PUNCTUATION (σηµεία στίξης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PUNCTUATION (σηµεία στίξης)"

Transcript

1 PUNCTUATION (σηµεία στίξης) 1) capital letters 2) full stop. 3) semicolon; 4) comma, 5) colon: 6) question mark? 7) exclamation mark! 8) Apostrophe 9) quotation marks, 10) brackets ( ), [ ] 11) dash 12) hyphen - USAGE 1) capital letters a. Για να αρχίσουµε µια πρόταση. b. Στα κύρια ονόµατα (John, Paul...), ονόµατα λαών και γλωσσών ονόµατα ιδρυµάτων, ηµερών της εβδοµάδας, µηνών, εποχών. c. Στους τίτλους εφηµερίδων, βιβλίων, θεατρικών έργων, φιλµ κ.τ.λ. d. Στους τίτλους ευγενείας, βαθµούς, συγγένειας, e.g. king Henry, Aunt Kathy, Pope George etc. e. Σε πολλές συντοµογραφίες: e.g. Β.B.C., U.S.A., U.K. etc.. 2) Full stop. a. Στο τέλος µιας πρότασης. b. Σε πολλές συντοµογραφίες e.g. F.O.B., C.I.F. c. Στους δεκαδικούς αριθµούς e.g. 10.8, και στο χωρισµό της ώρας από τα λεπτά: e.g (American: 8:10). 3) Semicolon; Χρησιµεύει για να ενώσει προτάσεις που είναι στενά συνδεδεµένες ή που συµπληρώνουν η µια την άλλη κατά κάποιο τρόπο. e.g. It wasn't because she was sure now that nothing was a dream; It was because of working too hard and worrying about Mama; because she got a bad mark in English. 4) Comma, Η χρήση του κόµµατος είναι πιο δύσκολη από τα άλλα σηµεία στίξης και υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στην πράξη. Μπορούµε όµως να πούµε ότι το κόµµα χρησιµοποιείται: a. Για να χωρίσει τα κύρια µέρη µιας σύνθετης πρότασης όταν δεν είναι αρκετά όµοια στο περιεχόµενο ή στην έννοια ώστε να αποτελέσουν µια συνεχή πρόταση χωρίς σηµείο στίξης αλλά δεν είναι και τόσο διαφορετικά ώστε να χωρίζονται µε semicolon. e.g. The road runs through a beautiful wooden alley, and the railway line follows it closely.

2 b. Ανάµεσα σε επίθετα πριν από ένα ουσιαστικό, e.g. An ugly, old, badly-lit room. Παραλείπτει όµως όταν το τελευταίο επίθετο έχει µεγαλύτερη σχέση µε το ουσιαστικό απ' ότι τα προηγούµενα, e.g. A nice, little baby. c. Για να αποφευχθεί παρανόηση ειδικά µετά από ένα ρήµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µεταβατικό και ως αµετάβατο, e.g. In the valley below, the houses appeared very small. d. Στις αναφορικές µη προσδιοριστικές προτάσεις, e.g. John, Who came in just now, is a teacher. 5. Colon : a. Για να χωρίσει κύριες προτάσεις: e.g. There is one thing I d like to say: You don't know how obliged I am to you. b. Όταν ακολουθεί µια λίστα ειδών: e.g. You must buy the following: a pen, a pencil, a rubber, a ruler and a note-book. 6. Question mark? a. Στις ερωτήσεις, e.g. Where do you live? b. Συχνά χρησιµοποιείται σε παρένθεση για να δείξει αµφιβολία ή α βεβαιότητα, e.g. Homer lived in (?) the 8th century B.C. 7. Exclamation mark! Μετά από µια λέξη, φράση ή πρόταση που εκφράζουν τα παρακάτω: a. ιαταγή ή προειδοποίηση: Go out! Mind the stairs! b. Συναίσθηµα ή πόνο: I love you! Ouch! c. Ενθουσιασµό: I am pleased to come! d. Λύπη: If only I could see him! e. Θαυµασµό ή έκπληξη: What a wonderful day! Isn't he handsome! 8. Apostrophe ' a. Στη γενική κτητική: e.g. Peter's father, the boys' ball etc. b. Για να δηλώσει τόπο ή επάγγελµα: e.g. at the baker's, at the butcher's c. Στη σύντµηση λέξεων: e.g. She's a teacher, I'd like to thank you. 9. Quotation marks a. Για να δηλώσουν ευθύ λόγο: e.g. He said, Ί don't remember you' c. Για παράθεση λέξεων ή φράσεων: e.g. What does 'main menu' mean?

3 10. Brackets round brackets ( ) a. Για πληροφορίες έξτρα, επεξηγήσεις ή σχόλια: e.g. European Union (formerly EEC). She is (as everybody knows) a liar. b. Για παραποµπές: Computers in our life (see p. 16) square brackets [ ] Χρησιµοποιούνται λιγότερο από τις round brackets για να δώσουν π.χ. ιδιαίτερες πληροφορίες και ειδικά όταν ήδη έχουν χρησιµοποιηθεί οι round brackets. 11. Dash - Η µία παύλα χρησιµοποιείται για να δείξει παύση. e.g. "You must be - ashamed" he said. Οι δύο παύλες χρησιµοποιούνται αντί για µια παρένθεση ή δύο κόµµατα. e.g. I will not go unless the weather is fine ι this weekend. EXERCISE Punctuate the following passage. Provide capital letters full stops, brackets, colons etc., where applicable. britain and the u s a have similar economic systems both being based on private enterprise property and capital the russians however do not have such a system they follow a communistic system based on the work of the nineteenth century economist marx his system is non capitalistic and does not permit private individuals to own property in a completely communist society we can say that the two types of economy contrast very strongly this is a simple and brief statement of a complex subject the differences between the russian and the anglo american systems. 12. Hyphen - a. Για να ενώσει λέξεις που έχουν συντακτική σχέση, e.g. English-speaking people (it means people who speak English, while English speaking people means English people who can speak). b. Σε περιπτώσεις όπως: re-enact, re-form για να ξεχωρίσει από το reform και σε προθέµατα όπως: non-capitalistic, anti-stress, over-active, post-modern. c. Για να χωρίσει µια λέξη στο τέλος µιας σειράς παρόλο που δεν είναι συχνό φαινόµενο στην Αγγλική γλώσσα.

4 THE ARTICLES (τα άρθρα) A. The indefinite Article (το αόριστο άρθρο) To αόριστο άρθρο έχει τη µορφή a ή an (ένας, µία, ένα) To a χρησιµοποιείται πριν από λέξεις που αρχίζουν από σύµφωνο ή φωνήεν µε ήχο συµφώνου, e.g. a book, a table, a university. To an χρησιµοποιείται πριν από λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή από άφωνο h. e.g. an elephant, an apple, an hour. Χρήση του αόριστου άρθρου a ή an 1. Πριν από ουσιαστικά ενικού αριθµού γενικά. e.g. I need a bath - He lives in a cottage 2. Με ορισµένες αριθµητικές εκφράσεις: a couple, an eighth, a hundred, a lot of, a great many, a dozen, a quarter, a thousand. 3. Με εκφράσεις τιµών, ταχύτητας αναλογίας: 5 pounds a kilo (5 λίρες το κιλό). 2 pounds a meter (2 λίρες το µέτρο). 60 Km an hour (60 χλµ. την ώρα). four times a day (4 φορές τη µέρα). 4. Με τις λέξεις few και little a few = µικρός αριθµός I have a few books a little = µικρό ποσό - I have a little money but: few = πολύ µικρός αριθµός (σχεδόν καθόλου) little = πολύ µικρή ποσότητα (σχεδόν τίποτα) e.g. Few people know him (είναι σχεδόν άγνωστος) I have little time for relaxing (είµαι πολυάσχολος) Σε επιφωνηµατικές προτάσεις µε ουσιαστικά ενικού αριθµού, e.g. What a cold day! (τι κρύα µέρα) What a pitty! (τι κρίµα) but What pretty girls! 5. Πριν από τα Mr./Mrs./Miss + επίθετο όταν το πρόσωπο µας είναι άγνωστο. e.g. a Mr. Brown... (κάποιος που τον λένε Brown) but Mr. Brown... (o κ. Brown που τον γνωρίζω) Note also a. A horse is an animal (all horses are animals) A baby needs love (all babies need love) b. He is artist - she is a dentist (επάγγελµα). To αόριστο άρθρο δεν χρησιµοποιείται: 1. Στον πληθυντικό: e.g. a desk - desks, a chair - chairs 2. Πριν από µη µετρήσιµα ουσιαστικά ή ουσιαστικά χωρίς πληθυντικό: advice, information, news, baggage, luggage, furniture, e.t.c. Πριν από αυτά χρησιµοποιούµε τα some, any, a little, a lot of, a piece of, ανάλογα, e.g. We don't have any news today. He gave me a useful piece of advice.

5 Note also hair=µαλλιά a hair = µία τρίχα 3. Πριν από αφηρηµένα ουσιαστικά εκτός αν έχουν συγκεκριµένη έννοια: e.g. beauty, happiness,fear,hope,death e.t.c. 4. Πριν από τα γεύµατα εκτός αν προηγείται επίθετο: e.g. He has lunch at 2 O'clock every day. but She prepared a good lunch. B. The definite Article (το οριστικό άρθρο) To οριστικό άρθρο είναι το the (ο, η, το) και είναι το ίδιο για τον ε- νικό και τον πληθυντικό αριθµό. Χρήση του οριστικού άρθρου: 1. Πριν από ουσιαστικά που είναι µοναδικά. e.g. The sky, the sea, the earth 2. Πριν από ουσιαστικά που έχουν αναφερθεί προηγουµένως. e.g. He saw a man in the street. The man was tall. also The man on the horse - the girl in black e.t.c. 3. Πριν από επίθετο υπερθετικού βαθµού e.g. Tom is the tallest boy in the class. 4. Πριν από ορισµένα επίθετα για να δηλώσει µια κατηγορία ανθρώπων The old = οι ηλικιωµένοι the young = οι νέοι The rich = οι πλούσιοι the poor = οι φτωχοί The strong = οι δυνατοί the blind = οι τυφλοί 5. Πριν από ορισµένα ονόµατα θαλασσών, ποταµών, οµάδων νησιών, οροσειρών, πληθυντικό χωρών, ερήµων: e.g. the Aegean sea, the Nile, the Cyclades, the Alps, The U.S.A. the U.K., the Sahara desert. 6. Πριν από µουσικά όργανα. e.g. she can play the guitar very well. To οριστικό άρθρο δεν χρησιµοποιείται: 1. Πριν από ονόµατα χωρών, πόλεων, ονόµατα και επίθετα ανθρώπων (µε τις εξαιρέσεις που αναφέραµε) e.g. Greece is a nice country She lives in London Mr. Brown is a teacher. But The Browns live in a village (η οικογένεια Brown), 2. Μετά από ουσιαστικά σε γενική κτητική ή µετά από κτητικό επίθετο, e.g. The girl's grandfather - This is my friend. 3. Πριν από τις λέξεις chapel, church, market, college, school, hospital, court, prison, work, sea, bed, όταν τα µέρη αυτά τα επισκεπτόµαστε για τον κύριο λόγο για τον οποίο υπάρχουν: e.g. He went to hospital (είναι άρρωστος) He went to the hospital (για επίσκεψη ασθενούς)

6 WORD ORDER (σειρά των λέξεων) Η σειρά των λέξεων στην Αγγλική είναι καθορισµένη και πρέπει να τηρείται γιατί τις περισσότερες φορές η λανθασµένη σειρά δίνει λάθος νόηµα, πράγµα που δεν συµβαίνει στα Ελληνικά. e.g. The cook spoilt the soup = o µάγειρας χάλασε τη σούπα Αν όµως πούµε: The soup spoilt the cook = η σούπα χάλασε τον µάγειρα. Στις καταφατικές προτάσεις η σειρά των λέξεων είναι: subject +verb + object +adverb υποκείµενο + ρήµα + αντικείµενο + επίρρηµα e.g. Mary bought a book yesterday. εν πρέπει ποτέ να χωρίζοµε το ρήµα από το αντικείµενο µε κάποιο ε- πίρρηµα ή κάποια λέξη. Η σειρά των επιρρηµάτων είναι: MANNER - PLACE - TIME how? - where? - when? πως - που - πότε Εκτός αν έχοµε ρήµα κινήσεως οπότε έχοµε: PLACE - MANNER - TIME πού - πώς - πότε e.g. Tom works carefully in his office every day She came here easily yesterday evening