ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/3/2014 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ: ,00 + Φ.Π.Α. 23%: , ΤΝΟΛΟ: ,80 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ανοικτό διαγωνιςμό και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ», μετά από τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ προςφορά βάςει του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3731/08. Η προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ζχει προχπολογιςμό ,00, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Σο αντικείμενο του αναδόχου είναι να ςχεδιάςει το περιεχόμενο, να οργανϊςει και να υλοποιιςει για λογαριαςμό του Διμου Αγίασ Παραςκευισ το Θερινό Πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια που αποτελεί και τθν Σεχνικι Ζκκεςθ του αρμοδίου τμιματοσ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ με ςτόχο να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του προγράμματοσ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΟΠΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο διμοσ Αγίασ Παραςκευισ ςτα πλαίςια τθσ Κοινωνικισ τθσ Πολιτικισ προτίκεται να εφαρμόςει ζνα πρόγραμμα Καλοκαιρινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ για τα παιδιά των Δθμοτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων του Διμου μασ (Παιδιά θλικίασ 5 ζωσ 12 ετϊν). κοπόσ αυτοφ του κοινωνικοφ προγράμματοσ είναι θ ςτιριξθ των οικογενειϊν και θ προςφορά δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και ψυχαγωγίασ ςτα παιδιά. Σο πρόγραμμα τθσ Καλοκαιρινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ ζχει ςαν ςτόχο να βοθκιςει τουσ εργαηόμενουσ γονείσ τθσ πόλθσ μασ και παράλλθλα να προςφζρει θμεριςια δθμιουργικι απαςχόλθςθ ψυχαγωγίασ και γνϊςθσ μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ βιωματικοφ χαρακτιρα. Σο πρόγραμμα κα διαρκζςει από τον Ιοφνιο και για πζντε (5)εβδομάδεσ και κα καλφψει περίπου 400 κζςεισ παιδιϊν, ςε τζςςερα (4) ι πζντε (5) ςχολικά ςυγκροτιματα τθσ πόλθσ μασ που κα λειτουργιςουν ωσ Κζντρα εφαρμογισ του προγράμματοσ. Εφόςον υπάρχει θ επικυμία και θ ανάγκθ για ςυνζχιςθ του προγράμματοσ το πρόγραμμα κα λειτουργιςει και τον επτζμβριο μερικϊσ για 50 περίπου παιδιά και για ακόμα 2 εβδομάδεσ. Κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ πρόκειται να δοκεί προτεραιότθτα ςτα παιδιά απόρων, πολφτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών. Σο Πρόγραμμα Θερινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ αποτελεί για το Διμο μασ ζνα μζροσ τθσ προςπάκειασ για παροχι κοινωνικισ ςτιριξθσ προσ τουσ δθμότεσ τθσ πόλθσ μασ. Μζχρι ςιμερα αρκετοί Διμοι αλλά και Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ πραγματοποιοφν τζτοιου είδουσ προγράμματα. Ο Διμοσ μασ κα λειτουργιςει και κα ςτθρίξει το Πρόγραμμα Θερινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ. Πιςτεφουμε ότι θ ανταπόκριςθ και θ ςυμμετοχι των κατοίκων τθσ πόλθσ μασ ςτο πρόγραμμα αυτό κα αποτελζςει το ζναυςμα για τθ ςυνζχιςθ και τθ διεφρυνςθ αυτισ τθσ προςπάκειασ. 2

3 Σο Θερινό Πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ κα βαςιςτεί ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν μζςα από πρωτοβουλίεσ και δραςτθριότθτεσ βιωματικοφ χαρακτιρα, όπου τα παιδιά γνωρίηουν τον εαυτό τουσ, αναπτφςςουν τθν προςωπικότθτά τουσ, μακαίνουν να ςυνεργάηονται, να επικοινωνοφν και να εκφράηονται δθμιουργικά. Οι εκπαιδευτζσ κα βοθκιςουν τα παιδιά να διευρφνουν τισ δυνατότθτζσ τουσ, να αξιοποιιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ και να λειτουργιςουν μζςα ςε ομαδικό πνεφμα. Σο πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ κα περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ όπωσ: επιςκζψεισ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ και ιςτορικοφσ χϊρουσ, εκδρομζσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ψυχαγωγικζσ και επιμορφωτικζσ εκδθλϊςεισ, δθμιουργία διάφορων καταςκευϊν, εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων λεπτισ κινθτικότθτασ. Σο πρόγραμμα αυτό κα δϊςει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να διαςκεδάςουν, να ακλθκοφν και να εκφραςτοφν μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ενϊ παράλλθλα κα μπορζςουμε να παρζχουμε υποςτιριξθ ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ τθσ πόλθσ μασ μετά το κλείςιμο των ςχολείων. ΟΡΓΑΝΩΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σο Θερινό Πρόγραμμα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ, οργανϊνεται και τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Διμου μασ. Σο τμιμα ςε ςυνεργαςία με τα Νθπιαγωγεία και τα Δθμοτικά ςχολεία τθσ πόλθσ μασ κα προωκιςει τθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν, κα ςυγκεντρϊςει τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων ενϊ παράλλθλα κα βρίςκεται ςε επικοινωνία με τουσ υλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων ϊςτε να τουσ ενθμερϊςει αλλά και να τουσ δϊςει τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ ιδζεσ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των γονζων δθμοτϊν τθσ πόλθσ μασ. Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των κατοίκων για τθν ευκολότερθ και πλθςιζςτερθ πρόςβαςι τουσ ςτα κζντρα (ςχολεία), κα ορίςει τα ςχολεία όπου κα υλοποιθκεί το πρόγραμμα. Αυτό κα γίνει με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Διευκυντϊν των αντίςτοιχων ςχολείων και τθν προθγοφμενθ τελικι ζγκριςθ από τθν Δ/νςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. τθ ςυνζχεια και με τθν ζναρξθ του προγράμματοσ το αρμόδιο τμιμα του Διμου μασ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τον ανάδοχο θ οποία κα αναλάβει να διεκπεραιϊςει το πρόγραμμα, με ςτόχο, αφενόσ να προςφζρει ςτιριξθ και αφετζρου εποπτεία για τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του προγράμματοσ και τθν υψθλι ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Χρόνοσ προετοιμαςίασ και οργάνωςθσ από τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Πολιτικισ του διμου Αγίασ Παραςκευισ: Δφο (2) μινεσ. Διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ ορίηεται θ Α φάςθ όταν κλείςουν τα ςχολεία και για πζντε εβδομάδεσ και θ Β φάςθ για δφο εβδομάδεσ πριν τθν ζναρξθ των ςχολείων. Λιξθ του Προγράμματοσ : Η ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ είναι επτά εβδομάδεσ. 3

4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η προςζλευςθ των παιδιϊν ςτα ςχολικά κζντρα ορίηεται να γίνεται κατά το διάςτθμα 07:00 π.μ.- 09:00 π.μ. και θ αναχϊρθςθ κατά το διάςτθμα από 14:00 μ.μ. ζωσ 16:00 μ.μ. Σα παιδιά κα προςζρχονται και κα αποχωροφν με δικό τουσ μεταφορικό μζςο και κα απαιτείται γραπτι ςυγκατάκεςθ των γονζων για να απομακρυνκεί ζνα παιδί από το χϊρο πριν τθν προκακοριςμζνθ ϊρα με το άτομο που κα ζχει ςυμφωνθκεί απ τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Επίςθσ κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ οι γονείσ οφείλουν να διευκρινίςουν εγγράφωσ το όνομα του ατόμου που κα παραλαμβάνει κακθμερινά τα παιδιά από το χολικό Κζντρο τθν ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμεριςια φόρμα παραλαβισ και παράδοςθσ των παιδιϊν όπωσ και να κατακζςει ςτθν αρμόδια επιτροπι δείγμα αυτισ. ΗΜΕΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει θμεριςιο ωρολόγιο πρόγραμμα απαςχόλθςθσ των παιδιϊν κακϊσ και αναλυτικό θμεριςιο πρόγραμμα των δραςτθριοτιτων που προτείνει. ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Οι χϊροι που προβλζπονται για να υλοποιθκεί το πρόγραμμα και κεωροφνται ωσ οι καταλλθλότεροι για να πραγματοποιθκοφν οι περιλαμβανόμενεσ δραςτθριότθτεσ είναι οι χϊροι των Δθμόςιων Δθμοτικϊν χολείων τθσ Πόλθσ μασ. Η τελικι επιλογι των χολείων που κα οριςτοφν ωσ κζντρα κρίνεται, τόςο ωσ προσ τουσ χϊρουσ που διακζτουν τα ςχολεία, όςο και ωσ προσ το ςθμείο που βρίςκονται γεωγραφικά ςτθν πόλθ, ϊςτε να είναι ευκολότερθ και πλθςιζςτερθ θ πρόςβαςθ των ςυμμετεχόντων ςτα κζντρα (ςχολεία). Θα οριςτοφν ωσ κζντρα τζςςερα (4) ι πζντε (5) χολεία ανάλογα και με τισ αιτιςεισ των ςυμμετεχόντων αλλά και τθν υλικοτεχνικι υποδομι που διακζτουν τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι τα ςχολεία τθσ πόλθσ μασ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σο πρόγραμμα τθσ Θερινισ Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ κα πρζπει να είναι ζνα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό και κυρίωσ να ςτθρίηεται ςτθν βιωματικι προςζγγιςθ και ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν. Σο πρόγραμμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ εξισ ενότθτεσ: Α) Αςφαλοφσ φφλαξθσ κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ 07:00 ζωσ 09:00 το πρωί και κατά τθ διάρκεια του χρόνου αποχϊρθςθσ των παιδιϊν από τα εκπαιδευτικά κζντρα 14:00 ζωσ 16:00. Η φφλαξθ κα βαςίηεται ςτθν ποιοτικι απαςχόλθςθ του παιδιοφ, θ οποία κα ςυντονίηεται από εξειδικευμζνο προςωπικό. Β) Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ, που κα είναι και το κυρίωσ μζροσ του προγράμματοσ «Θερινισ Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ». Οι δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: Εκπαιδευτικζσ όπωσ: Γνωριμία με επαγγζλματα, επιςκζψεισ ςε χϊρουσ όπου προςφζρουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ όπωσ πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ, μουςείο μουςικϊν οργάνων κ.α. Περιβαλλοντικι Επιμόρφωςθ ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ και τθν καλλιζργεια τθσ οικολογικισ ςυνείδθςθσ ςτα παιδιά. 4

5 Ακλθτικζσ όπωσ: Κολφμβθςθ, βόλεϊ, τοξοβολία, πεηοπορίεσ κ.λπ. ςε ςυνδυαςμό με ακλθτικά παιχνίδια ι ακλθτικοφσ αγϊνεσ και άλλα. Πολιτιςτικζσ όπωσ: Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ με Αρχαιολογικό και Ιςτορικό ενδιαφζρον, Αγγειοπλαςτικοφ ενδιαφζροντοσ ι εναςχόλθςθ με καταςκευζσ, επαφι με τθν Ελλθνικι Λογοτεχνία, μουςικι και άλλα. Δθμιουργικζσ όπωσ εναςχόλθςθ με καταςκευζσ, το τραγοφδι με ειδικά εκπαιδευμζνουσ παιδαγωγοφσ και καλλιτζχνεσ. Ψυχαγωγικζσ όπωσ: ελεφκερο παιχνίδι, παραδοςιακά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια που εξοικειϊνουν τα παιδιά με ανϊτερεσ αξίεσ από ζμπειρουσ παιδαγωγοφσ κ.λπ. Εκδρομζσ: Σο πρόγραμμα κα περιλαμβάνει τρεισ εκδρομζσ ανά εβδομάδα εκ των οποίων θ μία κατ ελάχιςτο κα πρζπει να ζχει προοριςμό ςχετικό με τθν κολφμβθςθ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει αποδεδειγμζνα να μπορεί να υποςτθρίξει όλεσ τισ ανωτζρω κεματικζσ ενζργειεσ ενότθτεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται, προςκομίηοντασ πζραν του αναλυτικοφ προγράμματοσ δραςτθριοτιτων και όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία δικαιολογθτικά που εκτιμά ότι κα βοθκιςουν τθν επιτροπι να εκτιμιςει τθν εμπειρία του ςτισ προαναφερόμενεσ κεματικζσ δραςτθριότθτεσ. ΤΝΘΕΗ ΟΜΑΔΩΝ Ο ανώτεροσ αρικμόσ παιδιών ανά ομάδα εργαςίασ ορίηεται ςτα 16 παιδιά με κατ αντιςτοιχία ενόσ ειδικευμζνου εκπαιδευτι. Παράλλθλα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ειδικευμζνο προςωπικό εκπαιδευτϊν, ψυχολόγων, παιδαγωγϊν, κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ και λοιπϊν ειδικοτιτων, κατ αναλογία ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα δραςτθριοτιτων που προτείνει. Παράλλθλα κα πρζπει να ζχει ζνα υπεφκυνο ςυντονιςτι για κάκε κζντρο (ςχολείο) εφαρμογισ του προγράμματοσ, ενϊ κα πρζπει να ορίςει και ζνα εκπρόςωποσ του αναδόχου και γενικό υπεφκυνο του προγράμματοσ ο οποίοσ κα ςυνεργάηεται και κα εποπτεφεται από το αρμόδιο τμιμα του Διμου. Οι εκπαιδευτζσ κα βοθκοφν τα παιδιά να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, να «μάκουν», να διαςκεδάςουν και να κοινωνικοποιθκοφν ςτα πλαίςια ενόσ κλίματοσ αςφάλειασ, ομαδικοφ πνεφματοσ και δθμιουργικότθτασ. τον προγραμματιςμό και ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ κα περιλαμβάνεται και θ τελετι λιξθσ παρουςίαςθσ του προγράμματοσ. Επειδι το ζργο αφορά ςε ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ομάδα πλθκυςμοφ (μικρά παιδιά) κρίνεται απαραίτθτθ θ διαςφάλιςθ, με κάκε πρόςφορο τρόπο, αφενόσ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των παιδιών κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ και αφετζρου τθν ουςιαςτικι επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, απαιτείται από τον ανάδοχο θ προςκόμιςθ όςων ςτοιχείων κρίνει, ώςτε να διευκολφνεται το ζργο τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορών: 1. Ο ανάδοχοσ μειοδότθσ του προγράμματοσ κα πρζπει να είναι εταιρία ι φυςικό πρόςωπο με προχπθρεςία και εμπειρία ςε ίδια προγράμματα που κα ζχει υλοποιιςει αντίςτοιχα Θερινά Προγράμματα Ημεριςιασ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με διατυπωμζνθ επιτυχία από τουσ φορείσ που ςυνεργάςτθκαν. 2. Παράλλθλα κα πρζπει: Να προςκομίςει ολοκλθρωμζνο θμεριςιο πρόγραμμα για το κάκε κζντρο (ςχολείο), που κα πρζπει να καλφπτει τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παροφςα μελζτθ. 5

6 Να καλφπτει και οικονομικά τθ ςυνεργαςία με ειδικά εκπαιδευτικά κζντρα, μουςεία ι άλλουσ φορείσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο θμεριςιο προγραμματιςμζνο πρόγραμμα και κα επιςκζπτονται τα παιδιά. Να καλφπτει τισ μεταφορζσ των παιδιϊν ςτα ειδικά κζντρα που κα περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα. Να αναλάβει τθν αςφάλιςθ των παιδιϊν για τισ ϊρεσ και θμζρεσ λειτουργίασ του προγράμματοσ. Να αναλάβει να φροντίηει τθν κακαριότθτα των εκπαιδευτικϊν κζντρων (ςχολείων) και να αποκαταςτιςει τισ φκορζσ που ενδεχομζνωσ να προκφψουν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Να αναλάβει τθν προμικεια όλων των απαραίτθτων υλικϊν για το πρόγραμμα ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναμνθςτικϊν ςυμμετοχισ που κα απονεμθκοφν ςτα παιδιά κατά τθν τελετι λιξθσ. Να αναλάβει τθν οργάνωςθ και πραγματοποίθςθ τθσ «Σελετισ Λιξθσ παρουςίαςθσ του προγράμματοσ», όπου κα περιλαμβάνει τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων και των εργαςιϊν μζςα ςε ζνα κλίμα εορταςτικό και ψυχαγωγικό. Η τελετι λιξθσ κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει α) Catering για 500 περίπου άτομα, β) φωτογραφικι κάλυψθ και περίπου 70 φωτογραφίεσ και γ) θχθτικι κάλυψθ τθσ εκδιλωςθσ που επίςθσ κα καλυφκοφν από τον ανάδοχο μειοδότθ. Σο ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των ,80 Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η υντάξαςα ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 1. Ζξοδα διοργάνωςθσ και λειτουργίασ του κερινοφ προγράμματοσ θμεριςιασ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για τθν Α ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 9,296 Χ 400 (ςυμμετοχζσ) Χ 25(θμζρεσ) ςφνολο: ,00 2. Β ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 9,200 Χ 50 (ςυμμετοχζσ) Χ 10 (θμζρεσ) ςφνολο: 4.600,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 + Φ.Π.Α. 23% : ,80 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ,80 (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 23%) Ο γενικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παραπάνω εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των ,00 πλζον Φ.Π.Α. 23%.: ,80 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η Διευκφντρια Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Η υντάξαςα ΑΝΣΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ : ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α. Οι τιμζσ του τιμολογίου αφοροφν κάκε είδοσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ που πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε..Τ. και τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ. β. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ όπωσ περιγράφονται ςτθν Ε..Τ. και πάςα αιτθκείςα δαπάνθ μθ ρθτϊσ αναφερόμενθ πλθν όμωσ αναγκαία για τθν πλιρθ ζντεχνο και ςυμφϊνωσ προσ τουσ όρουσ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ γ. Ζξοδα διοργάνωςθσ και λειτουργίασ του κερινοφ προγράμματοσ θμεριςιασ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ ,00 πλζον 23% Φ.Π.Α. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η Διευκφντρια Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Η υντάξαςα ΑΝΣΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ανοικτό διαγωνιςμό και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ», μετά από τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ προςφορά βάςει του Π.Δ. 28/80. Η προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ζχει προχπολογιςμό ,00 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23% και κα βαρφνει τον Κ.Α του προχπολογιςμοφ του Οικονομικοφ ζτουσ ΑΡΘΡΟ 2: ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: Σου Π.Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν Ο.Σ.Α.» Σου Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» Σου Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ». Σου Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικά ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». ΑΡΘΡΟ 3: ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΣΕΤΧΩΝ Σα τεφχθ δθμοπρατιςεωσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ μεταξφ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των ωσ άνω τευχϊν κακορίηεται ωσ κάτωκι: Διακιρυξθ Σιμολόγιο Προχπολογιςμόσ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) Σεχνικι περιγραφι Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Η προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ζχει προχπολογιςμό ,00 μθ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%, ιτοι ςυνολικό ποςό ,80 Η χρθματοδότθςθ προζρχεται από ίδιουσ πόρουσ. τον οικονομικό προχπολογιςμό ζτουσ 2014 του Διμου Αγίασ Παραςκευισ ζχει προβλεφκεί αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον Κ.Α ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΕΕΩ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ανοικτό διαγωνιςμό και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μετά από τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ βάςει του Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΤΗΕΙ Κάκε προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ, να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι άλλου νομικοφ προςϊπου, που λειτουργεί νόμιμα ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και ζχει αυτό το δικαίωμα, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν μελϊν, φψουσ 5% τθσ 9

10 ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του Ζργου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, δθλαδι ποςό 4.878,00. Η εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ και κα αναφζρει ρθτά τθν πλιρθ επωνυμία του, τον τίτλο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και τθν επωνυμία τθσ δθμοπρατοφςασ αρχισ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Η Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ, θ οποία κατατίκεται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα ανζρχεται ςτο 5% του προχπολογιςμοφ του Ζργου χωρίσ Φ.Π.Α. μθ ςυνυπολογιςμζνθσ τθσ ζκπτωςθσ κατά τθν δθμοπραςία. Σα ζγγραφα των εγγυιςεων που δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από μετάφραςθ του ιδίου χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ εκδόςεωσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ς αυτόν μεν που κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ με αίτθςι τουσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ενϊςεωσ το παραπάνω ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ μπορεί να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα περιςςότερων εγγυθτικϊν επιςτολϊν των ςυμμετεχόντων. Κακεμία όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρεται ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ και θ παραλαβι του ζργου κα γίνει από τθν Επιτροπι Παραλαβισ Τπθρεςιϊν κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και υπθρεςιϊν που δεν απαιτοφν ειδικζσ γνϊςεισ, θ οποία κα παραλαμβάνει τμθματικά και ςτο ςφνολό του το ζργο του Αναδόχου και τα παραδοτζα αυτοφ, ςυντάςςοντασ με τθν ολοκλιρωςι του το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ. ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΟΙ ΣΕΛΗ ΚΡΑΣΗΕΙ Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ πλθν του Φ.Π.Α. 23%. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΗ Η χρθματοδότθςθ προζρχεται από ίδιουσ πόρουσ. τον προχπολογιςμό ζτουσ 2014 του Διμου ζχει προβλεφκεί αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον Κ.Α Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ: Οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα γίνονται από το Σαμείο του Διμου Αγίασ Παραςκευισ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα προςκομιςκοφν ζγκαιρα από μζρουσ του προμθκευτι όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Συχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ επιλφονται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και του Κϊδικα Διμου και Κοινοτιτων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Διευκφντρια Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ Αγία Παραςκευι 21/3/2014 Η υντάξαςα ΑΝΣΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΤ 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ) ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 70% 1. ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ - ΤΠΟΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ 10 ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΟΤ 4. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΑΡΟΧΟΤ 10 ΚΑΙ ΣΕΛΕΧΩΝ 5. ΧΕΔΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ 10 ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΤΝΟΛΟ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 30% 1. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 25 ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΡΙΕΣΙΑ 2. ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 25 ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΤΝΟΛΟ ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 100% Ο υπολογιςμόσ τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα γίνει με βάςθ τον τφπο υμφερότερθ προςφορά = (Α Χ 0,70) + (Β Χ 0,30) ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ Προςφορά με βακμολογία κριτθρίου (ομάδων Α και Β) μικρότερθ του 50% τθσ βαςικισ βακμολογίασ του κριτθρίου κρίνεται ακατάλλθλθ και απορρίπτεται. 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 1. Ζξοδα διοργάνωςθσ και λειτουργίασ του κερινοφ προγράμματοσ θμεριςιασ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για τθν Α ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.. Χ 400 (ςυμμετοχζσ) Χ 25(θμζρεσ) φνολο:. 2. Β ΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Χ 50 (ςυμμετοχζσ) Χ 10 (θμζρεσ) φνολο:. ΤΝΟΛΟ: + ΦΠΑ 23% : ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:. (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 23%) O γενικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παραπάνω εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των πλζον Φ.Π.Α. 23%.. Αγία Παραςκευι... / /2014 Ο Προςφζρων 12

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα