ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Οι ρίζες των δέντρων αποτελούνται απο τρία είδη ιστών ένα εκ των οποίων, (ο επιφανειακός ιστός) περιλαµβάνει ειδικά τροποποιηµένα κύτταρα που έχουν απορροφητική δράση. Τα κύτταρα αυτά ονοµάζονται ριζίδια και η απορρόφηση νερού απ αυτά γίνεται εξαιτίας και του τριχοειδούς φαινοµένου. Το σκίτσο προέρχεται απο το CD ROM Encarta `97 Encyclopedia Microsoft Inc.

2 7.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο προσδιορισµός του συντελεστή επιφανειακής τάσης υγρού (νερού) µε τη µέθοδο της ανύψωσης της στάθµης του σε τριχοειδείς σωλήνες. 7.2 ΜΕΘΟ ΟΣ Μετράµε την ανύψωση h της στάθµης του νερού σε σειρά τριχοειδών σωλήνων µε τη βοήθεια οριζόντιου µικροσκοπίου. Στην συνέχεια στερεώνουµε τους σωλήνες σε οριζόντια θέση και µετράµε µε τη βοήθεια του οριζόντιου µικροσκοπίου 4γ την διάµετρο d των σωλήνων. Η σχέση που συνδέει τα δυο µεγέθη είναι : h = ρ.g.d 1 4γ και µπορεί να γραφεί µε τη µορφή h= A+ B( ), όπου B =. Χαράσουµε τη d ρ.g 1 γραφική παράσταση h= f d που είναι ευθεία και υπολογίζουµε µε τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων, τα Β, δβ. Με δεδοµένα την πυκνότητα ρ του υγρού και την επιτάχυνση της βαρύτητας g, υπολογίζουµε το συντελεστή επιφανειακής τάσης γ και το σφάλµα δγ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1) Οριζόντιο µικροσκόπιο. 2) Set γυάλινων σωλήνων, από τους οποίους ο ένας µε µεγάλη σχετικά διάµετρο (σωλήνας αναφοράς) και οι υπόλοιποι τέσσερις τριχοειδείς. 3) Ποσότητες αποσταγµένου νερού και νερού µε πρόσµιξη 7.4 ΘΕΩΡΙΑ Αν φέρουµε σε επαφή ένα υγρό µ ένα στερεό, παρατηρούµε ότι σχηµατίζεται γωνία µεταξύ της εφαπτοµένης του υγρού και της επιφάνειας του στερεού. Ονοµάζεται γωνία συνεπαφής (θ) και, τότε, µιλάµε για διαβροχή στερεού από υγρό. Στο σχήµα 7.1 έχει σχεδιαστεί η γωνία συνεπαφής µεταξύ διαφόρων υγρών και στερεών. Σχήµα

3 Ανάλογα µε την τιµή της γωνίας συνεπαφής διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Άν 90 ο < θ <180 ο, η διαβροχή θεωρείται κακή (σχήµα 7.1β). Αν 0 0 < θ < 90 ο, η διαβροχή είναι καλή (σχήµα 7.1γ και 7.1δ). Αυτό σηµαίνει ότι αν βγάλουµε το στερεό µέσα απο το υγρό θα έχει µείνει πάνω στο στερεό ένας λεπτός υµένας υγρού. Στις οριακές περιπτώσεις όπου θ = 0 ο ή θ = 180 ο (σχήµα 7.1α), η διαβροχή είναι τέλεια και ανύπαρκτη αντίστοιχα. Γνωρίζουµε ότι η πίεση στο εσωτερικό ενός υγρού είναι µεγαλύτερη, µικρότερη, ή ίση µε την εξωτερική, ανάλογα µε το αν η εξωτερική επιφάνεια του υγρού είναι κυρτή, κοίλη ή επίπεδη αντίστοιχα. Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η διαφορά πίεσης ισούται µε: p = 2γ (7.1) r όπου γ ο συντελεστής επιφανειακής τάσης του υγρού και r η ακτίνα καµπυλότητας της εξωτερικής επιφάνειας του υγρού. Αν τώρα τοποθετήσουµε µια πλάκα κατακόρυφα µέσα σε νερό τότε, αφού το νερό διαβρέχει την πλάκα, θα πρέπει να καµπυλωθεί κατά τέτοιο τρόπο η επιφάνεια του νερού ώστε η γωνία συνεπαφής θ να είναι µικρότερη απο 90 ο. Πρέπει λοιπόν να σχηµατιστεί µια κοίλη επιφάνεια όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.2. Στο σηµείο επαφής τώρα υπάρχει υποπίεση, (αφού η επιφάνεια είναι κοίλη), εποµένως θα πρέπει να ανυψωθεί η στάθµη του υγρού ώστε η υποπίεση να αντισταθµιστεί απο την υδροστατική πίεση. Σχήµα 7.2 Αν, αντί για πλάκα, τοποθετηθεί µέσα στο νερό σωλήνας διαµέτρου της τάξεως του 1mm (τριχοειδής σωλήνας), τότε στο εσωτερικό του σωλήνα θα σχηµατιστεί κοίλη επιφάνεια όπως φαίνεται στο σχήµα 7.3. Σχήµα

4 Επειδή η πίεση στα σηµεία Α και Β πρέπει να είναι η ίδια, καταλήγουµε στη σχέση: h = 2γ (7.2) ρgr όπου ρ η πυκνότητα του νερού και g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όταν η διαβροχή είναι τέλεια, ο σχηµατιζόµενος µηνίσκος θα είναι περιφέρεια κύκλου οπότε η ακτίνα καµπυλότητας r της επιφάνειας θα είναι ίση µε την ακτίνα R του τριχοειδούς σωλήνα. Έτσι, η σχέση 7.2 γίνεται: h = 4γ (7.3) ρgd όπου d η διάµετρος του τριχοειδούς σωλήνα. Αν υποθέσουµε τώρα ότι η ελεύθερη επιφάνεια του νερού είναι σε ύψος h 0 και το ύψος του νερού στον τριχοειδή είναι h (Σχήµα 7.4), τότε η σχέση 7.3 γίνεται: 4γ h = + h 0 (7.4) ρgd Σχήµα ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Tο ύψος h του υγρού στον τριχοειδή σωλήνα και η εσωτερική διάµετρος d του σωλήνα µετριώνται µε το οριζόντιο µικροσκόπιο. O χαρακτηρισµός "οριζόντιο" οφείλεται στο ότι η διόπτρα είναι και παραµένει οριζόντια κατά τη µετακίνησή της. H διόπτρα στηρίζεται σε κατακόρυφο στέλεχος και µπορεί να κινείται πάνωκάτω και δεξιά-αριστερά µε τη βοήθεια δύο κοχλιών. Tόσο το κατακόρυφο στέλεχος, όσο και ο οριζόντιος κανόνας φέρουν υποδιαιρέσεις ανά 0,5mm. Tο κατακόρυφο στέλεχος είναι βαθµολογηµένο σε cm ενώ ο οριζόντιος κανόνας σε mm. Aυτή είναι και η µοναδική διαφορά τους. H οριζόντια και κατακόρυφη θέση της διόπτρας προσδιορίζονται µε τη βοήθεια βερνιέρου. O βερνιέρος έχει 50 υποδιαιρέσεις που

5 αντιστοιχούν σε 49 υποδιαιρέσεις της κύριας κλίµακας. 'Aρα η σταθερά του βερνιέρου ( 3.4.1) είναι: s 005. mm c = = = 001. mm / υποδ n 50υποδ Eποµένως, η µέτρηση γίνεται µε ακρίβεια 0,01mm και την ίδια τιµή έχει και το σφάλµα αναγνώσεως. H ανάγνωση της ενδείξεως επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια µεγεθυντικού φακού προσαρµοσµένου στο βερνιέρο και η οριζοντίωση του οργάνου µε τη βοήθεια αεροστάθµης. Για τη µέτρηση του ύψους µπορούµε να περιοριστούµε σε µία µόνο µέτρηση η οποία γίνεται στο κατακόρυφο στέλεχος. Για τη µέτρηση της διαµέτρου,όµως, πρέπει να γίνουν δύο µετρήσεις, που µπορούν να γίνουν είτε µε το κατακόρυφο στέλεχος είτε µε τον οριζόντιο κανόνα. Στην πρώτη περίπτωση το οριζόντιο, ενώ στη δεύτερη το κατακόρυφο νήµα της διόπτρας φέρονται διαδοχικά σε επαφή εφαπτοµενικά µε τα άκρα κάποιας διαµέτρου (της κατακόρυφης εσωτερικής για το οριζόντιο ή, αντίστοιχα, της οριζόντιας διαµέτρου του τριχοειδούς σωλήνα για το κατακόρυφο νήµα) και σηµειώνονται οι δύο θέσεις µε τη βοήθεια του βερνιέρου. H διάµετρος υπολογίζεται από τη διαφορά των δύο αυτών µετρήσεων. 7.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 1) Nα καθαριστούν οι τριχοειδείς σωλήνες και να πλυθούν µε άφθονο αποσταγµένο νερό. 2) Nα τοποθετηθεί κατακόρυφα το σύστηµα των σωλήνων. Nα προστεθεί στο δοχείο νερό τόσο, ώστε ανέβει η στάθµη στον µη τριχοειδή σωλήνα λίγο πάνω από την οριζόντια βάση του δοχείου. 3) Nα σκοπευθούν οι σωλήνες διαδοχικά µε τη διόπτρα. Kάθε φορά να φέρεται το οριζόντιο σταυρόνηµα της διόπτρας σε επαφή µε το µηνίσκο του νερού. Nα αναγνωστεί η αντίστοιχη ένδειξη h του βερνιέρου και να σηµειωθεί σε πίνακα παρόµοιο µε τον Πίνακα 7.1. Πίνακας 7.1 α/α h (mm) l α (mm) l δ (mm) d=l δ -l α (mm) 1/d (mm -1 ) 1 2 4) Mετά το τέλος της εργασίας αυτής να στερεωθεί ο πρώτος σωλήνας οριζόντια και να σκοπευθεί η εσωτερική διάµετρος. 5) Nα µεταφερθεί το κατακόρυφο σταυρόνηµα διαδοχικά στα δύο άκρα της εσωτερικής διαµέτρου του σωλήνα. Nα αναγνωσθούν οι ενδείξεις l α καιl δ (αριστερά και δεξιά), που αντιστοιχούν στις δύο θέσεις. Nα σηµειωθούν οι µετρήσεις σε Πίνακα όπως ο ) Aπό τη σχέση: d=l δ -l α να υπολογισθεί η τιµή της εσωτερικής διαµέτρου του σωλήνα 7) Nα υπολογισθεί η τιµή του µεγέθους 1/d και να γραφούν τα αποτελέσµατα στον Πίνακα ) Nα επαναληφθούν οι εργασίες 4 έως 7 και για τους υπόλοιπους σωλήνες. 9) εδοµένου ότι το σφάλµα διακριτικής ικανότητας του βερνιέρου είναι ± 0,01mm, το σφάλµα µετρήσεως του ύψους είναι

6 δh= ± 0,01mm ενώ το σφάλµα υπολογισµού της διαµέτρου δd= ± 0,02mm 10) Aπό τη σχέση δd δ ( 1/ d ) = ± 2 d να υπολογισθεί το σφάλµα µετρήσεως της ποσότητας 1/d. 11) Να επαναληφθεί η εργασία 3, αφού πρώτα αδειάσει το δοχείο από το αποσταγµένο νερό και τοποθετηθεί αντίστοιχη ποσότητα νερού µε προσµίξεις (π.χ. απορρυπαντικό). 11) Nα παρασταθεί σε µιλλιµετρέ χαρτί γραφικά στο ίδιο διάγραµµα η συνάρτηση h=f(1/d) για τα δυο υγρά και να σηµειωθούν τα σφάλµατα δ(1/d) επάνω στο διάγραµµα. H χάραξη των ευθειών να γίνει µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 12) Aπό την κλίση των ευθειών : h=f(1/d) B = 4γ ρg vα υπολογιστεί ο συντελεστής γ επιφανειακής τάσης και το σφάλµα του δγ, σε µονάδα του S.I. ίδονται : g=981cm/sec 2 και ρ=1gr/cm 3. 14) Να συγκρίνετε την τιµή που βρήκατε για το αποσταγµένο νερό µε τη τιµή της βιβλιογραφίας που είναι N στους 20 0 C. Πού µπορεί να οφείλονται m τυχόν αποκλίσεις; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1) Έχοντας υπόψη, ότι ο υδράργυρος δε διαβρέχει το γυαλί τι θα συµβεί αν βάλουµε ένα τριχοειδή σωλήνα µέσα σε υδράργυρο (σχεδιάστε κατάλληλο σχήµα); 2) Γιατί η επιφάνεια του νερού µέσα απο το ορζόντιο µικροσκόπιο δεν φαίνεται κοίλη αλλά κυρτή; 3) Γιατί δε χρειάζεται να µετρήσουµε το ύψος h 0 της ελεύθερης επιφάνειας του νερού; 4) Γιατί ενώ το σφάλµα ανάγνωσης είναι ± 0.01 mm, το σφάλµα στον υπολογισµό της διαµέτρου είναι ± 0.02 mm; 5) Ποιά είναι η φυσική σηµασία του γ; Εξηγείστε τη διαφορά τιµών του γ για τα δυο υγρά του πειράµατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1). Μεντζαφός Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής Για Φοιτητές Των Γεωπονικών Επιστηµών. Εκδοσεις Α. Σταµούλης ) F. Tyler A Laboratory Manual of Physics. Edward Arrnold (Publishers)

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ Η αντίσταση που δέχεται ένα σώµα όταν κινείται µέσα σ ένα ρευστό εξαρτάται απο το σχήµα του σώµατος. Παρατηρούµε οτι η µικρότερη αντίσταση εµφανίζεται στο ατρακτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αν δεν είσαι σε θέση να µετρήσεις, τότε η γνώση σου είναι φτωχή και ανεπαρκής (T.S. Kuhn)

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αν δεν είσαι σε θέση να µετρήσεις, τότε η γνώση σου είναι φτωχή και ανεπαρκής (T.S. Kuhn) ΑΣΚΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Αν δεν είσαι σε θέση να µετρήσεις, τότε η γνώση σου είναι φτωχή και ανεπαρκής (T.S. Kuhn) . Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Μέτρηση ενός φυσικού µεγέθους ονοµάζεται η σύγκρισή του µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ. ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήµιο Πατρών 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η Επιφανειακή Τάση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η Επιφανειακή Τάση ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Η Επιφανειακή Τάση Επιφανειακή Τάση Tα μόρια που βρίσκονται στο εσωτερικό του υγρού και σε αρκετή απόσταση από την επιφάνεια υφίστανται την επενέργεια δυνάμεων απ' όλες τις πλευρές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ Η χλωροφύλλη και τα καροτενοειδή είναι χρωστικές ουσίες υπεύθυνες για τη φωτοσύνθεση στα περισσότερα φυτά. Απορροφούν τόσο στο κόκκινο όσο και στο µπλέ. Οι φυκοερυθρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ Τα φυτά µπορούν να προσλάβουν ραδιενεργά στοιχεία είτε απευθείας απο τον αέρα (άµεση ρύπανση), είτε να τα απορροφήσουν απο το έδαφος (έµµεση ρύπανση).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Κάθε πειραµατική µέτρηση υπόκειται σε πειραµατικά σφάλµατα. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε λάθη τα οποία γίνονται κατά την εκτέλεση του πειράµατος ή τη λήψη των µετρήσεων, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ρ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII - α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII - α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας ΠΕΙΡΑΜΑ VIII - α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ηλεκτρικό ισοδύναµο της ενέργειας δηλαδή τη σχέση µεταξύ ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Θα εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ιξώδες (εσωτερική τριβή) διαφόρων ρευστών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πτώσης σφαιριδίων. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. ΤΣΟΡΤΟΣ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. ΤΣΟΡΤΟΣ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗ : Σ. ΡΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γ. ΦΕΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Γ. ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ Α. ΤΣΟΡΤΟΣ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΛΑΜΙΑ 1994 Κανόνες για τις εργασίες στο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υπεύθυνος καθηγητής: Ζκέρης Βασίλειος Επιμέλεια : Λουκά Γεωργία ΑΘΗΝΑ 2009 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. Παπαευαγγέλου, Dr I.N.P.Grenoble, Επιστηµονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ρα I.N.P.Grenoble,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι βασικοί στόχοι της Τεχνολογίας Παραγωγής είναι σε πρώτο στάδιο η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υφισταμένων ή νέων τεχνολογιών-διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ. Επιμέλεια άσκησης : Μισοπολινού-Τάταλα Δουκαίνη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ. Επιμέλεια άσκησης : Μισοπολινού-Τάταλα Δουκαίνη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Επιμέλεια άσκησης : Μισοπολινού-Τάταλα Δουκαίνη Σκοπός : Θα μετρηθεί ο συντελεστής ιξώδους του νερού με τη μέθοδο ιξωδομέτρου του Όστβαλντ (Ostwald)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα