CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel."

Transcript

1 CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel

2 We would like to thank our volunteers for all their hard work and time! Staff members: Koula Ioannou Manager Aliki Tiritas Volunteer co-ordinator Androulla Kolanis Support worker Markella Lamproukou Information co-ordinator WEBSITE: Registered Charity Company Limited

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ- CONTENTS- ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ - Δηήζζα βεκζηή ζοκέθεοζδ Γςνεάκ ιαεήιαηα ημθύιαδζδξ Σμ Υνζζημοβεκκζάηζημ πάνηο CCWO NEWS- Annual general meeting Free Swimming lessons Christmas Party ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ- Η γςή ιζα Κοπναίαξ ζημ Λμκδίκμ ιε ηδκ Υνοζηάθα ηαζ ημ ηέκηνμ ημο Σζάνθζ Ραηζθμνκη Γεκ είκαζ θύζδ κα ιέκμοιε ζπίηζ INTERVIEW- The life of a Cypriot women in London, with Christala and Charlie s Ratchford centre ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΑ- 60 πνόκζα ηδξ Δηηθδζίαξ ηςκ Αβίςκ Πζκηώκ ΤΓΔΙΑ- Σα βζαηνμζόθζα ηδξ βζαβζάξ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- Λζβόηενμ εοηοπζζιέκεξ μζ βοκαίηεξ Πςξ κα έπεηε ηαθή ζπέζδ ιε ημ ηαίνζ ζαξ- Σζ πνέπεζ κα απμθύβεηε ζηδ ζοιπενζθμνά πνμξ ημκ/ηδ ζύκηνμθό ζαξ Η ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΜΑ- Αηάηεξ Ανπαίςκ Δθθήκςκ Δθθδκζηέξ παναδόζεζξ CHURCH- The 60 th Anniversary of All Saints Cathedral Camden Town HEALTH- Remedies from one generation to another SOCIAL- Women in 2009 are less happy than in the 70 s How to have a good relationship with your partner CULTURE- Ancient Greeks quotes Greek and Cypriot customs and traditions

4 ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ CCWO NEWS ANNUAL GENERAL MEETING The Camden Cypriot Women's Organisation held its Annual General meeting on Tuesday 2 1nd of September 2009 at the Centre (2c Falkland road, NW5 2PT). Members participated in lively discussions, the business of the day and the election of the management committee. The outgoing management members were thanked for their support as were the staff and volunteers who worked so hard throughout the year. The difficulties our centre has to face due to the current financial climate were highlighted and members were asked to fill in a satisfaction questionnaire for our centre. MC members elected are: Rena Toufexis, Maria Antoniades, Maria Toufexis, Sophie Kalamaras, Koula Antoniades and Pitsa Chrysandreou. The meeting ended with cakes and refreshments. Many thanks to all the ladies that brought treats for the day they were enjoyed by all. The event was successful and members were very happy with the work of the Organisation. The members were thanked for their continued support. ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ηζξ 21 επηειανίμο 2009 πναβιαημπμζήεδηε δ εηήζζα βεκζηή ζοκέθεοζδ ημο Κοπνζαημύ Ονβακζζιμύ ζημ ηέκηνμ ιαξ. ηδ ζοκέθεοζδ ζογδηήζαιε (πνμζςπζηό ηαζ ιέθδ) δζάθμνα εέιαηα πμο απαζπμθμύκ ηα ιέθδ ηαζ ρδθίζαιε βζα ηδκ εηθμβή ηςκ ιεθώκ ηδξ δζμζηδηζηήξ επζηνμπήξ. Οζ δοζημθίεξ πμο εα ακηζιεημπίζεζ ημ ηέκηνμ ιαξ θόβς μζημκμιζηήξ δοζπενίαξ ηδξ επμπήξ ζογδηήεδηακ ηαζ δ ακαβηαζόηδηα ηδξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ιεθώκ ιαξ. Σα ιέθδ ηδξ δμζδηδηζηήξ επζηνμπήξ πμο ελεθέβδζακ είκαζ- Ρέκα Σμοθελή, Μανία Ακηςκζάδδξ, μθία Καθαιανάξ, Κμύθα Ακηςκζάδδξ ηαζ Πίηζα Υνοζακδνέμο. Η ζοκέθεοζδ ηεθείςζε ιε ζάκημοζηξ, πίηεξ, ηέζηξ ηαζ ακαροηηζηά. Δοπανζζημύιε πμθύ ηα ιέθδ ιαξ πμο θένακε βθοηίζιαηα. Ηηακ πμθύ βεοζηζηά ηαζ ηα απμθαύζαιε όθμζ. Η ζοκέθεοζδ ηεθείςζε ιε επζηοπία ηαζ ηα ιέθδ ήηακ πμθύ πανμύιεκα ιε ηδκ πμνεία ημο μνβακζζιμύ. Δοπανζζημύιε πμθύ ηα ιέθδ βζα ηδκ ζοκεπή ζοκζζθμνά ημοξ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλή ημοξ.

5 FREE SWIMMING LESSONS FOR WOMEN! Ever wanted to learn how to swim? its never too late! Now here s your chance. CCWO in partnership with Camden Active Health Team are offering 6 free lessons with a professional tutor. The lessons are weekly at the local Oasis Centre in Holborn and is an ongoing programme. The groups will be accompanied by Aliki each week and will leave the Centre to take the 134 bus to the Oasis Swimming Pool in Holborn. Please speak to Aliki on to reserve your place and for more details. There are limited places and you are required to attend the full course of swimming lessons. Go on give it a go learn and have Fun!! Γσξεάλ καζήκαηα θνιύκβεζεο γηα γπλαίθεο! Η είζμδμξ ηαζ ηα ιαεήιαηα είκαζ δςνεάκ ηαζ πένκμοιε ημ θεμθςνείμ 134 από ημ ηέκηνμ, ημ μπμίμ ιαξ αθήκεζ αηνζαώξ απ έλς από ημ Oasis Swimming pool ζημ Holborn. Γζα πενζζζόηενεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηναηήζεζξ ηαθέζηε ηδκ Αθίηζ ζημ Οζ εέζεζξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ηαζ πνέπεζ κα ζοιιεηάζπεηε βζα όθμ ημ πνόβναιια 6 εαδμιάδςκ.

6 CHRISTMAS PARTY: Camden Cypriot Women s Organisation once again held its annual Christmas Party for the members, held on Saturday 12 th of December 2009 at the Charlie Ratchford Centre. The event started at 12:00 with a traditional turkey lunch. The entertainment was provided by the Greek musicians Pavlos, Nikos, and the rest of the crew. As the wine and songs flowed, there was a good deal of dancing and merriment throughout. A splendid raffle with many prizes ended a very successful day! The management and staff would like to thank all those who attended, those who volunteered and not forgetting those who donated the rich variety of prizes. ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΤ Η μνβάκςζδ Κοπνίςκ Γοκαζηώκ Κάικηεκ όπςξ ηάεε πνόκμ, έηζζ ηαζ θέημξ μνβάκςζε ημ Υνζζημοβεκκζάηζημ βεύια βζα όθα ηα ιέθδ ηδξ ημ άαααημ 12 Γεηειανίμο 2009 ζημ Charlie Ratchford Centre. Σμ βεύια λεηίκδζε ζηζξ ιε ηδκ παναδμζζαηή βαθμπμύθα, ηναζί ηαζ βθοηίζιαηα ηαζ οπό ημοξ νοειμύξ γςκηακήξ Δθθδκζηήξ ιμοζζηήξ από ημκ Παύθμ, ημκ Νίημ ηαζ ηδκ οπόθμζπδ πανέα. Αημθμύεδζε ιεβάθμ βθέκηζ! Σα ηναβμύδζα λεζήηςζακ ημοξ πανεονζζηόιεκμοξ πμο ακέαδηακ ζηδκ πίζηα βζα κα πμνέρμοκ ημοξ αβαπδιέκμοξ ημοξ πμνμύξ. Η διένα ηεθείςζε ιε θμηανία ηαζ πμθθά πθμύζζα δώνα!! Η Γζμίηδζδ ηαζ ημ πνμζςπζηό εα ήεεθακ κα εοπανζζηήζμοκ όθμοξ όζμοξ πανεανέεδηακ, όζμοξ μζηζμεεθώξ αμήεδζακ ηαζ ηέθμξ όθμοξ όζμοξ πνόζθενακ ηα πθμύζζα δώνα!!

7 INTERVIEW-ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ My visit at Charlie Ratchford centre and an interview with Christala Staying home is not the answer I rang the bell and a lady opened the door. I started walking listening to sweet melodies from the corridor. I found the source of the music, a room full of women and men and a piano. People smiling and singing all together. I walked and went to the room next door where I found Christala, Androula and the rest of the group. I stayed with them and listened to an interesting talk they were having. When it finished, I sat with Chrystala, we talked and I had a taste from her life. She came to the UK in 1959, when she was 25 years old. At the beginning she did not know lots of Cypriots and everything seemed different from home. She was going to Agion Panton church, where she had the chance to meet other Cypriot people. When she came, she started working at a factory that was producing sausages, until Her origins are from Piroi village, which is now under Turkish occupation. Our discussion put me into thoughts about the importance of the family. She does not have children. When she was young she did not want to have a family because she was afraid of poverty and avoided getting married. Having to go through lots of difficulties, she did not want children, because she was afraid that they would have to live in poverty. Though life had a different path for her, and when she was 42 she got married. They had a hard married life. She looks back and regrets of not having children, she says that she knows what loneliness means, but still is happy with her little dog and her saints. That is what she says and smiles. Her marriage did not last for long, so she has her dog for company. She tells me how much she loves animals and babies, babies cannot hurt you as adults do. I look at her, she smiles and tells me that although she has been through many difficulties in her life, she always wanted to live and that is what she did. And although she knows what loneliness is she keeps on smiling. We stopped talking and I went to find the other ladies that were having their lunch. What I saw going to Charlie s centre is that people can if they want to be together, smile, sing and help each other. When I asked the other ladies if they enjoy going to the Charlie s centre, they told me that they like it very much and it is a good chance to be out of the house. At the centre different things are organised, as for example the talk that I heard, which included very lively discussions and was very likable. Loneliness is very difficult, that is also what I heard from Chrystala, but we can do something about it, we do not have to sit home alone. If you would like to join our group at Charlie s every Monday from For more information call us on and speak to Androula.

8 Η επίζθεςή κνπ ζην θέληξν Charlie Ratchford θαη ε ζπλέληεπμε κε ηελ Υξηζηάια Δεν είναι λύση να μένουμε μόνοι μας στο σπίτι Υηύπδζα ημ ημοδμύκζ ηαζ ιζα ηονία ιμο άκμζλε ηδκ πόνηα, άνπζζα κα πενπαηάς αημύβμκηαξ βθοηέξ ιεθςδίεξ από ημ δζάδνμιμ. Βνήηα ηδκ πδβή ηδξ ιμοζζηήξ. Μζα αίεμοζα βειάηδ από βοκαίηεξ ηαζ άκηνεξ ηαζ έκα πζάκμ, άκενςπμζ βεθαζημί πμο ηναβμοδμύζακ όθμζ ιαγί. Πνμπώνδζα ηαζ ιπήηα ζηδ δζπθακή αίεμοζα βζα κα ανς ηδκ Υνζζηάθα, ηδκ Ακηνμύθα ηαζ ηδκ οπόθμζπδ πανέα. Κάεδζα ιαγί ημοξ ηαζ άημοζα ιζα μιζθία πμο είπακ. Οηακ ηεθίςζε ηαείζαιε ιαγί ιε ηδκ Υνζζηάθα, ιζθήζαιε ηαζ πήνα ιζα βεύζδ από ηδκ γςή ηδξ. Ηνεε ημ 59 ζηδκ Αββθία ιόθζξ 25 πνμκώκ. ηδκ ανπή δεκ ήλενε πμθθμύξ Κύπνζμοξ ηαζ όθα ηδξ θαίκμκηακ δζαθμνεηζηά. Πήβαζκε ζηδκ εηηθδζία ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ ηαζ εηεί είπε ηδκ εοηαζνία κα ζοκακαζηναθεί ιε άθθμοξ Κοπναίμοξ. Μαεδιέκδ ζημ θνέζημ θαβδηό όπςξ θέεζ ζημ πςνζό ηδξ είπε ιάεεζ κα ηνώεζ θνέζημ ηνέαξ ιε ημ πμο ημ ζθάγακε, ηδξ θάκδηε δύζημθμ ζηδκ ανπή κα ζοκδείζεζ κα αβμνάγεζ ηαζ κα ηνώεζ ηα πνμζόκηα από ημ ζμοπεν ιανηεη. Οηακ ήνεε, άνπζζε κα δμοθεύεζ ζε ιζα εηαζνία πμο θηζάπκακε θμοηάκζηα ιέπνζ ημ 76. Η ηαηαβςβή ηδξ είκαζ από ημ πςνζό Πονώζ πμο πθέμκ ανίζηεηαζ ηάης από ηδκ ηαημπή ηςκ Σμύνηςκ. Με έααθε ζε ζηέρεζξ δ ζογήηδζδ πμο είπα ιε ηδκ Υνζζηάθα βζα ηδκ ζδιακηζηόηδηα ηδξ μζημβέκεζαξ. Η ίδζα δεκ έπεζ παζδζά. Οκηαξ κέα δεκ ήεεθε κα ηάκεζ μζημβέκεζα βζαηί θμαόηακ ηδκ θηώπζα ηαζ απέθοβε κα πακηνεοηεί. Πενκώκηαξ δύζημθα δ ίδζα, δεκ ήεεθε κα ηάκεζ παζδζά βζαηί θμαόηακ όηζ εα πενάζμοκ ηαζ αοηά ηα ίδζα ηαζ εα γήζμοκ ζηδ θηώπζα. Οιςξ αθθζώξ ηα έθενε δ γςή ηαζ ζηα 42 ηδξ απμθάζζζε κα πακηνεοηεί. Απμθάζζζακ κα ηάκμοκε παζδζά αθθά όηακ πήβακ ζημοξ βζαηνμύξ ηδξ είπακ μηί είκαζ πμθύ ανβά βζαηί μζ κόιμζ ζηδκ Αββθία ημοθάπζζημκ ηόηε δεκ άθδκακ ηζξ βοκαίηεξ κα ηάκμοκ παζδζά ιεηά ηα 40 ημοξ πνόκζα. Κμζηάεζ πίζς ηαζ ιεηακζώκεζ πμο δεκ έηακε παζδζά, θέεζ μηζ βκςνίγεζ ηδκ ιμκαλζά, αθθά ηαζ πάθζ είκαζ πανμύιεκδ ιε ημ ζηοθάηζ ηδξ ηαζ ημοξ Αβίμοξ ηδξ. Δηζζ ιμο θέεζ ηαζ παιμβεθά. Ο βάιμξ ηδξ δεκ ηνάηδζε πμθύ ηαζ έηζζ έπεζ ημ ζηοθάηζ ηδξ βζα ζοκηνμθζά. Μμο θέεζ πόζμ αβαπάεζ ηα γώα ηαζ ηα ιςνά, ηα ιςνά δεκ ιπμνμύκ κα ζε πθδβώζμοκ όπςξ μζ ιεβάθμζ. Σδκ ημζηάς, ιμο παιμβεθάεζ ηαζ ιμο θέεζ μηζ όζεξ δοζημθίεξ ηαζ κα πέναζε πάκηα ήεεθε κα γήζεζ ηαζ αοηό ηαζ έηακε! Καζ πανόθμ πμο βκςνίγεζ ηδ ιμκαλζά ζοκεπίγεζ κα παιμβεθά. ηαιαηήζαιε κα ιζθάιε ηαζ πήβα κα ανς ηζξ άθθεξ ηονίεξ πμο ηνώβακε ζηδκ ηναπεγανία. Η ζζημνία ηδξ Υνζζηάθαξ ιε έααθε ζε ζηέρεζξ αθθά αοηό πμο είδα πδβαίκμκηαξ ζημ ηέκηνμ ημο Charlie Rachford είκαζ μηζ μζ άκενςπμζ ιπμνμύκ ακ εέθμοκ κα είκαζ ιαγί, κα ιζθμύκ, κα ηναβμοδμύκ, κα βεθμύκ ηαζ κα αμδεάεζ μ έκαξ ημκ άθθμκ. Οηακ νώηδζα ηαζ ηζξ οπόθμζπεξ βοκαίηεξ πώξ πενκμύκ όηακ πάκε ζημ ηέκηνμ, ιμο είπακ μηζ ημοξ ανέζεζ πμθύ, είκαζ εοηαζνία βζα κα αβμύκε από ημ ζπίηζ ηαζ δζμνβακώκμοκ δζαθμνεηζηά πνάβιαηα ζημ ηέκηνμ, όπςξ ηαζ δ μιζθία πμο έηοπε κα αημύζς, πμο ήηακ πμθύ εκδζαθένμοζα ηαζ πνμλέκδζε πμθθέξ ζογδηήζεζξ. Η ιμκαλζά είκαζ δύζημθδ, αοηό άημοζα ηαζ από ηδκ Υνζζηάθα, άθθα ιπμνμύιε κα ηάκμοιε ηάηζ βζα αοηό, δεκ πνεζάγεηαζ κα ηαεόιαζηε ζημ ζπίηζ ιόκμζ ιαξ. Αια ζαξ εκδζαθένεζ κα ένεεηε ζηδκ πανέα ημο ηέκηνμο Charlie Ratchford ηάεε Γεοηένα ημ ιεζδιένζ, πάνηε ιαξ ηδθέθςκμ ζημ Πνμζθένεηαζ ιεηαθμνά από ημ ζπίηζ ζαξ ζημ ηέκηνμ ηαζ πίζς, βεύια ηαζ είκαζ ηαθμδεπμύιεκμζ βοκαίηεξ ηαζ άκηνεξ.

9 CHURCH-ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΑ The 60 th Anniversary of All Saints Cathedral Camden Town Originally an Anglican church known as Camden Chapel and then as St Stephens before acquiring its present name. It was built in 1824 and was taken over by the local Orthodox population in 1947, this being one of the main Greek Cypriot areas in London at the time. In the years after the Second World War the number of Cypriot people living in London increased dramatically to and it was impossible to serve their religious needs from the existing Greek Orthodox Cathedral of St. Sophia in Bayswater. In November 1947, about 100 Greek Cypriot s under the chairmanship of the teacher Christakis Charalambous met and decided to seek from the Anglican Church the permanent use of All Saints Church for the religious needs of the Greek Cypriot Community. Over the years, the church of All Saints has made a significant contribution to the growth and maturity of the Greek Orthodox diaspora, and especially of expatriate Cypriot Hellenism. On the Register of the Church, Christenings have been recorded and marriages. 60 ρξόληα ηεο Δθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Πζληώλ ηδκ ανπή δ εηηθδζία ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ ήηακ Αββθζηή εηηθδζία, βκςζηή ςξ ημ εηηθδζάηζ ημο Καικηεκ. Σμ όκμια ηδξ άθθαλε ζε Αβ. ηεαεκξ ηαζ ιεηά ζε Αβίςκ Πάκηςκ. Υηίζηδηε ημ 1824 ηαζ άνπζζε κα πνδζζιμπμζείηε ςξ μνεόδμλδ εηηθδζία ημ Σμ Κάικηεκ είκαζ ημ ηεκηνζηό ιένμξ πμο ιέκμοκ Δθθδκεξ Κύπνζμζ ζημ Λμκδίκμ. Σα πνόκζα ιεηά ημο δεύηενμο παβηόζιζμο πμθέιμο ημ κμύιενμ ηςκ Κοπνίςκ αολήεδηε ζε μπόηε δ Αβ. μθία ζημ Μπεζζμοόηεν ήηακ ακεπανηήξ βζα κα ζηεβάζεζ ηόζμοξ πμθθμύξ ακενώπμοξ. Σμκ Νμέιανζμ ημο 1947, πενίπμο 100 Δθθδκεξ Κύπνζμζ ιε ανπδβό ημκ δάζηαθό ημοξ Υνζζηάηδ Υαναθάιπμοξ ζοκακηήεδηακ ηαζ απμθάζζζακ κα γδηήζμοκ από ηδκ Αββθζηή εηηθδζία ηδκ ιόκζιδ πνήζδ ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ βζα ηζξ ενδζηεοηζηέξ ακάβηεξ ηδξ Δθθδκζηήξ Κοπνζαηήξ ημζκόηδηαξ. Μέζα ζηα πνόκζα, δ εηηθδζία ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ έπεζ αμδεήζεζ πάνα πμθύ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ μνίιακζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Ονεόδμλδξ δζαζπμνάξ, ηναηώκηαξ ηζξ παναδώζεζξ ιαξ γςκηακέξ. ηδκ εηηθδζία ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ έπμοκ ηαηαβναθεί ααθηίζζα ηαζ βάιμζ.

10 HEALTH-ΤΓΔΙΑ Remedies from one generation to the other- The winter flues that exhaust us do not get cured with antibiotics. On the contrary, some of the advice given by our grandmothers and travel from generation to generation have better results, since they alleviate flu symptoms. Many liquids, rest and lots of orange juices are thought to be the cure of the flu. Drops of water with salt for the blocked nose, footbath with salt for high temperature to drop, warm teas with oregano for the cough are some of the advices... The eucalyptus is also well known for unblocking the nose...gurgles with not too warm chamomile and cooking soda, help to fight the throat inflammations. Drinking coke helps people suffering from diarrhoea... These are some of the grandmother s well-known remedies for when we suffer from colds and flu. Σα γηαηξνζόθηα ηεο γηαγηάο- Οζ ζώζεζξ ημο πεζιώκα πμο ιαξ ηαθαζπςνμύκ δεκ βζαηνεύμκηαζ ιε ηα ακηζαζμηζηά. Ακηίεεηα, ηάπμζα από ηα βζαηνμζόθζα ηδξ βζαβζάξ πμο πενκμύκ από βεκζά ζε βεκζά έπμοκ ηαθύηενα απμηεθέζιαηα αθμύ ηαηαπναΰκμοκ ηα ζοιπηώιαηα ηδξ βνίπδξ! ηδ βνίπδ βζα πανάδεζβια δεκ πνέπεζ κα δίκεηαζ ακηζαζμηζηό. Πμθθά οβνά, λεημύναζδ ηαζ πμνημηαθάδεξ- αοηό είκαζ ημ ηνίπηοπμ βζα κα βίκεζ ηακείξ ηαθά». ηαβόκεξ ιε αθαηόκενμ βζα ημ ιπμύηςια, πμδόθμοηνμ ιε αθάηζ βζα κα πέζεζ μ πονεηόξ, γεζηό ηζάζ ιε νίβακδ βζα ημκ αήπα... μ εοηάθοπημξ είκαζ βκςζηόξ βζα ηζξ απμζοιθμνδηζηέξ ζδζόηδηέξ ημο... Οζ βανβάνεξ ιε πθζανό παιμιήθζ ηαζ ιαβεζνζηή ζόδα ή ιε ζόδα ηαζ μλογεκέ, ηαηαπμθειμύκ ηζξ θθεβιμκέξ ζημκ θαζιό... ζμ βζα ηζξ εκηνζαέξ ιε μζκόπκεοια, είκαζ αηόιδ έκα βζαηνμζόθζ πμο μζ βζαηνμί ημ παναδέπμκηαζ. Η πνήζδ ηςκ ακαροηηζηώκ ηύπμο ηόθα επίζδξ αμδεά ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηάπμζμξ οπμθένεζ από δζάννμζα.

11 SOCIAL-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Women in 2009 are less happy than in the 70 s Despite all their accomplishments, women are less happy than they used to be. In the last 40 years women have accomplished many things. The 2009 woman has much more freedom, education, sexual liberation and salary in comparison to the 70s woman. Social studies conducted in Europe and the US over the last 10 years have shown that their women s happiness is not in accordance with what would be expected. Researchers have concluded that women in the US are far less happy than they used to be in the 70 s, and in Europe women are still much less happy than men despite some increase in their happiness. So what is the reason for these results? Having two jobs? Cooking, cleaning and taking care of the children as well as working is a major reason for why women may be less happy nowadays, as they feel overloaded with work and responsibilities. Salaries? Research shows that wealthier people tend to be happier than poor people. But, when studies are conducted with people that can cover their basic needs, the difference is very small. Family problems? It is a modern reality that there has been large increase in the number of people getting divorced. Could this be a reason women are less happy? Honesty? Maybe women nowadays feel much more liberated to express their dissatisfactions than they used to in the 70 s. All together plus the pressure? It has been found that women have been feeling pressured from life, by trying to keep up with their careers, households, and still be able to look nice. Maybe by trying to accomplish everything we are setting an unreachable target.

12 Ληγόηεξν επηπρηζκέλεο νη γπλαίθεο Παξά ηα νρπξά πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη, δελ έρεη απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε από ηε δσή ηνπο Σα ηεθεοηαία 40 πνόκζα μζ βοκαίηεξ έπμοκ ηαηαηηήζεζ πμθθά πνάβιαηα. Η βοκαίηα ημο 2009 έπεζ ζε ζύβηνζζδ ιε ηδ βοκαίηα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 έπεζ πμθύ ιεβαθύηενδ εθεοεενία, ηαθύηενδ ιόνθςζδ, ηαθύηενμ ιζζεό ηαζ ιεβαθύηενδ ζελμοαθζηή ηαζ ακαπαναβςβζηή εθεοεενία. Γζαηί θμζπόκ δεκ είκαζ πενζζζόηενμ εοηοπζζιέκδ; Γζαηί είκαζ ζοπκά θζβόηενμ εοηοπζζιέκδ; Μεθεηώκηαξ πμθοάνζειεξ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ πμο έβζκακ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζηζξ ΗΠΑ ηαζ 12 εονςπασηέξ πώνεξ, μζ ενεοκδηέξ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια πςξ δ ζηακμπμίδζδ πμο κζώεμοκ μζ βοκαίηεξ βζα ηδ γςή ημοξ δεκ ζοιααδίγεζ ιε ηζξ πνμόδμοξ πμο έπμοιε ηάκεζ ζηδκ ημζκςκία ιαξ ηαζ ιε ημ όηζ είκαζ μζημκμιζηά ακελάνηδηδ. ηζξ ΗΠΑ, δ βοκαζηεία εοηοπία έπεζ ιεζςεεί «ηόζμ απόθοηα όζμ ηαζ ζοβηνζηζηά ιε εηείκδ ηςκ ακδνώκ»: εκώ ηδ δεηαεηία ημο 1970, μζ βοκαίηεξ δήθςκακ ζαθώξ πζμ εοηοπζζιέκεξ από ημοξ άκδνεξ, ηώνα βζα πνώηδ θμνά ηα επίπεδα ηδξ εοηοπίαξ ημοξ είκαζ εθαθνώξ παιδθόηενα από εηείκα ηςκ ακδνώκ. ηδκ Δονώπδ, από ηδκ άθθδ πθεονά, άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ δδθώκμοκ ζήιενα εθαθνώξ πζμ εοηοπείξ - η ευηυχία ηων γυναικών, ωζηόζο, μειώθηκε ζυγκριηικά με εκείνη ηων ανδρών, με άλλα λόγια ηα επίπεδα εοηοπίαξ ηςκ ακδνώκ αολήεδηακ ζαθώξ πενζζζόηενμ. Σζ θηαίεζ θμζπόκ βζα αοηήκ ηδκ ηάζδ; Η «δηπινβάξδηα»; Η εεςνία ηδξ «δζπθήξ αάνδζαξ» εέθεζ ηζξ βοκαίηεξ κα θοβίγμοκ ηάης από ηδκ πίεζδ ηδξ δμοθεζάξ ημοξ έλς από ημ ζπίηζ, ζε ζοκδοαζιό ιε ηδ «δζπθμαάνδζα» ιέζα ζημ ζπίηζ. Η ςαιίδα ησλ κηζζώλ; Μπμνεί δ ραθίδα ηςκ αιμζαώκ ακάιεζα ζε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ κα έπεζ ηθείζεζ, είκαζ όιςξ αηόια πανμύζα. Καζ μζ ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ ηα πνήιαηα παίγμοκ νόθμ ζηδκ εοηοπία: μζ εοηαηάζηαημζ είκαζ πζμ εοηοπείξ από ημοξ πμθύ θηςπμύξ. Από ηδ ζηζβιή όιςξ πμο ηα πνήιαηα ανημύκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ααζζηώκ ακαβηώκ, δ δζαθμνά ιεζώκεηαζ. Δπμιέκςξ;

13 Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα; Η αύλδζδ πμο πανμοζζάγμοκ ηα πμζμζηά ηςκ δζαγοβίςκ ηαζ ηδξ ζοβηαημίηδζδξ πςνίξ βάιμ είκαζ ακηζζηνόθςξ ακάθμβδ πνμξ ηα επίπεδα εοηοπίαξ ηςκ βοκαζηώκ. Μήπςξ θμζπόκ παίγεζ ζδιακηζηό νόθμ; Πεξηζζόηεξε εηιηθξίλεηα; Τπάνπεζ δ πζεακόηδηα μζ βοκαίηεξ κα είκαζ απθώξ πενζζζόηενμ εζθζηνζκείξ όζμκ αθμνά ηδκ ζηακμπμίδζδ πμο κζώεμοκ βζα ηδ γςή ημοξ από ό,ηζ ήηακ παθαζόηενα. Όια απηά καδί ζπλ ηελ πίεζε; «Η ηονίανπδ εεςνία», επζζδιαίκεζ μ Άκηνζμο ζααθκη, «είκαζ πςξ μζ γςέξ ηςκ βοκαζηώκ έπμοκ βίκεζ πμθύ πζμ πενίπθμηεξ από πμθθέξ απόρεζξ, εκώ μζ άκδνεξ ηαθμύκηαζ κα ζζμννμπήζμοκ θζβόηενεξ ιπάθεξ ζημκ αένα». «Η πίεζδ είκαζ πμθύ ιεβαθύηενδ, από πακημύ», ζοιθςκεί δ ηαεδβήηνζα Δλεθζηηζηήξ Φοπμθμβίαξ Κάνεκ Πάζπ. «Πνμζπαεμύιε κα έπμοιε ηαζ ηανζένα ηαζ μζημβέκεζα ηαζ ηαθή ειθάκζζδ. Ίζςξ πνμζπαεώκηαξ κα ηα έπμοιε όθα, κζώεμοιε όηζ εέζαιε ζημκ εαοηό ιαξ έκακ αδύκαημ ζηόπμ».

14 How to have a good relationship with your partner What you should avoid in your behaviour towards your partner It is very easy for people to tell us what we should do: to be kind, loving and patient. Although these guidelines are well meaning, they are so general that it may be better to concentrate on what we should not do... Do not criticise others for what you feel. It is better to assume responsibility of your own feelings rather than confuse your partner. Do not try to change each other. If we believe that we can change someone we fall into the trap of what if...e.g. if he were more organised, our relationship would be perfect. Do not use the word you. Replace it with the word I. We assume responsibility by saying I feel...when you... instead of saying: you are (e.g.so unorganised)...and I fell (e.g. stressed)... Do not use the words always and never. Most of the times these are used in a negative way. For example you never wash up or you always forget my birthday. Saying I would like you to remember my birthday is more likely to result in flowers or a present. Do not become defensive. Saying it is not my fault can be taken to mean it is your fault. Do not become grumpy and become distant. Silence can be used as a means of punishment and lead to further arguments. Do not allow an argument to continue. It is important to learn to accept your partner s apologies and be able to express your own apologies. Do not make assumptions about people s behaviour. Ask yourself Do I really know that this is true? Do not try to control others. Our partner may not be the perfect cook, but it does not help if we keep interfering. Do not be rude. Treat your partner with respect.

15 Πσο λα έρεηε θαιή ζρέζε κε ην ηαίξη ζαο Ση πξέπεη λα απνθύγεηε ζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ/ηε ζύληξνθό ζαο Δίκαζ πμθύ απθό, πμθύ εύημθμ κα ιαξ θέκε ηζ πνέπεζ κα ηάκμοιε: κα είιαζηε πζμ ηαθμί, πζμ ζημνβζημί, πζμ ακεηηζημί. ιςξ αοηέξ μζ μδδβίεξ πμο δίκμκηαζ ηαθμπνμαίνεηα είκαζ εκ ηέθεζ ηόζμ βεκζηεοιέκεξ, ώζηε ηαηαθήβμοκ πςνίξ μοζία. Ίζςξ κα ιαξ αμδεμύζε πενζζζόηενμ ημ κα ηαηακμήζμοιε ηζ κα «ιδκ» ηάκμοιε... Μελ θαηεγνξείηε ηνπο άιινπο γη απηό πνπ ληώζεηε εζείο. Δίκαζ πνμηζιόηενμ κα ακαθαιαάκμοιε ηδκ εοεύκδ βζα ηα ζοκαζζεήιαηά ιαξ ηαζ κα ιδκ ιπενδεύμοιε ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ζοκηνόθμο ιε ηα δζηά ιαξ. Μελ πξνζπαζείηε λα αιιάμεηε ηνλ άιιν. Ακ πνάβιαηζ επζθέλμοιε αοηόκ ημκ δνόιμ, ηδξ αθθαβήξ ημο άθθμο, ηόηε πέθημοιε ζηδκ παβίδα ημύ «ακ όιςξ», «ακ όιςξ ήζμοκ πενζζζόηενμ μνβακςηζηόξ, πενζζζόηενμ ηνοθενόξ, πενζζζόηενμ βεκκαζόδςνμξ, δ ζπέζδ ιαξ εα ήηακ εηπθδηηζηή». Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ιέμε «εζύ». Αληηθαηαζηήζηε ηελ κε ηε ιέμε «εγώ». Ακαθαιαάκμοιε ηδκ εοεύκδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιαξ όηακ θέιε «εβώ κζώες αοηό όηακ πνάηηεζξ έηζζ», ακηί ημο «εζύ έηακεξ αοηό ηαζ εβώ κζώες έηζζ». Με ρξεζηκνπνηείηε ηηο ιέμεηο «πνηέ» θαη «πάληα». Δίκαζ ζπεδόκ πάκηα ανκδηζηέξ: «πμηέ δεκ αδεζάγεζξ ημ πθοκηήνζμ πζάηςκ» ή «πάκηα λεπκάξ ηα βεκέεθζά ιμο». Σμ «εα ήεεθα κα εοιόζμοκ ηα βεκέεθζά ιμο ιε πεζνάγεζ όηακ δεκ ηα εοιάζαζ» είκαζ πζεακόηενμ κα ηαηαθήλεζ ζε θμοθμύδζα ηαζ ημνδέθεξ πανά ζε ζπόθζα πενί επζθεηηζηήξ ικήιδξ... Μελ παίξλεηε ακπληηθή ζηάζε. Η άιοκα βίκεηαζ ζοπκά ηαηδβμνία, όπςξ ζημ «δεκ είκαζ δζηό ιμο ημ θάεμξ» (άνα δζηό ζμο). ηακ πνμζπαεμύιε κα ελεηάζμοιε ηδ εέζδ ημο άθθμο δεκ ηάκμοιε αήια πίζς, αθθά ιπνμζηά. Γεκ είκαζ ζδιάδζ αδοκαιίαξ, αθθά δύκαιδξ. Μελ θαηζνπθηάδεηε θαη κελ απνζύξεζηε. Oζ άκδνεξ είκαζ πμθύ ηαθμί ζε αοηό. Η ζζςπή ιπμνεί κα είκαζ έκαξ ηνόπμξ ηζιςνίαξ (ημ ίδζμ επενζηήξ ιε ημκ εηδδθμύιεκμ εοιό) ηαζ δ άνκδζδ κα ειπθαημύκ ηαεζζηά ηδ ζοιθζθίςζδ αδύκαηδ. Μελ αθήλεηε έλαλ θαβγά λα ζπλερίδεηαη. Δίκαζ ηαθό κα ιάεμοιε κα δεπόιαζηε ηδκ απμθμβία ηςκ άθθςκ αθθά ηαζ κα απμθμβμύιαζηε, όπζ απαναίηδηα βζα ηδκ πνάλδ (ηάπμζεξ θμνέξ έπμοιε δίηζμ κα εοιώκμοιε) αθθά βζα ηδκ ηαηάζηαζδ: «Λοπάιαζ πμο ιαθώζαιε βζα ακμδζίεξ».

16 Μελ θάλεηε ππνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Πώξ ιπμνμύιε κα ιάεμοιε κα ιδκ ημ ηάκμοιε αοηό; ηαιαηώκηαξ κα ηάκμοιε απθέξ ενςηήζεζξ; «Πώξ λένς όηζ είκαζ πνάβιαηζ αθήεεζα; Μελ αζθείηε έιεγρν. O ζύκηνμθμξ ιπμνεί κα ιδκ έπεζ ζδέα από ιαβείνεια, αθθά ακ πανειααίκμοιε ζοκέπεζα δεκ εα ημο ηάκεζ ηαθό. Οζ άκενςπμζ είιαζηε αηεθή όκηα- αηόιδ ηζ αοημί πμο αβαπάιε- ηαζ δ άζηδζδ εθέβπμο είκαζ έκα είδμξ παζπκζδζμύ. Ακ αάθεηε ημκ πήπο ρδθά, μζ άθθμζ εα απμηύπμοκ. Έκα «παζπκίδζ» πμο παίγμοκ ζοπκά ηα γεοβάνζα είκαζ δ απμπή από ημ ζελ, όιςξ ζημ ηέθμξ, ηζξ πενζζζόηενεξ θμνέξ, δ ζπέζδ ηναοιαηίγεηαζ ακεπακόνεςηα. Έκα άθθμ είδμξ παζπκζδζμύ είκαζ ημ κα βζκόιαζηε... εύιαηα. «Δβώ πνμζπάεδζα κα αμδεήζς» θέιε, οπμδοόιεκμζ ηα εύιαηα- άθθμξ έκαξ... ιεηαιθζεζιέκμξ ηνόπμξ άζηδζδξ εθέβπμο. Μελ έρεηε θαθνύο ηξόπνπο. Γεκ ιζθάιε βζα ροπνή εοβέκεζα (ιπμνεί κα βίκεζ πενζθνόκδζδ όπςξ ηαζ ιε ηζξ άιεζεξ πνμζαμθέξ) αθθά βζα ηδ ζηάζδ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά πμο οζμεεημύιε ιε ημοξ πζμ ζηεκμύξ ιαξ θίθμοξ- ζεααζιόξ, ηνοθενόηδηα, ακεηηζηόηδηα. πμο οπάνπεζ εέθδζδ, πάκηα οπάνπεζ ηνόπμξ, θέκε. Ή όπμο οπάνπεζ πνμεοιία...

17 Ancient Greeks quotes: Aeschylus- CULTURE-Η ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΜΑ Dramatist and playwright known as the founder of Greek tragedy BC Happiness is a choice that requires effort at times Time brings all things to pass God loves to help him who strives to help himself Aesop- Author of a collection of Greek fables BC Appearances often are deceiving No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Persuasion is often more effective than force. Alexander the Great- King of Macedon BC There is nothing impossible to him who will try.

18 Αηάθεο Αξραίσλ Διιήλσλ Αηζρύινο- Ηζνπνηόο θαη ζπγξαθέαο έξγσλ, γλσζηόο σο ηδξπηήο ηεο Διιεληθήο ηξαγσδίαο πρ. Η εοηοπία είκαζ ιζα επζθμβή πμο απαζηεί πνμζπάεεζα πμθθέξ θμνέξ Ο Θεόξ αβαπάεζ αοηόκ πμο αβςκίγεηαζ βζα κα αμδεήζεζ ημκ εαοηό ημο. Αίζσπνο- πγξαθέαο, γλσζηόο γηα ηα παξακύζηα ηνπ πρ. Η όρδ ηςκ πναβιάηςκ πμθθέξ θμνέξ ιαξ ημνμζδεύεζ. Καιία πνάλδ ηαθμζύκδξ όζμ ιζηνή ηαζ κα είκαζ πάεζ πμηέ παιέκδ. Η πεζεώ θένκεζ πενζζζόηενα απμηεθέζιαηα από ηδκ ηαηαπίεζδ. Μέγαο Αιέμαλδξνο- Βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο, πρ. Σίπμηα δεκ είκαζ αηαηόνεςημ βζα αοηόκ πμο πνμζπαεεί.

19 Greek and Cypriot customs and traditions Customs and traditions in Greece and Cyprus are either of a religious character or coming from paganism. Most of the traditions and festivals still celebrated today are religious. Traditions and superstitions vary from island to island, from villages to villages and from region to region. Here are some of the many traditions still honored by all of the Greeks and Cypriots, no matter their age today. Name Day Celebration Most of the Greeks and Greek-Cypriots owe their names to a religious saint. A very important Greek tradition that takes place in whole Greece and Cyprus is that everyone who is named after a saint celebrates their name-day on that saint s day. On their name day, the friends and family of the person will visit to offer their best wishes and xronia pola (long-life) and small presents. The hostess offers pastries and sweeties to the guests. Engagement It is a custom in Greece and Cyprus for people to people to become engaged before getting married. The man has to ask the hand of the woman from her father. When all is agreed about the wedding, the priest is invited to bless the engagement rings and places them on the left ring finger of the man and woman. The guests wish kala stephana (good crowns = have a good marriage) and I ora I kail (that the good hour comes = the marriage) to the couple. This custom is mostly followed in villages and small towns. Διιεληθέο παξαδόζεηο Οζ παναδόζεζξ ιαξ έπμοκ είκαζ ηαηά αάζδ ενδζηεοηζημύ πενζεπμιέκμο. Αθθα οπάνπμοκ ηαζ ηα έεζια πμο είκαζ δζαθμνεηζηά από ηόπμ ζε ηόπμ. ε αοηό ημ ηεύπμξ εα ιζθήζμοιε βζα ηζξ μκμιαζηζηέξ εμνηέξ ηαζ ημκ ανααώκα. Ολνκαζηηθέο ενξηέο- Οζ πενζζζόηενμζ Κύπνζμζ ηαζ Δθθδκεξ έπμοκ ημ όκμια ηάπμζμο Αβίμο. Μζα από ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ ιαξ παναδόζεζξ είκαζ κα βζμνηάγεηαζ αοηόξ μ Αβζμξ ή Αβία ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιένα ημ πνόκμ. Σδκ ιένα αοηή ημ έεζιμ ημ έπεζ ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ κα καγεύμκηαζ ζημ ζπίηζ ημο εμνηαγόιεκμο ηαζ κα πνμζθένμοκ δώνα. Ο εμνηαγόιεκμξ ηενκάεζ ημοξ ηαθεζιέκμοξ ιε βθοηίζιαηα. Αξξαβώλαο- Δίκαζ έεζιμ μζ Δθθδκεξ ηαζ Κύπνζμζ κα αννααςκζάγμκηαζ πνζκ ημ βάιμ. Ο άκηναξ πνέπεζ κα γδηήζεζ ημ πένζ ηδξ κύθδξ από ημκ παηένα ηδξ. Οηακ μζ μζημβέκεζξ απμθαζίζμοκ κα ζιίλμοκ πνζκ ημ βάιμ μ παππάξ εοθμβεί ηζξ αένεξ ηαζ ημ γεοβάνζ ηζξ θμνά. Οζ επζζηέπηεξ εύπμκηαζ ηαθά ζηέθακα ηαζ δ ώνα δ ηαθή ζημ γεοβάνζ. Produced by: Markella Lamproukou Funded by Camden Council and City Bridge Trust.

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Learn Modern Greek by means of the Glottodrama method Έχεις κουραστεί από τα συνηθισμένα μαθήματα ξένων γλωσσών; Έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα