ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ"

Transcript

1 ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ Παύθμξ

2 ΟΡΙΜΟΙ Άππωζηο κηίπιο: Ο όνμξ «άννςζημ ηηίνζμ» πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα παναηηδνίζεζ ηα ηαζκμύνβζα ηηίνζα πμο δεκ πνμμνίγμκηαζ βζα αζμιδπακζηή πνήζδ αθθά βζα κα ζηεβάζμοκ οπδνεζίεξ ή ηαημζηίεξ ηαζ πμο πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα «εζςηενζηήξ νύπακζδξ». Άννςζηα, ιε άθθα θόβζα, είκαζ ηα ηηίνζα πμο δδιζμονβμύκ έκα κμζδνό (ηαζ κμζμβόκμ) πενζαάθθμκ βζα αοημύξ πμο ηα ηαημζημύκ ή πμο ενβάγμκηαζ ζε αοηά. Εζωηεπική Ρύπανζη: Ωξ «εζςηενζηή νύπακζδ» κμείηαζ δ ηαηή πμζόηδηα ημο αένα ηςκ εζςηενζηώκ πώνςκ μ μπμίμξ ειπενζέπεζ θοζζημύξ, πδιζημύξ ηαζ αζμθμβζημύξ αθαπηζημύξ πανάβμκηεξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ιζηνμηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο παναηηδνίγμοκ ημοξ πώνμοξ. ύνδπομο ηος αππώζηος κηιπίος: Ο όνμξ «ζύκδνμιμ ημο αννώζημο ηηζνίμο» πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εηθνάζεζ ηδκ ηαηή ηαηάζηαζδ οβείαξ (ημοθάπζζημκ ημο 50% ηςκ εκμίηςκ), πμο παναηηδνίγεηαζ από ζοβηεηνζιέκα ζοιπηώιαηα, απμδζδόιεκα απμηθεζζηζηά ηαζ ιόκμ ζηδκ εζςηενζηή νύπακζδ ημο αένα ημο ηηζνίμο.

3 ΓΕΝΙΚΑ Σύιθςκα ιε ηδκ Παβηόζιζα Ονβάκςζδ Υβείαξ (Π.Ο.Υ.), ημ 30% ηςκ ηηζνίςκ πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα εζςηενζηήξ νύπακζδξ, εκώ ζε Εονςπασηό επίπεδμ, ημ 20% ημο πθδεοζιμύ οπμθένεζ από άζεια ή αθθενβίεξ ελαζηίαξ ηδξ νύπακζδξ ημο εζςηενζημύ αένα. Από Ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε από ημ Πακεπζζηήιζμ Αεδκώκ ζε ηηίνζα ηδξ εθθδκζηήξ Επζηνάηεζαξ, πάζδξ θύζεςξ, δζαπζζηώεδηε όηζ ζημ 70% ηςκ ηηζνίςκ οπάνπεζ έκαξ ημοθάπζζημκ νύπμξ πάκς από ηα ακεηηά όνζα. Σδιεζςηέμκ όηζ μ ηηζνζαηόξ ημιέαξ ηαηακαθώκεζ ημ 36% ηςκ εκενβεζαηώκ πόνςκ ηαζ εοεύκεηαζ ζήιενα βζα ημ 40% ηςκ ζοκμθζηώκ εηπμιπώκ CO 2.

4 Κρίσιμοι παράγοντες που συνέβαλλαν στην αναπτυξη του φαινομένου είναι: Η αύξηση του πληθυσμού των πόλεων οδήγησε σε αυξημένες ανάγκες στέγασης που καλύφθηκαν με ανάπτυξη των κτιρίων καθ ύψος για την ομαδική στέγαση σε πολυώροφα κτίρια. Αποτέλεσμα η συσσώρευση μεγάλων μαζών σε μικρή έκταση και κακοσχεδιασμένα κτίρια. Οι νεότερες τάσεις της αρχιτεκτονικής (π.χ. γυάλινα κτίρια) Η φιλοσοφία των πρόσφατων χρόνων για εξοικονόμηση ενέργειας με υπερενισχυμένη θερμομόνωση και αεροστεγή κουφώματα με αποτέλεσμα τη μείωση της άδηλης αναπνοής των κτιρίων

5 ΒΛΑΠΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Χημικοί Παράγοντες Φυσικοί Παράγοντες Βιολογικοί Παράγοντες

6 Χημικοί παράγοντες Πτητικές οργανικές ενώσεις Πηγές: Είναι χημικές ουσίες, (όπως το τριχλωροαιθυλένιο, το τριχλωροαιθάνιο, το τριχλωρομεθάνιο, το βενζόλιο, η ναφθαλίνη, η τολουόλη καθώς και άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες), οι οποίες εμπεριέχονται σε διάφορα προϊόντα (χρώματα, πλαστικά, κόλλες κλπ) ως διαλύτες και εξαερώνονται με τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων. Επιπτώσεις: Ερεθισμός σε μάτια, μύτη, λαιμό, πονοκέφαλος, απώλεια προσανατολισμού, βλάβη στα νεφρά και στο ήπαρ, στο αναπνευστικό και νευρικό σύστημα.

7 Φορμαλδεΰδη (HCHO) Χημικοί παράγοντες Πηγέρ: Η θμνιαθδεΰδδ είκαζ οπμπνμσόκ ηαύζδξ ηαζ δ πανμοζία ηδξ ζε εζςηενζημύξ πώνμοξ μθείθεηαζ ηαηά ηύνζμ θόβμ ζηδ ιεβάθδ πνήζδ νδηζκώκ πμο ηδκ ειπενζέπμοκ ηαζ από ηζξ μπμίεξ απεθεοεενώκεηαζ. Χρησιμοποιείται ζηδκ ηαηαζηεοή ιμκςηζηώκ οθζηώκ, επίπθςκ από ηόκηνα πθαηέ,κμαμπάκ ή άθθα ζοκεεηζηά λύθα, ζοκεεηζηώκ ιμηεηώκ, οθαζιάηςκ επζπθώζεςξ η.θ.π. - Απμηεθεί επίζδξ έκα από ηα πνμσόκηα πμο απεθεοεενώκμκηαζ ηαηά ηδκ ηαύζδ ηςκ ηζζβάνςκ. Επιπηώζειρ: Αίζεδια ηαρίιαημξ ζηα ιάηζα ηαζ ζημκ θαζιό, καοηία, δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, ενεεζζιόξ ζηδ ιύηδ, θαπάκζαζια, αήπαξ, αίζεδια ηόπςζδξ, πζεακόηδηα ειθάκζζδξ ηανηίκμο.

8 Χημικοί παράγοντες Αμίανηορ Πηγέρ :Ο αιίακημξ απμηεθεί ηδ ζοθθμβζηή μκμιαζία μνζζιέκςκ μνοηηώκ ζκώδμοξ ιμνθήξ ηαζ ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ. Εκημπίγεηαζ ζε πενζζζόηενεξ από δζαθμνεηζηέξ ηεπκζηέξ εθανιμβέξ (ζτέγες, σωληνώσεις, μονωτικά και πυρίμαχα υλικά). Η πνήζδ ημο απαβμνεύηδηε ηδ δεηαεηία ημο '70, αοηό όιςξ δεκ ζδιαίκεζ όηζ μ αιίακημξ έηημηε ελαθακίζηδηε από ηα ηηίνζα. Σηζξ πενζζζόηενεξ πενζπηώζεζξ, όπζ ιόκμ παναιέκεζ ζε πμθθά ηηίνζα, αθθά ηαζ «απεθεοεενώκεηαζ» ζημκ πώνμ θόβς ηδξ ζηαδζαηήξ βήνακζδξ ημο οθζημύ, ηαεώξ επίζδξ ηαζ ζηζξ πανειαάζεζξ ζοκηήνδζδξ.

9 Χημικοί παράγοντες Διοξείδιο ηος άνθπακα Πηγέρ: Σπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ πανμοζία αηόιςκ ιέζα ζημκ εζςηενζηό πώνμ. Επιπηώζειρ: Σε παιδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ δεκ εεςνείηαζ ημλζηό αένζμ, αθθά ζε ορδθόηενεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πνμαθήιαηα ζηδκ ακαπκμή, γαθάδα ηαζ έκημκμ αίζεδια ηόπςζδξ.

10 Μονοξείδιο ηος άνθπακα (CO): Χημικοί παράγοντες Πηγέρ: Τμ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα είκαζ έκα άπνςιμ ηαζ άμζιμ αένζμ ημ μπμίμ πανάβεηαζ ηαηά ηδκ αηεθή ηαύζδ. Έκα ιένμξ ηδξ πμζόηδηαξ ημο ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο εκημπίγεηαζ ζημοξ εζςηενζημύξ πώνμοξ ηςκ ηηζνίςκ πνμένπεηαζ: 1. Από ημ ελςηενζηό πενζαάθθμκ (πνμσόκ ηδξ μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ, ηδξ αζμιδπακζηήξ δναζηδνζόηδηαξ ηαζ ηςκ ηεκηνζηώκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ). 2. Από ημ εζςηενζηό πενζαάθθμκ (ηαύζδ ηςκ ηζζβάνςκ, ημογίκεξ θοζζημύ αενίμο). Επιπηώζειρ: Πνμηαθεί αίζεδια ηόπςζδξ ζημοξ οβζείξ ακενώπμοξ ηαζ πόκμξ ζημ ζηήεμξ ζε αοημύξ πμο έπμοκ ηάπμζμ πνόαθδια ηανδζάξ. Σε ορδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ πνμηαθεί ζύβποζδ ζηδκ όναζδ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιό, έκημκμ πμκμηέθαθμ, καοηία.

11 Χημικοί παράγοντες Παθηηικό κάπνιζμα Πηγέρ: Ο ηαπκόξ πμο πανάβεηαζ ςξ πνμσόκ καύσης του καπνού των τσιγάρων, της πίπας και των πούρων απμηεθεί έκα ιείβια αενίςκ, αζςνμύιεκςκ ζηενεώκ ζςιαηζδίςκ ηαζ μνβακζηώκ μοζζώκ. Σημκ ηαπκό ημο ηζζβάνμο έπμοκ εκημπζζεεί πενίπμο πδιζηέξ μοζίεξ, μνζζιέκεξ από ηζξ μπμίεξ είκαζ δοκαηόκ κα πνμηαθέζμοκ δζάθμνα πκεοιμκζηά κμζήιαηα αθθά ηαζ ηανηίκμ ζημοξ παεδηζημύξ ηαπκζζηέξ. Ο ηαπκόξ ημο ηζζβάνμο ζημοξ ηθεζζημύξ εζςηενζημύξ πώνμοξ αολάκεζ ηζξ ζοβηεκηνώζεζξ ηόζμ ηςκ αζςνμύιεκςκ ζηενεώκ ζςιαηζδίςκ, όζμ ηαζ ηςκ άθθςκ αένζςκ νύπςκ όπςξ ηδξ κζημηίκδξ, ηςκ ανςιαηζηώκ οδνμβμκακενάηςκ,ημο ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα η.θπ.

12 Οξείδια αζώηος (ΝΟ-ΝΟ2) Χημικοί παράγοντες Πηγέρ : Απελευθερώνονται στον εσωτερικό χώρο με τη χρήση μαγειρικών συσκευών αερίου (ζόιπεξ αενίμο, ημογίκεξ θοζζημύ αενίμο). Επιπηώζειρ : Ενεεζζιόξ ζε ιάηζα, ιύηδ, θαζιό. Μαηνμπνόκζα έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πνόκζα ανμβπίηζδα. ωμαηίδια μικπήρ διαμέηπος Πηγέρ: Πνμένπμκηαζ ηονίςξ από ημκ ηαπκόξ ημο ηζζβάνμο, ηζξ ηαηώξ δζαηδνδιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ ηαζ ηζξ ζοζηεοέξ πμο έπμοκ ακμζπηέξ εζηίεξ θςηζάξ. Επιπηώζειρ: Ειθάκζζδ άζειαημξ, αήπαξ, δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, πνόκζα ανμβπίηζδα ηαζ ιεζςιέκδ θεζημονβία πκεοιόκςκ.

13 Ραδόνιο Φυσικοί παράγοντες Πηγέρ: Τμ ναδόκζμ είκαζ έκα ναδζεκενβό αένζμ. Είκαζ άμζιμ, άβεοζημ ηαζ πνςιμ. Βνίζηεηαζ ζηα πεηνώιαηα ηαζ ζημ έδαθμξ, δζαθεύβεζ από ημοξ πόνμοξ ηαζ ηζξ νςβιέξ ημοξ ηαζ εζζένπεηαζ ζηδκ αηιόζθαζνα. Απελευθερώνεται σε αέρια μορφή στους κλειστούς εσωτερικούς χώρους των κτιρίων από τα κατασκευαστικά υλικά και το νερό. Υψηλές συγκεντρώσεις από ραδόνιο παρατηρούνται και στους μη αεριζόμενους υπόγειους χώρους όπου το στοιχείο απελευθερώνεται και από το έδαφος. Επιπηώζειρ: Η έηεεζδ ζε ορδθά επίπεδα ναδμκίμο, αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο πκεύιμκα (ναδζεκενβά ζςιαηίδζα εβηθςαίγμκηαζ ζημοξ ζζημύξ ηςκ πκεοιόκςκ). Εκδεζηηζηά ζε έκακ πώνμ ιε ναδόκζμ μ ηίκδοκμξ πνμζαμθήξ ιε ηανηίκμ ζζμύηαζ ιε ημκ ηίκδοκμ πμο δζαηνέπεζ μ ηαπκζζηήξ πμο ηαπκίγεζ 20 ηζζβάνα ηδκ διένα.

14 Βιολογικοί παράγοντες Βαηηήνζα Ιμί Μύηδηεξ Αυτοί οι βιολογικοί ρυπαντές του εσωτερικού αέρα προέρχονται από τα κλιματιστικά συστήματα με πύργους ψύξης καθώς επίσης από τους ανθρώπους και τα ζώα.

15 Βιολογικοί παράγοντες Το καλοκαίρι του 1976, στο ξενοδοχείο «Bellevue-Staford» της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, μια επιδημία πνευμονίας προσέβαλε 221 ανθρώπους και προκάλεσε 34 θανάτους κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης των Αμερικανών απόστρατων λεγεωνάριων. Αργότερα εξακριβώθηκε ότι η αιτία αυτής της πνευμονίας ήταν ένα βακτηρίδιο που ονομάστηκε Λεγιονέλλα πνευμονόφιλος (Legionella pneumophila). Απομονώθηκε σε υδρατμούς του νερού των κλιματιστικών κεντρικών συστημάτων.

16 ηιρ πεπιζζόηεπερ ηων πεπιπηώζεων Η ηονζόηενδ αζηία βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο ζοκδνόιμο ημο άννςζημο ηηζνίμο είκαζ μ ακεπανηήξ ή αηαηάθθδθμξ αενζζιόξ. Η πμζόηδηα ημο αένα πνέπεζ κα είκαζ ακάθμβδ ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηδ δζαιόνθςζδ ημο πώνμο, ημκ ανζειό ηαζ ηδ δναζηδνζόηδηα ηςκ αηόιςκ. Ο ιδπακζηόξ ή θοζζηόξ αενζζιόξ ημο ηηζνίμο πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ζοκεήηεξ ηαηάθθδθεξ όζμκ αθμνά ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ οβναζία ηαζ κα δζαηδνεί ηζξ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ εζςηενζηώκ νύπςκ ζε απμδεηηά επίπεδα.

17 ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Οζ δζαδζηαζίεξ πνόθδρδξ εα πνέπεζ κα εζηζάγμκηαζ ζε: Καθή ζοκηήνδζδ ηαζ ζημκ ηαεανζζιό ηςκ ηεκηνζηώκ ηθζιαηζζηζηώκ ζοζηδιάηςκ. Εκαθθαβή ημο εζςηενζημύ αένα. Μείςζδ ηδξ πνήζδξ ζοκεεηζηώκ πνμσόκηςκ ζηδκ επίπθςζδ ημο πώνμο. Απμθοβή πνήζδξ πδιζηώκ ηαεανζζηζηώκ. Απαβόνεοζδ ημο ηαπκίζιαημξ ζημοξ ηθεζζημύξ εζςηενζημύξ πώνμοξ. Φνήζδ πεηνμαάιααηα βζα εενιμιόκςζδ ηςκ ημίπςκ. Εθανιμβή ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ Υβεία ηαζ Αζθάθεζα ηαζ οθμπμίδζδ ηδξ βναπηήξ εηηίιδζδξ ημο επαββεθιαηζημύ ηζκδύκμο.

18 Ο καθέναρ μποπεί να κάνει... Σεααζηείηε ηδκ ζζπύμοζα πμθζηζηή ημο ηηζνίμο βζα ημ ηάπκζζια. Καπκίζηε εηεί πμο επζηνέπεηαζ. Μδκ ειπμδίγεηε ηδκ έλμδμ αεναβςβώκ ιε ακηζηείιεκα. Φνμκηίζηε κα απμιαηνύκεηε ζςζηά ηαζ βνήβμνα ηα απμννίιιαηα πμο δδιζμονβείηε. Εάκ οπάνπμοκ θοηά εζςηενζημύ πώνμο, θνμκηίζηε ηα, αθθά πνμζέληε κα ζημοπίγεηε πνμζεηηζηά ηα εκαπμιείκακηα κενά ιεηά ημ πόηζζιά ημοξ. Μζηνέξ εζηίεξ θζικάγμκημξ κενμύ απμηεθμύκ ζδακζημύξ πώνμοξ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιώκ, όπςξ ααηηδνίςκ ηαζ ιοηήηςκ. Απμεδηεύζηε ζςζηά ημ θαβδηό ζαξ. Πμηέ ιδκ ημ ημπμεεηείηε ζε ζονηάνζα ή κημοθάπζα ημο βναθείμο ζαξ, δζόηζ εηθύμκηαζ εκμπθδηζηέξ μζιέξ αθθά ηαζ πνμζεθηύμκηαζ ιμθοζιαηζηά έκημια. Εάκ οπάνπμοκ ροβεία, πνέπεζ κα ηαεανίγμκηαζ ζοπκά, εκώ ζε πώνμοξ εζηζάζεςξ εκδείηκοηαζ δ ηαηηζηή ημοξ απμθύιακζδ.

19 Εάν είστε διευθυντής... Φνμκηίζηε μζ ενβαγόιεκμζ κα απμηηήζμοκ πενζααθθμκηζηή εοαζζεδζία, ώζηε κα ηδνμύκ ημοξ ηακόκεξ ηαπκίζιαημξ ηαζ οβζεζκήξ. Σηεθηείηε ζδζαίηενα ημοξ ιδ ηαπκζζηέξ. Σοιαμοθεοηείηε εζδζημύξ επζζηήιμκεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ηθζιαηζζηζηώκ ζοζηδιάηςκ. Εκδιενώζηε ηα ζοκενβεία ηαεανζζιμύ κα πνδζζιμπμζμύκ πνμσόκηα θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ, ιε όζμ ημ δοκαηόκ ιείςζδ ηςκ πδιζηώκ ιεεόδςκ.

20 Εάν πιζηεύεηε όηι ηο κηίπιό ζαρ είναι "άππωζηο"... Εκδιενώζηε άιεζα ημοξ ζοκαδέθθμοξ ζαξ ηαζ ηδ δζεύεοκζδ ημο ηηζνίμο. Σογδηήζηε ιε ημ βζαηνό ζαξ πζεακέξ επζπθμηέξ ζηδκ οβεία ζαξ.

21 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!!!!!

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων 1

Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων 1 Βαρβαγιάννης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός Τηλ.:9629-142 Fax:9603-725 e-mail: leon@gvarv.gr Internet Home-page:www.gvarv.gr Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων 1 Εισαγωγή Δεν είναι καθόλου λίγοι όλοι εκείνοι

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Αννίτα Γκούντα Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ Τεχνική & εμπορική υποστήριξη KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία Ατµόσφαιρα Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Γενικά Ατµόσφαιρα καλείται το αεριώδες περίβληµα που µπορεί να περιβάλλει κάποιο ουράνιο σώµα. Ειδικότερα όµως στη Μετεωρολογία χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας 1 Α.Σολοµανίδου, 1 Ι.Σακλά, 2 Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, 3 A.I.Μαρούλης 1 aggelina1984@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: ΤΑ ΛΑΘΗ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ. Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: ΤΑ ΛΑΘΗ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ. Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής ΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: ΤΑ ΛΑΘΗ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής 1. Εισαγωγή Η ξαφνική αύξηση του κόστους θέρμανσης σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια Εγχειρίδιο για τους μαθητές Έκδοση EL 1.0 - Σεπτέμβριος 2010 Δείτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενημερωμένες εκδόσεις. Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα