, , , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17."

Transcript

1 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν ,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α Α Α Α 8. Γ Α ΑΝ ΓΓ Ν 1

2 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Χ Θ ΗΝ ΝΈ Ν υ α Νπ υν Ν ΝΘ α Ν ανπ Ν Ν υ Ν α π υ Ν Ν Ν α Ν α Ν υ,ν α Ν αφ Ν π Ν φ Ν α Ν π υ Ν α Ν α Ν Ν π αν Ν α α α,ν Ν π αν α Ν απα α Ν αν Ν υ Ν υ αν υν υν Ν α Ν έ έν υν υν α,ν α Ν α Ν Ν π Ν Ν α α α,ν Ν Έ,Ν υν α υν πέν π,ν αφ Ν α Ν α Ν Ν α α Ν Ν Ν α α αν Ναπ α φ έ αν Ν α αναφ Ν Ν υ Ν α Ν π υ Ν Ν Ν αφ Ν Ν υν υν Θ α μν απ α φ α,ν φ,ν υ φ α,ν π α,ν α α αν υ,ν έ έπέν Ν π υ Ν α Ν υ Ν π υν αν απα Ν Ν Ν αν Ν α Ν π α α Ν α Ναπ π έ Ν α Ν π υ Ν υ Ν υ Ν α π Ν Ν Ν α Ν π υν αν α Ν Νφ Νπ υν ανυπ Να Ν α Ν αν α αν α α αν α Ν ανπα α α Ν Ν υ Ν υνα υν Ν ανα α αν υν υν ανπ Ν υ αν α Ν αν Ν υ έν π Ν α Να α υ Να αφ Ν Ν Ν αή α αν α Ν αν Ν α Ν α Ν αν ανα α α Ν υ Νπ υν αναπα έ υ α Ν,Ν α α α Ν α α Ν π π Ν π Ν Ν π Ν π αν π α Νυ Ν Νυπ,Ν π Ν Νπ Ν Ν α Ν α Να α Ναπ Ν Νφ Ν Ν α,ν ( Ν Ν Ν φ Ν α Ν υ Ν υν Ν α Ν ),Ν αν Ν Ν αυ,ν Ν π π Ν Ν πα Ν Ν π α Ν π Ν Ν π υ Ν α α α Ν υ Ν α Ν α,ν α Ν Ν Ν α Ν Ν απ Ν υν υ υν Ν α Ν Ν α α α Ν υ,ν α Ν α Ν Ν Ν,Ν φ αν α Ν Ν Ν ΝγΝπα αφ ΝλΝ υν έ ένβκή1λκίέ Ν α αν Ν α Ν Ν π α α Ν Ν έ έ α Ν αν α Ν π υ π α α έ Ό αν αν πα απ Ν α αν α α αν α Ν αφ Ν α Ν α α υ,ν α Ν α Ν αν Ν υ Ν α Ν π υ Ν υ,ν α Ν α Να Ν αν Νπ π Ν α α α,ν Ν π Ν αν α Ν Ν υ Ν Ν α α α έ Νπ φ Ν αν Ν α Ν α Ν αν ανα α α Ν αν α Ν Νπ Ν π Ν π Ν Ν α Ν (α)ν π Ν Ν α α Ν Ν α α Ν π Ν υν α α υν Ν α α,ν Ν π Ν αν π υ αφ Ν Ν π φ Ν αν Ν Ν αν α Ν α ( )Ν π Ν Ν α α Ν Ν α α α Ν π υν αν π Ν π Ν υν α α υν Ν α α Ν Ν π Ν αν π υ αφ Ν Νπ φ Ν αν Ν Ν αν α έ Ν υπ φ Ν α Ν αν π π Ν αν π υ,ν Ν Ν Ν,Ν α α Ν α α α Ν Ν π Να π π α Ν Ν Ν α υν αν Να α α,ν π υναυ Ν απα α Να Ν αέ Ν υν Ν αν α αν υν υν Ν φ Ν,Ν ανπ π Ν Ν Νπα Ν Να α α,ν α Ν α Ν Ναπα Ν α Ν αν α Νπ Ν,Ναπ Ν Ν Ν Νπα α α Ν Να α α Ν α Ν Ν α Ν Ν Ν Ν υ Να αέ αναπα ανα α α Ν ανπα α α Ν Ν α π Ν υ Νπα α α Νπ υν αν π π Ν Ναπ Ν Ν Νπ π Ν υ Ν υν Ν α έν Νπ Ν Ν α Ν υ α Ν ανπ φ Ν πα Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν Ν α Ν Ν α αν αν Ν α Ν Ν Ν π Ν υν π π Ν α Ν Ν π υ Ν π α α Ν α Ν Ν α Ν α α α α έ Ν Ν π Ν α α φ α Ν Ν Ν π π Ν π Ν Ν Ν Ν 2

3 π α α π Ν απα Ν α Ν Νπ Ν Ν α Ν υ Ν Νπ έ Ν Ν π Ν υν υν α Ν Ν υ Ν Ν α Ν αν Ν α Ν α Ν Ν π αν Να α α Ν α μ ΑήΑ έαέ έ Γ ΑΦ π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth π Ν α α α π υ α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π Ν π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ π Ν α α α 3 Ν ( ) 6.150, , , , , , π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ Ν Ν π 4.920,00 π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν 7.380,00 α Ν αν φ Ν ) π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν ,00 π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν α Ν αν φ Ν )Ν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 6.150,00 Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 4.920,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν 1.230,00 Ν π α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 1.230, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν π Ν α α α 2.460, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 615, π υ Ν α Ν α υ υν π Ν α α α 4.305, π υ Ν α Ν α υ υν Ν π 1.845, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν α Ν α Ν υν Ν π 615, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 3.075,00 α Ν α Ν υν π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 1.230,00 α Ν α Ν υν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν 2.460,00 π Ν α α α

4 π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν Ν 615,00 Ν π α α Ν α Νπ Ν Ν π Ν α α α 984, α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π 246,00 π π α α α π α α α π ,00 Ω, π ,00 Ω α Φέ έ έ 23%, α υ ,00 Ω α α α απ υ Νπ υ έ Η πα υπ α α π α α π α α π α α α υ α υ α φ α π φ α α α χα π φ α φ α Νπα α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α π α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ. α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έν έ έν βκή19κίν (Φ... 11/ λκίΝ Ν ) «Ν Ν Ν α Ν π Ν α Ν π Ν υ» α υ υ 41 «π π π π α α Νπ α»έ (3) Ν π φα Ν Ν 11γκλή1λλγΝ (Φ... 1κηή1λλγΝ Ν ): «α Ν α Ν π Ν π Ν υ» (4) υν υν υν ββκθήλην (Φ... 19/ λληΝ Ν ) «Ν υν υν αν α Ν υ Ν υ αφ Ν» (5) υν υν υ 2307/19ληΝ(Φ / λληΝ Ν ) «α Ν α Ν α α Ν π υ υ Ν Ν α Ν αν Ν α α Ν αυ Ν α Ν Ν α (Ά ΝζΝ α Ν αφ ) (6) υν υν3463/20ίθν(φ /08-06-βίίθΝ Ν )Ν Ν α Ν α (7) Ν υ υ 2/2037/ π υ υ α α π «φα Ν α Ν υνγζθγήβίίθ» (8) υν υ 3548/20ίιΝ (Φ... 68/20-03-βίίιΝ Ν ) «α α Ν Ν Ν φ Ν υν υν Ν α α Ν α Ν π Ν π Ν α Ν Ν α» (9) υν υνγκί1ήβίίλν(φ /04-09-βίίλΝ Ν ) «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν 3852/201ίΝ (Φ... 87/07-06-βί1ίΝ Ν ) «αν Ν Ν υ Ν α Ν Ν π Ν Ν α αν α» (11) υν υνγκθ1ήβί1ίν(φ /13-07-βί1ίΝ Ν ) «υ Ν Ν αφ α Ν Ν Ν υπ Ν α Ν Ν α Ν π Ν Ν υ,ν Ν α Ν αυ Ν Ν Ν α υ Ν( α αν α α)ν α Ν Ν α» Η π α α π α α π υ υ π υ α α π π έ αν χα α 20/03/2014 ΝΝ υ α α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα 4

5 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Ν Γ π π α α α Ν α Ν α α α α, π π πα π α π π υ α α α Ν α, α α απ υν υ υ α. ΑήΑ 1 Α ΑΝ1 : ΝΝ Γ α Χ Α Α έ. π υ α αφ α Α Α Α Α Ν Α Α Α Α Α ΓΑ Α Θ Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Α Α Η Η Η Η ΗΧ Γ Ω Ω Η Ω Η Η Φ ΗΓΩ Ν ΧΗ Ω >3,5 Ω Ω Ω Ω Η Η ,00 έ έ ,00 έ έ ,00 έ έ ,00 ΗΝ ΗΝ1 Η Ν Γ ,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝβ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α ΗΝ Η Η ΗΝ ΗΧ Γ Ω Ν Ω Ν Ν Η Ω Ν Η Η Ν Φ ΗΓΩ ΧΗ Ω Νξγ,η Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω 10 Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝβ Η Ν Ν Γ ,00 5

6 ΑήΑ 1 Α ΑΝγ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Η Η Η Ω Ω Ω A Ω Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝ3 Η Ν Ν Γ ,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝ4 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α ΗΝ Ν Η Η ΗΝ Ω Ν Ω Ν ΗΧ Η Ω Ν Γ ( ΦΩ ΝΓ Ω Ν ΝΝ Φ ΝΝ ΝΝ Η ΝΝ ΝΝ ΗΧ Η ΝΝ ΝΝ ΧΗ ΝΝ ΗΧ Η Ν ΩΘ ΝΝ ΝΝ Φ Ω Ν )Ν Ω Ω Ω Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝζ Η Ν Ν Γ ,00 6

7 ΑήΑ Α ΑΝ5 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ 1 ΗΝ Ν Η Η ΗΝ Ω Ν ΧΗ Ω Ν Ω Ω Ω Ω Ν Η Η , , , ,00 ΗΝ ΗΝ5 Η Ν Ν Γ ,00 ΑήΑ Α ΑΝθ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ 1 Γ Φ ΦΗ Ω Ω Ω Ω Ν Η Η 3.500, , , ,00 ΗΝ ΗΝθ Η Ν Ν Γ 3.500,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝι μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Γ Ν ΗΧ Γ Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 5.000,

8 ΑήΑ , ,00 ΗΝ ΗΝι Η Ν Ν Γ 5.000,00 Α ΑΝκ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Η Γ Ω Ν Η Ω Ν ΧΗ Ω ΗΧ Η Ω Ν Γ Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 4.000, , , ,00 ΗΝ ΗΝκ Η Ν Ν Γ 4.000,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝ9 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Ν Η Η ΗΝ Χ Γ ΦΩ Ν ΧΗ Ω Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 2.500, , ,00 ΗΝ ΗΝ9 Η Ν Ν Γ 2.500,00 8

9 ΑήΑ 1 Α ΑΝ10 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Θ Ν Ν Φ ΗΓΩ Ν ΧΗ Ω Ν έ έ Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 1.000, , ,00 ΗΝ ΗΝ10 Η Ν Ν Γ 1.000,00 Α Γ ,00 Φέ έαένβγσ ,00 Α Α Α Α ,00 αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 9

10 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Γ α α α α π υ α. υ α π υ α αφ α α α υ πα α, α µπ α π υ α µπ α π φ φ π µ, α α α α α π π υ π φ α έ ΓΑ Ν Α 1 Α Νβ ΑήΑ Ν ΓΑ 1 Ν Α Ν ΝΝ φ Ν φ υ φα µ Ν υ φ Ν Ν α Ν α µαν απα µαν µ Ν α α Ν α υ Νµπ Ν α Ν φα µ Νπ α α Ν α Ν υ Ν φ υν α Ν φα µ α Ν Ν α α Ν Ν α Φ Ν µ α α π υ Νµ α µ Ν Ν α µ Ν α α Να α Ν Έ Ν- π υ Να α Νπ α υ α α µ Να φυ Ν α µ π υ Νυπ υµπ α Νφ Ν α Να ανπ α υ Έ Ν αυ α π υ α µ Ν- υ α µ,ν αφ Ν α π υ Ν υ υ απ Ν α α Ν (Χ Φ..Α.) 45ΫίίΝ ή Α 10

11 2 Ν Α Ν Ν ΑΧ α φ υ α υ α υ µ α α α π υ α Φ µ α µπ υ α µπ αυ α υ α α υ π υ αυ µ α υ α α α 3 Ν Α Ν Ν π υ µπα υµπ π υ µπα υµπ α υ π α υ µ φ µ υ π υ υ π υ π α α φυ α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 4 Ν Α Ν ΝΑ Α ( ΫΝΑ Α Α ) α αµ α - π υ α µπ α α α µπ α πέ 45ΫίίΝ ή Α 5 Ν Α Ν Ν Θ Ν Α α α α υ υ µ π α α υ µ µ υα µ µ υα 45ΫίίΝ ή Α 11

12 µ α Γ υ α π π α υ Γ α α α α α µπα α µ µ µπ α Έ π υ µ α µ υ 45ΫίίΝ ή Α Έ π υ υ αυ α α µ Έ α α µα α π 6 Ν Α Ν ΝΑ φα υ µ α αν φ Ν,Ν α υ α π Ν α α Νφ αν φ Νφ Ν φ Ν α αν φ α αν φ Χ Ν φ Φ α 7 Ν Α Ν Ν ΑΦ π υ α α α π α υ µ π υ α α α µ - µ α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α Φ µ 8 Ν Α Ν Ν Α Α Έ - π υ - α α υ αυ α α α 45Ϋίί ή Α α α αµ υ υ υ α α µπ υ α α 9 Γ ΝSERVICE Γ ser ice ( α ) Γ ser ice ( αµ υ) Γ ser ice ( ) 45ΫίίΝ ή Α 12

13 10 Γ Ν ΓΑ α α αφ π υ α α υ π 45ΫίίΝ ή Α ΑήΑ 1 Ν ΓΑ Ν Α Ν Ν Α Α ΓΑ Ν Α Α Νγ α αν υ Ν- π υ Νυπ α α υ απ Ν α α Ν (χ ΝΦ..Α.) 4ηΫίίΝ ή Α ΑήΑ ΓΑ Ν Α Α Ν4 Ν ΓΑ απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 1 Ν Α Ν Ν Α Φ ΝΓΑ 4ηΫίίΝ ή Α Ν Α Ν ΑΦ Ν Α Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Ν Α Θ α α α α φ α α α π α υ π υ α µ - υ α µ, αφ α π υ υ υ α υ π α υ µ α αµ α µπ α α α υ α α µπα α µ µ Νµπ α Έ - π υ υ αυ α α µ α φ υ α µπ π υ - α α α π α υ µ 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 13

14 Γ service ( αµ υ) Γ service ( ) Έ υ α Έ α α Γ service υ µα π ( α ) Γ service υ µα π ( αµ υ) Γ service υ µα π ( ) α αφ α α αφ π υ υ α α υ π 4ηΫίίΝ ή Α 7 Ν Α Ν ΝΦ 4ηΫίίΝ ή Α ΓΑ Ν Α Α Νη ΑήΑ Ν ΓΑ απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 1 Ν Α Ν Ν φα µ υ φ α α µα απα µα µ α α α υ µπ α φα µ π α α α υ φ υ α φα µ α α α α Φ µ α α π υ µ α µ α µ α α α α Έ - π υ α α π α υ α α µ α φυ α µ π υ υπ υµπ α φ α α α π α υ Έ αυ α π υ α µ - υ α µ, αφ α π υ υ υ 45ΫίίΝ ή Α 14

15 2 Ν Α Ν Ν ΑΧ α φ υ α υ α υ µ α α α π υ α Φ µ α µπ υ α µπ αυ α υ α α υ π υ αυ µ α υ α α α 3 Ν Α Ν Ν π υ µπα υµπ 4 π υ µπα υµπ α υ π α υ µ φ µ υ π υ υ π υ π α α φυ α Ν Α Ν ΝΑ Α Ν ( ΫΝΑ Ν Α Α ) α αµ α - π υ α µπ α α α µπ α πέ 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 5 Ν Α Ν Ν Θ Ν Α α α α υ υ µ π α α υ µ µ υα µ µ υα µ α Γ υ α π π α υ 45ΫίίΝ ή Α 15

16 Γ α α α α α µπα α µ - µ Έ π υ µ α µ υ µπ α Έ π υ υ αυ α α µ Έ α α µα α π 6 Ν Α Ν Ν ΑΦ π υ - α α α π α υ µ π υ - α α α µ µ α Φ µ 7 Γ ΝSERVICE Γ ser ice ( α ) Γ ser ice Γ ser ice ( ) ( αµ υ) 8 Γ Ν ΓΑ α α αφ π υ α α υ π ΑήΑ ΓΑ Ν Α Α Νθ Ν ΓΑ 1 ΓΑ ΝΦΑ Α Ν ΑΦ α πα π π α α πα π φ α πα π έ έ α πα π π α α πα π φ α π φυ α α α υ α π φυ α α α α πα α π α α υ α υπ α α υ απ α φ υ αφ π α αυ υ αφ φ αυ υ αφ έ έ π υ α π α Γ α φα π α α α υ απ α α α α π α & α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 45ΫίίΝ ή Α 16

17 ΓΑ Ν Α Α Νι ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 ΓΑ Ν ΧΑ Γ ΝΓ ΑΝ Ν Α Ν Ν Χ Α Ν α α υ α φ Ν π υ υ ηίϋίίν ή Α ΓΑ Ν Α Α Νκ ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 Ν Α Ν Ν Γ Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Γ α αφ π υ υ υ 45ΫίίΝ ή Α ΓΑ Ν Α Α Ν9 ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 Ν Α Ν Ν ΑΧ Γ ΑΦ Ν Χ Α Ν Έ υ α α π π α φ υ α α υ α α φ υ π α φ α α φ υ 70ΫίίΝ ή ΑΧ 60ΫίίΝ ή ΑΧ 150ΫίίΝ ή ΑΧ 17

18 ΓΑ Ν Α Α Ν10 ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φ..Α.) 1 ΓΑ Ν ΑΘΑ Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Γ Γ π π φα α α π α, α α α α υα π φα,ν α α α α υπ π έ π π υ α α υ α α π α α π α α πα - α α α π π α α υ α έ α α α π α π π υ α α π υ αυ απα α Ν α Να α φ πέ, α υ πα α π έ Γ α α α 1,5 tn. Γ π π φα α α π α, α α α α υα π φα,ν α α α α υπ π έ π π υ α α υ α α π α α π α Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν α Ν πα Ν α α α π π α α υ α έ α α α π α π π υ α α π υ αυ απα α Ν α Να α φ πέ, α υ πα α π Γ α α α 1,5 tn. α α υ π υ α απ α φ ( π α α, π α υ π, α α α πα α αφ α, α α πα α π έ 20ΫίίΝ ή ΑΧ 45ΫίίΝ ή ΑΧ 70ΫίίΝ ή ΑΧ αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν υ υ α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 18

19 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ Ά 1 Α α Ν Η υ αφ αυ αφ πα υπ α απ υ α π υα α α π α α α α α υ α π υ α υ υ Θ α, π π α α α υ α αφ α α υα α Ν α Ν Ν Ναπ π Ν α έ H υ απ α (π α α α α α α π υ ) α α π ,00 υ π α α υ υνφ 23% α α α απ π π υ υ 2014, α α υ υ υ π πα α έ Ά 2 χ υ α ΗΝ Ν π α α, φ α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α Νπ α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ έ α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έ βκή1λκίή έ ή11 έ έ έ, α, π α υ υ 41 «π π π π Ν α α Νπ α»έ (3) Ν π φα 11γκλήλγή έ ή1κη ( έ έ έ έ έ ) «α Ν α Ν έ έ έ» (4) υν υνββκθήληή έ ή1λ - «υ υ α α υ υ αφ» (5) υν υν βγίιή Υή11γή1λληΝ α α α α π υ υ α Ν α µα α υ Ν α α έ ( Ν ζν α Ν αφ ) (6) υν υνγζθγήβίίθή έ ή11ζ «υν αν α» (7) Ν υ υνβή π υ υ α α π (8) υν υν γηζκήφ 68 ήβί «α α φ υ υ α α α π π α Ν α» (9) υν υν γκί1ήφ 163 ήζ «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν γκηβήφ 87 ήι «α α Ν αυ Ν α Ν απ Ν α α α»έ (11) υν υν γκθ1ήφ 112 ή1γ «υ αφ α υπ Ν α α π υ, α αυ α υ «α α α α» α Ν α» Ά 3 υ α Ν χ αν α υ α α π α α Ν α Ν α μ αένη πα α α υ έν Ν Νπ π α Ν α α α ένη υ αφ υπ 19

20 ένην Ν Ν π αφ έ Ν α αν Ν α Ν Νπ φ Ν α Ν α α α Ά 4 χ π α αφ Ν α π φ Ν α µ Ν αν α α υ Ν Ν µ α Ν Ν α α Ν υ Νµ μ ανα α α Ν αν π αν αν µ π α Ν αν Ν Ν π υ Ν Ν α Ν α α Ν Ν υ Ν υ α Νπ π μ Ν α Ν α Ν μ 1. Φυ Νπ παν Ν απ Ν Να απ 2. Νπ παν Ν απ Ν Να απ 3. υ α έ 4. Ν Ν π α Ν Νφ Ά Νη ΝΝ χ αν φ Ν αφ π υ α π π α π α α υ α α α α π υ π α α α α Ν έ έ, π α υ π φ έ Η π φ α α α α α α α π α π π α α π υ α υπ π φ υέ Ν υ Ν Ν α µ Ν π Ν αν α α υ Νπ φ Ν αν π α π Ναπ Ν Ν π α αφ Ν1ίΝ α Ν µ Ν π υ Ν α Ν Ν π αν ανα αφ α Ν Ν π π π Ν απ Ν αν µα αν υνπ α αέ Ν π α αφ µ Ν α Ν µ Ν π υ Ν Ν απ υ Ν Ν α Ν α Ν υν υ Ν π υ Ν Ν π αν Ν µπ Ν αν π φ Ν α αν Ν αφ Ν Ν υπ α α υ Ν Ν µ έ υ Ν α Νπ υν Να αφ α Να α υ Νπα α,να Ν π Ν ανπ υ Ν α Ν π Ν ανπ φ Ν α Ν Ν αν π Ν Ν,Ν αν α Ν Ν Ν αν Να Ν ανπ υν Νπ φ Ν Νπ Ν Νυπ α Ν Ν υπ Ν Νπ φ Ν υν α Ν αν Νυπ π Να υ Ν α έ υ α υ α ( Ν α απ α φ ) π α α : i. π α π π α α α υ π υ υ χ α α α α π υ - υ α α α α α α - α α υπ α α υ ii. υ υ π υ α α π α α α α π α π α απ π υ α α α α π α π π α α iii. α Ν υ Ν π υ α α π α α α α π α π α απ π υ α α α α π α π π α α iv. α υ π υ α α π α α α υ π υ υ α α α α α - α α υπ α α υ, α α π α α α α α υα α α α απ α α π α π α έ ΝΝ ΝΝπ π ΝΝ ΝΝ µ ΝΝπ ΝΝ ανν αννα α α ΝΝ ανν π ανπ α Ναπ Ν αν αν α α υ Ν Να Ν µ έ Ό Ναφ Ν ανα α α Ν α Να α µαναυ Ν ανπ π Ν αν υ α Ναπ Νπ π Ν CE,Ν Να Ν π αν Ναυ Ν α α Ν Νυπ Ναυ Ναπ Ν α Ν έ Νµ Ν ανπ π Ν αναπ α Νµ Ν Ν υν Ν π αν αν π υ π α Ν Νπ φ Ν υν Ν αν µ π µ αν α α α Ν α Ν α α µαν αν φ υ Ν Ν π α αφ µ Ν µα έ ΗΝ µ Ν απ Ν πα Ν Ν µα Ν CE αν α α α Ν α Ν α α µαν απ Ν α αν Να α α Ν υ Ν µ αναπ Ν Νµ έ 20

21 Ν υµµ Ν Ν α µ Ν µ Ν υπ υ Ν Ν Ν π αν αν π υ π α Ν Ν π φ Ν υ,ν αν υ Ν Ν αν α Ν Ν Ν Ν υ Ν υ Ναπ Ν Ν π Ν Ν π αν αν α Ν απ Ν Ν υπ αν π Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν α α α Ν Ν,Ν Νπ Ν Ν Ν έ Ν αφ µ Ν αν π π Ν απα α Ν αν π φ Ν α αµα α υν µ υν α Ν Ν υ Ν µ Ν Ν υπ αν αν υ Ν αν µα αν α Ν Ν υπ α α υ Ν α Ν αν µα υ Νπ Ν αν αναυ Ν α Ν αν Να Ν Νυπ α έ Ν αφ Ν α Ν απ Ν υπ υ Ν αν Ν Ν α Ν Ν π φ Ν υ Ν α µ Ν Ν αν π υν αν υ υ Ν α Ν Ν αυ αν π υν αν π α µα π υ Ν α αµα α υν µ υέ α Νπ Ν ανπ π Ν αν υ Ν υ Ν π υ Ν Νυπ α α υ Ν υ Νµ α µ Ν π υναυ Νφ υ Ν α Ν ανπ µα ανπ υναυ Νπα υ υ έ Ν αφ Ν α α Ν αν α α υ Νπ φ Ν αν Ν Ν αν π π Ναπ Ν Ν Ν α Ν υν π π Ν Ν έν Α χαν αν α α υχ Ν µ Ν Ν Ν Ν α Ν Ν Ν υ Ν α. φ Ν Ν π αν Ν υ π α Ν υ μν (α)ν Ν Ν α α Ν α Ν α,ν ( )Ν Ν π Ν π Ν π Ν Ν α α α Ν αν Ν π Ν π υ Ν π υν π π α Ν Ν πα αν, απ π α Ν α Ν απ α Ν Ν π α Ν α α α Ν υν α έν Ν Νπ π Νπ π Ν ανα αφ α Ν υ Ν Ν αν Ν Ν Ν αν αν π α α α Ν Ν π φ Νπ Ν Ν π Να αφ α Ν Ν Νπ π µ Ν Νµ Ν α Ν Ν α µ Ναπ Ν Ν µ Ν αν Ν Ν Ν π υ Ν α Να α α Νπ υν α α Ν ανπ µ υ Ν Ν µ Ν α Ν Ν Νβί14έΝ ανπ Νπ υνα αφ α Ν Ν Νπ π µ Ν Ν υ Ν Ν µ Ν Ναφ Ν Ν Ν υ Να Ν αν Ν Νπ αν Να α α ένην Ν α Ν α α µ Ν Ν π α αφ µ Ν π Ν αν Ν Ν Ν π α µα Ν α α Ν Ν υπ α Ν Ν π Ν αν µφα Ν α Ν Ν Νβί14 α Νµ Νµ Ν Ν υ έ Νπ µ υ Ν α Νυπ µ Ν αν Ν αν α ανµ αν αν Νµ αφ Ν α Νπα Ν Ν α Ν µ α Ν µ Ν Ν π π Ν π υν Ν π Ν π υ Ν µαν απ υ α µ Ν Ν υν µ Να α υ. Ν αν π υν Ν Ν αν α Ν Ν Ν υν,ναυ Ν α Ν αν α απ Ν υπ υ Ν αν Ν υ Ν Ν π υν π α Ν αν Ν απ Ν υπα αν υν π π Ν υν Ν υν µ Ν πα Ν αυ Ν α Ν Ν α Ν Ν α Ν αν απ Ν Ν Ν Ν αν Ν Ν αέ Να µ Νπ α υν Ν π Να α φ α Ν υ Νπ α Νπ υνα υ Ν α Ν Ν αν Νπ µ Ν Ν π Ν Ναυ έ Ν π Ναπ Ν υ Ν υ Ν υνπα Ν υν Νπα Νµ Νπ Ν αν α π α Ν απ Ν υ Νµ Ν Ν υν υ Νβί14, Ν µ Ν α α Ν αν Ν Ν π έ ΑέΝ ανα α α Ν α α α α - α α α α α α π α α α α υ, α α α α α α α π α απ α α υ υ α α υ έ Θα π απα π α αφ α α απ α π π π υ α α α α α α π π α φ π α CE. Θα πα υ απα υ α α π απα απ Ν π αέ απ πα αν α α α Α α α 1, 2, α 5 α α υ υ π α π π α α υ α υ α, α α π υ α α π α α αφ α α α α α, α α π α α π π φ,, α ( α ), φ, υ υ, υ έ π, α α α αφ α α α 1, 2, 4,Ν α Ν 5 α α α π π α α α υ, α α π π α α, π π α α α έ H π υ α α χ υ αν π α α π α Ν π απα α πα α α π α α α υ α απ α χ 21

22 π π α α α. έν α α Ν Ν χ Ν α Ν έ έ Η α α απ π π α α απ α φ, α, α π υν υ, α α π α α π α απ υ Ν υπ αέ α φ α α α α π π α π α υπ π π φ α υ (π υ, α π υ ), α α υα π φ έ π π υ α α υ α α π α α π α α πα α α α π π α α υ α έ α α α π α α π α α π α π π υ α α π υ αυ απα α α α α φ π Ν α υ πα α π έ π π, α α απ α φ α α π υ α α α υ π υ α ( π α α, π α υ π ( ), α α α πα α αφ α, Να Ν α π έ Θα υπ α απ π α π υπ π υ α π υ απα α α Ν α α, απ α αν π α υ υέ Θα α α αφ υ α α υ α α π α α, π αυ Να αφ α α α υ πα έ Ά 6 Ν π υ υ α π υ α υ π π α α π υ α α π π α α απα α α α α α απ π υ α π απ υ υ υ α π υ α π υ α π α π φ αφ π υ μ α υ υ π α α ( Ν, απ α α ) φ π υ υ α α υµπ αφ µ α υ αµ αµπ α υπ α α υ υ α µ π α α α υ π φ α π α π απ π α αφ 10 α µ π υ α π α α α αφ α π π π απ α µα α υ π α αέ π α αφ µ α µ π υ απ υ α α υ υ π υ π α µπ α π φ α α αφ υπ α α υ µ έ υ α π υ α αφ α α α υ πα α, α π α π υ α π α π φ α α π, α α α α α π υ π φ π υπ α υπ π φ υ α α υπ π α υ Ν α έ Ά Ν7 µ α α µ α µ υ απ µα αυ, α υπ µ α 22

23 π υ µ π α, µ π (5) µ α α (10) µ, π υπ αφ µ α α α α α υ α 8 πα, α α Ν αυ έ π µ υ π υ π α µ α π µ α π υ υ α υπ µ α α υπ π απ α α α π υ µ υ α απ Ν α µα π υ απ Ναπ Ναυ έ Η α α α α α υ α (12) έ Ά Ν8 α µ α Η α µ α α α Νπ 5% π υ π π µ α α α α απ π µ α π φα α π π µ Ν µ µ υ υπ µ υν υν Φέ έ έν α Ν π υ π α µ π α αέ α υπ αφ Ν υ υ π υ α α α α Ν υ α πα υπ α α π α, Η α µ α π φ α α π µ α µ πα α α π υα µ µ α µ α α υ α Ν π α α υ έ Η π α α α α π υ α α πα α α α α υπ π α α φ π π α α α απ α α α π π α υ α α π υν α έ Ά Ν9 π υ µ π υ π υ α πα α α π υ µ α α α α α π α αυ, α α π φ α, π α α Ν α (12) µ έ α α α π υ α πα υ α µ α µα 12 µ φ µ α π α α α α, α α α υ α π π φυ α υ α α υα φ, π π α πα α α α υ π α α α α υ µ απ π υπ α έ π π Νπ υ πα α, π o α π µ υ µ µ υ έ Ά Ν 10 α α α α πα α α α α Χ πα αυ Η πα α α π υα µ µ α α α α α α απ α µ α π π Νπα α α α µ απ Ν µ α Ν αυ α Ν έ Η π µ α πα α α α π υ Νµ απ υµφ α µ υπ α α α α α απ α α α α αυ πα α µπ α α α µ µα έ Ά Ν11 π π µ µ µ α υ υµ α µ υ α α α αµ α π µ α Ν α α α α α αµ α α α υπ α έ Η π µ α α µ µα α π υ α α µ α α π υ π υ υ α... µ απ πα α α π υ πα α α πα α α α α απ α µ α π π έ π π π υ π π πα α α απ α α π π α π υ α α µ π µ α α α α, α α α α π µ υ α α υν µ υέ µ α α µ απ µ υ α α µ µ απ µ π, α α π φ υ µ α π υ υ µ υ α α α, α απ φα α µ π απ α α αυ α απ α α α µ α α α α υ φ αφ µ πα α µ 23

24 µ µ α µ α α Ν π α πα α έ Ά Ν12 α υ α α α α α α α α α π α έ µ α α µα α α µα α π φ µ α αυ α υ π π α α α υ α α, µ απ π µ υ έ Ά Ν13 Ν Έ π α χ υ α α α Γ α µ α υπ α µ µα υ π µ α πα α π α (100,00 Ω) π α π α π µ υ µ απ φα µ υ µ απ α µ Νυπ α έ µ α α µα α π µ υ π µ υ π µφ α µ Ν 50 υ έ έ 28/1980. α α α α π µ υ α υπ π απ µ α α απ α µα π υ απ απ αυ φ φ, πα α α α υµ α υ µ α π π µ υµ α πα α π υ υ έ α α π µ α πα α µ απ φα υ µ υµ υ υ µ απ υπ α, µφ α µ Ν 41 πα έ 7 υ έ έ 28/1980. Ά Ν1β µ α αυ απ υ α µ π π υ µ, α, απ α α α, απ φα α π υ, φα µ α α α, πα α υ α µ π π υ µ α π υ π π µφ Ν µ π έ Γ α α α α π υ α α, α υπ π α π π α α α, υπ υ α α α, π, α π α α α α α α α α α π έ Η απ π α α υ α, π α αφ, α α α υπ α (fax) α α α υ α α υ α α έ 1. α αφ α α α Ν υ α π υ α α α α α α α α α α απ υ α α υ υ π υ α α α, π α π α π φ α αέ α α π α απ υ υ υ α α υ π α α α α α α α α α α απα π α α α α υ π π α α υ απ α α α α α α α π υ π α υ α α υ Ν π α έ 2. α υπ χ α α α φ α υ υ αυ, α α π αφ υ υ, π α α α α αυ αυ υ α α υ π υ π α Ν α α αέ 3. α υπ α α α α α απ αφ υ α υ υ αυ α π π α π Ν Ν έ π π α π α π υ α α α α υ π 24

25 απ Ν πα απ π π π α π π υ έ Ά Ν13 αν α υπ π α α α α υ π υ α π α α α υ υ α α Να π α έ α α α π υ, π υ υπ α α ανα α α α α, υ απ, α π (5) α Ν απ π έ Ά Ν14 Έ α α π α α µ α, µ υ υ φ υ, α α α Ν π υ υ α µ α α Ν υ α µ έν α α Ν Ν υπ έ έ έ έ έ Ν Φέ έ έ α µ έν υ α α,, φ,, α, α υ α α α αυ Ν α υ α Νυπ Ν υ υέ αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν υ υ α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 25

26 Ν Α Α Ν ΝΘ Α Χ Α Ν Α Ν Θ Α ΝΘ Α Α Α Α Ν Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Α Θ Ν : 6/2014 Φ ΑΝ έέ Α Α «Ν Ν Χ Α Ν Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» π έέ,ν α. έ έ έέέέ..., έ έ, α έέ, φ έ έ, fax έ έέ Α Α Α Α/Α αφ αμ OY TIM Γ Η μ Η Η ΓΩ ΓΩ Θ Η Ω (%) Γ ΦΩ α α π υ υ α α π υ υ π π απ ρα M Η Ω Η = (30 x α) +(70 x ) = (30 x έ) + (70 x έ) = % αν α α / /2014 Ν φ 43

27 Ν Α Α Ν ΝΘ Α Χ Α Ν Α Ν Θ Α ΝΘ Α Α Α Α Ν Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Α Θ Ν : 6/2014 Α Α Α Α Α Α Χ Α έ. π υ π α α α α α ΑήΑ Α Θ Ν Φ Α Α Α Ν Χ Α Ν 1 - Φ Α Α Θ Ν Α 1 Η Νκικλ RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η Νκιλί RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η Νκιλγ RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η ΝκηβκΝ MERCEDES 0704 Η Ν ( Ν Η Ν Ν ) 1997 WDB Η ΝκηγκΝ MERCEDES 0704 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 1997 WDB ΗΗ 3524 IVECO SPA 6120 Φ Ν Ν Ν 2013 ZCFA1VM Η 7182 MERCEDES ΗΟ 8697 MERCEDES ΗΗ 3458 ΜERCEDES ΗΗ 3460 ΜERCEDES ΗΗ 3473 ΜERCEDES ΗΟ 8800 ΜERCEDES ΗΗ 3452 ΜERCEDES ΗΗ 3463 DAIMLER CHRYSLER ΗΗ 3468 MAN ΗΟ 8690 MAN ΗΗ 3472 MAN KHH 3466 IVECO SPA ΗΗ 2131 IVECO SPA 6120 Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν WDB K WDB WDB WDB WDB K WDB WDB WDB K WMAF M WMAM Y WMAM M ZCFA1LG ZCFA1LG

28 20 ΗΗΝκγιλ ΜERCEDES 0704 Φ Ν Ν Ν 1995 WDB ΗΗΝβ11λ ΜERCEDES 0704 Φ Ν Ν Ν 1989 (1 Έ )Ν ( α) WDB Η Νκιίγ IVECO - MAGIRUS 0781 Φ ΗΓ Ν Ν 1999 WJMB1VMT0 0C Η Νκι1γ IVECO - MAGIRUS 0781 Φ ΗΓ Ν Ν 2000 WJMB1VMT0 0C ΗΗΝγζηγ ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 2006 WDB P ΗΗΝγζηλ ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 2003 WDB611417I P Η Νζιγη ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 1995 WDB ΗΗΝγζηι NISSAN MOTOR 1311 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2005 JN1KSMD ΗΗΝγηίι FIAT AUTO SPA STRADA 1.2 8V Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν 2005 ZFA ΗΗΝγηίκ FIAT AUTO SPA STRADA 1.2 8V Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2005 ZFA Η Νκλκβ MITSUBISHI L200 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2002 MMBCNK740 1D Η Νιββθ MITSUBISHI 1307 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2006 MMBJNK34K SG ΗΗΝγζηζ DAIMLER CHRYSLER 0794 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2009 WDB P ΗΗΝβ1β1 VOLKS WAGEN 0707 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2008 W2ZZZ7AZR H Η Νκθηι MAZDA B 2600 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 1999 JMZUF8UE KHI 7188 FIAT AUTO SPA DUCATO 15 FURGO KHI 7751 VOLKS WAGEN CADDY 37 ΗΗΝβ1βη FORD WERKE χύνγ 703 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ λλθΝ(1 Ν Έ )Ν ( α) ZFA WV1ZZZ9KZ YR WF03XXBAJ 3TY KHO 8983 FORD WERKE AG TRANSIT FT Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2002 WF0LXXBDF L1P Η Νιβίβ FORD WERKE χύνγ 0703 Ν ΩΦ Η Νθκκζ ΜERCEDES 0704 Ν ΩΦ Ν Η Νζιίθ FIAT - IVECO 1753 Ν ΩΦ Ν 2003 WF0KXXGB VKHU20966 WDB ZCFA1AF Η Νζιιθ FORD MOTOR CO TRANSIT BUS Ν ΩΦ 1991 SFAKXXBDY KLB

29 43 Η Νιιλκ ΜERCEDES 0704 Ν ΩΦ 2006 WDB R KHI 4777 HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2004 KMHPM81C P4U Η Νζθλί HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2003 KMHPM81C P2U Η Νζθλζ HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2003 KMHPM81C P2U KHI KHI KHH 3467 HYUNDAI MOTOR C HYUNDAI MOTOR C HYUNDAI MOTOR C H - 1 Ν Θ Ν 2006 H - 1 Ν Θ Ν 2006 LC ΝSϋϊχσ 1999 NLJWWH7W P5Z NLJWWH7W P5Z KMHCG51FP YU KHH 3538 PEUGEOT 307 ΝώχTωώψχωK KHH 3539 SKODA FABIA ΝώχTωώψχωK KHH 3540 RENAULT MEGANE ΝSϋϊχσ 2007 VF33CKFWB TMBBH25J VF1LM1S0H ΧΑ Α ΑΝ Γ ΑήΑ Α Θ Ν Φ Α Α Α Ν Χ Α ΑΓ Α Ν Χ Α Θ Ν Α 53 Νη1ζζι MAN HERHAESTUS Η 232 HP 54 Νηκιζθ KOMATSU Φ Ν Φ Ω Η 97 HP 55 Νηκι50 FODERIL MACCHINE ΗΧ Η Ν Φ Ν Φ Ω Η 113 HP 56 Νηκιη1 KOMATSU Ω Η Γ Ω 140 HP 57 Νηκκκλ 58 Νλκζηη MERCEDES - BENZ ANTON RUTHMANN DAIMLER CHRYSLER UNIMOG Θ Φ 170 HP ΗΧ Η 150 HP 59 Νλκζθγ SCHMIDT ΩΘ 55 HP 60 Νλκκιγ 61 Ν1ίγζίζ JCB KASSBOHRER TEMAX INTERNATIONAL Θ Η 154 HP 158 HP 62 Ν1ίγθβθ CATERPILLAR Φ Ω Η 146 HP 63 Ν111ίηζ JCB Φ Ω Η 51 HP FKI 93F G52A WDB W SLPHMV / WKK K454/75 4TK00243 JCB160WSL Ν1ίκζζθ MERCEDES- BENZ & GERA LIFT Θ Φ 132 HP WDB /

30 Γ Α Α υ π υ χ Η έέέέ... Η α : Η Θ έέέέέ... υ π Ν α υπ α... αν Ω... πα αν υ α, α αν α Ν α π φ α αν πα α Ν υ α α α Ν α Ν, υπ {Σε πε π ω η ε ω η ε αι α μ α α έ.. α έέ,} { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : α (α) έ έέέ. έέέέ... α...έ ( ) έ. έέέέέ... α έέέέ...έέέ ( ) έ. έέέέέ... α έέέέ...έέέ Έ π α α, α α αν απ αυ α Ν α υα α Ν Νυπ α υ Ν υ Έ π α α,} α Ν Ν υ π Ω..., αν υ α. / ή έέέ αν α α «ΗΝ Η Η ΗΝ ΧΗ Ω Ν ΗΘ Ν Ω»Ν υν υν Θ α υ Ν α α Ν ,00 Ω, φ α Ν Ν α...έέέν α υ α. ΗΝ πα αν α π Ν α Ν απ υ α Ν α απ υ υπ { π π α α : α α έ} { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : α Έ π α α α Ν αν αν απ αυ α α υαν α Ν υπ α υ Ν υ ΝΈ π α α. } α π α α, π α Ν υπ α αν α Ν α α υ Ν Ν α αν απ υ α α α α Ν α υ Ν Ν Ν απα α, αν (3) απ αφ π α Νπ π Ν α π. ΗΝπα α α Ν π α ανπα α υ, α απ αφ α, Ν π π α αν α αν α υπ Νπ απ α. π π α π, π α π υπ α π Ν α υ. ( υ υπ αφ ) 47

31 υ π α α Η έέέέ... : Η Θ Η α έέέέέ... υ π Ν α υπ α... αν Ω... πα αν υ α, α αν α Ν α π φ α αν πα α Ν υ α α α Ν α Ν, υπ {Σε πε π ω η ε ω η ε αι α : α α.. έ. } { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : Ν α (α) α. έ. έέν ( ) α. έ. έέν ( )Ν α. έ. έέ Έ π α α, α α αν απ αυ α Ν α υα α Ν Νυπ α υ Ν υ Έ π α α }, α Ν Ν υ π Ω..., αν α α α...έέέένπ υ αφ Ν α. α «ΗΝ Ν Η Η ΗΝ ΧΗ Ω Ν ΗΘ Ν Ω» υν υν Θ α υ α α Ν έέέέέ..., φ α Ν Ν Να Ν έν α υ α α Ν Να Ν απ φα Ν.. υ υ Θ α. α π α α, π α Ν υπ α αν α Ν α α υ Ν Ν α αν απ υ α α α α Ν α υ Ν Ν Ν απα α, αν (3) απ αφ π α. ΗΝπα α Ν έέ α Ν υ αυ α π αφ Ν υ υ Ν αφ α Ν π αν υ π α απα α απ Νυπ έ π π α π, π α π υπ α π Ν α υ. ( υ υπ αφ ) 48

32 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α α αν14ήί4ήβί14 Α Ν υμν9959 Α Α Χ Ν Ν ΑΓ Ν α χ Θ α Ν α Α α Ν φ α Νπ φ Ν α Ν Ν α α χα π φ α «Ν Ν Χ Α Ν Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Γ ΝβηγέληηΫίίΝ Ν Α Ν Ν ΝΦέ έαένβγσ Α Θ Ν μνθήβί14 Ν α Θ α α α α φ α π φ α α α α π φ α πα υπ α π α, α α υ π υ Ν α α υ υ υ Θ α, π π α Νπ αν Ν Ν α Ν α αν π ΩΝ(βηγέλλη,ίίΝ Ω), α Ν Ν Φέ έ έ 23%. Ά 1 χ υ α Γ αν α υ πα Ν α Ν υ α α αφ α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α Νπ α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ έ α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έ βκή1λκίή έ ή11 έ έ έ, α, π α υ υ 41 «π π π π Ν α α Νπ α»έ (3) Ν π φα 11γκλήλγή έ ή1κη ( έ έ έ έ έ ) «α Ν α Ν έ έ έ» (4) υν υνββκθήληή έ ή1λ - «υ υ α α υ υ αφ» (5) υν υν βγίιή Υή11γή1λληΝ α α α α π υ υ α Ν α µα α υ Ν α α έν ( Ν ζν α Ν αφ ) (6) υν υνγζθγήβίίθή έ ή11ζ «υν αν α» (7) Ν υ υνβή π υ υ α α π (8) υν υν γηζκήφ 68 ήβί-3-βίίιν «α α φ υ υ α α α π π α Ν α» (9) υν υν γκί1ήφ 163 ήζ «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν γκηβήφ 87 ήι «α α Ν αυ Ν α Ν απ Ν α α α»έ (11) υν υν γκθ1ήφ 112 ή1γ «υ αφ α υπ Ν α α π υ, α αυ α υ «α α α α» α Ν α» Ά 2 π Ν α Χ α Ν Ν υ π π α α π υ ,00 α Φέ έ έ 23%, α υ Ν ,00. Θα α π α έ έ έ υ π π υ Ν2014. Η α α α υφ απ υ π υ υν υνθ α έ α: 1

33 ΑήΑ Α Γ (χ Φέ έαέ 23%) 1 1 Η , Η , Η , Η , Η , Η 3.500, Η 5.000, Η 4.000, Η 2.500, Η 1.000,00 Θα α π α έ έ έν υ π π υ 2014 π Νφα α Ν πα α Ν α π π. ΑήΑ έαέ έ Γ ΑΦ π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π Ν π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ π Ν α α α Ν ( ) 6.150, , , , , , π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ Ν Ν π 4.920,00 π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν 7.380,00 α Ν αν φ Ν ) π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν α Ν αν φ Ν )Ν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν π , ,00 2

34 π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 4.920,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν 1.230,00 Ν π α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 1.230, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν π Ν α α α 2.460, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 615, π υ Ν α Ν α υ υν π Ν α α α 4.305, π υ Ν α Ν α υ υν Ν π 1.845, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν α Ν α Ν υν Ν π 615, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 3.075,00 α Ν α Ν υν π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 1.230,00 α Ν α Ν υν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν 2.460,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν Ν 615,00 Ν π α α Ν α Νπ Ν Ν π Ν α α α 984, α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π 246,00 Ά 3 Α α υ α Α χ Ν π υ π Χ α π Ν α Ν ΗΝα α υ ανα α ΝΘ α έ Η α πα υπ α α π α α π α α π α α α υ υ α, φ α π φ α α α α Νπ φ έ Ν α µ Ν αν α Ν o Ν υνπ Ν α υν α Ν α α Ν( Ν υ μν αν α Ν βν έ έν ηιίίζν αν α α,ν φ Ν βγλβγν γίγη1)ν π Ν Ν α µ α Ν π π Ν Ν12 α υν µ αν υ αέ αν α Ν υν α µ Ν α Ν Ν10:00 πέµέ α Ν αν Νπα α α Ν Νπ φ Ν Ν10:30 πέ έ Η πα α α π φ µπ α υ α µ α α πα π φ π υ α α α υ α α π υ π υ αφ µ έ Η πα α α α απ π π µ π π π α α Νµ υ α π φ έ φ π υ α α α πα απ α α α, α π α π φ α έ Ν αν υ Να α Ν α Ν Ν α Ν Ν Ν Να Ν αϋν Ν αν Ν Ν π Ν αν Ν αν αν α Ν αέ βέν Ν π φ Ν α α α Ναυ π π Ν Ν Ν υ υν π π υν υ Ν Ν αν α Ν αν υν α έν Νπ φ Ν π Ν αναπ α Ν α Ν α υ Ν Ν α Ν Ν π π Ν Ν π Ν Ν Νπ υ Ν υν α Ν Ν α. γέν φ Ν π υν π α Ν Ν Ν Ν π π Ν π Ν π Ν απ Ν Ν αν υν α Ν Ν απ φ α α,ν α Ν πα α α α Ν Ν π,ν Ν Ν π π Ν Ναυ Ν ανπ α Ν Νυπ αν Ν Νπ Ν Ν αν υ α Ν α Ν πα α α Ν Ν π π Ν α Ν α Ν π Ν Ν Ν Ν π α Ν π υν α α Ναπ Ν Ν α υ,νπ υν αναπ φ α Ν α Ν Ν Ν Νπ υν α α α Ν Ν Νπ α αφ Ν α α αέ ζέν π π α Ν Ναπ Ν α,ν φ Ναυ Νπ α Ν Ν Ν Ν Ν(ζ)Ν Ν απ Ν Ν π Ν Ν α Ν α Ν υν α Ν α Ν Ν απ Ν απ Ν π α Ν Νφ Νπ φ Ν Ν αν Ν αέ ηέν φ Ν π υν α α α Ν π αν Ν α Ν Ν α Ν π φ α Ν Ν αν απ φ α έ 3

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Πρώτη Α/Α κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος -Μάρκα Αρ,Πλαισίου κυκλοφορία Υπηρεσία 1 ΚΗΙ 2470 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C3 VF7SC8FPOBA534477 12/08/11 Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR Ο ΗΓ Ν Γ Α Α Α Η,ΝΝΧ Η Η Ν Α Ν Ν Η Η Η Ν GR Χ Ο Η Ν ΝΘ Ν ΝΥ Ο ΘΗ Φ γ Ν α : EN13229 γ α ανγ αν Ν π ογ Ν Νπ ο ο Ν ΝLA NORDICA. Ν ανπ ο αν ΝLA NORDICA πο ί Ν αν α α ί Ν Ν Ν ο ο ο α Ν α ο αν γ αξ ΑΝΟΝ ΝΑ ΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370 2 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ VOLVO STATION 16 KY 7256 1999 ΚΑΛΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 2316 3 ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP KIA 14 KY 7263 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 2 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY9961 2003 ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 1 165 ΚΗΙ 6853 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΜΥΛΟΣ 68 1992 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΚΟΜΙ Η 5.500,00 2 185 ΚΗΙ 6855 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09 GROUP VW 1. AUDI A2 1.4 (A.K. AUA/BBY) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC001-5,17 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87 1 / 50 2. AUDI A2 1.6 FSi (A.K. BAD) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC013-6,61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ της ΔΕΥΑΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ της ΔΕΥΑΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ της ΔΕΥΑΡ Α/Α ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΝΑΙ / 1 ΜΕ 112638 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DAIMLER AG 670,3 KA WDB6703521N135499 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 5-2 - 2009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3558 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis.

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ OPEL OMEGA DIESEL 0986041451 28-3511 8EL 737 197-001 436619 ROVER 216 0986040910 28-2829 437315 0986030520 48-0878 MERCEDES 28V 55A 8EL 725 736-001 436423 CA33IR VW GOLF II 3280937 GOLF IV-90A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΕΩΝ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανυψωτικών µηχανηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο::

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο:: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι, 3 Ιουνίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 74630/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών Παράρτηµα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Α. Γενικά Αντικείµενο παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου. Σκοπός της εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5.

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5. ΑΛΥΣΙ Α Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 2 & 2 0 0 4 3 4 ...8.... ( )...8 ( )...9 ( )...9...9 1....10 1.1....10 1.2....10 2....11 2.1....11 2.2....12 3....13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3....14

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010.

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 12/201 /2012 Αρ. πρωτ.: 111998 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Α` ΟΜΑΔΑ Α` ΟΜΑΔΑ Β` ΟΜΑΔΑ Β` ΟΜΑΔΑ Γ` ΟΜΑΔΑ Γ` ΣΥΣΤΗΜΑ ABS ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙ ΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΚΗΟ 7277 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης Τμήμα : Πωλήσεων Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13 Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2012 Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 20-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 7373 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3843

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3843 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα