7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ"

Transcript

1 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και υπάρχει ανάμεσά τους σφαιρική διαχωριστική επιφάνεια τότε παρατηρείται: α) Σύγκλιση της δέσμης αν α) n 1 <n 2 και η επιφάνεια είναι κυρτή από την πλευρά του οπτικού μέσου α και β) αν n 1 <n 2 και η επιφάνεια είναι κοίλη από την πλευρά του οπτικού μέσου α. β) Απόκλιση της δέσμης αν α) n 1 >n 2 και η επιφάνεια είναι κυρτή από την πλευρά του οπτικού μέσου α και β) αν n 1 >n 2 και η επιφάνεια είναι κοίλη από την πλευρά του οπτικού μέσου α. Ένας φακός είναι κατασκευασμένος από οπτικώς διαφανές υλικό και έχει την ιδιότητα να προκαλεί σύγκλιση ή απόκλιση προσπίπτουσας σε αυτόν παράλληλης φωτεινής δέσμης. Οι συγκλίνοντες φακοί είναι παχύτεροι στο κέντρο τους και λεπτότεροι στα άκρα τους (σχ.1α), σε αντίθεση με τους αποκλίνοντες (σχ.1β). Οι επιφάνειες των φακών μπορεί να είναι και οι δυο σφαιρικές ή η μια σφαιρική και η άλλη επίπεδη. (α) (β) Σχήμα 1. Είδη φακών (α) συγκλίνοντες και β) αποκλίνοντες. Η ευθεία που διέρχεται από τα κέντρα καμπυλότητας Κ 1 και Κ 2 (σχ.2) των σφαιρικών επιφανειών του φακού ονομάζεται κύριος άξονας του φακού.

2 7.2 Επάνω στο κύριο άξονα βρίσκεται το σημείο Ο που ονομάζεται οπτικό κέντρο του φακού. Κάθε άλλος άξονας που σχηματίζει γωνία με τον κύριο άξονα και διέρχεται από το οπτικό κέντρο του φακού ονομάζεται δευτερεύων άξονας. Δέσμη που περνάει από το οπτικό κέντρο του φακού δεν παρουσιάζει καμία απόκλιση. Σχήμα 2. Απεικόνιση χαρακτηριστικών ενός φακού όπως είναι οι ακτίνες καμπυλότητας (R 1 και R 2 ), τα κέντρα καμπυλότητας (K 1 και K 2 _) και το οπτικό κέντρο (Ο). Η μελέτη των φακών γίνεται πιο απλή αν: α) περιορισθούμε σε λεπτούς φακούς δηλ. φακούς που το πάχος τους είναι μικρό σε σχέση με τις ακτίνες της καμπυλότητας και β) θεωρήσουμε ότι η προσπίπτουσα δέσμη σχηματίζει μικρή γωνία με τον κύριο άξονα και περνάει κοντά στο οπτικό κέντρο. Οι φακοί χαρακτηρίζονται από την εστιακή τους απόσταση f που ορίζεται σαν η απόσταση του οπτικού κέντρου από την κυρία εστία του φακού. Κύρια εστία είναι το σημείο του οπτικού άξονα στο οποίο συγκεντρώνεται μια παράλληλη φωτεινή δέσμη όταν διέλθει μέσα από τον φακό. Αν ο φακός είναι συγκλίνων, τότε η κυρία εστία είναι σημείο σύγκλισης πραγματικών ακτίνων (σχ.3α), ενώ αν είναι αποκλίνων, η κυρία εστία σχηματίζεται από την προέκταση των ακτίνων, είναι δηλαδή φανταστική και η εστιακή απόσταση θεωρείται αρνητική (σχ.3β)

3 7.3 (α) (β) Σχήμα 3. Απεικόνιση της κύριας εστίας Ε στην περίπτωση συγκλίνοντων και αποκλίνοντων φακών. Η εστιακή απόσταση δίνεται με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του φακού από τη σχέση (1) που είναι γνωστή σαν τύπος των κατασκευαστών των φακών (1) όπου n φακού και n περιβάλλοντος οι δείκτες διάθλασης του υλικού του φακού και του περιβάλλοντος του φακού αντίστοιχα. R 1 και R 2 όπως φαίνεται και στο σχήμα 2 είναι οι ακτίνες καμπυλότητας των επιφανειών του φακού και είναι θετικές για κυρτές επιφάνειες και αρνητικές για κοίλες. Πειραματικά η εστιακή απόσταση βρίσκεται από τη σχέση (2) (2) η οποία συνδέει την εστιακή απόσταση f με τις αποστάσεις αντικειμένουοπτικού κέντρου φακού, α, και ειδώλου οπτικού κέντρου φακού, β (σχήμα 4). Οι αποστάσεις α και β θεωρούνται θετικές αν το είδωλο και το αντικείμενο είναι πραγματικά και αρνητικές αν είναι φανταστικά (σημεία σύγκλισης νοητής προέκτασης ακτίνων). Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε σημειακή πηγή (αντικείμενο). Αν το αντικείμενο έχει διαστάσεις και στην απλούστερη περίπτωση είναι γραμμικό και κάθετο στον κύριο άξονα του φακού, τότε το είδωλο του βρίσκεται εύκολα αν θεωρήσουμε ακτίνες των οποίων η πορεία είναι γνωστή. Θεωρούμε συγκλίνοντα φακό, σχήμα 4, και δέσμη εκπεμπόμενη από το άκρο Α του αντικειμένου. Η ακτίνα που διέρχεται από το Ο δεν θα εκτραπεί,

4 7.4 η ακτίνα όμως που διέρχεται από την κυρία εστία Ε μετά τη δίοδο μέσω του φακού θα γίνει παράλληλη προς τον κύριο άξονα. Το σημείο τομής αυτών των ακτίνων καθορίζει τη θέση του ειδώλου του σημείου Α, το Α. Προφανώς το είδωλο θα είναι κάθετο στον κύριο άξονα και το σημείο Β θα βρίσκεται πάνω σε αυτόν. Σχήμα 4. Κύριες ακτίνες και εύρεση ειδώλου στην περίπτωση συγκίνοντος φακού. Ο λόγος μήκος του ειδώλου προς του αντικειμένου, Α Β /ΑΒ, ονομάζεται μεγέθυνση Μ και ισχύει Μ=(Α Β / ΑΒ) = (α / β) Ισχύς Ρ φακού ονομάζεται το αντίστροφο της εστιακής απόστασής του P = 1/f και μετρείται σε διόπτρες (Dpt) όταν η εστιακή απόσταση f εκφράζεται σε μέτρα (δηλ. 1Dpt=m -1 ). Σφάλματα φακών. Τα σφάλματα που συναντώνται στους φακούς έχουν σαν αποτέλεσμα να μη σχηματίζεται καθαρό ή ακριβές είδωλο. Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής. Το ιδανικό σχήμα των επιφανειών των φακών είναι το παραβολοειδές αλλά οι περισσότεροι φακοί φτιάχνονται για πρακτικούς λόγους σφαιρικοί. Το σφάλμα από την σφαιρικότητα του φακού παρουσιάζεται καθώς δεν είναι δυνατό να εστιαστούν στο ίδιο σημείο οι ακτίνες που προσπίπτουν κοντά στο κέντρο του και αυτές που προσπίπτουν κοντά στα άκρα του. Χρωματική εκτροπή. Παρουσιάζεται όταν η φωτεινή δέσμη που προσπίπτει στο φακό δεν είναι μονοχρωματική, και οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης διάθλασης του φακού εξαρτάται από το μήκος κύματος

5 7.5 (διασκεδασμός). Έτσι, για κάθε μήκος κύματος παρουσιάζεται διαφορετική εστιακή απόσταση (βλ. τύπο των κατασκευαστών των φακών) που οδηγεί σε μη ακριβές είδωλο. Κόμη.Αν το αντικείμενο βρίσκεται σε δευτερεύοντα άξονα του φακού (σχ.2), τότε το είδωλο παρουσιάζεται υπό μορφή κηλίδας ιδιόμορφου σχήματος και άνισης κατανομής του φωτισμού της (κόμη). Αστιγματισμός. Οφείλεται στο ότι ένας φακός μπορεί να έχει διαφορετική ακτίνα καμπυλότητας στον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα. Εκφράζει την αδυναμία ενός φακού να εστιάσει στο ίδιο σημείο ακτίνες οι οποίες ξεκινούν από το ίδιο σημείο αλλά συναντούν διαφορετικές ακτίνες καμπυλότητας. Άλλα σφάλματα που παρουσιάζονται στους φακούς είναι η καμπύλωση πεδίου, η οποία οφείλεται στην αδυναμία καλής απεικόνισης εκτεταμένων αντικειμένων σε ένα επίπεδο και η παραμόρφωση ειδώλου η οποία εμφανίζεται σαν μεταβολή του γεωμετρικού σχήματος του αντικειμένου λόγω διαφορετικής μεγέθυνσης των διαφόρων τμημάτων του. Για την αποφυγή των διαφόρων σφαλμάτων των φακών, ειδικά σε οπτικές συσκευές ακριβείας, γίνεται χρήση ειδικών συστημάτων φακών. Για πλήρη ανάλυση των σφαλμάτων δείτε το σχετικό κεφάλαιο στην Οπτική- Αλεξόπουλου. Μέτρηση της εστιακής απόστασης φακών. Η εστιακή απόσταση f υπολογίζεται με τη βοήθεια της σχέσης (2). Το είδωλο φωτεινής πηγής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση α>f από το φακό είναι πραγματικό και μπορούμε να το δούμε σε οθόνη. Μετρώντας τα α και β υπολογίζουμε το f. H συσκευή, που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της εστιακής απόστασης φακών, περιλαμβάνει μια βαθμολογημένη οριζόντια ράβδο στήριξης της φωτεινής πηγής, των φακών και της οθόνης (λευκό πέτασμα). Ως φωτεινή πηγή χρησιμοποιείται λαμπτήρας πυράκτωσης με τροφοδοτικό.

6 7.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1) Τροφοδοτήστε με ρεύμα και ανάψτε το λαμπτήρα. Τοποθετείστε το φακό σε απόσταση περίπου 12cm από τον λαμπτήρα και μετακινήστε την οθόνη. Όταν σχηματισθεί καθαρό είδωλο στην οθόνη μετρείστε τα α και β. 2.Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τον φακό σε διαφορετική απόσταση από το λαμπτήρα (διαφορετικό α) άλλες 7 φορές. Τοποθετήστε τις μετρήσεις σας στον Πίνακα 1. α (cm) β (cm) f (cm) <f> (cm) <P> (Dpt) 3.Από της μετρήσεις αυτές υπολογίστε την εστιακή απόσταση του φακού και σχολιάστε τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια υπολογίστε τη μέση τιμή της εστιακής απόστασης και την ισχύ σε διοπτρίες. 4. Να γίνει η γραφική παράσταση του (1/α) ως συνάρτηση του (1/β) δηλ. (1/α)=f(1/β).Να υπολογισθεί η εστιακή απόσταση με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης). ΠΡΟΣΟΧΗ Στο πρόχειρό σας να σημειώνετε ακριβώς τις ενδείξεις που διαβάζετε στη ράβδο στήριξης. Θα σας βοηθήσει σε περίπτωση λάθους υπολογισμών. Τις μετρήσεις αυτές πρέπει να τις γράψετε και στο τετράδιό σας. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Αρχή Fermat. Αρχή Huygens. Διάθλαση. Φακοί. Συστήματα φακών. Σφάλματα φακών.

7 7.7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alonso-Finn, Πεδία και κύματα Halliday-Resnick. Tόμος Β Αλεξόπουλου, Οπτική Θεοδοσίου, Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική (Οπτική).

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική Κ.- Α. Θ. Θωμά Οπτική Θεωρίες για τη φύση του φωτός Η ανάγκη διατύπωσης διαφορετικών θεωριών προέρχεται από την παρατήρηση ότι το φώς άλλες φορές συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο και άλλοτε σαν κύμα, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οπτικά όργανα 3.1 Η φύση του φωτός Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο χώρο. ηλαδή, µεταβολές ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου που διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 1. Εισαγωγή Οπτική είναι το κεφάλαιο της Φυσικής που µελετά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φωτός, τις ιδιότητές της και την αλληλεπίδρασή της µε την ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική Γνωρίζουμε τα βασικά Δηλαδή, πως το φως διαδίδεται και αλληλεπιδρά με σώματα διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από το μήκος κύματος. Ανάκλαση: Προσπίπτουσα ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

3. Απλά οπτικά όργανα

3. Απλά οπτικά όργανα 3. Απλά οπτικά όργανα 20 Απριλίου 2013 1 Διαφράγματα Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός αντικειμένου. Μας

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr 1. Να σχεδιάσετε την διάδοση των ακτίνων στα παρακάτω οπτικά συστήµατα F F

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Καθ. Γεώργιος Κυριακίδης Δρ. Βασίλειος Μπίνας Ηράκλειο 2014 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου.

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου. ίδωλα: επίπεδα κάτοπτρα Tο είδωλο είναι φανταστικό, καιέχειτοίδιοµέγεθος µετο αντικείµενο. Η δεξιά πλευρά του ειδώλου αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του αντικειµένου 1 2 Σκιά λέµε τοσκοτεινόχώρο που

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 2. Γεωµετρική Οπτική Η Γεωµετρία της Οπτικής Η Γεωµετρική Οπτική εξετάζει τη διάδοση του φωτός µε τους µηχανισµούς της ανάκλασης και διάθλασης. Οι µηχανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Οργάνων Κυματικής. Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1

Σειρά Οργάνων Κυματικής. Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1 Σειρά Οργάνων Κυματικής 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1 Γενικά Η συσκευή κυματισμών επιτρέπει τη μελέτη διάδοσης κυμάτων στην επιφάνεια υγρού και

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι καθρέφτες και οι φακοί

Οι καθρέφτες και οι φακοί Οι καθρέφτες και οι φακοί Οι καθρέφτες και οι φακοί 111 Επιστηµονικό µέρος ΦΩΣ Το φως είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ηλεκτροµαγνητικό κύµα) που η ταχύτητα του στο κενό είναι περίπου 300.000 Km/sec.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1.1 Η φύση του φωτός Το φως είναι εγκάρσια ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, τα οποία ξεκινούν από τη φωτεινή πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3-4 ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΛΤΣΑ Α. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ EΤΟΣ: 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GREMAIL: WHY@WHY.

ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GREMAIL: WHY@WHY. ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ 941210 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GREMAIL: WHY@WHY.GR ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ Ενεργειακές απαιτήσεις -12V Εναλ./Συν. ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ Η χλωροφύλλη και τα καροτενοειδή είναι χρωστικές ουσίες υπεύθυνες για τη φωτοσύνθεση στα περισσότερα φυτά. Απορροφούν τόσο στο κόκκινο όσο και στο µπλέ. Οι φυκοερυθρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ «Καίσαρ. Αλεξόπουλος» http://physlab.phys.uoa.gr ΑΘΗΝΑ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ «Καίσαρ. Αλεξόπουλος» http://physlab.phys.uoa.gr ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ «Καίσαρ. Αλεξόπουλος» http://physlab.phys.uoa.gr Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας ΑΘΗΝΑ 014 Αθήνα 015 Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία

Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία Dgfc Hnmkjil v Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία Λεβαντία Δ. Ζαχαριάδου Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία Dxg xg Ενιαίο Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 20/3/2012

Διαβάστε περισσότερα