Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα"

Transcript

1 Μέρος Β Στὴν Ἐποχὴ τῶν Ψευδοθεραπειῶν: «Θεραπεία Ἀγγέλων»* Ελένης Ανδρουλάκη 1. Προλογίζοντας Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα ἀποκαλυπτικό. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι γραμμένο ἀλλιῶς. Γιατὶ ἡ ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ κρύβεται καὶ γιατὶ στὶς μέρες μας, περισσότερο ἴσως ἀπὸ ποτέ, ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη οὐσιαστικῆς ἐνημέρωσης. Ζοῦμε σήμερα σὲ μιὰ νέα ἐποχή. Μία ἐποχὴ ἀντιδραστικὴ σὲ καθετί ἀληθινό. Μιὰ ἐποχὴ ἀντί: ἀντι-θεολογίας, ἀντι-πνευματικότητας, ἀντιθεΐας. Μιὰ ἐποχὴ φορτωμένη ψεῦδος: ψευδο-θεοί, ψευδο-ἐπιστήμονες, ψευδο-προφῆτες καὶ ψευδο-θεραπευτές. Η ἀλλοτρίωση προσπαθεῖ νὰ διεισδύσει παντοῦ, ἀκόμα καὶ σὲ χώρους χριστιανικούς. 2. Προσεγγίζοντας τὶς διαστάσεις τοῦ φαινομένου Γύρω μας, ὁλοένα αὐξανόμενες διαφημίσεις γιὰ μέντιουμ, ἀποκρυφιστὲς καὶ ψευδοεπιστήμονες παντὸς εἰδικότητος, γιὰ «ἐναλλακτικὲς διακοπὲς» μὲ σκοπὸ τὸν ἔντεχνο προσηλυτισμὸ σὲ διάφορες φιλοσοφικοθρησκευτικὲς μεθόδους ἢ σὲ παραθρησκευτικὲς ὁμάδες, γιὰ πολυ άριθμα, αὐτοαποκαλούμενα «σεμινάρια» μὲ τίτλους πλανερούς, ἐπι στη μονικοφανεῖς, βαρύγδουπους, παιδαριώδεις ἢ ἀπροκάλυπτα ἀντιχριστιανικούς. Οἱ λίγες χιλιάδες μέντιουμ τῆς Ἀμερικῆς τοῦ 1855 ἔφτασαν τὴν δεκα ετία τοῦ 1960 τὰ 8 ἑκατομμύρια στὴν Ἀμερικὴ μόνο 1, ἐνῶ σήμερα ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ὀργανισμοὶ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένοι στὸ τσάννελινγκ (channelling) 2 καὶ τὴ διδασκαλία του 3. Ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ξεκίνησε καὶ ἡ λεγόμενη παραψυχολογικὴ ἔρευνα, ἡ «ἐπιστημονικὴ» δηλαδὴ μελέτη τοῦ ἀπόκρυφου, ἡ ὁποία προετοίμασε 1

2 τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν σημερινὴ ἀναβίωση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ 4. Τὸν προσεχὴ Σε πτέμβριο [2004] θὰ γί νει στὴν Ἀγγλία τὸ 28ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Εταιρίας Ψυχικῶν Ερευνῶν 5 (The Society for Psy chical Re search), δηλαδὴ συν εχίζονται ἀ μείωτες οἱ προσ πάθειες ἔνταξης τῶν δ ι α φ ό ρ ων παρα ψυχολογικῶν φαινομένων στὸν χῶρο ὅπου δὲν ἀνήκουν, στὸν χῶρο δῆθεν τῆς ἐπιστήμης. Στὴν Καλιφόρνια, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, παιδάκια τῆς Γʹ τάξης τοῦ Δημοτικοῦ ὑπῆρξαν οἱ ἀποδέκτες μιᾶς «φαεινῆς ἰδέας» μὲ τεχνικὲς καθοδηγούμενης ἀπεικόνισης (guided imagery) τὰ παιδιὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικαλεστοῦν ἢ νὰ «δοῦν» τὰ προσωπικά τους πνεύματα, ἔπειτα νὰ γράψουν γι αὐτήν τους τὴν ἐμπειρία καὶ στὴν συνέχεια νὰ φτιάξουν ὁ καθένας τὴν δική του κονκάρδα γιὰ νὰ ἀναπαραστήσουν τὸ πνεῦμα-βοηθό τους 6. Οἱ λίγες ἑκατοντάδες «πνευματικοὶ θεραπευτὲς» τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἔχουν φτάσει σήμερα τοὺς στὸ Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 7. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀνήκουν σὲ «θεραπευτικοὺς ὀργανισμούς», ὅπως ἡ «Εθνικὴ Ομοσπονδία Πνευματικῶν Θεραπευτῶν» (The National Federation of Spiritual Healers) 8. Αὐτοὶ λοιπὸν θεραπεύουν τάχα, ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἀπόσταση, κάθε ψυχικὴ ἢ σωματικὴ ἀσθένεια. Πῶς; Συντονίζονται 9 μὲ τὴν «συμπαντικὴ πηγὴ τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Αγάπης» καὶ χρησιμοποιώντας τεχνικὲς διαλογισμοῦ καὶ τσάννελινγκ γίνονται κανάλια (channels) ποὺ κατευθύνουν τὴν ἐμπειρία τῆς ἑνώσεώς τους μὲ τὴν συμπαντικὴ πηγὴ πρὸς τὸν ἀσθενή 10. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, προβλήθηκε καὶ στὴν Ελλά δα ἡ ἀμερικανικὴ ταινία «Η ἕκτη αἴσθηση», ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς μιᾶς πρώτης τάξεως κατήχηση στὸν πνευματισμό 11. Ο πρωταγωνιστὴς 2

3 εἶ ναι ἕνα μικρὸ παιδάκι ποὺ περιθωριοποιεῖται ὡς «ἀνώμαλο» καὶ παρακαλουθεῖται ἀπὸ ψυχίατρο, ἐπειδὴ βλέπει συνέχεια πεθαμένους. Ο ψυχίατρος κάνει διάγνωση παιδικῆς σχιζοφρένειας, ἀλλὰ ὁ τρόμος τοῦ παιδιοῦ μετριάζεται μόνο ὅταν παίρνει τὴν ἀπόφαση νὰ ἀκούσει τὰ φαντάσματα. Σιγὰ-σιγὰ τὸ παιδὶ ἐξοικειώνεται μὲ τὰ πνεύματα, γίνεται φίλος τους, ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές τους καὶ μεταφέρει τὰ μηνύματά τους στοὺς ζωντανούς. Τελικὰ ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ παιδὶ ἔχει δίκιο, δὲν εἶναι ψυχικὰ ἄρρωστο, τὸ καταλαβαίνει καὶ ὁ ἴδιος ὁ ψυχίατρος, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος τοῦ ἔργου συνειδητοποιεῖ σοκαρισμένος ὅτι τόσο καιρὸ προσπαθοῦσε νὰ βοηθήσει τὸ παιδὶ ὄντας κι ἐκεῖνος πεθαμένος 12. * * * Στὴν Αμερικὴ τὸ περιοδικὸ «Angel Times Magazine» 13 διεκδικεῖ μιὰ θέ ση στὴ σκηνὴ τῶν πολλῶν πνευματιστικῶν πε ριοδικῶν. Ἐπὶ πλέον, στὴν Ἀγ γλία ὑ πῆρ ξε προσπάθεια νὰ πεισθοῦν σχετικὰ καὶ νὰ ἀνοιχτοῦν στὸν ἀπο κρυφισμὸ ἀκόμα καὶ οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ο Χριστιανὸς Παραψυχολόγος» (The Christian Parapsychologist) 14, ἕνα τεῦχος τοῦ ὁποίου ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου ἀφιερωμένο στοὺς «ἀγγέλους» 15. Μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν μακαριστὸ πατέρα Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ὑπῆρξε ἕνα ὁλόκληρο κίνημα «Χριστιανικοῦ πνευματισμοῦ» 16. Αὐτὴ ἡ μανία γιὰ τοὺς «ἀγγέλους», πολὺ διαδεδομένη ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν Ἀγγλία, Αὐστραλία καὶ Ἀμερικὴ ἔχει ἤδη ἐξαπλωθεῖ πολὺ καὶ στὴν χώρα μας. Πολυάριθμα βιβλία γιὰ πνευματισμό, μὲ ἰδιαίτερα δημοφιλῆ αὐτὰ τῆς «θεραπείας τῶν ἀγγέλων», ἔχουν μεταφραστεῖ καὶ κυκλοφοροῦν καὶ στὴν Ελλάδα, ὄχι σὲ ἐξειδικευμένα, ἀποκρυφιστικὰ βιβλιοπωλεῖα, ἀλλὰ σὲ γενικὰ βιβλιοπωλεῖα, ἀκόμα καὶ τῆς περιφέρειας. Μὲ ἀποκορύφωμα ἕναν καταιγισμὸ «σεμιναρίων» γιὰ τοὺς «ἀγγέλους». Τὰ ἑλληνικὰ νεοεποχίτικα περιοδικὰ «Δίοδος» καὶ «Dreamsoul» ποὺ διανέμονται δωρεάν, καθὼς καὶ τὰ ποικίλα περιοδικὰ ἀστρολογίας καὶ ἐναλλακτικῶν «θεραπειῶν», προβάλλουν πλῆθος ἐναλλακτικῶν/ἀποκρυφιστικῶν μεθόδων καὶ ἱστοσελίδων, βιβλίων καὶ «βιωματικῶν σεμιναρίων» ποὺ θὰ σᾶς διδάξουν, μεταξὺ ἄλλων, πῶς θὰ ἐποικοινωνήσετε μὲ τὸν «φύλακα ἄγγελό σας», πῶς θὰ πάρετε τὶς πληροφορίες ποὺ χρειάζεστε, πῶς θὰ ἀποκτήσετε ὁτιδήποτε θελήσετε καὶ πῶς θὰ κάνετε τὴ ζωή σας εὐτυχισμένη μὲ τὴν βοήθεια τῶν «ἀγγέλων». Ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἐπίσημες ἱστοσελίδες πληροφορηθήκαμε ἀκόμα τὰ ἑξῆς: τὸν Οκτώβριο [τοῦ 2004] θὰ γίνει στὴν Καραϊβικὴ ἡ 2η ἐτήσια κρουαζιέρα γιὰ «σεμινάρια ἀγγέλων» καὶ προσηλυτισμὸ νέων ὀπαδῶν τὸν ἴδιο μῆνα θὰ γίνει στὴν Κορνουάλη ἡ «Γιορτὴ γιὰ Νεράϊδες, 3

