ΕΠΙΤΟΠΟΥ / EPITOPOU parcours d installations in situ - διαδρομή εγκαταστάσεων εξωτερικού χώρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΟΠΟΥ / EPITOPOU parcours d installations in situ - διαδρομή εγκαταστάσεων εξωτερικού χώρου"

Transcript

1 ΕΠΙΤΟΠΟΥ / EPITOPOU parcours d installations in situ - διαδρομή εγκαταστάσεων εξωτερικού χώρου Kostas BASSANOS Eva T. BONY Anne BROCHOT Laurent MARESCHAL Nina PAPACONSTANTINOU commissaire επιμελήτρια Jeanette ZWINGENBERGER 27/07-28/ Andros, Cyclades, Grèce / Άνδρος, Κυκλάδες, Ελλάς

2 Le titre Επιτοπου/Epitopou, du grec επι/epi qui signifie sur le sol, sur le territoire et aussi le point par lequel une chose se rattache à une autre et τοπος / topos qui signifie le lieu, le territoire, exprime notre intention de proposer une manifestation artistique en solidarité entre artistes, commissaire et habitants et de témoigner ainsi que l art reste un champ libre et ouvert. Όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο Επιτόπου/Epitopou, από το ελληνικό πρόθεμα επί που σημαίνει πάνω, πάνω στο έδαφος, το σημείο όπου ένα πράγμα συνδέεται με ένα άλλο, και τόπος, η εικαστική αυτή πρόταση εκφράζει την αμοιβαία επιθυμία για δράση μεταξύ καλλιτεχνών, επιμελήτριας και κατοίκων με το σκεπτικό ότι η τέχνη παραμένει ένα ανοικτό και ελεύθερο πεδίο δράσης.

3 Cinq artistes de Grèce et de France, Kostas BASSANOS, Eva T. BONY, Anne BROCHOT, Laurent MARESCHAL, Nina PAPACONSTANTINOU, se sont retrouvés sur l ile d Andros pour réaliser un parcours d installations in situ dans la périphérie du village Livadia, à proximité de la capitale de l ile, Chora. La conception et la réalisation des œuvres spécifiques au lieu a révélé un esprit d économie et de simplicité. Chaux, pierre, bois, corde, les matières utilisées pour exprimer des notions comme le rapport de l homme à l environnement par une dialectique entre le sujet et son paysage dans l œuvre de Kostas Bassanos; le langage mathématique comme instrument d appréhension de la nature dans l œuvre d Eva T. Bony; ou bien le rapport entre texte et texture, le passage de l écriture à l image de Nina Papaconstantinou. Anne Brochot a fait allusion aux rapports géopolitiques entre Nord-Sud avec sa ligne «fantôme» qui disparait progressivement dans l horizon; et Laurent MARESCHAL a proposé trois installations dont deux interactionnelles. Dans ses installations l art devient un forum où le public a un rôle actif. Cent soixante papiers avec des messages écrits par les enfants de l école primaire de la capitale de l ile ont été installés dans la pierre pour transformer ainsi un mur entier en «Bureau de réclamations».

4 Πέντε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Γαλλία,, Κώστας ΜΠΑΣΑΝΟΣ, Εύα Τουρτόγλου-BONY, Anne BROCHOT, Laurent MARESCHAL και Νίνα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ βρέθηκαν στο νησί της Ανδρου, για να πραγματοποιήσουν μια σειρά εγκαταστάσεων in-situ εγγεγραμμένων σέ διαδρομή στήν περιφέρεια του χωριού Λειβάδια, κοντά στην Χώρα της Ανδρου. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων έγινε ειδικά για το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα σ ένα πνεύμα οικονομίας και απλότητας. Ασβέστης, πέτρα, ξύλο, σκοινί τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να εκφράσουν έννοιες οπως η σχέση τού ανθρώπου με το περιβάλλον στον έργο του Κώστα Μπασάνου; η γλώσσα των μαθηματικών ως μέσο κατανόησης της φύσης στό έργο της Εύας Τουρτόγλου-Bony; και ακόμα η σχέση γραφής και υφής, η μετάβαση από την γραφή στήν εικόνα στό έργο της Νίνας Παπακωνσταντίνου. Η Anne Brochot έθειξε τις γεωπολιτικές διασυνδέσεις Βορρά- Νότου με την γραμμή «φάντασμα» πού εξαφανίζεται μέσα στόν ορίζοντα και ο Laurent Mareschal πρότεινε τρείς εγκαταστάσεις. Σε δύο από αυτές η τέχνη ως φόρουμ δίνει στούς κατοίκους ένα ενεργητικό ρόλο. Εκατόν εξήντα γραπτά μυνήματα τών παιδιών του δημοτικού σχολείου της Χώρας τοποθετήθηκαν στον πέτρινο τοίχο ο οποίος μετατράπηκε σε «Γραφείο Παραπόνων».

5 Kostas BASSANOS Installation in situ. Fig 0,1,12,A. Bois de palette. H 1m Εγκατάσταση in situ. Fig 0,1,12,A. Ξύλο παλέττας. Y 1m

6 Kostas BASSANOS Installation in situ. Fig 0,1,12,A. Bois de palette. H 1m Εγκατάσταση in situ. Fig 0,1,12,A. Ξύλο παλέττας. Y 1m

7 Kostas BASSANOS Installation in situ. Fig 0,1,12,A. Bois de palette. H 1m Εγκατάσταση in situ. Fig 0,1,12,A. Ξύλο παλέττας. Y 1m

8 Εva T. BONY Protos Installation in situ. Château d eau. Chaux sur pierre. 6m20cm x 7m x 0,31 cm Protos Eγκατάσταση in situ. Ασβέστης σε πέτρα. Δεξαμενή. 6m20cm x 7m x 0,31 cm

9 Εva T. BONY Protos Inscription de la suite sur les deux cotés de la route. Chaux. 9m70 cm et 8m60cm Protos Σχεδίαση της ακολουθίας στίς δύο πλευρές τού οδοστρώματος. Ασβέστης. 9m70 cm και 8m60cm

10 Εva T. BONY Protos Chaux sur troncs de cyprès. 0,31cm x 17,50m Protos Ασβέστης σε κορμούς δέντρων. 0,31cm x 17,50m

11 Anne BROCHOT Je viens du nord. Installation dans un pré. Végétation soustraite. 0,60 x 65m. Ερχομαί από τον βορρά. Εγκατάσταση σε χωράφι. Αφαίρεση χλόης. 0,60 x 65m.

12 Anne BROCHOT Je viens du nord. Installation dans la rivière. Végétation soustraite. 0,60 x 12m. Ερχομαί από τον βορρά. Εγκατάσταση στή κοίτη του ποταμού. Αφαίρεση χλόης. 0,60 x 12m.

13 Anne BROCHOT Ligne fantôme. Installation dans le lit de la rivière. Corde blanche. 36m. Γραμμή φάντασμα Εγκατάσταση στη κοίτη του ποταμού. Λευκό σκοινί. 36m.

14 Laurent MARESCHAL Inscription de la phrase «Tout coule rien ne demeure» avec de pierres trouvés dans le lit de la rivière. Détails de l installation à un mois d'intervalle. Σχεδίαση με πέτρες της φράσης «Τα πάντα ρεί και ουδέν μένει» στην κοίτη τού ποταμού. Λεπτομέρειες της εγκατάστασης με διάστημα ενός μηνός.

15 Laurent MARESCHAL Bureau de réclamations. Installation des 160 messages écrits par les enfants de l école primaire de Chora. Les messages ont été lus par le public le jour du vernissage. Γραφείο παραπόνων Εγκατάσταση 160 γραπτών μυνημάτων των μαθητών του Δημοτικού σχολείου της Χώρας. Τά μυνήματα διαβάστηκαν από το κοινό την ημέρα των εγκαινίων

16 Laurent MARESCHAL «La bonne semence même si elle tombe dans la mer, deviendra une île» T-shirts imprimés portés par les habitants le jour du vernissage. Ο καλός ο σπορός και στήν θάλασσα να πέσει γίνεται νησί Τυπωμένα T-shirts. Φορέθηκαν την ημέρα των εγκαινίων από τους κατοίκους

17 Nina PAPACONSTANTINOU Inscription de la phrase du poète Empirikos «Dans la lumière de cette journée festive». Chaux. Détail de l installation. Longueur 150m environ Σχεδίαση της φράσης του Εμπειρίκου «Στό φώς της πανυγηρικής αυτής ημέρας». Λεπτομέρεια της εγκατάστασης. Μήκος 150m περίπου

18 Nina PAPACONSTANTINOU Inscription de la phrase du poète Empirikos «Dans la lumière de cette journée festive». Chaux. Détail de l installation. Longueur 150m environ Σχεδίαση της φράσης του Εμπειρίκου «Στό φώς της πανυγηρικής αυτής ημέρας». Ασβέστης. Λεπτομέρεια της εγκατάστασης. Μήκος 150m περίπου

19 Nina PAPACONSTANTINOU Inscription de la phrase du poète Empirikos «Dans la lumière de cette journée festive». Chaux. Détail de l installation. Longueur 150m Σχεδίαση της φράσης του Εμπειρίκου «Στό φώς της πανυγηρικής αυτής ημέρας». Ασβέστης. Λεπτομέρεια της εγκατάστασης. Μήκος 150m

20 EΠΙΤΟΠΟΥ/EPITOPOU 2013 Les artistes avec M. Bouchez, C. Bony, V. & D. Tourtoglou et J.Zwingenberger. Monastère St- Nicolas, Andros. Οι καλλιτέχνες με την M. Bouchez, C. Bony, Β. & Δ. Τουρτόγλου και η J. Zwingenberger. Μοναστήρι Αγ. Νικολάου, Ανδρος. Les artistes: N.Papaconstantinou, A.Brochot, L. Mareschal, E. T. Bony, K. Bassanos et la petite Savina Bassanos. Livadia, Andros. Οι καλλιτέχνες : Ν. Παπακωνσταντίνου, A. Brochot,, Laurent Mareschal, Εύα Τουρτόγλου Bony, Κ. Μπασάνος, και η μικρή Σαβίνα Μπασάνου. Λειβάδια, Ανδρος.

21 ΕΠΙΤΟΠΟΥ / EPITOPOU 2013 Dans le cadre de la manifestation Η εκδήλωση περιέλαβε : EPITOPOU / Installations Un circuit d installations in situ dans la périphérie du village Livadia à proximité de la capitale de l ile Chora. EPITOPOU / Mikra Une exposition à la Bibliothèque Kaireios, dans le centre-ville de la capitale de l ile, Chora. EPITOPOU / Rencontres Présentation du travail des artistes au public par la commissaire et projection du film EPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2013 réalisée par C. Bony dans la salle en plein air du Club Cinématographique d Andros Rencontres entre artistes et habitants et visites guidées des installations durant la manifestation. - EΠITOΠOU / Εγκαταστάσεις Μια διαδρομή εφήμερων εγκαταστάσεων in situ στην περιφέρεια του χωριού Λειβάδια κοντά στην Χώρα της Άνδρου. EΠITOΠOU / Μικρά Μια έκθεση έργων σε αίθουσα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, στη Χώρα της Άνδρου EΠITOΠOU / Συναντήσεις Παρουσίαση του έργου των καλλιτεχνών στο κοινό από την επιμελήτρια και προβολή της μικρού μήκους ταινίας EPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2013, γυρισμένο από τον C. Bony, στην θερινή αίθουσα της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου. Συναντήσεις μεταξύ καλλιτεχνών και κατοίκων και ξεναγήσεις στην διαδρομή των εγκαταστάσεων καθ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης. - Sous l égide de l Institut Français de Grèce Partenaires: Mairie d Andros, Bibliothèque Kairieos, Club Cinématographique d Andros, Association culturelle de Livadia, Andros Routes Commissaire : Jeanette Zwingenberger (d après une proposition de Eva T. Bony) Artistes participants: Kostas Bassanos, Eva T. Bony, Anne Brochot, Laurent Mareschal, Nina Papaconstantinou Documentation film : C. Bony Υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος Συνεργάτες : Δήμος Άνδρου, Καϊρειος Βιβλιοθήκη, Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου, Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιών, Άνδρου Διαδρομές Επιμελήτρια : Jeanette Zwingenberger ( σε πρόταση της Εύας Τουρτόγλου Bony ) Καλλιτέχνες : Κώστας Μπασάνος, Anne Brochot, Eva T. Bony, Laurent Mareschal, Νίνα Παπακωνσταντίνου Φωτογραφικό υλικό φίλμ : C. Bony

22 ΕΠΙΤΟΠΟΥ / EPITOPOU 2013 Cet événement a été réalisé grâce au soutien de : Η πρόταση αυτή πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη των: -M.Bouchez, attachée culturelle, I. Auriault et Elise Jalladeau de l Institut Français d Athènes. -M.Bouchez, πολιτιστική ακόλουθος, I. Auriault et Elise Jalladeau του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. - Maire d Andros, Mr. Glynos, et l attachée culturelle à la Mairie, Mme M. Korkodeilou. -Δήμαρχος Ανδρου, κ Γλυνός, και η υπεύθυνη του πολιτιστικού τομέα του Δήμου, κας Μ. Κορκοδείλου. -Mme E. Dampasis, directrice de la Bibliothèque Kaireios. -Kα Ε. Δάμπαση, υπέυθυνη της Καιρείου Βιβλιοθήκης Ανδρου. -L Association Culturelle de Livadia et Andros Routes -Πολιτιστικός σύλλογος Λειβαδιών και Ανδρου Διαδρομές -L équipe du Club Cinématographique d Andros et spécialement de Olga Karayannis et Vangellis Loukissas. -Ομάδα της Κινηματογραφικής Λέσχης Ανδρου και κυρίως της Ολγας Καραγιάννη και του Βαγγέλη Λουκίσσα -Pour l aide technique et matérielle on remercie: -Για τήν τεχνική και υλική βοήθεια ευχαριστούμε: -FAST FERRIES, Psarros Constructions, SARIZA, STUDIOS DRYADES, ΤA SKALAKIA, Γεύσεις με θέα et K. Kasidoni de l agence de voyages «Ploes» -FAST FERRIES, Oικοδομικές Επιχειρήσεις Ψαρρός, SARIZA, STUDIOS ΔΡΥΑΔΕΣ, ΤΑ ΣΚΑΛΑΚΙΑ, Γεύσεις με θέα και την Κ. Κασιδώνη του ταξιδιωτικού γραφείου «Πλοές» -et pour l hospitalité: -και για την φιλοξενία: -les habitants de Livadia : Mmes Η. Dandolou, E. Idriotou, A. Grigora, M. Petraki, E. Raptaki, et M&S Maraveli. -τους κατοίκους των Λειβαδιών: Κες Χ. Δανδόλου, Ε. Ιδριώτου, Α. Γρηγόρα, Μ. Πετράκη, Ε. Ραπτάκη, τον κ Λ. Ισσαρη και τους Μ&Σ Μαραβελή. -Un grand merci à l institutrice de l école primaire de Chora A. Pertesi qui a permis à l artiste L. Mareschal de réaliser son œuvre avec les écrits des enfants. -Ενα μεγάλο ευχαριστώ στην δασκάλα του δημοτικού σχολείου Χώρας Α. Περτέση η οποία επέτραψε στον καλλιτέχνη L. Mareschal να πραγματοποιήσει το έργο του με τα γραπτά μυνήματα των παιδιών. et tous ceux qui nous ont soutenu silencieusement....και σε όλους όσους μας στήριξαν σιωπηλά.

23 Ε Π Ι Τ Ο Π Ο Υ / E P I T O P O U

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

11 07-30 08.2015. Εργαστήρια Workshops 2015 Δημήτρης Τζικόπουλος Dimitri Tzikopoulos Ελεάννα Μπαλέση Eleanna Balesi Ζωή Φιλίππου Zoé Philippou

11 07-30 08.2015. Εργαστήρια Workshops 2015 Δημήτρης Τζικόπουλος Dimitri Tzikopoulos Ελεάννα Μπαλέση Eleanna Balesi Ζωή Φιλίππου Zoé Philippou Parcours d installations in-situ, rencontres, projections Διαδρομή εγκαταστάσεων in-situ, συναντήσεις, προβολές Καλλιτέχνες Artistes 2015 Χρήστος Βαγιάτας Christos Vagiatas Εμμανουέλ Ντικρό Εmmanuelle

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMNE-HIVER 2014-15

AUTOMNE-HIVER 2014-15 GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 Στον δρόμο που χάραξε το πλούσιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το δελτίο - 1 - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Το δελτίο - 1 - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Το δελτίο Ενηµερωτικό δελτίο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων-bulletin d information de la Communauté hellénique de Paris et des environs Φεβρουάριος - Νοέµβριος 2010- n o 46 février - novembre

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Tériade: Γαλλία - Ελλάδα Διεθνές Συνέδριο, 13-14 Μαρτίου 2015 Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών - ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Tériade: Γαλλία - Ελλάδα Διεθνές Συνέδριο, 13-14 Μαρτίου 2015 Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών - ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Tériade: Γαλλία - Ελλάδα Διεθνές Συνέδριο, 13-14 Μαρτίου 2015 Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών - ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Tériade: France - Grèce Colloque international, 13-14 mars 2015 Fondation Teloglion - Université

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBRE-DÉCEMBRE

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBRE-DÉCEMBRE GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2015 Σε πείσμα των πολύπλοκων συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS B EXAMENS À L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδια σε Θάλασσες και Στεριές Terres et Mers. Vincent Besnard

Ταξίδια σε Θάλασσες και Στεριές Terres et Mers. Vincent Besnard Ταξίδια σε Θάλασσες και Στεριές Terres et Mers Vincent Besnard «Car, voici, l hiver est passé ; la pluie a cessé, elle s en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 (9:00-18:00) Παλαιό Πανε ιστήµιο, Θόλου 5, Πλάκα

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 (9:00-18:00) Παλαιό Πανε ιστήµιο, Θόλου 5, Πλάκα ΗΜΕΡΙ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 (9:00-18:00) Παλαιό Πανε ιστήµιο, Θόλου 5,

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 52 Mars 2015 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Πάρε το καπέλο σου, έχουμε μακρύ ταξίδι... Prenez votre chapeau, nous avons un long chemin à parcourir...

Πάρε το καπέλο σου, έχουμε μακρύ ταξίδι... Prenez votre chapeau, nous avons un long chemin à parcourir... Πάρε το καπέλο σου, έχουμε μακρύ ταξίδι... Prenez votre chapeau, nous avons un long chemin à parcourir... Ο ΠΕΤΑΣΟΣ είναι μία εταιρεία διοργάνωσης περιηγήσεων και ταξιδιών στο χώρο και στο χρόνο Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES, DE LA CULTURE ET DU SPORT CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

Vente d art grec du XX e siècle

Vente d art grec du XX e siècle Vente d art grec du XX e siècle 26 novembre 2012 Hôtel Drouot, Paris 1 VENTE / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Hôtel Drouot, Paris 26 novembre 2012 / DROUOT, Παρίσι, 26 Νοεμβρίου 2012 EXPOSITION / ΕΚΘΕΣΗ Hôtel Grande-Bretagne,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_fr_names 6/5/12 9:32 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Ce manuel est dédié aux enseignants et aux apprenants du grec moderne -

Διαβάστε περισσότερα

Novembre 2011 N 42. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire. Triopetra

Novembre 2011 N 42. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Sommaire. Triopetra Novembre 2011 N 42 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Site Internet : www.creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES Janvier 2009 Janvier 2010 BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES La CommunautÄ grecque des Alpes Maritimes a le plaisir de vous inviter Å partager la Vassilopita qui sera coupäe le Samedi

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΛΟΓΟΣ

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΛΟΓΟΣ H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΛΟΓΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE - LE LOGOS 02.05.2014-19.00-02.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME Η ΝΎΧΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ Ο ΛΌΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ NUIT DE LA PHILOSOPHIE LE LOGOS UNE

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η Ελλάδα «έγινε Μόδα» «Le goût à la grecque»

Όταν η Ελλάδα «έγινε Μόδα» «Le goût à la grecque» Όταν η Ελλάδα «έγινε Μόδα» «Le goût à la grecque» Le rococo sous Louis XV. Caractéristiques générales, œuvres représentatives. Les élèves: Iro Stergiopoulou Hélène Dimitriou La professeur : Mme Oikonomou

Διαβάστε περισσότερα

20:00-20:05 Το κυνήγι του μποζονίου του Higgs/ La chasse au boson de Higgs

20:00-20:05 Το κυνήγι του μποζονίου του Higgs/ La chasse au boson de Higgs Hommage au Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS Images 31 Janvier- 5 Février 2013, 19:30-21:30 Institut Français d Athènes, Sina 31, 10680 Athènes Auditorium Théo Angelopoulos Αφιέρωμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση ISBN 978-618-81460-1-3 9 786188 146013 Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση Stratis Eleftheriadis-Tériade Museum-Library: Redisplaying the Collection Musée-Bibliothèque Stratis Élefthériadis-Tériade:

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια περίοδο που πολλές αξίες και αρχές

Σε μια περίοδο που πολλές αξίες και αρχές Fävrier 2008 De nos jours, bien des valeurs sont remises en question et une foule d'ävånements mettent Ç l'äpreuve notre foi en elles ; mais votre soutien nous assure que rien ne peut s'opposer au däsir

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητικό ηλεκτρονικό περιοδικό Ελλάδα-Γαλλία Διαπολιτισμικός Διάλογος Συμβολική συμμετοχή του 2 ου Γυμνασίου Χανίων

Μαθητικό ηλεκτρονικό περιοδικό Ελλάδα-Γαλλία Διαπολιτισμικός Διάλογος Συμβολική συμμετοχή του 2 ου Γυμνασίου Χανίων Μαθητικό ηλεκτρονικό περιοδικό Ελλάδα-Γαλλία Διαπολιτισμικός Διάλογος Συμβολική συμμετοχή του 2 ου Γυμνασίου Χανίων Αντικείμενο μελέτης- θέμα Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1852-1983 Σχολικό έτος 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro d avril 2013. 2 ème quinzaine Τεύχος Απριλίου 2013. 2o εκαπενθήµερο 1. Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 FÉVRIER - JUILLET 2015 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη μαθημάτων και κατάρτιση ενηλίκων:

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 2013 FOCUS théâtre contemporain Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσίαση της νέας γαλλικής θεατρικής δημιουργίας τον Μάιο του 2012, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επαναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

AUREA. Yπό την Αιγίδα / Sous le patronage

AUREA. Yπό την Αιγίδα / Sous le patronage AUREA AUREA Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. L exposition est placée sous l égide de la Présidence grecque du Conseil de l Union européenne.

Διαβάστε περισσότερα