὰς μεταμφιέζεται σὲ ἄγγελο φωτός» 21. Ἔτσι ὅλη αὐτὴ ἡ ἑστίαση στοὺς «ἀγγέλους» κάνει πάρα πολὺ μεγάλο κακό, ἀφοῦ ἐπαναπροσδιορίζει τὸν βιβλικὰ ἀπαγορευμένο πνευματισμὸ 22 ὡς δῆθεν ἐπικοινωνία μὲ ἁγίους ἀγγέλους. Ενα τρομερὸ ψέμα, προερχόμενο ἀπὸ τὸν «πατέρα τοῦ ψεύδους» 23, δηλαδὴ τὸν διάβολο. Ἡ πονηριὰ τῶν δαιμόνων εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπ ὅ,τι συνήθως συνειδητοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ βέβαια ὁ στόχος εἶναι νὰ ξεγελάσουν τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ἐξουσία πάνω του, πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος δείξει ἐμπιστοσύνη καὶ ἀνοιχτεῖ στὸ ἀπόκρυφο, κάτι ποὺ ὁ Θεὸς ἀπαγόρευσε, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς προστατεύσει. Κι ἔτσι, ὅπως ἡ καρδιὰ τοῦ ἁγιασμένου ἀνθρώπου γεμίζει μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ καρδιὰ τοῦ ἐνασχολούμενου μὲ ὅλα αὐτὰ γεμίζει, συχνὰ ἐν ἀγνοίᾳ του, μὲ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Κι ἂν δὲν πιάσει τὸ κόλπο μὲ «τοὺς ἀγγέλους», ὑπάρχουν ἕνα σωρὸ ἄλλα καμουφλὰζ τῶν δαιμόνων: «συνδεθεῖτε μὲ ἀνώτερες πνευματικὲς ὀντότητες, μὲ ἀνυψωμένους δασκάλους, μὲ τοὺς ἀγαπημένους νεκρούς σας, μὲ ἕνα πνεῦμα-ὁδηγό, μὲ ἕνα θεό, μὲ μιὰ θεά, μὲ ἐξωγήινους, μὲ τὸν ἀνώτερο ἑαυτό σας, μὲ τὴν ἐνέργεια τῆς γῆς, μὲ τὴν θεϊκὴ ἐνέργεια τῆς φύσης, μὲ τὴν Μητέρα-Γῆ, μὲ τὰ 5

6 πνεύματα τοῦ νεροῦ, μὲ τὰ πνεύματα (devas) τῶν φυτῶν, μὲ διάφορα εἴδη ἐνεργειῶν, μὲ τὴν θεραπευτικὴ ἐνέργεια τοῦ ρέϊκι κ.τ.λ.». Δηλαδή, γίνετε δοχεῖο, γίνετε κανάλι γιὰ νὰ περάσουν μέσα ἀπὸ σᾶς τὰ δαι μονικὰ πνεύματα ἢ ἡ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Θλιβερὲς καταστάσεις. 4. Η πλάνη Δὲν θὰ σταθοῦμε ἐδῶ σὲ περιπτώσεις ἀπάτης ἢ ὑποβολῆς γιὰ οἰκονομικοὺς ἢ ἄλλους λόγους, οὔτε σὲ περιπτώσεις αὐταπάτης, αὐθυποβολῆς, προβολῆς ἢ παρερμηνείας, ὅπου οἱ διάφορες ἐμπειρίες ποὺ βιώνονται ὀφείλονται στὸ ὑποσυνείδητο, σὲ ψυχικὲς καταστάσεις ἢ σὲ ὑποκειμενικές, λαθεμένες ἑρμηνεῖες. Θὰ σταθοῦμε μόνο στὶς καταστάσεις τῆς ὄντως πλάνης. Παράδειγμα πρῶτο: Doreen Virtue 24. Δηλώνει διδάκτωρ μάντις-ἀγ γελο θεραπεύτρια. Εχει γράψει 22 βιβλία γιὰ τὸν πνευματισμό, ποὺ ἀπὸ τὸ 2002 ἔχουν ἀρχίσει νὰ μεταφράζονται καὶ νὰ ἐκδίδονται καὶ στὰ ἑλληνικά. Συνομιλεῖ -λέει- μὲ τὸν Θεό, τὸν Χριστό, τὸ Αγιο Πνεῦμα καὶ τοὺς πεθαμένους. Κάνει σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου σεμινάρια, ὅπως τὸ «Εργαστήρια Ἀγγέλων καὶ Διαμεσότητας (mediumship)» καὶ τὸ «Συνδεθεῖτε μὲ τοὺς Ἀγγέλους σας», ὅπου «δίνει πληροφορίες γιὰ τὸ ἀγγελικὸ βασίλειο, τοὺς ἀρχαγγέλους, τοὺς φύλακες ἀγγέλους, τοὺς ἀγγέλους τῆς φύσης, τοὺς ἀγαπημένους ἀποθανόντες καὶ τοὺς ἀνυψωμένους διδασκάλους». Κάνει καθοδηγούμενο διαλογισμὸ 25 γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν δῆθεν οἱ συμμετέχοντες τὰ ὀνόματα ποὺ ἔχουν οἱ φύλακες-ἄγγελοί τους. Επειτα τοὺς διδάσκει νὰ ἐργάζονται μὲ τοὺς «ἀγγέλους», νὰ λαβαίνουν μηνύματα ἀπὸ αὐτοὺς καὶ νὰ «θεραπεύουν» μὲ τὴν βοήθειά τους. Σὲ ἑπόμενο στάδιο οἱ μαθητευόμενοι ἀκοῦνε, βλέπουν καὶ αἰσθάνονται τὴν παρουσία τῶν πνευμάτων καὶ μπλέκονται σὲ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνες καταστάσεις ὅπως τὰ «ἀγγελικὰ διαβάσματα», ἡ αὐτόματη γραφή, ἡ ἑρμηνεία τῆς αὔρας κ.τ.λ. Τέλος, ἔχει ἐμπνευστεῖ τὴν τράπουλα «Μαντικὲς κάρτες θεραπείας μὲ τοὺς Ἀγγέλους» (Healing with the Angels Oracle Cards), τὴν ὁποία στὰ ἑλληνικὰ φρόντισαν, γιὰ εὐνόητους λόγους, νὰ μεταφράσουν «Θεραπεία μὲ τὴ βοήθεια τῶν Ἀγγέλων-κάρτες Αὐτογνωσίας» 26. Παράδειγμα δεύτερο: Richard Webster 27. Ταξιδεύει σὲ ὅλο τὸν κόσμο δίνοντας διαλέξεις καὶ ὀργανώνοντας σεμινάρια γιὰ πνευματιστικὰ 6

7 θέ ματα. Εχει γράψει περισότερα ἀπὸ 35 βιβλία. Διδάσκει ὅτι οἱ ἀρχάγγελοι ἔχουν διάφορα ὀνόματα, πέραν αὐτῶν ποὺ ἀναφέρει ἡ Γραφή 28, καὶ προτρέπει τὸν κόσμο νὰ φανταστεῖ, νὰ δεῖ καὶ ἔπειτα νὰ ἐπικαλεστεῖ τοὺς ἀρχαγγέλους 29, χρησιμοποιώντας τεχνικὲς διαλογισμοῦ. Προτείνει νὰ διαλογιστεῖ κανεὶς «γιὰ νὰ μάθει τὸ ὄνομα τοῦ φύλακα-ἀγγέλου του» 30, νὰ δημιουργήσει στὸ σπίτι του ἕναν «ἀγγελικὸ βωμὸ» 31 καὶ νὰ κάνει «σύνδεση μὲ τὴν προηγούμενη ζωή» 32. Μιλᾶ γιὰ «ἀναρίθμητους πνευματικοὺς καθοδηγητές», μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ «Καθοδηγητὴς-Δια νο ούμενος» ἂν χρειάζεστε βοήθεια στὴν ἔρευνα, ὁ «Πρακτικὸς Καθοδηγητὴς» ἂν ἔχετε νὰ κάνετε μαστορέματα, ὁ «Στοργικὸς Καθοδηγητὴς» ἂν νιώθετε μοναξιά, ὁ «Καθοδηγητὴς Ψυχαγωγίας» 33 ἂν χρειάζεστε ψυχαγωγία κ.τ.λ. Καὶ βέβαια ἔχετε καὶ ἄλλους «ἀόρατους βοηθούς» «ἐπικοινωνήστε μὲ τὰ πνεύματα τῶν ζώων, τῶν φυτῶν, μὲ τὰ πνεύματα τῆς φύσης» 34. Παράδειγμα τρίτο: Joyce Keller 35. «Θεραπεύτρια καὶ σύμβουλος», ἐμφανίζεται σὲ διάφορα τηλεοπτικὰ προγράμματα καὶ ἔχει ραδιοφωνικὸ πρόγραμμα στὴν Ἀμερική, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο συμβουλεύει τοὺς ἀκροατές. Συμβουλεύει: «Μὴ σταματᾶτε ποτὲ τὸν διαλογισμό, ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀγγέλους θὰ αὐξηθεῖ σημαντικὰ ἂν δεσμευτεῖτε νὰ κάνετε διαλογισμὸ 15 λεπτὰ 2 φορὲς τὴν ἡμέρα» 36. Χρησιμοποιήστε αἰθέρια ἔλαια τῆς ἀρωματοθεραπείας, βότανα, ἀνθοϊάματα Μπάχ, κρυστάλλους κ.τ.λ. Θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἔρθετε σ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀγγέλους 37. Διδάσκει, γιὰ κάθε περίπτωση, ποιά μάντρα- ἐπικλήσεις νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ καημένοι οἱ ὀπαδοί της, τί νὰ παρακαλοῦν, σὲ τί καὶ πῶς νὰ διαλογιστοῦν, τί νὰ πιστέψουν, τί νὰ νιώσουν, τί νὰ κάνουν καὶ τί νὰ κάψουν στὸ βωμό, τί οὐσίες (ποιά αἰθέρια ἔλαια, ποιά ἀνθοϊάματα) νὰ χρησιμοποιήσουν, τί κρυστάλλους νὰ φοροῦν ἢ νὰ κρατοῦν τὴν ὥρα τοῦ διαλογισμοῦ 38, γιὰ νὰ πετύχουν αὐτὸ ποὺ ζητοῦν. Η μαγεία στὸ ἀποκορύφωμά της. Οἱ ἐπικλήσεις ἐδῶ γίνονται «στοὺς ἀγγέλους τῶν ταξιδιῶν, στοὺς ἀγγέλους τῶν ἐπιχειρήσεων, τῆς ἀφθονίας, τῆς δύναμης, τῆς αὐτοπεποίθησης, τοῦ πεπρωμένου, τοῦ Εγώ, τοῦ πάθους», κ.ἄ. 7

8 Τελευταῖο παράδειγμα: Παγκόσμια καὶ Θριαμβεύουσα Εκκλησία 39. Ιδρύθηκε τὸ 1958 ἀπὸ τὸν Mark Prophet ἀπὸ τὸν θάνατό του τὸ 1973 ἡγεῖται ἡ σύζυγός του Elizabeth Clare Prophet [ 2009]. Γιὰ τὴν ὀργάνωση αὐτὴ «ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας-Μητέρα, ἕνα ἀνδρόγυνο σύνολο», «τὰ πάντα εἶναι Θεὸς» καὶ τὰ μέλη προσπαθοῦν «νὰ πραγματώσουν τὴν συνειδητότητα τοῦ Θεοῦ» ἀσπαζόμενοι τὸ δόγμα τῶν «ἀνυψωμένων δα σκά λων» καὶ τῆς «με τεν σάρκωσης» 40. Διδά σκουν 41 ὅτι οἱ ἀρχάγγελοι ἔχουν τὰ θηλυκὰ ταίρια τους. Κηρύττουν ὅτι «τὸ πνευματικὸ φῶς ἐκδηλώνεται σὲ 7 ἀκτίνες. Η κάθε ἀκτίνα ἔχει συγκεκριμένο χρῶμα, συχνότητα καὶ ποιότητα τῆς συνειδητότητας τοῦ Θεοῦ» καὶ «οἱ ἀρχάγγελοι ὑπηρετοῦν στὶς 7 ἀκτίνες τοῦ πνευματικοῦ φωτὸς ποὺ συγκεντρώνεται στὰ 7 τσάκρας τοῦ σώματος». «Αν χρησιμοποιήσουμε τὴν ἐνέργεια τῶν ἀγγέλων μποροῦμε νὰ προοδεύσουμε πολὺ περισσότερο στὴν καθημερινή μας ζωὴ καὶ στὸ πνευματικὸ μονοπάτι». Πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν «Αγγελοι τῆς Προστασίας, Αγγελοι τῆς Φώτισης, τῆς Ἀγάπης, τῆς Καθ οδήγησης, τῆς Θεραπείας, τῆς Εἰρήνης, τῆς Χαρᾶς», κ.τ.λ. τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ διατάξουμε νὰ μᾶς χαρίζουν «πνευματικὰ δῶρα, (ὅπως) σοφία, ἐνόραση, σύνδεση μὲ τὸν Ἀνώτερο Εαυτό μας» ἢ «πρακτικὴ βοήθεια», ἀνάλογα μὲ τὴν «...εἰδίκευση» 42 τοῦ κάθε «ἀγ γέλου». Σὲ ἄλλον ἀπαιτῆστε «προστασία ἀπὸ κινδύνους, ἀπὸ τροχαῖα δυσ τυχήματα, διαρρήξεις», σὲ ἄλλον «νὰ περάσετε ἐξετάσεις», σὲ ἄλλον «βο ήθεια στὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους», σὲ ἄλλον «θεραπεία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς», μέχρι καὶ «βοήθεια γιὰ νὰ προγραμματίσετε τὴν ἀγορὰ μιᾶς κατοικίας». «Μάθετε νὰ κάνετε προστακτικὲς προσευχές», «οἱ προσευχὲς αὐτὲς σᾶς καθιστοῦν ἱκανοὺς νὰ κατευθύνετε τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο» καὶ «χρησιμοποιῆστε προστακτικὲς προσευχὲς γιατὶ τὸ νὰ προσεύχεσαι διατάζοντας εἶναι ὁ πιὸ ἀποτελεσματικὸς καὶ ἰσχυρὸς τρόπος γιὰ νὰ τιθασεύσεις τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ». Τέλος, στὶς ἐπικλήσεις μὲ τὶς ὁποῖες προστάζουν τοὺς δῆθεν ἀγγέλους, χρησιμοποιοῦν φράσεις ὅπως: «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ δικοῦ μου Αληθινοῦ Εαυτοῦ καὶ τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ καλῶ τοὺς ἀγγέλους νὰ... καὶ ζητῶ...», «ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ζωὴ τῆς τέλειας ὑγείας μου ποὺ γίνεται πραγματικότητα τώρα», «ΕΓΩ ΕΙΜΙ τὸ ἁγνό, ἀκτινοβόλο Θεῖο σχέδιο τῆς ὕπαρξής μου, ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ πραγματικὴ Αγάπη, ΕΓΩ ΕΙΜΙ Φῶς, ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ Θεία Παρουσία, ΕΓΩ EΙΜΙ ἡ τελειότητα τοῦ Θεοῦ...». 8

9 5. Οἱ κίνδυνοι Κάποια ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἴσως ἀκούστηκαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ γελοῖα καὶ εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιο πῶς ἄνθρωποι, καὶ μορφωμένοι ἀκόμα, καὶ Χριστιανοὶ ἀκόμα, τυφλώνονται τόσο πολύ. Ἀπὸ τὴν μιὰ τὰ πνεύματα εἶναι ὄντως πολὺ πονηρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἄνθρωποι κατέχονται ἀπὸ πολὺ ἐγωισμὸ καὶ συχνὰ καὶ ἀπὸ ἄγνοια. Ἔτσι, δέχονται τὸ διαστρεβλωμένο δόγμα τοῦ πνευματισμοῦ, ὅτι γιὰ νὰ ἔχεις ἕνα θετικὸ ἀποτέλεσμα ἢ γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσεις μὲ τὸ Θεό, χρειάζεται τάχα ἡ μεσολάβηση ἑνὸς διάμεσου (μέντιουμ) ἢ κάποιου πνεύματος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ἔμαθαν ἢ δὲν κατάλαβαν ὅτι ὁ μοναδικὸς μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων εἶναι ὁ Χριστός 43. Ἐπὶ πλέον πέφτουν καὶ στὴν παγίδα ὅτι εἶναι «θεοὶ» καὶ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κάτι ἀπρόσωπο καὶ ἀπρό σιτο κάπου μακριά. Ετσι, καθίσταται ἀδύνατη ἡ καλλιέργεια μιᾶς προσ ωπικῆς σχέσης μὲ τὸν Θεὸ καὶ καταντοῦν νὰ θέτουν τὸν ἑαυτό τους ὑπεράνω τῶν δῆθεν ἀγγέλων, τοὺς ὁποίους πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐξαναγκάσουν νὰ πράξουν ὅ,τι τοὺς ζητήσουν. Οἱ διάφορες ὁμάδες «ἀγγελικῆς ἐπικοινωνίας», παρὰ τὶς ἐπὶ μέρους διαφοροποιήσεις τους, καθησυχάζουν συχνὰ ὅτι μπορεῖτε νὰ πιστεύετε στὴν θρησκεία σας καὶ νὰ ἀσχολεῖστε καὶ μὲ αὐτὲς τὶς ἐπικοινωνίες καὶ ψευδοθεραπεῖες, ἀρκεῖ νὰ κάνετε «προσευχὴ» καὶ «νὰ ἀκολουθεῖτε τὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ». Ἀλλά, ὅταν λένε «προσευχή», ἐννοοῦν διαλογισμὸ καὶ δαιμονικὲς ἐπικλήσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος παραπλανᾶται νὰ πιστεύει ὅτι θὰ κερδίσει τὰ πάντα: γνώση, δύναμη, ἐπιρροὴ τῶν ἄλλων, ἐπίτευξη τῶν ὅποιων στόχων, θεραπεία. Ἡ προσευχή, ὅμως, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ταπεινὴ προσφυγὴ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι μὲ κατα στάσεις μαγείας, ὅπου ζητᾶς καὶ περιμένεις νὰ λάβεις αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ θέλεις, ἐξαναγκάζοντας δῆθεν τὸ Θεό. Η προσευχὴ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ θετικὴ σκέψη, μὲ διαλογισμό, μὲ τεχνικὲς ἐπικοινωνίας μὲ πνεύματα. Ολα αὐτὰ τὴν ἐξουδετερώνουν καὶ ἐπιτρέπουν στοὺς δαίμονες νὰ παρουσιαστοῦν ὡς ἄγγελοι, νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς κατεξουσιάσουν. Ἐπὶ πλέον, ὅταν λένε «ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ», ἐννοοῦν καθοδήγηση ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα. Δηλαδή, ὁ ἄν θρωπος στρέφεται ἑωσφορικὰ πρὸς τὸν σπουδαῖο -ὑποτίθεται- «Ἀνώτερο Εαυτό του» καὶ στὰ σκοτεινὰ πνεύματα, ποὺ προσκλήθηκαν κι ἔπειτα ἀρνοῦνται νὰ φύγουν. Οἱ κίνδυνοι συνοψίζονται ὡς ἑξῆς: 9

10 α. ἐπιπτώσεις στὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία, ὅπως ἀσθένειες, ἐπιθέσεις πνευμάτων, συναισθηματικὰ μαρτύρια, πρόωροι θάνατοι, αὐτοκτονίες 44, β. διάσπαση τῆς προσωπικότητας καὶ κυριαρχία ἀπὸ φοβερὸ αἴσθημα φόβου 45, γ. ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα 46, δ. ἐμπλοκὴ μὲ σατανισμό 47. Ἀφοῦ συχνά, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ συγγράμματα, καταλήγει κανεὶς ἀπὸ «κανάλι ἀγγέλων» νὰ κάνει ἐπικλήσεις δαιμόνων, μὲ τὸ ὄνομά τους, γνωρίζοντας τί κάνει: ε. ἄρνηση τῆς σωτηρίας, ἀφοῦ ὅλη αὐτὴ ἡ καλλιέργεια τοῦ ἐγωισμοῦ κλείνει τὸν δρόμο πρὸς τὴν μετάνοια. 6. Η ἀντιμετώπιση Λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «στοὺς ἔσχατους καιροὺς θὰ ἀποστατήσουν μερικοὶ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ θὰ προσκολληθοῦν σὲ πνεύματα παραπλανητικὰ καὶ σὲ διδασκαλίες δαιμονικές» 48. Σημεῖα τῶν καιρῶν; Ποιός ξέρει; Ποιά ἡ εὐθύνη τῶν Ποιμένων, ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε Χριστιανοῦ; Κανεὶς ποὺ ἀνήκει στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπαναπαύεται. Ἡ σωτηρία βέβαια ἀνήκει στὸν Χριστό, ἀλλὰ κι ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε; Σὲ ἐποχὲς λυσσαλέου πολέμου ἡ ἀδιαφορία συντελεῖ στὸν θάνατο. Ἄς μὴν κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους γιὰ αὐτὰ ποὺ δὲν κάνουν. Ἄς μὴν κατηγοροῦμε τοὺς αἱρετικοὺς -«κοιτάξε τί κάνουν, σὰ δὲ ντρέπονται»- καὶ τελειώσαμε. Ἄς κάνουμε ἐμεῖς, ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ὁ καθένας μας, ὅ,τι μποροῦμε. Ἄς χρησιμοποιήσουμε τὰ ὅπλα μας: εὐαισθητοποίηση, ἐνημέρωση καὶ κυρίως προσευχή. Ἀρκεῖ νὰ μπεῖ ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ποὺ εἶναι ἡ προσωπική μας μετάνοια καὶ κάθαρση χωρὶς αὐτά, ὄχι μόνον δὲ βοηθοῦμε, ἀλλὰ προσθέτουμε κι ἐμεῖς στὴν κόλαση τοῦ μεταπτωτικοῦ κόσμου. Ἐπιτακτικὴ προβάλλει ἡ ἀνάγκη Ὀρθῆς Κατήχησης. Χρειάζεται νὰ μάθουμε σὲ βάθος τὴν Πίστη μας. Νὰ μποῦμε στὸν κόπο νὰ γνωρίσουμε καὶ κυρίως νὰ βιώσουμε τὴν Ὀρθοδοξία. Γιατὶ μόνο μέσα στὸν χῶρο τῆς ἀληθινῆς θεραπείας καὶ τῆς κατεξοχὴν ἐλευθερίας μπορεῖ κανεὶς νὰ βιώσει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ νικᾶ κάθε φόβο καὶ κάθε τυραννία τοῦ διαβόλου. 10

11 (*) Περιοδ «Διάλογος» (τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιῶν Γονέων»), ἀριθ. 37/Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελ Ἐπιμέλ. ἡμετ. 1. Dr. Ankerberg, John & Dr. Weldon, John, Encyclopedia of New Age Beliefs, Harvest House Publishers, 1996, σελ , Τὸ channelling, τὸ ὁποῖο ἀναλύεται στὴν συνέχεια, σημαίνει τὸ νὰ γίνεται ὁ ἄνθρωπος κανάλι, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο περνοῦν τὰ διάφορα πνεύματα. 3. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ιδὲ ἔνθ. ἀνωτ. 9. Οἱ λέξεις συντονίζομαι, συντονισμὸς ἐπαναλαμβάνεται συχνὰ σὲ περιβάλλοντα ἀποκρυφιστικά. Παρόμοιες λέξεις ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ὑποψιάζουν ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα εἶναι: ἐνέργεια, σύνδεση, γείωση, δόνηση, εὐθυγράμμιση, ἐπαφὴ μὲ τὸν «Ανώτερο Εαυτό» Ο πνευματισμὸς εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὰ πνεύματα, ἡ ἐπίκληση τῶν πνευμάτων γιὰ κάποιο σκοπό. 12. Μὲ τοὺς πεθαμένους δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἐπικοινωνήσει κανεὶς καὶ ὅσοι ἰσχυρίζονται κάτι τέτοιο ἢ ψεύδονται ἢ ἐπικοινωνοῦν μὲ δαιμονικὰ πνεύματα ποὺ τοὺς ξεγελοῦν ὅτι εἶναι δῆθεν νεκροὶ ἄνθρωποι. 13. Angel Times Magazine, editor Linda Bephula, Atlanta, GA. 14. The Christian Parapsychologist, Edit: Rev. Michael Perry, Publ: Churches' Fellowship for Psychical and Spiritual Studies. 15. The Christian Parapsychologist, vol. 5, no. 7 στό: Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ ( ) π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ο Αποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ορθοδοξίας-Νεο αποκρυφισμός, ἐκδ. Διάλογος, 1996, σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ. σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 80 πρβλ. καὶ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ἔνθ. ἀνωτ., σελ ἔνθ. ἀνωτ. 21. Βʹ Κορινθ. 11: Λευιτ. 19:31, Δευτ. 18:9-12, Ησαΐας 8: Ιωάν. 8: Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα καὶ τὰ βιβλία της. 25. Ο διαλογισμὸς ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη πρακτικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ποικίλα σοβαρὰ προβλήματα. 26. Η ὑπογράμμιση δική μας. 27. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο του. 28. σελ σελ σελ σελ σελ Εννοεῖται ὅτι τὰ περὶ «προηγούμενης ζωῆς» συνιστοῦν πλάνη. 11

12 33. σελ σελ Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο της. 36. σελ σελ σελ Church Universal and Triumphant Summit Lighthouse. Ἀποτελεῖ παρακλάδι τῆς ὁμάδας I AM Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἐλήφθησαν μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ τὴν ἱστοσελίδα της. 42. Ο ὅρος εἶναι δικός μας. 43. Αʹ Τιμοθ. 2: Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ἀρχιμ. Τσιάκκα Χριστοφ., Εγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ Θρησκειῶν καὶ Αἱρέσεων, Ι. Μ. Τροοδιτίσσης, Κύπρος, 2002, σελ ἔνθ. ἀνωτ. 47. ἔνθ. ἀνωτ. 48. Αʹ Τιμοθ. 4:1. 12

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου*

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Πρεσβυτέρου Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της *

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀβραμίδη Η «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ» ἢ καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ κατάντημα νὰ ζητοῦμεν καὶ δεύτερον γάμον τῶν κληρικῶν! Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Αἱ προειδοποιήσεις τοῦ ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς ὅτι, ἐὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275 ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Διάλεξη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ Παροικία Θεσσαλονίκης τῆς ἐπετείου ἀπελευθερώσεως τῆς Λέσβου. Δόθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν στὶς

Διαβάστε περισσότερα