4 Ἀγγέλους καὶ Θεραπεία» μὲ «ἐργαστήρια ἀγγέλων» στὴν Ελλάδα τὰ ὀργανωμένα «σεμινάρια ἀγγέλων» ἔχουν ἀρχίσει τουλάχιστον ἀπὸ τὸ Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἔρθει στὴν Ελλάδα τὸ μέντιουμ James Van Praagh, ἐνῶ ἡ μάντις-ἀγγελοθεραπεύτρια Doreen Virtue θὰ ξαναέρθει στὴν Ἀθήνα τὸ 2005 γιὰ νὰ κάνει ἑξαήμερο «σεμινάριο θεραπείας ἀγγέλων» (Angel Therapy Training). * * * Μὲ τὴν παράθεση αὐτῶν τῶν ἐνδεικτικῶν στοιχείων ἔγινε, πιστεύω, σαφὲς ὅτι αὐτὸ ποὺ παλιὰ ἦταν ἕνας κίνδυνος ποὺ ἀπειλοῦσε μόνο τοὺς σαμάνους καὶ τοὺς λίγους ποὺ ἐπέλεγαν νὰ μπλεχτοῦν σὲ χώρους σκοτεινούς, σήμερα ἔχει γίνει ἀπειλὴ γιὰ τοὺς πολλούς. Η ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο τῶν πνευμάτων, τόσο εὔκολα προσιτὴ πιά, παρουσιάζεται ὡς μιὰ ἑλκυστικὴ πρόταση ἑνὸς δῆθεν καλύτερου τρόπου ζωῆς, ποὺ ὑπόσχεται νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων καὶ τὴν θεραπεία τοῦ ταλαιπωρημένου ἀνθρώπου. Καὶ ὅλα αὐτὰ γράφονται ὄχι γιὰ νὰ δημιουργήσουμε φόβο, ἢ γιὰ νὰ κάνουμε διαφήμιση, ἀλλὰ γιὰ λόγους ἐνημέρωσης καὶ προβληματισμοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξεύρεση τρόπων οὐσιαστικῆς ἀντιμετώπισης. 3. Προσδιορίζοντας τὸ πρόβλημα «Αὐτὴ ἡ νεοεποχίτικη ἀγγελικὴ ἐπικοινωνία ἄρχισε ὡς ἐπέκταση τοῦ μοντέρνου κινήματος τσάννελινγκ» 17. Τὸ τσάννελινγκ εἶναι «μιὰ νεοεποχίτικη μορφὴ πνευματισμοῦ» 18 ἢ «ἕνας νεοεποχίτικος εὐφημισμὸς γιὰ τὴ διαμεσότητα (mediumship) ἢ τὴν κατοχὴ ἀπὸ πνεύματα (spirit possession). Οταν ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ τὴν θέλησή τους παραδίνουν τὸ μυαλὸ καὶ τὸ σῶμα τους σὲ πνευματικὲς ὀντότητες καὶ αὐτὰ τὰ πνεύματα εἰσέρχονται καὶ τοὺς κατευθύνουν, χρησιμοποιώντας τους γιὰ νὰ θεραπεύσουν ἢ γιὰ νὰ μεταδώσουν ἀπόκρυφες διδασκαλίες καὶ ἄλλες πληροφορίες, αὐτὸ ὀνομάζεται τσάννελινγκ» 19. Στὰ ποικίλα βιβλία, φυλλάδια καὶ ἱστοσελίδες ποὺ μελέτησα κυριαρχοῦν οἱ ἑξῆς προτροπές «γνωρίστε τοὺς ἀόρατους βοηθούς σας - τοὺς φύλακες ἀγγέλους καὶ πνευματικοὺς καθοδηγητές σας, ἐπικοινωνῆστε μὲ τοὺς ἀγγέλους, ἐργαστεῖτε μὲ τοὺς ἀγγέλους, καλέστε τοὺς ἀγγέλους, συνδεθεῖτε μὲ τοὺς ἀγγέλους, συντονιστεῖτε μὲ τὴν ἀγγελικὴ ἐνέργεια, ἀποκτῆστε ἀγγελικὴ συνειδητότητα» ἔτσι, ὥστε «νὰ αὐξήσετε τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν δόνησή σας, νὰ 4

5 ἀπαντήσετε στὰ ἐρωτήματά σας, νὰ λάβετε βοήθεια σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς σας, νὰ θεραπευτεῖτε». «Οἱ ἄγγελοι εἶναι πανίσχυροι θεραπευτὲς καὶ μπορεῖτε νὰ ἐργαστεῖτε μαζί τους γιὰ νὰ ἐπιταχύνετε τὶς θεραπευτικές τους προσπάθειες», «οἱ ἄγγελοι εἶναι δυνατοὶ καὶ γεμᾶτοι ἀγάπη», «οἱ ἄγγελοι εἶναι φίλοι σας», «οἱ ἄγγελοι βοηθοῦν ὅποιον τοὺς τὸ ζητήσει». Μόνο ποὺ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι δὲν εἶναι Ἄγγελοι, ἀλλὰ πεπτωκότες ἄγγελοι, δηλαδὴ δαίμονες. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος. Ο κόσμος ποὺ δὲν γνωρίζει σχετικά, εὔκολα μπορεῖ νὰ παραπλανηθεῖ, ἀφοῦ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς δαίμονες ποὺ μεταμφιέζονται σὲ ἀγγέλους καὶ ἐξαπατοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἢ, ὅπως τὸ ὁρίζουν εἰδικοὶ μελετητές, «τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὰ πνεύματα τοῦ τσάννελινγκ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ὀντότητες γεμᾶτες σοφία καὶ ἀγάπη ἢ ἄγγελοι σταλμένοι ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι πνεύματα ποὺ ψεύδονται καὶ τὰ ὁποῖα ἡ Γραφὴ ἀναγνωρίζει ὡς δαίμονες» 20. «Καὶ μὴ σᾶς φαίνεται παράξενο, γιατὶ κι ὁ ἴδιος ὁ σατανὰς μεταμφιέζεται σὲ ἄγγελο φωτός» 21. Ἔτσι ὅλη αὐτὴ ἡ ἑστίαση στοὺς «ἀγγέλους» κάνει πάρα πολὺ μεγάλο κακό, ἀφοῦ ἐπαναπροσδιορίζει τὸν βιβλικὰ ἀπαγορευμένο πνευματισμὸ 22 ὡς δῆθεν ἐπικοινωνία μὲ ἁγίους ἀγγέλους. Ενα τρομερὸ ψέμα, προερχόμενο ἀπὸ τὸν «πατέρα τοῦ ψεύδους» 23, δηλαδὴ τὸν διάβολο. Ἡ πονηριὰ τῶν δαιμόνων εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπ ὅ,τι συνήθως συνειδητοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ βέβαια ὁ στόχος εἶναι νὰ ξεγελάσουν τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ἐξουσία πάνω του, πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος δείξει ἐμπιστοσύνη καὶ ἀνοιχτεῖ στὸ ἀπόκρυφο, κάτι ποὺ ὁ Θεὸς ἀπαγόρευσε, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς προστατεύσει. Κι ἔτσι, ὅπως ἡ καρδιὰ τοῦ ἁγιασμένου ἀνθρώπου γεμίζει μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ καρδιὰ τοῦ ἐνασχολούμενου μὲ ὅλα αὐτὰ γεμίζει, συχνὰ ἐν ἀγνοίᾳ του, μὲ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Κι ἂν δὲν πιάσει τὸ κόλπο μὲ «τοὺς ἀγγέλους», ὑπάρχουν ἕνα σωρὸ ἄλλα καμουφλὰζ τῶν δαιμόνων: «συνδεθεῖτε μὲ ἀνώτερες πνευματικὲς ὀντότητες, μὲ ἀνυψωμένους δασκάλους, μὲ τοὺς ἀγαπημένους νεκρούς σας, μὲ ἕνα πνεῦμα-ὁδηγό, μὲ ἕνα θεό, μὲ μιὰ θεά, μὲ ἐξωγήινους, μὲ τὸν ἀνώτερο ἑαυτό σας, μὲ τὴν ἐνέργεια τῆς γῆς, μὲ τὴν θεϊκὴ ἐνέργεια τῆς φύσης, μὲ τὴν Μητέρα-Γῆ, μὲ τὰ 5

6 πνεύματα τοῦ νεροῦ, μὲ τὰ πνεύματα (devas) τῶν φυτῶν, μὲ διάφορα εἴδη ἐνεργειῶν, μὲ τὴν θεραπευτικὴ ἐνέργεια τοῦ ρέϊκι κ.τ.λ.». Δηλαδή, γίνετε δοχεῖο, γίνετε κανάλι γιὰ νὰ περάσουν μέσα ἀπὸ σᾶς τὰ δαι μονικὰ πνεύματα ἢ ἡ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Θλιβερὲς καταστάσεις. 4. Η πλάνη Δὲν θὰ σταθοῦμε ἐδῶ σὲ περιπτώσεις ἀπάτης ἢ ὑποβολῆς γιὰ οἰκονομικοὺς ἢ ἄλλους λόγους, οὔτε σὲ περιπτώσεις αὐταπάτης, αὐθυποβολῆς, προβολῆς ἢ παρερμηνείας, ὅπου οἱ διάφορες ἐμπειρίες ποὺ βιώνονται ὀφείλονται στὸ ὑποσυνείδητο, σὲ ψυχικὲς καταστάσεις ἢ σὲ ὑποκειμενικές, λαθεμένες ἑρμηνεῖες. Θὰ σταθοῦμε μόνο στὶς καταστάσεις τῆς ὄντως πλάνης. Παράδειγμα πρῶτο: Doreen Virtue 24. Δηλώνει διδάκτωρ μάντις-ἀγ γελο θεραπεύτρια. Εχει γράψει 22 βιβλία γιὰ τὸν πνευματισμό, ποὺ ἀπὸ τὸ 2002 ἔχουν ἀρχίσει νὰ μεταφράζονται καὶ νὰ ἐκδίδονται καὶ στὰ ἑλληνικά. Συνομιλεῖ -λέει- μὲ τὸν Θεό, τὸν Χριστό, τὸ Αγιο Πνεῦμα καὶ τοὺς πεθαμένους. Κάνει σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου σεμινάρια, ὅπως τὸ «Εργαστήρια Ἀγγέλων καὶ Διαμεσότητας (mediumship)» καὶ τὸ «Συνδεθεῖτε μὲ τοὺς Ἀγγέλους σας», ὅπου «δίνει πληροφορίες γιὰ τὸ ἀγγελικὸ βασίλειο, τοὺς ἀρχαγγέλους, τοὺς φύλακες ἀγγέλους, τοὺς ἀγγέλους τῆς φύσης, τοὺς ἀγαπημένους ἀποθανόντες καὶ τοὺς ἀνυψωμένους διδασκάλους». Κάνει καθοδηγούμενο διαλογισμὸ 25 γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν δῆθεν οἱ συμμετέχοντες τὰ ὀνόματα ποὺ ἔχουν οἱ φύλακες-ἄγγελοί τους. Επειτα τοὺς διδάσκει νὰ ἐργάζονται μὲ τοὺς «ἀγγέλους», νὰ λαβαίνουν μηνύματα ἀπὸ αὐτοὺς καὶ νὰ «θεραπεύουν» μὲ τὴν βοήθειά τους. Σὲ ἑπόμενο στάδιο οἱ μαθητευόμενοι ἀκοῦνε, βλέπουν καὶ αἰσθάνονται τὴν παρουσία τῶν πνευμάτων καὶ μπλέκονται σὲ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνες καταστάσεις ὅπως τὰ «ἀγγελικὰ διαβάσματα», ἡ αὐτόματη γραφή, ἡ ἑρμηνεία τῆς αὔρας κ.τ.λ. Τέλος, ἔχει ἐμπνευστεῖ τὴν τράπουλα «Μαντικὲς κάρτες θεραπείας μὲ τοὺς Ἀγγέλους» (Healing with the Angels Oracle Cards), τὴν ὁποία στὰ ἑλληνικὰ φρόντισαν, γιὰ εὐνόητους λόγους, νὰ μεταφράσουν «Θεραπεία μὲ τὴ βοήθεια τῶν Ἀγγέλων-κάρτες Αὐτογνωσίας» 26. Παράδειγμα δεύτερο: Richard Webster 27. Ταξιδεύει σὲ ὅλο τὸν κόσμο δίνοντας διαλέξεις καὶ ὀργανώνοντας σεμινάρια γιὰ πνευματιστικὰ 6

7 θέ ματα. Εχει γράψει περισότερα ἀπὸ 35 βιβλία. Διδάσκει ὅτι οἱ ἀρχάγγελοι ἔχουν διάφορα ὀνόματα, πέραν αὐτῶν ποὺ ἀναφέρει ἡ Γραφή 28, καὶ προτρέπει τὸν κόσμο νὰ φανταστεῖ, νὰ δεῖ καὶ ἔπειτα νὰ ἐπικαλεστεῖ τοὺς ἀρχαγγέλους 29, χρησιμοποιώντας τεχνικὲς διαλογισμοῦ. Προτείνει νὰ διαλογιστεῖ κανεὶς «γιὰ νὰ μάθει τὸ ὄνομα τοῦ φύλακα-ἀγγέλου του» 30, νὰ δημιουργήσει στὸ σπίτι του ἕναν «ἀγγελικὸ βωμὸ» 31 καὶ νὰ κάνει «σύνδεση μὲ τὴν προηγούμενη ζωή» 32. Μιλᾶ γιὰ «ἀναρίθμητους πνευματικοὺς καθοδηγητές», μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ «Καθοδηγητὴς-Δια νο ούμενος» ἂν χρειάζεστε βοήθεια στὴν ἔρευνα, ὁ «Πρακτικὸς Καθοδηγητὴς» ἂν ἔχετε νὰ κάνετε μαστορέματα, ὁ «Στοργικὸς Καθοδηγητὴς» ἂν νιώθετε μοναξιά, ὁ «Καθοδηγητὴς Ψυχαγωγίας» 33 ἂν χρειάζεστε ψυχαγωγία κ.τ.λ. Καὶ βέβαια ἔχετε καὶ ἄλλους «ἀόρατους βοηθούς» «ἐπικοινωνήστε μὲ τὰ πνεύματα τῶν ζώων, τῶν φυτῶν, μὲ τὰ πνεύματα τῆς φύσης» 34. Παράδειγμα τρίτο: Joyce Keller 35. «Θεραπεύτρια καὶ σύμβουλος», ἐμφανίζεται σὲ διάφορα τηλεοπτικὰ προγράμματα καὶ ἔχει ραδιοφωνικὸ πρόγραμμα στὴν Ἀμερική, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο συμβουλεύει τοὺς ἀκροατές. Συμβουλεύει: «Μὴ σταματᾶτε ποτὲ τὸν διαλογισμό, ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀγγέλους θὰ αὐξηθεῖ σημαντικὰ ἂν δεσμευτεῖτε νὰ κάνετε διαλογισμὸ 15 λεπτὰ 2 φορὲς τὴν ἡμέρα» 36. Χρησιμοποιήστε αἰθέρια ἔλαια τῆς ἀρωματοθεραπείας, βότανα, ἀνθοϊάματα Μπάχ, κρυστάλλους κ.τ.λ. Θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἔρθετε σ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀγγέλους 37. Διδάσκει, γιὰ κάθε περίπτωση, ποιά μάντρα- ἐπικλήσεις νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ καημένοι οἱ ὀπαδοί της, τί νὰ παρακαλοῦν, σὲ τί καὶ πῶς νὰ διαλογιστοῦν, τί νὰ πιστέψουν, τί νὰ νιώσουν, τί νὰ κάνουν καὶ τί νὰ κάψουν στὸ βωμό, τί οὐσίες (ποιά αἰθέρια ἔλαια, ποιά ἀνθοϊάματα) νὰ χρησιμοποιήσουν, τί κρυστάλλους νὰ φοροῦν ἢ νὰ κρατοῦν τὴν ὥρα τοῦ διαλογισμοῦ 38, γιὰ νὰ πετύχουν αὐτὸ ποὺ ζητοῦν. Η μαγεία στὸ ἀποκορύφωμά της. Οἱ ἐπικλήσεις ἐδῶ γίνονται «στοὺς ἀγγέλους τῶν ταξιδιῶν, στοὺς ἀγγέλους τῶν ἐπιχειρήσεων, τῆς ἀφθονίας, τῆς δύναμης, τῆς αὐτοπεποίθησης, τοῦ πεπρωμένου, τοῦ Εγώ, τοῦ πάθους», κ.ἄ. 7

8 Τελευταῖο παράδειγμα: Παγκόσμια καὶ Θριαμβεύουσα Εκκλησία 39. Ιδρύθηκε τὸ 1958 ἀπὸ τὸν Mark Prophet ἀπὸ τὸν θάνατό του τὸ 1973 ἡγεῖται ἡ σύζυγός του Elizabeth Clare Prophet [ 2009]. Γιὰ τὴν ὀργάνωση αὐτὴ «ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας-Μητέρα, ἕνα ἀνδρόγυνο σύνολο», «τὰ πάντα εἶναι Θεὸς» καὶ τὰ μέλη προσπαθοῦν «νὰ πραγματώσουν τὴν συνειδητότητα τοῦ Θεοῦ» ἀσπαζόμενοι τὸ δόγμα τῶν «ἀνυψωμένων δα σκά λων» καὶ τῆς «με τεν σάρκωσης» 40. Διδά σκουν 41 ὅτι οἱ ἀρχάγγελοι ἔχουν τὰ θηλυκὰ ταίρια τους. Κηρύττουν ὅτι «τὸ πνευματικὸ φῶς ἐκδηλώνεται σὲ 7 ἀκτίνες. Η κάθε ἀκτίνα ἔχει συγκεκριμένο χρῶμα, συχνότητα καὶ ποιότητα τῆς συνειδητότητας τοῦ Θεοῦ» καὶ «οἱ ἀρχάγγελοι ὑπηρετοῦν στὶς 7 ἀκτίνες τοῦ πνευματικοῦ φωτὸς ποὺ συγκεντρώνεται στὰ 7 τσάκρας τοῦ σώματος». «Αν χρησιμοποιήσουμε τὴν ἐνέργεια τῶν ἀγγέλων μποροῦμε νὰ προοδεύσουμε πολὺ περισσότερο στὴν καθημερινή μας ζωὴ καὶ στὸ πνευματικὸ μονοπάτι». Πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν «Αγγελοι τῆς Προστασίας, Αγγελοι τῆς Φώτισης, τῆς Ἀγάπης, τῆς Καθ οδήγησης, τῆς Θεραπείας, τῆς Εἰρήνης, τῆς Χαρᾶς», κ.τ.λ. τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ διατάξουμε νὰ μᾶς χαρίζουν «πνευματικὰ δῶρα, (ὅπως) σοφία, ἐνόραση, σύνδεση μὲ τὸν Ἀνώτερο Εαυτό μας» ἢ «πρακτικὴ βοήθεια», ἀνάλογα μὲ τὴν «...εἰδίκευση» 42 τοῦ κάθε «ἀγ γέλου». Σὲ ἄλλον ἀπαιτῆστε «προστασία ἀπὸ κινδύνους, ἀπὸ τροχαῖα δυσ τυχήματα, διαρρήξεις», σὲ ἄλλον «νὰ περάσετε ἐξετάσεις», σὲ ἄλλον «βο ήθεια στὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους», σὲ ἄλλον «θεραπεία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς», μέχρι καὶ «βοήθεια γιὰ νὰ προγραμματίσετε τὴν ἀγορὰ μιᾶς κατοικίας». «Μάθετε νὰ κάνετε προστακτικὲς προσευχές», «οἱ προσευχὲς αὐτὲς σᾶς καθιστοῦν ἱκανοὺς νὰ κατευθύνετε τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο» καὶ «χρησιμοποιῆστε προστακτικὲς προσευχὲς γιατὶ τὸ νὰ προσεύχεσαι διατάζοντας εἶναι ὁ πιὸ ἀποτελεσματικὸς καὶ ἰσχυρὸς τρόπος γιὰ νὰ τιθασεύσεις τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ». Τέλος, στὶς ἐπικλήσεις μὲ τὶς ὁποῖες προστάζουν τοὺς δῆθεν ἀγγέλους, χρησιμοποιοῦν φράσεις ὅπως: «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ δικοῦ μου Αληθινοῦ Εαυτοῦ καὶ τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ καλῶ τοὺς ἀγγέλους νὰ... καὶ ζητῶ...», «ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ζωὴ τῆς τέλειας ὑγείας μου ποὺ γίνεται πραγματικότητα τώρα», «ΕΓΩ ΕΙΜΙ τὸ ἁγνό, ἀκτινοβόλο Θεῖο σχέδιο τῆς ὕπαρξής μου, ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ πραγματικὴ Αγάπη, ΕΓΩ ΕΙΜΙ Φῶς, ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ Θεία Παρουσία, ΕΓΩ EΙΜΙ ἡ τελειότητα τοῦ Θεοῦ...». 8

9 5. Οἱ κίνδυνοι Κάποια ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἴσως ἀκούστηκαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ γελοῖα καὶ εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιο πῶς ἄνθρωποι, καὶ μορφωμένοι ἀκόμα, καὶ Χριστιανοὶ ἀκόμα, τυφλώνονται τόσο πολύ. Ἀπὸ τὴν μιὰ τὰ πνεύματα εἶναι ὄντως πολὺ πονηρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἄνθρωποι κατέχονται ἀπὸ πολὺ ἐγωισμὸ καὶ συχνὰ καὶ ἀπὸ ἄγνοια. Ἔτσι, δέχονται τὸ διαστρεβλωμένο δόγμα τοῦ πνευματισμοῦ, ὅτι γιὰ νὰ ἔχεις ἕνα θετικὸ ἀποτέλεσμα ἢ γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσεις μὲ τὸ Θεό, χρειάζεται τάχα ἡ μεσολάβηση ἑνὸς διάμεσου (μέντιουμ) ἢ κάποιου πνεύματος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ἔμαθαν ἢ δὲν κατάλαβαν ὅτι ὁ μοναδικὸς μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων εἶναι ὁ Χριστός 43. Ἐπὶ πλέον πέφτουν καὶ στὴν παγίδα ὅτι εἶναι «θεοὶ» καὶ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κάτι ἀπρόσωπο καὶ ἀπρό σιτο κάπου μακριά. Ετσι, καθίσταται ἀδύνατη ἡ καλλιέργεια μιᾶς προσ ωπικῆς σχέσης μὲ τὸν Θεὸ καὶ καταντοῦν νὰ θέτουν τὸν ἑαυτό τους ὑπεράνω τῶν δῆθεν ἀγγέλων, τοὺς ὁποίους πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐξαναγκάσουν νὰ πράξουν ὅ,τι τοὺς ζητήσουν. Οἱ διάφορες ὁμάδες «ἀγγελικῆς ἐπικοινωνίας», παρὰ τὶς ἐπὶ μέρους διαφοροποιήσεις τους, καθησυχάζουν συχνὰ ὅτι μπορεῖτε νὰ πιστεύετε στὴν θρησκεία σας καὶ νὰ ἀσχολεῖστε καὶ μὲ αὐτὲς τὶς ἐπικοινωνίες καὶ ψευδοθεραπεῖες, ἀρκεῖ νὰ κάνετε «προσευχὴ» καὶ «νὰ ἀκολουθεῖτε τὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ». Ἀλλά, ὅταν λένε «προσευχή», ἐννοοῦν διαλογισμὸ καὶ δαιμονικὲς ἐπικλήσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος παραπλανᾶται νὰ πιστεύει ὅτι θὰ κερδίσει τὰ πάντα: γνώση, δύναμη, ἐπιρροὴ τῶν ἄλλων, ἐπίτευξη τῶν ὅποιων στόχων, θεραπεία. Ἡ προσευχή, ὅμως, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ταπεινὴ προσφυγὴ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι μὲ κατα στάσεις μαγείας, ὅπου ζητᾶς καὶ περιμένεις νὰ λάβεις αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ θέλεις, ἐξαναγκάζοντας δῆθεν τὸ Θεό. Η προσευχὴ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ θετικὴ σκέψη, μὲ διαλογισμό, μὲ τεχνικὲς ἐπικοινωνίας μὲ πνεύματα. Ολα αὐτὰ τὴν ἐξουδετερώνουν καὶ ἐπιτρέπουν στοὺς δαίμονες νὰ παρουσιαστοῦν ὡς ἄγγελοι, νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς κατεξουσιάσουν. Ἐπὶ πλέον, ὅταν λένε «ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ», ἐννοοῦν καθοδήγηση ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα. Δηλαδή, ὁ ἄν θρωπος στρέφεται ἑωσφορικὰ πρὸς τὸν σπουδαῖο -ὑποτίθεται- «Ἀνώτερο Εαυτό του» καὶ στὰ σκοτεινὰ πνεύματα, ποὺ προσκλήθηκαν κι ἔπειτα ἀρνοῦνται νὰ φύγουν. Οἱ κίνδυνοι συνοψίζονται ὡς ἑξῆς: 9

10 α. ἐπιπτώσεις στὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία, ὅπως ἀσθένειες, ἐπιθέσεις πνευμάτων, συναισθηματικὰ μαρτύρια, πρόωροι θάνατοι, αὐτοκτονίες 44, β. διάσπαση τῆς προσωπικότητας καὶ κυριαρχία ἀπὸ φοβερὸ αἴσθημα φόβου 45, γ. ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα 46, δ. ἐμπλοκὴ μὲ σατανισμό 47. Ἀφοῦ συχνά, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ συγγράμματα, καταλήγει κανεὶς ἀπὸ «κανάλι ἀγγέλων» νὰ κάνει ἐπικλήσεις δαιμόνων, μὲ τὸ ὄνομά τους, γνωρίζοντας τί κάνει: ε. ἄρνηση τῆς σωτηρίας, ἀφοῦ ὅλη αὐτὴ ἡ καλλιέργεια τοῦ ἐγωισμοῦ κλείνει τὸν δρόμο πρὸς τὴν μετάνοια. 6. Η ἀντιμετώπιση Λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «στοὺς ἔσχατους καιροὺς θὰ ἀποστατήσουν μερικοὶ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ θὰ προσκολληθοῦν σὲ πνεύματα παραπλανητικὰ καὶ σὲ διδασκαλίες δαιμονικές» 48. Σημεῖα τῶν καιρῶν; Ποιός ξέρει; Ποιά ἡ εὐθύνη τῶν Ποιμένων, ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε Χριστιανοῦ; Κανεὶς ποὺ ἀνήκει στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπαναπαύεται. Ἡ σωτηρία βέβαια ἀνήκει στὸν Χριστό, ἀλλὰ κι ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε; Σὲ ἐποχὲς λυσσαλέου πολέμου ἡ ἀδιαφορία συντελεῖ στὸν θάνατο. Ἄς μὴν κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους γιὰ αὐτὰ ποὺ δὲν κάνουν. Ἄς μὴν κατηγοροῦμε τοὺς αἱρετικοὺς -«κοιτάξε τί κάνουν, σὰ δὲ ντρέπονται»- καὶ τελειώσαμε. Ἄς κάνουμε ἐμεῖς, ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ὁ καθένας μας, ὅ,τι μποροῦμε. Ἄς χρησιμοποιήσουμε τὰ ὅπλα μας: εὐαισθητοποίηση, ἐνημέρωση καὶ κυρίως προσευχή. Ἀρκεῖ νὰ μπεῖ ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ποὺ εἶναι ἡ προσωπική μας μετάνοια καὶ κάθαρση χωρὶς αὐτά, ὄχι μόνον δὲ βοηθοῦμε, ἀλλὰ προσθέτουμε κι ἐμεῖς στὴν κόλαση τοῦ μεταπτωτικοῦ κόσμου. Ἐπιτακτικὴ προβάλλει ἡ ἀνάγκη Ὀρθῆς Κατήχησης. Χρειάζεται νὰ μάθουμε σὲ βάθος τὴν Πίστη μας. Νὰ μποῦμε στὸν κόπο νὰ γνωρίσουμε καὶ κυρίως νὰ βιώσουμε τὴν Ὀρθοδοξία. Γιατὶ μόνο μέσα στὸν χῶρο τῆς ἀληθινῆς θεραπείας καὶ τῆς κατεξοχὴν ἐλευθερίας μπορεῖ κανεὶς νὰ βιώσει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ νικᾶ κάθε φόβο καὶ κάθε τυραννία τοῦ διαβόλου. 10

11 (*) Περιοδ «Διάλογος» (τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιῶν Γονέων»), ἀριθ. 37/Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελ Ἐπιμέλ. ἡμετ. 1. Dr. Ankerberg, John & Dr. Weldon, John, Encyclopedia of New Age Beliefs, Harvest House Publishers, 1996, σελ , Τὸ channelling, τὸ ὁποῖο ἀναλύεται στὴν συνέχεια, σημαίνει τὸ νὰ γίνεται ὁ ἄνθρωπος κανάλι, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο περνοῦν τὰ διάφορα πνεύματα. 3. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ιδὲ ἔνθ. ἀνωτ. 9. Οἱ λέξεις συντονίζομαι, συντονισμὸς ἐπαναλαμβάνεται συχνὰ σὲ περιβάλλοντα ἀποκρυφιστικά. Παρόμοιες λέξεις ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ὑποψιάζουν ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα εἶναι: ἐνέργεια, σύνδεση, γείωση, δόνηση, εὐθυγράμμιση, ἐπαφὴ μὲ τὸν «Ανώτερο Εαυτό» Ο πνευματισμὸς εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὰ πνεύματα, ἡ ἐπίκληση τῶν πνευμάτων γιὰ κάποιο σκοπό. 12. Μὲ τοὺς πεθαμένους δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἐπικοινωνήσει κανεὶς καὶ ὅσοι ἰσχυρίζονται κάτι τέτοιο ἢ ψεύδονται ἢ ἐπικοινωνοῦν μὲ δαιμονικὰ πνεύματα ποὺ τοὺς ξεγελοῦν ὅτι εἶναι δῆθεν νεκροὶ ἄνθρωποι. 13. Angel Times Magazine, editor Linda Bephula, Atlanta, GA. 14. The Christian Parapsychologist, Edit: Rev. Michael Perry, Publ: Churches' Fellowship for Psychical and Spiritual Studies. 15. The Christian Parapsychologist, vol. 5, no. 7 στό: Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ ( ) π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ο Αποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ορθοδοξίας-Νεο αποκρυφισμός, ἐκδ. Διάλογος, 1996, σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ. σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 80 πρβλ. καὶ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ἔνθ. ἀνωτ., σελ ἔνθ. ἀνωτ. 21. Βʹ Κορινθ. 11: Λευιτ. 19:31, Δευτ. 18:9-12, Ησαΐας 8: Ιωάν. 8: Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα καὶ τὰ βιβλία της. 25. Ο διαλογισμὸς ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη πρακτικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ποικίλα σοβαρὰ προβλήματα. 26. Η ὑπογράμμιση δική μας. 27. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο του. 28. σελ σελ σελ σελ σελ Εννοεῖται ὅτι τὰ περὶ «προηγούμενης ζωῆς» συνιστοῦν πλάνη. 11

12 33. σελ σελ Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο της. 36. σελ σελ σελ Church Universal and Triumphant Summit Lighthouse. Ἀποτελεῖ παρακλάδι τῆς ὁμάδας I AM Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἐλήφθησαν μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ τὴν ἱστοσελίδα της. 42. Ο ὅρος εἶναι δικός μας. 43. Αʹ Τιμοθ. 2: Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ἀρχιμ. Τσιάκκα Χριστοφ., Εγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ Θρησκειῶν καὶ Αἱρέσεων, Ι. Μ. Τροοδιτίσσης, Κύπρος, 2002, σελ ἔνθ. ἀνωτ. 47. ἔνθ. ἀνωτ. 48. Αʹ Τιμοθ. 4:1. 12

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (B μέρος)

διάλογος ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (B μέρος) ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (B μέρος) τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη. Ὁ διαλογισμὸς. Ἀντίθετα μὲ τὶς γυμναστικὲς ἀσκήσεις, οἱ σωματικὲς ἀσκήσεις τῆς γιόγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου*

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Πρεσβυτέρου Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π οιὸς ἄνθρωπος ἐξουσιάζει τὴν ζωή; Κανεὶς, γιατί ὅλοι µας πεθαίνουµε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΓΚΟΤΡΟΤΙΜΟ ΣΙ ΚΑΣΑΣΡΟΥΙΚΕ ΛΑΣΡΕΙΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤ: ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ» **********

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΓΚΟΤΡΟΤΙΜΟ ΣΙ ΚΑΣΑΣΡΟΥΙΚΕ ΛΑΣΡΕΙΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤ: ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ» ********** ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ 5 Η ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΘΡΗΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΛΑΣΡΕΙΩΝ 24-27 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2012 Νόβι αντ - ΕΡΒΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΓΚΟΤΡΟΤΙΜΟ ΣΙ ΚΑΣΑΣΡΟΥΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ «Χάριτι Θεοῦ εἰμὶ ὃ εἰμί» (Α Κορ. ιε, 10) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε κληθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας μία πολὺ μεγάλη ἀποστολή καὶ νὰ ἐκτελέση

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου 77 Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου «Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι»

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική σας βοήθεια, γιὰ νὰ φέρω εἰς

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική σας βοήθεια, γιὰ νὰ φέρω εἰς «Εὐχαριστήρια 2004» Ο Ποιμὴν ὁ Καλός. Κλῆσις καὶ Χάρισμα Σεβασμιώτατε Πατέρα καὶ Μητροπολῖτα μας, Αγιοι Ἀρχιερεῖς, Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της *

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀβραμίδη Η «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ» ἢ καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις

Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις Το κείμενο αυτό ανανεώνεται με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα συνεχίζει να ανανεώνεται μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 GREC MODERNE MARDI 23 JUIN 2015 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε»

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» «Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» Ο ἱ ἅγιοι Πατέρες ὥρισαν καθ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς -περίοδο ἔντονης προσευχῆς καὶ αὐστηρῆς νηστείας - νὰ διαβάζεται σ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἐκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα