ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)"

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Δ.Κ.Α.Β. Υαλκίδα 03/06/2014 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΣΟΛΗ / ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ /6/2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (όνομα είδοσς ή σπηρεζίας ) ΔΣΗΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΥΑΛΚΙΓΑ 205 η.μ ΓΑΠΔΓΑ (ΔΩΣΔΡΙΚΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ) 40 η.μ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ 24 η.μ ΓΙΑΦΑΝΟΙ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ (24η.μ,τ2 όυεις = 48.ημ) ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΣΔΛΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 12/6/2014 ΠΙΘΑΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ Φ.Π.Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΡΜΟΓΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ FAX ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ: ΒΑΘΖ ΑΓΑΘΟ ΜΠΑΛΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΔΣΟΤ 2014 ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΖ 1.ΜΠΟΤΣΑ ΘΔΟΦΙΛΟ 2.ΑΛΔΞΑΝΓΡΙΓΟΤ ΑΡΔΣΖ 3.ΚΟΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΖ 1.ΝΙΚΟΤ ΘΤΜΙΟ 2.ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΩΖ 3.ΣΡΙΑΝΣΖ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ: ΦΑΞ: ΚΙΝΖΣΟ: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

2 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 1. Απολφμανςθ χϊρων και αντικειμζνων 2. Κακάριςμα τοίχων από αποτυπϊματα και λεκζδεσ 3. Ρόρτεσ, χειρολαβζσ 4. Φωτιςτικά, κάδρα 5. Γραφεία, διάδρομοι, χϊροι αναμονισ, κλιμακοςτάςια, ανελκυςτιρεσ, λουτρά, τουαλζτεσ, αποκικεσ, κοιτϊνεσ ιατρϊν, τθλεφωνικό κζντρο, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αμφικζατρο, γραφεία ςυνεργείου, χϊροσ επιςκευισ αςκενοφόρων οχθμάτων, κυρωρεία, χϊροσ μοτοςικλετϊν, υπόγειο, εξωτερικοί χϊροι (ΕΚΤΟΣ των ανιχνευτϊν πυραςφάλειασ και αεραγωγϊν κλιματιςμοφ, που γίνεται παρουςία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ). 6. Υαλοπίνακεσ κτιρίων 7. Δάπεδα (Σκοφπιςμα, Κακαριςμόσ γωνιϊν και ςοβατεπιϊν, Σφουγγάριςμα, Γυάλιςμα, Αφαίρεςθ - άπλωμα παρκετίνθσ όταν το κρίνει απαραίτθτο θ υπθρεςία) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 1. Κοινόχρθςτοι χϊροι Α. Λουτρά, τουαλζτεσ B. Διάδρομοι Γ. Χϊροι αναμονισ Α. Λουτρά, τουαλζτεσ 1. Κακαρίηονται μζςα - ζξω οι λεκάνεσ και τα καπάκια των τουαλετϊν και απολυμαίνονται με ειδικό υγρό. 2. Κακαρίηονται οι νιπτιρεσ, οι βρφςεσ, οι ςαπουνοκικεσ και τα φωτιςτικά. 3. Κακαρίηονται οι κακρζπτεσ με ςπρζι. 4. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό. 5. Κακαρίηονται τα πλακάκια τοπικά για τυχόν λερϊματα και προγραμματίηεται με τον υπεφκυνο supervisor, περιοδικά και πλζνονται όλα. 6. Εάν ηθτθκεί, ςυμπλθρϊνεται το χαρτί τουαλζτασ, ςαποφνι και γεμίηονται οι πετςετοκικεσ. Β. Διάδρομοι, Χϊροι αναμονισ 1. Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα ςτουσ χϊρουσ αναμονισ, κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι βάςεισ των τραπεηιϊν και των καναπζδων 2. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται 3. Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια φωτιςμοφ, με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων

3 4. Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα με λυηοφορμίνθ. 5. Κακαρίηεται το ςοβατεπί 6. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό 2. Εξοπλιςμόσ Γραφείων 1. Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα γραφείων, τθλζφωνα, ςϊματα κερμάνςεωσ, βιβλιοκικεσ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ και περβάηια παρακφρων, χωρίσ να ανακατεφονται τα αντικείμενα ςτισ επιφάνειεσ. 2. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται. 3. Σκουπίηονται τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ και χαρτί, για να αποφεφγονται τα ςτίγματα. 4. Με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων, τα χεροφλια των ντουλαπιϊν και οι πόρτεσ. Τυχόν «δαχτυλιζσ» και «μουτηοφρεσ» αφαιροφνται. 5. Σκουπίηονται οι μοκζτεσ (λεκζδεσ τοπικόσ κακαριςμόσ) με θλεκτρικι ςκοφπα. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτισ γωνίεσ πίςω από τισ πόρτεσ και κάτω από τα γραφεία. 6. Με ιδιαίτερθ προςοχι ςκουπίηονται τα δάπεδα δίχωσ μοκζτα και μετά ςφουγγαρίηονται. 7. Κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι βάςεισ των τραπεηιϊν, καρεκλϊν και πολυκρόνων. 8. Μαηεφονται τα φλιτηάνια και τα ποτιρια και τοποκετοφνται ςτθν κουηίνα. 3. Σθλεφωνικό Κζντρο 1. Οι τοίχοι του τθλεφωνικοφ - αςυρματικοφ κζντρου κα κακαρίηονται ανά μινα και οι υπόλοιποι τοίχοι του κτιρίου ανά τρίμθνο. Οι τοπικοί λεκζδεσ ςτουσ τοίχουσ κα κακαρίηονται με τθν εμφάνιςι τουσ. 2. Ο κακαριςμόσ ςτο τθλεφωνικό κζντρο κα γίνεται δφο φορζσ τθν εβδομάδα και κατά τισ ϊρεσ π.μ. και μ.μ.. Ο ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ κα γίνεται κατά τακτά διαςτιματα από αρμόδια επιτροπι τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν παραλείψεισ ςτθν κακαριότθτα ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει ςυνεργείο για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 4. Εξωτερικοί χϊροι 1. Συγκζντρωςθ απορριμμάτων και απομάκρυνςθ αυτϊν. 2. Σκοφπιςμα πλφςιμο με νερό των πεηοδρομίων περιμετρικά των κτιρίων και του αςφαλτοςτρωμζνου χϊρου, όπωσ κα περιγράφεται αναλυτικά ςτον εκάςτοτε διαγωνιςμό. 3. Κακαριςμόσ εξωτερικϊν φωτιςτικϊν και πινακίδων. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ ο εργολάβοσ αναλαμβάνει να προβαίνει ςε:

4 Α. πλιρθ κακαριςμό όλων των επιφανειϊν (δθλαδι δαπζδων, τοίχων, κυρϊν, παρακφρων, λουτρϊν, ειδϊν υγιεινισ κ.λπ.) Β. ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων από τουσ διαφόρουσ χϊρουσ του ΕΚΑΒ & απομάκρυνςθ αυτϊν. Γ. κάκε άλλθ εργαςία επιβαλλόμενθ για πλιρθ & ολοκλθρωμζνο κακαριςμό τουσ. Το ςφουγγάριςμα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα γίνεται 2 φορζσ τθν εβδομάδα(ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία). Το ςφουγγάριςμα κα γίνεται με κοινό απορρυπαντικό. Οι λεκάνεσ, τα μπάνια, οι νιπτιρεσ, τα λουτρά, μετά το πλφςιμο με απορρυπαντικό κα πρζπει να απολυμαίνονται με χλωρίνθ. Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα με λυηοφορμίνθ. Επίςθσ πλφςιμο των καλακιϊν αχριςτων μετά το άδειαςμά τουσ. Ζπιπλα γραφείου κα κακαρίηονται μία φορά τθν θμζρα. Ο γενικόσ κακαριςμόσ εγκαταςτάςεων γίνεται εβδομαδιαία. Επιςθμαίνεται ότι κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ και ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (λεκζσ, τςίχλα, ςκουπίδια κλπ), ειδοποιείται το τμιμα κακαριςμοφ και επιμελείται άμεςα τον κακαριςμό των κλιμακοςταςίων ΠΕΡΙΟΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1. Απολφμανςθ των τοίχων των λουτρϊν με αντιςθπτικό 2. Κακαρίηονται εςωτερικά τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ, ζτςι ϊςτε να εξαλείφονται τα ςτίγματα. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 1. Κακαριςμόσ των τηαμιϊν του κτιρίου εξωτερικά 2. Ελζγχονται τα υψθλά ςθμεία (τοίχοι, ςωλινεσ, γωνίεσ) για ςκόνεσ και αράχνεσ και κακαρίηονται 3. Ελζγχονται όλα τα περιηϊματα δαπζδου (ςοβατεπιά) για ςκόνεσ και κακαρίηονται είτε με το ειδικό εξάρτθμα τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ, είτε με πανί.

5 ΜΙΑ ΦΟΑ ΤΟ ΤΕΤΑΜΗΝΟ 1. Χρθςιμοποιείται ειδικό φφαςμα και ςπρζι για το γυάλιςμα των επίπλων 2. Με ιδιαίτερθ προςοχι ξεςκονίηονται τα κάδρα 3. Κακαρίηονται τα καλϊδια των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν 4. Υγρό πλφςιμο όλων των τοίχων 5. Κακαριςμόσ πλαιςίων παρακφρων ραγϊν κουφωμάτων 6. Κακαριςμόσ των περςίδων εςωτερικά των τηαμιϊν ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO το οποίο κα κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά. 2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ & υλικά κακαριςμοφ & ςυςκευαςίασ τα οποία κακορίηονται ωσ εξισ: απορρυπαντικό τοίχων, δαπζδων και ειδικϊν απορρυπαντικϊν για το δάπεδο χϊρου επιςκευισ αςκενοφόρων, απορρυπαντικό τηαμιϊν, απορρυπαντικό-απολυμαντικό ειδϊν υγιεινισ, χλωρίνθσ, ςακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ και μικρζσ, απαραιτιτωσ πρϊτθσ ποιότθτασ. 3. Μθχανιματα κακαριςμοφ τα οποία πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από εμφάνιςθ και να είναι όςο το δυνατό ακόρυβα. 4. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ. Για τθ φφλαξθ των εργαλείων & υλικϊν κακαριότθτασ θ υπθρεςία παρζχει τον ανάλογο χϊρο που χρειάηεται. 5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ του Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (εργατικι Νομοκεςία) & τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, αποηθμιϊςεων, φόρων κλπ, κα ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ ςυναφείσ με τθν εργολαβία υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο για κάκε τρίτο. 6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ κάκε είδουσ βλάβθσ ι ηθμίασ ι ελλείψεωσ που κα προκλθκεί κατά ι από τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτο κτίριο, ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςτα κινθτά πράγματα, μθχανιματα και εργαλεία, το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ και ςε οποιονδιποτε τρίτο που κα βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και ςτο προςωπικό του αναδόχου.

6 7. Υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό που να γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι υγιζσ, άριςτα εκπαιδευμζνο & ζμπειρο ςτο είδοσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ να είναι άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ & ςτο προςωπικό του ιδρφματοσ & το οποίο να τθρεί πιςτά τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων & τον κανονιςμό λειτουργίασ του ιδρφματοσ. 8. Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ & εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι: ουδεμία εξάρτθςθ & εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με το ΕΚΑΒ, ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ (ο ανάδοχοσ) και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςφμβαςθσ ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 9. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά (του προςωπικοφ του Αναδόχου) εντόσ των χϊρων του ΕΚΑΒ, όπου πρζπει να τθρείται τάξθ και θςυχία, κακϊσ και να τθρεί θμεριςιο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ. 10. Το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να δζχεται αδιαμαρτφρθτα οποιονδιποτε ζλεγχο τυχόν αποςκευϊν του κατά τθν ζξοδο του από τθν υπθρεςία. 11. Υποχρεοφται να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ τθσ υπθρεςίασ με ςκοπό τθν αναγραφι ς αυτό των τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων. 12. Υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς αυτόν από τουσ υπευκφνουσ τθσ υπθρεςίασ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ποςοφ ζωσ και 50% τθσ μθνιαίασ δαπάνθσ ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ των αρμοδίων οργάνων του ΕΚΑΒ παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθροφςθσ (το ΕΚΑΒ) το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου. 1. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί όλθ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και ιδιαίτερα τθν Εργατικι Νομοκεςία (μιςκοί, αςφάλιςθ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόροι κλπ) και ευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ ζναντι των αρμοδίων αρχϊν για τθν τιρθςθ αυτϊν και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που προκφπτουν απ αυτζσ. 2. Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι αςφαλιςμζνο. Να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί από τθν υπθρεςία «ωσ ακατάλλθλο» (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο) μόλισ ειδοποιθκεί ςχετικά, ζςτω και προφορικά από τθν υπθρεςία.

7 3. Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του. 4. Διευκρινίηεται ρθτά ότι το ΕΚΑΒ δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ οφτε νομιμοποιείται πακθτικά απζναντι ςε αξιϊςεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου. 5. Τπεφκυνοι επόπτεσ του Αναδόχου κα ελζγχουν κακθμερινά τον προγραμματιςμζνο κακαριςμό αν γίνεται, ςφμφωνα με τισ καταςτάςεισ ςυχνότθτασ κακαριςμοφ και τουσ όρουσ που ζχει κζςει ο εργοδότθσ. Οι επόπτεσ του Εργολάβου οφείλουν να ζχουν μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Εργοδότθ κακθμερινά, κακ όλο το χρόνο τθσ θμεριςιασ διάρκειασ του ζργου. 6. Σο προςωπικό κα φζρει ομοιόμορφθ κακαρι ςτολι (ενδυμαςία) εργαςίασ ίδια από πλευράσ ποιότθτασ & χρϊματοσ, ϊςτε θ εμφάνιςθ του να είναι άριςτθ & να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ κακϊσ και ατομικι κάρτα με το ονοματεπϊνυμο του. Επίςθσ, το προςωπικό οφείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ. Αλλαγζσ προςωπικοφ κα γίνονται μόνο ςε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ κα γνωςτοποιοφνται ςτθν Τπθρεςία. Σο ΕΚΑΒ κα ελζγχει τα ςτοιχεία ταυτότθτασ εάν αντιςτοιχοφν ςτο δθλοφμενο προςωπικό. ε περίπτωςθ απόκρυψθσ ι αλλοίωςθσ ςτοιχείων το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ. 7. Σο προςωπικό του ςυνεργείου κα χτυπάει κάρτα κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ και ςε περίπτωςθ που θ υπθρεςία δεν διακζτει ρολόι παρουςίασ προςωπικοφ, το προςωπικό κα υπογράφει ςτο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ. Να γίνεται δε αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τον κακ φλθν αρμόδιο τθσ υπθρεςίασ για το ωράριο του προςωπικοφ του ςυνεργείου. Επιςθμαίνουμε ότι ο Ρροϊςτάμενοσ του αρμοδίου τμιματοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του ςυνεργείου που ζχει αναλάβει τον κακαριςμό του ΕΚΑΒ. 8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο που κα δοκεί από τθν υπθρεςία για τθ φφλαξθ των πραγμάτων και υλικϊν του.

8 9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι, επιμζλεια και κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι των Κρατικϊν Αρχϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργαςίασ του, και για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και φζρει κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των χϊρων. 10. Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιονδιποτε δικαιωμάτων του εργολιπτθ που κα απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιονδιποτε απαιτιςεων του εργολιπτθ. Σζλοσ κα λθφκοφν υπόψθ πιςτοποιθτικά Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων, Δθμοςίων Τπθρεςιϊν, Νομικϊν Προςϊπων και Οργανιςμϊν που κα βεβαιϊνουν ότι θ κακαριότθτα που του ζχει ανατεκεί εκτελείται κανονικά και χωρίσ προβλιματα. 11. Σε περίπτωςθ ζκτατου ςυμβάντοσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει το αναγκαίο προςωπικό κακ όλθ τθ διάρκεια του 24 ϊρου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει όλα τα απαραίτθτα απορρυπαντικά προϊόντα για τθν κακαριότθτα των χϊρων. Αυτά κα πρζπει να είναι αποτελεςματικά και κα ελζγχονται για τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτά τουσ από τθν υπθρεςία. Δεν κα αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, δεν κα είναι τοξικά για τον άνκρωπο ι επιβλαβι για το περιβάλλον και δεν κα προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια ι μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό τθσ υπθρεςίασ. Οι αναλογίεσ διάλυςθσ των κακαριςτικϊν προϊόντων κα τθροφνται όπωσ κακορίηονται από τθν εταιρεία παραγωγισ τουσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων τθσ υπθρεςίασ, ανάλογα με τθν ιδιαιτερότθτα κάκε χϊρου. Τα απορρυπαντικά προϊόντα με κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ). Τα απορρυπαντικά προϊόντα που ζχουν παράλλθλα κακαριςτικζσ και απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα και από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ) και από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τα αναγκαία διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου (NaCLO 4% - 5%) παρζχονται από τον ανάδοχο και κα φζρουν ζγκριςθ είτε από το ΓΧΚ είτε από τον ΕΟΦ. Για τα προςφερόμενα απορρυπαντικά, κα προςκομιςκοφν (απαράβατοσ όροσ) από τουσ διαγωνιηόμενουσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά εμπορικά φυλλάδια, φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ (MSDS) κακϊσ και επικυρωμζνα αντίγραφα βεβαιϊςεων καταχϊρθςθσ από ΓΧΚ ι /και ΕΟΦ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία.

9 Οι εταιρείεσ παραγωγισ αλλά και οι εταιρείεσ διάκεςθσ ι αντιπροςϊπευςθσ των απορρυπαντικϊν προϊόντων κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν πιςτοποιθκεί τουλάχιςτον ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. Επιπλζον πιςτοποιιςεισ κα λαμβάνονται υπόψθ. Ριςτά αντίγραφα των πιςτοποιιςεων αυτϊν πρζπει να προςκομιςκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του ανάδοχου. Οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα χρθςιμοποιοφνται τα κακαριςτικά ι απολυμαντικά διαλφματα, ο τρόποσ εφαρμογισ τουσ, θ ςυχνότθτα εναλλαγισ τουσ κ.λ.π. κα κακορίηονται από τθν Επιτροπι παρακολοφκθςθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Κακαριότθτασ. Ανωτζρα βία Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςκεί λόγο ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθσ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςκεί και αποδείξει τα περιςτατικά τθσ ανωτζρασ βίασ, εντόσ 15 θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά. Περιγραφι ζργου Το ζργο που κα αναλάβει ο εργολιπτθσ (ανάδοχοσ) κα περιλαμβάνει τουσ χϊρουσ που κα αναγράφονται αναλυτικά με τετραγωνικά επιφάνειασ ςε κάκε διαγωνιςμό που κα αφορά τθν κακαριότθτα (ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ). Πςον αφορά ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ (τουσ οποίουσ οι προςφζροντεσ κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν επιςκεφκεί ϊςτε να λάβουν επί τόπου πλιρθ γνϊςθ) επιςθμαίνεται ρθτά ότι: Α) Οι υπολογιςμοί των εμβαδϊν ςε (m 2 ) των ωσ άνω χϊρων πρζπει να κεωροφνται ωσ ενδεικτικοί (με κφριο ςκοπό τον προςδιοριςμό των χϊρων αυτϊν). Β) Συχόν αποκλίςεισ των πραγματικϊν εμβαδϊν από τισ τιμζσ των πινάκων ςτο Προςάρτθμα Β δεν ςυνεπάγεται επαφξθςθ του αντικειμζνου τθσ εργολαβίασ και ςυνεπϊσ οφτε τθσ αμοιβισ. Γ) Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα: 1. είτε να αντικακιςτά οποιοδιποτε μζροσ, τμιμα, των ωσ άνω χϊρων με οποιουςδιποτε άλλουσ «αντίςτοιχουσ» (από άποψθ εμβαδϊν και απαιτιςεων κακαριςμοφ) 2. είτε να ανακζτει νζουσ (ι να αφαιρεί παλαιοφσ χϊρουσ) Οι μεταβολζσ αυτζσ κα διενεργοφνται: 1. με απλι ζγγραφθ εντολι του ΕΚΑΒ προσ τον Ανάδοχο (7 τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ μεταβολισ) ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται: 2. τόςο θ θμερομθνία ζναρξθσ του κακαριςμοφ τουσ

10 3. όςο και τα εμβαδά των χϊρων (βάςει αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων) με αντίςτοιχθ βζβαια αυξομείωςθ του εργολθπτικοφ τιμιματοσ Δ) Η ορκι, πλιρθσ και προςικουςα κατά τα ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα πιςτοποιείται ςυνεχϊσ από αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και ελζγχου του κακαριςμοφ, που κα ςυγκροτείται ςτο ΕΚΑΒ και τθσ οποίασ οι παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ κα αναγράφονται ςε ειδικό βιβλίο που κα τθρείται για το ςκοπό αυτό. Επίςθσ θ ορκι, πλιρθσ και προςικουςα εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του εργολάβου κα ελζγχεται περιοδικϊσ και από επιτροπι θ οποία κα ορίηεται με απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ υπθρεςίασ. Ε) Η υπθρεςία διατθρεί δικαίωμα λφςεωσ τθσ υμβάςεωσ εφόςον καλυφκοφν κενζσ οργανικζσ κζςεισ του κλάδου κακαριότθτασ ι ρυκμιςτεί το κζμα διαφορετικά από το αρμόδιο Τπουργείο. Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ότι θ ςχετικι λφςθ τθσ υμβάςεωσ δεν κεμελιϊνει ουδεμία αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ ζναντι τθσ υπθρεςίασ από τον ίδιο, το προςωπικό του ι τυχόν υπεργολάβουσ του. Σ) Σα υλικά κακαριότθτασ επιλζγονται από το ΕΚΑΒ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. Ενδεικτικά αναφζρεται ςτο Προςάρτθμα Α εγκεκριμζνοσ κατάλογοσ υλικϊν κακαριςμοφ. Για οποιαδιποτε αλλαγι υλικϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΚΑΒ. Σο ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των υλικϊν με υλικά τθσ επιλογισ του. Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο από το Δ.Σ. πρόςωπο για τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ζλεγχοσ μπορεί να διενεργθκεί χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρου ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που το αςκοφν. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 1. Απορρυπαντικό (ph ουδζτερο) γενικισ χριςθσ. 2. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) γενικισ χριςθσ. 3. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) δφςκολων ρφπων. 4. Απορρυπαντικό (ph αλκαλικό) χϊρων υγιεινισ. 5. Απορρυπαντικό (ph όξινο) χϊρων υγιεινισ. 6. Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (4 5%).

11 7. Κακαριςτικό τηαμιϊν, κακρεπτϊν. 8. Κακαριςτικό χαλιϊν και μοκετϊν. 9. Κακαριςτικό γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν. 10. Αφαλατικό γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν. 11. Γυαλιςτικό ανοξείδωτων επιφανειϊν. 12. Μεταλλικι παρκετίνθ δαπζδων μαρμάρου-pvc. 13. Αυτογυάλιςτθ παρκετίνθ για δάπεδα από Linoleum. 14. Αφαιρετικό παρκετίνθσ δαπζδων μαρμάρου-pvc. 15. Αφαιρετικό παρκετίνθσ για δάπεδα μόνο από Linoleum. 16. Ειδικά απορρυπαντικά δφςκολων ρφπων για χϊρο επιςκευισ αςκενοφόρων. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΤΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΙΚΑ) 205 ΑΡΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ W.C. 40 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 24 ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 24

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 34.518,24 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Χαλκίδα 16/05/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ 3268 16/5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20/10/ /11/ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20/10/ /11/ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20/10/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ 121/27-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Λουτρά, τουαλέτες. Β. Κλιμακοστάσια

Α. Λουτρά, τουαλέτες. Β. Κλιμακοστάσια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Απολύµανση χώρων και αντικειµένων 2. Καθάρισµα τοίχων από αποτυπώµατα και λεκέδες 3. Πόρτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ηµεροµηνία : 05-09-12 11-9-12 #3.247,20 # / 23-07-12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ηµεροµηνία : 05-09-12 11-9-12 #3.247,20 # / 23-07-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ηµεροµηνία : 05-09-12 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ7 / 23-07-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στην Άµφισσα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ23 / 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στη Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

, , ,10

, , ,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-07-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 173/ 02-07-2013 172/ 02-07-2013 174/ 02-07-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) Καθαρισµός των χώρων στέγασης τοµέα Χανίων

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 365/14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

9ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

9ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. 9ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 11/09/2012 ΣΤΟΙΧ ΕΙΑ ΕΝΤΟ ΛΗΣ/ ΔΙΑΚ ΗΡΥΞ ΗΣ ΑΕ 357 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδος ή υπηρεσίας) 1) Καθαριότητα κτιρίου Τομέα Πιερίας (Κατερίνης ). Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: «Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-06-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 037 /6-3-15 038/ 6-3-15 039/ 6-3-15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Πληροφορίες : Μαρία Τσιώλη

Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Πληροφορίες : Μαρία Τσιώλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ιωάννινα, 12 /02/ 2016 Αριθ. Διακ. : 4 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα