Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε"

Transcript

1 Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος Τεύχος 2 ΜΟΝΙΜΔ ΣΗΛΔ Κύξην άξζξν ει 1 SPORT TALK ει 5 Movie Night ει 7 BOOKWORM S CHOICE ει 7 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο ει 9 Aπό Δευτέρα Δίαιτα ει 8 STRANGE BUT TRUE ει 9 ει 10 Σν θαινθαίξη έθηαζε Σνπ Γεκήηξε Σζαξαβά Σν θαινθαίξη έθηαζε θαη άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά ήξζε ζην ηέινο ηεο. Σα βιέκκαηα όισλ ζηξακκέλα ζηα παηδηά ηεο Γ Λπθείνπ. Ο αγώλαο κεγάινο θαη ε αγσλία ηξαλή. ζνη εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ρξνληά κε ην δηάβαζκά ηνπο, έθηαζε ηώξα πηα ην ηέινο. Από ηε κηα ε αγσλία θνξπθώλεηαη γηα ηηο εμεηάζεηο, από ηελ άιιε πιεπξά πιεζηάδεη ε μεθνύξαζή ηνπο θαζώο είλαη πηα ζέκα εκεξώλ νη δηαθνπέο. Δίηε όκσο εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ρξνληά είηε όρη, έλα είλαη ζίγνπξν: απηή ε ρξνληά πνπ πέξαζε γέκηζε όινπο κε εκπεηξίεο, ραξέο θαη ιύπεο, ζηηγκέο μεγλνηαζηάο, πνπ ζα κείλνπλ γηα πάληα ζην κπαιό ηνπο. Γηαηί ην ζρνιείν πέξα από ζεζκόο είλαη θαη ρώξνο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ. Δδώ θάλνπλ ηηο παξέεο ηνπο, δηαζθεδάδνπλ κε ηηο εθδξνκέο ηνπο, εδώ επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ραιαξώλνπλ κε ηα αζηεία ηνπο, εδώ έξρνληαη ζε επαθή κε ην άιιν θύιν. Δδώ πεξλάλε ηηο κηζέο ώξεο ηεο εκέξαο ηνπο θαη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπο δηακνξθώλεηαη θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο. Η θεηηλή Β Λπθείνπ αο κελ αλεζπρεί. Βέβαηα, ζε ιίγνπο κήλεο, αξρίδεη θαη γηα απηνύο ε ηειεπηαία ηνπο ρξνληά, ην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη. Αο θξνληίζνπλ λα ην ραξνύλ όινη θαη λα αγσληζηνύλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Δθεί όκσο πνπ θνηηάκε όινη κε ελδηαθέξνλ είλαη ζηελ Α Λπθείνπ, όπνπ αθόκε ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη αβέβαηε. Δίλαη θπζηθό λα ληώζνπλ ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ηάμε κηα ζρεηηθή αβεβαηόηεηα, θαζώο ην κέιινλ ηνπο είλαη πιένλ ζνιό. Ούηε ε ηξάπεδα ζεκάησλ άλνημε, νύηε γλσξίδνπκε από πξνεγνύκελεο ρξνληέο ηη λα πεξηκέλνπκε από ην λέν ζύζηεκα. ίγνπξα, όκσο, έρνπκε ζύκκαρό καο ηνπο θαζεγεηέο καο. Αλ θαη θαζεηί θαηλνύξγην καο θνβίδεη, πόζν κάιινλ ηώξα πνπ ε θξίζε αλαζηάησζε ηε ρώξα καο θαη ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα, δελ έρνπκε ζθνπό λα ην βάινπκε θάησ θαη λα ράζνπκε ην θέθη καο. Συντήρηση Καρυάτιδων με λέιζερ Με ςξ Διεθμέπ Βξαβείν Keck για ςημ α- μάδεινη ςηπ πξλιςιρμικήπ κληοξμξμίαπ ςιμήθηκαμ από κξιμξύ ςξ Ιμρςιςξύςξ Η- λεκςοξμικήπ Δξμήπ και Λέιζεο (ΙΗΔΛ) ςξσ ΙΤΕ και ςξ Μξσρείξ ςηπ Ακοόπξληπ από ςξ Διεθμέπ Ιμρςιςξύςξ Σσμςήοηρηπ Το βραβείο απολεκήζεθε γηα ηελ ζσληήρεζε ηωλ Καρσάηηδωλ κε δηεζλώς πρωηοπορηαθή ηετλοιογία ιέηδερ ποσ έτεη αλαπηστζεί ζηο ΙΤΕ. Σσγκεκοιμέμα, ξι επιρςήμξμεπ ςξσ ΙΤΕ ρυεδίαραμ και καςαρκεύαραμ έμα ποωςξπξοιακό ρύρςημα λέιζεο ειδικά για Σσμέυεια ρςη ρελ.2 Δκπηζηνζύλε ει.2 «Σα παηδία γξάθεη» ει 3 ΑΠΟ ΣΟ ΣΟ 2014!!! ει4 ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ ει 6 Σν γέιην ζηε δωή καο ει 8 1

2 εκείωκα ηεο ζύληαμεο Φαίλεηαη ίζσο απίζηεπην, όκσο είλαη πξαγκαηηθόηεηα όηη άιιε κηα ρξνληά έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Γειαδή, ζρεδόλ ζην ηέινο ηεο, θαζώο απνκέλεη έλα δύζθνιν θνκκάηη ηεο, νη εμεηάζεηο, πνπ εηδηθά γηα ηα παηδηά ηεο ηξίηεο ιπθείνπ είλαη έλα βάξνο δπζβάζηαρην. Δπρόκαζηε από θαξδηάο ζε όινπο ηνπο καζεηέο λα επηηύρνπλ απηό πνπ πνζεί ε θαξδηά ηνπο, λα απνηειέζνπλ νη θεηηλέο εμεηάζεηο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ έλα θαηλνύξην μεθίλεκα ζηε δσή ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θάζε θαιό ηνπο όλεηξν. Καιό όκσο είλαη λα έρνπκε ππ'όςηλ καο όηη ε επηηπρία είλαη θάηη ζρεηηθό θαη όηη ζπρλά γίλνληαη ζηε δσή καο αλαηξνπέο πνπ αξρηθά ίζσο καο εθπιήζζνπλ ή θαη καο ιππνύλ, αιιά κε κηα πην ώξηκε καηηά, ίζσο αξγόηεξα, αληηιακβαλόκαζηε όηη ήηαλ ό,ηη θαιύηεξν γηα καο. πσο θαη λά 'ρεη ην πξάγκα, ε δσή είλαη έλαο αγώλαο, έλαο όκνξθνο αγώλαο, γηαηί πάληα έλαο ζηόρνο ηνλ νπνίν πξνζπαζνύκε λα επηηύρνπκε καο δίλεη δύλακε θαη ραξά. ζν γηα ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο, απηά κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζεηηθά. Αληί λα καο αλαθόςνπλ από ηελ πξνζπάζεηα, λα καο δώζνπλ κεγαιύηεξε ώζεζε θαη πείζκα πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηόρνπ. Φαληαζηείηε έλαλ άλζξσπν πνπ πεξπαηάεη βηαζηηθόο γηα λα θηάζεη θάπνπ. Καη αλαπάληερα, ρσξίο λα ην αληηιεθζεί, ζθνληάθηεη ζε κηα κεγάιε πέηξα. Αληί λα θάηζεη λα θιάςεη ηε κνίξα ηνπ γηα ην θαθό πνπ ηνλ βξήθε, κπνξεί απιώο λα βειηηώζεη ην πεξπάηεκά ηνπ θαη λα επηηαρύλεη ην βήκα ηνπ, ώζηε λα μεπεξάζεη ην εκπόδην θαη λα επαλέιζεη ζην αξρηθό ζηαζεξό θαη δπλακηθό ηνπ βάδηζκα. Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν ύκβνπινη Έθδνζεο: Τπεύζπλνη Όιεο: Α Δθεκεξίδα ηνπ 2νπ ΓΔΛ Θέξκεο Αγαζή Πνηνπξίδνπ Φηιόινγνο Γέζπνηλα Καξακήηζνπ Φηιόινγνο Αγγιηθήο Μαξία Αζηεξίνπ Ισάλλα Κνληνπνύ Κσλζηαληίλα Κνηνξιή Αθξνδίηε Κσλζηαληνύιε Θεαλώ Μακνύθα Έιελα Μαξθνπηδή Καηεξίλα Μηραειίδνπ Υξηζηίλα Μνπηάθε Άλλα Μπηηδέλε-Νίγδειε Γεκήηξεο Νηθνιαίδεο Νίθνο Νηθνιαηδεο Γεκήηξεο Νηαγθνλίθνο Mαξία Οηθνλνκίδνπ Μειίλα απαληή Γεκήηξεο Σζαξαβάο Βηθηώξηα Υαηδνπνύινπ Δξηθύιε Υαζηάνγινπ Θα ήζεια όκσο θαη θάηη αθόκα λα πξνζζέζσ, σο κηα έθθιεζε αγάπεο πξνο όια ηα παηδηά. Ιζσο ην ζύζηεκα ησλ εμεηάζεσλ, ην άγρνο ηνπ βαζκνύ, ην γεληθόηεξν αθόκα θιίκα ηεο επνρήο, ίζσο θαη άιινη παξάγνληεο, έρνπλ επεξεάζεη ηελ ςπρνινγία ησλ ζεκεξηλώλ παηδηώλ θαη ληώζνπλ πσο ην ζρνιείν είλαη θάηη ζαλ αγγαξεία, πνπ ζα ήζειαλ λα απνθύγνπλ. Ννκίδσ όηη γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ αμία ελόο πξάγκαηνο, κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε πώο ζα ήηαλ ε δσή καο, ν εαπηόο καο ρσξίο απηό. Φαληαζηείηε ινηπόλ, πώο ζα δνύζαηε, ηη ζα ήζαζηαλ, πώο ζα ζθεθηόζαζηαλ, αλ δελ πεγαίλαηε ζρνιείν, αλ δελ είραηε απηά ηα βηβιία πνπ ίζσο ζαο θαίλνληαη θάπνηεο θνξέο ειιηπή, αλ δελ αθνύγαηε θαζεκεξηλά αλζξώπνπο κε κόξθσζε λα ζαο δηδάζθνπλ. Ούηε λα ην θαληαζηεί θαλείο δε ζα ηνικνύζε. Γε ζέισ λα ηα βιέπσ όια θαιά, νύηε δηαηείλνκαη όηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα βειηησζεί. Κη εγώ σο θαζεγήηξηα είκαη ελνριεκέλε θαη ζηξεζαξηζκέλε κε όζα ζπκβαίλνπλ. κσο, αο θάλνπκε επηηέινπο θαη κηα ζεηηθή ζθέςε! Αο δνύκε θαη ην θαιό, αο ην αμηνπνηήζνπκε όζν ην δπλαηόλ, θαη ηόηε, είκαη ζίγνπξε όηη ζα δνύκε λα κεηακνξθσλόκαζηε όρη κόλν εκείο νη ίδηνη, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ καο. Αο κελ ηα πεξηκέλνπκε όια από ηνπο άιινπο ινηπόλ. Αο αθήζνπκε πίζσ θάζε άζρεκε δηάζεζε, αο αγαπήζνπκε ηε κάζεζε, ηε δνπιεηά, ην ζρνιείν θαη ηόηε όια ζα γίλνπλ πην αλάιαθξα θαη πην επράξηζηα. ζν γηα ηηο δηαθνπέο, λα έρνπκε πξώηα απ'όια πγεία. Κη αλ δελ πάκε ζηα πην δεκνθηιή λεζηά ηεο Διιάδαο θέηνο, αο κελ απνγνεηεπόκαζηε. Έρνπκε δσή κπξνζηά καο, πνπ επηπρώο καο θέξλεη ζπρλά θαη ζεηηθέο αλαηξνπέο! Καιή επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ζαο θαη Καιό θαινθαίξη! Ποτουρίδου Αγαθή ςξμ καθαοιρμό και ςημ αμάδεινη ςωμ αουαίωμ ασςώμ αοιρςξςευμημάςωμ. Τξ λέιζεο έυει ςη δσμαςόςηςα μα λειςξσογεί ρε δύξ μήκη κύμαςξπ ή, πιξ απλά, μα εκπέμπει ακςιμξβξλία ρε δύξ «υοώμαςα» ςασςόυοξμα (σπέοσθοξ και σπεοιώδεπ). Η καιμξςξμία έγκειςαι ρςημ ςασςόυοξμη υοήρη ςωμ δσξ δερμώμ λέιζεο, πξσ επιςοέπει ρςξ ρσμςηοηςή μα αταιοεί με α- κοίβεια επικαθίρειπ ούπωμ από ςημ επιτάμεια ςωμ γλσπςώμ, υωοίπ ςξ αουικό σπόρςοωμα μα απξυοωμαςίζεςαι ή μα σ- τίρςαςαι κάπξια άλλη ζημιά, εμώ παοάλληλα απξκαλύπςεςαι η μξμαδική επιτάμεια ςξσ γλσπςξύ. ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ Δκπηζηνζύλε. Μηα ηόζν δπλαηή ιέμε πνπ ζπληξνθεύεη ηνλ άλζξσπν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ση είλαη όκσο πξαγκαηηθά ε εκπηζηνζύλε; Δίλαη κηα θαηάζηαζε ζηαζεξή ή θάηη ρεηξνπηαζηό; Δίλαη θάηη πνπ θαηαθηηέηαη κε ηελ πξώηε καηηά ή ρξεηάδεηαη παξαπάλσ ρξόλν; Καη πόηε ππάξρεη, πόηε πξέπεη λα ππάξρεη θαη πόηε μέξνπκε όηη όλησο ππάξρεη; Καζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά ηνλ όξν ε- κπηζηνζύλε, ν θαζέλαο καο γηα δηαθνξεηηθό ιόγν. Ο όξνο εκπηζηνζύλε παξαπέκπεη ζην αίζζεκα κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ πνπ νλνκάδεηαη πίζηε, ε ζηγνπξηά κε άιια ιόγηα πσο έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη άμην, έληηκν θαη εηιηθξηλέο, ώζηε λα εθκπζηεξεπηνύκε ζε απηό ηηο ηδέεο καο, ηα ζπλαηζζήκαηα καο θαη γεληθά θνκκάηηα ηεο δσήο καο. Η αιήζεηα είλαη πσο ε εκπηζηνζύλε θξύβεηαη ζε πνιιέο, άιινηε κηθξήο θαη άιινηε κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο πνπ καο ζπκβαίλνπλ, κε θπξίαξρε ηε ζέζε ηεο ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο: νηθνγελεηαθέο, θηιηθέο ή εξσηηθέο! Πνιιέο θνξέο έρνπκε λνηώζεη ζηε δσή καο λα καο εκπηζηεύνληαη, θακηά θνξά θαη γηα θάπνην όρη θαη ηόζν ζεκαληηθό ιόγν, άιιεο πάιη κείλακε κε ην παξάπνλν γηαηί δελ θαηνξζώζακε λα θαλνύκε άμηνη εκπηζηνζύλεο. Με ιίγα ιόγηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε ρσξίο ππεξβνιή πσο ε εκπηζηνζύλε καο θαζνξίδεη θαη θαιιηεξγεί έλα κέξνο ηεο εηθόλαο πνπ πξνβάινπκε ζηνπο γύξσ καο, ηνπ αμηόπηζηνπ ή ηνπ αλαμηόπηζηνπ. Ωζηόζν, δελ είλαη θάηη ηόζν απιό, όζν λνκίδνπκε όηη είλαη. Γελ είλαη θάηη ρεηξνπηαζηό ή θάηη πνπ κπνξνύκε λα ην δνύκε θαη ζαθώο ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ από κηα απιή καηηά γηα λα δεκηνπξγεζεί. Μέζα ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν νη άλζξσπνη γλσξίδνληαη θαιύηεξα, καζαίλνπλ λα θαιιηεξγνύλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο θαη ζπλαηζζήκαηα. Έηζη ζπκβαίλεη θαη κε ην θαηλόκελν ηεο εκπηζηνζύλεο, ρξεηάδεηαη ρξόλν, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηνλ άιινλ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαιά, λα λνηώζνπκε δηαθνξεηηθά θαη λα έρνπκε ηελ αλάγθε λα κνηξαζηνύκε ηα όκνξθα θαη ηα άζρεκα γεγνλόηα ηεο δσήο καο καδί ηνπ! Από ηελ άιιε κεξηά όκσο ε εκπηζηνζύλε θαη ε δύλακε πνπ απηή θαηέρεη ζηε δσή καο εάλ δελ θαιιηεξγεζνύλ ζσζηά κπνξεί λα καο βιάςνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ηη ζπκβαίλεη όηαλ γλσξίδνπκε έλα άηνκν θαη κέζα ζε ιίγν ζρεηηθά θαηξό ηνπ εκπηζηεπόκαζηε θάηη ζεκαληηθό γηα καο; Σν πην πηζαλόλ είλαη όηη κε ηελ πξώηε επθαηξία πνπ πηζαλόλ λα έρεη θάπνην ζπκθέξνλ ζα καο εθβηάζεη κε απηά πνπ μέξεη, ελώ επίζεο κπνξεί θαη λα θνπηζνκπνιέςεη απηά πνπ έκαζε κε ηνπο ππόινηπνπο. Άιιεο πάιη θνξέο ζπκβαίλεη λα κελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά καο θη έηζη λα κελ απεηινύκαζηε από απηόλ, πξνο ην παξόλ ηνπιάρηζηνλ! Αιιά θαη πάιη πσο κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη; Με ιίγα ιόγηα ν όξνο ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηε δσή καο. Έρνπκε αλάγθε λα κνηξαδόκαζηε απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ κε αλζξώπνπο πνπ αγαπάκε θαη καο αγαπνύλ θαη δε ζέινπλ ην θαθό καο! Γη απηό, πξηλ βηαζηνύκε λα πνύκε όηη εκπηζηεπόκαζηε θάπνηνλ θαη αξρίδνπκε λα ηνπ αξαδηάδνπκε όιε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο καο, πξέπεη πξώηα λα είκαζηε πνιύ ζίγνπξνη! Έιελα Μαξθνπηδή 2

3 «Σα παηδία γξάθεη» It s hard to see racism when you are white! Ρατσησκόο! Έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα θαηλόκελα ησλ ηειεπηαίσλ αηώλσλ, πνπ έρεη θάλεη γεληέο θαη γεληέο λα αλαξσηηνύληαη : ηη είλαη ελ ηέιεη ζσζηό; Να βάδνπκε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην ίδην «ηζνπβάιη», θαη βάζεη απηώλ λα ηνπο θνηηάκε κε ην αλάινγν ύθνο ή κήπσο λα αληηκεησπίδνπκε όινπο ηνπο αλζξώπνπο κε γλώκνλα ην ραξαθηήξα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο; Αο κελ μερλάκε άιισζηε ην γλσζηό όλεηξν πνπ είρε ν Martin Luther King. Δπηζπκνύζε κηα κέξα ηα παηδηά ηνπ λα δνπλ ζε έλαλ θόζκν όπνπ δε ζα ηνπο έθξηλαλ από ην ρξώκα, αιιά από ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη άλζξσπνη βέβαηα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ξαηζηζηηθά δπζθνιεύνληαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα αληηιεθζνύλ πώο αηζζάλνληαη όζνη βηώλνπλ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. ινη όκσο έρνπλ έηνηκε ηε δηθαηνινγία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο τνικήσεη λα ηνπο απνθαιέζεη κε απηόλ ηνλ αηζρξό ραξαθηεξηζκό, θαη όιεο ζπκπίπηνπλ κε ην γλσζηό αζηείν : «Γελ είκαη εγώ ξαηζηζηήο, απηόο είλαη καύξνο!!» Γηα παξάδεηγκα: Μα ηη θηαίσ εγώ! Γελ βιέπεηο ηη θάλνπλ νη Αιβαλνί, νη καύξνη, νη θόθθηλνη, νη κπιε; Κιέβνπλ, ιεζηεύνπλ, βηάδνπλ! Μα αθνύ είλαη άζρεκνο, πεξίεξγνο, ρνληξόο! Αρ, δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο! Δίλαη «gay», δε ζα έπξεπε λα ππάξρεη! (Παξαηξαβεγκέλν ίζσο, αιιά είκαη ζίγνπξε όηη έρεη εηπσζεί) Γειάσ πάληνηε κε απηέο ηηο δηθαηνινγίεο, μέξσ όηη ζα νδεγήζνπλ ζε πνιύσξε ζπδήηεζε πνπ ζαθώο δε ζα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα, αιιά πάληα απαληάσ θαηαιιήισο : Γειαδή ζέιεηο λα κνπ πεηο όηη νη Έιιελεο νύηε θιέβνπλ, νύηε βηάδνπλ, νύηε ζθνηώλνπλ; Καη ηη ζε ελδηαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ;;;; νπ ραιάλε κήπσο ηελ αηζζεηηθή; ΜΗΝ ΣΟΝ ΚΟΙΣΑ! Γηαηί ζε λνηάδεη ε ζεμνπαιηθή ηνπ πξνηίκεζε; ε ελόριεζε; Γελ έρνπκε όκσο θαλέλα απνιύησο δηθαίσκα λα ηνπο επηβάιινπκε ηελ άπνςή καο. Άιισζηε, όζνη δερόκαζηε ηε δηαθνξεηηθόηεηα είλαη αλαγθαίν λα δερζνύκε θαη ηηο δηαθνξεηηθέο από απηήλ απόςεηο. Γλσξίδνπκε όηη ν ξαηζηζκόο ππήξρε, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη εζαεί όζα κέηξα θαη αλ ιεθζνύλ από νπνηνλδήπνηε θνξέα. Α ΜΗΝ ΔΙΜΑΣΔ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΣΟΠΙΣΔ! x ΘΔΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Οη ξαηζηζηηθέο πεπνηζήζεηο έρνπλ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλεο από επηζηεκνληθή θαη αλζξσπνινγηθή έξεπλα, ε νπνία απνδεηθλύεη πσο όινη ν άλζξσπνη έρνπλ ηνλ ίδην πξόγνλν, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηηο ίδηεο λνεηηθέο θαη θπζηνινγηθέο ηθαλόηεηεο! Αο αλαινγηζηνύκε, ινηπόλ, όινη καο έλα πξάγκα: θάζε είδνο δηάθξηζεο ή ξαηζηζκνύ ζεσξείηαη παξάβαζε ηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηζόηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη άιισλ παξαγόλησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Σειεηώλσ απηό ην άξζξν κε αξθεηό ζπκό θαη αγαλάθηεζε, γηαηί μέξσ όηη ηα πξάγκαηα ζίγνπξα δε ζα αιιάμνπλ θαη ηα θνιιεκέλα κπαιά δύζθνια ζα μεθνιιήζνπλ! Mαξία Οηθνλνκίδνπ 3 Αδηαθνξία; Με θνίηαμε κε ηξόκν ζηα κάηηα, από πάλσ ηνπ ν θαζηζκόο ηνπ δπλαηνύ γηγάληηνο θαη βξώκηθνο, κνπ θξαύγαδε βνήζεηα ρσξίο λα κηιά θη εγώ δηζηαθηηθά έζηξεςα αιινύ ην βιέκκα. Κνληά κνπ δηάβαηλαλ θη άιινη όκνηα πνπιηά θνβηζκέλα πξνζπεξλνύλ ην βαζαληζηήξην βηαζηηθά θάλνπλ ηνπο αδηάθνξνπο κα ε ςπρή ηνπο από θόβν θηεξνπγίδεη κήπσο ζηελ ίδηα ζέζε βξεζνύλ. Μα ζπκήζνπ πσο αλ θαη ν θαζηζκόο έξρεηαη πξώηα γηα ηνπο άιινπο, θάπνηε ζα έξζεη θη ε δηθή ζνπ ζεηξά Μαξία Οηθνλνκίδνπ

4 Δεκαπενταμελές συμβούλιο: ένας θεσμός στην παρακμή του; Με αθνξκή ηηο θεηηλέο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δεθαπεληακεινχο ζπκβνπιίνπ είπα λα θάλσ κηα αλαθνξά ζην ζεζκφ απηφ. Αξρηθά, αο πξνζδηνξίζνπκε ηη είλαη ην δεθαπεληακειέο. Δίλαη έλα εθιεγκέλν ζπκβνχιην, πνπ φπσο καξηπξά ε νλνκαζία ηνπ, απαξηίδεηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ππεχζπλα λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ νινκέιεηα ηνπ ζρνιείνπ ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεη. Φέηνο, πξέπεη πηζαλφηαηα λα έγηλε θάπνηα παξεξκελεία ζηνλ φξν «15κειέο ζπκβνχιην» -ή κήπσο απηφ ζπκβαίλεη φια ηα ρξφληα θαη απιψο θέηνο παξαηεξήζεθε ζε εληνλφηεξν βαζκφ; Γηαηί δελ είλαη ινγηθφ ζ 'έλα ζρνιείν 270 α- ηφκσλ λα δειψλνπλ ζπκκεηνρή αξρηθά 15 άηνκα θαη ζηε ζπλέρεηα 24 άηνκα. Μπεξδέςακε ην 15κειέο κε ηηο εθδξνκέο θαη ηνπο ρνξνχο. Οη ρνξνί θαη νη εθδξνκέο δελ είλαη ε κνλαδηθή ππνρξέσζε ηνπ 15κεινχο,θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη αξκφδην λα αληηκεησπίδεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν θαη πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ηάμεηο. Γηαηί ην 15κειέο δελ απεπζχλεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε, άιια ζε φιεο ηηο ηάμεηο, γηα φζνπο ην έρνπλ μεράζεη. Άξα, κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηνπ 15κεινχο είλαη λα είλαη ηθαλφο θαη λα ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ην ζρνιείν. Δλ ηέιεη, φ,ηη έγηλε θέηνο, έγηλε. Ο απνινγηζκφο γηα ην έξγν ηνπ θεηηλνχ 15κεινχο δελ κπνξεί λα γίλεη αθφκα παξά κνλάρα ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Σνπιάρηζηνλ αο πξνβιεκαηηζηεί ν θαζέλαο κφλνο ηνπ γηα πνηνπο ιφγνπο έγηλε φιν απηφ θη αο βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Αλώλπκνο ΑΠΟ ΣΟ ΣΟ 2014!!! Η επαλάζηαζε ηνπ 1821 ππήξμε νξόζεκν ηόζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο όζν θαη γηα ηελ πνξεία νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο. Οη Έιιελεο πνπ πνιέκεζαλ θαη βνήζεζαλ ζην λα απειεπζεξσζεί ε Διιάδα έδεημαλ αθελόο ζάξξνο θαη παηξησηηζκό θαη α- θεηέξνπ δίδαμαλ ζηνπο αλζξώπνπο όηη έλαο ιαόο κόλν ελσκέλνο κπνξεί λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ. πσο, όκσο όινη μέξνπκε δίλνπλ ην δηθό ηνπο αγώλα γηα λα απειεπζεξσζνύλ,όρη κόλν από ηνλ ηνύξθηθν δπγό αιιά από ην γεξκαληθό. πσο ήδε μέξνπκε από ηελ ηζηνξία,ε πίζηε θαη ην ζάξξνο ησλ Διιήλσλ,πνπ αγσλίζηεθαλ έλαληη ηνπ ηνύξθνπ θαηαθηεηή δελ έζβεζαλ από ηηο θαξδηέο ηνπο. Έηζη θαη νη Διιελεο ζηηο κέξεο καο δε ράλνπλ ηελ πίζηε θαη ην ζάξξνο ηνπο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο βηώλνπλ θαζεκεξηλά. Δπηπιένλ, ν αγώλαο ηνπ '21 ήηαλ ηαρύο,ζπλερήο θαη άληζνο. Υξεηάζηεθε λα δνζνύλ ζθιεξέο κάρεο θαη λα ρπζεί αίκα γηα λα θζάζνπλ ζηε λίθε. Παξόκνηα, θαη ν αγώλαο πνπ δίλνπλ νη Διιελεο ζήκεξα είλαη ζπλερήο.κάζε κέξα πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ,ειπίδνληαο ζε έλα θαιύηεξν αύξην. Αθόκα, ν αγώλαο είλαη άληζνο, γηαηί ν Διιελαο είλαη κόλνο ηνπ θαη αλνξγάλσηνο,ρσξίο λα δέρεηαη θακηά βνήζεηα. Σα ρξόληα ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ γεκάηα θξηθηέο ζπζίεο, εξεκώζεηο, ζηεξήζεηο, απεξίγξαπηα καξηύξηα θαη ζθαγέο. Αιιά θαη ρξόληα γεκάηα λίθεο, έλδνμα ηξόπαηα θαη θαηνξζώκαηα, πνπ πξνθάιεζαλ ην ζαπκαζκό νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ. Αληηζηνίρσο,θαη ηα ρξόληα ηνπ ''γεξκαληθνύ δπγνύ'' έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από πνιιέο ζπζίεο, νη νπνίεο γίλνληαη θαζεκεξηλά, θαη από πνιιέο ζηεξήζεηο.αιιά νη Διιελεο γηα αθόκα κηα θνξά, έδεημαλ όηη κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηα δηάθνξα καξηύξηα θαη αθόκα πξνθάιεζαλ θαη ην ζαπκαζκό ηεο πθειίνπ κε θάπνηα επηηεύγκαηα ηνπο. Γηα 400 ρξόληα νη Διιελεο δνθίκαζαλ ηελ θαηαπίεζε θαη ηε ζθιεξόηεηα ηνπ δπλάζηε, πνπ εθδειώλνληαλ κε ζθαγέο θαη δηώμεηο, αξπαγέο θαη θαηαζηξνθέο ηεο πεξηνπζίαο, εμηζιακηζκό θαη παηδνκάδσκα. Οη Διιελεο ηνπ 2014 βίσλαλ ζπρλά ηε ζθιεξόηεηα κέζσ ηνπ ριεπαζκνύ θαη ηεο απνδνθηκαζίαο. Α- θόκα κηα ζπλέπεηα πνπ βηώλεη ε Διιάδα είλαη όηη «ράλεη ηα παηδηά ηεο». Γειαδή νη πεξηζζόηεξνη λένη πξνηηκάλ λα ζπνπδάδνπλ θαη λα δνπιεύνπλ ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, παξά λα κέλνπλ ζηελ Διιάδα πνπ ζεσξείηαη κηα ρώξα ρσξίο κέιινλ. Οη θαηαπηεδόκελνη ζηελ ππόδνπιε Διιάδα ηνπ 1821,θαη αξθεηνί Διιελεο κνξθσκέλνη θαη πινύζηνη πνπ δηέπξεπαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαιιηεξγνύζαλ ζηε ζθέςε ηνπο ηε επαλάζηαζε θαη νξγάλσλαλ ηελ αληίζηαζε θαη ηνλ πόιεκν έλαληη ηνπ ηνύξθνπ θαηαθηεηή. Δηζη θαη νη Διιελεο ηνπ ζήκεξα πεξίκελαλ λα γλσξίζνπλ απηόλ ή απηνύο πνπ ζα ηνπο εκςπρώζνπλ θαη ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε δηθή ηνπο επαλάζηαζε, πνπ είλαη ε έμνδνο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σέινο, πνιινί κνξθσκέλνη δίδαζθαλ ην 1821 ηα ειιεληθά γξάκκαηα ζηα ειιελόπνπια,ηόλσλαλ ην εζληθό θξόλεκα θαη πξνέηξεπαλ ην ιαό λα επαλαζηαηήζεη, γηα λα δηώμεη ηνλ Οζσκαλό δπλάζηε. Αληηζέησο, νη Διιελεο ηνπ 2014 πεξίκελαλ θάπνηνπο αλζξώπνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα μεζεθσζνύλ θαη γηα λα ειεπζεξσζνύλ από ην «γεξκαληθό δπγό». Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε όηη νη Διιελεο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο επηβίσζεο, πάληα θαηάθεξλαλ λα βγνπλ ληθεηέο θαη λα μεπεξλνύλ ηα πξνβιήκαηα. Αλ θαη αθόκα ηα ζεκεία ζηνλ νξίδνληα δελ είλαη πνιύ ειπηδνθόξα, πηζηεύνπκε όηη ζην ηέινο ζα αληηδξάζνπλ θαη ζα θαηαθέξνπλ λα δηώμνπλ ηνλ ''γεξκαλό δπλάζηε''. Σν κόλν πνπ πξέπεη λα θάλνπλ είλαη λα ζπλερίζνπλ λα είλαη αηζηόδνμνη θαη λα κελ ην βάδνπλ θάησ. Αλλα Νίγδειε 4

5 ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ : ΘΔΜΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΙΚΗ! SPORT- TALK Γξάθσ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν κε α- θνξκή κηα είδεζε πνπ δηάβαζα ζην δηαδίθηπν γηα έλα ζπκβάλ ζην γήπεδν ηεο Βηγηαξεάι: ζην Δι Μαδξηγάι, ινηπόλ, ην άββαην 15 Φεβξνπαξίνπ ε ηνπηθή Βηγηαξεάι αληηκεηώπηδε ηε Θέιηα ζηα πιαίζηα ηεο 24εο αγσληζηηθήο ηεο Πξηκέξα Νηηβηζηόλ. ην 83 ε Θέιηα πξνεγήζεθε θαη 3 ιεπηά αξγόηεξα έλαο νπαδόο ηεο γεπεδνύρνπ πεηάεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν έλα δαθξπγόλν. Οη Ιζπαλνί αζπλήζηζηνη ζε ηέηνηα θαηλόκελα, άξηζηα όκσο πξνεηνηκαζκέλνη γηα παλ ελδερόκελν, θαηαθέξλνπλ λα εθθελώζνπλ ρσξίο πξόβιεκα ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην ζηάδην, αθνύ ν δηαηηεηήο έρεη δηαθόςεη ηνλ αγώλα. ηαλ θαζάξηζε ε αηκόζθαηξα νη ιηγνζηνί θίιαζινη κπήθαλ μαλά ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ην παηρλίδη ζπλερίζηεθε. Σν ζέκα όκσο δελ είλαη ην γεγνλόο αιιά ε αληηκεηώπηζε ηνπ ηελ «επόκελε κέξα». Η δηνίθεζε ηεο νκάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο αξρέο θηλεί γε θαη νπξαλό γηα λα βξεη ηνλ ύπνπην, ελώ παξάιιεια δηνξγαλώλεη κηα γηνξηή γηα λα δείμεη ζηνπο θίινπο ηνπ ηζπαληθνύ πνδνζθαίξνπ όηη ε βιαθεία ηνπ ελόο μεπεξληέηαη κε ηελ γηνξηή ησλ πνιιώλ. Γηαηί νη Ιζπαλνί, αιιά θαη θάζε πνιηηηζκέλν πνδνζθαηξηθό θξάηνο γλσξίδεη όηη δελ είλαη δπλαηόλ ε εηθόλα πνπ ζα κείλεη ζηνλ θόζκν λα είλαη απηή ηνπ άκπαινπ λα πεηάεη ην δαθξπγόλν. Γη απηνύο όκσο όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαζίζηαληαη απηνλόεηεο! κσο είλαη από ηε θύζε ησλ Διιήλσλ αδύλαηνλ λα παξαδεηγκαηηζηνύλ από ηέηνηα θαη παξόκνηα γεγνλόηα. Δίλαη ζην αίκα καο ν ρνπιηγθαληζκόο (πώο λα ην θάλνπκε;). Οη νπαδνί ησλ νκάδσλ (ζε όπνηα εζληθή θαη λα βξίζθνληαη) δελ αηζζάλνληαη ζσζηνί απέλαληη ζηελ νκάδα ηνπο, αλ δελ θάλνπλ ηα εμήο: Να εμαπνιύνπλ δαθξπγόλα πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Να ζπάλε θαξέθιεο θαη νηηδήπνηε άιιν βξεζεί κπξνζηά ηνπο θαη λα ην δίλνπλ γηα ζνπβελίξ, είηε ζηνπο παίθηεο ηεο, αο πνύκε, θηινμελνύκελεο νκάδαο, είηε ζηνπο νπαδνύο ηεο. Να βξίδνπλ όιν ην ζόη, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο κάλεο θαη ηηο αδειθέο, ησλ αληίπαισλ νκάδσλ. Να πεηάλε ό,ηη πίλνπλ ή ηξώλε ζην γήπεδν! (Γηαηί πνπιάθηα κνπ; Σα παηδάθηα ζηελ Αθξηθή δελ έρνπλ λα θάλε!!!). Επτπρώο θάπνηνη τν αλτηκετωπίδνπλ κε ρηνύκνξ: (παίθτεο τνπ Εξγντέιε πίλεη θαυέ πνπ πέταμαλ στνλ αγωληστηθό ρώξν πξηλ τελ εθτέιεσε θόξλεξ. Αξγότεξα σε σπλέλτεπμή τνπ είπε: «Καινύτσηθνο ν υξαπέο, γιπθόο κε γάια ήταλε!!» 5 Δλ θαηαθιείδη, ζηελ πνιηηηζκέλε όπσο ζέινπκε λα ιέκε Διιάδα καο δε ζα κπνξέζνπλ πνηέ νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά λα δνύλε ηελ αγαπεκέλε ηνπο νκάδα γηαηί κεξηθνί βιακκέλνη ζα α- πεηινύλ ζπλερώο ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ παηδηώλ. ΞΤΠΝΗΣΔ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΣΔ!! Σν γήπεδν αλήθεη ζηνπο νπαδνύο θαη όρη ζηνπο ρνπιηγθάλνπο πνπ αδηαθνξνύλ γηα ηελ ν- κνξθηά ηνπ αζιήκαηνο θαη πεξλάλε θαιά κόλν πξαγκαηνπνηώληαο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, κελ αθήλνληαο ηνπο ππόινηπνπο λα παξαθνινπζήζνπλ αλζξώπηλα ηνλ αγώλα, αιιά θαη επηβάιινληαο, έκκεζα, κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο πξόζηηκα θαη πνηλέο ζηελ νκάδα ηνπο. Γπζηπρώο γηα όινπο εκάο πνπ ζεσξνύκε ην πνδόζθαηξν έλαλ ηεξό ζεζκό θαη κηα παγθόζκηα γηνξηή, κέρξη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα καο, θαη εκείο ζα αιιάδνπκε λεπξηαζκέλνη θαλάιη θάζε θνξά πνπ αληηθξίδνπκε ηέηνηεο αηζρξέο εηθόλεο. Μαξία Οηθνλνκίδνπ

6 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ Καη ελώ ε νηθνλνκηθή ύθεζε ηεο ρώξαο καο, ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο θαη ε αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ ζπλζέηνπλ κηα κάιινλ απαηζηόδνμε εηθόλα γηα ην αύξην, έλα αθόκε πνιπζύλζεην θνηλσληθό πξόβιεκα έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα παξαπάλσ: ηα λαξθσηηθά. Πξάγκαηη, ε ρξήζε ηέηνησλ νπζηώλ απμάλεηαη, ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε γεσκεηξηθή πξόνδν. ύκθσλα κε πνξίζκαηα πξόζθαησλ εξεπλώλ, 208 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε παγθόζκην επίπεδν αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εμάξηεζεο, 50% πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ είλαη θνξείο ηνπ ηνύ HIV ή λνζνύλ από ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο επαηίηηδαο. Γηαηί, όκσο, ηα άηνκα επηιέγνπλ λα πνξεπζνύλ ζην ζθνηεηλό κνλνπάηη ησλ λαξθσηηθώλ; Γηαηί πξνηηκνύλ ηε θησρή απνκίκεζε ηεο δσήο πνπ πξνζθέξνπλ θαη εγθισβίδνληαη ζηα αόξαηα - αιιά παλίζρπξα δεζκά κηαο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο δνπιείαο πνπ απηά ραιθεύνπλ; Σα εξσηήκαηα πηεζηηθά θαη νη απαληήζεηο δύζθνιν λα δνζνύλ. Φηαίλε ηα ΜΜΔ πνπ πξνβάιινπλ ζπζηεκαηηθά ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ, θάπνηε σο θάηη ην ζεκηηό; Πξέπεη λα θαηεγνξήζεη θαλείο ηνπο κεγαιέκπνξνπο πνπ κε δνιηόηεηα παξαζύξνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζηα πινθάκηα ηνπ εζηζκνύ π- πεξεηώληαο κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα; Ή ε επζύλε α- πνδίδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ κε ηε θηώρεηα, ηελ αλεξγία θαη ηνλ δξηκύ θνηλσληθό αληαγσληζκό θαζηζηνύλ ηα λαξθσηηθά κηα αλώδπλε δηέμνδν από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κηα εύθνιε ιύζε ζε όια ηα πξνβιήκαηα; Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλεθηηκεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θαη α- θόκα πεξηζζόηεξα. Ιδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη γηα ηελ επίδξαζε ησλ πξνηύπσλ θαη πξσηίζησο ησλ ηλδαικάησλ. Σελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, ε εκθάληζε ηνπ εζηζκέλνπ ζηα λαξθσηηθά αλέθθξαζην πξόζσπν, θέξηλν δέξκα, ξνπθεγκέλα κάγνπια, ιαδσκέλα καιιηά πξνσζήζεθε ζηα δεκνθηιή πεξηνδηθά θαη ηνπο θύθινπο ηεο κόδαο σο «ζηθ». Αθξηβώο όπσο νη ξνθ ζηαξ δηέδσζαλ ηε ρξήζε ηνπ LSD, ηε δεθαεηία ηνπ 60, έηζη θαη δηάθνξνη ζρεδηαζηέο κόδαο, θσηνγξάθνη θαη δηάζεκνη εζνπνηνί απεηθόληζαλ ηε ρξήζε εξσίλεο ζε αξθεηά έληππα θαη κνπζηθά βίληεν σο κνδάηε θαη επηζπκεηή, επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ηε λενιαία. Βέβαηα, θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ είζνδν ζε απηόλ ηνλ θόζκν ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ κε ρεκηθό ηξόπν ζπγθηλήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ θαη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο. Η πξώηκε θαη έκκνλε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζώο θαη ε επλντθή ζηάζε σο πξνο ηε ρξήζε από ηνλ άκεζν ή επξύηεξν νηθνγελεηαθό θύθιν βπζίδνπλ ηνλ άλζξσπν ζηνλ θαύιν θύθιν ηεο εμάξηεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε άγλνηα, ζπλεηδεηή ή όρη, γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ λαξθσηηθώλ. Πνιινί λένη, ζέινληαο λα μεθύγνπλ από ην άγρνο, ηηο ππέξκεηξεο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη ηε θνξηηθή πίεζε πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά, μεθηλνύλ ηε ρξήζε θαζεζπράδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο κε ηε θξάζε «όπνηε ζέισ, ην θόβσ». Καζώο όκσο πξνρσξνύλ νινέλα θαη πην βαζηά ζηελ άβπζζν ησλ λαξθσηηθώλ γελληέηαη ην εξώηεκα «γηαηί λα ην θόςσ;» θαη όηαλ ε εμάξηεζε θιεηδώλεη ηα ρέξηα ηεο γύξσ ηνπο έξρεηαη ε απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα ηεο μεθύγνπλ, ζθνληάθηνληαο ζην «ζέισ, αιιά δελ κπνξώ». πλνςίδνληαο: ην αθαλζώδεο δήηεκα ησλ λαξθσηηθώλ είλαη πην επίθαηξν από πνηέ. Έρεη επηβάιιεη ηπξαλληθά ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηε δσή εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ θαη αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο ςπρήο ηνπο, θαηαζηέιινληαο ηελ ειεύζεξε βνύιεζε. Μόλν έλα άηνκν ελεκεξσκέλν, κε δύλακε ραξαθηήξα, κε πνηθίια ελδηαθέξνληα, πνπ αληηκεησπίδεη αγσληζηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ πξνθύπηνπλ, πνπ «παίξλεη ηε δσή όπσο ηνπ έξρεηαη», όπσο είπε θαη ν Α. Δκπεηξίθνο, κπνξεί λα πεη «όρη» ζηα λαξθσηηθά θαη «λαη» ζηε δσή. Μακνύθα Θεαλώ 6

7 NΩΕ Movie Night Σθελνζεζία: Νηάξελ Αξνλφθζθη Πξσηαγσληζηνχλ: Ράζει Κξφνπ, Σδέληθεξ Κφλειη, Άληνλη Υφπθηλο, Ρέη Οπίλζηνλ, Έκα Γνπάηζνλ, ΝηάγθιαοΜπνπζ, Λφγθαλ Λέξκαλ, Κέβηλ Νηνπξάλη, Νηαθφηα Γθφγην Ο Νηάξελ Αξνλφθζθη είλαη ν ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο ΝΩΔ φπνπ πξσηαγσληζηεί ν Ραζει Κξφνπ σο Νψε. Έλα κεγάιν πιήζνο αλζξψπσλ ήηαλ ζθεπηηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, γηαηί πνιινί ζξεζθεπφκελνη ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ ηαηλία θαη ηελ θαηεγφξεζαλ ιέγνληαο φηη είλαη ρπδαία θαη αλαμηνπξεπήο. Ο Αξνλφθζθη είρε ηελ δηθηά ηνπ ηδέα γηα ην πψο ζα είλαη θαη ζην ηέινο θπθινθφξεζε ηελ ηειηθή ηνπ φξαζε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Νψε.Δμάιινπ, ην Νψε είλαη κηα ηαηλία ηεο νπνίαο φινο ν θφζκνο μέξεη ηελ πινθή( ζα ππάξμεη αζηακάηεηε βξνρή κεηά κηα ζαλάζηκε πιεκκχξα, ε αλζξσπφηεηα ζα θαηαζηξαθεί θαη ν Νψε ζα ηελ ζψζεη.) Όκσο ν Αξνλφθζθη άιιαμε ιίγν ηελ ηζηνξία κεηαηξέπνληαο ηελ ζε θάηη επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ. Σα special effects ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ πνιχ θαιά αιιά ππήξραλ θαη θάπνηα αξλεηηθά π.ρ ηα δψα θαηλφληνπζαλ ςεχηηθα. Σα ππφινηπα ήηαλ πνιχ ξεαιηζηηθά. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία δελ είλαη ίδηα κε ηελ βηβιηθή ηζηνξία θάηη ην νπνίν ζα αλαζηαηψζεη πνιινχο ζξεζθεπφκελνπο. Αλ φκσο ζαο αξέζεη λα κέλεηε πηζηφο ζην πξσηφηππν θείκελν δελ ζα ηελ απνιαχζεηε γηαηί έρνπλ ζπληειεζηεί πνιιέο αιιαγέο. Παξφια απηά ε δξακαηηθή πηπρή ηεο ηαηλίαο ζα ζαο ζπγθινλίζεη, γηαηί εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα γηα ηελ δσή. Καη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε απηήλ ηελ έθδνζε ηεο βηβιηθήο ηζηνξίαο απνδίδνληαη κε ακεζφηεξν θαη δσληαλφηεξν ηξφπν. Όζνλ αθνξά ηηο εξκελείεο ηνλ ζπκκεηερφλησλ εζνπνηψλ, ν Ράζει Κξφνπ ήηαλ εμαηξεηηθφο ζην ξφιν ηνπ θαη ην ππφινηπν θάζη πνπ ηνλ πιαηζίσλε ήηαλ εμίζνπ θαιφ.ο Άληνλη Υφπθηλο επηβεβαίσζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ, Ο Λφγθαλ Λέξκαλ παξά ηελ λεαξή ηνπ ειηθία απέδεημε ην πςειφ επίπεδν ηνλ ππνθξηηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ελψ κηα κεγάιε έθπιεμε ήηαλ θαη ε Έκα Γνπάηζνλ. Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ν ζθελνζέηεο έδσζε ηνλ δηθφ ηνπ ζηίγκα ζηελ ηζηνξία θαη ζεβφκελνο ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ ραξαθηήξσλ δεκηνχξγεζε κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία πνπ ηελ επραξηζηήζεθα πνιχ. Δ MH ΔΣ A X TO ΒΗΚΣΩΡΗΑ ΥΑΣΕΟΠΟΛΟΤ BOOKWORM S CHOICE Σν Λάζνο Αζηέξη (The Fault in Our Stars) John Green «Πηζηεύσ πώο ζε απηή ηε δσή έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμεηο πώο ζα δηεγεζείο κηα ζιηβεξή ηζηνξία». Η Υέηδει είλαη κία 16ρξνλε έθεβε πνπ εδώ θαη πνιιά ρξόληα δεη κε κηα αλίαηε κνξθή θαξθίλνπ ζηνπο πλεύκνλεο. Σν κόλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα θεξδίζεη πεξηζζόηεξν ρξόλν, λα επηβξαδύλεη ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ θαξθίλνπ. Παξάιιεια, έρεη πεξηνξίζεη ηελ θνηλσληθή ηεο δσή, ώζηε ν ζάλαηόο ηεο λα αθήζεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα ηξαύκαηα. ια απηά, όκσο, πξόθεηηαη λα αιιάμνπλ όηαλ ζα γλσξίζεη ηνλ Ογθάζηνπο ζηηο ζπλαληήζεηο θαξθηλνπαζώλ πνπ πεγαίλεη. Από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ζα γελλεζεί κηα δπλαηή θαη ηξπθεξή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Μηα ζρέζε πνπ θαηαιαβαίλεη πεξηζζόηεξα από νπνηνλδήπνηε άιινλ. Μηα ζρέζε κέζα από ηελ νπνία ζα αλαιύζνπλ ηνπο θόβνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, θαζώο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπο γύξσ από ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην. Η Κιέθηξα ηωλ Βηβιίωλ (The Book Thief) Markus Zusak «Δίρα κηζήζεη ηηο ιέμεηο θαη ηηο είρα αγαπήζεη, θαη ειπίδσ πσο ηηο έθαλα ζσζηά». ηαλ ε Λίδει θηάλεη ζην ζπίηη ησλ ζεηώλ γνληώλ ηεο, έρνληαο ράζεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο, ην κνλαδηθό πξάγκα πνπ θέξλεη καδί ηεο είλαη έλα θιεκκέλν εγρεηξίδην ελόο λεθξνζάθηε, ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαβάζεη θαζώο δελ γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε. Καη θάπσο έηζη αξρίδεη ε δσή ηεο σο θιέυτξα τωλ βηβιίωλ. Η Λίδει αξρίδεη λα θιέβεη βηβιία πνπ πεηάλε νη Ναδί ζηε θσηηά, βηβιία από ηε βηβιηνζήθε ηνπ δεκάξρνπ, βηβιία πνπ ζα ηεο θξαηήζνπλ ζπληξνθηά ζε δύζθνινπο θαηξνύο. Καζώο νη βόκβεο ησλ ζπκκάρσλ πέθηνπλ ζπλερώο θαη νη ζεηξήλεο δελ ζηακαηνύλ λα νπξιηάδνπλ, ε Λίδει βξίζθεη ζε απηά παξεγνξηά θαη θνπξάγην. Μέρξη πνπ θάπνηα κέξα ζα είλαη πνιύ αξγά Απόθιηζε (Divergent) Veronica Roth «Μηα επηινγή θαζνξίδεη ηνπο θίινπο ζνπ. Μηα επηινγή θαζνξίδεη ηα πηζηεύσ ζνπ. Μηα επηινγή θαζνξίδεη πνύ ζα αθνζησζείο - γηα πάληα. Μηα επηινγή κπνξεί λα ζε κεηακνξθώζεη.» ε έλα θόζκν πνπ απαγνξεύεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα, γηα λα απνθεπρζνύλ κειινληηθνί πόιεκνη, ε θνηλσλία έρεη ρσξηζηεί ζε πέληε θαηξίεο, θαζεκία από ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεύεη κηα αξεηή: Εηιηθξίλεηα, Απάξλεσε, Γελλαηότετα, Οκόλνηα θαη Πνιπκάζεηα. Μία ζπγθεθξηκέλε κέξα θάζε ρξόλν, όινη όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην δέθαην έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε θαηξία ζηελ νπνία ζα αθηεξώζνπλ ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο. Η Μπίαηξηο, πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα παξακείλεη κε ηελ νηθνγέλεηά, ηεο ζηελ Απάξλεζε, ή αλ ζα δηαιέμεη απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη. Ση γίλεηαη όκσο αλ δελ αλήθεη πνπζελά; Η Μπίαηξηο έρεη έλα κπζηηθό. Έλα κπζηηθό πνπ θξύβεη από όινπο γηαηί έρεη πξνεηδνπνηεζεί όηη ζπλεπάγεηαη ην ζάλαην. Καη θαζώο αλαθαιύπηεη κηα δηακάρε πνπ νινέλα κεγαιώλεη θαη απεηιεί λα αθαλίζεη ηε θαηλνκεληθά ηέιεηα θνηλσλία, ζπγρξόλσο καζαίλεη πσο ην κπζηηθό ηεο κπνξεί λα ηε βνεζήζεη λα ζώζεη απηνύο πνπ αγαπά... ή λα ηελ θαηαζηξέςεη. Γεκήηξεο θαη Νίθνο Νηθνιατδεο 7

8 Aπό Δευτέρα Δίαιτα ηκαηηθή ι θ ε ο Πώ αιιαγή λίζεη α ζα εμαθ ιπθηά γ ηελ πην καο, ία αδπλακ άηα... ι ηε ζνθν Η πην γιπθηά απόιαπζε ηνπ πιεζπζκνύ ελδέρεηαη λα γίλεη έλα αθόκε "ζύκα" ηεο άλεπ νξίσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο: Μέρξη ην 2050 ε ζνθνιάηα ζα είλαη ν "ρακέλνο" από ηε κάρε κε ηελ ππεξζέξκαλζε. Η παξαγσγή ηεο ζνθνιάηαο ζα θηλδπλεύζεη επηθίλδπλα από ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δηεζλείο κειέηεο πνπ δεκνζηνπνίεζε ε ακεξηθαληθή The Times, ηνλίδνληαο πώο κεηξάκε αληίζηξνθα κέρξη ην Πνηεο είλαη νη αητίεο πνπ ζα θάλνπλ τε σνθνιάτα πην σπάληα από πντέ; Ωο βαζηθνί "ππαίηηνη" πξνβάιινληαη νη κε βηώζηκεο θαιιηέξγεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ ζεκαληηθόηεξν ηόπν θαιιηέξγεηαο θαθαόδεληξσλ, ηε Γπηηθή Αθξηθή. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπξξηθλσζνύλ νη θύξηεο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο, ην θαθάν ελδέρεηαη λα γίλεη πνιύ αθξηβό, ελώ ε παξαγσγή ηνπ ζα πέζεη δξακαηηθά ηα επόκελα 40 ρξόληα. Φταίει και η ςοκολατουπερκατανάλωςη; Κη όκσο! Οη επηζηήκνλεο απνδίδνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαθαόδεληξσλ (θαη) ζηελ αύμεζε ηεο παγθόζκηαο θαηαλάισζεο ζνθνιάηαο: πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηε δήηεζε, νη παξαγσγνί θαιιηεξγνύλ θαθαόδεληξα ζε "νξηαθέο" πεξηνρέο κε ζπλέπεηα λα θπηξώλνπλ δέληξα αζζεληθά πεξηζζόηεξν επάισηα ζε αζζέλεηεο θαη ηνύο. Δξηθύιε Υαζηανγινπ Τα "μαγικά" της μαύρης σοκολάτας Τι προλαμβάνει και Μπνξεί λα κπήθε ην θαινθαίξη θαη εζύ λα έρεηο πάξεη απόθαζε λα θόςεηο ή λα ειαηηώζεηο ηα γιπθά, παξ' όια απηά, κελ πεηο όρη ζηε καύξε ζνθνιάηα, θαζώο ηα νθέιε ηεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Λίγε ζνθνιάηα ηελ εκέξα κπνξεί λα κεηώζεη ζε ηεξάζηηα πνζνζηά ηηο πηζαλόηεηεο εκθξάγκαηνο, ζύκθσλα κε απζηξαιηαλή κειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Παλεπηζηήκην Μόλαο ηεο Μειβνύξλεο, πνπ επηβεβαίσζε ηα ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πξόιεςε ηνπ εκθξάγκαηνο από ηελ θαηαλάισζε καύξεο ζνθνιάηαο κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαθάν. Η ζνθνιάηα είλαη πινύζηα ζε πνιπθαηλόιεο, δειαδή ζε ηζρπξά, θπζηθά αληηνμεηδσηηθά πνπ κεηώλνπλ ην ζηξεο θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα θαξδηαγγεηαθέο λόζνπο, θαξθίλν θαη άιιεο ρξόληεο αζζέλεηεο. Η θαζεκεξηλή θαηαλάισζε, γηα κηα πεξίνδν δέθα εηώλ, 100 γξακκαξίσλ καύξεο ζνθνιάηαο ε νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ 70% θαθάν, επέηξεςε ηελ απνηξνπή 70 ζαλαηεθόξσλ θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ θαη 15 κε ζαλαηεθόξσλ ζε αλζξώπνπο! Μήπσο λα ην μαλαζθεθηνύκε λα πνύκε όρη ζε... καύξε ζνθνιάηα; Σν γέιην ζηε δωή καο Αξθεηνί απφ εκάο, θνβφκαζηε λα ρακνγειάζνπκε, θαζψο πηζηεχνπκε πσο ν άιινο δε ζα καο πάξεη ζηα ζνβαξά. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί ζέινπκε ζπλήζσο λα απνθεχγνπκε ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο ή λεπξηθφηεηαο. Γειαδή ε νπζηαζηηθή αηηία θξχβεηαη ζην θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα. Έλα ρακφγειν φκσο, κπνξεί λα καο θάλεη πεξηζζφηεξν γνεηεπηηθνχο ή φκνξθνπο, δηφηη κε ην γέιην ζηελ νπζία δείρλνπκε ηελ επαίζζεηε πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο θαη γηλφκαζηε πην θηιηθνί. Aπφ ηελ άιιε, ράξε ζην γέιην, απνκαθξχλνληαη ζπλαηζζήκαηα ερζξφηεηαο. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ πσο φινη ζέινπκε λα δνχκε θαη λα πεξλάκε θαιά. Να ληψζνπκε φκνξθα, λα ραηξφκαζηε, λα δηαζθεδάδνπκε ηελ θάζε καο ζηηγκή. Γηα ζθεθηείηε αλ μαθληθά θάπνηνο καο ζηεξνχζε ην γέιην. Πφζα πξάγκαηα ζα άιιαδαλ ζηελ δσή καο; Ζ θαζεκεξηλφηεηα καο ζα ήηαλ άξαγε ε ίδηα; Πνηνο απφ εκάο ζα ήζειε λα δήζεη δίρσο λα κπνξεί λα εθθξαζηεί, λα ραξεί ή έζησ λα δεκηνπξγήζεη κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα; Αδηακθηζβήηεηα πνιιά είλαη ηα ζεηηθά πνπ πξνζθέξεη ην γέιην ζηε δσή καο. Καηαξράο επηδξά άκεζα ζην ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ ζπλεηζθέξνληαο ηφζν ζηελ νκαιή φζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Δίλαη ην θχξην ζπζηαηηθφ απειεπζέξσζεο ηνπ ζηξεο θαη ηνπ άγρνπο ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ βνεζά λα εξεκεί θαη λα ραιαξψλεη. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ θάλεη λα ζθέθηεηαη αηζηφδνμα αθήλνληαο πίζσ ηηο δπζάξεζηεο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ. Πιένλ φκσο νη άλζξσπνη δε γειάλε θαη ηφζν ζπρλά, θαηλφκελν ην νπνίν ζα έπξεπε λα καο πξνβιεκαηίζεη. Απηφ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηνπο ηαρχηαηνπο ξπζκνχο δσήο ηεο ζεκεξηλήο θαζεκεξηλφηεηαο. Ίζσο θαη ζηελ θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε νπνία έρεη θαηαληήζεη ηνπο αλζξψπνπο πηφληα κηαο παγθφζκηαο ζθαθηέξαο. Απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα είλαη θαη νη ζηελαρψξηεο γηα φζα δελ έρνπκε ή γηα φζα δελ θαηαθέξακε λα απνθηήζνπκε. Αλ αλαηξέμνπκε φκσο ζην παξειζφλ, ζα ζπλαληήζνπκε αλζξψπνπο λα γειάλε αθφκα θαη κε ηα πην απιντθά πξάγκαηα, δίλνληαο δσή ζηνπο ίδηνπο αιιά θαη ζηνπο γχξσ ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη δελ ήηαλ απηνί πνπ ηα είραλ φια, αληηζέησο ήηαλ απηνί πνπ μέξαλε λα δνχλε ηελ θάζε ηνπο ζηηγκή... Απειεπζεξσζείηε, αθήζηε ηνπο εαπηνχο ζαο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ηξεινχο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη δηαζθεδάζηε ην. ήκεξα είκαζηε, αχξην ίζσο φρη. Γη απηφ, δψζηε ρξψκα ζηε δσή ζαο κε ην γέιην ζαο! Γεκήηξεο Νηαγθνλίθνο 8

9 STRANGE BUT TRUE ΔΠ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΜΔΣ ΔΜΠΟΓΙΩΝ Γηαηί όηαλ θνηηάκε πξνο ηα πάλσ, ν νπξαλόο εκθαλίδεηαη γαιάδηνο; ηαλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, όπσο ην θσο, πξνζπίπηεη ζηα άηνκα ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ απνξξνθάηαη θαη επαλεθπέκπεηαη. Η α- πνξξόθεζε εμαξηάηαη από ην είδνο, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αηόκνπ θαη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηόο. ηαλ ηα άηνκα έρνπλ ηπραία θαη αθαλόληζηε δηαζπνξά, n επαλεθπνκή ηnο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο θαη νλνκάδεηαη δηάρπζε (ή δηαζθεδαζκόο). Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα αληηιεθζνύκε όηη όηαλ εκείο θνηηάκε πξνο ηα πάλσ ή πξνο θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ήιηνο, ην θσο ην νπνίν αληηιακβαλόκαζηε είλαη ην δηάρπην θσο, δειαδή ην θσο ην νπνίν εθπέκπνπλ ηα άηνκα ηεο αηκόζθαηξαο. Η έληαζε ηνπ δηάρπηνπ θσηόο είλαη κεγαιύηεξε γηα ηα κηθξά κήθε θύκαηνο, δειαδή γηα ηηο κεγάιεο ζπρλόηεηεο. Έηζη ζην δηάρπην θσο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο κε ηα κόξηα ησλ αεξίσλ ηεο αηκόζθαηξαο επηθξαηεί ην γαιάδην ρξώκα. Δξηθύιε Υαζηάνγινπ Γηαζπλδεδεκέλνο θόζκνο Ίζσο ζεσξνύκε πσο ην Γηαδίθηπν έρεη πιένλ εμαπισζεί παληνύ, αθνύ κπνξνύκε κε κεγάιε επθνιία λα παξαγγέιλνπκε ιάδη ηλδηθήο θαξύδαο απεπζείαο από ηα λεζηά Φίηδη. Ωζηόζν, πνιινί άλζξσπνη εμαθνινπζνύλ λα κε δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ΙΡ ηνλ απνθιεηζηηθό θσδηθό πνπ α- ληηζηνηρεί ζε θάζε ζεκείν πξόζβαζεο ζην Ίληεξλεη. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδόλ κόλν ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεο είρε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζηα ηέιε ηνπ Δπεηδή νη δηεπζύλζεηο ΙΡ πνιιαπιαζηάδνληαη αλάινγα κε ηελ άλζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηα επόκελα ρξόληα αλακέλεηαη αύμεζή ηνπο. Μηα δηεύζπλζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πύιε εθαηνκκπξίσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ελώ δηαςεύδνληαη νη θήκεο πσο ππάξρεη πηζαλόηεηα εμάληιεζεο ησλ ΙΡ. Δμάιινπ, ε λέα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΙΡ πεξηιακβάλεη 340x1036 δηεπζύλζεηο. Δξηθύιε Υαζηάνγινπ ε απηό ην κεηαβαηηθό ζηάδην πξνο ηελ ελειηθίσζε βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλα ζηαπξνδξόκη, κπξνζηά ζε έλα κεγάιν δίιεκκα, θαζώο θαινύκαζηε λα πάξνπκε κία απόθαζε πνπ ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ζα καο ζπλνδεύεη ζε όιε ηε κεηέπεηηα δσή καο: λα επηιέμνπκε ην επάγγεικα πνπ ζέινπκε λα αζθήζνπκε. Ωζηόζν, ε αβεβαηόηεηα θαη ε θξίζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αξέλα ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο θαζηζηνύλ ηελ απόθαζή καο αθόκα πην δύζθνιε. Από ηελ παηδηθή καο ειηθία ήδε αξρίδνπκε λα εμεξεπλνύκε ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο θαη ζηαδηαθά δηακνξθώλνπκε άπνςε γηα θάζε επάγγεικα θαη ηεξαξρνύκε ηηο πξνηηκήζεηο καο. Πιεζηάδνληαο όκσο ηώξα ζηελ ηειηθή επζεία, κέζα καο γελληέηαη ην "ηεξαηάθη" ηεο ακθηβνιίαο θαη καο νδεγεί μαλά έλα βήκα πίζσ γεκίδνληαο καο κε πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα. Σε ζηγνπξηά θαη ηελ παηδηθή αηζηνδνμία πνπ είρακε κέρξη πξηλ κεξηθά ρξόληα, έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ε αλεζπρία, ην άγρνο θαη πνηνο μέξεη, ίζσο θάπνπ βαζηά βαζηά θαη ν θόβνο. Πώο λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε κε βεβαηόηεηα θαη απηνπεπνίζεζε κία α- πόθαζε όηαλ αθνύκε ζπλερώο όηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο απμάλνληαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο; Ο θνξεζκόο ζε επαγγέικαηα πνπ κέρξη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο ππόζρνληαλ άκεζε απνθαηάζηαζε, αλαηξέπεη ηα δεδνκέλα. Αθόκε είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλόο πσο ε καδηθή ζηξνθή ησλ λέσλ πξνο ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο έρεη σο απνηέιεζκα ε απνξξόθεζή ηνπο από ηελ αγνξά εξγαζίαο λα είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε. Έηζη, νη πεξηζζόηεξνη, ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ν θαζέλαο, πξνβιεκαηηδόκαζηε 9 γηα ηε ζηαδηνδξνκία πνπ ζθεθηόκαζηε λα αθνινπζήζνπκε, εθόζνλ αλεζπρνύκε πσο ηειεηώλνληαο ηε θνίηεζή καο κπνξεί λα βξεζνύκε κε ην πηπρίν ζην έλα ρέξη θαη ην επίδνκα αλεξγίαο ζην άιιν... Η απνπζία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ζρνιείν ζίγνπξα δε βνεζά θαη πνιύ ηελ θαηάζηαζε. Η ελεκέξσζε πνπ γίλεηαη κία θνξά ην ρξόλν δελ αξθεί γηα λα θαιπθζνύλ όιεο νη απνξίεο καο. Υξεηαδόκαζηε πην ζπρλή πιεξνθόξεζε από εηδηθνύο γηα ηηο πξννπηηθέο θάζε επαγγέικαηνο ζε κία αγνξά εξγαζίαο πνπ δηαξθώο εμειίζζεηαη αιιά θαη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε. Ωζηόζν, πάλσ απ'όια πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη ην πην ζεκαληηθό είλαη ε ζρνιή πνπ ζα επηιέμνπκε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο, λα καο εθθξάδεη. Έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα, όπσο ε εθινγή ηνπ ζσζηνύ επαγγέικαηνο δε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή κηαο όπσο όπσο ηαθηνπνίεζεο, αιιά λα είλαη θαξπόο ώξηκεο ζθέςεο. Δμάιινπ, απηόο πνπ επηδίδεηαη ζε θάηη πνπ αγαπά, ζην ηέινο θαηαθέξλεη κε απνθαζηζηηθόηεηα, ζθιεξή δνπιεηά θαη πνιιή αηζηνδνμία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Αθξνδίηε Κσλζηαληνύιε

10 The Cure Oh dear mum! Don t cry tonight Daddy is drunk, but it s alright He ll put your son on fire tonight So dear mum be strong and fight Tears in her eyes did fall again This time it ll be different, she said She kicked him out, but he did stay So mummy found another way It s for our son, that s all she said And pulled the trigger all the way Blood everywhere, daddy is laid His eyes are closed he feels no pain Mum takes her son out of the place Don t stand by me you re not to blame! go find a home away from here, And it will take the blame my dear As he goes down he hears a bam It was the sudden death of mum Laid next to daddy feeling cured As death comes to heal her wound -Melina Sapantj Emily Since Emily was 16 She never spent a night sober Her life was a bitter mess And she just wanted it to be over Agony drawn oh her pretty face Losing herself on a tiny slip-up How is she supposed to be fine When nobody gives her a leg up Couldn t lick it anymore Tired of surviving How was she supposed to live When she was just squeaking by Burned on booze and pills Not the pertinent way for an angel to die None of this was her mistake It was just her bummer life Dimitris Nikolaidis Nikos Nikolaidis A poem made of the words from the Pay It Forward movie You can try You can lick it You can variegate And treat it Don t give up Continue the struggle Don t be afraid Be brave in life s battle It s up to you Come on, go through The life you have Don t make slip-ups Don t pass the buck To other people Catch up on happiness Avoid tardiness WANNA MEET SKIATHOS? By Maria Asteriou Hey guys, it s a nice day today here in Thessaloniki. I am walking on the spectacular sea walkthrough and I can say that the sun is as bright as in Skiathos, a small island here in Greece. I visited the island on a 3-day trip was organized by my school for the second grade. So, I would like to take you to a sightseeing online tour. As you can see below there are couples of photos. Skiathos is known for the beautiful and very clean seas. This is the famous beach Koukounaries.. To continue, I would like to show you the famous monastery. The friars help the oil press to produce the great Greek oil. Hophead people don t go ahead in their lives Just shift the blame And live at stake Without any gain If you become effusive There s no chance to lose it If you are a slugger You can t understand life s matter So, you shouldn t be stalking In your own life Join the realm of fancy Smile and fly! And if you are fans of Greek literature, you have to visit Papadiamantis museum, which was his home.. The best part of the trip for me was the pedestrianism. We walked 8 kilometers and the field was not smooth at some parts. So guess what? Skiathos is a summer island and this implies much many ice crèmes, crepes and frozen yogurts with chocolate, but you can also keep your shape -Konstantina Kotorli Katerina Mihailidou Ioanna Kontopou Christina Moutafi. We also meet snakes and this was awesome! They weren t poisonous though. As the guide told me Skiathos hasn t poisonous snakes. So don t be scared mates! The best part of the pedestrianism was when we reached the top of Mitikas! The view was magical. You can see the whole island from up there. I hope you liked my sightseeing tour! And if I persuade you to travel there I promise you it s not a waste of time or money! You will enjoy it! Have a nice trip! 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα