ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Αλησλία Μνξνπνύινπ Καζεγήηξηα, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Μαξία Καξόγινπ Γξ. Χεκηθόο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Κπξηάθνο Υ. Λακπξόπνπινο Γξ. Χεκηθόο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Νηθόιανο Π. Αβδειίδεο Γξ. Μεραληθόο Υιηθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Διέλε Αγγειαθνπνύινπ Γξ. Χεκηθόο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Αηθαηεξίλε Θ. Γειέγθνπ Υπ. Γξ. Χεκηθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Αζηέξηνο Μπαθόιαο Γξ. Βηνκεραληθήο Χεκείαο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Λέμεηο θιεηδηά: Αεηθνξία, απνηίκεζε, κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο, δνκηθά πιηθά ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο αεηθνξίαο ησλ θαηαζθεπώλ/ ππνδνκώλ θαζώο απνηηκάηαη ε δξάζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θνξηίσλ ζηηο θαηαζθεπέο. ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο νξηζκέλσλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ, όπσο είλαη ε κηθξνζθνπία νπηηθώλ ηλώλ, ε ζεξκνγξαθία ππεξύζξνπ, ε ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο, ε ππεξερνζθόπεζε, ην γεσξαληάξ θαη ε θξνπζηκεηξία. Ζ δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη γηα επί ηόπνπ εμέηαζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ, ζηελ θιίκαθα ησλ θηηξίσλ, θαζηζηά ηε ρξήζε ηνπο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη επνκέλσο απνηεινύλ έλα θαηλνηόκν εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θαηαζθεπώλ/ ππνδνκώλ, θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ησλ επηπηώζεσλ ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηαλαιώλνληαη ελέξγεηα θαη πιηθά. Δπηπιένλ, ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ επηδξά ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθή ε αλαδήηεζε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνύ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο, ηεο πγείαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλζεθηηθόηεηαο ησλ θαηαζθεπώλ, πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ρξήζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ ζηε κειέηε ηεο αλζεθηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκώλ. Έλα από ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξία ησλ θαηαζθεπώλ είλαη θαη ν κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο (Nondestructive testing). Με ηε ρξήζε ηνπ κε θαηαζηξεπηηθνύ ειέγρνπ είλαη δπλαηή ε απνηίκεζε ηεο έθηαζεο ησλ θζνξώλ θαη ησλ ειαηησκάησλ κηαο θαηαζθεπήο, ζε πξαγκαηηθή θιίκαθα, κε κηθξό θόζηνο. Πξόζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ εμνπιηζκό αιιά θαη βειηηώζεηο ζηα ζρεηηθά ινγηζκηθά έρνπλ απμήζεη ηελ επαηζζεζία, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ θαη ηελ γεληθόηεξε απνδνρή ηνπο από ηε βηνκεραλία. Παξόια απηά, ε ρξήζε κε θαηαζηξεπηηθώλ ειέγρσλ απνηειεί αθόκα έλα «έκπεηξν» πεδίν γλώζεο, πνπ απαηηεί ηε γλώζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κεγάινο αξηζκόο εθαξκνγώλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ ζε γέθπξεο, ζε αεξνδξόκηα, ζε θηίξηα, θ.α. Δηδηθόηεξα ζηηο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα ε ρξήζε κε θαηαζηξεπηηθώλ ειέγρσλ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ θαη ρξόλνπ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δε κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ κε απιή νπηηθή παξαηήξεζε ή κε (θαηαζηξεπηηθή) δεηγκαηνιεςία. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απνηεινύλ κία βάζε γηα κειινληηθέο κειέηεο θαη κία ρξήζηκε πεγή γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ δνκώλ απηώλ. 2. ΜΖ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ Οη κε θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο παξνπζηάδνπλ αμηόινγεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο δηαθνξώλ ηύπσλ αζπλερεηώλ ζηα πιηθά, θαη κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζρήκα, ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο. Ζ γλώζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ, κπνξνύλ λα απνβνύλ θαηαιπηηθέο ζηελ ππνζηήξημε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθέο κε ηελ ζπλνιηθή απνδνηηθόηεηα ησλ δνκώλ. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη βάζεη: πξνηύπσλ, εηδηθόηεξα απηώλ πνπ πεξηέρνπλ θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ ειαηησκάησλ. Σα ζπρλόηεξα πνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη απηά ησλ ΑΡΗ, ΑSME, ASTM, ΔΝ θαη ΑWS. ηε ρξήζε αλαιπηηθώλ ηερληθώλ ζην εξγαζηήξην, ηόζν όζνλ αθνξά ζηηο θπζηθνρεκηθέο ησλ πιηθώλ όζν θαη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ. Οη κε θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο ειέγρνπ ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά από πιενλεθηήκαηα, όπσο: δπλαηόηεηα εμέηαζεο επί ηόπνπ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο εμεηαδόκελεο δνκήο γξήγνξε απνθάιπςε ησλ απνηειεζκάησλ ράξε ζην πςειό ηερλνινγηθό επίπεδν ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη παξνρή ηόζν πνηνηηθώλ όζν θαη πνζνηηθώλ απνηειεζκάησλ εύθνιε παξνπζίαζε γξαθεκάησλ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ινγηζκηθώλ Βέβαηα ππάξρνπλ θαη επηθξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ γηα εθαξκνγέο κε πνιππινθόηεηα ζηε δνκή ηνπο, κε ηε ρξήζε δηαθόξσλ πιηθώλ, θαζώο επίζεο θαη ιόγσ ηνπ όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απαηηείηαη εηδηθεπκέλε γλώζε από ην πξνζσπηθό πνπ ηηο εθαξκόδεη, πξνβιήκαηα πνπ επηδεηλώλνληαη από ηελ έιιεηςε ζρεηηθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο (ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ, απηά αθνξνύλ ζπρλά ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα πιηθά /ζπλζήθεο, θαζηζηώληαο ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο δύζθνιε) (McCann D. 2001). Γηα ην ιόγν απηό, ζε εθαξκνγέο πςεινύ ελδηαθέξνληνο όπσο απηέο ηεο απνηίκεζεο ηεο θζνξάο θαη ηεο παζνινγίαο ηζηνξηθώλ θηηξίσλ, είλαη απνηειεζκαηηθόηεξν ηα απνηειέζκαηα ησλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ λα ζπλεθηηκνύληαη κε ηα απνηειέζκαηα αλαιπηηθώλ κεζόδσλ γηα πεξηζζόηεξν αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη εθηηκήζεηο. 3. ΔΦΑΡΜΟΓΔ Σα δνκηθά πιηθά, ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, απνηεινύλ κηα θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ πινπνίεζε ελόο αεηθόξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεπώο ε γλώζε ηεο «πεξηβαιινληηθήο» πνηόηεηάο ηνπο απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμήο ηνπ. Από ηελ άιιε, ε εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο θαηαζθεπέο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ππαξρόλησλ θαηαζθεπώλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπο, αιιά θαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθώλ θνξηίσλ. Ο κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από θαηλνύξγηεο ηερληθέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Φνξεηό Μηθξνζθόπην Οπηηθώλ Ηλώλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηθαλεηώλ, ηεο πθήο θαη ηεο κηθξνδνκήο ησλ πιηθώλ. Λνγηζκηθά ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλσλ επηθαλεηώλ γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηεο θζνξάο ηνπο θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ πνξώδνπο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ κε ρξήζε θσηνγξαθηώλ Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο. ύζηεκα ππεξερνζθόπεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ξσγκώλ, πηζαλώλ αηειεηώλ, κηθξνξσγκώλ, θ.α., ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηαλνκήο ηεο πγξαζίαο ζε πνξώδε πιηθά, θαη ηελ απνηίκεζε θπζηθνρεκηθήο ζπκβαηόηεηαο ζηελ δηεπηθάλεηα δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ. Τπέξπζξε ζεξκνγξαθία ρακεινύ θαη πςεινύ κήθνο θύκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκό αηειεηώλ ζηα ππό εμέηαζε πιηθά, θαζώο επίζεο θαη γηα επηζεώξεζε επί ηόπνπ ηεο θαηαζθεπήο (αλίρλεπζε πγξαζίαο, έιεγρν ζεξκνκνλώζεσλ, έιεγρν ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ) ύζηεκα γεσξαληάξ γηα ηελ εμέηαζε ησλ πιηθώλ ηόζν επηθαλεηαθά όζν θαη ζε βαζύηεξα ζηξώκαηα κε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο πξνβιεκάησλ δηαζηξσκάησζεο, ξσγκώλ ζηα πιηθά. Κξνπζηκεηξία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ πιηθνύ ηεο ηνηρνπνηίαο, θπξίσο ησλ ιηζνζσκάησλ, ζε κηα κεγάιε έθηαζε ηεο θαηαζθεπήο Οη παξαπάλσ ηερληθέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα έλα πιήζνο εθαξκνγώλ ζε ζύγρξνλεο θαη ζε ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη αθόινπζεο εθαξκνγέο: 3.1 Έιεγρνο ηωλ πιηθώλ/ Απνηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ ζηελ θιίκαθα ηωλ θηηξίωλ Γηα ηε δηάγλσζε ηεο κνξθνινγίαο ηεο επηθάλεηαο ησλ πιηθώλ, αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο ηνπο, ηόζν ζην εξγαζηήξην, όζν θαη επί ηόπνπ, ε ρξήζε ηεο κηθξνζθνπίαο νπηηθώλ ηλώλ κπνξεί λα δώζεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερληθήο απηήο κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ νη δηαβξσηηθέο δξάζεηο πεξηβαιινληηθώλ θνξηίσλ, όπσο είλαη ην αζηηθό ξππαζκέλν πεξηβάιινλ, αιιά θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζηα πιηθά θαη ηηο θαηαζθεπέο. ηελ Δηθόλα 1 κε ηε βνήζεηα ηεο κηθξνζθνπίαο νπηηθώλ ηλώλ θαίλεηαη ν ζρεκαηηζκόο θαηόκαπξεο θξνύζηαο ζηνπο θίνλεο ηνπ Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ, ιόγσ ηεο δξάζεο ηεο ξππαζκέλεο αηκόζθαηξαο (Μνξνπνύινπ Α. θ.α. 2002). ηελ Δηθόλα 2 θαίλνληαη νη εμαλζήζεηο αιάησλ ζε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο ζην θακπαλαξηό ηνπ Αγ. Ησάλλε ζηε ύκε από ηε δξάζε ηνπ ζαιάζζηνπ αεξνιύκαηνο (Moropoulou A., et als 2003a). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Α Β Δηθόλα 1. Α: Σν θηίξην ηεο Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ. Β: Μηθξνζθνπία Οπηηθώλ Ηλώλ Μεγέζπλζε x50, ρεκαηηζκόο θαηόκαπξεο θξνύζηαο Α Β Δηθόλα 2. Α: Σν Κακπαλαξηό ζηνλ λαό ηνπ Αγ. Ησάλλε, ύκε. Β: Μηθξνζθνπία Οπηηθώλ Ηλώλ Μεγέζπλζε x25, Γεκηνπξγία εμαλζήζεσλ αιάησλ ζε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ Πέξα από ηελ παξαηήξεζε ησλ πξντόλησλ θζνξάο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε εθηίκεζε θζνξάο κε ζπλδπαζκέλε ρξήζε αλάιπζεο ππεξήρσλ θαη ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο.. ηελ Δηθόλα 3 παξνπζηάδεηαη εθαξκνγή ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε ηκήκα ησλ Μεζαησληθώλ Ορπξώζεσλ ηεο Ρόδνπ, όπνπ απνθαιύπηεηαη δσλώδεο δηάβξσζε. ηελ ίδηα επηθάλεηα γίλεηαη ρξήζε θαη ζπζηήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βάζνπο θζνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο από ηε δξάζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ Δηθόλα 4 παξνπζηάδνληαη ν ππνινγηζκόο ηεο ηαρύηεηαο ππεξήρσλ θαη πώο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 απηέο νη κεηαβνιέο αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθό βάζνο θζνξάο (Moropoulou A. et als 1998). Δηθόλα 3. Δπηθάλεηα εθαξκνγήο (Μεζαησληθέο Ορπξώζεηο Ρόδνπ) ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο γηα απνηίκεζε ηνπ ηύπνπ θζνξάο. Δηθόλα 4. Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ππεξήρσλ θαη ππνινγηζκόο ηνπ βάζνπο θζνξάο (Μεζαησληθέο Ορπξώζεηο Ρόδνπ) 3.2 Μεραληθέο Ιδηόηεηεο Ζ ηερληθή ησλ ππεξήρσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ειαζηηθώλ ζηαζεξώλ ησλ πιηθώλ, παξάκεηξνη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί θαηά ηε κειέηεο ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπώλ. ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ θπκάησλ θαζώο θαη ησλ ειαζηηθώλ ζηαζεξώλ (δπλακηθό κέηξν ειαζηηθόηεηαο (E d ), ιόγνο Poisson (λ d ) θαη κέηξν δηάηκεζεο G d ) γηα ηέζζεξα είδε ιίζσλ: κάξκαξν Γηνλύζνπ (MD), πσξόιηζν Ρεζύκλνπ (SR), πσξόιηζν Κύπξνπ (SC) θαη πσξόιηζν Ρόδνπ (SRh). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 ΤΧΝΟΣΗΣΑ % ΤΧΝΟΣΗΣΑ % δηακέζνπ ησλ πιηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζθεπή Pundit-CNS Electronics κε 2 αθξνδέθηεο (πνκπό-δέθηε) ζπρλόηεηαο 54 KHz. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ησλ ππεξήρσλ ζπγθξίζεθαλ κε απηά ησλ κεραληθώλ δνθηκώλ θαη επηβεβαηώζεθαλ (Moropoulou A. et als 2003a). Καηά ζπλέπεηα ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξερόζθνπεζεο ζε θηίξηα επί ηόπνπ κπνξεί λα παξέρεη πνιύ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειαζηηθέο ζηαζεξέο ησλ πιηθώλ. Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα ηαρύηεηα δηακήθσλ (Cl), εγθαξζίσλ (Ct) ππεξερεηηθώλ θπκάησλ, δπλακηθνύ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο (Δd), ιόγνπ Poisson (λd) θαη κέηξν δηάηκεζεο (Gd). Λίθοι C l m/s C t m/s E d GPa ν d G d GPa MD SR SC SRh ε επίπεδν ηνηρνπνηίαο αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή ηεο θξνπζηκεηξίαο επηηόπνπ ζε ιίζνπο θαη νπηόπιηλζνπο ζηηο πηέξπγεο ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Υξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ (Γεσξγνπζόπνπινο, Γ 2004). Όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα ε κέζε θαη ζπρλόηεξε ηηκή ηνπ δείθηε αλαπήδεζεο γηα ηνπο κελ ιίζνπο είλαη ίζε κε R Λ 40, ελώ γηα ηνπο νπηόπιηλζνπο είλαη R Ο 30. Οη ηηκέο απηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηίκεζε κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ηνηρνπνηίαο κε ρξήζε εκη-εκπεηξηθώλ ηύπσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα παξαδνζηαθέο ηνηρνπνηίεο (Υξνλόπνπινο Μ., Παπαζενδώξνπ Θ. 1991). ΚΡΟΤΙΜΕΣΡΗΕΙ ΛΙΘΩΝ ΚΡΟΤΙΜΕΣΡΗΕΙ ΟΠΣΟΠΛΙΝΘΩΝ ΔΕΙΚΣΗ ΑΝΑΠΗΔΗΗ RΛ ΔΕΙΚΣΗ ΑΝΑΠΗΔΗΗ RΟ ρήκα 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ δείθηε αλαπήδεζεο ζε ιίζνπο (αξηζηεξά) θαη νπηόπιηλζνπο (δεμηά), ζε δείγκαηα ηνηρνπνηίαο από ην Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 3.3 Απνηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο ηνηρνπνηίαο ζε θαηλόκελα κεηαθνξάο κάδαο/ ζεξκόηεηαο Ζ πγξαζία απνηειεί έλαλ από ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο θζνξάο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ. Ζ δπλαηόηεηα αλίρλεπζήο ηεο, αιιά θαη θαηαλνκήο ηεο πγξαζίαο επί ηόπνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ηεο ζεξκνγξαθίαο ππεξύζξνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηεο πγξαζίαο ζε κηα ηζηνξηθή ηνηρνπνηία ησλ κεζαησληθώλ νρπξώζεσλ ηεο Ρόδνπ κε ρξήζε ππέξπζξεο ζεξκνγξαθίαο. Παξαηεξώληαο ην ζεξκνγξάθεκα (Δηθόλα 5Β) ζε έλα ηκήκα ησλ Μεζαησληθώλ νρπξώζεσλ (Δηθόλα 5Α) δηαθξίλεηαη όηη ζην θνκκάηη ηεο ηνηρνπνηίαο, πνπ είλαη ζε επαθή κε ην έδαθνο, παξαηεξνύληαη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο, ππνδειώλνληαο πηζαλόηαηα ηελ παξνπζία κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ πγξαζίαο, ιόγσ κεηαθνξάο πγξαζίαο από ην έδαθνο ζηελ ηνηρνπνηία κέζσ ησλ ηξηρνεηδώλ πόξσλ. Δπίζεο ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηαθόξσλ ζεξκνθξαζηώλ ζηελ επηθάλεηα πεξηγξάθεη πηζαλνύο ηξόπνπο δηαθίλεζεο ηεο πγξαζίαο ζηελ ηνηρνπνηία. Γηα παξάδεηγκα παξαηεξνύληαη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηνπο αξκνύο, ππνδειώλνληαο ηε αλαξξίρεζε ηεο πγξαζίαο ζηελ ηνηρνπνηία κέζσ ησλ θνληακάησλ ηνπ αξκνινγήκαηνο (Avdelidis N.P., Moropoulou A., Theoulakis P. 2003). Ζ ίδηα κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνλ έιεγρν δηαθπγώλ ζεξκόηεηαο από ηηο ηνηρνπνηίεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Α Β Δηθόλα 5. Α: Σκήκα ηνηρνπνηίαο ζηηο Μεζαησληθέο Ορπξώζεηο Ρόδνπ. Β: Θεξκνγξάθεκα ηεο ίδηαο πεξηνρήο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 3.4 Απνηίκεζε επεκβάζεωλ ζπληήξεζεο Οη κε θαηαζηξεπηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ απνηίκεζε επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο είλαη ε κηθξνζθνπία νπηηθώλ ηλώλ, ε ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο, ε ζεξκνγξαθία ππεξύζξνπ θαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη κία εθαξκνγή ελόο ινγηζκηθνύ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλσλ γηα ηελ απνηίκεζε επέκβαζεο θαζαξηζκνύ. Σν ππό εμέηαζε θηίξην είλαη ζην θεληξηθό θηίξην ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. ηελ Δηθόλα 6Α θαίλεηαη ε πηινηηθή επέκβαζε θαζαξηζκνύ κε κηθξν-ακκνβνιή ζσκαηηδίσλ Al 2 O 3 δηακέηξνπ 150κm, πίεζεο έσο 2atm θαη αθξνθπζίνπ 1mm ζε ιίζηλε επέλδπζε (Λίζνο Καπαλδξίηη). ηελ Δηθόλα 6Β θαίλεηαη ε ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαζαξηζκνύ. ην αξηζηεξό θνκκάηη έρεη εθαξκνζηεί κηθξν-ακκνβνιή, ελώ ζην δεμί επίζεκα (ΝΗ) 4 CO 3 15%. ηελ Δηθόλα 6Β θαίλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηνπ επηζέκαηνο ζηε δεμηά πιεπξά ηεο εηθόλαο κεηά ηελ επεμεξγαζία έδσζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα (Moropoulou A. et als 2002). Α Β Δηθόλα 6. Α: Πηινηηθή επέκβαζε θαζαξηζκνύ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Β: Φεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο ηεο ίδηαο πεξηνρήο γηα απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηαθνξεηηθώλ επεκβάζεσλ θαζαξηζκνύ 3.5 Έιεγρνο πνηόηεηαο θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα/ αζθαιηνηαπήηωλ Ζ ζπληήξεζε θαη ε αλαθαίληζε δνκώλ από ζθπξόδεκα απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεδία γηα ηελ αεηθνξία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα απνθάιπςε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζην ρξόλν δσήο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα θαη ε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνηειεί κία αλαγθαία παξάκεηξν γηα ηε ζρεδηαζκό, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ δνκώλ απηώλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Σν ζπγθξόηεκα ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο Καιιηζέαο ηεο Ρόδνπ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα κηαο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα ηνπ 1νπ κηζνύ ηνπ 20νπ αηώλα. Σν θηίξην θαηαζθεπάζηεθε ην 1927 κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα από ηνλ ηηαιό αξρηηέθηνλα P. Lombardi. Σν ζθπξόδεκα ηεο επνρήο ήηαλ πεξηζζόηεξν ρνλδξόθνθθν θαη δελ πεξηείρε πςειά πνζνζηά C 3 S όπσο ην ζύγρξνλν ζθπξόδεκα. Γηα ηε κειέηε ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζήο ηνπ εθαξκόζηεθαλ κε θαηαζηξεπηηθέο, αιιά θαη θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο, έηζη ώζηε από ηε κία λα θαηαλνεζεί ε δξάζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ θζνξάο ζην ζθπξόδεκα, από ηελ άιιε λα ζπιιερζνύλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ ζθπξνδεκάησλ ζε έλα επηζεηηθό πεξηβάιινλ, όπσο είλαη απηό ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ξνηόληαο θαη ηνπ ηξνύινπ, όπνπ ζην κελ θηίξην ηεο Ρνηόληαο δελ είρε γίλεη θακία επέκβαζε, ζην δε θηίξην ηνπ Σξνύινπ είρε γίλεη (2001) επέκβαζε κε gunite. ηελ Δηθόλα 7Α κε ηε βνήζεηα ηεο κηθξνζθνπίαο νπηηθώλ ηλώλ θαίλεηαη ε απώιεηα ζπλδεηηθήο ύιεο θαη αδξαλώλ, ε δεκηνπξγία θελώλ θαη απόζεζε αιάησλ ζην ζθπξόδεκα, ελώ ζηελ Δηθόλα 7Β θαίλεηαη ην κέγεζνο ησλ θελώλ ηνπ εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (gunite), αιιά θαη ε ύπαξμε εμαλζήζεσλ αιάησλ. Α Β Δηθόλα 7. Α: Δπηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο x25 ηνπ θηηξίνπ Ρνηόληαο. Β: Δπηθάλεηα gunite x25 ηνπ θηηξίνπ Σξνύινπ Με ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξερνζθόπεζεο ππνινγίζηεθε ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ ηεο Ρνηόληαο. Οη ηαρύηεηεο ηεο δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ θπκαίλνληαλ κεηαμύ m/sec, ηηκέο πνιύ ρακειέο ζπγθξηλόκελεο κε ηηο ηηκέο ησλ ζύγρξνλσλ ζθπξνδεκάησλ, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε θελώλ, αιιά θαη αλνκνηνγέλεηαο ηεο δνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ εμεηάζηεθε (Moropoulou A. et als 2003b). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Μία άιιε εθαξκνγή κε κεγάιν πξαθηηθό ελδηαθέξνλ είλαη ν έιεγρνο πνηόηεηαο νδνζηξσκάησλ, όπσο ν δηάδξνκνο απν/πξνζγείσζεο θαη νη ηξνρηόδξνκνη ζηνλ θξαηηθό αεξνιηκέλα Αζελώλ ζην Διιεληθό. Με ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ζεξκνγξαθίαο ππεξύζξνπ θαη ζπζηήκαηνο γεσξαληάξ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Ζ κεζνδνινγία απηή επηηξέπεη ηε ζάξσζε κεγάισλ επηθαλεηώλ. ην ζεξκνγξάθεκα ηεο Δηθόλαο 8A νη πεξηνρέο κε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο αληηζηνηρνύλ ζε ηκήκαηα ηνπ νδνζηξώκαηνο πνπ παξνπζίαδαλ θζνξά, απνηειέζκαηα πνπ επηβεβαηώζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ γεσξαληάξ (Δηθόλα 8B ) (Moropoulou A. et als 2002). Δηθόλα 8 A: Θεξκνγξάθεκα ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο ζηνλ θξαηηθό αεξνιηκέλα Αζελώλ, ζην Διιεληθό. B: Υξήζε γεσξαληάξ ζε ηκήκα νδνζηξώκαηνο ζηνλ θξαηηθό αεξνιηκέλα Αζελώλ, ζην Διιεληθό 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο απνηειεί κία θαηλνηόκα κεζνδνινγία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο αεηθνξίαο ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ, επηηξέπνληαο ηελ εμέηαζε επί ηόπνπ ησλ θαηαζθεπώλ, κε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο εμεηαδόκελεο δνκήο ηνπο, αιιά θαη ηελ παξνρή άκεζσλ απνηειεζκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο, ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ θαηαζθεπώλ/ ππνδνκώλ, αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο. ΑΝΑΦΟΡΔ Avdelidis N.P., Moropoulou A., Theoulakis P. Detection of water deposits and movement in porous materials by infrared imaging, Journal of Infrared Physics & Technology, Vol.44, No 3, (2003), McCann D. M., Forde M. C Review of NDT methods in the assessment of concrete and masonry structures, ΝDT & E International, Vol. 34, No 2, (2001), ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Moropoulou A., Tsiourva Th., Bisbikou K., Tsantila V., Biscontin G., Longega G., Groggia M., Dalaklis E., Petritaki A Evaluation of cleaning procedures on the facades of the Bank of Greece historical building in the centre of Athens, in Proc. 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, ed. A. Moropoulou, F. Zezza, E. Kollias & I. Papachristodoulou, Publ. Technical Chamber of Greece, Rhodes, Vol. 4, (1997), Moropoulou A., Tsiourva Th., Theoulakis P., Christaras B., Koui M Non destructive evaluation of pilot scale treatments for porous stone consolidation in the Medieval City of Rhodes, PACT, J. European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques Applied to Archaeology, Vol. 56, (1998), Moropoulou Α., Avdelidis Ν.P., Koui M., Aggelopoulos A., Karmis P Infrared thermography and ground penetrating radar for airport pavements assessment, J. Nondestructive Testing & Evaluation, Vol. 18, No.1, (2002), Moropoulou, A., Bakolas, A., Aggelakopoulou, E., Pineli, T., Prasianakis, I Estimation of elastic constants of stones, used in historic monuments, using ultrasound techniques and mechanical tests. Correlation of the mechanical characteristics to the microstructure, 3rd International Conference on Non-Destructive Testing of the Hellenic Society for NDT, Chania, Greece (2003) Moropoulou A., Batis G., Bakolas A., Karoglou M., Aggelakopoulou E. Damage Assessment of Concrete structures exposed to aggressive marine environment by NDT and laboratory techniques, Sixth CANMET/ACI: Durability of Concrete Durability of Concrete, Editor: V.M. Malhotra, (2003), Γεσξγνπζόπνπινο, Γ. Γνκνζηαηηθή απνηίκεζε θαη ζρεδηαζκόο λέσλ επεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο ζηε δπηηθή θαη αλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Υξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ βάζεη ηεο δηεξεύλεζεο ησλ πιηθώλ θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ επεκβάζεσλ, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, (ππό ηελ επίβι. ηεο Καζ. Α. Μνξνπνύινπ) ΓΠΜ «Πξνζηαζία Μλεκείσλ, Καηεύζπλζε «Τιηθά θαη Δπεκβάζεηο πληήξεζεο, ΔΜΠ, Αζήλα (2004) Α. Μνξνπνύινπ, Μ. Κνπή, Αηθ. Θ. Γειέγθνπ, Α. Μπαθόιαο, Μ. Καξόγινπ, Αηθ. Ράπηε,. Κνπξήο, Θ. Μαπξίδεο, Δ. Τςειάληε, Ξ. Εώε, Ν.Π. Αβδειίδεο, Γ. Νηαή, Δ. Γειεδάθεο, «Δπεκβάζεηο πληήξεζεο, ησλ Αξρηηεθηνληθώλ Δπηθαλεηώλ ηεο Πξόζνςεο θαη ηνπ Υώξνπ Τπνδνρήο ηνπ Ηζηνξηθνύ Κηηξίνπ ηνπ Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ», Δπηζη.Τπεπζ., Α. Μνξνπνύινπ, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε, ΔΜΠ, (2002) Υξνλόπνπινο, Μ., Παπαζενδώξνπ, Θ. πκπεξηθνξά παξαδνζηαθώλ αξγνιηζνδνκώλ ππό αλαθπθιπδόκελε θαηαπόλεζε, ΔΟ-ΔΜΠ. (1991) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα