ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγακνο, παηέξαο δχν παηδηψλ ΠΟΤΓΔ Πηστία Φεβροσάριος Ιούλιος 1993: Doctor of Philosophy (Ph.D.) ζην Παλ/κην ηνπ Λνλδίλνπ κε ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «Groups of Companies: The liability of the parent company for the debts of its subsidiary». Oκηώβριος Ιούνιος 1992: Master of Economics (MA) ζην City of London Polytrechnic (ηψξα Guilhall University of London). Μαζήκαηα: Theory of Markets, Theory of Economic Policy, The Economics of European Community. Oκηώβριος Σεπηέμβριος 1989: Μaster of Law (LLM) on International Business Law ζην Παλ/κην ηνπ Λνλδίλνπ (London School of Economics). Μαζήκαηα: Company Law, Legal Aspects of International Finance, Law of International Trade, Multinational Enterprises and the Law. Σεπηέμβριος Ιούνιος 1987: Πηστίο Νομικής ζην Καπνδηζηξηαθφ Παλ/κην Αζελψλ κε βαζκφ «Λίαλ Καιψο». Δκπαιδεσηικά ζεμινάρια - μαθήμαηα Δεκέμβριος Δεκέμβριος 1990: Απφθηεζε δηπιψκαηνο γεληθνχ ρξεκαηηζηεξηαθνχ εθπξνζψπνπ ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (Certificate of Registered Representative) χζηεξα απφ εηήζηα εθπαίδεπζε. Ιανοσάριος Ιούνιος 1988: Δπηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Microeconomics θαη Macroeconomics ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Αζελψλ. Οκηώβριος Νοέμβριος 1986: εκηλάξην κε ζέκα «Δηζαγσγή ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο» ζην ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. Τποηροθίες Σεπηέμβριος Ιούλιος 1993: Υνξήγεζε ππνηξνθίαο απφ ην ίδξπκα «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΩΝΑΖ» γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην Παλ/κην ηνπ Λνλδίλνπ. Σεπηέμβριος 1982: Υνξήγεζε βξαβείνπ απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ γηα ηε ζέζε εηζαγσγήο (7 ε ) ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγλική: Άξηζηε γλψζε θαη ρξήζε. Γαλλική: Άξηζηε γλψζε θαη ρξήζε (Sorbonne I). Ρωζική: Καιή γλψζε θαη ρξήζε (πηπρίν ειιελνξσζηθνχ ζπλδέζκνπ). Γερμανική: Ηθαλνπνηεηηθή γλψζε.

2 ΓΙΓΑΚΣΙΚO ΔΡΓΟ 1 Φεβροσαρίοσ 2013 έως ζήμερα: Γηδαζθαιία ζηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ (πνιηηηθή θαηεχζπλζε κε αληηθείκελν: «χγρξνλεο κνξθέο εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ»). 1 Φεβροσαρίοσ 2000 έως ζήμερα: πλδηδαζθαιία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζε θνηηεηέο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γλσζηηθά αληηθείκελα: Κιάδνη ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα γεληθφ κέξνο εκπνξηθνχ δηθαίνπ, δίθαην εηαηξηψλ, λαπηηθφ δίθαην, δίθαην αμηνγξάθσλ, δίθαην βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, δίθαην ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, δίθαην θεθαιαηαγνξάο, ηξαπεδηθφ δίθαην, αζθαιηζηηθφ δίθαην, δίθαην πηψρεπζεο θαη εμπγίαλζεο, δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. 1 Φεβροσαρίοσ 2000 έως ζήμερα: Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα ηνπ ηνκέα ηνπ Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γλσζηηθά αληηθείκελα: Γίθαην εηαηξηψλ, πησρεπηηθφ δίθαην, δίθαην αληαγσληζκνχ (ειεχζεξνπ θαη αζέκηηνπ), δίθαην δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ, δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, δίθαην θεθαιαηαγνξάο, ηξαπεδηθφ δίθαην. 1 Οκηωβρίοσ 2002 έως Ιανοσάριο 2006: Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «ηνηρεία εκπνξηθνχ δηθαίνπ» ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 1 Οκηωβρίοσ 2004 έως 15 Ιοσνίοσ 2005: πκκεηνρή ζην θνηλφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ησλ ηνκέσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα: «Οη γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ ζηηο ηξαπεδηθέο ζπκβάζεηο». ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ Ιούλιος 2013 έως ζήμερα: Αλ. Πξφεδξνο ζηελ Πξνεδξία ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Αθεξεγγπφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ (Καλ ΔΚ 1346/2000). Απρίλιος 2011 έως ζήμερα: Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ιανοσάριος 2010 έως ζήμερα: Μέινο άηππεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ δηαθάλεηα ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γ.Γ. Καηαλαισηή θ. Γεκήηξε ππξάθνπ. Σεπηέμβριος 2009 Μάρηιος 2012: Σαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Ιανοσάριος 2010 Ιούνιος 2010: Μέινο άηππεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (λ. 3853/2010). Ιανοσάριος 2010 Ιούνιος 2010: Μέινο άηππεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2007/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απφ κεηφρνπο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Ιανοσάριος 2010 Ιούνιος 2010: Μέινο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λ. 703/1977 πεξί ειέγρνπ κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ αξενπαγίηε ε.η. θ. Γεκεηξίνπ Κπξηηζάθε (λ. 3959/20111). Ιούνιος 2005 Μάρηιος 2006: Μέινο ηεο Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο ζην ειιεληθφ δίθαην (λ. 3461/2006), ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θ. Αλαζηάζηνπ Γαβξηειίδε. 2

3 Ιανοσάριος 2003 Ιούνιος 2003: Πξφεδξνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ 13 εο Οδεγίαο γηα ηηο δεκφζηεο πξνηάζεηο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ. Ιούλιος Οκηώβριος 2003: Μέινο ηεο Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ θ. Ησάλλε ρηλά. Ιούνιος 2000 Απρίλιος 2001: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο ρεδίνπ Νφκνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 489/1976 γηα ηελ αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο απφ αηπρήκαηα απηνθηλήησλ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ θ. Ησάλλε Ρφθα. Ιούνιος 2000 Φεβροσάριος 2001: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο ρεδίνπ Νφκνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ Γ. Κνπκάληνπ. Ιανοσάριος Νοέμβριος 1997: Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηνχ Μηράιε Μελνχδε. Μάρηιος Ιούλιος 1998: Μέινο ηεο επηηξνπήο γηα ηε κεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά πηζηψζεσλ. ΑΛΛΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή. Μέινο ηεο Δηαηξίαο Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ. Σαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ «Υξνληθά Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ». Δπηζηεκνληθή ζπκκεηνρή ζην πεξηνδηθφ «Γίθαην ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ». ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ Μονογραθίες 1. «Groups of Companies: The Liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary» κε πξφινγν Θαλάζε Ληαθφπνπινπ, έθδ. Αλη. άθθνπια, Ζ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζην δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, έθδ. Αλη. άθθνπια, 2005, ζει. xxiv Ζ εηζεγκέλε αλψλπκε εηαηξία, 2008, έθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 4. Ζ εμπγίαλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ πξνπησρεπηηθψλ ζπκθσληψλ, 2011, έθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 5. Ζ εηζεγκέλε αλψλπκε εηαηξία, έθδ. β, 2013, έθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε. Μελέηες άρθρα ζτόλια αποθάζεων 1. Αλψλπκε εηαηξία - Καηάρξεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, Παξαηεξήζεηο ζε ΜΠξΑζ 9291/1993, Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1993, ζει Όκηινη επηρεηξήζεσλ: Οηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λνκηθή ξχζκηζε, ζε Δμαγσγηθή, έθδ. Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ, 1995, ζει Ζ εθαξκνγή ηνπ 69 ΑΚ ζηελ αλψλπκε εηαηξία, Παξαηεξήζεηο ζε ΜΠξΑζ 312/1996, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1996, ζει Σα φξηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, Παξαηεξήζεηο ζε ΔθΑζ 2346/1995, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1996, ζει Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο αξρή επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, πλήγνξνο, ηεχρ. 4, 1997, ζει

4 6. Πξνυπνζέζεηο κεηψζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξίαο, Παξαηεξήζεηο ζε ηδ 1912/1995, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1997, ζει Ζ αλάιεςε επζχλεο κεηξηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ζπγαηξηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο (Άξζξν 14 Ν. 2076/1992), Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ 1998, ζει Ζ απνδεκίσζε πειαηείαο ζηε ζχκβαζε franchising, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1998, ζει (Δηζήγεζε ζηε ζπλάληεζε ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, 1 Απξηιίνπ 1998, Θεζζαινλίθε). 9. Ζ εκπνξηθή ηδηφηεηα ηνπ παξαγγειέα ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο (κε αθνξκή ηελ ΑΠ 473/1997), Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1998, ζει De facto θεθαιαηνπρηθή εηαηξία - Άξζε απηνηέιεηαο λνκηθνχ πξνζψπνπ, Παξαηεξήζεηο ζε ΜΠξΠεηξ 5423/1998, Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1998, ζει Σhe new Greek Law on Exchange Traded Derivatives, πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «Greek Financial Law on the Threshold of the Twenty first Century», London School of Economics, 4-5 Μαξηίνπ 1998, Λνλδίλν, ζει πζηήκαηα δηαλνκήο θαη απνδεκίσζε πειαηείαο, ΥξΗΓ 2001, ζει Ζ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (κε αθνξκή ηελ απφθαζε ηνπ αγγιηθνχ εθεηείνπ ζηελ ππφζεζε Coral Rose), Eπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 1999, ζει «The Position of a United Kingdom s Subsidiary Creditors within a Group of Companies» (απφ θνηλνχ κε ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Sussex, Harry Rajak), πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «Konzernrecht in Europa (Οrganhaftung des Mutterunternehmens)», Mαξηίνπ 1996, Βηέλλε, ζει (summary paper ζει. 1-10). 15. Ζ δεκφζηα εγγξαθή θαη ε επαξθήο δηαζπνξά σο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο κεηνρψλ ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην, ζε Υξεκαηηζηήξην ζην ειιεληθφ δίθαην, (9 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ), 2000, ζει πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν «Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο» (επηκ. Δπ. Πεξάθε) έθδ. Β, ηφκ. 4νο, 2000, εηζαγ γ, αξζξ. 29, 30, 31, Ο απνδέθηεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ σο θαηαλαισηήο, Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 2001, ζει Δμαγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ αλψλπκεο εηαηξίαο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο, ΓΔΔ 2001, ζει = Δμαγνξά επηρεηξήζεσλ (10 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ) 2001, ζει Παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαθήκηζε, ζε Υξεκαηηζηήξην θαη πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ (έθδ. ΚΓΔΟΓ), 2001, ζει Ζ άξζε ηεο απηνηέιεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν «Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο» (επηκ. Δπ. Πεξάθε) έθδ. Β, ηφκ. 1νο, 2002, ζει Ζ παξάλνκε δηαθήκηζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ σο πξάμε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ (γλσκ), ΓΔΔ 2002, ζει Αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν «Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο» (επηκ. Δπ. Πεξάθε) έθδ. Β, ηφκ. 1νο, 2002, ζει Τπνρξεσηηθή δεκφζηα πξφηαζε αγνξάο κεηνρψλ ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο (γλσκ), ΔΔκπΓ 2002, ζει Αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. (γλσκ.), ΥξΗΓ 2004, ζει

5 25. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζην δίθαην ηεο θεθαιαηαγνξάο, Δπηρείξεζε 2005, ζει Παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ΥξΗΓ 2006, ζει (Από κοινού με Γ. Τριανηαθσλλάκη): Απνηίκεζε δεκίαο απφ ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην (γλσκ.), ΔιιΓηθ 2006, ζει Ζ Οδεγία 2004/25/ΔΚ γηα ηηο επηζεηηθέο εμαγνξέο, ΓΔΔ 2006, ζει Ζ παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ σο ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, ΔΔκπΓ 2006, ζει Ζ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε, ΔπηζθΔΓ 2006, ζει Ζ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην ελεκεξσηηθφ δειηίν (κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ κε ην λ. 3401/2005), ΔπηζθΔΓ 2007, ζει Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν - Σα φξηα παξέκβαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε ζην πησρεπηηθφ δίθαην, ΥξΗΓ 2007, ζει Τπνρξεσηηθή δεκφζηα πξφηαζε. Πξνζδηνξηζκφο αληαιιάγκαηνο κε βάζε ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο (γλσκ), ΓΔΔ 2007, ζει Ο Πησρεπηηθφο Κψδηθαο ηνπ Ζ αιιαγή θαηεχζπλζεο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ αθεξεγγπφηεηαο, ΔΔκπΓ, 2007, ζει Ακπληηθά κέηξα θαηά δεκφζηαο πξφηαζεο αγνξάο κεηνρψλ (γλσκ.), ΓΔΔ 2007, ζει Πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ σο θαηαλαισηψλ, ζε Αιεμαλδξίδνπ (επηκ.) Γίθαην πξνζηαζίαο θαηαλαισηή 2008, ζει Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηνλ Κ.Ν.2190/1920, ΔπηζθΔΓ 2008, ζει Παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη ζπκθσλία εμπγίαλζεο (γλσκ. ), ΓΔΔ 2008, ζει Δηζαγσγή κεηνρψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο ησλ Αζελψλ θαη ηνπ Λνλδίλνπ, ζε Ναπηηιία θαη Υξεκαηηζηήξην, 2009, ζει Ζ ιχζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ζε Μαξίλν (επηκ.), Εεηήκαηα απφ ην λέν δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, 2009, ζει Ζ επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο σο (λένο) ιφγνο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, Παξαηεξήζεηο ζε ΠΠξΑζ 206/2009, ΥξΗδΓ 2009, ζει Ζ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο επί κεηνρψλ (equity swaps) σο θαηαζηξαηήγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο (γλσκ.), ΥξεΓηθ 2009, ζει πκβνιή ζην ζπιινγηθφ έξγν Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο (επηκ. Δπ. Πεξάθε), έθδνζε Γ, ηφκ. 1 νο, 2010, Ζ εηζεγκέλε αλψλπκε εηαηξία (ζει ), εηζαγ. παξαη. άξζξα 25-35γ (ζει ), άξζξα 29 (ζει ), 30 (ζει ), 31 (ζει ), 32 (ζει ). 44. πκβνιή ζηελ χληνκε Δξκελεία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (επηκ. Α. Γεσξγηάδε), ηφκ. Η, 2010, άξζξα (ζει ) θαη (ζει ). 45. (Από κοινού με Μ. Ορθανίδοσ): Ζ δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε ππνζέζεσλ θεθαιαηαγνξάο: Ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο, ζε Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθνχ, Οπζηαζηηθνχ & Γηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ (επηκ. Υ. Υξπζαλζάθε), Σφκ. Β, Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, 2010, ζει Ζ εμπγίαλζε ηεο εηζεγκέλεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα, ζε Μ. Μαξίλνπ (επηκ.), Ζ αλψλπκε εηαηξία κεηαμχ εηαηξηθνχ θαη πησρεπηηθνχ δηθαίνπ θαη δηθαίνπ θεθαιαηαγνξάο, 2011, ζει

6 47. Γηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο (άξζξ.99 επ.πηκ): Yπαγσγή επηρείξεζεο πνπ είρε ζπλάςεη κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο ζπκθσλία ηνπ άξζξ. 44 ηνπ λ.1892/1990 (γλσκ.), ΥξΗΓ 2011, ζει Ζ είζπξαμε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ΓΔΔ 2011, ζει Γηαλνκή θεξδψλ ζηελ νκφξξπζκε εηαηξία - Πξνυπνζέζεηο κεηαθνξάο ζε επφκελε ρξήζε (γλσκ.), ΓΔΔ 2012, Ζ αξρή ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ ζην δίθαην ησλ δεκνζίσλ πξνηάζεσλ εμαγνξάο (γλσκ.), ΥξΗΓ 2013, (Από κοινού με Απ. Καραγκοσνίδη): H ζπκκεηνρή ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Ν. 3864/2010) ππφ ην πξίζκα ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ (γλσκ.), ΥξεΓηθ 2013, 197. Λοιπά έργα Γίθαην Κεθαιαηαγνξάο (Ννκνζεζία, λνκνινγία θαη βηβιηνγξαθία θαη άξζξν), 2010, εθδφζεηο Ννκ. Βηβιηνζήθε, ζει ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. «Σhe new Greek Law on Exchange Traded Derivatives», Παξέκβαζε ζην πλέδξην κε ζέκα «Greek Financial Law on the Threshold of the Twenty first Century», London School of Economics, Λνλδίλν, 4-5 Μαξηίνπ «Ζ απνδεκίσζε πειαηείαο ζηε ζχκβαζε franchising», Δηζήγεζε ζηε ζπλάληεζε ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Θεζζαινλίθε, 1 Απξηιίνπ «πζηήκαηα δηαλνκήο θαη απνδεκίσζε πειαηείαο», Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηεο Δηαηξίαο Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ κε ζέκα: «πζηήκαηα Γηαλνκήο: Δκπνξηθή αληηπξνζσπεία, ζπκβάζεηο δηαλνκήο, franchising», Λακία, Γεθεκβξίνπ «Ζ δεκφζηα εγγξαθή θαη ε επαξθήο δηαζπνξά σο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην», Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ, Γειθνί, Ννεκβξίνπ «Ζ πξφζθιεζε πξνο ην θνηλφ σο δηαθήκηζε θαηά ην δίθαην ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Αιινδαπνχ Γηθαίνπ κε ζέκα «Ζ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαηά ην ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην», Θεζζαινλίθε, 8-9 Ηνπλίνπ «Δμαγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ αλψλπκεο εηαηξίαο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο», Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ, Ζξάθιεην, Ννέκβξηνο «Ο απνδέθηεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ σο θαηαλαισηήο», Δηζήγεζε ζηε ζπλάληεζε ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Θεζζαινλίθε, 9 Μαΐνπ «Ζ επζχλε ηνπ αζθαιηζηή σο παξέρνληνο ππεξεζίεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2251/1994», Δηζήγεζε ζην 2 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή κε ζέκα «Ηδησηηθή αζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή», Θεζζαινλίθε, 8-10 Απξηιίνπ «Ζ θνηλνηηθή ξχζκηζε γηα ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο», Δηζήγεζε ζε ζπλέδξην ηνπ Σνκέα Γηεζλψλ πνπδψλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε ζέκα: «H παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Θεζκνί θαη εμειίμεηο», Κνκνηελή, Απξηιίνπ «Ζ παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ σο ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο», Παξέκβαζε ζην 15 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ 6

7 Γηθαίνπ κε ζέκα: «χγρξνλεο εμειίμεηο ζην ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ δίθαην», Λνπηξάθη, 4-6 Ννεκβξίνπ «Ζ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε», Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Υίνο, Μαΐνπ «Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Σα φξηα παξέκβαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε ζην πησρεπηηθφ δίθαην», Δηζήγεζε ζην 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα: «Κνηλνηηθφ θαη Δκπνξηθφ Γίθαην», Βφινο, 3-5 Ννεκβξίνπ «Ζ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην ελεκεξσηηθφ δειηίν (κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ κε ην λ. 3401/2005)», Δηζήγεζε ζηε 2 ε εζπεξίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Σξαπεδηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ηεο Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα: «Σν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο εληαίαο επξσπατθήο Κεθαιαηαγνξάο», Αζήλα, 1 Γεθεκβξίνπ «Σν ρέδην ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ηνπ 2006», Δηζήγεζε ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ, Αζήλα, Μάξηηνο «Εεηήκαηα απφ ηε ζχκβαζε franchising», Δηζήγεζε ζην 16 ν Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ κε ζέκα: «χγρξνλα πξνβιήκαηα θαη ζέζεηο ηεο λνκνινγίαο ζηηο λέεο κνξθέο ζπκβάζεσλ, ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή», Κνκνηελή, 8-11 Μαΐνπ «Δηζαγσγή κεηνρψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο ησλ Αζελψλ θαη ηνπ Λνλδίλνπ», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ζέκα «Ναπηηιία θαη Υξεκαηηζηήξην», Υίνο, 9-10 Μαΐνπ «Mifid θαη πξνζηαζία ηνπ επελδπηή», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ, Αζήλα, 14 Μαΐνπ «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηνλ θ.λ. 2190/1920», Δηζήγεζε ζε δηεκεξίδα ηεο Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα «Σν λέν δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο», Θεζζαινλίθε, Μαΐνπ «Ζ ιχζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Εεηήκαηα απφ ην λέν δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο», Κνκνηελή, Ηνχληνο «Σν λέν θαζεζηψο δεκνζίσλ πξνηάζεσλ αγνξάο κεηνρψλ», Δηζήγεζε ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα «Γηθαηνζχλε, Δπνπηηθέο Αξρέο θαη Δπνπηεπφκελνη Φνξείο ζην λέν Δπξσπατθφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Πεξηβάιινλ», Λεπθσζία, Οθησβξίνπ «Ζ εμπγίαλζε ηεο εηζεγκέλεο A.E. ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Ζ Α.Δ. κεηαμχ Δηαηξηθνχ, Πησρεπηηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ηεο Κεθαιαηαγνξάο», Κνκνηελή, Ηνχληνο «Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε ρξεψλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα Έλσζεο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Αζήλα, 23 Ννεκβξίνπ «Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην εηαηξηθφ δίθαην ππφ ην πξίζκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ, Αζήλα, επηέκβξηνο «Ζ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο: Ο ξφινο ηεο ζηελ είζπξαμε ηεο εκπνξηθήο απαίηεζεο», Δηζήγεζε ζην 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα «Ζ είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ», Κακέλα Βνχξια, Οθηψβξηνο

8 25. «Απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ, Αζήλα, Ννέκβξηνο «Ζ εμπγίαλζε θαη δηάζσζε επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία. Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο», Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Ννκνινγηαθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ζην δίθαην ησλ επηρεηξήζεσλ», Κνκνηελή, Ηνχληνο «Ζ θαηάρξεζε αγνξάο ζηε λνκνινγία», Δηζήγεζε ζε εκεξίδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα: «Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά Οη πξνθιήζεηο ηεο θξίζεο», Αζήλα, Ννέκβξηνο «Δπζχλε ηνπ Ηαηξνχ θαη δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή», Δηζήγεζε ζην 69 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην, Αζήλα, Οθηψβξηνο «Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο: Μία πξνζσξηλή απνηίκεζε», Δηζήγεζε ζην 23 ν Παλειιήλην πλέδξην Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ζέκα: «Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο», Αιεμαλδξνχπνιε, Ννέκβξηνο «Ζ ζέζε ηνπ εγγπεηή ζηηο εμπγηαληηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα», Δηζήγεζε ζε δηεκεξίδα ηνπ Γηεζλνχο Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: «Ζ πξνζηαζία απφ ηηο ηξαπεδηθέο ζπκβάζεηο», Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο «Substantive Bankruptcy and Rescue Law as a potential object of harmonization: Necessity and Constraints», Δηζήγεζε ζε πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο κε ζέκα: «Insolvency Law - Recent developments towards harmonization», Αζήλα, Μάξηηνο

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα