ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ ΔΤΡΤΘΜΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ ΔΤΡΤΘΜΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ ΔΤΡΤΘΜΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1

2 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Η επειημία έρεη απνηειέζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θεληξηθφ ζέκα ζηε δηακάρε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο. Η επίηεπμε κεγαιχηεξεο επειημίαο ζεσξείηαη, απφ αξθεηνχο επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνχο, σο ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Σν ζέκα ηεο επειημίαο ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα ηελ «θαξδηά» ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, δειαδή ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Η επειημία κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε έλα ηζρπξφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κπνξεί φκσο λα ζπλππάξρεη θαη κε έλα ζχζηεκα κεησκέλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. νξηζκέλεο ρψξεο ε επίηεπμε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη εθηθηή κφλν κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (γηα παξάδεηγκα Μ. Βξεηαλία), ελψ ζε θάπνηεο άιιεο ρψξεο ε επίηεπμε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη εθηθηή κφλν κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν αλ ε επίηεπμε επειημίαο επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ηελ απαζρφιεζε, είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο ηειεπηαίεο ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο ηφζν φζνπο θάλνπλ ζεσξεηηθή έξεπλα, φζν θαη απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα νηθνλνκεηξηθήο δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηεο επειημίαο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν Απφ κεζνδνινγηθήο πιεπξάο ζηελ ελφηεηα 2 ζα πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ ελφηεηα 3 ζα παξνπζηαζηεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε επειημίαο θαη απαζρφιεζεο, ζηελ ελφηεηα 4 ζα αλαιπζεί ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ζηελ ελφηεηα 5 ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. 2

3 2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ έλλνηα ηεο επειημίαο έρνπλ γξαθηεί αξθεηά άξζξα θαη βηβιία ηφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία 1. Με ηνλ φξν επειημία αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία ζπλερνχο πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα. Η επειημία αθνξά ηφζν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ν ηξφπνο παξαγσγήο απφ ηελ επηρείξεζε (ζηελ πεξίπησζε απηή νκηινχκε γηα επέιηθηε επηρείξεζε 2 ), φζν θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε εξγαζία εληφο ηεο επηρείξεζεο 3. Η επειημία ραξαθηεξίδεη ηηο θνηλσλίεο εηδηθά κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, πεξίνδν φπνπ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ν ηχπνο ηεο κηζζσηήο ζρέζεο πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε. Θέινληαο λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα κηζζσηή ζρέζε, παξαηεξνχκε φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ε κηζζσηή ζρέζε παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηνλ Boyer (1981) ε κηζζσηή ζρέζε νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ πνπ δηαπεξλνχλ ηε ρξήζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο : νξγάλσζε ηνπ πξνηζέο ηεο εξγαζίαο, θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ζρεκαηηζκφο θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ. ε θάζε θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο 4 αληηζηνηρεί θαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κηζζσηήο ζρέζεο. ην θαζεζηψο ηνπ θνξληηζηηθνχ ηχπνπ ζπζζψξεπζεο αληηζηνηρεί ν θνξληηθφο ηχπνο κηζζσηήο ζρέζεο. ην θαζεζηψο ηνπ κεηαθνξληηζκνχ αληηζηνηρεί θαη έλαο λένο ηχπνο κηζζσηήο ζρέζεο : ε επέιηθηε κηζζσηή ζρέζε (Boyer, 1985, 1989, 1990 ; Leborne and Lipietz 1987, 1989, 1990 θαη Coriat, 1990). Δηδηθφηεξα, ν ηχπνο κηζζσηήο ζρέζεο πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ θνξληηθή πεξίνδν είρε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά. Η δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ήηαλ 1 Αλαθνξηθά κε ηνπο νξηζκνχο ηα είδε ηεο επειημίαο, ηηο λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο θιπ βι. Γεσξγαθνπνχινπ (1996), Γαβξφγινπ θαη Κηθίιηαο (2001), Γαβξφγινπ (2001), Λπκπεξάθε θαη Μνπξίθε (1996), Λπκπεξάθε θαη Γελδξηλφο (2004) θ.α 2 αλαθνξηθά κε ην κνληέιν ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο ή ηεο επέιηθηεο επηρείξεζεο βι. Λπκπεξάθε (1991), Λπκπεξάθε θαη Μνπξίθε (1996) 3 βι. Λπκπεξάθε θαη Μνπξίθε (1996), Λπκπεξάθε θαη Γελδξηλφο (2004) θ.α 4 Έλα θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο θαηαγξάθεη ην ζρήκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πιενλάζκαηνο αλάκεζα ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο αλάκεζα ζε λεθξή θαη δσληαλή εξγαζία, νχησο ψζηε λα ζπγρξνλίδεηαη ε δπλακηθή ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε εμέιημε ηεο θνηλσληθήο δήηεζεο, νη αξλεηηθνί θαη ζεηηθνί θαζνξηζκνί ηεο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. ην θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο ζπκπαξίζηαηαη έλαο ηξφπνο ξχζκηζεο, ζηνλ νπνίν θσδηθνπνηνχληαη ζε δηαδηθαζίεο θαη ζεζκηθέο κνξθέο ζπκβηβαζκνί θαη δηακεζνιαβήζεηο, απαξαίηεηνη ζηελ αλαπαξαγσγή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ε ελφηεηά ηνπο είλαη πξντφλ ζχγθξνπζεο (Γνπθάθεο Νη-Λ 1988, ζ.28-29). 3

4 νθηψ ψξεο θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειφ εμαηηίαο ηεο θαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηφδνπ απηήο. Η κηζζσηή ζρέζε δηακνξθψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βάζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο ζηνλ ίδην ρψξν, ζηε ρξήζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ζηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ν εξγαδφκελνο ήηαλ απνθνκκέλνο απφ ηελ γλψζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, θαζφηη ε δηθή ηνπ ζπκβνιή ήηαλ απνιχησο εμεηδηθεπκέλε, φπνπ ε πιήξεο εμεηδίθεπζε νδεγνχζε ζε απνεηδίθεπζε. Η ηεξαξρία ήηαλ θάζεηε θαη ν εξγαδφκελνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα είλαη ππνηαγκέλνο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ηεξαξρίαο. Η ζρέζε ηνπ κε ηελ κεραλή ήηαλ ζρέζε ππνδνχισζεο θαη εμάξηεζεο θαζφζνλ ν εξγαδφκελνο γλσξίδεη λα ηελ ρεηξίδεηαη αιιά φρη θαη λα ηελ εμνπζηάδεη. ε φηη αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ηελ θνξληηθή πεξίνδν ήηαλ πεξηνξηζκέλε θπξίσο ζε φηη αθνξνχζε ηελ ελδνεπηρεηξηζηαθή θηλεηηθφηεηα. ε φηη δε αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνχ, απηφο θαζνξηδφηαλ κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ην νπνίν θαζφξηδε έλα ειάρηζην επίπεδν κηζζνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κηζζσηψλ - εξγαδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ν θνξληηθφο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο θαλφλεο : α. ν θαζνξηζκφο ησλ επηπέδσλ κηζζψλ θαη ε ηεξάξρεζή ηνπο γίλεηαη αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ζε επίπεδν θιάδνπ, β. ν κηζζφο ζπλδέεηαη κε ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή επηηξέπνληαο ηελ δηαηήξεζε ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο θαη γ. ν κηζζφο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Join-Lambert et al 1984). Σέινο, ην θεθάιαην έβιεπε ηνλ κηζζφ φρη κφλν σο θφζηνο παξαγσγήο αιιά θπξίσο σο ζηνηρείν ηεο ελεξγνχο δήηεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ησλ κηζζσηψλ επέθεξε ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθνχο δήηεζεο ε νπνία κπνξνχζε λα απνξξνθά ην παξαγφκελν πξντφλ. Θα πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί φηη νη κηζζνινγηθέο απμήζεηο ππνζηεξηδφληνπζαλ απφ ηηο κεγάιεο απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ νδεγνχζαλ ζηε κεγάιε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο. Οη κεγάιεο δε απμήζεηο ηνπ ΑΔΠ δηνρεηεχζεθαλ θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ θαη δε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Η αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο-πξφλνηαο δνκήζεθε ζηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλε κηζζσηήο ζρέζεο. ήκεξα φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηζζσηήο ζρέζεο έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε απηή ηεο θνξληηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα, ν ζεζκφο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο έρεη αηζζεηά αιιάμεη. Ο φξνο επειημία ή επθακςία δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ αιιά 4

5 θαη ζε φηη αθνξά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Η έλλνηα ηεο επθακςίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ζρνιήο ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο (Piore & Sabel, 1983, 1984 ; Sabel & Zeitlin, 1985). Η ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο επθακςίαο απφ ηνπο ζεσξεηηθνχ ηεο αλσηέξσ ζρνιήο δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ηεο ζρνιήο ηεο Ρχζκηζεο ζε δχν θχξηα ζεκεία : α) δελ αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα κηζζσηή ζρέζε φπσο αζρνιείηαη ε ζρνιή ηεο Ρχζκηζεο θαη β) ππνβαζκίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνο φθεινο ηεο επειημίαο ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Η λενθιαζηθή ζεσξία αλαιχεη ηελ επθακςία (ή επειημία) ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηεξηδφκελε ζηελ εμίζσζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο. Σν ζεκειηψδεο δήηεκα γηα ηελ λενθιαζηθή ζεσξία δελ είλαη λα αλαιχζεη νχηε ηελ έλλνηα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, νχηε ηελ ζρέζε πνπ ελππάξρεη αλάκεζα ζηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζην θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο ή ζην κνληέιν αλάπηπμεο, αιιά λα δεκηνπξγήζεη κία αγνξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε καθξννηθνλνκηθή ηζνξξνπία λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ράξε ζηελ επθακςία ησλ κηζζψλ θαη ηελ ηέιεηα θηλεηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή εξγαζία. Η επθακςία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα θαη θαζνξηζηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Βαζηθή ηνπο ππφζεζε είλαη φηη ε αλεξγία είλαη εζεινληηθή θαη νθείιεηαη ζε αηέιεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Guerrien, 1989 ; Marchel and Taieb, 1991). Αθφκε θαη νη ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο γχξσ απφ ηελ αθακςία ησλ ρξεκαηηθψλ κηζζψλ, ζηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ζηελ έιιεηςε θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ σο αίηηα ηεο αλεξγίαο (Perrot, 1992). Σελ πεξίνδν απηή, ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηξνπνπνηείηαη ζεκαληηθά εμαηηίαο ησλ αδηεμφδσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 70 ζε φηη αθνξνχζε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. ηε ζέζε ηεο θνξληηθήο επηρείξεζεο αξρίδεη λα εγθαζίζηαηαη ε επέιηθηε επηρείξεζε. Ο αλεξρφκελνο απηφο ηχπνο επηρείξεζεο δελ ζηεξίδεηαη πιένλ ηφζν ζε νξηδφληηα φζν θαη ζε θάζεηε θαηεχζπλζε (πξνκεζεηψλ, ζπληνληζκνχ, δηάζεζεο, ρξεκαηηθψλ ξνψλ) πνπ ηηο δίλνπλ ηνλ ραξαθηήξα δηθηπσκέλεο ή δηθηπσηήο επηρείξεζεο (Λπκπεξάθε, 1992). Σν ππφδεηγκα ηεο επέιηθηεο επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη ζην δπλακηθφ επειημίαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επέιηθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο είλαη ε κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγή, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ε εθαξκνγή πνιιαπιψλ 5

6 ρξήζεσλ θ.α. Φηινδνμεί ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ζηελ εμάληιεζε ησλ νξίσλ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνηχπνπ απηνκαηνπνίεζεο (Lyberaki, 1988α, 1988β ; Πειαγίδεο, 1990/91 ; Παπαδεκεηξίνπ 1991). Ο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε ζρέζε ηνπ κηζζσηνχ-εξγαδφκελνπ κε ηελ ηερλνινγία είλαη δηαθνξεηηθέο απ φηη ηελ θνξληηθή πεξίνδν. Δηδηθφηεξα, ε λέα ηερλνινγία έρεη ηελ ηδηφηεηα λα είλαη επέιηθηε δειαδή λα κπνξεί ην ίδην κεράλεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ θαη ν εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ρεηξίδεηαη αιιά θαη λα γλσξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. Η ελδνεπηρεηξεζηαθή θηλεηηθφηεηα απμάλεη γηα λα κπνξεί ν εξγαδφκελνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Η κεξηθή αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο δεκηνπξγεί ξήμεηο ζηνλ ζεζκφ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο εηζάγνληαο είηε ηελ κηζζσηή εξγαζία δχν ηαρπηήησλ (ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο απαζρνινχληαη ιίγα άηνκα κε ζηαζεξνχο θαη ζρεηηθά πςεινχο κηζζνχο ζε νθηάσξε βάζε θαη απνιακβάλνληαο ηα πξνλφκηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, επηδνκάησλ θ.α θαη ζηα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα απαζρνινχληαη άηνκα ζε κεξηθή απαζρφιεζε κε ρακεινχο κηζζνχο θαη κε κεησκέλα νθέιε απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηα επηδφκαηα εάλ βέβαηα είλαη αζθαιηζκέλνη (είηε εηζάγεη ηνλ ζεζκφ ηεο ππεξγνιαβίαο φπνπ αλαπηχζζεηαη ε κε κηζζσηή εξγαζία αιιά θαη ε απαζρφιεζε κε ην θνκκάηη. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ λέσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ιφγσ ηεο κεξηθήο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο παξαηεξείηαη ε ίδηα ηάζε αλάπηπμεο απηψλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ιφγσ ηνπ κνληέινπ επειηθηνπνίεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ λενθηιειεχζεξσλ νηθνλνκνιφγσλ. Η επθακςία ζηελ αγνξά εξγαζίαο (ε νπνία είλαη θπξίσο πνζνηηθή θαη φρη πνηνηηθή) ζεκαίλεη ηελ ρξήζε πξνζσξηλήο εξγαζίαο (travail temporaire), ηελ αθχξσζε ηνπ λφκνπ πεξί απαγφξεπζεο απνιχζεσλ θαη ηελ ρξήζε εξγνιαβηθήο εξγαζίαο (sous traitance). Η εζσηεξηθή επθακςία είηε ζηελ δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεζεί ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ε κηζζσηή ζρέζε (πνηνηηθή επθακςία) (Brunhes, 1989). ε φηη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνχ ηελ κεηαθνξληηθή πεξίνδν, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαζφζνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηζζσηήο ζρέζεο έρνπλ αιιάμεη. Η επίηεπμε νινέλα θαη κεγαιχηεξεο επειημίαο, φπσο απηή νξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ λενθιαζηθή ζεσξία, ζπλεπάγεηαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ειεχζεξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ 6

7 θαη εξγνδνηψλ. Δδψ φκσο παξαηεξείηαη θαη κία αληίθαζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε αλάγθε χπαξμεο ζηαζεξνπνηεηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο επηθέξεη ηελ άκεζε παξέκβαζή ηνπ ζηνλ ηνκέα θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ πνιηηηθή ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο κηζζφο ζεσξείηαη θπξίσο σο θφζηνο εξγαζίαο θαη φρη σο ζηνηρείν ηεο δήηεζεο. Η επειημία θηλείηαη θπξίσο γχξσ απφ δχν βαζηθέο έλλνηεο : α) επειημία απαζρφιεζεο (employment flexibility) θαη β) επειημία κηζζψλ (wage flexibility) θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ην θξάηνο-πξφλνηαο. Η ζρέζε επειημίαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Οη Gallie and Paugam (2000) ηαμηλφκεζαλ ηα θξάηε πξφλνηαο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζηε βάζε ηξηψλ θξηηεξίσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ αλεξγία. Σα ηξία απηά θξηηήξηα είλαη : α) γελλαηνδσξία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο απφ ηελ αλεξγία γηα ηελ επηιεμηκφηεηα (unemployment benefit eligibility), β) ε γελλαηνδσξία ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο παξνρέο (benefit generosity) θαη γ) νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο. ηε βάζε απηή ηεο ηαμηλφκεζεο δηαθξίλεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα : α) ην ππνπξνζηαηεπηηθφ» (subprotective) πνπ είλαη ειιεηκκαηηθφ σο πξνο ηελ πξνζηαζία. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη : Διιάδα, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ηα αθφινπζα : σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα είλαη ειιηπέο, σο πξνο ηηο παξνρέο είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθφ θαη σο πξνο ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, απηέο ζηελ νπζία δελ ππάξρνπλ, β) ην «θηιειεχζεξν ή ειάρηζηεο πξνζηαζίαο» (Liberal minimum protection). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη Μ. Βξεηαλία θαη Ιξιαλδία Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο είλαη : σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλν, σο πξνο ηηο παξνρέο είλαη πεξηνξηζκέλν, σο πξνο ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο είλαη ειάρηζηα αλαπηπγκέλν, γ) ην «επηθεληξσκέλν ζηελ απαζρφιεζε» (employment-centered). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα είλαη κεηαβιεηφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ αηφκνπ, σο πξνο ηηο παξνρέο είλαη άληζν, σο πξνο ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο είλαη αλαπηπγκέλν θαη δ) «θαζνιηθφ» (universalistic). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη : Γαλία θαη νπεδία. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο είλαη σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα θαιχπηεη φινπο, σο πξνο ηηο παξνρέο είλαη πνιχ γελλαηφδσξν θαη σο πξνο ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο είλαη πνιχ αλαπηπγκέλν. Δίλαη ζαθέο φηη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επειημίαο είλαη απηνί πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ζπκβάιινληαο 7

8 έηζη ζηε κείσζε ή ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Οη παξάγνληεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχκε είλαη : ην χςνο θαη ε δηάξθεηα ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ή θνηλσληθήο βνήζεηαο ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ ζεζκηθνί παξάγνληεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 3. ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ / ΑΝΔΡΓΙΑ Οη επηπηψζεηο ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρνπλ απνηειέζεη εθηεηακέλν αληηθείκελν ηφζν ζεσξεηηθήο, φζν θαη εκπεηξηθήο έξεπλαο. Όπσο ήδε αλαθέξακε ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο επειημίαο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία. Δπηδφκαηα αλεξγία επειημία θαη αγνξά εξγαζίαο Σν επίδνκα αλεξγίαο ή ε παξερφκελε θνηλσληθή βνήζεηα πξνο ηνπο αλέξγνπο ή θαη πξνο ηνπο απφξνπο απνηειεί κία απφ ηηο πηπρέο ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο. Η δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ζηελ απαζρφιεζε έρεη απαζρνιήζεη επί καθξφλ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαζεξκάλζεθεο ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηα επηδφκαηα αλεξγίαο απαζρφιεζε εμαηηίαο : α) ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ θαη δε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη β) εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο δνκήο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σν εξψηεκα πνπ θχξηα ηίζεηαη είλαη αλ θαη θαηά πφζν ηα επηδφκαηα αλεξγίαο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ απαζρφιεζε. Πνιινί νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ φηη ην επίδνκα αλεξγίαο (θαη ζπγθεθξηκέλα ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο θαη ε δηάξθεηα επηδφηεζεο) επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 5. χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο (search model) ν άλεξγνο ν νπνίνο αλαδεηεί εξγαζία ζα ηε δερηεί κφλν φηαλ ν κηζζφο πνπ ζα βξεη είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε απηφλ πνπ πεξηκέλεη (wage reserve). Ο κηζζφο πνπ απηφο πεξηκέλεη έρεη ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ν άλεξγνο έρεη ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ν άλεξγνο έρεη ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη κε ην επίπεδν ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. Αλ ε πιεξνθφξεζε πνπ έρεη, σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη εζθαικέλε, ηφηε ν κηζζφο πνπ ζα πεξηκέλεη ζα είλαη 5 ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ζηελ απαζρφιεζε βι. Larrain and Velasquez (1994) 8

9 πςειφηεξνο απφ ην κηζζφ ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δελ ζα απνδέρεηαη ηελ εξγαζία θαη ζα παξακέλεη άλεξγνο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα παξακέλεη άλεξγνο εμαξηάηαη ηφζν απφ ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο πνπ ιακβάλεη, φζν θαη απφ ηε δηάξθεηά ηνπ. Θα απνδερηεί ηελ πξνζθεξφκελε εξγαζία είηε επεηδή έρεη, ζηε βάζε άιιεο πιεξνθφξεζεο, αλαπξνζαξκφζεη ην χςνο ηνπ αλακελφκελνπ κηζζνχ, είηε επεηδή δελ ιακβάλεη πιένλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ην επίδνκα αλεξγίαο. Ωο εθ ηνχηνπ ην αλακελφκελν επίπεδν κηζζνχ ζρεηίδεηαη κε ην χςνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (1994a) γηα λα απμεζεί ε απαζρφιεζε ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο θαη λα πηνζεηεζνχλ ηζρπξφηεξνη πεξηνξηζκνί γηα απηνχο πνπ δηθαηνχληαη ην επίδνκα αλεξγίαο. χκθσλα κε ηνλ Schmid et al (1992) ε ζεσξία πεξί αλαδήηεζεο εξγαζίαο δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνιχ πςειήο αλεξγίαο 6. ηελ πεξίπησζε ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηξεηο παξάγνληεο 7 : α) ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ην επίδνκα αλεξγίαο, β) ε δηάξθεηα ηνπ επηδφκαηνο θαηαβνιήο ηεο αλεξγίαο θαη γ) ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζην επίδνκα αλεξγίαο. χκθσλα κε ηνλ Snower (1997) ην επίδνκα αλεξγίαο επηδξά αξλεηηθά ζηελ απαζρφιεζε επεηδή κεηψλεη ην θφζηνο κε απνδνρήο ζέζεο εξγαζίαο θαη αζθεί θαη απμεηηθή πίεζε πξνο ηνπο κηζζνχο. Οη Blau and Robins (1990) γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ν Wadsworth (1991) γηα ηε Μ. Βξεηαλία ππνζηεξίδνπλ φηη ηα επηδφκαηα αλεξγίαο παξαηείλνπλ ηελ πεξίνδν αλαδήηεζεο εξγαζίαο, άξα επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αλεξγία δηαηεξψληαο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην επίδνκα αλεξγίαο. Ο Wadsworth (1992) ζε άιιε εκπεηξηθή κειέηε ηνπ γηα ηε Μ. Βξεηαλία, ππνζηεξίδεη φηη ηα επηδφκαηα αλεξγίαο δηαηεξνχλ έλα κεγαιχηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ απηφ πνπ ζα ππήξρε αλ δελ ππήξραλ επηδφκαηα αλεξγίαο. Ο Bean (1994) αιιά θαη ε κειέηε ηνπ OECD (1994b) ρξεζηκνπνηψληαο καθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε δελ βξήθαλ ζεκαληηθή επίπησζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ζην πνζνζηφ αλεξγίαο. χκθσλα κε ηνπο Larrain and Velasquez (1994) ε επίπησζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ζηελ απαζρφιεζε κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ζην βαζκφ πνπ ν άλεξγνο εθκεηαιιεχεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη άλεξγνο γηα λα παξαθνινπζήζεη 6 βι. Bosco (1997) 7 βι. Atkinson and Micklewright (1991); ILO (1995) 9

10 θάπνην πξφγξακκα θαηάξηηζεο κε ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα βξεη κία θαιχηεξε εξγαζία. Πξνζηαζία ηεο Απαζρφιεζεο Η πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο 8 κέζσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ζηηο απνιχζεηο θαη γεληθά ηεο λνκνζεηηθήο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο. Δπεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ κηζζνχ απμάλνληαο ηε δχλακε ησλ απαζρνινπκέλσλ έλαληη ησλ αλέξγσλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο. Αξθεηέο κειέηεο πξνζπάζεζαλ λα «κεηξήζνπλ» ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2004) ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφ πνζνζηφ κνληκφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε, παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε αξηζκεηηθή επειημία. Οη Blanchard and Tirole (2004) θαη Cahuc and Jolivet (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο επηδξά επεξγεηηθά ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Οη Belot et al (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο αζθάιεηα, κ απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Feldstein (1976) ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο πξνθαιεί ηε κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πςειφ turn-over πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηαζεξέο εξγαζίεο. Ο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ θαη ν ξφινο ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο Η νξζφδνμε εμήγεζε ηεο πςειήο αλεξγίαο ζηεξίδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 9. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη ζεζκνί κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ αλεξγία κελ επηηξέπνληαο ηελ πξνο ηα θάησ επειημία ησλ κηζζψλ (π.ρ. χπαξμε θαηψηαησλ κηζζψλ). ηε δεχηεξε πεξίπησζε νη ζεζκνί κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απαζρφιεζε κέζσ ησλ επηδξάζεψλ ηνπο ζην κε κηζζνινγηθφ θφζηνο θαη ζηα θίλεηξα πξνο εξγαζία. Δπηπιένλ νη ζεζκνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ. Οη κειέηεο ησλ Nickell and Bell (1995) θαη Card et al (1995) δείρλνπλ φηη νη ζεζκνί ηεο αγνξάο εξγαζίαο δελ έρνπλ επεξεάζεη ηελ επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Παξφκνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 8 βι. Jackman and Nickell (1996) 9 βι. Howell and Huebler (2005) 10

11 εξεπλψλ Edin et al (1996) γηα ηε νπεδία θαη Krueger and Pischke (1997) γηα ηε Γεξκαλία. Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ δηεξεπλήζεθε εθηεηακέλα ήηαλ αλ νη ζεζκνί ηεο αγνξάο εξγαζίαο επεξεάδνπλ ή φρη ηελ αλεξγίαο (institutions and unemployment). Γηάθνξεο κειέηεο πνπ έγηλαλ (Nickell 1997; Belot and van Ours 2002; Nickell et al 2001; Blanchard and Wolfers 2000) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα είκαζηε πνιχ επηθπιαθηηθνί αλαθνξηθά κε ην αλ ε χπαξμε ζεζκψλ αγνξάο εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ αλεξγία ή φρη. Οη Nickell et al (2001) βξήθαλ φηη νη ζεζκηθέο κεηαβιεηέο θαη νη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ αλεξγία φπσο αλακελφηαλ. Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο, ε δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο θαη ν θφξνο ζηελ απαζρφιεζεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αλεξγία. Οη επηπηψζεηο ζηελ αλεξγία απφ ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη απφ ηελ έθηαζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. Οη Fitoussi et al (2000) βξήθαλ φηη ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο, ε έληαζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο επέθηαζεο θάιπςεο έρνπλ ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλεξγία. Οη επηπηψζεηο άιισλ κεηαβιεηψλ αγνξάο εξγαζίαο ζηελ αλεξγία είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. Οη Baker et al (2005) ζηελ νηθνλνκεηξηθή ηνπο δηεξεχλεζε βξήθαλ φηη δελ απνδεηθλχνληαη εκπεηξηθά νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ΟΟΑ θαη ην ΓΝΣ πεξί ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ. Οη Bitros and Prodromidis (2004) ρξεζηκνπνηψληαο δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία θαη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο (panel data) δηεξεχλεζαλ ηηο επηπηψζεηο ησλ επηδνκάησλ επεκεξίαο ζην πνζνζηφ αλεξγίαο. Βξήθαλ φηη νη θαηά θεθαιήλ θνηλσληθέο παξνρέο ζπλδένληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε ρψξεο κε πςειφ θαη κέζν επίπεδν αλεξγίαο, νη θνηλσληθέο παξνρέο αζθνχλ ζεκαληηθή θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή επίδξαζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ρσξψλ κε ρακειφ επίπεδν αλεξγίαο, ε επίδξαζε είλαη αλχπαξθηε. Σν επίδνκα αλεξγίαο επεξεάδεη ζεηηθά ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Ιαπσλία θαη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, αιιά φρη ζηηο ΗΠΑ. 4. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Σα ζηνηρεία ηεο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή. φηη αθνξά ηηο λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο ππάξρνπλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηνηρεία γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε θαη ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 11

12 ρξφλνπ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Employment in Europe (2005) ηα ζηνηρεία γηα ηηο λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα δεθαηέζζεξα ρξφληα παξέκεηλε πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν. Κπκάλζεθε απφ 4% ην 1990 ζε 4,8% ην 1995, 4,5% ην 2000 θαη 4,6% ην Σν πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηψζεθε ηελ πεξίνδν απφ 15% ζε 9.4% θαη έθηνηε απμάλεηαη ειαθξά γηα λα γίλεη 12,8% ην 2000 θαη 11,9% ην Η δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη επηρεηξήζεηο, επειημία αγνξάο εξγαζίαο θαη εξγαζία αλαιχνληαη δηεμνδηθφηεξα απφ ηνλ Γαβξφγινπ (2004 θαη 2005). ηα πιαίζηα απηήο ηεο ελφηεηαο πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε νηθνλνκεηξηθά ηελ επίπησζε ηεο επειημίαο ζην ΑΔΠ, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία. Ο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο επειημίαο απιά εζηηάδεηαη ζην πνζνζηφ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ θαη ην πνζνζηφ ησλ απναζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Η πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη απφ ην θαη ρξεζηκνπνηνχκε κία απιή νηθνλνκεηξηθή εμίζσζε παιηλδξφκεζεο πνπ έρνπκε ειέγμεη γηα ηελ χπαξμε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο απηνζπζρέηηζεο. Σα ζηνηρεία είλαη απφ ην Employment Outlook. Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Sample: Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C LP FTC R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Όπνπ : GDP = πξαγκαηηθφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο LP = παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο FTC = πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 12

13 Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηφζν ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, φζν θαη ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ πξαγκαηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Sample: Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C LP PTE FTC R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Όπνπ : GDP = πξαγκαηηθφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο LP = παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο PTE = πνζνζηφ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ FTC = πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ πξαγκαηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, αιιά είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ. 13

14 Dependent Variable: YUR Method: Least Squares Sample: Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C LP PTE RCE R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Όπνπ : YUR = ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ LP = παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο PTE = πνζνζηφ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ RCE = ε πξαγκαηηθή θαηά θεθαιήλ ακνηβή Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην πνζνζηφ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ. Dependent Variable: YUR Method: Least Squares Sample: Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C FTC RCE PTE R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Όπνπ : 14

15 YUR = ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ FTC = πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ PTE = πνζνζηφ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ RCE = ε πξαγκαηηθή θαηά θεθαιήλ ακνηβή Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην πνζνζηφ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ θαη απφ ηηο θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθέο ακνηβέο. 15

16 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ απαζρφιεζε αλεξγία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα. Η εκπεηξηθή δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζρέζεο απαηηεί ηελ χπαξμε πιεζψξαο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ε Διιάδα δελ δηαζέηεη. Ωο εθ ηνχηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα νκηινχκε γηα αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ θαη γηα επειημία ηεο εξγαζίαο, αλ δελ έρνπκε θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ δηεξεπλήζνπκε. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ είρακε βξήθακε φηη: Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη ζεηηθά απφ ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην πνζνζηφ ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Γειαδή νη πνιηηηθέο αχμεζεο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ θαη ζε αχμεζε θαη φρη ζε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Δληνχηνηο ιφγσ ηεο ρακειήο αμηνπηζηίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είκαζηε αξθεηά πξνζεθηηθνί αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε επειημίαο θαη απαζρφιεζεο / αλεξγίαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Γαβξφγινπ,. θαη Η. Κηθίιηαο «Ρχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αλεξγία θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. Μία εηζαγσγή» ζην Γαβξφγινπ θαη Κηθίιηαο (επ) Οπγάνωζη ηηρ Επγαζίαρ και Νέερ Μοπθέρ Απαζσόληζηρ ζηην Ελλάδα και ζηην Εςπώπη, εθδ. άθθνπιαο, ζ.1-28 Γαβξφγινπ, «Νέεο κνξθέο απαζρφιεζεο, δηάρπζε, πξνβιήκαηα θαη πξνζαλαηνιηζκνί» ζην Γαβξφγινπ θαη Κηθίιηαο (επ) Οπγάνωζη ηηρ Επγαζίαρ και Νέερ Μοπθέρ Απαζσόληζηρ ζηην Ελλάδα και ζηην Εςπώπη, εθδ. άθθνπιαο, ζ

17 Γαβξφγινπ, ««Μέηξνλ Άξηζηνλ» : επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη δπλακηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ» ζην Επεηηπίδα Αγοπάρ Επγαζίαρ Γαβξφγινπ, «Δξγαζία θαη επειημία: ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη απνηηκήζεηο εξγαδνκέλσλ» ζην Ναμάθεο θαη Χιέηζνο «Σν κέιινλ ηεο εξγαζίαο. χγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο», εθδ. Παηάθε Γεσξγαθνπνχινπ, Β Εςελιξίερ ηηρ επισείπηζηρ και ηηρ επγαζίαρ, εδθ. ΙΝΔ- ΓΔΔ, Μειέηεο, Νν 5. Λπκπεξάθε, Α Εςέλικηη εξειδίκεςζη: κπίζη και αναδιάπθπωζη ζηη μικπή βιομησανία, εθδ. Gutenberg Λπκπεξάθε, Α. θαη Α. Μνπξίθε Η αθόπςβη επανάζηαζη: νέερ μοπθέρ ηηρ οπγάνωζηρ, ηηρ παπαγωγήρ και ηηρ επγαζίαρ, εθδ. Gutenberg. Λπκπεξάθε, Α. θαη Γ. Γελδξηλφο Εςέλικηη επγαζία: νέερ μοπθέρ και ποιόηηηα απαζσόληζηρ, εθδ. Κέξθπξα ΞΔΝΟΓΛΩΗ Atkinson, A,B. and Mickewright, J. (1991) Unemployment compensation and labor market transitions: a critical review, Journal of Economic Literature, vol. XXIX Baker, D., A. Glyn., D.R. Howell and J. Schmitt., Labor market institutions and unemployment : a critical assessment of the cross-country evidence, in D.R.Howell., Fighting Unemployment, Oxford University Press Bean, C.R. (1994). European Unemployment : a survey, Journal of Economic Literature, June Belot, M and J. van Ours, Does the recent success of some OECD countries lowering their unemployment rate lie in the clever design of their economic reforms, Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper No 147. Belot, M. Boone, J. and J. van Ours (2002) Welfare effects of employment protection, CEPR Discussion, Paper, No 3396 Blanchard, O. and J. Wolfers The role of shocks and Institutions in the rise of unemployment : the aggregate evidence, Economic Journal 110, March. Blanchard, O and Tirole, J. (2004) The optimal design of unemployment insurance and employment protection: a first pass. MIT, Dept. of Economics, Working 17

18 paper, No Blau, D. and Robins, P. (1990). Job search outcomes for the employed and unemployed, Journal of Political Economy, vol. 98 Bitros C.G and K. Prodromidis (----) Welfare benefits and the rate of unemployment : some evidence from the European Union in the last thirty years, mimeo Bosco, A. (1997) Unemployment benefits system in Bosco and Hutsebaut (eds) Social Protection in Europe. Facing up to changes and challenges, ETUI, Brussels Cahuc, P. and Jolivet, G (2003) Do we need more stringent employment protection legislations?, mimeo, Universite de Paris 1 Card, D., Kramarz, F., Lemieux, T Changes in the relative structure of wages and employment : a comparison of the United States, Canada and France, Working Paper No 355, Industrial Relations Section, Princeton University Edin, Per-Andres, Harkman A,Holmlund 1996 Unemployment and wage inequality in Sweden mimeo, Uppsala University. Feldstein, M. (1976) Temporary layoffs in the theory of unemployment, Journal of Political Economy, vol.84 Fitoussi, J-P., D. Jestaz, E. Phelps and G. Zoega Roots of the recent recoveries : labor reforms or private sector forces? Brooking Papers on Economic Activity 1: Howell, R.D. and Huebler, F Wage compression and the unemployment crisis: labor market institutions, skills and inequality-unemployment tradeoffs in Howell (eds) Fighting Unemployment, ed Oxford University Press ILO (1995) World Employment, Geneva Jackman, R. and Nickell, S. (1996) Combating unemployment : is flexibility enough? in Layard (eds) Tackling Unemployment, ed. Macmillan Press Krueger, A.B and Pischke, J-S. 1997, Observations and conjectures on the US employment miracle, Working paper 6146, NBER Larrain, P.C. and Velasqez, P.M. 1994, Unemployment insurance: theoretical approaches an empirical evidence, International Social Security Review, vol.47, No 1. Nickell, S and Bell, B The collapse in demand for the unskillede and unemployment across the OECD, Oxford Review of Economic Polity, 11(1) Spring. 18

19 Nickell, S Unemployment and Labour market rigidities : Europe versus North America, Journal of Economic Perspectives, 11(3) : Nickell, S., Nunziata, L. and W. Ochel Unemployment in the OECD since the 1960s: what do we know, Bank of England OECD (1994a) The OECD Jobs Strategy: Facts, Analysis, Strategies, Paris OECD (1994b) The OECD Jibs Strategy: Evidence and Explanations, Paris OECD (2004) Employment Outlook, Paris Schmid, G et al (1992) Unemployment Insurance and active labour market policy. An international comparison of financing systems, Detroit : Wayne State University Press Snower, D.J. (1997) The simple theory of benefit transfers in Snower and G. de la Dehesa Unemployment policy : government options for the labour market Cambridge University Press Wadsworth, J. (1991) Unemployment benefits and search effort in the UK labour market, Economica, vol. 43, pp Wadsworth, J. (1992) Unemployment benefits and labour market transitions in Britain, Discussion paper, No 73, ESRC Research Centre, LSE. 19

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ADF Test Statistic % Critical Value*

ADF Test Statistic % Critical Value* ΘΕΜΑ 1 Έζησ όηη δηαζέηνπκε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ αιηήζεις τορήγηζης επιδόμαηος ανεργίας (unemployment claims) ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο πνιηηείαο ηεο Ιληηάλα ησλ ΗΠΑ. (α) Αλ ε κεηαβιεηή luclms είλαη ν ινγάξηζκνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών 2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) ε κία ππνζεηηθή νηθνλνκία, εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο ζηνηρεία (φια ζε εθαηνκκχξηα επξψ): Ιδησηηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα.

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. ΘΔΚΑ 1 Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. Β) Λα ζπδεηεζεί ην παξάδνμν ηεο θεηδνχο. ΘΔΚΑ 2 Λα εμαρζεί ε βξαρπρξφληα θακπχιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ Σα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο Απαζρνινύκελνη: είλαη ηα άηνκα ηα νπνία ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο είλαη απαζρνινχκελνη έλαληη ακνηβήο ή απηναπαζρνινχκελνη. Άλεξγνη: είλαη ηα άηνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Δπιβλέπων: Υλέηζορ Μισαήλ ποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ TUTORIAL 3 ΣΤΑΣΘΜΟΤΗΤΑ ΔΘΑΔΘΚΑΣΘΕΣ ΜΟΝΑΔΘΑΣ ΡΘΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ TUTORIAL 3 ΣΤΑΣΘΜΟΤΗΤΑ ΔΘΑΔΘΚΑΣΘΕΣ ΜΟΝΑΔΘΑΣ ΡΘΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΙΙ 7-6-1012 Landis Conrad ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ TUTORIAL 3 ΣΤΑΣΘΜΟΤΗΤΑ ΔΘΑΔΘΚΑΣΘΕΣ ΜΟΝΑΔΘΑΣ ΡΘΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Για τθν άςκθςθ χρθςιμοποιοφμε τισ παρακάτω μεταβλθτζσ, ςε θμεριςια κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «H ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ (1980-2009)» ποσδαζηής : Mηζηρίδες Νηθόιαος Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καμπύλη Phillips (10.1, 11.5, 12.1, 12.5, 18.3, 18.8, 18.10)

Καμπύλη Phillips (10.1, 11.5, 12.1, 12.5, 18.3, 18.8, 18.10) Καμπύλη Phillips (10.1, 11.5, 12.1, 12.5, 18.3, 18.8, 18.10) 1 2 y t = β 0 + β 1 x t + u t y t = Πληθωρισμός x t = Ανεργία 3 Dependent Variable: INFLATION Method: Least Squares Sample: 1948-1996 (49) C

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα