, , , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17."

Transcript

1 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν ,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α Α Α Α 8. Γ Α ΑΝ ΓΓ Ν 1

2 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Χ Θ ΗΝ ΝΈ Ν υ α Νπ υν Ν ΝΘ α Ν ανπ Ν Ν υ Ν α π υ Ν Ν Ν α Ν α Ν υ,ν α Ν αφ Ν π Ν φ Ν α Ν π υ Ν α Ν α Ν Ν π αν Ν α α α,ν Ν π αν α Ν απα α Ν αν Ν υ Ν υ αν υν υν Ν α Ν έ έν υν υν α,ν α Ν α Ν Ν π Ν Ν α α α,ν Ν Έ,Ν υν α υν πέν π,ν αφ Ν α Ν α Ν Ν α α Ν Ν Ν α α αν Ναπ α φ έ αν Ν α αναφ Ν Ν υ Ν α Ν π υ Ν Ν Ν αφ Ν Ν υν υν Θ α μν απ α φ α,ν φ,ν υ φ α,ν π α,ν α α αν υ,ν έ έπέν Ν π υ Ν α Ν υ Ν π υν αν απα Ν Ν Ν αν Ν α Ν π α α Ν α Ναπ π έ Ν α Ν π υ Ν υ Ν υ Ν α π Ν Ν Ν α Ν π υν αν α Ν Νφ Νπ υν ανυπ Να Ν α Ν αν α αν α α αν α Ν ανπα α α Ν Ν υ Ν υνα υν Ν ανα α αν υν υν ανπ Ν υ αν α Ν αν Ν υ έν π Ν α Να α υ Να αφ Ν Ν Ν αή α αν α Ν αν Ν α Ν α Ν αν ανα α α Ν υ Νπ υν αναπα έ υ α Ν,Ν α α α Ν α α Ν π π Ν π Ν Ν π Ν π αν π α Νυ Ν Νυπ,Ν π Ν Νπ Ν Ν α Ν α Να α Ναπ Ν Νφ Ν Ν α,ν ( Ν Ν Ν φ Ν α Ν υ Ν υν Ν α Ν ),Ν αν Ν Ν αυ,ν Ν π π Ν Ν πα Ν Ν π α Ν π Ν Ν π υ Ν α α α Ν υ Ν α Ν α,ν α Ν Ν Ν α Ν Ν απ Ν υν υ υν Ν α Ν Ν α α α Ν υ,ν α Ν α Ν Ν Ν,Ν φ αν α Ν Ν Ν ΝγΝπα αφ ΝλΝ υν έ ένβκή1λκίέ Ν α αν Ν α Ν Ν π α α Ν Ν έ έ α Ν αν α Ν π υ π α α έ Ό αν αν πα απ Ν α αν α α αν α Ν αφ Ν α Ν α α υ,ν α Ν α Ν αν Ν υ Ν α Ν π υ Ν υ,ν α Ν α Να Ν αν Νπ π Ν α α α,ν Ν π Ν αν α Ν Ν υ Ν Ν α α α έ Νπ φ Ν αν Ν α Ν α Ν αν ανα α α Ν αν α Ν Νπ Ν π Ν π Ν Ν α Ν (α)ν π Ν Ν α α Ν Ν α α Ν π Ν υν α α υν Ν α α,ν Ν π Ν αν π υ αφ Ν Ν π φ Ν αν Ν Ν αν α Ν α ( )Ν π Ν Ν α α Ν Ν α α α Ν π υν αν π Ν π Ν υν α α υν Ν α α Ν Ν π Ν αν π υ αφ Ν Νπ φ Ν αν Ν Ν αν α έ Ν υπ φ Ν α Ν αν π π Ν αν π υ,ν Ν Ν Ν,Ν α α Ν α α α Ν Ν π Να π π α Ν Ν Ν α υν αν Να α α,ν π υναυ Ν απα α Να Ν αέ Ν υν Ν αν α αν υν υν Ν φ Ν,Ν ανπ π Ν Ν Νπα Ν Να α α,ν α Ν α Ν Ναπα Ν α Ν αν α Νπ Ν,Ναπ Ν Ν Ν Νπα α α Ν Να α α Ν α Ν Ν α Ν Ν Ν Ν υ Να αέ αναπα ανα α α Ν ανπα α α Ν Ν α π Ν υ Νπα α α Νπ υν αν π π Ν Ναπ Ν Ν Νπ π Ν υ Ν υν Ν α έν Νπ Ν Ν α Ν υ α Ν ανπ φ Ν πα Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν Ν α Ν Ν α αν αν Ν α Ν Ν Ν π Ν υν π π Ν α Ν Ν π υ Ν π α α Ν α Ν Ν α Ν α α α α έ Ν Ν π Ν α α φ α Ν Ν Ν π π Ν π Ν Ν Ν Ν 2

3 π α α π Ν απα Ν α Ν Νπ Ν Ν α Ν υ Ν Νπ έ Ν Ν π Ν υν υν α Ν Ν υ Ν Ν α Ν αν Ν α Ν α Ν Ν π αν Να α α Ν α μ ΑήΑ έαέ έ Γ ΑΦ π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth π Ν α α α π υ α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π Ν π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ π Ν α α α 3 Ν ( ) 6.150, , , , , , π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ Ν Ν π 4.920,00 π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν 7.380,00 α Ν αν φ Ν ) π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν ,00 π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν α Ν αν φ Ν )Ν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 6.150,00 Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 4.920,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν 1.230,00 Ν π α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 1.230, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν π Ν α α α 2.460, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 615, π υ Ν α Ν α υ υν π Ν α α α 4.305, π υ Ν α Ν α υ υν Ν π 1.845, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν α Ν α Ν υν Ν π 615, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 3.075,00 α Ν α Ν υν π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 1.230,00 α Ν α Ν υν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν 2.460,00 π Ν α α α

4 π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν Ν 615,00 Ν π α α Ν α Νπ Ν Ν π Ν α α α 984, α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π 246,00 π π α α α π α α α π ,00 Ω, π ,00 Ω α Φέ έ έ 23%, α υ ,00 Ω α α α απ υ Νπ υ έ Η πα υπ α α π α α π α α π α α α υ α υ α φ α π φ α α α χα π φ α φ α Νπα α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α π α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ. α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έν έ έν βκή19κίν (Φ... 11/ λκίΝ Ν ) «Ν Ν Ν α Ν π Ν α Ν π Ν υ» α υ υ 41 «π π π π α α Νπ α»έ (3) Ν π φα Ν Ν 11γκλή1λλγΝ (Φ... 1κηή1λλγΝ Ν ): «α Ν α Ν π Ν π Ν υ» (4) υν υν υν ββκθήλην (Φ... 19/ λληΝ Ν ) «Ν υν υν αν α Ν υ Ν υ αφ Ν» (5) υν υν υ 2307/19ληΝ(Φ / λληΝ Ν ) «α Ν α Ν α α Ν π υ υ Ν Ν α Ν αν Ν α α Ν αυ Ν α Ν Ν α (Ά ΝζΝ α Ν αφ ) (6) υν υν3463/20ίθν(φ /08-06-βίίθΝ Ν )Ν Ν α Ν α (7) Ν υ υ 2/2037/ π υ υ α α π «φα Ν α Ν υνγζθγήβίίθ» (8) υν υ 3548/20ίιΝ (Φ... 68/20-03-βίίιΝ Ν ) «α α Ν Ν Ν φ Ν υν υν Ν α α Ν α Ν π Ν π Ν α Ν Ν α» (9) υν υνγκί1ήβίίλν(φ /04-09-βίίλΝ Ν ) «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν 3852/201ίΝ (Φ... 87/07-06-βί1ίΝ Ν ) «αν Ν Ν υ Ν α Ν Ν π Ν Ν α αν α» (11) υν υνγκθ1ήβί1ίν(φ /13-07-βί1ίΝ Ν ) «υ Ν Ν αφ α Ν Ν Ν υπ Ν α Ν Ν α Ν π Ν Ν υ,ν Ν α Ν αυ Ν Ν Ν α υ Ν( α αν α α)ν α Ν Ν α» Η π α α π α α π υ υ π υ α α π π έ αν χα α 20/03/2014 ΝΝ υ α α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα 4

5 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Ν Γ π π α α α Ν α Ν α α α α, π π πα π α π π υ α α α Ν α, α α απ υν υ υ α. ΑήΑ 1 Α ΑΝ1 : ΝΝ Γ α Χ Α Α έ. π υ α αφ α Α Α Α Α Ν Α Α Α Α Α ΓΑ Α Θ Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Α Α Η Η Η Η ΗΧ Γ Ω Ω Η Ω Η Η Φ ΗΓΩ Ν ΧΗ Ω >3,5 Ω Ω Ω Ω Η Η ,00 έ έ ,00 έ έ ,00 έ έ ,00 ΗΝ ΗΝ1 Η Ν Γ ,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝβ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α ΗΝ Η Η ΗΝ ΗΧ Γ Ω Ν Ω Ν Ν Η Ω Ν Η Η Ν Φ ΗΓΩ ΧΗ Ω Νξγ,η Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω 10 Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝβ Η Ν Ν Γ ,00 5

6 ΑήΑ 1 Α ΑΝγ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Η Η Η Ω Ω Ω A Ω Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝ3 Η Ν Ν Γ ,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝ4 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α ΗΝ Ν Η Η ΗΝ Ω Ν Ω Ν ΗΧ Η Ω Ν Γ ( ΦΩ ΝΓ Ω Ν ΝΝ Φ ΝΝ ΝΝ Η ΝΝ ΝΝ ΗΧ Η ΝΝ ΝΝ ΧΗ ΝΝ ΗΧ Η Ν ΩΘ ΝΝ ΝΝ Φ Ω Ν )Ν Ω Ω Ω Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η , , ,00 ΗΝ ΗΝζ Η Ν Ν Γ ,00 6

7 ΑήΑ Α ΑΝ5 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ 1 ΗΝ Ν Η Η ΗΝ Ω Ν ΧΗ Ω Ν Ω Ω Ω Ω Ν Η Η , , , ,00 ΗΝ ΗΝ5 Η Ν Ν Γ ,00 ΑήΑ Α ΑΝθ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ 1 Γ Φ ΦΗ Ω Ω Ω Ω Ν Η Η 3.500, , , ,00 ΗΝ ΗΝθ Η Ν Ν Γ 3.500,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝι μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Ν Γ Ν ΗΧ Γ Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 5.000,

8 ΑήΑ , ,00 ΗΝ ΗΝι Η Ν Ν Γ 5.000,00 Α ΑΝκ μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Η Γ Ω Ν Η Ω Ν ΧΗ Ω ΗΧ Η Ω Ν Γ Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 4.000, , , ,00 ΗΝ ΗΝκ Η Ν Ν Γ 4.000,00 ΑήΑ 1 Α ΑΝ9 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Η Ν Η Η ΗΝ Χ Γ ΦΩ Ν ΧΗ Ω Ω Ν Ω Ν Ω Ν Ω Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 2.500, , ,00 ΗΝ ΗΝ9 Η Ν Ν Γ 2.500,00 8

9 ΑήΑ 1 Α ΑΝ10 μν ΝΝ Γ α Χ Α ΑΝ έ έ π υ α αφ α Α Α Α Α ΓΑ ΑΝ Θ Α Θ Ν Ν Φ ΗΓΩ Ν ΧΗ Ω Ν έ έ Ν Α Α Α Ν Α Α Α Α Χ ΝΦέ έαέ Ν Η Η 1.000, , ,00 ΗΝ ΗΝ10 Η Ν Ν Γ 1.000,00 Α Γ ,00 Φέ έαένβγσ ,00 Α Α Α Α ,00 αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 9

10 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 Γ α α α α π υ α. υ α π υ α αφ α α α υ πα α, α µπ α π υ α µπ α π φ φ π µ, α α α α α π π υ π φ α έ ΓΑ Ν Α 1 Α Νβ ΑήΑ Ν ΓΑ 1 Ν Α Ν ΝΝ φ Ν φ υ φα µ Ν υ φ Ν Ν α Ν α µαν απα µαν µ Ν α α Ν α υ Νµπ Ν α Ν φα µ Νπ α α Ν α Ν υ Ν φ υν α Ν φα µ α Ν Ν α α Ν Ν α Φ Ν µ α α π υ Νµ α µ Ν Ν α µ Ν α α Να α Ν Έ Ν- π υ Να α Νπ α υ α α µ Να φυ Ν α µ π υ Νυπ υµπ α Νφ Ν α Να ανπ α υ Έ Ν αυ α π υ α µ Ν- υ α µ,ν αφ Ν α π υ Ν υ υ απ Ν α α Ν (Χ Φ..Α.) 45ΫίίΝ ή Α 10

11 2 Ν Α Ν Ν ΑΧ α φ υ α υ α υ µ α α α π υ α Φ µ α µπ υ α µπ αυ α υ α α υ π υ αυ µ α υ α α α 3 Ν Α Ν Ν π υ µπα υµπ π υ µπα υµπ α υ π α υ µ φ µ υ π υ υ π υ π α α φυ α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 4 Ν Α Ν ΝΑ Α ( ΫΝΑ Α Α ) α αµ α - π υ α µπ α α α µπ α πέ 45ΫίίΝ ή Α 5 Ν Α Ν Ν Θ Ν Α α α α υ υ µ π α α υ µ µ υα µ µ υα 45ΫίίΝ ή Α 11

12 µ α Γ υ α π π α υ Γ α α α α α µπα α µ µ µπ α Έ π υ µ α µ υ 45ΫίίΝ ή Α Έ π υ υ αυ α α µ Έ α α µα α π 6 Ν Α Ν ΝΑ φα υ µ α αν φ Ν,Ν α υ α π Ν α α Νφ αν φ Νφ Ν φ Ν α αν φ α αν φ Χ Ν φ Φ α 7 Ν Α Ν Ν ΑΦ π υ α α α π α υ µ π υ α α α µ - µ α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α Φ µ 8 Ν Α Ν Ν Α Α Έ - π υ - α α υ αυ α α α 45Ϋίί ή Α α α αµ υ υ υ α α µπ υ α α 9 Γ ΝSERVICE Γ ser ice ( α ) Γ ser ice ( αµ υ) Γ ser ice ( ) 45ΫίίΝ ή Α 12

13 10 Γ Ν ΓΑ α α αφ π υ α α υ π 45ΫίίΝ ή Α ΑήΑ 1 Ν ΓΑ Ν Α Ν Ν Α Α ΓΑ Ν Α Α Νγ α αν υ Ν- π υ Νυπ α α υ απ Ν α α Ν (χ ΝΦ..Α.) 4ηΫίίΝ ή Α ΑήΑ ΓΑ Ν Α Α Ν4 Ν ΓΑ απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 1 Ν Α Ν Ν Α Φ ΝΓΑ 4ηΫίίΝ ή Α Ν Α Ν ΑΦ Ν Α Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Ν Α Θ α α α α φ α α α π α υ π υ α µ - υ α µ, αφ α π υ υ υ α υ π α υ µ α αµ α µπ α α α υ α α µπα α µ µ Νµπ α Έ - π υ υ αυ α α µ α φ υ α µπ π υ - α α α π α υ µ 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 4ηΫίίΝ ή Α 13

14 Γ service ( αµ υ) Γ service ( ) Έ υ α Έ α α Γ service υ µα π ( α ) Γ service υ µα π ( αµ υ) Γ service υ µα π ( ) α αφ α α αφ π υ υ α α υ π 4ηΫίίΝ ή Α 7 Ν Α Ν ΝΦ 4ηΫίίΝ ή Α ΓΑ Ν Α Α Νη ΑήΑ Ν ΓΑ απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 1 Ν Α Ν Ν φα µ υ φ α α µα απα µα µ α α α υ µπ α φα µ π α α α υ φ υ α φα µ α α α α Φ µ α α π υ µ α µ α µ α α α α Έ - π υ α α π α υ α α µ α φυ α µ π υ υπ υµπ α φ α α α π α υ Έ αυ α π υ α µ - υ α µ, αφ α π υ υ υ 45ΫίίΝ ή Α 14

15 2 Ν Α Ν Ν ΑΧ α φ υ α υ α υ µ α α α π υ α Φ µ α µπ υ α µπ αυ α υ α α υ π υ αυ µ α υ α α α 3 Ν Α Ν Ν π υ µπα υµπ 4 π υ µπα υµπ α υ π α υ µ φ µ υ π υ υ π υ π α α φυ α Ν Α Ν ΝΑ Α Ν ( ΫΝΑ Ν Α Α ) α αµ α - π υ α µπ α α α µπ α πέ 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 5 Ν Α Ν Ν Θ Ν Α α α α υ υ µ π α α υ µ µ υα µ µ υα µ α Γ υ α π π α υ 45ΫίίΝ ή Α 15

16 Γ α α α α α µπα α µ - µ Έ π υ µ α µ υ µπ α Έ π υ υ αυ α α µ Έ α α µα α π 6 Ν Α Ν Ν ΑΦ π υ - α α α π α υ µ π υ - α α α µ µ α Φ µ 7 Γ ΝSERVICE Γ ser ice ( α ) Γ ser ice Γ ser ice ( ) ( αµ υ) 8 Γ Ν ΓΑ α α αφ π υ α α υ π ΑήΑ ΓΑ Ν Α Α Νθ Ν ΓΑ 1 ΓΑ ΝΦΑ Α Ν ΑΦ α πα π π α α πα π φ α πα π έ έ α πα π π α α πα π φ α π φυ α α α υ α π φυ α α α α πα α π α α υ α υπ α α υ απ α φ υ αφ π α αυ υ αφ φ αυ υ αφ έ έ π υ α π α Γ α φα π α α α υ απ α α α α π α & α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α 45ΫίίΝ ή Α απ Ν α α (χ ΝΦ..Α.) 45ΫίίΝ ή Α 16

17 ΓΑ Ν Α Α Νι ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 ΓΑ Ν ΧΑ Γ ΝΓ ΑΝ Ν Α Ν Ν Χ Α Ν α α υ α φ Ν π υ υ ηίϋίίν ή Α ΓΑ Ν Α Α Νκ ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 Ν Α Ν Ν Γ Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Γ α αφ π υ υ υ 45ΫίίΝ ή Α ΓΑ Ν Α Α Ν9 ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φέ έαέ) 1 Ν Α Ν Ν ΑΧ Γ ΑΦ Ν Χ Α Ν Έ υ α α π π α φ υ α α υ α α φ υ π α φ α α φ υ 70ΫίίΝ ή ΑΧ 60ΫίίΝ ή ΑΧ 150ΫίίΝ ή ΑΧ 17

18 ΓΑ Ν Α Α Ν10 ΑήΑ Ν ΓΑ απ α α (χ Φ..Α.) 1 ΓΑ Ν ΑΘΑ Ν Χ Α Ν Α Ν ΧΑ Α Ν Γ Γ π π φα α α π α, α α α α υα π φα,ν α α α α υπ π έ π π υ α α υ α α π α α π α α πα - α α α π π α α υ α έ α α α π α π π υ α α π υ αυ απα α Ν α Να α φ πέ, α υ πα α π έ Γ α α α 1,5 tn. Γ π π φα α α π α, α α α α υα π φα,ν α α α α υπ π έ π π υ α α υ α α π α α π α Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν α Ν πα Ν α α α π π α α υ α έ α α α π α π π υ α α π υ αυ απα α Ν α Να α φ πέ, α υ πα α π Γ α α α 1,5 tn. α α υ π υ α απ α φ ( π α α, π α υ π, α α α πα α αφ α, α α πα α π έ 20ΫίίΝ ή ΑΧ 45ΫίίΝ ή ΑΧ 70ΫίίΝ ή ΑΧ αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν υ υ α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 18

19 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ Ά 1 Α α Ν Η υ αφ αυ αφ πα υπ α απ υ α π υα α α π α α α α α υ α π υ α υ υ Θ α, π π α α α υ α αφ α α υα α Ν α Ν Ν Ναπ π Ν α έ H υ απ α (π α α α α α α π υ ) α α π ,00 υ π α α υ υνφ 23% α α α απ π π υ υ 2014, α α υ υ υ π πα α έ Ά 2 χ υ α ΗΝ Ν π α α, φ α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α Νπ α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ έ α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έ βκή1λκίή έ ή11 έ έ έ, α, π α υ υ 41 «π π π π Ν α α Νπ α»έ (3) Ν π φα 11γκλήλγή έ ή1κη ( έ έ έ έ έ ) «α Ν α Ν έ έ έ» (4) υν υνββκθήληή έ ή1λ - «υ υ α α υ υ αφ» (5) υν υν βγίιή Υή11γή1λληΝ α α α α π υ υ α Ν α µα α υ Ν α α έ ( Ν ζν α Ν αφ ) (6) υν υνγζθγήβίίθή έ ή11ζ «υν αν α» (7) Ν υ υνβή π υ υ α α π (8) υν υν γηζκήφ 68 ήβί «α α φ υ υ α α α π π α Ν α» (9) υν υν γκί1ήφ 163 ήζ «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν γκηβήφ 87 ήι «α α Ν αυ Ν α Ν απ Ν α α α»έ (11) υν υν γκθ1ήφ 112 ή1γ «υ αφ α υπ Ν α α π υ, α αυ α υ «α α α α» α Ν α» Ά 3 υ α Ν χ αν α υ α α π α α Ν α Ν α μ αένη πα α α υ έν Ν Νπ π α Ν α α α ένη υ αφ υπ 19

20 ένην Ν Ν π αφ έ Ν α αν Ν α Ν Νπ φ Ν α Ν α α α Ά 4 χ π α αφ Ν α π φ Ν α µ Ν αν α α υ Ν Ν µ α Ν Ν α α Ν υ Νµ μ ανα α α Ν αν π αν αν µ π α Ν αν Ν Ν π υ Ν Ν α Ν α α Ν Ν υ Ν υ α Νπ π μ Ν α Ν α Ν μ 1. Φυ Νπ παν Ν απ Ν Να απ 2. Νπ παν Ν απ Ν Να απ 3. υ α έ 4. Ν Ν π α Ν Νφ Ά Νη ΝΝ χ αν φ Ν αφ π υ α π π α π α α υ α α α α π υ π α α α α Ν έ έ, π α υ π φ έ Η π φ α α α α α α α π α π π α α π υ α υπ π φ υέ Ν υ Ν Ν α µ Ν π Ν αν α α υ Νπ φ Ν αν π α π Ναπ Ν Ν π α αφ Ν1ίΝ α Ν µ Ν π υ Ν α Ν Ν π αν ανα αφ α Ν Ν π π π Ν απ Ν αν µα αν υνπ α αέ Ν π α αφ µ Ν α Ν µ Ν π υ Ν Ν απ υ Ν Ν α Ν α Ν υν υ Ν π υ Ν Ν π αν Ν µπ Ν αν π φ Ν α αν Ν αφ Ν Ν υπ α α υ Ν Ν µ έ υ Ν α Νπ υν Να αφ α Να α υ Νπα α,να Ν π Ν ανπ υ Ν α Ν π Ν ανπ φ Ν α Ν Ν αν π Ν Ν,Ν αν α Ν Ν Ν αν Να Ν ανπ υν Νπ φ Ν Νπ Ν Νυπ α Ν Ν υπ Ν Νπ φ Ν υν α Ν αν Νυπ π Να υ Ν α έ υ α υ α ( Ν α απ α φ ) π α α : i. π α π π α α α υ π υ υ χ α α α α π υ - υ α α α α α α - α α υπ α α υ ii. υ υ π υ α α π α α α α π α π α απ π υ α α α α π α π π α α iii. α Ν υ Ν π υ α α π α α α α π α π α απ π υ α α α α π α π π α α iv. α υ π υ α α π α α α υ π υ υ α α α α α - α α υπ α α υ, α α π α α α α α υα α α α απ α α π α π α έ ΝΝ ΝΝπ π ΝΝ ΝΝ µ ΝΝπ ΝΝ ανν αννα α α ΝΝ ανν π ανπ α Ναπ Ν αν αν α α υ Ν Να Ν µ έ Ό Ναφ Ν ανα α α Ν α Να α µαναυ Ν ανπ π Ν αν υ α Ναπ Νπ π Ν CE,Ν Να Ν π αν Ναυ Ν α α Ν Νυπ Ναυ Ναπ Ν α Ν έ Νµ Ν ανπ π Ν αναπ α Νµ Ν Ν υν Ν π αν αν π υ π α Ν Νπ φ Ν υν Ν αν µ π µ αν α α α Ν α Ν α α µαν αν φ υ Ν Ν π α αφ µ Ν µα έ ΗΝ µ Ν απ Ν πα Ν Ν µα Ν CE αν α α α Ν α Ν α α µαν απ Ν α αν Να α α Ν υ Ν µ αναπ Ν Νµ έ 20

21 Ν υµµ Ν Ν α µ Ν µ Ν υπ υ Ν Ν Ν π αν αν π υ π α Ν Ν π φ Ν υ,ν αν υ Ν Ν αν α Ν Ν Ν Ν υ Ν υ Ναπ Ν Ν π Ν Ν π αν αν α Ν απ Ν Ν υπ αν π Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν α α α Ν Ν,Ν Νπ Ν Ν Ν έ Ν αφ µ Ν αν π π Ν απα α Ν αν π φ Ν α αµα α υν µ υν α Ν Ν υ Ν µ Ν Ν υπ αν αν υ Ν αν µα αν α Ν Ν υπ α α υ Ν α Ν αν µα υ Νπ Ν αν αναυ Ν α Ν αν Να Ν Νυπ α έ Ν αφ Ν α Ν απ Ν υπ υ Ν αν Ν Ν α Ν Ν π φ Ν υ Ν α µ Ν Ν αν π υν αν υ υ Ν α Ν Ν αυ αν π υν αν π α µα π υ Ν α αµα α υν µ υέ α Νπ Ν ανπ π Ν αν υ Ν υ Ν π υ Ν Νυπ α α υ Ν υ Νµ α µ Ν π υναυ Νφ υ Ν α Ν ανπ µα ανπ υναυ Νπα υ υ έ Ν αφ Ν α α Ν αν α α υ Νπ φ Ν αν Ν Ν αν π π Ναπ Ν Ν Ν α Ν υν π π Ν Ν έν Α χαν αν α α υχ Ν µ Ν Ν Ν Ν α Ν Ν Ν υ Ν α. φ Ν Ν π αν Ν υ π α Ν υ μν (α)ν Ν Ν α α Ν α Ν α,ν ( )Ν Ν π Ν π Ν π Ν Ν α α α Ν αν Ν π Ν π υ Ν π υν π π α Ν Ν πα αν, απ π α Ν α Ν απ α Ν Ν π α Ν α α α Ν υν α έν Ν Νπ π Νπ π Ν ανα αφ α Ν υ Ν Ν αν Ν Ν Ν αν αν π α α α Ν Ν π φ Νπ Ν Ν π Να αφ α Ν Ν Νπ π µ Ν Νµ Ν α Ν Ν α µ Ναπ Ν Ν µ Ν αν Ν Ν Ν π υ Ν α Να α α Νπ υν α α Ν ανπ µ υ Ν Ν µ Ν α Ν Ν Νβί14έΝ ανπ Νπ υνα αφ α Ν Ν Νπ π µ Ν Ν υ Ν Ν µ Ν Ναφ Ν Ν Ν υ Να Ν αν Ν Νπ αν Να α α ένην Ν α Ν α α µ Ν Ν π α αφ µ Ν π Ν αν Ν Ν Ν π α µα Ν α α Ν Ν υπ α Ν Ν π Ν αν µφα Ν α Ν Ν Νβί14 α Νµ Νµ Ν Ν υ έ Νπ µ υ Ν α Νυπ µ Ν αν Ν αν α ανµ αν αν Νµ αφ Ν α Νπα Ν Ν α Ν µ α Ν µ Ν Ν π π Ν π υν Ν π Ν π υ Ν µαν απ υ α µ Ν Ν υν µ Να α υ. Ν αν π υν Ν Ν αν α Ν Ν Ν υν,ναυ Ν α Ν αν α απ Ν υπ υ Ν αν Ν υ Ν Ν π υν π α Ν αν Ν απ Ν υπα αν υν π π Ν υν Ν υν µ Ν πα Ν αυ Ν α Ν Ν α Ν Ν α Ν αν απ Ν Ν Ν Ν αν Ν Ν αέ Να µ Νπ α υν Ν π Να α φ α Ν υ Νπ α Νπ υνα υ Ν α Ν Ν αν Νπ µ Ν Ν π Ν Ναυ έ Ν π Ναπ Ν υ Ν υ Ν υνπα Ν υν Νπα Νµ Νπ Ν αν α π α Ν απ Ν υ Νµ Ν Ν υν υ Νβί14, Ν µ Ν α α Ν αν Ν Ν π έ ΑέΝ ανα α α Ν α α α α - α α α α α α π α α α α υ, α α α α α α α π α απ α α υ υ α α υ έ Θα π απα π α αφ α α απ α π π π υ α α α α α α π π α φ π α CE. Θα πα υ απα υ α α π απα απ Ν π αέ απ πα αν α α α Α α α 1, 2, α 5 α α υ υ π α π π α α υ α υ α, α α π υ α α π α α αφ α α α α α, α α π α α π π φ,, α ( α ), φ, υ υ, υ έ π, α α α αφ α α α 1, 2, 4,Ν α Ν 5 α α α π π α α α υ, α α π π α α, π π α α α έ H π υ α α χ υ αν π α α π α Ν π απα α πα α α π α α α υ α απ α χ 21

22 π π α α α. έν α α Ν Ν χ Ν α Ν έ έ Η α α απ π π α α απ α φ, α, α π υν υ, α α π α α π α απ υ Ν υπ αέ α φ α α α α π π α π α υπ π π φ α υ (π υ, α π υ ), α α υα π φ έ π π υ α α υ α α π α α π α α πα α α α π π α α υ α έ α α α π α α π α α π α π π υ α α π υ αυ απα α α α α φ π Ν α υ πα α π έ π π, α α απ α φ α α π υ α α α υ π υ α ( π α α, π α υ π ( ), α α α πα α αφ α, Να Ν α π έ Θα υπ α απ π α π υπ π υ α π υ απα α α Ν α α, απ α αν π α υ υέ Θα α α αφ υ α α υ α α π α α, π αυ Να αφ α α α υ πα έ Ά 6 Ν π υ υ α π υ α υ π π α α π υ α α π π α α απα α α α α α απ π υ α π απ υ υ υ α π υ α π υ α π α π φ αφ π υ μ α υ υ π α α ( Ν, απ α α ) φ π υ υ α α υµπ αφ µ α υ αµ αµπ α υπ α α υ υ α µ π α α α υ π φ α π α π απ π α αφ 10 α µ π υ α π α α α αφ α π π π απ α µα α υ π α αέ π α αφ µ α µ π υ απ υ α α υ υ π υ π α µπ α π φ α α αφ υπ α α υ µ έ υ α π υ α αφ α α α υ πα α, α π α π υ α π α π φ α α π, α α α α α π υ π φ π υπ α υπ π φ υ α α υπ π α υ Ν α έ Ά Ν7 µ α α µ α µ υ απ µα αυ, α υπ µ α 22

23 π υ µ π α, µ π (5) µ α α (10) µ, π υπ αφ µ α α α α α υ α 8 πα, α α Ν αυ έ π µ υ π υ π α µ α π µ α π υ υ α υπ µ α α υπ π απ α α α π υ µ υ α απ Ν α µα π υ απ Ναπ Ναυ έ Η α α α α α υ α (12) έ Ά Ν8 α µ α Η α µ α α α Νπ 5% π υ π π µ α α α α απ π µ α π φα α π π µ Ν µ µ υ υπ µ υν υν Φέ έ έν α Ν π υ π α µ π α αέ α υπ αφ Ν υ υ π υ α α α α Ν υ α πα υπ α α π α, Η α µ α π φ α α π µ α µ πα α α π υα µ µ α µ α α υ α Ν π α α υ έ Η π α α α α π υ α α πα α α α α υπ π α α φ π π α α α απ α α α π π α υ α α π υν α έ Ά Ν9 π υ µ π υ π υ α πα α α π υ µ α α α α α π α αυ, α α π φ α, π α α Ν α (12) µ έ α α α π υ α πα υ α µ α µα 12 µ φ µ α π α α α α, α α α υ α π π φυ α υ α α υα φ, π π α πα α α α υ π α α α α υ µ απ π υπ α έ π π Νπ υ πα α, π o α π µ υ µ µ υ έ Ά Ν 10 α α α α πα α α α α Χ πα αυ Η πα α α π υα µ µ α α α α α α απ α µ α π π Νπα α α α µ απ Ν µ α Ν αυ α Ν έ Η π µ α πα α α α π υ Νµ απ υµφ α µ υπ α α α α α απ α α α α αυ πα α µπ α α α µ µα έ Ά Ν11 π π µ µ µ α υ υµ α µ υ α α α αµ α π µ α Ν α α α α α αµ α α α υπ α έ Η π µ α α µ µα α π υ α α µ α α π υ π υ υ α... µ απ πα α α π υ πα α α πα α α α α απ α µ α π π έ π π π υ π π πα α α απ α α π π α π υ α α µ π µ α α α α, α α α α π µ υ α α υν µ υέ µ α α µ απ µ υ α α µ µ απ µ π, α α π φ υ µ α π υ υ µ υ α α α, α απ φα α µ π απ α α αυ α απ α α α µ α α α α υ φ αφ µ πα α µ 23

24 µ µ α µ α α Ν π α πα α έ Ά Ν12 α υ α α α α α α α α α π α έ µ α α µα α α µα α π φ µ α αυ α υ π π α α α υ α α, µ απ π µ υ έ Ά Ν13 Ν Έ π α χ υ α α α Γ α µ α υπ α µ µα υ π µ α πα α π α (100,00 Ω) π α π α π µ υ µ απ φα µ υ µ απ α µ Νυπ α έ µ α α µα α π µ υ π µ υ π µφ α µ Ν 50 υ έ έ 28/1980. α α α α π µ υ α υπ π απ µ α α απ α µα π υ απ απ αυ φ φ, πα α α α υµ α υ µ α π π µ υµ α πα α π υ υ έ α α π µ α πα α µ απ φα υ µ υµ υ υ µ απ υπ α, µφ α µ Ν 41 πα έ 7 υ έ έ 28/1980. Ά Ν1β µ α αυ απ υ α µ π π υ µ, α, απ α α α, απ φα α π υ, φα µ α α α, πα α υ α µ π π υ µ α π υ π π µφ Ν µ π έ Γ α α α α π υ α α, α υπ π α π π α α α, υπ υ α α α, π, α π α α α α α α α α α π έ Η απ π α α υ α, π α αφ, α α α υπ α (fax) α α α υ α α υ α α έ 1. α αφ α α α Ν υ α π υ α α α α α α α α α α απ υ α α υ υ π υ α α α, π α π α π φ α αέ α α π α απ υ υ υ α α υ π α α α α α α α α α α απα π α α α α υ π π α α υ απ α α α α α α α π υ π α υ α α υ Ν π α έ 2. α υπ χ α α α φ α υ υ αυ, α α π αφ υ υ, π α α α α αυ αυ υ α α υ π υ π α Ν α α αέ 3. α υπ α α α α α απ αφ υ α υ υ αυ α π π α π Ν Ν έ π π α π α π υ α α α α υ π 24

25 απ Ν πα απ π π π α π π υ έ Ά Ν13 αν α υπ π α α α α υ π υ α π α α α υ υ α α Να π α έ α α α π υ, π υ υπ α α ανα α α α α, υ απ, α π (5) α Ν απ π έ Ά Ν14 Έ α α π α α µ α, µ υ υ φ υ, α α α Ν π υ υ α µ α α Ν υ α µ έν α α Ν Ν υπ έ έ έ έ έ Ν Φέ έ έ α µ έν υ α α,, φ,, α, α υ α α α αυ Ν α υ α Νυπ Ν υ υέ αν χα αν20/03/2014 α αν21/03/2014 Θ ΝΝ υ α Ν Ν α ΝΑ απ Ν υ υ α φυ Ν υ ή Ν χα Ν χα Ν α α π υ ή Ν Ν χα Α α Ν υφ ή Ν Ν χα 25

26 Ν Α Α Ν ΝΘ Α Χ Α Ν Α Ν Θ Α ΝΘ Α Α Α Α Ν Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Α Θ Ν : 6/2014 Φ ΑΝ έέ Α Α «Ν Ν Χ Α Ν Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» π έέ,ν α. έ έ έέέέ..., έ έ, α έέ, φ έ έ, fax έ έέ Α Α Α Α/Α αφ αμ OY TIM Γ Η μ Η Η ΓΩ ΓΩ Θ Η Ω (%) Γ ΦΩ α α π υ υ α α π υ υ π π απ ρα M Η Ω Η = (30 x α) +(70 x ) = (30 x έ) + (70 x έ) = % αν α α / /2014 Ν φ 43

27 Ν Α Α Ν ΝΘ Α Χ Α Ν Α Ν Θ Α ΝΘ Α Α Α Α Ν Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Α Θ Ν : 6/2014 Α Α Α Α Α Α Χ Α έ. π υ π α α α α α ΑήΑ Α Θ Ν Φ Α Α Α Ν Χ Α Ν 1 - Φ Α Α Θ Ν Α 1 Η Νκικλ RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η Νκιλί RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η Νκιλγ RENAULT 0504 KERAX T 501 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 2000 VF633KVC Η ΝκηβκΝ MERCEDES 0704 Η Ν ( Ν Η Ν Ν ) 1997 WDB Η ΝκηγκΝ MERCEDES 0704 Η Ν Ν ΘΗ Ν Ω Ν Ν 1997 WDB ΗΗ 3524 IVECO SPA 6120 Φ Ν Ν Ν 2013 ZCFA1VM Η 7182 MERCEDES ΗΟ 8697 MERCEDES ΗΗ 3458 ΜERCEDES ΗΗ 3460 ΜERCEDES ΗΗ 3473 ΜERCEDES ΗΟ 8800 ΜERCEDES ΗΗ 3452 ΜERCEDES ΗΗ 3463 DAIMLER CHRYSLER ΗΗ 3468 MAN ΗΟ 8690 MAN ΗΗ 3472 MAN KHH 3466 IVECO SPA ΗΗ 2131 IVECO SPA 6120 Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν Φ Ν Ν Ν WDB K WDB WDB WDB WDB K WDB WDB WDB K WMAF M WMAM Y WMAM M ZCFA1LG ZCFA1LG

28 20 ΗΗΝκγιλ ΜERCEDES 0704 Φ Ν Ν Ν 1995 WDB ΗΗΝβ11λ ΜERCEDES 0704 Φ Ν Ν Ν 1989 (1 Έ )Ν ( α) WDB Η Νκιίγ IVECO - MAGIRUS 0781 Φ ΗΓ Ν Ν 1999 WJMB1VMT0 0C Η Νκι1γ IVECO - MAGIRUS 0781 Φ ΗΓ Ν Ν 2000 WJMB1VMT0 0C ΗΗΝγζηγ ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 2006 WDB P ΗΗΝγζηλ ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 2003 WDB611417I P Η Νζιγη ΜERCEDES 0704 Φ ΗΓ Ν Ν 1995 WDB ΗΗΝγζηι NISSAN MOTOR 1311 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2005 JN1KSMD ΗΗΝγηίι FIAT AUTO SPA STRADA 1.2 8V Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν 2005 ZFA ΗΗΝγηίκ FIAT AUTO SPA STRADA 1.2 8V Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2005 ZFA Η Νκλκβ MITSUBISHI L200 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2002 MMBCNK740 1D Η Νιββθ MITSUBISHI 1307 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2006 MMBJNK34K SG ΗΗΝγζηζ DAIMLER CHRYSLER 0794 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2009 WDB P ΗΗΝβ1β1 VOLKS WAGEN 0707 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2008 W2ZZZ7AZR H Η Νκθηι MAZDA B 2600 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 1999 JMZUF8UE KHI 7188 FIAT AUTO SPA DUCATO 15 FURGO KHI 7751 VOLKS WAGEN CADDY 37 ΗΗΝβ1βη FORD WERKE χύνγ 703 Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ λλθΝ(1 Ν Έ )Ν ( α) ZFA WV1ZZZ9KZ YR WF03XXBAJ 3TY KHO 8983 FORD WERKE AG TRANSIT FT Φ ΗΓ Ν Ν Ν ΗΝ 2002 WF0LXXBDF L1P Η Νιβίβ FORD WERKE χύνγ 0703 Ν ΩΦ Η Νθκκζ ΜERCEDES 0704 Ν ΩΦ Ν Η Νζιίθ FIAT - IVECO 1753 Ν ΩΦ Ν 2003 WF0KXXGB VKHU20966 WDB ZCFA1AF Η Νζιιθ FORD MOTOR CO TRANSIT BUS Ν ΩΦ 1991 SFAKXXBDY KLB

29 43 Η Νιιλκ ΜERCEDES 0704 Ν ΩΦ 2006 WDB R KHI 4777 HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2004 KMHPM81C P4U Η Νζθλί HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2003 KMHPM81C P2U Η Νζθλζ HYUNDAI MOTOR C MATRIX 595 Ν Φ 2003 KMHPM81C P2U KHI KHI KHH 3467 HYUNDAI MOTOR C HYUNDAI MOTOR C HYUNDAI MOTOR C H - 1 Ν Θ Ν 2006 H - 1 Ν Θ Ν 2006 LC ΝSϋϊχσ 1999 NLJWWH7W P5Z NLJWWH7W P5Z KMHCG51FP YU KHH 3538 PEUGEOT 307 ΝώχTωώψχωK KHH 3539 SKODA FABIA ΝώχTωώψχωK KHH 3540 RENAULT MEGANE ΝSϋϊχσ 2007 VF33CKFWB TMBBH25J VF1LM1S0H ΧΑ Α ΑΝ Γ ΑήΑ Α Θ Ν Φ Α Α Α Ν Χ Α ΑΓ Α Ν Χ Α Θ Ν Α 53 Νη1ζζι MAN HERHAESTUS Η 232 HP 54 Νηκιζθ KOMATSU Φ Ν Φ Ω Η 97 HP 55 Νηκι50 FODERIL MACCHINE ΗΧ Η Ν Φ Ν Φ Ω Η 113 HP 56 Νηκιη1 KOMATSU Ω Η Γ Ω 140 HP 57 Νηκκκλ 58 Νλκζηη MERCEDES - BENZ ANTON RUTHMANN DAIMLER CHRYSLER UNIMOG Θ Φ 170 HP ΗΧ Η 150 HP 59 Νλκζθγ SCHMIDT ΩΘ 55 HP 60 Νλκκιγ 61 Ν1ίγζίζ JCB KASSBOHRER TEMAX INTERNATIONAL Θ Η 154 HP 158 HP 62 Ν1ίγθβθ CATERPILLAR Φ Ω Η 146 HP 63 Ν111ίηζ JCB Φ Ω Η 51 HP FKI 93F G52A WDB W SLPHMV / WKK K454/75 4TK00243 JCB160WSL Ν1ίκζζθ MERCEDES- BENZ & GERA LIFT Θ Φ 132 HP WDB /

30 Γ Α Α υ π υ χ Η έέέέ... Η α : Η Θ έέέέέ... υ π Ν α υπ α... αν Ω... πα αν υ α, α αν α Ν α π φ α αν πα α Ν υ α α α Ν α Ν, υπ {Σε πε π ω η ε ω η ε αι α μ α α έ.. α έέ,} { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : α (α) έ έέέ. έέέέ... α...έ ( ) έ. έέέέέ... α έέέέ...έέέ ( ) έ. έέέέέ... α έέέέ...έέέ Έ π α α, α α αν απ αυ α Ν α υα α Ν Νυπ α υ Ν υ Έ π α α,} α Ν Ν υ π Ω..., αν υ α. / ή έέέ αν α α «ΗΝ Η Η ΗΝ ΧΗ Ω Ν ΗΘ Ν Ω»Ν υν υν Θ α υ Ν α α Ν ,00 Ω, φ α Ν Ν α...έέέν α υ α. ΗΝ πα αν α π Ν α Ν απ υ α Ν α απ υ υπ { π π α α : α α έ} { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : α Έ π α α α Ν αν αν απ αυ α α υαν α Ν υπ α υ Ν υ ΝΈ π α α. } α π α α, π α Ν υπ α αν α Ν α α υ Ν Ν α αν απ υ α α α α Ν α υ Ν Ν Ν απα α, αν (3) απ αφ π α Νπ π Ν α π. ΗΝπα α α Ν π α ανπα α υ, α απ αφ α, Ν π π α αν α αν α υπ Νπ απ α. π π α π, π α π υπ α π Ν α υ. ( υ υπ αφ ) 47

31 υ π α α Η έέέέ... : Η Θ Η α έέέέέ... υ π Ν α υπ α... αν Ω... πα αν υ α, α αν α Ν α π φ α αν πα α Ν υ α α α Ν α Ν, υπ {Σε πε π ω η ε ω η ε αι α : α α.. έ. } { ε πε π ω η Έ ω η Κ ι π α α : Ν α (α) α. έ. έέν ( ) α. έ. έέν ( )Ν α. έ. έέ Έ π α α, α α αν απ αυ α Ν α υα α Ν Νυπ α υ Ν υ Έ π α α }, α Ν Ν υ π Ω..., αν α α α...έέέένπ υ αφ Ν α. α «ΗΝ Ν Η Η ΗΝ ΧΗ Ω Ν ΗΘ Ν Ω» υν υν Θ α υ α α Ν έέέέέ..., φ α Ν Ν Να Ν έν α υ α α Ν Να Ν απ φα Ν.. υ υ Θ α. α π α α, π α Ν υπ α αν α Ν α α υ Ν Ν α αν απ υ α α α α Ν α υ Ν Ν Ν απα α, αν (3) απ αφ π α. ΗΝπα α Ν έέ α Ν υ αυ α π αφ Ν υ υ Ν αφ α Ν π αν υ π α απα α απ Νυπ έ π π α π, π α π υπ α π Ν α υ. ( υ υπ αφ ) 48

32 Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α α αν14ήί4ήβί14 Α Ν υμν9959 Α Α Χ Ν Ν ΑΓ Ν α χ Θ α Ν α Α α Ν φ α Νπ φ Ν α Ν Ν α α χα π φ α «Ν Ν Χ Α Ν Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Γ ΝβηγέληηΫίίΝ Ν Α Ν Ν ΝΦέ έαένβγσ Α Θ Ν μνθήβί14 Ν α Θ α α α α φ α π φ α α α α π φ α πα υπ α π α, α α υ π υ Ν α α υ υ υ Θ α, π π α Νπ αν Ν Ν α Ν α αν π ΩΝ(βηγέλλη,ίίΝ Ω), α Ν Ν Φέ έ έ 23%. Ά 1 χ υ α Γ αν α υ πα Ν α Ν υ α α αφ α Ν α μ (1) Ν π φα π υ α 3373/390/ α π π 4993/745/ «α α α α π υ, υ, α α α α α Νπ α αυ α πα έ έπέ υν υ, έ έ έ α έ έ έ έ έ έπέ π υ έ ή βγλθή1ληγ» (2) υν έ έ βκή1λκίή έ ή11 έ έ έ, α, π α υ υ 41 «π π π π Ν α α Νπ α»έ (3) Ν π φα 11γκλήλγή έ ή1κη ( έ έ έ έ έ ) «α Ν α Ν έ έ έ» (4) υν υνββκθήληή έ ή1λ - «υ υ α α υ υ αφ» (5) υν υν βγίιή Υή11γή1λληΝ α α α α π υ υ α Ν α µα α υ Ν α α έν ( Ν ζν α Ν αφ ) (6) υν υνγζθγήβίίθή έ ή11ζ «υν αν α» (7) Ν υ υνβή π υ υ α α π (8) υν υν γηζκήφ 68 ήβί-3-βίίιν «α α φ υ υ α α α π π α Ν α» (9) υν υν γκί1ήφ 163 ήζ «υ π π α α α α υ α υ υ α α α υ α α» (Ά ΝζθΝ Ν απ Ν υ ) (10) υν υν γκηβήφ 87 ήι «α α Ν αυ Ν α Ν απ Ν α α α»έ (11) υν υν γκθ1ήφ 112 ή1γ «υ αφ α υπ Ν α α π υ, α αυ α υ «α α α α» α Ν α» Ά 2 π Ν α Χ α Ν Ν υ π π α α π υ ,00 α Φέ έ έ 23%, α υ Ν ,00. Θα α π α έ έ έ υ π π υ Ν2014. Η α α α υφ απ υ π υ υν υνθ α έ α: 1

33 ΑήΑ Α Γ (χ Φέ έαέ 23%) 1 1 Η , Η , Η , Η , Η , Η 3.500, Η 5.000, Η 4.000, Η 2.500, Η 1.000,00 Θα α π α έ έ έν υ π π υ 2014 π Νφα α Ν πα α Ν α π π. ΑήΑ έαέ έ Γ ΑΦ π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν Ν α Ν φ ΝΝρΝγ,ηΝth Ν π Ν π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α Ν Ν α Ν υ Ν π Νφ Ν ΝξΝth Ν π π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ π Ν α α α Ν ( ) 6.150, , , , , , π υ Ν α Ν υ Νυπ α α υ Ν Ν π 4.920,00 π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν 7.380,00 α Ν αν φ Ν ) π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν Ν α Ν υν ( α φ Ν α Ν αφ Ν α π υ αν π υ α α ανπυ Ν α αν αυ αν α Ν αν φ Ν )Ν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν π , ,00 2

34 π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν 4.920,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν π α Ν Ν 1.230,00 Ν π α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 1.230, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν π Ν α α α 2.460, α Νφα π α Ν α Ν αφ Ν Ν π 615, π υ Ν α Ν α υ υν π Ν α α α 4.305, π υ Ν α Ν α υ υν Ν π 1.845, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν α Ν α Ν υν Ν π 615, π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 3.075,00 α Ν α Ν υν π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν Ν 1.230,00 α Ν α Ν υν Ν π π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν 2.460,00 π Ν α α α π υ Ν α Ν υ Ν α φ Ν Ν 615,00 Ν π α α Ν α Νπ Ν Ν π Ν α α α 984, α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π 246,00 Ά 3 Α α υ α Α χ Ν π υ π Χ α π Ν α Ν ΗΝα α υ ανα α ΝΘ α έ Η α πα υπ α α π α α π α α π α α α υ υ α, φ α π φ α α α α Νπ φ έ Ν α µ Ν αν α Ν o Ν υνπ Ν α υν α Ν α α Ν( Ν υ μν αν α Ν βν έ έν ηιίίζν αν α α,ν φ Ν βγλβγν γίγη1)ν π Ν Ν α µ α Ν π π Ν Ν12 α υν µ αν υ αέ αν α Ν υν α µ Ν α Ν Ν10:00 πέµέ α Ν αν Νπα α α Ν Νπ φ Ν Ν10:30 πέ έ Η πα α α π φ µπ α υ α µ α α πα π φ π υ α α α υ α α π υ π υ αφ µ έ Η πα α α α απ π π µ π π π α α Νµ υ α π φ έ φ π υ α α α πα απ α α α, α π α π φ α έ Ν αν υ Να α Ν α Ν Ν α Ν Ν Ν Να Ν αϋν Ν αν Ν Ν π Ν αν Ν αν αν α Ν αέ βέν Ν π φ Ν α α α Ναυ π π Ν Ν Ν υ υν π π υν υ Ν Ν αν α Ν αν υν α έν Νπ φ Ν π Ν αναπ α Ν α Ν α υ Ν Ν α Ν Ν π π Ν Ν π Ν Ν Νπ υ Ν υν α Ν Ν α. γέν φ Ν π υν π α Ν Ν Ν Ν π π Ν π Ν π Ν απ Ν Ν αν υν α Ν Ν απ φ α α,ν α Ν πα α α α Ν Ν π,ν Ν Ν π π Ν Ναυ Ν ανπ α Ν Νυπ αν Ν Νπ Ν Ν αν υ α Ν α Ν πα α α Ν Ν π π Ν α Ν α Ν π Ν Ν Ν Ν π α Ν π υν α α Ναπ Ν Ν α υ,νπ υν αναπ φ α Ν α Ν Ν Ν Νπ υν α α α Ν Ν Νπ α αφ Ν α α αέ ζέν π π α Ν Ναπ Ν α,ν φ Ναυ Νπ α Ν Ν Ν Ν Ν(ζ)Ν Ν απ Ν Ν π Ν Ν α Ν α Ν υν α Ν α Ν Ν απ Ν απ Ν π α Ν Νφ Νπ φ Ν Ν αν Ν αέ ηέν φ Ν π υν α α α Ν π αν Ν α Ν Ν α Ν π φ α Ν Ν αν απ φ α έ 3

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Περαία, 09/06/2015 Αριθµ. Πρωτ.-.Υ.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Περαία, 09/06/2015 Αριθµ. Πρωτ.-.Υ.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.16 14:58:14 EET Reason: Location: Athens υ ψζikψν ψεηkθρtiρ Y ηyθγυiην, ΝΣΝΘ Γ Ν Θ Ν Ν Ν Ν υφηθυiρνρθxρiηtψt

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠ4690Ω3-ΘΗΦ 14SYMV

ΑΔΑ: ΒΙΞΠ4690Ω3-ΘΗΦ 14SYMV ΝΝΝ 4 έ έν ΝΣΝΘ ΝΓ Ν Φ ΝΝκΝ έγέ έ έ 14SYMV001928272 2014-03-18 ΝΝ ΝΝ ΝΝ ΝΝ ΝΝ ΝΝ 83/2014 α Νκ 42422,86 ( α αν Ν α αν Ν ΝΣΝ αν π, π α α ΝΝ ΝΦέ έ έ) αν Νπ ανκ Ν ω ω α Ν α Ν α Ν Ν Ν α Ν Υ α ) Ν α π Ν α,ν

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.05 11:35:44 T AGENCY EEST Θ Ν Reason: Location: Athens Ν Ν : Ν Γ Ν Γ Ν Γ Ν Ν α ΫΝεβ1ίίΝ α 14PROC002275167 2014-09-05

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002471155 2014-12-12 INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Γ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.13 16:21:21 EEST Reason: Location: Athens ΝΝΝ Φ Ω Ω Ω Θ ΣΝ Ω Ω Θ Ω,Ν ΣΝ α

Διαβάστε περισσότερα

ηέ Ν ίβέβίέθίθγέίίί1 α Ν Ν ίβέγηέθίθγέίίίγ π Ν 1θέκ1θΫίίΝ Ν Ν

ηέ Ν ίβέβίέθίθγέίίί1 α Ν Ν ίβέγηέθίθγέίίίγ π Ν 1θέκ1θΫίίΝ Ν Ν Η ΗΝΝ Η ΝΘ ή Η Η ΝΘ ή ΗΝ Χ Ω Ν Η Ω Η ΝΗή Ν ΓΩ ΝΤΝ Η Η Η ΝμΝ Η ΝΝΘ έ μίκήβί1η εe Η ΗΘ μν «ΗΘ Ν Φ Ω Ν Ϋ Ω Ν Ϋ Ω Ν Ω Ν ΝΓ ΝΓ Ν Ν Γ Ν Ν Η ΝΘ Ν Ν Ω Ν Ω ΝΝ Ω Ω Ν Ν»ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Η Η ΝΝμΝΝΝί3/

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC έ θγ,ν11ηδε α,νένβ1ίιβθε1βγ,νfax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, Τ Η Α λη οφο ίε : α π ΝΓ E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr α,ν22/12/2014 ένπκννebf 2 /6969 ΚΗΗ ΗΙ Α ΙΧ Ι ΙΚ ΙΑ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

Ασφάλιση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας 13REQ001767078 Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαία:6/12/2013 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 89427 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρµόδιος Υπάλληλος:Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Πρώτη Α/Α κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος -Μάρκα Αρ,Πλαισίου κυκλοφορία Υπηρεσία 1 ΚΗΙ 2470 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C3 VF7SC8FPOBA534477 12/08/11 Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

A: : ,50ά 16%) :

A: : ,50ά 16%) : Ω Ω - Ω 2014 A: 20-6061.001 25-6061.001 30-6061.001 35-6061.001 : 13.056,50ά (... 16%) 1. &, : Ω - Ω 2014, 13.056,50ά 11.255,60ά 1.800,90ά 16%. Η 13.056,50ά 2014..: 20-6061.001 25-6061.001 30-6061.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 33.580,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 33.580,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Η Η Α Α ΧΑ Ω Η Α ΧΑ Ω Γ ηγο ου Ε α. 50 α Κ. φα ανά η Χαν ά Κ τη 73135 η.: 28213-41747 Fax: 28210-72070 www.dlt-chania.gr, email: dimlimeniko@chania.gr 14SYMV001933765 2014-03-19 ΧΑ Α 28-6-2013 Α.. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:. Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

: 25 = 42, /05/ /04/ = =

: 25 = 42, /05/ /04/ = = Ν Ν Ν Ν ΝΧ ) 23-01-2015 Ν Ν, Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ( ), : 1) Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν.3 Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν,Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 2) Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν. Ν Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η κ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η κ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η κ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜ ΗΝ 14SYMV

ΤΜ ΗΝ 14SYMV I Ν I Ν Ν Θ ΤΜ ΗΝ Γ αν Ν Ν α Ν α α Ν Ν α Ν α Ν Νπ αν Ν, Ν Ν. Ν α Ν Ν Ν Ν αν Ν 1ζ π 2014 αν έν α Ν ανν1δκίίν Νπα α Ν α : 14SYMV002009130 2014-04-25 1) Θ αν απα π Ν,Ν α Ν Ν Ν,Ν ΝΓ Ν 2) Ν α αν Ν Ν π αν Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Περαία, 10/08/2015 Αρ.Πρωτ.19068 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

α Ν α αν π Ν π Ν πα ΝΣΝ α,ν Ν α α Ν πα ακν Νπα Νπ α α π Ν αππ α: α αν ,Ν α α,νβί16

α Ν α αν π Ν π Ν πα ΝΣΝ α,ν Ν α α Ν πα ακν Νπα Νπ α  α π Ν αππ  α: α αν ,Ν α α,νβί16 Ν Θ Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Γ Γ Ν Ν Ν απ α Ν α αν π Ν π Ν Ν πα ΝΣΝ Ν α κ ΝΘ α,ν Ν α α Ν Ν πα Ν π Ν Ν Ν ακν Ν Νπα αν Νπ α π α π Ν αππ..: 424 π π α: α αν α,ν α αν α,νβί16 Ν πα αν π α Ν α αν Ν αν π Ν αν Ν π Ν Ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR Ο ΗΓ Ν Γ Α Α Α Η,ΝΝΧ Η Η Ν Α Ν Ν Η Η Η Ν GR Χ Ο Η Ν ΝΘ Ν ΝΥ Ο ΘΗ Φ γ Ν α : EN13229 γ α ανγ αν Ν π ογ Ν Νπ ο ο Ν ΝLA NORDICA. Ν ανπ ο αν ΝLA NORDICA πο ί Ν αν α α ί Ν Ν Ν ο ο ο α Ν α ο αν γ αξ ΑΝΟΝ ΝΑ ΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Powered by MagiCircle

Powered by MagiCircle 1 Ά 500 Α Ο ύ Έ Ά, 2009 Powered by MagiCircle www.arisgiavris.gr 2 Ά 500 Α Ο ύ Έ 3 άβα ο ο ού Ε ι ει ε ω ύ : MagiCircle Ά ης ι ς ω γ ε ω ύ : Ά ης ι ς Ά ης ι ς 2009-2010 www.arisgiavris.gr email: giavris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΖΙΙ7Λ7-42Ρ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΔΑ: ΩΖΙΙ7Λ7-42Ρ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΔΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:43:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5 Ν Ν Ν Φ Ν Ν Θ Ν Ν Ν Ν Θ Ν Θ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 15:26:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΕΨΓ-0ΣΤ Η Η Η Α Α & Α Η Η Η Α Α Η Α Η Η Α Α Α Α Α Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/8/2016 μέχρι 31/7/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ Ξ Δ Ο Η Γ Ο Α Φ Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ Ξ Δ Ο Η Γ Ο Α Φ Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΚΔΙΔΡΖ: Ξξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν20/10/2016 TMHMA : Θ. Ν απ Ν Ν π α Ν αν α Ν Ν έ έν 1ίέζίζγέίίίεΫΝ 1εέζίζγέίίί1ΫΝ βίέζίζγέίίίδν ΫΝ 1,2,7,8,10,11,12,13,15.

Ν20/10/2016 TMHMA : Θ. Ν απ Ν Ν π α Ν αν α Ν Ν έ έν 1ίέζίζγέίίίεΫΝ 1εέζίζγέίίί1ΫΝ βίέζίζγέίίίδν ΫΝ 1,2,7,8,10,11,12,13,15. Ν Ν Ν Ν Ν - ή : Ν TMHMA : Θ Ν20/10/2016 έ έ 54483 Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν - α Ν Ν α Ν Ν π Ν α Ν Ν α Ν π Ν αν α Ν π Ν Ν «π αν πα Ν Ν α Ν π α α Ν αν Ν Ν α Ν α Ν Ν Ν α Ν απ α Ν αν Ν Ν βί1ζ»ϋπ π ηγέζεθϋιζν Ν Υ π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (για τον υπολογισμό ασφαλίστρων πυρός και πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες) ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΒΑΖ 2208 YAMAHA / YHSOSA03 ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΑΖ 2209

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

4. Να υπολογιστεί η πίεση που χρειάζεται να ασκηθεί για να λιώσει ο πάγος στους -4 ο C. (1.5 β)

4. Να υπολογιστεί η πίεση που χρειάζεται να ασκηθεί για να λιώσει ο πάγος στους -4 ο C. (1.5 β) Α Ε Η Ν Α Ω ΝήΝ Η ΑΝΕ Η Η Ν Ω Ν Ω Ε Ν Ν ανφυ χ εία 29/09/2010 α ε α χ β β ία/ ε α 2έη h πώ υ α ό α ε ε α υ:...... Α.Μ.... 1. αν αν π Ν π Νπ Ν1atm (a) Ν1 kgr H 2 O α α Ν-7 ο C; (b) Ν1 t H 2 O α α Ν+7 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού ,00, με ΦΠΑ 23 % (CPV : Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων) ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προϋπολογισµού ,00, με ΦΠΑ 23 % (CPV : Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Α.Π 72641 26/11/2015 «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων (σύμμεικτων

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Γ Γ & Η Η ΓΓ Η 6 Γ.. Η Η, Η - Γ Η Η : Γ Φ ΗΘ Ω Η Φ : ΓΓ Η Θ., Φ. Θ Φ.,. Χ. / Η Η.. 24100 Η : 27213-63128,130 F Χ : 27210-46129 E-MAIL:promithies@nosokomeiokalamatas.gr Θ ΧΗ ΓΩ Η Ω Η Χ Γ Γ INFORMATICS DEVELOPMEN

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. Λ. 01/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΝΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370 2 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ VOLVO STATION 16 KY 7256 1999 ΚΑΛΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 2316 3 ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP KIA 14 KY 7263 2001

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Το γο χ α ο ο α απ Ευ πα Έ (ΕΤΠ ) α απ Ε ο Π ου Ε α α ου γα α Δ υ υ α α α α Kardjali α α α α υ α π π π α φα α αυ α υ α αε ΔMedicinetΕ Η Η Η 4... & Θ Η Γ Η Η Δ Γ Ε : 14SYMV002124685 2014-06-24 Το γο χ α

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.10 10:06:54 EET Reason: Location: Athens! :"71#97$$-%&' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 2 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY9961 2003 ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Α Η Η υ πα α φ α π υ ( ) 13SYMV001809529 2013-12-27 Θ 24 /12 /2013..:2977 Η Η Η Α Α Φ Α Η Η Η Α Θ Θ 1 ου Γ Δ Θ Γ Φ Θ Ε π Δ Η Ω Η Η Γ Η Η Ω Φ Θ Ε Ποσού 822.220,56 Ευρώ με ΦΠΑ α 1 Χ... 4 Θ... 4 Γ... 8 Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : 2016-2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC001942210 2014-03-24 Π Ρ ΡΣΗΜ Ν Ι ΚΗΡΤΞΗΝ ΝΟΙΥΣΗΝ Ι ΙΚ Ι Ν ΥΣτπκμΝΝ ) ΓδαΝΫλΰαΝπκνΝ θν ηπέπ κνθν κνπ έκν αληκΰάμν πθν Ο βΰδυθνβίίδή1θνεαδνβίίδή1η Γ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ Φ Ν Ν - Ω Θ κν Ω Ν Ω κν Γ Ω Ω,Ν

Διαβάστε περισσότερα

1 6 / 0 3 / ΗΜΟ ΝΝΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

1 6 / 0 3 / ΗΜΟ ΝΝΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΝΝΙΩΑΝΝΙΣΩΝ έ Μ Μ Μ Θ - Μ Μ- Θ ιμ απ Μζ ιμ πα αμ άμ2εδίβμ-61334 Email: ampasouna@ioannina.gr Φ : 2651 0 74441 γδγγγμ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY α Μ 16/ 03/ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10-2 - 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Ιανουάριο του 2014 κυκλοφόρησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελληνική Εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπ: 130.000,00 Ευρώ Πηγή: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 65000,00 K.Μ.: Π08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 1 165 ΚΗΙ 6853 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΜΥΛΟΣ 68 1992 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΚΟΜΙ Η 5.500,00 2 185 ΚΗΙ 6855 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα