ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»"

Transcript

1 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο Νηθόιανο Αμακπαλόπνπινο ηαύξνο Βαληαξάθε Διέλε Βαζηιάθε Φσηεηλή Βαζηιόπνπινο Νηθόιανο Βεηνύιεο Ησάλλεο Βιαζηάξε Γεσξγία Βιαρόπνπινο Αιθίλννο Βιάρνο Κσλζηαληίλνο Γεσξγηόπνπινο Κσλζηαληίλνο Γεσξγηηζέαο Κσλζηαληίλνο Γξάκςα Βαζηιηθή Γξάςαο θσλζηαληίλνο Γάκε Θεόδσξνο Γελαμάο Υξήζηνο Γηαθάηνπ Κσλζηαληίλα Γνύπεο Αλαζηάζηνο Εάθεηξα Δπαγγειία Εαραξήο Ησάλλεο Εέκπεξεο Αιέμηνο Εεξβνύ Δηξήλε Εεξβνύ Κσλζηαληίλα 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ.3 ΔΙΑΓΧΓΗ 4 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ..4 ΑΙΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ..5 ΟΙ ΓΟΝΔΙ ΠΟΤ ΚΑΚΟΠΟΙΟΤΝ.5 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 5 ΚΤΡΙΔ ΜΟΡΦΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΔΛΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ. 6 ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΙ ΙΓΡΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 7 ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗ ΙΓΡΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ...8 Η ΑΛΛΗ ΠΛΔΤΡΑ ΣΧΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΣΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ 11 ΠΑΙΓΙΚΑ ΥΧΡΙΑ SOS.. 11 ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 12 ΠΑΙΓΑΓΧΓO 12 ΟΙΚΟΓΔΠΟΙΝΑ-ΘΔΙΑ SOS..13 ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ..13 ΣΔΓΗ ΝΔΧΝ 13 ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 13 ΚΔΝΣΡΟ ΒΡΔΦΧΝ ΜΗΣΔΡΑ..14 ΑΝΑΓΟΥΗ 15 ΤΙΟΘΔΙΑ..16 ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟ 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.18 Β ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 19 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ.19 ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΜΔΧΝ- ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ 20 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. 20 ΔΠΙΛΟΓΟ...20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ..21 ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 21 ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΘΗΣΧΝ 26 ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ «ΘΔΑΣΡΙΚΟ».26 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ.27 2

3 <<ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ>> Σν παηδί ρξεηάδεηαη Να ην επαηλνχλ γηα ην παξακηθξφ πνπ θάλεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<< ΔΗΜΑΗ ΗΚΑΝΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟ ΜΠΟΡΧ! >> Να ηνλ αθνχλε πξνζερηηθά θαη λα ζπδεηνχλε καδί ηνπ. Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ατσα ΠΟΤ ΝΗΧΘΧ ΚΑΗ ΚΔΦΣΟΜΑΗ ΔΗΝΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΑ! ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΜΔ ΑΚΟΤΝ!>> Να ηνπ αθηεξψλνπλ πνηνηηθφ ρξφλν θαη λα έρεη αδηάζπαζηα αθηεξσκέλε ηελ πξνζνρή ζε απηφ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<< ΜΟΤ ΑΞΗΕΔΗ ΝΑ ΜΔ ΠΡΟΔΥΟΤΝ! ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΝΑ!>> Να ληψζεη φηη είλαη θαινδερνχκελν θαη φηη ην αγαπνχλ! Δίλαη ζεκαληηθά νη αγθαιηέο, ε δεζηαζηά θαη ηα ρατδεπηηθά νλφκαηα! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<οη ΑΛΛΟΗ ΜΔ ΘΔΛΟΤΝ ΓΗΑ ΠΑΡΔΑ! Ο ΚΟΜΟ ΜΔ ΤΜΠΑΘΔΗ>> Να ληψζεη φηη ην απνδέρνληαη φπσο αθξηβψο είλαη, κε ηηο κνλαδηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηα δηθά ηνπ ηαιέληα, ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<δημαη ΜΟΝΑΓΗΚΟ! ΔΗΜΑΗ ΚΑΛΟ ΔΣΗ ΟΠΧ ΑΚΡΗΒΧ ΔΗΜΑΗ! >> Να ηνπ πξνζθέξνπλ αγάπε δίρσο φξνπο! Γηα απηφ πνπ είλαη θαη φρη γηα απηά πνπ θάλεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<δημαη ΑΞΗΑΓΑΠΖΣΟ! >> Να κάζεη ηελ πεηζαξρία! Να απμεζεί ε εθηίκεζε ηνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηελ επηβνιή ησλ θαλφλσλ, νξίσλ θαη ινγηθψλ πνηλψλ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<μοτ ΑΞΗΕΔΗ ΑΓΑΠΖ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΟΣΑΝ ΚΑΝΧ ΛΑΘΟ! >> Να κελ πξνζβάιιεηαη κπξνζηά ζε άιινπο θαη λα κελ ππνηηκάηαη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<< ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΝΧ ΚΑΛΑ ΣΖΝ ΕΧΖ! >> Να έρεη ρξφλν γηα λα κάζεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<σο ΝΑ ΚΑΝΧ ΛΑΘΟΗ ΔΗΝΑΗ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ, ΔΣΗ ΜΑΘΑΗΝΧ ΚΑΗ ΠΡΟΟΓΔΤΧ!>> Να έρεη επθαηξίεο λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη επζχλε, λα δεκηνπξγήζεη κφλν ηνπ, θαη λα πεηχρεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<μπορχ ΝΑ ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΧ! ΔΥΧ ΘΑΡΡΟ! >> Να ηνλ ελζαξξχλνπλ γηα πγηεηλή δσή, κε θαζαξηφηεηα, άζθεζε θαη ζσζηή δηαηξνθή! Να ηνλ βνεζνχλ λα ληχλεηαη κε ηξφπν πνπ ληψζεη ειθπζηηθφ ψζηε λα έρεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ! Να κάζεη λα ιέεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ζπλέρεηα:<<δημαη ΟΜΟΡΦΟ!>> Να κελ ην κεηαρεηξίδνληαη κε δηαθξίζεηο θαη κελ ην ζπγθξίλνπλ κε ην άιιν παηδί! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<γδν ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΧ ΑΝ ΚΑΠΟΗΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΗΝΧ Ο ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ!>> Να κελ ηνλ ηξνκάδνπλ κε θαηαζηξνθηθά ζελάξηα γηα ην κέιινλ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<δημαη ΑΦΑΛΖ! ΔΥΧ ΠΑΝΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖΝ ΕΧΖ ΜΟΤ!>> Να έρεη θνηλσληθή δσή, δηαζθέδαζε θαη θίινπο λα ηνπ θέξνληαη θαιά! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ:<<δυχ ΚΑΛΟΤ ΦΙΛΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΛΟΤΝ!> 3

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηφο καο είλαη ηα παηδηά ηα νπνία κεγαιψλνπλ καθξηά απφ ην θπζηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σα ππνζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο νκάδεο είλαη ε ηδξπκαηνπνίεζε, ν εζεινληηζκφο, ε πηνζεζία αιιά θαη νξγαληζκνί φπσο είλαη ην «Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» θαη ηα «Υσξηά SOS», ην Κέληξν βξεθώλ «Μεηέξα». ηελ πξνζπάζεηά καο λα αληρλεχζνπκε ηνλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ρσξίο θπζηθή νηθνγέλεηα αλαηξέμακε ζε δχν ΜΚΟ θαη έλα ίδξπκα, ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ», ηα «Παηδηθά ρσξηά SOS» θαη ην θέληξν βξεθψλ «Μεηέξα», κειεηψληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηηο παξνρέο ηνπο πξνο απηά ηα παηδηά. Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ν ζθνπφο καο ήηαλ λα απνθηήζνπκε νκαδηθφ πλεχκα, λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα βγάινπκε εηο πέξαο κε επηηπρία ην ζέκα πνπ καο απαζρφιεζε. Δπίζεο, ζηφρνο καο είλαη ε ελεκέξσζε γηα έλα πνιχ ζνβαξφ θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Μέζα ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο καο απηήο ζέινπκε λα δείμνπκε πξάγκαηα πνπ ίζσο λα κελ γλσξίδεη θάπνηνο γη απηά ηα παηδηά θαη ίζσο λα ηνλ πξνβιεκαηίζνπλ, αιιά θαη λα ηνλ ζπγθηλήζνπλ. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Καηαξράο επραξηζηνχκε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Α1 πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο εξγαζίαο. Γεχηεξνλ επραξηζηνχκε ζεξκά ηελ ππεχζπλε γηα ηελ εξγαζία θαζεγήηξηα, θα Λέηζηνπ ε νπνία κε ππνκνλή θαη ζχλεζε ζπλέβαιε ζηελ εξγαζία, θαζνδεγψληαο καο ζε θάζε βήκα ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, επραξηζηνχκε ηελ δηεπζχληξηα θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ καο παξαρψξεζαλ ηηο αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο ζηηο νπνίεο εξγαζηήθακε θαη εηνηκάζακε ηελ εξγαζία. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ εθ κέξνπο φισλ ησλ παηδηψλ ζηνλ θ. Αιεβίδν πνπ καο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, γηα ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο καο θαη γηα φιε ηελ ζηήξημε πνπ καο πξνζέθεξε ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο. ΑΗΣΗΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη κεγαιψλεη έλα παηδί παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα δηακνξθψζεη κεγαιψλνληαο. Η νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ πξψηε εζηία θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ην άηνκν δηακνξθψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, αλαπηχζζεηαη θαη ιακβάλεη ηα εθφδηα εθείλα ηα νπνία ζα ην θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη λα ηα βγάιεη πέξα. Οη γνλείο ινηπφλ, έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ηνπ δψζνπλ 4

5 εζηθέο αμίεο, ζσζηή θξίζε θαη ην ζάξξνο λα αγσλίδεηαη. Σνπ καζαίλνπλ ηελ αμία ηεο αγάπεο, λα βάδεη ζηφρνπο θαη λα ηνπο θαηαθηά θαη λα δεη κε ηελ αιήζεηα. Οξηζκέλεο θνξέο, φκσο, νη γνλείο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ απηφ γηα πνηθίινπο ιφγνπο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα θαηαιήγνπλ ζε ηδξχκαηα. Οη Γνλείο πνπ θαθνπνηνύλ Σα επξήκαηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο δείρλνπλ φηη νη γνλείο είλαη άηνκα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο γηα θξνληίδα θαη ζηήξημε ηφζν απφ θνηλσληθνχο θνξείο, φζν θαη απφ εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο. Μπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ: νβαξέο ςπρηθέο δπζθνιίεο (π.ρ. πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ςπρηαηξηθέο δηαγλψζεηο φπσο, θαηάζιηςε, δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ζπαληφηεξα ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο). Πεξηνξηζκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. - εκαληηθή δπζθνιία λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο παξνξκήζεηο ηνπο (θπξίσο ηηο επηζεηηθέο). πλαίζζεκα βαζηάο αλεπάξθεηαο γηα ην γνλετθφ ηνπο ξφιν θαη γηα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο γεληθφηεξα. Έληνλεο (λαξθηζζηζηηθέο) αλάγθεο γηα εμάξηεζε θαη πξνζνρή απφ ηνπο άιινπο, ηηο νπνίεο ηείλνπλ λα θαιχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα παηδηά ηνπο σο πεγή θξνληίδαο. Έηζη, ηα παηδηά ηνπο αλαιακβάλνπλ λα ζηεξίδνπλ ηνπο γνλείο, παξακειψληαο ηηο δηθέο ηνπο θπζηνινγηθέο αλάγθεο γηα θξνληίδα θαη εμάξηεζε (ην ιεγφκελν ζχλδξνκν "γνλενπνηεκέλνπ παηδηνχ"). Καθέο ζρέζεηο κε ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο πνπ θαθνπνηνχλ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα ή κάξηπξεο βίαησλ ζθελψλ κέζα ζηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. Με ηελ θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ηείλνπλ αζπλείδεηα λα αλαθνπθίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηα δηθά ηνπο παηδηθά ςπρηθά ηξαχκαηα κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο "ηαχηηζεο" κε ηνλ βίαην θαη επηζεηηθφ γνληφ ηνπο (ν ιεγφκελνο κεραληζκφο "ηαχηηζεο κε ηνλ επηηηζέκελν"). Έηζη έλα θαθνπνηεκέλν παηδί ελδέρεηαη λα γίλεη θη εθείλν έλαο βίαηνο γνληφο ζην κέιινλ, ζπλερίδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηα-γελεαινγηθφ πέξαζκα ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα. πρλφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο, ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη επηβνιήο δχλακεο ζηα παηδηά ζπγθξηηηθά κε θπζηνινγηθνχο γνλείο. Δπίζεο, εθδειψλνπλ ζεκαληηθά ζπαληφηεξα ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο (π.ρ. παηρλίδη, δηάινγν, θαζνδήγεζε) κε ηα παηδηά ηνπο. - Αθακςία ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζην παηδί, αιιά θαη ζε άιια ζέκαηα ηεο δσήο γεληθφηεξα. - Σάζε λα αληηιακβάλνληαη θαη λα πεξηγξάθνπλ ην παηδί κε ηξφπν αξλεηηθφ ("δχζθνιν", "θαθφ", "πξνβιεκαηηθφ"). Έηζη αξλεηηθά άιισζηε βιέπνπλ θαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Παηδηθή θαθνπνίεζε Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα, νη ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηάξθεηα θαη επεξεάδνπλ θαη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνχ, κεηαηξέπνληάο ην ζε έλαλ ελήιηθα πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. Γεκηνπξγεί άηνκα κε έληνλα πξνβιήκαηα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ηα νπνία δπζθνιεχνληαη λα αγαπήζνπλ θαη λα εκπηζηεπηνχλ, έρνπλ ηάζε πξνο θαηαρξήζεηο, εκθαλίδνπλ αγρψδεηο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη θαηάζιηςε. Δπίζεο, νη άλζξσπνη πνπ ππέζηεζαλ θαθνπνίεζε φηαλ ήηαλ παηδηά ελδέρεηαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζε θαθνπνίεζε παηδηψλ φηαλ ελειηθησζνχλ. 5

6 Παηδηθή θαθνπνίεζε ππήξρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, αιιά κφλν πξφζθαηα, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά γη απηφ ην ζέκα, λα δεκηνπξγνχλ λνκηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ θαθνπνίεζε, λα νξίδνπλ θπβεξλεηηθνχο θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ηε δχλακε λα απνκαθξχλνπλ παηδηά απφ ηα ζπίηηα ηνπο, θαζψο θαη λα δηεμάγνπλ ρηιηάδεο εξεπλεηηθέο κειέηεο επάλσ ζην ζέκα. Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζπκβαίλεη ζε πνιχ κεγαιχηεξε θιίκαθα απφ φζν γλσξίδνπκε φκσο θαιχπηεηαη απφ έληνλε κπζηηθφηεηα. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Βξεηαληθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ πξφιεςε ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ηα ¾ ησλ παηδηψλ πνπ θαθνπνηνχληαη ζεμνπαιηθά δε ζα κηιήζνπλ ζε θαλέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο γηα απηήλ. Aθφκε απφ φζα παηδηά κηιήζνπλ, ειάρηζηα ζα θζάζνπλ λα απαζρνιήζνπλ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ή ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Δπξήκαηα εξεπλψλ έρνπλ δείμεη φηη ηα θνξίηζηα θαθνπνηνχληαη κε ζπρλφηεηα 3 θνξέο πςειφηεξε απφ φηη ηα αγφξηα, φηη ηα αγφξηα είραλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα ζπλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε θαη ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε απφ ηα θνξίηζηα θαη φηη ηα παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα θαθνπνηεζνχλ ζεμνπαιηθά απφ ηε ειηθία ησλ 3 εηψλ θαη άλσ. Ο πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εθηηκάηαη φηη είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ δείρλνπλ νη έξεπλεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο δελ αληρλεχνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε εηδηθά, φπνπ δελ ππάξρνπλ απαξαίηεηα ζσκαηηθέο ελδείμεηο, ε κπζηηθφηεηα θαη ε ληξνπή εκπνδίδεη ηα παηδηά αιιά θαη ηνπο ελήιηθεο πνπ γλσξίδνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα. Κύξηεο κνξθέο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παηδηώλ σκαηηθή θαθνπνίεζε Η ζσκαηηθή θαθνπνίεζε πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο ηξαπκαηηζκνχο ή θαθψζεηο δηαθνξεηηθήο ζνβαξφηεηαο θαη ζπρλά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, πνπ δελ νθείινληαη ζε αηπρήκαηα. Η θάθσζε κπνξεί λα είλαη κία ή πνιιέο, παξαηεξνχληαη δε ζπρλφηεξα ζην θεθάιη θαη ζηα άθξα ηνπ παηδηνχ, δειαδή ζηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο νθείινπλ, αθφκα θαη κε ηελ παξακηθξή ππνςία, λα εμεηάδνπλ κε πξνζνρή φιν ην ζψκα ηνπ παηδηνχ. Φπρνινγηθή θαθνπνίεζε Η ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ απφξξηςε, εθθνβηζκφ, απνκφλσζε, εθκεηάιιεπζε, ππνηίκεζε, ζπλαηζζεκαηηθή απξνζθνξφηεηα φπσο θαη θνηλσληθά απνθιίλνπζεο πξάμεηο. Παξακέιεζε Χο παξακέιεζε ζεσξείηαη ην θαηλφκελν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηαηξνθή, ε ηαηξηθή θξνληίδα, ε έλδπζε, ε ζηέγαζε, ε ζρνιηθή θνίηεζε ή ε παξαθνινχζεζε πνπ παξέρεηαη ζην παηδί είλαη έληνλα αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε λα παξαβιέπεηαη ή λα ηίζεηαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ή πγεία θαη ε αλάπηπμή ηνπ. Έλα παηδί είλαη παξακειεκέλν εάλ αθεζεί ρσξίο θξνληίδα γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή εάλ εγθαηαιεηθζεί. ηα πιαίζηα ηεο παξακέιεζεο εληάζζεηαη θαη ε αλεπάξθεηα ηεο αχμεζεο ή δπζηξνθία κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο. Λφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλαθέξεηαη σο μερσξηζηή θαηεγνξία. εμνπαιηθή παξαβίαζε Αηκνκημία εμνπαιηθή παξαβίαζε ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ή ε έθζεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ ζε πξάμεηο κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν ππνθηλνχκελεο απφ ελήιηθα, ζπλήζσο, πνπ έρεη ζρέζε θξνληίδαο ή νηθεηφηεηαο κε ην παηδί, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ή/θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ ελήιηθα. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ε ζρέζε εμάξηεζεο ή εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ ελήιηθα θαη ην παηδί, ε έιιεηςε ζπλεηδεηήο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξάμεο απηήο, άξα θαη ε έιιεηςε ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο ηνπ παηδηνχ. Οη πξάμεηο απηέο παξαβηάδνπλ φρη κφλν ηνλ αηκνκηθηηθφ θξαγκφ, αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο 6

7 ζρέζεηο θαη ηα φξηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ. Η ζεμνπαιηθή παξαβίαζε εκπεξηέρεη δηάθνξεο κνξθέο κε ή ρσξίο επαθή, απφ ηελ έθζεζε ζε επίδεημε, ηηο ζσπείεο θαη ηηο αζειγείο πξάμεηο, κέρξη ην βηαζκφ θαη ηελ αηκνκημία. Η παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ε πνξλεία δελ είλαη παξά νη εκπνξεπκαηηθέο πιεπξέο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη κε τον όρο "ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε". ε πξψην επίπεδν, ηα παηδηά πξέπεη λα δηδαρζνχλ φηη θαλείο, αθφκε θαη θάπνηνο πνπ αγαπνχλ, δε ζα πξέπεη λα ηνπο δεηήζεη λα θξαηήζνπλ κπζηηθφ γηα θηιηά, αγγίγκαηα, αγθαιηέο. Γελ είλαη πνηέ θηαίμηκν ηνπ παηδηνχ αλ θάπνηνο ηα θαθνπνηήζεη. Αλ θάπνηνο ηα αγγίμεη κε ηξφπν πνπ ηα θνβίδεη ή ηα κπεξδεχεη πξέπεη λα ην πνπλ. Σα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη ζχγρπζεο κπνξεί λα έξζνπλ γηα θάπνην άηνκν θαη πξηλ αθφκε ηα αγγίμνπλ. ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ Σα παηδηά πνπ ζηάζεθαλ ιηγφηεξν ηπρεξά θαη έγηλαλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ή ηα αλεπηζχκεηα παηδηά θαηαιήγνπλ ζε ηδξχκαηα είηε κε εηζαγγειηθή εληνιή είηε κε ηε ζέιεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Δθεί νη ζπλζήθεο δσήο δελ είλαη πάληα επλντθέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε ηδξχκαηα ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ Διιάδα. Ο Goffman, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο θνηλσληνιφγνπο πνπ κειέηεζε ηα ηδξχκαηα σο νινπαγείο ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ ( total institutions ). Μνινλφηη, ε κειέηε ηνπ επηθεληξψζεθε ζηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα, νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο γεληθεχνληαη γηα θάζε νινπαγέο ζχζηεκα. Σα ηδξχκαηα ηα νξίδεη, σο «ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο φπνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, απνθνκκέλα απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δηάγνπλ απφ θνηλνχ καδί κηα έγθιεηζηε, ηππηθά δηεπζπλφκελε θαζεκεξηλφηεηα». Κχξην γλψξηζκα ησλ νινπαγψλ απηψλ ηδξπκάησλ είλαη ν θξαγκφο θη ν πεξηνξηζκφο πνπ ζέηνπλ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη επαθέο ησλ ηξνθίκσλ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ν απζηεξφο έιεγρνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο. Οη ηξφθηκνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα δνπλ θάησ απφ έλα πεξηνξηζηηθφ θαζεζηψο ην νπνίν ζε ηίπνηα δε κνηάδεη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νινπαγψλ ηδξπκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: α) Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη απζηεξά πξνγξακκαηηζκέλεο θαη θαηεπζπλφκελεο βάζεη ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηδξχκαηνο. Γίλνληαη ζηνλ ίδην πεξηνξηζηηθφ ρψξν θαη ζπκκνξθψλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία. Όια ηα άηνκα είλαη αλαγθαζκέλα λα θάλνπλ ηα ίδηα αθξηβψο πξάγκαηα. β) Η ρεηξαγψγεζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ην πξνζσπηθφ: ν ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ είλαη ε επηηήξεζε, ε επηζεψξεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηδεαηνχο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη απφ ην ίδξπκα. Σν πξνζσπηθφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αληηκεησπίδεη ηνπο ηξνθίκνπο σο άςπρα αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ δηθαηψκαηα αιιά κφλν ππνρξεψζεηο, θαηαπαηψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν αλζξσπηζηηθά πξφηππα. γ) Η πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη ησλ ηξνθίκσλ. Σν πξνζσπηθφ ζπλεζίδεη λα απεπζχλεηαη κε ηφλν απηαξρηθφ ζηνπο ηξνθίκνπο φπσο θαη λα 7

8 απνθξχπηεη πιεξνθνξίεο ή απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα. Γίλεηαη, ινηπφλ, εκθαλέο φηη ηα ηδξχκαηα απηά θαηαιχνπλ βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ο νινθιεξσηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο νδεγεί ζε απψιεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηά. Οη ηξφθηκνη ζηεξνχληαη βαζηθψλ ξφισλ θαη είλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλνη. Δθηφο απφ ηελ απψιεηα βαζηθψλ ξφισλ θαη δηθαησκάησλ, νη ηξφθηκνη ράλνπλ θαη ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ. Η θνηλσληνινγηθή κειέηε ηνπ Barton ππήξμε, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδξπκαηηθήο βίαο. Ο Barton πεξίγξαςε ην θαηλφκελν ηεο ηδξπκαηηθήο λεχξσζεο ( institutional neurosis ) ην νπνίν αλαθέξεηαη σο κηα κνξθή αζζέλεηαο, απφξξνηα ηεο καθξάο παξακνλήο ζε ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα πξνθαιψληαο αιινηψζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ρξφληνπ ηξνθίκνπ ζε ίδξπκα είλαη ε απάζεηα, ε έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ε έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν ή ην ρξφλν. Απφ ηηο πην θιαζηθέο κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ θησρψλ ηδξπκαηηθψλ ζπλζεθψλ είλαη ησλ Wing & Brown (1970) πνπ ζπλέδεζαλ ηελ ηδξπκαηνπνίεζε κε ηελ εκθάληζε αξλεηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΗΓΡΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ηφζν θιηληθνί φζν θαη εξεπλεηέο, έρνπλ επηζεκάλεη ηηο ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ηδξπκαηηθήο αλαηξνθήο ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ. Σα πξψηα απηά εκπεηξηθά επξήκαηα, ππνζηεξίρζεθαλ θαη απφ πην πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ εθαξκφδνληαο εθιεπηπζκέλα εξεπλεηηθά ζρέδηα, έρνπλ δείμεη πσο ε ηδξπκαηνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο εθβάζεηο. Μεζνδνινγηθά, αξθεηέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, έρνπλ βαζηζηεί ζε δείγκαηα κηθξψλ παηδηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηδξχκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Ρσζίαο, Ρνπκαλίαο θαηαγξάθνληαο ζνβαξέο δπζθνιίεο αλάπηπμεο θαη νκαιήο, ηππηθήο εμέιημεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπζθνιίεο πεξηιακβάλνπλ ζνβαξά ηαηξηθά πξνβιήκαηα, αλεπάξθεηεο ζηελ ζσκαηηθή θαη εγθεθαιηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηε γλσζηηθή, θαζπζηέξεζε ιφγνπ, δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξ-θηλεηηθφηεηα, δηαηαξαρέο πξνζθφιιεζεο, θαη έλα ζχλδξνκν πνπ κνηάδεη κε ηνλ απηηζκφ. Πνιιέο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε παηδηά ηα νπνία έρνπλ κεγαιψζεη ζε ζπλζήθεο θιεηζηήο αλαηξνθήο, έρνπλ απνδνζεί ζην πεξηβάιινλ ηεο ηδξπκαηηθήο δσήο. Δίλαη ελδηαθέξνλ, σζηφζν, πσο πνιιέο απφ απηέο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ππνρσξνχλ κεηά ηελ αλάδνρε θξνληίδα. 8

9 Αξθεηέο καθξνρξφληεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί κε αληηθείκελν ηηο επηπηψζεηο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. Απφ απηέο, ε πξψηε θαη πην ζεκαληηθή δηεμήρζε απφ ηελ Tizard (1977) ζηα ηέιε ηνπ 60 θαη ηηο αξρέο ηνπ 70. Η εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Tizard κειέηεζε κηθξά παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζε ηδξχκαηα γηα ηα δχν πξψηα έσο θαη ηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειέηεζε ηέζζεξηο νκάδεο παηδηψλ: κηα νκάδα πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ ειηθία 2-4 εηψλ, κηα νκάδα παηδηψλ πνπ επέζηξεςε ζηνπο βηνινγηθνχο γνλείο κεηαμχ 2 θαη 4 εηψλ, κηα νκάδα παηδηψλ πνπ παξέκεηλε ζην ίδξπκα, θαη κηα νκάδα ειέγρνπ πνπ πεξηιάκβαλε παηδηά πνπ πνηέ δελ είραλ ιάβεη ηδξπκαηηθή αλαηξνθή. Σα επξήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο απηήο καθξνρξφληαο έξεπλαο έδεημαλ πσο ε νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ είραλ πηνζεηεζεί επέδεημαλ ηηο ζεηηθφηεξεο εθβάζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο ελψ ε ρεηξφηεξε έθβαζε θαηεγξάθε ζηα παηδηά πνπ παξέκεηλαλ ζην ίδξπκα. Πην πξφζθαηεο καθξνρξφληεο έξεπλεο δηεμήρζεζαλ κε παηδηά πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ νξθαλνηξνθεία ηεο Ρνπκαλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ames δηεμήγαγε κηα δηαρξνληθή έξεπλα πνπ πεξηιάκβαλε ηξεηο νκάδεο παηδηψλ: κηα νκάδα παηδηψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηνλ Καλαδά κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ νθηάκελε παξακνλή ζε νξθαλνηξνθεία ηεο Ρνπκαλίαο, βξέθε πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ νηθνγέλεηεο ηνπ Καλαδά, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, θαη κηα νκάδα ειέγρνπ πνπ πεξηιάκβαλε παηδηά πνπ δελ είραλ πηνζεηεζεί θαη ήηαλ εμηζσκέλα θαηά θχιν θαη ειηθία κε ηελ πξψηε νκάδα. Σα επξήκαηα έδεημαλ πσο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, δηαηαξαρέο πξνζθφιιεζεο θαη ρακειφηεξε λνεκνζχλε εκθάληζε ε νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ είρε πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ κήλεο ζε νξθαλνηξνθεία ηεο Ρνπκαλίαο. Απφ ηηο πην θιαζηθέο έξεπλεο ζην ζρεηηθφ πεδίν είλαη ησλ Quinton & Rutter (1983) κε αληηθείκελν ηελ αλαδήηεζε πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ παξαγφλησλ δειαδή εθείλσλ πνπ ηξνπνπνηνχλ ή ακβιχλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ παξακέηξσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα. Σα δεδνκέλα γηα ηηο ελδερφκελεο επηδξάζεηο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ βαζίδνληαη ζε κηα κειέηε παξαθνινχζεζεο ησλ θνξηηζηψλ πνπ κεγάισζαλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο ηεο Βξεηαλίαο. Οη ιφγνη εηζαγσγήο ζην ίδξπκα ήηαλ ε αλεπάξθεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Η έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θνξηηζηψλ, πνπ ην 1964 είραλ ειηθία 7-12 εηψλ θαη βξίζθνληαλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο αλαηξνθήο. Η νκάδα ειέγρνπ πεξηιάκβαλε 51 γπλαίθεο πνπ απνηεινχζαλ έλα ηπραίν δείγκα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, θαη επίζεο, παξαθνινπζήζεθαλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 21 έσο 27 εηψλ. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πεξηιάκβαλε πξφζσπν-κε- πξφζσπν ζπλεληεχμεηο κε ηηο ίδηεο ηηο ηξνθίκνπο, ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ είραλ γίλεη κεηέξεο δηεμάγνληαλ ζπζηεκαηηθή ζηαζκηζκέλε άκεζε παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-παηδηνχ ζην ζπίηη. Σα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ηεο νκάδαο κειέηεο είραλ εηζαρζεί ζην ίδξπκα πξηλ ηελ ειηθία ησλ δχν ή ησλ πέληε ρξφλσλ. Οη δείθηεο έθβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε καθξνρξφληα απηή έξεπλα παξαθνινχζεζεο ησλ θνξηηζηψλ πνπ κεγάισζαλ ζε ηδξπκαηηθέο ζπλζήθεο ήηαλ ηα επίπεδα ηεο ςπρν-θνηλσληθήο ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ε νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο νηθνγελεηαθήο δσήο. Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψην δείθηε, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ πσο έλα πνζνζηφ (30%) ηεο νκάδαο κειέηεο επέδεημαλ απνθιίλνπζα εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, 9

10 ζνβαξέο θαη επίκνλεο δπζθνιίεο ζηηο ζεμνπαιηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο, εκθάληζε ςπρηθήο δηαηαξαρήο, εηζαγσγή θαη παξακνλή ζε δνκή πεξίζαιςεο. Απφ ηελ άιιε, θακία παξάκεηξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε δελ θαηεγξάθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ. ε ζρέζε κε ην δεχηεξν δείθηε έθβαζεο, ηελ νξγάλσζε δειαδή ηεο πξνζσπηθήο νηθνγελεηαθήο δσήο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γπλαίθεο πνπ κεγάισζαλ ζε ίδξπκα είραλ κείλεη έγθπεο θαη είραλ απνθηήζεη έλα παηδί ζε κηα κε ζηαζεξή ζρέζε ζπκβίσζεο ζε δηπιάζην ζρεδφλ αξηζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, βξέζεθαλ ζνβαξέο αλσκαιίεο ζηελ παξνρή ηνπ γνλετθνχ ξφινπ: 18% απφ ηηο κεηέξεο ηεο νκάδαο κειέηεο, είραλ παηδηά πνπ δελ βξίζθνληαλ πιένλ ζηε δηθή ηνπο θξνληίδα ή ην έλα ηξίην (35%) είραλ βηψζεη θάπνην είδνο ζνβαξήο ή κφληκεο δηαθνπήο ηεο γνλετθήο παξνρήο, ελψ απηά δελ ζπλέβεζαλ ζε θακία απφ ηηο κεηέξεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. ε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηεο γνλετθήο ηθαλφηεηαο, βξέζεθε πσο κνινλφηη ππήξμε κηα κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηελ νκάδα κειέηεο θαζψο εληνπίζηεθε κηα νπζηαζηηθή κεηνςεθία κεηέξσλ πνπ εκθάληδε θαιή γνλετθή κέξηκλα, βξέζεθε κηα ηζρπξή ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ηεθκεξηψλνληαο φηη ε θησρή ηθαλφηεηα ζην γνλετθφ ξφιν ήηαλ πην ζπρλή ζηηο κεηέξεο πνπ είραλ κεγαιψζεη ζε ίδξπκα. πλνςίδνληαο, ηα επξήκαηα ηεο θιαζζηθήο απηήο έξεπλαο δείρλνπλ ρεηξφηεξε έθβαζε γηα ηηο γπλαίθεο πνπ πέξαζαλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ παηδηθψλ ηνπο ρξφλσλ ζε ηδξχκαηα ελψ νη δχν παξάγνληεο πνπ βξέζεθαλ λα κεηξηάδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ηδξπκαηηθήο ηνπο δσήο θαη αλαηξνθήο ήηαλ ν αξκνληθφο γάκνο κε κε δηαηαξαθηηθφ ζχδπγν θαη νη επηηπρίεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Η πξνζηαζία ηνπ θαινχ γάκνπ ππνδειψλεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ελψ νη επηηπρίεο ηεο ζρνιηθήο δσήο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ξφινπ πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο, φπσο αίζζεκα απηφαπνηειεζκαηηθφηεηαο, απηφ-εθηίκεζε θαη ζεηηθή απηφ-εηθφλα. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηε δηαηχπσζε δχν ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ: α) ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέρεηεο ηεο εμέιημεο κέζα ζην ρξφλν θαη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ ζπκπεξηθνξά δεδνκέλνπ φηη ηα θνξίηζηα πνπ εκθάληδαλ δείγκαηα ζπκπεξηθνξηνινγηθήο δηαηαξαρήο είραλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ θνηλσληθή κεηνλεμία ζην γνλετθφ ξφιν θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο, θαη β) νη ζεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ ελήιηθε δσή βξέζεθαλ λα αληηζηαζκίδνπλ επεξγεηηθά ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο απφ ζνβαξέο θαη καθξνρξφληεο αληίμνεο ζπλζήθεο αλαηξνθήο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θαη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε ρψξα καο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν είλαη ηεο Βνξξηά (1998) κε αληηθείκελν ηηο ζπλέπεηεο ηεο καθξφρξνλεο παξακνλήο ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Σν δείγκα πεξηιάκβαλε δχν νκάδεο παηδηψλ ειηθίαο 9-11 εηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Γ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ: ηελ πεηξακαηηθή κε 41 παηδηά πνπ είραλ δήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηεο δσήο ηνπο ζε θάπνην ίδξπκα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ πεξηιάκβαλε, επίζεο 41 παηδηά πνπ δνχζαλ κε ηηο θπζηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε: παξαηήξεζε, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο. Η ηερληθή ηεο παξαηήξεζεο πεξηέιαβε ηε κέζνδν ηεο άκεζεο θπζηθήο ρξνληθήο δεηγκαηνιεςίαο κε ηελ νπνία παξαηεξήζεθαλ φια ηα παηδηά κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε: 10

11 ζπλνιηθά θάζε παηδί παξαηεξήζεθε γηα δχν ψξεο, αιιά κφλν γηα έλα ηέηαξην ηελ ψξα. Δπίζεο, εθαξκφζζεθε θαη ε κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο γεγνλφησλ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζηα δηαιείκκαηα. Οη ζπλεληεχμεηο κε ηα παηδηά πεξηιάκβαλαλ ζπλνιηθά 41 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο θηιίεο ησλ παηδηψλ, ηηο ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα θαη ηα άιια παηδηά, ηα άγρε θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ: ηα παηδηά πνπ δνχζαλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο δε ζπκκεηείραλ ζηελ ηάμε, ήηαλ απνζπξκέλα, παζεηηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δελ ήηαλ παξαγσγηθέο. Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο ζην ίδξπκα ήηαλ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα, ιηγφηεξα απνζπξκέλα ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν. Δίραλ κεγαιχηεξεο αιιειεπηδξάζεηο ηφζν κε ηα άιια παηδηά φζν θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο. χκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα, νη δηαθνξέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ νθείινληαη ζηελ απνπζία ζπλδηαιιαγήο ησλ παηδηψλ ησλ ηδξπκάησλ κε άηνκα εθηφο ηδξχκαηνο, ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηα παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζε ηδξχκαηα, ηελ έιιεηςε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ βηψζεη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην ίδξπκα. H απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ απφ ην θπζηθφ ηνπ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε παξακνλή ηνπ ζην ίδξπκα βξέζεθε λα πξνθαιεί ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Σν αίζζεκα ηεο εγθαηάιεηςεο, ε έιιεηςε ζρέζεσλ πξνζθφιιεζεο θαη ην απζηεξφ πξφγξακκα ηεο ηδξπκαηηθήο δσήο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ελνρνπνηεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ βιαπηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ηδξπκαηηθήο δσήο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. λα ηα ζπλδέζνπλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ ΑΛΛΖ ΠΛΔΤΡΑ ΣΧΝ ΜΚΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ηε ρψξα καο δξαζηεξηνπνηνχληαη νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ καθξηά απφ ηε θπζηθή νηθνγέλεηα θαη λα δηακνξθψζνπλ απζεληηθέο ζπλζήθεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ελψ παξάιιεια πξνζπαζνχλ ΠΑΗΓΗΚΑ ΥΧΡΗΑ SOS Σα παηδηθά ρσξηά SOS εδψ θαη 63 ρξφληα ζπληεξνχλ φρη κφλν παηδηά, αιιά θαη νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο.η αξρή έγηλε ην 1949 απφ ηνλ Hermann Gmeiner φηαλ ίδξπζε ηελ Απζηξηαθή νξγάλσζε ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS θαη θαη επέθηαζε ρηίδεηαη ην πξψην παηδηθφ ρσξηφ SOS ζην Imst ηνπ Σπξφιν. Σν 1975 ηδξχεηαη ε πξψηε νξγάλσζε ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS ζηελ Διιάδα, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Πνισλία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην SOS-KINDERDORF INERNATIONAL θαηαηάζζεηαη σο ΜΚΟ θαηεγνξίαο δεχηεξεο, κε απνηέιεζκα ην 2007 λα έρνπκε ην 100 ν επξσπατθφ ρσξηφ SOS ζηελ Ληζνπαλία. 11

12 Έλα απ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα πνπ έρνπλ πξάμεη ηα ρσξηά SOS είλαη ε έθηαθηε βνήζεηα θαη ελίζρπζε ζε ηξφθηκα, θάξκαθα, αλαθαηαζθεπή ησλ νηθνγελεηαθψλ θαηνηθηψλ ζηελ Αζία, κεηά ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη ην Σα παηδηθά ρσξηά SOS βνεζνχλ παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν αλεμαξηήηνπ θαηαγσγήο, ζξεζθείαο θαη ειηθίαο. έβνληαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη πξνζπαζνχλ κέζσ ππνζηήξημεο ρνξεγψλ θαη ζπλεξγαηψλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε. ηα παηδηθά ρσξηά SOS θάζε παηδί κεγαιψλεη κε ζεβαζκφ, αμηνπξέπεηα θαη αζθάιεηα ηα νπνία ηνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, δειαδή ηεο ζηέγεο, ηνπ θαγεηνχ, ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη ηεο κφξθσζεο.. θνπφο ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS είλαη ε πξψηκε αλίρλεπζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, ε έγθαηξε δηάγλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαρεία πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο θάπνηαο αζζέλεηαο. Οη ππεξεζίεο ηνπ παξέρνπλ ηα παηδηθά ρσξηά SOS είλαη φιεο δσξεάλ θαη πξνβιέπνπλ ηελ εθηξνθή, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. Σέινο, ζθνπφο ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS είλαη λα βνεζνχλ παηδηά, πνπ έρνπλ αλάγθε θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο, γηαηί έρνπλ βξεζεί καθξηά απφ ην θπζηθφ, νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα μαλαβξνχλ έλα κφληκν ζπίηη θαη λα δήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν πιεζηάδεη ην πιαίζην ηεο θπζηθήο νηθνγέλεηαο. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Έλαο άιινο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο απηήο ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο είλαη ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ, ππφ ηελ δηνηθεηηθή επζχλε, ηελ επνπηεία θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή ηνπ αληίζηνηρνπ παηδηθνχ ρσξηνχ SOS, πνπ έρεη ην θχξην παηδαγσγηθφ έξγν. Σν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ επηιέγεηαη κε κεγάιε πξνζνρή κε κία δηαδηθαζία πνπ δηαζθαιίδεη ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη πεξηνδηθά θαη ππνζηεξίδεηαη κέζσ επνπηείαο. ε θάζε πξφγξακκα έλα κέινο ηεο νκάδαο εθηειεί ρξέε ππεχζπλνπ ζπληνληζηή ηεο δνκήο. Η νκάδα ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ 2 θχισλ θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη απφ πξνζσπηθφ 24σξεο θξνληίδαο. Έρεη πιήξσο εμνπιηζκέλν πξνζσπηθφ. Η παξαθάησ εηδηθφηεηεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο: Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, Φπρνιφγνο, Νεπηαγσγφο, Βξεθνλεπηνθφκνο, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Παηδίαηξνο, Παηδνςπρίαηξνο, Κιηληθφο Φπρνιφγνο, Ννκηθφο χκβνπινο, Λνγηζηήο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. ΠΑΗΓΑΓΧΓO Σα ρσξία SOS είλαη κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε πνιινχο αλζξψπνπο. Ο θαζέλαο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο είλαη ν παηδαγσγφο. Ο παηδαγσγφο είλαη έλα απφ ηα πην θχξηα πξφζσπα ζην ρσξηφ. Ο παηδαγσγφο είλαη ν αξκφδηνο γηα πνιιά πξάγκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δίλαη ππεχζπλνο, ψζηε ηα παηδηά λα βξνχλ ην θαζέλα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ζηφρν θαη ηελ πνξεία ηνπο. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή θαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο ή ζε κεγαιχηεξε ειηθία γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ επαθψλ κε ηε θπζηθή νηθνγέλεηα θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Αθφκα, ξφινο ηνπο είλαη ε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε επηβξάβεπζε ηνπο, ε ελζάξξπλζε θαη ε θηλεηνπνίεζε γηα απηνλφκεζε. Σειηθφο ζηφρνο ηνπ παηδαγσγνχ είλαη λα πξνζθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα ελδπλακψλνπλ ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ λέσλ, ψζηε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε αλάγθε ηνπ παηδαγσγνχ λα γίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν αλαγθαία. ΟΗΚΟΓΔΠΟΗΝΑ-ΘΔΗΑ SOS Οη παηδαγσγνί αλαπιεξψλνληαη ζπρλά απφ έλαλ άιινλ ζεζκφ, ηελ νηθνδέζπνηλα ή αιιηψο Θεία SOS, ε νπνία έρεη ηνλ ξφιν ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ λέσλ θαη ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο παηδαγσγνχο. 12

13 Σέινο έρεη σο ξφιν θαη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θξνληίδα ηεο δσήο ησλ λέσλ, λεπίσλ θαη ησλ βξεθψλ. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηηο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ. Έλα αθφκα ζρέδην ησλ ρσξηψλ SOS είλαη λα βνεζάεη ην παηδί λα θαιιηεξγήζεη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ. Αθφκα, βνεζάεη ηα παηδηά λα έρνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Γεληθά παηδαγσγηθνί ζηφρνη είλαη: ε επεμεξγαζία ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ θάζε λένπ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δσήο, ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ε εθκάζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλσληθά δξψκελα ηεο πφιεο. ΣΔΓΖ ΝΔΧΝ Όηαλ ηα παηδηά κεγαιψζνπλ ιίγν θαη θηάζνπλ ζηελ θαηάιιειε ειηθία θεχγνπλ απφ ηα ρσξηά SOS θαη πεγαίλνπλ ζηε ζηέγε λέσλ. Η ηέγε Νέσλ είλαη ην κέξνο ην νπνίν πεγαίλνπλ ηα παηδηά απφ ην ρσξηφ SOS φηαλ ζρεδφλ έρνπλ ελειηθησζεί. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πξνεξγαζίαο ζηελ νπνία πξνζπαζνχλ λα ηνπο εληζρχζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ ηθαλφηεηα λα απηελεξγνχλ θαη λα ηνπο θνηλσληθνπνηήζνπλ. Αθφκα ηνπο ππνζηεξίδεη ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Σνπο εηνηκάδεη γηα ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο ελήιηθεο δσήο θαη ηνπο θαζηζηά απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα άηνκα. Η δηαδηθαζία δηαξθεί έσο 2 ρξφληα. ΣΔΓΗ ΝΔΧΝ «α εκηαπηφλνκε θάζε»: Σα ζσκαηεία ππνζηεξίδνπλ ηνπο λένπο πνπ κεγάισζαλ ζηα πξνγξάκκαηα SOS αθφκα θαη φηαλ ελειηθηψλνληαη θαη απνρσξνχλ απφ ηελ ζηέγε. Δάλ ν λένο ην επηζπκεί ππάξρεη κέξηκλα νχησο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ λέν λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία κε βάζε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο κε ζηφρν ηελ πιήξε αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ. Η θάζε απηή δηαξθεί κέρξη 2 ρξφληα θαη νη λένη ππνζηεξίδνληαη ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη ζπκβνπιεπηηθά απφ ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ηνλ ππεχζπλν ζπλεξγάηε ηεο ζηέγεο. ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» είλαη έλαο εζεινληηθφο νξγαληζκφο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηα παηδηά. Ξεθίλεζε σο επηζπκία ηνπ 10ρξνλνπ Αλδξέα Γηαλλφπνπινπ, πνπ ιίγν πξηλ ράζεη ηε κάρε γηα ηε δσή, απνηχπσζε ζην εκεξνιφγην ηνπ ην παηδηθφ απηφ φξακα. Σν φλεηξν ηνπ Αλδξέα πήξε κνξθή κε ην πξψην πίηη γηα ηα παηδηά πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ιίγνπο κήλεο κεηά, θηάλνληαο ζήκεξα λα είλαη έλαο Οξγαληζκφο ην έξγν ηνπ νπνίνπ έρεη μεπεξάζεη θάζε θαληαζία θαη λα απνδεηθλχεη ζε φινπο καο ην κεγαιείν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, φηαλ νη άλζξσπνη ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ - αθξηβψο φπσο είρε πξνβιέςεη έλα 10ρξνλo παηδί. 13

14 Μέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ», κε ηε βνήζεηα κηθξψλ θαη κεγάισλ εζεινληψλ θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ππνζηεξίδνληαη 365 εκέξεο ην ρξφλν δεθάδεο δξάζεηο γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, αιιά θαη ηεο αζθάιεηαο ρηιηάδσλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Τπεξεζίεο ηνπ Υακόγεινπ ηνπ παηδηνύ Δζληθή ηειεθσληθή γξακκή γηα ηα παηδηά SOS 1056 Δπξσπατθή Γξακκή γηα ηα εμαθαληζκέλα παηδηά Αmber Alert Hellas Δζληθφ Κέληξν γηα ηα εμαθαληζκέλα θαη ππφ εθκεηάιιεπζε παηδηά Σα ζπίηηα καο ηήξημε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα δηαβίσζεο ηήξημε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα πγείαο Τπνζηήξημε παηδηψλ ζηα λνζνθνκεία Κηλεηέο Ιαηξηθέο Μνλάδεο Κνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε παηδηψλ Πξνιεπηηθή ηαηξηθή Δλεκέξσζε παηδηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ζηα αεξνδξφκηα Κέληξν Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπεο γηα ηα εμαθαληζκέλα θαη ππφ εθκεηάιιεπζε παηδηά πίηη παηδηψλ κε νγθνινγηθά πξνβιήκαηα ΚΔΝΣΡΟ ΒΡΔΦΧΝ ΜΖΣΔΡΑ Κχξην έξγν ηνπ Μεηέξα είλαη ε πξνζηαζία ηηο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ ε νηθνγέλεηα ηνπο πεξλά θξίζε θαη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαζψο θαη ε πξνζηαζία παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ νηθνγέλεηα ή ε νηθνγέλεηα ηνπο αδπλαηεί λα ηα θξνληίζεη. Ο ζθνπφο ηνπ απφ ηελ πξψηε κέξα, αιιά θαη θάζε κέξα γηα ηα 50 ρξφληα δξάζεο ηνπ, κνλαδηθή επηδίσμε είλαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία θάζε παηδηνχ πνπ ζηεξείηαη έλα νκαιφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. θνπφο ηνπ είλαη ε πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζηνπο γνλείο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθέο ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο. Σν ίδξπκα κεηέξα έρεη πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ. Σα θπξία ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 1. Η ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ. 2. Η εκθάληζε ηνπ ζηηο επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο. 3. Η νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ. 4. Η θαζηέξσζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. 5. Η νξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο επνπηείαο. 6. Η νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ζε ηκήκαηα. ΞΔΝΧΝΑ (ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΒΡΔΦΧΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΧΝ) Δπηπξφζζεηα ππάξρεη έλα κέξνο ζην νπνίν θηινμελνχληαη θαθνπνηεκέλα κσξά θαη παηδηά. Σν κέξνο απηφ νλνκάδεηαη μελψλαο. Ο μελψλαο δειαδή, είλαη κνλάδα ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο παηδηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε ή θαη παξακέιεζε, 14

15 ειηθίαο 0-5 εηψλ κε δπλαηφηεηα παξακνλήο έσο 18 κελψλ. Η ιεηηνχξγεαη ηνπ μελψλα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηεο ζεξαπείαο πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πιαίζην ην φπνην ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο, πξνζηαζίαο θαη ζεξαπείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ μελψλα εδξάδεηαη ζε δπν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο ζηξέθεηαη πξνο ηελ άκεζε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ είλαη ζχκαηα θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ζε ψξα θίλδπλνπ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ δηακνλήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ζρεδηαζκέλνπ λα θαιχπηεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, ςπρηθέο, καζεζηαθέο, παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπο. Ο δεχηεξνο άμνλαο ζηνρεχεη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ςπρνθνηλσληθψλ θαη ςπρνζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επηζηξνθή ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ζηαζεξψλ πιαηζίσλ δηακνλήο θαη θξνληίδαο ηνπο. Σν έξγν ηνπ μελψλα ιεηηνχξγεη σο κνλάδα θξνληίδαο ζεξαπείαο θαη αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ κέζσ ηεο παξνρήο άκεζεο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ λήπηνπ αιιά θαη παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ, ησλ γνλέσλ, ησλ αδεξθψλ θαη ηεο επξχηεξεο νηθνγελείαο. Καιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ελφο ζηαζεξνχ δεζκνχ κε ην πξφζσπν θξνληίδαο. Πξόγξακκα Αλαδνρήο Η αλαδνρή είλαη κηα κνξθή παηδηθήο πξνζηαζίαο αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο. Σν Κ.Β.Μ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο θνξείο παηδηθήο πξνζηαζίαο κε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αλαδνρήο απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγηάο ηνπ. Η αλαδνρή δελ είλαη πηνζεζία. Οη αλάδνρνη γνλείο είλαη ζπλεξγάηεο ηνπ Mεηέξα θαη ζηνλ ξφιν ηνπο ππνζηεξίδνληαη απφ νκάδα εηδηθψλ ηνπ θέληξνπ. Τηνζεζία Ο ζεζκφο ηεο πηνζεζίαο είλαη πνιχ παιηφο θαη απνθηά ην ζεκεξηλφ ραξαθηήξα ηνπ 21 νπ αηψλα. ήκεξα πηνζεηνχληαη παηδηά πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο νηθνγέλεηα. ηε ρσξά καο πηνζεηνχληαη 500 παηδηά θάζε ρξφλν. Οη πηνζεζίεο αθνξνχλ παηδηά πγηή ή κε πξνβιήκαηα πγείαο ή πξνβιήκαηα ςπρνθηλεηηθήο εμέιημεο. ΑΝΑΓΟΥΖ Σί είλαη αλαδνρή; Αλαδνρή είλαη: λα αλαιάβεηε ζηελ νηθνγέλεηα ζαο ηε θξνληίδα θαη αλαηξνθή ελφο παηδηνχ πνπ νη γνλείο ηνπ δελ κπνξνχλ λα ην θξνληίζνπλ. λα πξνζθέξεηε ηελ αγθαιηά ζαο, ηελ αγάπε ζαο, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνγέλεηα ζαο ζε έλα παηδί πνπ ην έρεη ζηεξεζεί. λα έρεηε θαηαλφεζε θαη λα βνεζήζεηε έλα παηδί ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ γηα λα εμειηρζεί ζε έλα πγηέο ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά άηνκν. λα εμεγήζεηε ζην παηδί ηνπο ιφγνπο πνπ δε δεη κε ηνπο θπζηθνχο ηνπ γνλείο, λα ην ζηεξίμεηε ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα ην βνεζήζεηε λα αλαπηχμεη πγηή θαη νινθιεξσκέλε ηαπηφηεηα. λα δηεπθνιχλεηε ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηε θπζηθή ηνπ νηθνγέλεηα. χκθσλα κε ηνλ ζεζκφ ηεο αλάδνρεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία, βξέθε θαη παηδηά σο 16 εηψλ πνπ απφ έθηαθηεο ή ρξφληεο αλάγθεο, φπσο αζζέλεηα γνλέσλ, αηχρεκα, θπιάθηζή ηνπο, δηαπίζησζε αθαηαιιειφηεηαο γνλέσλ, δηάιπζε νηθνγέλεηαο θ.ι.π., ζηεξνχληαη νηθνγελεηαθψλ θξνληίδσλ, ηνπνζεηνχληαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γη απηφ ην ζθνπφ θαη πνπ θαινχληαη λ αλαπιεξψζνπλ ηελ θπζηθή νηθνγέλεηα. 15

16 Μπνξεί ν θαζέλαο λα γίλεη αλάδνρνο γνλέαο; Γελ ππάξρεη θακία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλαδνρήο. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο κεζφδνπο ζην λα θξίλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ. Μεξηθέο θνξέο νη ελδηαθεξφκελνη, θαζψο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ζεζκφ, αλαθαιχπηνπλ φηη είλαη θάηη πνπ δελ ηαηξηάδεη ζηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, θαη άιιεο θνξέο θξίλνπλ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ην αλαβάινπλ έσο φηνπ ηα παηδηά ηνπο σξηκάζνπλ πεξηζζφηεξν. Τπάξρεη όξην ειηθίαο γηα ηνπο αλάδνρνπο γνλείο; Κάζε αίηεζε εμεηάδεηαη μερσξηζηά. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα ειηθίαο. Δίζηζηαη πάλησο λα πξνηηκνχληαη γνλείο ειηθίαο θάησ ησλ 55 εηψλ. Παξνρέο ζηηο αλάδνρεο νηθνγέλεηεο. Σν ΜΗΣΔΡΑ γηα θάζε παηδί πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα παξέρεη: κεληαίν επίδνκα θιηκαθνχκελν αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή θάιπςε. θάιπςε εηδηθψλ ζεξαπεηψλ θάιπςε έλδπζεο, ππφδεζεο, ηκαηηζκνχ θαη εηδψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα θάιπςε ζρνιηθψλ δαπαλψλ. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: , ΤΗΟΘΔΗΑ Ση είλαη πηνζεζία; Η πηνζεζία είλαη κηα λνκηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δεκηνπξγεί θαη ζηεξίδεη ηηο ζπλζήθεο γηα κηα λέα θαη λφκηκε γνλετθή ζρέζε πνπ δελ ππήξρε πξηλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο δηακνξθψλνληαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ελφο αξκφδηνπ δηθαζηή. Η πηνζεζία απνδίδεη ζηνπο ζεηνχο γνλείο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ελφο λφκηκνπ γνλέα θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη ζην πηνζεηεκέλν παηδί φια ηα θνηλσληθά ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο σο ηζφηηκνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ε λνκηθή νξνινγία ρξεζηκνπνηεί ηελ έθθξαζε ζαλ λα ήηαλ θπζηθφ ηεθλφ, ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ηελ βαξχηεηα ηεο λέαο γνλετθήο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγείηαη. 16

17 Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε πηνζεζία; Πξνηνχ αλαζέζεη ηα γνληθά δηθαηψκαηα ζηνπο ζεηνχο γνλείο ην δηθαζηήξην εμεηάδεη, αλ νη βηνινγηθνί γνλείο παξαρσξνχλ κε πιήξε γλψζε θαη λνκηκφηεηα ηα γνληθά ηνπο δηθαηψκαηα, ε αλ απηά έρνπλ αθαηξεζεί, κε λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ λφκσλ ηεο θάζε ρψξαο, απηέο νη δπν δηαδηθαζίεο, δειαδή ε άξζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ βηνινγηθψλ γνλέσλ θαη ε αλάζεζε ηνπο ζηνπο ζεηνχο γνλείο, κπνξεί λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα νινθιεξψλνληαο ηελ πξάμε ηεο πηνζεζίαο. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πηνζεζίαο,ην δηθαζηήξην εμεηάδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί ηνπο βηνινγηθνχο θαη ηνπο ζεηνχο γνλείο. Οη ππνςήθηνη ζεηνί γνλείο απεπζχλνληαη ζε ηδξχκαηα θάλνληαο αίηεζε πηνζεζίαο ή έξρνληαη ζ απεπζείαο ζπλελλφεζε κε ηε βηνινγηθή κεηέξα θαη κε δηθαζηηθή απφθαζε επηθπξψλνπλ ηελ πξάμε πηνζεζίαο, θαζψο πιένλ ε ηδησηηθή πηνζεζία δελ απαγνξεχεηαη. Πόηε ελεκεξώλνπκε ην παηδί όηη είλαη πηνζεηεκέλν; Η θαιχηεξε ειηθία είλαη απφ 3 έσο 5, γηαηί ηφηε ην παηδί αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν. ε πεξίπησζε πνπ νη ζεηνί γνλείο δελ ην ελεκεξψζνπλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ην παηδί λα ην κάζεη απφ ζρφιηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ θαη ε αληίδξαζή ηνπ λα είλαη αξλεηηθή. Σν πηνζεηεκέλν παηδί 1) Έρεη αλάγθε απφ αγάπε. 2) Υξεηάδεηαη θαηαλφεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο. 3) Έρεη αλάγθε απφ παξαδνρή ηεο θαηαγσγήο ηνπ. 4) Έρεη αλάγθε απφ παξαδνρή ησλ αδπλακηψλ ηνπ. 5) Υξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ. 6) Φέξλεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. 7) Φέξλεη επηπρία αιιά θαη ππνρξεψζεηο θαη πηζαλφλ πξνβιήκαηα. 8) Έρεη δηθαίσκα λα κάζεη φηη έρεη άιινπο βηνινγηθνχο γνλείο. 9) ηελ θαηάιιειε ειηθία κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηνπο βηνινγηθνχο ηνπ γνλείο θαη λα ζειήζεη λα ηνπο γλσξίζεη. ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη αηνκηθά ή κέζσ ηεο θνηλσλίαο : ξνχρα, παηρλίδηα, ηξφθηκα, πεξίζαιςε, ρξήκαηα, αλαδνρή θαη εζεινληηθή βνήζεηα ζε φζα παηδηά ηελ έρνπλ αλάγθε. Αξρηθά θάπνηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ξνπρηζκφ ζε απηά ηα παηδηά ή πεγαίλνληαο ηα κφλνο ηνπ ζε θάπνην ίδξπκα ή κέζσ θάπνηαο θηιαλζξσπηθήο νξγάλσζεο. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ρξήκαηα γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ θαη γηα ηελ ελδπκαζία, ηε κφξθσζε, ηελ ςπραγσγία θαη γηα ην θαζεκεξηλφ ηνπο γεχκα. Η επηινγή ηνπ θαζελφο ψζηε λα γίλεη αλάδνρνο, είλαη κεγάιν δείγκα εζεινληηζκνχ. Αθφκα νη απινί πνιίηεο κπνξνχλ λα δσξίζνπλ θάξκαθα ή ηαηξηθή πεξίζαιςε. Δπίζεο, κηα αθφκα ζπλεηζθνξά εζεινληηζκνχ είλαη θαη νη δηάθνξνη ηειεκαξαζψληνη πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε δηαθφξσλ αγαζψλ (ρξεκάησλ θαη ηξνθίκσλ). Σέινο έλα αθφκα θεθάιαην ηνπ εζεινληηζκνχ είλαη θαη ε εζεινληηθή βνήζεηα πνπ πεξηιακβάλεη δηαθφξνπο ηνκείο, δειαδή έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα φινη νη άλζξσπνη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, βνεζψληαο ζε φια ηα ζέκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηδξχκαηνο, φπσο ζηελ εθπαίδεπζε ( κπνξεί λα πάεη σο εζεινληήο έλαο δάζθαινο) κε ηελ παξνρή θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, ζηελ ςπραγσγία θαη ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ. 17

18 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ -www.2.ekke.gr(εζληθφ θέληξν θνηλσληθψλ εξεπλψλ) -Παηδί ζην ίδξπκα πξνζηαζία ή θνηλσληθψο απνθιεηζκφο; Διέλε Αγάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ Φπρνιφγνο εκπεηξνγλψκσλ Παηδηθήο πξνζηαζίαο Γηεπζχληξηα, δηεχζπλζε νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ Ιλζηηηνχην πγείαο ηνπ παηδηνχ (ηδξπκαηνπνηεζε) -yiothesia.gr είλαη ε πηνζεζία θαηάιιειε γηα ζαο -(www.mlsi.gov.cy) ΤΙΟΘΔΙΑ Τπνπξγείν εξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ Τπεξεζίεο θνηλσληθήο επεκεξίαο (Αλαδνρή-Τηνζεζία) -Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηνζεζία ( -Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο youtube εθπνκπή θεληξί -Αλαδνρή παηδηνχ: ε αλάδνρε αγθαιηά δίλεη δεζηαζηά θαη ζαιπσξή αληακείβεηαη κε αγάπε vatopaidi.wordpress.com -youtube ηα παηδηά ηνπ κεηέξα πνπ δελ ζέιεη θαλείο θαη κηα ζπλάληεζε πξσηαγσληζηέο protagon.gr -Τηνζεζία θαη αλαδνρή pathfinder News -Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο -ekke.zip Μεγεζνο 331,8 kb παηδηθά ρσξηά sos Διιάδνο ίδξπκα θαη Ιδξπκαηνπνίεζε -Κέληξν βξεθψλ ΜεηέξαSOS -Υακφγειν ηνπ παηδηνχ 18

19 Β ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΜΔΧΝ- ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΟ Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ηα νπνία θηλεζήθακε είλαη ηα εμήο : Αίηηα απνκάθξπλζεο ησλ παηδηψλ απφ ην θπζηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ Ίδξπκα θαη ηδξπκαηνπνίεζε Οη επηπηψζεηο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ζηα παηδηά Πνηνο ν ζθνπφο ησλ Παηδηθψλ Υσξηψλ SOS, ηνπ Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ, ηνπ Κέληξνπ βξεθψλ Μεηέξα; Ση είλαη πηνζεζία; Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε πηνζεζία; Πφηε ελεκεξψλνπκε ην παηδί; Πξφγξακκα αλαδνρήο Ση είλαη ν εζεινληηζκφο; Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο; ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ Γηα ηελ έξεπλά καο ζηεξηρζήθακε ζηελ παξαηήξεζε, ηε κειέηε πεγψλ, ηε ζπλέληεπμε. Δξσηήζεηο πνπ ζέζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνλ θ. ηέθαλν Αιεβίδν, ςπρνιφγν, εθπξφζσπν ηνπ Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ. 1)Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί; 2) Πνην είλαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο; 3)Πνην είλαη ην σξάξην ηνπο; 4)Πσο δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο παηδηψλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ; 5)Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ; 6)Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα παηδηά ζην πξψην δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ηνπο θαη πφζν δχζθνιν είλαη λα πξνζαξκνζηνχλ; 7)Πψο βνεζάηε ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο; 8)Έρεηε επηπξφζζεηε βνήζεηα ην απφγεπκα απφ εζεινληέο; 9)Πφζα ζπίηηα ηνπ Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα; 10)Πφζν δχζθνινο είλαη ν απνρσξηζκφο ζαο απφ ηα παηδηά φηαλ απηά ελειηθηψλνληαη θαη θεχγνπλ ή θάπνηνο απφ ην πξνζσπηθφ ζπληαμηνδνηείηαη; 11)Αλ ηα παηδηά εηζαρζνχλ ζε αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, πνηνο θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη πνχ δηακέλνπλ απηφ ην δηάζηεκα; 12)Βνεζάηε απηά ηα παηδηά λα βξνπλ εξγαζία; Καη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; 13)Πνηνο ρξεκαηνδνηεί ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ; 14)Πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ίδξπκα ζαο νη εζεινληέο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ; 15)ε πνηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαηίζεληαη νη ρξεκαηηθέο δσξεέο; 16)ε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε εκείο ηα παηδηά λα δεηήζνπκε βνήζεηα απφ ην ίδξπκα / νξγαληζκφ ζαο; 17)Αλ κηα νηθνγέλεηα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζρέζεσλ κεηαμχ κειψλ, ηη είδνπο ςπρηθή βνήζεηα ηνπο παξέρεηε; 18)Δάλ κηα νηθνγέλεηα έρεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε εζάο; Καη πσο κπνξείηε λα βνεζήζεηε; 19

20 Κξηηηθή απνηίκεζε ησλ κέζσλ δηαδηθαζηώλ ηηο εξγαζίεο καο, ππήξρε απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, αξθεηά θαιή ζπλεξγαζία θαη ζσζηφο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ θαη ξφισλ. Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο καο πήξαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ξφινπο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πνιχπιεπξε θξηηηθή. Θεσξνχκε φηη ζε φια ηα ζηάδηα θαιχςακε φιεο καο ηηο ππνρξεψζεηο. Κάπνηεο θνξέο δπζθνιεπηήθακε ζηε ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ, φηαλ ν ρξφλνο καο πίεδε, θαη θάπνηα κέιε δπζθνιεχηεθαλ ζηελ εξγαζία, δηφηη δελ είραλ μαλαδνπιέςεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο καο ληψζακε φηη ηα πήγακε θαιά ζε δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή, ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνπ ζπληνληζηή. Πηζηεχνπκε φηη ζπλεξγαζηήθακε πνιχ θαιά θαη ηζφηηκα θαη απηφ είρε απνηέιεζκα ζηελ εξγαζία καο. Τπήξρε επθνιία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη δελ ρξεηάζηεθε λα δηαθσλήζνπκε. ε γεληθέο γξακκέο ππήξρε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, άιια θάπνηεο θνξέο ν ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο βνήζεζαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη φηη δελ ππήξρε θαλέλαο πνπ δελ πξφζθεξε ηίπνηα. Πηζηεχνπκε, ηέινο, φηη θαη νη ππφινηπεο νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά θαη απηέο. πκπεξάζκαηα Μέζα απφ απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία θαηαιήμακε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Η θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ παξακέλεη έλα ζέκα γηα ην νπνίν θαλέλαο δελ επηζπκεί λα ζπδεηήζεη, έλα ζέκα ην νπνίν θπιάζζεηαη σο επηαζθξάγηζην νηθνγελεηαθφ κπζηηθφ. Καλέλαο δελ ζέιεη λα παξαδερηεί, φηη φινη καο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ καο πξνζπεξλνχκε εληειψο αδηάθνξνη, φηαλ βιέπνπκε κηα κεηέξα λα ρηππάεη ην παηδί ηεο, γηαηί δελ ηελ «αθνχεη». Μήπσο ήξζε, άξαγε, ν θαηξφο φινη καο λα δνχκε απηφ ην ζέκα θαη απφ κηα άιιε νπηηθή γσληά; Μήπσο φινη εκείο νη εθεζπραζκέλνη πξέπεη θάπνηε λα αθππληζηνχκε; Παξάιιεια, νη ππάξρνληεο κεραληζκνί πξφλνηαο δελ εγγπψληαη απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απηψλ, ιφγσ έιιεηςεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ησλ δνκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ άλεπ ιφγνπ ηδξπκαηνπνίεζε παηδηψλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία επζχλεηαη γηα ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηα ήδε ειάρηζηα πθηζηάκελα ηδξχκαηα. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο ΜΚΟ ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ», ηα παηδηθά ρσξηά SOS, κάζακε φηη είλαη εζεινληηθνί, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Η δξάζε ηνπο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε θηινμελία παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, ηελ ηειεθσληθή ππνζηήξημή ηνπο, πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμήο ηνπ, ηελ ελίζρπζε νηθνγελεηψλ πνπ ηεινχλ ζε έλδεηα, θαζψο θαη ηε δηνξγάλσζε εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο ή πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Αληψλε Λνπδάξνπ θαη ηνπ θ. Αιεβίδνπ δελ έρεη ζεκαζία απφ πνχ μεθίλεζε θάπνηνο, αιιά ε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε θαη πνχ θαηέιεμε. ΔΠΗΛΟΓΟ Μέζα απφ απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία δηαπηζηψζακε φηη ηα ηδξχκαηα πνπ θηινμελνχλ παηδηά ρσξίο νηθνγέλεηα ή παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο ζπίηηα θαη παξέρνπλ ζηα παηδηά κηα δεζηή αγθαιηά. Μέζα απφ ηα ιεγφκελα ηνπ θ. Αιεβίδνπ (ςπρνιφγνο ηνπ ρακφγεινπ ηνπ παηδηνχ) θαηαθέξακε λα γλσξίζνπκε απηά ηα παηδηά θαζψο θαη γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Παξαηεξήζακε φηη απηά ηα παηδηά δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ εκάο φζνλ αθνξά ηελ αλαηξνθή ηνπο θαη έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη ζηα ζπίηηα ηνπο πξνζθέξεηαη ζηνξγή θαη αγάπε. Δπνκέλσο, θαηαθέξακε λα δνχκε θαη λα αζρνιεζνχκε κε έλα ζέκα πνπ δελ ηνπ δίλακε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ παηδηθή καο ειηθία θαη ηψξα καο επεξέαζε πάξα πνιχ θαη καο ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα. Καηαιάβακε αθφκα πσο ππάξρνπλ αμηνζεκείσηα πξάγκαηα ζηε δσή γηα ηα νπνία πξέπεη λα θάλνπκε θάηη, αθφκα θαη ην πην απιφ πξάγκα φπσο είλαη ε ζχλζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 20

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα