Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε"

Transcript

1 Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος Τεύχος 2 ΜΟΝΙΜΔ ΣΗΛΔ Κύξην άξζξν ει 1 SPORT TALK ει 5 Movie Night ει 7 BOOKWORM S CHOICE ει 7 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο ει 9 Aπό Δευτέρα Δίαιτα ει 8 STRANGE BUT TRUE ει 9 ει 10 Σν θαινθαίξη έθηαζε Σνπ Γεκήηξε Σζαξαβά Σν θαινθαίξη έθηαζε θαη άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά ήξζε ζην ηέινο ηεο. Σα βιέκκαηα όισλ ζηξακκέλα ζηα παηδηά ηεο Γ Λπθείνπ. Ο αγώλαο κεγάινο θαη ε αγσλία ηξαλή. ζνη εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ρξνληά κε ην δηάβαζκά ηνπο, έθηαζε ηώξα πηα ην ηέινο. Από ηε κηα ε αγσλία θνξπθώλεηαη γηα ηηο εμεηάζεηο, από ηελ άιιε πιεπξά πιεζηάδεη ε μεθνύξαζή ηνπο θαζώο είλαη πηα ζέκα εκεξώλ νη δηαθνπέο. Δίηε όκσο εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ρξνληά είηε όρη, έλα είλαη ζίγνπξν: απηή ε ρξνληά πνπ πέξαζε γέκηζε όινπο κε εκπεηξίεο, ραξέο θαη ιύπεο, ζηηγκέο μεγλνηαζηάο, πνπ ζα κείλνπλ γηα πάληα ζην κπαιό ηνπο. Γηαηί ην ζρνιείν πέξα από ζεζκόο είλαη θαη ρώξνο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ. Δδώ θάλνπλ ηηο παξέεο ηνπο, δηαζθεδάδνπλ κε ηηο εθδξνκέο ηνπο, εδώ επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ραιαξώλνπλ κε ηα αζηεία ηνπο, εδώ έξρνληαη ζε επαθή κε ην άιιν θύιν. Δδώ πεξλάλε ηηο κηζέο ώξεο ηεο εκέξαο ηνπο θαη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπο δηακνξθώλεηαη θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο. Η θεηηλή Β Λπθείνπ αο κελ αλεζπρεί. Βέβαηα, ζε ιίγνπο κήλεο, αξρίδεη θαη γηα απηνύο ε ηειεπηαία ηνπο ρξνληά, ην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη. Αο θξνληίζνπλ λα ην ραξνύλ όινη θαη λα αγσληζηνύλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Δθεί όκσο πνπ θνηηάκε όινη κε ελδηαθέξνλ είλαη ζηελ Α Λπθείνπ, όπνπ αθόκε ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη αβέβαηε. Δίλαη θπζηθό λα ληώζνπλ ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ηάμε κηα ζρεηηθή αβεβαηόηεηα, θαζώο ην κέιινλ ηνπο είλαη πιένλ ζνιό. Ούηε ε ηξάπεδα ζεκάησλ άλνημε, νύηε γλσξίδνπκε από πξνεγνύκελεο ρξνληέο ηη λα πεξηκέλνπκε από ην λέν ζύζηεκα. ίγνπξα, όκσο, έρνπκε ζύκκαρό καο ηνπο θαζεγεηέο καο. Αλ θαη θαζεηί θαηλνύξγην καο θνβίδεη, πόζν κάιινλ ηώξα πνπ ε θξίζε αλαζηάησζε ηε ρώξα καο θαη ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα, δελ έρνπκε ζθνπό λα ην βάινπκε θάησ θαη λα ράζνπκε ην θέθη καο. Συντήρηση Καρυάτιδων με λέιζερ Με ςξ Διεθμέπ Βξαβείν Keck για ςημ α- μάδεινη ςηπ πξλιςιρμικήπ κληοξμξμίαπ ςιμήθηκαμ από κξιμξύ ςξ Ιμρςιςξύςξ Η- λεκςοξμικήπ Δξμήπ και Λέιζεο (ΙΗΔΛ) ςξσ ΙΤΕ και ςξ Μξσρείξ ςηπ Ακοόπξληπ από ςξ Διεθμέπ Ιμρςιςξύςξ Σσμςήοηρηπ Το βραβείο απολεκήζεθε γηα ηελ ζσληήρεζε ηωλ Καρσάηηδωλ κε δηεζλώς πρωηοπορηαθή ηετλοιογία ιέηδερ ποσ έτεη αλαπηστζεί ζηο ΙΤΕ. Σσγκεκοιμέμα, ξι επιρςήμξμεπ ςξσ ΙΤΕ ρυεδίαραμ και καςαρκεύαραμ έμα ποωςξπξοιακό ρύρςημα λέιζεο ειδικά για Σσμέυεια ρςη ρελ.2 Δκπηζηνζύλε ει.2 «Σα παηδία γξάθεη» ει 3 ΑΠΟ ΣΟ ΣΟ 2014!!! ει4 ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ ει 6 Σν γέιην ζηε δωή καο ει 8 1

2 εκείωκα ηεο ζύληαμεο Φαίλεηαη ίζσο απίζηεπην, όκσο είλαη πξαγκαηηθόηεηα όηη άιιε κηα ρξνληά έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Γειαδή, ζρεδόλ ζην ηέινο ηεο, θαζώο απνκέλεη έλα δύζθνιν θνκκάηη ηεο, νη εμεηάζεηο, πνπ εηδηθά γηα ηα παηδηά ηεο ηξίηεο ιπθείνπ είλαη έλα βάξνο δπζβάζηαρην. Δπρόκαζηε από θαξδηάο ζε όινπο ηνπο καζεηέο λα επηηύρνπλ απηό πνπ πνζεί ε θαξδηά ηνπο, λα απνηειέζνπλ νη θεηηλέο εμεηάζεηο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ έλα θαηλνύξην μεθίλεκα ζηε δσή ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θάζε θαιό ηνπο όλεηξν. Καιό όκσο είλαη λα έρνπκε ππ'όςηλ καο όηη ε επηηπρία είλαη θάηη ζρεηηθό θαη όηη ζπρλά γίλνληαη ζηε δσή καο αλαηξνπέο πνπ αξρηθά ίζσο καο εθπιήζζνπλ ή θαη καο ιππνύλ, αιιά κε κηα πην ώξηκε καηηά, ίζσο αξγόηεξα, αληηιακβαλόκαζηε όηη ήηαλ ό,ηη θαιύηεξν γηα καο. πσο θαη λά 'ρεη ην πξάγκα, ε δσή είλαη έλαο αγώλαο, έλαο όκνξθνο αγώλαο, γηαηί πάληα έλαο ζηόρνο ηνλ νπνίν πξνζπαζνύκε λα επηηύρνπκε καο δίλεη δύλακε θαη ραξά. ζν γηα ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο, απηά κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζεηηθά. Αληί λα καο αλαθόςνπλ από ηελ πξνζπάζεηα, λα καο δώζνπλ κεγαιύηεξε ώζεζε θαη πείζκα πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηόρνπ. Φαληαζηείηε έλαλ άλζξσπν πνπ πεξπαηάεη βηαζηηθόο γηα λα θηάζεη θάπνπ. Καη αλαπάληερα, ρσξίο λα ην αληηιεθζεί, ζθνληάθηεη ζε κηα κεγάιε πέηξα. Αληί λα θάηζεη λα θιάςεη ηε κνίξα ηνπ γηα ην θαθό πνπ ηνλ βξήθε, κπνξεί απιώο λα βειηηώζεη ην πεξπάηεκά ηνπ θαη λα επηηαρύλεη ην βήκα ηνπ, ώζηε λα μεπεξάζεη ην εκπόδην θαη λα επαλέιζεη ζην αξρηθό ζηαζεξό θαη δπλακηθό ηνπ βάδηζκα. Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν ύκβνπινη Έθδνζεο: Τπεύζπλνη Όιεο: Α Δθεκεξίδα ηνπ 2νπ ΓΔΛ Θέξκεο Αγαζή Πνηνπξίδνπ Φηιόινγνο Γέζπνηλα Καξακήηζνπ Φηιόινγνο Αγγιηθήο Μαξία Αζηεξίνπ Ισάλλα Κνληνπνύ Κσλζηαληίλα Κνηνξιή Αθξνδίηε Κσλζηαληνύιε Θεαλώ Μακνύθα Έιελα Μαξθνπηδή Καηεξίλα Μηραειίδνπ Υξηζηίλα Μνπηάθε Άλλα Μπηηδέλε-Νίγδειε Γεκήηξεο Νηθνιαίδεο Νίθνο Νηθνιαηδεο Γεκήηξεο Νηαγθνλίθνο Mαξία Οηθνλνκίδνπ Μειίλα απαληή Γεκήηξεο Σζαξαβάο Βηθηώξηα Υαηδνπνύινπ Δξηθύιε Υαζηάνγινπ Θα ήζεια όκσο θαη θάηη αθόκα λα πξνζζέζσ, σο κηα έθθιεζε αγάπεο πξνο όια ηα παηδηά. Ιζσο ην ζύζηεκα ησλ εμεηάζεσλ, ην άγρνο ηνπ βαζκνύ, ην γεληθόηεξν αθόκα θιίκα ηεο επνρήο, ίζσο θαη άιινη παξάγνληεο, έρνπλ επεξεάζεη ηελ ςπρνινγία ησλ ζεκεξηλώλ παηδηώλ θαη ληώζνπλ πσο ην ζρνιείν είλαη θάηη ζαλ αγγαξεία, πνπ ζα ήζειαλ λα απνθύγνπλ. Ννκίδσ όηη γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ αμία ελόο πξάγκαηνο, κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε πώο ζα ήηαλ ε δσή καο, ν εαπηόο καο ρσξίο απηό. Φαληαζηείηε ινηπόλ, πώο ζα δνύζαηε, ηη ζα ήζαζηαλ, πώο ζα ζθεθηόζαζηαλ, αλ δελ πεγαίλαηε ζρνιείν, αλ δελ είραηε απηά ηα βηβιία πνπ ίζσο ζαο θαίλνληαη θάπνηεο θνξέο ειιηπή, αλ δελ αθνύγαηε θαζεκεξηλά αλζξώπνπο κε κόξθσζε λα ζαο δηδάζθνπλ. Ούηε λα ην θαληαζηεί θαλείο δε ζα ηνικνύζε. Γε ζέισ λα ηα βιέπσ όια θαιά, νύηε δηαηείλνκαη όηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα βειηησζεί. Κη εγώ σο θαζεγήηξηα είκαη ελνριεκέλε θαη ζηξεζαξηζκέλε κε όζα ζπκβαίλνπλ. κσο, αο θάλνπκε επηηέινπο θαη κηα ζεηηθή ζθέςε! Αο δνύκε θαη ην θαιό, αο ην αμηνπνηήζνπκε όζν ην δπλαηόλ, θαη ηόηε, είκαη ζίγνπξε όηη ζα δνύκε λα κεηακνξθσλόκαζηε όρη κόλν εκείο νη ίδηνη, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ καο. Αο κελ ηα πεξηκέλνπκε όια από ηνπο άιινπο ινηπόλ. Αο αθήζνπκε πίζσ θάζε άζρεκε δηάζεζε, αο αγαπήζνπκε ηε κάζεζε, ηε δνπιεηά, ην ζρνιείν θαη ηόηε όια ζα γίλνπλ πην αλάιαθξα θαη πην επράξηζηα. ζν γηα ηηο δηαθνπέο, λα έρνπκε πξώηα απ'όια πγεία. Κη αλ δελ πάκε ζηα πην δεκνθηιή λεζηά ηεο Διιάδαο θέηνο, αο κελ απνγνεηεπόκαζηε. Έρνπκε δσή κπξνζηά καο, πνπ επηπρώο καο θέξλεη ζπρλά θαη ζεηηθέο αλαηξνπέο! Καιή επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ζαο θαη Καιό θαινθαίξη! Ποτουρίδου Αγαθή ςξμ καθαοιρμό και ςημ αμάδεινη ςωμ αουαίωμ ασςώμ αοιρςξςευμημάςωμ. Τξ λέιζεο έυει ςη δσμαςόςηςα μα λειςξσογεί ρε δύξ μήκη κύμαςξπ ή, πιξ απλά, μα εκπέμπει ακςιμξβξλία ρε δύξ «υοώμαςα» ςασςόυοξμα (σπέοσθοξ και σπεοιώδεπ). Η καιμξςξμία έγκειςαι ρςημ ςασςόυοξμη υοήρη ςωμ δσξ δερμώμ λέιζεο, πξσ επιςοέπει ρςξ ρσμςηοηςή μα αταιοεί με α- κοίβεια επικαθίρειπ ούπωμ από ςημ επιτάμεια ςωμ γλσπςώμ, υωοίπ ςξ αουικό σπόρςοωμα μα απξυοωμαςίζεςαι ή μα σ- τίρςαςαι κάπξια άλλη ζημιά, εμώ παοάλληλα απξκαλύπςεςαι η μξμαδική επιτάμεια ςξσ γλσπςξύ. ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ Δκπηζηνζύλε. Μηα ηόζν δπλαηή ιέμε πνπ ζπληξνθεύεη ηνλ άλζξσπν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ση είλαη όκσο πξαγκαηηθά ε εκπηζηνζύλε; Δίλαη κηα θαηάζηαζε ζηαζεξή ή θάηη ρεηξνπηαζηό; Δίλαη θάηη πνπ θαηαθηηέηαη κε ηελ πξώηε καηηά ή ρξεηάδεηαη παξαπάλσ ρξόλν; Καη πόηε ππάξρεη, πόηε πξέπεη λα ππάξρεη θαη πόηε μέξνπκε όηη όλησο ππάξρεη; Καζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά ηνλ όξν ε- κπηζηνζύλε, ν θαζέλαο καο γηα δηαθνξεηηθό ιόγν. Ο όξνο εκπηζηνζύλε παξαπέκπεη ζην αίζζεκα κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ πνπ νλνκάδεηαη πίζηε, ε ζηγνπξηά κε άιια ιόγηα πσο έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη άμην, έληηκν θαη εηιηθξηλέο, ώζηε λα εθκπζηεξεπηνύκε ζε απηό ηηο ηδέεο καο, ηα ζπλαηζζήκαηα καο θαη γεληθά θνκκάηηα ηεο δσήο καο. Η αιήζεηα είλαη πσο ε εκπηζηνζύλε θξύβεηαη ζε πνιιέο, άιινηε κηθξήο θαη άιινηε κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο πνπ καο ζπκβαίλνπλ, κε θπξίαξρε ηε ζέζε ηεο ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο: νηθνγελεηαθέο, θηιηθέο ή εξσηηθέο! Πνιιέο θνξέο έρνπκε λνηώζεη ζηε δσή καο λα καο εκπηζηεύνληαη, θακηά θνξά θαη γηα θάπνην όρη θαη ηόζν ζεκαληηθό ιόγν, άιιεο πάιη κείλακε κε ην παξάπνλν γηαηί δελ θαηνξζώζακε λα θαλνύκε άμηνη εκπηζηνζύλεο. Με ιίγα ιόγηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε ρσξίο ππεξβνιή πσο ε εκπηζηνζύλε καο θαζνξίδεη θαη θαιιηεξγεί έλα κέξνο ηεο εηθόλαο πνπ πξνβάινπκε ζηνπο γύξσ καο, ηνπ αμηόπηζηνπ ή ηνπ αλαμηόπηζηνπ. Ωζηόζν, δελ είλαη θάηη ηόζν απιό, όζν λνκίδνπκε όηη είλαη. Γελ είλαη θάηη ρεηξνπηαζηό ή θάηη πνπ κπνξνύκε λα ην δνύκε θαη ζαθώο ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ από κηα απιή καηηά γηα λα δεκηνπξγεζεί. Μέζα ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν νη άλζξσπνη γλσξίδνληαη θαιύηεξα, καζαίλνπλ λα θαιιηεξγνύλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο θαη ζπλαηζζήκαηα. Έηζη ζπκβαίλεη θαη κε ην θαηλόκελν ηεο εκπηζηνζύλεο, ρξεηάδεηαη ρξόλν, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηνλ άιινλ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαιά, λα λνηώζνπκε δηαθνξεηηθά θαη λα έρνπκε ηελ αλάγθε λα κνηξαζηνύκε ηα όκνξθα θαη ηα άζρεκα γεγνλόηα ηεο δσήο καο καδί ηνπ! Από ηελ άιιε κεξηά όκσο ε εκπηζηνζύλε θαη ε δύλακε πνπ απηή θαηέρεη ζηε δσή καο εάλ δελ θαιιηεξγεζνύλ ζσζηά κπνξεί λα καο βιάςνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ηη ζπκβαίλεη όηαλ γλσξίδνπκε έλα άηνκν θαη κέζα ζε ιίγν ζρεηηθά θαηξό ηνπ εκπηζηεπόκαζηε θάηη ζεκαληηθό γηα καο; Σν πην πηζαλόλ είλαη όηη κε ηελ πξώηε επθαηξία πνπ πηζαλόλ λα έρεη θάπνην ζπκθέξνλ ζα καο εθβηάζεη κε απηά πνπ μέξεη, ελώ επίζεο κπνξεί θαη λα θνπηζνκπνιέςεη απηά πνπ έκαζε κε ηνπο ππόινηπνπο. Άιιεο πάιη θνξέο ζπκβαίλεη λα κελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά καο θη έηζη λα κελ απεηινύκαζηε από απηόλ, πξνο ην παξόλ ηνπιάρηζηνλ! Αιιά θαη πάιη πσο κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη; Με ιίγα ιόγηα ν όξνο ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηε δσή καο. Έρνπκε αλάγθε λα κνηξαδόκαζηε απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ κε αλζξώπνπο πνπ αγαπάκε θαη καο αγαπνύλ θαη δε ζέινπλ ην θαθό καο! Γη απηό, πξηλ βηαζηνύκε λα πνύκε όηη εκπηζηεπόκαζηε θάπνηνλ θαη αξρίδνπκε λα ηνπ αξαδηάδνπκε όιε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο καο, πξέπεη πξώηα λα είκαζηε πνιύ ζίγνπξνη! Έιελα Μαξθνπηδή 2

3 «Σα παηδία γξάθεη» It s hard to see racism when you are white! Ρατσησκόο! Έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα θαηλόκελα ησλ ηειεπηαίσλ αηώλσλ, πνπ έρεη θάλεη γεληέο θαη γεληέο λα αλαξσηηνύληαη : ηη είλαη ελ ηέιεη ζσζηό; Να βάδνπκε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην ίδην «ηζνπβάιη», θαη βάζεη απηώλ λα ηνπο θνηηάκε κε ην αλάινγν ύθνο ή κήπσο λα αληηκεησπίδνπκε όινπο ηνπο αλζξώπνπο κε γλώκνλα ην ραξαθηήξα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο; Αο κελ μερλάκε άιισζηε ην γλσζηό όλεηξν πνπ είρε ν Martin Luther King. Δπηζπκνύζε κηα κέξα ηα παηδηά ηνπ λα δνπλ ζε έλαλ θόζκν όπνπ δε ζα ηνπο έθξηλαλ από ην ρξώκα, αιιά από ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη άλζξσπνη βέβαηα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ξαηζηζηηθά δπζθνιεύνληαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα αληηιεθζνύλ πώο αηζζάλνληαη όζνη βηώλνπλ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. ινη όκσο έρνπλ έηνηκε ηε δηθαηνινγία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο τνικήσεη λα ηνπο απνθαιέζεη κε απηόλ ηνλ αηζρξό ραξαθηεξηζκό, θαη όιεο ζπκπίπηνπλ κε ην γλσζηό αζηείν : «Γελ είκαη εγώ ξαηζηζηήο, απηόο είλαη καύξνο!!» Γηα παξάδεηγκα: Μα ηη θηαίσ εγώ! Γελ βιέπεηο ηη θάλνπλ νη Αιβαλνί, νη καύξνη, νη θόθθηλνη, νη κπιε; Κιέβνπλ, ιεζηεύνπλ, βηάδνπλ! Μα αθνύ είλαη άζρεκνο, πεξίεξγνο, ρνληξόο! Αρ, δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο! Δίλαη «gay», δε ζα έπξεπε λα ππάξρεη! (Παξαηξαβεγκέλν ίζσο, αιιά είκαη ζίγνπξε όηη έρεη εηπσζεί) Γειάσ πάληνηε κε απηέο ηηο δηθαηνινγίεο, μέξσ όηη ζα νδεγήζνπλ ζε πνιύσξε ζπδήηεζε πνπ ζαθώο δε ζα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα, αιιά πάληα απαληάσ θαηαιιήισο : Γειαδή ζέιεηο λα κνπ πεηο όηη νη Έιιελεο νύηε θιέβνπλ, νύηε βηάδνπλ, νύηε ζθνηώλνπλ; Καη ηη ζε ελδηαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ;;;; νπ ραιάλε κήπσο ηελ αηζζεηηθή; ΜΗΝ ΣΟΝ ΚΟΙΣΑ! Γηαηί ζε λνηάδεη ε ζεμνπαιηθή ηνπ πξνηίκεζε; ε ελόριεζε; Γελ έρνπκε όκσο θαλέλα απνιύησο δηθαίσκα λα ηνπο επηβάιινπκε ηελ άπνςή καο. Άιισζηε, όζνη δερόκαζηε ηε δηαθνξεηηθόηεηα είλαη αλαγθαίν λα δερζνύκε θαη ηηο δηαθνξεηηθέο από απηήλ απόςεηο. Γλσξίδνπκε όηη ν ξαηζηζκόο ππήξρε, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη εζαεί όζα κέηξα θαη αλ ιεθζνύλ από νπνηνλδήπνηε θνξέα. Α ΜΗΝ ΔΙΜΑΣΔ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΣΟΠΙΣΔ! x ΘΔΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Οη ξαηζηζηηθέο πεπνηζήζεηο έρνπλ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλεο από επηζηεκνληθή θαη αλζξσπνινγηθή έξεπλα, ε νπνία απνδεηθλύεη πσο όινη ν άλζξσπνη έρνπλ ηνλ ίδην πξόγνλν, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηηο ίδηεο λνεηηθέο θαη θπζηνινγηθέο ηθαλόηεηεο! Αο αλαινγηζηνύκε, ινηπόλ, όινη καο έλα πξάγκα: θάζε είδνο δηάθξηζεο ή ξαηζηζκνύ ζεσξείηαη παξάβαζε ηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηζόηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη άιισλ παξαγόλησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Σειεηώλσ απηό ην άξζξν κε αξθεηό ζπκό θαη αγαλάθηεζε, γηαηί μέξσ όηη ηα πξάγκαηα ζίγνπξα δε ζα αιιάμνπλ θαη ηα θνιιεκέλα κπαιά δύζθνια ζα μεθνιιήζνπλ! Mαξία Οηθνλνκίδνπ 3 Αδηαθνξία; Με θνίηαμε κε ηξόκν ζηα κάηηα, από πάλσ ηνπ ν θαζηζκόο ηνπ δπλαηνύ γηγάληηνο θαη βξώκηθνο, κνπ θξαύγαδε βνήζεηα ρσξίο λα κηιά θη εγώ δηζηαθηηθά έζηξεςα αιινύ ην βιέκκα. Κνληά κνπ δηάβαηλαλ θη άιινη όκνηα πνπιηά θνβηζκέλα πξνζπεξλνύλ ην βαζαληζηήξην βηαζηηθά θάλνπλ ηνπο αδηάθνξνπο κα ε ςπρή ηνπο από θόβν θηεξνπγίδεη κήπσο ζηελ ίδηα ζέζε βξεζνύλ. Μα ζπκήζνπ πσο αλ θαη ν θαζηζκόο έξρεηαη πξώηα γηα ηνπο άιινπο, θάπνηε ζα έξζεη θη ε δηθή ζνπ ζεηξά Μαξία Οηθνλνκίδνπ

4 Δεκαπενταμελές συμβούλιο: ένας θεσμός στην παρακμή του; Με αθνξκή ηηο θεηηλέο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δεθαπεληακεινχο ζπκβνπιίνπ είπα λα θάλσ κηα αλαθνξά ζην ζεζκφ απηφ. Αξρηθά, αο πξνζδηνξίζνπκε ηη είλαη ην δεθαπεληακειέο. Δίλαη έλα εθιεγκέλν ζπκβνχιην, πνπ φπσο καξηπξά ε νλνκαζία ηνπ, απαξηίδεηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ππεχζπλα λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ νινκέιεηα ηνπ ζρνιείνπ ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεη. Φέηνο, πξέπεη πηζαλφηαηα λα έγηλε θάπνηα παξεξκελεία ζηνλ φξν «15κειέο ζπκβνχιην» -ή κήπσο απηφ ζπκβαίλεη φια ηα ρξφληα θαη απιψο θέηνο παξαηεξήζεθε ζε εληνλφηεξν βαζκφ; Γηαηί δελ είλαη ινγηθφ ζ 'έλα ζρνιείν 270 α- ηφκσλ λα δειψλνπλ ζπκκεηνρή αξρηθά 15 άηνκα θαη ζηε ζπλέρεηα 24 άηνκα. Μπεξδέςακε ην 15κειέο κε ηηο εθδξνκέο θαη ηνπο ρνξνχο. Οη ρνξνί θαη νη εθδξνκέο δελ είλαη ε κνλαδηθή ππνρξέσζε ηνπ 15κεινχο,θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη αξκφδην λα αληηκεησπίδεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν θαη πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ηάμεηο. Γηαηί ην 15κειέο δελ απεπζχλεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε, άιια ζε φιεο ηηο ηάμεηο, γηα φζνπο ην έρνπλ μεράζεη. Άξα, κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηνπ 15κεινχο είλαη λα είλαη ηθαλφο θαη λα ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ην ζρνιείν. Δλ ηέιεη, φ,ηη έγηλε θέηνο, έγηλε. Ο απνινγηζκφο γηα ην έξγν ηνπ θεηηλνχ 15κεινχο δελ κπνξεί λα γίλεη αθφκα παξά κνλάρα ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Σνπιάρηζηνλ αο πξνβιεκαηηζηεί ν θαζέλαο κφλνο ηνπ γηα πνηνπο ιφγνπο έγηλε φιν απηφ θη αο βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Αλώλπκνο ΑΠΟ ΣΟ ΣΟ 2014!!! Η επαλάζηαζε ηνπ 1821 ππήξμε νξόζεκν ηόζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο όζν θαη γηα ηελ πνξεία νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο. Οη Έιιελεο πνπ πνιέκεζαλ θαη βνήζεζαλ ζην λα απειεπζεξσζεί ε Διιάδα έδεημαλ αθελόο ζάξξνο θαη παηξησηηζκό θαη α- θεηέξνπ δίδαμαλ ζηνπο αλζξώπνπο όηη έλαο ιαόο κόλν ελσκέλνο κπνξεί λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ. πσο, όκσο όινη μέξνπκε δίλνπλ ην δηθό ηνπο αγώλα γηα λα απειεπζεξσζνύλ,όρη κόλν από ηνλ ηνύξθηθν δπγό αιιά από ην γεξκαληθό. πσο ήδε μέξνπκε από ηελ ηζηνξία,ε πίζηε θαη ην ζάξξνο ησλ Διιήλσλ,πνπ αγσλίζηεθαλ έλαληη ηνπ ηνύξθνπ θαηαθηεηή δελ έζβεζαλ από ηηο θαξδηέο ηνπο. Έηζη θαη νη Διιελεο ζηηο κέξεο καο δε ράλνπλ ηελ πίζηε θαη ην ζάξξνο ηνπο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο βηώλνπλ θαζεκεξηλά. Δπηπιένλ, ν αγώλαο ηνπ '21 ήηαλ ηαρύο,ζπλερήο θαη άληζνο. Υξεηάζηεθε λα δνζνύλ ζθιεξέο κάρεο θαη λα ρπζεί αίκα γηα λα θζάζνπλ ζηε λίθε. Παξόκνηα, θαη ν αγώλαο πνπ δίλνπλ νη Διιελεο ζήκεξα είλαη ζπλερήο.κάζε κέξα πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ,ειπίδνληαο ζε έλα θαιύηεξν αύξην. Αθόκα, ν αγώλαο είλαη άληζνο, γηαηί ν Διιελαο είλαη κόλνο ηνπ θαη αλνξγάλσηνο,ρσξίο λα δέρεηαη θακηά βνήζεηα. Σα ρξόληα ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ γεκάηα θξηθηέο ζπζίεο, εξεκώζεηο, ζηεξήζεηο, απεξίγξαπηα καξηύξηα θαη ζθαγέο. Αιιά θαη ρξόληα γεκάηα λίθεο, έλδνμα ηξόπαηα θαη θαηνξζώκαηα, πνπ πξνθάιεζαλ ην ζαπκαζκό νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ. Αληηζηνίρσο,θαη ηα ρξόληα ηνπ ''γεξκαληθνύ δπγνύ'' έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από πνιιέο ζπζίεο, νη νπνίεο γίλνληαη θαζεκεξηλά, θαη από πνιιέο ζηεξήζεηο.αιιά νη Διιελεο γηα αθόκα κηα θνξά, έδεημαλ όηη κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηα δηάθνξα καξηύξηα θαη αθόκα πξνθάιεζαλ θαη ην ζαπκαζκό ηεο πθειίνπ κε θάπνηα επηηεύγκαηα ηνπο. Γηα 400 ρξόληα νη Διιελεο δνθίκαζαλ ηελ θαηαπίεζε θαη ηε ζθιεξόηεηα ηνπ δπλάζηε, πνπ εθδειώλνληαλ κε ζθαγέο θαη δηώμεηο, αξπαγέο θαη θαηαζηξνθέο ηεο πεξηνπζίαο, εμηζιακηζκό θαη παηδνκάδσκα. Οη Διιελεο ηνπ 2014 βίσλαλ ζπρλά ηε ζθιεξόηεηα κέζσ ηνπ ριεπαζκνύ θαη ηεο απνδνθηκαζίαο. Α- θόκα κηα ζπλέπεηα πνπ βηώλεη ε Διιάδα είλαη όηη «ράλεη ηα παηδηά ηεο». Γειαδή νη πεξηζζόηεξνη λένη πξνηηκάλ λα ζπνπδάδνπλ θαη λα δνπιεύνπλ ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, παξά λα κέλνπλ ζηελ Διιάδα πνπ ζεσξείηαη κηα ρώξα ρσξίο κέιινλ. Οη θαηαπηεδόκελνη ζηελ ππόδνπιε Διιάδα ηνπ 1821,θαη αξθεηνί Διιελεο κνξθσκέλνη θαη πινύζηνη πνπ δηέπξεπαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαιιηεξγνύζαλ ζηε ζθέςε ηνπο ηε επαλάζηαζε θαη νξγάλσλαλ ηελ αληίζηαζε θαη ηνλ πόιεκν έλαληη ηνπ ηνύξθνπ θαηαθηεηή. Δηζη θαη νη Διιελεο ηνπ ζήκεξα πεξίκελαλ λα γλσξίζνπλ απηόλ ή απηνύο πνπ ζα ηνπο εκςπρώζνπλ θαη ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε δηθή ηνπο επαλάζηαζε, πνπ είλαη ε έμνδνο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σέινο, πνιινί κνξθσκέλνη δίδαζθαλ ην 1821 ηα ειιεληθά γξάκκαηα ζηα ειιελόπνπια,ηόλσλαλ ην εζληθό θξόλεκα θαη πξνέηξεπαλ ην ιαό λα επαλαζηαηήζεη, γηα λα δηώμεη ηνλ Οζσκαλό δπλάζηε. Αληηζέησο, νη Διιελεο ηνπ 2014 πεξίκελαλ θάπνηνπο αλζξώπνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα μεζεθσζνύλ θαη γηα λα ειεπζεξσζνύλ από ην «γεξκαληθό δπγό». Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε όηη νη Διιελεο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο επηβίσζεο, πάληα θαηάθεξλαλ λα βγνπλ ληθεηέο θαη λα μεπεξλνύλ ηα πξνβιήκαηα. Αλ θαη αθόκα ηα ζεκεία ζηνλ νξίδνληα δελ είλαη πνιύ ειπηδνθόξα, πηζηεύνπκε όηη ζην ηέινο ζα αληηδξάζνπλ θαη ζα θαηαθέξνπλ λα δηώμνπλ ηνλ ''γεξκαλό δπλάζηε''. Σν κόλν πνπ πξέπεη λα θάλνπλ είλαη λα ζπλερίζνπλ λα είλαη αηζηόδνμνη θαη λα κελ ην βάδνπλ θάησ. Αλλα Νίγδειε 4

5 ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ : ΘΔΜΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΙΚΗ! SPORT- TALK Γξάθσ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν κε α- θνξκή κηα είδεζε πνπ δηάβαζα ζην δηαδίθηπν γηα έλα ζπκβάλ ζην γήπεδν ηεο Βηγηαξεάι: ζην Δι Μαδξηγάι, ινηπόλ, ην άββαην 15 Φεβξνπαξίνπ ε ηνπηθή Βηγηαξεάι αληηκεηώπηδε ηε Θέιηα ζηα πιαίζηα ηεο 24εο αγσληζηηθήο ηεο Πξηκέξα Νηηβηζηόλ. ην 83 ε Θέιηα πξνεγήζεθε θαη 3 ιεπηά αξγόηεξα έλαο νπαδόο ηεο γεπεδνύρνπ πεηάεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν έλα δαθξπγόλν. Οη Ιζπαλνί αζπλήζηζηνη ζε ηέηνηα θαηλόκελα, άξηζηα όκσο πξνεηνηκαζκέλνη γηα παλ ελδερόκελν, θαηαθέξλνπλ λα εθθελώζνπλ ρσξίο πξόβιεκα ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην ζηάδην, αθνύ ν δηαηηεηήο έρεη δηαθόςεη ηνλ αγώλα. ηαλ θαζάξηζε ε αηκόζθαηξα νη ιηγνζηνί θίιαζινη κπήθαλ μαλά ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ην παηρλίδη ζπλερίζηεθε. Σν ζέκα όκσο δελ είλαη ην γεγνλόο αιιά ε αληηκεηώπηζε ηνπ ηελ «επόκελε κέξα». Η δηνίθεζε ηεο νκάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο αξρέο θηλεί γε θαη νπξαλό γηα λα βξεη ηνλ ύπνπην, ελώ παξάιιεια δηνξγαλώλεη κηα γηνξηή γηα λα δείμεη ζηνπο θίινπο ηνπ ηζπαληθνύ πνδνζθαίξνπ όηη ε βιαθεία ηνπ ελόο μεπεξληέηαη κε ηελ γηνξηή ησλ πνιιώλ. Γηαηί νη Ιζπαλνί, αιιά θαη θάζε πνιηηηζκέλν πνδνζθαηξηθό θξάηνο γλσξίδεη όηη δελ είλαη δπλαηόλ ε εηθόλα πνπ ζα κείλεη ζηνλ θόζκν λα είλαη απηή ηνπ άκπαινπ λα πεηάεη ην δαθξπγόλν. Γη απηνύο όκσο όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαζίζηαληαη απηνλόεηεο! κσο είλαη από ηε θύζε ησλ Διιήλσλ αδύλαηνλ λα παξαδεηγκαηηζηνύλ από ηέηνηα θαη παξόκνηα γεγνλόηα. Δίλαη ζην αίκα καο ν ρνπιηγθαληζκόο (πώο λα ην θάλνπκε;). Οη νπαδνί ησλ νκάδσλ (ζε όπνηα εζληθή θαη λα βξίζθνληαη) δελ αηζζάλνληαη ζσζηνί απέλαληη ζηελ νκάδα ηνπο, αλ δελ θάλνπλ ηα εμήο: Να εμαπνιύνπλ δαθξπγόλα πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Να ζπάλε θαξέθιεο θαη νηηδήπνηε άιιν βξεζεί κπξνζηά ηνπο θαη λα ην δίλνπλ γηα ζνπβελίξ, είηε ζηνπο παίθηεο ηεο, αο πνύκε, θηινμελνύκελεο νκάδαο, είηε ζηνπο νπαδνύο ηεο. Να βξίδνπλ όιν ην ζόη, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο κάλεο θαη ηηο αδειθέο, ησλ αληίπαισλ νκάδσλ. Να πεηάλε ό,ηη πίλνπλ ή ηξώλε ζην γήπεδν! (Γηαηί πνπιάθηα κνπ; Σα παηδάθηα ζηελ Αθξηθή δελ έρνπλ λα θάλε!!!). Επτπρώο θάπνηνη τν αλτηκετωπίδνπλ κε ρηνύκνξ: (παίθτεο τνπ Εξγντέιε πίλεη θαυέ πνπ πέταμαλ στνλ αγωληστηθό ρώξν πξηλ τελ εθτέιεσε θόξλεξ. Αξγότεξα σε σπλέλτεπμή τνπ είπε: «Καινύτσηθνο ν υξαπέο, γιπθόο κε γάια ήταλε!!» 5 Δλ θαηαθιείδη, ζηελ πνιηηηζκέλε όπσο ζέινπκε λα ιέκε Διιάδα καο δε ζα κπνξέζνπλ πνηέ νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά λα δνύλε ηελ αγαπεκέλε ηνπο νκάδα γηαηί κεξηθνί βιακκέλνη ζα α- πεηινύλ ζπλερώο ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ παηδηώλ. ΞΤΠΝΗΣΔ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΣΔ!! Σν γήπεδν αλήθεη ζηνπο νπαδνύο θαη όρη ζηνπο ρνπιηγθάλνπο πνπ αδηαθνξνύλ γηα ηελ ν- κνξθηά ηνπ αζιήκαηνο θαη πεξλάλε θαιά κόλν πξαγκαηνπνηώληαο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, κελ αθήλνληαο ηνπο ππόινηπνπο λα παξαθνινπζήζνπλ αλζξώπηλα ηνλ αγώλα, αιιά θαη επηβάιινληαο, έκκεζα, κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο πξόζηηκα θαη πνηλέο ζηελ νκάδα ηνπο. Γπζηπρώο γηα όινπο εκάο πνπ ζεσξνύκε ην πνδόζθαηξν έλαλ ηεξό ζεζκό θαη κηα παγθόζκηα γηνξηή, κέρξη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα καο, θαη εκείο ζα αιιάδνπκε λεπξηαζκέλνη θαλάιη θάζε θνξά πνπ αληηθξίδνπκε ηέηνηεο αηζρξέο εηθόλεο. Μαξία Οηθνλνκίδνπ

6 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ Καη ελώ ε νηθνλνκηθή ύθεζε ηεο ρώξαο καο, ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο θαη ε αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ ζπλζέηνπλ κηα κάιινλ απαηζηόδνμε εηθόλα γηα ην αύξην, έλα αθόκε πνιπζύλζεην θνηλσληθό πξόβιεκα έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα παξαπάλσ: ηα λαξθσηηθά. Πξάγκαηη, ε ρξήζε ηέηνησλ νπζηώλ απμάλεηαη, ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε γεσκεηξηθή πξόνδν. ύκθσλα κε πνξίζκαηα πξόζθαησλ εξεπλώλ, 208 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε παγθόζκην επίπεδν αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εμάξηεζεο, 50% πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ είλαη θνξείο ηνπ ηνύ HIV ή λνζνύλ από ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο επαηίηηδαο. Γηαηί, όκσο, ηα άηνκα επηιέγνπλ λα πνξεπζνύλ ζην ζθνηεηλό κνλνπάηη ησλ λαξθσηηθώλ; Γηαηί πξνηηκνύλ ηε θησρή απνκίκεζε ηεο δσήο πνπ πξνζθέξνπλ θαη εγθισβίδνληαη ζηα αόξαηα - αιιά παλίζρπξα δεζκά κηαο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο δνπιείαο πνπ απηά ραιθεύνπλ; Σα εξσηήκαηα πηεζηηθά θαη νη απαληήζεηο δύζθνιν λα δνζνύλ. Φηαίλε ηα ΜΜΔ πνπ πξνβάιινπλ ζπζηεκαηηθά ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ, θάπνηε σο θάηη ην ζεκηηό; Πξέπεη λα θαηεγνξήζεη θαλείο ηνπο κεγαιέκπνξνπο πνπ κε δνιηόηεηα παξαζύξνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζηα πινθάκηα ηνπ εζηζκνύ π- πεξεηώληαο κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα; Ή ε επζύλε α- πνδίδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ κε ηε θηώρεηα, ηελ αλεξγία θαη ηνλ δξηκύ θνηλσληθό αληαγσληζκό θαζηζηνύλ ηα λαξθσηηθά κηα αλώδπλε δηέμνδν από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κηα εύθνιε ιύζε ζε όια ηα πξνβιήκαηα; Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλεθηηκεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θαη α- θόκα πεξηζζόηεξα. Ιδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη γηα ηελ επίδξαζε ησλ πξνηύπσλ θαη πξσηίζησο ησλ ηλδαικάησλ. Σελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, ε εκθάληζε ηνπ εζηζκέλνπ ζηα λαξθσηηθά αλέθθξαζην πξόζσπν, θέξηλν δέξκα, ξνπθεγκέλα κάγνπια, ιαδσκέλα καιιηά πξνσζήζεθε ζηα δεκνθηιή πεξηνδηθά θαη ηνπο θύθινπο ηεο κόδαο σο «ζηθ». Αθξηβώο όπσο νη ξνθ ζηαξ δηέδσζαλ ηε ρξήζε ηνπ LSD, ηε δεθαεηία ηνπ 60, έηζη θαη δηάθνξνη ζρεδηαζηέο κόδαο, θσηνγξάθνη θαη δηάζεκνη εζνπνηνί απεηθόληζαλ ηε ρξήζε εξσίλεο ζε αξθεηά έληππα θαη κνπζηθά βίληεν σο κνδάηε θαη επηζπκεηή, επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ηε λενιαία. Βέβαηα, θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ είζνδν ζε απηόλ ηνλ θόζκν ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ κε ρεκηθό ηξόπν ζπγθηλήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ θαη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο. Η πξώηκε θαη έκκνλε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζώο θαη ε επλντθή ζηάζε σο πξνο ηε ρξήζε από ηνλ άκεζν ή επξύηεξν νηθνγελεηαθό θύθιν βπζίδνπλ ηνλ άλζξσπν ζηνλ θαύιν θύθιν ηεο εμάξηεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε άγλνηα, ζπλεηδεηή ή όρη, γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ λαξθσηηθώλ. Πνιινί λένη, ζέινληαο λα μεθύγνπλ από ην άγρνο, ηηο ππέξκεηξεο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη ηε θνξηηθή πίεζε πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά, μεθηλνύλ ηε ρξήζε θαζεζπράδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο κε ηε θξάζε «όπνηε ζέισ, ην θόβσ». Καζώο όκσο πξνρσξνύλ νινέλα θαη πην βαζηά ζηελ άβπζζν ησλ λαξθσηηθώλ γελληέηαη ην εξώηεκα «γηαηί λα ην θόςσ;» θαη όηαλ ε εμάξηεζε θιεηδώλεη ηα ρέξηα ηεο γύξσ ηνπο έξρεηαη ε απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα ηεο μεθύγνπλ, ζθνληάθηνληαο ζην «ζέισ, αιιά δελ κπνξώ». πλνςίδνληαο: ην αθαλζώδεο δήηεκα ησλ λαξθσηηθώλ είλαη πην επίθαηξν από πνηέ. Έρεη επηβάιιεη ηπξαλληθά ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηε δσή εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ θαη αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο ςπρήο ηνπο, θαηαζηέιινληαο ηελ ειεύζεξε βνύιεζε. Μόλν έλα άηνκν ελεκεξσκέλν, κε δύλακε ραξαθηήξα, κε πνηθίια ελδηαθέξνληα, πνπ αληηκεησπίδεη αγσληζηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ πξνθύπηνπλ, πνπ «παίξλεη ηε δσή όπσο ηνπ έξρεηαη», όπσο είπε θαη ν Α. Δκπεηξίθνο, κπνξεί λα πεη «όρη» ζηα λαξθσηηθά θαη «λαη» ζηε δσή. Μακνύθα Θεαλώ 6

7 NΩΕ Movie Night Σθελνζεζία: Νηάξελ Αξνλφθζθη Πξσηαγσληζηνχλ: Ράζει Κξφνπ, Σδέληθεξ Κφλειη, Άληνλη Υφπθηλο, Ρέη Οπίλζηνλ, Έκα Γνπάηζνλ, ΝηάγθιαοΜπνπζ, Λφγθαλ Λέξκαλ, Κέβηλ Νηνπξάλη, Νηαθφηα Γθφγην Ο Νηάξελ Αξνλφθζθη είλαη ν ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο ΝΩΔ φπνπ πξσηαγσληζηεί ν Ραζει Κξφνπ σο Νψε. Έλα κεγάιν πιήζνο αλζξψπσλ ήηαλ ζθεπηηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, γηαηί πνιινί ζξεζθεπφκελνη ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ ηαηλία θαη ηελ θαηεγφξεζαλ ιέγνληαο φηη είλαη ρπδαία θαη αλαμηνπξεπήο. Ο Αξνλφθζθη είρε ηελ δηθηά ηνπ ηδέα γηα ην πψο ζα είλαη θαη ζην ηέινο θπθινθφξεζε ηελ ηειηθή ηνπ φξαζε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Νψε.Δμάιινπ, ην Νψε είλαη κηα ηαηλία ηεο νπνίαο φινο ν θφζκνο μέξεη ηελ πινθή( ζα ππάξμεη αζηακάηεηε βξνρή κεηά κηα ζαλάζηκε πιεκκχξα, ε αλζξσπφηεηα ζα θαηαζηξαθεί θαη ν Νψε ζα ηελ ζψζεη.) Όκσο ν Αξνλφθζθη άιιαμε ιίγν ηελ ηζηνξία κεηαηξέπνληαο ηελ ζε θάηη επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ. Σα special effects ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ πνιχ θαιά αιιά ππήξραλ θαη θάπνηα αξλεηηθά π.ρ ηα δψα θαηλφληνπζαλ ςεχηηθα. Σα ππφινηπα ήηαλ πνιχ ξεαιηζηηθά. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία δελ είλαη ίδηα κε ηελ βηβιηθή ηζηνξία θάηη ην νπνίν ζα αλαζηαηψζεη πνιινχο ζξεζθεπφκελνπο. Αλ φκσο ζαο αξέζεη λα κέλεηε πηζηφο ζην πξσηφηππν θείκελν δελ ζα ηελ απνιαχζεηε γηαηί έρνπλ ζπληειεζηεί πνιιέο αιιαγέο. Παξφια απηά ε δξακαηηθή πηπρή ηεο ηαηλίαο ζα ζαο ζπγθινλίζεη, γηαηί εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα γηα ηελ δσή. Καη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε απηήλ ηελ έθδνζε ηεο βηβιηθήο ηζηνξίαο απνδίδνληαη κε ακεζφηεξν θαη δσληαλφηεξν ηξφπν. Όζνλ αθνξά ηηο εξκελείεο ηνλ ζπκκεηερφλησλ εζνπνηψλ, ν Ράζει Κξφνπ ήηαλ εμαηξεηηθφο ζην ξφιν ηνπ θαη ην ππφινηπν θάζη πνπ ηνλ πιαηζίσλε ήηαλ εμίζνπ θαιφ.ο Άληνλη Υφπθηλο επηβεβαίσζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ, Ο Λφγθαλ Λέξκαλ παξά ηελ λεαξή ηνπ ειηθία απέδεημε ην πςειφ επίπεδν ηνλ ππνθξηηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ελψ κηα κεγάιε έθπιεμε ήηαλ θαη ε Έκα Γνπάηζνλ. Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ν ζθελνζέηεο έδσζε ηνλ δηθφ ηνπ ζηίγκα ζηελ ηζηνξία θαη ζεβφκελνο ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ ραξαθηήξσλ δεκηνχξγεζε κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία πνπ ηελ επραξηζηήζεθα πνιχ. Δ MH ΔΣ A X TO ΒΗΚΣΩΡΗΑ ΥΑΣΕΟΠΟΛΟΤ BOOKWORM S CHOICE Σν Λάζνο Αζηέξη (The Fault in Our Stars) John Green «Πηζηεύσ πώο ζε απηή ηε δσή έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμεηο πώο ζα δηεγεζείο κηα ζιηβεξή ηζηνξία». Η Υέηδει είλαη κία 16ρξνλε έθεβε πνπ εδώ θαη πνιιά ρξόληα δεη κε κηα αλίαηε κνξθή θαξθίλνπ ζηνπο πλεύκνλεο. Σν κόλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα θεξδίζεη πεξηζζόηεξν ρξόλν, λα επηβξαδύλεη ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ θαξθίλνπ. Παξάιιεια, έρεη πεξηνξίζεη ηελ θνηλσληθή ηεο δσή, ώζηε ν ζάλαηόο ηεο λα αθήζεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα ηξαύκαηα. ια απηά, όκσο, πξόθεηηαη λα αιιάμνπλ όηαλ ζα γλσξίζεη ηνλ Ογθάζηνπο ζηηο ζπλαληήζεηο θαξθηλνπαζώλ πνπ πεγαίλεη. Από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ζα γελλεζεί κηα δπλαηή θαη ηξπθεξή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Μηα ζρέζε πνπ θαηαιαβαίλεη πεξηζζόηεξα από νπνηνλδήπνηε άιινλ. Μηα ζρέζε κέζα από ηελ νπνία ζα αλαιύζνπλ ηνπο θόβνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, θαζώο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπο γύξσ από ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην. Η Κιέθηξα ηωλ Βηβιίωλ (The Book Thief) Markus Zusak «Δίρα κηζήζεη ηηο ιέμεηο θαη ηηο είρα αγαπήζεη, θαη ειπίδσ πσο ηηο έθαλα ζσζηά». ηαλ ε Λίδει θηάλεη ζην ζπίηη ησλ ζεηώλ γνληώλ ηεο, έρνληαο ράζεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο, ην κνλαδηθό πξάγκα πνπ θέξλεη καδί ηεο είλαη έλα θιεκκέλν εγρεηξίδην ελόο λεθξνζάθηε, ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαβάζεη θαζώο δελ γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε. Καη θάπσο έηζη αξρίδεη ε δσή ηεο σο θιέυτξα τωλ βηβιίωλ. Η Λίδει αξρίδεη λα θιέβεη βηβιία πνπ πεηάλε νη Ναδί ζηε θσηηά, βηβιία από ηε βηβιηνζήθε ηνπ δεκάξρνπ, βηβιία πνπ ζα ηεο θξαηήζνπλ ζπληξνθηά ζε δύζθνινπο θαηξνύο. Καζώο νη βόκβεο ησλ ζπκκάρσλ πέθηνπλ ζπλερώο θαη νη ζεηξήλεο δελ ζηακαηνύλ λα νπξιηάδνπλ, ε Λίδει βξίζθεη ζε απηά παξεγνξηά θαη θνπξάγην. Μέρξη πνπ θάπνηα κέξα ζα είλαη πνιύ αξγά Απόθιηζε (Divergent) Veronica Roth «Μηα επηινγή θαζνξίδεη ηνπο θίινπο ζνπ. Μηα επηινγή θαζνξίδεη ηα πηζηεύσ ζνπ. Μηα επηινγή θαζνξίδεη πνύ ζα αθνζησζείο - γηα πάληα. Μηα επηινγή κπνξεί λα ζε κεηακνξθώζεη.» ε έλα θόζκν πνπ απαγνξεύεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα, γηα λα απνθεπρζνύλ κειινληηθνί πόιεκνη, ε θνηλσλία έρεη ρσξηζηεί ζε πέληε θαηξίεο, θαζεκία από ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεύεη κηα αξεηή: Εηιηθξίλεηα, Απάξλεσε, Γελλαηότετα, Οκόλνηα θαη Πνιπκάζεηα. Μία ζπγθεθξηκέλε κέξα θάζε ρξόλν, όινη όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην δέθαην έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε θαηξία ζηελ νπνία ζα αθηεξώζνπλ ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο. Η Μπίαηξηο, πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα παξακείλεη κε ηελ νηθνγέλεηά, ηεο ζηελ Απάξλεζε, ή αλ ζα δηαιέμεη απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη. Ση γίλεηαη όκσο αλ δελ αλήθεη πνπζελά; Η Μπίαηξηο έρεη έλα κπζηηθό. Έλα κπζηηθό πνπ θξύβεη από όινπο γηαηί έρεη πξνεηδνπνηεζεί όηη ζπλεπάγεηαη ην ζάλαην. Καη θαζώο αλαθαιύπηεη κηα δηακάρε πνπ νινέλα κεγαιώλεη θαη απεηιεί λα αθαλίζεη ηε θαηλνκεληθά ηέιεηα θνηλσλία, ζπγρξόλσο καζαίλεη πσο ην κπζηηθό ηεο κπνξεί λα ηε βνεζήζεη λα ζώζεη απηνύο πνπ αγαπά... ή λα ηελ θαηαζηξέςεη. Γεκήηξεο θαη Νίθνο Νηθνιατδεο 7

8 Aπό Δευτέρα Δίαιτα ηκαηηθή ι θ ε ο Πώ αιιαγή λίζεη α ζα εμαθ ιπθηά γ ηελ πην καο, ία αδπλακ άηα... ι ηε ζνθν Η πην γιπθηά απόιαπζε ηνπ πιεζπζκνύ ελδέρεηαη λα γίλεη έλα αθόκε "ζύκα" ηεο άλεπ νξίσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο: Μέρξη ην 2050 ε ζνθνιάηα ζα είλαη ν "ρακέλνο" από ηε κάρε κε ηελ ππεξζέξκαλζε. Η παξαγσγή ηεο ζνθνιάηαο ζα θηλδπλεύζεη επηθίλδπλα από ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δηεζλείο κειέηεο πνπ δεκνζηνπνίεζε ε ακεξηθαληθή The Times, ηνλίδνληαο πώο κεηξάκε αληίζηξνθα κέρξη ην Πνηεο είλαη νη αητίεο πνπ ζα θάλνπλ τε σνθνιάτα πην σπάληα από πντέ; Ωο βαζηθνί "ππαίηηνη" πξνβάιινληαη νη κε βηώζηκεο θαιιηέξγεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ ζεκαληηθόηεξν ηόπν θαιιηέξγεηαο θαθαόδεληξσλ, ηε Γπηηθή Αθξηθή. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπξξηθλσζνύλ νη θύξηεο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο, ην θαθάν ελδέρεηαη λα γίλεη πνιύ αθξηβό, ελώ ε παξαγσγή ηνπ ζα πέζεη δξακαηηθά ηα επόκελα 40 ρξόληα. Φταίει και η ςοκολατουπερκατανάλωςη; Κη όκσο! Οη επηζηήκνλεο απνδίδνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαθαόδεληξσλ (θαη) ζηελ αύμεζε ηεο παγθόζκηαο θαηαλάισζεο ζνθνιάηαο: πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηε δήηεζε, νη παξαγσγνί θαιιηεξγνύλ θαθαόδεληξα ζε "νξηαθέο" πεξηνρέο κε ζπλέπεηα λα θπηξώλνπλ δέληξα αζζεληθά πεξηζζόηεξν επάισηα ζε αζζέλεηεο θαη ηνύο. Δξηθύιε Υαζηανγινπ Τα "μαγικά" της μαύρης σοκολάτας Τι προλαμβάνει και Μπνξεί λα κπήθε ην θαινθαίξη θαη εζύ λα έρεηο πάξεη απόθαζε λα θόςεηο ή λα ειαηηώζεηο ηα γιπθά, παξ' όια απηά, κελ πεηο όρη ζηε καύξε ζνθνιάηα, θαζώο ηα νθέιε ηεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Λίγε ζνθνιάηα ηελ εκέξα κπνξεί λα κεηώζεη ζε ηεξάζηηα πνζνζηά ηηο πηζαλόηεηεο εκθξάγκαηνο, ζύκθσλα κε απζηξαιηαλή κειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Παλεπηζηήκην Μόλαο ηεο Μειβνύξλεο, πνπ επηβεβαίσζε ηα ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πξόιεςε ηνπ εκθξάγκαηνο από ηελ θαηαλάισζε καύξεο ζνθνιάηαο κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαθάν. Η ζνθνιάηα είλαη πινύζηα ζε πνιπθαηλόιεο, δειαδή ζε ηζρπξά, θπζηθά αληηνμεηδσηηθά πνπ κεηώλνπλ ην ζηξεο θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα θαξδηαγγεηαθέο λόζνπο, θαξθίλν θαη άιιεο ρξόληεο αζζέλεηεο. Η θαζεκεξηλή θαηαλάισζε, γηα κηα πεξίνδν δέθα εηώλ, 100 γξακκαξίσλ καύξεο ζνθνιάηαο ε νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ 70% θαθάν, επέηξεςε ηελ απνηξνπή 70 ζαλαηεθόξσλ θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ θαη 15 κε ζαλαηεθόξσλ ζε αλζξώπνπο! Μήπσο λα ην μαλαζθεθηνύκε λα πνύκε όρη ζε... καύξε ζνθνιάηα; Σν γέιην ζηε δωή καο Αξθεηνί απφ εκάο, θνβφκαζηε λα ρακνγειάζνπκε, θαζψο πηζηεχνπκε πσο ν άιινο δε ζα καο πάξεη ζηα ζνβαξά. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί ζέινπκε ζπλήζσο λα απνθεχγνπκε ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο ή λεπξηθφηεηαο. Γειαδή ε νπζηαζηηθή αηηία θξχβεηαη ζην θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα. Έλα ρακφγειν φκσο, κπνξεί λα καο θάλεη πεξηζζφηεξν γνεηεπηηθνχο ή φκνξθνπο, δηφηη κε ην γέιην ζηελ νπζία δείρλνπκε ηελ επαίζζεηε πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο θαη γηλφκαζηε πην θηιηθνί. Aπφ ηελ άιιε, ράξε ζην γέιην, απνκαθξχλνληαη ζπλαηζζήκαηα ερζξφηεηαο. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ πσο φινη ζέινπκε λα δνχκε θαη λα πεξλάκε θαιά. Να ληψζνπκε φκνξθα, λα ραηξφκαζηε, λα δηαζθεδάδνπκε ηελ θάζε καο ζηηγκή. Γηα ζθεθηείηε αλ μαθληθά θάπνηνο καο ζηεξνχζε ην γέιην. Πφζα πξάγκαηα ζα άιιαδαλ ζηελ δσή καο; Ζ θαζεκεξηλφηεηα καο ζα ήηαλ άξαγε ε ίδηα; Πνηνο απφ εκάο ζα ήζειε λα δήζεη δίρσο λα κπνξεί λα εθθξαζηεί, λα ραξεί ή έζησ λα δεκηνπξγήζεη κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα; Αδηακθηζβήηεηα πνιιά είλαη ηα ζεηηθά πνπ πξνζθέξεη ην γέιην ζηε δσή καο. Καηαξράο επηδξά άκεζα ζην ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ ζπλεηζθέξνληαο ηφζν ζηελ νκαιή φζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Δίλαη ην θχξην ζπζηαηηθφ απειεπζέξσζεο ηνπ ζηξεο θαη ηνπ άγρνπο ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ βνεζά λα εξεκεί θαη λα ραιαξψλεη. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ θάλεη λα ζθέθηεηαη αηζηφδνμα αθήλνληαο πίζσ ηηο δπζάξεζηεο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ. Πιένλ φκσο νη άλζξσπνη δε γειάλε θαη ηφζν ζπρλά, θαηλφκελν ην νπνίν ζα έπξεπε λα καο πξνβιεκαηίζεη. Απηφ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηνπο ηαρχηαηνπο ξπζκνχο δσήο ηεο ζεκεξηλήο θαζεκεξηλφηεηαο. Ίζσο θαη ζηελ θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε νπνία έρεη θαηαληήζεη ηνπο αλζξψπνπο πηφληα κηαο παγθφζκηαο ζθαθηέξαο. Απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα είλαη θαη νη ζηελαρψξηεο γηα φζα δελ έρνπκε ή γηα φζα δελ θαηαθέξακε λα απνθηήζνπκε. Αλ αλαηξέμνπκε φκσο ζην παξειζφλ, ζα ζπλαληήζνπκε αλζξψπνπο λα γειάλε αθφκα θαη κε ηα πην απιντθά πξάγκαηα, δίλνληαο δσή ζηνπο ίδηνπο αιιά θαη ζηνπο γχξσ ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη δελ ήηαλ απηνί πνπ ηα είραλ φια, αληηζέησο ήηαλ απηνί πνπ μέξαλε λα δνχλε ηελ θάζε ηνπο ζηηγκή... Απειεπζεξσζείηε, αθήζηε ηνπο εαπηνχο ζαο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ηξεινχο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη δηαζθεδάζηε ην. ήκεξα είκαζηε, αχξην ίζσο φρη. Γη απηφ, δψζηε ρξψκα ζηε δσή ζαο κε ην γέιην ζαο! Γεκήηξεο Νηαγθνλίθνο 8

9 STRANGE BUT TRUE ΔΠ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΜΔΣ ΔΜΠΟΓΙΩΝ Γηαηί όηαλ θνηηάκε πξνο ηα πάλσ, ν νπξαλόο εκθαλίδεηαη γαιάδηνο; ηαλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, όπσο ην θσο, πξνζπίπηεη ζηα άηνκα ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ απνξξνθάηαη θαη επαλεθπέκπεηαη. Η α- πνξξόθεζε εμαξηάηαη από ην είδνο, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αηόκνπ θαη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηόο. ηαλ ηα άηνκα έρνπλ ηπραία θαη αθαλόληζηε δηαζπνξά, n επαλεθπνκή ηnο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο θαη νλνκάδεηαη δηάρπζε (ή δηαζθεδαζκόο). Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα αληηιεθζνύκε όηη όηαλ εκείο θνηηάκε πξνο ηα πάλσ ή πξνο θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ήιηνο, ην θσο ην νπνίν αληηιακβαλόκαζηε είλαη ην δηάρπην θσο, δειαδή ην θσο ην νπνίν εθπέκπνπλ ηα άηνκα ηεο αηκόζθαηξαο. Η έληαζε ηνπ δηάρπηνπ θσηόο είλαη κεγαιύηεξε γηα ηα κηθξά κήθε θύκαηνο, δειαδή γηα ηηο κεγάιεο ζπρλόηεηεο. Έηζη ζην δηάρπην θσο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο κε ηα κόξηα ησλ αεξίσλ ηεο αηκόζθαηξαο επηθξαηεί ην γαιάδην ρξώκα. Δξηθύιε Υαζηάνγινπ Γηαζπλδεδεκέλνο θόζκνο Ίζσο ζεσξνύκε πσο ην Γηαδίθηπν έρεη πιένλ εμαπισζεί παληνύ, αθνύ κπνξνύκε κε κεγάιε επθνιία λα παξαγγέιλνπκε ιάδη ηλδηθήο θαξύδαο απεπζείαο από ηα λεζηά Φίηδη. Ωζηόζν, πνιινί άλζξσπνη εμαθνινπζνύλ λα κε δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ΙΡ ηνλ απνθιεηζηηθό θσδηθό πνπ α- ληηζηνηρεί ζε θάζε ζεκείν πξόζβαζεο ζην Ίληεξλεη. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδόλ κόλν ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεο είρε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζηα ηέιε ηνπ Δπεηδή νη δηεπζύλζεηο ΙΡ πνιιαπιαζηάδνληαη αλάινγα κε ηελ άλζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηα επόκελα ρξόληα αλακέλεηαη αύμεζή ηνπο. Μηα δηεύζπλζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πύιε εθαηνκκπξίσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ελώ δηαςεύδνληαη νη θήκεο πσο ππάξρεη πηζαλόηεηα εμάληιεζεο ησλ ΙΡ. Δμάιινπ, ε λέα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΙΡ πεξηιακβάλεη 340x1036 δηεπζύλζεηο. Δξηθύιε Υαζηάνγινπ ε απηό ην κεηαβαηηθό ζηάδην πξνο ηελ ελειηθίσζε βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλα ζηαπξνδξόκη, κπξνζηά ζε έλα κεγάιν δίιεκκα, θαζώο θαινύκαζηε λα πάξνπκε κία απόθαζε πνπ ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ζα καο ζπλνδεύεη ζε όιε ηε κεηέπεηηα δσή καο: λα επηιέμνπκε ην επάγγεικα πνπ ζέινπκε λα αζθήζνπκε. Ωζηόζν, ε αβεβαηόηεηα θαη ε θξίζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αξέλα ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο θαζηζηνύλ ηελ απόθαζή καο αθόκα πην δύζθνιε. Από ηελ παηδηθή καο ειηθία ήδε αξρίδνπκε λα εμεξεπλνύκε ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο θαη ζηαδηαθά δηακνξθώλνπκε άπνςε γηα θάζε επάγγεικα θαη ηεξαξρνύκε ηηο πξνηηκήζεηο καο. Πιεζηάδνληαο όκσο ηώξα ζηελ ηειηθή επζεία, κέζα καο γελληέηαη ην "ηεξαηάθη" ηεο ακθηβνιίαο θαη καο νδεγεί μαλά έλα βήκα πίζσ γεκίδνληαο καο κε πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα. Σε ζηγνπξηά θαη ηελ παηδηθή αηζηνδνμία πνπ είρακε κέρξη πξηλ κεξηθά ρξόληα, έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ε αλεζπρία, ην άγρνο θαη πνηνο μέξεη, ίζσο θάπνπ βαζηά βαζηά θαη ν θόβνο. Πώο λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε κε βεβαηόηεηα θαη απηνπεπνίζεζε κία α- πόθαζε όηαλ αθνύκε ζπλερώο όηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο απμάλνληαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο; Ο θνξεζκόο ζε επαγγέικαηα πνπ κέρξη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο ππόζρνληαλ άκεζε απνθαηάζηαζε, αλαηξέπεη ηα δεδνκέλα. Αθόκε είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλόο πσο ε καδηθή ζηξνθή ησλ λέσλ πξνο ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο έρεη σο απνηέιεζκα ε απνξξόθεζή ηνπο από ηελ αγνξά εξγαζίαο λα είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε. Έηζη, νη πεξηζζόηεξνη, ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ν θαζέλαο, πξνβιεκαηηδόκαζηε 9 γηα ηε ζηαδηνδξνκία πνπ ζθεθηόκαζηε λα αθνινπζήζνπκε, εθόζνλ αλεζπρνύκε πσο ηειεηώλνληαο ηε θνίηεζή καο κπνξεί λα βξεζνύκε κε ην πηπρίν ζην έλα ρέξη θαη ην επίδνκα αλεξγίαο ζην άιιν... Η απνπζία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ζρνιείν ζίγνπξα δε βνεζά θαη πνιύ ηελ θαηάζηαζε. Η ελεκέξσζε πνπ γίλεηαη κία θνξά ην ρξόλν δελ αξθεί γηα λα θαιπθζνύλ όιεο νη απνξίεο καο. Υξεηαδόκαζηε πην ζπρλή πιεξνθόξεζε από εηδηθνύο γηα ηηο πξννπηηθέο θάζε επαγγέικαηνο ζε κία αγνξά εξγαζίαο πνπ δηαξθώο εμειίζζεηαη αιιά θαη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε. Ωζηόζν, πάλσ απ'όια πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη ην πην ζεκαληηθό είλαη ε ζρνιή πνπ ζα επηιέμνπκε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο, λα καο εθθξάδεη. Έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα, όπσο ε εθινγή ηνπ ζσζηνύ επαγγέικαηνο δε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή κηαο όπσο όπσο ηαθηνπνίεζεο, αιιά λα είλαη θαξπόο ώξηκεο ζθέςεο. Δμάιινπ, απηόο πνπ επηδίδεηαη ζε θάηη πνπ αγαπά, ζην ηέινο θαηαθέξλεη κε απνθαζηζηηθόηεηα, ζθιεξή δνπιεηά θαη πνιιή αηζηνδνμία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Αθξνδίηε Κσλζηαληνύιε

10 The Cure Oh dear mum! Don t cry tonight Daddy is drunk, but it s alright He ll put your son on fire tonight So dear mum be strong and fight Tears in her eyes did fall again This time it ll be different, she said She kicked him out, but he did stay So mummy found another way It s for our son, that s all she said And pulled the trigger all the way Blood everywhere, daddy is laid His eyes are closed he feels no pain Mum takes her son out of the place Don t stand by me you re not to blame! go find a home away from here, And it will take the blame my dear As he goes down he hears a bam It was the sudden death of mum Laid next to daddy feeling cured As death comes to heal her wound -Melina Sapantj Emily Since Emily was 16 She never spent a night sober Her life was a bitter mess And she just wanted it to be over Agony drawn oh her pretty face Losing herself on a tiny slip-up How is she supposed to be fine When nobody gives her a leg up Couldn t lick it anymore Tired of surviving How was she supposed to live When she was just squeaking by Burned on booze and pills Not the pertinent way for an angel to die None of this was her mistake It was just her bummer life Dimitris Nikolaidis Nikos Nikolaidis A poem made of the words from the Pay It Forward movie You can try You can lick it You can variegate And treat it Don t give up Continue the struggle Don t be afraid Be brave in life s battle It s up to you Come on, go through The life you have Don t make slip-ups Don t pass the buck To other people Catch up on happiness Avoid tardiness WANNA MEET SKIATHOS? By Maria Asteriou Hey guys, it s a nice day today here in Thessaloniki. I am walking on the spectacular sea walkthrough and I can say that the sun is as bright as in Skiathos, a small island here in Greece. I visited the island on a 3-day trip was organized by my school for the second grade. So, I would like to take you to a sightseeing online tour. As you can see below there are couples of photos. Skiathos is known for the beautiful and very clean seas. This is the famous beach Koukounaries.. To continue, I would like to show you the famous monastery. The friars help the oil press to produce the great Greek oil. Hophead people don t go ahead in their lives Just shift the blame And live at stake Without any gain If you become effusive There s no chance to lose it If you are a slugger You can t understand life s matter So, you shouldn t be stalking In your own life Join the realm of fancy Smile and fly! And if you are fans of Greek literature, you have to visit Papadiamantis museum, which was his home.. The best part of the trip for me was the pedestrianism. We walked 8 kilometers and the field was not smooth at some parts. So guess what? Skiathos is a summer island and this implies much many ice crèmes, crepes and frozen yogurts with chocolate, but you can also keep your shape -Konstantina Kotorli Katerina Mihailidou Ioanna Kontopou Christina Moutafi. We also meet snakes and this was awesome! They weren t poisonous though. As the guide told me Skiathos hasn t poisonous snakes. So don t be scared mates! The best part of the pedestrianism was when we reached the top of Mitikas! The view was magical. You can see the whole island from up there. I hope you liked my sightseeing tour! And if I persuade you to travel there I promise you it s not a waste of time or money! You will enjoy it! Have a nice trip! 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα