ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ"

Transcript

1 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ Η θνηλόηεηα ησλ Σρσξηάδσλ, όπσο θαη θάζε άιιε θνηλόηεηα, είρε κηα ζεηξά από έζηκα θαη πξνιήςεηο γηα δηάθνξα ζπκβάληα ηεο δσήο, ηεο γέλλεζε, ην γάκν, ην ζάλαην θιαι. Παξόηη ηα έζηκα απηά ήηαλ θνηλά ζε όιε ζρεδόλ ηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ θαη δηέθεξαλ σο πξνο ειάρηζηεο απνρξώζεηο, παξαζέηνπκε ελ ζπληνκία νξηζκέλα από απηά, όπσο ζπλεζίδνληαλ ζηηο Σρσξηάδεο. Γέννηζη Η γέλλεζε ελόο παηδηνύ ζεσξνύληαλ κεγάιε ραξά, ε νπνία βέβαηα ήηαλ κεγαιύηεξε ζε πεξίπησζε πνπ γελληόηαλ αγόξη. Σηνλ ηνθεηό ήηαλ παξνύζα πάληνηε θάπνηα γπλαίθα πνπ γλώξηδε από ηηο γελλήζεηο. Αθόκε θαη ζήκεξα κλεκνλεύνληαη ζην ρσξηό ε γξηά Σηνιή Λώιαηλα θαη αξγόηεξα ε Μπεξνύθσ, πνπ κε ηηο πξαθηηθέο γλώζεηο ηνπο μεγέλλεζαλ πνιιέο από ηηο γηαγηάδεο θαη καλάδεο καο. Η ζηηγκή ηνπ ηνθεηνύ θξαηηόηαλ κπζηηθή, γηαηί, όπσο πίζηεπαλ, έηζη δε ζα ππέθεξε ε γπλαίθα θαηά ηελ ώξα ηεο γέλλαο. Τε ραξκόζπλε είδεζε ηε δηάδηδαλ παηδηά ζε όιν ην ρσξηό. Σε πεξίπησζε πνπ ην λενγέλλεην ήηαλ αγόξη, ζηα παηδηά απηά έδηλαλ πην πινύζηα δώξα. Η πξώηε πνπ ζα πήγαηλε λα επρεζεί ήηαλ ε κεηέξα ηεο λύθεο, πξνζθέξνληαο σο δώξα έλαλ πεηεηλό, πέληε αβγά θαη κηα θνπινύξα δπκσκέλε γξήγνξα κε ζηαξέλην αιεύξη. Αξγόηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ ην λενγέλλεην ήηαλ ην πξώην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, ε κεηέξα ηεο λύθεο θξόληηδε λα ηνπ εηνηκάζεη όια ηα ζπάξγαλα θαη ηε ζαξκαλίηζα. Σηε ζπλέρεηα θαη κε ηνλ θαηξό πήγαηλε λα επρεζεί όιε ε ζπγγέλεηα θέξλνληαο αβγά θαη θνηόπνπια. Από ην κέξνο ηνπ ζπηηηνύ ηεο ιερώλαο θεξλνύζαλ ηνπο ζπγγελείο ηεγαλίηεο ή έλα θνκκάηη θνπινύξα, πνπ ηα έθηηαρλαλ απνθιεηζηηθά γη απηό ην ζθνπό. Οη επηζθέςεηο γίλνληαλ ηε κέξα, ηα βξάδηα δελ ζπλήζηδαλ λα πεγαίλνπλ γηα επρέο, κηαο θαη δελ ην ζεσξνύζαλ θαιό γηα ηε ιερώλα. Τν πιπκέλα ξνύρα ηνπ κσξνύ δελ έπξεπε λα ηα αθήλνπλ έμσ ηε λύρηα. Εληόο ηεο εβδνκάδαο έδηλαλ ζην κσξό ην όλνκά ηνπ θαη ηελ ίδηα κέξα θξόληηδαλ λα ηνπ ην πξνθέξνπλ δπλαηά γηα λα κε κείλεη, όπσο πίζηεπαλ, θσθάιαιν. Τν όλνκα ηνπ θαζνξηδόηαλ από ην λνπλό ζηε δηάξθεηα όκνξθεο ηειεηήο πνπ ιάκβαλε ρώξα ζηελ εθθιεζία. Κάζε κσξό είρε ην λνπλό ηνπ, ηνλ νπνίνλ ζέβνληαλ πνιύ όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Επί 40 κέξεο ε ιερώλα δελ έβγαηλε από ην ζπίηη θαη δελ ηεο επηηξεπόηαλ λα βάδεη ηα ρέξηα ζην λεξό. Σηηο Σρσξηάδεο, γηα ηα λενγέλλεηα ππήξραλ πνιιέο πξνιήςεηο από ηηο νπνίεο αλαθέξνπκε: - Οζνη έβιεπαλ γηα πξώηε θνξά λενγέλλεην, γηα λα κελ ην καηηάμνπλ, ηνπ έβαδαλ ιίγν ζάιη ζην ρείιη ή ην έθηπλαλ ειαθξά ζην πξόζσπν. -Γηα λα απνηξέςνπλ ην κάηηαζκα ηνπ κηθξνύ, καύξηδαλ ην πξόζσπό ηνπ κε θαπληά από ην ηδάθη. -Εάλ ην παηδί αξξώζηαηλε θαη νη νηθείνη ηνπ ππνςηάδνληαλ όηη απηό νθεηιόηαλ ζε βάζθαλν κάηη, πξνζπαζνύζαλ λα θιέςνπλ από ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θάπνηα ηξίρα ή θάηη άιιν από ηα ξνύρα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ηα έθαηγαλ θαη ηε ζηάρηε πνπ έκελε ηελ αλαθάηεπαλ κε λεξό, ην νπνίν έδηλαλ ζην κσξό λα πηεη. -Πνιιέο θνξέο, γηα ην μεκάηηαζκα έπαηξλαλ από ηε γσληά κηα ζξάθα αλακκέλε θαη ηε βνπηνύζαλ ζε έλα πνηήξη κε λεξό. Εάλ θαηέβαηλε ζηνλ πάην έιεγαλ όηη ην κσξό είλαη καηηαζκέλν θαη ηνπ έδηλαλ από απηό ην λεξό. -Ελάληηα ζην θαθό κάηη ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη έλαλ θόθθν από ρνληξό αιάηη, ην νπνίν θξαηνύζαλ αλάκεζα ζηα δάρηπια θαη, αθνύ ζηαύξσλαλ ηξεηο θνξέο ην παηδί, ην έξηρλαλ ζηε θσηηά ιέγνληαο «όπσο ζθάεη αιάηη, λα ζθάζεη θαη ην κάηη εθείλνπ πνπ κάηηαμε ην παηδί». -Ωο απνηξεπηηθό κέζν γηα ην θαθό κάηη, θνξέο θνξέο θξεκνύζαλ ζην παηδί θπιαρηά πνπ πεξηείραλ ζπλήζσο έλα κηθξό ζηαπξό κε έλα θιεηδί, ζπκίακα, ζθόξδν θαη άιια. -Όηαλ θάπνηαο γπλαίθαο ην κσξό δε δνύζε, ζηνλ επόκελν ηνθεηό ηεο νη ζπγγελείο θξόληηδαλ λα παίξλνπλ ην λενγέλλεην θαη λα ην αθήλνπλ ζε θάπνην ζηαπξνδξόκη ή ζηνλ απιόγπξν εθθιεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θξύβνληαλ. Ο πξώηνο πεξαζηηθόο πνπ ζα έβιεπε ην λενγέλλεην γηλόηαλ λνπλόο ηνπ.

2 -Όηαλ έλα κσξό αξγνύζε λα κηιήζεη, θάπνηνο από ηνπο ζπγγελείο ην έπαηξλε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη ην πεξηέθεξε ηξεηο θνξέο γύξσ από ην ρσξηό. -Τελ ηειεπηαία βξαδηά ηνπ Φιεβάξε έδελαλ ζην κπξάηζν ή ζηνλ θαξπό ηνπ παηδηνύ δπν πεξηηπιηγκέλεο θισζηέο: θόθθηλε θαη άζπξε ή πξάζηλε θαη άζπξε, ηηο νπνίεο νλόκαδαλ «κάξηε». Απηό ην έθαλαλ γηα λα κε καπξίζνπλ ηα παηδηά από ηνλ ήιην ηνπ Μάξηε. Γάμος Έλα άιιν ραξκόζπλν γεγνλόο ήηαλ ν γάκνο κε ηα έζηκα θαη ην πινύζην ηειεηνπξγηθό ηνπ, πιαηζησκέλν από κηα πιεζώξα όκνξθσλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ. Αζθαιώο, ην ηειεηνπξγηθό ηνπ γάκνπ, σο πξντόλ πνιιώλ αηώλσλ θαη πνιιώλ γελεώλ, δέρηεθε ηζρπξή παηξηαξρηθή επίδξαζε πνπ ζπλδπαδόηαλ θαη κε ην ιεηηνπξγηθό κέξνο από εθθιεζηαζηηθήο πιεπξάο. Όπσο παληνύ, θαη ζηηο Σρσξηάδεο πξηλ από ην γάκν γίλνληαλ νη αξξαβώλεο. Ο αξξαβώλαο γηλόηαλ κε πξνμεληό. Αξξαβώλεο ζε κηθξή ειηθία δε ζπλεζίδνληαλ ζην ρσξηό καο. Γηα ηνλ αξξαβώλα ζπκθσλνύζαλ νη γνλείο ρσξίο λα δεηήζνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ λέσλ. Σηε ζύλαςε αξξαβώλα ιακβάλνληαλ ππόςε όρη κόλν ην θαιό «ηδάθη», αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο νηθνγέλεηαο. Η πξόηαζε γηα αξξαβώλα γηλόηαλ πάληα από ηελ πιεπξά ηνπ αγνξηνύ. Ο αξξαβώλαο επηθπξσλόηαλ κε ηηο επηζθέςεηο πνπ αληάιιαζζαλ νη δύν πιεπξέο. Σην ζπίηη ηεο λύθεο γηλόηαλ ε ηειεηή αληαιιαγήο ησλ δαρηπιηδηώλ, ε ζύλαςε ησλ αξξαβώλσλ θνηλνπνηνύληαλ κε βνιέο όπισλ, νη λένη δε ζπλαληηόληνπζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξξαβώλαο. Μεηά ηνλ αξξαβώλα νη δύν πιεπξέο άξρηζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ. Η λύθε πξνεηνίκαδε ηελ πξνίθα βάζεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ είρε απνθαζηζηεί κε ηελ πιεπξά ηνπ γακπξνύ, ε νπνία επηθπξσλόηαλ αξγόηεξα κε ην «πξνηθνζύκθσλν», ζην νπνίν ζεκεηώλνληαλ έλα πξνο έλα όια ηα είδε από ζηξσζίδηα θαη ζθεπάζκαηα, νη ελδπκαζίεο θαη ηα ζηνιίδηα πνπ ζα έπαηξλε ε θνπέια γηα πξνίθα, εθηηκεκέλα όια κε ην λόκηζκα ηεο επνρήο. Εθεί, αλαγξάθνληαλ θαη ηα δώξα πνπ ε λύθε ζα πξνζέθεξε ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ γακπξνύ. Από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ε πιεπξά ηεο λύθεο εθηόο από ηελ πξνίθα έπξεπε λα δίλεη ζηελ πιεπξά ηνπ γακπξνύ θαη ρξήκαηα. Ο Θαλάζεο Οηθνλνκίδεο αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ όηη ηα παιαηόηεξα ρξόληα νη γνλείο ηνπ αγνξηνύ έπξεπε λα δώζνπλ ζηνπο γνλείο ηεο λύθεο αξγαιίθη, δειαδή πνζό ρξεκάησλ γηα λα πάξνπλ ηε λύθε. Ο γακπξόο άξρηδε κηα βδνκάδα πξηλ από ηε κέξα πνπ ζα έπαηξλαλ κε ηε λύθε. Η έλαξμε ηνπ γάκνπ γηλόηαλ γλσζηή κε ηξεηο ηνπθεθηέο θαη κε ην ζήθσκα ηνπ ιάβαξνπ (κπατξάθη) ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. Ταπηόρξνλα, γηλόηαλ θαη ε δηαλνκή ησλ πξνζθιεηεξίσλ (ηεζθεξέδσλ). Σηελ νπζία, ν γάκνο άξρηδε ηελ Τεηάξηε, όηαλ έπηαλαλ ηα πξνδύκηα γηα ηα ςσκηά ηνπ γάκνπ. Τν αιεύξη ην θνζθίληδε κηα λεξαή κε δώληεο ηνπο γνλείο ηεο. Ο γακπξόο έξηρλε ζην αιεύξη κεηαιιηθά θέξκαηα. Επίζεο, ηελ Τεηάξηε πήγαηλαλ θαη έθνβαλ μύια πνπ ζα ηα ρξεηάδνληαλ γηα ην γάκν. Τελ Πέκπηε, ν γακπξόο έζηειιε ηελ νθλά γηα ην βάςηκν ησλ καιιηώλ ηεο λύθεο. Τελ έθεξλε ε αδειθή ηνπ γακπξνύ ή θάπνηα ληόπαληξε. Μαδί κε ηελ νθλά έθεξλαλ θαη κηα πεηζέηα, έλα θαζξεπηάθη θαη ιίγα ρεηξνκάληεια. Τελ Παξαζθεπή έθηαλαλ νη καθξηλνί ζπγγελείο θαη θίινη, νη νπνίνη έξρνληαλ κε θαλίζθηα, δειαδή κε έλα αξλί, θαηζίθη ή θξηάξη, κε έλα κεγάιν ζηαξίζην ςσκί θαη κηα θιάζθα θξαζί. Τν κέησπν ηνπ θξηαξηνύ ην βάθαλε θόθθηλν θαη ζηα θέξαηά ηνπ θξεκνύζαλ κήια. Οη θίινη γίλνληαλ δερηνί κε ηξαγνύδηα. Καλίζθηα έθεξλαλ θαη νη άιινη θαιεζκέλνη. Τελ Παξαζθεπή μεκεξώλνληαο Σάββαην, πήγαηλαλ λα πάξνπλ λεξό ζην πεγάδη ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο. Με απηό ην λεξό δύκσλαλ ζηε ζπλέρεηα κηα θνπινύξα, ηελ έςελαλ θαη κνίξαδαλ ζε όινπο κηθξά θνκκαηάθηα. Τν Σάββαην, ζην ζπίηη ηεο λύθεο έζηξσλαλ δείπλν, ελώ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ δεηπλνύζαλ κόλν νη καθξηλνί θίινη.

3 Τελ Κπξηαθή ην πξσί ζηνιίδαλε ηε λύθε θαη ηνλ γακπξό. Σην ζπίηη ηεο λύθεο θώλαδαλ ηε ζηνιίζηξα, δειαδή ηε γπλαίθα πνπ ζα ζηόιηδε ηε λύθε. Έξρνληαλ επίζεο νη θίιεο θαη ζπλνκήιηθέο ηεο λα ηελ ραηξεηίζνπλ θαη λα ηελ θεξάζνπλ. Η λύθε ληπλόηαλ ηελ ληόπηα θνξεζηά, ην ιεγόκελν ξνύρν. Σην θεθάιη, ηεο έβαδαλ κηα ζθνύθηα ζθεπαζκέλε ρξπζά λνκίζκαηα (θισξηά), ε νπνία θαηέιεγε ζην πίζσ κέξνο ζε κεηαμσηέο θισζηέο πνπ θξέκνληαλ σο ηε κέζε. Η ζθνύθηα νλνκαδόηαλ θάθαξεο. Σην ζηήζνο θξαηνύζε κηα αξκάζα κε ρξπζά λνκίζκαηα θαη ζηε κέζε ην θεκέξη. Τα ζηνιίδηα απηά αλήθαλε ζπλήζσο ζε πινύζηεο νηθνγέλεηεο ηνπ ρσξηνύ, πνπ ηα έδηλαλ κόλν γηα ηε κέξα ηνπ γάκνπ. Σην ζπίηη ηνπ γακπξνύ, έλαο από ηνπο ζπγγελείο ή θαη ν ίδηνο ν βιάκεο ηνπ αλαιάκβαλε θαζήθνληα κπαξκπέξε θαη μύξηδε ηνλ γακπξό. Ύζηεξα από απηό, ν γακπξόο έβαδε ην γακήιην θνπζηνύκη, ηύπνπ θνπζηαλέιαο. Αξγόηεξα, ην θνπζηνύκη απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην ιεγόκελν θνπζηνύκη ηεο μεληηηάο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηόζν ζηεο λύθεο όζν θαη ζηνπ γακπξνύ, γπλαίθεο θαη θνξίηζα ηξαγνπδνύζαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηξαγνύδηα πνπ έδελαλ ζηελ όιε αηκόζθαηξα. Τξαγνπδνύζαλ ηελ νκνξθηά θαη ηηο ράξεο ηεο λύθεο θαη ηε ζπκβνύιεπαλ λα ζπκπεξηθεξζεί θαιά ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. Σηνλ γακπξό ππελζύκηδαλ ηνλ θαηξό ηεο ληόηεο κε εθθξάζεηο πνπ ηνλ έθαλαλ πνιιέο θνξέο λα ζπγθηλείηαη. Σην κεηαμύ, κηα νκάδα θαιεζκέλσλ ζηνλ γάκν κε ηνλ γακπξό επηθεθαιήο, κε κηα θιάζθα θξαζί θαη ηνπο νξγαλνπαίθηεο, πήγαηλαλ θαη πξνζθαινύζαλ ηνλ λνπλό λα έξζεη λα πάξνπλ ηλ λύθε. Ο ρξόλνο κέρξη ηελ ώξα πνπ μεθηλνύζαλ λα πάξνπλ ηε λύθε πεξλνύζε κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα. Μηα βνιή όπινπ ήηαλ ην ζήκα γηα ην μεθίλεκα. Τν πάξζηκν ηεο λύθεο γηλόηαλ από κηα πνκπή θαβαιάξεδσλ, όηαλ ν γακπξόο έκελε ζε άιιν ρσξηό, θαη από πεδνύο όηαλ λύθε θαη γακπξόο ήηαλ ζπγρσξηαλνί. Πξνηνύ μεθηλήζεη ε πνκπή, πνπ ζηελ ηνπηθή γιώζζα ιεγόηαλ ςίθη, ν γακπξόο ζπλνδεπόκελνο από ηε βιάκε ηνπ θηινύζε ην ρέξηα ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο. Τν μεθίλεκα γηλόηαλ κε ηελ εμήο ζεηξά: ζηελ αξρή ην κπατξάθη (ιάβαξν), πίζσ ηνπ νη νξγαλνπαίθηεο, ν παπάο κε ην λνπλό, νη άληξεο, ν βιάκεο, θαη ηέινο ν γακπξόο κε ηξεηο ζπκπεζέξεο νλνκαδόκελεο πεξηόγακπξνη, Όηαλ ζίκσλαλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο, έλαο λεαξόο μεθνβόηαλ από ηε ζπλνδεία ηνπ γακπξνύ, έκπαηλεο ζηελ απιή ηεο λύθεο θαη ππξνβνιώληαο εηδνπνηνύζε ηνλ εξρνκό ησλ ζπκπεζέξσλ. Σηελ απιή, ηνπο πεξίκελαλ νη ζπγγελείο ηεο λύθεο θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγνύληαλ ζην δσκάηην ηεο ππνδνρήο. Τε ζηηγκή πνπ ν γακπξόο κε ηνλ βιάκε αλέβαηλαλ ηειεπηαίνη ηηο ζθάιεο, ε πεζεξά έξηρλε ξύδη από ηελ θνξπθή ηεο ζθάιαο γηα «λα ξηδώζνπλ θαη πξνθόςνπλ νη ληόπαληξνη». Ο γακπξόο θηινύζε ην ρέξη ηνπ πεζεξνύ θαη ηεο πεζεξάο, ελώ απηνί ηνλ αγθάιηαδαλ ξίρλνληαο ηνπ ζηνπο ώκνπο έλα κεγάιν κεηαμσηό καληίιη. Ύζηεξα ηνλ ζπλόδεπαλ ζην δσκάηην ηεο λύθεο, ε νπνία ηνπ θηινύζε ην ρέξη ελώ απηόο ηεο παηνύζε ειαθξά ην πόδη, ζε έλδεημε ππνηαγήο. Ελ ησ κεηαμύ νη ζπκπέζεξνη είραλ ηαθηνπνηεζεί γύξσ ζηα ηξαπέδηα πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζην δσκάηην. Επάλσ ζηα ηξαπέδηα βάδαλε ηξία ςσκηά, από έλα πηάην κε ηπξί, άιια πηάηα κε θξνύηα ηεο επνρήο, κέιη, ηεγαλίηεο θαη δαραξσηά, θαη γύξσ από απηά δνρεία κε θξαζί θαη ξαθί θαζώο θαη δηάθνξα πνηήξηα. Ο γακπξόο έζηεθε όξζηνο ζηελ θνξπθή ηνπ δσκαηίνπ, ελώ ν βιάκεο πήγαηλε ζην δσκάηην όπνπ βξηζθόηαλ ε λύθε, ηεο έβαδε έλα δεπγάξη παπνύηζηα, δώξν από ηνλ γακπξό, θαη επέζηξεθε ακέζσο ζηνπο ζπκπεζέξνπο. Ύζηεξα από ηελ αληαιιαγή ησλ θαζηεξσκέλσλ επρώλ, κεηά ηα ηξαγνύδηα θαη ηηο πξνπόζεηο γηα ηνπο λεόλπκθνπο, ην λνπλό, ηνλ βιάκε θαη ηνπο ζπκπεζέξνπο, ν πξώηνο ησλ ζπκπεζέξσλ όξηδε δύν λένπο κε δώληεο γνλείο λα θνξηώζνπλ ηελ πξνίθα ηεο λύθεο ζε έλα κνπιάξη ή άινγν, πνπ νη ζπκπέζεξνη είραλ θέξεη καδί ηνπο.

4 Σην κεηαμύ, νη ζπκπέζεξνη έβγαηλαλ ζηελ απιή. Άδεηαδαλ ην δσκάηην από ηα ηξαπέδηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύζαλ έλα ζηξνγγπιό ηξαπέδη ζην νπνίν έβαδαλ ςσκί θαη θξαζί. Οη άλζξσπνη ηεο λύθεο έκπαηλαλ κέζα θη έπαηξλαλ ζέζε γύξσ από ην ηξαπέδη. Ύζηεξα, εξρόηαλ ε λύθε ζπλνδεπόκελε από έλα δηθό ηεο άλζξσπν θαη πεξηθεξόκελε ηξεηο θνξέο γύξσ από ην ηξαπέδη ππνθιηλόηαλ ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ ζπηηηνύ θαη θηινύζε ην ρέξη ησλ γνληώλ θαη ζπγγελώλ ηεο. Σηε ζπλέρεηα, έλα κηθξό παηδί ηήο έξηρλε έλα ιεπηό πέπιν (βέιν) ζην θεθάιη. Κξαηεκέλε ζην έλα ρέξη από ηνλ παηέξα θαη ζην άιιν από ηνλ αδειθό ή θάπνηνλ γακπξό ηνπ ζπηηηνύ, θαηέβαηλε ζηελ απιή. Εδώ, έλαο από ηνπο δηθνύο ηεο ηελ αλέβαδε ζην κνπιάξη ή ζην άινγν θαη ηεο έδηλε ζην ρέξη κηα όκνξθε νκπξέια αλνηγκέλε. Τελ ζπλόδεπαλ πεδέο ηξία θνξίηζηα νλνκαδόκελα πεξηόλπθεο, νη νπνίεο ήηαλ ζπλήζσο ε αδειθή ηεο θαη δύν μαδέιθεο, κία από ηνλ παηέξα θαη ή άιιε από ηε κάλα. Ξεθηλνύζαλ όρη από ηνλ δξόκν πνπ είραλ έξζεη αιιά από άιινλ, αθνινπζώληαο ηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξακε. Η λύθε θαη νη δηθνί ηεο βάδηδαλ ζην ηέινο. Πξνηνύ όκσο βγνπλ από ηελ πόξηα, ν ζεκαηνθόξνο άλνηγε ηε ζεκαία ζε όιν ην πιάηνο ηεο πόξηαο θαη δελ επέηξεπε λα βγεη θαλέλαο αλ πξνεγνπκέλσο δελ είρε θηιεπηεί από ηνλ ζπηηνλνηθνθύξε. Μεηά ηελ ηειεηή ζηελ εθθιεζία, ε πνκπή ζπλέρηδε ηελ πνξεία. Όηαλ πιεζίαδαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ, ππξνβνινύζαλ ζηνλ αέξα. Σηελ απιή, ηελ ώξα πνπ ε λύθε έζηεθε θαβάια, ε κεηέξα ηνπ γακπξνύ ηήο έξηρλε από ηε ζθάια ηνπ ζπηηηνύ ξύδη, θαξακέιεο θαη θέξκαηα. Η λύθε έπαηξλε από ηνπο αλζξώπνπο ηεο κηα κεγάιε θνπινύξα, ηελ θηλνύζε ηξεηο θνξέο ζηνλ αέξα ζε ζρήκα ζηαπξνύ θαη ηελ έξηρλε ζην πιήζνο ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη πάζρηδαλ πνηνο λα ηελ πξσηνπηάζεη. Δεκηνπξγνύληαλ έλα είδνο πιεηνδνζίαο γηα ην θαηέβαζκα ηεο λύθεο θαη ηειηθά ηελ θαηέβαδε εθείλνο πνπ πξνζέθεξεο ην κεγαιύηεξν δώξν (αζθαιώο από ην ζόη ηνπ γακπξνύ). Ύζηεξα από απηό, όινη έκπαηλαλ ζην θαζνξηζκέλν δσκάηην, ελώ ε λύθε, ζπλνδεπόκελε από ηηο ηξεηο πεξηόλπθεο, αλέβαηλε ζηγά ζηγά ηηο ζθάιεο. Πξηλ κπεη κέζα, ηεο έβαδαλ κπξνζηά έλα πηάην κέιη, ζην νπνίν βνπηνύζε ηα ηέζζεξα δάρηπια ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ θαη άιεηθε ην αλώθιη ηνπ ζπηηηνύ σο ζεκείν κηαο θαιήο θαη γιπθηάο δσήο. Φηινύζε ην ρέξη ηνπ πεζεξνύ, ηεο πεζεξάο θαη ησλ άιισλ ζπγγελώλ, θαη παηώληαο κε ην δεμί πόδη ζε κηα κάιιηλε θνπβέξηα ηελ νδεγνύζαλ ζην κεγάιν ζπίηη ή ηε ζπηηνκάλα, όπνπ ε πεζεξά ηεο έδηλε μύια αλακκέλα λα ηα ξίμεη ζην θνύξλν θαζώο θαη κεξηθά νηθηαθά ζθεύε θαη ηεο εύρνληαλ λα γίλεη θαιή λνηθνθπξά. Εδώ ηελ έβαδαλ λα θαζίζεη ζε κηα θαξέθια θαη ηεο ηξαγνπδνύζαλ δηάθνξα ηξαγνύδηα. Έξρνληαλ θαηόπη εθείλνο πνπ ηελ θαηέβαζε από ην άινγν θαη ηελ μεζθέπαδε ηξαβώληαο ην πέπιν (βέιν). Αθνύ ηειείσλαλ νη επρέο θαη ηα ζπλεζηζκέλα γηα ηελ πεξίπησζε θεξάζκαηα, νη πεξηζζόηεξνη θαιεζκέλνη έβγαηλαλ ζηελ απιή ή ζε θαλέλα θνληηλό αιώλη. Είραλ αξρίζεη θηόιαο ν ρνξόο θαη ηα ηξαγνύδηα. Οη νξγαλνπαίθηεο έκπαηλαλ ζηε κέζε ηνπ θύθινπ πνπ ζρεκάηηδαλ νη ρνξεπηέο θαη αξρηθά δελ έπαηδαλ κηα θαη ήηαλ ηξαγνπδηζηόο ρνξόο. Με ην ηειείσκα ηνπ πξώηνπ ηξαγνπδηνύ έκπαηλε ζην ρνξό ε λύθε, ε νπνία ζύκθσλα κε ην έζηκν ζπλέρηδε λα ζηέθεηαη θακαξσηή. Ύζηεξα από ιίγν έκπαηλε ζην ρνξό ν λνπλόο θξαηώληαο από ην έλα ρέξη ηε λύθε θαη από ην άιιν ηνλ γακπξό. Αθνύ έθαλαλ 2-3 γύξνπο ν λνπλόο απνζπξόηαλ ελώλνληαο ηα ρέξηα ηνπ δεπγαξηνύ. Καζώο ν ρνξόο βξηζθόηαλ ζε εμέιημε, αλάκεζα ζηνλ γακπξό θαη ηε λύθε έκπαηλε ν βιάκεο θαη όινη νη ζπγγελείο κε ηε ζεηξά. Σην δείπλν πνπ ζηξσλόηαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ, πινύζην θπξίσο ζε ξαθί θαη ςεηό, εθηόο από ηνπο θαιεζκέλνπο θαη ηνπο ζπγγελείο έπαηξλαλ κέξνο ν παηέξαο θαη άηνκα από ηελ θνληηλή ζπγγέλεηα ηεο λύθεο. Μεηά ην δείπλν άξρηδαλ μαλά νη ρνξνί θαη ηα ηξαγνύδηα πνπ θξαηνύζαλ κέρξη ηα ραξάκαηα. Τελ επόκελε, ε λνπλά έθηηαρλε ηεγαλίηεο θαη, αθνύ ηηο βνπηνύζε ζην κέιη, έδηλε πξώηα ζηε λύθε, ηνλ γακπξό θαη ηηο πεξηόλπθεο, γηα λα έρνπλ νη ληόπαληξνη γιπθηά θαη αξκνληθή δσή. Τηο άιιεο ηεγαλίηεο ηηο δίλαλε ζηνπο θαιεζκέλνπο. Τελ Δεπηέξα έξρνληαλ θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο λύθεο. Τελ ίδηα κέξα άλνηγαλ θαη ηελ πξνίθα κπξνζηά ζε όινπο ηνπο θαιεζκέλνπο.

5 Πεξί ηηο 10 ην πξσί, όιν ην ζπκπεζεξηό κε ηε λύθε θαη ηνλ γακπξό θαηεπζύλνληαλ ηξαγνπδώληαο ζην θεληξηθό πεγάδη ηνπ ρσξηνύ γηα λα γεκίζεη ε ληόπαληξε λεξό. Αθνύ έξηρλαλ έλα ρνξό ζην κεζνρώξη επέζηξεθαλ ζην ζπίηη. Πξηλ όκσο κπνύλε κέζα, ν γακπξόο θαη ε λύθε, έρνληαο δίπια ν θαζέλαο ηνπο ζπγγελείο ηνπ, ζηέθνληαλ αληηκέησπνη ζηελ απιή θξαηώληαο έλα πνηήξη λεξό ζην ρέξη. Μεηά ην θαζηεξσκέλν ζήκα έβξεραλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Σπλήζσο ήηαλ ν γακπξόο πνπ βξερόηαλ. Ο γάκνο ηειείσλε ηε Δεπηέξα ην απόγεπκα, νπόηε νη πξνζθεθιεκέλνη επέζηξεθαλ ζηα ζπίηη ηνπο. Φνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο μεπξνβνδνύζαλ πξώηα ην λνπλό ιέγνληάο ηνπ «Καη κε ιάδη», κηα επρή πνπ ππνλννύζε ηα κειινληηθά βαθηίζηα ησλ παηδηώλ πνπ ζα απνρηνύζε ην λέν δεπγάξη. Ύζηεξα μεπξνβνδνύζαλ θαη ηνπο ππόινηπνπο. Μηα εβδνκάδα αξγόηεξα ή ησλ πξώηε Κπξηαθή κεηά ην γάκν αθνινπζνύζαλ ηα πηζηξόθηα. Ο γακπξόο, ε λύθε θαη άιινη ζηελνί ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ γακπξνύ πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο. Πξνζζέηνπκε όηη ην αληξόγπλν ην θαινύζαλ ζε γεύκα ή δείπλν όινη νη θνληηλνί ζπγγελείο ηνπο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα θάζε πξάμε ηεο ηειεηνπξγίαο ηνπ γάκνπ, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε ελ ζπληνκία παξαπάλσ, ππήξραλ θαη ηα αληίζηνηρα ηξαγνύδηα, πνπ αλ ζπγθεληξσζνύλ κπνξνύλ λα ζπγθξνηήζνπλ κεξηθά κνπζηθά άικπνπκ. Κηδεία Πνιιά έζηκα θαη πξνιήςεηο ππήξραλ ζηηο Σρσξηάδεο θαη ζε ζρέζε κε ην ζάλαην. Όηαλ απεβίσλε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θξόληηδαλ ακέζσο λα ηνλ πιέλνπλ. Γηα ην πιύζηκν θώλαδαλ ειηθησκέλεο γπλαίθεο. Ύζηεξα ηνπ θνξνύζαλ ηα θαιά ηνπ ξνύρα. Οη γέξνληεο θαη νη γξηέο θξόληηδαλ θαη πξνεηνίκαδαλ έγθαηξα ηα ξνύρα ηνπ ζαλάηνπ, πνπ ηα θξαηνύζαλ ρσξηζηά. Όηαλ απεβίσλε θάπνηνο λένο, ηνπ έβαδαλ νινθαίλνπξηα ξνύρα. Σηα αξξαβσληαζκέλα θνξίηζηα θαη ηηο λπθάδεο θνξνύζαλ ηε λπθηθή ζηνιή. Τα ξνύρα ηνπ πεζακέλνπ ηα ράξηδαλ ζε θησρνύο. Ο πεζακέλνο ηνπνζεηνύληαλ ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ, επάλσ ζε κηα θνπβέξηα θαζαξή, κε ηα πόδηα πξνο ηελ αλαηνιή θαη ην θεθάιη πξνο ηε δύζε θαη κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα, έηζη πνπ λα κπνξνύλ λα ηνλ βιέπνπ όινη. Γύξσ από ηνλ λεθξό ηνπνζεηνύζαλ θαζίζκαηα γηα ηνπο νηθείνπο ηνπ, ηε κάλα, ηε γπλαίθα, ηηο αδειθέο θαζώο θαη γηα άιιεο γπλαίθεο πνπ έξρνληαλ λα παξεγνξήζνπλ. Οη άληξεο θάζνληαλ ζε άιιν δσκάηην. Τελ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ νη ζπγγελείο ηε κάζαηλαλ από εηδηθό άλζξσπν, ν νπνίνο πεξλνύζε από ζπίηη ζε ζπίηη, αθνύ βέβαηα είραλ νινθιεξσζεί νη πξνεηνηκαζίεο ηνπ λεθξνύ θαη ηνπ ζπηηηνύ. Τν ρσξηό πιεξνθνξνύληαλ από ην ιππεηεξό ρηύπεκα ηεο θακπάλο. Γηα παξεγνξηά πήγαηλε όιν ην ρσξηό, αθόκε θαη εθείλνη πνπ γηα θάπνην ιόγν ήηαλ καισκέλνη κε ηελ νηθνγέλεηα. Σηηο Σρσξηάδεο δελ ππήξραλ εηδηθέο κνηξνινγήηξεο. Εθηόο από ηηο γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο, κνηξνινγνύζαλ ηνλ πεζακέλν θαη όιεο νη ππόινηπεο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ, αθνινπζώληαο κηα ζεηξά. Τα κνηξνιόγηα ήηαλ απηνζρέδηα, αιιά γεκάηα λόεκα θαη αθνύγνληαλ κε πξνζνρή. Καζώο κνηξνινγνύζαλ ην άηνκν πνπ είρε πεζάλεη, αλαθέξνληαλ θαη ζε δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ είραλ πεζάλεη πξηλ από απηόλ. Ο λεθξόο δελ αθελόηαλ πνηέ κόλνο ηνπ. Πξνηνύ κεηαθέξνπλ ηε ζσξό ηνπ λεθξνύ ζην λεθξνηαθείν, νη ζπγγελείο ζπγρσξνύηαλ κε απηόλ θαη ηνλ θηινύζαλ. Ήηαλ ε πην ζπγθηλεηηθή ζηηγκή θη ν πόλνο γηλόηαλ αβάζηαρηνο. Τνλ ηνπνζεηνύζαλ ζε έλα μύιηλν θέξεηξν πνπ ην έιεγαλ μπινθξέβαην. Μέρξη ηελ εθθιεζία θαη από εθεί ζην λεθξνηαθείν ηνλ κεηέθεξαλ ζηνπο ώκνπο μαδέξθηα θαη ζπγρσξηαλνί. Μόιηο έβγαδαλ ηε ζσξό από ην δσκάηην, αλαπνδνγύξηδαλ ην ζθέπαζκα καδί κε ην θξεβάηη όπνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ηνλ λεθξό, γηα λα κελ μαλαρηππνύζε ζάλαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζπίηη. Σηα παιαηόηεξα ρξόληα, ην λεθξνηαθείν βξηζθόηαλ ζηνλ απιόγπξν ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο. Τν 1914, θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ ρσξηνύ, απαγνξεύηεθε ν

6 εληαθηαζκόο ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαο θαη θαζνξίζηεθε γηα λεθξνηαθείν έλα ρσξάθη ζηε ζέζε Σσηήξα, πνπ αλήθε ζηελ εθθιεζία. Αξγόηεξα, ην λεθξνηαθείν κεηαθέξζεθε ζηνλ Ατ Νηθόια, όπνπ εληαθηάδνληαη νη λεθξνί ηνπ ρσξηνύ κέρξη ζήκεξα. Ο ηάθνο αλνηγόηαλ κε θαηεύζπλζε πξνο αλαηνιή θαη ην έξγν απηό αλαιάκβαλε έλαληη ακνηβήο ππάιιεινο ηεο εθθιεζίαο. Γηα ην βάζνο ηνπ κλήκαηνο δελ ππήξρε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν κέηξν. Σηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ κλήκαηνο έζηελαλ ηνίρν γηα λα θξαηήζεη ηηο πέηξηλεο πιάθεο κε ηηο νπνίεο θάιππηαλ ην ρώκα ηνπ λεθξνύ. Πάλσ ζηηο πιάθεο έξηρλαλ ρώκα. Σην θεθάιη ηνπνζεηνύληαλ κηα ζηελόκαθξε θαη ςειή πιάθα, ελώ ζηα πόδηα κηα κηθξόηεξε. Σηε κεγάιε πιάθα αλαγξαθόηαλ ην νλνκαηεπώλπκν θαζώο θαη ην έηνο γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ ηνπ λεθξνύ. Σην ζηόκα ή ζην ρέξη ηνπ λεθξνύ έβαδαλ έλα θέξκα. Σην ζπλέρεηα κνίξαδαλ θόιιπβα πξνο αλάπαπζε ηεο ςπρήο ηνπ. Μεηά ηελ θεδεία νη άλζξσπνη μαλαπεξλνύζαλ από ην ζπίηη ηνπ λεθξνύ γηα λα παξεγνξήζνπλ αθόκε κηα θνξά ηνπο νηθείνπο ηνπ. Πξνηνύ κπνπλ κέζα έπιελαλ ηα ρέξηα ζηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ. Παξάιιεια, εηδνπνηνύληαλ θαη ηα άηνκα πνπ θαινύληαλ λα θαζίζνπλ ζην γεύκα πνπ έζηξσλαλ γηα ηελ ςπρή ηνπ λεθξνύ θαη νλνκαδόηαλ καθαξία. Υπήξρε έζηκν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ λεθξνύ δελ καγείξεπαλ επί 40 κέξεο. Τν θαγεηό ην πξνεηνίκαδαλ κε ηε ζεηξά νη ζπγγελείεο θαη νη γείηνλεο. Εθηόο ηνύηνπ, όηαλ έξρνληαλ λα παξεγνξήζνπλ νη ζπγγελείο έθεξλαλ έλα κπνπθάιη ξαθί, δάραξε θαη άςεην θαθέ. Η παξάηαζε ηνπ πέλζνπο εμαξηηόηαλ από ηελ ειηθία ηνπ λεθξνύ. Τν πέλζνο θξαηνύζε ζπλήζσο έλα ρξόλν, αιιά γηα ηνπο λένπο δηαξθνύζε πεξηζζόηεξν. Αλαθέξνπκε επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ην έζηκν, νξγάλσλαλ κλεκόζπλν γηα ηνλ λεθξό θαη ηελ Τξίηε, ελάηε θαη ηεζζαξαθνζηή κέξα θαζώο θαη όηαλ ζπκπιεξώλνληαλ έλαο ρξόλνο από ην ζάλαηό ηνπ. Σηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο νη νηθείνη ηνπ λεθξνύ ληύλνληαλ ζηα καύξα, δελ έπαηξλαλ κέξνο ζε γάκνπο θαη άιιεο δηαζθεδάζεηο θηι. Τνλ έβδνκν ρξόλν ή θαη αξγόηεξα, αλ θάπνηνο άιινο ζάλαηνο ζπλέβαηλε ζηελ νηθνγέλεηα, άλνηγαλ ηνλ ηάθν θαη αθαηξνύζαλ ηα νζηά ηνπ λεθξνύ, πνπ ηα έπιελαλ κε θξαζί θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηνπνζεηνύζαλ ζε έλα θηβώηην ή ζαθνύια θαη ηα έβαδαλ ζην θνηκεηήξην, πνπ βξηζθόηαλ πίζσ από ηελ θεληξηθή εθθιεζία. Τν θνηκεηήξην ήηαλ έλα εηδηθό θηίξην ζε ζρήκα ηνύλει, κε ην παξεθθιήζη ηεο Αγίαο Τξηάδαο επάλσ, όπνπ ζπγθεληξώλνληαλ ηα νζηά ησλ εθηαθηαζκέλσλ ηνπ ρσξηνύ. Απηό γηλόηαλ γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ ζην λεθξνηαθείν. Σηηο Σρσξηάδεο, ππήξραλ αξθεηέο πξνιήςεηο ζε ζρέζε κε ην ζάλαην, όπσο: -Πίζηεπαλ όηη ε θξαπγή ηεο θνπθνπβάγηαο πξνκήλπε ζάλαην. Εάλ ε θνπθνπβάγηα θξαύγαδε πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ ζπηηηνύ, πίζηεπαλ όηη ζα πέζαηλε ν λνηθνθύξεο ηνπ. Αλ θξαύγαδε ζε θάπνην άιιν κέξνο ηνπ ζπηηηνύ, πίζηεπαλ όηη ζα πέζαηλε θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Γη απηό έθαλαλ ό,ηη κπνξνύζαλ γηα λα ηηο απνκαθξύλνπλ. -Όηαλ γάβγηδε ην ζθπιί ζαλ λα κνηξνινγνύζε, πίζηεπαλ όηη θαη απηό πξνκήλπε ζάλαην. Κη αλ απηό ζπλέβαηλε ζηηο βξαδηλέο ώξεο, λόκηδαλ όηη θάηη θαθό απεηινύζε ηνλ λνηθνθύξε θαη πξνο απνθπγή απηνύ ζθόησλαλ ή έδησρλαλ καθξηά ην ζθπιί. -Μηα ηέηνηα πξόιεςε ππήξρε θαη γηα ην θηξθηξίδη (είδνο εληόκνπ). Όηαλ ηξαγνπδνύζε κέζα ή θνληά ζην ζπίηη, πηζηεύαλε όηη πξνκήλπε ζάλαην, γη απηό θαη ην έςαρλαλ επίκνλα ζε όιν ην ζπίηη γηα λα ην ζθνηώζνπλ. -Κνίηαδαλ κε κεγάιε πξνζνρή ηα νζηά από ηηο πιάηεο ησλ δώσλ πνπ έζθαδαλ, αθόκε θαη ην ζηεζάκη από ηα θνηόπνπια γηα λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκάδηα, πνπ πξνκήλπαλ ζάλαην. Απηά ηα ζεκάδηα δελ ηα αλαγλώξηδαλ όινη, αιιά κόλν κεξηθνί πνπ εκθαλίδνληαλ σο εηδηθνί. Δεκήηξεο Μπεληνύιεο «Σρσξηάδεο Πσγσλίνπ» Ήζε θαη έζηκα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ Είλαη κεηθηόο, νκαδηθόο ρνξόο. Τν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε ρεξξνίαλα, δηόηη εηθάδεηαη όηη επηλνήζεθε ή ρνξεπόηαλ αξρηθά ζ απηή ηελ πεξηνρή. Ο ρνξόο έρεη ζπλνιηθά 21 βήκαηα, ηα νπνία αλ εμαηξέζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα