Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1. Ο Εσωτερικός κανονισµός καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27, 30, 31, 33, 44, 45, 46, 55, 129 και 13ss5 του Ν 2725/99 και του άρθρου 30 του Καταστατικού της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τζούντο. 2. Εκδίδεται από το.σ. και ψηφίζεται από την Γ.Σ. 3. Υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 4. Η σχετική απόφαση του Υπουργού για την έγκριση του υποβληθέντος κανονισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Η τήρηση των περιλαµβανοµένων κανόνων είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά Σωµατεία που ανήκουν στην Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο και για τα επί µέρους αναφερόµενα Όργανα και Πρόσωπα. 6. εν περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό όσες διατάξεις του Καταστατικού κρίθηκαν ότι δεν απαιτούν επί πλέον ερµηνεία ή αναφορά εφόσον δεν επιβάλλονται από τον Νόµο. 7. Σε περίπτωση παράλειψης ή αµφισβήτησης περιεχοµένου τινός στον παρόντα Κανονισµό εφαρµογή έχει ο Νόµος και το Καταστατικό. 8. Για την ακριβέστερη παρουσίαση της ύλης του Κανονισµού, αυτός χωρίστηκε σε 15 Κεφάλαια ( Α έως ΙΕ ) στο δε τέλος του προστέθηκαν 11 παραρτήµατα ( Ι έως ΧΙ ) για την ευχερέστερη χρήση του από τους ενδιαφερόµενους. 9. Επίσης προστέθηκε παράρτηµα αρ. VIII στο οποίο αναγράφονται τα Περιεχόµενα του Κανονισµού για την Οργάνωση, ιοίκηση και Λειτουργία των υπηρεσιών της Οµοσπονδίας και την υπηρεσιακή κατάσταση του

2 προσωπικού της - που καταρτίστηκε σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν 2725/99 και έχει ήδη εγκριθεί µε την υπ αριθ Απόφαση του Υπουργού Αθλητισµού δηµοσιευθείσα στο ΦΕΚ 540 Β/ Όπου στον παρόντα Κανονισµό δεν προσδιορίζεται το φύλο των αθλητών, προπονητών, διαιτητών και λοιπών προσώπων, οι αναφερόµενες διατάξεις ισχύουν και για τα 2 φύλα. 11.Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται η Ε. Ο. Τζούντο ή η Οµοσπονδία, εννοείται η Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο και όπου αναφέρεται το.σ., εννοείται το ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τζούντο. 12.Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται η Γ. Σ., εννοείται η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τζούντο. 1. Η Ε.Ο. Τζούντο είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Αθλητικής Νοµοθεσίας. 2. Αποτελεί την Πανελλήνια Οµοσπονδία των Αθλητικών Σωµατείων που καλλιεργούν το άθληµα του Τζούντο στην Ελλάδα. 3. Ο κύριος σκοπός της Οµοσπονδίας είναι η διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήµατος του Τζούντο σε όλη την Ελλάδα. 4. Η Ε.Ο. Τζούντο εκπροσωπεί το Ελληνικό Τζούντο ιεθνώς. 5. Είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο EJU και της ιεθνούς Οµοσπονδίας Τζούντο IJF. 6. Συµµετέχει µε εκπροσώπους της στην IJF, EJU και την Ε.Ο.Ε.

3 7. Συµµετέχει στην Επιτροπή Ενηµέρωσης ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών της Γ.Γ.Α. 8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Οµοσπονδίας ασκούνται από τη Γ.Γ.Α., εκτός της θεώρησης των βιβλίων της Οµοσπονδίας που αναφέρεται στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού αυτού. 1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Οµοσπονδίας και αποτελείται από τους Αντιπροσώπους των Σωµατείων που υπάγονται σε αυτήν και που οπωσδήποτε είναι µέλη των αντιστοίχων Σωµατείων µε δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 2. ικαίωµα εισόδου και συµµετοχής στη Γ.Σ. έχουν οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές όλων των εγγεγραµµένων Σωµατείων στην Οµοσπονδία καθώς και τα Μέλη του.σ. που δεν είναι Αντιπρόσωποι Σωµατείων. 3. ικαίωµα λόγου έχει ο ένας εκ των δύο αντιπροσώπων των Σωµατείων που δεν έχουν λάβει και διατηρούν την αθλητική αναγνώριση έχουν όµως τη συµµετοχή που περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. 4. ικαίωµα λόγου και ψήφου έχει ένας εκ των δύο εκπροσώπων των Σωµατείων που πληρούν τις αναφερόµενες στο Νόµο και το Καταστατικό προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν λάβει και διατηρούν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και είχαν κατά το προ της Γ.Σ. ηµερολογιακό έτος συµµετοχή σε επίσηµους αγώνες Τζούντο µε δέκα ( 10 ) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες. 5. Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. Πρόεδρος και Γραµµατέας της Γ.Σ. µπορεί να εκλεγούν οποιοιδήποτε από τους παρόντες αντιπροσώπους ή µέλη του.σ.

4 6. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των πρακτικών στο σχετικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων το οποίο και υπογράφουν. 7. Στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού ( 9,10 & 11 ) αναφέρονται λεπτοµερώς η σύγκληση, η απαρτία, η λήψη αποφάσεων και τα λοιπά θέµατα των Γενικών Συνελεύσεων. 1. Το.Σ. της Ε. Ο. Τζούντο αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη και εκλέγεται κάθε τετραετία και συγκεκριµένα όπως προβλέπεται στην αθλητική Νοµοθεσία δηλαδή εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 του Καταστατικού. 2. Από τα εκλεγέντα αυτά δεκαπέντε (15) Μέλη στο.σ. µέχρι πέντε (5) µπορεί να µην είναι αντιπρόσωποι σε Σωµατεία - Μέλη της Οµοσπονδίας είναι όµως Φίλαθλοι και Μέλη Σωµατείων που είναι Μέλη της Οµοσπονδίας Τζούντο. 3. Επίσης τουλάχιστον τα τρία (3) από τα εκλεγέντα Μέλη στο.σ. πρέπει να είναι γυναίκες ( όταν η πλειοψηφία στο.σ. είναι άνδρες ή αντίστροφα ), εφόσον οι υποψήφιες είναι τουλάχιστον έξι (6) ασχέτως κάλυψης ή µη του εκλογικού µέτρου. 4. Μέχρι πέντε (5) Σωµατεία - Μέλη µπορεί να διαθέτουν από δύο (2) Μέλη στο.σ. εκ των οποίων το ένα θα είναι υποχρεωτικά Αντιπρόσωπος. 5. Η συγκρότηση σε σώµα του.σ. περιλαµβάνει : τον Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Αναπληρωτή Ταµία και τον Έφορο Υλικού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καταστατικού. Κατά τη συγκρότηση σε σώµα του.σ. ορίζεται και ο Έφορος των Εθνικών Οµάδων. 6. Τα καθήκοντα των ανωτέρω περιλαµβάνονται λεπτοµερώς στα άρθρα & 22 του Καταστατικού.

5 7. Για να γίνει δεκτός κάποιος ως υποψήφιος για τις εκλογές του.σ. ή της Ε.Ε. της Οµοσπονδίας πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ, και να προσκοµίσει βεβαίωση του Σωµατείου που ανήκει ότι είναι Μέλος του Σωµατείου αυτού για περισσότερο από ένα έτος, και ότι έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 8. Τα Μέλη του.σ. υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την από το Ν. 2429/96 προβλεποµένη δήλωση περιουσιακής κατάστασης γι αυτούς, τις / τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους. 9. Το.Σ. συνεδριάζει όπως προβλέπεται στο Καταστατικό. 10. Το.Σ. µε απόφασή του ορίζει τους εκπροσώπους και αναπληρωµατικούς της Οµοσπονδίας για την Ε.Ο.Ε. την EJU και σε άλλους φορείς που είναι αναγκαίοι ή επιβάλλεται εκπροσώπηση. 11. Οι πιο πάνω οριζόµενοι Εκπρόσωποι της Ε.Ο. Τζούντο στους ιεθνείς και άλλους Οργανισµούς θα πρέπει να εκφράζουν την πολιτική και να µεταφέρουν τη βούληση και τις εντολές της Οµοσπονδίας προς αυτούς. Μετά την επιστροφή τους υποβάλλουν σχετική έκθεση στο.σ. 12. Επίσης οι Εκπρόσωποι αυτοί σε περιπτώσεις αντιµετώπισης και χειρισµού ειδικών θεµάτων εξωτερικής πολιτικής για τον Αθλητισµό, θα πρέπει να ενηµερώνονται ανάλογα από την Επιτροπή Ενηµέρωσης ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών της Γ.Γ.Α. 13. Η ιδιότητα του Μέλους του.σ. είναι τιµητική και άµισθη σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. Για τις µετακινήσεις εκτός τόπου κατοικίας των Μελών του.σ. µε εντολή του.σ. αυτά δικαιούνται τα έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής τους µόνον στην περίπτωση που αυτά πράγµατι απαιτηθούν, το ύψος των οποίων ορίζεται µε απόφαση του.σ. Εάν η µετακίνηση των ανωτέρω γίνεται δι ιδίων µέσων καταβάλλονται έξοδα χρήσης ΙΧ που επίσης ορίζονται µε απόφαση του.σ. 14. Στα Μέλη του.σ. της επαρχίας, προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνεδριάσεις του.σ. καταβάλλονται τα έξοδα µετακίνησής τους από και προς τα Γραφεία της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε τη προηγούµενη παράγραφο.

6 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του.σ. της Οµοσπονδίας γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού. 2. Η εκλογή των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα µε εκείνη του.σ. σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καταστατικού. 3. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών γίνεται µόνο από εφορευτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ικαστικός Αντιπρόσωπος ο οποίος ορίζεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24 του Αθλητικού Νόµου 2725/ Η ανακήρυξη των εκλεγοµένων τακτικών και αναπληρωµατικών Μελών στο.σ. και την Ε.Ε. γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία συντάσσει το σχετικό πρακτικό όπου φαίνεται ή σειρά επιτυχίας όλων των υποψηφίων στους συνδυασµούς που πήραν µέρος στις αρχαιρεσίες. 1. Για την απρόσκοπτη, ευέλικτη και αποτελεσµατική λειτουργία της Οµοσπονδίας προβλέπεται η σύσταση διαφόρων Επιτροπών.

7 2. Για να γίνει κάποιος Μέλος σε οποιαδήποτε Επιτροπή πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος V και να προσκοµίσει βεβαίωση του Σωµατείου που ανήκει ότι είναι Μέλος του πέραν του έτους από της εγγραφής του σε αυτό. 3. Οι οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσίες των Μελών των διαφόρων Επιτροπών είναι άµισθες. Για τις µετακινήσεις των Μελών αυτών µε εντολή του.σ., αυτά δικαιούνται µόνον και εφόσον απαιτηθούν τα έξοδα κινήσεως, διαµονής και διατροφής, όπως αυτά ορίζονται από το.σ. 4. Στο άρθρο 15 του Καταστατικού προβλέπεται η εκλογή, η σύνθεση και τα καθήκοντα της Ε.Ε. Επίσης στο άρθρο 26 η εκλογή, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της ικαστικής Επιτροπής. 5. Στα άρθρα & 25 του Καταστατικού προβλέπεται η σύσταση διαφόρων Επιτροπών. Οι προβλεπόµενες σήµερα Επιτροπές στην Ε.Ο. Τζούντο είναι οι ακόλουθες : α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ i ii iii iv Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Αγωνιστικού Σχεδιασµού και Εθνικών Οµάδων Επιτροπές ιαιτησίας Επιτροπή Ιεραρχίας και DAN β ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Τ.Ε.) i. Τ.Ε. Θράκης ( Ν. Έβρου-Ροδόπης-Ξάνθης ) ii. Τ.Ε Ανατ. Μακεδονίας (Ν. ράµας-σερρών-καβάλας) iii. Τ.Ε. Κεντρ.Μακεδονίας-Τοµέας Α(Ν.Θεσ/νίκης-Κιλκίς- Χαλκιδικής) iv. Τ.Ε. Κεντρ. Μακεδονίας-Τοµέας Β(Ν.Πιερίας-Ηµαθίας) v. Τ.Ε. υτ. Μακεδ.(Ν.Φλώρινας-Κοζάνης-Καστοριάς-Γρεβενών) vi. Τ.Ε. Θεσσαλίας (Ν.Λάρισας-Μαγνησίας-Καρδίτσας-Τρικάλων) vii. Τ.Ε. Ηπείρου (Ν.Ιωαννίνων-Άρτας-Πρέβεζας-Θεσπρωτίας) viii. Τ.Ε. Β. Πελοποννήσου (Ν.Αχαϊας-Κορίνθου-Ηλείας) ix. Τ.Ε. Κ & Ν. Πελοποννήσου (Ν.Αρκαδίας-Αργολίδας- Μεσσηνίας- Λακωνίας) x. Τ.Ε. Νήσων Αιγαίου (Ν. ωδεκανήσσων-λέσβου κ.λ.π) γ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

8 i. Επιτροπή ηµοσίων / ιεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας ii. Οικονοµική Επιτροπή iii. Επιτροπή Προµηθειών iv. Επιτροπή Μεταγραφών δ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Οι Επιτροπές αυτές συστήνονται από τα αρµόδια όργανα της Οµοσπονδίας τη Γ.Σ. ή το.σ. για ένα ορισµένο λόγο και χρονικό διάστηµα. όπως : η Εφορευτική Επιτροπή, η Αγωνόδικος Επιτροπή, Επιτροπή αξιολόγησης Σωµατείων, κ.λ.π. 6. Σύµφωνα µε το Καταστατικό, άρθρο 23, το.σ. µπορεί να συστήνει οποιασδήποτε φύσεως Επιτροπές. 7. Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής εκλέγεται από το.σ. Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής τα οποία εγκρίνονται µε απόφαση του.σ. 8. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις αρµοδιότητες της Επιτροπής ή ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Οµοσπονδίας ή απόφαση του.σ. 9. Η λήψη αποφάσεως στις διάφορες Επιτροπές παίρνεται µε την πλειοψηφία των Μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία ( σε άλλη συνεδρίαση ή για επείγοντα θέµατα στην ίδια συνεδρίαση ) οπότε σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει η θέση του Προέδρου της Επιτροπής. 10. Οι Αποφάσεις - Προτάσεις των Επιτροπών υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο της Οµοσπονδίας το οποίο και θα φέρει το θέµα για συζήτηση στο.σ.

9 11. Ο Πρόεδρος ή και τα Μέλη των διαφόρων Επιτροπών µπορούν να κληθούν σε συνεδριάσεις του.σ. για τυχόν διευκρινίσεις στα θέµατα που τους αφορούν. 12. Το.Σ., σύµφωνα µε τη παραπάνω παράγραφο 7 και µετά τη συγκρότηση των διαφόρων Επιτροπών των εδαφίων α, ( επιφυλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 60 του Κανονισµού αυτού ), β και γ της πιο πάνω παραγράφου 5, µπορεί οποτεδήποτε µε απόφασή του να αντικαθιστά τα Μέλη τους µε αντίστοιχα άτοµα αναλόγων προσόντων και ιδιοτήτων. 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ. α. Βασικός σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι η αναζήτηση και καταγραφή των κινήτρων που θα πρέπει να δίνονται στη Βάση, που είναι τα Σωµατεία Τζούντο, ώστε αυτά να φροντίζουν αφενός για τη στρατολόγηση νέων και περισσοτέρων αθλητών, και αφετέρου για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των Σωµατείων στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας. β. Η Επιτροπή Ανάπτυξης φροντίζει για την παροχή κάθε δυνατής τεχνικής και διοικητικής βοήθειας προς τα Σωµατεία Τζούντο. γ. Εισηγείται στο.σ. για τη παροχή κινήτρων προς τα εγγεγραµµένα και ενεργά Σωµατεία Τζούντο που κυρίως είναι η οικονοµική και υλική βοήθεια. δ. Φροντίζει για τη χορήγηση των απαραιτήτων ΤΑΤΑΜΙ για την κάλυψη των αναγκών τους.

10 ε. Επισκέπτεται τα Σωµατεία Τζούντο ακούγοντας τα προβλήµατά τους τα οποία µεταφέρει στο.σ. στ. Μεταφέρει στα Σωµατεία τις απόψεις του.σ. και καταγράφει τις δικές τους για το.σ. ζ. Ενηµερώνει τακτικά ή όποτε ζητηθεί το.σ. µε σχετικές εκθέσεις των ενεργειών της. η. Ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα διατιθέµενα Μέσα της Επιτροπής, αυτή έρχεται σε επαφή και µε µη ενεργά Σωµατεία Τζούντο για την ενθάρρυνσή τους στην ανάπτυξη τµηµάτων Τζούντο. θ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συγκροτείται κυρίως από µέλη του.σ. ή άλλα πρόσωπα µε Τεχνικές Γνώσεις στο άθληµα του Τζούντο. ι. Στο τέλος κάθε έτους η επιτροπή ανάπτυξης συντάσσει έκθεση που απευθύνεται προς το.σ. και στην οποία αξιολογείται κάθε σωµατείο ξεχωριστά για τις προσπάθειες που καταβάλλει στην ανάπτυξη του Τζούντο. Η έκθεση αυτή λαµβάνεται υποχρεωτικά υπ όψιν από την Οµοσπονδία για την συνολική αξιολόγηση και επιχορήγηση των Σωµατείων. 2. ΕΠΙΤΡΟΠH ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ α. Συγκροτείται κυρίως από άτοµα µε Τεχνικές Γνώσεις στο άθληµα του Τζούντο, Μέλη ή όχι του.σ. της Οµοσπονδίας. β. Η Επιτροπή αυτή κύριο σκοπό έχει τη διαρκή συνεργασία µε τον Οµοσπονδιακό Προπονητή και τους συνεργάτες του για τη επίτευξη υψηλότερης απόδοσης των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. γ. Μαζί µε τον Υπεύθυνο των Εθνικών Οµάδων παρακολουθεί το έργο του Οµοσπονδιακού Προπονητή και των συνεργατών του. δ. Με τη συνεργασία του Υπεύθυνου των Εθνικών Οµάδων του Εδικού Συνεργάτη και του Τεχνικού Συµβούλου, επιµελείται µε τον Οµοσπονδιακό Τεχνικό το πρόγραµµα προετοιµασίας των Εθνικών Οµάδων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

11 ε. Ύστερα από συνεργασία της Επιτροπής αυτής µε τα ανωτέρω αναφερόµενα στελέχη προτείνει στο..σ. επιπρόσθετα κίνητρα για τους αθλητές των Εθνικών Οµάδων. στ. Η Επιτροπή Αγωνιστικού Σχεδιασµού προτείνει στο.σ. βελτιώσεις για την Τεχνική υποδοµή, οργάνωση, στελέχωση, προετοιµασία και προγραµµατισµό των Εθνικών Οµάδων. 3. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ α. Η σύσταση, λειτουργία, και λοιπά θέµατα των Τοπικών Επιτροπών περιγράφονται πλήρως στο άρθρο 24 του Καταστατικού. β. Πρόεδρος στην κάθε Τοπική Επιτροπή ορίζεται µε απόφαση του.σ. Μέλος του.σ. της περιοχής αυτής ή ικανό Σωµατειακό Στέλεχος της περιοχής. γ. Ο κύριος σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας των Τοπικών Επιτροπών είναι η δυνατότητα αποκέντρωσης ορισµένων δραστηριοτήτων του.σ. της Ε.Ο. Τζούντο. δ. Τα καθήκοντα των Τοπικών Επιτροπών είναι τα εξής: 1. Η ακριβής τήρηση των προβλεποµένων από το καταστατικό βιβλίων τους. 2. Η µέριµνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του.σ. που αφορούν την περιοχή τους 3. Η σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισµού τους και η υποβολή του στην Οµοσπονδία µέχρι 30/9 κάθε έτους για το επόµενο έτος. ε. Οι αρµοδιότητες των Τοπικών Επιτροπών είναι µεταξύ άλλων οι εξής : 1. Η επιτήρηση του έργου που γίνεται από τα Σωµατεία της περιοχής τους.

12 2. Η µέριµνα της ανάπτυξης του Τζούντο στην περιοχή τους, µε την διευκόλυνση των Τοπικών Σωµατείων στην κάλυψη των αναγκών τους και την επάνδρωσή τους µε ικανά στελέχη. 3. Η ενθάρρυνση των Σωµατείων για την αύξηση του αριθµού των αθλουµένων τους στο Τζούντο. 4. Η διάθεση των επιχορηγήσεων που λαµβάνουν από την Οµοσπονδία σύµφωνα µε την πρόβλεψη που υπάρχει στον εγκριθέντα από την Ε.Ο. Τζούντο Προϋπολογισµό τους. 5. Η παρότρυνση των Σωµατείων για την διοργάνωση ανεπίσηµων αγώνων Τζούντο. 6. Η προτροπή των Σωµατείων για τη δηµιουργία CAMPING στην περιοχή τους. 7. Η εισήγηση προς το.σ. θεµάτων από τις δραστηριότητες της περιοχής τους. 8. Η παρακολούθηση και επίβλεψη των προπονήσεων των Κλιµακίων των Εθνικών Οµάδων της περιοχής τους. 9. Η πρόταση προς το..σ. για την επίλυση των τυχόν προβληµάτων της περιοχής τους. στ. Για να συσταθεί και να υφίσταται Τοπική Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη δύναµή της τουλάχιστον 5 Συλλόγους από την περιοχή της. Εδικά για τις ακριτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση του.σ., ο αριθµός των αντίστοιχων Συλλόγων τους µπορεί να είναι τουλάχιστον 3. ζ. Με απόφαση του.σ. καταργείται η λειτουργία Τοπικής Επιτροπής όταν ο αριθµός των Συλλόγων της γίνει µικρότερος του αναφεροµένου στο προηγούµενο εδάφιο. Σε αυτή την περίπτωση µερίµνη του Προεδρείου της επιστρέφονται τα βιβλία, η σφραγίδα και η τυχόν περιουσία της στην Οµοσπονδία µε σχετικό πρακτικό των Μελών της.

13 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΩΝ / ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τα καθήκοντα της Επιτροπής ηµοσίων / ιεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: α. Η αποστολή ελτίων Τύπου στα Μ.Μ.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή του αθλήµατος. β. Η τακτική επαφή µε τους δηµοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του αθλήµατος. γ. Η διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου. δ. Η συνδροµή στη διοργάνωση Εορτών και Εκδηλώσεων. ε. Η µέριµνα για τη Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική κάλυψη όλων των επισήµων αγώνων. στ. Η τήρηση σε µηνιαία βάση του αρχείου δηµοσιευµάτων σχετικά µε το Τζούντο. ζ. Η ενηµέρωση του.σ. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της. η. Η δηµιουργία και ανάπτυξη Ιστοσελίδας της Ε. Ο. Τζούντο στο ιαδίκτυο. θ. Η δηµιουργία βιβλιοθήκης Τζούντο που θα περιλαµβάνει την Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία για το Τζούντο και γενικά για τον Αθλητισµό (Γυµναστική, Αθλητική Ψυχολογία, Προπονητική κλπ.) στα γραφεία της Οµοσπονδίας ι. Έκδοση περιοδικού της Ε.Ο. Τζούντο µε σκοπό την ενηµέρωση του Φιλάθλου Κόσµου του Ελληνικού Τζούντο µε πληροφορίες σχετικές µε τις δραστηριότητες της Ε.Ο. Τζούντο, των Σωµατείων, των Αθλητών, των ιαιτητών, των Προπονητών, των Εθνικών Οµάδων, τους Αγώνες κ.λ.π. ια. Αντιµετώπιση και διεκπεραίωση κάθε άλλου σχετικού θέµατος που ανατίθεται σε αυτή από το.σ. της Ε. Ο. Τζούντο. 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

14 α. Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής τρία ( 3 ) µέλη του.σ. που είναι κατά προτίµηση κάτοικοι της περιοχής πρωτευούσης : - Έναν Αντιπρόεδρο. - Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και - Τον Αναπληρωτή Ταµία. β. Το έργο της Επιτροπής αυτής αρχίζει από την ηµέρα συγκρότησής της. γ. Κύριος σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος των πάσης φύσεως γενοµένων δαπανών της Ε.Ο. Τζούντο. δ. Φροντίζει ώστε οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται να έχουν προβλεφθεί σε αντίστοιχα κονδύλια του εγκριθέντος Προϋπολογισµό. ε. Επίσης φροντίζει ώστε όλες οι δαπάνες για υλικά και υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται να εγκρίνονται από το.σ. κατά τις συνεδριάσεις αυτού. στ. Με την βοήθεια του Προέδρου, του Ταµία και του Λογιστή µεριµνά για τη σύνταξη του Προϋπολογισµού. ζ. Συνεργάζεται µε τον Έφορο Υλικού για τη σύνταξη του βιβλίου της περιουσίας της Οµοσπονδίας. η. Η Οικονοµική Επιτροπή αλληλοενηµερώνεται µε την αντίστοιχη επί των Προµηθειών για τη εξασφάλιση της νόµιµης διαδικασίας που πρέπει να τηρείται στα θέµατα που αφορούν στο µέρος του Κανονισµού αυτού σχετικά µε τις ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ θ. Με απόφαση του.σ. είναι δυνατή η αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής αυτής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο ( α ), µε άλλο µέλος του.σ. ή προσώπου που έχει κατάλληλες οικονοµικές γνώσεις. ι. Η άνω Επιτροπή έχει αρµοδιότητα να αναζητά είτε µέσω των µελών της είτε µε ανάθεση σε τρίτα εξειδικευµένα πρόσωπα: διαφηµίσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις και δωρεές κάθε είδους από νοµικά ή φυσικά

15 πρόσωπα, για την επιβοήθηση της εκπλήρωσης των σκοπών της Οµοσπονδίας 6. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ α. Τα καθήκοντα των Επιτροπών : i Ιεραρχίας και DAN ii ιαιτησίας iii Προµηθειών iv Μεταγραφών αναφέρονται στα αντίστοιχα Κεφάλαια του Παρόντος Κανονισµού. β. Για τις Έκτακτες η Περιπτωσιακές Επιτροπές τα καθήκοντά τους θα αναφέρονται στην απόφαση του.σ. µε την οποία θα συγκροτούνται.

16 1. Ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός είναι το ανώτατο όργανο εποπτείας και ελέγχου του Αθλητισµού στην Ελλάδα. 2. Η Γ.Γ.Α. µε τις υπηρεσίες της και µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία ή και τις εκδιδόµενες αποφάσεις του ως άνω Υπουργού εποπτεύει και ελέγχει όλους τους Αθλητικούς Φορείς σε όλες τις δραστηριότητές τους. 3. Η.Γ.Γ.Α. διαθέτει τα προερχόµενα από τον Ο.Π.Α.Π., Ο..Ι.Ε. ή και άλλες πηγές έσοδά της στις Αθλητικές Οµοσπονδίες σύµφωνα µε τις σχετικές Αποφάσεις της Κυβέρνησης. 4. Το Ελεγκτικό Συµβούλιο που λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στα Αθλητικά Σωµατεία και τις Οµοσπονδίες µε εντολή του Υπουργού της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 5. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία και την εσωτερική λειτουργία της Οµοσπονδίας. 6. Το Α.Σ.Ε.Α.. λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. και ασχολείται µε την εκδίκαση προσφυγών και αποφάσεων των πειθαρχικών και άλλων οργάνων. 7. Στη Γ.Γ.Α. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού για τον Αθλητισµό Επιτροπή Ενηµέρωσης ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών µε σκοπό την ενηµέρωση των Εκπροσώπων σε ιεθνείς Αθλητικούς Οργανισµούς σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής για τον Αθλητισµό. 8. Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή Ε.Ο.Ε. α. Είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και αποτελείται από εκλεγόµενους αντιπροσώπους των Αθλητικών Οµοσπονδιών των Ολυµπιακών Αθληµάτων. β. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού της Οµοσπονδίας για να εκλεγεί κάποιος εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Ε θα πρέπει να έχει εξαντλήσει µια τουλάχιστον θητεία ως µέλος του.σ. της Ε.Ο. Τζούντο.

17 γ. Ο αντιπρόσωπος της Ε.Ο. Τζούντο για την Ε.Ο.Ε. µαζί µε τον αναπληρωτή του ορίζονται µε απόφαση του.σ. κάθε τετραετία. δ. Η Ε.Ο.Ε µπορεί να παρέχει στην Ε. Ο. Τζούντο συµπληρωµατική επιχορήγηση για την καλύτερη προετοιµασία των Αθλητών της. ε. Η Ε.Ο.Ε φροντίζει για την αποστολή στον τόπο διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων των αθλητών που επελέγησαν για να συµµετάσχουν σε αυτούς, µαζί µε τους προπονητές τους και τους σχετικούς αθλητικούς παράγοντες. στ. Ενηµερώνει τις Οµοσπονδίες σχετικά µε τα θέµατα των Ολυµπιακών Αγώνων. ζ. Συµβουλεύει τις Οµοσπονδίες σε διάφορα αθλητικά και σχετικά µε τον Αθλητισµό Θέµατα. η. Στην Ε.Ο.Ε λειτουργεί η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος ( Ε.ΦΙ.Π. ) όπου παραπέµπονται σοβαρές παραβάσεις των αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και φιλάθλων. θ. Μαζί µε την.ο.ε. φροντίζει για την προστασία του συµβόλου της Ολυµπιακής Φλόγας.

18 1. Η.Ο.Ε. α. Είναι η ανώτατη Παγκόσµια Οργάνωση µε κύριο σκοπό την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων και την εποπτεία του ιεθνούς Αθλητισµού. β. Εκπονεί τον Καταστατικό Χάρτη του Ολυµπιακού κινήµατος. γ. Συντάσσει ( και ενηµερώνει ) τον Ιατρικό Κανονισµό που ασχολείται µε ζητήµατα Φαρµακοδιέγερσης ο οποίος και εφαρµόζεται ιεθνώς για όλα τα αθλήµατα. δ. Υποδεικνύει τη µορφή ή τον Κανονισµό σχετικά µε τις συµβάσεις χορηγίας ή και διαφήµισης. ε. Εκλέγει µόνη της τα Μέλη της και διοικείται από 11µελές.Σ. 2. Η E.J.U. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τζούντο ( EJU ) διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τους Εκπροσώπους των Οµοσπονδιών των Κρατών Μελών. 2. Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο. Τζούντο µαζί µε τον αναπληρωµατικό του ορίζονται µε απόφαση του.σ. 3. Οι αρµοδιότητες της EJU είναι µεταξύ άλλων οι εξής : α. Γενικά ρυθµίζει όλα τα θέµατα του αθλήµατος του Τζούντο µεταξύ των Οµοσπονδιών των Κρατών της Ευρώπης. β. ιοργανώνει τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Ανδρών, Γυναικών, Νέων, Νεανίδων Α, Εφήβων, και Νεανίδων Β. γ. Μεριµνά για την διοργάνωση Τεχνικών Συνεδρίων όπου ανταλλάσσονται απόψεις για τεχνικά θέµατα του Τζούντο και τέτοια ιαιτησίας µε σκοπό να προωθηθούν στην IJF. δ. ιοργανώνει Σεµινάρια ιαιτησίας και εξετάσεων ιαιτητών ε. ιορίζει τους καθηγητές ιαιτησίας στα ανωτέρω Σεµινάρια. στ. ιορίζει τους ιαιτητές, Παρατηρητές και υπεύθυνους ιαιτησίας στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. ζ. Επιβάλλει κυρώσεις στους ιαιτητές της δύναµής της.

19 η. ιατηρεί φιλικές σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιών των Κρατών Μελών. θ. Φροντίζει για την ανάπτυξη του Τζούντο στην Ευρώπη. ι. Αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Τζούντο στην IJF,.Ο.Ε. και άλλους Οργανισµούς. ια. Εκδικάζει πιθανές διαφωνίες µεταξύ των Οµοσπονδιών - Μελών της. ιβ. Εκδίδει ιπλώµατα για DAN στους δικαιούµενους και προτεινόµενους από Οµοσπονδίες των Κρατών Μελών. 3. Η I.J.F. 1. Η ιεθνής Οµοσπονδία Τζούντο ( IJF ) διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που συγκροτείται από µέλη των Ενώσεων των Ηπείρων. 2. Η Ε.Ο. Τζούντο όπως και όλες οι Εθνικές Οµοσπονδίες των Κρατών της Γης είναι Μέλος της IJF. 3. Οι αρµοδιότητες της IJF είναι µεταξύ άλλων οι παρακάτω : α. Συγκεντρώνει και εξετάζει τις εισηγήσεις και προτάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των Ηπειρωτικών Ενώσεων. β. Οργανώνει Τεχνικά Συνέδρια για τα θέµατα του Τζούντο. γ. ιοργανώνει τους Παγκόσµιους και Ολυµπιακούς Αγώνες Ανδρών, Γυναικών Τζούντο. δ. Επιµελείται, εκδίδει και ενηµερώνει τους ιεθνείς Κανονισµούς ιαιτησίας. ε. Ορίζει τους ιαιτητές, Παρατηρητές και Υπεύθυνους ιαιτησίας στους αντίστοιχους της δικαιοδοσίας της αγώνες. στ. Ελέγχει και επιβάλλει κυρώσεις στα όργανα διαιτησίας της δικαιοδοσίας της. ζ. Εκδίδει διπλώµατα για DAN στους δικαιούµενους και προτεινόµενους από τις Εθνικές Οµοσπονδίες που προϋπογράφονται και από τις αντίστοιχες Ηπειρωτικές Ενώσεις Τζούντο.

20 1. Η Ε. Ο. Τζούντο στην προσπάθειά της για την ανάπτυξη του Αθλητισµού και την αύξηση του αριθµού των αθλουµένων στην Ελλάδα διατηρεί στενές και συνεχείς επαφές µε τις υπόλοιπες Εθνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες. 2. Συνεργάζεται µε τις άλλες Οµοσπονδίες για την επιτυχία των κοινών στόχων τους σχετικά µε : α. Την βελτίωση της παρουσίασης των αθληµάτων τους. β. Την καλύτερη εµφάνιση των αθλητών. γ. Την οµαδική ασφάλιση των αθλητών. δ. Την εξεύρεση γυµναστηρίων και χώρων Αγώνων. ε. ιάφορα άλλα θέµατα για την ανάπτυξη των αθληµάτων τους. 3. Ανταλλάσσει απόψεις µε τις Αθλητικές Οµοσπονδίες για την ασφάλεια των χώρων Άθλησης και Αγώνων καθώς και για τη τήρηση του Φιλάθλου Πνεύµατος από όλους τους εµπλεκόµενους και παριστάµενους. 4. Συνεργάζεται µε τις Αθλητικές Οµοσπονδίες για οικονοµικά θέµατα για την αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης καθώς και την εξεύρεση των αναγκαίων χορηγών και διαφηµιστών ( SPONSORS ). 5. ιατηρεί και καλλιεργεί καλές σχέσεις µε όλες τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και τις ενηµερώνει για τις τυχόν αλλαγές στη ιοίκησή της.

21 1. Κάθε οικονοµικό έτος η Ε.Ο. Τζούντο υποχρεούται να συντάσσει Προϋπολογισµό, Απολογισµό και Ισολογισµό. 2. Η σύνταξη του Απολογισµού και του Ισολογισµού γίνεται από τον Ταµία της Ε. Ο. Τζούντο σε συνεργασία µε την Οικονοµική Επιτροπή και τον Λογιστή της Οµοσπονδίας, του δε Προϋπολογισµού από τους ίδιους µε ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα του.σ., λαµβάνοντας υπόψη και το αναφερόµενο στην επόµενη παράγραφο αγωνιστικό πρόγραµµα. 3. Μαζί µε τον Προϋπολογισµό συντάσσεται και το ετήσιο πρόγραµµα των αγώνων που προβλέπεται να γίνουν το επόµενο έτος στο Εσωτερικό και Εξωτερικό από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα βοηθούµενων από τον Υπεύθυνο των Εθνικών Οµάδων, τον Οµοσπονδιακό Προπονητή καθώς και τον Τεχνικό Σύµβουλο και τον Ειδικό Συνεργάτη εφόσον υπάρχουν. Ο προϋπολογισµός της Ε. Ο. Τζούντο πρέπει να είναι προσανατολισµένος στην υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων αγωνιστικών διοργανώσεων στην Ελλάδα αλλά και στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή Ελληνικών (Εθνικών ή Σωµατειακών) οµάδων σε αγώνες του Εξωτερικού (επίσηµους αγώνες). 4. απάνες εκτός Προϋπολογισµού επιτρέπονται µόνον εφόσον καλύπτονται από χορηγίες και δωρεές του ιδίου έτους οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε οποιασδήποτε µορφής επιχορήγηση την οποία µπορεί να λάβει η Ε. Ο. Τζούντο από την Γ.Γ.Α. την Ε.Ο.Ε. ή άλλο δηµόσιο φορέα, εκτός εάν έχει δοθεί έκτακτη επιχορήγηση γι αυτόν ακριβώς τον σκοπό. 5. Κατά την σύνταξη των οικονοµικών πεπραγµένων της προηγούµενης χρονιάς το.σ. υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό για έγκριση, αφού εντωµεταξύ αυτοί έχουν ήδη αποσταλεί στα Σωµατεία µε τη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μαζί µε τα ανωτέρω αποστέλλεται στα Σωµατεία και ο Προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους.

22 6. Ο Απολογισµός και Ισολογισµός της Ε.Ο. Τζούντο υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. 7. Ο ετήσιος Ισολογισµός της Οµοσπονδίας δηµοσιεύεται σε µια αθλητική εφηµερίδα πριν την υποβολή του στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 8. Ο Προϋπολογισµός της Οµοσπονδίας του κάθε έτους καταρτίζεται τον Οκτώβριο του προηγούµενου έτους και υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για έγκριση µέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αυτού. 9. Ο υποβαλλόµενος ως άνω Προϋπολογισµός της Οµοσπονδίας συνοδεύεται και από οικονοµικό προγραµµατισµό για την προοπτική ανάπτυξης του Ελληνικού Τζούντο το επόµενο έτος, πρέπει δε να βασίζεται στα δεδοµένα του προηγούµενου έτους. 10. Τροποποίηση του Προϋπολογισµού µπορεί να γίνει µε απόφαση του.σ. της Οµοσπονδίας και ύστερα από έγκριση από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 1. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης της Οµοσπονδίας ορίζεται από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και ανακοινώνεται έως το τέλος του Ιανουαρίου κάθε έτους. 2. Σε περίπτωση µη υποβολής του ετησίου απολογισµού και ισολογισµού στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και δηµοσίευσης του ισολογισµού όπως προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο αναστέλλεται η επιχορήγηση µέχρι την υποβολή ή δηµοσίευσή του.

23 3. Απαγορεύεται η διάθεση από την Οµοσπονδία της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α χωρίς την έγκρισή της για διαφορετικό σκοπό από εκείνο που δόθηκε, διαφορετικά καταλογίζονται οι προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις στα αρµόδια όργανα της παράβασης αυτής. 4. εν καταβάλλεται η επιχορήγηση στην Οµοσπονδία σε περίπτωση πρόσληψης του Ειδικού Συνεργάτη κατά παράβαση του Νόµου και του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισµού. 5. Περικόπτεται ή διακόπτεται η Επιχορήγηση σε περίπτωση άρνησης της Οµοσπονδίας για τον έλεγχο των Βιβλίων και Στοιχείων της από το Ελεγκτικό Συµβούλιο της Γ.Γ.Α. 6. Επιχορήγηση επίσης λαµβάνει η Ε.Ο. Τζούντο και από την Ε.Ο.Ε. για την καλύτερη προετοιµασία των αθλητών κυρίως για τις ανάγκες της προετοιµασίας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 7. Άλλα έσοδα της Οµοσπονδίας µπορεί να είναι και τα αναφερόµενα στις παραγράφους (γ) έως (η) του άρθρου 5 του Καταστατικού καθώς επίσης και τα πιο κάτω : α. Τα τυχόν επιβαλλόµενα δικαιώµατα εγγραφής και Συνδροµής των Σωµατείων - Μελών οριζόµενα µε απόφαση του.σ. β. Τα πάσης φύσεως επιβαλλόµενα πρόστιµα σε Σωµατεία, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και το Υπαλληλικό Προσωπικό της Οµοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα οικεία άρθρα 98 έως 102 του παρόντος Κανονισµού. γ. Οι εισπράξεις από τις τυχόν υποβαλλόµενες ενστάσεις κατά τους αγώνες, σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Κανονισµού αυτού. δ. Τα έσοδα από τις τυχόν επιβαλλόµενες συµµετοχές των διδασκοµένων σε Σχολές ή Σεµινάρια Προπονητικής, ιαιτησίας, Γραµµατείας και άλλων Επιµορφωτικών προγραµµάτων που διοργανώνονται από την Οµοσπονδία. ε. Οι πιστωτικοί τόκοι από τους λογαριασµούς καταθέσεων. στ. Κάθε άλλο έσοδο.

24 8. Έκτακτη επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α. προβλέπεται σε περίπτωση ανάληψης από την Οµοσπονδία της διοργάνωσης στην Ελλάδα ιεθνών Αγώνων που έχουν Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκή ή γενικά µεγάλη σηµασία, ύστερα από έγκριση του αρµοδίου Υπουργού. Σε αυτή τη περίπτωση συγκροτούνται Οργανωτικές Εκτελεστικές Επιτροπές ( µε τη µορφή Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου ) που αναλαµβάνουν την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των αγώνων. 9. Επιτρέπεται στην Ε.Ο. Τζούντο εφόσον τηρούνται οι κανονισµοί της.ο.ε. και της Νοµοθεσίας να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την ανάπτυξη του Τζούντο. 10. Η επιχορήγηση προς την Οµοσπονδία µειώνεται ή περικόπτεται, εφόσον διαπιστωθεί από το Ελεγκτικό Συµβούλιο της Γ.Γ.Α. παράβαση των διατάξεων που σχετίζονται µε το Κεφάλαιο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 1. Ο Ταµίας της Οµοσπονδίας βοηθούµενος από την Οικονοµική Επιτροπή και τον Λογιστή της Ε.Ο. Τζούντο είναι υπεύθυνος για την εν γένει οικονοµική διαχείριση της Οµοσπονδίας. 2. Οποιαδήποτε δαπάνη της Οµοσπονδίας πρέπει να έχει προβλεφτεί σε σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισµού που έχει εγκριθεί από τη Γ.Γ.Α. 3. Τυχόν πραγµατοποίηση δαπανών πέραν των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Οµοσπονδίας καταλογίζονται σε βάρος των αρµοδίων οργάνων ή προσώπων που ενέκριναν την πραγµατοποίησή τους. 4. ιάθεση της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. για σκοπούς αντίθετους από εκείνους για τους οποίους αυτή εγκρίθηκε επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 2725/1999.

25 5. Ουδεµία αύξηση των µισθών και απολαβών του Υπαλληλικού και λοιπού Προσωπικού της Οµοσπονδίας γίνεται κατ εξαίρεση των σχετικών διατάξεων της Εθνικής Νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµων Ν. 2725/99 και Ν. 2470/97 όπως εκάστοτε ισχύουν. 6. Με απόφαση του.σ. και στα πλαίσια του Προϋπολογισµού ορίζονται τα οδοιπορικά των αθλητών των Εθνικών Οµάδων ύστερα από εισήγηση του σχετικού υπευθύνου Μέλους του.σ. 7. Με πρόταση της Κ.Ε.. το.σ. µε απόφασή του ορίζει τις αποζηµιώσεις που λαµβάνουν οι ασχολούµενοι µε ιαιτητικό Έργο σε επισήµους αγώνες όπως ρυθµίζονται στο άρθρο 61 του Κανονισµού αυτού. 8. Επίσης µε απόφαση του.σ. ορίζονται και οι αποζηµιώσεις των µελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής των Αγώνων. 9. Για τα πρόσωπα των προηγουµένων παραγράφων 7 & 8 η Οµοσπονδία φροντίζει να εξασφαλίζει µόνον σε όσους δικαιούνται τα µέσα µεταφοράς, τη διαµονή και τη διατροφή. Για όσα προγεύµατα και γεύµατα δεν καλύπτονται, καταβάλλεται στους δικαιούχους αντίστοιχη αποζηµίωση που ορίζεται µε απόφαση του.σ. 10. Η κάλυψη µικρό αναγκών πέραν των εξόδων διαµονής, διατροφής και κίνησης, των αθλητών, προπονητών, διαιτητών και λοιπών µελών των αποστολών στο Εξωτερικό ρυθµίζεται µε απόφαση του.σ. σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική. 11. Με απόφαση του.σ. ορίζεται κάθε φορά σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε διοργάνωσης το µέσον µετακίνησης των µελών των αποστολών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό. 12. Σε υπάλληλο της Οµοσπονδίας, που χρησιµοποιεί ίδιον µέσον για τις ανάγκες της Οµοσπονδίας, χορηγούνται οδοιπορικά που αντιστοιχούν στον αριθµό των µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται και των αποστάσεων που διανύονται. 13. Τα έξοδα µετακινήσεων των Μελών του.σ. αναφέρονται στο άρθρο 4 και τα αντίστοιχα των Μελών των Επιτροπών στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού.

26 14. Με απόφαση του.σ. ορίζονται οι αποζηµιώσεις των διδασκόντων στα διάφορα επιµορφωτικά Σεµινάρια ή Σχολές (Προπονητικής, ιαιτησίας, Γραµµατείας κλπ.) που διοργανώνονται από την Ε. Ο. Τζούντο. Οι αποζηµιώσεις ορίζονται ανά ώρα ή ηµέρα ή Σεµινάριο. 1. Σύµφωνα µε τον Αθλητικό Νόµο και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού στην Οµοσπονδία Τζούντο τηρούνται υποχρεωτικά τα εξής βιβλία : α. Μητρώου Σωµατείων Μελών. β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εσόδων Εξόδων. ε. Περιουσιακών Στοιχείων. στ. Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων και Εξερχόµενων εγγράφων. ζ. Μητρώου Αθλητών. η. Μητρώου Προπονητών. θ. Μητρώου ιαιτητών. 2. Η Ε.Ο. Τζούντο διαθέτει επίσης µπλοκ αποδείξεων : α. Εσόδων. β. Εξόδων ή πληρωµής. 3. Τα βιβλία των περιπτώσεων (α) έως και (στ) της ανωτέρω παραγράφου 1 καθώς και τα στοιχεία της παραγράφου 2 θεωρούνται από τη Νοµαρχία Αθηνών πριν από τη χρήση τους. 4. Πλέον των ανωτέρω αναφεροµένων στο παρόν άρθρον, στα γραφεία της Οµοσπονδίας τηρούνται ειδικοί φάκελοι και επιµέρους βιβλία που αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα της Ε. Ο. Τζούντο.

27 1. Η κινητή περιουσία της Οµοσπονδίας ευρισκόµενη κυρίως στα Κεντρικά Γραφεία και τις Τοπικές Επιτροπές της καταγράφεται µε λεπτοµέρεια στο Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων της Οµοσπονδίας, το οποίο τηρείται µε ευθύνη του Ταµία, του Αναπληρωτή Ταµία και του Έφορου Υλικού. 2. Η περιουσία αυτή περιλαµβάνει : α. Γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσµατα, κ.λ.π. έπιπλα. β. Τηλέφωνα. FAX, αθροιστικές µηχανές, φωτοτυπικά µηχανήµατα γ. Προσωπικούς Υπολογιστές, εκτυπωτές, Scanners, κ.λ.π. δ. Συσκευές Τηλεοράσεως, Βίντεο, Βιντεοκάµερες. ε. Ζυγαριές αθλητών. στ. Υλικά ιαιτησίας και Γραµµατείας αγώνων ζ. Τα Στρώµατα Τζούντο ( ΤΑΤΑΜΙ ). η. Εφόδια και υλικά Προπόνησης των Εθνικών Οµάδων. 3. Ειδικά για τα αναφερόµενα στη προηγούµενη παράγραφο ΤΑΤΑΜΙ, αυτά υπάρχουν στο προπονητήριο των Εθνικών Οµάδων και επίσης πολλά έχουν διανεµηθεί µε αποφάσεις του.σ. σε διάφορα Σωµατεία Τζούντο µέλη της Ε. Ο. Τζούντο. 4. Για οποιαδήποτε προσθήκη στην ανωτέρω περιουσία της Οµοσπονδίας ή αντίθετα διάθεση, απώλεια, καταστροφή ή καταδίκη ενηµερώνεται σχετικά το Βιβλίο της παραγράφου Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ο. Τζούντο σύµφωνα µε άρθρο 35 του Καταστατικού τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στη Γ.Γ.Α. 6. Επίσης σε ειδικό φάκελο ενηµερώνονται οι καταστάσεις µε τα αναλώσιµα Αθλητικά Υλικά : φόρµες, παπούτσια, JUDOGI, µετάλλια, κ.λ.π. 7. Ειδικά για τις περιπτώσεις της πιο πάνω παραγράφου ( 4 ) σχηµατίζεται Ειδική Επιτροπή αποτελούµενη από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προµηθειών η οποία εξετάζει κάθε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή ανάγκης καταδίκης υλικού και συντάσσει σχετική έκθεση που

28 υποβάλλεται στο.σ. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται τυχόν περίπτωση πώλησης των καταδικασθέντων υλικών. Το.Σ. στην συνέχεια µε απόφασή του προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Μετά την καταδίκη και διαγραφή υλικού ο Έφορος Υλικού ενηµερώνει ανάλογα το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 1. Η Ε.Ο. Τζούντο που λειτουργούσε κατά την 17/6/1999 θεωρείται ότι έχει λάβει την Εδική Αθλητική Αναγνώριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 2 Η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Οµοσπονδίας ανακαλείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για µια από τις κάτωθι περιπτώσεις: α. Εάν ο αριθµός των µελών Σωµατείων της Οµοσπονδίας µειωθεί πέραν των 10. β. Λόγω µη τήρησης ή θεώρησης των προβλεπόµενων Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 14 του παρόντος Κανονισµού ). γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία.

29 1. Τα διάφορα απογραφικά (δηλαδή µη αναλώσιµα) υλικά που απαιτούνται και αγοράζονται για τη λειτουργία της Οµοσπονδίας και αποτελούν την κινητή περιουσία της Ε.Ο. Τζούντο (σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισµού) είναι κατά οµάδες τα εξής : α. Τα έπιπλα και σκεύη των Γραφείων. β. Τα µηχανήµατα, οι συσκευές µηχανοργάνωσης και ο λοιπός εξοπλισµός των Γραφείων. γ. Συσκευές προβολής και λήψεως αγώνων και διδασκαλίας Τζούντο. δ. Τα Ειδικά Στρώµατα ( ΤΑΤΑΜΙ ) Τζούντο. ε. Τα Εφόδια, Μηχανήµατα, Συσκευές και λοιπά Αθλητικά Υλικά διεξαγωγής των Αγώνων Τζούντο. στ. Τα αθλητικά εφόδια, µηχανήµατα και υλικά προπόνησης. ζ. Οι σηµαίες των διαφόρων Κρατών. η. Οι κασέτες µε τους Εθνικούς Ύµνους των διαφόρων Κρατών θ. Οι γραµµένες κασέτες VIDEO διδασκαλίας και αγώνων. ι. Οποιαδήποτε άλλα υλικά που κρίνονται ως απογραφικά. 2. Τα µη απογραφικά (δηλ. αναλώσιµα) υλικά που προµηθεύεται η Οµοσπονδία για το Άθληµα περιλαµβάνουν : α. Τα Αθλητικά υλικά όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 6, του αναφεροµένου στη προηγούµενη παράγραφο άρθρου. β. Τα κοστούµια διαιτητών και λοιπών παραγόντων των Αγώνων. γ. Η γραφική ύλη. δ. Τα διάφορα έντυπα : διπλώµατα, έπαινοι, δελτία, κ.λ.π. ε. Το φαρµακευτικό υλικό. στ.οι πλακέτες, σήµατα, σηµαίες, και λοιπά δώρα για επισήµους αγώνων και εκδηλώσεων. ζ. Οι κενές δισκέτες, ακουστικές και οπτικές κασέτες. η. Τα υλικά συντήρησης, καθαριότητας, κ.λ.π. θ. Άλλα υλικά που θεωρούνται αναλώσιµα.

30 3. Η Ε.Ο. Τζούντο για την επίτευξη των στόχων της µπορεί να συνάπτει συµβάσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, µεταξύ των οποίων οι κυριότερες είναι οι εξής: α. Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισµένου χρόνου. β. Η ανάθεση εκτέλεσης έργων (καθαρισµός χώρων αγώνων, επισκευές κλπ.). γ. Η προµήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για τους αγώνες και άλλες εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας. δ. Η µετακίνηση µε επίγεια και θαλάσσια µέσα για αγώνες κ.λ.π. ε. Η διαµονή σε ξενοδοχεία των Εθνικών Οµάδων, διαιτητών και λοιπών παραγόντων. στ.η εξεύρεση ξενοδοχείων για τη διαµονή των Οµάδων και συνοδών τους κατά Πρωταθλήµατα. τους Πανελλήνιους, ιασυλλογικούς και λοιπά ζ. Η ενοικίαση Γυµναστηρίων και χώρων για τους αγώνες. η. Η µεταφορά στρωµάτων και λοιπού αθλητικού υλικού για τους αγώνες. θ. Η αγορά, επιδιόρθωση και αναβάθµιση των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. ι. Η θεραπευτική αγωγή και φυσικοθεραπείες των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. ια. Η ενοικίαση χώρων διαµονής των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. ιβ. Η παροχή διατροφής σε αθλητές Εθνικών Οµάδων. ιγ. Η οµαδική ασφάλιση των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. ιδ. Η καθαριότητα των εν γένει χώρων της Οµοσπονδίας. 4. Τα πάγια λειτουργικά έξοδα της Ε.Ο. Τζούντο, εκτός των δαπανών για το προσωπικό ( µισθών, εισφορών, κ.λ.π. ), είναι µεταξύ άλλων : α. Η ενοικίαση των Κεντρικών και Περιφερειακών Γραφείων. β. Η ενοικίαση των Αιθουσών και χώρων Προπόνησης των Εθνικών Οµάδων. γ. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνα, ταχυδροµικά των ανωτέρω. δ. Η θέρµανση και ο κλιµατισµός των χώρων της Οµοσπονδίας.

31 ε. Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία των Γραφείων και Προπονητικών χώρων της Ε.Ο. Τζούντο. 1. Για την προµήθεια των εφοδίων, υλικών, αγαθών και υπηρεσιών των παραγράφων 1,2 και 3 του προηγούµενου άρθρου και εφόσον η συνολική αξία τους κατά είδος σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα δρχ. διενεργείται πρόχειρος διαγωνισµός από την Επιτροπή Προµηθειών της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου του παρόντος Κανονισµού µε τη συγκέντρωση τουλάχιστον 3 σχετικών προσφορών των ενδιαφεροµένων. 2. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να πληροφορηθούν τις ανάγκες της Οµοσπονδίας από σχετικές προκηρύξεις στα Τοπικά Γραφεία της Ε.Ο Τζούντο, ή τις Τοπικές Εφηµερίδες ή ακόµη µπορεί και σε σχετική δηµοσίευση σε µια εφηµερίδα, και από επιστολές της Οµοσπονδίας προς τους προµηθευτές. 3. Για αγαθά και υπηρεσίες αξίας µεγαλύτερης των δρχ. γίνεται δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές µετά από δηµοσίευση σε µια πολιτική και µια αθλητική εφηµερίδα καθώς επίσης και από επιστολές της Οµοσπονδίας προς τους προµηθευτές του Εσωτερικού και Εξωτερικού, δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 4. Στις διακηρύξεις προµηθειών αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : α. Το είδος. β. Η ποσότης. γ. Οι προδιαγραφές. δ. Ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων. ε. Τα κριτήρια επιλογής, εάν υπάρχουν άλλα εκτός της χαµηλότερης τιµής.

32 στ.η ηµεροµηνία προµήθειας των υλικών ή υπηρεσιών. ζ. Ο τρόπος και ο χρόνος αποπληρωµής. η. Η ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των αναληφθεισών υποχρεώσεων. θ. Ο αρµόδιος της Οµοσπονδίας που θα παρέχει σχετικές πληροφορίες. ι. Οι λοιποί όροι : φερεγγυότητα του προµηθευτή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εγγύηση, κ.λ.π. 5. Ειδικά για τις περιπτώσεις προµήθειας των ΤΑΤΑΜΙ και Ηλεκτρονικών Πινάκων Βαθµολογίας και Χρόνων της παραγράφου 1, του προηγούµενου άρθρου θα γίνονται δηµόσιοι διαγωνισµοί µε την υποχρεωτική ειδοποίηση δύο τουλάχιστον σχετικών οίκων του εξωτερικού. 6. Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα υποβάλλει στην Οµοσπονδία την έγγραφη προσφορά του σε δύο φακέλους οι οποίοι κλειστοί θα παραδοθούν στην Επιτροπή Προµηθειών για την αξιολόγησή τους. Ο πρώτος φάκελος θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που τυχόν ζητούνται από την προκήρυξη του διαγωνισµού εκτός της οικονοµικής προσφοράς. Εάν τα στοιχεία του πρώτου φακέλου δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς τότε ο δεύτερος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά επιστρέφεται σφραγισµένος στον αντίστοιχο προµηθευτή. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των προµηθευτών πρέπει να γίνεται σε µια δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής κατά την οποία δικαιούνται να παρίστανται και εκπρόσωποι των προµηθευτών. 7. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός προµηθευτή µπορεί να είναι η χαµηλότερη τιµή ή η συµφερότερη (βέλτιστη) προσφορά εφόσον βέβαια πληρούνται οι προδιαγραφές του διαγωνισµού. 8. Στην περίπτωση που ο διαγωνισµός δεν είναι απλώς µειοδοτικός, η προσφορά του πρώτου φακέλου αξιολογείται από την Επιτροπή και βαθµολογείται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της σε µια κλίµακα από το 0% έως το 100%. Προσφορές που βαθµολογούνται κάτω από 70% αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών αυτές διαιρούνται µε την επί τοις εκατό άνω

33 βαθµολογία για να βρεθεί η τιµή ανοιγµένης προσφοράς (ΑΠ). Η µικρότερη τέτοια προσφορά θεωρείται η βέλτιστη προσφορά. 9. Ενστάσεις κατά του κύρους των αποφάσεων της Επιτροπής Προµηθειών υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόµενο στο.σ. της Ε. Ο. Τζούντο εντός πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της προσβαλλόµενης πράξης. Το.Σ. υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ηµερών από την κατάθεση της ένστασης µε αιτιολογηµένη απόφασή του. 10. Με απόφαση του.σ. επιτρέπεται η προµήθεια υλικών αγαθών και υπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς δηµόσιο διαγωνισµό µόνον στις περιπτώσεις : α. Επείγουσας απρόβλεπτης ανάγκης. β. ιαµονή και διατροφή αποστολών στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις σχετικές προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων. 11. Οι πληρωµές στους προµηθευτές γίνονται µια µέρα της εβδοµάδας όπως ορίζεται µε απόφαση του.σ. 1. Η Επιτροπή Προµηθειών της Ε.Ο. Τζούντο αποτελείται από τα εξής µέλη : α. Έναν Αντιπρόεδρο ή άλλο µέλος του.σ. β. Τον Ταµία ή τον Αναπληρωτή Ταµία. γ. Τον Λογιστή ή άλλο υπάλληλο της Ε. Ο. Τζούντο. Το κύριο έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας σε ότι αφορά την προµήθεια του πάσης φύσεως υλικού, αγαθών και υπηρεσιών της Οµοσπονδίας που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό, αξίας άνω των δρχ. κατά είδος. 2. Εάν ή αξία των υπό προµήθεια υλικών, αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει το ποσό των δρχ. κατά είδος σε ετήσια βάση διενεργείται ηµόσιος ιαγωνισµός.

34 3. Στη περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου το µέλος ( γ ) της Επιτροπής Προµηθειών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται µε έναν υπάλληλο της Γ.Γ.Α. που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού ύστερα από αίτηµα της Ε. Ο. Τζούντο. 4. Η Επιτροπή Προµηθειών φροντίζει γενικά για την επίτευξη των οικονοµικότερων δαπανών και συµφερότερων όρων προµηθειών υλικών και υπηρεσιών για την Οµοσπονδία. 5. Μετά τη συγκέντρωση των φακέλων των σχετικών προσφορών η Επιτροπή Προµηθειών υποβάλλει τη σχετική πρότασή της στο.σ. το οποίο παίρνει την τελική απόφαση, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες. 6. Η Επιτροπή αυτή συνεργάζεται µε την Οικονοµική Επιτροπή της Οµοσπονδίας για την κάλυψη των δαπανών της Οµοσπονδίας µε χορηγίες και άλλους πόρους εκτός της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. 7. Έργο της Επιτροπής Προµηθειών είναι επίσης και η πώληση των καταδικαζοµένων ή µη αναγκαιούντων υλικών και εφοδίων της Οµοσπονδίας ύστερα από σχετική απόφαση του.σ. 1. Στην Οµοσπονδία ύστερα από σχετική απόφαση του.σ. µπορεί να προσληφθεί Ειδικός Συνεργάτης. 2. Οι αρµοδιότητες του Ειδικού Συνεργάτη είναι οι εξής : α. η µέριµνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του.σ.

35 β. η κατάρτιση και εισήγηση του προϋπολογισµού γ. η κατάρτιση και εισήγηση σχεδίων για τον Κανονισµό της Οµοσπονδίας και τυχόν τροποποίησή του δ. άλλες αρµοδιότητες που του αναθέτει το.σ. 3. Ο Ειδικός Συνεργάτης προσλαµβάνεται µε Σύµβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. 4. Η Σύµβαση αυτή µπορεί να ανανεώνεται ανά τετραετία. 5. Για να επιλεγεί κάποιος ως Ειδικός Συνεργάτης πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα : α. να είναι αναγνωρισµένου κύρους στο χώρο του Αθλητισµού ή στον επιχειρηµατικό ή επαγγελµατικό τοµέα. β. να έχει δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή ισότιµο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής. γ. να κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διαρκείας ή να έχει εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αθλητικά θέµατα. δ. να γνωρίζει άριστα δύο (2) ξένες γλώσσες της Ε.Ε. 6. Οι πάσης φύσεως µικτές αποδοχές του συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε τυχόν άλλης παροχής καθορίζονται µε απόφαση του.σ. που δεν µπορούν όµως να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαµβάνει ο Γενικός ιευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου. 7. Η αναφερόµενη στις ανωτέρω παραγράφους 3 & 4 Σύµβαση για να είναι έγκυρη πρέπει να θεωρηθεί από την αρµόδια.ο.υ. 8. Η εν λόγω σύµβαση µπορεί να καταγγέλλεται µόνο για σπουδαίο λόγο και µε σχετική και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. µε την πλειοψηφία τουλάχιστον των 10 Μελών του. Στην περίπτωση αυτή ο Ειδικός Συνεργάτης δεν δικαιούται καµιάς αποζηµίωσης ή άλλης απαίτησης που τυχόν περιέχεται στην σύµβαση. 9. Για να προχωρήσει το.σ. στην πρόσληψη αυτή θα πρέπει προηγούµενα να έχει προϋπολογιστεί η σχετική δαπάνη και να έχει εγκριθεί αρµοδίως. 10. Η επιλογή των υποψηφίων για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη θα γίνει από το.σ. µετά από σχετική προκήρυξη και δηµόσια ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες από τις οποίες η µία αθλητική.

36 1. Η Ε.Ο. Τζούντο εξετάζοντας τις σχετικές ανάγκες της και ύστερα από απόφαση του.σ. µπορεί να προσλάβει Τεχνικούς Συµβούλους Έλληνες ή Αλλοδαπούς. 2. Τα καθήκοντα του Τεχνικού Συµβούλου είναι µεταξύ άλλων τα εξής : α. Βοηθά το Προεδρείο του.σ. σε Τεχνικά Θέµατα του Τζούντο. β. Εισηγείται στο.σ. γενικά και ειδικά σχέδια και ενέργειες που σχετίζονται µε το άθληµα του Τζούντο. γ. Προτείνει στο.σ. βελτιώσεις στη παρουσίαση και συµµετοχή αθλητών και Σωµατείων Τζούντο. δ. Συµµετέχει στην κατάρτιση του ετησίου αγωνιστικού προγράµµατος και προϋπολογισµού της Οµοσπονδίας. ε. Εισηγείται στο.σ. προγράµµατα για την ανάπτυξη του Τζούντο τόσο στο επίπεδο του µαζικού αθλητισµού όσο και στο επίπεδο του πρωταθλητισµού. στ. Προτείνει προγράµµατα διδασκαλίας και προπόνησης αθλητών των Σωµατείων. ζ. Φροντίζει σε συνεργασία µε τον Οµοσπονδιακό Προπονητή και την επιτροπή Ιεραρχίας και DAN για την σχεδίαση ενός κοινού προγράµµατος εκµάθησης των τεχνικών του Τζούντο. η. Ερευνά τι ισχύει στις άλλες χώρες σχετικά µε τα ανωτέρω και εξετάζει τυχόν εφαρµογή τους στην Ε.Ο. Τζούντο. 3. Τα προσόντα του Τεχνικού Συµβούλου περιλαµβάνουν : α. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιµου και αντίστοιχου

37 εκπαιδευτικού ιδρύµατος της αλλοδαπής. β. 4ο τουλάχιστον Αγωνιστικό DAN στο Τζούντο και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. γ. Πρέπει να έχει υπάρξει τουλάχιστον µία φορά πρωταθλητής σε κατηγορία εκτός παίδων και κορασίδων της χώρας προέλευσής του. Να έχει αποδεδειγµένα µεγάλη προπονητική πείρα και αθλητές του να έχουν γίνει πρωταθλητές στο Εθνικό Πρωτάθληµα της χώρας προέλευσής του ή σε διεθνές επίπεδο. 4. Η πρόσληψή του αποφασίζεται από το.σ. ύστερα από επιλογή των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν από τη σχετική προκήρυξη. 5. Η πρόσληψη γίνεται µε Σύµβαση Έργου ή ορισµένου χρόνου όπου ορίζονται οι όροι παροχής υπηρεσιών και οι αποδοχές του Συµβαλλόµένου οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες από αυτές του Οµοσπονδιακού προπονητή. 6. Η εν λόγω Σύµβαση νοµιµοποιείται όπως προβλέπεται. 7. Για να προχωρήσει το.σ. στη πρόσληψη Τεχνικού Συµβούλου θα πρέπει να έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισµό. 8. Kατά παρέκκλιση των ανωτέρω και ανεξαρτήτως άλλων προσόντων, Τεχνικός Σύµβουλος στην Ε.Ο. Τζούντο προσλαµβάνεται ο αθλητής / τρια του Τζούντο που κατέκτησε τουλάχιστον 5 η θέση στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τους αθλητές αυτούς εντός 5 ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. 1. Οι Ιατροί, Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές κ.λ.π. προσλαµβάνονται µε απόφαση του.σ. για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των αθλητών της Οµοσπονδίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρκόπουλο, 17 Μαρτίου 2015 Προς τα Σωματεία Μέλη της ΕΟΙ Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. Είμαστε στη διάθεση σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά Η Ε.Φ.Ο.T. σας υποβάλλει την παρούσα εισηγητική έκθεση, η οποία αναλύει τις προϋπολογιστικές δαπάνες και έσοδα της χρήσης 2015. Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 1. ΕΣΟΔΑ 1. Δικαιώματα Συνδρομών & Συμμετοχών Εθνικών & Ερασιτεχνικών Πρωταθλ. 25.190 26.190 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2. Νέες Εγγραφές Σωματείων 1.000 2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: 1. Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν σε όλους τους Αγώνες που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα