ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/3/2014 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ: ,00 + Φ.Π.Α. 23%: , ΤΝΟΛΟ: ,80 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ανοικτό διαγωνιςμό και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ», μετά από τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ προςφορά βάςει του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3731/08. Η προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ζχει προχπολογιςμό ,00, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Σο αντικείμενο του αναδόχου είναι να ςχεδιάςει το περιεχόμενο, να οργανϊςει και να υλοποιιςει για λογαριαςμό του Διμου Αγίασ Παραςκευισ το Θερινό Πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια που αποτελεί και τθν Σεχνικι Ζκκεςθ του αρμοδίου τμιματοσ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ με ςτόχο να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του προγράμματοσ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΟΠΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο διμοσ Αγίασ Παραςκευισ ςτα πλαίςια τθσ Κοινωνικισ τθσ Πολιτικισ προτίκεται να εφαρμόςει ζνα πρόγραμμα Καλοκαιρινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ για τα παιδιά των Δθμοτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων του Διμου μασ (Παιδιά θλικίασ 5 ζωσ 12 ετϊν). κοπόσ αυτοφ του κοινωνικοφ προγράμματοσ είναι θ ςτιριξθ των οικογενειϊν και θ προςφορά δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και ψυχαγωγίασ ςτα παιδιά. Σο πρόγραμμα τθσ Καλοκαιρινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ ζχει ςαν ςτόχο να βοθκιςει τουσ εργαηόμενουσ γονείσ τθσ πόλθσ μασ και παράλλθλα να προςφζρει θμεριςια δθμιουργικι απαςχόλθςθ ψυχαγωγίασ και γνϊςθσ μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ βιωματικοφ χαρακτιρα. Σο πρόγραμμα κα διαρκζςει από τον Ιοφνιο και για πζντε (5)εβδομάδεσ και κα καλφψει περίπου 400 κζςεισ παιδιϊν, ςε τζςςερα (4) ι πζντε (5) ςχολικά ςυγκροτιματα τθσ πόλθσ μασ που κα λειτουργιςουν ωσ Κζντρα εφαρμογισ του προγράμματοσ. Εφόςον υπάρχει θ επικυμία και θ ανάγκθ για ςυνζχιςθ του προγράμματοσ το πρόγραμμα κα λειτουργιςει και τον επτζμβριο μερικϊσ για 50 περίπου παιδιά και για ακόμα 2 εβδομάδεσ. Κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ πρόκειται να δοκεί προτεραιότθτα ςτα παιδιά απόρων, πολφτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών. Σο Πρόγραμμα Θερινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ αποτελεί για το Διμο μασ ζνα μζροσ τθσ προςπάκειασ για παροχι κοινωνικισ ςτιριξθσ προσ τουσ δθμότεσ τθσ πόλθσ μασ. Μζχρι ςιμερα αρκετοί Διμοι αλλά και Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ πραγματοποιοφν τζτοιου είδουσ προγράμματα. Ο Διμοσ μασ κα λειτουργιςει και κα ςτθρίξει το Πρόγραμμα Θερινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ. Πιςτεφουμε ότι θ ανταπόκριςθ και θ ςυμμετοχι των κατοίκων τθσ πόλθσ μασ ςτο πρόγραμμα αυτό κα αποτελζςει το ζναυςμα για τθ ςυνζχιςθ και τθ διεφρυνςθ αυτισ τθσ προςπάκειασ. 2

3 Σο Θερινό Πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ κα βαςιςτεί ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν μζςα από πρωτοβουλίεσ και δραςτθριότθτεσ βιωματικοφ χαρακτιρα, όπου τα παιδιά γνωρίηουν τον εαυτό τουσ, αναπτφςςουν τθν προςωπικότθτά τουσ, μακαίνουν να ςυνεργάηονται, να επικοινωνοφν και να εκφράηονται δθμιουργικά. Οι εκπαιδευτζσ κα βοθκιςουν τα παιδιά να διευρφνουν τισ δυνατότθτζσ τουσ, να αξιοποιιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ και να λειτουργιςουν μζςα ςε ομαδικό πνεφμα. Σο πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ κα περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ όπωσ: επιςκζψεισ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ και ιςτορικοφσ χϊρουσ, εκδρομζσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ψυχαγωγικζσ και επιμορφωτικζσ εκδθλϊςεισ, δθμιουργία διάφορων καταςκευϊν, εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων λεπτισ κινθτικότθτασ. Σο πρόγραμμα αυτό κα δϊςει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να διαςκεδάςουν, να ακλθκοφν και να εκφραςτοφν μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ενϊ παράλλθλα κα μπορζςουμε να παρζχουμε υποςτιριξθ ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ τθσ πόλθσ μασ μετά το κλείςιμο των ςχολείων. ΟΡΓΑΝΩΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σο Θερινό Πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ, οργανϊνεται και τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Διμου μασ. Σο τμιμα ςε ςυνεργαςία με τα Νθπιαγωγεία και τα Δθμοτικά ςχολεία τθσ πόλθσ μασ κα προωκιςει τθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν, κα ςυγκεντρϊςει τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων ενϊ παράλλθλα κα βρίςκεται ςε επικοινωνία με τουσ υλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων ϊςτε να τουσ ενθμερϊςει αλλά και να τουσ δϊςει τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ ιδζεσ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των γονζων δθμοτϊν τθσ πόλθσ μασ. Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των κατοίκων για τθν ευκολότερθ και πλθςιζςτερθ πρόςβαςι τουσ ςτα κζντρα (ςχολεία), κα ορίςει τα ςχολεία όπου κα υλοποιθκεί το πρόγραμμα. Αυτό κα γίνει με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Διευκυντϊν των αντίςτοιχων ςχολείων και τθν προθγοφμενθ τελικι ζγκριςθ από τθν Δ/νςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. τθ ςυνζχεια και με τθν ζναρξθ του προγράμματοσ το αρμόδιο τμιμα του Διμου μασ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τον ανάδοχο θ οποία κα αναλάβει να διεκπεραιϊςει το πρόγραμμα, με ςτόχο, αφενόσ να προςφζρει ςτιριξθ και αφετζρου εποπτεία για τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του προγράμματοσ και τθν υψθλι ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Χρόνοσ προετοιμαςίασ και οργάνωςθσ από τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Πολιτικισ του διμου Αγίασ Παραςκευισ: Δφο (2) μινεσ. Διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ ορίηεται θ Α φάςθ όταν κλείςουν τα ςχολεία και για πζντε εβδομάδεσ και θ Β φάςθ για δφο εβδομάδεσ πριν τθν ζναρξθ των ςχολείων. Λιξθ του Προγράμματοσ : Η ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ είναι επτά εβδομάδεσ. 3

4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η προςζλευςθ των παιδιϊν ςτα ςχολικά κζντρα ορίηεται να γίνεται κατά το διάςτθμα 07:00 π.μ.- 09:00 π.μ. και θ αναχϊρθςθ κατά το διάςτθμα από 14:00 μ.μ. ζωσ 16:00 μ.μ. Σα παιδιά κα προςζρχονται και κα αποχωροφν με δικό τουσ μεταφορικό μζςο και κα απαιτείται γραπτι ςυγκατάκεςθ των γονζων για να απομακρυνκεί ζνα παιδί από το χϊρο πριν τθν προκακοριςμζνθ ϊρα με το άτομο που κα ζχει ςυμφωνθκεί απ τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Επίςθσ κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ οι γονείσ οφείλουν να διευκρινίςουν εγγράφωσ το όνομα του ατόμου που κα παραλαμβάνει κακθμερινά τα παιδιά από το χολικό Κζντρο τθν ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμεριςια φόρμα παραλαβισ και παράδοςθσ των παιδιϊν όπωσ και να κατακζςει ςτθν αρμόδια επιτροπι δείγμα αυτισ. ΗΜΕΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει θμεριςιο ωρολόγιο πρόγραμμα απαςχόλθςθσ των παιδιϊν κακϊσ και αναλυτικό θμεριςιο πρόγραμμα των δραςτθριοτιτων που προτείνει. ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Οι χϊροι που προβλζπονται για να υλοποιθκεί το πρόγραμμα και κεωροφνται ωσ οι καταλλθλότεροι για να πραγματοποιθκοφν οι περιλαμβανόμενεσ δραςτθριότθτεσ είναι οι χϊροι των Δθμόςιων Δθμοτικϊν χολείων τθσ Πόλθσ μασ. Η τελικι επιλογι των χολείων που κα οριςτοφν ωσ κζντρα κρίνεται, τόςο ωσ προσ τουσ χϊρουσ που διακζτουν τα ςχολεία, όςο και ωσ προσ το ςθμείο που βρίςκονται γεωγραφικά ςτθν πόλθ, ϊςτε να είναι ευκολότερθ και πλθςιζςτερθ θ πρόςβαςθ των ςυμμετεχόντων ςτα κζντρα (ςχολεία). Θα οριςτοφν ωσ κζντρα τζςςερα (4) ι πζντε (5) χολεία ανάλογα και με τισ αιτιςεισ των ςυμμετεχόντων αλλά και τθν υλικοτεχνικι υποδομι που διακζτουν τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι τα ςχολεία τθσ πόλθσ μασ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σο πρόγραμμα τθσ Θερινισ Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ κα πρζπει να είναι ζνα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό και κυρίωσ να ςτθρίηεται ςτθν βιωματικι προςζγγιςθ και ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν. Σο πρόγραμμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ εξισ ενότθτεσ: Α) Αςφαλοφσ φφλαξθσ κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ 07:00 ζωσ 09:00 το πρωί και κατά τθ διάρκεια του χρόνου αποχϊρθςθσ των παιδιϊν από τα εκπαιδευτικά κζντρα 14:00 ζωσ 16:00. Η φφλαξθ κα βαςίηεται ςτθν ποιοτικι απαςχόλθςθ του παιδιοφ, θ οποία κα ςυντονίηεται από εξειδικευμζνο προςωπικό. Β) Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ, που κα είναι και το κυρίωσ μζροσ του προγράμματοσ «Θερινισ Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ». Οι δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: Εκπαιδευτικζσ όπωσ: Γνωριμία με επαγγζλματα, επιςκζψεισ ςε χϊρουσ όπου προςφζρουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ όπωσ πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ, μουςείο μουςικϊν οργάνων κ.α. Περιβαλλοντικι Επιμόρφωςθ ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ και τθν καλλιζργεια τθσ οικολογικισ ςυνείδθςθσ ςτα παιδιά. 4

5 Ακλθτικζσ όπωσ: Κολφμβθςθ, βόλεϊ, τοξοβολία, πεηοπορίεσ κ.λπ. ςε ςυνδυαςμό με ακλθτικά παιχνίδια ι ακλθτικοφσ αγϊνεσ και άλλα. Πολιτιςτικζσ όπωσ: Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ με Αρχαιολογικό και Ιςτορικό ενδιαφζρον, Αγγειοπλαςτικοφ ενδιαφζροντοσ ι εναςχόλθςθ με καταςκευζσ, επαφι με τθν Ελλθνικι Λογοτεχνία, μουςικι και άλλα. Δθμιουργικζσ όπωσ εναςχόλθςθ με καταςκευζσ, το τραγοφδι με ειδικά εκπαιδευμζνουσ παιδαγωγοφσ και καλλιτζχνεσ. Ψυχαγωγικζσ όπωσ: ελεφκερο παιχνίδι, παραδοςιακά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια που εξοικειϊνουν τα παιδιά με ανϊτερεσ αξίεσ από ζμπειρουσ παιδαγωγοφσ κ.λπ. Εκδρομζσ: Σο πρόγραμμα κα περιλαμβάνει τρεισ εκδρομζσ ανά εβδομάδα εκ των οποίων θ μία κατ ελάχιςτο κα πρζπει να ζχει προοριςμό ςχετικό με τθν κολφμβθςθ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει αποδεδειγμζνα να μπορεί να υποςτθρίξει όλεσ τισ ανωτζρω κεματικζσ ενζργειεσ ενότθτεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται, προςκομίηοντασ πζραν του αναλυτικοφ προγράμματοσ δραςτθριοτιτων και όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία δικαιολογθτικά που εκτιμά ότι κα βοθκιςουν τθν επιτροπι να εκτιμιςει τθν εμπειρία του ςτισ προαναφερόμενεσ κεματικζσ δραςτθριότθτεσ. ΤΝΘΕΗ ΟΜΑΔΩΝ Ο ανώτεροσ αρικμόσ παιδιών ανά ομάδα εργαςίασ ορίηεται ςτα 16 παιδιά με κατ αντιςτοιχία ενόσ ειδικευμζνου εκπαιδευτι. Παράλλθλα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ειδικευμζνο προςωπικό εκπαιδευτϊν, ψυχολόγων, παιδαγωγϊν, κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ και λοιπϊν ειδικοτιτων, κατ αναλογία ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα δραςτθριοτιτων που προτείνει. Παράλλθλα κα πρζπει να ζχει ζνα υπεφκυνο ςυντονιςτι για κάκε κζντρο (ςχολείο) εφαρμογισ του προγράμματοσ, ενϊ κα πρζπει να ορίςει και ζνα εκπρόςωποσ του αναδόχου και γενικό υπεφκυνο του προγράμματοσ ο οποίοσ κα ςυνεργάηεται και κα εποπτεφεται από το αρμόδιο τμιμα του Διμου. Οι εκπαιδευτζσ κα βοθκοφν τα παιδιά να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, να «μάκουν», να διαςκεδάςουν και να κοινωνικοποιθκοφν ςτα πλαίςια ενόσ κλίματοσ αςφάλειασ, ομαδικοφ πνεφματοσ και δθμιουργικότθτασ. τον προγραμματιςμό και ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ κα περιλαμβάνεται και θ τελετι λιξθσ παρουςίαςθσ του προγράμματοσ. Επειδι το ζργο αφορά ςε ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ομάδα πλθκυςμοφ (μικρά παιδιά) κρίνεται απαραίτθτθ θ διαςφάλιςθ, με κάκε πρόςφορο τρόπο, αφενόσ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των παιδιών κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ και αφετζρου τθν ουςιαςτικι επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, απαιτείται από τον ανάδοχο θ προςκόμιςθ όςων ςτοιχείων κρίνει, ώςτε να διευκολφνεται το ζργο τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορών: 1. Ο ανάδοχοσ μειοδότθσ του προγράμματοσ κα πρζπει να είναι εταιρία ι φυςικό πρόςωπο με προχπθρεςία και εμπειρία ςε ίδια προγράμματα που κα ζχει υλοποιιςει αντίςτοιχα Θερινά Προγράμματα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με διατυπωμζνθ επιτυχία από τουσ φορείσ που ςυνεργάςτθκαν. 2. Παράλλθλα κα πρζπει: Να προςκομίςει ολοκλθρωμζνο θμεριςιο πρόγραμμα για το κάκε κζντρο (ςχολείο), που κα πρζπει να καλφπτει τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παροφςα μελζτθ. 5

6 Να καλφπτει και οικονομικά τθ ςυνεργαςία με ειδικά εκπαιδευτικά κζντρα, μουςεία ι άλλουσ φορείσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο θμεριςιο προγραμματιςμζνο πρόγραμμα και κα επιςκζπτονται τα παιδιά. Να καλφπτει τισ μεταφορζσ των παιδιϊν ςτα ειδικά κζντρα που κα περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα. Να αναλάβει τθν αςφάλιςθ των παιδιϊν για τισ ϊρεσ και θμζρεσ λειτουργίασ του προγράμματοσ. Να αναλάβει να φροντίηει τθν κακαριότθτα των εκπαιδευτικϊν κζντρων (ςχολείων) και να αποκαταςτιςει τισ φκορζσ που ενδεχομζνωσ να προκφψουν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Να αναλάβει τθν προμικεια όλων των απαραίτθτων υλικϊν για το πρόγραμμα ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναμνθςτικϊν ςυμμετοχισ που κα απονεμθκοφν ςτα παιδιά κατά τθν τελετι λιξθσ. Να αναλάβει τθν οργάνωςθ και πραγματοποίθςθ τθσ «Σελετισ Λιξθσ παρουςίαςθσ του προγράμματοσ», όπου κα περιλαμβάνει τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων και των εργαςιϊν μζςα ςε ζνα κλίμα εορταςτικό και ψυχαγωγικό. Η τελετι λιξθσ κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει α) Catering για 500 περίπου άτομα, β) φωτογραφικι κάλυψθ και περίπου 70 φωτογραφίεσ και γ) θχθτικι κάλυψθ τθσ εκδιλωςθσ που επίςθσ κα καλυφκοφν από τον ανάδοχο μειοδότθ. Σο ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των ,80 Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η υντάξαςα ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 1. Ζξοδα διοργάνωςθσ και λειτουργίασ του κερινοφ προγράμματοσ θμεριςιασ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για τθν Α ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 9,296 Χ 400 (ςυμμετοχζσ) Χ 25(θμζρεσ) ςφνολο: ,00 2. Β ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 9,200 Χ 50 (ςυμμετοχζσ) Χ 10 (θμζρεσ) ςφνολο: 4.600,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 + Φ.Π.Α. 23% : ,80 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ,80 (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 23%) Ο γενικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παραπάνω εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των ,00 πλζον Φ.Π.Α. 23%.: ,80 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η Διευκφντρια Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Η υντάξαςα ΑΝΣΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ : ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α. Οι τιμζσ του τιμολογίου αφοροφν κάκε είδοσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ που πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε..Τ. και τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ. β. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ όπωσ περιγράφονται ςτθν Ε..Τ. και πάςα αιτθκείςα δαπάνθ μθ ρθτϊσ αναφερόμενθ πλθν όμωσ αναγκαία για τθν πλιρθ ζντεχνο και ςυμφϊνωσ προσ τουσ όρουσ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ γ. Ζξοδα διοργάνωςθσ και λειτουργίασ του κερινοφ προγράμματοσ θμεριςιασ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ ,00 πλζον 23% Φ.Π.Α. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η Διευκφντρια Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Η υντάξαςα ΑΝΣΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ανοικτό διαγωνιςμό και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ», μετά από τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ προςφορά βάςει του Π.Δ. 28/80. Η προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ζχει προχπολογιςμό ,00 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23% και κα βαρφνει τον Κ.Α του προχπολογιςμοφ του Οικονομικοφ ζτουσ ΑΡΘΡΟ 2: ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: Σου Π.Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν Ο.Σ.Α.» Σου Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» Σου Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ». Σου Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικά ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». ΑΡΘΡΟ 3: ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΣΕΤΧΩΝ Σα τεφχθ δθμοπρατιςεωσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ μεταξφ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των ωσ άνω τευχϊν κακορίηεται ωσ κάτωκι: Διακιρυξθ Σιμολόγιο Προχπολογιςμόσ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) Σεχνικι περιγραφι Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Η προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ζχει προχπολογιςμό ,00 μθ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%, ιτοι ςυνολικό ποςό ,80 Η χρθματοδότθςθ προζρχεται από ίδιουσ πόρουσ. τον οικονομικό προχπολογιςμό ζτουσ 2014 του Διμου Αγίασ Παραςκευισ ζχει προβλεφκεί αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον Κ.Α ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΕΕΩ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ανοικτό διαγωνιςμό και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μετά από τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ βάςει του Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΤΗΕΙ Κάκε προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ, να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι άλλου νομικοφ προςϊπου, που λειτουργεί νόμιμα ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και ζχει αυτό το δικαίωμα, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν μελϊν, φψουσ 5% τθσ 9

10 ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του Ζργου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, δθλαδι ποςό 4.878,00. Η εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ και κα αναφζρει ρθτά τθν πλιρθ επωνυμία του, τον τίτλο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και τθν επωνυμία τθσ δθμοπρατοφςασ αρχισ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Η Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ, θ οποία κατατίκεται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα ανζρχεται ςτο 5% του προχπολογιςμοφ του Ζργου χωρίσ Φ.Π.Α. μθ ςυνυπολογιςμζνθσ τθσ ζκπτωςθσ κατά τθν δθμοπραςία. Σα ζγγραφα των εγγυιςεων που δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από μετάφραςθ του ιδίου χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ εκδόςεωσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ς αυτόν μεν που κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ με αίτθςι τουσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ενϊςεωσ το παραπάνω ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ μπορεί να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα περιςςότερων εγγυθτικϊν επιςτολϊν των ςυμμετεχόντων. Κακεμία όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρεται ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ και θ παραλαβι του ζργου κα γίνει από τθν Επιτροπι Παραλαβισ Τπθρεςιϊν κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και υπθρεςιϊν που δεν απαιτοφν ειδικζσ γνϊςεισ, θ οποία κα παραλαμβάνει τμθματικά και ςτο ςφνολό του το ζργο του Αναδόχου και τα παραδοτζα αυτοφ, ςυντάςςοντασ με τθν ολοκλιρωςι του το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ. ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΟΙ ΣΕΛΗ ΚΡΑΣΗΕΙ Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ πλθν του Φ.Π.Α. 23%. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΗ Η χρθματοδότθςθ προζρχεται από ίδιουσ πόρουσ. τον προχπολογιςμό ζτουσ 2014 του Διμου ζχει προβλεφκεί αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον Κ.Α Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ: Οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα γίνονται από το Σαμείο του Διμου Αγίασ Παραςκευισ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα προςκομιςκοφν ζγκαιρα από μζρουσ του προμθκευτι όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Συχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ επιλφονται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και του Κϊδικα Διμου και Κοινοτιτων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Διευκφντρια Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η υντάξαςα ΑΝΣΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ) ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 70% 1. ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ - ΤΠΟΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ 10 ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΟΤ 4. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΑΡΟΧΟΤ 10 ΚΑΙ ΣΕΛΕΧΩΝ 5. ΧΕΔΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ 10 ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΤΝΟΛΟ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 30% 1. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 25 ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΡΙΕΣΙΑ 2. ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 25 ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΤΝΟΛΟ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 100% Ο υπολογιςμόσ τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα γίνει με βάςθ τον τφπο υμφερότερθ προςφορά = (Α Χ 0,70) + (Β Χ 0,30) ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ Προςφορά με βακμολογία κριτθρίου (ομάδων Α και Β) μικρότερθ του 50% τθσ βαςικισ βακμολογίασ του κριτθρίου κρίνεται ακατάλλθλθ και απορρίπτεται. 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 1. Ζξοδα διοργάνωςθσ και λειτουργίασ του κερινοφ προγράμματοσ θμεριςιασ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για τθν Α ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.. Χ 400 (ςυμμετοχζσ) Χ 25(θμζρεσ) φνολο:. 2. Β ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Χ 50 (ςυμμετοχζσ) Χ 10 (θμζρεσ) φνολο:. ΤΝΟΛΟ: + ΦΠΑ 23% : ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:. (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 23%) O γενικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παραπάνω εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των πλζον Φ.Π.Α. 23%.. Αγία Παραςκευι... / /2014 Ο Προςφζρων 12

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα