ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)"

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Δ.Κ.Α.Β. Υαλκίδα 03/06/2014 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΣΟΛΗ / ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ /6/2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (όνομα είδοσς ή σπηρεζίας ) ΔΣΗΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΥΑΛΚΙΓΑ 205 η.μ ΓΑΠΔΓΑ (ΔΩΣΔΡΙΚΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ) 40 η.μ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ 24 η.μ ΓΙΑΦΑΝΟΙ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ (24η.μ,τ2 όυεις = 48.ημ) ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΣΔΛΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 12/6/2014 ΠΙΘΑΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ Φ.Π.Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΡΜΟΓΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ FAX ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ: ΒΑΘΖ ΑΓΑΘΟ ΜΠΑΛΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΔΣΟΤ 2014 ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΖ 1.ΜΠΟΤΣΑ ΘΔΟΦΙΛΟ 2.ΑΛΔΞΑΝΓΡΙΓΟΤ ΑΡΔΣΖ 3.ΚΟΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΖ 1.ΝΙΚΟΤ ΘΤΜΙΟ 2.ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΩΖ 3.ΣΡΙΑΝΣΖ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ: ΦΑΞ: ΚΙΝΖΣΟ: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

2 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 1. Απολφμανςθ χϊρων και αντικειμζνων 2. Κακάριςμα τοίχων από αποτυπϊματα και λεκζδεσ 3. Ρόρτεσ, χειρολαβζσ 4. Φωτιςτικά, κάδρα 5. Γραφεία, διάδρομοι, χϊροι αναμονισ, κλιμακοςτάςια, ανελκυςτιρεσ, λουτρά, τουαλζτεσ, αποκικεσ, κοιτϊνεσ ιατρϊν, τθλεφωνικό κζντρο, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αμφικζατρο, γραφεία ςυνεργείου, χϊροσ επιςκευισ αςκενοφόρων οχθμάτων, κυρωρεία, χϊροσ μοτοςικλετϊν, υπόγειο, εξωτερικοί χϊροι (ΕΚΤΟΣ των ανιχνευτϊν πυραςφάλειασ και αεραγωγϊν κλιματιςμοφ, που γίνεται παρουςία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ). 6. Υαλοπίνακεσ κτιρίων 7. Δάπεδα (Σκοφπιςμα, Κακαριςμόσ γωνιϊν και ςοβατεπιϊν, Σφουγγάριςμα, Γυάλιςμα, Αφαίρεςθ - άπλωμα παρκετίνθσ όταν το κρίνει απαραίτθτο θ υπθρεςία) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 1. Κοινόχρθςτοι χϊροι Α. Λουτρά, τουαλζτεσ B. Διάδρομοι Γ. Χϊροι αναμονισ Α. Λουτρά, τουαλζτεσ 1. Κακαρίηονται μζςα - ζξω οι λεκάνεσ και τα καπάκια των τουαλετϊν και απολυμαίνονται με ειδικό υγρό. 2. Κακαρίηονται οι νιπτιρεσ, οι βρφςεσ, οι ςαπουνοκικεσ και τα φωτιςτικά. 3. Κακαρίηονται οι κακρζπτεσ με ςπρζι. 4. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό. 5. Κακαρίηονται τα πλακάκια τοπικά για τυχόν λερϊματα και προγραμματίηεται με τον υπεφκυνο supervisor, περιοδικά και πλζνονται όλα. 6. Εάν ηθτθκεί, ςυμπλθρϊνεται το χαρτί τουαλζτασ, ςαποφνι και γεμίηονται οι πετςετοκικεσ. Β. Διάδρομοι, Χϊροι αναμονισ 1. Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα ςτουσ χϊρουσ αναμονισ, κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι βάςεισ των τραπεηιϊν και των καναπζδων 2. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται 3. Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια φωτιςμοφ, με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων

3 4. Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα με λυηοφορμίνθ. 5. Κακαρίηεται το ςοβατεπί 6. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό 2. Εξοπλιςμόσ Γραφείων 1. Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα γραφείων, τθλζφωνα, ςϊματα κερμάνςεωσ, βιβλιοκικεσ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ και περβάηια παρακφρων, χωρίσ να ανακατεφονται τα αντικείμενα ςτισ επιφάνειεσ. 2. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται. 3. Σκουπίηονται τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ και χαρτί, για να αποφεφγονται τα ςτίγματα. 4. Με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων, τα χεροφλια των ντουλαπιϊν και οι πόρτεσ. Τυχόν «δαχτυλιζσ» και «μουτηοφρεσ» αφαιροφνται. 5. Σκουπίηονται οι μοκζτεσ (λεκζδεσ τοπικόσ κακαριςμόσ) με θλεκτρικι ςκοφπα. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτισ γωνίεσ πίςω από τισ πόρτεσ και κάτω από τα γραφεία. 6. Με ιδιαίτερθ προςοχι ςκουπίηονται τα δάπεδα δίχωσ μοκζτα και μετά ςφουγγαρίηονται. 7. Κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι βάςεισ των τραπεηιϊν, καρεκλϊν και πολυκρόνων. 8. Μαηεφονται τα φλιτηάνια και τα ποτιρια και τοποκετοφνται ςτθν κουηίνα. 3. Σθλεφωνικό Κζντρο 1. Οι τοίχοι του τθλεφωνικοφ - αςυρματικοφ κζντρου κα κακαρίηονται ανά μινα και οι υπόλοιποι τοίχοι του κτιρίου ανά τρίμθνο. Οι τοπικοί λεκζδεσ ςτουσ τοίχουσ κα κακαρίηονται με τθν εμφάνιςι τουσ. 2. Ο κακαριςμόσ ςτο τθλεφωνικό κζντρο κα γίνεται δφο φορζσ τθν εβδομάδα και κατά τισ ϊρεσ π.μ. και μ.μ.. Ο ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ κα γίνεται κατά τακτά διαςτιματα από αρμόδια επιτροπι τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν παραλείψεισ ςτθν κακαριότθτα ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει ςυνεργείο για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 4. Εξωτερικοί χϊροι 1. Συγκζντρωςθ απορριμμάτων και απομάκρυνςθ αυτϊν. 2. Σκοφπιςμα πλφςιμο με νερό των πεηοδρομίων περιμετρικά των κτιρίων και του αςφαλτοςτρωμζνου χϊρου, όπωσ κα περιγράφεται αναλυτικά ςτον εκάςτοτε διαγωνιςμό. 3. Κακαριςμόσ εξωτερικϊν φωτιςτικϊν και πινακίδων. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ ο εργολάβοσ αναλαμβάνει να προβαίνει ςε:

4 Α. πλιρθ κακαριςμό όλων των επιφανειϊν (δθλαδι δαπζδων, τοίχων, κυρϊν, παρακφρων, λουτρϊν, ειδϊν υγιεινισ κ.λπ.) Β. ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων από τουσ διαφόρουσ χϊρουσ του ΕΚΑΒ & απομάκρυνςθ αυτϊν. Γ. κάκε άλλθ εργαςία επιβαλλόμενθ για πλιρθ & ολοκλθρωμζνο κακαριςμό τουσ. Το ςφουγγάριςμα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα γίνεται 2 φορζσ τθν εβδομάδα(ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία). Το ςφουγγάριςμα κα γίνεται με κοινό απορρυπαντικό. Οι λεκάνεσ, τα μπάνια, οι νιπτιρεσ, τα λουτρά, μετά το πλφςιμο με απορρυπαντικό κα πρζπει να απολυμαίνονται με χλωρίνθ. Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα με λυηοφορμίνθ. Επίςθσ πλφςιμο των καλακιϊν αχριςτων μετά το άδειαςμά τουσ. Ζπιπλα γραφείου κα κακαρίηονται μία φορά τθν θμζρα. Ο γενικόσ κακαριςμόσ εγκαταςτάςεων γίνεται εβδομαδιαία. Επιςθμαίνεται ότι κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ και ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (λεκζσ, τςίχλα, ςκουπίδια κλπ), ειδοποιείται το τμιμα κακαριςμοφ και επιμελείται άμεςα τον κακαριςμό των κλιμακοςταςίων ΠΕΡΙΟΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1. Απολφμανςθ των τοίχων των λουτρϊν με αντιςθπτικό 2. Κακαρίηονται εςωτερικά τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ, ζτςι ϊςτε να εξαλείφονται τα ςτίγματα. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 1. Κακαριςμόσ των τηαμιϊν του κτιρίου εξωτερικά 2. Ελζγχονται τα υψθλά ςθμεία (τοίχοι, ςωλινεσ, γωνίεσ) για ςκόνεσ και αράχνεσ και κακαρίηονται 3. Ελζγχονται όλα τα περιηϊματα δαπζδου (ςοβατεπιά) για ςκόνεσ και κακαρίηονται είτε με το ειδικό εξάρτθμα τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ, είτε με πανί.

5 ΜΙΑ ΦΟΑ ΤΟ ΤΕΤΑΜΗΝΟ 1. Χρθςιμοποιείται ειδικό φφαςμα και ςπρζι για το γυάλιςμα των επίπλων 2. Με ιδιαίτερθ προςοχι ξεςκονίηονται τα κάδρα 3. Κακαρίηονται τα καλϊδια των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν 4. Υγρό πλφςιμο όλων των τοίχων 5. Κακαριςμόσ πλαιςίων παρακφρων ραγϊν κουφωμάτων 6. Κακαριςμόσ των περςίδων εςωτερικά των τηαμιϊν ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO το οποίο κα κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά. 2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ & υλικά κακαριςμοφ & ςυςκευαςίασ τα οποία κακορίηονται ωσ εξισ: απορρυπαντικό τοίχων, δαπζδων και ειδικϊν απορρυπαντικϊν για το δάπεδο χϊρου επιςκευισ αςκενοφόρων, απορρυπαντικό τηαμιϊν, απορρυπαντικό-απολυμαντικό ειδϊν υγιεινισ, χλωρίνθσ, ςακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ και μικρζσ, απαραιτιτωσ πρϊτθσ ποιότθτασ. 3. Μθχανιματα κακαριςμοφ τα οποία πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από εμφάνιςθ και να είναι όςο το δυνατό ακόρυβα. 4. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ. Για τθ φφλαξθ των εργαλείων & υλικϊν κακαριότθτασ θ υπθρεςία παρζχει τον ανάλογο χϊρο που χρειάηεται. 5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ του Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (εργατικι Νομοκεςία) & τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, αποηθμιϊςεων, φόρων κλπ, κα ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ ςυναφείσ με τθν εργολαβία υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο για κάκε τρίτο. 6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ κάκε είδουσ βλάβθσ ι ηθμίασ ι ελλείψεωσ που κα προκλθκεί κατά ι από τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτο κτίριο, ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςτα κινθτά πράγματα, μθχανιματα και εργαλεία, το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ και ςε οποιονδιποτε τρίτο που κα βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και ςτο προςωπικό του αναδόχου.

6 7. Υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό που να γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι υγιζσ, άριςτα εκπαιδευμζνο & ζμπειρο ςτο είδοσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ να είναι άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ & ςτο προςωπικό του ιδρφματοσ & το οποίο να τθρεί πιςτά τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων & τον κανονιςμό λειτουργίασ του ιδρφματοσ. 8. Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ & εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι: ουδεμία εξάρτθςθ & εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με το ΕΚΑΒ, ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ (ο ανάδοχοσ) και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςφμβαςθσ ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 9. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά (του προςωπικοφ του Αναδόχου) εντόσ των χϊρων του ΕΚΑΒ, όπου πρζπει να τθρείται τάξθ και θςυχία, κακϊσ και να τθρεί θμεριςιο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ. 10. Το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να δζχεται αδιαμαρτφρθτα οποιονδιποτε ζλεγχο τυχόν αποςκευϊν του κατά τθν ζξοδο του από τθν υπθρεςία. 11. Υποχρεοφται να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ τθσ υπθρεςίασ με ςκοπό τθν αναγραφι ς αυτό των τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων. 12. Υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς αυτόν από τουσ υπευκφνουσ τθσ υπθρεςίασ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ποςοφ ζωσ και 50% τθσ μθνιαίασ δαπάνθσ ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ των αρμοδίων οργάνων του ΕΚΑΒ παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθροφςθσ (το ΕΚΑΒ) το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου. 1. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί όλθ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και ιδιαίτερα τθν Εργατικι Νομοκεςία (μιςκοί, αςφάλιςθ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόροι κλπ) και ευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ ζναντι των αρμοδίων αρχϊν για τθν τιρθςθ αυτϊν και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που προκφπτουν απ αυτζσ. 2. Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι αςφαλιςμζνο. Να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί από τθν υπθρεςία «ωσ ακατάλλθλο» (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο) μόλισ ειδοποιθκεί ςχετικά, ζςτω και προφορικά από τθν υπθρεςία.

7 3. Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του. 4. Διευκρινίηεται ρθτά ότι το ΕΚΑΒ δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ οφτε νομιμοποιείται πακθτικά απζναντι ςε αξιϊςεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου. 5. Τπεφκυνοι επόπτεσ του Αναδόχου κα ελζγχουν κακθμερινά τον προγραμματιςμζνο κακαριςμό αν γίνεται, ςφμφωνα με τισ καταςτάςεισ ςυχνότθτασ κακαριςμοφ και τουσ όρουσ που ζχει κζςει ο εργοδότθσ. Οι επόπτεσ του Εργολάβου οφείλουν να ζχουν μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Εργοδότθ κακθμερινά, κακ όλο το χρόνο τθσ θμεριςιασ διάρκειασ του ζργου. 6. Σο προςωπικό κα φζρει ομοιόμορφθ κακαρι ςτολι (ενδυμαςία) εργαςίασ ίδια από πλευράσ ποιότθτασ & χρϊματοσ, ϊςτε θ εμφάνιςθ του να είναι άριςτθ & να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ κακϊσ και ατομικι κάρτα με το ονοματεπϊνυμο του. Επίςθσ, το προςωπικό οφείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ. Αλλαγζσ προςωπικοφ κα γίνονται μόνο ςε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ κα γνωςτοποιοφνται ςτθν Τπθρεςία. Σο ΕΚΑΒ κα ελζγχει τα ςτοιχεία ταυτότθτασ εάν αντιςτοιχοφν ςτο δθλοφμενο προςωπικό. ε περίπτωςθ απόκρυψθσ ι αλλοίωςθσ ςτοιχείων το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ. 7. Σο προςωπικό του ςυνεργείου κα χτυπάει κάρτα κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ και ςε περίπτωςθ που θ υπθρεςία δεν διακζτει ρολόι παρουςίασ προςωπικοφ, το προςωπικό κα υπογράφει ςτο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ. Να γίνεται δε αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τον κακ φλθν αρμόδιο τθσ υπθρεςίασ για το ωράριο του προςωπικοφ του ςυνεργείου. Επιςθμαίνουμε ότι ο Ρροϊςτάμενοσ του αρμοδίου τμιματοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του ςυνεργείου που ζχει αναλάβει τον κακαριςμό του ΕΚΑΒ. 8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο που κα δοκεί από τθν υπθρεςία για τθ φφλαξθ των πραγμάτων και υλικϊν του.

8 9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι, επιμζλεια και κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι των Κρατικϊν Αρχϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργαςίασ του, και για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και φζρει κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των χϊρων. 10. Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιονδιποτε δικαιωμάτων του εργολιπτθ που κα απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιονδιποτε απαιτιςεων του εργολιπτθ. Σζλοσ κα λθφκοφν υπόψθ πιςτοποιθτικά Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων, Δθμοςίων Τπθρεςιϊν, Νομικϊν Προςϊπων και Οργανιςμϊν που κα βεβαιϊνουν ότι θ κακαριότθτα που του ζχει ανατεκεί εκτελείται κανονικά και χωρίσ προβλιματα. 11. Σε περίπτωςθ ζκτατου ςυμβάντοσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει το αναγκαίο προςωπικό κακ όλθ τθ διάρκεια του 24 ϊρου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει όλα τα απαραίτθτα απορρυπαντικά προϊόντα για τθν κακαριότθτα των χϊρων. Αυτά κα πρζπει να είναι αποτελεςματικά και κα ελζγχονται για τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτά τουσ από τθν υπθρεςία. Δεν κα αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, δεν κα είναι τοξικά για τον άνκρωπο ι επιβλαβι για το περιβάλλον και δεν κα προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια ι μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό τθσ υπθρεςίασ. Οι αναλογίεσ διάλυςθσ των κακαριςτικϊν προϊόντων κα τθροφνται όπωσ κακορίηονται από τθν εταιρεία παραγωγισ τουσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων τθσ υπθρεςίασ, ανάλογα με τθν ιδιαιτερότθτα κάκε χϊρου. Τα απορρυπαντικά προϊόντα με κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ). Τα απορρυπαντικά προϊόντα που ζχουν παράλλθλα κακαριςτικζσ και απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα και από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ) και από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τα αναγκαία διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου (NaCLO 4% - 5%) παρζχονται από τον ανάδοχο και κα φζρουν ζγκριςθ είτε από το ΓΧΚ είτε από τον ΕΟΦ. Για τα προςφερόμενα απορρυπαντικά, κα προςκομιςκοφν (απαράβατοσ όροσ) από τουσ διαγωνιηόμενουσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά εμπορικά φυλλάδια, φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ (MSDS) κακϊσ και επικυρωμζνα αντίγραφα βεβαιϊςεων καταχϊρθςθσ από ΓΧΚ ι /και ΕΟΦ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία.

9 Οι εταιρείεσ παραγωγισ αλλά και οι εταιρείεσ διάκεςθσ ι αντιπροςϊπευςθσ των απορρυπαντικϊν προϊόντων κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν πιςτοποιθκεί τουλάχιςτον ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. Επιπλζον πιςτοποιιςεισ κα λαμβάνονται υπόψθ. Ριςτά αντίγραφα των πιςτοποιιςεων αυτϊν πρζπει να προςκομιςκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του ανάδοχου. Οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα χρθςιμοποιοφνται τα κακαριςτικά ι απολυμαντικά διαλφματα, ο τρόποσ εφαρμογισ τουσ, θ ςυχνότθτα εναλλαγισ τουσ κ.λ.π. κα κακορίηονται από τθν Επιτροπι παρακολοφκθςθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Κακαριότθτασ. Ανωτζρα βία Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςκεί λόγο ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθσ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςκεί και αποδείξει τα περιςτατικά τθσ ανωτζρασ βίασ, εντόσ 15 θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά. Περιγραφι ζργου Το ζργο που κα αναλάβει ο εργολιπτθσ (ανάδοχοσ) κα περιλαμβάνει τουσ χϊρουσ που κα αναγράφονται αναλυτικά με τετραγωνικά επιφάνειασ ςε κάκε διαγωνιςμό που κα αφορά τθν κακαριότθτα (ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ). Πςον αφορά ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ (τουσ οποίουσ οι προςφζροντεσ κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν επιςκεφκεί ϊςτε να λάβουν επί τόπου πλιρθ γνϊςθ) επιςθμαίνεται ρθτά ότι: Α) Οι υπολογιςμοί των εμβαδϊν ςε (m 2 ) των ωσ άνω χϊρων πρζπει να κεωροφνται ωσ ενδεικτικοί (με κφριο ςκοπό τον προςδιοριςμό των χϊρων αυτϊν). Β) Συχόν αποκλίςεισ των πραγματικϊν εμβαδϊν από τισ τιμζσ των πινάκων ςτο Προςάρτθμα Β δεν ςυνεπάγεται επαφξθςθ του αντικειμζνου τθσ εργολαβίασ και ςυνεπϊσ οφτε τθσ αμοιβισ. Γ) Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα: 1. είτε να αντικακιςτά οποιοδιποτε μζροσ, τμιμα, των ωσ άνω χϊρων με οποιουςδιποτε άλλουσ «αντίςτοιχουσ» (από άποψθ εμβαδϊν και απαιτιςεων κακαριςμοφ) 2. είτε να ανακζτει νζουσ (ι να αφαιρεί παλαιοφσ χϊρουσ) Οι μεταβολζσ αυτζσ κα διενεργοφνται: 1. με απλι ζγγραφθ εντολι του ΕΚΑΒ προσ τον Ανάδοχο (7 τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ μεταβολισ) ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται: 2. τόςο θ θμερομθνία ζναρξθσ του κακαριςμοφ τουσ

10 3. όςο και τα εμβαδά των χϊρων (βάςει αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων) με αντίςτοιχθ βζβαια αυξομείωςθ του εργολθπτικοφ τιμιματοσ Δ) Η ορκι, πλιρθσ και προςικουςα κατά τα ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα πιςτοποιείται ςυνεχϊσ από αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και ελζγχου του κακαριςμοφ, που κα ςυγκροτείται ςτο ΕΚΑΒ και τθσ οποίασ οι παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ κα αναγράφονται ςε ειδικό βιβλίο που κα τθρείται για το ςκοπό αυτό. Επίςθσ θ ορκι, πλιρθσ και προςικουςα εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του εργολάβου κα ελζγχεται περιοδικϊσ και από επιτροπι θ οποία κα ορίηεται με απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ υπθρεςίασ. Ε) Η υπθρεςία διατθρεί δικαίωμα λφςεωσ τθσ υμβάςεωσ εφόςον καλυφκοφν κενζσ οργανικζσ κζςεισ του κλάδου κακαριότθτασ ι ρυκμιςτεί το κζμα διαφορετικά από το αρμόδιο Τπουργείο. Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ότι θ ςχετικι λφςθ τθσ υμβάςεωσ δεν κεμελιϊνει ουδεμία αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ ζναντι τθσ υπθρεςίασ από τον ίδιο, το προςωπικό του ι τυχόν υπεργολάβουσ του. Σ) Σα υλικά κακαριότθτασ επιλζγονται από το ΕΚΑΒ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. Ενδεικτικά αναφζρεται ςτο Προςάρτθμα Α εγκεκριμζνοσ κατάλογοσ υλικϊν κακαριςμοφ. Για οποιαδιποτε αλλαγι υλικϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΚΑΒ. Σο ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των υλικϊν με υλικά τθσ επιλογισ του. Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο από το Δ.Σ. πρόςωπο για τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ζλεγχοσ μπορεί να διενεργθκεί χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρου ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που το αςκοφν. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 1. Απορρυπαντικό (ph ουδζτερο) γενικισ χριςθσ. 2. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) γενικισ χριςθσ. 3. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) δφςκολων ρφπων. 4. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) χϊρων υγιεινισ. 5. Απορρυπαντικό (ph όξινο) χϊρων υγιεινισ. 6. Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (4 5%).

11 7. Κακαριςτικό τηαμιϊν, κακρεπτϊν. 8. Κακαριςτικό χαλιϊν και μοκετϊν. 9. Κακαριςτικό γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν. 10. Αφαλατικό γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν. 11. Γυαλιςτικό ανοξείδωτων επιφανειϊν. 12. Μεταλλικι παρκετίνθ δαπζδων μαρμάρου-pvc. 13. Αυτογυάλιςτθ παρκετίνθ για δάπεδα από Linoleum. 14. Αφαιρετικό παρκετίνθσ δαπζδων μαρμάρου-pvc. 15. Αφαιρετικό παρκετίνθσ για δάπεδα μόνο από Linoleum. 16. Ειδικά απορρυπαντικά δφςκολων ρφπων για χϊρο επιςκευισ αςκενοφόρων. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΤΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΙΚΑ) 205 ΑΡΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ W.C. 40 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 24 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 24

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Χαλκίδα 16/05/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ 3268 16/5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ23 / 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στη Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ηµεροµηνία : 05-09-12 11-9-12 #3.247,20 # / 23-07-12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ηµεροµηνία : 05-09-12 11-9-12 #3.247,20 # / 23-07-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ηµεροµηνία : 05-09-12 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ7 / 23-07-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στην Άµφισσα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 365/14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα υντονιςτική Εθνική Αρχή Διεφθυνςη Προςταςίασ Φυτικήσ Παραγωγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα