Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε"

Transcript

1 Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος Τεύχος 2 ΜΟΝΙΜΔ ΣΗΛΔ Κύξην άξζξν ει 1 SPORT TALK ει 5 Movie Night ει 7 BOOKWORM S CHOICE ει 7 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο ει 9 Aπό Δευτέρα Δίαιτα ει 8 STRANGE BUT TRUE ει 9 ει 10 Σν θαινθαίξη έθηαζε Σνπ Γεκήηξε Σζαξαβά Σν θαινθαίξη έθηαζε θαη άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά ήξζε ζην ηέινο ηεο. Σα βιέκκαηα όισλ ζηξακκέλα ζηα παηδηά ηεο Γ Λπθείνπ. Ο αγώλαο κεγάινο θαη ε αγσλία ηξαλή. ζνη εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ρξνληά κε ην δηάβαζκά ηνπο, έθηαζε ηώξα πηα ην ηέινο. Από ηε κηα ε αγσλία θνξπθώλεηαη γηα ηηο εμεηάζεηο, από ηελ άιιε πιεπξά πιεζηάδεη ε μεθνύξαζή ηνπο θαζώο είλαη πηα ζέκα εκεξώλ νη δηαθνπέο. Δίηε όκσο εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ρξνληά είηε όρη, έλα είλαη ζίγνπξν: απηή ε ρξνληά πνπ πέξαζε γέκηζε όινπο κε εκπεηξίεο, ραξέο θαη ιύπεο, ζηηγκέο μεγλνηαζηάο, πνπ ζα κείλνπλ γηα πάληα ζην κπαιό ηνπο. Γηαηί ην ζρνιείν πέξα από ζεζκόο είλαη θαη ρώξνο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ. Δδώ θάλνπλ ηηο παξέεο ηνπο, δηαζθεδάδνπλ κε ηηο εθδξνκέο ηνπο, εδώ επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ραιαξώλνπλ κε ηα αζηεία ηνπο, εδώ έξρνληαη ζε επαθή κε ην άιιν θύιν. Δδώ πεξλάλε ηηο κηζέο ώξεο ηεο εκέξαο ηνπο θαη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπο δηακνξθώλεηαη θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο. Η θεηηλή Β Λπθείνπ αο κελ αλεζπρεί. Βέβαηα, ζε ιίγνπο κήλεο, αξρίδεη θαη γηα απηνύο ε ηειεπηαία ηνπο ρξνληά, ην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη. Αο θξνληίζνπλ λα ην ραξνύλ όινη θαη λα αγσληζηνύλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Δθεί όκσο πνπ θνηηάκε όινη κε ελδηαθέξνλ είλαη ζηελ Α Λπθείνπ, όπνπ αθόκε ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη αβέβαηε. Δίλαη θπζηθό λα ληώζνπλ ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ηάμε κηα ζρεηηθή αβεβαηόηεηα, θαζώο ην κέιινλ ηνπο είλαη πιένλ ζνιό. Ούηε ε ηξάπεδα ζεκάησλ άλνημε, νύηε γλσξίδνπκε από πξνεγνύκελεο ρξνληέο ηη λα πεξηκέλνπκε από ην λέν ζύζηεκα. ίγνπξα, όκσο, έρνπκε ζύκκαρό καο ηνπο θαζεγεηέο καο. Αλ θαη θαζεηί θαηλνύξγην καο θνβίδεη, πόζν κάιινλ ηώξα πνπ ε θξίζε αλαζηάησζε ηε ρώξα καο θαη ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα, δελ έρνπκε ζθνπό λα ην βάινπκε θάησ θαη λα ράζνπκε ην θέθη καο. Συντήρηση Καρυάτιδων με λέιζερ Με ςξ Διεθμέπ Βξαβείν Keck για ςημ α- μάδεινη ςηπ πξλιςιρμικήπ κληοξμξμίαπ ςιμήθηκαμ από κξιμξύ ςξ Ιμρςιςξύςξ Η- λεκςοξμικήπ Δξμήπ και Λέιζεο (ΙΗΔΛ) ςξσ ΙΤΕ και ςξ Μξσρείξ ςηπ Ακοόπξληπ από ςξ Διεθμέπ Ιμρςιςξύςξ Σσμςήοηρηπ Το βραβείο απολεκήζεθε γηα ηελ ζσληήρεζε ηωλ Καρσάηηδωλ κε δηεζλώς πρωηοπορηαθή ηετλοιογία ιέηδερ ποσ έτεη αλαπηστζεί ζηο ΙΤΕ. Σσγκεκοιμέμα, ξι επιρςήμξμεπ ςξσ ΙΤΕ ρυεδίαραμ και καςαρκεύαραμ έμα ποωςξπξοιακό ρύρςημα λέιζεο ειδικά για Σσμέυεια ρςη ρελ.2 Δκπηζηνζύλε ει.2 «Σα παηδία γξάθεη» ει 3 ΑΠΟ ΣΟ ΣΟ 2014!!! ει4 ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ ει 6 Σν γέιην ζηε δωή καο ει 8 1

2 εκείωκα ηεο ζύληαμεο Φαίλεηαη ίζσο απίζηεπην, όκσο είλαη πξαγκαηηθόηεηα όηη άιιε κηα ρξνληά έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Γειαδή, ζρεδόλ ζην ηέινο ηεο, θαζώο απνκέλεη έλα δύζθνιν θνκκάηη ηεο, νη εμεηάζεηο, πνπ εηδηθά γηα ηα παηδηά ηεο ηξίηεο ιπθείνπ είλαη έλα βάξνο δπζβάζηαρην. Δπρόκαζηε από θαξδηάο ζε όινπο ηνπο καζεηέο λα επηηύρνπλ απηό πνπ πνζεί ε θαξδηά ηνπο, λα απνηειέζνπλ νη θεηηλέο εμεηάζεηο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ έλα θαηλνύξην μεθίλεκα ζηε δσή ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θάζε θαιό ηνπο όλεηξν. Καιό όκσο είλαη λα έρνπκε ππ'όςηλ καο όηη ε επηηπρία είλαη θάηη ζρεηηθό θαη όηη ζπρλά γίλνληαη ζηε δσή καο αλαηξνπέο πνπ αξρηθά ίζσο καο εθπιήζζνπλ ή θαη καο ιππνύλ, αιιά κε κηα πην ώξηκε καηηά, ίζσο αξγόηεξα, αληηιακβαλόκαζηε όηη ήηαλ ό,ηη θαιύηεξν γηα καο. πσο θαη λά 'ρεη ην πξάγκα, ε δσή είλαη έλαο αγώλαο, έλαο όκνξθνο αγώλαο, γηαηί πάληα έλαο ζηόρνο ηνλ νπνίν πξνζπαζνύκε λα επηηύρνπκε καο δίλεη δύλακε θαη ραξά. ζν γηα ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο, απηά κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζεηηθά. Αληί λα καο αλαθόςνπλ από ηελ πξνζπάζεηα, λα καο δώζνπλ κεγαιύηεξε ώζεζε θαη πείζκα πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηόρνπ. Φαληαζηείηε έλαλ άλζξσπν πνπ πεξπαηάεη βηαζηηθόο γηα λα θηάζεη θάπνπ. Καη αλαπάληερα, ρσξίο λα ην αληηιεθζεί, ζθνληάθηεη ζε κηα κεγάιε πέηξα. Αληί λα θάηζεη λα θιάςεη ηε κνίξα ηνπ γηα ην θαθό πνπ ηνλ βξήθε, κπνξεί απιώο λα βειηηώζεη ην πεξπάηεκά ηνπ θαη λα επηηαρύλεη ην βήκα ηνπ, ώζηε λα μεπεξάζεη ην εκπόδην θαη λα επαλέιζεη ζην αξρηθό ζηαζεξό θαη δπλακηθό ηνπ βάδηζκα. Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν ύκβνπινη Έθδνζεο: Τπεύζπλνη Όιεο: Α Δθεκεξίδα ηνπ 2νπ ΓΔΛ Θέξκεο Αγαζή Πνηνπξίδνπ Φηιόινγνο Γέζπνηλα Καξακήηζνπ Φηιόινγνο Αγγιηθήο Μαξία Αζηεξίνπ Ισάλλα Κνληνπνύ Κσλζηαληίλα Κνηνξιή Αθξνδίηε Κσλζηαληνύιε Θεαλώ Μακνύθα Έιελα Μαξθνπηδή Καηεξίλα Μηραειίδνπ Υξηζηίλα Μνπηάθε Άλλα Μπηηδέλε-Νίγδειε Γεκήηξεο Νηθνιαίδεο Νίθνο Νηθνιαηδεο Γεκήηξεο Νηαγθνλίθνο Mαξία Οηθνλνκίδνπ Μειίλα απαληή Γεκήηξεο Σζαξαβάο Βηθηώξηα Υαηδνπνύινπ Δξηθύιε Υαζηάνγινπ Θα ήζεια όκσο θαη θάηη αθόκα λα πξνζζέζσ, σο κηα έθθιεζε αγάπεο πξνο όια ηα παηδηά. Ιζσο ην ζύζηεκα ησλ εμεηάζεσλ, ην άγρνο ηνπ βαζκνύ, ην γεληθόηεξν αθόκα θιίκα ηεο επνρήο, ίζσο θαη άιινη παξάγνληεο, έρνπλ επεξεάζεη ηελ ςπρνινγία ησλ ζεκεξηλώλ παηδηώλ θαη ληώζνπλ πσο ην ζρνιείν είλαη θάηη ζαλ αγγαξεία, πνπ ζα ήζειαλ λα απνθύγνπλ. Ννκίδσ όηη γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ αμία ελόο πξάγκαηνο, κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε πώο ζα ήηαλ ε δσή καο, ν εαπηόο καο ρσξίο απηό. Φαληαζηείηε ινηπόλ, πώο ζα δνύζαηε, ηη ζα ήζαζηαλ, πώο ζα ζθεθηόζαζηαλ, αλ δελ πεγαίλαηε ζρνιείν, αλ δελ είραηε απηά ηα βηβιία πνπ ίζσο ζαο θαίλνληαη θάπνηεο θνξέο ειιηπή, αλ δελ αθνύγαηε θαζεκεξηλά αλζξώπνπο κε κόξθσζε λα ζαο δηδάζθνπλ. Ούηε λα ην θαληαζηεί θαλείο δε ζα ηνικνύζε. Γε ζέισ λα ηα βιέπσ όια θαιά, νύηε δηαηείλνκαη όηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα βειηησζεί. Κη εγώ σο θαζεγήηξηα είκαη ελνριεκέλε θαη ζηξεζαξηζκέλε κε όζα ζπκβαίλνπλ. κσο, αο θάλνπκε επηηέινπο θαη κηα ζεηηθή ζθέςε! Αο δνύκε θαη ην θαιό, αο ην αμηνπνηήζνπκε όζν ην δπλαηόλ, θαη ηόηε, είκαη ζίγνπξε όηη ζα δνύκε λα κεηακνξθσλόκαζηε όρη κόλν εκείο νη ίδηνη, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ καο. Αο κελ ηα πεξηκέλνπκε όια από ηνπο άιινπο ινηπόλ. Αο αθήζνπκε πίζσ θάζε άζρεκε δηάζεζε, αο αγαπήζνπκε ηε κάζεζε, ηε δνπιεηά, ην ζρνιείν θαη ηόηε όια ζα γίλνπλ πην αλάιαθξα θαη πην επράξηζηα. ζν γηα ηηο δηαθνπέο, λα έρνπκε πξώηα απ'όια πγεία. Κη αλ δελ πάκε ζηα πην δεκνθηιή λεζηά ηεο Διιάδαο θέηνο, αο κελ απνγνεηεπόκαζηε. Έρνπκε δσή κπξνζηά καο, πνπ επηπρώο καο θέξλεη ζπρλά θαη ζεηηθέο αλαηξνπέο! Καιή επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ζαο θαη Καιό θαινθαίξη! Ποτουρίδου Αγαθή ςξμ καθαοιρμό και ςημ αμάδεινη ςωμ αουαίωμ ασςώμ αοιρςξςευμημάςωμ. Τξ λέιζεο έυει ςη δσμαςόςηςα μα λειςξσογεί ρε δύξ μήκη κύμαςξπ ή, πιξ απλά, μα εκπέμπει ακςιμξβξλία ρε δύξ «υοώμαςα» ςασςόυοξμα (σπέοσθοξ και σπεοιώδεπ). Η καιμξςξμία έγκειςαι ρςημ ςασςόυοξμη υοήρη ςωμ δσξ δερμώμ λέιζεο, πξσ επιςοέπει ρςξ ρσμςηοηςή μα αταιοεί με α- κοίβεια επικαθίρειπ ούπωμ από ςημ επιτάμεια ςωμ γλσπςώμ, υωοίπ ςξ αουικό σπόρςοωμα μα απξυοωμαςίζεςαι ή μα σ- τίρςαςαι κάπξια άλλη ζημιά, εμώ παοάλληλα απξκαλύπςεςαι η μξμαδική επιτάμεια ςξσ γλσπςξύ. ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ Δκπηζηνζύλε. Μηα ηόζν δπλαηή ιέμε πνπ ζπληξνθεύεη ηνλ άλζξσπν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ση είλαη όκσο πξαγκαηηθά ε εκπηζηνζύλε; Δίλαη κηα θαηάζηαζε ζηαζεξή ή θάηη ρεηξνπηαζηό; Δίλαη θάηη πνπ θαηαθηηέηαη κε ηελ πξώηε καηηά ή ρξεηάδεηαη παξαπάλσ ρξόλν; Καη πόηε ππάξρεη, πόηε πξέπεη λα ππάξρεη θαη πόηε μέξνπκε όηη όλησο ππάξρεη; Καζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά ηνλ όξν ε- κπηζηνζύλε, ν θαζέλαο καο γηα δηαθνξεηηθό ιόγν. Ο όξνο εκπηζηνζύλε παξαπέκπεη ζην αίζζεκα κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ πνπ νλνκάδεηαη πίζηε, ε ζηγνπξηά κε άιια ιόγηα πσο έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη άμην, έληηκν θαη εηιηθξηλέο, ώζηε λα εθκπζηεξεπηνύκε ζε απηό ηηο ηδέεο καο, ηα ζπλαηζζήκαηα καο θαη γεληθά θνκκάηηα ηεο δσήο καο. Η αιήζεηα είλαη πσο ε εκπηζηνζύλε θξύβεηαη ζε πνιιέο, άιινηε κηθξήο θαη άιινηε κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο πνπ καο ζπκβαίλνπλ, κε θπξίαξρε ηε ζέζε ηεο ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο: νηθνγελεηαθέο, θηιηθέο ή εξσηηθέο! Πνιιέο θνξέο έρνπκε λνηώζεη ζηε δσή καο λα καο εκπηζηεύνληαη, θακηά θνξά θαη γηα θάπνην όρη θαη ηόζν ζεκαληηθό ιόγν, άιιεο πάιη κείλακε κε ην παξάπνλν γηαηί δελ θαηνξζώζακε λα θαλνύκε άμηνη εκπηζηνζύλεο. Με ιίγα ιόγηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε ρσξίο ππεξβνιή πσο ε εκπηζηνζύλε καο θαζνξίδεη θαη θαιιηεξγεί έλα κέξνο ηεο εηθόλαο πνπ πξνβάινπκε ζηνπο γύξσ καο, ηνπ αμηόπηζηνπ ή ηνπ αλαμηόπηζηνπ. Ωζηόζν, δελ είλαη θάηη ηόζν απιό, όζν λνκίδνπκε όηη είλαη. Γελ είλαη θάηη ρεηξνπηαζηό ή θάηη πνπ κπνξνύκε λα ην δνύκε θαη ζαθώο ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ από κηα απιή καηηά γηα λα δεκηνπξγεζεί. Μέζα ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν νη άλζξσπνη γλσξίδνληαη θαιύηεξα, καζαίλνπλ λα θαιιηεξγνύλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο θαη ζπλαηζζήκαηα. Έηζη ζπκβαίλεη θαη κε ην θαηλόκελν ηεο εκπηζηνζύλεο, ρξεηάδεηαη ρξόλν, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηνλ άιινλ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαιά, λα λνηώζνπκε δηαθνξεηηθά θαη λα έρνπκε ηελ αλάγθε λα κνηξαζηνύκε ηα όκνξθα θαη ηα άζρεκα γεγνλόηα ηεο δσήο καο καδί ηνπ! Από ηελ άιιε κεξηά όκσο ε εκπηζηνζύλε θαη ε δύλακε πνπ απηή θαηέρεη ζηε δσή καο εάλ δελ θαιιηεξγεζνύλ ζσζηά κπνξεί λα καο βιάςνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ηη ζπκβαίλεη όηαλ γλσξίδνπκε έλα άηνκν θαη κέζα ζε ιίγν ζρεηηθά θαηξό ηνπ εκπηζηεπόκαζηε θάηη ζεκαληηθό γηα καο; Σν πην πηζαλόλ είλαη όηη κε ηελ πξώηε επθαηξία πνπ πηζαλόλ λα έρεη θάπνην ζπκθέξνλ ζα καο εθβηάζεη κε απηά πνπ μέξεη, ελώ επίζεο κπνξεί θαη λα θνπηζνκπνιέςεη απηά πνπ έκαζε κε ηνπο ππόινηπνπο. Άιιεο πάιη θνξέο ζπκβαίλεη λα κελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά καο θη έηζη λα κελ απεηινύκαζηε από απηόλ, πξνο ην παξόλ ηνπιάρηζηνλ! Αιιά θαη πάιη πσο κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη; Με ιίγα ιόγηα ν όξνο ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηε δσή καο. Έρνπκε αλάγθε λα κνηξαδόκαζηε απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ κε αλζξώπνπο πνπ αγαπάκε θαη καο αγαπνύλ θαη δε ζέινπλ ην θαθό καο! Γη απηό, πξηλ βηαζηνύκε λα πνύκε όηη εκπηζηεπόκαζηε θάπνηνλ θαη αξρίδνπκε λα ηνπ αξαδηάδνπκε όιε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο καο, πξέπεη πξώηα λα είκαζηε πνιύ ζίγνπξνη! Έιελα Μαξθνπηδή 2

3 «Σα παηδία γξάθεη» It s hard to see racism when you are white! Ρατσησκόο! Έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα θαηλόκελα ησλ ηειεπηαίσλ αηώλσλ, πνπ έρεη θάλεη γεληέο θαη γεληέο λα αλαξσηηνύληαη : ηη είλαη ελ ηέιεη ζσζηό; Να βάδνπκε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην ίδην «ηζνπβάιη», θαη βάζεη απηώλ λα ηνπο θνηηάκε κε ην αλάινγν ύθνο ή κήπσο λα αληηκεησπίδνπκε όινπο ηνπο αλζξώπνπο κε γλώκνλα ην ραξαθηήξα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο; Αο κελ μερλάκε άιισζηε ην γλσζηό όλεηξν πνπ είρε ν Martin Luther King. Δπηζπκνύζε κηα κέξα ηα παηδηά ηνπ λα δνπλ ζε έλαλ θόζκν όπνπ δε ζα ηνπο έθξηλαλ από ην ρξώκα, αιιά από ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη άλζξσπνη βέβαηα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ξαηζηζηηθά δπζθνιεύνληαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα αληηιεθζνύλ πώο αηζζάλνληαη όζνη βηώλνπλ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. ινη όκσο έρνπλ έηνηκε ηε δηθαηνινγία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο τνικήσεη λα ηνπο απνθαιέζεη κε απηόλ ηνλ αηζρξό ραξαθηεξηζκό, θαη όιεο ζπκπίπηνπλ κε ην γλσζηό αζηείν : «Γελ είκαη εγώ ξαηζηζηήο, απηόο είλαη καύξνο!!» Γηα παξάδεηγκα: Μα ηη θηαίσ εγώ! Γελ βιέπεηο ηη θάλνπλ νη Αιβαλνί, νη καύξνη, νη θόθθηλνη, νη κπιε; Κιέβνπλ, ιεζηεύνπλ, βηάδνπλ! Μα αθνύ είλαη άζρεκνο, πεξίεξγνο, ρνληξόο! Αρ, δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο! Δίλαη «gay», δε ζα έπξεπε λα ππάξρεη! (Παξαηξαβεγκέλν ίζσο, αιιά είκαη ζίγνπξε όηη έρεη εηπσζεί) Γειάσ πάληνηε κε απηέο ηηο δηθαηνινγίεο, μέξσ όηη ζα νδεγήζνπλ ζε πνιύσξε ζπδήηεζε πνπ ζαθώο δε ζα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα, αιιά πάληα απαληάσ θαηαιιήισο : Γειαδή ζέιεηο λα κνπ πεηο όηη νη Έιιελεο νύηε θιέβνπλ, νύηε βηάδνπλ, νύηε ζθνηώλνπλ; Καη ηη ζε ελδηαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ;;;; νπ ραιάλε κήπσο ηελ αηζζεηηθή; ΜΗΝ ΣΟΝ ΚΟΙΣΑ! Γηαηί ζε λνηάδεη ε ζεμνπαιηθή ηνπ πξνηίκεζε; ε ελόριεζε; Γελ έρνπκε όκσο θαλέλα απνιύησο δηθαίσκα λα ηνπο επηβάιινπκε ηελ άπνςή καο. Άιισζηε, όζνη δερόκαζηε ηε δηαθνξεηηθόηεηα είλαη αλαγθαίν λα δερζνύκε θαη ηηο δηαθνξεηηθέο από απηήλ απόςεηο. Γλσξίδνπκε όηη ν ξαηζηζκόο ππήξρε, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη εζαεί όζα κέηξα θαη αλ ιεθζνύλ από νπνηνλδήπνηε θνξέα. Α ΜΗΝ ΔΙΜΑΣΔ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΣΟΠΙΣΔ! x ΘΔΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Οη ξαηζηζηηθέο πεπνηζήζεηο έρνπλ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλεο από επηζηεκνληθή θαη αλζξσπνινγηθή έξεπλα, ε νπνία απνδεηθλύεη πσο όινη ν άλζξσπνη έρνπλ ηνλ ίδην πξόγνλν, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηηο ίδηεο λνεηηθέο θαη θπζηνινγηθέο ηθαλόηεηεο! Αο αλαινγηζηνύκε, ινηπόλ, όινη καο έλα πξάγκα: θάζε είδνο δηάθξηζεο ή ξαηζηζκνύ ζεσξείηαη παξάβαζε ηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηζόηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη άιισλ παξαγόλησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Σειεηώλσ απηό ην άξζξν κε αξθεηό ζπκό θαη αγαλάθηεζε, γηαηί μέξσ όηη ηα πξάγκαηα ζίγνπξα δε ζα αιιάμνπλ θαη ηα θνιιεκέλα κπαιά δύζθνια ζα μεθνιιήζνπλ! Mαξία Οηθνλνκίδνπ 3 Αδηαθνξία; Με θνίηαμε κε ηξόκν ζηα κάηηα, από πάλσ ηνπ ν θαζηζκόο ηνπ δπλαηνύ γηγάληηνο θαη βξώκηθνο, κνπ θξαύγαδε βνήζεηα ρσξίο λα κηιά θη εγώ δηζηαθηηθά έζηξεςα αιινύ ην βιέκκα. Κνληά κνπ δηάβαηλαλ θη άιινη όκνηα πνπιηά θνβηζκέλα πξνζπεξλνύλ ην βαζαληζηήξην βηαζηηθά θάλνπλ ηνπο αδηάθνξνπο κα ε ςπρή ηνπο από θόβν θηεξνπγίδεη κήπσο ζηελ ίδηα ζέζε βξεζνύλ. Μα ζπκήζνπ πσο αλ θαη ν θαζηζκόο έξρεηαη πξώηα γηα ηνπο άιινπο, θάπνηε ζα έξζεη θη ε δηθή ζνπ ζεηξά Μαξία Οηθνλνκίδνπ

4 Δεκαπενταμελές συμβούλιο: ένας θεσμός στην παρακμή του; Με αθνξκή ηηο θεηηλέο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δεθαπεληακεινχο ζπκβνπιίνπ είπα λα θάλσ κηα αλαθνξά ζην ζεζκφ απηφ. Αξρηθά, αο πξνζδηνξίζνπκε ηη είλαη ην δεθαπεληακειέο. Δίλαη έλα εθιεγκέλν ζπκβνχιην, πνπ φπσο καξηπξά ε νλνκαζία ηνπ, απαξηίδεηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ππεχζπλα λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ νινκέιεηα ηνπ ζρνιείνπ ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεη. Φέηνο, πξέπεη πηζαλφηαηα λα έγηλε θάπνηα παξεξκελεία ζηνλ φξν «15κειέο ζπκβνχιην» -ή κήπσο απηφ ζπκβαίλεη φια ηα ρξφληα θαη απιψο θέηνο παξαηεξήζεθε ζε εληνλφηεξν βαζκφ; Γηαηί δελ είλαη ινγηθφ ζ 'έλα ζρνιείν 270 α- ηφκσλ λα δειψλνπλ ζπκκεηνρή αξρηθά 15 άηνκα θαη ζηε ζπλέρεηα 24 άηνκα. Μπεξδέςακε ην 15κειέο κε ηηο εθδξνκέο θαη ηνπο ρνξνχο. Οη ρνξνί θαη νη εθδξνκέο δελ είλαη ε κνλαδηθή ππνρξέσζε ηνπ 15κεινχο,θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη αξκφδην λα αληηκεησπίδεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν θαη πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ηάμεηο. Γηαηί ην 15κειέο δελ απεπζχλεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε, άιια ζε φιεο ηηο ηάμεηο, γηα φζνπο ην έρνπλ μεράζεη. Άξα, κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηνπ 15κεινχο είλαη λα είλαη ηθαλφο θαη λα ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ην ζρνιείν. Δλ ηέιεη, φ,ηη έγηλε θέηνο, έγηλε. Ο απνινγηζκφο γηα ην έξγν ηνπ θεηηλνχ 15κεινχο δελ κπνξεί λα γίλεη αθφκα παξά κνλάρα ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Σνπιάρηζηνλ αο πξνβιεκαηηζηεί ν θαζέλαο κφλνο ηνπ γηα πνηνπο ιφγνπο έγηλε φιν απηφ θη αο βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Αλώλπκνο ΑΠΟ ΣΟ ΣΟ 2014!!! Η επαλάζηαζε ηνπ 1821 ππήξμε νξόζεκν ηόζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο όζν θαη γηα ηελ πνξεία νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο. Οη Έιιελεο πνπ πνιέκεζαλ θαη βνήζεζαλ ζην λα απειεπζεξσζεί ε Διιάδα έδεημαλ αθελόο ζάξξνο θαη παηξησηηζκό θαη α- θεηέξνπ δίδαμαλ ζηνπο αλζξώπνπο όηη έλαο ιαόο κόλν ελσκέλνο κπνξεί λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ. πσο, όκσο όινη μέξνπκε δίλνπλ ην δηθό ηνπο αγώλα γηα λα απειεπζεξσζνύλ,όρη κόλν από ηνλ ηνύξθηθν δπγό αιιά από ην γεξκαληθό. πσο ήδε μέξνπκε από ηελ ηζηνξία,ε πίζηε θαη ην ζάξξνο ησλ Διιήλσλ,πνπ αγσλίζηεθαλ έλαληη ηνπ ηνύξθνπ θαηαθηεηή δελ έζβεζαλ από ηηο θαξδηέο ηνπο. Έηζη θαη νη Διιελεο ζηηο κέξεο καο δε ράλνπλ ηελ πίζηε θαη ην ζάξξνο ηνπο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο βηώλνπλ θαζεκεξηλά. Δπηπιένλ, ν αγώλαο ηνπ '21 ήηαλ ηαρύο,ζπλερήο θαη άληζνο. Υξεηάζηεθε λα δνζνύλ ζθιεξέο κάρεο θαη λα ρπζεί αίκα γηα λα θζάζνπλ ζηε λίθε. Παξόκνηα, θαη ν αγώλαο πνπ δίλνπλ νη Διιελεο ζήκεξα είλαη ζπλερήο.κάζε κέξα πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ,ειπίδνληαο ζε έλα θαιύηεξν αύξην. Αθόκα, ν αγώλαο είλαη άληζνο, γηαηί ν Διιελαο είλαη κόλνο ηνπ θαη αλνξγάλσηνο,ρσξίο λα δέρεηαη θακηά βνήζεηα. Σα ρξόληα ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ γεκάηα θξηθηέο ζπζίεο, εξεκώζεηο, ζηεξήζεηο, απεξίγξαπηα καξηύξηα θαη ζθαγέο. Αιιά θαη ρξόληα γεκάηα λίθεο, έλδνμα ηξόπαηα θαη θαηνξζώκαηα, πνπ πξνθάιεζαλ ην ζαπκαζκό νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ. Αληηζηνίρσο,θαη ηα ρξόληα ηνπ ''γεξκαληθνύ δπγνύ'' έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από πνιιέο ζπζίεο, νη νπνίεο γίλνληαη θαζεκεξηλά, θαη από πνιιέο ζηεξήζεηο.αιιά νη Διιελεο γηα αθόκα κηα θνξά, έδεημαλ όηη κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηα δηάθνξα καξηύξηα θαη αθόκα πξνθάιεζαλ θαη ην ζαπκαζκό ηεο πθειίνπ κε θάπνηα επηηεύγκαηα ηνπο. Γηα 400 ρξόληα νη Διιελεο δνθίκαζαλ ηελ θαηαπίεζε θαη ηε ζθιεξόηεηα ηνπ δπλάζηε, πνπ εθδειώλνληαλ κε ζθαγέο θαη δηώμεηο, αξπαγέο θαη θαηαζηξνθέο ηεο πεξηνπζίαο, εμηζιακηζκό θαη παηδνκάδσκα. Οη Διιελεο ηνπ 2014 βίσλαλ ζπρλά ηε ζθιεξόηεηα κέζσ ηνπ ριεπαζκνύ θαη ηεο απνδνθηκαζίαο. Α- θόκα κηα ζπλέπεηα πνπ βηώλεη ε Διιάδα είλαη όηη «ράλεη ηα παηδηά ηεο». Γειαδή νη πεξηζζόηεξνη λένη πξνηηκάλ λα ζπνπδάδνπλ θαη λα δνπιεύνπλ ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, παξά λα κέλνπλ ζηελ Διιάδα πνπ ζεσξείηαη κηα ρώξα ρσξίο κέιινλ. Οη θαηαπηεδόκελνη ζηελ ππόδνπιε Διιάδα ηνπ 1821,θαη αξθεηνί Διιελεο κνξθσκέλνη θαη πινύζηνη πνπ δηέπξεπαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαιιηεξγνύζαλ ζηε ζθέςε ηνπο ηε επαλάζηαζε θαη νξγάλσλαλ ηελ αληίζηαζε θαη ηνλ πόιεκν έλαληη ηνπ ηνύξθνπ θαηαθηεηή. Δηζη θαη νη Διιελεο ηνπ ζήκεξα πεξίκελαλ λα γλσξίζνπλ απηόλ ή απηνύο πνπ ζα ηνπο εκςπρώζνπλ θαη ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε δηθή ηνπο επαλάζηαζε, πνπ είλαη ε έμνδνο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σέινο, πνιινί κνξθσκέλνη δίδαζθαλ ην 1821 ηα ειιεληθά γξάκκαηα ζηα ειιελόπνπια,ηόλσλαλ ην εζληθό θξόλεκα θαη πξνέηξεπαλ ην ιαό λα επαλαζηαηήζεη, γηα λα δηώμεη ηνλ Οζσκαλό δπλάζηε. Αληηζέησο, νη Διιελεο ηνπ 2014 πεξίκελαλ θάπνηνπο αλζξώπνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα μεζεθσζνύλ θαη γηα λα ειεπζεξσζνύλ από ην «γεξκαληθό δπγό». Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε όηη νη Διιελεο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο επηβίσζεο, πάληα θαηάθεξλαλ λα βγνπλ ληθεηέο θαη λα μεπεξλνύλ ηα πξνβιήκαηα. Αλ θαη αθόκα ηα ζεκεία ζηνλ νξίδνληα δελ είλαη πνιύ ειπηδνθόξα, πηζηεύνπκε όηη ζην ηέινο ζα αληηδξάζνπλ θαη ζα θαηαθέξνπλ λα δηώμνπλ ηνλ ''γεξκαλό δπλάζηε''. Σν κόλν πνπ πξέπεη λα θάλνπλ είλαη λα ζπλερίζνπλ λα είλαη αηζηόδνμνη θαη λα κελ ην βάδνπλ θάησ. Αλλα Νίγδειε 4

5 ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ : ΘΔΜΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΙΚΗ! SPORT- TALK Γξάθσ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν κε α- θνξκή κηα είδεζε πνπ δηάβαζα ζην δηαδίθηπν γηα έλα ζπκβάλ ζην γήπεδν ηεο Βηγηαξεάι: ζην Δι Μαδξηγάι, ινηπόλ, ην άββαην 15 Φεβξνπαξίνπ ε ηνπηθή Βηγηαξεάι αληηκεηώπηδε ηε Θέιηα ζηα πιαίζηα ηεο 24εο αγσληζηηθήο ηεο Πξηκέξα Νηηβηζηόλ. ην 83 ε Θέιηα πξνεγήζεθε θαη 3 ιεπηά αξγόηεξα έλαο νπαδόο ηεο γεπεδνύρνπ πεηάεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν έλα δαθξπγόλν. Οη Ιζπαλνί αζπλήζηζηνη ζε ηέηνηα θαηλόκελα, άξηζηα όκσο πξνεηνηκαζκέλνη γηα παλ ελδερόκελν, θαηαθέξλνπλ λα εθθελώζνπλ ρσξίο πξόβιεκα ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην ζηάδην, αθνύ ν δηαηηεηήο έρεη δηαθόςεη ηνλ αγώλα. ηαλ θαζάξηζε ε αηκόζθαηξα νη ιηγνζηνί θίιαζινη κπήθαλ μαλά ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ην παηρλίδη ζπλερίζηεθε. Σν ζέκα όκσο δελ είλαη ην γεγνλόο αιιά ε αληηκεηώπηζε ηνπ ηελ «επόκελε κέξα». Η δηνίθεζε ηεο νκάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο αξρέο θηλεί γε θαη νπξαλό γηα λα βξεη ηνλ ύπνπην, ελώ παξάιιεια δηνξγαλώλεη κηα γηνξηή γηα λα δείμεη ζηνπο θίινπο ηνπ ηζπαληθνύ πνδνζθαίξνπ όηη ε βιαθεία ηνπ ελόο μεπεξληέηαη κε ηελ γηνξηή ησλ πνιιώλ. Γηαηί νη Ιζπαλνί, αιιά θαη θάζε πνιηηηζκέλν πνδνζθαηξηθό θξάηνο γλσξίδεη όηη δελ είλαη δπλαηόλ ε εηθόλα πνπ ζα κείλεη ζηνλ θόζκν λα είλαη απηή ηνπ άκπαινπ λα πεηάεη ην δαθξπγόλν. Γη απηνύο όκσο όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαζίζηαληαη απηνλόεηεο! κσο είλαη από ηε θύζε ησλ Διιήλσλ αδύλαηνλ λα παξαδεηγκαηηζηνύλ από ηέηνηα θαη παξόκνηα γεγνλόηα. Δίλαη ζην αίκα καο ν ρνπιηγθαληζκόο (πώο λα ην θάλνπκε;). Οη νπαδνί ησλ νκάδσλ (ζε όπνηα εζληθή θαη λα βξίζθνληαη) δελ αηζζάλνληαη ζσζηνί απέλαληη ζηελ νκάδα ηνπο, αλ δελ θάλνπλ ηα εμήο: Να εμαπνιύνπλ δαθξπγόλα πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Να ζπάλε θαξέθιεο θαη νηηδήπνηε άιιν βξεζεί κπξνζηά ηνπο θαη λα ην δίλνπλ γηα ζνπβελίξ, είηε ζηνπο παίθηεο ηεο, αο πνύκε, θηινμελνύκελεο νκάδαο, είηε ζηνπο νπαδνύο ηεο. Να βξίδνπλ όιν ην ζόη, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο κάλεο θαη ηηο αδειθέο, ησλ αληίπαισλ νκάδσλ. Να πεηάλε ό,ηη πίλνπλ ή ηξώλε ζην γήπεδν! (Γηαηί πνπιάθηα κνπ; Σα παηδάθηα ζηελ Αθξηθή δελ έρνπλ λα θάλε!!!). Επτπρώο θάπνηνη τν αλτηκετωπίδνπλ κε ρηνύκνξ: (παίθτεο τνπ Εξγντέιε πίλεη θαυέ πνπ πέταμαλ στνλ αγωληστηθό ρώξν πξηλ τελ εθτέιεσε θόξλεξ. Αξγότεξα σε σπλέλτεπμή τνπ είπε: «Καινύτσηθνο ν υξαπέο, γιπθόο κε γάια ήταλε!!» 5 Δλ θαηαθιείδη, ζηελ πνιηηηζκέλε όπσο ζέινπκε λα ιέκε Διιάδα καο δε ζα κπνξέζνπλ πνηέ νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά λα δνύλε ηελ αγαπεκέλε ηνπο νκάδα γηαηί κεξηθνί βιακκέλνη ζα α- πεηινύλ ζπλερώο ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ παηδηώλ. ΞΤΠΝΗΣΔ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΣΔ!! Σν γήπεδν αλήθεη ζηνπο νπαδνύο θαη όρη ζηνπο ρνπιηγθάλνπο πνπ αδηαθνξνύλ γηα ηελ ν- κνξθηά ηνπ αζιήκαηνο θαη πεξλάλε θαιά κόλν πξαγκαηνπνηώληαο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, κελ αθήλνληαο ηνπο ππόινηπνπο λα παξαθνινπζήζνπλ αλζξώπηλα ηνλ αγώλα, αιιά θαη επηβάιινληαο, έκκεζα, κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο πξόζηηκα θαη πνηλέο ζηελ νκάδα ηνπο. Γπζηπρώο γηα όινπο εκάο πνπ ζεσξνύκε ην πνδόζθαηξν έλαλ ηεξό ζεζκό θαη κηα παγθόζκηα γηνξηή, κέρξη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα καο, θαη εκείο ζα αιιάδνπκε λεπξηαζκέλνη θαλάιη θάζε θνξά πνπ αληηθξίδνπκε ηέηνηεο αηζρξέο εηθόλεο. Μαξία Οηθνλνκίδνπ

6 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ Καη ελώ ε νηθνλνκηθή ύθεζε ηεο ρώξαο καο, ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο θαη ε αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ ζπλζέηνπλ κηα κάιινλ απαηζηόδνμε εηθόλα γηα ην αύξην, έλα αθόκε πνιπζύλζεην θνηλσληθό πξόβιεκα έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα παξαπάλσ: ηα λαξθσηηθά. Πξάγκαηη, ε ρξήζε ηέηνησλ νπζηώλ απμάλεηαη, ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε γεσκεηξηθή πξόνδν. ύκθσλα κε πνξίζκαηα πξόζθαησλ εξεπλώλ, 208 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε παγθόζκην επίπεδν αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εμάξηεζεο, 50% πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ είλαη θνξείο ηνπ ηνύ HIV ή λνζνύλ από ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο επαηίηηδαο. Γηαηί, όκσο, ηα άηνκα επηιέγνπλ λα πνξεπζνύλ ζην ζθνηεηλό κνλνπάηη ησλ λαξθσηηθώλ; Γηαηί πξνηηκνύλ ηε θησρή απνκίκεζε ηεο δσήο πνπ πξνζθέξνπλ θαη εγθισβίδνληαη ζηα αόξαηα - αιιά παλίζρπξα δεζκά κηαο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο δνπιείαο πνπ απηά ραιθεύνπλ; Σα εξσηήκαηα πηεζηηθά θαη νη απαληήζεηο δύζθνιν λα δνζνύλ. Φηαίλε ηα ΜΜΔ πνπ πξνβάιινπλ ζπζηεκαηηθά ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ, θάπνηε σο θάηη ην ζεκηηό; Πξέπεη λα θαηεγνξήζεη θαλείο ηνπο κεγαιέκπνξνπο πνπ κε δνιηόηεηα παξαζύξνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζηα πινθάκηα ηνπ εζηζκνύ π- πεξεηώληαο κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα; Ή ε επζύλε α- πνδίδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ κε ηε θηώρεηα, ηελ αλεξγία θαη ηνλ δξηκύ θνηλσληθό αληαγσληζκό θαζηζηνύλ ηα λαξθσηηθά κηα αλώδπλε δηέμνδν από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κηα εύθνιε ιύζε ζε όια ηα πξνβιήκαηα; Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλεθηηκεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θαη α- θόκα πεξηζζόηεξα. Ιδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη γηα ηελ επίδξαζε ησλ πξνηύπσλ θαη πξσηίζησο ησλ ηλδαικάησλ. Σελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, ε εκθάληζε ηνπ εζηζκέλνπ ζηα λαξθσηηθά αλέθθξαζην πξόζσπν, θέξηλν δέξκα, ξνπθεγκέλα κάγνπια, ιαδσκέλα καιιηά πξνσζήζεθε ζηα δεκνθηιή πεξηνδηθά θαη ηνπο θύθινπο ηεο κόδαο σο «ζηθ». Αθξηβώο όπσο νη ξνθ ζηαξ δηέδσζαλ ηε ρξήζε ηνπ LSD, ηε δεθαεηία ηνπ 60, έηζη θαη δηάθνξνη ζρεδηαζηέο κόδαο, θσηνγξάθνη θαη δηάζεκνη εζνπνηνί απεηθόληζαλ ηε ρξήζε εξσίλεο ζε αξθεηά έληππα θαη κνπζηθά βίληεν σο κνδάηε θαη επηζπκεηή, επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ηε λενιαία. Βέβαηα, θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ είζνδν ζε απηόλ ηνλ θόζκν ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ κε ρεκηθό ηξόπν ζπγθηλήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ θαη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο. Η πξώηκε θαη έκκνλε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζώο θαη ε επλντθή ζηάζε σο πξνο ηε ρξήζε από ηνλ άκεζν ή επξύηεξν νηθνγελεηαθό θύθιν βπζίδνπλ ηνλ άλζξσπν ζηνλ θαύιν θύθιν ηεο εμάξηεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε άγλνηα, ζπλεηδεηή ή όρη, γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ λαξθσηηθώλ. Πνιινί λένη, ζέινληαο λα μεθύγνπλ από ην άγρνο, ηηο ππέξκεηξεο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη ηε θνξηηθή πίεζε πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά, μεθηλνύλ ηε ρξήζε θαζεζπράδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο κε ηε θξάζε «όπνηε ζέισ, ην θόβσ». Καζώο όκσο πξνρσξνύλ νινέλα θαη πην βαζηά ζηελ άβπζζν ησλ λαξθσηηθώλ γελληέηαη ην εξώηεκα «γηαηί λα ην θόςσ;» θαη όηαλ ε εμάξηεζε θιεηδώλεη ηα ρέξηα ηεο γύξσ ηνπο έξρεηαη ε απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα ηεο μεθύγνπλ, ζθνληάθηνληαο ζην «ζέισ, αιιά δελ κπνξώ». πλνςίδνληαο: ην αθαλζώδεο δήηεκα ησλ λαξθσηηθώλ είλαη πην επίθαηξν από πνηέ. Έρεη επηβάιιεη ηπξαλληθά ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηε δσή εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ θαη αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο ςπρήο ηνπο, θαηαζηέιινληαο ηελ ειεύζεξε βνύιεζε. Μόλν έλα άηνκν ελεκεξσκέλν, κε δύλακε ραξαθηήξα, κε πνηθίια ελδηαθέξνληα, πνπ αληηκεησπίδεη αγσληζηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ πξνθύπηνπλ, πνπ «παίξλεη ηε δσή όπσο ηνπ έξρεηαη», όπσο είπε θαη ν Α. Δκπεηξίθνο, κπνξεί λα πεη «όρη» ζηα λαξθσηηθά θαη «λαη» ζηε δσή. Μακνύθα Θεαλώ 6

7 NΩΕ Movie Night Σθελνζεζία: Νηάξελ Αξνλφθζθη Πξσηαγσληζηνχλ: Ράζει Κξφνπ, Σδέληθεξ Κφλειη, Άληνλη Υφπθηλο, Ρέη Οπίλζηνλ, Έκα Γνπάηζνλ, ΝηάγθιαοΜπνπζ, Λφγθαλ Λέξκαλ, Κέβηλ Νηνπξάλη, Νηαθφηα Γθφγην Ο Νηάξελ Αξνλφθζθη είλαη ν ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο ΝΩΔ φπνπ πξσηαγσληζηεί ν Ραζει Κξφνπ σο Νψε. Έλα κεγάιν πιήζνο αλζξψπσλ ήηαλ ζθεπηηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, γηαηί πνιινί ζξεζθεπφκελνη ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ ηαηλία θαη ηελ θαηεγφξεζαλ ιέγνληαο φηη είλαη ρπδαία θαη αλαμηνπξεπήο. Ο Αξνλφθζθη είρε ηελ δηθηά ηνπ ηδέα γηα ην πψο ζα είλαη θαη ζην ηέινο θπθινθφξεζε ηελ ηειηθή ηνπ φξαζε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Νψε.Δμάιινπ, ην Νψε είλαη κηα ηαηλία ηεο νπνίαο φινο ν θφζκνο μέξεη ηελ πινθή( ζα ππάξμεη αζηακάηεηε βξνρή κεηά κηα ζαλάζηκε πιεκκχξα, ε αλζξσπφηεηα ζα θαηαζηξαθεί θαη ν Νψε ζα ηελ ζψζεη.) Όκσο ν Αξνλφθζθη άιιαμε ιίγν ηελ ηζηνξία κεηαηξέπνληαο ηελ ζε θάηη επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ. Σα special effects ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ πνιχ θαιά αιιά ππήξραλ θαη θάπνηα αξλεηηθά π.ρ ηα δψα θαηλφληνπζαλ ςεχηηθα. Σα ππφινηπα ήηαλ πνιχ ξεαιηζηηθά. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία δελ είλαη ίδηα κε ηελ βηβιηθή ηζηνξία θάηη ην νπνίν ζα αλαζηαηψζεη πνιινχο ζξεζθεπφκελνπο. Αλ φκσο ζαο αξέζεη λα κέλεηε πηζηφο ζην πξσηφηππν θείκελν δελ ζα ηελ απνιαχζεηε γηαηί έρνπλ ζπληειεζηεί πνιιέο αιιαγέο. Παξφια απηά ε δξακαηηθή πηπρή ηεο ηαηλίαο ζα ζαο ζπγθινλίζεη, γηαηί εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα γηα ηελ δσή. Καη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε απηήλ ηελ έθδνζε ηεο βηβιηθήο ηζηνξίαο απνδίδνληαη κε ακεζφηεξν θαη δσληαλφηεξν ηξφπν. Όζνλ αθνξά ηηο εξκελείεο ηνλ ζπκκεηερφλησλ εζνπνηψλ, ν Ράζει Κξφνπ ήηαλ εμαηξεηηθφο ζην ξφιν ηνπ θαη ην ππφινηπν θάζη πνπ ηνλ πιαηζίσλε ήηαλ εμίζνπ θαιφ.ο Άληνλη Υφπθηλο επηβεβαίσζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ, Ο Λφγθαλ Λέξκαλ παξά ηελ λεαξή ηνπ ειηθία απέδεημε ην πςειφ επίπεδν ηνλ ππνθξηηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ελψ κηα κεγάιε έθπιεμε ήηαλ θαη ε Έκα Γνπάηζνλ. Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ν ζθελνζέηεο έδσζε ηνλ δηθφ ηνπ ζηίγκα ζηελ ηζηνξία θαη ζεβφκελνο ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ ραξαθηήξσλ δεκηνχξγεζε κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία πνπ ηελ επραξηζηήζεθα πνιχ. Δ MH ΔΣ A X TO ΒΗΚΣΩΡΗΑ ΥΑΣΕΟΠΟΛΟΤ BOOKWORM S CHOICE Σν Λάζνο Αζηέξη (The Fault in Our Stars) John Green «Πηζηεύσ πώο ζε απηή ηε δσή έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμεηο πώο ζα δηεγεζείο κηα ζιηβεξή ηζηνξία». Η Υέηδει είλαη κία 16ρξνλε έθεβε πνπ εδώ θαη πνιιά ρξόληα δεη κε κηα αλίαηε κνξθή θαξθίλνπ ζηνπο πλεύκνλεο. Σν κόλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα θεξδίζεη πεξηζζόηεξν ρξόλν, λα επηβξαδύλεη ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ θαξθίλνπ. Παξάιιεια, έρεη πεξηνξίζεη ηελ θνηλσληθή ηεο δσή, ώζηε ν ζάλαηόο ηεο λα αθήζεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα ηξαύκαηα. ια απηά, όκσο, πξόθεηηαη λα αιιάμνπλ όηαλ ζα γλσξίζεη ηνλ Ογθάζηνπο ζηηο ζπλαληήζεηο θαξθηλνπαζώλ πνπ πεγαίλεη. Από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ζα γελλεζεί κηα δπλαηή θαη ηξπθεξή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Μηα ζρέζε πνπ θαηαιαβαίλεη πεξηζζόηεξα από νπνηνλδήπνηε άιινλ. Μηα ζρέζε κέζα από ηελ νπνία ζα αλαιύζνπλ ηνπο θόβνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, θαζώο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπο γύξσ από ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην. Η Κιέθηξα ηωλ Βηβιίωλ (The Book Thief) Markus Zusak «Δίρα κηζήζεη ηηο ιέμεηο θαη ηηο είρα αγαπήζεη, θαη ειπίδσ πσο ηηο έθαλα ζσζηά». ηαλ ε Λίδει θηάλεη ζην ζπίηη ησλ ζεηώλ γνληώλ ηεο, έρνληαο ράζεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο, ην κνλαδηθό πξάγκα πνπ θέξλεη καδί ηεο είλαη έλα θιεκκέλν εγρεηξίδην ελόο λεθξνζάθηε, ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαβάζεη θαζώο δελ γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε. Καη θάπσο έηζη αξρίδεη ε δσή ηεο σο θιέυτξα τωλ βηβιίωλ. Η Λίδει αξρίδεη λα θιέβεη βηβιία πνπ πεηάλε νη Ναδί ζηε θσηηά, βηβιία από ηε βηβιηνζήθε ηνπ δεκάξρνπ, βηβιία πνπ ζα ηεο θξαηήζνπλ ζπληξνθηά ζε δύζθνινπο θαηξνύο. Καζώο νη βόκβεο ησλ ζπκκάρσλ πέθηνπλ ζπλερώο θαη νη ζεηξήλεο δελ ζηακαηνύλ λα νπξιηάδνπλ, ε Λίδει βξίζθεη ζε απηά παξεγνξηά θαη θνπξάγην. Μέρξη πνπ θάπνηα κέξα ζα είλαη πνιύ αξγά Απόθιηζε (Divergent) Veronica Roth «Μηα επηινγή θαζνξίδεη ηνπο θίινπο ζνπ. Μηα επηινγή θαζνξίδεη ηα πηζηεύσ ζνπ. Μηα επηινγή θαζνξίδεη πνύ ζα αθνζησζείο - γηα πάληα. Μηα επηινγή κπνξεί λα ζε κεηακνξθώζεη.» ε έλα θόζκν πνπ απαγνξεύεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα, γηα λα απνθεπρζνύλ κειινληηθνί πόιεκνη, ε θνηλσλία έρεη ρσξηζηεί ζε πέληε θαηξίεο, θαζεκία από ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεύεη κηα αξεηή: Εηιηθξίλεηα, Απάξλεσε, Γελλαηότετα, Οκόλνηα θαη Πνιπκάζεηα. Μία ζπγθεθξηκέλε κέξα θάζε ρξόλν, όινη όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην δέθαην έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε θαηξία ζηελ νπνία ζα αθηεξώζνπλ ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο. Η Μπίαηξηο, πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα παξακείλεη κε ηελ νηθνγέλεηά, ηεο ζηελ Απάξλεζε, ή αλ ζα δηαιέμεη απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη. Ση γίλεηαη όκσο αλ δελ αλήθεη πνπζελά; Η Μπίαηξηο έρεη έλα κπζηηθό. Έλα κπζηηθό πνπ θξύβεη από όινπο γηαηί έρεη πξνεηδνπνηεζεί όηη ζπλεπάγεηαη ην ζάλαην. Καη θαζώο αλαθαιύπηεη κηα δηακάρε πνπ νινέλα κεγαιώλεη θαη απεηιεί λα αθαλίζεη ηε θαηλνκεληθά ηέιεηα θνηλσλία, ζπγρξόλσο καζαίλεη πσο ην κπζηηθό ηεο κπνξεί λα ηε βνεζήζεη λα ζώζεη απηνύο πνπ αγαπά... ή λα ηελ θαηαζηξέςεη. Γεκήηξεο θαη Νίθνο Νηθνιατδεο 7

8 Aπό Δευτέρα Δίαιτα ηκαηηθή ι θ ε ο Πώ αιιαγή λίζεη α ζα εμαθ ιπθηά γ ηελ πην καο, ία αδπλακ άηα... ι ηε ζνθν Η πην γιπθηά απόιαπζε ηνπ πιεζπζκνύ ελδέρεηαη λα γίλεη έλα αθόκε "ζύκα" ηεο άλεπ νξίσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο: Μέρξη ην 2050 ε ζνθνιάηα ζα είλαη ν "ρακέλνο" από ηε κάρε κε ηελ ππεξζέξκαλζε. Η παξαγσγή ηεο ζνθνιάηαο ζα θηλδπλεύζεη επηθίλδπλα από ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δηεζλείο κειέηεο πνπ δεκνζηνπνίεζε ε ακεξηθαληθή The Times, ηνλίδνληαο πώο κεηξάκε αληίζηξνθα κέρξη ην Πνηεο είλαη νη αητίεο πνπ ζα θάλνπλ τε σνθνιάτα πην σπάληα από πντέ; Ωο βαζηθνί "ππαίηηνη" πξνβάιινληαη νη κε βηώζηκεο θαιιηέξγεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ ζεκαληηθόηεξν ηόπν θαιιηέξγεηαο θαθαόδεληξσλ, ηε Γπηηθή Αθξηθή. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπξξηθλσζνύλ νη θύξηεο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο, ην θαθάν ελδέρεηαη λα γίλεη πνιύ αθξηβό, ελώ ε παξαγσγή ηνπ ζα πέζεη δξακαηηθά ηα επόκελα 40 ρξόληα. Φταίει και η ςοκολατουπερκατανάλωςη; Κη όκσο! Οη επηζηήκνλεο απνδίδνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαθαόδεληξσλ (θαη) ζηελ αύμεζε ηεο παγθόζκηαο θαηαλάισζεο ζνθνιάηαο: πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηε δήηεζε, νη παξαγσγνί θαιιηεξγνύλ θαθαόδεληξα ζε "νξηαθέο" πεξηνρέο κε ζπλέπεηα λα θπηξώλνπλ δέληξα αζζεληθά πεξηζζόηεξν επάισηα ζε αζζέλεηεο θαη ηνύο. Δξηθύιε Υαζηανγινπ Τα "μαγικά" της μαύρης σοκολάτας Τι προλαμβάνει και Μπνξεί λα κπήθε ην θαινθαίξη θαη εζύ λα έρεηο πάξεη απόθαζε λα θόςεηο ή λα ειαηηώζεηο ηα γιπθά, παξ' όια απηά, κελ πεηο όρη ζηε καύξε ζνθνιάηα, θαζώο ηα νθέιε ηεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Λίγε ζνθνιάηα ηελ εκέξα κπνξεί λα κεηώζεη ζε ηεξάζηηα πνζνζηά ηηο πηζαλόηεηεο εκθξάγκαηνο, ζύκθσλα κε απζηξαιηαλή κειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Παλεπηζηήκην Μόλαο ηεο Μειβνύξλεο, πνπ επηβεβαίσζε ηα ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πξόιεςε ηνπ εκθξάγκαηνο από ηελ θαηαλάισζε καύξεο ζνθνιάηαο κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαθάν. Η ζνθνιάηα είλαη πινύζηα ζε πνιπθαηλόιεο, δειαδή ζε ηζρπξά, θπζηθά αληηνμεηδσηηθά πνπ κεηώλνπλ ην ζηξεο θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα θαξδηαγγεηαθέο λόζνπο, θαξθίλν θαη άιιεο ρξόληεο αζζέλεηεο. Η θαζεκεξηλή θαηαλάισζε, γηα κηα πεξίνδν δέθα εηώλ, 100 γξακκαξίσλ καύξεο ζνθνιάηαο ε νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ 70% θαθάν, επέηξεςε ηελ απνηξνπή 70 ζαλαηεθόξσλ θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ θαη 15 κε ζαλαηεθόξσλ ζε αλζξώπνπο! Μήπσο λα ην μαλαζθεθηνύκε λα πνύκε όρη ζε... καύξε ζνθνιάηα; Σν γέιην ζηε δωή καο Αξθεηνί απφ εκάο, θνβφκαζηε λα ρακνγειάζνπκε, θαζψο πηζηεχνπκε πσο ν άιινο δε ζα καο πάξεη ζηα ζνβαξά. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί ζέινπκε ζπλήζσο λα απνθεχγνπκε ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο ή λεπξηθφηεηαο. Γειαδή ε νπζηαζηηθή αηηία θξχβεηαη ζην θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα. Έλα ρακφγειν φκσο, κπνξεί λα καο θάλεη πεξηζζφηεξν γνεηεπηηθνχο ή φκνξθνπο, δηφηη κε ην γέιην ζηελ νπζία δείρλνπκε ηελ επαίζζεηε πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο θαη γηλφκαζηε πην θηιηθνί. Aπφ ηελ άιιε, ράξε ζην γέιην, απνκαθξχλνληαη ζπλαηζζήκαηα ερζξφηεηαο. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ πσο φινη ζέινπκε λα δνχκε θαη λα πεξλάκε θαιά. Να ληψζνπκε φκνξθα, λα ραηξφκαζηε, λα δηαζθεδάδνπκε ηελ θάζε καο ζηηγκή. Γηα ζθεθηείηε αλ μαθληθά θάπνηνο καο ζηεξνχζε ην γέιην. Πφζα πξάγκαηα ζα άιιαδαλ ζηελ δσή καο; Ζ θαζεκεξηλφηεηα καο ζα ήηαλ άξαγε ε ίδηα; Πνηνο απφ εκάο ζα ήζειε λα δήζεη δίρσο λα κπνξεί λα εθθξαζηεί, λα ραξεί ή έζησ λα δεκηνπξγήζεη κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα; Αδηακθηζβήηεηα πνιιά είλαη ηα ζεηηθά πνπ πξνζθέξεη ην γέιην ζηε δσή καο. Καηαξράο επηδξά άκεζα ζην ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ ζπλεηζθέξνληαο ηφζν ζηελ νκαιή φζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Δίλαη ην θχξην ζπζηαηηθφ απειεπζέξσζεο ηνπ ζηξεο θαη ηνπ άγρνπο ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ βνεζά λα εξεκεί θαη λα ραιαξψλεη. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ θάλεη λα ζθέθηεηαη αηζηφδνμα αθήλνληαο πίζσ ηηο δπζάξεζηεο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ. Πιένλ φκσο νη άλζξσπνη δε γειάλε θαη ηφζν ζπρλά, θαηλφκελν ην νπνίν ζα έπξεπε λα καο πξνβιεκαηίζεη. Απηφ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηνπο ηαρχηαηνπο ξπζκνχο δσήο ηεο ζεκεξηλήο θαζεκεξηλφηεηαο. Ίζσο θαη ζηελ θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε νπνία έρεη θαηαληήζεη ηνπο αλζξψπνπο πηφληα κηαο παγθφζκηαο ζθαθηέξαο. Απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα είλαη θαη νη ζηελαρψξηεο γηα φζα δελ έρνπκε ή γηα φζα δελ θαηαθέξακε λα απνθηήζνπκε. Αλ αλαηξέμνπκε φκσο ζην παξειζφλ, ζα ζπλαληήζνπκε αλζξψπνπο λα γειάλε αθφκα θαη κε ηα πην απιντθά πξάγκαηα, δίλνληαο δσή ζηνπο ίδηνπο αιιά θαη ζηνπο γχξσ ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη δελ ήηαλ απηνί πνπ ηα είραλ φια, αληηζέησο ήηαλ απηνί πνπ μέξαλε λα δνχλε ηελ θάζε ηνπο ζηηγκή... Απειεπζεξσζείηε, αθήζηε ηνπο εαπηνχο ζαο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ηξεινχο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη δηαζθεδάζηε ην. ήκεξα είκαζηε, αχξην ίζσο φρη. Γη απηφ, δψζηε ρξψκα ζηε δσή ζαο κε ην γέιην ζαο! Γεκήηξεο Νηαγθνλίθνο 8

9 STRANGE BUT TRUE ΔΠ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΜΔΣ ΔΜΠΟΓΙΩΝ Γηαηί όηαλ θνηηάκε πξνο ηα πάλσ, ν νπξαλόο εκθαλίδεηαη γαιάδηνο; ηαλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, όπσο ην θσο, πξνζπίπηεη ζηα άηνκα ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ απνξξνθάηαη θαη επαλεθπέκπεηαη. Η α- πνξξόθεζε εμαξηάηαη από ην είδνο, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αηόκνπ θαη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηόο. ηαλ ηα άηνκα έρνπλ ηπραία θαη αθαλόληζηε δηαζπνξά, n επαλεθπνκή ηnο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο θαη νλνκάδεηαη δηάρπζε (ή δηαζθεδαζκόο). Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα αληηιεθζνύκε όηη όηαλ εκείο θνηηάκε πξνο ηα πάλσ ή πξνο θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ήιηνο, ην θσο ην νπνίν αληηιακβαλόκαζηε είλαη ην δηάρπην θσο, δειαδή ην θσο ην νπνίν εθπέκπνπλ ηα άηνκα ηεο αηκόζθαηξαο. Η έληαζε ηνπ δηάρπηνπ θσηόο είλαη κεγαιύηεξε γηα ηα κηθξά κήθε θύκαηνο, δειαδή γηα ηηο κεγάιεο ζπρλόηεηεο. Έηζη ζην δηάρπην θσο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο κε ηα κόξηα ησλ αεξίσλ ηεο αηκόζθαηξαο επηθξαηεί ην γαιάδην ρξώκα. Δξηθύιε Υαζηάνγινπ Γηαζπλδεδεκέλνο θόζκνο Ίζσο ζεσξνύκε πσο ην Γηαδίθηπν έρεη πιένλ εμαπισζεί παληνύ, αθνύ κπνξνύκε κε κεγάιε επθνιία λα παξαγγέιλνπκε ιάδη ηλδηθήο θαξύδαο απεπζείαο από ηα λεζηά Φίηδη. Ωζηόζν, πνιινί άλζξσπνη εμαθνινπζνύλ λα κε δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ΙΡ ηνλ απνθιεηζηηθό θσδηθό πνπ α- ληηζηνηρεί ζε θάζε ζεκείν πξόζβαζεο ζην Ίληεξλεη. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδόλ κόλν ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεο είρε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζηα ηέιε ηνπ Δπεηδή νη δηεπζύλζεηο ΙΡ πνιιαπιαζηάδνληαη αλάινγα κε ηελ άλζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηα επόκελα ρξόληα αλακέλεηαη αύμεζή ηνπο. Μηα δηεύζπλζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πύιε εθαηνκκπξίσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ελώ δηαςεύδνληαη νη θήκεο πσο ππάξρεη πηζαλόηεηα εμάληιεζεο ησλ ΙΡ. Δμάιινπ, ε λέα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΙΡ πεξηιακβάλεη 340x1036 δηεπζύλζεηο. Δξηθύιε Υαζηάνγινπ ε απηό ην κεηαβαηηθό ζηάδην πξνο ηελ ελειηθίσζε βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλα ζηαπξνδξόκη, κπξνζηά ζε έλα κεγάιν δίιεκκα, θαζώο θαινύκαζηε λα πάξνπκε κία απόθαζε πνπ ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ζα καο ζπλνδεύεη ζε όιε ηε κεηέπεηηα δσή καο: λα επηιέμνπκε ην επάγγεικα πνπ ζέινπκε λα αζθήζνπκε. Ωζηόζν, ε αβεβαηόηεηα θαη ε θξίζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αξέλα ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο θαζηζηνύλ ηελ απόθαζή καο αθόκα πην δύζθνιε. Από ηελ παηδηθή καο ειηθία ήδε αξρίδνπκε λα εμεξεπλνύκε ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο θαη ζηαδηαθά δηακνξθώλνπκε άπνςε γηα θάζε επάγγεικα θαη ηεξαξρνύκε ηηο πξνηηκήζεηο καο. Πιεζηάδνληαο όκσο ηώξα ζηελ ηειηθή επζεία, κέζα καο γελληέηαη ην "ηεξαηάθη" ηεο ακθηβνιίαο θαη καο νδεγεί μαλά έλα βήκα πίζσ γεκίδνληαο καο κε πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα. Σε ζηγνπξηά θαη ηελ παηδηθή αηζηνδνμία πνπ είρακε κέρξη πξηλ κεξηθά ρξόληα, έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ε αλεζπρία, ην άγρνο θαη πνηνο μέξεη, ίζσο θάπνπ βαζηά βαζηά θαη ν θόβνο. Πώο λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε κε βεβαηόηεηα θαη απηνπεπνίζεζε κία α- πόθαζε όηαλ αθνύκε ζπλερώο όηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο απμάλνληαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο; Ο θνξεζκόο ζε επαγγέικαηα πνπ κέρξη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο ππόζρνληαλ άκεζε απνθαηάζηαζε, αλαηξέπεη ηα δεδνκέλα. Αθόκε είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλόο πσο ε καδηθή ζηξνθή ησλ λέσλ πξνο ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο έρεη σο απνηέιεζκα ε απνξξόθεζή ηνπο από ηελ αγνξά εξγαζίαο λα είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε. Έηζη, νη πεξηζζόηεξνη, ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ν θαζέλαο, πξνβιεκαηηδόκαζηε 9 γηα ηε ζηαδηνδξνκία πνπ ζθεθηόκαζηε λα αθνινπζήζνπκε, εθόζνλ αλεζπρνύκε πσο ηειεηώλνληαο ηε θνίηεζή καο κπνξεί λα βξεζνύκε κε ην πηπρίν ζην έλα ρέξη θαη ην επίδνκα αλεξγίαο ζην άιιν... Η απνπζία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ζρνιείν ζίγνπξα δε βνεζά θαη πνιύ ηελ θαηάζηαζε. Η ελεκέξσζε πνπ γίλεηαη κία θνξά ην ρξόλν δελ αξθεί γηα λα θαιπθζνύλ όιεο νη απνξίεο καο. Υξεηαδόκαζηε πην ζπρλή πιεξνθόξεζε από εηδηθνύο γηα ηηο πξννπηηθέο θάζε επαγγέικαηνο ζε κία αγνξά εξγαζίαο πνπ δηαξθώο εμειίζζεηαη αιιά θαη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε. Ωζηόζν, πάλσ απ'όια πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη ην πην ζεκαληηθό είλαη ε ζρνιή πνπ ζα επηιέμνπκε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο, λα καο εθθξάδεη. Έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα, όπσο ε εθινγή ηνπ ζσζηνύ επαγγέικαηνο δε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή κηαο όπσο όπσο ηαθηνπνίεζεο, αιιά λα είλαη θαξπόο ώξηκεο ζθέςεο. Δμάιινπ, απηόο πνπ επηδίδεηαη ζε θάηη πνπ αγαπά, ζην ηέινο θαηαθέξλεη κε απνθαζηζηηθόηεηα, ζθιεξή δνπιεηά θαη πνιιή αηζηνδνμία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Αθξνδίηε Κσλζηαληνύιε

10 The Cure Oh dear mum! Don t cry tonight Daddy is drunk, but it s alright He ll put your son on fire tonight So dear mum be strong and fight Tears in her eyes did fall again This time it ll be different, she said She kicked him out, but he did stay So mummy found another way It s for our son, that s all she said And pulled the trigger all the way Blood everywhere, daddy is laid His eyes are closed he feels no pain Mum takes her son out of the place Don t stand by me you re not to blame! go find a home away from here, And it will take the blame my dear As he goes down he hears a bam It was the sudden death of mum Laid next to daddy feeling cured As death comes to heal her wound -Melina Sapantj Emily Since Emily was 16 She never spent a night sober Her life was a bitter mess And she just wanted it to be over Agony drawn oh her pretty face Losing herself on a tiny slip-up How is she supposed to be fine When nobody gives her a leg up Couldn t lick it anymore Tired of surviving How was she supposed to live When she was just squeaking by Burned on booze and pills Not the pertinent way for an angel to die None of this was her mistake It was just her bummer life Dimitris Nikolaidis Nikos Nikolaidis A poem made of the words from the Pay It Forward movie You can try You can lick it You can variegate And treat it Don t give up Continue the struggle Don t be afraid Be brave in life s battle It s up to you Come on, go through The life you have Don t make slip-ups Don t pass the buck To other people Catch up on happiness Avoid tardiness WANNA MEET SKIATHOS? By Maria Asteriou Hey guys, it s a nice day today here in Thessaloniki. I am walking on the spectacular sea walkthrough and I can say that the sun is as bright as in Skiathos, a small island here in Greece. I visited the island on a 3-day trip was organized by my school for the second grade. So, I would like to take you to a sightseeing online tour. As you can see below there are couples of photos. Skiathos is known for the beautiful and very clean seas. This is the famous beach Koukounaries.. To continue, I would like to show you the famous monastery. The friars help the oil press to produce the great Greek oil. Hophead people don t go ahead in their lives Just shift the blame And live at stake Without any gain If you become effusive There s no chance to lose it If you are a slugger You can t understand life s matter So, you shouldn t be stalking In your own life Join the realm of fancy Smile and fly! And if you are fans of Greek literature, you have to visit Papadiamantis museum, which was his home.. The best part of the trip for me was the pedestrianism. We walked 8 kilometers and the field was not smooth at some parts. So guess what? Skiathos is a summer island and this implies much many ice crèmes, crepes and frozen yogurts with chocolate, but you can also keep your shape -Konstantina Kotorli Katerina Mihailidou Ioanna Kontopou Christina Moutafi. We also meet snakes and this was awesome! They weren t poisonous though. As the guide told me Skiathos hasn t poisonous snakes. So don t be scared mates! The best part of the pedestrianism was when we reached the top of Mitikas! The view was magical. You can see the whole island from up there. I hope you liked my sightseeing tour! And if I persuade you to travel there I promise you it s not a waste of time or money! You will enjoy it! Have a nice trip! 10

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε 1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα... κπάηζες Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,

Διαβάστε περισσότερα