ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγακνο, παηέξαο δχν παηδηψλ ΠΟΤΓΔ Πηστία Φεβροσάριος Ιούλιος 1993: Doctor of Philosophy (Ph.D.) ζην Παλ/κην ηνπ Λνλδίλνπ κε ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «Groups of Companies: The liability of the parent company for the debts of its subsidiary». Oκηώβριος Ιούνιος 1992: Master of Economics (MA) ζην City of London Polytrechnic (ηψξα Guilhall University of London). Μαζήκαηα: Theory of Markets, Theory of Economic Policy, The Economics of European Community. Oκηώβριος Σεπηέμβριος 1989: Μaster of Law (LLM) on International Business Law ζην Παλ/κην ηνπ Λνλδίλνπ (London School of Economics). Μαζήκαηα: Company Law, Legal Aspects of International Finance, Law of International Trade, Multinational Enterprises and the Law. Σεπηέμβριος Ιούνιος 1987: Πηστίο Νομικής ζην Καπνδηζηξηαθφ Παλ/κην Αζελψλ κε βαζκφ «Λίαλ Καιψο». Δκπαιδεσηικά ζεμινάρια - μαθήμαηα Δεκέμβριος Δεκέμβριος 1990: Απφθηεζε δηπιψκαηνο γεληθνχ ρξεκαηηζηεξηαθνχ εθπξνζψπνπ ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (Certificate of Registered Representative) χζηεξα απφ εηήζηα εθπαίδεπζε. Ιανοσάριος Ιούνιος 1988: Δπηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Microeconomics θαη Macroeconomics ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Αζελψλ. Οκηώβριος Νοέμβριος 1986: εκηλάξην κε ζέκα «Δηζαγσγή ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο» ζην ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. Τποηροθίες Σεπηέμβριος Ιούλιος 1993: Υνξήγεζε ππνηξνθίαο απφ ην ίδξπκα «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΩΝΑΖ» γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην Παλ/κην ηνπ Λνλδίλνπ. Σεπηέμβριος 1982: Υνξήγεζε βξαβείνπ απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ γηα ηε ζέζε εηζαγσγήο (7 ε ) ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγλική: Άξηζηε γλψζε θαη ρξήζε. Γαλλική: Άξηζηε γλψζε θαη ρξήζε (Sorbonne I). Ρωζική: Καιή γλψζε θαη ρξήζε (πηπρίν ειιελνξσζηθνχ ζπλδέζκνπ). Γερμανική: Ηθαλνπνηεηηθή γλψζε.

2 ΓΙΓΑΚΣΙΚO ΔΡΓΟ 1 Φεβροσαρίοσ 2013 έως ζήμερα: Γηδαζθαιία ζηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ (πνιηηηθή θαηεχζπλζε κε αληηθείκελν: «χγρξνλεο κνξθέο εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ»). 1 Φεβροσαρίοσ 2000 έως ζήμερα: πλδηδαζθαιία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζε θνηηεηέο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γλσζηηθά αληηθείκελα: Κιάδνη ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα γεληθφ κέξνο εκπνξηθνχ δηθαίνπ, δίθαην εηαηξηψλ, λαπηηθφ δίθαην, δίθαην αμηνγξάθσλ, δίθαην βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, δίθαην ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, δίθαην θεθαιαηαγνξάο, ηξαπεδηθφ δίθαην, αζθαιηζηηθφ δίθαην, δίθαην πηψρεπζεο θαη εμπγίαλζεο, δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. 1 Φεβροσαρίοσ 2000 έως ζήμερα: Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα ηνπ ηνκέα ηνπ Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γλσζηηθά αληηθείκελα: Γίθαην εηαηξηψλ, πησρεπηηθφ δίθαην, δίθαην αληαγσληζκνχ (ειεχζεξνπ θαη αζέκηηνπ), δίθαην δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ, δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, δίθαην θεθαιαηαγνξάο, ηξαπεδηθφ δίθαην. 1 Οκηωβρίοσ 2002 έως Ιανοσάριο 2006: Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «ηνηρεία εκπνξηθνχ δηθαίνπ» ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 1 Οκηωβρίοσ 2004 έως 15 Ιοσνίοσ 2005: πκκεηνρή ζην θνηλφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ησλ ηνκέσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα: «Οη γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ ζηηο ηξαπεδηθέο ζπκβάζεηο». ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ Ιούλιος 2013 έως ζήμερα: Αλ. Πξφεδξνο ζηελ Πξνεδξία ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Αθεξεγγπφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ (Καλ ΔΚ 1346/2000). Απρίλιος 2011 έως ζήμερα: Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ιανοσάριος 2010 έως ζήμερα: Μέινο άηππεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ δηαθάλεηα ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γ.Γ. Καηαλαισηή θ. Γεκήηξε ππξάθνπ. Σεπηέμβριος 2009 Μάρηιος 2012: Σαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Ιανοσάριος 2010 Ιούνιος 2010: Μέινο άηππεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (λ. 3853/2010). Ιανοσάριος 2010 Ιούνιος 2010: Μέινο άηππεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2007/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απφ κεηφρνπο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Ιανοσάριος 2010 Ιούνιος 2010: Μέινο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λ. 703/1977 πεξί ειέγρνπ κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ αξενπαγίηε ε.η. θ. Γεκεηξίνπ Κπξηηζάθε (λ. 3959/20111). Ιούνιος 2005 Μάρηιος 2006: Μέινο ηεο Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο ζην ειιεληθφ δίθαην (λ. 3461/2006), ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θ. Αλαζηάζηνπ Γαβξηειίδε. 2

3 Ιανοσάριος 2003 Ιούνιος 2003: Πξφεδξνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ 13 εο Οδεγίαο γηα ηηο δεκφζηεο πξνηάζεηο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ. Ιούλιος Οκηώβριος 2003: Μέινο ηεο Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ θ. Ησάλλε ρηλά. Ιούνιος 2000 Απρίλιος 2001: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο ρεδίνπ Νφκνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 489/1976 γηα ηελ αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο απφ αηπρήκαηα απηνθηλήησλ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ θ. Ησάλλε Ρφθα. Ιούνιος 2000 Φεβροσάριος 2001: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο ρεδίνπ Νφκνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ Γ. Κνπκάληνπ. Ιανοσάριος Νοέμβριος 1997: Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ Μηράιε Μελνχδε. Μάρηιος Ιούλιος 1998: Μέινο ηεο επηηξνπήο γηα ηε κεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά πηζηψζεσλ. ΑΛΛΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή. Μέινο ηεο Δηαηξίαο Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ. Σαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ «Υξνληθά Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ». Δπηζηεκνληθή ζπκκεηνρή ζην πεξηνδηθφ «Γίθαην ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ». ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ Μονογραθίες 1. «Groups of Companies: The Liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary» κε πξφινγν Θαλάζε Ληαθφπνπινπ, έθδ. Αλη. άθθνπια, Ζ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζην δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, έθδ. Αλη. άθθνπια, 2005, ζει. xxiv Ζ εηζεγκέλε αλψλπκε εηαηξία, 2008, έθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 4. Ζ εμπγίαλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ πξνπησρεπηηθψλ ζπκθσληψλ, 2011, έθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 5. Ζ εηζεγκέλε αλψλπκε εηαηξία, έθδ. β, 2013, έθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε. Μελέηες άρθρα ζτόλια αποθάζεων 1. Αλψλπκε εηαηξία - Καηάρξεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, Παξαηεξήζεηο ζε ΜΠξΑζ 9291/1993, Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1993, ζει Όκηινη επηρεηξήζεσλ: Οηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λνκηθή ξχζκηζε, ζε Δμαγσγηθή, έθδ. Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ, 1995, ζει Ζ εθαξκνγή ηνπ 69 ΑΚ ζηελ αλψλπκε εηαηξία, Παξαηεξήζεηο ζε ΜΠξΑζ 312/1996, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1996, ζει Σα φξηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, Παξαηεξήζεηο ζε ΔθΑζ 2346/1995, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1996, ζει Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο αξρή επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, πλήγνξνο, ηεχρ. 4, 1997, ζει

4 6. Πξνυπνζέζεηο κεηψζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξίαο, Παξαηεξήζεηο ζε ηδ 1912/1995, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1997, ζει Ζ αλάιεςε επζχλεο κεηξηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ζπγαηξηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο (Άξζξν 14 Ν. 2076/1992), Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ 1998, ζει Ζ απνδεκίσζε πειαηείαο ζηε ζχκβαζε franchising, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1998, ζει (Δηζήγεζε ζηε ζπλάληεζε ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, 1 Απξηιίνπ 1998, Θεζζαινλίθε). 9. Ζ εκπνξηθή ηδηφηεηα ηνπ παξαγγειέα ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο (κε αθνξκή ηελ ΑΠ 473/1997), Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1998, ζει De facto θεθαιαηνπρηθή εηαηξία - Άξζε απηνηέιεηαο λνκηθνχ πξνζψπνπ, Παξαηεξήζεηο ζε ΜΠξΠεηξ 5423/1998, Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1998, ζει Σhe new Greek Law on Exchange Traded Derivatives, πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «Greek Financial Law on the Threshold of the Twenty first Century», London School of Economics, 4-5 Μαξηίνπ 1998, Λνλδίλν, ζει πζηήκαηα δηαλνκήο θαη απνδεκίσζε πειαηείαο, ΥξΗΓ 2001, ζει Ζ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (κε αθνξκή ηελ απφθαζε ηνπ αγγιηθνχ εθεηείνπ ζηελ ππφζεζε Coral Rose), Eπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1999, ζει «The Position of a United Kingdom s Subsidiary Creditors within a Group of Companies» (απφ θνηλνχ κε ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Sussex, Harry Rajak), πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «Konzernrecht in Europa (Οrganhaftung des Mutterunternehmens)», Mαξηίνπ 1996, Βηέλλε, ζει (summary paper ζει. 1-10). 15. Ζ δεκφζηα εγγξαθή θαη ε επαξθήο δηαζπνξά σο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο κεηνρψλ ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην, ζε Υξεκαηηζηήξην ζην ειιεληθφ δίθαην, (9 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ), 2000, ζει πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν «Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο» (επηκ. Δπ. Πεξάθε) έθδ. Β, ηφκ. 4νο, 2000, εηζαγ γ, αξζξ. 29, 30, 31, Ο απνδέθηεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ σο θαηαλαισηήο, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 2001, ζει Δμαγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ αλψλπκεο εηαηξίαο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο, ΓΔΔ 2001, ζει = Δμαγνξά επηρεηξήζεσλ (10 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ) 2001, ζει Παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαθήκηζε, ζε Υξεκαηηζηήξην θαη πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ (έθδ. ΚΓΔΟΓ), 2001, ζει Ζ άξζε ηεο απηνηέιεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν «Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο» (επηκ. Δπ. Πεξάθε) έθδ. Β, ηφκ. 1νο, 2002, ζει Ζ παξάλνκε δηαθήκηζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ σο πξάμε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ (γλσκ), ΓΔΔ 2002, ζει Αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν «Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο» (επηκ. Δπ. Πεξάθε) έθδ. Β, ηφκ. 1νο, 2002, ζει Τπνρξεσηηθή δεκφζηα πξφηαζε αγνξάο κεηνρψλ ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο (γλσκ), ΔΔκπΓ 2002, ζει Αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. (γλσκ.), ΥξΗΓ 2004, ζει

5 25. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζην δίθαην ηεο θεθαιαηαγνξάο, Δπηρείξεζε 2005, ζει Παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ΥξΗΓ 2006, ζει (Από κοινού με Γ. Τριανηαθσλλάκη): Απνηίκεζε δεκίαο απφ ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην (γλσκ.), ΔιιΓηθ 2006, ζει Ζ Οδεγία 2004/25/ΔΚ γηα ηηο επηζεηηθέο εμαγνξέο, ΓΔΔ 2006, ζει Ζ παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ σο ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, ΔΔκπΓ 2006, ζει Ζ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε, ΔπηζθΔΓ 2006, ζει Ζ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην ελεκεξσηηθφ δειηίν (κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ κε ην λ. 3401/2005), ΔπηζθΔΓ 2007, ζει Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν - Σα φξηα παξέκβαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε ζην πησρεπηηθφ δίθαην, ΥξΗΓ 2007, ζει Τπνρξεσηηθή δεκφζηα πξφηαζε. Πξνζδηνξηζκφο αληαιιάγκαηνο κε βάζε ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο (γλσκ), ΓΔΔ 2007, ζει Ο Πησρεπηηθφο Κψδηθαο ηνπ Ζ αιιαγή θαηεχζπλζεο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ αθεξεγγπφηεηαο, ΔΔκπΓ, 2007, ζει Ακπληηθά κέηξα θαηά δεκφζηαο πξφηαζεο αγνξάο κεηνρψλ (γλσκ.), ΓΔΔ 2007, ζει Πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ σο θαηαλαισηψλ, ζε Αιεμαλδξίδνπ (επηκ.) Γίθαην πξνζηαζίαο θαηαλαισηή 2008, ζει Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηνλ Κ.Ν.2190/1920, ΔπηζθΔΓ 2008, ζει Παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη ζπκθσλία εμπγίαλζεο (γλσκ. ), ΓΔΔ 2008, ζει Δηζαγσγή κεηνρψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο ησλ Αζελψλ θαη ηνπ Λνλδίλνπ, ζε Ναπηηιία θαη Υξεκαηηζηήξην, 2009, ζει Ζ ιχζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ζε Μαξίλν (επηκ.), Εεηήκαηα απφ ην λέν δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, 2009, ζει Ζ επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο σο (λένο) ιφγνο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, Παξαηεξήζεηο ζε ΠΠξΑζ 206/2009, ΥξΗδΓ 2009, ζει Ζ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο επί κεηνρψλ (equity swaps) σο θαηαζηξαηήγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο (γλσκ.), ΥξεΓηθ 2009, ζει πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο (επηκ. Δπ. Πεξάθε), έθδνζε Γ, ηφκ. 1 νο, 2010, Ζ εηζεγκέλε αλψλπκε εηαηξία (ζει ), εηζαγ. παξαη. άξζξα 25-35γ (ζει ), άξζξα 29 (ζει ), 30 (ζει ), 31 (ζει ), 32 (ζει ). 44. πκβνιή ζηελ χληνκε Δξκελεία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (επηκ. Α. Γεσξγηάδε), ηφκ. Η, 2010, άξζξα (ζει ) θαη (ζει ). 45. (Από κοινού με Μ. Ορθανίδοσ): Ζ δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε ππνζέζεσλ θεθαιαηαγνξάο: Ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο, ζε Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθνχ, Οπζηαζηηθνχ & Γηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ (επηκ. Υ. Υξπζαλζάθε), Σφκ. Β, Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, 2010, ζει Ζ εμπγίαλζε ηεο εηζεγκέλεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα, ζε Μ. Μαξίλνπ (επηκ.), Ζ αλψλπκε εηαηξία κεηαμχ εηαηξηθνχ θαη πησρεπηηθνχ δηθαίνπ θαη δηθαίνπ θεθαιαηαγνξάο, 2011, ζει

6 47. Γηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο (άξζξ.99 επ.πηκ): Yπαγσγή επηρείξεζεο πνπ είρε ζπλάςεη κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο ζπκθσλία ηνπ άξζξ. 44 ηνπ λ.1892/1990 (γλσκ.), ΥξΗΓ 2011, ζει Ζ είζπξαμε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ΓΔΔ 2011, ζει Γηαλνκή θεξδψλ ζηελ νκφξξπζκε εηαηξία - Πξνυπνζέζεηο κεηαθνξάο ζε επφκελε ρξήζε (γλσκ.), ΓΔΔ 2012, Ζ αξρή ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ ζην δίθαην ησλ δεκνζίσλ πξνηάζεσλ εμαγνξάο (γλσκ.), ΥξΗΓ 2013, (Από κοινού με Απ. Καραγκοσνίδη): H ζπκκεηνρή ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Ν. 3864/2010) ππφ ην πξίζκα ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ (γλσκ.), ΥξεΓηθ 2013, 197. Λοιπά έργα Γίθαην Κεθαιαηαγνξάο (Ννκνζεζία, λνκνινγία θαη βηβιηνγξαθία θαη άξζξν), 2010, εθδφζεηο Ννκ. Βηβιηνζήθε, ζει ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. «Σhe new Greek Law on Exchange Traded Derivatives», Παξέκβαζε ζην πλέδξην κε ζέκα «Greek Financial Law on the Threshold of the Twenty first Century», London School of Economics, Λνλδίλν, 4-5 Μαξηίνπ «Ζ απνδεκίσζε πειαηείαο ζηε ζχκβαζε franchising», Δηζήγεζε ζηε ζπλάληεζε ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Θεζζαινλίθε, 1 Απξηιίνπ «πζηήκαηα δηαλνκήο θαη απνδεκίσζε πειαηείαο», Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηεο Δηαηξίαο Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ κε ζέκα: «πζηήκαηα Γηαλνκήο: Δκπνξηθή αληηπξνζσπεία, ζπκβάζεηο δηαλνκήο, franchising», Λακία, Γεθεκβξίνπ «Ζ δεκφζηα εγγξαθή θαη ε επαξθήο δηαζπνξά σο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην», Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ, Γειθνί, Ννεκβξίνπ «Ζ πξφζθιεζε πξνο ην θνηλφ σο δηαθήκηζε θαηά ην δίθαην ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Αιινδαπνχ Γηθαίνπ κε ζέκα «Ζ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαηά ην ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην», Θεζζαινλίθε, 8-9 Ηνπλίνπ «Δμαγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ αλψλπκεο εηαηξίαο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο», Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ, Ζξάθιεην, Ννέκβξηνο «Ο απνδέθηεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ σο θαηαλαισηήο», Δηζήγεζε ζηε ζπλάληεζε ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Θεζζαινλίθε, 9 Μαΐνπ «Ζ επζχλε ηνπ αζθαιηζηή σο παξέρνληνο ππεξεζίεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2251/1994», Δηζήγεζε ζην 2 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή κε ζέκα «Ηδησηηθή αζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή», Θεζζαινλίθε, 8-10 Απξηιίνπ «Ζ θνηλνηηθή ξχζκηζε γηα ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο», Δηζήγεζε ζε ζπλέδξην ηνπ Σνκέα Γηεζλψλ πνπδψλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε ζέκα: «H παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Θεζκνί θαη εμειίμεηο», Κνκνηελή, Απξηιίνπ «Ζ παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ σο ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο», Παξέκβαζε ζην 15 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ 6

7 Γηθαίνπ κε ζέκα: «χγρξνλεο εμειίμεηο ζην ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ δίθαην», Λνπηξάθη, 4-6 Ννεκβξίνπ «Ζ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε», Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Υίνο, Μαΐνπ «Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Σα φξηα παξέκβαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε ζην πησρεπηηθφ δίθαην», Δηζήγεζε ζην 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα: «Κνηλνηηθφ θαη Δκπνξηθφ Γίθαην», Βφινο, 3-5 Ννεκβξίνπ «Ζ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην ελεκεξσηηθφ δειηίν (κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ κε ην λ. 3401/2005)», Δηζήγεζε ζηε 2 ε εζπεξίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Σξαπεδηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ηεο Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα: «Σν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο εληαίαο επξσπατθήο Κεθαιαηαγνξάο», Αζήλα, 1 Γεθεκβξίνπ «Σν ρέδην ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ηνπ 2006», Δηζήγεζε ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ, Αζήλα, Μάξηηνο «Εεηήκαηα απφ ηε ζχκβαζε franchising», Δηζήγεζε ζην 16 ν Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ κε ζέκα: «χγρξνλα πξνβιήκαηα θαη ζέζεηο ηεο λνκνινγίαο ζηηο λέεο κνξθέο ζπκβάζεσλ, ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή», Κνκνηελή, 8-11 Μαΐνπ «Δηζαγσγή κεηνρψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο ησλ Αζελψλ θαη ηνπ Λνλδίλνπ», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ζέκα «Ναπηηιία θαη Υξεκαηηζηήξην», Υίνο, 9-10 Μαΐνπ «Mifid θαη πξνζηαζία ηνπ επελδπηή», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ, Αζήλα, 14 Μαΐνπ «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηνλ θ.λ. 2190/1920», Δηζήγεζε ζε δηεκεξίδα ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα «Σν λέν δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο», Θεζζαινλίθε, Μαΐνπ «Ζ ιχζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Εεηήκαηα απφ ην λέν δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο», Κνκνηελή, Ηνχληνο «Σν λέν θαζεζηψο δεκνζίσλ πξνηάζεσλ αγνξάο κεηνρψλ», Δηζήγεζε ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα «Γηθαηνζχλε, Δπνπηηθέο Αξρέο θαη Δπνπηεπφκελνη Φνξείο ζην λέν Δπξσπατθφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Πεξηβάιινλ», Λεπθσζία, Οθησβξίνπ «Ζ εμπγίαλζε ηεο εηζεγκέλεο A.E. ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Ζ Α.Δ. κεηαμχ Δηαηξηθνχ, Πησρεπηηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ηεο Κεθαιαηαγνξάο», Κνκνηελή, Ηνχληνο «Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε ρξεψλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα Έλσζεο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Αζήλα, 23 Ννεκβξίνπ «Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην εηαηξηθφ δίθαην ππφ ην πξίζκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ, Αζήλα, επηέκβξηνο «Ζ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο: Ο ξφινο ηεο ζηελ είζπξαμε ηεο εκπνξηθήο απαίηεζεο», Δηζήγεζε ζην 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα «Ζ είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ», Κακέλα Βνχξια, Οθηψβξηνο

8 25. «Απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ, Αζήλα, Ννέκβξηνο «Ζ εμπγίαλζε θαη δηάζσζε επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία. Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Ννκνινγηαθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ζην δίθαην ησλ επηρεηξήζεσλ», Κνκνηελή, Ηνχληνο «Ζ θαηάρξεζε αγνξάο ζηε λνκνινγία», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα: «Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά Οη πξνθιήζεηο ηεο θξίζεο», Αζήλα, Ννέκβξηνο «Δπζχλε ηνπ Ηαηξνχ θαη δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή», Δηζήγεζε ζην 69 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην, Αζήλα, Οθηψβξηνο «Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο: Μία πξνζσξηλή απνηίκεζε», Δηζήγεζε ζην 23 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα: «Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο», Αιεμαλδξνχπνιε, Ννέκβξηνο «Ζ ζέζε ηνπ εγγπεηή ζηηο εμπγηαληηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα», Δηζήγεζε ζε δηεκεξίδα ηνπ Γηεζλνχο Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: «Ζ πξνζηαζία απφ ηηο ηξαπεδηθέο ζπκβάζεηο», Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο «Substantive Bankruptcy and Rescue Law as a potential object of harmonization: Necessity and Constraints», Δηζήγεζε ζε πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο κε ζέκα: «Insolvency Law - Recent developments towards harmonization», Αζήλα, Μάξηηνο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ 1. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΘΔΗ: Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ. Τποηροθίες

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ. Τποηροθίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Πέηξνο Γεκεηξίνπ ειέθνο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 5 Μαίνπ 1965, Λάξπκλα Λνθξίδνο ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγακνο, παηέξαο ηξηψλ παηδηψλ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 2005: Γηνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ηµήτριος Κωνσταντίνου Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού ικαίου, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ΗΜ/ΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19/05/1964, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ονομαηεπώνςμο Υξήζηνο Γεηζαξίδεο ηνπ Παλαγηψηε θαη ηεο Διέλεο, Ημεπομηνία Γέννηζηρ 15 Ννεκβξίνπ 1966, Σόπορ Γέννηζηρ Αιεμαλδξνχπνιε, Γιεύθςνζη Παηξ.Γξεγνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γημήηπιορ Γ. Ράικορ, Ππόεδπορ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. η.δθέηηρ Γ.Γ., Αν. Καθηγηηήρ Νομικήρ ΓΠΘ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γημήηπιορ Γ. Ράικορ, Ππόεδπορ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. η.δθέηηρ Γ.Γ., Αν. Καθηγηηήρ Νομικήρ ΓΠΘ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γημήηπιορ Γ. Ράικορ, Ππόεδπορ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. η.δθέηηρ Γ.Γ., Αν. Καθηγηηήρ Νομικήρ ΓΠΘ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΙΙ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΉ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΙΙΙ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2014

ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2014 Σηελ Αζήλα, ζήκεξα 26 Μαξηίνπ 2014, νη ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα Δζληθή Γεληθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο, αθελφο: α) Γεκήηξηνο Γαζθαιφπνπινο, Πξφεδξνο ΣΔΒ θαη Φαξίησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΕΥΩΝ LIONS ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΝ ΘΕΜΑ 117 ΕΛΛΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LION ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΟΤ Π. Θ.

ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΕΥΩΝ LIONS ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΝ ΘΕΜΑ 117 ΕΛΛΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LION ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΟΤ Π. Θ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LION ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΟΤ Π. Θ. 117 Άρθρο 1: ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Σν πεξηνδηθφ «LION ζηα Διιεληθά», εθδίδεηαη απφ ην Πνιιαπιφ Θέκα 117 Διιάο Κχπξνο θαη απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920

ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920 ΕΩΖ ΜΑΘΖΝΟΤ ΜΑΘΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΠΑΜΠΟΤΚΖ - ΣΔΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΝΑΤΣΟΛΟΓΖΔΩ & Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΝΑΤΣΟΛΟΓΖΔΩ & Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ Ν.Ο.Π.Δ. ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΑΚΑΚΖ Δ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ Β ΔΣΟΤ: 1) ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γ η ά λ λ ε ο Κ Σ Ι Σ Α Κ Ι Λέθηνξαο Ννκηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. Γηθεγόξνο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γ η ά λ λ ε ο Κ Σ Ι Σ Α Κ Ι Λέθηνξαο Ννκηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. Γηθεγόξνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γ η ά λ λ ε ο Κ Σ Ι Σ Α Κ Ι Λέθηνξαο Ννκηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. Γηθεγόξνο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 3 Ιαλνπαξίνπ 1971 Γηεύζπλζε: Θέκηδνο 2, 14671 Δθάιε-Αζήλα Σειέθσλν: 6944-452761 Σειεθηππσηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ»

«ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ» ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ Υ Ρ Ζ Μ Α Σ Ο Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ Σ ΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Σ Ζ Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Κ Α Η Υ Ζ Μ Α Σ Ο Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ / ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔΧ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ» Δπιβλέπυν:

Διαβάστε περισσότερα

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Όλνκα, επψλπκν : Γεσξγία, Δ., Πεηξάθε Σφπνο γέλλεζεο : Άγηνο Βαζίιεηνο, Βηάλλνπ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 21-05-1956. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: petgeo@hol.gr geopetr@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA. Aνδρέας K. Mαηθαίοσ Eπάγγεικα: Γικηγόρος Παλεπηζηεκηαθφο Tίηινο:

BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA. Aνδρέας K. Mαηθαίοσ Eπάγγεικα: Γικηγόρος Παλεπηζηεκηαθφο Tίηινο: BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ-2015 Oλνκαηεπψλπκν: Aνδρέας K. Mαηθαίοσ Eπάγγεικα: Γικηγόρος Παλεπηζηεκηαθφο Tίηινο: Γιδάκηωρ Nομικής Γηεχζπλζε γξαθείνπ Αλθειού

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία κε Θέκα: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρειέθσλν: 2310792687 FAX: 2310512122 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ : Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-23 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα