Damage Diagnosis and Evaluation of a Single-story Single-span RC Frame under Cyclic Loading

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Damage Diagnosis and Evaluation of a Single-story Single-span RC Frame under Cyclic Loading"

Transcript

1 ιάγνωση και Αξιολόγηση Βλαβών σε ίστυλο Μονώροφο Πλαίσιο ΩΣ υπό Εναλλασσόµενη Φόρτιση Damage Diagnosis and Evaluation of a Single-story Single-span RC Frame under Cyclic Loading Κωνσταντίνος Ε. ΧΑΛΙΟΡΗΣ 1, Νικόλαος Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 2, Άγγελος Α. ΛΙΩΛΙΟΣ 3, Γεωργία Μ. ΑΓΓΕΛΗ 4, Θεόφιλος Α. ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ 5, Παναγιώτης Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 6 Λέξεις κλειδιά: Πλαίσιο ΩΣ, Σύστηµα παρακολούθησης δοµικής ακεραιότητας, Πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες, Πείραµα, Ανακυκλιζόµενη φόρτιση, ιάτµηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μελετάται πειραµατικά η συµπεριφορά και ο έλεγχος δοµικής ακεραιότητας δίστυλου µονώροφου πλαισίου από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα (ΩΣ) υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση. Τα χαρακτηριστικά του αντιπροσωπεύουν τυπική παλαιά υφιστάµενη πλαισιωτή κατασκευή χωρίς απαιτήσεις αντισεισµικότητας. Τα υποστυλώµατα έχουν ανεπαρκή εγκάρσιο οπλισµό, µικρό διατµητικό λόγο ύψους προς τη µέγιστη διάσταση διατοµής και άρα είναι εύτρωτα σε διατµητική αστοχία. ιερευνάται η αποτελεσµατικότητα ενός νέου συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης - ελέγχου της δοµικής ακεραιότητας στοιχείων και κατασκευών ΩΣ. Το υπό εξέταση σύστηµα βασίζεται στη µέθοδο της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εµπέδησης και στη χρήση ευφυών πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων οι οποίοι προσαρµόζονται κατάλληλα σε επιλεγµένα σηµεία στις κρίσιµες περιοχές του δοµικού στοιχείου και περιγράφεται σε συνοδευτική εργασία. Αποτελείται από ειδικές συσκευές µικρών διαστάσεων που συνδέονται µε τους αισθητήρες και µεταφέρουν σε πραγµατικό χρόνο µέσω ασύρµατου δικτύου τις αποκρίσεις τους. Τα αποτελέσµατα δεικνύουν τις δυνατότητές του για τον εντοπισµό των βλαβών. ABSTRACT : The cyclic response of a single-story single-span Reinforced Concrete (RC) frame subassemblage that represents a typical frame of an old RC structure without consideration of seismic design criteria is experimentally investigated. Seismic assessment of the tested frame using a new portable wireless structural health monitoring system has been performed. Detection, localization and evaluation of the damages caused due to the cyclic loading is achieved using the developed Wireless impedance/admittance Monitoring System (WiAMS) that 1 Αναπλ. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, 2 Πολ. Μηχ., MSc, υποψ. διδ. Τµ. Πολ. Μηχ. ΠΘ, 3 Πολ. Μηχ., MSc, υποψ. διδ. Τµ. Πολ. Μηχ. ΠΘ, 4 Πολ. Μηχ., MSc, υποψ. διδ. Τµ. Πολ. Μηχ. ΠΘ, 5 Πολ. Μηχ., µεταπτ. φοιτ. Τµ. Πολ. Μηχ. ΠΘ, 6 Πολ. Μηχ., µεταπτ. φοιτ. Τµ. Πολ. Μηχ. ΠΘ,

2 acquires the in-situ voltage frequency signals of an array of smart piezoelectric sensors/actuators. Test results showed promising indications that the WiAMS measurements of the piezoelectric transducers mounted on specific locations in existing RC buildings could help to diagnose damage and to predict forthcoming brittle failures at early damage stages. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πρόσφατοι σεισµοί στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου κατέδειξαν την επικινδυνότητα υφιστάµενων παλαιών πλαισιωτών κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα (ΩΣ) εξαιτίας της ψαθυρής διατµητικής αστοχίας των υποστυλωµάτων. Η συνεχής παρακολούθηση κατασκευών ΩΣ χωρίς απαιτήσεις αντισεισµικότητας και η έγκαιρη διάγνωση επικίνδυνων βλαβών σε κρίσιµα δοµικά στοιχεία σε πρώιµα στάδια έχει προφανώς ιδιαίτερη σηµασία (Rainieri et al. 2011, Olteanu et al. 2015, Kong et al. 2016). Σηµαντικός αριθµός πλαισιωτών κατασκευών ΩΣ που έχουν σχεδιασθεί χωρίς ή µε παλαιούς Αντισεισµικούς Κανονισµούς παρουσιάζουν ανεπάρκειες και µορφολογικά προβλήµατα, όπως ελλιπή εγκάρσιο οπλισµό, µαλακό όροφο, κοντά (διατµητικά) υποστυλώµατα, απουσία τοιχωµάτων, χαµηλής ποιότητας υλικά, ισχυρές δοκούς µε ασθενή υποστυλώµατα και λοιπά. Προφανώς, αυτές οι κατασκευές ΩΣ παρουσιάζουν χαµηλή σεισµική ικανότητα και αρκετές χρήζουν ενισχύσεων για την αύξηση της ασφάλειάς τους (Karayannis et al. 2008a, 2008b, 2011, Tsonos 2014, ρίτσος 2015, Kalogeropoulos et al. 2016, Καραγιάννης 2016). Οι εργασίες επεµβάσεων είναι ενίοτε ιδιαίτερα κοστοβόρες και δεν δύνανται να εφαρµοσθούν ευρέως στην πληθώρα των υφιστάµενων κατασκευών ΩΣ µε προβλήµατα έναντι σεισµικών δράσεων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τοµέα του ελέγχου δοµικής ακεραιότητας κατασκευών (Structural Health Monitoring ή αλλιώς SHM) προσφέρει σύγχρονα µέσα, αυξηµένες δυνατότητες και νέες µεθόδους. Η µέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εµπέδησης (ΗΜΕ) που βασίζεται στη χρήση ευφυών πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων (Piezoelectric lead Zirconate Titanate ή αλλιώς PZT) είναι µια υποσχόµενη τεχνική που µπορεί να προσφέρει συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και εντοπισµό των βλαβών στις κατασκευές. Προσφάτως, ένα νέο ασύρµατο σύστηµα έχει αναπτυχθεί και εφαρµοσθεί µε επιτυχία σε δοµικά στοιχεία από ΩΣ (Wireless impedance/admittance Monitoring System ή αλλιώς WiAMS). Το σύστηµα βασίζεται στην ΗΜΕ και χρησιµοποιεί πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες µικρών διαστάσεων που είναι ειδικά διατεταγµένοι και κατάλληλα προσαρµοσµένοι σε προεπιλεγµένα σηµεία των υπό εξέταση δοµικών στοιχείων. Οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται µε ειδικές συσκευές µικρών διαστάσεων µέσω καλωδίων, οι οποίες µεταφέρουν τις αποκρίσεις τους σε πραγµατικό χρόνο µέσω ασύρµατου δικτύου Wi-Fi. Έτσι, η κατασκευή ελέγχεται άµεσα από µακριά µε βάση τα αποτελέσµατα των PZTs για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των ενδεχόµενων βλαβών (Providakis et al. 2014a, 2014b, 2016, Chalioris et al. 2015, 2016, Karayannis et al. 2016a, 2016b, Voutetaki et al. 2016).

3 Σε συνοδευτική εργασία περιγράφεται αναλυτικά το εν λόγω σύστηµα και παρουσιάζονται χαρακτηριστικές εφαρµογές του σε στοιχεία από ΩΣ (Βουτετάκη κ.ά. 2018). Χαρακτηριστικά πλαισίου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το υπό εξέταση πλαίσιο από ΩΣ είναι δίστυλο, µονώροφο και αποτελείται από δύο υποστυλώµατα και µία δοκό µε διαστάσεις διατοµής mm. Τα υποστυλώµατα πακτώνονται σε οριζόντιο δοµικό στοιχείο ύψους 500 mm. Ο οπλισµός των υποστυλωµάτων είναι διαµήκεις ράβδοι 6 14 καθώς και κλειστοί συνδετήρες 6/200 mm σε όλο το ύψος τους. Ο αντίστοιχος οπλισµός της δοκού είναι 4 12 και 6/200 mm. Οι διαµήκεις ράβδοι είναι από νευροχάλυβα µε ονοµαστική ποιότητα S400 και οι συνδετήρες από µαλακό λείο χάλυβα µε ονοµαστική ποιότητα S220. Οι εξωτερικές διαστάσεις πλάτους και ύψους του πλαισίου είναι 3.0 και 2.4 m, αντίστοιχα. Τα γεωµετρικά και τα µηχανικά χαρακτηριστικά καθώς και οι οπλισµοί των επί µέρους δοµικών στοιχείων του πλαισίου παρουσιάζονται στο Σχήµα 1 και αντιπροσωπεύουν στοιχεία τυπικής παλαιάς πλαισιωτής κατασκευής από ΩΣ χωρίς απαιτήσεις αντισεισµικότητας. Τα υποστυλώµατα δεν χαρακτηρίζονται ως κοντά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου του ΕΚΩΣ (2003) δεδοµένου ότι ο λόγος διάτµησης είναι ίσος µε α s = / 0.30 = 3.1 (> 2.5) και ο λόγος του καθαρού ύψους προς τη µέγιστη διάσταση διατοµής είναι 1.45 / 0.30 = 4.8 (> 3). Παρ όλα αυτά, οι προαναφερόµενοι λόγοι είναι µάλλον οριακοί και σε συνδυασµό µε το χαµηλό ποσοστό του εγκάρσιου οπλισµού τα υποστυλώµατα καθίστανται ευάλωτα σε διατµητική αστοχία σε οριζόντια σεισµική δράση (Chalioris et al. 2008, Fardis et al. 2015, Καραγιάννης 2009, 2016). Πειραµατική διάταξη Το πλαίσιο δοκιµάσθηκε σε οριζόντια επίπεδη ανακυκλιζόµενη καταπόνηση ελεγχόµενης παραµόρφωσης στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του ισχυρού δαπέδου και τοίχου δοκιµών του Εργαστηρίου Ωπλισµένου Σκυροδέµατος και Αντισεισµικών Κατασκευών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ (Σχήµα 2). Το οριζόντιο δοµικό στοιχείο πάκτωσης των υποστυλωµάτων του πλαισίου στηρίχθηκε επαρκώς και άκαµπτα µέσω µεταλλικών στοιχείων στο ισχυρό και άκαµπτο δάπεδο ώστε να αποφευχθούν αθέλητες οριζόντιες ολισθήσεις κατά τη δοκιµή. Το φορτίο επεβλήθη οριζοντίως και αξονικά στη δοκό του πλαισίου µε σερβο-υδραυλικό έµβολο διπλής διεύθυνσης µε συνολική διαδροµή 500 mm και µέγιστη ικανότητα επιβολής φορτίου 500 kn, το οποίο στηρίχθηκε στον ισχυρό και άκαµπτο τοίχο του Εργαστηρίου. Η καταγραφή των µετρήσεων του φορτίου και των αντίστοιχων µετατοπίσεων του πλαισίου έγινε αυτόµατα σε καταγραφέα δεδοµένων. Σε διάφορες θέσεις τοποθετήθηκαν τρία γραµµικά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα τύπου Linear Variable Differential Transformers (LVDTs) και τέσσερα String Displacement Transducers (SDTs) (Liolios et al. 2017).

4 Beam / Beam 300 Cyclic loading Column 6/ Column 1450 Column / Footing 500 Footing 3000 Σχήµα 1. ιαστάσεις και οπλισµοί των δοµικών στοιχείων του υπό εξέταση πλαισίου

5 Σχήµα 2. Πειραµατική διάταξη πλαισίου υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση Σύστηµα ελέγχου δοµικής ακεραιότητας Το σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου της δοµικής ακεραιότητας του πλαισίου ΩΣ έχει την ονοµασία Wireless impedance/admittance Monitoring System (ή αλλιώς WiAMS) και περιγράφεται αναλυτικά σε συνοδευτική εργασία (Βουτετάκη κ.ά. 2018). Ο εντοπισµός και η διάγνωση ρηγµατώσεων και βλαβών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια φόρτισης υλοποιήθηκε µέσω 20 ευφυών πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων (Piezoelectric lead Zirconate Titanate ή αλλιώς PZT), οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε ειδική διάταξη σε κρίσιµες προεπιλεγµένες θέσεις των δοµικών στοιχείων του πλαισίου. Οι αποκρίσεις των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων µετρήθηκαν σε διάφορες φάσεις της δοκιµής του πλαισίου και εν συνεχεία εστάλησαν µέσω ασύρµατου δικτύου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη µέσω των ειδικών συσκευών του συστήµατος WiAMS. Η αποτίµηση του βαθµού βλάβης έγινε σε πραγµατικό χρόνο µε βάση τις εν λόγω µετρήσεις καθώς και τα αποτελέσµατα ειδικών δεικτών βλάβης που χρησιµοποιήθηκαν προς τον σκοπό αυτό (Chalioris et al. 2015, 2016, Karayannis et al. 2016a). Οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες (PZTs) που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ιδιαίτερα µικρές διαστάσεις (10 mm 10 mm και πάχος 1 mm) και είναι τύπου PIC 255. Τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο µε τους εξής τρεις διαφορετικούς τρόπους:

6 Σχήµα 3. Θέσεις επικολληµένων PZTs στην επιφάνεια των διαµήκων ράβδων των υποστυλωµάτων

7 Σχήµα 4. Θέσεις ενσωµατωµένων στη µάζα του σκυροδέµατος PZTs ως ευφυή αδρανή Σχήµα 5. Θέσεις εξωτερικά επικολληµένων PZTs στην επιφάνεια του σκυροδέµατος

8 (i) Οκτώ (8) PZTs (µε την ονοµασία bar1, bar2, κ.λπ.) επικολλήθηκαν εποξειδικά στην επιφάνεια των διαµήκων ράβδων οπλισµού των υποστυλωµάτων σε θέσεις που φαίνονται στο Σχήµα 3. (ii) Έξι (6) PZTs (µε την ονοµασία SA1, SA2, κ.λπ.) ενσωµατώθηκαν µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος ως ευφυή αδρανή σε θέσεις που φαίνονται στο Σχήµα 4. (iii) Έξι (6) PZTs (µε την ονοµασία X1, X2, etc.) επικολλήθηκαν εποξειδικά στην εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέµατος (στην πίσω όψη του πλαισίου) σε θέσεις που φαίνονται στο Σχήµα 5. Προφανώς, οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες στις περιπτώσεις (i) και (ii) είχαν τοποθετηθεί πριν από τη σκυροδέτηση του δοκιµίου και άρα οι τρόποι αυτοί δεν δύνανται να εφαρµοσθούν ευχερώς σε υφιστάµενες κατασκευές. Αντιθέτως, στην περίπτωση (iii) οι εξωτερικοί αισθητήρες επικολλήθηκαν εύκολα λίγο πριν από τη δοκιµή του πλαισίου. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται η µικρών διαστάσεων συσκευή του ασύρµατου συστήµατος WiAMS συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου. Σχήµα 6. Συσκευή ασύρµατου συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου δοµικής ακεραιότητας κατασκευών ΩΣ που συνδέεται µέσω καλωδίων µε τα PZTs

9 Ιστορικό φόρτισης Το οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο επεβλήθη αξονικά στο σηµείο του κέντρου βάρους της διατοµής της δοκού µε σταθερό ρυθµό επιβαλλόµενης παραµόρφωσης ίσο µε 0.2 mm/sec. Το ιστορικό φόρτισης περιλαµβάνει πέντε (5) βήµατα µε συνεχώς αυξανόµενη παραµόρφωση: (1) ± 1.0 mm, (2) ± 3.5 mm, (3) ± 12.0 mm, (4) ± 22.5 mm και (5) ± 45.5 mm, µε δύο ίσους κύκλους φόρτισης (A και B) σε κάθε βήµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7. Σχήµα 7. Πειραµατικά αποτελέσµατα οριζόντιας ανακυκλιζόµενης φόρτισης πλαισίου: ιάγραµµα υστερητικού φορτίου και µετατόπισης κατά το ιστορικό φόρτισης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η υστερητική απόκριση του πλαισίου παρουσιάζεται στο Σχήµα 7 υπό τη µορφή διαγράµµατος επιβαλλόµενου (ή αναλαµβανόµενου) φορτίου και οριζόντιας µετατόπισης. Κατά τους δύο πρώτους κύκλους στο πρώτο (1) βήµα φόρτισης το πλαίσιο έµεινε πρακτικά χωρίς βλάβες δεδοµένου ότι το φορτίο και οι αντίστοιχες παραµορφώσεις ήταν κοντά στο ελαστικό στάδιο. Στο Σχήµα 8 παρουσιάζονται φωτογραφίες µε τη µορφή των ρηγµατώσεων/βλαβών του πλαισίου στο τέλος των βηµάτων 2, 3, 4 και 5 του ιστορικού φόρτισης (Σχ. 8α, β, γ και δ, αντίστοιχα).

10 (α) Τέλος βήµατος φόρτισης 2: (β) Τέλος βήµατος φόρτισης 3: Ελαφρές καµπτικές ρωγµές Καµπτικές και ελαφρές διαγώνιες ρωγµές (γ) Τέλος βήµατος φόρτισης 4: (δ) Τέλος βήµατος φόρτισης 5: Καµπτικές και διατµητικές ρωγµές ιατµητική αστοχία Σχήµα 8. Μορφή ρηγµατώσεων και βλαβών ανά βήµα φόρτισης Η κρίσιµη βλάβη του πλαισίου εµφανίσθηκε κατά τον πρώτο κύκλο (Α) του 5ου βήµατος φόρτισης, σε µετατόπιση ίση µε 40 mm περίπου. ηµιουργήθηκε µια πρώτη σοβαρή διαγώνια διατµητική ρηγµάτωση στο αριστερό υποστύλωµα του πλαισίου που προκάλεσε σηµαντική πτώση του φορτίου (βλ. και διάγραµµα στο Σχ. 7). Η τελική διατµητική αστοχία του υποστυλώµατος µέχρι το τέλος του 5ου βήµατος φόρτισης είχε ως συνέπεια τις έντονες χιαστί ρωγµές που φαίνονται καθαρά στο Σχήµα 8δ. Στο Σχήµα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων από το σύστηµα ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης δοµικών στοιχείων και κατασκευών ΩΣ. Λεπτοµέρειες για το σύστηµα WiAMS και τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε

11 ώστε να µετατρέπονται τα σήµατα/αποκρίσεις των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σε αποτελέσµατα διάγνωσης και αξιολόγησης βλαβών δίδονται στη συνοδευτική εργασία (Βουτετάκη κ.ά. 2018). Τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 9 έχουν τη µορφή διαγραµµάτων των τιµών του δείκτη βλάβης ανά κύκλο βήµατος φόρτισης για κάθε πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα. Ως δείκτης βλάβης υιοθετείται ο γνωστός στατιστικός συντελεστής της ρίζας του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (Root Mean Square Deviation ή αλλιώς RMSD). Οι τιµές του δείκτη έχουν προκύψει από τη συσχέτιση της συνολικής απόκρισης ηλεκτρικής τάσης και συχνότητας των αισθητήρων κατά το στάδιο ελέγχου, δηλαδή µετά από κάθε κύκλο βήµατος φόρτισης και της αρχικής αντίστοιχης απόκρισης που είχαν τα PZTs στην υγιή κατάσταση του πλαισίου, δηλαδή πριν την πειραµατική δοκιµή. Σχήµα 9. Πειραµατικά αποτελέσµατα ελέγχου δοµικής ακεραιότητας πλαισίου: Τιµές του δείκτη RMSD βάσει των µετρήσεων των PZTs σε κάθε στάδιο φόρτισης/βλάβης

12 Από τη σύγκριση των τιµών του δείκτη βλάβης RMSD στο Σχήµα 9 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα για την εφαρµοζόµενη µέθοδο ελέγχου, διάγνωσης και αξιολόγησης βλαβών στο υπό εξέταση πλαίσιο: - Αύξηση του επιπέδου βλάβης που προκλήθηκε από τη συνεχώς αυξανόµενη επιβαλλόµενη ανακυκλιζόµενη φόρτιση είχε ως αποτέλεσµα τη σταθερή αύξηση των τιµών του RMSD σε κάθε πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα PZT. - Η αύξηση των τιµών του δείκτη RMSD κατά τους πρώτους κύκλους του πρώτου βήµατος φόρτισης (σχεδόν ελαστική απόκριση πλαισίου) ήταν πολύ χαµηλή έως αµελητέα, ιδιαίτερα στις αποκρίσεις των εσωτερικών PZTs. - Ο εξωτερικά εποξειδικά επικολληµένος πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας X6 και το εσωτερικά ενσωµατωµένο ευφυές αδρανές SA6 που έχουν τοποθετηθεί στη βάση του αριστερού υποστυλώµατος του πλαισίου, το οποίο αστόχησε ψαθυρά σε διάτµηση µε έντονη διαγώνια χιαστί ρηγµάτωση κατά το 5ο βήµα φόρτισης, έδειξαν απότοµα σηµαντική αύξηση των τιµών του δείκτη RMSD από το συγκεκριµένο βήµα και µετά (βλ. διάγραµµα αισθητήρα SA6 ) και από το αµέσως προηγούµενο βήµα (έναρξη διατµητικής ρηγµάτωσης) και µετά (βλ. διάγραµµα αισθητήρα X6 ). Αντίθετα, οι τιµές των δεικτών για τα άλλα PZTs είχαν είτε µικρή σταθερή αύξηση, είτε έµειναν πρακτικά αµετάβλητες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Εξετάσθηκε πειραµατικά η συµπεριφορά και η δυνατότητα αποµακρυσµένου έλεγχου και διάγνωσης των βλαβών σε δίστυλο µονώροφο πλαίσιο ΩΣ υπό οριζόντια ανακυκλιζόµενη φόρτιση. Το πλαίσιο έχει οπλισµούς, γεωµετρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά παλαιάς υφιστάµενης πλαισιωτής κατασκευής ΩΣ χωρίς απαιτήσεις αντισεισµικότητας. Τα υποστυλώµατα του πλαισίου σχεδιάσθηκαν να είναι εύτρωτα σε διατµητική αστοχία και πράγµατι, το ένα αστόχησε ψαθυρά κατά τη δοκιµή σχηµατίζοντας έντονες τυπικές χιαστί διαγώνιες ρηγµατώσεις. Μελετήθηκαν τα αποτελέσµατα συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης δοµικών στοιχείων ΩΣ µε την ονοµασία WiAMS το οποίο αναπτύχθηκε προς τον σκοπό αυτό. Καταγράφει και µετατρέπει τα σήµατα/αποκρίσεις των ειδικά προσαρµοσµένων πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σε αποτελέσµατα για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των βλαβών. Τιµές του δείκτη βλάβης έχουν προκύψει από τη συσχέτιση της απόκρισης των αισθητήρων κατά το στάδιο ελέγχου (σε κάθε κύκλο βήµατος του ιστορικού φόρτισης) και της αρχικής υγιούς κατάστασης του πλαισίου πριν την δοκιµή. Τα πρώτα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν ότι το προτεινόµενο σύστηµα ελέγχου σε συνδυασµό µε τη χρήση ειδικών πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σε διάταξη περί των θέσεων που αναµένονται οι ρηγµατώσεις δύναται να εντοπίσει επιτυχώς τις κρίσιµες βλάβες. Η αξιολόγηση του βαθµού τους γίνεται µε στατιστικό δείκτη συσχέτισης. Επίσης έδειξαν ότι είναι πιθανή η έγκαιρη διάγνωση ψαθυρών διατµητικών βλαβών σε σχετικά πρώιµα στάδια φόρτισης/ρηγµάτωσης όπως κατά την έναρξη των διαγώνιων ρωγµών.

13 ΑΝΑΦΟΡΕΣ (αλφαβητική σειρά) Chalioris, C.E., Favvata, M.J. & Karayannis, C.G., Reinforced concrete beamcolumn joints with crossed inclined bars under cyclic deformations, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 37, No. 6 (2008) Chalioris, C.E., Papadopoulos, N.A., Angeli, G.M., Karayannis, C.G., Liolios, A.A. & Providakis, C.P., Damage evaluation in shear-critical reinforced concrete beam using piezoelectric transducers as smart aggregates, Open Engineering, Vol. 5, No. 1 (2015) Chalioris, C.E., Karayannis, C.G., Angeli, G.M., Papadopoulos, N.A., Favvata, M.J. & Providakis, C.P., Applications of smart piezoelectric materials in a Wireless Admittance Monitoring System (WiAMS) to structures - Tests in RC elements, Case Studies in Construction Materials, Vol. 5 (2016) Fardis, M.N., Carvalho, E.C., Fajfar, P. & Pecker, A., «Seismic design of concrete buildings to Eurocode 8», CRC Press, Taylor and Francis Group, New York (2015) Kalogeropoulos, G.I., Tsonos, A.-D.G., Konstandinidis, D. & Tsetines, S., Preearthquake and post-earthquake retrofitting of poorly detailed exterior RC beam-tocolumn joints, Engineering Structures, Vol. 109 (2016) 1-15 Karayannis, C.G. & Sirkelis, G.M., Strengthening and rehabilitation of RC beamcolumn joints using carbon-frp jacketing and epoxy resin injection, Earthquake Engineering and Structural Dynamics Vol. 37, No. 5 (2008a) Karayannis, C.G. Favvata, M.J. & Kakaletsis, D.J., Seismic behaviour of infilled and pilotis RC frame structures with beam-column joint degradation effect, Engineering Structures, Vol. 33, No. 10 (2011) Karayannis, C.G., Chalioris, C.E. & Sirkelis, G.M., Local retrofit of exterior RC beam-column joints using thin RC jackets - An experimental study, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 37, No. 5 (2008b) Karayannis, C.G., Chalioris, C.E., Angeli, G.M., Papadopoulos, N.A., Favvata, M.J. & Providakis, C.P., Experimental damage evaluation of reinforced concrete steel bars using piezoelectric sensors, Construction and Building Materials, Vol. 105 (2016a) Karayannis, C.G., Voutetaki, M.E., Chalioris, C.E., Providakis, C.P. & Angeli, G.M., Detection of flexural damage stages for RC beams using Piezoelectric sensors (PZT), Smart Structures and Systems, Vol. 15, No. 4 (2016b) Kong, Q., Robert, R.H., Silva, P. & Mo, Y.L., Cyclic crack monitoring of a reinforced concrete column under simulated pseudo-dynamic loading using piezoceramic-based smart aggregates, Applied Sciences, Vol. 6, No. 11 (2016) 341 Liolios, A., Efthymiopoulos, P., Mergoupis, T., Rizavas, V. & Chalioris, C.E., Reinforced concrete frames strengthened by cable elements under cyclic loading: Experimental investigation, in Proceedings of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Papadrakakis, M. et al. (eds.), Rhodes Island, Greece (2017) paper C18197 Olteanu, I., Barbat, A.H. & Budescu, M., Vulnerability assessment of reinforced concrete framed structures considering the effect of structural characteristics, The Open Civil Engineering Journal, Vol. 9 (2015)

14 Providakis, C.P., Stefanaki, K.D., Voutetaki, M.E., Tsompanakis, Y. & Stavroulaki, M.E., Damage detection in concrete structures using a simultaneously activated multimode PZT active sensing system: Numerical modelling, Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 10, No. 11 (2014a) Providakis, C.P., Triantafillou, T.C., Karabalis, D., Papanicolaou, A., Stefanaki, K., Tsantilis, A. & Tzoura, E., Simulation of PZT monitoring of reinforced concrete beams retrofitted with CFRP, Smart Structures and Systems, Vol. 14, No. 5 (2014b) Providakis, C.P., Tsistrakis S., Voutetaki, M.E., Tsompanakis, Y., Stavroulaki, M.E., Agadakos, J., Kampianakis, E. & Pentes, G., An innovative active sensing platform for wireless damage monitoring of concrete structures, Current Smart Materials, Vol. 1 (2016) Rainieri, C., Fabbrocino, G. & Cosenza, E., Integrated seismic early warning and structural health monitoring of critical civil infrastructures in seismically prone areas, Journal of Structural Health Monitoring, Vol. 10, No. 3 (2011) Tsonos, A.-D.G., A new method for earthquake strengthening of old R/C structures without the use of conventional reinforcement, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 52, No. 2 (2014) Voutetaki, M.E., Papadopoulos, N.A., Angeli, G.M. & Providakis, C.P., Investigation of a new experimental method for damage assessment of RC beams failing in shear using piezoelectric transducers, Engineering Structures, Vol. 114 (2016) Βουτετάκη, Μ.-Σ.Ε., Χαλιορής, Κ.Ε., Καραγιάννης, Χ.Γ. & Προβιδάκης, Κ.Π., Ένα νέο ασύρµατο σύστηµα ελέγχου δοµικής ακεραιότητας και βλαβών στοιχείων ΩΣ έναντι σεισµικών δράσεων, Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Αθήνα (2018) ρίτσος Σ.Η., «Ενισχύσεις και επισκευές κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος», Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα (2015) ΕΚΩΣ, ιόρθωση παροραµάτων του Ελληνικού Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ τεύχος Β 1153/ , Απόφαση 9-Αριθ. 17α/115/10/ΦΝ 429 (2003) Καραγιάννης, Χ.Γ., Ειδική Εισήγηση: Αποτελεσµατικότητα µεθόδων επισκευής - ενίσχυσης στοιχείων από ωπλισµένο σκυρόδεµα Πρακτικά 16ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Α Συνεδρία, Τεύχος Γενικών - Εδικών Εισηγήσεων, σελ , Πάφος, Κύπρος (2009) Καραγιάννης, Χ.Γ., «Σχεδιασµός - Συµπεριφορά κατασκευών από ωπλισµένο σκυρόδεµα έναντι σεισµού», Β' Έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη (2016)

Ακραίοι κόµβοι δοκού - υποστυλωµάτων Ω/Σ µε χιαστί ράβδους υπό ανακυκλιζόµενη καταπόνηση

Ακραίοι κόµβοι δοκού - υποστυλωµάτων Ω/Σ µε χιαστί ράβδους υπό ανακυκλιζόµενη καταπόνηση Ακραίοι κόµβοι δοκού - υποστυλωµάτων Ω/Σ µε χιαστί ράβδους υπό ανακυκλιζόµενη καταπόνηση Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Κ.Ε. Χαλιορής Λέκτορας.

Διαβάστε περισσότερα

A new Wireless Structural Health Monitoring System for Damage Assessment of RC Infrastructures under Seismic Excitations

A new Wireless Structural Health Monitoring System for Damage Assessment of RC Infrastructures under Seismic Excitations Ένα νέο Ασύρµατο Σύστηµα Ελέγχου οµικής Ακεραιότητας και Βλαβών Στοιχείων ΩΣ έναντι Σεισµικών ράσεων A new Wireless Structural Health Monitoring System for Damage Assessment of RC Infrastructures under

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. 2004, ρίτσος 2005, Tsonos 2007, 2008, Karayannis et al. 2008, Karayannis and Sirkelis 2008, Fardis. κ.ά. 2008). Chalioris 2015).

ΕΠΕΣ. 2004, ρίτσος 2005, Tsonos 2007, 2008, Karayannis et al. 2008, Karayannis and Sirkelis 2008, Fardis. κ.ά. 2008). Chalioris 2015). οκιµή Πλαισίου από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα υπό Ανακυκλιζόµενη Φόρτιση - Ενίσχυση µε Χιαστί Ελκυστήρες Άγγελος Λιώλιος Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.Π.Θ., Ξάνθη, email: aliolios@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Α. Γκόλιας 1, Χρήστος Γ. Καραγιάννης 2, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης 3

Εμμανουήλ Α. Γκόλιας 1, Χρήστος Γ. Καραγιάννης 2, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης 3 Πειραματική διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος με οπλισμό τύπου Χ σε πραγματική κλίμακα. Experimental investigation of seismic behavior of full scale external beam-column

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δρ Μηχ., Καθηγητής Δ.Π.Θ. Γ. ΣΙΡΚΕΛΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Μπουρτούβαλης Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός, evanbourt@gmail.com Παπαθεοχάρης Θεοχάρης Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ., th_papath@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2

Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 28 Μια Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά n Innovative Solution for the Strengthening

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθεια µερικής αντικατάστασης οπλισµού συνδετήρων µε χαλύβδινες ίνες στις σύγχρονες κατασκευές

Προσπάθεια µερικής αντικατάστασης οπλισµού συνδετήρων µε χαλύβδινες ίνες στις σύγχρονες κατασκευές Προσπάθεια µερικής αντικατάστασης οπλισµού συνδετήρων µε χαλύβδινες ίνες στις σύγχρονες κατασκευές Αλέξανδρος Γ. Τσώνος, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ, Λέξεις κλειδιά: Πλαισιακά

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σεισμική ενίσχυση φορέων ΩΣ, μονόπλευρη συμπεριφορά ελκυστήρων, διατμητική ανεπάρκεια.

Λέξεις κλειδιά: Σεισμική ενίσχυση φορέων ΩΣ, μονόπλευρη συμπεριφορά ελκυστήρων, διατμητική ανεπάρκεια. Πλαίσια από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα υπό Ανακυκλιζόμενη Φόρτιση Ενισχυμένα με Χιαστί Ελκυστήρες: Πειραματική και Υπολογιστική Διερεύνηση RC frames strengthened by tention-ties under cyclic loading: Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Γ. Μ. Κωτσοβός Υποψήφιος ιδάκτορας. Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Μ.. Κωτσοβός Καθηγητής. Εργαστήριο Οπλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., υποψ. διδ..π.θ., Αναπληρωτής Καθηγητής.Π.Θ.,

ΕΠΕΣ. ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., υποψ. διδ..π.θ., Αναπληρωτής Καθηγητής.Π.Θ., Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος () ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Συµπεριφορά και Σχεδιασµός οκών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα µε Ράβδους από Ινωπλισµένα Πολυµερή Παρθένα-Μαρία Κοσµίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστυλώµατα Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Μεγάλης Κλίµακας µε Ανεπαρκείς Αναµονές σε Ψευδοσεισµική Φόρτιση

Υποστυλώµατα Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Μεγάλης Κλίµακας µε Ανεπαρκείς Αναµονές σε Ψευδοσεισµική Φόρτιση Υποστυλώµατα Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Μεγάλης Κλίµακας µε Ανεπαρκείς Αναµονές σε Ψευδοσεισµική Φόρτιση Στέφανος Τσακίρης Υποψήφιος ιδάκτορας.π.θ., tsakiris82@gmail.com Θεόδωρος Ρουσάκης Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Shear Strengthening of RC Deep Beams using Carbon Fibre Rope as Transverse Reinforcement

Shear Strengthening of RC Deep Beams using Carbon Fibre Rope as Transverse Reinforcement Ενίσχυση Κοντών οκών ΩΣ έναντι Τέµνουσας µε Κορδόνι Ινών Άνθρακα Shear Strengthening of RC Deep Beams using Carbon Fibre Rope as Transverse Reinforcement Κωνσταντίνος Ε. ΧΑΛΙΟΡΗΣ, Νικόλαος Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικότητα δίπλευρων τρίπλευρων µανδυών για τη µετασεισµική

Αποδοτικότητα δίπλευρων τρίπλευρων µανδυών για τη µετασεισµική Αποδοτικότητα δίπλευρων τρίπλευρων µανδυών για τη µετασεισµική ενίσχυση δοκιµίων στύλων κόµβων από Ο/Σ Αλέξανδρος Γ. Τσώνος, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ, Λέξεις κλειδιά: Πλαισιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του. ιευθυντή Τοµέα οµικών Κατασκευών

Βιογραφικό σηµείωµα του. ιευθυντή Τοµέα οµικών Κατασκευών Βιογραφικό σηµείωµα του Κωνσταντίνου Ε. Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή ΠΘ ιευθυντή Τοµέα οµικών Κατασκευών (Αύγουστος 2017) Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Χαλιορής Πατρώνυµο: Εµµανουήλ ιπλώµατα: ιπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του

Βιογραφικό σηµείωµα του Βιογραφικό σηµείωµα του Κωνσταντίνου Ε. Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή ΠΘ (Ιανουάριος 2017) Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Χαλιορής Πατρώνυµο: Εµµανουήλ ιπλώµατα: ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρακάτω εργασία γίνεται µια έρευνα για τη συµπεριφορά ενισχυµένων κοντών υποστυλωµάτων µε σύνθετα υλικά (CFRP-GFRP), υπό ανακυκλωνόµενα

Στην παρακάτω εργασία γίνεται µια έρευνα για τη συµπεριφορά ενισχυµένων κοντών υποστυλωµάτων µε σύνθετα υλικά (CFRP-GFRP), υπό ανακυκλωνόµενα Ενίσχυση κοντών υποστυλωµάτων µε σύνθετα υλικά ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Περίληψη Στην παρακάτω εργασία γίνεται µια έρευνα για τη συµπεριφορά ενισχυµένων κοντών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Αλεξάνδρα Ν. Κιζιρίδου BSc, MEng Civil Engineer, alexkizi92@gmail.com Δήμητρα Β.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» ιερεύνηση οµικού Συστήµατος και Πρόταση Αποκατάστασης της Στατικής Επάρκειας των Κτιρίων των Παιδαγωγικών Τµηµάτων ΠΘ στην Αλεξανδρούπολη Κωνσταντίνος Χαλιορής Αναπληρωτής Καθηγητής.Π.Θ., chaliori@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΕΙΚΤΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΕΙΚΤΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΕΙΚΤΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικές Πληροφορίες. Εκπαίδευση / Ακαδημαϊκοί τίτλοι. Ερευνητική Δραστηριότητα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικές Πληροφορίες. Εκπαίδευση / Ακαδημαϊκοί τίτλοι. Ερευνητική Δραστηριότητα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Όνομα: Ημ/νια γέννησης Τόπος Κατοικίας: Επικοινωνία: Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Λιαράκος Ευάγγελος 29 Σεπτεμβρίου 1981 Χανιά, Κρήτη Τηλ: +30 6940641098

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΚΡΑΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Ω.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ. Μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

(M+V+T) F = x. F = y. F + = y

(M+V+T) F = x. F = y. F + = y ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος και Αντισεισµικών Κατασκευών ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στροφές µελών Ω/Σ τοιχοπληρωµένων πλαισίων στη διαρροή και αστοχία Rotations of R/C members of infilled frames at yielding and ultimate

Στροφές µελών Ω/Σ τοιχοπληρωµένων πλαισίων στη διαρροή και αστοχία Rotations of R/C members of infilled frames at yielding and ultimate Στροφές µελών Ω/Σ τοιχοπληρωµένων πλαισίων στη διαρροή και αστοχία Rotations of R/C members of infilled frames at yielding and ultimate ηµήτριος ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Τοιχοπληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Γ.Μ. Κωτσοβός και Μ.. Κωτσοβός Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος, ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: Αντισεισµικός σχεδιασµός,

Διαβάστε περισσότερα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Κ.Ε. Χαλιορής Λέκτορας. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Ε.Γ. Καλαµαράς Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κόµβων δοκού υποστυλώµατος µε τη µέθοδο της καθαίρεσης και αποκατάστασης

Επισκευή κόµβων δοκού υποστυλώµατος µε τη µέθοδο της καθαίρεσης και αποκατάστασης Επισκευή κόµβων δοκού υποστυλώµατος µε τη µέθοδο της καθαίρεσης και αποκατάστασης Αλέξανδρος Γ. Τσώνος, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ, Λέξεις κλειδιά: Πλαισιακά υποσύνολα δοκού-υποστυλώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Σχεδιασµός φορέων από ΗΜΕΡΙ Α από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΘ Ιούνιος 2016 ιεύθυνση εργασίας Τµ. Πολιτικών Μηχανικών ΠΣ/ ΠΘ, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη 67-100 Τηλέφωνα Γραφείο 25410

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Φ. Κ. Περδικάρης Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Σ. Μυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Βλάβες και αποκατάσταση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τύποι αστοχίας των κόμβων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC)

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ανδρέας Λαμπρόπουλος Senior Lecturer, University of Brighton, A.Lampropoulos@brighton.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete Beam Elements under Shear Failure

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete Beam Elements under Shear Failure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 7 Νοεµβρίου, 8 Άρθρο 8 Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1991 Επιρροή Συστολής Ξήρανσης στην Σεισμική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες και Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές Προσοµοίωµα ύναµης-παραµόρφωσης Τοιχοποιίας Πλήρωσης µε Ανοίγµατα Analytical Modeling of Masonry Infills with Openings

Συνεχές Προσοµοίωµα ύναµης-παραµόρφωσης Τοιχοποιίας Πλήρωσης µε Ανοίγµατα Analytical Modeling of Masonry Infills with Openings Συνεχές Προσοµοίωµα ύναµης-παραµόρφωσης Τοιχοποιίας Πλήρωσης µε Ανοίγµατα Analytical Modeling of Masonry Infills with Openings ηµήτριος ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Τοιχοποιίες Πλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά συγκολλήσεων ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος, Κ.Γ. Τρέζος, M-A.H. Μενάγια, 1

Συµπεριφορά συγκολλήσεων ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος, Κ.Γ. Τρέζος, M-A.H. Μενάγια, 1 Συµπεριφορά συγκολλήσεων ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος Κ.Γ. Τρέζος, M-A.H. Μενάγια Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Ράβδοι οπλισµού σκυροδέµατος, συγκολλήσεις, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4 Επιρροή του κατανεµηµένου οπλισµού κορµού στη διατµητική αντοχή των κοντών τοιχωµάτων Effect of the Distributed Web Reinforcement at the Shear Strength of Low Rise Shear Walls Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. Έµφαση σε ακραίους κόµβους Χρ. Καραγιάννης, καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του

Βιογραφικό σηµείωµα του Βιογραφικό σηµείωµα του Κωνσταντίνου Ε. Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή ΠΘ (Οκτώβριος 2014) Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Χαλιορής Πατρώνυµο: Εµµανουήλ ιπλώµατα: ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση.

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση. Μία Νέα Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά New Innovative Solution for the Strengthening of R/C Structures using Composite Materials Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP ΚΑΒΒΑ ΙΑ ΧΑΡΙΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των τρόπων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρροή της Μορφολογίας των Ανοιγμάτων στη Σεισμική Ικανότητα Πλαισιωμάτων Παλαιών Κατασκευών

Η Επιρροή της Μορφολογίας των Ανοιγμάτων στη Σεισμική Ικανότητα Πλαισιωμάτων Παλαιών Κατασκευών Η Επιρροή της Μορφολογίας των Ανοιγμάτων στη Σεισμική Ικανότητα Πλαισιωμάτων Παλαιών Κατασκευών Δημήτριος I. Κακαλέτσης Χρήστος Γ. Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διερευνάται πειραματικά η επιρροή των ισχυρών τοιχοποιιών

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισµένο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής για την κατασκευή µανδυών αντισεισµικής ενίσχυσης κτιρίων χωρίς τη χρήση συµβατικού χάλυβα

Ινοπλισµένο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής για την κατασκευή µανδυών αντισεισµικής ενίσχυσης κτιρίων χωρίς τη χρήση συµβατικού χάλυβα Ινοπλισµένο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής για την κατασκευή µανδυών αντισεισµικής ενίσχυσης κτιρίων χωρίς τη χρήση συµβατικού χάλυβα Α.-.Γ. Τσώνος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της διαµόρφωσης του εγκάρσιου οπλισµού στη σεισµική συµπεριφορά υποστυλωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της διαµόρφωσης του εγκάρσιου οπλισµού στη σεισµική συµπεριφορά υποστυλωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της διαµόρφωσης του εγκάρσιου οπλισµού στη σεισµική συµπεριφορά υποστυλωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος Ε. Ν. Μπούσιας Εργαστήριο Κατασκευών, Τµήµα Πολιτικών Μηχ., Παν. Πατρών Μ. Ν. Φαρδής Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κατασκευών. Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κατασκευών. Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κατασκευών Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Σ. Παλαιού τύπου κτίρια Ο.Σ. - Πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Περίληψη 1.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Περίληψη 1. Ενίσχυση υφιστάµενων κατασκευών µε τη µέθοδο των εµφατνούµενων τοιχωµάτων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Πτυχιακή εργασία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Σωτήρης Παύλου Λεμεσός, Μάιος 2018 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according EC2 and EKOS2000 Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Αριστομένης Β. Τσαντίλης Υποψήφιος Διδάκτωρ, tsantilis.info@gmail.com Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση, µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών, δοκιµίων σχεδιασµένων µε τη µέθοδο της τροχιάς της θλιπτικής δύναµης

Ενίσχυση, µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών, δοκιµίων σχεδιασµένων µε τη µέθοδο της τροχιάς της θλιπτικής δύναµης Ενίσχυση, µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών, δοκιµίων σχεδιασµένων µε τη µέθοδο της τροχιάς της θλιπτικής δύναµης Γεράσιµος Μ. Κωτσοβός, Εµµανουήλ Βουγιούκας και Μιχαήλ. Κωτσοβός Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Αλέξανδρος - Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 2

Γεώργιος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Αλέξανδρος - Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 77 Πειραματική διερεύνηση της ενίσχυσης πλαισιακών φορέων παλαιών οικοδομών με ανεπαρκείς αγκυρώσεις των διαμήκων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας δοκών Ο/Σ που υπόκεινται σε καμπτική φόρτιση Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Γεώργιος Χ. Μάνος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Επισκευή και ενίσχυση κόμβων δοκών υποστυλωμάτων ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ΚΑΡΔΑΛΑ 1, Κωνσταντίνος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2

Μαρία ΚΑΡΔΑΛΑ 1, Κωνσταντίνος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2 Διερεύνηση της συμπεριφοράς των πλαστικών αρθρώσεων σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος υπό διαξονική κάμψη με τη χρήση μη γραμμικών τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων Investigation of the behavior of

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ)

Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ) Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η επισκευή δοκών οι οποίες έχουν αστοχήσει λόγω ανεπαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής είναι να τονισθεί ο ρόλος που παίζει η προσθήκη ενφατνούμενων τοιχωμάτων στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Ενίσχυση Πλαισίου µε Μανδύα Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Σύνθετα Υλικά ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας

Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας Γαρυφαλιά Γ. Τριανταφύλλου Υποψήφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική επισκευή στοιχείων ΩΣ µε ινωπλισµένα πολυµερή, µετά από πρόκληση εκτεταµένης βλάβης Seismic repair of severely damaged reinforced concrete members by FRP sheets Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΛΛΗ Περίληψη Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Ο σχεδιασµός ενός δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα στην οριακή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Ο σχεδιασµός ενός δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα στην οριακή Κεφάλαιο 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασµός ενός δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα στην οριακή κατάσταση αστοχίας του προϋποθέτει την ύπαρξη µεθόδων υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Συμπεριφορά Υποστυλώματος Ενισχυμένου με Μανδύα Οπλισμένου Σκυροδέματος ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Γ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ Περίληψη Τα υποστυλώματα από οπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές - Ενισχύσεις στοιχείων από ωπλισµένο σκυρόδεµα Έµφαση σε ακραίους κόµβους δοκού - υποστυλωµάτων

Επισκευές - Ενισχύσεις στοιχείων από ωπλισµένο σκυρόδεµα Έµφαση σε ακραίους κόµβους δοκού - υποστυλωµάτων Επισκευές - Ενισχύσεις στοιχείων από ωπλισµένο σκυρόδεµα Έµφαση σε ακραίους κόµβους δοκού - υποστυλωµάτων Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Λέξεις κλειδιά: Επισκευές, ενισχύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακυκλιζόμενη φόρτιση, διατμητικός σύνδεσμος, εμφατνούμενο τοίχωμα Ο/Σ, πλαίσιο Ο/Σ

Λέξεις κλειδιά: ανακυκλιζόμενη φόρτιση, διατμητικός σύνδεσμος, εμφατνούμενο τοίχωμα Ο/Σ, πλαίσιο Ο/Σ Συμπεριφορά Πλαισίων Ο/Σ Ενισχυμένων με Εμφατνούμενα Τοιχώματα Ο/Σ υπό Ανακυκλιζόμενη Οριζόντια Φόρτιση Response of R/C Frames Strengthened with R/C Infill-Walls under Horizontal Cyclic Loading Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1969 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1969 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1969 Πειραματική Μελέτη Συμπεριφοράς Δοκών Ινοπλισμένου Σκυροδέματος υπό Στατική Μονοτονική και Ανακυκλιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP)

PDF created with FinePrint pdffactory trial version  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 14 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΤΣΙΠΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Υπενθυμίζοντας ότι οι βλάβες στους

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος

Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός, adamis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή σε οριζόντια φόρτιση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε ανοίγµατα

Αντοχή σε οριζόντια φόρτιση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε ανοίγµατα Αντοχή σε οριζόντια φόρτιση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε ανοίγµατα.ι. Κακαλέτσης Πολ. Μηχ. Msc. Επίκουρος Καθηγητής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Σερρών. Μ.Ι. Φαββατά ρ Πολ. Μηχ. Msc. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : KAKAΛΕΤΣΗΣ Όνοµα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνοµα πατρός : ΙΩΑΝΝΗΣ Επάγγελµα : Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείµενο: «Σεισµική Συµπεριφορά και Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη χώρα μας μόλις τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αντιμετώπιση Φαινομένου Κοντών Υποστυλωμάτων με Ενίσχυση των Παρακειμένων Φατνωμάτων ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης BSc Civil Engineer, MSc candidate, gpapacha@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα