ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIΗΓΗΕΩΝ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου Επίζημη έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIΗΓΗΕΩΝ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Επίζημη έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ. 15.30 16."

Transcript

1 Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΩΡΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIΗΓΗΕΩΝ Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Επίζημη έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ Εγγραφές Προσφωνθσεις-Xαιρετισμοί Ειςαγωγικι ομιλία του Προζδρου τθσ Ε.Ε..ΝΑ.Ε., κ. Σάββα Σπζντηα, Ομότιμου Κακθγθτι Πολιτικών και Οικονομικών Επιςτθμών τθσ χολισ Ευελπίδων, Mζλουσ του ώματοσ Ομότιμων Κακθγθτών του Πανεπιςτθμίου Ακθνών * Ειςαγωγικι ομιλία του Διευκυντι του Ινςτιτοφτου Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών, κ. Ταξιάρχθ Κόλια, Κακθγθτι Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ του Σμιματοσ Φιλολογίασ του Ε.Κ.Π.Α., Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ε.Ε..ΝΑ.Ε. * Ειςαγωγικι Ομιλία τθσ Τπεφκυνθσ-υντονίςτριασ του Προγράμματοσ, κ. Αςπαςίασ Ραυλοποφλου, Δρσ Αρχαίασ Ιςτορίασ, Εκπαιδευτικοφ

2 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Πποϊζηοπική εποσή Απσαϊκοί και Κλαζικοί σπόνοι Προεδρείο 1ο Ταμηάξρεο Κόιηαο - Διέλε Επκή - Δπαγγειία Σηεθαλή Νικόλαοσ Μεροφςθσ Δρ Προϊςτορικισ Αρχαιολογίασ Διδἀςκων του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου, Τπεφκυνοσ Πολιτιςτικών Θεμάτων Α Διεφκυνςθσ Β/βάκμιασ Εκπ/ςθσ Θεςςαλονίκθσ Ευαγγελία Στεφανι Δρ Προϊςτορικισ Αρχαιολογίασ Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Κεραμικισ, Σοιχογραφιών και Ψθφιδωτών του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ «Προϊςτορικι Μακεδονία (7θ χιλιετία-1100 π.χ.) και βαλκανικόσ περίγυροσ: ζξι χιλιετίεσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ και δράςθσ» Ιωάννθσ Ξυδόπουλοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Αρχαίασ Ιςτορίασ του Σμιματοσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ του Α.Π.Θ. «Θ πρόςλθψθ των Θρακϊν και των Μακεδόνων ςτθν ιςτοριογραφία των κλαςικϊν χρόνων» Δθμιτριοσ Ρανομιτροσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ τθσ τρατιωτικισ χολισ Ευελπίδων «Λαοί τθσ περιφζρειασ του ελλθνικοφ κόςμου ςτο ζργο του Θουκυδίδθ» Συζθτηση Διάλειμμα

3 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Πποϊζηοπική εποσή Απσαϊκοί και Κλαζικοί σπόνοι Προεδρείο 2ο Ιωάλλεο Ξπδόπνπινο Νηθόιανο Μεξνύζεο Αζπαζία Παπινπνύινπ Ελζνθ Ζυμι Επίκουροσ Κακθγιτρια Κλαςικισ Αρχαιολογίασ του Σμιματοσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου «Πολυτζλεια και τρυφι ςτον κακθμερινό βίο Μακεδόνων και Θρακϊν βάςει των αρχαιολογικϊν μαρτυριϊν» Αςπαςία Ραυλοποφλου Δρ Αρχαίασ Ιςτορίασ, μζλοσ Δ τθσ Ε.Ε..ΝΑ.Ε. «Πλθκυςμοί από τθν περιφζρεια του ελλθνικοφ κόςμου ωσ μζτοικοι και δοφλοι ςτθν Ακινα των κλαςικϊν χρόνων: θ μαρτυρία των επιγραφϊν» Μαρία Δθμοποφλου Δρ Αρχαίασ Ιςτορίασ «Εφξεινοσ Πόντοσ και Ακινα: κεϊρθςθ τθσ ςχζςθσ τουσ ςφμφωνα με τα ιςτορικά δεδομζνα και ςε ςυνάρτθςθ με ζργα τθσ τραγικισ ποίθςθσ» Συζθτηση

4 άββατο 17 Οκτωβρίου 2015 Ελληνιζηικοί σπόνοι Ρωμαϊκή εποσή Προεδρείο 1ο Χαξίθιεηα Παπαγεωξγηάδνπ - Μαξία-Γαβξηέιια Παξηζάθε - Francesco Camia Σοφία Ανεηίρθ Επίκουροσ Κακθγιτρια Αρχαίασ Ιςτορίασ του Σμιματοσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ του Ε.Κ.Π.Α. «Κινθτικότθτα ατόμων και πλθκυςμιακϊν ομάδων ςτα ελλθνιςτικά χρόνια: οι επιγραφικζσ μαρτυρίεσ» Γεώργιοσ Κακαβάσ Δρ Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ Διευκυντισ του Επιγραφικοφ και Νομιςματικοφ Μουςείου, Αντιπρόεδροσ τθσ Ε.Ε..ΝΑ.Ε. «Σα πορτραἰ τα των θγεμόνων ςε νομίςματα των ελλθνιςτικϊν βαςιλείων» Ραναγιώτθσ Δουκζλλθσ Κακθγθτισ Ρωμαϊκισ Ιςτορίασ του Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Με το βλζμμα του τράβωνα» Νικόλαοσ Γιαννακόπουλοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Αρχαίασ Ιςτορίασ του Σμιματοσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ του Α.Π.Θ. «Ρωμαϊκζσ aποικίεσ ςτθ Μακεδονία» Συζθτηση Διάλειμμα

5 άββατο 17 Οκτωβρίου 2015 Ελληνιζηικοί σπόνοι Ρωμαϊκή εποσή Προεδρείο 2ο Παλαγηώηεο Γνπθέιιεο - Γεώξγηνο Καθαβάο - Σνθία Αλεδίξε Χαρίκλεια Ραπαγεωργιάδου Δρ Κλαςικισ Αρχαιολογίασ, Νομιςματολόγοσ Διευκφντρια Ερευνών του Ινςτιτοφτου Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών «Θ οικονομία των ρωμαϊκϊν χρόνων ςτισ περιοχζσ τθσ Θράκθσ» Μαρία-Γαβριζλλα Ραριςάκθ Δρ Κλαςικισ Αρχαιολογίασ Κφρια Ερευνιτρια του Ινςτιτοφτου Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών «Θ βακμιαία αςτικοποίθςθ τθσ κρακικισ ενδοχϊρασ κατά τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ» Francesco Camia Δρ Αρχαίασ Ιςτορίασ Εντεταλμζνοσ Ερευνθτισ του Ινςτιτοφτου Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών «Ρωμαίοι πολίτεσ ςτθ Θράκθ: μια δθμογραφικι ανάλυςθ» Συζθτηση

6 Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 Βςζανηινοί σπόνοι Προεδρείο 1ο Παλαλόο-Φίιηππνο Σνθνύιεο Φίιηππνο Φηιίππνπ - Δπζηξαηία Σπγθέιινπ Γεώργιοσ Θώδθσ ΜΑ Διδακτικισ τθσ Ιςτορίασ «Θ διδαςκαλία τθσ Βυηαντινισ Ιςτορίασ μζςω τθσ εικόνασ» Γεώργιοσ Καρδαράσ Δρ Βυηαντινισ Ιςτορίασ Κφριοσ Ερευνθτισ του Ινςτιτοφτου Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών «Θ κάκοδοσ των λάβων ςτθ Βαλκανικι (6οσ-7οσ αι.). Εκνολογικζσ και πολιτιςμικζσ μεταβολζσ» Αναςταςία Βακαλοφδθ Δρ Βυηαντινισ Ιςτορίασ, Δρ Διδακτικισ-Παιδαγωγικισ Διδάςκουςα του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου χολικι φμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Α Θεςςαλονίκθσ «Βυηάντιο και Παρευξείνιεσ Χϊρεσ» Ιωάννθσ Δθμθτροφκασ Δρ Βυηαντινισ Ιςτορίασ Επίτιμοσ χολικόσ φμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ «Σο εμπόριο και θ ναυτιλία του Βυηαντίου, μζςα από ταξιδιωτικζσ περιγραφζσ, ναυτικοφσ οδθγοφσ και πορτολάνουσ: θ περίπτωςθ τθσ Αδριατικισ» Γεωργία Kατςαγάνθ Δρ Κλαςικισ Φιλολογίασ χολικι φμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Α Ακινασ «λαβικζσ εγκαταςτάςεισ ςτθ Δυτικι Ελλάδα και επιβίωςθ ςλαβικϊν τοπωνυμίων. Θ περίπτωςθ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ» Συζθτηση Διάλειμμα

7 Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 Βςζανηινοί σπόνοι Προεδρείο 2ο Γεώξγηνο Καξδαξάο - Γεωξγία Καηζαγάλε - Αλαζηαζία Βαθαινύδε Ρανανόσ-Φίλιπποσ Σοφοφλθσ Λζκτορασ του Σμιματοσ λαβικών πουδών του Ε.Κ.Π.Α., Μζλοσ Δ τθσ Ε.Ε..ΝΑ.Ε. «Ιςτορία τθσ Βουλγαρίασ κατά τουσ Μζςουσ Χρόνουσ» Φίλιπποσ Φιλίππου Δρ Bυηαντινισ Ιςτορίασ «Θ πολιτικι ιδεολογία του Αϋ βουλγαρικοφ κράτουσ» Αγγελικι Ραπαγεωργίου Δρ Βυηαντινισ Ιςτορίασ Επιςτθμονικό και Διδακτικό Προςωπικό του Σμιματοσ λαβικών πουδών του Ε.Κ.Π.Α. «χζςεισ Βυηαντίου και ερβίασ» Ευςτρατία Συγκζλλου Δρ Βυηαντινισ Ιςτορίασ Επιςτθμονικι υνεργάτθσ του Ινςτιτοφτου Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών «Μεταναςτευτικά ρεφματα ςτον Μεςαίωνα: θ περίπτωςθ των Αλβανϊν» Ιόλθ Βιγγοποφλου Δρ Ιςτορίασ Ερευνιτρια του Ινςτιτοφτου Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών «Σο ταξιδιωτικό ρεφμα, οι περιθγθτζσ και τα ζργα τουσ, θ "Ελλάδα", οι Ζλλθνεσ : προςλιψεισ, προβολζσ και πολιτιςμικζσ διθκιςεισ (τζλοσ 15ου - αρχζσ 20οφ αιϊνα)» Συζθτηση

8 άββατο 24 Οκτωβρίου 2015 Νεόηεποι σπόνοι Θ: Τα Βαλκάνια ςπό οθωμανική κςπιαπσία Προεδρείο 1ο Χξπζνζέκηο Σηακαηνπνύινπ-Βαζηιάθνπ - Αηκηιία Θεκνπνύινπ - Πελειόπε Φνύγηαμε Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ Δρ Ν. Ελλθνικισ Φιλολογίασ χολικόσ φμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Α Ακινασ «Ιςτορικζσ επαφζσ - πολιτιςμικι όςμωςθ των βαλκανικϊν λαϊν κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ» Χαράλαμποσ Μθνάογλου «Σα Βαλκάνια υπό οκωμανικι κυριαρχία (15οσ-18οσ αι.): ζνα αναγκαίο(;) κενό ςτθ ςχολικι ιςτοριογραφία» Μανώλθσ Στεργιοφλθσ ΜΑ Νεότερθσ Ιςτορίασ χολικόσ φμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Λακωνίασ «χζςεισ πόλθσ-υπαίκρου ςτθ Θεςςαλία κατά τθν περίοδο τθσ Σουρκοκρατίασ» Αναςταςία Φαλιζρου Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνών, Μζλοσ Δ τθσ Ε.Ε..ΝΑ.Ε. «Θ δυτικοποίθςθ τθσ οκωμανικισ κοινωνίασ μζςα από τθν εξζλιξθ και τθ ςθμειολογία τθσ γυναικείασ ζνδυςθσ» Άννα-Ιωάννα Γουιλ-Μπαδιεριτάκθ Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Λαογραφίασ του Σμιματοσ Φιλολογίασ του Ε.Κ.Π.Α., Μζλοσ Δ τθσ Ε.Ε..ΝΑ.Ε. «Σο παραδοςιακό κόςμθμα, ςφνδεςμοσ βορειοανατολικισ και νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ» Συζθτηση Διάλειμμα

9 άββατο 24 Οκτωβρίου 2015 Νεόηεποι σπόνοι Θ: Η Κωνζηανηινούπολη ηος 19 ος αι. ωρ κοιηίδα ελληνικήρ παιδείαρ Προεδρείο 2ο Αλαζηαζία Φαιηέξνπ - Άλλα-Ιωάλλα Γνπήι-Μπαδηεξηηάθε - Κωλζηαληίλνο Κωλζηαληηλίδεο Χρυςοκζμισ Σταματοποφλου-Βαςιλάκου Κακθγιτρια του Σμιματοσ Θεατρικών πουδών του Ε.Κ.Π.Α. «Σο ελλθνικό κζατρο ςτθν κακ θμάσ Ανατολι: θ περίπτωςθ τθσ μφρνθσ» Αιμιλία Θεμοποφλου Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια του Σμιματοσ Σουρκικών και φγχρονων Αςιατικών πουδών του Ε.Κ.Π.Α. «Θ ελλθνορκόδοξθ κοινότθτα τθσ Κωνςταντινοφπολθσ τον 19 ο αι.: κοινωνία και οικονομία» Ρθνελόπθ Φοφγιαξθ MA Ευρωπαϊκών Κοινωνιών και Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ Μόνιμθ Διοικθτικι Τπάλλθλοσ ςτο ΤΠΟΠΑΙΘ «Θ Ρωμιοςφνθ και τα ςχολεία τθσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και τθν περιφζρειά τθσ» Αςπαςία Ραπαναςταςίου Δρ Κλαςικισ Αρχαιολογίασ «Imagining the Balkans: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με αφορμι τθν ζκκεςθ ςτο Εκνικό και Ιςτορικό Μουςείο» Συζθτηση

10 Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 Νεόηεποι σπόνοι ΘΘ: Νεοελληνικόρ διαθωηιζμόρ και ελληνική εθνεγεπζία Προεδρείο 1ο Νηθόιανο Παπαζηξαηεγάθεο Μαξία Κέθθνπ - Όιγα Παρή Ιάκωβοσ Μιχαθλίδθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Νεότερθσ Ελλθνικισ Ιςτορίασ του Σμιματοσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ του Α.Π.Θ. «Θ Ελλάδα και τα Βαλκάνια (19οσ-20οσ αι.): γενικοί ιδεολογικοί και πολιτικοί άξονεσ» Άννα Ταμπάκθ Κακθγιτρια του Σμιματοσ Θεατρικών πουδών Ε.Κ.Π.Α. Φιλοξενοφμενθ Ερευνιτρια ςτο Ινςτιτοφτο Ιςτορικών Ερευνών του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών «Νεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ: οι ιδεολογικζσ και πολιτιςμικζσ του ςυνιςτϊςεσ ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ» Γεωργία Βλαχοδιμου MA Νεότερθσ Ιςτορίασ «Ο Ριγασ Βελεςτινλισ και θ βαλκανικι εκνεγερςία» Μαρία Κζκκου Δρ Θεατρολογίασ χολικι φμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Α Ακινασ «Θ ςυμβολι του κεάτρου ςτθν διαμόρφωςθ του επαναςτατικοφ κλίματοσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα τθσ ελλθνικισ ανεξαρτθςίασ ςτισ Παραδουνάβιεσ Θγεμονίεσ και ςτον ευρφτερο ελλθνικό χϊρο» Συζθτηση Διάλειμμα

11 Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 Νεόηεποι σπόνοι ΘΘ: Ζηηήμαηα ιζηοπίαρ ηος 19 ος και ηων απσών ηος 20 ος αιώνα Προεδρείο 2ο Άλλα Τακπάθε - Ιάθωβνο Μηραειίδεο Νηθόιανο Παπαζηξαηεγάθεο Ραναγιώτθσ Nταβαρίνοσ Επίτιμοσ χολικόσ φμβουλοσ Φιλολόγων «Ο γερμανικόσ ιςτοριςμόσ του 19ου αιϊνα και θ νεότερθ βαλκανικι ιςτοριογραφία» Πλγα Ραχι Προϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ & Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Β/βάκμιασ Εκπ/ςθσ Ιονίων Νιςων «Ιόνιοσ Ακαδθμία ( ): ίδρυςθ, λειτουργία, κατάργθςθ του πρϊτου ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου» Νικόλαοσ Ραπαςτρατθγάκθσ Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ του Σμιματοσ λαβικών πουδών του Ε.Κ.Π.Α. «Σο πλαίςιο των διεκνϊν ςχζςεων ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα» Αγνι Κολιαδιμου «Μετακινιςεισ πλθκυςμϊν ςτα Βαλκάνια κατά τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20 ου αιϊνα» Συζθτηση

12 αββάτο 31 Οκτωβρίου 2015 Νεόηεποι σπόνοι ΘΘΘ: Ο 20 ορ αιώναρ ζηα Βαλκάνια Προεδρείο 1ο Ιωάλλεο Βξεηηόο - Γώξα Γθόηα - Σύιβηα Καηνύληα Ακανάςιοσ Χριςτου Επίκουροσ Κακθγθτισ Νεότερθσ Ιςτορίασ του Σμιματοσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου «Θ δυναμικι τθσ Βαλκανικισ Εποποιίασ ( ) και τα προτάγματά τθσ ςτο ςιμερα» Αικατερίνθ Σκιά Δρ Παιδαγωγικισ Επίτιμθ χολικι φμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ωσ αντικείμενο διδαςκαλίασ» Νικόλαοσ Τόμπροσ Λζκτορασ Νεότερθσ Ιςτορίασ τθσ τρατιωτικισ χολισ Ευελπίδων «Οι ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ με τα βαλκανικά κράτθ ςτον Μεςοπόλεμο: ςυνοπτικι αποτφπωςθ» Ελζνθ Μπενίςθ Δρ Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ Διδάςκουςα του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων Α Διεφκυνςθσ Β/βάκμιασ Εκπ/ςθσ Ακινασ «Σο κίνθμα του Τπερρεαλιςμοφ ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου και οι ςχζςεισ του με το χϊρο των Βαλκανίων (κοινωνικζσ-ιςτορικζσ-γεωπολιτικζσ-ιδεολογικζσ)» Συζθτηση Διάλειμμα

13 αββάτο 31 Οκτωβρίου 2015 Νεόηεποι σπόνοι ΘΘΘ: Ο 20 ορ αιώναρ ζηα Βαλκάνια Προεδρείο 2ο Αζαλάζηνο Χξήζηνπ - Nηθόιανο Τόκπξνο - Αηθαηεξίλε Σθηά Δώρα Γκότα φμβουλοσ-εμπειρογνώμων Βακμοφ Α του Τπουργείου Εξωτερικών «Θ βαλκανικι ςυνεννόθςθ και ο ρόλοσ των Μεγάλων Δυνάμεων τθν επαφριο του Β' Παγκοςμίου Πολζμου μζςα από τα αρχεία τθσ εποχισ» Δθμιτριοσ Βαςιλείου MA Nεότερθσ και φγχρονθσ Ιςτορίασ «Θ διαχείριςθ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ ( ): πολιτικζσ προςεγγίςεισ και ιδεολογικζσ αναηθτιςεισ ςτισ ςελίδεσ των ακθναϊκϊν εφθμερίδων «Ακρόπολισ» και «Εμπρόσ»» Σφλβια Κατοφντα Λζκτορασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ τθσ τρατιωτικισ χολισ Ευελπίδων «Ελλθνικι πολιτιςτικι κλθρονομιά και παραχάραξθ τθσ ιςτορίασ. Θ Μακεδονία μζςα από τα ςχολικά εγχειρίδια τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςτθν ΠΓΔΜ και ςτθν Ελλάδα» Ραναγιώτθσ Σαβοριαννάκθσ «Επιςιμανςθ και ςφνκεςθ πλθροφοριϊν από παρακζματα ι επεξεργαςία ιςτορικϊν πθγϊν; Θ πρόκλθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των ιςτορικϊν πθγϊν για τθ διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ ςτο Λφκειο» Ιωάννθσ Bρεττόσ Κακθγθτισ Παιδαγωγικισ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ε.Κ.Π.Α. Ελιςάβετ Λαηαράκου Δρ Παιδαγωγικισ, χολικι φμβουλοσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γ Ακινασ «Διδάςκοντασ Ιςτορία με ενςυναίςκθςθ» Συζθτηση