ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)"

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Δ.Κ.Α.Β. Υαλκίδα 03/06/2014 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΣΟΛΗ / ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ /6/2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (όνομα είδοσς ή σπηρεζίας ) ΔΣΗΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΥΑΛΚΙΓΑ 205 η.μ ΓΑΠΔΓΑ (ΔΩΣΔΡΙΚΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ) 40 η.μ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ 24 η.μ ΓΙΑΦΑΝΟΙ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ (24η.μ,τ2 όυεις = 48.ημ) ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΣΔΛΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 12/6/2014 ΠΙΘΑΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ Φ.Π.Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΡΜΟΓΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ FAX ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ: ΒΑΘΖ ΑΓΑΘΟ ΜΠΑΛΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΔΣΟΤ 2014 ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΖ 1.ΜΠΟΤΣΑ ΘΔΟΦΙΛΟ 2.ΑΛΔΞΑΝΓΡΙΓΟΤ ΑΡΔΣΖ 3.ΚΟΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΖ 1.ΝΙΚΟΤ ΘΤΜΙΟ 2.ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΩΖ 3.ΣΡΙΑΝΣΖ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ: ΦΑΞ: ΚΙΝΖΣΟ: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

2 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 1. Απολφμανςθ χϊρων και αντικειμζνων 2. Κακάριςμα τοίχων από αποτυπϊματα και λεκζδεσ 3. Ρόρτεσ, χειρολαβζσ 4. Φωτιςτικά, κάδρα 5. Γραφεία, διάδρομοι, χϊροι αναμονισ, κλιμακοςτάςια, ανελκυςτιρεσ, λουτρά, τουαλζτεσ, αποκικεσ, κοιτϊνεσ ιατρϊν, τθλεφωνικό κζντρο, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αμφικζατρο, γραφεία ςυνεργείου, χϊροσ επιςκευισ αςκενοφόρων οχθμάτων, κυρωρεία, χϊροσ μοτοςικλετϊν, υπόγειο, εξωτερικοί χϊροι (ΕΚΤΟΣ των ανιχνευτϊν πυραςφάλειασ και αεραγωγϊν κλιματιςμοφ, που γίνεται παρουςία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ). 6. Υαλοπίνακεσ κτιρίων 7. Δάπεδα (Σκοφπιςμα, Κακαριςμόσ γωνιϊν και ςοβατεπιϊν, Σφουγγάριςμα, Γυάλιςμα, Αφαίρεςθ - άπλωμα παρκετίνθσ όταν το κρίνει απαραίτθτο θ υπθρεςία) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 1. Κοινόχρθςτοι χϊροι Α. Λουτρά, τουαλζτεσ B. Διάδρομοι Γ. Χϊροι αναμονισ Α. Λουτρά, τουαλζτεσ 1. Κακαρίηονται μζςα - ζξω οι λεκάνεσ και τα καπάκια των τουαλετϊν και απολυμαίνονται με ειδικό υγρό. 2. Κακαρίηονται οι νιπτιρεσ, οι βρφςεσ, οι ςαπουνοκικεσ και τα φωτιςτικά. 3. Κακαρίηονται οι κακρζπτεσ με ςπρζι. 4. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό. 5. Κακαρίηονται τα πλακάκια τοπικά για τυχόν λερϊματα και προγραμματίηεται με τον υπεφκυνο supervisor, περιοδικά και πλζνονται όλα. 6. Εάν ηθτθκεί, ςυμπλθρϊνεται το χαρτί τουαλζτασ, ςαποφνι και γεμίηονται οι πετςετοκικεσ. Β. Διάδρομοι, Χϊροι αναμονισ 1. Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα ςτουσ χϊρουσ αναμονισ, κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι βάςεισ των τραπεηιϊν και των καναπζδων 2. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται 3. Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια φωτιςμοφ, με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων

3 4. Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα με λυηοφορμίνθ. 5. Κακαρίηεται το ςοβατεπί 6. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό 2. Εξοπλιςμόσ Γραφείων 1. Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα γραφείων, τθλζφωνα, ςϊματα κερμάνςεωσ, βιβλιοκικεσ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ και περβάηια παρακφρων, χωρίσ να ανακατεφονται τα αντικείμενα ςτισ επιφάνειεσ. 2. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται. 3. Σκουπίηονται τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ και χαρτί, για να αποφεφγονται τα ςτίγματα. 4. Με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων, τα χεροφλια των ντουλαπιϊν και οι πόρτεσ. Τυχόν «δαχτυλιζσ» και «μουτηοφρεσ» αφαιροφνται. 5. Σκουπίηονται οι μοκζτεσ (λεκζδεσ τοπικόσ κακαριςμόσ) με θλεκτρικι ςκοφπα. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτισ γωνίεσ πίςω από τισ πόρτεσ και κάτω από τα γραφεία. 6. Με ιδιαίτερθ προςοχι ςκουπίηονται τα δάπεδα δίχωσ μοκζτα και μετά ςφουγγαρίηονται. 7. Κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι βάςεισ των τραπεηιϊν, καρεκλϊν και πολυκρόνων. 8. Μαηεφονται τα φλιτηάνια και τα ποτιρια και τοποκετοφνται ςτθν κουηίνα. 3. Σθλεφωνικό Κζντρο 1. Οι τοίχοι του τθλεφωνικοφ - αςυρματικοφ κζντρου κα κακαρίηονται ανά μινα και οι υπόλοιποι τοίχοι του κτιρίου ανά τρίμθνο. Οι τοπικοί λεκζδεσ ςτουσ τοίχουσ κα κακαρίηονται με τθν εμφάνιςι τουσ. 2. Ο κακαριςμόσ ςτο τθλεφωνικό κζντρο κα γίνεται δφο φορζσ τθν εβδομάδα και κατά τισ ϊρεσ π.μ. και μ.μ.. Ο ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ κα γίνεται κατά τακτά διαςτιματα από αρμόδια επιτροπι τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν παραλείψεισ ςτθν κακαριότθτα ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει ςυνεργείο για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 4. Εξωτερικοί χϊροι 1. Συγκζντρωςθ απορριμμάτων και απομάκρυνςθ αυτϊν. 2. Σκοφπιςμα πλφςιμο με νερό των πεηοδρομίων περιμετρικά των κτιρίων και του αςφαλτοςτρωμζνου χϊρου, όπωσ κα περιγράφεται αναλυτικά ςτον εκάςτοτε διαγωνιςμό. 3. Κακαριςμόσ εξωτερικϊν φωτιςτικϊν και πινακίδων. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ ο εργολάβοσ αναλαμβάνει να προβαίνει ςε:

4 Α. πλιρθ κακαριςμό όλων των επιφανειϊν (δθλαδι δαπζδων, τοίχων, κυρϊν, παρακφρων, λουτρϊν, ειδϊν υγιεινισ κ.λπ.) Β. ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων από τουσ διαφόρουσ χϊρουσ του ΕΚΑΒ & απομάκρυνςθ αυτϊν. Γ. κάκε άλλθ εργαςία επιβαλλόμενθ για πλιρθ & ολοκλθρωμζνο κακαριςμό τουσ. Το ςφουγγάριςμα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα γίνεται 2 φορζσ τθν εβδομάδα(ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία). Το ςφουγγάριςμα κα γίνεται με κοινό απορρυπαντικό. Οι λεκάνεσ, τα μπάνια, οι νιπτιρεσ, τα λουτρά, μετά το πλφςιμο με απορρυπαντικό κα πρζπει να απολυμαίνονται με χλωρίνθ. Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα με λυηοφορμίνθ. Επίςθσ πλφςιμο των καλακιϊν αχριςτων μετά το άδειαςμά τουσ. Ζπιπλα γραφείου κα κακαρίηονται μία φορά τθν θμζρα. Ο γενικόσ κακαριςμόσ εγκαταςτάςεων γίνεται εβδομαδιαία. Επιςθμαίνεται ότι κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ και ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (λεκζσ, τςίχλα, ςκουπίδια κλπ), ειδοποιείται το τμιμα κακαριςμοφ και επιμελείται άμεςα τον κακαριςμό των κλιμακοςταςίων ΠΕΡΙΟΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1. Απολφμανςθ των τοίχων των λουτρϊν με αντιςθπτικό 2. Κακαρίηονται εςωτερικά τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ, ζτςι ϊςτε να εξαλείφονται τα ςτίγματα. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 1. Κακαριςμόσ των τηαμιϊν του κτιρίου εξωτερικά 2. Ελζγχονται τα υψθλά ςθμεία (τοίχοι, ςωλινεσ, γωνίεσ) για ςκόνεσ και αράχνεσ και κακαρίηονται 3. Ελζγχονται όλα τα περιηϊματα δαπζδου (ςοβατεπιά) για ςκόνεσ και κακαρίηονται είτε με το ειδικό εξάρτθμα τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ, είτε με πανί.

5 ΜΙΑ ΦΟΑ ΤΟ ΤΕΤΑΜΗΝΟ 1. Χρθςιμοποιείται ειδικό φφαςμα και ςπρζι για το γυάλιςμα των επίπλων 2. Με ιδιαίτερθ προςοχι ξεςκονίηονται τα κάδρα 3. Κακαρίηονται τα καλϊδια των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν 4. Υγρό πλφςιμο όλων των τοίχων 5. Κακαριςμόσ πλαιςίων παρακφρων ραγϊν κουφωμάτων 6. Κακαριςμόσ των περςίδων εςωτερικά των τηαμιϊν ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO το οποίο κα κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά. 2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ & υλικά κακαριςμοφ & ςυςκευαςίασ τα οποία κακορίηονται ωσ εξισ: απορρυπαντικό τοίχων, δαπζδων και ειδικϊν απορρυπαντικϊν για το δάπεδο χϊρου επιςκευισ αςκενοφόρων, απορρυπαντικό τηαμιϊν, απορρυπαντικό-απολυμαντικό ειδϊν υγιεινισ, χλωρίνθσ, ςακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ και μικρζσ, απαραιτιτωσ πρϊτθσ ποιότθτασ. 3. Μθχανιματα κακαριςμοφ τα οποία πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από εμφάνιςθ και να είναι όςο το δυνατό ακόρυβα. 4. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ. Για τθ φφλαξθ των εργαλείων & υλικϊν κακαριότθτασ θ υπθρεςία παρζχει τον ανάλογο χϊρο που χρειάηεται. 5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ του Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (εργατικι Νομοκεςία) & τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, αποηθμιϊςεων, φόρων κλπ, κα ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ ςυναφείσ με τθν εργολαβία υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο για κάκε τρίτο. 6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ κάκε είδουσ βλάβθσ ι ηθμίασ ι ελλείψεωσ που κα προκλθκεί κατά ι από τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτο κτίριο, ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςτα κινθτά πράγματα, μθχανιματα και εργαλεία, το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ και ςε οποιονδιποτε τρίτο που κα βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και ςτο προςωπικό του αναδόχου.

6 7. Υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό που να γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι υγιζσ, άριςτα εκπαιδευμζνο & ζμπειρο ςτο είδοσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ να είναι άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ & ςτο προςωπικό του ιδρφματοσ & το οποίο να τθρεί πιςτά τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων & τον κανονιςμό λειτουργίασ του ιδρφματοσ. 8. Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ & εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι: ουδεμία εξάρτθςθ & εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με το ΕΚΑΒ, ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ (ο ανάδοχοσ) και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςφμβαςθσ ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 9. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά (του προςωπικοφ του Αναδόχου) εντόσ των χϊρων του ΕΚΑΒ, όπου πρζπει να τθρείται τάξθ και θςυχία, κακϊσ και να τθρεί θμεριςιο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ. 10. Το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να δζχεται αδιαμαρτφρθτα οποιονδιποτε ζλεγχο τυχόν αποςκευϊν του κατά τθν ζξοδο του από τθν υπθρεςία. 11. Υποχρεοφται να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ τθσ υπθρεςίασ με ςκοπό τθν αναγραφι ς αυτό των τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων. 12. Υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς αυτόν από τουσ υπευκφνουσ τθσ υπθρεςίασ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ποςοφ ζωσ και 50% τθσ μθνιαίασ δαπάνθσ ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ των αρμοδίων οργάνων του ΕΚΑΒ παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθροφςθσ (το ΕΚΑΒ) το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου. 1. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί όλθ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και ιδιαίτερα τθν Εργατικι Νομοκεςία (μιςκοί, αςφάλιςθ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόροι κλπ) και ευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ ζναντι των αρμοδίων αρχϊν για τθν τιρθςθ αυτϊν και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που προκφπτουν απ αυτζσ. 2. Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι αςφαλιςμζνο. Να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί από τθν υπθρεςία «ωσ ακατάλλθλο» (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο) μόλισ ειδοποιθκεί ςχετικά, ζςτω και προφορικά από τθν υπθρεςία.

7 3. Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του. 4. Διευκρινίηεται ρθτά ότι το ΕΚΑΒ δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ οφτε νομιμοποιείται πακθτικά απζναντι ςε αξιϊςεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου. 5. Τπεφκυνοι επόπτεσ του Αναδόχου κα ελζγχουν κακθμερινά τον προγραμματιςμζνο κακαριςμό αν γίνεται, ςφμφωνα με τισ καταςτάςεισ ςυχνότθτασ κακαριςμοφ και τουσ όρουσ που ζχει κζςει ο εργοδότθσ. Οι επόπτεσ του Εργολάβου οφείλουν να ζχουν μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Εργοδότθ κακθμερινά, κακ όλο το χρόνο τθσ θμεριςιασ διάρκειασ του ζργου. 6. Σο προςωπικό κα φζρει ομοιόμορφθ κακαρι ςτολι (ενδυμαςία) εργαςίασ ίδια από πλευράσ ποιότθτασ & χρϊματοσ, ϊςτε θ εμφάνιςθ του να είναι άριςτθ & να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ κακϊσ και ατομικι κάρτα με το ονοματεπϊνυμο του. Επίςθσ, το προςωπικό οφείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ. Αλλαγζσ προςωπικοφ κα γίνονται μόνο ςε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ κα γνωςτοποιοφνται ςτθν Τπθρεςία. Σο ΕΚΑΒ κα ελζγχει τα ςτοιχεία ταυτότθτασ εάν αντιςτοιχοφν ςτο δθλοφμενο προςωπικό. ε περίπτωςθ απόκρυψθσ ι αλλοίωςθσ ςτοιχείων το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ. 7. Σο προςωπικό του ςυνεργείου κα χτυπάει κάρτα κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ και ςε περίπτωςθ που θ υπθρεςία δεν διακζτει ρολόι παρουςίασ προςωπικοφ, το προςωπικό κα υπογράφει ςτο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ. Να γίνεται δε αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τον κακ φλθν αρμόδιο τθσ υπθρεςίασ για το ωράριο του προςωπικοφ του ςυνεργείου. Επιςθμαίνουμε ότι ο Ρροϊςτάμενοσ του αρμοδίου τμιματοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του ςυνεργείου που ζχει αναλάβει τον κακαριςμό του ΕΚΑΒ. 8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο που κα δοκεί από τθν υπθρεςία για τθ φφλαξθ των πραγμάτων και υλικϊν του.

8 9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι, επιμζλεια και κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι των Κρατικϊν Αρχϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργαςίασ του, και για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και φζρει κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των χϊρων. 10. Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιονδιποτε δικαιωμάτων του εργολιπτθ που κα απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιονδιποτε απαιτιςεων του εργολιπτθ. Σζλοσ κα λθφκοφν υπόψθ πιςτοποιθτικά Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων, Δθμοςίων Τπθρεςιϊν, Νομικϊν Προςϊπων και Οργανιςμϊν που κα βεβαιϊνουν ότι θ κακαριότθτα που του ζχει ανατεκεί εκτελείται κανονικά και χωρίσ προβλιματα. 11. Σε περίπτωςθ ζκτατου ςυμβάντοσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει το αναγκαίο προςωπικό κακ όλθ τθ διάρκεια του 24 ϊρου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει όλα τα απαραίτθτα απορρυπαντικά προϊόντα για τθν κακαριότθτα των χϊρων. Αυτά κα πρζπει να είναι αποτελεςματικά και κα ελζγχονται για τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτά τουσ από τθν υπθρεςία. Δεν κα αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, δεν κα είναι τοξικά για τον άνκρωπο ι επιβλαβι για το περιβάλλον και δεν κα προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια ι μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό τθσ υπθρεςίασ. Οι αναλογίεσ διάλυςθσ των κακαριςτικϊν προϊόντων κα τθροφνται όπωσ κακορίηονται από τθν εταιρεία παραγωγισ τουσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων τθσ υπθρεςίασ, ανάλογα με τθν ιδιαιτερότθτα κάκε χϊρου. Τα απορρυπαντικά προϊόντα με κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ). Τα απορρυπαντικά προϊόντα που ζχουν παράλλθλα κακαριςτικζσ και απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα και από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ) και από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τα αναγκαία διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου (NaCLO 4% - 5%) παρζχονται από τον ανάδοχο και κα φζρουν ζγκριςθ είτε από το ΓΧΚ είτε από τον ΕΟΦ. Για τα προςφερόμενα απορρυπαντικά, κα προςκομιςκοφν (απαράβατοσ όροσ) από τουσ διαγωνιηόμενουσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά εμπορικά φυλλάδια, φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ (MSDS) κακϊσ και επικυρωμζνα αντίγραφα βεβαιϊςεων καταχϊρθςθσ από ΓΧΚ ι /και ΕΟΦ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία.

9 Οι εταιρείεσ παραγωγισ αλλά και οι εταιρείεσ διάκεςθσ ι αντιπροςϊπευςθσ των απορρυπαντικϊν προϊόντων κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν πιςτοποιθκεί τουλάχιςτον ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. Επιπλζον πιςτοποιιςεισ κα λαμβάνονται υπόψθ. Ριςτά αντίγραφα των πιςτοποιιςεων αυτϊν πρζπει να προςκομιςκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του ανάδοχου. Οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα χρθςιμοποιοφνται τα κακαριςτικά ι απολυμαντικά διαλφματα, ο τρόποσ εφαρμογισ τουσ, θ ςυχνότθτα εναλλαγισ τουσ κ.λ.π. κα κακορίηονται από τθν Επιτροπι παρακολοφκθςθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Κακαριότθτασ. Ανωτζρα βία Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςκεί λόγο ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθσ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςκεί και αποδείξει τα περιςτατικά τθσ ανωτζρασ βίασ, εντόσ 15 θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά. Περιγραφι ζργου Το ζργο που κα αναλάβει ο εργολιπτθσ (ανάδοχοσ) κα περιλαμβάνει τουσ χϊρουσ που κα αναγράφονται αναλυτικά με τετραγωνικά επιφάνειασ ςε κάκε διαγωνιςμό που κα αφορά τθν κακαριότθτα (ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ). Πςον αφορά ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ (τουσ οποίουσ οι προςφζροντεσ κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν επιςκεφκεί ϊςτε να λάβουν επί τόπου πλιρθ γνϊςθ) επιςθμαίνεται ρθτά ότι: Α) Οι υπολογιςμοί των εμβαδϊν ςε (m 2 ) των ωσ άνω χϊρων πρζπει να κεωροφνται ωσ ενδεικτικοί (με κφριο ςκοπό τον προςδιοριςμό των χϊρων αυτϊν). Β) Συχόν αποκλίςεισ των πραγματικϊν εμβαδϊν από τισ τιμζσ των πινάκων ςτο Προςάρτθμα Β δεν ςυνεπάγεται επαφξθςθ του αντικειμζνου τθσ εργολαβίασ και ςυνεπϊσ οφτε τθσ αμοιβισ. Γ) Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα: 1. είτε να αντικακιςτά οποιοδιποτε μζροσ, τμιμα, των ωσ άνω χϊρων με οποιουςδιποτε άλλουσ «αντίςτοιχουσ» (από άποψθ εμβαδϊν και απαιτιςεων κακαριςμοφ) 2. είτε να ανακζτει νζουσ (ι να αφαιρεί παλαιοφσ χϊρουσ) Οι μεταβολζσ αυτζσ κα διενεργοφνται: 1. με απλι ζγγραφθ εντολι του ΕΚΑΒ προσ τον Ανάδοχο (7 τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ μεταβολισ) ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται: 2. τόςο θ θμερομθνία ζναρξθσ του κακαριςμοφ τουσ

10 3. όςο και τα εμβαδά των χϊρων (βάςει αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων) με αντίςτοιχθ βζβαια αυξομείωςθ του εργολθπτικοφ τιμιματοσ Δ) Η ορκι, πλιρθσ και προςικουςα κατά τα ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα πιςτοποιείται ςυνεχϊσ από αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και ελζγχου του κακαριςμοφ, που κα ςυγκροτείται ςτο ΕΚΑΒ και τθσ οποίασ οι παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ κα αναγράφονται ςε ειδικό βιβλίο που κα τθρείται για το ςκοπό αυτό. Επίςθσ θ ορκι, πλιρθσ και προςικουςα εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του εργολάβου κα ελζγχεται περιοδικϊσ και από επιτροπι θ οποία κα ορίηεται με απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ υπθρεςίασ. Ε) Η υπθρεςία διατθρεί δικαίωμα λφςεωσ τθσ υμβάςεωσ εφόςον καλυφκοφν κενζσ οργανικζσ κζςεισ του κλάδου κακαριότθτασ ι ρυκμιςτεί το κζμα διαφορετικά από το αρμόδιο Τπουργείο. Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ότι θ ςχετικι λφςθ τθσ υμβάςεωσ δεν κεμελιϊνει ουδεμία αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ ζναντι τθσ υπθρεςίασ από τον ίδιο, το προςωπικό του ι τυχόν υπεργολάβουσ του. Σ) Σα υλικά κακαριότθτασ επιλζγονται από το ΕΚΑΒ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. Ενδεικτικά αναφζρεται ςτο Προςάρτθμα Α εγκεκριμζνοσ κατάλογοσ υλικϊν κακαριςμοφ. Για οποιαδιποτε αλλαγι υλικϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΚΑΒ. Σο ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των υλικϊν με υλικά τθσ επιλογισ του. Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο από το Δ.Σ. πρόςωπο για τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ζλεγχοσ μπορεί να διενεργθκεί χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρου ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που το αςκοφν. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 1. Απορρυπαντικό (ph ουδζτερο) γενικισ χριςθσ. 2. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) γενικισ χριςθσ. 3. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) δφςκολων ρφπων. 4. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) χϊρων υγιεινισ. 5. Απορρυπαντικό (ph όξινο) χϊρων υγιεινισ. 6. Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (4 5%).

11 7. Κακαριςτικό τηαμιϊν, κακρεπτϊν. 8. Κακαριςτικό χαλιϊν και μοκετϊν. 9. Κακαριςτικό γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν. 10. Αφαλατικό γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν. 11. Γυαλιςτικό ανοξείδωτων επιφανειϊν. 12. Μεταλλικι παρκετίνθ δαπζδων μαρμάρου-pvc. 13. Αυτογυάλιςτθ παρκετίνθ για δάπεδα από Linoleum. 14. Αφαιρετικό παρκετίνθσ δαπζδων μαρμάρου-pvc. 15. Αφαιρετικό παρκετίνθσ για δάπεδα μόνο από Linoleum. 16. Ειδικά απορρυπαντικά δφςκολων ρφπων για χϊρο επιςκευισ αςκενοφόρων. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΤΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΙΚΑ) 205 ΑΡΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ W.C. 40 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 24 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 24

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Χαλκίδα 16/05/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ 3268 16/5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ23 / 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στη Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02.

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Καθοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικήσ Χρζωςησ των Δημόςιων Τηλεφωνικϊν Υπηρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα