3rd Sunday of Luke. Joel the Prophet, Varys the Martyr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3rd Sunday of Luke. Joel the Prophet, Varys the Martyr"

Transcript

1 Sunday Bulletin -October 19, rd Sunday of Luke Joel the Prophet, Varys the Martyr Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas (512) website - Sunday Service Schedule Orthros 8:45am; Divine Liturgy 10:00am Reverend Fr. Vasileios Flegas, Proistamenos

2 Hymns for today Resurrection Hymn Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. Ote katilthes pros ton thanaton, i Zoi i athavatos, tote ton athin enekrosas ti astrapi tis theotitos, Ote the ke tus tethneotas ek ton katahthonion anestisas, pase e thinamis ton epuranion ekravgazon zoothota Christe o Theos imon thoxa si. When You descended to the realm of death You as life immortal rendered to Hades a mortal blow by Your all radiant divinity. And when You from infernal depths and the darkness below did raise the dead all the hosts of heaven s powers did proclaim and cry out O life-giving Christ and Our God we give glory Hymn for the Transfiguration of Our Lord and Savior Jesus Christ Μετεμορθώθης εν τώ όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοίς Μαθηταίς σου τήν δόξαν σου, καθώς ήδυναντο, Λάμψον καί ημίν τοίς αμαρτωλοίς, τό φώς σου τό αϊδιον, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. When O Christ our God Thou wast Transfigured on the mountain Thou didst reveal Thy glory to Thy disciples in proportion as they could bear it. Let Thine everlasting light also enlighten us sinners. Through the intercessions of the Theotokos, O Thou Bestower of light, glory to Thee. Kontakion A Protection of Christians unshamable, intercessor to our Holy Maker unwavering. Please reject not, the prayerful cries of those who are in sin. Instead come to us for you are good, your loving help bring unto us, who are crying in faith to you. Hasten now to intercede and speed now to supplicate, as a protection for all time, Theotokos for those who honor you. Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.

3 Epistle II Corinthians 11 : 31 33; 12 : 1 9 BRETHREN, the God and Father of the Lord Jesus, he who is blessed for ever, knows that I do not lie. At Damascus, the governor under King Aretas guarded the city of Damascus in order to seize me, but I was let down in a basket through a window in the wall, and escaped his hands.. I must boast; there is nothing to be gained by it, but I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who fourteen years ago was caught up to the third heaven-whether in the body or out of the body I do not know, God knows. And I know that this man was caught up into Paradisewhether in the body or out of the body I do not know, God knows-and he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man I will boast, but on my own behalf I will not boast, except of my weaknesses. Though if I wish to boast, I shall not be a fool, for I shall be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. And to keep me from being too elated by the abundance of revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from being too elated. Three times I besought the Lord about this, that it should leave me; but he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." I will all the more gladly boast of my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. Gospel Luke 7 : At that time, Jesus went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. Fear seized them all; and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and "God has visited his people!" Ἀδελφοί, Ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν, πιάσαι με θέλων καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων - εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν - ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον - εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν - ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπʼ ἐμοῦ. Καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπʼ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς.ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ μὴ κλαῖε καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ.

4 Welcome Visitors! We welcome all new visitors who worshipped with us this morning. We are pleased to have you with us! Please join us next door after service for coffee and fellowship. There is material in the entrance of the church regarding ministries and events of Transfiguration. We hope that you will return often to worship with us and grow in Christ! Receiving Holy Communion The sacrament of Holy Communion is reserved for only baptized and/or Chrismated Orthodox Christians who have properly prepared by fasting, prayer and confession. The Orthodox Church is not in sacramental communion with any other church outside the Orthodox Christian Faith. If you are not Orthodox, you are invited with everyone to receive the Antidoron (blessed bread) at the end of service. If you would like information about the Orthodox Church, please see Fr. Vasileios after services. Paraklesis is back! September 17 through November 5 Join us every Wed. at 5:30pm Pot luck dinner to follow WORSHIP and STUDY NEW LIST FOR PRAYERS FOR HEALTH! The Prayer of a righteous person is powerful and effective (James 5:16) Prayers for Health Orthodoxy 101 After Paraklesis we will have our Orthodoxy 101 Class at 7pm in Mt. Tabor Hall! Everyone is welcome! New Year, new prayers! With the beginning of the new ecclesiastical year we started a new list for prayers for health. Please call or the office to give the names of your loved ones that you would like to put on the list. JoGeo, Konstantinos, Shelly, Ruthie, Barbara, Samantha, Maria, Efstathia, Tony, Rouba, Sarah, Emily, Kynlee, Wesley, Afrodite, Nick, Nicholas Wyatt, Cameren, Helen, Chrissy, Nancy, MaryAnn, Marian, Tina, Salin, George-Panagiotis, Salin, Raphael, Marta, Guadalupe, Caroline, John, Lili, Archie, Kelsey, Eva, Heather and her unborn child, Papouli Stamati, Virginia, Makena, Dolly, Afrodite, Alexandros, Lou, Thomas, Greg, Bill, Kathryn, John, Kathy, Nakis, Maggie, Rosemary, Mindy, Pat, Louella, Steve, Marie, Clifford, Tina, Timothy, Cynthia, Chad, Douglas, Mat, Sissy, Yerger, Fr. Paul, Kyle, Katerina, Vasili, Harry, Angie, Damon, Alex, Afrodite, Nick, Nick. Jan, Carol, Brenda, Anna he is always wrestling in prayer for you (Colossians 4:12) Prayers for those in our Armed Forces SGT Jennifer D. Atkinson, SSG John Atkinson, COL Dave Romine, CPT James Alfaro, SSG Deane Anderson, CPT William Willett, MAJ Timothy Ullman, MAJ Chris Chase, SPC Mindy Keys, SPC Andrew Bentzel, MAJ Scot Thornhill, CPT Christopher Gilbert, CPT. Alexander Stathos, 1st LT Angela Bahlatzis, MIDN 1/C Joseph Barone, SGT Walter Hurbert (Nikolaos) Willoughby IV, LCDR Thomas Uhl Arthur Christopher Anthony Pavlovsky

5 Philoptochos News Philoptochos wants pictures!!! Philoptochos is asking anyone and everyone that has pictures of persons serving or that have served in the military to bring them in on Sundays and let Chris Falkowski make a copy of them. The pictures will be used on a presentation during the November 9 luncheon honoring veterans. All military personnel, veterans, scouts and cub scouts are asked to come dressed in uniform at Liturgy. Philoptochos Transfiguration Community Christmas Card Project This year again, just stop by the Philoptochos table, and for a suggested donation of $25, you can add your name in the beautiful Christmas greeting that we send out to our members and to many more. November 1, 2014 Taste of Greece/ Holiday Bazaar / Junk & Jems Garage Sale. Yes, it s true! You can clean your closet ( new or gently used items only please) and then come relax and have some fun in our bazaar. The proceeds from the garage sale go directly to Fr. Vasileios Benevolent Fund. Please start thinking about what you can donate to help make this a success. Top Sellers in the past have been: Bicycles (especially ones ready to ride) Children s books Clothes (especially children s clothes) Gardening Equipment Household items (dishes, quilts, bedding) Handbags Jewelry (watches, rings) Power Tools (saws, drills, sanders) Sporting Equipment (golf clubs, workout equip) Toys (not broken) Are you baking yet? It s time to start baking! Join us at 9am in Mount Tabor on Monday, October 20th to bake Koulourakia, and again on Wednesday, October 22nd., 9am, Mount Tabor to bake Finikia. Your time is needed We are busy planning and excited that our big event is approaching soon! We need you to help sell pastries, Greek coffee, soft drinks, and tickets on November 1st, so don t forget to volunteer by signing up through "Sign Up Genius" for the time slot (or two) that will work with your schedule! Only 10 weeks till Christmas!!! Do you have all your gifts yet? Stocking stuffers? There is a great selection in our bookstore for planning your gifts ahead of time or for last minute affairs. We have books, beautiful icons of many sizes, jewelry, and more. There is, also, a great selection of books for children of all ages. Please come by and check them out. And don t forget gift cards! Your purchases help us raise funds to give to MANY worthy charities! Great Lakes Scrip carries cards from MANY grocery stores, department stores, restaurants, movies, etc. You name it, they carry it! These cards make great gifts for your college students, too!

6 17th ANNUAL TGOC GOLF TOURNAMENT Thank you to Bill and Betty Colovas, Greg Bell, Marko Bjeletich, Brian Holland, Myron Klement, Kevin Korioth, Steve Levendakis, Bruce Read, Peter Romell, Mihalis Salmatanis, Nick Spiropoulos, Stuart Yoder and to all our sponsors and players for helping make the 17th Annual TGOC Golf Tournament such a tremendous success this year! A very special Thank You to George and Georgia Karides who once again provided the wonderful Arby s sandwiches and to Crissi (A Greek In The Kitchen) and George Gianakopoulos, who provided the delicious Greek dinner enjoyed by all. October 24-26, 2014 at the Holiday Inn at Town Lake Gift Baskets from St. Paraskevi Greek Orthodox monastery The best gift for the coming holiday season! The nuns are now taking orders for gift baskets, boxes, and/or trays of homemade Greek pastries, wines, soaps and lotions. Everything comes beautifully packaged for gifting to family, friends, teachers, neighbors or businesses. Due to the fragility of the pastries there can be no shipping. Items will be delivered to Transfiguration in December for pick up. Orders will be filled on a first come first served basis and supplies are limited. Brochures and order forms can be found in Mt. Tabor. Orders and payment can be sent directly to : St. Paraskevi Greek Orthodox Monastery, 6855 Little York Lane, Washington, TX or faxed to: (936) If you prefer, you may submit your order through Yanna at the office. Transfiguration Greek Orthodox Church 29th Anniversary Gala Saturday, Nov. 8th, invites you to celebrate with us at our Dinner, Dancing, Entertainment, Silent Auction, Raffle Ticket Prices: Adults- $100 Children under 18- Purchase Tickets at transfiguration.org

7 WEEKLY ANNOUNCEMENTS: Sunday, October 19, 2014 Make A Difference with Loukoumi Make a Difference with Loukoumi - The TV special with the fluffy little lamb from the Loukoumi book series that just wants to make the world a better place. Join host Cat Cora on Saturday October and watch how kids like YOU can follow their dreams and make a difference in the lives of others. This will be shown in Austin on Saturday, October18 at 12:30pm on KNVA-CW, for TWC channel 12 (HD 1550), for AT&T U-verse channel 12 (HD 1012), for Grande Cable channel 12 (HD 812), for Dish Austin channel 54, Direct TV channel 54 (HD 911) and for Suddenlink channel 12. The Loukoumi Fund benefits National Philoptochos, St Jude and many other charities. Our next study will be on Tues., October 21 at 10am We are currently studying the book Everyday Saints and Other Stories Please contact Krystal Cawood to be added to our OCF News Our next meeting will be on Wednesday, October 7 Men s Study and Fellowship Join us for our next study on Thursday, October 30, at 7:15am Jim s Restaurant 9091 Research Blvd, Austin, TX Fr. Vasileios will be leading a study of the book: The Prison Epistles: Philippians-Ephesians- Colossians-Philemon by Lawrence R. Farley. Exploring Modern Orthodoxy Fr. Deacon George has begun a class for the young adults which is proving to be very informative and captivating. The class meets every other week on Thursdays. Everyone is welcome to join them! Their next meeting will be on Thur., October 30, at 6:30pm in the fellowship hall. GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Date: October 6, 2014 ARCHBISHOP DEMETRIOS TO MAKE OFFICIAL VISIT TO CYPRUS NEW YORK On the invitation of the President of the Republic of Cyprus Mr. Nikos Anastasiades and with the unanimous agreement of the Holy Synod of the Church of Cyprus, His Eminence Archbishop Demetrios of America will embark on an official visit to Cyprus, October 20-27, During his visit, Archbishop Demetrios will meet with His Excellency the President of the Republic of Cyprus Mr. Nikos Anastasiades, His Beatitude Archbishop Chrysostomos of Cyprus, and governmental, academic and institutional officials. His Eminence will also visit holy historic sites and philanthropic institutions.

8 WEEKLY ANNOUNCEMENTS continued: Sunday, October 19, 2014 Memorial Service this Sunday The memorial service today is for: 10 yrs memorial for Stavroula Ritter, survived by her grandmother Stella Gianas, and 2 yrs memorial for Nikolaos Phocas. He is survived by his wife Sophia, children Denis (wife Sonia and grandchildren Nicole and Theo), Mandy (and family), and Marino (and family ) Services for this Week: Wednesday, October 22 Paraklesis 5:30pm Thursday, October 23 St. James the Apostle Orthros 9am, Liturgy 10am Saturday, October 25 Great Vespers 5pm Thank you to last week s Coffee hour Sponsors: Thank you to this week s Coffee hour Sponsors: Mitchell, Mulholland, Norman, O Brien, Orthmann, Ousaklidis Lindsey, Long, Maziasz, Maziasz, Meador, Miller YAL, Mary Georgantonis Anna Georgantonis Keah, Pat & Jack Gatlin Thank you to today s ushers: Thank you to last week s ushers: Next week s ushers are: Jim Norman (PCM), Maria Miller, Anita Jones, Vaios Athanasiou Stephen Dow (PCM), Harry Stamatis, MaryBeth Gradziel, Brian Holland Tom Rigney (PCM), Dan Appling, Gigi Appling, Nyda Glaros Next week s Luncheon Sponsors:

7th Ecumenical Council

7th Ecumenical Council Sunday Bulletin -October 12, 2014 7th Ecumenical Council Symeon the New Theologian & Provos,Andronicus, &Tarachos Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin,

Διαβάστε περισσότερα

6th Sunday of Luke. Demetrios the Myrrh-Streamer

6th Sunday of Luke. Demetrios the Myrrh-Streamer Sunday Bulletin -October 26, 2014 6th Sunday of Luke Demetrios the Myrrh-Streamer Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email

Διαβάστε περισσότερα

Sunday After Holy cross

Sunday After Holy cross Sunday Bulletin September 21 Sunday After Holy cross Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email - office@transfiguration.org

Διαβάστε περισσότερα

10th Sunday of Luke. Ambrose Bishop of Milan, Athenodoros of Mesopotamia

10th Sunday of Luke. Ambrose Bishop of Milan, Athenodoros of Mesopotamia Sunday Bulletin December 07, 2014 10th Sunday of Luke Ambrose Bishop of Milan, Athenodoros of Mesopotamia Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746

Διαβάστε περισσότερα

15th Sunday of Luke (zachaeus)

15th Sunday of Luke (zachaeus) Sunday Bulletin January 25, 2015 15th Sunday of Luke (zachaeus) Gregory the Theologian Archbishop of Constantinople Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin,

Διαβάστε περισσότερα

Sunday after Theophany

Sunday after Theophany Sunday Bulletin January 11, 2015 Sunday after Theophany Theodosios the Cenobiarch & Vitalis of Gaza Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512)

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin July 19, 2015 Sunday of The Holy Fathers Macrina, sister of St. Basil ; Dios, Abbot of Antioch Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin July 26, 2015 8th Sunday of Matthew Hermolaos & his Companions; Paraskevi of Rome Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas 78746 (512)

Διαβάστε περισσότερα

The Glorious Prophet Elias

The Glorious Prophet Elias Sunday Bulletin July 20, 2014 6th Sunday of Matthew The Glorious Prophet Elias Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email -

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin August 23, 2015 12th Sunday of Matthew Apodosis of the Dormition & Ireneaus, Bishop of Lyons Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas

Διαβάστε περισσότερα

Judgment Sunday. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church

Judgment Sunday. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church Sunday Bulletin February 23, 2014 Judgment Sunday Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email - office@transfiguration.org website

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin June 7, 2015 All saints Theodotos, Bishop of Ankyra & Righteous panagis Basias Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363

Διαβάστε περισσότερα

Panteleimon the Great Martyr

Panteleimon the Great Martyr Sunday Bulletin July 27, 2014 7th Sunday of Matthew Panteleimon the Great Martyr Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email

Διαβάστε περισσότερα

Sunday Bulletin March 15, 2015 Sunday of the Holy Cross. Agapios & his Companions ; Manuel of Crete

Sunday Bulletin March 15, 2015 Sunday of the Holy Cross. Agapios & his Companions ; Manuel of Crete Sunday Bulletin March 15, 2015 Sunday of the Holy Cross Agapios & his Companions ; Manuel of Crete Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512)

Διαβάστε περισσότερα

Sunday Bulletin February 22, 2015 Forgiveness Sunday (Cheesefare) Relics of Martyrs in Eugenios & Thalassius and Baradatus

Sunday Bulletin February 22, 2015 Forgiveness Sunday (Cheesefare) Relics of Martyrs in Eugenios & Thalassius and Baradatus Sunday Bulletin February 22, 2015 Forgiveness Sunday (Cheesefare) Relics of Martyrs in Eugenios & Thalassius and Baradatus Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road

Διαβάστε περισσότερα

9th Sunday of Luke. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church

9th Sunday of Luke. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church Sunday Bulletin November 17, 2013 9th Sunday of Luke Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email - office@transfiguration.org

Διαβάστε περισσότερα

St. Vasilios Greek Orthodox Church

St. Vasilios Greek Orthodox Church Pastor Fr. Christopher P. Foustoukos Email: frchris@stvasilios.org Parish President Mrs. Sophia Pappas Stewardship Chairman Stephen S. Kalivas Email: Steve@stvasilios.org Pastoral Assistant Deacon Michael

Διαβάστε περισσότερα

FATHER DEMETRI TSIGAS fatherdemetri@saint-katherine.org; cell phone: 321-615-4431

FATHER DEMETRI TSIGAS fatherdemetri@saint-katherine.org; cell phone: 321-615-4431 Saint Katherine Greek Orthodox Church 5965 N. Wickham Road, Melbourne, Florida 32940 Church Phone: (321) 254-1045 fax (321) 821-0450 Church hall: (321) 254-1445 email: admin@saint-katherine.org - website:

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin for October 10 - October 17, 2010. TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR Sunday, October 10, 2010. + St.

Weekly Bulletin for October 10 - October 17, 2010. TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR Sunday, October 10, 2010. + St. TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR Sunday, October 10, 2010 3rd Sunday of Luke - Κςπιακή Γ Λοςκά Του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού & Ευλαμπίου & Ευλαμπίας των μαρτύρων Saint Theophilos the Confessor

Διαβάστε περισσότερα

Pl. B Tone-4th Morning Gospel /Ήχος πλ. B Εωθινόν Δ

Pl. B Tone-4th Morning Gospel /Ήχος πλ. B Εωθινόν Δ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York June 29, 2014 The Feast of Sts. Peter and Paul Resurrectional Apolytikion in Second Tone When you descended to the realm of death, You as life immortal,

Διαβάστε περισσότερα

WEEKLY BULLETIN 4700 Lincoln Avenue, Oakland CA 94602 510/531-3400 FAX 531-3711 www.groca.org. Orthodox Kids Living In Christ s Kingdom

WEEKLY BULLETIN 4700 Lincoln Avenue, Oakland CA 94602 510/531-3400 FAX 531-3711 www.groca.org. Orthodox Kids Living In Christ s Kingdom Blessed is the Kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Orthodox Kids Living In Christ s Kingdom The Creed I believe in One God, Father Almighty, Creator of Heaven and Earth, and of

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of Our Lord

Transfiguration of Our Lord Transfiguration of Our Lord Greek Orthodox Church Newsletter Volume 13, Issue 4 April 2010 PATRIARCHAL PROCLAMATION FOR PASCHA B A R T H O L O M E W By the Grace of God, Archbishop of Constantinople-New

Διαβάστε περισσότερα

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana MARCH 29, 2015 ST. MARY OF EGYPT Sunday, March 29 ~ 9:00 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy Sunday School following Holy Communion Youth Hymnology

Διαβάστε περισσότερα

F ROM FATHER GEORGE AND WAS INCARNATE OF THE HOLY SPIRIT AND THE VIRGIN MARY

F ROM FATHER GEORGE AND WAS INCARNATE OF THE HOLY SPIRIT AND THE VIRGIN MARY Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church 60 Traverse Road Newport News VA 23606 Volume Issue September 2015 T HE CROSS+ROADS INSIDE THIS ISSUE: September Sundays 2-5, 9 Acolyte & Refreshments Schedule

Διαβάστε περισσότερα

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, October 11, 2015 LUKE THE EVANGELIST, OCTOBER 18

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, October 11, 2015 LUKE THE EVANGELIST, OCTOBER 18 Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral Tarpon Springs, Florida + Sunday, October 11, 2015 LUKE THE EVANGELIST, OCTOBER 18 OCTOBER 12-18 SCHEDULE LITURGICAL SERVICES OFFICE AND MINISTRIES Monday

Διαβάστε περισσότερα

Sunday Bulletin. Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral. 20 th of May 2012 Sunday of the Blind Man. God s people, serving God s people

Sunday Bulletin. Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral. 20 th of May 2012 Sunday of the Blind Man. God s people, serving God s people Sunday Bulletin 20 th of May 2012 Sunday of the Blind Man God s people, serving God s people Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral 1324 South Normandie Avenue, Los Angeles, 90006 Office: 323.737.2424 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Saint Spyridon Greek Orthodox Cathedral

Saint Spyridon Greek Orthodox Cathedral Saint Spyridon Greek Orthodox Cathedral Sunday, October 11, 2015 St. Spyridon Greek Orthodox Cathedral Church Office 508-791-7326 Mon.-Fri.: 9:00 a.m.-5:00 p.m. www.spyridoncathedral.org Reverend Doctor

Διαβάστε περισσότερα

Rev. Economos Peter J. Thornberg, Proistamenos frpeterstsophia@verizon.net. Metropolis of New Jersey

Rev. Economos Peter J. Thornberg, Proistamenos frpeterstsophia@verizon.net. Metropolis of New Jersey St. Sophia/SS. Faith, Hope & Agape Greek Orthodox Church of Valley Forge 900 South Trooper Road Jeffersonville, PA, 19403 Tel.: (610) 650-8960 Fax: (610) 650-8961 www.saintsophiachurch.org email: stsophia@verizon.net

Διαβάστε περισσότερα

GREEK SCHOOL HOLIDAY SCHEDULE AHEPA

GREEK SCHOOL HOLIDAY SCHEDULE AHEPA Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana DECEMBER 15, 2013 ST. ELEFTHERIOS Sunday, December 15 ~ 8:45 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy Sunday School following Holy Communion Hymnology

Διαβάστε περισσότερα