Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1. Ο Εσωτερικός κανονισµός καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27, 30, 31, 33, 44, 45, 46, 55, 129 και 13ss5 του Ν 2725/99 και του άρθρου 30 του Καταστατικού της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τζούντο. 2. Εκδίδεται από το.σ. και ψηφίζεται από την Γ.Σ. 3. Υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 4. Η σχετική απόφαση του Υπουργού για την έγκριση του υποβληθέντος κανονισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Η τήρηση των περιλαµβανοµένων κανόνων είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά Σωµατεία που ανήκουν στην Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο και για τα επί µέρους αναφερόµενα Όργανα και Πρόσωπα. 6. εν περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό όσες διατάξεις του Καταστατικού κρίθηκαν ότι δεν απαιτούν επί πλέον ερµηνεία ή αναφορά εφόσον δεν επιβάλλονται από τον Νόµο. 7. Σε περίπτωση παράλειψης ή αµφισβήτησης περιεχοµένου τινός στον παρόντα Κανονισµό εφαρµογή έχει ο Νόµος και το Καταστατικό. 8. Για την ακριβέστερη παρουσίαση της ύλης του Κανονισµού, αυτός χωρίστηκε σε 15 Κεφάλαια ( Α έως ΙΕ ) στο δε τέλος του προστέθηκαν 11 παραρτήµατα ( Ι έως ΧΙ ) για την ευχερέστερη χρήση του από τους ενδιαφερόµενους. 9. Επίσης προστέθηκε παράρτηµα αρ. VIII στο οποίο αναγράφονται τα Περιεχόµενα του Κανονισµού για την Οργάνωση, ιοίκηση και Λειτουργία των υπηρεσιών της Οµοσπονδίας και την υπηρεσιακή κατάσταση του

2 προσωπικού της - που καταρτίστηκε σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν 2725/99 και έχει ήδη εγκριθεί µε την υπ αριθ Απόφαση του Υπουργού Αθλητισµού δηµοσιευθείσα στο ΦΕΚ 540 Β/ Όπου στον παρόντα Κανονισµό δεν προσδιορίζεται το φύλο των αθλητών, προπονητών, διαιτητών και λοιπών προσώπων, οι αναφερόµενες διατάξεις ισχύουν και για τα 2 φύλα. 11.Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται η Ε. Ο. Τζούντο ή η Οµοσπονδία, εννοείται η Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο και όπου αναφέρεται το.σ., εννοείται το ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τζούντο. 12.Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται η Γ. Σ., εννοείται η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τζούντο. 1. Η Ε.Ο. Τζούντο είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Αθλητικής Νοµοθεσίας. 2. Αποτελεί την Πανελλήνια Οµοσπονδία των Αθλητικών Σωµατείων που καλλιεργούν το άθληµα του Τζούντο στην Ελλάδα. 3. Ο κύριος σκοπός της Οµοσπονδίας είναι η διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήµατος του Τζούντο σε όλη την Ελλάδα. 4. Η Ε.Ο. Τζούντο εκπροσωπεί το Ελληνικό Τζούντο ιεθνώς. 5. Είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο EJU και της ιεθνούς Οµοσπονδίας Τζούντο IJF. 6. Συµµετέχει µε εκπροσώπους της στην IJF, EJU και την Ε.Ο.Ε.

3 7. Συµµετέχει στην Επιτροπή Ενηµέρωσης ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών της Γ.Γ.Α. 8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Οµοσπονδίας ασκούνται από τη Γ.Γ.Α., εκτός της θεώρησης των βιβλίων της Οµοσπονδίας που αναφέρεται στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού αυτού. 1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Οµοσπονδίας και αποτελείται από τους Αντιπροσώπους των Σωµατείων που υπάγονται σε αυτήν και που οπωσδήποτε είναι µέλη των αντιστοίχων Σωµατείων µε δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 2. ικαίωµα εισόδου και συµµετοχής στη Γ.Σ. έχουν οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές όλων των εγγεγραµµένων Σωµατείων στην Οµοσπονδία καθώς και τα Μέλη του.σ. που δεν είναι Αντιπρόσωποι Σωµατείων. 3. ικαίωµα λόγου έχει ο ένας εκ των δύο αντιπροσώπων των Σωµατείων που δεν έχουν λάβει και διατηρούν την αθλητική αναγνώριση έχουν όµως τη συµµετοχή που περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. 4. ικαίωµα λόγου και ψήφου έχει ένας εκ των δύο εκπροσώπων των Σωµατείων που πληρούν τις αναφερόµενες στο Νόµο και το Καταστατικό προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν λάβει και διατηρούν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και είχαν κατά το προ της Γ.Σ. ηµερολογιακό έτος συµµετοχή σε επίσηµους αγώνες Τζούντο µε δέκα ( 10 ) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες. 5. Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. Πρόεδρος και Γραµµατέας της Γ.Σ. µπορεί να εκλεγούν οποιοιδήποτε από τους παρόντες αντιπροσώπους ή µέλη του.σ.

4 6. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των πρακτικών στο σχετικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων το οποίο και υπογράφουν. 7. Στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού ( 9,10 & 11 ) αναφέρονται λεπτοµερώς η σύγκληση, η απαρτία, η λήψη αποφάσεων και τα λοιπά θέµατα των Γενικών Συνελεύσεων. 1. Το.Σ. της Ε. Ο. Τζούντο αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη και εκλέγεται κάθε τετραετία και συγκεκριµένα όπως προβλέπεται στην αθλητική Νοµοθεσία δηλαδή εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 του Καταστατικού. 2. Από τα εκλεγέντα αυτά δεκαπέντε (15) Μέλη στο.σ. µέχρι πέντε (5) µπορεί να µην είναι αντιπρόσωποι σε Σωµατεία - Μέλη της Οµοσπονδίας είναι όµως Φίλαθλοι και Μέλη Σωµατείων που είναι Μέλη της Οµοσπονδίας Τζούντο. 3. Επίσης τουλάχιστον τα τρία (3) από τα εκλεγέντα Μέλη στο.σ. πρέπει να είναι γυναίκες ( όταν η πλειοψηφία στο.σ. είναι άνδρες ή αντίστροφα ), εφόσον οι υποψήφιες είναι τουλάχιστον έξι (6) ασχέτως κάλυψης ή µη του εκλογικού µέτρου. 4. Μέχρι πέντε (5) Σωµατεία - Μέλη µπορεί να διαθέτουν από δύο (2) Μέλη στο.σ. εκ των οποίων το ένα θα είναι υποχρεωτικά Αντιπρόσωπος. 5. Η συγκρότηση σε σώµα του.σ. περιλαµβάνει : τον Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Αναπληρωτή Ταµία και τον Έφορο Υλικού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καταστατικού. Κατά τη συγκρότηση σε σώµα του.σ. ορίζεται και ο Έφορος των Εθνικών Οµάδων. 6. Τα καθήκοντα των ανωτέρω περιλαµβάνονται λεπτοµερώς στα άρθρα & 22 του Καταστατικού.

5 7. Για να γίνει δεκτός κάποιος ως υποψήφιος για τις εκλογές του.σ. ή της Ε.Ε. της Οµοσπονδίας πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ, και να προσκοµίσει βεβαίωση του Σωµατείου που ανήκει ότι είναι Μέλος του Σωµατείου αυτού για περισσότερο από ένα έτος, και ότι έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 8. Τα Μέλη του.σ. υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την από το Ν. 2429/96 προβλεποµένη δήλωση περιουσιακής κατάστασης γι αυτούς, τις / τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους. 9. Το.Σ. συνεδριάζει όπως προβλέπεται στο Καταστατικό. 10. Το.Σ. µε απόφασή του ορίζει τους εκπροσώπους και αναπληρωµατικούς της Οµοσπονδίας για την Ε.Ο.Ε. την EJU και σε άλλους φορείς που είναι αναγκαίοι ή επιβάλλεται εκπροσώπηση. 11. Οι πιο πάνω οριζόµενοι Εκπρόσωποι της Ε.Ο. Τζούντο στους ιεθνείς και άλλους Οργανισµούς θα πρέπει να εκφράζουν την πολιτική και να µεταφέρουν τη βούληση και τις εντολές της Οµοσπονδίας προς αυτούς. Μετά την επιστροφή τους υποβάλλουν σχετική έκθεση στο.σ. 12. Επίσης οι Εκπρόσωποι αυτοί σε περιπτώσεις αντιµετώπισης και χειρισµού ειδικών θεµάτων εξωτερικής πολιτικής για τον Αθλητισµό, θα πρέπει να ενηµερώνονται ανάλογα από την Επιτροπή Ενηµέρωσης ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών της Γ.Γ.Α. 13. Η ιδιότητα του Μέλους του.σ. είναι τιµητική και άµισθη σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. Για τις µετακινήσεις εκτός τόπου κατοικίας των Μελών του.σ. µε εντολή του.σ. αυτά δικαιούνται τα έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής τους µόνον στην περίπτωση που αυτά πράγµατι απαιτηθούν, το ύψος των οποίων ορίζεται µε απόφαση του.σ. Εάν η µετακίνηση των ανωτέρω γίνεται δι ιδίων µέσων καταβάλλονται έξοδα χρήσης ΙΧ που επίσης ορίζονται µε απόφαση του.σ. 14. Στα Μέλη του.σ. της επαρχίας, προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνεδριάσεις του.σ. καταβάλλονται τα έξοδα µετακίνησής τους από και προς τα Γραφεία της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε τη προηγούµενη παράγραφο.

6 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του.σ. της Οµοσπονδίας γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού. 2. Η εκλογή των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα µε εκείνη του.σ. σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καταστατικού. 3. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών γίνεται µόνο από εφορευτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ικαστικός Αντιπρόσωπος ο οποίος ορίζεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24 του Αθλητικού Νόµου 2725/ Η ανακήρυξη των εκλεγοµένων τακτικών και αναπληρωµατικών Μελών στο.σ. και την Ε.Ε. γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία συντάσσει το σχετικό πρακτικό όπου φαίνεται ή σειρά επιτυχίας όλων των υποψηφίων στους συνδυασµούς που πήραν µέρος στις αρχαιρεσίες. 1. Για την απρόσκοπτη, ευέλικτη και αποτελεσµατική λειτουργία της Οµοσπονδίας προβλέπεται η σύσταση διαφόρων Επιτροπών.

7 2. Για να γίνει κάποιος Μέλος σε οποιαδήποτε Επιτροπή πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος V και να προσκοµίσει βεβαίωση του Σωµατείου που ανήκει ότι είναι Μέλος του πέραν του έτους από της εγγραφής του σε αυτό. 3. Οι οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσίες των Μελών των διαφόρων Επιτροπών είναι άµισθες. Για τις µετακινήσεις των Μελών αυτών µε εντολή του.σ., αυτά δικαιούνται µόνον και εφόσον απαιτηθούν τα έξοδα κινήσεως, διαµονής και διατροφής, όπως αυτά ορίζονται από το.σ. 4. Στο άρθρο 15 του Καταστατικού προβλέπεται η εκλογή, η σύνθεση και τα καθήκοντα της Ε.Ε. Επίσης στο άρθρο 26 η εκλογή, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της ικαστικής Επιτροπής. 5. Στα άρθρα & 25 του Καταστατικού προβλέπεται η σύσταση διαφόρων Επιτροπών. Οι προβλεπόµενες σήµερα Επιτροπές στην Ε.Ο. Τζούντο είναι οι ακόλουθες : α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ i ii iii iv Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Αγωνιστικού Σχεδιασµού και Εθνικών Οµάδων Επιτροπές ιαιτησίας Επιτροπή Ιεραρχίας και DAN β ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Τ.Ε.) i. Τ.Ε. Θράκης ( Ν. Έβρου-Ροδόπης-Ξάνθης ) ii. Τ.Ε Ανατ. Μακεδονίας (Ν. ράµας-σερρών-καβάλας) iii. Τ.Ε. Κεντρ.Μακεδονίας-Τοµέας Α(Ν.Θεσ/νίκης-Κιλκίς- Χαλκιδικής) iv. Τ.Ε. Κεντρ. Μακεδονίας-Τοµέας Β(Ν.Πιερίας-Ηµαθίας) v. Τ.Ε. υτ. Μακεδ.(Ν.Φλώρινας-Κοζάνης-Καστοριάς-Γρεβενών) vi. Τ.Ε. Θεσσαλίας (Ν.Λάρισας-Μαγνησίας-Καρδίτσας-Τρικάλων) vii. Τ.Ε. Ηπείρου (Ν.Ιωαννίνων-Άρτας-Πρέβεζας-Θεσπρωτίας) viii. Τ.Ε. Β. Πελοποννήσου (Ν.Αχαϊας-Κορίνθου-Ηλείας) ix. Τ.Ε. Κ & Ν. Πελοποννήσου (Ν.Αρκαδίας-Αργολίδας- Μεσσηνίας- Λακωνίας) x. Τ.Ε. Νήσων Αιγαίου (Ν. ωδεκανήσσων-λέσβου κ.λ.π) γ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

8 i. Επιτροπή ηµοσίων / ιεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας ii. Οικονοµική Επιτροπή iii. Επιτροπή Προµηθειών iv. Επιτροπή Μεταγραφών δ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Οι Επιτροπές αυτές συστήνονται από τα αρµόδια όργανα της Οµοσπονδίας τη Γ.Σ. ή το.σ. για ένα ορισµένο λόγο και χρονικό διάστηµα. όπως : η Εφορευτική Επιτροπή, η Αγωνόδικος Επιτροπή, Επιτροπή αξιολόγησης Σωµατείων, κ.λ.π. 6. Σύµφωνα µε το Καταστατικό, άρθρο 23, το.σ. µπορεί να συστήνει οποιασδήποτε φύσεως Επιτροπές. 7. Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής εκλέγεται από το.σ. Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής τα οποία εγκρίνονται µε απόφαση του.σ. 8. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις αρµοδιότητες της Επιτροπής ή ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Οµοσπονδίας ή απόφαση του.σ. 9. Η λήψη αποφάσεως στις διάφορες Επιτροπές παίρνεται µε την πλειοψηφία των Μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία ( σε άλλη συνεδρίαση ή για επείγοντα θέµατα στην ίδια συνεδρίαση ) οπότε σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει η θέση του Προέδρου της Επιτροπής. 10. Οι Αποφάσεις - Προτάσεις των Επιτροπών υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο της Οµοσπονδίας το οποίο και θα φέρει το θέµα για συζήτηση στο.σ.

9 11. Ο Πρόεδρος ή και τα Μέλη των διαφόρων Επιτροπών µπορούν να κληθούν σε συνεδριάσεις του.σ. για τυχόν διευκρινίσεις στα θέµατα που τους αφορούν. 12. Το.Σ., σύµφωνα µε τη παραπάνω παράγραφο 7 και µετά τη συγκρότηση των διαφόρων Επιτροπών των εδαφίων α, ( επιφυλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 60 του Κανονισµού αυτού ), β και γ της πιο πάνω παραγράφου 5, µπορεί οποτεδήποτε µε απόφασή του να αντικαθιστά τα Μέλη τους µε αντίστοιχα άτοµα αναλόγων προσόντων και ιδιοτήτων. 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ. α. Βασικός σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι η αναζήτηση και καταγραφή των κινήτρων που θα πρέπει να δίνονται στη Βάση, που είναι τα Σωµατεία Τζούντο, ώστε αυτά να φροντίζουν αφενός για τη στρατολόγηση νέων και περισσοτέρων αθλητών, και αφετέρου για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των Σωµατείων στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας. β. Η Επιτροπή Ανάπτυξης φροντίζει για την παροχή κάθε δυνατής τεχνικής και διοικητικής βοήθειας προς τα Σωµατεία Τζούντο. γ. Εισηγείται στο.σ. για τη παροχή κινήτρων προς τα εγγεγραµµένα και ενεργά Σωµατεία Τζούντο που κυρίως είναι η οικονοµική και υλική βοήθεια. δ. Φροντίζει για τη χορήγηση των απαραιτήτων ΤΑΤΑΜΙ για την κάλυψη των αναγκών τους.

10 ε. Επισκέπτεται τα Σωµατεία Τζούντο ακούγοντας τα προβλήµατά τους τα οποία µεταφέρει στο.σ. στ. Μεταφέρει στα Σωµατεία τις απόψεις του.σ. και καταγράφει τις δικές τους για το.σ. ζ. Ενηµερώνει τακτικά ή όποτε ζητηθεί το.σ. µε σχετικές εκθέσεις των ενεργειών της. η. Ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα διατιθέµενα Μέσα της Επιτροπής, αυτή έρχεται σε επαφή και µε µη ενεργά Σωµατεία Τζούντο για την ενθάρρυνσή τους στην ανάπτυξη τµηµάτων Τζούντο. θ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συγκροτείται κυρίως από µέλη του.σ. ή άλλα πρόσωπα µε Τεχνικές Γνώσεις στο άθληµα του Τζούντο. ι. Στο τέλος κάθε έτους η επιτροπή ανάπτυξης συντάσσει έκθεση που απευθύνεται προς το.σ. και στην οποία αξιολογείται κάθε σωµατείο ξεχωριστά για τις προσπάθειες που καταβάλλει στην ανάπτυξη του Τζούντο. Η έκθεση αυτή λαµβάνεται υποχρεωτικά υπ όψιν από την Οµοσπονδία για την συνολική αξιολόγηση και επιχορήγηση των Σωµατείων. 2. ΕΠΙΤΡΟΠH ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ α. Συγκροτείται κυρίως από άτοµα µε Τεχνικές Γνώσεις στο άθληµα του Τζούντο, Μέλη ή όχι του.σ. της Οµοσπονδίας. β. Η Επιτροπή αυτή κύριο σκοπό έχει τη διαρκή συνεργασία µε τον Οµοσπονδιακό Προπονητή και τους συνεργάτες του για τη επίτευξη υψηλότερης απόδοσης των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. γ. Μαζί µε τον Υπεύθυνο των Εθνικών Οµάδων παρακολουθεί το έργο του Οµοσπονδιακού Προπονητή και των συνεργατών του. δ. Με τη συνεργασία του Υπεύθυνου των Εθνικών Οµάδων του Εδικού Συνεργάτη και του Τεχνικού Συµβούλου, επιµελείται µε τον Οµοσπονδιακό Τεχνικό το πρόγραµµα προετοιµασίας των Εθνικών Οµάδων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

11 ε. Ύστερα από συνεργασία της Επιτροπής αυτής µε τα ανωτέρω αναφερόµενα στελέχη προτείνει στο..σ. επιπρόσθετα κίνητρα για τους αθλητές των Εθνικών Οµάδων. στ. Η Επιτροπή Αγωνιστικού Σχεδιασµού προτείνει στο.σ. βελτιώσεις για την Τεχνική υποδοµή, οργάνωση, στελέχωση, προετοιµασία και προγραµµατισµό των Εθνικών Οµάδων. 3. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ α. Η σύσταση, λειτουργία, και λοιπά θέµατα των Τοπικών Επιτροπών περιγράφονται πλήρως στο άρθρο 24 του Καταστατικού. β. Πρόεδρος στην κάθε Τοπική Επιτροπή ορίζεται µε απόφαση του.σ. Μέλος του.σ. της περιοχής αυτής ή ικανό Σωµατειακό Στέλεχος της περιοχής. γ. Ο κύριος σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας των Τοπικών Επιτροπών είναι η δυνατότητα αποκέντρωσης ορισµένων δραστηριοτήτων του.σ. της Ε.Ο. Τζούντο. δ. Τα καθήκοντα των Τοπικών Επιτροπών είναι τα εξής: 1. Η ακριβής τήρηση των προβλεποµένων από το καταστατικό βιβλίων τους. 2. Η µέριµνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του.σ. που αφορούν την περιοχή τους 3. Η σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισµού τους και η υποβολή του στην Οµοσπονδία µέχρι 30/9 κάθε έτους για το επόµενο έτος. ε. Οι αρµοδιότητες των Τοπικών Επιτροπών είναι µεταξύ άλλων οι εξής : 1. Η επιτήρηση του έργου που γίνεται από τα Σωµατεία της περιοχής τους.

12 2. Η µέριµνα της ανάπτυξης του Τζούντο στην περιοχή τους, µε την διευκόλυνση των Τοπικών Σωµατείων στην κάλυψη των αναγκών τους και την επάνδρωσή τους µε ικανά στελέχη. 3. Η ενθάρρυνση των Σωµατείων για την αύξηση του αριθµού των αθλουµένων τους στο Τζούντο. 4. Η διάθεση των επιχορηγήσεων που λαµβάνουν από την Οµοσπονδία σύµφωνα µε την πρόβλεψη που υπάρχει στον εγκριθέντα από την Ε.Ο. Τζούντο Προϋπολογισµό τους. 5. Η παρότρυνση των Σωµατείων για την διοργάνωση ανεπίσηµων αγώνων Τζούντο. 6. Η προτροπή των Σωµατείων για τη δηµιουργία CAMPING στην περιοχή τους. 7. Η εισήγηση προς το.σ. θεµάτων από τις δραστηριότητες της περιοχής τους. 8. Η παρακολούθηση και επίβλεψη των προπονήσεων των Κλιµακίων των Εθνικών Οµάδων της περιοχής τους. 9. Η πρόταση προς το..σ. για την επίλυση των τυχόν προβληµάτων της περιοχής τους. στ. Για να συσταθεί και να υφίσταται Τοπική Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη δύναµή της τουλάχιστον 5 Συλλόγους από την περιοχή της. Εδικά για τις ακριτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση του.σ., ο αριθµός των αντίστοιχων Συλλόγων τους µπορεί να είναι τουλάχιστον 3. ζ. Με απόφαση του.σ. καταργείται η λειτουργία Τοπικής Επιτροπής όταν ο αριθµός των Συλλόγων της γίνει µικρότερος του αναφεροµένου στο προηγούµενο εδάφιο. Σε αυτή την περίπτωση µερίµνη του Προεδρείου της επιστρέφονται τα βιβλία, η σφραγίδα και η τυχόν περιουσία της στην Οµοσπονδία µε σχετικό πρακτικό των Μελών της.

13 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΩΝ / ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τα καθήκοντα της Επιτροπής ηµοσίων / ιεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: α. Η αποστολή ελτίων Τύπου στα Μ.Μ.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή του αθλήµατος. β. Η τακτική επαφή µε τους δηµοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του αθλήµατος. γ. Η διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου. δ. Η συνδροµή στη διοργάνωση Εορτών και Εκδηλώσεων. ε. Η µέριµνα για τη Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική κάλυψη όλων των επισήµων αγώνων. στ. Η τήρηση σε µηνιαία βάση του αρχείου δηµοσιευµάτων σχετικά µε το Τζούντο. ζ. Η ενηµέρωση του.σ. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της. η. Η δηµιουργία και ανάπτυξη Ιστοσελίδας της Ε. Ο. Τζούντο στο ιαδίκτυο. θ. Η δηµιουργία βιβλιοθήκης Τζούντο που θα περιλαµβάνει την Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία για το Τζούντο και γενικά για τον Αθλητισµό (Γυµναστική, Αθλητική Ψυχολογία, Προπονητική κλπ.) στα γραφεία της Οµοσπονδίας ι. Έκδοση περιοδικού της Ε.Ο. Τζούντο µε σκοπό την ενηµέρωση του Φιλάθλου Κόσµου του Ελληνικού Τζούντο µε πληροφορίες σχετικές µε τις δραστηριότητες της Ε.Ο. Τζούντο, των Σωµατείων, των Αθλητών, των ιαιτητών, των Προπονητών, των Εθνικών Οµάδων, τους Αγώνες κ.λ.π. ια. Αντιµετώπιση και διεκπεραίωση κάθε άλλου σχετικού θέµατος που ανατίθεται σε αυτή από το.σ. της Ε. Ο. Τζούντο. 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

14 α. Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής τρία ( 3 ) µέλη του.σ. που είναι κατά προτίµηση κάτοικοι της περιοχής πρωτευούσης : - Έναν Αντιπρόεδρο. - Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και - Τον Αναπληρωτή Ταµία. β. Το έργο της Επιτροπής αυτής αρχίζει από την ηµέρα συγκρότησής της. γ. Κύριος σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος των πάσης φύσεως γενοµένων δαπανών της Ε.Ο. Τζούντο. δ. Φροντίζει ώστε οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται να έχουν προβλεφθεί σε αντίστοιχα κονδύλια του εγκριθέντος Προϋπολογισµό. ε. Επίσης φροντίζει ώστε όλες οι δαπάνες για υλικά και υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται να εγκρίνονται από το.σ. κατά τις συνεδριάσεις αυτού. στ. Με την βοήθεια του Προέδρου, του Ταµία και του Λογιστή µεριµνά για τη σύνταξη του Προϋπολογισµού. ζ. Συνεργάζεται µε τον Έφορο Υλικού για τη σύνταξη του βιβλίου της περιουσίας της Οµοσπονδίας. η. Η Οικονοµική Επιτροπή αλληλοενηµερώνεται µε την αντίστοιχη επί των Προµηθειών για τη εξασφάλιση της νόµιµης διαδικασίας που πρέπει να τηρείται στα θέµατα που αφορούν στο µέρος του Κανονισµού αυτού σχετικά µε τις ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ θ. Με απόφαση του.σ. είναι δυνατή η αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής αυτής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο ( α ), µε άλλο µέλος του.σ. ή προσώπου που έχει κατάλληλες οικονοµικές γνώσεις. ι. Η άνω Επιτροπή έχει αρµοδιότητα να αναζητά είτε µέσω των µελών της είτε µε ανάθεση σε τρίτα εξειδικευµένα πρόσωπα: διαφηµίσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις και δωρεές κάθε είδους από νοµικά ή φυσικά

15 πρόσωπα, για την επιβοήθηση της εκπλήρωσης των σκοπών της Οµοσπονδίας 6. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ α. Τα καθήκοντα των Επιτροπών : i Ιεραρχίας και DAN ii ιαιτησίας iii Προµηθειών iv Μεταγραφών αναφέρονται στα αντίστοιχα Κεφάλαια του Παρόντος Κανονισµού. β. Για τις Έκτακτες η Περιπτωσιακές Επιτροπές τα καθήκοντά τους θα αναφέρονται στην απόφαση του.σ. µε την οποία θα συγκροτούνται.

16 1. Ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός είναι το ανώτατο όργανο εποπτείας και ελέγχου του Αθλητισµού στην Ελλάδα. 2. Η Γ.Γ.Α. µε τις υπηρεσίες της και µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία ή και τις εκδιδόµενες αποφάσεις του ως άνω Υπουργού εποπτεύει και ελέγχει όλους τους Αθλητικούς Φορείς σε όλες τις δραστηριότητές τους. 3. Η.Γ.Γ.Α. διαθέτει τα προερχόµενα από τον Ο.Π.Α.Π., Ο..Ι.Ε. ή και άλλες πηγές έσοδά της στις Αθλητικές Οµοσπονδίες σύµφωνα µε τις σχετικές Αποφάσεις της Κυβέρνησης. 4. Το Ελεγκτικό Συµβούλιο που λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στα Αθλητικά Σωµατεία και τις Οµοσπονδίες µε εντολή του Υπουργού της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 5. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία και την εσωτερική λειτουργία της Οµοσπονδίας. 6. Το Α.Σ.Ε.Α.. λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. και ασχολείται µε την εκδίκαση προσφυγών και αποφάσεων των πειθαρχικών και άλλων οργάνων. 7. Στη Γ.Γ.Α. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού για τον Αθλητισµό Επιτροπή Ενηµέρωσης ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών µε σκοπό την ενηµέρωση των Εκπροσώπων σε ιεθνείς Αθλητικούς Οργανισµούς σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής για τον Αθλητισµό. 8. Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή Ε.Ο.Ε. α. Είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και αποτελείται από εκλεγόµενους αντιπροσώπους των Αθλητικών Οµοσπονδιών των Ολυµπιακών Αθληµάτων. β. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού της Οµοσπονδίας για να εκλεγεί κάποιος εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Ε θα πρέπει να έχει εξαντλήσει µια τουλάχιστον θητεία ως µέλος του.σ. της Ε.Ο. Τζούντο.

17 γ. Ο αντιπρόσωπος της Ε.Ο. Τζούντο για την Ε.Ο.Ε. µαζί µε τον αναπληρωτή του ορίζονται µε απόφαση του.σ. κάθε τετραετία. δ. Η Ε.Ο.Ε µπορεί να παρέχει στην Ε. Ο. Τζούντο συµπληρωµατική επιχορήγηση για την καλύτερη προετοιµασία των Αθλητών της. ε. Η Ε.Ο.Ε φροντίζει για την αποστολή στον τόπο διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων των αθλητών που επελέγησαν για να συµµετάσχουν σε αυτούς, µαζί µε τους προπονητές τους και τους σχετικούς αθλητικούς παράγοντες. στ. Ενηµερώνει τις Οµοσπονδίες σχετικά µε τα θέµατα των Ολυµπιακών Αγώνων. ζ. Συµβουλεύει τις Οµοσπονδίες σε διάφορα αθλητικά και σχετικά µε τον Αθλητισµό Θέµατα. η. Στην Ε.Ο.Ε λειτουργεί η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος ( Ε.ΦΙ.Π. ) όπου παραπέµπονται σοβαρές παραβάσεις των αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και φιλάθλων. θ. Μαζί µε την.ο.ε. φροντίζει για την προστασία του συµβόλου της Ολυµπιακής Φλόγας.

18 1. Η.Ο.Ε. α. Είναι η ανώτατη Παγκόσµια Οργάνωση µε κύριο σκοπό την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων και την εποπτεία του ιεθνούς Αθλητισµού. β. Εκπονεί τον Καταστατικό Χάρτη του Ολυµπιακού κινήµατος. γ. Συντάσσει ( και ενηµερώνει ) τον Ιατρικό Κανονισµό που ασχολείται µε ζητήµατα Φαρµακοδιέγερσης ο οποίος και εφαρµόζεται ιεθνώς για όλα τα αθλήµατα. δ. Υποδεικνύει τη µορφή ή τον Κανονισµό σχετικά µε τις συµβάσεις χορηγίας ή και διαφήµισης. ε. Εκλέγει µόνη της τα Μέλη της και διοικείται από 11µελές.Σ. 2. Η E.J.U. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τζούντο ( EJU ) διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τους Εκπροσώπους των Οµοσπονδιών των Κρατών Μελών. 2. Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο. Τζούντο µαζί µε τον αναπληρωµατικό του ορίζονται µε απόφαση του.σ. 3. Οι αρµοδιότητες της EJU είναι µεταξύ άλλων οι εξής : α. Γενικά ρυθµίζει όλα τα θέµατα του αθλήµατος του Τζούντο µεταξύ των Οµοσπονδιών των Κρατών της Ευρώπης. β. ιοργανώνει τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Ανδρών, Γυναικών, Νέων, Νεανίδων Α, Εφήβων, και Νεανίδων Β. γ. Μεριµνά για την διοργάνωση Τεχνικών Συνεδρίων όπου ανταλλάσσονται απόψεις για τεχνικά θέµατα του Τζούντο και τέτοια ιαιτησίας µε σκοπό να προωθηθούν στην IJF. δ. ιοργανώνει Σεµινάρια ιαιτησίας και εξετάσεων ιαιτητών ε. ιορίζει τους καθηγητές ιαιτησίας στα ανωτέρω Σεµινάρια. στ. ιορίζει τους ιαιτητές, Παρατηρητές και υπεύθυνους ιαιτησίας στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. ζ. Επιβάλλει κυρώσεις στους ιαιτητές της δύναµής της.

19 η. ιατηρεί φιλικές σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιών των Κρατών Μελών. θ. Φροντίζει για την ανάπτυξη του Τζούντο στην Ευρώπη. ι. Αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Τζούντο στην IJF,.Ο.Ε. και άλλους Οργανισµούς. ια. Εκδικάζει πιθανές διαφωνίες µεταξύ των Οµοσπονδιών - Μελών της. ιβ. Εκδίδει ιπλώµατα για DAN στους δικαιούµενους και προτεινόµενους από Οµοσπονδίες των Κρατών Μελών. 3. Η I.J.F. 1. Η ιεθνής Οµοσπονδία Τζούντο ( IJF ) διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που συγκροτείται από µέλη των Ενώσεων των Ηπείρων. 2. Η Ε.Ο. Τζούντο όπως και όλες οι Εθνικές Οµοσπονδίες των Κρατών της Γης είναι Μέλος της IJF. 3. Οι αρµοδιότητες της IJF είναι µεταξύ άλλων οι παρακάτω : α. Συγκεντρώνει και εξετάζει τις εισηγήσεις και προτάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των Ηπειρωτικών Ενώσεων. β. Οργανώνει Τεχνικά Συνέδρια για τα θέµατα του Τζούντο. γ. ιοργανώνει τους Παγκόσµιους και Ολυµπιακούς Αγώνες Ανδρών, Γυναικών Τζούντο. δ. Επιµελείται, εκδίδει και ενηµερώνει τους ιεθνείς Κανονισµούς ιαιτησίας. ε. Ορίζει τους ιαιτητές, Παρατηρητές και Υπεύθυνους ιαιτησίας στους αντίστοιχους της δικαιοδοσίας της αγώνες. στ. Ελέγχει και επιβάλλει κυρώσεις στα όργανα διαιτησίας της δικαιοδοσίας της. ζ. Εκδίδει διπλώµατα για DAN στους δικαιούµενους και προτεινόµενους από τις Εθνικές Οµοσπονδίες που προϋπογράφονται και από τις αντίστοιχες Ηπειρωτικές Ενώσεις Τζούντο.

20 1. Η Ε. Ο. Τζούντο στην προσπάθειά της για την ανάπτυξη του Αθλητισµού και την αύξηση του αριθµού των αθλουµένων στην Ελλάδα διατηρεί στενές και συνεχείς επαφές µε τις υπόλοιπες Εθνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες. 2. Συνεργάζεται µε τις άλλες Οµοσπονδίες για την επιτυχία των κοινών στόχων τους σχετικά µε : α. Την βελτίωση της παρουσίασης των αθληµάτων τους. β. Την καλύτερη εµφάνιση των αθλητών. γ. Την οµαδική ασφάλιση των αθλητών. δ. Την εξεύρεση γυµναστηρίων και χώρων Αγώνων. ε. ιάφορα άλλα θέµατα για την ανάπτυξη των αθληµάτων τους. 3. Ανταλλάσσει απόψεις µε τις Αθλητικές Οµοσπονδίες για την ασφάλεια των χώρων Άθλησης και Αγώνων καθώς και για τη τήρηση του Φιλάθλου Πνεύµατος από όλους τους εµπλεκόµενους και παριστάµενους. 4. Συνεργάζεται µε τις Αθλητικές Οµοσπονδίες για οικονοµικά θέµατα για την αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης καθώς και την εξεύρεση των αναγκαίων χορηγών και διαφηµιστών ( SPONSORS ). 5. ιατηρεί και καλλιεργεί καλές σχέσεις µε όλες τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και τις ενηµερώνει για τις τυχόν αλλαγές στη ιοίκησή της.

21 1. Κάθε οικονοµικό έτος η Ε.Ο. Τζούντο υποχρεούται να συντάσσει Προϋπολογισµό, Απολογισµό και Ισολογισµό. 2. Η σύνταξη του Απολογισµού και του Ισολογισµού γίνεται από τον Ταµία της Ε. Ο. Τζούντο σε συνεργασία µε την Οικονοµική Επιτροπή και τον Λογιστή της Οµοσπονδίας, του δε Προϋπολογισµού από τους ίδιους µε ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα του.σ., λαµβάνοντας υπόψη και το αναφερόµενο στην επόµενη παράγραφο αγωνιστικό πρόγραµµα. 3. Μαζί µε τον Προϋπολογισµό συντάσσεται και το ετήσιο πρόγραµµα των αγώνων που προβλέπεται να γίνουν το επόµενο έτος στο Εσωτερικό και Εξωτερικό από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα βοηθούµενων από τον Υπεύθυνο των Εθνικών Οµάδων, τον Οµοσπονδιακό Προπονητή καθώς και τον Τεχνικό Σύµβουλο και τον Ειδικό Συνεργάτη εφόσον υπάρχουν. Ο προϋπολογισµός της Ε. Ο. Τζούντο πρέπει να είναι προσανατολισµένος στην υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων αγωνιστικών διοργανώσεων στην Ελλάδα αλλά και στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή Ελληνικών (Εθνικών ή Σωµατειακών) οµάδων σε αγώνες του Εξωτερικού (επίσηµους αγώνες). 4. απάνες εκτός Προϋπολογισµού επιτρέπονται µόνον εφόσον καλύπτονται από χορηγίες και δωρεές του ιδίου έτους οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε οποιασδήποτε µορφής επιχορήγηση την οποία µπορεί να λάβει η Ε. Ο. Τζούντο από την Γ.Γ.Α. την Ε.Ο.Ε. ή άλλο δηµόσιο φορέα, εκτός εάν έχει δοθεί έκτακτη επιχορήγηση γι αυτόν ακριβώς τον σκοπό. 5. Κατά την σύνταξη των οικονοµικών πεπραγµένων της προηγούµενης χρονιάς το.σ. υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό για έγκριση, αφού εντωµεταξύ αυτοί έχουν ήδη αποσταλεί στα Σωµατεία µε τη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μαζί µε τα ανωτέρω αποστέλλεται στα Σωµατεία και ο Προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους.

22 6. Ο Απολογισµός και Ισολογισµός της Ε.Ο. Τζούντο υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. 7. Ο ετήσιος Ισολογισµός της Οµοσπονδίας δηµοσιεύεται σε µια αθλητική εφηµερίδα πριν την υποβολή του στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 8. Ο Προϋπολογισµός της Οµοσπονδίας του κάθε έτους καταρτίζεται τον Οκτώβριο του προηγούµενου έτους και υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για έγκριση µέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αυτού. 9. Ο υποβαλλόµενος ως άνω Προϋπολογισµός της Οµοσπονδίας συνοδεύεται και από οικονοµικό προγραµµατισµό για την προοπτική ανάπτυξης του Ελληνικού Τζούντο το επόµενο έτος, πρέπει δε να βασίζεται στα δεδοµένα του προηγούµενου έτους. 10. Τροποποίηση του Προϋπολογισµού µπορεί να γίνει µε απόφαση του.σ. της Οµοσπονδίας και ύστερα από έγκριση από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 1. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης της Οµοσπονδίας ορίζεται από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και ανακοινώνεται έως το τέλος του Ιανουαρίου κάθε έτους. 2. Σε περίπτωση µη υποβολής του ετησίου απολογισµού και ισολογισµού στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και δηµοσίευσης του ισολογισµού όπως προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο αναστέλλεται η επιχορήγηση µέχρι την υποβολή ή δηµοσίευσή του.

23 3. Απαγορεύεται η διάθεση από την Οµοσπονδία της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α χωρίς την έγκρισή της για διαφορετικό σκοπό από εκείνο που δόθηκε, διαφορετικά καταλογίζονται οι προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις στα αρµόδια όργανα της παράβασης αυτής. 4. εν καταβάλλεται η επιχορήγηση στην Οµοσπονδία σε περίπτωση πρόσληψης του Ειδικού Συνεργάτη κατά παράβαση του Νόµου και του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισµού. 5. Περικόπτεται ή διακόπτεται η Επιχορήγηση σε περίπτωση άρνησης της Οµοσπονδίας για τον έλεγχο των Βιβλίων και Στοιχείων της από το Ελεγκτικό Συµβούλιο της Γ.Γ.Α. 6. Επιχορήγηση επίσης λαµβάνει η Ε.Ο. Τζούντο και από την Ε.Ο.Ε. για την καλύτερη προετοιµασία των αθλητών κυρίως για τις ανάγκες της προετοιµασίας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 7. Άλλα έσοδα της Οµοσπονδίας µπορεί να είναι και τα αναφερόµενα στις παραγράφους (γ) έως (η) του άρθρου 5 του Καταστατικού καθώς επίσης και τα πιο κάτω : α. Τα τυχόν επιβαλλόµενα δικαιώµατα εγγραφής και Συνδροµής των Σωµατείων - Μελών οριζόµενα µε απόφαση του.σ. β. Τα πάσης φύσεως επιβαλλόµενα πρόστιµα σε Σωµατεία, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και το Υπαλληλικό Προσωπικό της Οµοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα οικεία άρθρα 98 έως 102 του παρόντος Κανονισµού. γ. Οι εισπράξεις από τις τυχόν υποβαλλόµενες ενστάσεις κατά τους αγώνες, σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Κανονισµού αυτού. δ. Τα έσοδα από τις τυχόν επιβαλλόµενες συµµετοχές των διδασκοµένων σε Σχολές ή Σεµινάρια Προπονητικής, ιαιτησίας, Γραµµατείας και άλλων Επιµορφωτικών προγραµµάτων που διοργανώνονται από την Οµοσπονδία. ε. Οι πιστωτικοί τόκοι από τους λογαριασµούς καταθέσεων. στ. Κάθε άλλο έσοδο.

24 8. Έκτακτη επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α. προβλέπεται σε περίπτωση ανάληψης από την Οµοσπονδία της διοργάνωσης στην Ελλάδα ιεθνών Αγώνων που έχουν Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκή ή γενικά µεγάλη σηµασία, ύστερα από έγκριση του αρµοδίου Υπουργού. Σε αυτή τη περίπτωση συγκροτούνται Οργανωτικές Εκτελεστικές Επιτροπές ( µε τη µορφή Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου ) που αναλαµβάνουν την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των αγώνων. 9. Επιτρέπεται στην Ε.Ο. Τζούντο εφόσον τηρούνται οι κανονισµοί της.ο.ε. και της Νοµοθεσίας να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την ανάπτυξη του Τζούντο. 10. Η επιχορήγηση προς την Οµοσπονδία µειώνεται ή περικόπτεται, εφόσον διαπιστωθεί από το Ελεγκτικό Συµβούλιο της Γ.Γ.Α. παράβαση των διατάξεων που σχετίζονται µε το Κεφάλαιο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 1. Ο Ταµίας της Οµοσπονδίας βοηθούµενος από την Οικονοµική Επιτροπή και τον Λογιστή της Ε.Ο. Τζούντο είναι υπεύθυνος για την εν γένει οικονοµική διαχείριση της Οµοσπονδίας. 2. Οποιαδήποτε δαπάνη της Οµοσπονδίας πρέπει να έχει προβλεφτεί σε σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισµού που έχει εγκριθεί από τη Γ.Γ.Α. 3. Τυχόν πραγµατοποίηση δαπανών πέραν των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Οµοσπονδίας καταλογίζονται σε βάρος των αρµοδίων οργάνων ή προσώπων που ενέκριναν την πραγµατοποίησή τους. 4. ιάθεση της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. για σκοπούς αντίθετους από εκείνους για τους οποίους αυτή εγκρίθηκε επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 2725/1999.

25 5. Ουδεµία αύξηση των µισθών και απολαβών του Υπαλληλικού και λοιπού Προσωπικού της Οµοσπονδίας γίνεται κατ εξαίρεση των σχετικών διατάξεων της Εθνικής Νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµων Ν. 2725/99 και Ν. 2470/97 όπως εκάστοτε ισχύουν. 6. Με απόφαση του.σ. και στα πλαίσια του Προϋπολογισµού ορίζονται τα οδοιπορικά των αθλητών των Εθνικών Οµάδων ύστερα από εισήγηση του σχετικού υπευθύνου Μέλους του.σ. 7. Με πρόταση της Κ.Ε.. το.σ. µε απόφασή του ορίζει τις αποζηµιώσεις που λαµβάνουν οι ασχολούµενοι µε ιαιτητικό Έργο σε επισήµους αγώνες όπως ρυθµίζονται στο άρθρο 61 του Κανονισµού αυτού. 8. Επίσης µε απόφαση του.σ. ορίζονται και οι αποζηµιώσεις των µελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής των Αγώνων. 9. Για τα πρόσωπα των προηγουµένων παραγράφων 7 & 8 η Οµοσπονδία φροντίζει να εξασφαλίζει µόνον σε όσους δικαιούνται τα µέσα µεταφοράς, τη διαµονή και τη διατροφή. Για όσα προγεύµατα και γεύµατα δεν καλύπτονται, καταβάλλεται στους δικαιούχους αντίστοιχη αποζηµίωση που ορίζεται µε απόφαση του.σ. 10. Η κάλυψη µικρό αναγκών πέραν των εξόδων διαµονής, διατροφής και κίνησης, των αθλητών, προπονητών, διαιτητών και λοιπών µελών των αποστολών στο Εξωτερικό ρυθµίζεται µε απόφαση του.σ. σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική. 11. Με απόφαση του.σ. ορίζεται κάθε φορά σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε διοργάνωσης το µέσον µετακίνησης των µελών των αποστολών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό. 12. Σε υπάλληλο της Οµοσπονδίας, που χρησιµοποιεί ίδιον µέσον για τις ανάγκες της Οµοσπονδίας, χορηγούνται οδοιπορικά που αντιστοιχούν στον αριθµό των µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται και των αποστάσεων που διανύονται. 13. Τα έξοδα µετακινήσεων των Μελών του.σ. αναφέρονται στο άρθρο 4 και τα αντίστοιχα των Μελών των Επιτροπών στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού.

26 14. Με απόφαση του.σ. ορίζονται οι αποζηµιώσεις των διδασκόντων στα διάφορα επιµορφωτικά Σεµινάρια ή Σχολές (Προπονητικής, ιαιτησίας, Γραµµατείας κλπ.) που διοργανώνονται από την Ε. Ο. Τζούντο. Οι αποζηµιώσεις ορίζονται ανά ώρα ή ηµέρα ή Σεµινάριο. 1. Σύµφωνα µε τον Αθλητικό Νόµο και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού στην Οµοσπονδία Τζούντο τηρούνται υποχρεωτικά τα εξής βιβλία : α. Μητρώου Σωµατείων Μελών. β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εσόδων Εξόδων. ε. Περιουσιακών Στοιχείων. στ. Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων και Εξερχόµενων εγγράφων. ζ. Μητρώου Αθλητών. η. Μητρώου Προπονητών. θ. Μητρώου ιαιτητών. 2. Η Ε.Ο. Τζούντο διαθέτει επίσης µπλοκ αποδείξεων : α. Εσόδων. β. Εξόδων ή πληρωµής. 3. Τα βιβλία των περιπτώσεων (α) έως και (στ) της ανωτέρω παραγράφου 1 καθώς και τα στοιχεία της παραγράφου 2 θεωρούνται από τη Νοµαρχία Αθηνών πριν από τη χρήση τους. 4. Πλέον των ανωτέρω αναφεροµένων στο παρόν άρθρον, στα γραφεία της Οµοσπονδίας τηρούνται ειδικοί φάκελοι και επιµέρους βιβλία που αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα της Ε. Ο. Τζούντο.

27 1. Η κινητή περιουσία της Οµοσπονδίας ευρισκόµενη κυρίως στα Κεντρικά Γραφεία και τις Τοπικές Επιτροπές της καταγράφεται µε λεπτοµέρεια στο Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων της Οµοσπονδίας, το οποίο τηρείται µε ευθύνη του Ταµία, του Αναπληρωτή Ταµία και του Έφορου Υλικού. 2. Η περιουσία αυτή περιλαµβάνει : α. Γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσµατα, κ.λ.π. έπιπλα. β. Τηλέφωνα. FAX, αθροιστικές µηχανές, φωτοτυπικά µηχανήµατα γ. Προσωπικούς Υπολογιστές, εκτυπωτές, Scanners, κ.λ.π. δ. Συσκευές Τηλεοράσεως, Βίντεο, Βιντεοκάµερες. ε. Ζυγαριές αθλητών. στ. Υλικά ιαιτησίας και Γραµµατείας αγώνων ζ. Τα Στρώµατα Τζούντο ( ΤΑΤΑΜΙ ). η. Εφόδια και υλικά Προπόνησης των Εθνικών Οµάδων. 3. Ειδικά για τα αναφερόµενα στη προηγούµενη παράγραφο ΤΑΤΑΜΙ, αυτά υπάρχουν στο προπονητήριο των Εθνικών Οµάδων και επίσης πολλά έχουν διανεµηθεί µε αποφάσεις του.σ. σε διάφορα Σωµατεία Τζούντο µέλη της Ε. Ο. Τζούντο. 4. Για οποιαδήποτε προσθήκη στην ανωτέρω περιουσία της Οµοσπονδίας ή αντίθετα διάθεση, απώλεια, καταστροφή ή καταδίκη ενηµερώνεται σχετικά το Βιβλίο της παραγράφου Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ο. Τζούντο σύµφωνα µε άρθρο 35 του Καταστατικού τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στη Γ.Γ.Α. 6. Επίσης σε ειδικό φάκελο ενηµερώνονται οι καταστάσεις µε τα αναλώσιµα Αθλητικά Υλικά : φόρµες, παπούτσια, JUDOGI, µετάλλια, κ.λ.π. 7. Ειδικά για τις περιπτώσεις της πιο πάνω παραγράφου ( 4 ) σχηµατίζεται Ειδική Επιτροπή αποτελούµενη από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προµηθειών η οποία εξετάζει κάθε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή ανάγκης καταδίκης υλικού και συντάσσει σχετική έκθεση που

28 υποβάλλεται στο.σ. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται τυχόν περίπτωση πώλησης των καταδικασθέντων υλικών. Το.Σ. στην συνέχεια µε απόφασή του προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Μετά την καταδίκη και διαγραφή υλικού ο Έφορος Υλικού ενηµερώνει ανάλογα το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 1. Η Ε.Ο. Τζούντο που λειτουργούσε κατά την 17/6/1999 θεωρείται ότι έχει λάβει την Εδική Αθλητική Αναγνώριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 2 Η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Οµοσπονδίας ανακαλείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για µια από τις κάτωθι περιπτώσεις: α. Εάν ο αριθµός των µελών Σωµατείων της Οµοσπονδίας µειωθεί πέραν των 10. β. Λόγω µη τήρησης ή θεώρησης των προβλεπόµενων Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 14 του παρόντος Κανονισµού ). γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία.

29 1. Τα διάφορα απογραφικά (δηλαδή µη αναλώσιµα) υλικά που απαιτούνται και αγοράζονται για τη λειτουργία της Οµοσπονδίας και αποτελούν την κινητή περιουσία της Ε.Ο. Τζούντο (σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισµού) είναι κατά οµάδες τα εξής : α. Τα έπιπλα και σκεύη των Γραφείων. β. Τα µηχανήµατα, οι συσκευές µηχανοργάνωσης και ο λοιπός εξοπλισµός των Γραφείων. γ. Συσκευές προβολής και λήψεως αγώνων και διδασκαλίας Τζούντο. δ. Τα Ειδικά Στρώµατα ( ΤΑΤΑΜΙ ) Τζούντο. ε. Τα Εφόδια, Μηχανήµατα, Συσκευές και λοιπά Αθλητικά Υλικά διεξαγωγής των Αγώνων Τζούντο. στ. Τα αθλητικά εφόδια, µηχανήµατα και υλικά προπόνησης. ζ. Οι σηµαίες των διαφόρων Κρατών. η. Οι κασέτες µε τους Εθνικούς Ύµνους των διαφόρων Κρατών θ. Οι γραµµένες κασέτες VIDEO διδασκαλίας και αγώνων. ι. Οποιαδήποτε άλλα υλικά που κρίνονται ως απογραφικά. 2. Τα µη απογραφικά (δηλ. αναλώσιµα) υλικά που προµηθεύεται η Οµοσπονδία για το Άθληµα περιλαµβάνουν : α. Τα Αθλητικά υλικά όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 6, του αναφεροµένου στη προηγούµενη παράγραφο άρθρου. β. Τα κοστούµια διαιτητών και λοιπών παραγόντων των Αγώνων. γ. Η γραφική ύλη. δ. Τα διάφορα έντυπα : διπλώµατα, έπαινοι, δελτία, κ.λ.π. ε. Το φαρµακευτικό υλικό. στ.οι πλακέτες, σήµατα, σηµαίες, και λοιπά δώρα για επισήµους αγώνων και εκδηλώσεων. ζ. Οι κενές δισκέτες, ακουστικές και οπτικές κασέτες. η. Τα υλικά συντήρησης, καθαριότητας, κ.λ.π. θ. Άλλα υλικά που θεωρούνται αναλώσιµα.

30 3. Η Ε.Ο. Τζούντο για την επίτευξη των στόχων της µπορεί να συνάπτει συµβάσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, µεταξύ των οποίων οι κυριότερες είναι οι εξής: α. Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισµένου χρόνου. β. Η ανάθεση εκτέλεσης έργων (καθαρισµός χώρων αγώνων, επισκευές κλπ.). γ. Η προµήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για τους αγώνες και άλλες εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας. δ. Η µετακίνηση µε επίγεια και θαλάσσια µέσα για αγώνες κ.λ.π. ε. Η διαµονή σε ξενοδοχεία των Εθνικών Οµάδων, διαιτητών και λοιπών παραγόντων. στ.η εξεύρεση ξενοδοχείων για τη διαµονή των Οµάδων και συνοδών τους κατά Πρωταθλήµατα. τους Πανελλήνιους, ιασυλλογικούς και λοιπά ζ. Η ενοικίαση Γυµναστηρίων και χώρων για τους αγώνες. η. Η µεταφορά στρωµάτων και λοιπού αθλητικού υλικού για τους αγώνες. θ. Η αγορά, επιδιόρθωση και αναβάθµιση των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. ι. Η θεραπευτική αγωγή και φυσικοθεραπείες των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. ια. Η ενοικίαση χώρων διαµονής των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. ιβ. Η παροχή διατροφής σε αθλητές Εθνικών Οµάδων. ιγ. Η οµαδική ασφάλιση των αθλητών των Εθνικών Οµάδων. ιδ. Η καθαριότητα των εν γένει χώρων της Οµοσπονδίας. 4. Τα πάγια λειτουργικά έξοδα της Ε.Ο. Τζούντο, εκτός των δαπανών για το προσωπικό ( µισθών, εισφορών, κ.λ.π. ), είναι µεταξύ άλλων : α. Η ενοικίαση των Κεντρικών και Περιφερειακών Γραφείων. β. Η ενοικίαση των Αιθουσών και χώρων Προπόνησης των Εθνικών Οµάδων. γ. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνα, ταχυδροµικά των ανωτέρω. δ. Η θέρµανση και ο κλιµατισµός των χώρων της Οµοσπονδίας.

31 ε. Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία των Γραφείων και Προπονητικών χώρων της Ε.Ο. Τζούντο. 1. Για την προµήθεια των εφοδίων, υλικών, αγαθών και υπηρεσιών των παραγράφων 1,2 και 3 του προηγούµενου άρθρου και εφόσον η συνολική αξία τους κατά είδος σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα δρχ. διενεργείται πρόχειρος διαγωνισµός από την Επιτροπή Προµηθειών της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου του παρόντος Κανονισµού µε τη συγκέντρωση τουλάχιστον 3 σχετικών προσφορών των ενδιαφεροµένων. 2. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να πληροφορηθούν τις ανάγκες της Οµοσπονδίας από σχετικές προκηρύξεις στα Τοπικά Γραφεία της Ε.Ο Τζούντο, ή τις Τοπικές Εφηµερίδες ή ακόµη µπορεί και σε σχετική δηµοσίευση σε µια εφηµερίδα, και από επιστολές της Οµοσπονδίας προς τους προµηθευτές. 3. Για αγαθά και υπηρεσίες αξίας µεγαλύτερης των δρχ. γίνεται δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές µετά από δηµοσίευση σε µια πολιτική και µια αθλητική εφηµερίδα καθώς επίσης και από επιστολές της Οµοσπονδίας προς τους προµηθευτές του Εσωτερικού και Εξωτερικού, δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 4. Στις διακηρύξεις προµηθειών αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : α. Το είδος. β. Η ποσότης. γ. Οι προδιαγραφές. δ. Ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων. ε. Τα κριτήρια επιλογής, εάν υπάρχουν άλλα εκτός της χαµηλότερης τιµής.

32 στ.η ηµεροµηνία προµήθειας των υλικών ή υπηρεσιών. ζ. Ο τρόπος και ο χρόνος αποπληρωµής. η. Η ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των αναληφθεισών υποχρεώσεων. θ. Ο αρµόδιος της Οµοσπονδίας που θα παρέχει σχετικές πληροφορίες. ι. Οι λοιποί όροι : φερεγγυότητα του προµηθευτή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εγγύηση, κ.λ.π. 5. Ειδικά για τις περιπτώσεις προµήθειας των ΤΑΤΑΜΙ και Ηλεκτρονικών Πινάκων Βαθµολογίας και Χρόνων της παραγράφου 1, του προηγούµενου άρθρου θα γίνονται δηµόσιοι διαγωνισµοί µε την υποχρεωτική ειδοποίηση δύο τουλάχιστον σχετικών οίκων του εξωτερικού. 6. Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα υποβάλλει στην Οµοσπονδία την έγγραφη προσφορά του σε δύο φακέλους οι οποίοι κλειστοί θα παραδοθούν στην Επιτροπή Προµηθειών για την αξιολόγησή τους. Ο πρώτος φάκελος θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που τυχόν ζητούνται από την προκήρυξη του διαγωνισµού εκτός της οικονοµικής προσφοράς. Εάν τα στοιχεία του πρώτου φακέλου δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς τότε ο δεύτερος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά επιστρέφεται σφραγισµένος στον αντίστοιχο προµηθευτή. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των προµηθευτών πρέπει να γίνεται σε µια δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής κατά την οποία δικαιούνται να παρίστανται και εκπρόσωποι των προµηθευτών. 7. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός προµηθευτή µπορεί να είναι η χαµηλότερη τιµή ή η συµφερότερη (βέλτιστη) προσφορά εφόσον βέβαια πληρούνται οι προδιαγραφές του διαγωνισµού. 8. Στην περίπτωση που ο διαγωνισµός δεν είναι απλώς µειοδοτικός, η προσφορά του πρώτου φακέλου αξιολογείται από την Επιτροπή και βαθµολογείται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της σε µια κλίµακα από το 0% έως το 100%. Προσφορές που βαθµολογούνται κάτω από 70% αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών αυτές διαιρούνται µε την επί τοις εκατό άνω

33 βαθµολογία για να βρεθεί η τιµή ανοιγµένης προσφοράς (ΑΠ). Η µικρότερη τέτοια προσφορά θεωρείται η βέλτιστη προσφορά. 9. Ενστάσεις κατά του κύρους των αποφάσεων της Επιτροπής Προµηθειών υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόµενο στο.σ. της Ε. Ο. Τζούντο εντός πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της προσβαλλόµενης πράξης. Το.Σ. υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ηµερών από την κατάθεση της ένστασης µε αιτιολογηµένη απόφασή του. 10. Με απόφαση του.σ. επιτρέπεται η προµήθεια υλικών αγαθών και υπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς δηµόσιο διαγωνισµό µόνον στις περιπτώσεις : α. Επείγουσας απρόβλεπτης ανάγκης. β. ιαµονή και διατροφή αποστολών στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις σχετικές προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων. 11. Οι πληρωµές στους προµηθευτές γίνονται µια µέρα της εβδοµάδας όπως ορίζεται µε απόφαση του.σ. 1. Η Επιτροπή Προµηθειών της Ε.Ο. Τζούντο αποτελείται από τα εξής µέλη : α. Έναν Αντιπρόεδρο ή άλλο µέλος του.σ. β. Τον Ταµία ή τον Αναπληρωτή Ταµία. γ. Τον Λογιστή ή άλλο υπάλληλο της Ε. Ο. Τζούντο. Το κύριο έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας σε ότι αφορά την προµήθεια του πάσης φύσεως υλικού, αγαθών και υπηρεσιών της Οµοσπονδίας που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό, αξίας άνω των δρχ. κατά είδος. 2. Εάν ή αξία των υπό προµήθεια υλικών, αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει το ποσό των δρχ. κατά είδος σε ετήσια βάση διενεργείται ηµόσιος ιαγωνισµός.

34 3. Στη περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου το µέλος ( γ ) της Επιτροπής Προµηθειών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται µε έναν υπάλληλο της Γ.Γ.Α. που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού ύστερα από αίτηµα της Ε. Ο. Τζούντο. 4. Η Επιτροπή Προµηθειών φροντίζει γενικά για την επίτευξη των οικονοµικότερων δαπανών και συµφερότερων όρων προµηθειών υλικών και υπηρεσιών για την Οµοσπονδία. 5. Μετά τη συγκέντρωση των φακέλων των σχετικών προσφορών η Επιτροπή Προµηθειών υποβάλλει τη σχετική πρότασή της στο.σ. το οποίο παίρνει την τελική απόφαση, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες. 6. Η Επιτροπή αυτή συνεργάζεται µε την Οικονοµική Επιτροπή της Οµοσπονδίας για την κάλυψη των δαπανών της Οµοσπονδίας µε χορηγίες και άλλους πόρους εκτός της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. 7. Έργο της Επιτροπής Προµηθειών είναι επίσης και η πώληση των καταδικαζοµένων ή µη αναγκαιούντων υλικών και εφοδίων της Οµοσπονδίας ύστερα από σχετική απόφαση του.σ. 1. Στην Οµοσπονδία ύστερα από σχετική απόφαση του.σ. µπορεί να προσληφθεί Ειδικός Συνεργάτης. 2. Οι αρµοδιότητες του Ειδικού Συνεργάτη είναι οι εξής : α. η µέριµνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του.σ.

35 β. η κατάρτιση και εισήγηση του προϋπολογισµού γ. η κατάρτιση και εισήγηση σχεδίων για τον Κανονισµό της Οµοσπονδίας και τυχόν τροποποίησή του δ. άλλες αρµοδιότητες που του αναθέτει το.σ. 3. Ο Ειδικός Συνεργάτης προσλαµβάνεται µε Σύµβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. 4. Η Σύµβαση αυτή µπορεί να ανανεώνεται ανά τετραετία. 5. Για να επιλεγεί κάποιος ως Ειδικός Συνεργάτης πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα : α. να είναι αναγνωρισµένου κύρους στο χώρο του Αθλητισµού ή στον επιχειρηµατικό ή επαγγελµατικό τοµέα. β. να έχει δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή ισότιµο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής. γ. να κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διαρκείας ή να έχει εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αθλητικά θέµατα. δ. να γνωρίζει άριστα δύο (2) ξένες γλώσσες της Ε.Ε. 6. Οι πάσης φύσεως µικτές αποδοχές του συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε τυχόν άλλης παροχής καθορίζονται µε απόφαση του.σ. που δεν µπορούν όµως να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαµβάνει ο Γενικός ιευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου. 7. Η αναφερόµενη στις ανωτέρω παραγράφους 3 & 4 Σύµβαση για να είναι έγκυρη πρέπει να θεωρηθεί από την αρµόδια.ο.υ. 8. Η εν λόγω σύµβαση µπορεί να καταγγέλλεται µόνο για σπουδαίο λόγο και µε σχετική και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. µε την πλειοψηφία τουλάχιστον των 10 Μελών του. Στην περίπτωση αυτή ο Ειδικός Συνεργάτης δεν δικαιούται καµιάς αποζηµίωσης ή άλλης απαίτησης που τυχόν περιέχεται στην σύµβαση. 9. Για να προχωρήσει το.σ. στην πρόσληψη αυτή θα πρέπει προηγούµενα να έχει προϋπολογιστεί η σχετική δαπάνη και να έχει εγκριθεί αρµοδίως. 10. Η επιλογή των υποψηφίων για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη θα γίνει από το.σ. µετά από σχετική προκήρυξη και δηµόσια ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες από τις οποίες η µία αθλητική.

36 1. Η Ε.Ο. Τζούντο εξετάζοντας τις σχετικές ανάγκες της και ύστερα από απόφαση του.σ. µπορεί να προσλάβει Τεχνικούς Συµβούλους Έλληνες ή Αλλοδαπούς. 2. Τα καθήκοντα του Τεχνικού Συµβούλου είναι µεταξύ άλλων τα εξής : α. Βοηθά το Προεδρείο του.σ. σε Τεχνικά Θέµατα του Τζούντο. β. Εισηγείται στο.σ. γενικά και ειδικά σχέδια και ενέργειες που σχετίζονται µε το άθληµα του Τζούντο. γ. Προτείνει στο.σ. βελτιώσεις στη παρουσίαση και συµµετοχή αθλητών και Σωµατείων Τζούντο. δ. Συµµετέχει στην κατάρτιση του ετησίου αγωνιστικού προγράµµατος και προϋπολογισµού της Οµοσπονδίας. ε. Εισηγείται στο.σ. προγράµµατα για την ανάπτυξη του Τζούντο τόσο στο επίπεδο του µαζικού αθλητισµού όσο και στο επίπεδο του πρωταθλητισµού. στ. Προτείνει προγράµµατα διδασκαλίας και προπόνησης αθλητών των Σωµατείων. ζ. Φροντίζει σε συνεργασία µε τον Οµοσπονδιακό Προπονητή και την επιτροπή Ιεραρχίας και DAN για την σχεδίαση ενός κοινού προγράµµατος εκµάθησης των τεχνικών του Τζούντο. η. Ερευνά τι ισχύει στις άλλες χώρες σχετικά µε τα ανωτέρω και εξετάζει τυχόν εφαρµογή τους στην Ε.Ο. Τζούντο. 3. Τα προσόντα του Τεχνικού Συµβούλου περιλαµβάνουν : α. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιµου και αντίστοιχου

37 εκπαιδευτικού ιδρύµατος της αλλοδαπής. β. 4ο τουλάχιστον Αγωνιστικό DAN στο Τζούντο και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. γ. Πρέπει να έχει υπάρξει τουλάχιστον µία φορά πρωταθλητής σε κατηγορία εκτός παίδων και κορασίδων της χώρας προέλευσής του. Να έχει αποδεδειγµένα µεγάλη προπονητική πείρα και αθλητές του να έχουν γίνει πρωταθλητές στο Εθνικό Πρωτάθληµα της χώρας προέλευσής του ή σε διεθνές επίπεδο. 4. Η πρόσληψή του αποφασίζεται από το.σ. ύστερα από επιλογή των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν από τη σχετική προκήρυξη. 5. Η πρόσληψη γίνεται µε Σύµβαση Έργου ή ορισµένου χρόνου όπου ορίζονται οι όροι παροχής υπηρεσιών και οι αποδοχές του Συµβαλλόµένου οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες από αυτές του Οµοσπονδιακού προπονητή. 6. Η εν λόγω Σύµβαση νοµιµοποιείται όπως προβλέπεται. 7. Για να προχωρήσει το.σ. στη πρόσληψη Τεχνικού Συµβούλου θα πρέπει να έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισµό. 8. Kατά παρέκκλιση των ανωτέρω και ανεξαρτήτως άλλων προσόντων, Τεχνικός Σύµβουλος στην Ε.Ο. Τζούντο προσλαµβάνεται ο αθλητής / τρια του Τζούντο που κατέκτησε τουλάχιστον 5 η θέση στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τους αθλητές αυτούς εντός 5 ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. 1. Οι Ιατροί, Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές κ.λ.π. προσλαµβάνονται µε απόφαση του.σ. για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των αθλητών της Οµοσπονδίας.

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ A. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στη Λευκωσία, στις 2.1.1972, Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με την επωνυμία Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με έδρα τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Οκτώβριος, 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν.2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διοικητική οργάνωση υπηρεσιών Άρθρο 1 Οργάνωση Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Τ.Α.Ο. Έγκριση.Σ.: Πρακτικό 127/13.1.2015 1 η Τροποποίηση: Πρακτικό 129/19.3.2015 (Προσθήκη παραγράφου 8.3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα