ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Αλησλία Μνξνπνύινπ Καζεγήηξηα, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Μαξία Καξόγινπ Γξ. Χεκηθόο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Κπξηάθνο Υ. Λακπξόπνπινο Γξ. Χεκηθόο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Νηθόιανο Π. Αβδειίδεο Γξ. Μεραληθόο Υιηθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Διέλε Αγγειαθνπνύινπ Γξ. Χεκηθόο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Αηθαηεξίλε Θ. Γειέγθνπ Υπ. Γξ. Χεκηθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Αζηέξηνο Μπαθόιαο Γξ. Βηνκεραληθήο Χεκείαο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Λέμεηο θιεηδηά: Αεηθνξία, απνηίκεζε, κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο, δνκηθά πιηθά ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο αεηθνξίαο ησλ θαηαζθεπώλ/ ππνδνκώλ θαζώο απνηηκάηαη ε δξάζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θνξηίσλ ζηηο θαηαζθεπέο. ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο νξηζκέλσλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ, όπσο είλαη ε κηθξνζθνπία νπηηθώλ ηλώλ, ε ζεξκνγξαθία ππεξύζξνπ, ε ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο, ε ππεξερνζθόπεζε, ην γεσξαληάξ θαη ε θξνπζηκεηξία. Ζ δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη γηα επί ηόπνπ εμέηαζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ, ζηελ θιίκαθα ησλ θηηξίσλ, θαζηζηά ηε ρξήζε ηνπο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη επνκέλσο απνηεινύλ έλα θαηλνηόκν εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θαηαζθεπώλ/ ππνδνκώλ, θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ησλ επηπηώζεσλ ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηαλαιώλνληαη ελέξγεηα θαη πιηθά. Δπηπιένλ, ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ επηδξά ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθή ε αλαδήηεζε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνύ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο, ηεο πγείαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλζεθηηθόηεηαο ησλ θαηαζθεπώλ, πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ρξήζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ ζηε κειέηε ηεο αλζεθηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκώλ. Έλα από ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξία ησλ θαηαζθεπώλ είλαη θαη ν κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο (Nondestructive testing). Με ηε ρξήζε ηνπ κε θαηαζηξεπηηθνύ ειέγρνπ είλαη δπλαηή ε απνηίκεζε ηεο έθηαζεο ησλ θζνξώλ θαη ησλ ειαηησκάησλ κηαο θαηαζθεπήο, ζε πξαγκαηηθή θιίκαθα, κε κηθξό θόζηνο. Πξόζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ εμνπιηζκό αιιά θαη βειηηώζεηο ζηα ζρεηηθά ινγηζκηθά έρνπλ απμήζεη ηελ επαηζζεζία, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ θαη ηελ γεληθόηεξε απνδνρή ηνπο από ηε βηνκεραλία. Παξόια απηά, ε ρξήζε κε θαηαζηξεπηηθώλ ειέγρσλ απνηειεί αθόκα έλα «έκπεηξν» πεδίν γλώζεο, πνπ απαηηεί ηε γλώζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κεγάινο αξηζκόο εθαξκνγώλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ ζε γέθπξεο, ζε αεξνδξόκηα, ζε θηίξηα, θ.α. Δηδηθόηεξα ζηηο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα ε ρξήζε κε θαηαζηξεπηηθώλ ειέγρσλ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ θαη ρξόλνπ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δε κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ κε απιή νπηηθή παξαηήξεζε ή κε (θαηαζηξεπηηθή) δεηγκαηνιεςία. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απνηεινύλ κία βάζε γηα κειινληηθέο κειέηεο θαη κία ρξήζηκε πεγή γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ δνκώλ απηώλ. 2. ΜΖ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ Οη κε θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο παξνπζηάδνπλ αμηόινγεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο δηαθνξώλ ηύπσλ αζπλερεηώλ ζηα πιηθά, θαη κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζρήκα, ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο. Ζ γλώζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ, κπνξνύλ λα απνβνύλ θαηαιπηηθέο ζηελ ππνζηήξημε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθέο κε ηελ ζπλνιηθή απνδνηηθόηεηα ησλ δνκώλ. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη βάζεη: πξνηύπσλ, εηδηθόηεξα απηώλ πνπ πεξηέρνπλ θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ ειαηησκάησλ. Σα ζπρλόηεξα πνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη απηά ησλ ΑΡΗ, ΑSME, ASTM, ΔΝ θαη ΑWS. ηε ρξήζε αλαιπηηθώλ ηερληθώλ ζην εξγαζηήξην, ηόζν όζνλ αθνξά ζηηο θπζηθνρεκηθέο ησλ πιηθώλ όζν θαη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ. Οη κε θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο ειέγρνπ ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά από πιενλεθηήκαηα, όπσο: δπλαηόηεηα εμέηαζεο επί ηόπνπ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο εμεηαδόκελεο δνκήο γξήγνξε απνθάιπςε ησλ απνηειεζκάησλ ράξε ζην πςειό ηερλνινγηθό επίπεδν ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη παξνρή ηόζν πνηνηηθώλ όζν θαη πνζνηηθώλ απνηειεζκάησλ εύθνιε παξνπζίαζε γξαθεκάησλ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ινγηζκηθώλ Βέβαηα ππάξρνπλ θαη επηθξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ γηα εθαξκνγέο κε πνιππινθόηεηα ζηε δνκή ηνπο, κε ηε ρξήζε δηαθόξσλ πιηθώλ, θαζώο επίζεο θαη ιόγσ ηνπ όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απαηηείηαη εηδηθεπκέλε γλώζε από ην πξνζσπηθό πνπ ηηο εθαξκόδεη, πξνβιήκαηα πνπ επηδεηλώλνληαη από ηελ έιιεηςε ζρεηηθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο (ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ, απηά αθνξνύλ ζπρλά ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα πιηθά /ζπλζήθεο, θαζηζηώληαο ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο δύζθνιε) (McCann D. 2001). Γηα ην ιόγν απηό, ζε εθαξκνγέο πςεινύ ελδηαθέξνληνο όπσο απηέο ηεο απνηίκεζεο ηεο θζνξάο θαη ηεο παζνινγίαο ηζηνξηθώλ θηηξίσλ, είλαη απνηειεζκαηηθόηεξν ηα απνηειέζκαηα ησλ κε θαηαζηξεπηηθώλ ηερληθώλ λα ζπλεθηηκνύληαη κε ηα απνηειέζκαηα αλαιπηηθώλ κεζόδσλ γηα πεξηζζόηεξν αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη εθηηκήζεηο. 3. ΔΦΑΡΜΟΓΔ Σα δνκηθά πιηθά, ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, απνηεινύλ κηα θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ πινπνίεζε ελόο αεηθόξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεπώο ε γλώζε ηεο «πεξηβαιινληηθήο» πνηόηεηάο ηνπο απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμήο ηνπ. Από ηελ άιιε, ε εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο θαηαζθεπέο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ππαξρόλησλ θαηαζθεπώλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπο, αιιά θαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθώλ θνξηίσλ. Ο κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από θαηλνύξγηεο ηερληθέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Φνξεηό Μηθξνζθόπην Οπηηθώλ Ηλώλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηθαλεηώλ, ηεο πθήο θαη ηεο κηθξνδνκήο ησλ πιηθώλ. Λνγηζκηθά ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλσλ επηθαλεηώλ γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηεο θζνξάο ηνπο θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ πνξώδνπο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ κε ρξήζε θσηνγξαθηώλ Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο. ύζηεκα ππεξερνζθόπεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ξσγκώλ, πηζαλώλ αηειεηώλ, κηθξνξσγκώλ, θ.α., ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηαλνκήο ηεο πγξαζίαο ζε πνξώδε πιηθά, θαη ηελ απνηίκεζε θπζηθνρεκηθήο ζπκβαηόηεηαο ζηελ δηεπηθάλεηα δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ. Τπέξπζξε ζεξκνγξαθία ρακεινύ θαη πςεινύ κήθνο θύκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκό αηειεηώλ ζηα ππό εμέηαζε πιηθά, θαζώο επίζεο θαη γηα επηζεώξεζε επί ηόπνπ ηεο θαηαζθεπήο (αλίρλεπζε πγξαζίαο, έιεγρν ζεξκνκνλώζεσλ, έιεγρν ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ) ύζηεκα γεσξαληάξ γηα ηελ εμέηαζε ησλ πιηθώλ ηόζν επηθαλεηαθά όζν θαη ζε βαζύηεξα ζηξώκαηα κε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο πξνβιεκάησλ δηαζηξσκάησζεο, ξσγκώλ ζηα πιηθά. Κξνπζηκεηξία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ πιηθνύ ηεο ηνηρνπνηίαο, θπξίσο ησλ ιηζνζσκάησλ, ζε κηα κεγάιε έθηαζε ηεο θαηαζθεπήο Οη παξαπάλσ ηερληθέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα έλα πιήζνο εθαξκνγώλ ζε ζύγρξνλεο θαη ζε ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη αθόινπζεο εθαξκνγέο: 3.1 Έιεγρνο ηωλ πιηθώλ/ Απνηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ ζηελ θιίκαθα ηωλ θηηξίωλ Γηα ηε δηάγλσζε ηεο κνξθνινγίαο ηεο επηθάλεηαο ησλ πιηθώλ, αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο ηνπο, ηόζν ζην εξγαζηήξην, όζν θαη επί ηόπνπ, ε ρξήζε ηεο κηθξνζθνπίαο νπηηθώλ ηλώλ κπνξεί λα δώζεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερληθήο απηήο κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ νη δηαβξσηηθέο δξάζεηο πεξηβαιινληηθώλ θνξηίσλ, όπσο είλαη ην αζηηθό ξππαζκέλν πεξηβάιινλ, αιιά θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζηα πιηθά θαη ηηο θαηαζθεπέο. ηελ Δηθόλα 1 κε ηε βνήζεηα ηεο κηθξνζθνπίαο νπηηθώλ ηλώλ θαίλεηαη ν ζρεκαηηζκόο θαηόκαπξεο θξνύζηαο ζηνπο θίνλεο ηνπ Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ, ιόγσ ηεο δξάζεο ηεο ξππαζκέλεο αηκόζθαηξαο (Μνξνπνύινπ Α. θ.α. 2002). ηελ Δηθόλα 2 θαίλνληαη νη εμαλζήζεηο αιάησλ ζε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο ζην θακπαλαξηό ηνπ Αγ. Ησάλλε ζηε ύκε από ηε δξάζε ηνπ ζαιάζζηνπ αεξνιύκαηνο (Moropoulou A., et als 2003a). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Α Β Δηθόλα 1. Α: Σν θηίξην ηεο Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ. Β: Μηθξνζθνπία Οπηηθώλ Ηλώλ Μεγέζπλζε x50, ρεκαηηζκόο θαηόκαπξεο θξνύζηαο Α Β Δηθόλα 2. Α: Σν Κακπαλαξηό ζηνλ λαό ηνπ Αγ. Ησάλλε, ύκε. Β: Μηθξνζθνπία Οπηηθώλ Ηλώλ Μεγέζπλζε x25, Γεκηνπξγία εμαλζήζεσλ αιάησλ ζε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ Πέξα από ηελ παξαηήξεζε ησλ πξντόλησλ θζνξάο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε εθηίκεζε θζνξάο κε ζπλδπαζκέλε ρξήζε αλάιπζεο ππεξήρσλ θαη ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο.. ηελ Δηθόλα 3 παξνπζηάδεηαη εθαξκνγή ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε ηκήκα ησλ Μεζαησληθώλ Ορπξώζεσλ ηεο Ρόδνπ, όπνπ απνθαιύπηεηαη δσλώδεο δηάβξσζε. ηελ ίδηα επηθάλεηα γίλεηαη ρξήζε θαη ζπζηήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βάζνπο θζνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο από ηε δξάζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ Δηθόλα 4 παξνπζηάδνληαη ν ππνινγηζκόο ηεο ηαρύηεηαο ππεξήρσλ θαη πώο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 απηέο νη κεηαβνιέο αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθό βάζνο θζνξάο (Moropoulou A. et als 1998). Δηθόλα 3. Δπηθάλεηα εθαξκνγήο (Μεζαησληθέο Ορπξώζεηο Ρόδνπ) ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο γηα απνηίκεζε ηνπ ηύπνπ θζνξάο. Δηθόλα 4. Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ππεξήρσλ θαη ππνινγηζκόο ηνπ βάζνπο θζνξάο (Μεζαησληθέο Ορπξώζεηο Ρόδνπ) 3.2 Μεραληθέο Ιδηόηεηεο Ζ ηερληθή ησλ ππεξήρσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ειαζηηθώλ ζηαζεξώλ ησλ πιηθώλ, παξάκεηξνη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί θαηά ηε κειέηεο ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπώλ. ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ θπκάησλ θαζώο θαη ησλ ειαζηηθώλ ζηαζεξώλ (δπλακηθό κέηξν ειαζηηθόηεηαο (E d ), ιόγνο Poisson (λ d ) θαη κέηξν δηάηκεζεο G d ) γηα ηέζζεξα είδε ιίζσλ: κάξκαξν Γηνλύζνπ (MD), πσξόιηζν Ρεζύκλνπ (SR), πσξόιηζν Κύπξνπ (SC) θαη πσξόιηζν Ρόδνπ (SRh). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 ΤΧΝΟΣΗΣΑ % ΤΧΝΟΣΗΣΑ % δηακέζνπ ησλ πιηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζθεπή Pundit-CNS Electronics κε 2 αθξνδέθηεο (πνκπό-δέθηε) ζπρλόηεηαο 54 KHz. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ησλ ππεξήρσλ ζπγθξίζεθαλ κε απηά ησλ κεραληθώλ δνθηκώλ θαη επηβεβαηώζεθαλ (Moropoulou A. et als 2003a). Καηά ζπλέπεηα ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξερόζθνπεζεο ζε θηίξηα επί ηόπνπ κπνξεί λα παξέρεη πνιύ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειαζηηθέο ζηαζεξέο ησλ πιηθώλ. Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα ηαρύηεηα δηακήθσλ (Cl), εγθαξζίσλ (Ct) ππεξερεηηθώλ θπκάησλ, δπλακηθνύ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο (Δd), ιόγνπ Poisson (λd) θαη κέηξν δηάηκεζεο (Gd). Λίθοι C l m/s C t m/s E d GPa ν d G d GPa MD SR SC SRh ε επίπεδν ηνηρνπνηίαο αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή ηεο θξνπζηκεηξίαο επηηόπνπ ζε ιίζνπο θαη νπηόπιηλζνπο ζηηο πηέξπγεο ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Υξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ (Γεσξγνπζόπνπινο, Γ 2004). Όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα ε κέζε θαη ζπρλόηεξε ηηκή ηνπ δείθηε αλαπήδεζεο γηα ηνπο κελ ιίζνπο είλαη ίζε κε R Λ 40, ελώ γηα ηνπο νπηόπιηλζνπο είλαη R Ο 30. Οη ηηκέο απηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηίκεζε κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ηνηρνπνηίαο κε ρξήζε εκη-εκπεηξηθώλ ηύπσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα παξαδνζηαθέο ηνηρνπνηίεο (Υξνλόπνπινο Μ., Παπαζενδώξνπ Θ. 1991). ΚΡΟΤΙΜΕΣΡΗΕΙ ΛΙΘΩΝ ΚΡΟΤΙΜΕΣΡΗΕΙ ΟΠΣΟΠΛΙΝΘΩΝ ΔΕΙΚΣΗ ΑΝΑΠΗΔΗΗ RΛ ΔΕΙΚΣΗ ΑΝΑΠΗΔΗΗ RΟ ρήκα 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ δείθηε αλαπήδεζεο ζε ιίζνπο (αξηζηεξά) θαη νπηόπιηλζνπο (δεμηά), ζε δείγκαηα ηνηρνπνηίαο από ην Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 3.3 Απνηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο ηνηρνπνηίαο ζε θαηλόκελα κεηαθνξάο κάδαο/ ζεξκόηεηαο Ζ πγξαζία απνηειεί έλαλ από ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο θζνξάο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ. Ζ δπλαηόηεηα αλίρλεπζήο ηεο, αιιά θαη θαηαλνκήο ηεο πγξαζίαο επί ηόπνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ηεο ζεξκνγξαθίαο ππεξύζξνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηεο πγξαζίαο ζε κηα ηζηνξηθή ηνηρνπνηία ησλ κεζαησληθώλ νρπξώζεσλ ηεο Ρόδνπ κε ρξήζε ππέξπζξεο ζεξκνγξαθίαο. Παξαηεξώληαο ην ζεξκνγξάθεκα (Δηθόλα 5Β) ζε έλα ηκήκα ησλ Μεζαησληθώλ νρπξώζεσλ (Δηθόλα 5Α) δηαθξίλεηαη όηη ζην θνκκάηη ηεο ηνηρνπνηίαο, πνπ είλαη ζε επαθή κε ην έδαθνο, παξαηεξνύληαη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο, ππνδειώλνληαο πηζαλόηαηα ηελ παξνπζία κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ πγξαζίαο, ιόγσ κεηαθνξάο πγξαζίαο από ην έδαθνο ζηελ ηνηρνπνηία κέζσ ησλ ηξηρνεηδώλ πόξσλ. Δπίζεο ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηαθόξσλ ζεξκνθξαζηώλ ζηελ επηθάλεηα πεξηγξάθεη πηζαλνύο ηξόπνπο δηαθίλεζεο ηεο πγξαζίαο ζηελ ηνηρνπνηία. Γηα παξάδεηγκα παξαηεξνύληαη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηνπο αξκνύο, ππνδειώλνληαο ηε αλαξξίρεζε ηεο πγξαζίαο ζηελ ηνηρνπνηία κέζσ ησλ θνληακάησλ ηνπ αξκνινγήκαηνο (Avdelidis N.P., Moropoulou A., Theoulakis P. 2003). Ζ ίδηα κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνλ έιεγρν δηαθπγώλ ζεξκόηεηαο από ηηο ηνηρνπνηίεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Α Β Δηθόλα 5. Α: Σκήκα ηνηρνπνηίαο ζηηο Μεζαησληθέο Ορπξώζεηο Ρόδνπ. Β: Θεξκνγξάθεκα ηεο ίδηαο πεξηνρήο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 3.4 Απνηίκεζε επεκβάζεωλ ζπληήξεζεο Οη κε θαηαζηξεπηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ απνηίκεζε επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο είλαη ε κηθξνζθνπία νπηηθώλ ηλώλ, ε ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο, ε ζεξκνγξαθία ππεξύζξνπ θαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη κία εθαξκνγή ελόο ινγηζκηθνύ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλσλ γηα ηελ απνηίκεζε επέκβαζεο θαζαξηζκνύ. Σν ππό εμέηαζε θηίξην είλαη ζην θεληξηθό θηίξην ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. ηελ Δηθόλα 6Α θαίλεηαη ε πηινηηθή επέκβαζε θαζαξηζκνύ κε κηθξν-ακκνβνιή ζσκαηηδίσλ Al 2 O 3 δηακέηξνπ 150κm, πίεζεο έσο 2atm θαη αθξνθπζίνπ 1mm ζε ιίζηλε επέλδπζε (Λίζνο Καπαλδξίηη). ηελ Δηθόλα 6Β θαίλεηαη ε ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαζαξηζκνύ. ην αξηζηεξό θνκκάηη έρεη εθαξκνζηεί κηθξν-ακκνβνιή, ελώ ζην δεμί επίζεκα (ΝΗ) 4 CO 3 15%. ηελ Δηθόλα 6Β θαίλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηνπ επηζέκαηνο ζηε δεμηά πιεπξά ηεο εηθόλαο κεηά ηελ επεμεξγαζία έδσζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα (Moropoulou A. et als 2002). Α Β Δηθόλα 6. Α: Πηινηηθή επέκβαζε θαζαξηζκνύ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Β: Φεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο ηεο ίδηαο πεξηνρήο γηα απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηαθνξεηηθώλ επεκβάζεσλ θαζαξηζκνύ 3.5 Έιεγρνο πνηόηεηαο θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα/ αζθαιηνηαπήηωλ Ζ ζπληήξεζε θαη ε αλαθαίληζε δνκώλ από ζθπξόδεκα απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεδία γηα ηελ αεηθνξία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα απνθάιπςε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζην ρξόλν δσήο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα θαη ε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνηειεί κία αλαγθαία παξάκεηξν γηα ηε ζρεδηαζκό, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ δνκώλ απηώλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Σν ζπγθξόηεκα ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο Καιιηζέαο ηεο Ρόδνπ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα κηαο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα ηνπ 1νπ κηζνύ ηνπ 20νπ αηώλα. Σν θηίξην θαηαζθεπάζηεθε ην 1927 κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα από ηνλ ηηαιό αξρηηέθηνλα P. Lombardi. Σν ζθπξόδεκα ηεο επνρήο ήηαλ πεξηζζόηεξν ρνλδξόθνθθν θαη δελ πεξηείρε πςειά πνζνζηά C 3 S όπσο ην ζύγρξνλν ζθπξόδεκα. Γηα ηε κειέηε ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζήο ηνπ εθαξκόζηεθαλ κε θαηαζηξεπηηθέο, αιιά θαη θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο, έηζη ώζηε από ηε κία λα θαηαλνεζεί ε δξάζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ θζνξάο ζην ζθπξόδεκα, από ηελ άιιε λα ζπιιερζνύλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ ζθπξνδεκάησλ ζε έλα επηζεηηθό πεξηβάιινλ, όπσο είλαη απηό ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ξνηόληαο θαη ηνπ ηξνύινπ, όπνπ ζην κελ θηίξην ηεο Ρνηόληαο δελ είρε γίλεη θακία επέκβαζε, ζην δε θηίξην ηνπ Σξνύινπ είρε γίλεη (2001) επέκβαζε κε gunite. ηελ Δηθόλα 7Α κε ηε βνήζεηα ηεο κηθξνζθνπίαο νπηηθώλ ηλώλ θαίλεηαη ε απώιεηα ζπλδεηηθήο ύιεο θαη αδξαλώλ, ε δεκηνπξγία θελώλ θαη απόζεζε αιάησλ ζην ζθπξόδεκα, ελώ ζηελ Δηθόλα 7Β θαίλεηαη ην κέγεζνο ησλ θελώλ ηνπ εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (gunite), αιιά θαη ε ύπαξμε εμαλζήζεσλ αιάησλ. Α Β Δηθόλα 7. Α: Δπηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο x25 ηνπ θηηξίνπ Ρνηόληαο. Β: Δπηθάλεηα gunite x25 ηνπ θηηξίνπ Σξνύινπ Με ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξερνζθόπεζεο ππνινγίζηεθε ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ ηεο Ρνηόληαο. Οη ηαρύηεηεο ηεο δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ θπκαίλνληαλ κεηαμύ m/sec, ηηκέο πνιύ ρακειέο ζπγθξηλόκελεο κε ηηο ηηκέο ησλ ζύγρξνλσλ ζθπξνδεκάησλ, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε θελώλ, αιιά θαη αλνκνηνγέλεηαο ηεο δνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ εμεηάζηεθε (Moropoulou A. et als 2003b). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Μία άιιε εθαξκνγή κε κεγάιν πξαθηηθό ελδηαθέξνλ είλαη ν έιεγρνο πνηόηεηαο νδνζηξσκάησλ, όπσο ν δηάδξνκνο απν/πξνζγείσζεο θαη νη ηξνρηόδξνκνη ζηνλ θξαηηθό αεξνιηκέλα Αζελώλ ζην Διιεληθό. Με ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ζεξκνγξαθίαο ππεξύζξνπ θαη ζπζηήκαηνο γεσξαληάξ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Ζ κεζνδνινγία απηή επηηξέπεη ηε ζάξσζε κεγάισλ επηθαλεηώλ. ην ζεξκνγξάθεκα ηεο Δηθόλαο 8A νη πεξηνρέο κε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο αληηζηνηρνύλ ζε ηκήκαηα ηνπ νδνζηξώκαηνο πνπ παξνπζίαδαλ θζνξά, απνηειέζκαηα πνπ επηβεβαηώζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ γεσξαληάξ (Δηθόλα 8B ) (Moropoulou A. et als 2002). Δηθόλα 8 A: Θεξκνγξάθεκα ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο ζηνλ θξαηηθό αεξνιηκέλα Αζελώλ, ζην Διιεληθό. B: Υξήζε γεσξαληάξ ζε ηκήκα νδνζηξώκαηνο ζηνλ θξαηηθό αεξνιηκέλα Αζελώλ, ζην Διιεληθό 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο κε θαηαζηξεπηηθόο έιεγρνο απνηειεί κία θαηλνηόκα κεζνδνινγία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο αεηθνξίαο ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ, επηηξέπνληαο ηελ εμέηαζε επί ηόπνπ ησλ θαηαζθεπώλ, κε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο εμεηαδόκελεο δνκήο ηνπο, αιιά θαη ηελ παξνρή άκεζσλ απνηειεζκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο, ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ θαηαζθεπώλ/ ππνδνκώλ, αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο. ΑΝΑΦΟΡΔ Avdelidis N.P., Moropoulou A., Theoulakis P. Detection of water deposits and movement in porous materials by infrared imaging, Journal of Infrared Physics & Technology, Vol.44, No 3, (2003), McCann D. M., Forde M. C Review of NDT methods in the assessment of concrete and masonry structures, ΝDT & E International, Vol. 34, No 2, (2001), ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Moropoulou A., Tsiourva Th., Bisbikou K., Tsantila V., Biscontin G., Longega G., Groggia M., Dalaklis E., Petritaki A Evaluation of cleaning procedures on the facades of the Bank of Greece historical building in the centre of Athens, in Proc. 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, ed. A. Moropoulou, F. Zezza, E. Kollias & I. Papachristodoulou, Publ. Technical Chamber of Greece, Rhodes, Vol. 4, (1997), Moropoulou A., Tsiourva Th., Theoulakis P., Christaras B., Koui M Non destructive evaluation of pilot scale treatments for porous stone consolidation in the Medieval City of Rhodes, PACT, J. European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques Applied to Archaeology, Vol. 56, (1998), Moropoulou Α., Avdelidis Ν.P., Koui M., Aggelopoulos A., Karmis P Infrared thermography and ground penetrating radar for airport pavements assessment, J. Nondestructive Testing & Evaluation, Vol. 18, No.1, (2002), Moropoulou, A., Bakolas, A., Aggelakopoulou, E., Pineli, T., Prasianakis, I Estimation of elastic constants of stones, used in historic monuments, using ultrasound techniques and mechanical tests. Correlation of the mechanical characteristics to the microstructure, 3rd International Conference on Non-Destructive Testing of the Hellenic Society for NDT, Chania, Greece (2003) Moropoulou A., Batis G., Bakolas A., Karoglou M., Aggelakopoulou E. Damage Assessment of Concrete structures exposed to aggressive marine environment by NDT and laboratory techniques, Sixth CANMET/ACI: Durability of Concrete Durability of Concrete, Editor: V.M. Malhotra, (2003), Γεσξγνπζόπνπινο, Γ. Γνκνζηαηηθή απνηίκεζε θαη ζρεδηαζκόο λέσλ επεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο ζηε δπηηθή θαη αλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Υξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ βάζεη ηεο δηεξεύλεζεο ησλ πιηθώλ θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ επεκβάζεσλ, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, (ππό ηελ επίβι. ηεο Καζ. Α. Μνξνπνύινπ) ΓΠΜ «Πξνζηαζία Μλεκείσλ, Καηεύζπλζε «Τιηθά θαη Δπεκβάζεηο πληήξεζεο, ΔΜΠ, Αζήλα (2004) Α. Μνξνπνύινπ, Μ. Κνπή, Αηθ. Θ. Γειέγθνπ, Α. Μπαθόιαο, Μ. Καξόγινπ, Αηθ. Ράπηε,. Κνπξήο, Θ. Μαπξίδεο, Δ. Τςειάληε, Ξ. Εώε, Ν.Π. Αβδειίδεο, Γ. Νηαή, Δ. Γειεδάθεο, «Δπεκβάζεηο πληήξεζεο, ησλ Αξρηηεθηνληθώλ Δπηθαλεηώλ ηεο Πξόζνςεο θαη ηνπ Υώξνπ Τπνδνρήο ηνπ Ηζηνξηθνύ Κηηξίνπ ηνπ Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ», Δπηζη.Τπεπζ., Α. Μνξνπνύινπ, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε, ΔΜΠ, (2002) Υξνλόπνπινο, Μ., Παπαζενδώξνπ, Θ. πκπεξηθνξά παξαδνζηαθώλ αξγνιηζνδνκώλ ππό αλαθπθιπδόκελε θαηαπόλεζε, ΔΟ-ΔΜΠ. (1991) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΚΙΑΜΟΤ Νόλε Μαξαβειάθε, Γπ. Φημικόρ, ΥΠΠΟ, ΚΔ ΔΠΚΑ, Σηοά Βαπδινογιάννη, 73100, Φανιά Γηάλλλεο Υξηζηνδνπιάθνο Απσιηέκηων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΑΒΡΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΜΙΣΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ Αλδξνληθνύιια Αλδξένπ Υποτήθια Διδάκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Ησάλλεο Ησάλλνπ Λέκηοπαρ, Τμήμα Πολιηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ

Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίασ Θράκησ, ΠΕΠ Κρήτησ και Νήςων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΜΔΓΔ ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 1332

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα