Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 8ος Καηάλογος με ηα Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα Updated ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 ( )

2 Σο παρουςιάηει 8 οσ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Updated Ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015

3 Editorial Κακϊσ αλλάηει το τοπίο τθσ οικονομίασ ςτθν χϊρα και βλζποντασ τθν ανάπτυξθ να είναι ςχεδόν εδϊ, ζχουμε πλζον αντιλθφκεί τθν αξία των μεγάλων ζργων υποδομισ και τθν ςυμβολι τουσ ςε αυτι τθν ανάπτυξθ. Εδϊ ςτο Ypodomes.com καταγράφοντασ ζνα ακόμα εξάμθνο δράςθσ βλζπουμε πωσ ο κατάλογοσ των μεγάλων ζργων είναι πλζον «φουςκωμζνοσ» και υπάρχει μία ολόκλθρθ «ςτρατιά» από ςθμαντικότατα ζργα που βαδίηουν προσ τθν ολοκλιρωςθ. τον προθγοφμενο κατάλογο του περαςμζνου Μαρτίου είδαμε και πάλι τα ζργα ςτουσ μεγάλουσ αυτοκινθτόδρομουσ να ειςζρχονται και πάλι ςτθ λίςτα. Σϊρα που μπικαμε ςτο 2015 βλζπουμε πωσ περιςςότερα από 65 ζργα κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν τουσ επόμενουσ 12 μινεσ ενϊ μζχρι το τζλοσ του 2016 ζχει προγραμματιςτεί θ ολοκλιρωςθ περιςςότερων από 90 ζργων! ε εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι κα δοφμε πολφ μεγάλα ζργα να ολοκλθρϊνονται με κορυφαίο τθν ολοκλιρωςθ του ιδθροδρομικοφ ΠΑΘΕΠ. Πλζον ςε αυτόν τον κατάλογο βλζπουμε πωσ μεγάλα ζργα δεν είναι μόνο οι δρόμοι: βλζπουμε project καταςκευισ ςχολείων, ζργα άρδευςθσ, ζργα πόλθσ, ζργα περιβαλλοντικά, πολιτιςμοφ και άλλα πολλά. Αυτόσ ο πλουραλιςμόσ είναι το πιο αιςιόδοξο μινυμα για το μζλλον των καταςκευϊν τθσ χϊρασ. Σο Ypodomes.com ζχει κακιερϊςει πλζον τον ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ωσ το πλζον αξιόπιςτο εργαλείο ανάγνωςθσ των εν ενεργεία μεγάλων ζργων και καταςκευϊν τθσ χϊρασ. Η 8θ ζκδοςθ είναι και θ πιο πλοφςια. Περιλαμβάνει ςχεδόν 90 ζργα, διαςκορπιςμζνα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. Ζχουμε ζργα από τον Ζβρο και τα Ιωάννινα μζχρι τθν Καλαμάτα τθ Μυτιλινθ και τθ Ρόδο. Εξαιρετικισ ςπουδαιότθτασ είναι και τα πολλά πλζον ζργα ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ όπου ηει και εργάηεται περιςςότερο από το 50% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Αν αναρωτιζςτε, ο κατάλογοσ αυτόσ δεν «αδειάηει» ποτζ, απλά αλλάηει, και αλλάηει ςυνζχεια. Ζρχονται πάντα νζα ζργα να προςτεκοφν, ζργα με μεγάλθ αξία το κάκε ζνα για διαφορετικό λόγο και ζργα που ολοκλθρϊκθκαν και βγικαν από τον Κατάλογο. Από τα τζλθ του Μάρτθ μζχρι και εχκζσ ζγινε μια ςκλθρι ςυςτθματικι δουλειά για να διαβάςετε όλεσ τισ εξελίξεισ γφρω από κάκε ζργο που περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο αυτό. Ο ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ είναι θ τρανι απόδειξθ πωσ ο καταςκευαςτικόσ κόςμοσ είναι εδϊ πιο δυνατόσ από ποτζ. Ο 8οσ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ είναι ο μεγαλφτεροσ ςε αρικμό ζργων από όλουσ τουσ Καταλόγουσ που ζχουν δθμοςιευκεί από το ypodomes.com. τθν παρουςίαςθ αυτι θα δείτε τα ζργα χωριςμζνα ανά ζτοσ ολοκλήρωςησ τουσ ενώ θα ζχετε τη

4 δυνατότητα να τα δείτε ςε μορφή πίνακα ανά κατηγορία. Να κυμίςουμε πωσ κάκε ζξι μινεσ, Μάρτιο και επτζμβριο, εδϊ, ςτο Ypodomes.com, παρατθροφμε τόςο τθν εξζλιξθ των μεγάλων ζργων όςο και τισ προςκαφαιρζςεισ που κα γίνονται κάκε φορά. Σα ζργα που βλζπουμε ςτον κατάλογο είναι διάςπαρτα από τθν Θράκθ μζχρι τθν Κριτθ. Είναι μεγάλα ζργα τα οποία προςφζρουν ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ και ελπίδα για ζνα καλφτερο μζλλον. O κατάλογοσ δεν περιζχει το ςφνολο των ζργων αλλά εκείνα που λόγω μεγζκουσ και ςπουδαιότθτασ επθρεάηουν μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ. Αυτι θ ζκδοςθ που διαβάηετε είναι μια ενδιάμεςθ ενθμζρωςθ του Καταλόγου, με όλεσ τισ εξελίξεισ ςτα μεγάλα ζργα κατά τθν περίοδο επτεμβρίου Δεκεμβρίου Ακινα, 1 θ Ιανουαρίου 2015 ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ General manager Ypodomes.com

5 1. Tα νζα ζργα που εντάχκθκαν ςτον κατάλογο (Οκτ-Νοε-Δεκ) 1. υγκοινωνίεσ Ακθνών: Θλεκτρονικό Ειςιτιριο-Μπάρεσ ςτο Μετρό (ΣΕΡΝΑ-LG=HST), Αττικι 2. Σα ζργα που ολοκλθρώκθκαν και δεν περιλαμβάνονται πλζον ςτον κατάλογο 1. Περιφερειακόσ Βόλου: Σμιμα Γορίτςα-Αγριά (παραδόκθκε 22 Δεκεμβρίου 2014). Καταςκευι : ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΘ. Περιφζρεια Θεςςαλίασ

6 3. Σα μεγάλα ζργα ανά ζτοσ ολοκλιρωςθσ Σο 2014 δεν μασ επιφφλαξε ςθμαντικζσ παραδόςεισ μεγάλων ζργων. Σο μεγαλφτερο ζργο τθσ χρονιάσ που ολοκλθρϊκθκε ιταν ο Ανιςόπεδοσ Κόμβοσ Γλαφκου ςτθν Πάτρα. Η πρϊτθ μεγάλθ παράδοςθ του 2014 ζγινε ςτισ 28 Φεβρουαρίου με τθν λειτουργία των ςτακμϊν του Προαςτιακοφ ιδθρόδρομου ΠΤΡΓΟ ΒΑΙΛΙΗ, ΚΑΣΩ ΑΧΑΡΝΕ. τισ 16 Ιουλίου 2014 παραδόκθκε ςτθν κυκλοφορία ο Ανιςόπεδοσ Κόμβοσ Γλαφκου ςφνδεςθσ του Νζου Λιμζνα Πατρϊν με τισ Παραγλαφκιεσ Αρτθρίεσ. τισ 22 Δεκεμβρίου ολοκλθρϊκθκε το τμιμα του Περιφερειακοφ Βόλου Γορίτςα-Αγριά.

7 2015 Σο 2015 περιλαμβάνει τθν ολοκλιρωςθ εντυπωςιακϊν ζργων. Σο μεγαλφτερο ζργο του ζτουσ είναι το ζργο τθσ παράκαμψθσ Σεμπϊν και Πλαταμϊνα (κόςτοσ άνω του 1 δισ ευρϊ) με χρονικό ορίηοντα τον Αφγουςτο. υνολικά 52 μεγάλα ζργα πρόκειται να ολοκλθρωκοφν το 2015, αρικμόσ ρεκόρ ςτθν ιςτορία των ζργων τθσ χϊρασ. Αναλυτικά: Αυτοκινθτόδρομοι: Αρχζσ του ζτουσ κα παραδοκοφν ςτθν κυκλοφορία τα ζργα του Μαλιακοφ: Παράκαμψθ Λαμίασ και τυλίδα-ράχεσ. Προσ το τζλοσ του ζτουσ κα δοφμε να λειτουργεί επιτζλουσ θ παράκαμψθ Σεμπϊν και Πλαταμϊνα (Αυτοκινθτόδρομοσ Αιγαίου) μικουσ 25χλμ με 3 ςιραγγεσ μικουσ 11χλμ. Επίςθσ ολοκλθρϊνονται οι κάκετοι άξονεσ τθσ Εγνατίασ Θεςςαλονίκθ-Προμαχϊνασ, Αρδάνιο- Ορμζνιο (Αρδάνιο-Μάνδρα-Ψακάδεσ), ιάτιςτα- Κρυςταλλοπθγι (Κορομθλιά- Κρυςταλλοπθγι), το οδικό τμιμα Φλϊρινα-Νίκθ και τα οδικά ζργα Ποτίδαια-Καςςάνδρα. Οδικά ζργα: τισ αρχζσ του ζτουσ ολοκλθρϊνεται θ αναβάκμιςθ τθσ ΕΟ Σρίκαλα- Πφλθσ, το οδικό ζργο Πατρίδα-Νάουςα και το τμιμα Θζρμθ-Γαλάτιςτα ενϊ το καλοκαίρι κα δοκεί ςτθν κυκλοφορία θ Μίνι Περιμετρικισ Πάτρασ, το οδικό τμιμα Μεςςοράχθ-Αμφίπολθ, το ζργο τθσ Ανατολικισ Αττικισ Ιππικό Κζντρο-Λαγονιςι- Ανάβυςςοσ, το τμιμα του ΒΟΑΚ Άγιοσ Νικόλαοσ- Καλό Χωριό, ο οδικόσ άξονασ Θίςβθ Κανάβαρι και το Μάκρθ-Μακρακϊμθ. Επίςθσ κα λειτουργιςουν τα οδικά τμιματα Ευκαρπία-Εφοςμοσ και Εφοςμοσ-ΑΚ16 τθσ Περιφερειακισ Θεςςαλονίκθσ, θ οδικι ςφνδεςθ του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ με τον ΠΑΘΕ, δφο τμιματα τθσ Αμβρακίασ Οδοφ, το τμιμα Δρυόπθ-Γαλατάσ. το τζλοσ του ζτουσ αναμζνεται θ ολοκλιρωςθ για το οδικό ζργο Φωκιανόσ-Κυπαρρίςι. Μζςα τακερισ Σροχιάσ: Σο καλοκαίρι κα λειτουργιςει το ςιδθροδρομικό τμιμα Διακοπτό-Ροδοδάφνθ, κα ολοκλθρωκεί θ Α` φάςθ εγκατάςταςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτο τμιμα Λάριςα-Βόλοσ, θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ του λιμζνα Αλεξανδροφπολθσ και τα ζργα θλεκτροκίνθςθσ ςτο τμιμα Ακινα-Αχαρνζσ-Σικορζα. Λιμάνια Αεροδρόμια: Ολοκλθρϊνεται το ζργο αναβάκμιςθσ του Αεροδρομίου κιάκου, τα ζργα ςτο Αεροδρόμιο θτείασ και Πάρου κακϊσ και τα λιμενικά ζργα τθσ Β` φάςθσ του λιμανιοφ τθσ Ηγουμενίτςασ και τα ζργα ςτουσ λιμζνεσ Γυκείου, Καβάλασ και τον Άγιο Ευςτράτιο. Ζργα πόλθσ: Θα ολοκλθρωκοφν τα Μουςεία φγχρονθσ Σζχνθσ ςτο Φιξ, Μεςςαράσ, Πολυκεντρικοφ Βεργίνασ, το περιβαλλοντικό ζργο του ρζματοσ Εςχατιάσ ςτθν Ακινα, θ αναβάκμιςθ τθσ Εκνικισ Πινακοκικθσ ςτθν Ακινα, τα ζργα ςτο Νοςοκομείο Βοςτάνειο Μυτιλινθσ, ςτο Νοςοκομείο Άγιοσ Ανδρζασ.

8 4. Αναλυτικι παρουςίαςθ των μεγάλων ζργων τισ επόμενεσ ςελίδεσ, μπορείτε να διαβάςετε το αναλυτικό προφίλ των μεγάλων ζργων κακϊσ και τθ μζχρι τθν ζκδοςθ του καταλόγου πρόοδό τουσ. Ανά κατθγορία τα ζργα χωρίηονται ςε: - ΜΕΣΡΟ-ΣΡΑΜ - ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ - ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΟΙ - ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ (ΠΛΘΝ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΩΝ) - ΕΡΓΑ ΠΟΛΘ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ - ΦΡΑΓΜΑΣΑ ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΘ Βρείτε εφκολα τθν κατθγορία ι το ζργο που ςασ ενδιαφζρει από τθν επιλογι BOOKMARKS που βρίςκεται ςτο αριςτερό μενοφ επιλογϊν του αρχείου pdf (ςτισ περιςςότερεσ εκδόςεισ ανάγνωςθσ αρχείων Adobe Acrobat Reader).

9 ΜΕΣΡΟ-ΣΡΑΜ 1. Μετρό Ακινασ, Επζκταςθ Γραμμισ 3 Αγία Μαρίνα-Δθμοτικό Θζατρο Σο ζργο τθσ επζκταςθσ τθσ γραμμισ 3 του Μετρό τθσ Ακινασ από το Χαϊδάρι ςτον Πειραιά είναι ζνα από τα πιο πολφκροτα ςιριαλ ςτον καταςκευαςτικό κόςμο τθσ Ελλάδασ. Φορζασ Τλοποίθςθσ του ζργου είναι θ Αττικό Μετρό που δθμοπράτθςε αρχικά το ζργο το 2006 αλλά λόγω ενςτάςεων και Μθτροπολίτθ Πειραιά το ζργο ακυρϊκθκε ςτα τζλθ του τισ αρχζσ του 2009 επαναδθμοπρατικθκε ζχοντασ χάςει ζνα ςτακμό (ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ) και 600 μζτρα μικοσ. Με τθν κρίςθ ο διαγωνιςμόσ πάγωςε και μετά από πολλζσ δυςκολίεσ ολοκλθρϊκθκε τον Μάρτιο του 2012 ςχεδόν 5,5 χρόνια μετά τθν πρϊτθ του δθμοπράτθςθ με ανάδοχο τθν κοινοπραξία J&P-GHELLA-ALSTOM. Με ζκπτωςθ 21,49% και ποςό εκ.ευρϊ θ ςφμβαςθ υπογράφθκε τθν 1θ Μαρτίου Ο αρχικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 660εκ.ευρϊ με ΦΠΑ. Σο ζργο χρθματοδοτείται από το ΕΠΑ μζςω του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Ενίςχυςθ τθσ Προςπελαςιμότθτασ ενϊ πλζον κεωρείται ωσ ζργο γζφυρα και κα τραβιξει χρθματοδότθςθ και από το νζο ΕΠΑ φμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα θ επζκταςθ με μικοσ 7,6χλμ και 6 ςτακμοφσ κα ολοκλθρωκεί ςε 5,5 χρόνια από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι ςτα τζλθ του Όπωσ φαίνεται όμωσ το ζργο κα τεκεί ςε λειτουργία ςτο πρϊτο τρίμθνο του τα πρϊτα 2,5 χρόνια τα ζργα ζχουν φουντϊςει. Σα ζργα προχωροφν με πολφ καλοφσ ρυκμοφσ ςε όλα τα εργοτάξια και τουσ ςτακμοφσ (Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλόσ, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάσ, Δθμοτικό Θζατρο). τουσ πρϊτουσ 3 ςτακμοφσ ζχουν ολοκλθρωκεί οι εκςκαφζσ και τα ζργα είναι αρκετά προχωρθμζνα. τα ΜΑΝΙΑΣΙΚΑ ςυνεχίηεται θ εκςκαφι ενϊ ςτο ςτακμό ΠΕΙΡΑΙΑ μόλισ ξεκίνθςε θ εκςκαφι με τθν κατάλθψθ του δρόμου μπροςτά από τον ομϊνυμο ςτακμό τθσ γραμμισ 1. Πιο προχωρθμζνεσ είναι οι εκςκαφζσ ςτον τερματικό ςτακμό ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ. Ο Μετροπόντικασ που βαπτίςτθκε Ιππόδαμοσ ιλκε μζςα ςτο καλοκαίρι του 2013, ξεκίνθςε το ταξίδι του τον επτζμβριο του 2013, ζφταςε τον Ιοφνιο ςτον πρϊτο ςτακμό (ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ) και τον Νοζμβριο ςτον δεφτερο (ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ). Σϊρα κατευκφνεται ζχοντασ διανφςει μζτρα, ςτον τρίτο ςτακμό (ΝΙΚΑΙΑ) όπου αναμζνεται τον Απρίλιο του Κατόπιν κα ςυνεχίςει το ταξίδι του για το μεγάλο λιμάνι τθσ χϊρασ. Αυτό ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμζνεται να γίνει ςτισ αρχζσ του τα κετικά θ απουςία «δφςκολου» υπεδάφουσ. Θ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Πρόκειται για το μοναδικό ζργο Μετρό ςτθν Ακινα μετά το 2006 προςφζρει κζςεισ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του, ενϊ κα αλλάξει τθν ταυτότθτα τισ περιοχζσ από όπου περνά και κα δθμιουργιςει ζνα μεγάλο νζο δίκτυο Μετρό ςτισ περιοχζσ του Πειραιά. Με τθν ολοκλιρωςθ του θ διαδρομι Δθμοτικό Θζατρο- Αεροδρόμιο Ελ.Βενιηζλοσ κα είναι περίπου 1 ϊρα χωρίσ μετεπιβίβαςθ ενϊ μζχρι το φνταγμα κα είναι 16 λεπτά. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ελ.Βενιηζλου (δίπλα ςτθν εκκλθςία Αγία Ελεοφςα) ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ (πλατεία Ελευκερίασ) ΝΙΚΑΙΑ (πλατεία Αγίου Νικολάου) ΜΑΝΙΑΣΙΚΑ (Αιτωλικοφ και Μαυρομιχάλθ) ΠΕΙΡΑΙΑ (Ακτι Ποςειδώνοσ) -ςφνδεςθ με Γραμμι 1 και Προαςτιακό ιδθρόδρομο- ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ (Θρώων Πολυτεχνείου & Βαςιλζωσ Γεωργίου)-ςφνδεςθ με Σραμ- Όταν ξεκινιςει θ λειτουργία του αναμζνεται να εξυπθρετεί νζουσ επιβάτεσ κακθμερινά, κα μειϊςει τθν κίνθςθ των ι.χ κατά περίπου, θ ζκκλθςθ ρφπων κα μειωκεί ςθμαντικά (115 τόνοι θμερθςίωσ) ενϊ θ διαδρομι από το Δθμοτικό Θζατρο μζχρι τον Κορυδαλλό κα διαρκεί περίπου 7 λεπτά. Με τθν λειτουργία θ γραμμι 3 κα ξεκινά από τον Πειραιά και κα καταλιγει ςτο Ελ. Βενιηζλοσ με μικοσ ςχεδόν 50χλμ. Ο ςτακμόσ Πειραιάσ κα γίνει ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ ςυγκοινωνιακοφσ κόμβουσ ςτθν Ακινα, κα ςυνδζεται

10 με τθν Γραμμι 1 του Μετρό ενϊ μία είςοδοσ του κα βγάηει απευκείασ ςτο λιμάνι του Πειραιά ενϊ ςε ακτίνα 50 μζτρων κα υπάρχει ςτακμόσ Σραμ, Προαςτιακοφ, ενϊ κα περνοφν δεκάδεσ γραμμζσ λεωφορείων και Σρόλεϊ. Το ζργο ανήκει διοικητικά στην Περιφζρεια Αττικήσ. **Μινεσ που απομζνουν για να ολοκλθρωκεί το ζργο: 38

11 2. Μετρό Θεςςαλονίκθσ, Ν..τακμόσ-Νζα Ελβετία Σο Μετρό Θεςςαλονίκθσ είναι ςιμερα το μεγαλφτερο δθμόςιο ζργο ςε όλθ τθ χϊρα. Με αρχικό προχπολογιςμό 1,1 δισ ευρϊ είναι μακράν το πιο ςθμαντικό ζργο. Αυτό είναι το πρϊτο χαρακτθριςτικό κακϊσ το δεφτερο είναι πωσ είναι και το πιο «προβλθματικό» δθμόςιο ζργο. Τπολογίηεται πωσ το τελικό κόςτοσ ίςωσ φτάςει τελικά τα 1,5 δισ ευρϊ. Η ιςτορία του χάνεται ςτο 1993 όταν ζγινε μια πρϊτθ προςπάκεια να δθμοπρατθκεί χωρίσ καμία επιτυχία. Σο 2004 το ζργο του Μετρό βγαίνει ςτθν επιφάνεια και θ Αττικό Μετρό ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ του ζργου πλζον διενεργεί νζο διαγωνιςμό. Από τθ διαδικαςία, ανάδοχθ αναδεικνφεται θ κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ-IMPREGILO- ANSALDO T.S.F.-SELI-ANSALDOBREDA και θ ςφμβαςθ καταςκευισ υπογράφθκε ςτισ 7 Απριλίου τα τζλθ Ιουνίου του ίδιου ζτουσ ξεκίνθςε θ καταςκευι του ζργου. Από τότε και μζχρι ςιμερα τα προβλιματα είναι πανταχοφ παρόντα. Ο λανκαςμζνοσ τρόποσ δθμοπράτθςθσ του ζργου με τθν μζκοδο τθσ μελζτθσκαταςκευισ ζχει φζρει τραγικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν ωρίμανςθ τθσ καταςκευισ του. Χαρακτθριςτικό είναι πωσ θ αρχικι προκεςμία ολοκλιρωςθσ ιταν για τον Οκτϊβριο του 2012, όμωσ ςιμερα επτζμβριο του 2013 το ποςοςτό ολοκλιρωςθσ του ζργου μετά βίασ φτάνει το 50%. Σο ζργο καταςκευάηεται με επιμζρουσ προβλιματα που αυτι τθν εποχι ςυμπυκνϊνονται ςτουσ ςτακμοφσ ΒΕΝΙΗΕΛΟ (εμπλοκι λόγω αρχαιολογικϊν ευρθμάτων) και ΒΟΤΛΓΑΡΘ (εμπλοκι με τισ απαλλοτριϊςεισ). Πρόςφατα το ΚΑ ενζκρινε τθν κοινι λφςθ Αττικό Μετρό και Διμου Θεςςαλονίκθσ. Σο βαςικό πρόβλθμα του ζργου αυτι τθν εποχι είναι θ αίτθςθ διάλυςθσ ςφμβαςθσ του ζργου από τθν κοινοπραξία καταςκευισ. Η Αττικό Μετρό απζρριψε τθν αίτθςθ και το κρίλερ ςυνεχίηεται... Ερϊτθμα παραμζνει το πότε κα ολοκλθρωκεί το ζργο. Σο 2018 προσ το παρόν μζνει ωσ ενδεικτικό και μόνο ζτοσ λειτουργίασ τθσ βαςικισ γραμμισ. Οι 2 μετροπόντικεσ του ζργου ζχουν διανοίξει από 6χλμ ζκαςτοσ (το Μετρό Θεςςαλονίκθσ διακζτει διπλζσ ςιραγγεσ και όχι μία είναι όπωσ το Μετρό τθσ Ακινασ). Ζχουν μεταφερκεί ςτο ςτακμό ΝΕΑ ΕΛΒΕΣΙΑ και τισ επόμενεσ εβδομάδεσ κα ξεκινιςουν το ταξίδι τουσ, δυτικά μζχρι το ςτακμό ΑΝΑΛΘΨΘ. Θ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ- ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ Σο ζργο τθσ καταςκευισ τθσ βαςικισ γραμμισ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ αποτελείται από διπλι υπόγεια ςιραγγα μονισ τροχιάσ 9,6χλμ και 13 ςτακμοφσ από το κζντρο μζχρι τα ανατολικά ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ. Με τθ λειτουργία του επιβάτεσ κα το χρθςιμοποιοφν κακθμερινά. Η καταςκευι του Μετρό τθσ Θεςςαλονίκθσ υπερζχει τεχνολογικά από εκείνθ των γραμμϊν 2 και 3 τθσ Ακινασ ενϊ ζχει ωσ πρότυπο το Μετρό τθσ Κοπεγχάγθσ ακολουκϊντασ το ίδιο μοντζλο. Οι ταχφτθτεσ που κα αναπτφςςουν οι ςυρμοί είναι 80χλμ/ϊρα με μειονζκτθμα τθ μικρι απόςταςθ μεταξφ ςτακμϊν (ςε κάποιουσ 500 μζτρα). Οι ςτακμοί που κα καταςκευαςτοφν είναι οι : ΝΕΟ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΘΜΟ, ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ, ΙΝΣΡΙΒΑΝΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ, ΕΤΚΛΕΙΔΘ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΠΑΠΑΦΕΙΟ, ΑΝΑΛΘΨΘ, ΠΑΣΡΙΚΙΟΤ, ΒΟΤΛΓΑΡΘ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΣΙΑ. Όλοι οι ςτακμοί καταςκευάηονται με κεντρικι αποβάκρα μικουσ 60 μζτρων ενϊ κα υπάρχουν κφρεσ αςφαλείασ που κα ανοίγουν μόνο με τθν ζλευςθ του υρμοφ. Περίπου το ίδιο μικοσ κα ζχουν και οι ςυνολικά 18 υπεραυτόματοι ςυρμοί κα κυκλοφοροφν ςτθν βαςικι γραμμι του Μετρό. Όλοι οι ςτακμοί κα διακζτουν ανελκυςτιρεσ, κυλιόμενεσ ςκάλεσ και κα ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτα ΑμΕΑ. Μζχρι ςιμερα ζχει πραγματοποιθκεί το 85% των αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν. Οι δφο Μετροπόντικεσ ζχουν διανοίξει τα 6χλμ από τα ςυνολικά 9,6χλμ του ζργου ι το 73% του ςυνολικοφ μικουσ, ζχοντασ μόνο το ανατολικό τμιμα ωσ υπόλοιπο. Και οι δφο μετροπόντικεσ ζχουν παραμείνει ςτο ςτακμό ΑΝΑΛΗΨΗ. χεδόν ζτοιμοσ είναι ο ςτακμόσ Φλζμινγκ (από τουσ 13 ςτακμοφσ). Από το 2012 ζχει ξεκινιςει καταςκευι των υρμϊν του Μετρό που καταςκευάηονται ςτθν Ιταλία. Η ςυνολικι πρόοδοσ του ζργου 8 χρόνια μετά τθν ζναρξθ των εργαςιϊν είναι μόλισ 50%. τα κετικά μποροφμε να προςκζςουμε τθν ολοκλιρωςθ ςε ότι αφορά τα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ ςε 8 από τουσ 13 ςτακμοφσ μζχρι το τζλοσ του ζτουσ. Το ζργο ανήκει διοικητικά στην Περιφζρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ. **Μινεσ που απομζνουν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου: ΑΓΝΩΣΟ

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ Ά ΦΑΗ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΟΝΘΣΕ: Γκιουφισ Θωμάσ Γότα Βαςιλικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ

GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΣΕΤΚΤΝΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΛΑΚΟΤ: ΑΦΑΛΕΛΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΛΠΛΩΜΑΣΛΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕ ΚΕΜΑ: GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα