«ΠΡΟΟΓΟΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙ: ΑΝΣΛΙΔ ΚΑΙ ΥΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΟΓΟΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙ: ΑΝΣΛΙΔ ΚΑΙ ΥΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ»"

Transcript

1 «ΠΡΟΟΓΟΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙ: ΑΝΣΛΙΔ ΚΑΙ ΥΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΘΔΜΑΣΑ: 1. Δληαηηθνπνηεκέλε Ιλζνπιηλνζεξαπεία 2. Αληιίεο Ιλζνπιίλεο α. Δλδείμεηο εθαξκνγήο CSII θαη έλαξμε ζεξαπείαο β. Γιπθαηκηθή ξχζκηζε θαη αζθάιεηα κε ηελ CSII 3. πζηήκαηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο γιπθφδεο (CGMS) 4. Σχπνη ζπζηεκάησλ CGMS 5. Πξνζεγγίδνληαο ην ηερλεηφ πάγθξεαο 1. Δληαηηθνπνηεκέλε Ιλζνπιηλνζεξαπεία Δπηδεκηθέο δηαζηάζεηο ιακβάλεη ε αλάπηπμε ηνπ δηαβήηε παγθφζκηα. Οη ρξφληεο επηπινθέο ηνπ δηαβήηε είλαη ν κεγάινο ηαηξηθφο θαη θνηλσληθφο εθηάιηεο, απφξξνηα θαη ζπλεπαγφκελν απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάπηπμεο. Αζπίδα θαηά ησλ επηπινθψλ ηνπ δηαβήηε απνηειεί ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε γιπθαηκηθή ξχζκηζε. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ κεγάιεο πξννπηηθέο, ηπραηνπνηεκέλεο, πνιπθεληξηθέο κειέηεο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο δηαβήηε (DCCT, UKPDS, Kumamoto θιπ). Όιεο νη κειέηεο έδεημαλ φηη ν εληαηηθφο γιπθαηκηθφο έιεγρνο είρε σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο, θαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ καθξναγγεηνπαζεηηθψλ επηπινθψλ (πξφζθαηα ε DCCT EDIC έδεημε ζεκαληηθή κείσζε θαη ησλ καθξναγγεηνπαζεηηθψλ επηπινθψλ ζηνλ.γ ηχπνπ Ι ζαλ απνηέιεζκα ηεο εληαηηθήο γιπθαηκηθήο ξχζκηζεο). Η ηλζνπιηλνζεξαπεία απνηειεί σο γλσζηφ ηελ κνλαδηθή επηινγή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζσζηνχ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ ζηνλ Γ ηχπνπ Ι θαη ίζσο ηελ εγθπξφηεξε επηινγή θαη ζηνλ Γ ΙΙ, αθνχ είλαη ε κφλε αγσγή πνπ κπνξεί λα ηηηινπνηεζεί ρσξίο φξηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα 1. Με ηα γλσζηά ζπκβαηηθά ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ηλζνπιηλνζεξαπείαο (δηο ή άπαμ εκεξεζίσο ρνξήγεζε κείγκαηνο ηαρείαο θαη ελδηακέζνπ ηλζνπιίλεο ή απιά ελδηακέζνπ ηλζνπιίλεο) αλαθχπηνπλ ζηελ πξάμε αξθεηά πξνβιήκαηα. Έιιεηςε επειημίαο ζηνλ ρξφλν ησλ ελέζεσλ. Γπζθνιία αληηζηνίρηζεο ησλ αηρκψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηλζνπιηλψλ ηνπ κείγκαηνο κε πξνγξακκαηηζκέλα γεχκαηα ή δεθαηηαλά. Αλεπαξθήο θάιπςε ηεο κεηαγεπκαηηθήο ππεξγιπθαηκίαο. πρλέο ππνγιπθαηκίεο (θαζπζηεξεκέλν γεχκα, θαζπζηεξεκέλε κεηαγεπκαηηθή ππνγιπθαηκία ιφγσ παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο, κε ζσζηή αληηζηνίρηζε αηρκψλ ηλζνπιίλεο θαη πδαηαλζξάθσλ. Ιδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ζρεκάησλ. ηνπο αζζελείο απηνχο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ηξνπνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηλζνπιίλεο θαηά ηελ δηάξθεηα λνζειείαο γηα βαξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ρξήζε κεηγκάησλ δηο εκεξεζίσο κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε θαη νπσζδήπνηε κε απνηειεζκαηηθή γη απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Αδπλακία κίκεζεο ηνπ θπζηνινγηθνχ πξφηππνπ έθθξηζεο ηλζνπιίλεο (ζπλδπαζκφο αθελφο βαζηθήο ηλζνπιίλεο πνπ εθθξίλεηαη ζε αξθεηά ζηαζεξφ ξπζκφ κεηαμχ ησλ γεπκάησλ αιιά θαη ηε λχρηα, θαη αθεηέξνπ γεπκαηηθήο, bolus ηλζνπιίλεο πνπ εθθξίλεηαη θαηά ηα γεχκαηα θαη επηηπγράλεη ηελ κεηαγεπκαηηθή επγιπθαηκία). Η κεηεμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηίσλ θαη ε κεηάβαζε απφ ηηο δσηθέο ζηηο αλζξψπηλνπ ηχπνπ ηλζνπιίλεο θαη κεηά ζηα αλάινγα ηλζνπιίλεο ζθξάγηζε κε θαιχηεξε πνηφηεηα ηελ αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο. Σα αλάινγα ηλζνπιίλεο δηαθέξνπλ δνκηθά απφ ηηο αλζξσπίλνπ ηχπνπ ηλζνπιίλεο είηε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο ακηλνμένο, είηε κε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κνξίνπ ηλζνπιίλεο. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα δηακνξθψλνπλ επί ην ιεηηνπξγηθφηεξν δηαθνξεηηθφ profile απνξξφθεζεο ησλ ηλζνπιηλψλ 2,3. 1

2 Γπάζη Ινζοςλίνηρ Μείγκα αλαιφγσλ (ηαρχ θαη βξαδχ αλάινγν) θαη ρνξήγεζε δηο εκεξεζίσο πξνζθέξεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπκβαηηθή (κηα ή δπν θνξέο εκεξεζίσο ρνξήγεζε αλζξσπίλνπ ηχπνπ ηλζνπιίλεο ή κείγκα απηψλ); Πξφζθαηε κεηααλάιπζε 45 κειεηψλ 4 δίλεη απάληεζε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λεφηεξσλ πξνγεκηζκέλσλ κεηγκάησλ αλαιφγσλ ηλζνπιίλεο. ηελ κεηααλάιπζε απηή ηα πξνγεκηζκέλα αλάινγα βειηίσζαλ ηα ζάθραξα λεζηείαο, πεξηζζφηεξν απφ ηηο κε ηλζνπιηληθέο ζεξαπείεο, ελψ ηα κεηαγεπκαηηθά ζάθραξα απμήζεθαλ ιηγφηεξν κε ηα κείγκαηα ησλ αλαιφγσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο κε ηλζνπιηληθέο ζεξαπείεο, ηηο αγσγέο καθξάο δηαξθείαο ηλζνπιίλεο θαη ηα πξνγεκηζκέλα κείγκαηα αλζξσπίλνπ ηχπνπ ηλζνπιηλψλ. Όζνλ αθνξά ηελ HbA1c ηα κείγκαηα αλαιφγσλ νδήγεζαλ ζε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο HbA1c ζπγθξηηηθά κε ηηο κε ηλζνπιηληθέο αγσγέο θαη ηηο αγσγέο καθξάο δηαξθείαο ηλζνπιίλεο, φκσο δελ είραλ δηαθνξά απφ ηα κείγκαηα αλζξψπηλνπ ηχπνπ ηλζνπιίλεο. Η επίπησζε ππνγιπθαηκηψλ ήηαλ παξφκνηα κεηαμπ κεηγκάησλ αλαιφγσλ θαη κεηγκάησλ αλζξψπηλνπ ηχπνπ ηλζνπιηλψλ. Δίλαη, επνκέλσο, θαη βάζεη evidence φρη ηδηαίηεξα πιενλεθηηθή ε ρνξήγεζε κεηγκάησλ αλαιφγσλ ζπγθξηηηθά κε ρνξήγεζε κεηγκάησλ αλζξσπίλσλ ηλζνπιηλψλ (θαη βεβαίσο δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ην πνιχ κεγαιχηεξν θφζηνο ησλ πξνγεκηζκέλσλ κεηγκάησλ αλαιφγσλ). Φαίλεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπκβαηηθψλ ζρεκάησλ ηλζνπιηλνζεξαπείαο βαξαίλνπλ εμίζνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο κεηγκάησλ αλαιφγσλ δηο εκεξεζίσο. Η αδπλακία κίκεζεο ην θπζηνινγηθνχ πξνηχπνπ έθθξηζεο ηλζνπιίλεο είλαη ζαθήο θαη ίζσο ππαίηηα γηα ηελ κε εληππσζηαθή βειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε κεηγκάησλ αλαιφγσλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ ζπλεπψο ην εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα ηλζνπιηλνζεξαπείαο, ην ζρήκα basal bolus, ν ζπλδπαζκφο δειαδή βαζηθήο ηλζνπιίλεο θαη πξνγεπκαηηθψλ ηαρείαο δξάζεσο ηλζνπιηλψλ, πξνβάιιεη ζαλ πεηζηηθή, αμηφπηζηε απάληεζε ζηα πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο. Οπσζδήπνηε ζηα πιαίζηα ηεο εληαηηθνπνηεκέλεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο κπνξεί λα πεξηγξαθνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ θαη άιια ζρήκαηα. ρήκαηα κε 3 ελέζεηο ηνπιάρηζηνλ εκεξεζίσο: 2 ελέζεηο NPH ή έηνηκα κείγκαηα θαη 1 έλεζε δηαιπηήο (ηαρείαο) ηλζνπιίλεο ή 3 ελέζεηο δηαιπηήο θαη 1 ή 2 ελέζεηο NPH θιπ. Αλακθηζβήηεηα φκσο ην ζρήκα basal bolus είλαη ην ζρήκα πνπ κηκείηαη ηδηαίηεξα ηα πξνεγνχκελν αλαθεξφκελν θπζηνινγηθφ πξφηππν έθθξηζεο ηλζνπιίλεο (βι. ρήκα 1). Φςζιολογική Έκκπιζη Ινζοςλίνηρ και ενηαηικοποιημένο ζσήμα Έγσςζη Βαζικού Ρςθμού και εθάπαξ δόζεων (Basal-Bolus) Γπάζη ηηρ Ινζοςλίνηρ Δνδογενήρ Ινζοςλίνη Ινζοςλίνη Bolus Βαζική Ινζοςλίνη Ππωινό Γεύμα Γείπνο Πποζαπμογή από: 1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42: ρήκα 1 Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρήκαηνο απηνχ δηαδξακάηηζε θαη ε ζεκεξηλή δπλαηφηεηα ρξήζεο βξαδέσλ θαη ηαρέσλ αλαιφγσλ ηλζνπιίλεο. 2

3 Σα βξαδέα αλάινγα (Glargine θαη Detemir) 5 έρνπλ δηάξθεηα δξάζεο κέρξη ψξεο (θπξίσο ε Glargine), δελ παξνπζηάδνπλ αηρκέο δξάζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν ππνγιπθαηκίαο (θπξίσο ε Detemir). Απνηεινχλ έηζη κηα πνιχ θαιή πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε ηεο βαζηθήο ηλζνπιηλαηκίαο (ην basal ζηνηρείν) ζην εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα ηλζνπιηλνζεξαπείαο. Βεβαίσο θαη νη αλζξσπίλνπ ηχπνπ ελδηάκεζεο δξάζεσο ηλζνπιίλεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ βαζηθή αλαγθαία ηλζνπιηλαηκία (ρνξεγνχκελεο φκσο δηο εκεξεζίσο). Καη ζ απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ε παξνπζία λπρηεξηλψλ ππνγιπθαηκηψλ θαζηζηά κνλφδξνκν ηελ ρξήζε καθξνχ αλαιφγνπ πνπ ηεθκεξησκέλα παξνπζηάδεη ιηγφηεξεο ππνγιπθαηκίεο ζπγθξηηηθά κε ηελ ΝΡΗ. Σα ηαρέα αλάινγα απφ ηελ άιιε πιεπξά (lispo, aspart, glulisine) κηκνχληαη ηελ θπζηνινγηθή έθθξηζε ηλζνπιίλεο (ηαρεία έλαξμε δξάζεο ζηα 5 15 min αηρκή δξάζεο ζηελ 1 ψξα κεηαγεπκαηηθά), πξνζθέξνπλ θαιχηεξε κεηαγεπκαηηθή ξχζκηζε, κεηψλνπλ ηηο ππνγιπθαηκίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ηαρείεο αλζξψπηλεο ηλζνπιίλεο θαη βειηηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ θαζψο ρνξεγνχληαη ακέζσο πξηλ ην γεχκα 6. Σα ηαρέα αλάινγα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ακέζσο πξηλ, κε ή ακέζσο κεηά ην θαγεηφ κε κηθξφηεξε επίπησζε ππνγιπθαηκηψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο regular ηλζνπιίλεο. Πξνθίι δξάζεο ηλζνπιηλώλ ρεκαηηθή παξάζηαζε 14 ρήκα Humalog, Novo Rapid, Apidra Υπερηαχείας δράζης Actrapid, Regular Ταχείας δράζης Protaphane, Humulin NPH Ενδιάμεζης δράζης Levemir (Detemir) 2 Lantus (Glargine) Έηζη ε ρξήζε ησλ αλαιφγσλ ηαρείαο θαη βξαδείαο δξάζεο ζηα εληαηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα ηλζνπιηλνζεξαπείαο επηηπγράλεη 7 : Απινχζηεξε πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο Μεγαιχηεξε επειημία θαη ζπκκφξθσζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή Με ππνρξεσηηθή ιήςε ελδηάκεζσλ γεπκαηηδίσλ (δεθαηηαλψλ). Μαθξνρξφληα βειηίσζε ηεο γιπθαηκηθή θαη κεηαβνιηθήο ξχζκηζεο. Σα ζρήκαηα basal bolus φκσο εθηφο ηνπ πηζαλνχ κεηνλεθηήκαηνο ησλ πνιιαπιψλ θαζεκεξηλψλ ελέζεσλ απαηηνχλ θαη εληαηηθνπνηεκέλε (απηφ)παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, δειαδή ζπρλέο θαη ηαθηηθέο κεηξήζεηο ηνπ ηξηρνεηδηθνχ ζαθράξνπ, φπσο επίζεο θαη ζπρλέο αλαπξνζαξκνγέο ησλ δφζεσλ. Απηά πξνυπνζέηνπλ θηλεηνπνηεκέλνπο, ελεξγεηηθνχο, πεηζαξρεκέλνπο θαη εχζηξνθνπο αζζελείο, φπσο επίζεο θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο απηφ φπσο θαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ησλ ππνγιπθαηκηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα ζεξαπείαο (ηξηπιάζηνο ν θίλδπλνο ππνγιπθαηκηψλ ζηελ DCCT κειέηε) νδεγνχλ ζε ζρεηηθφ πξφβιεκα ζπκκφξθσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 3

4 Αληιίεο Ιλζνπιίλεο Δηθόλα 1 2. Αληιίεο Ιλζνπιίλεο Η ζπλερήο ππνδφξηα ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion CSII) κέζσ ησλ αληιηψλ ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο απνηειεί ζήκεξα κηα πνιχ θαιή, ζχγρξνλε επηινγή, απάληεζε ζηνλ ππάξρνληα πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ άξηζηε γιπθαηκηθή ξχζκηζε 8,9. Με ηελ αληιία ηλζνπιίλεο πξνγξακκαηίδνληαη νη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί εγρχζεσο ηεο βαζηθήο ηλζνπιίλεο θαζ φιν ην 24σξν (basal program) ελψ παξάιιεια ξπζκίδεηαη ε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο ζε bolus πξνγεπκαηηθέο δφζεηο αλάινγα κε ηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ ζα θαηαλαιψζεη ην άηνκν πνπ θέξεη ηελ αληιία. Έηζη, ην πξνθχπηνλ basal bolus πξφγξακκα ηεο αληιίαο πξνζνκνηάδεη ζεκαληηθά κε ην θπζηνινγηθφ πξφηππν βαζηθήο θαη πξνγεπκαηηθήο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο πνπ ζπκβαίλεη ζηα κε δηαβεηηθά άηνκα. Απηή ε κίκεζε ηνπ θπζηνινγηθνχ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ CSII είλαη ε βάζε ηεο επηηπρνχο γιπθαηκηθήο ξχζκηζεο πνπ γίλεηαη θαηνξζσηή κε ηηο αληιίεο. Η ηερλνινγηθή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αληιίαο ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο νδήγεζε ζε αικαηψδε αχμεζε ρξήζεο παγθφζκηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δθηηκάηαη έηζη ζήκεξα φηη πεξηζζφηεξα απφ άηνκα παγθφζκηα ρξεζηκνπνηνχλ αληιίεο ηλζνπιίλεο. 2 α. Δλδείμεηο εθαξκνγήο CSII θαη έλαξμε ζεξαπείαο ρεηηθά πξφζθαηα, κεηά έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ακθηιεγφκελεο ελδείμεηο εθαξκνγήο, κεγάινη νξγαληζκνί φπσο ESPE, ISPAD, ADA θαη EASD ζπκθψλεζαλ (consensus statement) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελδείμεσλ πνπ ζπληζηνχλ εθαξκνγή CSII 10. (βι. πίλαθα 1) Πξνθαλψο νη ελδείμεηο απηέο αθνξνχλ δηαβεηηθνχο ηχπνπ Ι. ηελ βηβιηνγξαθία βέβαηα αλαθέξεηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία έηε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε CSII ζηνλ Γ ηχπνπ ΙΙ αιιά δελ ππάξρνπλ αθφκα ζρεηηθέο ελδείμεηο. Απηνλφεην είλαη φηη απαηηείηαη ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην άηνκν κε δηαβήηε ηχπνπ Ι πνπ ζα εληαρζεί ζε αληιία έγρπζεο ηλζνπιίλεο (βι. βαζηθέο πηπρέο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ πίλαθα 2). Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ΓΙ πνπ αληελδείθλπληαη ζηελ ζεξαπεία κε αληιία (β. πίλαθα 3). Η αξρηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έλαξμε CSII πεξηιακβάλεη κείσζε ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο ηλζνπιίλεο θαηά 20% πεξίπνπ (ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο πξηλ ρνξεγνχκελεο ηλζνπιίλεο) θαη ρνξήγεζε % ηεο παξερφκελεο δφζεο ππφ κνξθή βαζηθήο έθθξηζεο (basal rate), θαη ην 4

5 ππφινηπν ηεο δφζεο ππφ κνξθή εγρχζεσλ (bolus rate) θαηά ηελ ψξα ησλ ηξηψλ θπξίσλ γεπκάησλ. Οη δφζεηο bolus κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαιχπηνληαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ γεχκαηα: Α) Normal άκεζε ρνξήγεζε (φιε ε δφζε ακέζσο) Β) Square wave: παξαηεηακέλε ρνξήγεζε (ζηαδηαθά ζε νξηζκέλν ρξφλν) Γ) Dual wave: δηπιήο δξάζεο (έλα κέξνο ακέζσο αθνινπζνχκελν απφ ην ππφινηπν πνπ δίλεηαη ζηαδηαθά). Η ρξεζηκνπνηνχκελε ηλζνπιίλε είλαη ηα αλάινγα Lispo ή Aspart ή Glulisine. ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε CSII απαηηείηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο απφ ηελ δηαβεηνινγηθή νκάδα θαη πξνγξάκκαηα επαλεθπαίδεπζεο. (βι. πίλαθα 2) Δλδείμεηο γηα ρξήζε CSII Consensus statement ESPE, ISPAD, ADA, EASD 1. Δπαλαιακβαλφκελεο ζνβαξέο ππνγιπθαηκίεο (επίπεδν επξεκάησλ C) 2. Δπξείεο δηαθπκάλζεηο ζηα επίπεδα ζαθράξνπ αλεμάξηεηα ηνπ A1C (επ. C) 3. Φαηλφκελν απγήο (επ. Δ) 4. Απνηπρία γιπθαηκηθήο ξχζκηζεο κε ζπκβαηηθή θαη κε εληαηηθνπνηεκέλε ηλζνπιηλνζεξαπεία (επ. C) 5. Αζηαζήο.Γ θαη ηάζε πξνο ζπρλή θέησζε (επ. C) 6. Παηδηά κε κηθξναγγεηνπαζεηηθέο επηπινθέο θαη /ή παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα κηθξναγγεηνπαζεηηθέο επηπινθέο (επ. Α) Diabetes Care 2007;30: ) Πίλαθαο 1 Αξρέο Δθπαίδεπζεο CSII 1. Δμήγεζε αξρψλ CSII ηερληθέο ιεηηνπξγίεο αληιίαο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 2. Δθπαίδεπζε ζηελ απηνπαξαθνινχζεζε 3. Γηαηξνθηθέο νδεγίεο θαη CSII Δθπαίδεπζε ζηελ κέηξεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ ησλ ηξνθψλ 4. Οδεγίεο ζε πεξίπησζε άζθεζεο ή άιισλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηθψλ π.ρ ζεμνπαιηθέο επαθέο, λφζεζε θιπ) 5. Οδεγίεο ζε πεξίπησζε ππεξ/ππνγιπθαηκίαο, πξφζθαηεο αδηαζεζίαο, θεηνλνπξίαο, πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο αληιίαο 6. 24σξε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηαηξηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε 7. Πξνκήζεηα ζπξηγγψλ θαη ζπκβαηηθήο ηλζνπιίλεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο 8. Πηζαλή ρξεζηκνπνίεζε δηαβεηηθήο ηαπηφηεηαο Πίλαθαο 2 5

6 Πίλαθαο 3 2 β. Γιπθαηκηθή ξύζκηζε θαη αζθάιεηα κε ηελ CSII Η ηθαλνπνηεηηθή έσο άξηζηε γιπθαηκηθή ξχζκηζε πνπ επηηπγράλεηαη κε CSII έρεη επηβεβαησζεί απφ πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηεκαηηθή βειηίσζε ελδηακέζσλ κεηαβιεηψλ φπσο θεηφλσλ, ιηπηδίσλ, γαιαθηηθνχ νμένο θαη ακηλνμέσλ. Μεηααλάιπζε 12 κειεηψλ 11 ζηηο νπνίεο ζπγθξίζεθε ε CSII κε ηελ Δ.Ι. (Δληαηηθνπνηεκέλε Ιλζνπιηλνζεξαπεία) έδεημε φηη κε ηελ CSII επηηπγράλεην θαιχηεξε γιπθαηκηθή ξχζκηζε θαη βειηίσζε θαηά 0,5% ηεο HbA1C ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ηεο Δ.Ι. ηελ ίδηα κεηααλάιπζε επίζεο δείρζεθε κείσζε θαηά 14% ηεο κέζεο απαηηνχκελεο δφζεο ηλζνπιίλεο ζηελ CSII ζπγθξηηηθά κε ηελ Δ.Ι θαη ζεκαληηθά ιηγφηεξεο ζνβαξέο ππνγιπθαηκίεο κε ηελ CSII. Πξν έηνπο δεκνζηεχζεθε ε πιένλ καθξνρξφληα ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ CSII θαη Δ.Ι (3ρξνλε πνιπθεληξηθή κειέηε ζε 74 θέληξα) 12. Η κειέηε απηή έδεημε ηα εμήο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. α) αλαθνξηθά κε ηελ γιπθαηκηθή ξχζκηζε: Τπεξνρή ηεο CSII ηνλ 1 ν ρξφλν (HbA1C 7,5% έλαληη 7,8% ηεο Δ.Ι p = 0,005) ελψ δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηνλ 2 ν θαη ηνλ 3 ν ρξφλν. β) Αλαθνξηθά κε ηελ δφζε ηλζνπιίλεο: εκαληηθά κηθξφηεξε κέζε δφζε ηλζνπιίλεο ζηελ CSII θαη ηα ηξία ρξφληα (ελδεηθηηθά ηνλ 1 ν ρξφλν κέζε δφζε ηλζνπιίλεο: 0.76u/kg/24h (CSII) vs 0,86 (Δ.Ι) p < 0,0001). γ) Αλαθνξηθά κε ηηο ππνγιπθαηκίεο: εκαληηθά ιηγφηεξεο ζηελ CSII ηνλ 1 ν θαη 3 ν ρξφλν. Σέινο ε CSII ππεξείρε ζεκαληηθά σο πξνο ηνλ θίλδπλν δηαβεηηθψλ θεηνμεψζεσλ (3πιάζηνο ν θίλδπλνο ζηελ Δ.Ι) 12,13. ε κεηααλάιπζε 22 κειεηψλ 21 πνπ ζπλέθξηλαλ αληιίεο κε εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα ηλζνπιηλνζεξαπείαο πξνέθπςαλ ηα εμήο ελδηαθέξνληα δεδνκέλα: Α) αθψο θαιχηεξε ε γιπθαηκηθή ξχζκηζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηηο αληιίεο ηλζνπιίλεο. Η κέζε δηαθνξά ζηελ HbA1c ήηαλ 0,62% (κηθξφηεξε HbA1c κε ηηο αληιίεο). Β) Οη ζνβαξέο ππνγιπθαηκίεο κεηψζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο ζε ζχγθξηζε κε ην ζρήκα πνιιαπιψλ ελέζεσλ (risk ratio 0,24. δειαδή κε ηελ Δ.Ι ππήξρε 4,19 θνξέο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ζνβαξψλ ππνγιπθαηκηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο). Παξφκνηα επλντθά γηα ηελ αληιία ηλζνπιίλεο δεδνκέλα πξνέθπςαλ θαη απφ άιιε πξφζθαηε κεηααλάιπζε πνπ δεκνζηεχζεθε πξν έηνπο ζην έγθξηην Diabetologia 15. ρεηηθά πάλησο κε ηηο ππνγιπθαηκίεο ηπραηνπνηεκέλεο controlled κειέηεο (RCTs) έρνπλ δείμεη ζηνπο ελήιηθεο φηη ε CSII αλακθηζβήηεηα κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ππνγιπθαηκηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ Δ.Ι (επηπ. επξεκάησλ Α). ηα παηδηά κειέηεο παξαηήξεζεο αιιά φρη RCTs 6

7 έρνπλ δηαπηζηψζεη ηα ίδηα ζηνηρεία. Πάλησο είλαη απφιπηα ηεθκεξησκέλν φηη κεηψλνληαη ζεκαληηθά (ζε παηδηά 16 θαη ελήιηθεο) νη κε ηελ άζθεζε ζρεηηδφκελεο ππνγιπθαηκίεο. ρεηηθά κε ηελ πξφζθηεζε βάξνπο βξαρείαο δηάξθεηαο κειέηεο δελ έρνπλ δείμεη αχμεζε βάξνπο κε CSII. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ θαιά νξγαλσκέλεο καθξνρξφληεο κειέηεο γηα ηελ ηεθκεξησκέλε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ. πρλά πάλησο είλαη ηα επεηζφδηα δεξκαηηθψλ ινηκψμεσλ θαη εξεζηζκψλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θαζεηήξα. Η ζπρλφηεηα ηνπ δεξκαηηθνχ εξεζηζκνχ ή θαη ινίκσμεο πνηθίιιεη απφ 0,006 έσο 12/ αλζξσπνέηνο (επ. Β). Η ζπρλή αιιαγή ηνπ θαζεηήξα (αλά 3ήκεξν πεξίπνπ) θαη ε ηνπηθή θαζαξηφηεηα απνηεινχλ ρξήζηκα κέηξα πξφιεςεο. Σέινο, νη δηάθνξνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο θαη πνηφηεηαο δσήο θαίλνληαη είηε λα κελ επεξεάδνληαη είηε λα βειηηψλνληαη κε ηελ ρξήζε CSII (επηπ. επξεκ. Β). Πάλησο, ηελ ζρεηηθά παγησκέλε αληίιεςε γηα ηελ ζπγθξηηηθή ππεξνρή ηεο αληιίαο έλαληη ηεο Δ.Ι ήιζε λα ακθηζβεηήζεη κηα πξφζθαηε ηπραηνπνηεκέλε, πνιπθεληξηθή, πνιπεζληθή κειέηε 17. ηελ κειέηε απηή, δηαβεηηθνί ηχπνπ Ι πνπ ήηαλ ζε εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα κε ΝΡΗ θαη Regular ηπραηνπνηήζεθαλ ζε Δ.Ι (glargine θαη lispro) θαη ζε αληιίεο έγρπζεο ηλζνπιίλεο (Lispro) γηα 24 εβδνκάδεο. Σα απνηειέζκαηα κάιινλ εληππσζίαζαλ. Δμαηξνχκελεο ηεο κείσζεο ησλ αλαγθαίσλ κνλάδσλ ηλζνπιίλεο πνπ πξνέθπςε κε ηελ αληιία (CSII vs MDI 36 vs 42κνλ/θαζεκεξηλά) ζηα ππφινηπα ζέκαηα δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο: ίδηα κείσζε ζηελ Α1C (0,7% vs 0,6%), φρη δηαθνξέο ζηηο ππνγιπθαηκίεο: ζπκπησκαηηθέο (13 vs 14 αλά άηνκν ξ=0.84), λπθηεξηλέο (3 vs 5 αλά άηνκν ξ=0,34), κηθξή δηαθνξά ζην score ηθαλνπνίεζεο κε ηελ αληιία (αχμεζε αληίζηνηρνπ score 9 vs 4,8 ξ=0,04). Όκσο, ην θφζηνο ηεο αληιίαο ήηαλ 3,9 θνξέο κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο Δ.Ι. Βεβαίσο, ε κειέηε απηή είρε πεξηνξηζκνχο θαη φξηα. Μηθξφο ν πιεζπζκφο, κηθξή ε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο, κε επηιεγκέλνο ν πιεζπζκφο (ελδερφκελα λα κελ ππήξραλ ζηελ νκάδα ηεο αληιίαο δηαβεηηθνί πνπ είραλ ζαθή έλδεημε γηα ηελ αληιία. Οη αληιίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ ήηαλ ηειεπηαίαο γεληάο. Οπσζδήπνηε, φκσο, είλαη ε πξψηε αηξεηηθή κειέηε πνπ ηεθκεξηψλεη ηζνδπλακία αληιίαο θαη εληαηηθνπνηεκέλεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο πνπ βαζίδεηαη φκσο ζηα καθξά θαη βξαρέα αλάινγα ηλζνπιίλεο. Απηή ε ζχγθξηζε αληιίαο vs Δ.Ι κε αλάινγα νπσζδήπνηε ζα έρεη κέιινλ. Μέιινλ κε πνιχ ελδηαθέξνλ γηα φινπο. Αλακθηζβήηεηα πάλησο, θαη βάζεη ησλ πεξηζζνηέξσλ δεδνκέλσλ απφ φζα αλαθέξζεθαλ, ε ρξήζε αληιίαο έγρπζεο ηλζνπιίλεο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη πξνζθέξεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ ξχζκηζε θαη ηε δσή ηνπ δηαβεηηθνχ (βι. Πίλαθα 4) Πλεονεκηήμαηα ανηλίαρ Πποζέγγιζη ιδανικήρ πύθμιζηρ καηά ηη νύσηα Μικπόηεπερ ανάγκερ ζε ινζοςλίνη Κεηοξέωζη ίδια με ηην ενηαηική ινζοςλινοθεπαπεία (MDI) Μείωζη Υπογλςκαιμιών Μικπόηεπη αύξηζη βάποςρ ένανηι MDI Ππόγπαμμα ανάλςζηρ δεδομένων Πίλαθαο 4 7

8 3. πζηήκαηα ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο γιπθόδεο (CGMS) Δίλαη γλσζηή θαη απφιπηα ηεθκεξησκέλε (κεηξήζεηο θαη δεδνκέλα κε ηερλεηφ πάγθξεαο) ε κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηνπ ζαθράξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, αθνχ κπνξεί ε ηηκή ηνπ ζαθράξνπ λα αιιάμεη κέρξη 8640 θνξέο!! Πξνέθπςε έηζη ζαλ πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ ηνπ ζαθράξνπ, ηδίσο ζηα άηνκα πνπ θέξνπλ αληιία ηλζνπιίλεο, ψζηε λα θαηαζηεί θαιχηεξε ε ζεξαπεπηηθή απφθαζε θαη παξέκβαζε 18. ήκεξα ήδε ππάξρνπλ 2 ζπζηήκαηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο γιπθφδεο (CGMS). ηα ζπζηήκαηα απηά νη ηηκέο γιπθφδεο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνληαη ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θπζηνινγηθψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αζζελνχο θαη ηα πιήξε δεδνκέλα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε έλαλ ππνινγηζηή γηα αλάιπζε θαη εξκελεία. Οη ηππηθέο πεξίνδνη κεηξήζεσλ είλαη απφ 2 έσο 3 εκέξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη κηα πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ ηνπ αζζελνχο. Σν CGMS πεξηιακβάλεη: α. Αηζζεηήξα. Δίλαη ιεπηφο θαη εχθακπηνο, εηζάγεηαη θάησ απφ ην δέξκα, ζπλήζσο ζηελ θνηιηαθή ρψξα. Ο αηζζεηήξαο απνηειείηαη απφ έλα κηθξνειεθηξφδην πνπ κεηαηξέπεη ζπλερψο ηε γιπθφδε απφ ηνλ ππνδφξην ηζηφ ηνπ αζζελνχο ζε έλα ειεθηξηθφ ζήκα, ε έληαζε ηνπ νπνίνπ είλαη αλάινγε ηεο ππάξρνπζαο πνζφηεηαο γιπθφδεο. β. πζθεπή ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο γιπθφδεο. Η ππνκνλάδα ζπιινγήο θαη ειέγρνπ δεδνκέλσλ ηνπ αηζζεηήξα γιπθφδεο. Η ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο πνπ έρεη κέγεζνο ελφο βνκβεηή, κπνξεί λα απνζεθεχζεη κέρξη θαη δχν εβδνκάδσλ δεδνκέλα γηα ηε γιπθφδε. Η ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο ιακβάλεη ην ειεθηξνληθφ ζήκα απφ ηνλ αηζζεηήξα θάζε 1 ή 10 δεπηεξφιεπηα (εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ CGMS) θαη απνζεθεχεη κηα κέζε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο θάζε 3 ή 5 ιεπηά. Η ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο κπνξεί επίζεο λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο ηηκέο ηνπ κεηξεηή ηεο γιπθφδεο αίκαηνο θαη ηα ζπκβάληα (γεχκαηα, άζθεζε θιπ) πνπ εηζάγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε. γ. ηαζκφ επηθνηλσλίαο. Η κνλάδα δηαζχλδεζεο, ε νπνία κεηαδίδεη δεδνκέλα απφ ην CGMS ζε έλαλ ππνινγηζηή. δ. Λνγηζκηθφ. Έλα πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ πνπ ζπλίζηαηαη ζε γξαθήκαηα θαη βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πξνηχπσλ ηεο γιπθφδεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε γιπθφδε ζην δηάκεζν πγξφ θαη ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο είλαη ζπγθξίζηκεο. Οη 2 ηηκέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ρξνληθά θαηά 5 έσο θαη 10 ιεπηά, φηαλ ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη ηαρέσο. Ο αηζζεηήξαο πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 3 εκέξεο. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ αηζζεηήξα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ αζζελή ζε αζζελή. Σν CGMS θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ηεο γιπθφδεο θαηά ηηο θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεπκάησλ, ηεο άζθεζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ χπλνπ. Μεηά ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο ζηνλ ππνινγηζηή, παξάγεηαη κηα πιήξεο αλαθνξά ηεο δηαθχκαλζεο ηεο γιπθφδεο. Πεξηέρεη γξαθήκαηα ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο αλά ρξνληθή ζηηγκή θαη αλά εκέξα, ζπλνπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη έλα πιήξεο αξρείν φισλ ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπκβάλησλ. Η αλαθνξά έρεη πνιιέο εθαξκνγέο θαη κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηελ εηζήγεζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ηεο γιπθφδεο θαη νη νπνίνη έρνπλ πξνδηάζεζε γηα ζπρλά επεηζφδηα ππνγιπθαηκίαο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο επεξρφκελεο λπρηεξηλήο ππνγιπθαηκίαο) θαη γηα αζζελείο πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία κε αληιία ηλζνπιίλεο. Φαίλεηαη δε απφ ζρεηηθέο κειέηεο φηη πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησ ζπζηεκάησλ CGMS, φπσο ην άκεζν απνηέιεζκα, ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο ζπλερνχο ξχζκηζεο, ε πξφιεςε ηεο ππνγιπθαηκίαο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ην JDRF CG M Study Group δεκνζηεχζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα ζην έγθξηην NEJM 14 κειέηε ζχγθξηζεο CGMS (Real Time CGMS) θαη απηνπαξαθνινχζεζεο (SMBG) κε 8

9 απηνπαξαθνινχζεζε κφλν δηαβεηηθψλ αηφκσλ πνπ έθεξαλ αληιία ηλζνπιίλεο. Σα απνηειέζκαηα αθνξνχζαλ παξαθνινχζεζε 26 εβδνκάδσλ. χκθσλα κε απηά, νη ελήιηθεο >25 εηψληεο κειέηεο πνπ έθαλαλ παξαθνινχζεζε CGMS παξνπζίαζαλ κέζε κείσζε ηεο HbA1c θαηά 0,5%, ελψ νη αληίζηνηρνη ελήιηθεο κε SMBG κηθξή αχμεζε θαηά 0,02 ηεο A1C (p<0,001). Οη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο <25 εηψλ (15 24 έηε) δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ θαη κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο. ηα παηδηά ειηθίαο 8 14 εηψλ επίζεο ππήξμε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο A1C κε ηε CGMS παξαθνινχζεζε (πνπ δελ ήηαλ φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή: -0,37% vs -0,22% p=0,25) Παξφκνηα θαη απνηειέζκαηα πνιπθεληξηθήο ηπραηνπνηεκέλεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην έγθξηην Diabetologia (Ινχιηνο 2009) 19. Οη δηαβεηηθνί ηχπνπ Ι (κέζεο ειηθίαο 23 εηψλ) ζε αληιία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Real Time CGMS παξνπζίαζαλ εληφο 3κελνπ 0,43% κηθξφηεξε A1C απφ αληίζηνηρνπο δηαβεηηθνχο ζε αληιία ρσξίο ππνζηήξημε φκσο απφ ην R.T CGMS. 4. Σύπνη ζπζηεκάηωλ CGMS Τπάξρνπλ 2 ηχπνη ζπζηεκάησλ CGMS πξνο ρξήζε ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Σν Guardian RT θαη ην GlucoDay. - Σν ζχζηεκα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο γιπθφδεο Guardian RT (Real Time) απνηειεί ηειεπηαίν επίηεπγκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηαβήηε απφ ηε Medtronic Diabetes. Η λέα απηή ηερλνινγία παξέρεη ζηνπο αζζελείο πξφζβαζε ζε real time κεηξήζεηο ηεο γιπθφδεο θαη ζπλαγεξκνχο, φιν ην 24σξν, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ κεηψλνληαο ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο γιπθφδεο ηνπο θαη επηηπγράλνληαο βειηησκέλε ξχζκηζε ηνπ δηαβήηε. Ανηλία ινζοςλίνηρ ενιζσςμένη με ζςνεσή αςηοέλεγσο ςνεσήρ Αςηοέλεγσορ (RT CGM) : ςποδόπιορ αιζθηηήπαρ με αναμεηαδόηη ζε π/θ ζςσνόηηηα Αντλία ινσουλίνης Δηθόλα 2 Ο πνκπφο ξαδηνζπρλνηήησλ (RT) παξέρεη επειημία, επηηξέπεη ζηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο λα επηθνηλσλνχλ κε αζχξκαην ηξφπν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα εχξνο εθπνκπήο έσο 180 εθαηνζηά (βι. εηθφλα 2). Οη real time ζπλαγεξκνί ελεκεξψλνπλ ηνπο αζζελείο γηα ηπρφλ ππνγιπθαηκία θαη ππεξγιπθαηκία θαζ φιν ην 24σξν. Η real time ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο γιπθφδεο παξέρεη ηηκέο γιπθφδεο θάζε 5 ιεπηά έσο θαη 288 κεηξήζεηο ηελ εκέξα θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζε 100 θνξέο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε κφλν ηαηληψλ κέηξεζεο γιπθφδεο. Σν ζχζηεκα έρεη έλδεημε γηα αζζελείο ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ. - Σν GlucoDay ηεο εηαηξίαο Menarini είλαη έλα ζχζηεκα ζπλερνχο θαηαγξαθήο ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κέζνδν ηεο κηθξνδηάιπζεο. 9

10 Σν ζχζηεκα απηφ δηακέζνπ Βηναηζζεηήξα, κεηξάεη αλά δεπηεξφιεπην ηεο ψξαο ηελ ππνδφξηα γιπθφδε θαη απνζεθεχεη ζηελ κλήκε ηνπ ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ αλά ηξία ιεπηά, δειαδή 960 κεηξήζεηο / 48 ψξεο. Άιια ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ GlucoDay είλαη ηα θαησηέξσ: Δχξνο κέηξεζεο γιπθφδεο mg/dl. Υξφλνο αληαπφθξηζεο ιηγφηεξνο ησλ 2 ιεπηψλ. Βαζκνλφκεζε κφλν κηα θνξά κε ηηκή γιπθφδεο απφ ηξηρνεηδηθφ ή θιεβηθφ αίκα. πλερήο παξαθνινχζεζε ησλ ελδείμεσλ ιεηηνπξγίαο θαη θαηαγξαθψλ απφ νζφλε (REAL TIME)/ 5. Πξνζεγγίδνληαο ην ηερλεηό πάγθξεαο Οη λέεο ηερλνινγίεο φπσο νη αληιίεο ηλζνπιίλεο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλερνχο θαηαγξαθήο ζαθράξνπ άλνημαλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο άξηζηεο ξχζκηζεο ζηα άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε. Σν φξακα ηνπ βην/ηερλεηνχ παγθξέαηνο δελ κνηάδεη πιένλ ηφζν καθξηλφ. ην ηερλεηφ πάγθξεαο ζα ζπλδέεηαη ε αληιία ηλζνπιίλεο κε ζχζηεκα ζπλερνχο κέηξεζεο γιπθφδεο (CGMS) ψζηε κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλνπ κε αληιία, λα παξέρεηαη ε ζσζηή πνζφηεηα ηλζνπιίλεο ζηελ ζσζηή ζηηγκή, φπσο ζπκβαίλεη κε ην πάγθξεαο ζηα άηνκα πνπ δελ πάζρνπλ απφ δηαβήηε. Ο ιεηηνπξγηθφο ζπλδπαζκφο αηζζεηήξα γιπθφδεο PC αληιίαο ηλζνπιίλεο πνπ θαηαιήγεη ζε ρνξήγεζε ηεο αλαγθαίαο ηλζνπιίλεο απνηειεί απηφ πνπ νλνκάδεηαη «θιεηζηφ θχθισκα» Ήδε πνιιέο κειέηεο είλαη ζε εμέιημε, ε έξεπλα ζε ιεπηνκεξεηαθά δεηήκαηα ηνπ ηερλεηνχ παγθξέαηνο ελζαξξχλεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο θαη ππάξρεη αηζηνδνμία φηη εληφο 5εηίαο ην ηερλεηφ πάγθξεαο ζα κπνξεί λα είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο αηζζεηήξεο γιπθφδεο θαη ζην ινγηζκηθφ αλάιπζεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ αληιία computer/personal data manager (PDM). Αλαθνξηθά κε ηνπο αηζζεηήξεο δηεξεπλάηαη ε πξνηηκεηέα ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ δπλαηφηεηα απνδνρήο θαη κε απφξξηςεο (επηζειηνπνίεζε απελεξγνπνίεζε) απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (εκθπηεχζηκε; ελδνθιέβηα; ελδνπεξηηνλατθή; ρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ πνιιά ηδξχκαηα επηρνξεγνχκελα θπξίσο απφ ην JDRF εξγάδνληαη ζηελ θαηεχζπλζε επεμεξγαζίαο πνιιψλ αιγνξίζκσλ πνπ ζπλεθηηκνχλ επίπεδα ζαθράξνπ (απφ ην CGMs), ζχλζεζε γεχκαηνο, θαη θαηάζηαζε νξγαληζκνχ γηα λα δνζεί εληνιή ζηελ αληιία γηα αιιαγή έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο αιγφξηζκνπο ηεο θαηάζηαζεο (εγξήγνξζεο) ηνπ νξγαληζκνχ θαη γίλεηαη επεμεξγαζία αιγνξίζκσλ πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε πνιιά είδε stress. Οπσζδήπνηε είλαη πνιιά ηα δεηήκαηα πνπ ζηελ πνξεία γηα ην βηνηερλεηφ πάγθξεαο ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ (θνξεηφηεηα ηερλεηνχ παγθξέαηνο, αθξίβεηα CGMS ηδίσο ζηα ρακειά ζάθραξα, αζθάιεηα, δνθηκαζκέλνη πνιιαπινί αιγφξηζκνη ηνπ ινγηζκηθνχ θιπ, θιπ). Όκσο ν ζηφρνο είλαη πιένλ πξνζδηνξηζκέλνο, ε ηερλνινγία ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα, θαη ε ππνζηήξημε γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ζεκαληηθή θαη ζπλερήο. Γηθαηνινγεκέλε ζπλεπψο ε αηζηνδνμία θαη ε ειπηδνθφξνο πξνζκνλή γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζην ζεκαληηθφ απηφ ζέκα. 10

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Φ. Φηιηππίδεο «Αληηδηαβεηηθή αγσγή», ζην: Α. Μειηδψλε «Καξδηνκεηαβνιηθφο Κίλδπλνο», Δθδ. Ι. Παξηδηάλνπ, ει (2007) 2. Irl B. Hirsch. Drug Therapy - Insulin Analogues. N Engl J Med 352: (2005) 3. G. B. Bolli, R. D. Di Marchi, G. D. Park, et al. Insulin analogues and their potential in the management of diabetes mellitus. Diabetologia 42: (1999) 4. R Qayyum, S Bolen, N Maruthur, et al. Systematic review: comparative effectiveness and safety of premixed insulin analogues in type 2 diabetes. Ann Intern Med. 149: (2008) 5. D. Thomas, L. Kerstin, W. Kerstin. et al. Insulin Detemir Is Characterized by aconsistent Pharmacokinetic Profile Across Age-Groups in Children Adolescents, and Adults With Type 1 Diabetes Diabetes Care, 26: (2003) 6. J. Plank, A. Siebenhofer, A. Berghold. Systematic Review and Meta-analysis of Short-Acting Insulin Analogues in Patients With Diabetes Mellitus. Arch Intern Med, Jun 165: (2005) 7. S. Majumdar. Newer insulins in search of a Niche. Ann Int Med 149: (2008) 8. J Werssberg, J Comaglio, R Seshadri. Insulin pump therapy: a met analysis. Diab. Care 26: (2003) 9. P Grand. A new approach to diabetic control: Fuzzy logic and insulin pump technology. Med. Engine and physics 29: (2007) 10. Consensus Statement: Use of Insulin pump therapy in the pediatric age group. Diab. Care 30: (2007) 11. J. Pickup, M. Mattock, K. Sain. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin injection compared with intensive insulin injections in patients with type I diabetes: meta analysis of randomized controlled trials. BMJ 324: 705 (2002) 12. B.I Jakish, M Wagner, B Heidtmann et al. Comparison of CSII and MDI in type I diabetes: a multicentre matched pair cohort analysis over 3 years. Diab. Medicine 25: (2008) 13. M. Gimenez, I. Corget, M. Jansa et al. Efficacy of CSII in type I diabetes : a 2 year perspective using the established criteria for funding from a N.H.S. Diab. Medicine 24: (2007) 14. The Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous Glucose Monitoring and Intensive Treatment of Type 1 Diabetes. NEJM 359: (2008) 15. K. Jeitler, K. Horvath, A. Berghold, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily insulin injections in patients with diabetes mellitus: systematic review and metaanalysis. Diabetologia 51: (2008) 16. M. O Connell, H. R. Gilbertson, S. M. Donath et al. Optimizing Postprandial Glycemia in Pediatric Patients With Type 1 Diabetes Using Insulin Pump Therapy. Diabetes Care 31: (2008) 17. G. B. Bolli, D. Kerr, R. Thomas et al. Comparison of a Multiple Daily Insulin Injection Regimen (Basal Once-Daily Glargine Plus Mealtime Lispro) and Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (Lispro) in Type 1 Diabetes: A randomized open parallel multicenter study. Diabetes Care 32: (2009) 18. S Cargo, W Kelly, Voemle et al. Continuous home monitoring of glucose. Diab. Care 12: (2007) 19. M. O Connell, S. Donath, D. O Neal, et al. Glycaemic impact of patient-led use of sensor-guided pump therapy in type 1 diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia 52: (2009) 20. R Hovoka. Continuous glucose monitoring and closed - loop system. Diab. Medicine 23: 1 12 (2006) 11

12 21. J. C. Pickup, A. J. Sutton. Severe hypoglycaemia and glycaemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion. Diabetic Medicine 25: (2008) 22. E. Dassan, B. Bequette, B. Buckingham et al. Detection of meal using continuous glucose monitoring. Diabetes Care 31: (2008) 12

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αθταρώδες δηαβήηες 1. αθταρώδες δηαβήηες 3. αθταρώδες δηαβήηες 2. Σύποη Δ. Έιεγτος επηπέδοσ γισθόδες

ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αθταρώδες δηαβήηες 1. αθταρώδες δηαβήηες 3. αθταρώδες δηαβήηες 2. Σύποη Δ. Έιεγτος επηπέδοσ γισθόδες ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Μπουζίκα, Κορέλη Γ εξάμηνο 2011-12 Νοσηλευτική Β ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας 1 αθταρώδες δηαβήηες 1 O ζαθραξψδεο δηαβήηεο (Γ) είλαη κηα ρξφληα θαηάζηαζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ»

«Η ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ» «Η ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ» Α) «1990 2010: Η εηθνζαεηία ησλ κεγάισλ αιιαγώλ ζηελ ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ» 1990 2010: Μηα εηθνζαεηία έληνλσλ αιιαγψλ, κεγάισλ εμειίμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα