ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ"

Transcript

1 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ Η θνηλόηεηα ησλ Σρσξηάδσλ, όπσο θαη θάζε άιιε θνηλόηεηα, είρε κηα ζεηξά από έζηκα θαη πξνιήςεηο γηα δηάθνξα ζπκβάληα ηεο δσήο, ηεο γέλλεζε, ην γάκν, ην ζάλαην θιαι. Παξόηη ηα έζηκα απηά ήηαλ θνηλά ζε όιε ζρεδόλ ηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ θαη δηέθεξαλ σο πξνο ειάρηζηεο απνρξώζεηο, παξαζέηνπκε ελ ζπληνκία νξηζκέλα από απηά, όπσο ζπλεζίδνληαλ ζηηο Σρσξηάδεο. Γέννηζη Η γέλλεζε ελόο παηδηνύ ζεσξνύληαλ κεγάιε ραξά, ε νπνία βέβαηα ήηαλ κεγαιύηεξε ζε πεξίπησζε πνπ γελληόηαλ αγόξη. Σηνλ ηνθεηό ήηαλ παξνύζα πάληνηε θάπνηα γπλαίθα πνπ γλώξηδε από ηηο γελλήζεηο. Αθόκε θαη ζήκεξα κλεκνλεύνληαη ζην ρσξηό ε γξηά Σηνιή Λώιαηλα θαη αξγόηεξα ε Μπεξνύθσ, πνπ κε ηηο πξαθηηθέο γλώζεηο ηνπο μεγέλλεζαλ πνιιέο από ηηο γηαγηάδεο θαη καλάδεο καο. Η ζηηγκή ηνπ ηνθεηνύ θξαηηόηαλ κπζηηθή, γηαηί, όπσο πίζηεπαλ, έηζη δε ζα ππέθεξε ε γπλαίθα θαηά ηελ ώξα ηεο γέλλαο. Τε ραξκόζπλε είδεζε ηε δηάδηδαλ παηδηά ζε όιν ην ρσξηό. Σε πεξίπησζε πνπ ην λενγέλλεην ήηαλ αγόξη, ζηα παηδηά απηά έδηλαλ πην πινύζηα δώξα. Η πξώηε πνπ ζα πήγαηλε λα επρεζεί ήηαλ ε κεηέξα ηεο λύθεο, πξνζθέξνληαο σο δώξα έλαλ πεηεηλό, πέληε αβγά θαη κηα θνπινύξα δπκσκέλε γξήγνξα κε ζηαξέλην αιεύξη. Αξγόηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ ην λενγέλλεην ήηαλ ην πξώην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, ε κεηέξα ηεο λύθεο θξόληηδε λα ηνπ εηνηκάζεη όια ηα ζπάξγαλα θαη ηε ζαξκαλίηζα. Σηε ζπλέρεηα θαη κε ηνλ θαηξό πήγαηλε λα επρεζεί όιε ε ζπγγέλεηα θέξλνληαο αβγά θαη θνηόπνπια. Από ην κέξνο ηνπ ζπηηηνύ ηεο ιερώλαο θεξλνύζαλ ηνπο ζπγγελείο ηεγαλίηεο ή έλα θνκκάηη θνπινύξα, πνπ ηα έθηηαρλαλ απνθιεηζηηθά γη απηό ην ζθνπό. Οη επηζθέςεηο γίλνληαλ ηε κέξα, ηα βξάδηα δελ ζπλήζηδαλ λα πεγαίλνπλ γηα επρέο, κηαο θαη δελ ην ζεσξνύζαλ θαιό γηα ηε ιερώλα. Τν πιπκέλα ξνύρα ηνπ κσξνύ δελ έπξεπε λα ηα αθήλνπλ έμσ ηε λύρηα. Εληόο ηεο εβδνκάδαο έδηλαλ ζην κσξό ην όλνκά ηνπ θαη ηελ ίδηα κέξα θξόληηδαλ λα ηνπ ην πξνθέξνπλ δπλαηά γηα λα κε κείλεη, όπσο πίζηεπαλ, θσθάιαιν. Τν όλνκα ηνπ θαζνξηδόηαλ από ην λνπλό ζηε δηάξθεηα όκνξθεο ηειεηήο πνπ ιάκβαλε ρώξα ζηελ εθθιεζία. Κάζε κσξό είρε ην λνπλό ηνπ, ηνλ νπνίνλ ζέβνληαλ πνιύ όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Επί 40 κέξεο ε ιερώλα δελ έβγαηλε από ην ζπίηη θαη δελ ηεο επηηξεπόηαλ λα βάδεη ηα ρέξηα ζην λεξό. Σηηο Σρσξηάδεο, γηα ηα λενγέλλεηα ππήξραλ πνιιέο πξνιήςεηο από ηηο νπνίεο αλαθέξνπκε: - Οζνη έβιεπαλ γηα πξώηε θνξά λενγέλλεην, γηα λα κελ ην καηηάμνπλ, ηνπ έβαδαλ ιίγν ζάιη ζην ρείιη ή ην έθηπλαλ ειαθξά ζην πξόζσπν. -Γηα λα απνηξέςνπλ ην κάηηαζκα ηνπ κηθξνύ, καύξηδαλ ην πξόζσπό ηνπ κε θαπληά από ην ηδάθη. -Εάλ ην παηδί αξξώζηαηλε θαη νη νηθείνη ηνπ ππνςηάδνληαλ όηη απηό νθεηιόηαλ ζε βάζθαλν κάηη, πξνζπαζνύζαλ λα θιέςνπλ από ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θάπνηα ηξίρα ή θάηη άιιν από ηα ξνύρα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ηα έθαηγαλ θαη ηε ζηάρηε πνπ έκελε ηελ αλαθάηεπαλ κε λεξό, ην νπνίν έδηλαλ ζην κσξό λα πηεη. -Πνιιέο θνξέο, γηα ην μεκάηηαζκα έπαηξλαλ από ηε γσληά κηα ζξάθα αλακκέλε θαη ηε βνπηνύζαλ ζε έλα πνηήξη κε λεξό. Εάλ θαηέβαηλε ζηνλ πάην έιεγαλ όηη ην κσξό είλαη καηηαζκέλν θαη ηνπ έδηλαλ από απηό ην λεξό. -Ελάληηα ζην θαθό κάηη ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη έλαλ θόθθν από ρνληξό αιάηη, ην νπνίν θξαηνύζαλ αλάκεζα ζηα δάρηπια θαη, αθνύ ζηαύξσλαλ ηξεηο θνξέο ην παηδί, ην έξηρλαλ ζηε θσηηά ιέγνληαο «όπσο ζθάεη αιάηη, λα ζθάζεη θαη ην κάηη εθείλνπ πνπ κάηηαμε ην παηδί». -Ωο απνηξεπηηθό κέζν γηα ην θαθό κάηη, θνξέο θνξέο θξεκνύζαλ ζην παηδί θπιαρηά πνπ πεξηείραλ ζπλήζσο έλα κηθξό ζηαπξό κε έλα θιεηδί, ζπκίακα, ζθόξδν θαη άιια. -Όηαλ θάπνηαο γπλαίθαο ην κσξό δε δνύζε, ζηνλ επόκελν ηνθεηό ηεο νη ζπγγελείο θξόληηδαλ λα παίξλνπλ ην λενγέλλεην θαη λα ην αθήλνπλ ζε θάπνην ζηαπξνδξόκη ή ζηνλ απιόγπξν εθθιεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θξύβνληαλ. Ο πξώηνο πεξαζηηθόο πνπ ζα έβιεπε ην λενγέλλεην γηλόηαλ λνπλόο ηνπ.

2 -Όηαλ έλα κσξό αξγνύζε λα κηιήζεη, θάπνηνο από ηνπο ζπγγελείο ην έπαηξλε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη ην πεξηέθεξε ηξεηο θνξέο γύξσ από ην ρσξηό. -Τελ ηειεπηαία βξαδηά ηνπ Φιεβάξε έδελαλ ζην κπξάηζν ή ζηνλ θαξπό ηνπ παηδηνύ δπν πεξηηπιηγκέλεο θισζηέο: θόθθηλε θαη άζπξε ή πξάζηλε θαη άζπξε, ηηο νπνίεο νλόκαδαλ «κάξηε». Απηό ην έθαλαλ γηα λα κε καπξίζνπλ ηα παηδηά από ηνλ ήιην ηνπ Μάξηε. Γάμος Έλα άιιν ραξκόζπλν γεγνλόο ήηαλ ν γάκνο κε ηα έζηκα θαη ην πινύζην ηειεηνπξγηθό ηνπ, πιαηζησκέλν από κηα πιεζώξα όκνξθσλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ. Αζθαιώο, ην ηειεηνπξγηθό ηνπ γάκνπ, σο πξντόλ πνιιώλ αηώλσλ θαη πνιιώλ γελεώλ, δέρηεθε ηζρπξή παηξηαξρηθή επίδξαζε πνπ ζπλδπαδόηαλ θαη κε ην ιεηηνπξγηθό κέξνο από εθθιεζηαζηηθήο πιεπξάο. Όπσο παληνύ, θαη ζηηο Σρσξηάδεο πξηλ από ην γάκν γίλνληαλ νη αξξαβώλεο. Ο αξξαβώλαο γηλόηαλ κε πξνμεληό. Αξξαβώλεο ζε κηθξή ειηθία δε ζπλεζίδνληαλ ζην ρσξηό καο. Γηα ηνλ αξξαβώλα ζπκθσλνύζαλ νη γνλείο ρσξίο λα δεηήζνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ λέσλ. Σηε ζύλαςε αξξαβώλα ιακβάλνληαλ ππόςε όρη κόλν ην θαιό «ηδάθη», αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο νηθνγέλεηαο. Η πξόηαζε γηα αξξαβώλα γηλόηαλ πάληα από ηελ πιεπξά ηνπ αγνξηνύ. Ο αξξαβώλαο επηθπξσλόηαλ κε ηηο επηζθέςεηο πνπ αληάιιαζζαλ νη δύν πιεπξέο. Σην ζπίηη ηεο λύθεο γηλόηαλ ε ηειεηή αληαιιαγήο ησλ δαρηπιηδηώλ, ε ζύλαςε ησλ αξξαβώλσλ θνηλνπνηνύληαλ κε βνιέο όπισλ, νη λένη δε ζπλαληηόληνπζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξξαβώλαο. Μεηά ηνλ αξξαβώλα νη δύν πιεπξέο άξρηζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ. Η λύθε πξνεηνίκαδε ηελ πξνίθα βάζεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ είρε απνθαζηζηεί κε ηελ πιεπξά ηνπ γακπξνύ, ε νπνία επηθπξσλόηαλ αξγόηεξα κε ην «πξνηθνζύκθσλν», ζην νπνίν ζεκεηώλνληαλ έλα πξνο έλα όια ηα είδε από ζηξσζίδηα θαη ζθεπάζκαηα, νη ελδπκαζίεο θαη ηα ζηνιίδηα πνπ ζα έπαηξλε ε θνπέια γηα πξνίθα, εθηηκεκέλα όια κε ην λόκηζκα ηεο επνρήο. Εθεί, αλαγξάθνληαλ θαη ηα δώξα πνπ ε λύθε ζα πξνζέθεξε ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ γακπξνύ. Από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ε πιεπξά ηεο λύθεο εθηόο από ηελ πξνίθα έπξεπε λα δίλεη ζηελ πιεπξά ηνπ γακπξνύ θαη ρξήκαηα. Ο Θαλάζεο Οηθνλνκίδεο αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ όηη ηα παιαηόηεξα ρξόληα νη γνλείο ηνπ αγνξηνύ έπξεπε λα δώζνπλ ζηνπο γνλείο ηεο λύθεο αξγαιίθη, δειαδή πνζό ρξεκάησλ γηα λα πάξνπλ ηε λύθε. Ο γακπξόο άξρηδε κηα βδνκάδα πξηλ από ηε κέξα πνπ ζα έπαηξλαλ κε ηε λύθε. Η έλαξμε ηνπ γάκνπ γηλόηαλ γλσζηή κε ηξεηο ηνπθεθηέο θαη κε ην ζήθσκα ηνπ ιάβαξνπ (κπατξάθη) ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. Ταπηόρξνλα, γηλόηαλ θαη ε δηαλνκή ησλ πξνζθιεηεξίσλ (ηεζθεξέδσλ). Σηελ νπζία, ν γάκνο άξρηδε ηελ Τεηάξηε, όηαλ έπηαλαλ ηα πξνδύκηα γηα ηα ςσκηά ηνπ γάκνπ. Τν αιεύξη ην θνζθίληδε κηα λεξαή κε δώληεο ηνπο γνλείο ηεο. Ο γακπξόο έξηρλε ζην αιεύξη κεηαιιηθά θέξκαηα. Επίζεο, ηελ Τεηάξηε πήγαηλαλ θαη έθνβαλ μύια πνπ ζα ηα ρξεηάδνληαλ γηα ην γάκν. Τελ Πέκπηε, ν γακπξόο έζηειιε ηελ νθλά γηα ην βάςηκν ησλ καιιηώλ ηεο λύθεο. Τελ έθεξλε ε αδειθή ηνπ γακπξνύ ή θάπνηα ληόπαληξε. Μαδί κε ηελ νθλά έθεξλαλ θαη κηα πεηζέηα, έλα θαζξεπηάθη θαη ιίγα ρεηξνκάληεια. Τελ Παξαζθεπή έθηαλαλ νη καθξηλνί ζπγγελείο θαη θίινη, νη νπνίνη έξρνληαλ κε θαλίζθηα, δειαδή κε έλα αξλί, θαηζίθη ή θξηάξη, κε έλα κεγάιν ζηαξίζην ςσκί θαη κηα θιάζθα θξαζί. Τν κέησπν ηνπ θξηαξηνύ ην βάθαλε θόθθηλν θαη ζηα θέξαηά ηνπ θξεκνύζαλ κήια. Οη θίινη γίλνληαλ δερηνί κε ηξαγνύδηα. Καλίζθηα έθεξλαλ θαη νη άιινη θαιεζκέλνη. Τελ Παξαζθεπή μεκεξώλνληαο Σάββαην, πήγαηλαλ λα πάξνπλ λεξό ζην πεγάδη ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο. Με απηό ην λεξό δύκσλαλ ζηε ζπλέρεηα κηα θνπινύξα, ηελ έςελαλ θαη κνίξαδαλ ζε όινπο κηθξά θνκκαηάθηα. Τν Σάββαην, ζην ζπίηη ηεο λύθεο έζηξσλαλ δείπλν, ελώ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ δεηπλνύζαλ κόλν νη καθξηλνί θίινη.

3 Τελ Κπξηαθή ην πξσί ζηνιίδαλε ηε λύθε θαη ηνλ γακπξό. Σην ζπίηη ηεο λύθεο θώλαδαλ ηε ζηνιίζηξα, δειαδή ηε γπλαίθα πνπ ζα ζηόιηδε ηε λύθε. Έξρνληαλ επίζεο νη θίιεο θαη ζπλνκήιηθέο ηεο λα ηελ ραηξεηίζνπλ θαη λα ηελ θεξάζνπλ. Η λύθε ληπλόηαλ ηελ ληόπηα θνξεζηά, ην ιεγόκελν ξνύρν. Σην θεθάιη, ηεο έβαδαλ κηα ζθνύθηα ζθεπαζκέλε ρξπζά λνκίζκαηα (θισξηά), ε νπνία θαηέιεγε ζην πίζσ κέξνο ζε κεηαμσηέο θισζηέο πνπ θξέκνληαλ σο ηε κέζε. Η ζθνύθηα νλνκαδόηαλ θάθαξεο. Σην ζηήζνο θξαηνύζε κηα αξκάζα κε ρξπζά λνκίζκαηα θαη ζηε κέζε ην θεκέξη. Τα ζηνιίδηα απηά αλήθαλε ζπλήζσο ζε πινύζηεο νηθνγέλεηεο ηνπ ρσξηνύ, πνπ ηα έδηλαλ κόλν γηα ηε κέξα ηνπ γάκνπ. Σην ζπίηη ηνπ γακπξνύ, έλαο από ηνπο ζπγγελείο ή θαη ν ίδηνο ν βιάκεο ηνπ αλαιάκβαλε θαζήθνληα κπαξκπέξε θαη μύξηδε ηνλ γακπξό. Ύζηεξα από απηό, ν γακπξόο έβαδε ην γακήιην θνπζηνύκη, ηύπνπ θνπζηαλέιαο. Αξγόηεξα, ην θνπζηνύκη απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην ιεγόκελν θνπζηνύκη ηεο μεληηηάο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηόζν ζηεο λύθεο όζν θαη ζηνπ γακπξνύ, γπλαίθεο θαη θνξίηζα ηξαγνπδνύζαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηξαγνύδηα πνπ έδελαλ ζηελ όιε αηκόζθαηξα. Τξαγνπδνύζαλ ηελ νκνξθηά θαη ηηο ράξεο ηεο λύθεο θαη ηε ζπκβνύιεπαλ λα ζπκπεξηθεξζεί θαιά ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. Σηνλ γακπξό ππελζύκηδαλ ηνλ θαηξό ηεο ληόηεο κε εθθξάζεηο πνπ ηνλ έθαλαλ πνιιέο θνξέο λα ζπγθηλείηαη. Σην κεηαμύ, κηα νκάδα θαιεζκέλσλ ζηνλ γάκν κε ηνλ γακπξό επηθεθαιήο, κε κηα θιάζθα θξαζί θαη ηνπο νξγαλνπαίθηεο, πήγαηλαλ θαη πξνζθαινύζαλ ηνλ λνπλό λα έξζεη λα πάξνπλ ηλ λύθε. Ο ρξόλνο κέρξη ηελ ώξα πνπ μεθηλνύζαλ λα πάξνπλ ηε λύθε πεξλνύζε κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα. Μηα βνιή όπινπ ήηαλ ην ζήκα γηα ην μεθίλεκα. Τν πάξζηκν ηεο λύθεο γηλόηαλ από κηα πνκπή θαβαιάξεδσλ, όηαλ ν γακπξόο έκελε ζε άιιν ρσξηό, θαη από πεδνύο όηαλ λύθε θαη γακπξόο ήηαλ ζπγρσξηαλνί. Πξνηνύ μεθηλήζεη ε πνκπή, πνπ ζηελ ηνπηθή γιώζζα ιεγόηαλ ςίθη, ν γακπξόο ζπλνδεπόκελνο από ηε βιάκε ηνπ θηινύζε ην ρέξηα ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο. Τν μεθίλεκα γηλόηαλ κε ηελ εμήο ζεηξά: ζηελ αξρή ην κπατξάθη (ιάβαξν), πίζσ ηνπ νη νξγαλνπαίθηεο, ν παπάο κε ην λνπλό, νη άληξεο, ν βιάκεο, θαη ηέινο ν γακπξόο κε ηξεηο ζπκπεζέξεο νλνκαδόκελεο πεξηόγακπξνη, Όηαλ ζίκσλαλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο, έλαο λεαξόο μεθνβόηαλ από ηε ζπλνδεία ηνπ γακπξνύ, έκπαηλεο ζηελ απιή ηεο λύθεο θαη ππξνβνιώληαο εηδνπνηνύζε ηνλ εξρνκό ησλ ζπκπεζέξσλ. Σηελ απιή, ηνπο πεξίκελαλ νη ζπγγελείο ηεο λύθεο θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγνύληαλ ζην δσκάηην ηεο ππνδνρήο. Τε ζηηγκή πνπ ν γακπξόο κε ηνλ βιάκε αλέβαηλαλ ηειεπηαίνη ηηο ζθάιεο, ε πεζεξά έξηρλε ξύδη από ηελ θνξπθή ηεο ζθάιαο γηα «λα ξηδώζνπλ θαη πξνθόςνπλ νη ληόπαληξνη». Ο γακπξόο θηινύζε ην ρέξη ηνπ πεζεξνύ θαη ηεο πεζεξάο, ελώ απηνί ηνλ αγθάιηαδαλ ξίρλνληαο ηνπ ζηνπο ώκνπο έλα κεγάιν κεηαμσηό καληίιη. Ύζηεξα ηνλ ζπλόδεπαλ ζην δσκάηην ηεο λύθεο, ε νπνία ηνπ θηινύζε ην ρέξη ελώ απηόο ηεο παηνύζε ειαθξά ην πόδη, ζε έλδεημε ππνηαγήο. Ελ ησ κεηαμύ νη ζπκπέζεξνη είραλ ηαθηνπνηεζεί γύξσ ζηα ηξαπέδηα πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζην δσκάηην. Επάλσ ζηα ηξαπέδηα βάδαλε ηξία ςσκηά, από έλα πηάην κε ηπξί, άιια πηάηα κε θξνύηα ηεο επνρήο, κέιη, ηεγαλίηεο θαη δαραξσηά, θαη γύξσ από απηά δνρεία κε θξαζί θαη ξαθί θαζώο θαη δηάθνξα πνηήξηα. Ο γακπξόο έζηεθε όξζηνο ζηελ θνξπθή ηνπ δσκαηίνπ, ελώ ν βιάκεο πήγαηλε ζην δσκάηην όπνπ βξηζθόηαλ ε λύθε, ηεο έβαδε έλα δεπγάξη παπνύηζηα, δώξν από ηνλ γακπξό, θαη επέζηξεθε ακέζσο ζηνπο ζπκπεζέξνπο. Ύζηεξα από ηελ αληαιιαγή ησλ θαζηεξσκέλσλ επρώλ, κεηά ηα ηξαγνύδηα θαη ηηο πξνπόζεηο γηα ηνπο λεόλπκθνπο, ην λνπλό, ηνλ βιάκε θαη ηνπο ζπκπεζέξνπο, ν πξώηνο ησλ ζπκπεζέξσλ όξηδε δύν λένπο κε δώληεο γνλείο λα θνξηώζνπλ ηελ πξνίθα ηεο λύθεο ζε έλα κνπιάξη ή άινγν, πνπ νη ζπκπέζεξνη είραλ θέξεη καδί ηνπο.

4 Σην κεηαμύ, νη ζπκπέζεξνη έβγαηλαλ ζηελ απιή. Άδεηαδαλ ην δσκάηην από ηα ηξαπέδηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύζαλ έλα ζηξνγγπιό ηξαπέδη ζην νπνίν έβαδαλ ςσκί θαη θξαζί. Οη άλζξσπνη ηεο λύθεο έκπαηλαλ κέζα θη έπαηξλαλ ζέζε γύξσ από ην ηξαπέδη. Ύζηεξα, εξρόηαλ ε λύθε ζπλνδεπόκελε από έλα δηθό ηεο άλζξσπν θαη πεξηθεξόκελε ηξεηο θνξέο γύξσ από ην ηξαπέδη ππνθιηλόηαλ ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ ζπηηηνύ θαη θηινύζε ην ρέξη ησλ γνληώλ θαη ζπγγελώλ ηεο. Σηε ζπλέρεηα, έλα κηθξό παηδί ηήο έξηρλε έλα ιεπηό πέπιν (βέιν) ζην θεθάιη. Κξαηεκέλε ζην έλα ρέξη από ηνλ παηέξα θαη ζην άιιν από ηνλ αδειθό ή θάπνηνλ γακπξό ηνπ ζπηηηνύ, θαηέβαηλε ζηελ απιή. Εδώ, έλαο από ηνπο δηθνύο ηεο ηελ αλέβαδε ζην κνπιάξη ή ζην άινγν θαη ηεο έδηλε ζην ρέξη κηα όκνξθε νκπξέια αλνηγκέλε. Τελ ζπλόδεπαλ πεδέο ηξία θνξίηζηα νλνκαδόκελα πεξηόλπθεο, νη νπνίεο ήηαλ ζπλήζσο ε αδειθή ηεο θαη δύν μαδέιθεο, κία από ηνλ παηέξα θαη ή άιιε από ηε κάλα. Ξεθηλνύζαλ όρη από ηνλ δξόκν πνπ είραλ έξζεη αιιά από άιινλ, αθνινπζώληαο ηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξακε. Η λύθε θαη νη δηθνί ηεο βάδηδαλ ζην ηέινο. Πξνηνύ όκσο βγνπλ από ηελ πόξηα, ν ζεκαηνθόξνο άλνηγε ηε ζεκαία ζε όιν ην πιάηνο ηεο πόξηαο θαη δελ επέηξεπε λα βγεη θαλέλαο αλ πξνεγνπκέλσο δελ είρε θηιεπηεί από ηνλ ζπηηνλνηθνθύξε. Μεηά ηελ ηειεηή ζηελ εθθιεζία, ε πνκπή ζπλέρηδε ηελ πνξεία. Όηαλ πιεζίαδαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ, ππξνβνινύζαλ ζηνλ αέξα. Σηελ απιή, ηελ ώξα πνπ ε λύθε έζηεθε θαβάια, ε κεηέξα ηνπ γακπξνύ ηήο έξηρλε από ηε ζθάια ηνπ ζπηηηνύ ξύδη, θαξακέιεο θαη θέξκαηα. Η λύθε έπαηξλε από ηνπο αλζξώπνπο ηεο κηα κεγάιε θνπινύξα, ηελ θηλνύζε ηξεηο θνξέο ζηνλ αέξα ζε ζρήκα ζηαπξνύ θαη ηελ έξηρλε ζην πιήζνο ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη πάζρηδαλ πνηνο λα ηελ πξσηνπηάζεη. Δεκηνπξγνύληαλ έλα είδνο πιεηνδνζίαο γηα ην θαηέβαζκα ηεο λύθεο θαη ηειηθά ηελ θαηέβαδε εθείλνο πνπ πξνζέθεξεο ην κεγαιύηεξν δώξν (αζθαιώο από ην ζόη ηνπ γακπξνύ). Ύζηεξα από απηό, όινη έκπαηλαλ ζην θαζνξηζκέλν δσκάηην, ελώ ε λύθε, ζπλνδεπόκελε από ηηο ηξεηο πεξηόλπθεο, αλέβαηλε ζηγά ζηγά ηηο ζθάιεο. Πξηλ κπεη κέζα, ηεο έβαδαλ κπξνζηά έλα πηάην κέιη, ζην νπνίν βνπηνύζε ηα ηέζζεξα δάρηπια ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ θαη άιεηθε ην αλώθιη ηνπ ζπηηηνύ σο ζεκείν κηαο θαιήο θαη γιπθηάο δσήο. Φηινύζε ην ρέξη ηνπ πεζεξνύ, ηεο πεζεξάο θαη ησλ άιισλ ζπγγελώλ, θαη παηώληαο κε ην δεμί πόδη ζε κηα κάιιηλε θνπβέξηα ηελ νδεγνύζαλ ζην κεγάιν ζπίηη ή ηε ζπηηνκάλα, όπνπ ε πεζεξά ηεο έδηλε μύια αλακκέλα λα ηα ξίμεη ζην θνύξλν θαζώο θαη κεξηθά νηθηαθά ζθεύε θαη ηεο εύρνληαλ λα γίλεη θαιή λνηθνθπξά. Εδώ ηελ έβαδαλ λα θαζίζεη ζε κηα θαξέθια θαη ηεο ηξαγνπδνύζαλ δηάθνξα ηξαγνύδηα. Έξρνληαλ θαηόπη εθείλνο πνπ ηελ θαηέβαζε από ην άινγν θαη ηελ μεζθέπαδε ηξαβώληαο ην πέπιν (βέιν). Αθνύ ηειείσλαλ νη επρέο θαη ηα ζπλεζηζκέλα γηα ηελ πεξίπησζε θεξάζκαηα, νη πεξηζζόηεξνη θαιεζκέλνη έβγαηλαλ ζηελ απιή ή ζε θαλέλα θνληηλό αιώλη. Είραλ αξρίζεη θηόιαο ν ρνξόο θαη ηα ηξαγνύδηα. Οη νξγαλνπαίθηεο έκπαηλαλ ζηε κέζε ηνπ θύθινπ πνπ ζρεκάηηδαλ νη ρνξεπηέο θαη αξρηθά δελ έπαηδαλ κηα θαη ήηαλ ηξαγνπδηζηόο ρνξόο. Με ην ηειείσκα ηνπ πξώηνπ ηξαγνπδηνύ έκπαηλε ζην ρνξό ε λύθε, ε νπνία ζύκθσλα κε ην έζηκν ζπλέρηδε λα ζηέθεηαη θακαξσηή. Ύζηεξα από ιίγν έκπαηλε ζην ρνξό ν λνπλόο θξαηώληαο από ην έλα ρέξη ηε λύθε θαη από ην άιιν ηνλ γακπξό. Αθνύ έθαλαλ 2-3 γύξνπο ν λνπλόο απνζπξόηαλ ελώλνληαο ηα ρέξηα ηνπ δεπγαξηνύ. Καζώο ν ρνξόο βξηζθόηαλ ζε εμέιημε, αλάκεζα ζηνλ γακπξό θαη ηε λύθε έκπαηλε ν βιάκεο θαη όινη νη ζπγγελείο κε ηε ζεηξά. Σην δείπλν πνπ ζηξσλόηαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ, πινύζην θπξίσο ζε ξαθί θαη ςεηό, εθηόο από ηνπο θαιεζκέλνπο θαη ηνπο ζπγγελείο έπαηξλαλ κέξνο ν παηέξαο θαη άηνκα από ηελ θνληηλή ζπγγέλεηα ηεο λύθεο. Μεηά ην δείπλν άξρηδαλ μαλά νη ρνξνί θαη ηα ηξαγνύδηα πνπ θξαηνύζαλ κέρξη ηα ραξάκαηα. Τελ επόκελε, ε λνπλά έθηηαρλε ηεγαλίηεο θαη, αθνύ ηηο βνπηνύζε ζην κέιη, έδηλε πξώηα ζηε λύθε, ηνλ γακπξό θαη ηηο πεξηόλπθεο, γηα λα έρνπλ νη ληόπαληξνη γιπθηά θαη αξκνληθή δσή. Τηο άιιεο ηεγαλίηεο ηηο δίλαλε ζηνπο θαιεζκέλνπο. Τελ Δεπηέξα έξρνληαλ θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο λύθεο. Τελ ίδηα κέξα άλνηγαλ θαη ηελ πξνίθα κπξνζηά ζε όινπο ηνπο θαιεζκέλνπο.

5 Πεξί ηηο 10 ην πξσί, όιν ην ζπκπεζεξηό κε ηε λύθε θαη ηνλ γακπξό θαηεπζύλνληαλ ηξαγνπδώληαο ζην θεληξηθό πεγάδη ηνπ ρσξηνύ γηα λα γεκίζεη ε ληόπαληξε λεξό. Αθνύ έξηρλαλ έλα ρνξό ζην κεζνρώξη επέζηξεθαλ ζην ζπίηη. Πξηλ όκσο κπνύλε κέζα, ν γακπξόο θαη ε λύθε, έρνληαο δίπια ν θαζέλαο ηνπο ζπγγελείο ηνπ, ζηέθνληαλ αληηκέησπνη ζηελ απιή θξαηώληαο έλα πνηήξη λεξό ζην ρέξη. Μεηά ην θαζηεξσκέλν ζήκα έβξεραλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Σπλήζσο ήηαλ ν γακπξόο πνπ βξερόηαλ. Ο γάκνο ηειείσλε ηε Δεπηέξα ην απόγεπκα, νπόηε νη πξνζθεθιεκέλνη επέζηξεθαλ ζηα ζπίηη ηνπο. Φνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο μεπξνβνδνύζαλ πξώηα ην λνπλό ιέγνληάο ηνπ «Καη κε ιάδη», κηα επρή πνπ ππνλννύζε ηα κειινληηθά βαθηίζηα ησλ παηδηώλ πνπ ζα απνρηνύζε ην λέν δεπγάξη. Ύζηεξα μεπξνβνδνύζαλ θαη ηνπο ππόινηπνπο. Μηα εβδνκάδα αξγόηεξα ή ησλ πξώηε Κπξηαθή κεηά ην γάκν αθνινπζνύζαλ ηα πηζηξόθηα. Ο γακπξόο, ε λύθε θαη άιινη ζηελνί ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ γακπξνύ πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο. Πξνζζέηνπκε όηη ην αληξόγπλν ην θαινύζαλ ζε γεύκα ή δείπλν όινη νη θνληηλνί ζπγγελείο ηνπο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα θάζε πξάμε ηεο ηειεηνπξγίαο ηνπ γάκνπ, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε ελ ζπληνκία παξαπάλσ, ππήξραλ θαη ηα αληίζηνηρα ηξαγνύδηα, πνπ αλ ζπγθεληξσζνύλ κπνξνύλ λα ζπγθξνηήζνπλ κεξηθά κνπζηθά άικπνπκ. Κηδεία Πνιιά έζηκα θαη πξνιήςεηο ππήξραλ ζηηο Σρσξηάδεο θαη ζε ζρέζε κε ην ζάλαην. Όηαλ απεβίσλε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θξόληηδαλ ακέζσο λα ηνλ πιέλνπλ. Γηα ην πιύζηκν θώλαδαλ ειηθησκέλεο γπλαίθεο. Ύζηεξα ηνπ θνξνύζαλ ηα θαιά ηνπ ξνύρα. Οη γέξνληεο θαη νη γξηέο θξόληηδαλ θαη πξνεηνίκαδαλ έγθαηξα ηα ξνύρα ηνπ ζαλάηνπ, πνπ ηα θξαηνύζαλ ρσξηζηά. Όηαλ απεβίσλε θάπνηνο λένο, ηνπ έβαδαλ νινθαίλνπξηα ξνύρα. Σηα αξξαβσληαζκέλα θνξίηζηα θαη ηηο λπθάδεο θνξνύζαλ ηε λπθηθή ζηνιή. Τα ξνύρα ηνπ πεζακέλνπ ηα ράξηδαλ ζε θησρνύο. Ο πεζακέλνο ηνπνζεηνύληαλ ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ, επάλσ ζε κηα θνπβέξηα θαζαξή, κε ηα πόδηα πξνο ηελ αλαηνιή θαη ην θεθάιη πξνο ηε δύζε θαη κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα, έηζη πνπ λα κπνξνύλ λα ηνλ βιέπνπ όινη. Γύξσ από ηνλ λεθξό ηνπνζεηνύζαλ θαζίζκαηα γηα ηνπο νηθείνπο ηνπ, ηε κάλα, ηε γπλαίθα, ηηο αδειθέο θαζώο θαη γηα άιιεο γπλαίθεο πνπ έξρνληαλ λα παξεγνξήζνπλ. Οη άληξεο θάζνληαλ ζε άιιν δσκάηην. Τελ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ νη ζπγγελείο ηε κάζαηλαλ από εηδηθό άλζξσπν, ν νπνίνο πεξλνύζε από ζπίηη ζε ζπίηη, αθνύ βέβαηα είραλ νινθιεξσζεί νη πξνεηνηκαζίεο ηνπ λεθξνύ θαη ηνπ ζπηηηνύ. Τν ρσξηό πιεξνθνξνύληαλ από ην ιππεηεξό ρηύπεκα ηεο θακπάλο. Γηα παξεγνξηά πήγαηλε όιν ην ρσξηό, αθόκε θαη εθείλνη πνπ γηα θάπνην ιόγν ήηαλ καισκέλνη κε ηελ νηθνγέλεηα. Σηηο Σρσξηάδεο δελ ππήξραλ εηδηθέο κνηξνινγήηξεο. Εθηόο από ηηο γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο, κνηξνινγνύζαλ ηνλ πεζακέλν θαη όιεο νη ππόινηπεο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ, αθνινπζώληαο κηα ζεηξά. Τα κνηξνιόγηα ήηαλ απηνζρέδηα, αιιά γεκάηα λόεκα θαη αθνύγνληαλ κε πξνζνρή. Καζώο κνηξνινγνύζαλ ην άηνκν πνπ είρε πεζάλεη, αλαθέξνληαλ θαη ζε δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ είραλ πεζάλεη πξηλ από απηόλ. Ο λεθξόο δελ αθελόηαλ πνηέ κόλνο ηνπ. Πξνηνύ κεηαθέξνπλ ηε ζσξό ηνπ λεθξνύ ζην λεθξνηαθείν, νη ζπγγελείο ζπγρσξνύηαλ κε απηόλ θαη ηνλ θηινύζαλ. Ήηαλ ε πην ζπγθηλεηηθή ζηηγκή θη ν πόλνο γηλόηαλ αβάζηαρηνο. Τνλ ηνπνζεηνύζαλ ζε έλα μύιηλν θέξεηξν πνπ ην έιεγαλ μπινθξέβαην. Μέρξη ηελ εθθιεζία θαη από εθεί ζην λεθξνηαθείν ηνλ κεηέθεξαλ ζηνπο ώκνπο μαδέξθηα θαη ζπγρσξηαλνί. Μόιηο έβγαδαλ ηε ζσξό από ην δσκάηην, αλαπνδνγύξηδαλ ην ζθέπαζκα καδί κε ην θξεβάηη όπνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ηνλ λεθξό, γηα λα κελ μαλαρηππνύζε ζάλαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζπίηη. Σηα παιαηόηεξα ρξόληα, ην λεθξνηαθείν βξηζθόηαλ ζηνλ απιόγπξν ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο. Τν 1914, θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ ρσξηνύ, απαγνξεύηεθε ν

6 εληαθηαζκόο ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαο θαη θαζνξίζηεθε γηα λεθξνηαθείν έλα ρσξάθη ζηε ζέζε Σσηήξα, πνπ αλήθε ζηελ εθθιεζία. Αξγόηεξα, ην λεθξνηαθείν κεηαθέξζεθε ζηνλ Ατ Νηθόια, όπνπ εληαθηάδνληαη νη λεθξνί ηνπ ρσξηνύ κέρξη ζήκεξα. Ο ηάθνο αλνηγόηαλ κε θαηεύζπλζε πξνο αλαηνιή θαη ην έξγν απηό αλαιάκβαλε έλαληη ακνηβήο ππάιιεινο ηεο εθθιεζίαο. Γηα ην βάζνο ηνπ κλήκαηνο δελ ππήξρε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν κέηξν. Σηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ κλήκαηνο έζηελαλ ηνίρν γηα λα θξαηήζεη ηηο πέηξηλεο πιάθεο κε ηηο νπνίεο θάιππηαλ ην ρώκα ηνπ λεθξνύ. Πάλσ ζηηο πιάθεο έξηρλαλ ρώκα. Σην θεθάιη ηνπνζεηνύληαλ κηα ζηελόκαθξε θαη ςειή πιάθα, ελώ ζηα πόδηα κηα κηθξόηεξε. Σηε κεγάιε πιάθα αλαγξαθόηαλ ην νλνκαηεπώλπκν θαζώο θαη ην έηνο γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ ηνπ λεθξνύ. Σην ζηόκα ή ζην ρέξη ηνπ λεθξνύ έβαδαλ έλα θέξκα. Σην ζπλέρεηα κνίξαδαλ θόιιπβα πξνο αλάπαπζε ηεο ςπρήο ηνπ. Μεηά ηελ θεδεία νη άλζξσπνη μαλαπεξλνύζαλ από ην ζπίηη ηνπ λεθξνύ γηα λα παξεγνξήζνπλ αθόκε κηα θνξά ηνπο νηθείνπο ηνπ. Πξνηνύ κπνπλ κέζα έπιελαλ ηα ρέξηα ζηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ. Παξάιιεια, εηδνπνηνύληαλ θαη ηα άηνκα πνπ θαινύληαλ λα θαζίζνπλ ζην γεύκα πνπ έζηξσλαλ γηα ηελ ςπρή ηνπ λεθξνύ θαη νλνκαδόηαλ καθαξία. Υπήξρε έζηκν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ λεθξνύ δελ καγείξεπαλ επί 40 κέξεο. Τν θαγεηό ην πξνεηνίκαδαλ κε ηε ζεηξά νη ζπγγελείεο θαη νη γείηνλεο. Εθηόο ηνύηνπ, όηαλ έξρνληαλ λα παξεγνξήζνπλ νη ζπγγελείο έθεξλαλ έλα κπνπθάιη ξαθί, δάραξε θαη άςεην θαθέ. Η παξάηαζε ηνπ πέλζνπο εμαξηηόηαλ από ηελ ειηθία ηνπ λεθξνύ. Τν πέλζνο θξαηνύζε ζπλήζσο έλα ρξόλν, αιιά γηα ηνπο λένπο δηαξθνύζε πεξηζζόηεξν. Αλαθέξνπκε επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ην έζηκν, νξγάλσλαλ κλεκόζπλν γηα ηνλ λεθξό θαη ηελ Τξίηε, ελάηε θαη ηεζζαξαθνζηή κέξα θαζώο θαη όηαλ ζπκπιεξώλνληαλ έλαο ρξόλνο από ην ζάλαηό ηνπ. Σηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο νη νηθείνη ηνπ λεθξνύ ληύλνληαλ ζηα καύξα, δελ έπαηξλαλ κέξνο ζε γάκνπο θαη άιιεο δηαζθεδάζεηο θηι. Τνλ έβδνκν ρξόλν ή θαη αξγόηεξα, αλ θάπνηνο άιινο ζάλαηνο ζπλέβαηλε ζηελ νηθνγέλεηα, άλνηγαλ ηνλ ηάθν θαη αθαηξνύζαλ ηα νζηά ηνπ λεθξνύ, πνπ ηα έπιελαλ κε θξαζί θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηνπνζεηνύζαλ ζε έλα θηβώηην ή ζαθνύια θαη ηα έβαδαλ ζην θνηκεηήξην, πνπ βξηζθόηαλ πίζσ από ηελ θεληξηθή εθθιεζία. Τν θνηκεηήξην ήηαλ έλα εηδηθό θηίξην ζε ζρήκα ηνύλει, κε ην παξεθθιήζη ηεο Αγίαο Τξηάδαο επάλσ, όπνπ ζπγθεληξώλνληαλ ηα νζηά ησλ εθηαθηαζκέλσλ ηνπ ρσξηνύ. Απηό γηλόηαλ γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ ζην λεθξνηαθείν. Σηηο Σρσξηάδεο, ππήξραλ αξθεηέο πξνιήςεηο ζε ζρέζε κε ην ζάλαην, όπσο: -Πίζηεπαλ όηη ε θξαπγή ηεο θνπθνπβάγηαο πξνκήλπε ζάλαην. Εάλ ε θνπθνπβάγηα θξαύγαδε πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ ζπηηηνύ, πίζηεπαλ όηη ζα πέζαηλε ν λνηθνθύξεο ηνπ. Αλ θξαύγαδε ζε θάπνην άιιν κέξνο ηνπ ζπηηηνύ, πίζηεπαλ όηη ζα πέζαηλε θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Γη απηό έθαλαλ ό,ηη κπνξνύζαλ γηα λα ηηο απνκαθξύλνπλ. -Όηαλ γάβγηδε ην ζθπιί ζαλ λα κνηξνινγνύζε, πίζηεπαλ όηη θαη απηό πξνκήλπε ζάλαην. Κη αλ απηό ζπλέβαηλε ζηηο βξαδηλέο ώξεο, λόκηδαλ όηη θάηη θαθό απεηινύζε ηνλ λνηθνθύξε θαη πξνο απνθπγή απηνύ ζθόησλαλ ή έδησρλαλ καθξηά ην ζθπιί. -Μηα ηέηνηα πξόιεςε ππήξρε θαη γηα ην θηξθηξίδη (είδνο εληόκνπ). Όηαλ ηξαγνπδνύζε κέζα ή θνληά ζην ζπίηη, πηζηεύαλε όηη πξνκήλπε ζάλαην, γη απηό θαη ην έςαρλαλ επίκνλα ζε όιν ην ζπίηη γηα λα ην ζθνηώζνπλ. -Κνίηαδαλ κε κεγάιε πξνζνρή ηα νζηά από ηηο πιάηεο ησλ δώσλ πνπ έζθαδαλ, αθόκε θαη ην ζηεζάκη από ηα θνηόπνπια γηα λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκάδηα, πνπ πξνκήλπαλ ζάλαην. Απηά ηα ζεκάδηα δελ ηα αλαγλώξηδαλ όινη, αιιά κόλν κεξηθνί πνπ εκθαλίδνληαλ σο εηδηθνί. Δεκήηξεο Μπεληνύιεο «Σρσξηάδεο Πσγσλίνπ» Ήζε θαη έζηκα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα