Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα"

Transcript

1 Μέρος Β Στὴν Ἐποχὴ τῶν Ψευδοθεραπειῶν: «Θεραπεία Ἀγγέλων»* Ελένης Ανδρουλάκη 1. Προλογίζοντας Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα ἀποκαλυπτικό. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι γραμμένο ἀλλιῶς. Γιατὶ ἡ ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ κρύβεται καὶ γιατὶ στὶς μέρες μας, περισσότερο ἴσως ἀπὸ ποτέ, ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη οὐσιαστικῆς ἐνημέρωσης. Ζοῦμε σήμερα σὲ μιὰ νέα ἐποχή. Μία ἐποχὴ ἀντιδραστικὴ σὲ καθετί ἀληθινό. Μιὰ ἐποχὴ ἀντί: ἀντι-θεολογίας, ἀντι-πνευματικότητας, ἀντιθεΐας. Μιὰ ἐποχὴ φορτωμένη ψεῦδος: ψευδο-θεοί, ψευδο-ἐπιστήμονες, ψευδο-προφῆτες καὶ ψευδο-θεραπευτές. Η ἀλλοτρίωση προσπαθεῖ νὰ διεισδύσει παντοῦ, ἀκόμα καὶ σὲ χώρους χριστιανικούς. 2. Προσεγγίζοντας τὶς διαστάσεις τοῦ φαινομένου Γύρω μας, ὁλοένα αὐξανόμενες διαφημίσεις γιὰ μέντιουμ, ἀποκρυφιστὲς καὶ ψευδοεπιστήμονες παντὸς εἰδικότητος, γιὰ «ἐναλλακτικὲς διακοπὲς» μὲ σκοπὸ τὸν ἔντεχνο προσηλυτισμὸ σὲ διάφορες φιλοσοφικοθρησκευτικὲς μεθόδους ἢ σὲ παραθρησκευτικὲς ὁμάδες, γιὰ πολυ άριθμα, αὐτοαποκαλούμενα «σεμινάρια» μὲ τίτλους πλανερούς, ἐπι στη μονικοφανεῖς, βαρύγδουπους, παιδαριώδεις ἢ ἀπροκάλυπτα ἀντιχριστιανικούς. Οἱ λίγες χιλιάδες μέντιουμ τῆς Ἀμερικῆς τοῦ 1855 ἔφτασαν τὴν δεκα ετία τοῦ 1960 τὰ 8 ἑκατομμύρια στὴν Ἀμερικὴ μόνο 1, ἐνῶ σήμερα ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ὀργανισμοὶ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένοι στὸ τσάννελινγκ (channelling) 2 καὶ τὴ διδασκαλία του 3. Ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ξεκίνησε καὶ ἡ λεγόμενη παραψυχολογικὴ ἔρευνα, ἡ «ἐπιστημονικὴ» δηλαδὴ μελέτη τοῦ ἀπόκρυφου, ἡ ὁποία προετοίμασε 1

2 τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν σημερινὴ ἀναβίωση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ 4. Τὸν προσεχὴ Σε πτέμβριο [2004] θὰ γί νει στὴν Ἀγγλία τὸ 28ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Εταιρίας Ψυχικῶν Ερευνῶν 5 (The Society for Psy chical Re search), δηλαδὴ συν εχίζονται ἀ μείωτες οἱ προσ πάθειες ἔνταξης τῶν δ ι α φ ό ρ ων παρα ψυχολογικῶν φαινομένων στὸν χῶρο ὅπου δὲν ἀνήκουν, στὸν χῶρο δῆθεν τῆς ἐπιστήμης. Στὴν Καλιφόρνια, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, παιδάκια τῆς Γʹ τάξης τοῦ Δημοτικοῦ ὑπῆρξαν οἱ ἀποδέκτες μιᾶς «φαεινῆς ἰδέας» μὲ τεχνικὲς καθοδηγούμενης ἀπεικόνισης (guided imagery) τὰ παιδιὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικαλεστοῦν ἢ νὰ «δοῦν» τὰ προσωπικά τους πνεύματα, ἔπειτα νὰ γράψουν γι αὐτήν τους τὴν ἐμπειρία καὶ στὴν συνέχεια νὰ φτιάξουν ὁ καθένας τὴν δική του κονκάρδα γιὰ νὰ ἀναπαραστήσουν τὸ πνεῦμα-βοηθό τους 6. Οἱ λίγες ἑκατοντάδες «πνευματικοὶ θεραπευτὲς» τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἔχουν φτάσει σήμερα τοὺς στὸ Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 7. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀνήκουν σὲ «θεραπευτικοὺς ὀργανισμούς», ὅπως ἡ «Εθνικὴ Ομοσπονδία Πνευματικῶν Θεραπευτῶν» (The National Federation of Spiritual Healers) 8. Αὐτοὶ λοιπὸν θεραπεύουν τάχα, ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἀπόσταση, κάθε ψυχικὴ ἢ σωματικὴ ἀσθένεια. Πῶς; Συντονίζονται 9 μὲ τὴν «συμπαντικὴ πηγὴ τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Αγάπης» καὶ χρησιμοποιώντας τεχνικὲς διαλογισμοῦ καὶ τσάννελινγκ γίνονται κανάλια (channels) ποὺ κατευθύνουν τὴν ἐμπειρία τῆς ἑνώσεώς τους μὲ τὴν συμπαντικὴ πηγὴ πρὸς τὸν ἀσθενή 10. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, προβλήθηκε καὶ στὴν Ελλά δα ἡ ἀμερικανικὴ ταινία «Η ἕκτη αἴσθηση», ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς μιᾶς πρώτης τάξεως κατήχηση στὸν πνευματισμό 11. Ο πρωταγωνιστὴς 2

3 εἶ ναι ἕνα μικρὸ παιδάκι ποὺ περιθωριοποιεῖται ὡς «ἀνώμαλο» καὶ παρακαλουθεῖται ἀπὸ ψυχίατρο, ἐπειδὴ βλέπει συνέχεια πεθαμένους. Ο ψυχίατρος κάνει διάγνωση παιδικῆς σχιζοφρένειας, ἀλλὰ ὁ τρόμος τοῦ παιδιοῦ μετριάζεται μόνο ὅταν παίρνει τὴν ἀπόφαση νὰ ἀκούσει τὰ φαντάσματα. Σιγὰ-σιγὰ τὸ παιδὶ ἐξοικειώνεται μὲ τὰ πνεύματα, γίνεται φίλος τους, ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές τους καὶ μεταφέρει τὰ μηνύματά τους στοὺς ζωντανούς. Τελικὰ ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ παιδὶ ἔχει δίκιο, δὲν εἶναι ψυχικὰ ἄρρωστο, τὸ καταλαβαίνει καὶ ὁ ἴδιος ὁ ψυχίατρος, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος τοῦ ἔργου συνειδητοποιεῖ σοκαρισμένος ὅτι τόσο καιρὸ προσπαθοῦσε νὰ βοηθήσει τὸ παιδὶ ὄντας κι ἐκεῖνος πεθαμένος 12. * * * Στὴν Αμερικὴ τὸ περιοδικὸ «Angel Times Magazine» 13 διεκδικεῖ μιὰ θέ ση στὴ σκηνὴ τῶν πολλῶν πνευματιστικῶν πε ριοδικῶν. Ἐπὶ πλέον, στὴν Ἀγ γλία ὑ πῆρ ξε προσπάθεια νὰ πεισθοῦν σχετικὰ καὶ νὰ ἀνοιχτοῦν στὸν ἀπο κρυφισμὸ ἀκόμα καὶ οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ο Χριστιανὸς Παραψυχολόγος» (The Christian Parapsychologist) 14, ἕνα τεῦχος τοῦ ὁποίου ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου ἀφιερωμένο στοὺς «ἀγγέλους» 15. Μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν μακαριστὸ πατέρα Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ὑπῆρξε ἕνα ὁλόκληρο κίνημα «Χριστιανικοῦ πνευματισμοῦ» 16. Αὐτὴ ἡ μανία γιὰ τοὺς «ἀγγέλους», πολὺ διαδεδομένη ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν Ἀγγλία, Αὐστραλία καὶ Ἀμερικὴ ἔχει ἤδη ἐξαπλωθεῖ πολὺ καὶ στὴν χώρα μας. Πολυάριθμα βιβλία γιὰ πνευματισμό, μὲ ἰδιαίτερα δημοφιλῆ αὐτὰ τῆς «θεραπείας τῶν ἀγγέλων», ἔχουν μεταφραστεῖ καὶ κυκλοφοροῦν καὶ στὴν Ελλάδα, ὄχι σὲ ἐξειδικευμένα, ἀποκρυφιστικὰ βιβλιοπωλεῖα, ἀλλὰ σὲ γενικὰ βιβλιοπωλεῖα, ἀκόμα καὶ τῆς περιφέρειας. Μὲ ἀποκορύφωμα ἕναν καταιγισμὸ «σεμιναρίων» γιὰ τοὺς «ἀγγέλους». Τὰ ἑλληνικὰ νεοεποχίτικα περιοδικὰ «Δίοδος» καὶ «Dreamsoul» ποὺ διανέμονται δωρεάν, καθὼς καὶ τὰ ποικίλα περιοδικὰ ἀστρολογίας καὶ ἐναλλακτικῶν «θεραπειῶν», προβάλλουν πλῆθος ἐναλλακτικῶν/ἀποκρυφιστικῶν μεθόδων καὶ ἱστοσελίδων, βιβλίων καὶ «βιωματικῶν σεμιναρίων» ποὺ θὰ σᾶς διδάξουν, μεταξὺ ἄλλων, πῶς θὰ ἐποικοινωνήσετε μὲ τὸν «φύλακα ἄγγελό σας», πῶς θὰ πάρετε τὶς πληροφορίες ποὺ χρειάζεστε, πῶς θὰ ἀποκτήσετε ὁτιδήποτε θελήσετε καὶ πῶς θὰ κάνετε τὴ ζωή σας εὐτυχισμένη μὲ τὴν βοήθεια τῶν «ἀγγέλων». Ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἐπίσημες ἱστοσελίδες πληροφορηθήκαμε ἀκόμα τὰ ἑξῆς: τὸν Οκτώβριο [τοῦ 2004] θὰ γίνει στὴν Καραϊβικὴ ἡ 2η ἐτήσια κρουαζιέρα γιὰ «σεμινάρια ἀγγέλων» καὶ προσηλυτισμὸ νέων ὀπαδῶν τὸν ἴδιο μῆνα θὰ γίνει στὴν Κορνουάλη ἡ «Γιορτὴ γιὰ Νεράϊδες, 3

4 Ἀγγέλους καὶ Θεραπεία» μὲ «ἐργαστήρια ἀγγέλων» στὴν Ελλάδα τὰ ὀργανωμένα «σεμινάρια ἀγγέλων» ἔχουν ἀρχίσει τουλάχιστον ἀπὸ τὸ Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἔρθει στὴν Ελλάδα τὸ μέντιουμ James Van Praagh, ἐνῶ ἡ μάντις-ἀγγελοθεραπεύτρια Doreen Virtue θὰ ξαναέρθει στὴν Ἀθήνα τὸ 2005 γιὰ νὰ κάνει ἑξαήμερο «σεμινάριο θεραπείας ἀγγέλων» (Angel Therapy Training). * * * Μὲ τὴν παράθεση αὐτῶν τῶν ἐνδεικτικῶν στοιχείων ἔγινε, πιστεύω, σαφὲς ὅτι αὐτὸ ποὺ παλιὰ ἦταν ἕνας κίνδυνος ποὺ ἀπειλοῦσε μόνο τοὺς σαμάνους καὶ τοὺς λίγους ποὺ ἐπέλεγαν νὰ μπλεχτοῦν σὲ χώρους σκοτεινούς, σήμερα ἔχει γίνει ἀπειλὴ γιὰ τοὺς πολλούς. Η ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο τῶν πνευμάτων, τόσο εὔκολα προσιτὴ πιά, παρουσιάζεται ὡς μιὰ ἑλκυστικὴ πρόταση ἑνὸς δῆθεν καλύτερου τρόπου ζωῆς, ποὺ ὑπόσχεται νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων καὶ τὴν θεραπεία τοῦ ταλαιπωρημένου ἀνθρώπου. Καὶ ὅλα αὐτὰ γράφονται ὄχι γιὰ νὰ δημιουργήσουμε φόβο, ἢ γιὰ νὰ κάνουμε διαφήμιση, ἀλλὰ γιὰ λόγους ἐνημέρωσης καὶ προβληματισμοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξεύρεση τρόπων οὐσιαστικῆς ἀντιμετώπισης. 3. Προσδιορίζοντας τὸ πρόβλημα «Αὐτὴ ἡ νεοεποχίτικη ἀγγελικὴ ἐπικοινωνία ἄρχισε ὡς ἐπέκταση τοῦ μοντέρνου κινήματος τσάννελινγκ» 17. Τὸ τσάννελινγκ εἶναι «μιὰ νεοεποχίτικη μορφὴ πνευματισμοῦ» 18 ἢ «ἕνας νεοεποχίτικος εὐφημισμὸς γιὰ τὴ διαμεσότητα (mediumship) ἢ τὴν κατοχὴ ἀπὸ πνεύματα (spirit possession). Οταν ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ τὴν θέλησή τους παραδίνουν τὸ μυαλὸ καὶ τὸ σῶμα τους σὲ πνευματικὲς ὀντότητες καὶ αὐτὰ τὰ πνεύματα εἰσέρχονται καὶ τοὺς κατευθύνουν, χρησιμοποιώντας τους γιὰ νὰ θεραπεύσουν ἢ γιὰ νὰ μεταδώσουν ἀπόκρυφες διδασκαλίες καὶ ἄλλες πληροφορίες, αὐτὸ ὀνομάζεται τσάννελινγκ» 19. Στὰ ποικίλα βιβλία, φυλλάδια καὶ ἱστοσελίδες ποὺ μελέτησα κυριαρχοῦν οἱ ἑξῆς προτροπές «γνωρίστε τοὺς ἀόρατους βοηθούς σας - τοὺς φύλακες ἀγγέλους καὶ πνευματικοὺς καθοδηγητές σας, ἐπικοινωνῆστε μὲ τοὺς ἀγγέλους, ἐργαστεῖτε μὲ τοὺς ἀγγέλους, καλέστε τοὺς ἀγγέλους, συνδεθεῖτε μὲ τοὺς ἀγγέλους, συντονιστεῖτε μὲ τὴν ἀγγελικὴ ἐνέργεια, ἀποκτῆστε ἀγγελικὴ συνειδητότητα» ἔτσι, ὥστε «νὰ αὐξήσετε τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν δόνησή σας, νὰ 4

5 ἀπαντήσετε στὰ ἐρωτήματά σας, νὰ λάβετε βοήθεια σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς σας, νὰ θεραπευτεῖτε». «Οἱ ἄγγελοι εἶναι πανίσχυροι θεραπευτὲς καὶ μπορεῖτε νὰ ἐργαστεῖτε μαζί τους γιὰ νὰ ἐπιταχύνετε τὶς θεραπευτικές τους προσπάθειες», «οἱ ἄγγελοι εἶναι δυνατοὶ καὶ γεμᾶτοι ἀγάπη», «οἱ ἄγγελοι εἶναι φίλοι σας», «οἱ ἄγγελοι βοηθοῦν ὅποιον τοὺς τὸ ζητήσει». Μόνο ποὺ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι δὲν εἶναι Ἄγγελοι, ἀλλὰ πεπτωκότες ἄγγελοι, δηλαδὴ δαίμονες. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος. Ο κόσμος ποὺ δὲν γνωρίζει σχετικά, εὔκολα μπορεῖ νὰ παραπλανηθεῖ, ἀφοῦ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς δαίμονες ποὺ μεταμφιέζονται σὲ ἀγγέλους καὶ ἐξαπατοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἢ, ὅπως τὸ ὁρίζουν εἰδικοὶ μελετητές, «τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὰ πνεύματα τοῦ τσάννελινγκ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ὀντότητες γεμᾶτες σοφία καὶ ἀγάπη ἢ ἄγγελοι σταλμένοι ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι πνεύματα ποὺ ψεύδονται καὶ τὰ ὁποῖα ἡ Γραφὴ ἀναγνωρίζει ὡς δαίμονες» 20. «Καὶ μὴ σᾶς φαίνεται παράξενο, γιατὶ κι ὁ ἴδιος ὁ σατανὰς μεταμφιέζεται σὲ ἄγγελο φωτός» 21. Ἔτσι ὅλη αὐτὴ ἡ ἑστίαση στοὺς «ἀγγέλους» κάνει πάρα πολὺ μεγάλο κακό, ἀφοῦ ἐπαναπροσδιορίζει τὸν βιβλικὰ ἀπαγορευμένο πνευματισμὸ 22 ὡς δῆθεν ἐπικοινωνία μὲ ἁγίους ἀγγέλους. Ενα τρομερὸ ψέμα, προερχόμενο ἀπὸ τὸν «πατέρα τοῦ ψεύδους» 23, δηλαδὴ τὸν διάβολο. Ἡ πονηριὰ τῶν δαιμόνων εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπ ὅ,τι συνήθως συνειδητοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ βέβαια ὁ στόχος εἶναι νὰ ξεγελάσουν τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ἐξουσία πάνω του, πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος δείξει ἐμπιστοσύνη καὶ ἀνοιχτεῖ στὸ ἀπόκρυφο, κάτι ποὺ ὁ Θεὸς ἀπαγόρευσε, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς προστατεύσει. Κι ἔτσι, ὅπως ἡ καρδιὰ τοῦ ἁγιασμένου ἀνθρώπου γεμίζει μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ καρδιὰ τοῦ ἐνασχολούμενου μὲ ὅλα αὐτὰ γεμίζει, συχνὰ ἐν ἀγνοίᾳ του, μὲ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Κι ἂν δὲν πιάσει τὸ κόλπο μὲ «τοὺς ἀγγέλους», ὑπάρχουν ἕνα σωρὸ ἄλλα καμουφλὰζ τῶν δαιμόνων: «συνδεθεῖτε μὲ ἀνώτερες πνευματικὲς ὀντότητες, μὲ ἀνυψωμένους δασκάλους, μὲ τοὺς ἀγαπημένους νεκρούς σας, μὲ ἕνα πνεῦμα-ὁδηγό, μὲ ἕνα θεό, μὲ μιὰ θεά, μὲ ἐξωγήινους, μὲ τὸν ἀνώτερο ἑαυτό σας, μὲ τὴν ἐνέργεια τῆς γῆς, μὲ τὴν θεϊκὴ ἐνέργεια τῆς φύσης, μὲ τὴν Μητέρα-Γῆ, μὲ τὰ 5

6 πνεύματα τοῦ νεροῦ, μὲ τὰ πνεύματα (devas) τῶν φυτῶν, μὲ διάφορα εἴδη ἐνεργειῶν, μὲ τὴν θεραπευτικὴ ἐνέργεια τοῦ ρέϊκι κ.τ.λ.». Δηλαδή, γίνετε δοχεῖο, γίνετε κανάλι γιὰ νὰ περάσουν μέσα ἀπὸ σᾶς τὰ δαι μονικὰ πνεύματα ἢ ἡ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Θλιβερὲς καταστάσεις. 4. Η πλάνη Δὲν θὰ σταθοῦμε ἐδῶ σὲ περιπτώσεις ἀπάτης ἢ ὑποβολῆς γιὰ οἰκονομικοὺς ἢ ἄλλους λόγους, οὔτε σὲ περιπτώσεις αὐταπάτης, αὐθυποβολῆς, προβολῆς ἢ παρερμηνείας, ὅπου οἱ διάφορες ἐμπειρίες ποὺ βιώνονται ὀφείλονται στὸ ὑποσυνείδητο, σὲ ψυχικὲς καταστάσεις ἢ σὲ ὑποκειμενικές, λαθεμένες ἑρμηνεῖες. Θὰ σταθοῦμε μόνο στὶς καταστάσεις τῆς ὄντως πλάνης. Παράδειγμα πρῶτο: Doreen Virtue 24. Δηλώνει διδάκτωρ μάντις-ἀγ γελο θεραπεύτρια. Εχει γράψει 22 βιβλία γιὰ τὸν πνευματισμό, ποὺ ἀπὸ τὸ 2002 ἔχουν ἀρχίσει νὰ μεταφράζονται καὶ νὰ ἐκδίδονται καὶ στὰ ἑλληνικά. Συνομιλεῖ -λέει- μὲ τὸν Θεό, τὸν Χριστό, τὸ Αγιο Πνεῦμα καὶ τοὺς πεθαμένους. Κάνει σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου σεμινάρια, ὅπως τὸ «Εργαστήρια Ἀγγέλων καὶ Διαμεσότητας (mediumship)» καὶ τὸ «Συνδεθεῖτε μὲ τοὺς Ἀγγέλους σας», ὅπου «δίνει πληροφορίες γιὰ τὸ ἀγγελικὸ βασίλειο, τοὺς ἀρχαγγέλους, τοὺς φύλακες ἀγγέλους, τοὺς ἀγγέλους τῆς φύσης, τοὺς ἀγαπημένους ἀποθανόντες καὶ τοὺς ἀνυψωμένους διδασκάλους». Κάνει καθοδηγούμενο διαλογισμὸ 25 γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν δῆθεν οἱ συμμετέχοντες τὰ ὀνόματα ποὺ ἔχουν οἱ φύλακες-ἄγγελοί τους. Επειτα τοὺς διδάσκει νὰ ἐργάζονται μὲ τοὺς «ἀγγέλους», νὰ λαβαίνουν μηνύματα ἀπὸ αὐτοὺς καὶ νὰ «θεραπεύουν» μὲ τὴν βοήθειά τους. Σὲ ἑπόμενο στάδιο οἱ μαθητευόμενοι ἀκοῦνε, βλέπουν καὶ αἰσθάνονται τὴν παρουσία τῶν πνευμάτων καὶ μπλέκονται σὲ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνες καταστάσεις ὅπως τὰ «ἀγγελικὰ διαβάσματα», ἡ αὐτόματη γραφή, ἡ ἑρμηνεία τῆς αὔρας κ.τ.λ. Τέλος, ἔχει ἐμπνευστεῖ τὴν τράπουλα «Μαντικὲς κάρτες θεραπείας μὲ τοὺς Ἀγγέλους» (Healing with the Angels Oracle Cards), τὴν ὁποία στὰ ἑλληνικὰ φρόντισαν, γιὰ εὐνόητους λόγους, νὰ μεταφράσουν «Θεραπεία μὲ τὴ βοήθεια τῶν Ἀγγέλων-κάρτες Αὐτογνωσίας» 26. Παράδειγμα δεύτερο: Richard Webster 27. Ταξιδεύει σὲ ὅλο τὸν κόσμο δίνοντας διαλέξεις καὶ ὀργανώνοντας σεμινάρια γιὰ πνευματιστικὰ 6

7 θέ ματα. Εχει γράψει περισότερα ἀπὸ 35 βιβλία. Διδάσκει ὅτι οἱ ἀρχάγγελοι ἔχουν διάφορα ὀνόματα, πέραν αὐτῶν ποὺ ἀναφέρει ἡ Γραφή 28, καὶ προτρέπει τὸν κόσμο νὰ φανταστεῖ, νὰ δεῖ καὶ ἔπειτα νὰ ἐπικαλεστεῖ τοὺς ἀρχαγγέλους 29, χρησιμοποιώντας τεχνικὲς διαλογισμοῦ. Προτείνει νὰ διαλογιστεῖ κανεὶς «γιὰ νὰ μάθει τὸ ὄνομα τοῦ φύλακα-ἀγγέλου του» 30, νὰ δημιουργήσει στὸ σπίτι του ἕναν «ἀγγελικὸ βωμὸ» 31 καὶ νὰ κάνει «σύνδεση μὲ τὴν προηγούμενη ζωή» 32. Μιλᾶ γιὰ «ἀναρίθμητους πνευματικοὺς καθοδηγητές», μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ «Καθοδηγητὴς-Δια νο ούμενος» ἂν χρειάζεστε βοήθεια στὴν ἔρευνα, ὁ «Πρακτικὸς Καθοδηγητὴς» ἂν ἔχετε νὰ κάνετε μαστορέματα, ὁ «Στοργικὸς Καθοδηγητὴς» ἂν νιώθετε μοναξιά, ὁ «Καθοδηγητὴς Ψυχαγωγίας» 33 ἂν χρειάζεστε ψυχαγωγία κ.τ.λ. Καὶ βέβαια ἔχετε καὶ ἄλλους «ἀόρατους βοηθούς» «ἐπικοινωνήστε μὲ τὰ πνεύματα τῶν ζώων, τῶν φυτῶν, μὲ τὰ πνεύματα τῆς φύσης» 34. Παράδειγμα τρίτο: Joyce Keller 35. «Θεραπεύτρια καὶ σύμβουλος», ἐμφανίζεται σὲ διάφορα τηλεοπτικὰ προγράμματα καὶ ἔχει ραδιοφωνικὸ πρόγραμμα στὴν Ἀμερική, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο συμβουλεύει τοὺς ἀκροατές. Συμβουλεύει: «Μὴ σταματᾶτε ποτὲ τὸν διαλογισμό, ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀγγέλους θὰ αὐξηθεῖ σημαντικὰ ἂν δεσμευτεῖτε νὰ κάνετε διαλογισμὸ 15 λεπτὰ 2 φορὲς τὴν ἡμέρα» 36. Χρησιμοποιήστε αἰθέρια ἔλαια τῆς ἀρωματοθεραπείας, βότανα, ἀνθοϊάματα Μπάχ, κρυστάλλους κ.τ.λ. Θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἔρθετε σ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀγγέλους 37. Διδάσκει, γιὰ κάθε περίπτωση, ποιά μάντρα- ἐπικλήσεις νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ καημένοι οἱ ὀπαδοί της, τί νὰ παρακαλοῦν, σὲ τί καὶ πῶς νὰ διαλογιστοῦν, τί νὰ πιστέψουν, τί νὰ νιώσουν, τί νὰ κάνουν καὶ τί νὰ κάψουν στὸ βωμό, τί οὐσίες (ποιά αἰθέρια ἔλαια, ποιά ἀνθοϊάματα) νὰ χρησιμοποιήσουν, τί κρυστάλλους νὰ φοροῦν ἢ νὰ κρατοῦν τὴν ὥρα τοῦ διαλογισμοῦ 38, γιὰ νὰ πετύχουν αὐτὸ ποὺ ζητοῦν. Η μαγεία στὸ ἀποκορύφωμά της. Οἱ ἐπικλήσεις ἐδῶ γίνονται «στοὺς ἀγγέλους τῶν ταξιδιῶν, στοὺς ἀγγέλους τῶν ἐπιχειρήσεων, τῆς ἀφθονίας, τῆς δύναμης, τῆς αὐτοπεποίθησης, τοῦ πεπρωμένου, τοῦ Εγώ, τοῦ πάθους», κ.ἄ. 7

8 Τελευταῖο παράδειγμα: Παγκόσμια καὶ Θριαμβεύουσα Εκκλησία 39. Ιδρύθηκε τὸ 1958 ἀπὸ τὸν Mark Prophet ἀπὸ τὸν θάνατό του τὸ 1973 ἡγεῖται ἡ σύζυγός του Elizabeth Clare Prophet [ 2009]. Γιὰ τὴν ὀργάνωση αὐτὴ «ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας-Μητέρα, ἕνα ἀνδρόγυνο σύνολο», «τὰ πάντα εἶναι Θεὸς» καὶ τὰ μέλη προσπαθοῦν «νὰ πραγματώσουν τὴν συνειδητότητα τοῦ Θεοῦ» ἀσπαζόμενοι τὸ δόγμα τῶν «ἀνυψωμένων δα σκά λων» καὶ τῆς «με τεν σάρκωσης» 40. Διδά σκουν 41 ὅτι οἱ ἀρχάγγελοι ἔχουν τὰ θηλυκὰ ταίρια τους. Κηρύττουν ὅτι «τὸ πνευματικὸ φῶς ἐκδηλώνεται σὲ 7 ἀκτίνες. Η κάθε ἀκτίνα ἔχει συγκεκριμένο χρῶμα, συχνότητα καὶ ποιότητα τῆς συνειδητότητας τοῦ Θεοῦ» καὶ «οἱ ἀρχάγγελοι ὑπηρετοῦν στὶς 7 ἀκτίνες τοῦ πνευματικοῦ φωτὸς ποὺ συγκεντρώνεται στὰ 7 τσάκρας τοῦ σώματος». «Αν χρησιμοποιήσουμε τὴν ἐνέργεια τῶν ἀγγέλων μποροῦμε νὰ προοδεύσουμε πολὺ περισσότερο στὴν καθημερινή μας ζωὴ καὶ στὸ πνευματικὸ μονοπάτι». Πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν «Αγγελοι τῆς Προστασίας, Αγγελοι τῆς Φώτισης, τῆς Ἀγάπης, τῆς Καθ οδήγησης, τῆς Θεραπείας, τῆς Εἰρήνης, τῆς Χαρᾶς», κ.τ.λ. τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ διατάξουμε νὰ μᾶς χαρίζουν «πνευματικὰ δῶρα, (ὅπως) σοφία, ἐνόραση, σύνδεση μὲ τὸν Ἀνώτερο Εαυτό μας» ἢ «πρακτικὴ βοήθεια», ἀνάλογα μὲ τὴν «...εἰδίκευση» 42 τοῦ κάθε «ἀγ γέλου». Σὲ ἄλλον ἀπαιτῆστε «προστασία ἀπὸ κινδύνους, ἀπὸ τροχαῖα δυσ τυχήματα, διαρρήξεις», σὲ ἄλλον «νὰ περάσετε ἐξετάσεις», σὲ ἄλλον «βο ήθεια στὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους», σὲ ἄλλον «θεραπεία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς», μέχρι καὶ «βοήθεια γιὰ νὰ προγραμματίσετε τὴν ἀγορὰ μιᾶς κατοικίας». «Μάθετε νὰ κάνετε προστακτικὲς προσευχές», «οἱ προσευχὲς αὐτὲς σᾶς καθιστοῦν ἱκανοὺς νὰ κατευθύνετε τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο» καὶ «χρησιμοποιῆστε προστακτικὲς προσευχὲς γιατὶ τὸ νὰ προσεύχεσαι διατάζοντας εἶναι ὁ πιὸ ἀποτελεσματικὸς καὶ ἰσχυρὸς τρόπος γιὰ νὰ τιθασεύσεις τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ». Τέλος, στὶς ἐπικλήσεις μὲ τὶς ὁποῖες προστάζουν τοὺς δῆθεν ἀγγέλους, χρησιμοποιοῦν φράσεις ὅπως: «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ δικοῦ μου Αληθινοῦ Εαυτοῦ καὶ τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ καλῶ τοὺς ἀγγέλους νὰ... καὶ ζητῶ...», «ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ζωὴ τῆς τέλειας ὑγείας μου ποὺ γίνεται πραγματικότητα τώρα», «ΕΓΩ ΕΙΜΙ τὸ ἁγνό, ἀκτινοβόλο Θεῖο σχέδιο τῆς ὕπαρξής μου, ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ πραγματικὴ Αγάπη, ΕΓΩ ΕΙΜΙ Φῶς, ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἡ Θεία Παρουσία, ΕΓΩ EΙΜΙ ἡ τελειότητα τοῦ Θεοῦ...». 8

9 5. Οἱ κίνδυνοι Κάποια ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἴσως ἀκούστηκαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ γελοῖα καὶ εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιο πῶς ἄνθρωποι, καὶ μορφωμένοι ἀκόμα, καὶ Χριστιανοὶ ἀκόμα, τυφλώνονται τόσο πολύ. Ἀπὸ τὴν μιὰ τὰ πνεύματα εἶναι ὄντως πολὺ πονηρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἄνθρωποι κατέχονται ἀπὸ πολὺ ἐγωισμὸ καὶ συχνὰ καὶ ἀπὸ ἄγνοια. Ἔτσι, δέχονται τὸ διαστρεβλωμένο δόγμα τοῦ πνευματισμοῦ, ὅτι γιὰ νὰ ἔχεις ἕνα θετικὸ ἀποτέλεσμα ἢ γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσεις μὲ τὸ Θεό, χρειάζεται τάχα ἡ μεσολάβηση ἑνὸς διάμεσου (μέντιουμ) ἢ κάποιου πνεύματος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ἔμαθαν ἢ δὲν κατάλαβαν ὅτι ὁ μοναδικὸς μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων εἶναι ὁ Χριστός 43. Ἐπὶ πλέον πέφτουν καὶ στὴν παγίδα ὅτι εἶναι «θεοὶ» καὶ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κάτι ἀπρόσωπο καὶ ἀπρό σιτο κάπου μακριά. Ετσι, καθίσταται ἀδύνατη ἡ καλλιέργεια μιᾶς προσ ωπικῆς σχέσης μὲ τὸν Θεὸ καὶ καταντοῦν νὰ θέτουν τὸν ἑαυτό τους ὑπεράνω τῶν δῆθεν ἀγγέλων, τοὺς ὁποίους πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐξαναγκάσουν νὰ πράξουν ὅ,τι τοὺς ζητήσουν. Οἱ διάφορες ὁμάδες «ἀγγελικῆς ἐπικοινωνίας», παρὰ τὶς ἐπὶ μέρους διαφοροποιήσεις τους, καθησυχάζουν συχνὰ ὅτι μπορεῖτε νὰ πιστεύετε στὴν θρησκεία σας καὶ νὰ ἀσχολεῖστε καὶ μὲ αὐτὲς τὶς ἐπικοινωνίες καὶ ψευδοθεραπεῖες, ἀρκεῖ νὰ κάνετε «προσευχὴ» καὶ «νὰ ἀκολουθεῖτε τὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ». Ἀλλά, ὅταν λένε «προσευχή», ἐννοοῦν διαλογισμὸ καὶ δαιμονικὲς ἐπικλήσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος παραπλανᾶται νὰ πιστεύει ὅτι θὰ κερδίσει τὰ πάντα: γνώση, δύναμη, ἐπιρροὴ τῶν ἄλλων, ἐπίτευξη τῶν ὅποιων στόχων, θεραπεία. Ἡ προσευχή, ὅμως, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ταπεινὴ προσφυγὴ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι μὲ κατα στάσεις μαγείας, ὅπου ζητᾶς καὶ περιμένεις νὰ λάβεις αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ θέλεις, ἐξαναγκάζοντας δῆθεν τὸ Θεό. Η προσευχὴ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ θετικὴ σκέψη, μὲ διαλογισμό, μὲ τεχνικὲς ἐπικοινωνίας μὲ πνεύματα. Ολα αὐτὰ τὴν ἐξουδετερώνουν καὶ ἐπιτρέπουν στοὺς δαίμονες νὰ παρουσιαστοῦν ὡς ἄγγελοι, νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς κατεξουσιάσουν. Ἐπὶ πλέον, ὅταν λένε «ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ», ἐννοοῦν καθοδήγηση ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα. Δηλαδή, ὁ ἄν θρωπος στρέφεται ἑωσφορικὰ πρὸς τὸν σπουδαῖο -ὑποτίθεται- «Ἀνώτερο Εαυτό του» καὶ στὰ σκοτεινὰ πνεύματα, ποὺ προσκλήθηκαν κι ἔπειτα ἀρνοῦνται νὰ φύγουν. Οἱ κίνδυνοι συνοψίζονται ὡς ἑξῆς: 9

10 α. ἐπιπτώσεις στὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία, ὅπως ἀσθένειες, ἐπιθέσεις πνευμάτων, συναισθηματικὰ μαρτύρια, πρόωροι θάνατοι, αὐτοκτονίες 44, β. διάσπαση τῆς προσωπικότητας καὶ κυριαρχία ἀπὸ φοβερὸ αἴσθημα φόβου 45, γ. ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα 46, δ. ἐμπλοκὴ μὲ σατανισμό 47. Ἀφοῦ συχνά, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ συγγράμματα, καταλήγει κανεὶς ἀπὸ «κανάλι ἀγγέλων» νὰ κάνει ἐπικλήσεις δαιμόνων, μὲ τὸ ὄνομά τους, γνωρίζοντας τί κάνει: ε. ἄρνηση τῆς σωτηρίας, ἀφοῦ ὅλη αὐτὴ ἡ καλλιέργεια τοῦ ἐγωισμοῦ κλείνει τὸν δρόμο πρὸς τὴν μετάνοια. 6. Η ἀντιμετώπιση Λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «στοὺς ἔσχατους καιροὺς θὰ ἀποστατήσουν μερικοὶ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ θὰ προσκολληθοῦν σὲ πνεύματα παραπλανητικὰ καὶ σὲ διδασκαλίες δαιμονικές» 48. Σημεῖα τῶν καιρῶν; Ποιός ξέρει; Ποιά ἡ εὐθύνη τῶν Ποιμένων, ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε Χριστιανοῦ; Κανεὶς ποὺ ἀνήκει στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπαναπαύεται. Ἡ σωτηρία βέβαια ἀνήκει στὸν Χριστό, ἀλλὰ κι ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε; Σὲ ἐποχὲς λυσσαλέου πολέμου ἡ ἀδιαφορία συντελεῖ στὸν θάνατο. Ἄς μὴν κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους γιὰ αὐτὰ ποὺ δὲν κάνουν. Ἄς μὴν κατηγοροῦμε τοὺς αἱρετικοὺς -«κοιτάξε τί κάνουν, σὰ δὲ ντρέπονται»- καὶ τελειώσαμε. Ἄς κάνουμε ἐμεῖς, ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ὁ καθένας μας, ὅ,τι μποροῦμε. Ἄς χρησιμοποιήσουμε τὰ ὅπλα μας: εὐαισθητοποίηση, ἐνημέρωση καὶ κυρίως προσευχή. Ἀρκεῖ νὰ μπεῖ ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ποὺ εἶναι ἡ προσωπική μας μετάνοια καὶ κάθαρση χωρὶς αὐτά, ὄχι μόνον δὲ βοηθοῦμε, ἀλλὰ προσθέτουμε κι ἐμεῖς στὴν κόλαση τοῦ μεταπτωτικοῦ κόσμου. Ἐπιτακτικὴ προβάλλει ἡ ἀνάγκη Ὀρθῆς Κατήχησης. Χρειάζεται νὰ μάθουμε σὲ βάθος τὴν Πίστη μας. Νὰ μποῦμε στὸν κόπο νὰ γνωρίσουμε καὶ κυρίως νὰ βιώσουμε τὴν Ὀρθοδοξία. Γιατὶ μόνο μέσα στὸν χῶρο τῆς ἀληθινῆς θεραπείας καὶ τῆς κατεξοχὴν ἐλευθερίας μπορεῖ κανεὶς νὰ βιώσει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ νικᾶ κάθε φόβο καὶ κάθε τυραννία τοῦ διαβόλου. 10

11 (*) Περιοδ «Διάλογος» (τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιῶν Γονέων»), ἀριθ. 37/Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελ Ἐπιμέλ. ἡμετ. 1. Dr. Ankerberg, John & Dr. Weldon, John, Encyclopedia of New Age Beliefs, Harvest House Publishers, 1996, σελ , Τὸ channelling, τὸ ὁποῖο ἀναλύεται στὴν συνέχεια, σημαίνει τὸ νὰ γίνεται ὁ ἄνθρωπος κανάλι, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο περνοῦν τὰ διάφορα πνεύματα. 3. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ιδὲ ἔνθ. ἀνωτ. 9. Οἱ λέξεις συντονίζομαι, συντονισμὸς ἐπαναλαμβάνεται συχνὰ σὲ περιβάλλοντα ἀποκρυφιστικά. Παρόμοιες λέξεις ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ὑποψιάζουν ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα εἶναι: ἐνέργεια, σύνδεση, γείωση, δόνηση, εὐθυγράμμιση, ἐπαφὴ μὲ τὸν «Ανώτερο Εαυτό» Ο πνευματισμὸς εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὰ πνεύματα, ἡ ἐπίκληση τῶν πνευμάτων γιὰ κάποιο σκοπό. 12. Μὲ τοὺς πεθαμένους δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἐπικοινωνήσει κανεὶς καὶ ὅσοι ἰσχυρίζονται κάτι τέτοιο ἢ ψεύδονται ἢ ἐπικοινωνοῦν μὲ δαιμονικὰ πνεύματα ποὺ τοὺς ξεγελοῦν ὅτι εἶναι δῆθεν νεκροὶ ἄνθρωποι. 13. Angel Times Magazine, editor Linda Bephula, Atlanta, GA. 14. The Christian Parapsychologist, Edit: Rev. Michael Perry, Publ: Churches' Fellowship for Psychical and Spiritual Studies. 15. The Christian Parapsychologist, vol. 5, no. 7 στό: Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ ( ) π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ο Αποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ορθοδοξίας-Νεο αποκρυφισμός, ἐκδ. Διάλογος, 1996, σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ. σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 80 πρβλ. καὶ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ἔνθ. ἀνωτ., σελ ἔνθ. ἀνωτ. 21. Βʹ Κορινθ. 11: Λευιτ. 19:31, Δευτ. 18:9-12, Ησαΐας 8: Ιωάν. 8: Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα καὶ τὰ βιβλία της. 25. Ο διαλογισμὸς ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη πρακτικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ποικίλα σοβαρὰ προβλήματα. 26. Η ὑπογράμμιση δική μας. 27. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο του. 28. σελ σελ σελ σελ σελ Εννοεῖται ὅτι τὰ περὶ «προηγούμενης ζωῆς» συνιστοῦν πλάνη. 11

12 33. σελ σελ Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο της. 36. σελ σελ σελ Church Universal and Triumphant Summit Lighthouse. Ἀποτελεῖ παρακλάδι τῆς ὁμάδας I AM Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἐλήφθησαν μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ τὴν ἱστοσελίδα της. 42. Ο ὅρος εἶναι δικός μας. 43. Αʹ Τιμοθ. 2: Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ἀρχιμ. Τσιάκκα Χριστοφ., Εγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ Θρησκειῶν καὶ Αἱρέσεων, Ι. Μ. Τροοδιτίσσης, Κύπρος, 2002, σελ ἔνθ. ἀνωτ. 47. ἔνθ. ἀνωτ. 48. Αʹ Τιμοθ. 4:1. 12

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες υθέτω ws πίγραφα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ργώ Ταχ. Γραφείο EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων Περιεχόμενα Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! 4 Καὶ θὰ ρθεῖ ἡ Ἀνάσταση! 14 Πᾶμε ὁλοταχῶς πρὸς τὰ Πίσω; 25 4 Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωῒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη προόδευσε ἁλµατωδῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα