, , , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17."

Transcript

1 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν ,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α Α Α Α 8. Γ Α ΑΝ ΓΓ Ν 1

2 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Χ Θ ΗΝ ΝΈ Ν υ α Νπ υν Ν ΝΘ α Ν ανπ Ν Ν υ Ν α π υ Ν Ν Ν α Ν α Ν υ,ν α Ν αφ Ν π Ν φ Ν α Ν π υ Ν α Ν α Ν Ν π αν Ν α α α,ν Ν π αν α Ν απα α Ν αν Ν υ Ν υ αν υν υν Ν α Ν έ έν υν υν α,ν α Ν α Ν Ν π Ν Ν α α α,ν Ν Έ,Ν υν α υν πέν π,ν αφ Ν α Ν α Ν Ν α α Ν Ν Ν α α αν Ναπ α φ έ αν Ν α αναφ Ν Ν υ Ν α Ν π υ Ν Ν Ν αφ Ν Ν υν υν Θ α μν απ α φ α,ν φ,ν υ φ α,ν π α,ν α α αν υ,ν έ έπέν Ν π υ Ν α Ν υ Ν π υν αν απα Ν Ν Ν αν Ν α Ν π α α Ν α Ναπ π έ Ν α Ν π υ Ν υ Ν υ Ν α π Ν Ν Ν α Ν π υν αν α Ν Νφ Νπ υν ανυπ Να Ν α Ν αν α αν α α αν α Ν ανπα α α Ν Ν υ Ν υνα υν Ν ανα α αν υν υν ανπ Ν υ αν α Ν αν Ν υ έν π Ν α Να α υ Να αφ Ν Ν Ν αή α αν α Ν αν Ν α Ν α Ν αν ανα α α Ν υ Νπ υν αναπα έ υ α Ν,Ν α α α Ν α α Ν π π Ν π Ν Ν π Ν π αν π α Νυ Ν Νυπ,Ν π Ν Νπ Ν Ν α Ν α Να α Ναπ Ν Νφ Ν Ν α,ν ( Ν Ν Ν φ Ν α Ν υ Ν υν Ν α Ν ),Ν αν Ν Ν αυ,ν Ν π π Ν Ν πα Ν Ν π α Ν π Ν Ν π υ Ν α α α Ν υ Ν α Ν α,ν α Ν Ν Ν α Ν Ν απ Ν υν υ υν Ν α Ν Ν α α α Ν υ,ν α Ν α Ν Ν Ν,Ν φ αν α Ν Ν Ν ΝγΝπα αφ ΝλΝ υν έ ένβκή1λκίέ Ν α αν Ν α Ν Ν π α α Ν Ν έ έ α Ν αν α Ν π υ π α α έ Ό αν αν πα απ Ν α αν α α αν α Ν αφ Ν α Ν α α υ,ν α Ν α Ν αν Ν υ Ν α Ν π υ Ν υ,ν α Ν α Να Ν αν Νπ π Ν α α α,ν Ν π Ν αν α Ν Ν υ Ν Ν α α α έ Νπ φ Ν αν Ν α Ν α Ν αν ανα α α Ν αν α Ν Νπ Ν π Ν π Ν Ν α Ν (α)ν π Ν Ν α α Ν Ν α α Ν π Ν υν α α υν Ν α α,ν Ν π Ν αν π υ αφ Ν Ν π φ Ν αν Ν Ν αν α Ν α ( )Ν π Ν Ν α α Ν Ν α α α Ν π υν αν π Ν π Ν υν α α υν Ν α α Ν Ν π Ν αν π υ αφ Ν Νπ φ Ν αν Ν Ν αν α έ Ν υπ φ Ν α Ν αν π π Ν αν π υ,ν Ν Ν Ν,Ν α α Ν α α α Ν Ν π Να π π α Ν Ν Ν α υν αν Να α α,ν π υναυ Ν απα α Να Ν αέ Ν υν Ν αν α αν υν υν Ν φ Ν,Ν ανπ π Ν Ν Νπα Ν Να α α,ν α Ν α Ν Ναπα Ν α Ν αν α Νπ Ν,Ναπ Ν Ν Ν Νπα α α Ν Να α α Ν α Ν Ν α Ν Ν Ν Ν υ Να αέ αναπα ανα α α Ν ανπα α α Ν Ν α π Ν υ Νπα α α Νπ υν αν π π Ν Ναπ Ν Ν Νπ π Ν υ Ν υν Ν α έν Νπ Ν Ν α Ν υ α Ν ανπ φ Ν πα Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν Ν α Ν Ν α αν αν Ν α Ν Ν Ν π Ν υν π π Ν α Ν Ν π υ Ν π α α Ν α Ν Ν α Ν α α α α έ Ν Ν π Ν α α φ α Ν Ν Ν π π Ν π Ν Ν Ν Ν 2

3 π α α π Ν απα Ν α Ν Νπ Ν Ν α Ν υ Ν Νπ έ Ν Ν π Ν υν υν α Ν Ν υ Ν Ν α Ν αν Ν α Ν α Ν Ν π αν Να α α Ν α μ ΑήΑ έαέ έ Γ ΑΦ π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth π Ν α α α π υ α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π Ν π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ π Ν α α α 3 Ν ( ) 6.150, , , , , , π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ Ν Ν π 4.920,00 π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν 7.380,00 α Ν αν φ Ν ) π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν ,00 π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν α Ν αν φ Ν )Ν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 6.150,00 Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 4.920,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν 1.230,00 Ν π α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 1.230, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν π Ν α α α 2.460, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 615, π υ Ν α Ν α υ υν π Ν α α α 4.305, π υ Ν α Ν α υ υν Ν π 1.845, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν α Ν α Ν υν Ν π 615, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 3.075,00 α Ν α Ν υν π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 1.230,00 α Ν α Ν υν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν 2.460,00 π Ν α α α

4 π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν Ν 615,00 Ν π α α Ν α Νπ Ν Ν π Ν α α α 984, α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π 246,00 π π α α α π α α α π ,00 Ω, π ,00 Ω α Φέ έ έ 23%, α υ ,00 Ω α α α απ υ Νπ υ έ Η πα υπ α α π α α π α α π α α α υ α υ α φ α π φ α α α χα π φ α φ α Νπα α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α π α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ. α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έν έ έν βκή19κίν (Φ... 11/ λκίΝ Ν ) «Ν Ν Ν α Ν π Ν α Ν π Ν υ» α υ υ 41 «π π π π α α Νπ α»έ (3) Ν π φα Ν Ν 11γκλή1λλγΝ (Φ... 1κηή1λλγΝ Ν ): «α Ν α Ν π Ν π Ν υ» (4) υν υν υν ββκθήλην (Φ... 19/ λληΝ Ν ) «Ν υν υν αν α Ν υ Ν υ αφ Ν» (5) υν υν υ 2307/19ληΝ(Φ / λληΝ Ν ) «α Ν α Ν α α Ν π υ υ Ν Ν α Ν αν Ν α α Ν αυ Ν α Ν Ν α (Ά ΝζΝ α Ν αφ ) (6) υν υν3463/20ίθν(φ /08-06-βίίθΝ Ν )Ν Ν α Ν α (7) Ν υ υ 2/2037/ π υ υ α α π «φα Ν α Ν υνγζθγήβίίθ» (8) υν υ 3548/20ίιΝ (Φ... 68/20-03-βίίιΝ Ν ) «α α Ν Ν Ν φ Ν υν υν Ν α α Ν α Ν π Ν π Ν α Ν Ν α» (9) υν υνγκί1ήβίίλν(φ /04-09-βίίλΝ Ν ) «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν 3852/201ίΝ (Φ... 87/07-06-βί1ίΝ Ν ) «αν Ν Ν υ Ν α Ν Ν π Ν Ν α αν α» (11) υν υνγκθ1ήβί1ίν(φ /13-07-βί1ίΝ Ν ) «υ Ν Ν αφ α Ν Ν Ν υπ Ν α Ν Ν α Ν π Ν Ν υ,ν Ν α Ν αυ Ν Ν Ν α υ Ν( α αν α α)ν α Ν Ν α» Η π α α π α α π υ υ π υ α α π π έ αν χα α 20/03/2014 ΝΝ υ α α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα 4

5 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Ν Γ π π α α α Ν α Ν α α α α, π π πα π α π π υ α α α Ν α, α α απ υν υ υ α. ΑήΑ 1 Α ΑΝ1 : ΝΝ Γ α Χ Α Α έ. π υ α αφ α Α Α Α Α Ν Α Α Α Α Α ΓΑ Α Θ Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Α Α Η Η Η Η ΗΧ Γ Ω Ω Η Ω Η Η Φ ΗΓΩ Ν ΧΗ Ω >3,5 Ω Ω Ω Ω Η Η ,00 έ έ ,00 έ έ ,00 έ έ ,00 ΗΝ ΗΝ1 Η Ν Γ ,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝβ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α ΗΝ Η Η ΗΝ ΗΧ Γ Ω Ν Ω Ν Ν Η Ω Ν Η Η Ν Φ ΗΓΩ ΧΗ Ω Νξγ,η Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω 10 Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝβ Η Ν Ν Γ ,00 5

6 ΑήΑ 1 Α ΑΝγ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Η Η Η Ω Ω Ω A Ω Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝ3 Η Ν Ν Γ ,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝ4 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α ΗΝ Ν Η Η ΗΝ Ω Ν Ω Ν ΗΧ Η Ω Ν Γ ( ΦΩ ΝΓ Ω Ν ΝΝ Φ ΝΝ ΝΝ Η ΝΝ ΝΝ ΗΧ Η ΝΝ ΝΝ ΧΗ ΝΝ ΗΧ Η Ν ΩΘ ΝΝ ΝΝ Φ Ω Ν )Ν Ω Ω Ω Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝζ Η Ν Ν Γ ,00 6

7 ΑήΑ Α ΑΝ5 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ 1 ΗΝ Ν Η Η ΗΝ Ω Ν ΧΗ Ω Ν Ω Ω Ω Ω Ν Η Η , , , ,00 ΗΝ ΗΝ5 Η Ν Ν Γ ,00 ΑήΑ Α ΑΝθ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ 1 Γ Φ ΦΗ Ω Ω Ω Ω Ν Η Η 3.500, , , ,00 ΗΝ ΗΝθ Η Ν Ν Γ 3.500,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝι μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Γ Ν ΗΧ Γ Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 5.000,

8 ΑήΑ , ,00 ΗΝ ΗΝι Η Ν Ν Γ 5.000,00 Α ΑΝκ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Η Γ Ω Ν Η Ω Ν ΧΗ Ω ΗΧ Η Ω Ν Γ Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 4.000, , , ,00 ΗΝ ΗΝκ Η Ν Ν Γ 4.000,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝ9 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Ν Η Η ΗΝ Χ Γ ΦΩ Ν ΧΗ Ω Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 2.500, , ,00 ΗΝ ΗΝ9 Η Ν Ν Γ 2.500,00 8

9 ΑήΑ 1 Α ΑΝ10 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Θ Ν Ν Φ ΗΓΩ Ν ΧΗ Ω Ν έ έ Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 1.000, , ,00 ΗΝ ΗΝ10 Η Ν Ν Γ 1.000,00 Α Γ ,00 Φέ έαένβγσ ,00 Α Α Α Α ,00 αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 9

10 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Γ α α α α π υ α. υ α π υ α αφ α α α υ πα α, α µπ α π υ α µπ α π φ φ π µ, α α α α α π π υ π φ α έ ΓΑ Ν Α 1 Α Νβ ΑήΑ Ν ΓΑ 1 Ν Α Ν ΝΝ φ Ν φ υ φα µ Ν υ φ Ν Ν α Ν α µαν απα µαν µ Ν α α Ν α υ Νµπ Ν α Ν φα µ Νπ α α Ν α Ν υ Ν φ υν α Ν φα µ α Ν Ν α α Ν Ν α Φ Ν µ α α π υ Νµ α µ Ν Ν α µ Ν α α Να α Ν Έ Ν- π υ Να α Νπ α υ α α µ Να φυ Ν α µ π υ Νυπ υµπ α Νφ Ν α Να ανπ α υ Έ Ν αυ α π υ α µ Ν- υ α µ,ν αφ Ν α π υ Ν υ υ απ Ν α α Ν (Χ Φ..Α.) 45ΫίίΝ ή Α 10

11 2 Ν Α Ν Ν ΑΧ α φ υ α υ α υ µ α α α π υ α Φ µ α µπ υ α µπ αυ α υ α α υ π υ αυ µ α υ α α α 3 Ν Α Ν Ν π υ µπα υµπ π υ µπα υµπ α υ π α υ µ φ µ υ π υ υ π υ π α α φυ α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 4 Ν Α Ν ΝΑ Α ( ΫΝΑ Α Α ) α αµ α - π υ α µπ α α α µπ α πέ 45ΫίίΝ ή Α 5 Ν Α Ν Ν Θ Ν Α α α α υ υ µ π α α υ µ µ υα µ µ υα 45ΫίίΝ ή Α 11

12 µ α Γ υ α π π α υ Γ α α α α α µπα α µ µ µπ α Έ π υ µ α µ υ 45ΫίίΝ ή Α Έ π υ υ αυ α α µ Έ α α µα α π 6 Ν Α Ν ΝΑ φα υ µ α αν φ Ν,Ν α υ α π Ν α α Νφ αν φ Νφ Ν φ Ν α αν φ α αν φ Χ Ν φ Φ α 7 Ν Α Ν Ν ΑΦ π υ α α α π α υ µ π υ α α α µ - µ α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α Φ µ 8 Ν Α Ν Ν Α Α Έ - π υ - α α υ αυ α α α 45Ϋίί ή Α α α αµ υ υ υ α α µπ υ α α 9 Γ ΝSERVICE Γ ser ice ( α ) Γ ser ice ( αµ υ) Γ ser ice ( ) 45ΫίίΝ ή Α 12

13 10 Γ Ν ΓΑ α α αφ π υ α α υ π 45ΫίίΝ ή Α ΑήΑ 1 Ν ΓΑ Ν Α Ν Ν Α Α ΓΑ Ν Α Α Νγ α αν υ Ν- π υ Νυπ α α υ απ Ν α α Ν (χ ΝΦ..Α.) 4ηΫίίΝ ή Α ΑήΑ ΓΑ Ν Α Α Ν4 Ν ΓΑ απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 1 Ν Α Ν Ν Α Φ ΝΓΑ 4ηΫίίΝ ή Α Ν Α Ν ΑΦ Ν Α Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Ν Α Θ α α α α φ α α α π α υ π υ α µ - υ α µ, αφ α π υ υ υ α υ π α υ µ α αµ α µπ α α α υ α α µπα α µ µ Νµπ α Έ - π υ υ αυ α α µ α φ υ α µπ π υ - α α α π α υ µ 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 13

14 Γ service ( αµ υ) Γ service ( ) Έ υ α Έ α α Γ service υ µα π ( α ) Γ service υ µα π ( αµ υ) Γ service υ µα π ( ) α αφ α α αφ π υ υ α α υ π 4ηΫίίΝ ή Α 7 Ν Α Ν ΝΦ 4ηΫίίΝ ή Α ΓΑ Ν Α Α Νη ΑήΑ Ν ΓΑ απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 1 Ν Α Ν Ν φα µ υ φ α α µα απα µα µ α α α υ µπ α φα µ π α α α υ φ υ α φα µ α α α α Φ µ α α π υ µ α µ α µ α α α α Έ - π υ α α π α υ α α µ α φυ α µ π υ υπ υµπ α φ α α α π α υ Έ αυ α π υ α µ - υ α µ, αφ α π υ υ υ 45ΫίίΝ ή Α 14

15 2 Ν Α Ν Ν ΑΧ α φ υ α υ α υ µ α α α π υ α Φ µ α µπ υ α µπ αυ α υ α α υ π υ αυ µ α υ α α α 3 Ν Α Ν Ν π υ µπα υµπ 4 π υ µπα υµπ α υ π α υ µ φ µ υ π υ υ π υ π α α φυ α Ν Α Ν ΝΑ Α Ν ( ΫΝΑ Ν Α Α ) α αµ α - π υ α µπ α α α µπ α πέ 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 5 Ν Α Ν Ν Θ Ν Α α α α υ υ µ π α α υ µ µ υα µ µ υα µ α Γ υ α π π α υ 45ΫίίΝ ή Α 15

16 Γ α α α α α µπα α µ - µ Έ π υ µ α µ υ µπ α Έ π υ υ αυ α α µ Έ α α µα α π 6 Ν Α Ν Ν ΑΦ π υ - α α α π α υ µ π υ - α α α µ µ α Φ µ 7 Γ ΝSERVICE Γ ser ice ( α ) Γ ser ice Γ ser ice ( ) ( αµ υ) 8 Γ Ν ΓΑ α α αφ π υ α α υ π ΑήΑ ΓΑ Ν Α Α Νθ Ν ΓΑ 1 ΓΑ ΝΦΑ Α Ν ΑΦ α πα π π α α πα π φ α πα π έ έ α πα π π α α πα π φ α π φυ α α α υ α π φυ α α α α πα α π α α υ α υπ α α υ απ α φ υ αφ π α αυ υ αφ φ αυ υ αφ έ έ π υ α π α Γ α φα π α α α υ απ α α α α π α & α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 45ΫίίΝ ή Α 16

17 ΓΑ Ν Α Α Νι ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 ΓΑ Ν ΧΑ Γ ΝΓ ΑΝ Ν Α Ν Ν Χ Α Ν α α υ α φ Ν π υ υ ηίϋίίν ή Α ΓΑ Ν Α Α Νκ ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 Ν Α Ν Ν Γ Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Γ α αφ π υ υ υ 45ΫίίΝ ή Α ΓΑ Ν Α Α Ν9 ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 Ν Α Ν Ν ΑΧ Γ ΑΦ Ν Χ Α Ν Έ υ α α π π α φ υ α α υ α α φ υ π α φ α α φ υ 70ΫίίΝ ή ΑΧ 60ΫίίΝ ή ΑΧ 150ΫίίΝ ή ΑΧ 17

18 ΓΑ Ν Α Α Ν10 ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φ..Α.) 1 ΓΑ Ν ΑΘΑ Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Γ Γ π π φα α α π α, α α α α υα π φα,ν α α α α υπ π έ π π υ α α υ α α π α α π α α πα - α α α π π α α υ α έ α α α π α π π υ α α π υ αυ απα α Ν α Να α φ πέ, α υ πα α π έ Γ α α α 1,5 tn. Γ π π φα α α π α, α α α α υα π φα,ν α α α α υπ π έ π π υ α α υ α α π α α π α Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν α Ν πα Ν α α α π π α α υ α έ α α α π α π π υ α α π υ αυ απα α Ν α Να α φ πέ, α υ πα α π Γ α α α 1,5 tn. α α υ π υ α απ α φ ( π α α, π α υ π, α α α πα α αφ α, α α πα α π έ 20ΫίίΝ ή ΑΧ 45ΫίίΝ ή ΑΧ 70ΫίίΝ ή ΑΧ αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν υ υ α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 18

19 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ Ά 1 Α α Ν Η υ αφ αυ αφ πα υπ α απ υ α π υα α α π α α α α α υ α π υ α υ υ Θ α, π π α α α υ α αφ α α υα α Ν α Ν Ν Ναπ π Ν α έ H υ απ α (π α α α α α α π υ ) α α π ,00 υ π α α υ υνφ 23% α α α απ π π υ υ 2014, α α υ υ υ π πα α έ Ά 2 χ υ α ΗΝ Ν π α α, φ α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α Νπ α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ έ α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έ βκή1λκίή έ ή11 έ έ έ, α, π α υ υ 41 «π π π π Ν α α Νπ α»έ (3) Ν π φα 11γκλήλγή έ ή1κη ( έ έ έ έ έ ) «α Ν α Ν έ έ έ» (4) υν υνββκθήληή έ ή1λ - «υ υ α α υ υ αφ» (5) υν υν βγίιή Υή11γή1λληΝ α α α α π υ υ α Ν α µα α υ Ν α α έ ( Ν ζν α Ν αφ ) (6) υν υνγζθγήβίίθή έ ή11ζ «υν αν α» (7) Ν υ υνβή π υ υ α α π (8) υν υν γηζκήφ 68 ήβί «α α φ υ υ α α α π π α Ν α» (9) υν υν γκί1ήφ 163 ήζ «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν γκηβήφ 87 ήι «α α Ν αυ Ν α Ν απ Ν α α α»έ (11) υν υν γκθ1ήφ 112 ή1γ «υ αφ α υπ Ν α α π υ, α αυ α υ «α α α α» α Ν α» Ά 3 υ α Ν χ αν α υ α α π α α Ν α Ν α μ αένη πα α α υ έν Ν Νπ π α Ν α α α ένη υ αφ υπ 19

20 ένην Ν Ν π αφ έ Ν α αν Ν α Ν Νπ φ Ν α Ν α α α Ά 4 χ π α αφ Ν α π φ Ν α µ Ν αν α α υ Ν Ν µ α Ν Ν α α Ν υ Νµ μ ανα α α Ν αν π αν αν µ π α Ν αν Ν Ν π υ Ν Ν α Ν α α Ν Ν υ Ν υ α Νπ π μ Ν α Ν α Ν μ 1. Φυ Νπ παν Ν απ Ν Να απ 2. Νπ παν Ν απ Ν Να απ 3. υ α έ 4. Ν Ν π α Ν Νφ Ά Νη ΝΝ χ αν φ Ν αφ π υ α π π α π α α υ α α α α π υ π α α α α Ν έ έ, π α υ π φ έ Η π φ α α α α α α α π α π π α α π υ α υπ π φ υέ Ν υ Ν Ν α µ Ν π Ν αν α α υ Νπ φ Ν αν π α π Ναπ Ν Ν π α αφ Ν1ίΝ α Ν µ Ν π υ Ν α Ν Ν π αν ανα αφ α Ν Ν π π π Ν απ Ν αν µα αν υνπ α αέ Ν π α αφ µ Ν α Ν µ Ν π υ Ν Ν απ υ Ν Ν α Ν α Ν υν υ Ν π υ Ν Ν π αν Ν µπ Ν αν π φ Ν α αν Ν αφ Ν Ν υπ α α υ Ν Ν µ έ υ Ν α Νπ υν Να αφ α Να α υ Νπα α,να Ν π Ν ανπ υ Ν α Ν π Ν ανπ φ Ν α Ν Ν αν π Ν Ν,Ν αν α Ν Ν Ν αν Να Ν ανπ υν Νπ φ Ν Νπ Ν Νυπ α Ν Ν υπ Ν Νπ φ Ν υν α Ν αν Νυπ π Να υ Ν α έ υ α υ α ( Ν α απ α φ ) π α α : i. π α π π α α α υ π υ υ χ α α α α π υ - υ α α α α α α - α α υπ α α υ ii. υ υ π υ α α π α α α α π α π α απ π υ α α α α π α π π α α iii. α Ν υ Ν π υ α α π α α α α π α π α απ π υ α α α α π α π π α α iv. α υ π υ α α π α α α υ π υ υ α α α α α - α α υπ α α υ, α α π α α α α α υα α α α απ α α π α π α έ ΝΝ ΝΝπ π ΝΝ ΝΝ µ ΝΝπ ΝΝ ανν αννα α α ΝΝ ανν π ανπ α Ναπ Ν αν αν α α υ Ν Να Ν µ έ Ό Ναφ Ν ανα α α Ν α Να α µαναυ Ν ανπ π Ν αν υ α Ναπ Νπ π Ν CE,Ν Να Ν π αν Ναυ Ν α α Ν Νυπ Ναυ Ναπ Ν α Ν έ Νµ Ν ανπ π Ν αναπ α Νµ Ν Ν υν Ν π αν αν π υ π α Ν Νπ φ Ν υν Ν αν µ π µ αν α α α Ν α Ν α α µαν αν φ υ Ν Ν π α αφ µ Ν µα έ ΗΝ µ Ν απ Ν πα Ν Ν µα Ν CE αν α α α Ν α Ν α α µαν απ Ν α αν Να α α Ν υ Ν µ αναπ Ν Νµ έ 20

21 Ν υµµ Ν Ν α µ Ν µ Ν υπ υ Ν Ν Ν π αν αν π υ π α Ν Ν π φ Ν υ,ν αν υ Ν Ν αν α Ν Ν Ν Ν υ Ν υ Ναπ Ν Ν π Ν Ν π αν αν α Ν απ Ν Ν υπ αν π Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν α α α Ν Ν,Ν Νπ Ν Ν Ν έ Ν αφ µ Ν αν π π Ν απα α Ν αν π φ Ν α αµα α υν µ υν α Ν Ν υ Ν µ Ν Ν υπ αν αν υ Ν αν µα αν α Ν Ν υπ α α υ Ν α Ν αν µα υ Νπ Ν αν αναυ Ν α Ν αν Να Ν Νυπ α έ Ν αφ Ν α Ν απ Ν υπ υ Ν αν Ν Ν α Ν Ν π φ Ν υ Ν α µ Ν Ν αν π υν αν υ υ Ν α Ν Ν αυ αν π υν αν π α µα π υ Ν α αµα α υν µ υέ α Νπ Ν ανπ π Ν αν υ Ν υ Ν π υ Ν Νυπ α α υ Ν υ Νµ α µ Ν π υναυ Νφ υ Ν α Ν ανπ µα ανπ υναυ Νπα υ υ έ Ν αφ Ν α α Ν αν α α υ Νπ φ Ν αν Ν Ν αν π π Ναπ Ν Ν Ν α Ν υν π π Ν Ν έν Α χαν αν α α υχ Ν µ Ν Ν Ν Ν α Ν Ν Ν υ Ν α. φ Ν Ν π αν Ν υ π α Ν υ μν (α)ν Ν Ν α α Ν α Ν α,ν ( )Ν Ν π Ν π Ν π Ν Ν α α α Ν αν Ν π Ν π υ Ν π υν π π α Ν Ν πα αν, απ π α Ν α Ν απ α Ν Ν π α Ν α α α Ν υν α έν Ν Νπ π Νπ π Ν ανα αφ α Ν υ Ν Ν αν Ν Ν Ν αν αν π α α α Ν Ν π φ Νπ Ν Ν π Να αφ α Ν Ν Νπ π µ Ν Νµ Ν α Ν Ν α µ Ναπ Ν Ν µ Ν αν Ν Ν Ν π υ Ν α Να α α Νπ υν α α Ν ανπ µ υ Ν Ν µ Ν α Ν Ν Νβί14έΝ ανπ Νπ υνα αφ α Ν Ν Νπ π µ Ν Ν υ Ν Ν µ Ν Ναφ Ν Ν Ν υ Να Ν αν Ν Νπ αν Να α α ένην Ν α Ν α α µ Ν Ν π α αφ µ Ν π Ν αν Ν Ν Ν π α µα Ν α α Ν Ν υπ α Ν Ν π Ν αν µφα Ν α Ν Ν Νβί14 α Νµ Νµ Ν Ν υ έ Νπ µ υ Ν α Νυπ µ Ν αν Ν αν α ανµ αν αν Νµ αφ Ν α Νπα Ν Ν α Ν µ α Ν µ Ν Ν π π Ν π υν Ν π Ν π υ Ν µαν απ υ α µ Ν Ν υν µ Να α υ. Ν αν π υν Ν Ν αν α Ν Ν Ν υν,ναυ Ν α Ν αν α απ Ν υπ υ Ν αν Ν υ Ν Ν π υν π α Ν αν Ν απ Ν υπα αν υν π π Ν υν Ν υν µ Ν πα Ν αυ Ν α Ν Ν α Ν Ν α Ν αν απ Ν Ν Ν Ν αν Ν Ν αέ Να µ Νπ α υν Ν π Να α φ α Ν υ Νπ α Νπ υνα υ Ν α Ν Ν αν Νπ µ Ν Ν π Ν Ναυ έ Ν π Ναπ Ν υ Ν υ Ν υνπα Ν υν Νπα Νµ Νπ Ν αν α π α Ν απ Ν υ Νµ Ν Ν υν υ Νβί14, Ν µ Ν α α Ν αν Ν Ν π έ ΑέΝ ανα α α Ν α α α α - α α α α α α π α α α α υ, α α α α α α α π α απ α α υ υ α α υ έ Θα π απα π α αφ α α απ α π π π υ α α α α α α π π α φ π α CE. Θα πα υ απα υ α α π απα απ Ν π αέ απ πα αν α α α Α α α 1, 2, α 5 α α υ υ π α π π α α υ α υ α, α α π υ α α π α α αφ α α α α α, α α π α α π π φ,, α ( α ), φ, υ υ, υ έ π, α α α αφ α α α 1, 2, 4,Ν α Ν 5 α α α π π α α α υ, α α π π α α, π π α α α έ H π υ α α χ υ αν π α α π α Ν π απα α πα α α π α α α υ α απ α χ 21

22 π π α α α. έν α α Ν Ν χ Ν α Ν έ έ Η α α απ π π α α απ α φ, α, α π υν υ, α α π α α π α απ υ Ν υπ αέ α φ α α α α π π α π α υπ π π φ α υ (π υ, α π υ ), α α υα π φ έ π π υ α α υ α α π α α π α α πα α α α π π α α υ α έ α α α π α α π α α π α π π υ α α π υ αυ απα α α α α φ π Ν α υ πα α π έ π π, α α απ α φ α α π υ α α α υ π υ α ( π α α, π α υ π ( ), α α α πα α αφ α, Να Ν α π έ Θα υπ α απ π α π υπ π υ α π υ απα α α Ν α α, απ α αν π α υ υέ Θα α α αφ υ α α υ α α π α α, π αυ Να αφ α α α υ πα έ Ά 6 Ν π υ υ α π υ α υ π π α α π υ α α π π α α απα α α α α α απ π υ α π απ υ υ υ α π υ α π υ α π α π φ αφ π υ μ α υ υ π α α ( Ν, απ α α ) φ π υ υ α α υµπ αφ µ α υ αµ αµπ α υπ α α υ υ α µ π α α α υ π φ α π α π απ π α αφ 10 α µ π υ α π α α α αφ α π π π απ α µα α υ π α αέ π α αφ µ α µ π υ απ υ α α υ υ π υ π α µπ α π φ α α αφ υπ α α υ µ έ υ α π υ α αφ α α α υ πα α, α π α π υ α π α π φ α α π, α α α α α π υ π φ π υπ α υπ π φ υ α α υπ π α υ Ν α έ Ά Ν7 µ α α µ α µ υ απ µα αυ, α υπ µ α 22

23 π υ µ π α, µ π (5) µ α α (10) µ, π υπ αφ µ α α α α α υ α 8 πα, α α Ν αυ έ π µ υ π υ π α µ α π µ α π υ υ α υπ µ α α υπ π απ α α α π υ µ υ α απ Ν α µα π υ απ Ναπ Ναυ έ Η α α α α α υ α (12) έ Ά Ν8 α µ α Η α µ α α α Νπ 5% π υ π π µ α α α α απ π µ α π φα α π π µ Ν µ µ υ υπ µ υν υν Φέ έ έν α Ν π υ π α µ π α αέ α υπ αφ Ν υ υ π υ α α α α Ν υ α πα υπ α α π α, Η α µ α π φ α α π µ α µ πα α α π υα µ µ α µ α α υ α Ν π α α υ έ Η π α α α α π υ α α πα α α α α υπ π α α φ π π α α α απ α α α π π α υ α α π υν α έ Ά Ν9 π υ µ π υ π υ α πα α α π υ µ α α α α α π α αυ, α α π φ α, π α α Ν α (12) µ έ α α α π υ α πα υ α µ α µα 12 µ φ µ α π α α α α, α α α υ α π π φυ α υ α α υα φ, π π α πα α α α υ π α α α α υ µ απ π υπ α έ π π Νπ υ πα α, π o α π µ υ µ µ υ έ Ά Ν 10 α α α α πα α α α α Χ πα αυ Η πα α α π υα µ µ α α α α α α απ α µ α π π Νπα α α α µ απ Ν µ α Ν αυ α Ν έ Η π µ α πα α α α π υ Νµ απ υµφ α µ υπ α α α α α απ α α α α αυ πα α µπ α α α µ µα έ Ά Ν11 π π µ µ µ α υ υµ α µ υ α α α αµ α π µ α Ν α α α α α αµ α α α υπ α έ Η π µ α α µ µα α π υ α α µ α α π υ π υ υ α... µ απ πα α α π υ πα α α πα α α α α απ α µ α π π έ π π π υ π π πα α α απ α α π π α π υ α α µ π µ α α α α, α α α α π µ υ α α υν µ υέ µ α α µ απ µ υ α α µ µ απ µ π, α α π φ υ µ α π υ υ µ υ α α α, α απ φα α µ π απ α α αυ α απ α α α µ α α α α υ φ αφ µ πα α µ 23

24 µ µ α µ α α Ν π α πα α έ Ά Ν12 α υ α α α α α α α α α π α έ µ α α µα α α µα α π φ µ α αυ α υ π π α α α υ α α, µ απ π µ υ έ Ά Ν13 Ν Έ π α χ υ α α α Γ α µ α υπ α µ µα υ π µ α πα α π α (100,00 Ω) π α π α π µ υ µ απ φα µ υ µ απ α µ Νυπ α έ µ α α µα α π µ υ π µ υ π µφ α µ Ν 50 υ έ έ 28/1980. α α α α π µ υ α υπ π απ µ α α απ α µα π υ απ απ αυ φ φ, πα α α α υµ α υ µ α π π µ υµ α πα α π υ υ έ α α π µ α πα α µ απ φα υ µ υµ υ υ µ απ υπ α, µφ α µ Ν 41 πα έ 7 υ έ έ 28/1980. Ά Ν1β µ α αυ απ υ α µ π π υ µ, α, απ α α α, απ φα α π υ, φα µ α α α, πα α υ α µ π π υ µ α π υ π π µφ Ν µ π έ Γ α α α α π υ α α, α υπ π α π π α α α, υπ υ α α α, π, α π α α α α α α α α α π έ Η απ π α α υ α, π α αφ, α α α υπ α (fax) α α α υ α α υ α α έ 1. α αφ α α α Ν υ α π υ α α α α α α α α α α απ υ α α υ υ π υ α α α, π α π α π φ α αέ α α π α απ υ υ υ α α υ π α α α α α α α α α α απα π α α α α υ π π α α υ απ α α α α α α α π υ π α υ α α υ Ν π α έ 2. α υπ χ α α α φ α υ υ αυ, α α π αφ υ υ, π α α α α αυ αυ υ α α υ π υ π α Ν α α αέ 3. α υπ α α α α α απ αφ υ α υ υ αυ α π π α π Ν Ν έ π π α π α π υ α α α α υ π 24

25 απ Ν πα απ π π π α π π υ έ Ά Ν13 αν α υπ π α α α α υ π υ α π α α α υ υ α α Να π α έ α α α π υ, π υ υπ α α ανα α α α α, υ απ, α π (5) α Ν απ π έ Ά Ν14 Έ α α π α α µ α, µ υ υ φ υ, α α α Ν π υ υ α µ α α Ν υ α µ έν α α Ν Ν υπ έ έ έ έ έ Ν Φέ έ έ α µ έν υ α α,, φ,, α, α υ α α α αυ Ν α υ α Νυπ Ν υ υέ αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν υ υ α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 25

26 Ν Α Α Ν ΝΘ Α Χ Α Ν Α Ν Θ Α ΝΘ Α Α Α Α Ν Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Α Θ Ν : 6/2014 Φ ΑΝ έέ Α Α «Ν Ν Χ Α Ν Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» π έέ,ν α. έ έ έέέέ..., έ έ, α έέ, φ έ έ, fax έ έέ Α Α Α Α/Α αφ αμ OY TIM Γ Η μ Η Η ΓΩ ΓΩ Θ Η Ω (%) Γ ΦΩ α α π υ υ α α π υ υ π π απ ρα M Η Ω Η = (30 x α) +(70 x ) = (30 x έ) + (70 x έ) = % αν α α / /2014 Ν φ 43

27 Ν Α Α Ν ΝΘ Α Χ Α Ν Α Ν Θ Α ΝΘ Α Α Α Α Ν Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Α Θ Ν : 6/2014 Α Α Α Α Α Α Χ Α έ. π υ π α α α α α ΑήΑ Α Θ Ν Φ Α Α Α Ν Χ Α Ν 1 - Φ Α Α Θ Ν Α 1 Η Νκικλ RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η Νκιλί RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η Νκιλγ RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η ΝκηβκΝ MERCEDES 0704 Η Ν ( Ν Η Ν Ν ) 1997 WDB Η ΝκηγκΝ MERCEDES 0704 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 1997 WDB ΗΗ 3524 IVECO SPA 6120 Φ Ν Ν Ν 2013 ZCFA1VM Η 7182 MERCEDES ΗΟ 8697 MERCEDES ΗΗ 3458 ΜERCEDES ΗΗ 3460 ΜERCEDES ΗΗ 3473 ΜERCEDES ΗΟ 8800 ΜERCEDES ΗΗ 3452 ΜERCEDES ΗΗ 3463 DAIMLER CHRYSLER ΗΗ 3468 MAN ΗΟ 8690 MAN ΗΗ 3472 MAN KHH 3466 IVECO SPA ΗΗ 2131 IVECO SPA 6120 Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν WDB K WDB WDB WDB WDB K WDB WDB WDB K WMAF M WMAM Y WMAM M ZCFA1LG ZCFA1LG

28 20 ΗΗΝκγιλ ΜERCEDES 0704 Φ Ν Ν Ν 1995 WDB ΗΗΝβ11λ ΜERCEDES 0704 Φ Ν Ν Ν 1989 (1 Έ )Ν ( α) WDB Η Νκιίγ IVECO - MAGIRUS 0781 Φ ΗΓ Ν Ν 1999 WJMB1VMT0 0C Η Νκι1γ IVECO - MAGIRUS 0781 Φ ΗΓ Ν Ν 2000 WJMB1VMT0 0C ΗΗΝγζηγ ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 2006 WDB P ΗΗΝγζηλ ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 2003 WDB611417I P Η Νζιγη ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 1995 WDB ΗΗΝγζηι NISSAN MOTOR 1311 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2005 JN1KSMD ΗΗΝγηίι FIAT AUTO SPA STRADA 1.2 8V Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν 2005 ZFA ΗΗΝγηίκ FIAT AUTO SPA STRADA 1.2 8V Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2005 ZFA Η Νκλκβ MITSUBISHI L200 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2002 MMBCNK740 1D Η Νιββθ MITSUBISHI 1307 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2006 MMBJNK34K SG ΗΗΝγζηζ DAIMLER CHRYSLER 0794 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2009 WDB P ΗΗΝβ1β1 VOLKS WAGEN 0707 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2008 W2ZZZ7AZR H Η Νκθηι MAZDA B 2600 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 1999 JMZUF8UE KHI 7188 FIAT AUTO SPA DUCATO 15 FURGO KHI 7751 VOLKS WAGEN CADDY 37 ΗΗΝβ1βη FORD WERKE χύνγ 703 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ λλθΝ(1 Ν Έ )Ν ( α) ZFA WV1ZZZ9KZ YR WF03XXBAJ 3TY KHO 8983 FORD WERKE AG TRANSIT FT Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2002 WF0LXXBDF L1P Η Νιβίβ FORD WERKE χύνγ 0703 Ν ΩΦ Η Νθκκζ ΜERCEDES 0704 Ν ΩΦ Ν Η Νζιίθ FIAT - IVECO 1753 Ν ΩΦ Ν 2003 WF0KXXGB VKHU20966 WDB ZCFA1AF Η Νζιιθ FORD MOTOR CO TRANSIT BUS Ν ΩΦ 1991 SFAKXXBDY KLB

29 43 Η Νιιλκ ΜERCEDES 0704 Ν ΩΦ 2006 WDB R KHI 4777 HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2004 KMHPM81C P4U Η Νζθλί HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2003 KMHPM81C P2U Η Νζθλζ HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2003 KMHPM81C P2U KHI KHI KHH 3467 HYUNDAI MOTOR C HYUNDAI MOTOR C HYUNDAI MOTOR C H - 1 Ν Θ Ν 2006 H - 1 Ν Θ Ν 2006 LC ΝSϋϊχσ 1999 NLJWWH7W P5Z NLJWWH7W P5Z KMHCG51FP YU KHH 3538 PEUGEOT 307 ΝώχTωώψχωK KHH 3539 SKODA FABIA ΝώχTωώψχωK KHH 3540 RENAULT MEGANE ΝSϋϊχσ 2007 VF33CKFWB TMBBH25J VF1LM1S0H ΧΑ Α ΑΝ Γ ΑήΑ Α Θ Ν Φ Α Α Α Ν Χ Α ΑΓ Α Ν Χ Α Θ Ν Α 53 Νη1ζζι MAN HERHAESTUS Η 232 HP 54 Νηκιζθ KOMATSU Φ Ν Φ Ω Η 97 HP 55 Νηκι50 FODERIL MACCHINE ΗΧ Η Ν Φ Ν Φ Ω Η 113 HP 56 Νηκιη1 KOMATSU Ω Η Γ Ω 140 HP 57 Νηκκκλ 58 Νλκζηη MERCEDES - BENZ ANTON RUTHMANN DAIMLER CHRYSLER UNIMOG Θ Φ 170 HP ΗΧ Η 150 HP 59 Νλκζθγ SCHMIDT ΩΘ 55 HP 60 Νλκκιγ 61 Ν1ίγζίζ JCB KASSBOHRER TEMAX INTERNATIONAL Θ Η 154 HP 158 HP 62 Ν1ίγθβθ CATERPILLAR Φ Ω Η 146 HP 63 Ν111ίηζ JCB Φ Ω Η 51 HP FKI 93F G52A WDB W SLPHMV / WKK K454/75 4TK00243 JCB160WSL Ν1ίκζζθ MERCEDES- BENZ & GERA LIFT Θ Φ 132 HP WDB /

30 Γ Α Α υ π υ χ Η έέέέ... Η α : Η Θ έέέέέ... υ π Ν α υπ α... αν Ω... πα αν υ α, α αν α Ν α π φ α αν πα α Ν υ α α α Ν α Ν, υπ {Σε πε π ω η ε ω η ε αι α μ α α έ.. α έέ,} { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : α (α) έ έέέ. έέέέ... α...έ ( ) έ. έέέέέ... α έέέέ...έέέ ( ) έ. έέέέέ... α έέέέ...έέέ Έ π α α, α α αν απ αυ α Ν α υα α Ν Νυπ α υ Ν υ Έ π α α,} α Ν Ν υ π Ω..., αν υ α. / ή έέέ αν α α «ΗΝ Η Η ΗΝ ΧΗ Ω Ν ΗΘ Ν Ω»Ν υν υν Θ α υ Ν α α Ν ,00 Ω, φ α Ν Ν α...έέέν α υ α. ΗΝ πα αν α π Ν α Ν απ υ α Ν α απ υ υπ { π π α α : α α έ} { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : α Έ π α α α Ν αν αν απ αυ α α υαν α Ν υπ α υ Ν υ ΝΈ π α α. } α π α α, π α Ν υπ α αν α Ν α α υ Ν Ν α αν απ υ α α α α Ν α υ Ν Ν Ν απα α, αν (3) απ αφ π α Νπ π Ν α π. ΗΝπα α α Ν π α ανπα α υ, α απ αφ α, Ν π π α αν α αν α υπ Νπ απ α. π π α π, π α π υπ α π Ν α υ. ( υ υπ αφ ) 47

31 υ π α α Η έέέέ... : Η Θ Η α έέέέέ... υ π Ν α υπ α... αν Ω... πα αν υ α, α αν α Ν α π φ α αν πα α Ν υ α α α Ν α Ν, υπ {Σε πε π ω η ε ω η ε αι α : α α.. έ. } { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : Ν α (α) α. έ. έέν ( ) α. έ. έέν ( )Ν α. έ. έέ Έ π α α, α α αν απ αυ α Ν α υα α Ν Νυπ α υ Ν υ Έ π α α }, α Ν Ν υ π Ω..., αν α α α...έέέένπ υ αφ Ν α. α «ΗΝ Ν Η Η ΗΝ ΧΗ Ω Ν ΗΘ Ν Ω» υν υν Θ α υ α α Ν έέέέέ..., φ α Ν Ν Να Ν έν α υ α α Ν Να Ν απ φα Ν.. υ υ Θ α. α π α α, π α Ν υπ α αν α Ν α α υ Ν Ν α αν απ υ α α α α Ν α υ Ν Ν Ν απα α, αν (3) απ αφ π α. ΗΝπα α Ν έέ α Ν υ αυ α π αφ Ν υ υ Ν αφ α Ν π αν υ π α απα α απ Νυπ έ π π α π, π α π υπ α π Ν α υ. ( υ υπ αφ ) 48

32 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α α αν14ήί4ήβί14 Α Ν υμν9959 Α Α Χ Ν Ν ΑΓ Ν α χ Θ α Ν α Α α Ν φ α Νπ φ Ν α Ν Ν α α χα π φ α «Ν Ν Χ Α Ν Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Γ ΝβηγέληηΫίίΝ Ν Α Ν Ν ΝΦέ έαένβγσ Α Θ Ν μνθήβί14 Ν α Θ α α α α φ α π φ α α α α π φ α πα υπ α π α, α α υ π υ Ν α α υ υ υ Θ α, π π α Νπ αν Ν Ν α Ν α αν π ΩΝ(βηγέλλη,ίίΝ Ω), α Ν Ν Φέ έ έ 23%. Ά 1 χ υ α Γ αν α υ πα Ν α Ν υ α α αφ α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α Νπ α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ έ α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έ βκή1λκίή έ ή11 έ έ έ, α, π α υ υ 41 «π π π π Ν α α Νπ α»έ (3) Ν π φα 11γκλήλγή έ ή1κη ( έ έ έ έ έ ) «α Ν α Ν έ έ έ» (4) υν υνββκθήληή έ ή1λ - «υ υ α α υ υ αφ» (5) υν υν βγίιή Υή11γή1λληΝ α α α α π υ υ α Ν α µα α υ Ν α α έν ( Ν ζν α Ν αφ ) (6) υν υνγζθγήβίίθή έ ή11ζ «υν αν α» (7) Ν υ υνβή π υ υ α α π (8) υν υν γηζκήφ 68 ήβί-3-βίίιν «α α φ υ υ α α α π π α Ν α» (9) υν υν γκί1ήφ 163 ήζ «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν γκηβήφ 87 ήι «α α Ν αυ Ν α Ν απ Ν α α α»έ (11) υν υν γκθ1ήφ 112 ή1γ «υ αφ α υπ Ν α α π υ, α αυ α υ «α α α α» α Ν α» Ά 2 π Ν α Χ α Ν Ν υ π π α α π υ ,00 α Φέ έ έ 23%, α υ Ν ,00. Θα α π α έ έ έ υ π π υ Ν2014. Η α α α υφ απ υ π υ υν υνθ α έ α: 1

33 ΑήΑ Α Γ (χ Φέ έαέ 23%) 1 1 Η , Η , Η , Η , Η , Η 3.500, Η 5.000, Η 4.000, Η 2.500, Η 1.000,00 Θα α π α έ έ έν υ π π υ 2014 π Νφα α Ν πα α Ν α π π. ΑήΑ έαέ έ Γ ΑΦ π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π Ν π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ π Ν α α α Ν ( ) 6.150, , , , , , π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ Ν Ν π 4.920,00 π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν 7.380,00 α Ν αν φ Ν ) π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν α Ν αν φ Ν )Ν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν π , ,00 2

34 π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 4.920,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν 1.230,00 Ν π α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 1.230, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν π Ν α α α 2.460, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 615, π υ Ν α Ν α υ υν π Ν α α α 4.305, π υ Ν α Ν α υ υν Ν π 1.845, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν α Ν α Ν υν Ν π 615, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 3.075,00 α Ν α Ν υν π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 1.230,00 α Ν α Ν υν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν 2.460,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν Ν 615,00 Ν π α α Ν α Νπ Ν Ν π Ν α α α 984, α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π 246,00 Ά 3 Α α υ α Α χ Ν π υ π Χ α π Ν α Ν ΗΝα α υ ανα α ΝΘ α έ Η α πα υπ α α π α α π α α π α α α υ υ α, φ α π φ α α α α Νπ φ έ Ν α µ Ν αν α Ν o Ν υνπ Ν α υν α Ν α α Ν( Ν υ μν αν α Ν βν έ έν ηιίίζν αν α α,ν φ Ν βγλβγν γίγη1)ν π Ν Ν α µ α Ν π π Ν Ν12 α υν µ αν υ αέ αν α Ν υν α µ Ν α Ν Ν10:00 πέµέ α Ν αν Νπα α α Ν Νπ φ Ν Ν10:30 πέ έ Η πα α α π φ µπ α υ α µ α α πα π φ π υ α α α υ α α π υ π υ αφ µ έ Η πα α α α απ π π µ π π π α α Νµ υ α π φ έ φ π υ α α α πα απ α α α, α π α π φ α έ Ν αν υ Να α Ν α Ν Ν α Ν Ν Ν Να Ν αϋν Ν αν Ν Ν π Ν αν Ν αν αν α Ν αέ βέν Ν π φ Ν α α α Ναυ π π Ν Ν Ν υ υν π π υν υ Ν Ν αν α Ν αν υν α έν Νπ φ Ν π Ν αναπ α Ν α Ν α υ Ν Ν α Ν Ν π π Ν Ν π Ν Ν Νπ υ Ν υν α Ν Ν α. γέν φ Ν π υν π α Ν Ν Ν Ν π π Ν π Ν π Ν απ Ν Ν αν υν α Ν Ν απ φ α α,ν α Ν πα α α α Ν Ν π,ν Ν Ν π π Ν Ναυ Ν ανπ α Ν Νυπ αν Ν Νπ Ν Ν αν υ α Ν α Ν πα α α Ν Ν π π Ν α Ν α Ν π Ν Ν Ν Ν π α Ν π υν α α Ναπ Ν Ν α υ,νπ υν αναπ φ α Ν α Ν Ν Ν Νπ υν α α α Ν Ν Νπ α αφ Ν α α αέ ζέν π π α Ν Ναπ Ν α,ν φ Ναυ Νπ α Ν Ν Ν Ν Ν(ζ)Ν Ν απ Ν Ν π Ν Ν α Ν α Ν υν α Ν α Ν Ν απ Ν απ Ν π α Ν Νφ Νπ φ Ν Ν αν Ν αέ ηέν φ Ν π υν α α α Ν π αν Ν α Ν Ν α Ν π φ α Ν Ν αν απ φ α έ 3

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER Ε Η Ι Η Ε ΙΤ Ο Η ΕΓΑ Ω Φ ΑΓ ΑΤΩ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS Φ ΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Η τ ον ό π ο ό τη ά Μητ oπό ω Κυ ην ία ΟΜΟ 1- Ε ΧΟ 1 2015 ΤΟΜΟΣ 1-ΤΕΥΧΟΣ 1 Ηλεκτρονικό περιοδικό της Ιεράς Μητρoπόλεως Κυρηνείας ΤΟΜΟΣ 1-ΤΕΥΧΟΣ 1 2015 Χ Σ ί α Μ π ί Κυ ία έ έ Χ υ,νχα έέ.11 Πα αγ Θω,

Διαβάστε περισσότερα